Sie sind auf Seite 1von 6

See

discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/290506788

Alles Stimmt! 1, 2, 3 in 4

Article December 2015


DOI: 10.4312/vestnik.7.325-329

CITATIONS READS

0 1,531

1 author:

Brigita Kosevski Pulji


University of Ljubljana
8 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Brigita Kosevski Pulji on 19 February 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Brigita Kosevski Pulji: RECENZIJA 325

Brigita Kosevski Pulji DOI: 10.4312/vestnik.7.325-329


Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
brigita.kosevski@ff.uni-lj.si

ALLES STIMMT! 1, 2, 3 IN 4

Marinka Krenker, pela Novljan Potonik, Andreja Retelj (2012) Alles stimmt! 1 (ubenik
in delovni zvezek). Ljubljana: Zaloba Rokus Klett. ISBN 9612712069 in 9789612712075,
111 strani in 151 strani, 17,50 in 14,90 .

Marinka Krenker, pela Novljan Potonik, Andreja Retelj (2013) Alles stimmt! 2 (ubenik
in delovni zvezek). Ljubljana: Zaloba Rokus Klett. ISBN 9612712751 in 9789612712747,
143 strani in 187 strani, 17,50 in 14,90 .

Alexandra Koevar, pela Novljan Potonik, Andreja Retelj (2014) Alles stimmt! 3 (u-
benik in delovni zvezek). Ljubljana: Zaloba Rokus Klett. ISBN 9789612713669 in
9789612713676, 135 strani in 163 strani, 17,50 in 14,90 .

Tina Grmek, Alexandra Koevar, Nataa Sever (2015) Alles stimmt! 4 (ubenik in delovni
zvezek). Ljubljana: Zaloba Rokus Klett. ISBN 9789612716547 in 9789612716530, 127
strani in 151 strani, 17,50 in 14,90 .

1 UVOD

Ubeniki komplet 1-4 Alles stimmt! je slovenska priredba ubenikega kompleta DaF
kompakt A1-B1. Deutsch als Fremdsprache fr Erwachsene (Sander, Ilse in dr.), zalo-
be Ernst Klett Verlag, Stuttgart. Gradivo je prirejeno v skladu z ustreznimi unimi narti za
nemino, stopnje teavnosti besedil in jezikovnih struktur pa sledijo Skupnemu evropske-
mu jezikovnemu okvirju (SEJO).
Komplet je namenjen zaetnemu uenju in pouevanju nemine na gimnazijah in sre-
dnjih tehnikih oz. strokovnih olah ter je potrjen s strani MZ.
Ubeniki komplet Alles stimmt! 14 sestavljajo ubenik, delovni zvezek in zgoen-
ka s slunimi besedili in nalogami za posamezni letnik gimnazije oz. srednje tehnike in
strokovne ole. Hkrati pa zaloba redno dopolnjuje komplet z novostmi, ki so veinoma
brezplano dosegljive na medmreju.

Vestnik za tuje jezike 2015_FINAL.indd 325 18.12.2015 12:36:10


326 VESTNIK ZA TUJE JEZIKE

V gradivu je najmoneje zastopan komunikacijski pristop, kar precej nalog in vaj pa


izhaja iz konstruktivistino usmerjenega didaktinega pristopa.

2 STRUKTURA POSAMEZNIH DELOV KOMPLETA

Ubeniki vsebujejo est do sedem lekcij s tematskimi sklopi, ki so predvideni tudi v veljav-
nem UN. Vsaka lekcija je zasnovana na kratkih zgodbah in pripetljajih protagonista. Na za-
etku vsake lekcije se dijaki in dijakinje seznanijo z doseganjem unih ciljev v govornem in
pisnem sporazumevanju ter pri usvajanju besedia in jezikovnih struktur.
Sledi stran z vizualno spodbudo, ki ima funkcijo motivacije za aktiviranje predznanja
k doloeni temi.

Ubeniki komplet na posameznih nivojih prinaa naslednje poudarke:


A1 besedie,
A2 strategije slunega in bralnega razumevanja,
B 1 strategije za govorno in pisno sporoanje.

