Sie sind auf Seite 1von 23
CONG TY CO PHAN DAU TUT TANG KY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ‘THUAT THANH PHO HO CHL MINH Dye Hip~ Ty do ~ Hanh phue 86:38 INQDEDCD ‘TP. Hé Chi Minh, ngiy 28 thing 04 nim 2017 NGH] QUYET DAIHQIDONG CO DONG CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH DAT HQLDONG CO BONG = Can ot Luft Doanh nghigp s6 68/2014/QHI3 ngly 26/11/2014 eta Qube hi Nude Cong Hoa Xa HGi Chi Nghia Viet Nam; 6 ~ Cin ot Dida Ie TS che vi Host dng Céng ry CB phn Dau cw He ting Ky thu f/f ‘Thinh phd HO Chi Ninh thong gun ny 2173/2008 vid duge Dei dg eb a ong thug nién nim 2015 bé sung sia ddi va thong qua ngay 26/04/2016; al ~ Cin cir két qua biéu quyét eée vin dé a8 duge phién hop Dai hi ding cd ding thudng niga nim 2016 ngay 28/4/2017 thing. qua, uyérNeny idu 1. Thong qua Quy ché TS Chire Dai hpi déng e} ding thydng nién nim 2016 cia Cong ty o6 phan Dau tu He ting Ky thust Thanh ph6 HO Chi Minn, Két qua bidu qusét: Ding y Khong ding § Khong e6 9 kién Sb phiéu: 145.882.882 _S6 phiéus0 6 phi 0 ‘Ty le: 100% Ty le: 0% TY 18: 0% ilu 2. Théng qua Bio xo ting két hoat déng nim 2016 va Phuong nhuda sau thué nm 2016 nu saw phan phéi loi © Trich Quy dr bd sung vin didu 16 (506): 32:828,130.533 dng. + Engh tic quy khen thud phic li (496): 26.262.504.426 dine. + Thi lao vi hoa dgng cis HBQT (19): 6.565.626.107 dng. (Ohi tri ed te (18.54%6ndm) 461.131.926.450 dng nh sou Y Dat duge chit vio ngty 18/08/2016 bing tin mat v6ig cf tie a 655% trén ménh gi4 cb phigw (Gzong dg 650 dng’ phi), Tog sb tn hi a dot 11a 171.611.856.050 ing Y — Dot2: duge chi tri vio ngity 20/01/2017 bing tién mat v6i ty 1é 8 tie la 6.5% t1én,méah, gid e8 phiéu (trong duong, 650, dingied phigu). Ting sb tin 43 chi tra dot 2 ls 156.423.372.550 dng Dot 3: chi tra vao ngdy 28/04/2017 bang tin mat v6i ty 16 ob the 1a 5,5% tn ménh gis ed phidu (twong duong $50 déng/ed phiéu). Ting 36 tidn 58 chi tra dgt 3 la; 132.696.699.850 dng, ‘gi nha edn ii sau Ki chi rd ob te va ich ede quy: by quyén eho Oi dng quit st dung b6 sung lam ngubn vn chi 3d hou a8 dia tw vdo fe cy én mai eda cong ty (née). ‘Két qua biéu quyét: Ding y Khong ding ¥ Khong c6 9 kin Sé phigu: 168117.685 Sb pidu: 0 Sb phiéu 0 Ty IE: 100%. Ty Ie: 0% “Ty le: 0%. itu 3. Thong qua dinh huéng host doug va ké hogch phn phéi loi nhuin nim 2017 theo ngi dung Te tri s6 15/2017/1Tr-HBQT-CIl gay 28/03/2017. Cy thé 1, Giao Hoi dng quin tri va Ban Didu Hn, pin du dat cde eh iu i hin rong 2017 hrs = Doan th 5.700,000.000.000 dng ~ Chi phi 3680,000.000000 dng “rong 4, giao Khosn ei phi quin tv tgp I 65% tng doa thy theo nh Nahi Quyét Bai i dng ob dng ede nim tne diy (sav fst er n0U 36 oh pt dink nt lénthue an, hl ph quang ‘och phi kiém toi, chi phi 8 chic BHDCD, chi phi teh lip di phngtheo quy din...) eng 1) S% tte de nn tr ck cng ty thi vgn — Loi nhugn sau thué cita cing ty me: 1.430.000.000.000 ding, itu 4, 2. Gy quydn cho HOI ddng Quin tr, ty theo dle diém ting dy én, quyét din hin ei tam gia Adu tx (lim chi du tw, g6p vin eb phn, hop dag hop te du ty, kinh doan ching Khon). Tiéu chi fa dm bio higa qu iu tu time din. 3. Cin cé vie nhu edu vin thye té eda fe i én, dy quyén cho HO ding ‘Quin tj hiv tichnhigm throng thio, ky kt hyp dng vay vin v6i ete tb che ti ehinh8 che tin dn, bao gb cd eb dng php nha 06 vén gop bing hose lim hon 2% vén didu 1 Cong ty, tn ca 8 Ii sult huy dng ‘his hop v6: th trudng vio thot diém huy dng va. dim bio la eh ea oe cb ang 4 Thing qua kéhogch phn phi lo nui sa tho nfm 2017 nh sa ~ Teich Quy dy trb8 sung vin didu ¢ 5% igi bug sau thu — — Trich Qu khen thug, phiic Igi: 4% loi nbudin sau thué — Th lan vi ogt dong ofa HBQT: 19 Ii shun sau thud = Chicdsie: 21,5% ‘Tay thug tn hinh tai chinh cia Cong ty, dy quyén Hei dng Quin tr quyét cnn vgc chi wt od te ing tin mat hoge ob phidw ~ Loi nh dm isa Ki chi tte va rch ede qu: dy quyén Hi dng Quan tj st dyng 66 sung lam nguda vin chi bw db te ‘io cs dy dn mei cla Cng ty (nda 6) Kétqudbidu que Ding y Kong ding 9 King 06 kita 6 phigu:168.117.685 Si phidu:0 Séphigu:0 ‘Tye 100% Ty 16.0% Ty le: 0% Chip thudn diéu chinb ting sé lvong ed phiéu ESOP 2016 va phit hinh eb phigu ESOP 2017 theo n6i dung To trinh s6 17/2017/TTr-HDQT-CH ngay 12/04/2017 ca Hi ding Quan tr, v6i mot s6 ni dung chinh nu sau a. Véeb phitu ESOP 2016: (0) Chip dugn du chin ang