Sie sind auf Seite 1von 114

Dr. N o r m a n W.

W a l k e r

ČISTA I JEDNOSTAVNA
PRIRODNA KONTROLA
TEŽINE
ZAHVALA
Bez Božje p o m o ć i i b e z n e u m o r n o g truda mojih
vjernih prijatelja, n a š e g a izdavača i H e l e n e Lovell, ova
knjiga ne bi ugledala svjetlo dana.

Neka sadržaj ove knjige nadahne, blagoslovi i


potakne svakog čitatelja, da bolje i više cijeni
n a j l j e p š e o d svih s t v o r e n j a : n a š e t i j e l o - k o j e j e H R A M
VELIKOG SVEMOGUĆEG BOGA KOJI GA JE
S T V O R I O - te da s j o š više p r e d a n o s t i vodi brigu o k o
t o g a t i j e l a - N A SLAVU N J E G O V U ! ! !
Kazalo

Prvo poglavlje - Tvoje tijelo ima prirodni


11
plan za gubljenje težine
15
Drugo poglavlje - Činjenice i bajke otvome tijelu- - -
25
Treće poglavlje - Svjedočenje učenika Prirode - - - -
34
Četvrto poglavlje - Sto Priroda kaže o ishrani

Peto poglavlje - Tijelo - savršen stroj sve


40
dok se ne pokvari
53
Šesto poglavlje - Čovjekova umjetna hrana - šećer - -
64
Sedmo poglavlje - Čovjekova umjetna hrana - škrob -
76
Osmo poglavlje - Čovjekova umjetna hrana - masnoća
88
Deveto poglavlje - Čovjekova umjetna pića
97
Deseto poglavlje - Pivo i ostala alkoholna pića - - - -
102
Jedanaesto poglavlje - Mlijeko i mliječni proizvodi - -
109
Dvanaesto poglavlje - Bjelančevine
116
TrinaestopoglavIje - Sokovi i aparati za sokove - - - -

Četrnaesto poglavlje - Prvi korak prema vitkijem, 125


zdravijem tijelu
Petnaesto poglavlje - Drugi korak prema
133
vitkijem, zdravijem tijelu
139
Šesnaesto poglavlje - Kombiniranje hrane

Sedamnaesto poglavlje - Kako početi s 150


prirodnom hranom - - - -
7
Osamnaesto poglavlje - Praktične upute i
MUDRE IZREKE
moralna podrška 157

Mudrost, pravednost, strah Božji, znanje,


Recepti za salate od voća i povrća 166 ćudorednost, čistoća, marljivost, suzdržanost,
Preporučeni jelovnici 197 pouzdanje u Boga, desetina, ispravna uporaba
bogatstva, obzir prema siromasima, zauzdavanje
Začini za salatu 202
jezika, blagost prema neprijateljima, izbor sudru­
Božični objed 205 gova, odgoj djece, marljivost, poštenje, besposlenost,

Sadržaj vitalnih tvari u voću i povrću 212 lijenost, pravednost, spremnost na pomoć, dobro
raspoloženje, razboritost.
Ta (starozavjetna) knjiga ima cilj ucijepiti
Literatura 220 kreposti koje Sveto Pismo toliko naglašava. Opet,
o p e t i o p e t , po c i j e l o m S v e t o m p i s m u i na različite
načine, Bog je redak za retkom, zapovijed po
O autoru 221 zapovijed, malo tu malo tamo, pružio čovjeku pouku
o t o m e k a k o O n h o ć e d a č o v j e k živi, t e n e b i s m o i m a l i
isprike za naše p r o m a š a j e .
Pouke te Knjige m u d r i h izreka nisu iznesene u
obliku: «Ovako govori Gospodin», kao što je to u
M o j s i j e v u z a k o n u , g d j e s e iste stvari n a u č a v a j u k a o
izravne B o ž j e zapovijedi. Tu se radije govori k a o o
n e č e m u što proistječe iz iskustva kakva čovjeka što je
k u š a o i p r o v j e r i o sve š t o je u č o v j e k o v u d o s e g u .
Mojsije reče: Ove riječi su zapovijedi
G o s p o d n j e , a S a l o m o n tu veli: Iskustvo je p o k a z a l o
da su Božje zapovijedi najbolje za čovjeka, i bit
ljudske mudrosti je u obdržavanju Božjih zapovijedi.
Bog, u dugoj povijesti objave sama s e b e i svoje
volje čovjeku, kao da je pribjegavao svakom
m o g u ć e m načinu, k a k o bi, ne s a m o po zapovijedima i