Vsaka lekcija je razdeljena na tri enote (A,B,C), ki vsebujejo naloge in vaje k razli-
nim vidikom doloene teme ali posamezne jezikovne strukture. Na koncu vsake lekcije je
pregled slovninih struktur, jezikovnih sredstev in besedia. Ubeniko gradivo omogoa
hkratno razvijanje vseh jezikovnih zmonosti in v obliki posebnih okvirkov opozarja dija-
ke na doloene znailnosti nemine, na primer okvirek TIPP, kjer so razloene jezikovne
in strukturne posebnosti, INFO, ki ponuja dodatne informacije, in okvirek LS (Lernstrategi-
en), ki ponuja priporoila za uspeno uenje s pomojo doloenih tehnik oz. unih strategij.
Pri vsaki podtemi je dodana tabela, ki nudi sistematien pregled jezikovnih struktur in
njihovih posebnosti v nemini. Le-te so e posebej poudarjene. Trem obravnavanim podte-
mam sledi poglavje Alles auf einen Blick, kjer so ponovno poudarjene najpomembneje je-
zikovne strukture, jezikovna sredstva in besedie (Wortschatz) iz aktualne lekcije. Naloge
na koncu lekcije (Alles auf den zweiten Blick) so strukturirane podobno kot naloge pri jezi-
kovnih izpitih in s tem e dodatno motivirajo dijake za uenje nemine. Dijaki s pomojo
medkulturnih tem spoznajo nemko govorea podroja in se seznanijo tudi s kratkim pre-
gledom zgodovine literarnega ustvarjanja v Nemiji, kar se sicer zelo redko pojavlja v u-
benikih za nemino.
Po tri ali tiri lekcije v vsakem ubeniku imajo dodatek EXTRA, kjer se dijaki sooijo z
razlinimi besedili. Vsebinsko se ta besedila nanaajo predvsem na nemko govoree dra-
ve. Obravnavajo tudi takne medkulturne teme, ki jih veina drugih ubenikov zanemarja,
na primer zanimivosti najmanje nemko govoree drave Liechtenstein ali besedila, ki so
aktualna za dijake kot bodoe tudente (program Erasmus). Za besedili vedno sledijo nalo-
ge za bralno razumevanje, povzemanje besedil ter transfer znanja. Jezikovne zmonosti se

Vestnik za tuje jezike 2015_FINAL.indd 326 18.12.2015 12:36:10


Brigita Kosevski Pulji: RECENZIJA 327

medsebojno povezujejo v nalogah, tako da so priblino enakomerno zastopane oz. so bolj


izpostavljene v delovnem zvezku. To velja predvsem za pisno sporoanje.
Vsaka lekcija v ubeniku prinaa tudi nalogo za projektno delo ali nalogo z medpred-
metno vsebino. Na koncu posameznega ubenika je tabela z nepravilnimi glagoli.
Delovni zvezki se dosledno nanaajo na ubenike, jih dopolnjujejo in poglabljajo vse-
bine, obravnavane pri posameznih lekcijah. Prav tako kot v posameznem ubeniku se tudi
tukaj naloge nanaajo na podteme A, B, C. Pri vsaki lekciji je tudi poglavje Phonetik, ki
nudi dodatno urjenje slunega razumevanja in izgovarjave. Na koncu vsake lekcije so pri-
meri slovninih struktur in jezikovnih sredstev z razlago pravil. Sledi Glossar, slovarek,
kjer dijaki sami prevedejo besede, ki se pojavijo v gradivu, oz. dodajo e svoje.
Vsaka lekcija v delovnem zvezku vsebuje tristopenjsko samoocenjevalno lestvico,
kjer dijaki ocenijo svoje une doseke. Na koncu vsake enote je naloga s projektnim delom.
Delovni zvezki vsebujejo tudi naloge, kjer dijaki in dijakinje med seboj primerjajo izraze v
angleini, nemini in slovenini, in tevilne naloge s slovarjem. Za tiste dijake, ki elijo
e dodatne izzive za usvajanje znanja nemine, so na voljo e teje naloge.
Avdiozgoenke vsebujejo sluna besedila, naloge in vaje za ozaveanje in usvaja-
nje posluanja in slunega razumevanja ter pravilne izgovarjave. Posnetki so avtentini in
zelo kakovostni, tako da jih uitelji lahko pri vsaki obravnavani temi uporabijo kot fone-
tine vaje, hkrati pa nudijo dijakom tudi monost urjenja zmonosti posluanja in izgovar-
jave doma.