s6 tong ob phiéy ESOP 2016 nr su ~ Chip thusn di chinh ting 6 luong ob phiéu ESOP 2016 thém 500,000 o8 phiéu. Nhu vay, tug sb eb phidu ESOP 2016 li 1.500.000 phi ~ _B6i tugng phét han: Ban did hinh Céng ty va iah dgo dom vi thinh vign (Auge hung o8 tie va quyén bigu quyét gidng aha cée ob phiéu pho dhong cia Cong ty, ahung bi han ehé etuyén a meee ngng O1 nam 48 ee ngly ph hanh. Vige tha ké ob phiéu ESOP se duge 16% ding Quin rj xm xt cong ng ube op cp thé). ~ Gi pit hin: 10.000 dngfd phigw = Tho dim phic han: Pat hanh ong nim 2017 = Ce ob phiéu ESOP 2016 n6itén s€ ge hu ky, ni yt BB ‘sung trén Sé giao dich Chimg khodin Tp.HCM (HOSE). ‘by quyén Hoi dine Quin = Cuyét dinh ede vin a8 ién quan dén vige phit hinh cd pho ESOP 2016 6 mye 2.) ni rn bao gm nhung Khtng ha ché a xdy dung Quy ché ESOP bb sung, phé duyétdanh sich thinh vin ESOP; bé sung, chinh stra, hoe thay 46i phuong én phat hinh theo yéu cu cla co quan quan ly Nha nude sao cho vige piat hinh o& phiéu ESOP 2016 bé sung eda Céng ty duge the ign at ech hop php va ing guy dis ~ odin ein vige ska bi Dibu 1 (do thay dBi vin Au Ie sau Ki ‘hointhanh dt pit hin cb phiéu ESOP 2016; ~ Thye hign thi tye ding kj thay dBi vén didu Ie va didu ehinh iy ching shin ding ky doanh nghigp sau khihodn thin dot phat hin cb phigu ESOP 2016; — Fd tit efe thi tye a8 im yét va i ky bd sung od phiéu ESOP 2016 teén Sa giao dich Ching khodn TP HS Chi Minh vi Trung thn hw ky ching khosn Vigt Nam b. Ved phiéu BSOP 2017: o Cn tug thang qua chuong uinh ESOP 2017 voi mges6 ni dung chin shy sa ~ Sélugng ed phiéu ESOP 2017: T6i da 1.500.000 eb pid — bi tuomg pit anh: Ban ditu hin Cong ty va lah dgo don vi thinh vign (duge hudng ob ute va quyén bidu quyét ging nis cée ob phiéa phé théng cia Céng ty, nhung bi han ché chuyéa shuong O1 aim ké tir nely pit inh, Vige thita ké cb phiéa ESOP sé duge H6i déing Quan tr} xem xét trong tim trun hop oy thé) = Gig phat nan; 10.000 aéng/eb piu = ‘Tho diém phat hinh: Phat hanh trong nam 2018 véi dieu kign la CH phi hoa thts ké hopes nd 2017 = Che ob phiéu ESOP 2017 n6i én s€ duge hau ky, nem yét bi ‘sing trén S6 giao dich Chg khoan Tp,HCM (HOSE), (ii) Uy quyén 116i dng Quan ti ~ Quyét diah ede vin dé lién quan dén vige phat hinh o8 phigu ESOP 2017 & mye 2.6) ni ren bao gm nhung Kh han che & ady dung Quy ché ESOP, phé duygt danh sich think vién ESOP; bd sung, chinh sta, hoe thay déi phuong, én phit hh theo yéu cfu cia ea quan quin IY Nha nude sao cho vige phit hhinh e phiéu ESOP 2017 ela Céng ty dupe the hign mot ech tp php vA ling quy inh, — Hodin chinh vige sira 48i Digu I¢ (do thay d8i vén did 1g) sau khi hin tn dot pt hin 8 phigu ESOP 2017; ~The hin thi tye ding ky thay ai vn didu 1 va abu chinh iy ching nn ding kj doanh nghigp sau khihodn thinh gt alt hinh 6 phiéo ESOP 2017; ~ Hoi tit ee thi tye 48 nian yét va haw ky bd sung ob phibu ESOP 2017 ten Si giao dich Ching khosn TP H Chi Minh va “Trung tim hu ky chimg kon Vigt Nam. Keét qua bidu quyée: ping y Khong dingy Khéng 06 ¥ kién 8b phiéu: 138,321,090 $6 phiéu:29.796.595 _Sbphiéu: 0 ‘Ty 1: 82,28% Ty le: 17,728 Ty 180% . Chip thud phét hinh tri phigu chuyén di dot 2 theo ni dung Ti trind sé 18/2017/TTr-HEQT-CI ngdy 12042017 eva Hoi dng Quin tr, voi moe sb abi dung chin nh so: — Chap thudn ‘tye phat hanh thém 20 trigu USD trai phiéu chuyén di (IPCD), tong tng gid te TPC phat hinh la 60 tigu USD 48 duge Dai ‘Gi ding cd déng (DHDCD) CII thong qua tai Nghi quyét sb 36/¢NQ- DHCD ngiy 12/10/2016, cho Nha du ty Hin Qube v6i gid ehuyén di 1 38500 déngfob phiéu, thd dm phithinh dy kién 1a tong guy 3 atm 2017 (sau ngay 05/07/2017). ~ bi véi ni dung mue s6 21 = “Qupdn mua od phn mica Tri Chi” tong DE in phit hinh TPCD sing 1b ra thi tutmg quiet doe DHBCD thing qua tgi Nebi quyét 88 36/NQ-DHBCD ngiy 12/10/2016, a thé hi vgs mua eb phin méi eds Tri Ch khOng dk ung dn 18 tye hign quyén edng nhurquyén mua eb phn méi oda ob Ong hig his, chip thugn bé sung thém: “Trong ¢nadng hop CH phat heimh ed phan mii cho cd déng hién hitu theo 0) If thc hién guyén ciia Cé ding hign hitu thi Trai Chie ee quyén mua ed phn mdi uti inti ph hn rien 8 6 WA 2® ve itu 6 itu. itu 8. vie muz e6 phn mei may KhGng dn hung dn cng nla gay li ea of dg” ~ Ce ditu khoin tri piu ke vin duge thye hign theo Nei quyét sb 36INQ-DHDC ngiy 12/10/2016 cia DHBCP. the én gun ‘Két