8 9
propisima već i primjerom uvjerio ljude da su Božje
zapovijedi vrijedne da bi se po n j i m a živjelo.
S a l o m o n o v a slava je bila razglasni zvučnik, k o j i
je p r e n i o n j e g o v glas do na kraj z e m l j e i učinila ga
svemu svijetu p r i m j e r o m B o ž j e g m u d r a c a . Prvo poglavlje
Knjiga mudrih izreka je nazvana najboljim
v o d i č e m k u s p j e h u , k o j i mladići m o g u slijediti.
Promicati mudrost, pouku, razumijevanje,
pravednost, pravo, jednakost, razboritost, znanje,
TVOJE TIJELO IMA PRIRODNI PLAN
obzirnost, učenje, zdrave savjete! Kakve veli­ ZA GUBLJENJE TEŽINE
čanstvene riječi!
(Navodi iz Halleyeva biblijskog priručnika, str.
2 6 9 - 2 7 0 , izdanje 1965.)

Neka ti priroda bude učiteljem


Ako nastojiš imati prirodnu idealnu težinu
svoga tijela, m o r a š odgojiti s a m a s e b e d o t e m j e r e d a
shvatiš sve p o s l j e d i c e u z i m a n j a p o g r e š n e h r a n e .

Pod odgojem ja ne mislim o uputama što se


često nalaze u priručnicima za mršavljenje. Neki od
tih «dijetnih» p r o g r a m a m o g u ti zagorčiti život svojim
zamršenim uputama i postupcima. Nakon dugo­
godišnjeg p r o u č a v a n j a djelovanja tijela, ja s a m uvijek
iznova otkrivao da je prirodni put najbolji. Čovjekova
tumačenja i lijekovi su zamršeni, priroda ima
jednostavnija rješenja.

A k o n o s i š višak sala na s v o m e tijelu, ti u stvari


nosiš teški teret, koji ti usporava tjelesno djelovanje i
tišti t i d u h . A k o s i v e ć p r o š a o n e k o l i k o p r o g r a m a z a
mršavljenje, a da ti nisu koristili u s p r k o s pažljivom
čitanju u p u t a i obdržavanju plana, j e d i n o ti preostaje

10 U
to da m o ž e š učiti na p r o š l i m p o g r e š k a m a , tako da ti glavni autoritet za tu t e m u . Ne z b u n j u j se, kušajući
se ne dogode ubuduće. o v a j ili o n a j n a č i n , s v e d o k n e o t k r i j e š o n a j š t o ć e
Ostvariti prirodni plan za svoje tijelo je uistinu proizvesti najpotpunije i najtrajnije učinke.
jednostavno, treba uzeti u obzir s a m o jedan smjer
u č e n j a i z a n e m a r i t i sve o n o što se ne slaže s t r o g o s
Ova knjiga je tvoja učionica
načelima prirodnih zakona. Ako u s p i j e š shvatiti i
iskusiti što znači jesti hranu što ju je priroda Tvoje tijelo je tvoj laboratorij
predvidjela za n a j v e ć u učinkovitost tvoga tijela b e z
Ja sam o s o b n o m o r a o kroz tešku školu doći do
tovara viška sala, o n d a n e ć e š više nikad dopustiti da ti
istine (a isto vrijedi za većinu od nas!). Ja nisam
neprirodna i štetna hrana u đ e u usta.
z a d o v o l j a n n i č i j i m p o k u s i m a ili p r e p o r u k a m a d o k i h
Ovakva škola, ovo shvaćanje kako tijelo ja sam ne iskušam i osobno se uvjerim da
djeluje, pomalo nalikuje na borbu pušača da se zadovoljavaju. O n d a z n a m da sam u pravu. Nije me
oslobodi navike pušenja. Ako pušač ide na briga, što drugi o t o m e misle. D o t l e d o k z n a m istinu,
predavanje gdje se uživo p o k a z u j u p o g u b n i učinci istina će me osloboditi!
pušenja, to će ga se toliko dojmiti, da će se zauvijek Svatko bi htio imati težinu koja mu je po
osloboditi svoje loše navike. p r i r o d i o d r e đ e n a , ali m n o g i n e ž e l e u č i n i t i n i š t a , o s i m
dobrih želja i mlakih pokušaja «dijete». Ja ti
preporučam, da shvatiš ovu knjigu kao svoju
Neka ti priroda pokaže svoj plan
učionicu, u kojoj ćeš proniknuti najdublje značenje
Kroz ovo tumačenje o tome kako postići prirodnih zakona. Ako tako postupiš, tvoje tijelo će ti
idealnu prirodnu težinu, ja ti m o r a m preporučiti da postati laboratorijem, u kojem ćeš dokazati da
me slijediš u j e d n o s t a v n o s t i misli i cilja. Pod tim prirodni dijetni plan dovodi do savršenih i trajnih
mislim, da treba proučiti svaku riječ, svaku r e č e n i c u i rezultata.
svaku činjenicu, ne uzimajući u obzir druga mišljenja
i t u m a č e n j a , k o j a t i ili n e t k o d r u g i z a s t u p a t e . B e z
obzira na prihvatljivost drugih t u m a č e n j a o g o r n j e m Nemoj da priroda čeka!
subjektu, odbaci ih potpuno dok proučavaš ovu
Na slijedećim stranicama ću pokušati izložiti
knjigu.
plan, koji će omogućiti samoj prirodi da oblikuje
Sjeti se da ima m n o g o poznatih pisaca i učitelja tvoje tijelu o n a k o k a k o bi t r e b a l o biti. S a v j e t u j e m v e ć
o mršavljenju i o brizi za z d r a v l j e , koji su često sada, prije n e g o se u p u s t i m o u pručavanje prirodnih
p o t p u n o o p r e č n i m e đ u s o b o m , a svaki tvrdi d a j e z a k o n a , da z a u z m e š pozitivno stajalište s o b z i r o m na