3 DIDAKTINA IN METODINA USTREZNOST GRADIVA

Pri priredbi ubenikega kompleta Alles stimmt! so avtorice upotevale vsa didaktina na-
ela od sistematinosti in postopnosti, primernosti besedil starosti in interesom dijakov do
naela individualizacije in socializacije, ki sta prav tako pogosto vkljueni v naloge.
Ubeniki in delovni zvezki omogoajo motivacijo za uenje in zavestno usvajanje je-
zika. K temu dijake e posebej spodbujajo opisani uni cilji na zaetku vsake lekcije in sa-
moocenjevanje na koncu posamezne enote.
Naloge in vaje so zasnovane interaktivno in spodbujajo k medsebojni komunikaciji v
nemini. Pri sestavljanju nalog so avtorice upotevale tudi najnoveje ugotovitve na po-
droju didaktike tujih jezikov in temu primerno oblikovale posamezne naloge. To pome-
ni, da so v ubenikem gradivu upotevane sodobne oblike in metode uenja tujega jezi-
ka ter tudi preverjanja usvojenega znanja. Naloge so oblikovane tako, da razvijajo pri dija-
kih kompetence vseivljenjskega uenja: sporazumevalno zmonost pri materinini in pri
tujem (nemkem) jeziku, digitalno pismenost (elektronska pota in uporaba drugih medi-
jev), matematino zmonost (raunanje), zmonost uenja (strategije za laje uenje in po-
mnjenje besedia ali za hitreje in uspeneje usvajanje in obvladovanje jezikovnih struk-
tur, delo s slovarji in enciklopedijami), zmonosti medsebojnega komuniciranja (skupinsko

Vestnik za tuje jezike 2015_FINAL.indd 327 18.12.2015 12:36:10


328 VESTNIK ZA TUJE JEZIKE

delo, delo v parih, projektno uenje) in medkulturno zmonost, ki je glede na tuji jezik in z
njim povezane vsebine zastopana praktino povsod. Besedila in naloge spodbujajo tudi kul-
turno zavest in izraanje. Razvijanje in usvajanje omenjenih zmonosti se uresniuje vei-
noma s sodobnimi oblikami uenja, kot so interaktivno uenje, sodelovalno uenje, samo-
stojno uenje, hkrati pa dijake ves as spodbujajo k osmiljanju lastnega procesa uenja tu-
jega jezika s samoocenjevanjem in refleksijo o svojem napredku pri uenju nemine. To
refleksijo spodbuja predvsem samoocenjevanje na koncu vsake predelane lekcije.
Vseivljenjske kompetence lahko dijaki pridobivajo tudi s pomojo medpredmetne-
ga povezovanja. Nemka besedila in naloge se navezujejo predvsem na teme iz geografije,
zgodovine, umetnostne zgodovine, slovenine in matematike.
Medkulturnost se uresniuje s spoznavanjem nemko govoreih drav. Naloge spod-
bujajo tudi razvijanje odnosa do lastne kulture in identitete, saj so vekrat sestavljene tako,
da zahtevajo informacije o Sloveniji, njeni drubi ter kulturi in spodbujajo refleksijo o la-
stnem jeziku. Besedila so vsebinsko in jezikovno primerna stopnji uenja in aktualna za ob-
dobje mladostnikov.
Kljub komunikacijskemu pristopu se vse tiri jezikovne zmonosti ves as prepletajo,
naloge zanje pa so enakomerno porazdeljene v ubeniku in delovnemu zvezku. Za razvija-
nje slunega razumevanja je na voljo zgoenka, kjer se naloge navezujejo prav tako nepo-
sredno na besedila v gradivu. Velik poudarek, ki je prav tako v skladu z najnovejimi do-
gnanji didaktike uenja in pouevanja tujih jezikov, je na slunem usvajanju jezika, pred-
vsem na izgovarjavi.
Usvajanje jezikovnih struktur je vpeto v sobesedila, zahtevnost raste glede na stopnjo
usvojenega znanja, hkrati pa je njihova uporaba praktino naravnana, tako da dijaki vidijo
neposredni smisel uenja nemine. irok nabor vsebinsko enakovrednih, po stopnji zah-
tevnosti pa razlinih besedil, omogoa uiteljem tudi delno notranjo diferenciacijo pri pou-
ku nemine, kar je sicer prednost redkih ubenikov za nemino.
Delovni zvezek dopolnjuje naloge v ubeniku pri vseh jezikovnih zmonostih in jezi-
kovnih strukturah. Slovnine vaje so zapisane v sobesedilu, kar pria o sodobnem pristo-
pu obravnavanja jezikovnih struktur. Teme se v vsakem nadaljnjem ubeniku nadgrajuje-
jo, veinoma pa dijaki spoznavajo nove tematike in novo besedie. Vsebine besedil v u-
nih enotah dosledno sledijo temam iz veljavnih unih nartov in so zanimive za mladostni-
ke, ker ne omogoajo samo jezikovnega dela z besedili, torej ne gre samo za bralno razume-
vanje, temve imajo informacije iz besedil za mlade tudi uporabno vrednost. Hkrati takne
vsebine zagotavljajo tudi vejo pozornost in motivacijo dijakov za uenje nemine. Hkra-
ti z usvajanjem novih tematik opazimo tudi gradacijo jezikovnih struktur, ki se iri koncen-
trino. Nove strukture se navezujejo na e usvojene in se stopnjujejo do vije stopnje (do
A1 do B1 po SEJO).
Navodila in razlaga za tvorbo slovninih struktur so jasno nakazana in razloena. De-
lovni zvezek nudi tudi veliko nalog za usvajanje in urjenje pisne zmonosti, predvsem pi-
snega sporoanja v obliki razlinih vrst besedil, ki bi jih moral vsak, ki se ui tuji jezik s