qui bidu quyet: dingy Khing ding 9 King 06 kiéa ‘86 phiéu: 168.117.685 ‘$6 phieu: 0 ‘86 phiéu: 0 Ty: 100% Ty le: 0% Ty 18.0% “Théng ahit chon Céng ty TNHH Kiém ton va Tu vin Ta Chinh Qué té (FC) im dom vi kiém fodn de 1p nam 2017 eho Cong ty. u quyit ingy Khéng 06 ¥ kién Sé phigu: 168.117.685 $6 phigu: 0 86 phiéu: 0 Ty lg: 100% Ty IB 0% Ty 180% CChp thud thong qua s6 Iugng thanh viéa Hoi dng quan ti nhigm ky 2017 — 2022 18 09 thank vién va Ban Kiém sost la 03 tinh vig, Kée qui bidu quy! Dingy Khang dingy Kinng 6 kién Si philu: 161.918.009 Sb piu: Sé phiu: 202.676 TY le: 96,31% TY 1G: 0% TY 18: 3,69% (Can ott két qui bu ei, bd nhiém cde Ong/ba sau day lam thanh vién gi ddng Quin te] Cong ty C6 phin Diu nr Ha ting KY chudt Thanh phd HO Chi Minh rig ky 2017-2022 Ong L# Quée Binh Ong Domine Criven ig Fb Erie T. rain Ong Lé Va Hoing Ong Kang Sang in ‘Ong Nguyén Hong Son Ong Dang Neoe Thanh Ong Nguyén Quang Thanh Ba Nguyén Mai Bio Trém nt Ser Dibu9, in ot két qua biu ci, b8nhigm ede 6npba sau dy lim thin vién Ban kiém soat Cong ty Cé phiin Diu ur Ha ting Ky thugt Thanh phd H6 Chi Minh ohigm 4p 2017-2002: 1, Ba TrinhTh: Ngoe Anh 2. Ba Trin ThiTh 3." Ong Doin Minh Thr Biku 10.Théng qua vige bd nhiém Ong Lé Quée Binh lim Téng Gidm dée Chas ty shige kj 2017-2002. Két.qui bide quya Dingy Khong dng ¥ Khong 06 ¥ kiéu 86 phiéu: 162.370.3056 phigw: 5.494.370 86 phiéu: 253.010 Ty 18: 96,58% Ty 1G: 3,27% Ty 16: 0.15% Diu 1.Nghi quyét niy 06 bigu le kb te ngy ky, tt ed ede 0b ding cis Céng ty 8 ‘pin Diu ex Ha dng Ky chugt Th ph6 HO Chi Minh, thinh vito i ding (Quan i thin ven Ban Kidm sod, tin dé cénb - cfg nh view cb Cong ty cha tech nkigm hi hin nghi qu nay. ‘TM.DAIHOLDONG CO DONG r conorverp magumuetmniar CO PHAN EG Saas CONG TY CO PHAN DAU TU'HA TANG KY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THUAT THANH PAO HO CHEMIN, ‘Die lip -Ty-do - Hanh phe a, am, ‘Tp. Hb Chi Mink, ngy 28 thing 4 nim 2017 BIEN BAN HOP 1 DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHli MINIT ‘THONG TIN VE. CONG TY Téncéng sy ing ty Cé phn Diu tw He ting KY dust Think phd HB Chi Minh (CID) Tease 50 Ton Thit Dam, phuing Nguyén Thai Binh, Quan 1 Thanh phd H8 Chi Minh ign thoailfex (84.8) 39 141 904 /(84.8) 39 141 910 GCNDKDN 86 0802483177 do So Ké hogch vi Blu tur Thin Ph6 H8 Chi Minh clip thay d6i lin thi 20 ngiy 15 thing 12 nim 2016 Vin dda ie 2:748,282,370.000 (Hai ngn by tim bén mui tim $5 bai trim tim muoi hoi teiga be trim bly muoi ain ding) ‘THOTGIAN, DIA DIEM VA THANH PHAN THAM DY = Tadigian: OF p10 15 ngay 28 thang 04 nd 2017 = bia diém: Hoi ruomg T 78, 145 Ly Chin Thing, Phudmg 7, Quin 3, Thanh ph HO Chi Minh ~ Thin phn: C8 ding Céing ty Cb phin Bin tw Hp tng ky tht Thanh ph Hb cui Mion ‘THU TUC DAI HOT Bao eo thim tra tw eéch o8 dong ‘Tinh dén 8 git 20 agiy 28 thing 04 nim 2017, s6 dai biéu ob mat va ding ky cham 4g Dai hoi ding ob dag thutmg nién nim 2016 1a 33 dai bigu, dai dign cho 145,882,882 of pln, chiém tf 1@ 60.47 % ting sb ob phin o6 quyén bigu quyét cia Céng ty (tint trén téng s6 eB phin c6 quyén bigu quyét cla Céng ty IA m2. m3. 241.266.727 b pin tong tng 86 cd pin ds ph han 1 274828237 ob ph), Can vit Didu 1. chic vit hogl ding ede Cong ty Cé phéu Dau tu He ting Ky ‘Thust Thinh ph Hd Chi Minh (Dieu I), s6 cb phn e6 matt phién hep Dei hoi dng ob ding Gu’ng nin nin 2016 d wot tréa 51% sb eb pin duge quyén biu qu etm Cong ty 241.266.727 ob phn), nn phn hop Bai hoi ding ob ding tdng in rm 2016 1 hop ‘Thong bio dé ci va bieu quyét thing qua danh sich Chi toa dodn Can cfr theo khodn 4 diéu 19 oda Didu le, Ong Lé Vi Hong ~ Chi tich Hoi ding (Quan ta ch tga €uong nin eda Dai hii Hoi ng Quin tr thong bio db cb va db ngh Dai hoi ding cb ddng bidu quyét thing qua dank sich cf tinh ven Khe cba chi tga don, gbm c&e Ongba ~ Ong Dang Naoe Than, Ph Chi teh 191 ding Qua ti ~ Ong Lé Quée Bin, Thin via HGi ding Quin ti, Teng wim abe ~ BA Nguyén Mai Bio Tem, Thanh vin HOi ding Quin, PhO Tdng pm bc Dai hoi dt bidu quyét cdg kha, thing que dash sich Chi tog dain, tng hep sb phiéu bidu quyét niu sau ‘Két qui biguquyét: Ping Khong ding § Khong 069 Kin 6 phigu: 145,882882 6 phidu: 0 86 phidu: 0 ‘Ty I 100% | Ty 18: 0% THR 0% [Nhu vy, Dai i ing od ding thuimg nién nim 2016 cia Cong ty & phn Diu ‘w He ting Ky thuit Thanh Ph6 H8 Chi Minh duge tin hinh wi sy didu