12 L3
konačni uspjeh, tako da ovaj program bude
učinkovit. I m a d o s t a istine u izreci, da b o r a c m o ž e biti
o b o r e n p r o t i v s v o j e v o l j e , ali n e p o b i j e đ e n d o k s e s a m
ne preda. Ne postoje beznadne situacije, već
pojedinci koji su se odrekli nade. Ja ti p r e p o r u č a m da
imaš povjerenja u prirodne načine, jer te priroda
Drugo poglavlje
n e ć e nikada iznevjeriti.

ČINJENICE I BAJKE
O TVOME TIJELU

Kako biti na dijeti a debljati


Da smo od djetinjstva bili upućivani u
d j e l o v a n j e tijela, znali b i s m o da se tijelo sastoji od
milijardi m i k r o s k o p s k i h stanica.
Iako mikroskopski sitne, stanice našega tijela
su o b d a r e n e životom i inteligencijom. Reagiraju na
p o d r a ž a j e p a m e t i , b i l i m i ili n e b i l i s v j e s n i t o g a . O n e
su naše služavke u s v a k o m p o g l e d u . No, da bi u tijelu
m o g l e obavljati svoje mnogovrsne zadaće, moraju
imati hranu za svoje uzdržavanje.
Kad se radi o našim tijelima, narav je
š i r o k o g r u d n a i t o l e r a n t n a s o b z i r o m na n a š u s k r b o
tim malim služavkama. Međutim, kad se prijeđu
granice dopustivosti u načinu prehrane, dolaze nam
n e i z r a v n e o p o m e n e . M o ž e m o biti u m o r n i i iscrpljeni.
M o ž e m o o s j e ć a t i b o l o v e u l e đ i m a ili g l a v o b o l j u . A š t o
je još n e u g o d n i j e , otkrit ć e m o , da se usaljeno tkivo
stvara na dijelovima tijela g d j e debljina nije p o t r e b n a

14 L5
ni poželjna. Ti simptomi ukazuju, da smo jeli m o ž e izgledati č u d n o , a k o nisi n i k a d prije o t o m e
nepoželjne stvari, usprkos reklami o «dijetalnoj» m i s l i o , ali č i t a j u ć i o v u k n j i g u p o s t a t ć e t i j a s n o z a š t o
hrani. sva o n a h r a n a š t o s i p r i j e j e o n i j e p o m o g l a n i m a l o u
U m j e s t o da o b n a v l j a stanice tijela, destruktivna skidanju viška kila, niti ti je p o b o l j š a l a zdravlje.
h r a n a u b r z a v a o š t e ć e n j e tkiva i u z r o k u j e g o m i l a n j e Činjenica da su kroz naraštaje milijuni i
sala.
m i l i j u n i ljudi živjeli i žive j e d u ć i isključivo k u h a n u
hranu, ne znači da su živi zahvaljujući svojim
prehrambenim navikama. Oni su u stvari u
Stara poslovica u novom izdanju
dekadentnom stanju, što potvrđuje zatrovanost
Uopće ne dolazi u pitanje činjenica da smo
njihovih tijela.
o n o što j e d e m o . N e m a drugog načina da se stanice i
Zašto bi inače bolnice bile pretrpane?
tkivo n a š e g tijela o b n o v e o s i m h r a n o m k o j u j e d e m o i
p i ć e m k o j e p i j e m o . Ironija te, inače istinite poslovice Zašto se godišnje prodaju na tisuće kilograma

je u tome, što danas, u ovom prosvijetljenom analgetika?


