You are on page 1of 2

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni sveuilini studij povijesti

Naziv studija
umjetnosti
VJEBE INTERPRETACIJE
Naziv kolegija
(PUZ 205)
Status kolegija Obavezni
Godina 1. Semestar 2.
ECTS bodovi 2
Nastavnik doc. dr. sc. Laris Bori
e-mail lboric@unizd.hr
vrijeme konzultacija Dostupno na web stranicama Odjela
Suradnik / asistent -
e-mail -
vrijeme konzultacija -
Mjesto izvoenja nastave Dvorana 113 Odjela za povijest umjetnosti
Oblici izvoenja nastave Seminari, diskusija sa studentima, analize i interpretacije umjetnikih djela
Nastavno optereenje P+S+V 30 V
Nain provjere znanja i
-
polaganja ispita
Poetak nastave 27. 02. 2017. Zavretak nastave 09. 06. 2016.
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin
Kolokviji
- - - -
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin
Ispitni rokovi
- - - -
Stjecanje temeljnih vjetina opisa, analize i interpretacije umjetnikog djela. Na
osnovu odabranih i obraenih primjera stjeu se osnovna znanja i
kompetencije pristupa umjetnikom djelu openito ime se stvara podloga za
usvajanje i razumijevanje ostalih sadraja tijekom studija te lake apsolviranje
kolegija posveenih povijesnim razdobljima.
- stjecanje znanja o osnovnim etapama u pristupu umjetnikom djelu
Ishodi uenja
- samostalno opisivanje, analiziranje i interpretacija umjetnikog djela kao i
razumijevanje te povezivanje navedenoga u cjelinu s obzirom na kontekst
- stjecanje osnovnih vjetina promatranja umjetnikog djela iz vie toki
gledita
- savladavanje umijea diskusije o djelu te kvalitetne i precizne strukovne
pismene i usmene verbalizacije
Preduvjeti za upis Upisan studij povijesti umjetnosti
Uvod u analizu umjetnikog djela, terminologija
Etape pristupa umjetnikom djelu
Kratki pregled razliitih pristupa umjetnikom djelu
Sadraj kolegija Forma, struktura, stil: povijest i metode formalne analize
Tumaenje djela - sadraj i smisao: ikonografsko ikonoloka obrada djela
Vjebe interpretacije umjetnikih djela u praksi na odabranim primjerima kroz
povijesna razdoblja
Obvezna literatura V. Horvat Pintari, Umijee opisivanja, Zagreb, 2015.
O. Baetschmann, Uvod u povijesnoumjetniku hermeneutiku:
interpretacija slika, Zagreb, 2004.; L. Schneider Adams, The Metodologies
of Art. An Introduction, Boulder, 2011.; Uvod u povijest umjetnosti, Zagreb
Dopunska literatura 2007.; H. Wlfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Zagreb 1998.;
Slika i rije: Uvod u povijesnoumjetniku hermeneutiku, Zagreb, 1997.; M.
Pei, Pristup likovnom djelu, Zagreb, 1968.; J. Damjanov, Vizualni jezik i
likovna umjetnost, Zagreb, 1991.; R. Ivanevi, Perspektive, Zagreb, 1996.
Internetski izvori www.jstor.org
Nain praenja kvalitete Studentska anketa, samoanaliza

Studenti su duni sudjelovati u radu i diskusiji na najmanje 70% seminara (u


Uvjeti za dobivanje potpisa
sluaju kolizije 40% seminara).

Raspodjela ECTS bodova prema studijskim obavezama: pohaanje seminara


Nain bodovanja
0,5 ; rad na literaturi: 0,5; seminarski rad/esej -; diskusija na satu 1 ECTS
kolokvija/seminara/vjebi/ispita
boda.
Nain formiranja konane
Prema odluci Strunoga vijea Odjela za povijest umjetnosti
ocjene
Temeljni nain provjere znanja i vjetina koje su studenti stekli pohaanjem
Napomena kolegija predstavljaju diskusije na satu te seminarski rad koji se izvodi u
usmenom obliku.

Nastavne teme-predavanja
Red.
Datum Naslov Literatura
br.
1. Uvod
2. Terminologija
3. Interpretacija likovnosti umjetnosti drevnih civilizacija i antike
4. Interpretacija likovnosti ranokranske i ranosrednjovjekovne umjetnosti
5. Interpretacija likovnosti ranokranske i ranosrednjovjekovne umjetnosti
6. Interpretacija likovnosti kasnosrednjovjekovne umjetnosti
7. Interpretacija likovnosti kasnosrednjovjekovne umjetnosti
8. Interpretacija likovnosti ranorenesansne umjetnosti
9. Interpretacija likovnosti zrelorenesansne i maniristike umjetnosti
10. Interpretacija likovnosti barokne umjetnosti
11. Interpretacija likovnosti barokne umjetnosti
12. Interpretacija likovnosti umjetnosti 19. stoljea
13. Interpretacija likovnosti moderne i suvremene umjetnosti
14. Interpretacija likovnosti moderne i suvremene umjetnosti