hinb eta Chi toa doin g8m che éng/bi: ~ Ong Lé Vi Hoang, Chi tich H6i ding Quaint ~ Ong Dang Nepe Thanh, Pho Choi ich 16% dng Quan tr ~ Ging 12 Quie Binh, Thanh vién H6i ding Quan ti, Tine gid de = Ba Nguyén Mai Bio Trim, Thinh vign H8i ding Quan tr, PhO Téng giém abe “Thing bio d8 ei Ban Thur ky Dai hi Can eat khodn 4 diéu 19 eta Didu 1g, Cho toa dai Noi thong béo dé ct danh sc vy. Ban Thy ky Bait gdm ec Ong ~ BaNguyén In Hog Dip, Grim abe 18 ehaeHan chinh = BA Truong Thuy Héng Tho, Thu ky H6i dng Quin tr CHUONG TRINH DALHOL ‘Thay mit chi toa dain, dng Le Vii Hoding phat biu khai mac dei i va trinh bay dir kién chong tiah dg boi ebm 1. Bao oéo ting két hoat dng nim 2016 va ké hoach host dng nm 2017. 2, Bio céo cla kiém todn vign dBe Igp vé két qua kiém tosin bo céo ti chink rim 2017 ofa Cong ty. 3, Bio ofo cia Hoi ding Quin ti vi Ban Kiém sodt nim 2016, 4, Bio cfo cdc ni dung xin jkién cba Dai gi dng 06 dong: ~ Phat hanh ti phiéu chuyén dBi dt 2 cho Rhinos Asset Management (Tir trinh s6 18/2017/TTr-HDQT-CU ngly 12/04/2017); = Phuong én phn phi loi nhudn mim 2016 va ké hogch phn ph6i hi ‘hugn ndmn 2017 (Tar tri s6 15/2017/TTe-HBQT-CIl ngay 28/03/2017), ~ iu chich tang s6 lung 6 phiéu ESOP 2016 va phat hanh o6 phiéu ESOP 2047 (Td weinh $6 17/2017/TTr-HDQT-CII ngiy 12/04/2017), = Chon don vi kiém toén de lp nam 2017 (Ta winh s6 16/2017 HQT-CIl ngdy 2803/2017), 5, Thong béo hét nhigm ky cia H8i ding Quin tr, Ban Kiém sodt va Téng idm dé. 6. Blu cir Hi dng Quan ti vi Ban Kim sot nhigm kj 2017-2022; = Trinh Da. hoi thong qua s6 lugng thinh vién Hoi dbng Quan ti vi Ban idm soatnhigm ky 2017-2022. ; ~ Gi hig img ce vido tham gia H6i Bug Quint va Ban Kiém sos = Tig hinh bie 7. Dai hoi thio nin cde n6i dung xin y kién Dgi hoi va théng qua ede nbi dung xin y kién Dai ol 8. Ban Blu ct cing bb két qu hc 9, Bao cfo két qué bév Chi tich HQT va Trung Ban Kiém sost ahigm kj 2017-2022. 10, Phe chuén T3ng gidm dc nhigm ky 2017-2022. VL vil via, Bio eto hoat dng Hi 11, Thdng qua dyrthdo Nahi quyét Dai hoi ‘THONG QUA QUY CHE PATHOL Ba Nguydn Mai Bao Trim - Uy vign H6i déng Quin tr, bio edo Quy ché 1 chite Dai hi. Bai hi dt biéu quydt cng kai, théng qua Quy ehé w® che dai hoi voi equi abr sau Kétquibidu quyée Dingy Khang dingy) King 6 § kin Sb phidu: 145882882 SOphiéu: 0 Sb phiéu: 0 “T9 e: 100% Ty1E0% Ty 0% NOIDUNG DAL HOL Bao edo tom tit Ting két hot dng 2017 2016 va ké hogeh hoat dng nim Ong Lé Quée Bink, Téng giém de 43 bio efo t6m tit mot s6 diém chinh v8 tin hinh host dng nim 2016 va ké hogch host dng nim 2017 cia Céng ty (Tai i da git tbc cho td cd 6 dong trong Tai litu Det ht ding ob ding ‘hung nin nam 2016) io efo Két qui hiém to4n bio céo fai ehinh nity 2017 Ong Hoang Bite Hoa, kim tla vita de tip cba Cing ty TNHH Kiém toén va Tur vn TAi chinh Que té (FC) bio ef k&t qua Kim to blo cio ti chiah nim 2017 eta Cong ty (1a lieu agit tanbe cho tdt ed ed dong trong Tas tt Dat hot ding ef dong ‘hudng nin nd 2016) Jbng quin trj nim 2016 ‘Ong Lé Vi Hoang, Chi tich Hoi déng Quin tri, 4 bio edo tom tit mot sb diém ‘hinh vé tink hinh hoot dng hoat dag cha Hi ding Quan te| nm 2016, (Tai ligw a git ewrde cho tdte€ 06 dong trong Tal lieu Bai hoi déng cd dong ‘haréng nig nd 2016) VLA. Bao céo hogt dag eda Ban Kiém soit nim 2016 ‘Ong Doan Minh Inu, Liuémg Ban Kiém soat, da bso cAo wm tit mot 96 digas chinh vé tinh hin hogt ng hoat dng eda Ban Kiém soat nim 2016. (a lieu agit tic cho tht ed 6 dong trong Tat ligu Det hol ding c6 ding thdng nin nd 2316) VIS. Bio céo tr trink Phat hanh trai p Management (RAM) su chuyén di dgt 2 cho Rhinos Asset ng Lé Quée Binh, Ting gm dée, €8 blo e&o 19 winh Phit inh tei phiéu ehuyén dbi dot 2 cho Rhinos Asset Management (Ti tinh sb 18/2017/TTr. HOT-CIl ngdy 120472017) 4 xin ykién Bai hi dng 08 ding (Tai liéu da gar ude cho sdt ea od dong trong Tei liu Dai hot dng ob dong tHacdng nln ndn 2016) VL6, Bao cio mét sé ndi dung xin ¥ kién eta Bai Noi ddng 08 dng Ba Nawyén Mai Bo Trim, Thinh vigo Fi ding Quan Wi, Pho Téng Gidm Bde ‘bo eo mot s6 03 dung xin kién Bai hi dg ob dng 1. Phuong dn phn phi Li ni nm 2016, dah hug hoot ding va hoach phn phdi it ahuln nin 2017 (TS tinh 86 15/20177TT-HBQT-CI nay 38/032017), 2, iu chinh tng 56 ong cb phigu ESOP 2016 vA phithinh ob phiéu ESOP 2017 (Te wlan 177201777 T-HBQT-CU ngay 12/04/2017); va 3. Chon