vremenu, mnogi pružaju svome tijelu o n o što i m Zašto ima tako m n o g o srčanih tegoba, šećerne
izgleda kao zdrava, okrepljujuća hrana. Sišu bolesti, raka, emfizema, prerane senilnosti i rane
bombone, piju umjetne sokove, jedu sladoled, smrti?
izbjegavaju hranu s visokom m a s n o ć o m (po naputku Zašto je toliko predebelih stanovnika u našoj
svojih liječnika) i smanjuju bjelančevine. Kako je zemlji?
n e u g o d n o reći takvima, da ne pružaju svojim tijelima
Zašto se uzimaju tolike tablete za mršavljenje?
ništa b o l j u p r e h r a n u od onih, koji utažuju svoj tek
(Dopusti da ti kažem, nemoj nikada uzimati tih
svim i svačim.
tableta, jer su o p a s n e po tijelo i prouzrokovat će
Da li te to iznenađuje? Ako ne bi iznenadilo nesagledive štete. Osim što su štetne po
tebe, o n d a bi sigurno iznenadilo m e n e ! Činjenica je - metabolizam, te tablete ne utječu na sam uzrok
a ja ću je p o s l i j e p r o t u m a č i t i - da žive s t a n i c e n a š e g a d e b l j i n e , u n a j b o l j e m s l u č a j u m o g u biti p r i v r e m e n i
tijela t r e b a j u t a k o đ e r živu h r a n u . lijek.)
Ne možemo istovremeno imati smrt i život. Svi ovi slučajevi proizlaze izravno iz stanja u
S a v e z n i z a k o n i z a b r a n j u j u p r o d a j u k o n z e r v i r a n e ili okružju naših tjelesnih stanica. Ako ne j e d e m o jelo
flaširane h r a n e u k o j i m a nije uništen život. Kad j e d e š što će hraniti te stanice, ne samo što ćemo ih
b i l o k o j u h r a n u p r e r a đ e n u ili k u h a n u n a v a t r i , j e d e š izgladniti, već ć e m o ih ugroziti otrovima, što ih tijelo
hranu u k o j o j n e m a ni n a j m a n j e g traga života. To ti upija iz n a g o m i l a n i h o t p a d a k u u o r g a n i z m u .

16 17
T o č n o je, da s m o o n o što j e d e m o . No, z n a m o li Atomi i m o l e k u l e su najsitnije čestice u k o j e se
zaista, k o j u h r a n u b i s m o t r e b a l i u z i m a t i , d a b i s m o bili m a t e r i j a m o ž e r a z b i t i u p r a k t i č n e s v r h e . K a d s e d v a ili
o n o što priroda o č e k u j e o d nas? tri atoma spoje, nastaje molekula. Na primjer,

I m a j u ć i t o n a p a m e t i zavirit ć e m o s a d a u n a š e kemijska formula vode je H 0,


2 što znači da je

tijelo, kako b i s m o bolje razumjeli koji način prehrane najmanja čestica vode sastavljena od dva atoma

nam odgovara, da bismo uskladili h r a n u s našim vodika i jednog atoma kisika. Formula molekule

tijelom. škroba je C H 6 1 0 O , što znači da je sastavljena od 6


6

a t o m a ugljika, 10 a t o m a vodika i 6 a t o m a kisika.