Vestnik za tuje jezike 2015_FINAL.indd 328 18.12.2015 12:36:10


Brigita Kosevski Pulji: RECENZIJA 329

priakovano stopnjo B1 po SEJO, tudi obvladati, ko kona olanje (razline vrste pisem,
obvestila, pronje, pritobe ipd.)
Vizualna podpora v ubeniku in delovnem zvezku (slike, fotografije, ilustracije, gra-
fino oblikovanje tabel) je ustrezna in ima veliko izrazno vrednost. Slike so tesno povezane
z vsebinami, ki jih podpirajo, hkrati pa omogoajo uitelju, da jih lahko uporabi za dodatne
vaje in naloge. Vizualno gradivo v celoti slui kot opora razumevanju tujega jezika, hkrati
pa spodbuja k aktivni uporabi nemine pri pouku.

4 ZAKLJUEK

Alles stimmt! je s svojim sveim pristopom velika pridobitev za uenje nemine pri nas.
Temelji na komunikacijskem pristopu in upoteva najsodobneja didaktina naela in me-
tode. Naloge razvijajo pri dijakih kompetence vseivljenjskega uenja in, kjer je to smisel-
no, omogoajo medpredmetno povezovanje. Besedila so praktino naravnana dijaki takoj
vidijo smisel uenja nemine in njeno uporabnost. Odlina je tudi oblikovna podoba sku-
paj s slikovnim gradivom.
Ubeniki komplet Alles stimmt! hkrati ponuja e vrsto dodatnih gradiv, na primer u-
benike v elektronski obliki z orodjarno in aktivne povezave do avdio- ali videoposnetkov
ter spletnih strani s sorodno tematiko, prironik za uitelje, kjer lahko najdemo predloge
za notranjo diferenciacijo, reitve nalog iz ubenika in delovnega zvezka, zapise avdio- in
videoposnetkov, dodatne predloge za razline izvedbe nalog in za kopiranje, dodatne pre-
dloge za medpredmetne povezave, teste za preverjanje nauene snovi za posamezno lekci-
jo, ideje za projektno delo in naslove spletnih strani v povezavi z obravnavanimi temami.
Na spletu je tudi predlog letne priprave, kot so si ga zamislile avtorice. Uitelji ga lah-
ko poljubno spreminjajo glede na potrebe svojega pouka.
Na spletni strani www.srednja.net so na voljo tudi dodatni uni listi za utrjevanje in
nadgradnjo znanja, video vsebine k posameznim lekcijam in spletni kviz, s katerim dijaki
lahko preverijo svoje znanje.
Za srednje strokovne ole so na voljo dodatni uni listi s poudarkom na strokovni nem-
ini za ekonomske tehnike ter gostinske in turistine ole. Uni listi razirijo in nadgradi-
jo osnovno temo v ubeniku in prinaajo tevilne dodatne naloge za utrjevanje strokovne-
ga besedia.
Ubeniki komplet Alles stimmt! je eden izmed redkih ubenikov za nemino na na-
em triu, ki je popolnoma usklajen z veljavnimi unimi narti. Njegovo kakovost pa za-
gotavljajo e vse ostale prednosti, ki so zgoraj opisane. Morda je pri kompletu nekoliko mo-
tea le cena posameznega kompleta za en letnik 32,40 evrov, kar pomeni za tiri letnike
129,60 evrov.

Vestnik za tuje jezike 2015_FINAL.indd 329 18.12.2015 12:36:10


View publication stats

Das könnte Ihnen auch gefallen