don v kiém ton de Kip nam 2017 (To tinh sb 16720177T Tr HQT-CIt gly 2803/20:7) (ai lieu aa git wube cho tét of od ding trong tai liéu Dei hoi déng ob dong ‘thudhg nién nam 3016) VE7. Bio cio bé sung tic s6 5 déng tham dy dat hot Su hi Bain bt du ideo, woh 9 gi 50 mgy 28 tng 04 nn 2017, s6 dai biéu co mit va ding ky tham dy Dai hoi déng cb dong thuing nién nam 2016 da i cw 108.117 85 cb pn enim 169,63 tag ab cb pn cb Gato bisa guyt ela Cong (ah én tng bc pine quyen iba qt cn Geng ty 10241266727 eb hin eng ting so c6 phin Gf phit an Th 274.828.237 cb pilin), Nhu vay, ting sé ed phiéu duge quyén biéu quyét tai Dai hoi déng cS déng thudng nién nim 2017 ngiy 28 thing 04 nim 2017 la 168.117,685 06 phiéu. ‘VL9. Baw Thanh vign EQi ding Quan tr va Ban Ki Vis. Thong bio hét nhigm ke eta HGi ddng Quai ti, Ban Kiém sodt va Téng glam abe cance Bia & v8 mh ky oda HO dng Quint va Ban Kid sst va ln ot et qu bi tei Dai hi dng 05 dng hung ign 2011 ngay 28 thing 08 nim 2012, thay mat HO dng Quint, ng Bang Nave Thanh théng bi > Hoi dng Quin tri va Ban Kiém sost nhigm ky 2012 - 2017 da két tha. > DBnghi Baines dng ob done thuémg nign nim 2016 én hanh bi HOL dng Quan eva Ban Kiém sot min kj 2017-2022. ot nhigen ky 2017-2022 1, Thong qua sé Ingng Thanh vign Hi ding quin tej vA Ban Kiém sodt shige ky 2017-2022 (Can ct Khon! diéu 24 va khodn 1 diéu 36 cia Didu 1,36 tugng thin vin 106i dng Quan ej bao gm tr 0S dn 11 thinh vin, s6 lugng thin vién Ban im soit bao 26m ti 03 dén 05 thinhvién, Do viy, Hii ddng Quin nif 1 2012 = 2017 tgp tye dt nghi Dei hoi bid guy6tthOng qua sb luong thinh vin Hi déng Quan tej nigm ky 2017 — 2022 1d 09 thinh vin va Ban Kigm soft nhigm kj 2017 ~ 2022 1 03 thanh vin yu bidu quvés: Dine y Khong dingy nding e6 jin Sb phidu: 161:9'5.009 6 phiéu:0 6 phidu: 6 202.676 Tye: 9631% Tye 0% THE 3.60% 2, ‘Thong qua daah sich sng cit vién Hi dng Quin tri nhigm kj 2017-2022 (Can cit Khodn 3 Biku 24 cia Didu I, tinh dén 16 i ngay 27 thing 04 nim 2017, ban 16 chite Bai Hoi da nhn duge 07 Van ban thanh kip nhém eb dong vi dé cir nguds tham gia img et chic danh thinh vign Hi déng Quan ti. Do vy, danh sich img ci vign li hop 1g, gdm eée éngrba c6 tén nh sau: (dan sch duge Igp theo ths tt ABC); (1) Ong Lé Qube Bia, Téng glim ae Cong ty abit ky 2012-2017, 8 ting ei viendo nbn ob dng so htu seb phn chiém 5,7% tng 6 cf phir duge uyén bigu quyét cha Cong ty db ct. @) Ong Dominic Scriven, Giim de Digu nanh Dragon Capital, 8 ng ct vign donhém o6 déng sé hu sé 8 phn chiém 6,97 % tng 36 e6 phn duge quyén bidu quyét cia Céng ty dct e) @ o © o ® © (Ong Jotn Erie Francia, Gm dBe Bigu anh ci tp dodn Ayala, i an ci vidn do nhém ob dng sé hu s6 eb phan chiém 7,29% ting s6 phin due quytn bidu quyét ola Cong ty a8 ot Ong Le Va Hoang, Chi teh Cong ty nhigm kj, 2012-2017, 1b ng ot vgn do ahém 6 dong s@ hu sb eb phn chiém 10,37% ting s6 6 pphin duge quyén biu quyét cba Céng ty dé et. {ng Kang Sang In, Giém dbe Biéu hinh Céng ty ching khodn Shinhan Vietnam, 18 img ei vién do nhom oO dng sb hi s6 © pin chiém 10,37% tng sé phan due quyén biéu quyét cla Cong ty dct {ng Bing Naoe Thanh, Pho Téng.giim dc Cong ty Dit Tai chinh hi Nee TPHCM, la tng cit vién do nhém c6 déng s® hit s6 cb shin chiém 9,97% ting s6 phin duge quyén bidu quyét ela Cong ty det. ‘Ong Nguyén Héng Son, Téng Gidm Dé Céng y< Cb phin Diu tr Vier [Nam Oman (VON, li ing ot vién do ahém cb dng si how s6 ob phn ctiém 10,44% tng sb eb phin duge quyén biu quyét cia Cong ty deed ng Newyén Quang Thanh, Taudng phong thim dich cis Cong ty Bix tu Ta inh Nha Node TRHCM, lang et ven do am ob dng sé hit 58d phin chim 10.49% tng s6 cb phn duge uyén bis qué evi Cong ty BA Naw&n Mai Bio Trim, Ph Ting gidm Ge Cong ty, sng ot vien do nhm o6 déng.s6 ht s6 ob phn chiém 6,33% tng s6 8 phin dae aquyén bidu quyét oda Cong ty CII 8 ot (lich trie agang cig 09 (chin) ing cit viem Hl ing quan tri nhiém k} 2017-2022 du da gui én tdt cee dai ie Kh tham ce dh) ‘ai hoi da bids quyét cOng kha, thdng qua danh sich img ei vién HOt dng, Quan tr, téng hop s6 phiéu biéu quyée nur sau iv quvés: ping Khong ding 9 King 66 kin ‘Sb phidu: 161.915.009 $6 phigu: 0 8 piu: 6.202.676 Tye: 96.31% Tye 0% THE 3.69% Thong qua danh sich dng ei vién Ban Kiém sodt nhigm ky 2017-2022 ‘Thue hign Thing béo s6,142017/TB-HDQT- Cll ngay 15/5/2017 vé tiéw chun, didu kita, thd