U skladu s m o j i m , i ne s a m o m o j i m iskustvom,
t j e l e s n e s t a n i c e , žive i p u n e s n a g e i e n e r g i j e , t r e b a j u
U tvome tijelu je bomba!
biti o p s k r b l j e n e h r a n o m š t o i m a istu živu, o s n a ž u j u ć u
Usprkos tomu što su tjelesne stanice ne­
energiju. Nadalje, ta hrana mora biti takva, da
i z m j e r n o sitne, svaka od njih je sastavljena od a t o m a i
p r o b a v n i p o s t u p a k m o ž e razlučiti i razvrstati n j e z i n e
molekula. Za izgradnju svake pojedine stanice
a t o m s k e i m o l e k u l a r n e s a s t o j k e , tako da ih krvni tok i
potrebni su milijuni atomskih čestica.
žlijezde m o g u raznijeti po tjelesnim stanicama.
Svaki atom unutar stanice je stvoren nalik
svemiru, sa strahovitom s n a g o m u jezgri. To je jasno
Tvoje stanice su izgladnjele
dokazano razbijanjem atoma u eksploziji atomske
b o m b e u J a p a n u , nad Hirošimom, 6. kolovoza 1 9 4 5 . i Ako si imalo u p u ć e n u vrtlarstvo, razumjet ć e š
nad Nagasakijem 9. kolovoza iste godine. O d o n d a su važnost skrbi i pažnje k o j u zahtijeva nasad za d o b a r
izumljene još snažnije b o m b e u p o r a b o m vodikovih rast. Ako je nasad zanemaren i ne pruža mu se
atoma. p o t r e b n a skrb, g n o j i v o i v o d a , suši se i u m i r e . T v o j e
tijelo je u isto takvom položaju.
Atomi u tvome tijelu su isti k a o i oni što su
Od životne je važnosti da znaš, koju i kakvu
eksplodirali u atomskim bombama. Razumije se,
vrstu hrane zahtijeva tvoje tijelo. Ako je hrana
a t o m i u t e b i n e ć e n i k a d a e k s p l o d i r a t i n a isti n a č i n , ali
ispravna, stanice tvoga tijela odgovorit će tako da će
ipak o n i sadrže istu snagu kao i oni iz atomske
te ispuniti s n a g o m i živahnošću. Kad su tvoje tjelesne
bombe.
stanice ispravno h r a n j e n e , otkrit ćeš, da te više ne
Nije m o g u ć e izbrojiti a t o m e u tijelu, a ipak je privlači h r a n a što d e b l j a i n e g a t i v n o d j e l u j e na tijelo.
svaki od njih svijet u m a l o m , i s p u n j e n s t r a h o v i t o m Ako slučajno o p e t p o č m e š jesti nezdravu hranu, tvoje
snagom i energijom. A u tim mikroskopskim atomima ć e t e tijelo o d m a h u p o z o r i t i , d a više n e m a p o t r e b n e
je u g r a đ e n o životno p o č e l o , što te čini o n i m što jesi. snage za vrhunsku učinkovitost i za kontrolu težine.

18
Temeljni razlog jedenja je nadoknaditi živom h r a n o m jedini način za postizanje prirodne
potrošene kemijske elemente od kojih se sastoje težine.
tjelesne stanice. Nadoknada je jedan od osnovnih
Kako se može jesti živa hrana?
p r i r o d n i h z a k o n a u o r g a n s k o j kemiji.Naša tijela su
laboratoriji, koji djeluju po zakonimna organske Život! Što č o v j e k cijeni iznad svega? Život, zar
kemije. ne?
Nijedan znanstvenik, kemičar ili pronalazač
Mi ne hranimo ispravno tjelesne stanice, zbog toga
nije uspio stvoriti život. Život pripada isključivo
što j e d e m o previše anorganske hrane. Na nesreću,
narav nam je dala prilagodljivo tijelo, što može n a š e m Stvoritelju. Ipak, B o g je dao ljudskom stvoru

podnositi zloporabe godinama, pa tako čovjek, bilo povlasticu s l o b o d n e volje.


z b o g n e z n a n j a , b i l o z b o g n e m a r a , g o d i n a m a živi n a Nagon samoodržanja je cilj svakog čovjeka,
h r a n i k o j a g o d i n j e g o v u t e k u , ali j e š t e t n a n j e g o v u ž e n e ili d j e t e t a . A m o ž d a i n i j e ?
tijelu. Z n a š li, z a š t o j e d e š i p i j e š n e k u h r a n u i p i ć e ?

Gladne stanice našega tijela trebaju hranu u Znaš li razliku i z m e đ u h r a n e i hrane?

skladu sa zakonom nadomjestka. To je temeljni Z n a š l i , š t o s e z b i v a u t v o m e t i j e l u d o k j e d e š , ili


