You are on page 1of 2

KUVENDI KOMUNAL PRISHTIN * MUNICIPALITY ASSAMBLY PRISHTINA * SKUPSTINA OPSTINA PRISTINA

N baz t nenit 49 dhe51 t Ligjit pr ndrtimin nr 2004/15 I fuqizuar me


Rregulloren 2004/37 dt 14.10.2004, nenit 45 dhe 46 t Rregullores mbi rregullat
dhe procedurat pr ndrtimin e objekteve nr. 01-010-3 t dats 03.01.2002, e
duke vendosur sipas krkess s
__________________________________________________, Drejtorati i
Planifikimit, Urbanizmit dhe Ndrtimtaris i Komuns s Prishtins, merr kt

AKTVENDIM

I. I LEJOHET _____________________ n Prishtin, prdorimi dhe


shfrytzimi i objektit investiv ______________ n Prishtin t ndrtuar sipas
Lejes ndrtimore nr. 05-351-463 dt. 04.08.2004 t lshuar nga Drejtorati i
Planifikimit, Urbanizmit dhe Ndrtimtaris.
II. Objekti do t prdoret dhe shfrytzohet sipas destinimit t caktuar me
leje nga pika I dhe dokumentacionin teknik n baz t cilit sht ndrtuar.
III. Objekti nga pika I. e ktij Aktvendimi mund t prdoret dhe shfrytzohet
nga dita e marrjes n dorzim t ktij aktvendimi.
IV. Afati garantues i objektit nga pika I. e ktij Aktvendimi sht definuar me
kontratn e lidhur mes investuesit dhe punkryesit ,ndrsa pr pajisjet e
montuara n objekt vlen afati garantues i prodhuesit.

Arsyetim

Me krkesn 05 nr. 35-3441 nga data 24.02.2006


_________________________________ n Prishtin i sht drejtuar
Drejtoratit t Planifikimit, Urbanizmit dhe Ndrtimtaris me t ciln ka krkuar t
lshohet leja e prdorimit t objektit t lartcekur t ndrtuar sipas aktvendimit
mbi Lejen e ndrtimit nr. 05-351-463dt. 04.08.2004.
Drejtorati i Planifikimit, Urbanizmit dhe Ndrtimtaris ,si organ prgjegjs
pr caktimin e komisionit pr kontrollime teknike t objekteve t ndrtuara, me
aktvendimin 05 nr.35-21723 dt. 25.10.2005 ka caktuar komisionin pr kontrollimin
teknik pr objektin investiv nga pika I e dispozitivit t ktij aktvendimi.

Komisioni pr kontrollimin teknik, me procesverbalin e dats 07.02.2006


ka br kontrollimin teknik t objektit ndrtimor dhe ka konstatuar se, objekti
investiv sht ndrtuar n pajtim me aktvendimin e cekur m lart dhe
dokumentacionin tjetr teknik dhe se i njjti prmbush normativat dhe
standardet, aplikimi i t cilave sht i domosdoshm me rastin e ndrtimit t
objektit t ktij lloji, pr `ka edhe ka propozuar q Drejtorati i Planifikimit,
Urbanizmit dhe Ndrtimtaris t`i lshoj lejen e prdorimit
Ky organ pas shqyrtimit t provave t lnds e konkretisht procesverbalit
t komisionit pr kontrollim teknik t dt. 07.02.2006 dhe dokumentacionit tjetr t
bashkangjitur lnds , vendosi si n dispozitiv t ktij aktvendimi e n baz t
nenit 49 dhe51 t Ligjit pr ndrtimin nr 2004/15 I fuqizuar me Rregulloren
2004/37 dt 14.10.2004 nenit 45 dhe 46 t rregullores mbi rregullat dhe
procedurat pr ndrtimin e objekteve nr. 01-010-3 t dats 03.01.2002

Udhzimi juridik: Kundr ktij aktvendimi mund t paraqitet ankes Kryeshefit


Ekzekutiv t Komuns s Prishtins brenda afatit prej 30
ditsh duke llogaritur nga dita e marrjes n dorzim t ktij
aktvendimi.

I dorzohet: Investitorit, shfrytzuesit, Drejtoratit t Inspeksionit dhe n


lnd.

DREJTORATI I PLANIFIKIMIT, URBANIZMIT DHE NDRTIMTARIS I


KOMUNS S PRISHTINS __________________

DREJTORI
F