tye 4 cir va ty img ei thinh vien Hig: ding Quan tr, Ban Kim sost (gti cho e& dng); tith dén 16 gid 00 ngay 26 thang 4 nam 2017, Ban Té chive Fi hOi da nhin éuge 02 van ban dy quyén thinh tip nhdm 6 ing va d2 cir 03 tng vith tham gin ing ot chic danh thinh vién Ban Kiém soit. Cin eit Kon 2 digu 36 cia Didu Ie, danh séch 03 ing ct vign nay hoa ‘oan hop Ie. anh sich 03 ing eit vign chic danh thinh vién Ban Kim soat Céng ty CL nhigm kj 2017-2022 48 duge Ban t6 chic dai noi cung cap cho tit cd cf dai Dieu khi ding by tham dy dxi i, gm cée Sng/bi 6 tn nhur sau (Danh sich ‘dug lip theo ta ty ABC): (1) Ba Trinh Thi Ngoe Anb, ing ft vién do nhm ob dong st hts sb eb phin chém 72% tng 36 c8 phin drge quyén bign quyét el Cong ty abc (2) Ba Tein Thi Tut, ang et vign do abom ob dng show 36 ob phn chim 10,44% tng sb 8 phin duge quyén bigu quyét cia Cing ty 62 (3) Ong Dean Minh Thuy, fi ting et vién do nhém of dng 38 how sé ob phan chiém 10,44% tng sé ob phin duge quyén biéu quyét cia Cong ty deck, (Lj Weh eich ngang eta 03 (a) ting ct vién Ban Kiém Sodt mhlém kj 2017- 2022 déu da git din dtc cic dai biéu Kh tham de dah) ai ni da bids quyée edng kbs, thing qua danh sich danh sich Ung cir vién Ban Kigim sod, na hop 86 phiu biéuquyét nr sau ‘Két qua bidu quvér: bingy Khdng dings King 6 §kién Sh phiéu: 161515.009 Sb piu: 0 6 phidu: 6.202.676 TYNE: 961% THE 0% Ty 3.6% L Thing bio a cirva bigu quyét thong qua Ban Bau circa Dal hgh Chu tga dod a er dan sch Ban Bau cr gdm ede nga Ba Nauyn Thi Mai Heong, Ké toén tadng Céng ty, Trufmg Ran = Ong Phan Tin Phuc, cb dong Cong ty = Ong Ly Hin Thusn, cb déng Cong ty = Ba VOTH Thay, ké tin Cong ty = Ong Trzong Lé Duy, nhs vign phing Tai chinh —Ké toén COng ty ‘a hi 4 bdu quyétcOng kh thong qua dank sich Ban Bie, tng hop 36 phiéu bid qupét abuso: % a Ket wut ings Khing ding 9 King 6, kin Sb pigw 168.1:7.685 Sb pido Si phitu 0 Ty LE 100% Ty: % Ty: 0% ‘Nhu viy, Ban Blu ci bao gm ede Ong/ba: = BANgwén Thi Mai Huong, KE todntrudmg Cong ty, Trdg Ban ~ Ong Phan Tin Phude, cb ding Cong ty = Ong Ly Hin Thugn, 8 déng Cong ty = Ba VATA Thiy, kétoén Céng ty = Ong Triong Lé Duy, an vgn phéng Ta chinh ~Ké toin Cong ty 5. Thong qua Quy ché Bau cit ‘Ba Nguyén Th Mai Huong, Trung ban Bau et lén doc bin Quy ché bau ett (bain Quy ohé du ove da git truée cho ed dong kh lam hit tue tham de Dat ha. Dai hoi da biéu quyét cng kh, théng qua bin Quy ché Bau ci, ting hop 36 phigu biéw quy nu seu Kéi qui biéu quyé: Dingy Khong dng § Khong 6 y kid Sbphidu: 168.117.685 Sb phiéur 0 Sb phidu:0 Tye: 100% Tle O% Tyla Sau khi Ban Diu ct git thigu Quy ché bau ei, Dai gi dng ob dng dfn hhinh bé phiga bau 09 (chin) thinh viga Hoi ddng Quin ti vi 03 (ba) think vin Ban Kim sot hig kj 2017-2022 ‘VLt0, Thio tug vi ign quyét thong qua ede mi dung eda Doi ‘Sou hi nghin ein efe ti trinh ca Hiding Quant, Bai hi tiém hn thi Ign va nghe gi trinh b sung cia Chi tga oan, Dai hi dng ob ng nt ee ngi dung xin kién cia Dai hi dng c8 dong Et qui bidu quyéttai Dy hi ¢Bng cb ding thudmg nigo nim 2017 nhu su: 1. Thong qua Phuong én phan phi gf nbupu sau thud nim 2016 ‘© Trich Quy dy tri b8 sung vén didu 1 (5%): 32.828.130.533 dng. Dé nghi trea quykhen thug phic oi (4%): 26.262 504.426 dng + THU la vb toa dong cds HQT (1%), 6.565.626.107 dog 4+ Chi tr of te (18 %/ntm; 461.191.926.450 dng nu sa Y Bat geht vo ney 17082016 ing ilo mt vi eb tie B 6.5% tren ménn Bit cb phiéu (cong, duong 650 déngod hia). Teng s idm chi rd dot 1 La: 171.611.854.050 dng, ¥Dot2:duge chi tk vio ney 20/01/2017 bing ibn mst v6i wf 18 ob tie la 6.5% ten ménh gié eb phidu (trong duong 650 Angled phis), Tg s6tidn 45 ohi th dot 2 li 156.823.372.550 ding. Bot chi tr vio gly 2804/2017 bing tn mit vei fo tie 5,5% trén_ménh gid cé phiéu (wong duong 550 ding/ed phiéu). ‘Tong sé tign sé chi tra dot 3 la: 132.696.699.850 ding. ‘© Lei mhusin cd li sau khi chi tr eB tre va trie fe quy: dy guy cho HOt ‘ing Quan tr si dung bd supg lam ngudn vén chi sé hitu 48 div tu vio ‘fe dy én mai cia Céng ty (néu 66). Két aud bu qavi: ings Khong dings hong tia ‘86 phidu: 168.117.6856 phiéu: 0 ‘86 phigu: 0 Tye 100% Tyle0% Ty ‘Thong qua diah husng hogt dng va ké hoach phin phéi toi nhudn sau thué nfm 2017 theo n6i dung Ty trinh sé 152017/TTr-HDQT-CI ngiy 28/03/2017. Giao Héi ding Quin tri va Ban Dieu hin, trong aim 2017 phn