p r i r o d n i z a k o n ljudskog života. Z a k o n n a d o m j e s t k a satima n a k o n toga?
p r o p i s u j e , da svaka stanica, n a k o n što se istroši dajući Ta i m n o g a slična pitanja o d n o s e se izravno na
n a m s n a g u i e n e r g i j u , t r e b a biti z a m i j e n j e n a n o v o m . tjelesne poteškoće s debljinom, tromošću i
Cim se atomi i molekule u stanici istroše, narušenim zdravljem. Sve su to pitanja koja
nadomještaju se odgovarajućim atomima iz hrane zahtijevaju istinit i t e m e l j i t o d g o v o r . T e k n a k o n t o g a
k o j u j e d e m o . To je p r o c e s što u n a š e m tijelu traje bit ć e m o u stanju zacrtati r a z u m a n i uspješan plan
neprestano kroz cijeli život. Upravo o kvalitenoj j e d e n j a i življenja.
zamjeni zavisi naše zdravlje i izlučivanje suvišne Prema t o m e nije U m u d r o , razborito i logično
m a s n o ć e iz naših tijela. zaključiti, da o b n o v a i o k r e p a života u t v o m e tijelu
Ispravna hrana je, dakle, sredstvo pomoću m o r a b i t n o doći od života sadržanog u hrani k o j u
k o j e g a p o s t i ž e m o p u n i n u d j e l o v a n j a svojega tijela. j e d e š ? Život u takvoj h r a n i je s p o s o b a n o b n o v i t i život i
D o p u s t i mi reći o v d j e - a p o n o v i t ću to o p e t - da s t a n i č j u i tkivu t v o g a tijela.
p r e d e b e l e o s o b e ni ne znaju što je pravo zdravlje. A A kako se m o ž e jesti život? Prirodna hrana, u
kako će i znati? Oni hrane svoje tjelesne stanice svome izvornom, sirovom stanju, sadrži život u
hranom koja samo može poremetiti djelovanje a t o m i m a i m o l e k u l a m a o d k o j i h s e s a s t o j i . Taj a t o m s k i
njihova tijela. O n i m o r a j u shvatiti, da je prehrana život se naziva e n z i m i m a .

20
Enzimi: tajanstveni kao sam život To je dokazano u praksi, kad je neki ratar
pokušao hraniti telad pasteriziranim mlijekom.
Svaka biljka, povrće, voće, koštica i sjeme, u
Mlijeko se pasterizira tako da ga se zagrije do
s v o m n a r a v n o m sirovu stanju, sastoji se od a t o m a i
t e m p e r a t u r e k o j a ć e , tako se pretpostavlja, uništiti sve
molekula. Unutar tih atoma nalaze se životni
štetne bakterije, ali grijanje ujedno uništava sve
e l e m e n t i p o z n a t i k a o e n z i m i . E n z i m i n i s u s t v a r i ili
e n z i m e . Rezultat t o g a p o k u s a j e završio tako d a s u sva
materija! To su životna počela u atomima i
telad, koja su hranjena pasteriziranim mlijekom,
m o l e k u l a m a svake žive stanice.
uginula u roku od šest mjeseci!
Enzimi staničja ljudskog tijela su potpuno
j e d n a k i o n i m a u biljkama, a a t o m i u l j u d s k o m tijelu
odgovaraju sličnim atomima u biljkama. Prema tome, Predebeo u četrdesetoj: Nemoj to dopustiti!
k a d n e k i a t o m i t r e b a j u o b n o v i t i ili z a m i j e n i t i s t a n i c u
Pitanje ispravne p r e h r a n e je toliko važno, da se
u tijelu, p o k r e ć e se m a g n e t s k i p r o c e s , koji privlači
svaka n e m a r n o s t o k o t o g a j a s n o vidi n a o b l i c i m a i
t o č n o o d g o v a r a j u ć e vrste atomskih e l e m e n t a iz sirove
hrane koju jedemo. tjelesnim krivuljama svakog muškarca, žene i djeteta.
Oboje pokazuju, da pojedena hrana nije bila
U skladu s time svaka stanica u sklopu n a š e g a
potrebne kakvoće za obnovu tjelesnih stanica.
tijela i svaka s t a n i c a u p r i r o d n o j h r a n i o b d a r e n a je i
Umjesto o b n o v e stanica došlo je do degeneracije.
oživljena skrovitim životom zvanim enzimi.
U djetinjstvu je dopustiv izvjesni višak težine,
Međutim, to magnetsko privlačenje postoji
a k o p r o i z l a z i i z z d r a v e i s h r a n e , ali n a k o n p u b e r t e t a
samo u živim m o l e k u l a m a ! E n z i m i su osjetljivi na
višak sala i bolest z n a č e zapravo isto.
svaku temperaturu iznad 55 stupnjeva. Na 55
stupnjeva enzimi umiru. Svaka hrana pripremana na Dosegnuvši zrelost tridesetih godina treba

temperaturi većoj od 55 stupnjeva potpisala je smrtu stremiti prema vitkosti. Taj cilj se može postići

osudu enzimima i postala mrtva hrana. svladavanjem proždrljivosti i lijenosti. Bitno je


vježbanje i kontrola nad o n i m što i koliko j e d e m o .
Mrtva stvar, jasno, ne može djelovati u živim
o r g a n i z m i m a , pa h r a n a izložena temperaturi višoj od Onaj tko dođe do četrdesetih s figurom što

