Sie sind auf Seite 1von 5

AP InfoArts Pvt. Ltd.

19, New Bank Colony, Bagbudi Village


Chhend ,Rourkela - 769015
www.aparts.org
______________________________________________________________________________________

( Aprant Modular Keyboard Layout )

( See next page for Phonetic Keyboard Guideline )

AP Arts International LLC,


2 Kilmer Road, Edison
NJ - 08817, USA
http://www.aparts.org Page 1
AP InfoArts Pvt. Ltd.
19, New Bank Colony, Bagbudi Village
Chhend ,Rourkela - 769015
www.aparts.org
______________________________________________________________________________________

( Aprant - Phonetic Keyboard Guide )

°¿Û¤Ú ¤²Ï ÌÚÒüÚ

 
ODIA       AP   ODIA  AP   ODIA  AP   ODIA   AP 
  
¤ a ³ ka Á Na Ê ba

¤Ú A ´ kha  ta Õ sha

¦ i µ ga à tha Ö Sha

§ I ¶ gha Ä da × sa

¨ u ·ý NG Å dha Ø ha

ª R ¸ ca Æ na þ¢ M

& & ¹ cha È pa þ£ H

$ $ º ja Éý pha þ¡ MM

© U » jha Ê ba ¤ÂÛÏÛ¥ ÊÙûü


¬ e ¼ NJ Ë bha ² kSha

® E ½ Ta Ì ma ¿é D’
° o ¾ Tha Î Ja Àé Dh’
± O ¿ Da Ï ra Íü ya

Ô va À Dha Òü La Ñ la

AP Arts International LLC,


2 Kilmer Road, Edison
NJ - 08817, USA
http://www.aparts.org Page 2
AP InfoArts Pvt. Ltd.
19, New Bank Colony, Bagbudi Village
Chhend ,Rourkela - 769015
www.aparts.org
______________________________________________________________________________________

ODIA       AP   ODIA  AP   ODIA  AP  


³Ú kA á³â kE ³û rka

³Û ki á³Ú ko ³óÛ kbi , kwi

³Ü kI á³æ kO ³óÜ kbI , kwI


kbA , kwA &
³Ý ku ³óÚ kvA ( recommended ³ò kLa
for Vista and Win 7 )
kba , kwa &
³ó kva (
recommended for
³óK kbU , kwU ³ñ kla
Vista and Win 7 )
³óJ kbu, kwu ³÷ kya þè ' ( Halant)

³Þ kU ³õ kra ³è k'

á³ ke ³ß kR | | ( Purnachheda )
CLASSIC FONT - FEATURE ONLY

O,O thi , dhi O dhya O tma

ଳ lA ଗ cA O tra

AP Arts International LLC,


2 Kilmer Road, Edison
NJ - 08817, USA
http://www.aparts.org Page 3
AP InfoArts Pvt. Ltd.
19, New Bank Colony, Bagbudi Village
Chhend ,Rourkela - 769015
www.aparts.org
______________________________________________________________________________________

°¿Û¤Ú ÎÝ¥Ú²Ï

 
ODIA       AP   ODIA  AP   ODIA  AP   ODIA   AP 
  
tý nka Tü gga ‹ü ppa ¥I ktra

uý nkha ‡ gda šü psa … kShN

vý nga ˆü gdha Ð bja ²÷ kShya

wý ngha p cca l bda ‚÷ ntya ( Vista)

q nca pö ccha ‰ý bdha ‚÷ ntJa ( XP )

qö ncha Zü jja m bba ZGü jjwa

yý nja Óü jjha Ç mma ~Iü NDra

fý njha r jNa N Lka oó ttwa

`ü nTa g TTa O lka oõ ttra

bü nTha Uü Dga W lga Ìë÷ tmya

~ü nDa d DDa Œü Lpa ×ìHè tsna

zü nDha Ùü NNa ”ý Lpha ×ì÷ tsya

‚ nta ³ì tka Yü shca O NGkSha

Æö ntha o tta Õö shcha ã ntra

j nda † ttha Rü Shka ‚G ntwa, ntba

k ndha Èë tpa aü ShTa jõ ndra

sü mpa ×ì tsa cü ShTha jó ndwa

xý mpha Vü dga åü ShNa kõ ndhra

Ìó mba Xü dgha Pü ska k÷ ndhya

AP Arts International LLC,


2 Kilmer Road, Edison
NJ - 08817, USA
http://www.aparts.org Page 4
AP InfoArts Pvt. Ltd.
19, New Bank Colony, Bagbudi Village
Chhend ,Rourkela - 769015
www.aparts.org
______________________________________________________________________________________

àü mbha h dda Sü skha Æô÷ nnya

M kka i ddha „ sta sõü mpra

^ü kTa n dbha ×ö stha àIü mbhra

¥ kta ˜ü dJa ’ü spa pû rcca

™ü ksa ƒü pta –ý spha ¹û rchha

Ùûü rNNa oû rtta hû rdda iû rddha

×ìû rtsa Äõû rdra Îû÷ rJya Õóû rshwa

“Iü Shpra äü stra ×ö÷ sthya ióû rddhwa

For Windows Vista & Winodws 7 only :

For "Ba Phala" please use "va" instead of "ba" or "wa" in Vista and Windows 7 though all
three will produce the same result when you use our fonts. For example please type kva, kvA
, kvu etc. insetead of ( kwa or kba or kwu etc .) . This is to enhance the portability among
other vendor's unicode font.

For Winodws XP only :

For "Ja/Ya Phala" in some situation, you have to use "Ja" instead of "ya" though "ya"
should work in majority of situation .For example instead of "sannyasi" if you write
"sannJasi" you can able to produce the result. So keeping "ya" as priority, if you can not able
to produce the word, then you have to try with "Ja".

AP Arts International LLC,


2 Kilmer Road, Edison
NJ - 08817, USA
http://www.aparts.org Page 5