di dgt ede ehi teu: ~ Doan tu: 5.700 ding Chi phi: 3.680 tng Li nun sau thd ca eng ty me: 1.4301 ng Giao Khoa chi phi quan Ij tye ip li 65% tng doan th theo nhs nghi aquyét Bai ni ddng eB dag cde nam tude dy (Seu ki oa tr mt sb ch plied dink nh ten thut ahd, ehi phi quing cdo, chi pi kiém tan, chi ph {B chite Bei hi ddng ed dng, cht ph ech Hp ay ping then guy ih.) ng () 5% 08 te duge ted eg ty thin ign ‘Théng nhit thing qua ké hogch phn phéi loi shun sau thué mim 2017 nite = Teich Qug dir tt ba sung vén dia Ié: 5% loi nhudn sau thud ~ Trich Quy khen thing, phic ly: 4% loi nhuan sau thud 10 “Thi lao va oat ng eta i ng Quan ri: 19% lo hud su thud Ci cae: 21.5% (Thy thie tnhhinh tH chin cia Cong, dy quyén Tdi ding Cuan tri quyét dinh vige chi tra ©6 tie biing tin mat hoge ob rin) , ' Ui nj in isu hich tr ob eva rich ef qu Ay quyén Hi Ang, Qin i dung bb sung lim ngudn vin ch shud dla te vio ie dy fin mei cua ebng ty (néu 6), Kétqui bidu quvér: Ding y Khong ddng 9 Khong ed kin 6 phibu: 168.117.6856 phiéu:0 phi: 0 ‘Ty: 100% TRO Tye: 0% Thong qua ye diy ehinh ting sé lwgng ed phiéu ESOP 2016 va phat hank c phiéu ESOP 2017 theo a jung Ta trinh s6 17/2017/1Tr-HDQT- (CHT ngiy 12/04/2017 cia Hi dng Quin tri, véi mét s6 ndii dung ehinh tahw sa 1, Vé cb phigu ESOP 2016: @ a, Chip hug di chinh tng sé lvong cb phiéu ESOP 2016 nh sau = Chip thudn digu chinb ting s6 lugng cb phiéu ESOP 2016 thém 500.000 c& phiéu. Nhu vay, ting sb cd phiu ESOP 2016 la 1,500,000 eb phiéu. = Béi tuong phit hinh Ban didu hah Céng ty va anh ég0 dom vi thinh vgn (dug turing 6 we vA quyén bigu quyétsiéng nu cic ob phiu phd thong eds Cong ty, nhung.bj han ché chuyén nhugng 01 nm ké tr ngiy phét hinb. Vige tha ké ob phi ESOP s8 duge H6i ng Quin xem xét rong ting ving hap cut) ~ Gis phat hin 10.000 ding phi. = Thi di phit han: Phat hinh wong nm 2017 = Cle eb phigu ESOP 2016 n6i ten sé due lou Ky, niém yé 8 sung tr Se giao dich Ching Khotn Tp. HCM (HOSE). by quyén Hoi dng Qui ri, ~ Quytt dia ede vn dé lién quan dén vige phat hinh cb phiéu ESOP 2016 6 mye 2.a() nos teen be0 gm nhung Khong han ché 6: xy dng Quy ché ESOP bi sung, phé duyét danh sc think vién ESOP; bi sung, chinh sia, ode thy dBi phuong én phithinh theo ‘8u cu obs ea quan quan ly Nhi nude sao cho vige phat hinh © phigu ESOP 2016 bé sung ea Céng ty duge thye én mot ech hep hip v ding guy dnb; uw Hon chinh vige sia 48; Bidu 18 (do thay di vn dia I) sau Kh hoi thiah dot phi hinh phiéu ESOP 2016; ‘The hign thi Sve ding ky thay dBi vén aigu Ig va digu chinh Gly cing ah dang ky doanh nghigp sau khi oan dh dt pt nh 8 phigu ESOP 2016; Hon tt cde th tye 8 nigm yét vis haa sung phiéu ESOP 2016 tén Sé gino dich Ching khadn TP H3 Chi Minh vi Trung im J ky ching khodn Viet Nam. b, Véeb phiéu ESOP 2017: © Chip than thing qua ehuong vinh ESOP 2017 v6i mot s6 ni dung chinh na saw $3 Iuomg e pig ESOP 2017: 78 da 1 500.0008 phi. Di wong phit hin: Ban Bigs hinh cng ty v ns dpo dom vi think vin (age uring o® the va quyén bigu guy gidng at cae ob pigs ph thng ci Cina ty. Bi hen ché chuyennhuong Ot nim ké tr ngly ph hin Vige thi ké cd phidu ESOP dag Hoi dng Quinte xem xt trong ting tg hap ov th). Giti phat hah: 10,000 dng/cé phiéu. “Th idm pht nh: Phit han tong nfm 2018 v6 ib kg 18 CI phi hon thin ke hoach nan 2017 Cie cb phir ESOP 2017 a6 én s€ dug hw knit y&t bb sung irén Si ia dich Ching khosn Tp HCM (HOSE) G)_Ly quyén cho H6i dbng Quin tri Cuyés dinh ede vn 48 tién quan dén vige phit hin © phiéy ESOP 2017 6 moc 21) n6i én bao gbm nhung king gn che & xay dyng Quy ché ESOP, phé duyét danh sich thanh vien ESOP; bb sung, chi sia, hofe thay dBi phuong én phit high theo yéu elu eta eo quan quin ly Nb nude sao cho vigo phit inh e6 phiéu ESOP 2017 eta Cing ty duge thy hign mot céch up phap va ding quy dink; oan chinh vige sta dBi Diu I (o thay i vn di g) sau ki bro thin dt phi ha ob piéu ESOP 2017; ‘Thyc hién thé tye ding kj thay déi vén digu 1é va diéu chinh Gidy ching nhdn ding lj doanh nghigp au ih hod thénh de ‘phat hinh cb phiéa ESOP 2017; Hoin tit cfe thi tue 42 nig yée vi tou ky b6 sung ob phidu ESOP 2017 trén Sé giao dich Ching khoan TP Hé Chi Minh va “rang tim ln ky ching khosn Vigt Nam. 2 ws Ké qui biéu quyée vingy nong dingy ‘wong coy tae Sé phigu: 138,321,090 Sé phiéu:29.796.595, Sbphidu:0 Tye: 82.28% Tye: 17.72% TyIe0% ‘Thong qua