55 stupnjeva gubi svoju živu prehrambenu pokazuje nemar prema onome što jede, taj je
vrijednost. Iako takva h r a n a m o ž e podržavati, i u kandidat za redove 15 milijuna predebelih
stvari p o d r ž a v a život l j u d s k o g sustava, čini t o p o d Amerikanaca.
cijenu postupnog propadanja zdravlja, snage i Zaista je žalosno gledati, kako se ti slučajevi
životnosti. u p o r n o ponavljaju toliko da n e u p u ć e n i o t o m e više i

22
ne misle, smatrajući da se radi o n a r a v n o m p r o c e s u
starenja.
Imajući pred očima te činjenice - činjenice što
se u ovo naše prosvijećeno vrijeme ne mogu
zanijekati - lako je razumjeti od kolike je važnosti
Treće poglavlje
upoznati prirodne načine.
Teško je u stisci naći pravi izlaz. No, naš
n e b e s k i O t a c koji nas je stvorio, nikad n a m ne zatvara
put spoznaje. Priroda ne uspostavlja nijednog zakona SVJEDOČENJE UČENIKA PRIRODE
bez sredstava za njegovo ispunjenje. Rješenje zakona
o b n o v e nalazi se u s t a n i č j u n a š e g a tijela i u živim
e n z i m i m a , š t o obiluju u p r i r o d n o j živoj hrani.

Ja sam svoj vlastiti pokusni kunić


Tijekom skoro pola stoljeća mojeg opsežnog
proučavanja p o s t u p a k a liječenja nastojao sam otkriti
stvarni u z r o k ljudskih b o l e s t i i p r o n a ć i k a k o ih liječiti,
i što je p u n o važnije, kako ih spriječiti.
Moja obitelj i prijatelji mnogo puta su me
svjetovali d o s l o v n o «da se m a n i m ćorava posla», da se
posvetim n e č e m korisnijem od gubljenja vremena na
stvarima za čije istraživanje b o l n i c e i zaklade rasipaju
milijune dolara. Proricali su crne dane po moju
pamet, ukoliko ustrajem na stajalištima koja se
protive znanstvenim i medicinskim mozgovima.

Pokusni kunić je zamalo uginuo


Kad s a m o k o s e b e vidio ljude, ž e n e i djecu kako
služe kao pokusni kunići, što je m o j e m zdravom
r a z u m u izgledalo p o t p u n o n e n a r a v n o , pa kad s a m
n a k o n m a l o g o d i n a g l e d a o t e iste o s o b e d o s l o v n o

24 25
pokošene raznim «znanstveno prmvaćenim zahva- nikakvih lijekova, jer su to otrovi. N e m o j j e s t i tri
tima» u obliku rentgenskih zračenja, cijepljenja i dana, budući da je bolest prouzrokovana gomilanjem
presađivanja, odlučio sam svim silama nastojati o t p a d n i h tvari u t v o m e t i j e l u . S v a k o d n e v n o pij s a m o
otkriti k o r i j e n naših zala, m a k a r m i t o u z e l o cijeli
č a š u č i s t e v o d e m a n j e - v i š e svakih p o l a sata, z a tri d a n a
život.
b i t ć e š zdrav.»
Od dana te moje odluke postao sam svoj N j e g o v e riječi s u m e s e d u b o k o d o j m i l e , t e d o k
vlastiti pokusni kunić br. 1. Odlučio sam živjeti sam bespomoćno ležao na leđima, mislio sam da
u g l a v n o m na hrani od žitarica u z r n u , žitnih pahuljica n e m a m što izgubiti, već s a m o m o g u dobiti a k o t a k o i
i b r a š n a , te piti m n o g o mlijeka. Ta je h r a n a o p ć e n i t o i p o s t u p i m . B i o je u pravu.
«autoritativno» bila p r o g l a š e n a k a o srž s a m o g a života
Taj moj prijatelj je bio zdrav kao da živi u
- potpuna hrana, okrepljujuća hrana! Hrana što
prirodi. J e o je s a m o voće i sirovo povrće. Zašto ne bih
sadrži sve b i t n e s a s t o j k e za zdravlje, snagu i š t o g o d
i ja p o k u š a o isto? K a k o n i s a m i m a o š t o izgubiti, p o č e o
hoćeš.
sam dijetu od najboljeg sirova voća i povrća do kojeg
Tijekom dvije godine ja sam prividno na­ s a m m o g a o doći. Za šest mjeseci s a m bio p u n snage i
p r e d o v a o n a toj h r a n i , sve d o k i z n e n a d a j e d n o g jutra života, bez ijedne od prijašnjih boljki što su
n i s a m m o g a o ustati i z p o s t e l j e . D o b i o s a m n a težini, nagovješćivale m o j kraj.
sa 77 kilograma s k o č i o s a m na 9 8 . Na prvi p o g l e d i
To iskustvo me je nadahnulo da istražujem
p r e m a uvriježenim m j e r i l i m a ja s a m b i o u r e d u , sve
vrijednost svježe sirove h r a n e u o d n o s u na k u h a n u .
d o k me nije udario g r o m iz vedra neba. Liječnik za
P o n o v n o s a m b i o vlastiti p o k u s n i k u n i ć . Kad g o d s a m
l i j e č n i k o m nije mi davao više od n e k o l i k o tjedana, j e r
j e o sirovo povrće, o s j e ć a o s a m se d o b r o , a i m o j a su
je ciroza jetre, spojena s nesnosivom boli od upale
c r i j e v a r a d i l a d o b r o . Ali k a d g o d s a m j e o to isto
živaca, smatrana neizbježivo s m r t n o m .
povrće kuhano, idući dan sam se osjećao osjetno
u s p o r e n i m . Moj um nije bio tako oštar, a m o j a crijeva