vige phat hanh trai phiéu chuyén d6i dgt 2 cho Rhinos Asset Management theo noi dung To trink sb 18/2017/TTe-HDQT-CH ngiy 12/04/2017 cis HGi dng Quin tr, voi mot s6 ni dung chinh nhur sau: ~ Chip thuan tiép tue phét hanh thém 20 trigu USD trét phiéu chuyén abi, trong tng gid tr tri phidu chuyén dbi phat hanh la 60 wigu USD a due ai hoi dong ob ding thong qua tai Nghi quyét 36 36/NQ-DHDCD ngiy 12/10/2016,cho nha du tu Han Qube voi gi chuyén d6i li 38.500 dbngled jphigu, thai digm phét hinh dy kién Ib trong qu 3 nim 2017 (sau ngay (05/07/2017: ~ bai v6i ng dung mye 36.21 = “Quyép mua eb phin méi cia Teli Chi” trong Dé dn phit hint phi chuyén diving 1 rath ting. qudeté i dsye Da gi dng o8 dng thong qua tai Nahi quyét sb 36/NQ-DHBCD ngiy 12/102016, d& thé hignvige mua cb phn mét cia Teli Chi King nh hung 81 1} tye hig quyén eng hu quyén mua od phin mei cia cb dng hin hi, chip thun bd sung thém: “Tron trading hop, CIT phat Ihiwh ® phin mi cho e6 ing hién hu theo 118 the hign gun cia C8 ing hign itu thi Troi Chi ioe qupén maa 6 phim mi chet hnh thie ‘Pht hah ring lv vie mua ed phn mdi nay Rng nk ung dn lb tue ign quyén cfing nhue quyén loi cia od dng”. Cle ditu khoan tai phiéu khée vin dge thyc hign theo Nebi quyét sb 36/NQ-DHDCD ngiy 12/10/2016 cia Bai boi déng c6 dong. ‘Két qui bidu quvé Ding y Kning dingy Kndng 6 9 kin SOphidu: 168.117.685 $6 phitu:0 Sb piéu: 0 ‘Tye: 100% Tye 0% Ty 180% 5. Thing nb eign Cong ty TNHH Kiém ton va Tw vin Tai chin Qube (EC) Thank vién hing AGN International Ia don vj kiém tofn de Hip ‘mim 2017 cho COng ty Dingy Khong dings Kinding 6 kién ‘SOphiéu: 168.117.685 $6 phibu:0 Sb phiéu: 0 ‘Tye: 100% TyI& 0% Ty 0% 13 VELL, Két qua blu cir 1, Két qua bau thanh vien Hoi ding Quan tr} nhigm ky 2017-2022 str Ho va Ten lore ay 1 ‘Ong Le Quée Binh 126.559.2158 8.28% 2 | OngDominic Scriven 91.837.793 601% 3 ‘Ong John Erie T, Fracia 219.299.764 14.35% 4 Ong Lé Vi Hoang, 102.362.921 67% 3 ‘Ong Kang Sang In 92.434.256 6,05% 6 ‘Ong Nguyén Hing Son i 313.478 197 20,51% 7 ongDingrece aan ——|ar2aei | 31% 8 ‘Ong Nguyn Quang Thanh 303.233.942 19,84% 9 | Ba Nguyn Mai Bao Trim 111.388.861 729% ‘Voi két qu ndy, dan sich Hi dng quan tf nhigm ky 2017-2022 gbm nhing Sng/ba c6 tén sau diy Dinh kim: Bién ban kiém phiéu bdu Hi ding quén t} ‘nhiém ky 2017-2022): 2. Két qui baw thinh vign Ban Kiém sost nhigmn KY 2017-2022 Ong Lé Quée Binh ng Dominic Criven (ng John Brie T. Fracia Ong Lé Va Hong Ong Kang Sang in Ona NauyEn Hing Son Ong Dang Nege Thanh (Ong Nguyén Quang Thanh ‘Ba Nguyén Mai Bao Trim sir Ho va Ten Ting sb phigu iw We “ vin. vu. — Tova Ten Tingsé phigw | TV - lw 1 | Batvinh THiNeoe Anh | 181,591.26 2 ‘Ba Tran Thi Tuat 143.194.976 3 | Oneboin Minh The 147.706.903 ‘Véikét qua niy, danh séch Ban Kiém soatnhigm kj 2017-2022 gim nbimg Gng/ba c6 tén sau day (Dink kém: Bién bin kiém phiéw bdu Ban Kiém Sodt 2017-2022): 1. BA Tyiah ThiNgoe Anh 2. Ba Tran Thj Tut 3. Ong Doan Minh Thur Bao edo két qua blu Chi svhigm Kj 2017-2022 oi ding qui tr va Trving Ban Kim Sodt (Can ei Bin Ban phign hop tin tht nt eta Hi ddng Quan tr vi Ban Kigm soat shigm ky 2017-2022, 6ng Bang Ngge Thanh bio cdo Dai gi két qué bu Ch tien i dng quan tr vA Ban Kiem sod nhigm kj 2017-2022 nhur sau ~ Chi ich HGi dng Quan ti niém ky 2017-2012 1a dng Lé VO Hoang véi 919 phigu thujn, dt ty 1¢ 100%, ‘Trung Bon Kiém soét nhigm kj 2017- 2022 la Ong Doan Minh Thu v6i 3/3 phidu thud, dat ty 18 100%. Thong qua chic dank Ting Gis abe nbigm ky 2017 ~ 2022: ng Lé Va Hoing, Chi teh Hoi dng quin te niém KY 2017-2022 thong bio ¥ in ca HOi dng Quin tr v8 vige Bb aim Ong LE Quéc Binh lim Téng Giém de Céng ty CHT nh ky 20172022. Dai hi bigu cuyét, phé chun chic danh Téng giém dc nhigm kj 2017 ~ 20220 s phi bieu quyét ba Bai i dng ob ddng nh sau ‘vou biéu ave Diag Khong ding Khong c6$ kiéa Séphigu: 162370305 Sdphiéw:5494.370 SB phidu: 253.010 Ty le: 96,58% Ty 327% TRMROISH: 6 VIL THONG QUA NGHT QUYET PHIEN HOP DAI HOI DONG CO PONG THUONG NIBN NAM 2016 ‘Thong que Nehi qyét phi hop Dai hoi dng ob dng thuing nién nim 2016, St qui nu sa: Kétaui biéu auvét Ding Khing dng Khong 06 § kiln S6 piu: 168.117.585 Sb phiéuso 6 phidu: 0 Ty: 100% TIE: 0% Ty 0%. ‘i di dk the vo ie 12g 15 ph cing nay BAN THU KY DAI HOT CHU TOA DATHOL we 7 ber ! ia Nguyén Thi Hing Digp 'Trwong Thyy Héng Thio Li v0 HOANG 16