Spasio me prijatelj koji je poznavao prirodne su radila lošije.

načine
O d b i o s a m njihove lijekove i savjete. Sjetio sam «Egipćanin» i mrkve
se razgovora od prije nekoliko godina s prijateljem, P o n o v n o s a m bio na č u d u . Što to i m a u sirovu
čija me se mudrost veoma dojmila. Bio je strogi povrću, da je uzrokovalo m o j tako brzi oporavak?
v e g e t a r i j a n a c . R e k a o m i j e : «Ako s e r a z b o l i š t a k o d a n e U z e o s a m nekoliko mrkava, naribao ih i iscijedio,
mogneš ustati, ni pod kojim uvjetima ne uzimaj i z n e n a đ e n k o l i č i n o m soka u njima. Skoro jedan cijeli

26 27
tjedan «poigravao» s a m se ribajući i cijedeći povrće.
s a v taj s l u č a j o p o r a v k a n i k a d a n i j e n i d o g o d i o . K r a t k o
Uskoro sam počeo dnevno piti više litara s v j e ž e g ,
je sjećanje mlada, ambiciozna čovjeka, kad se uputi
sirova mrkvina soka, s kojim sam se «poigravao».
stazom stjecanja novca.
Liječnici su govorili nekim od mojih prijatelja,
da n e ć u živjeti više od m o ž d a n e k o l i k o tjedana, a ja
sam se vrtio okolo, kože žute kao Egipćanin, ali Dvaput ista pogreška
potpuno zdrav. Nikoga od mojih prijatelja nisam Ishod? Logičan, a što ste drugo očekivali?
m o g a o nagovoriti d a o k u š a m o j napitak! Nije p r o š l o Živčani slom na samom pragu ostvarenja mojih
d u g o i m o j e k o ž n o žutilo je nestalo, čim su m o j a jetra ambicija. Liječnik u L o n d o n u , g d j e s a m u to vrijeme
i ž u č došli k sebi. Uvidio s a m , da je p r o c e s č i š ć e n j a i poslovao, d o š a o mi je u stan i rekao da i m a m dvoje na
djelovanja jetre stvarao d o j a m kao da imam žuticu. U
izboru. Upozorio m e , da ako nastavim s p o s l o m , da
stvari o t p a d , nagomilan u jetrima, izlučivao se uz
će to biti kraj m o j e n a d o b u d n e karijere. U d r u g u
pomoć mrkvina soka. Nešto od toga otpada se
r u k u , a k o ostavim sve, o d e m na p u t o v a n j e i p o t p u n o
izlučivalo na k o ž n e p o r e .
se o d m o r i m , za deset do dvanaest mjeseci m o g a o bih
Manje više tijekom cijelog jednog mjeseca ja o p e t doći k sebi.
sam oduševljeno ( i n a vlastiti t r o š a k ) opskrbljivao Dok je bio u mojoj sobi, ugledao je sliku
nepokretne bolesnike sokovima, i to pod nadzorom šumskog krajolika na mojem stolu. Upitao me, o
prijatelja liječnika, koji je, b e z m n o g o oduševljenja, čemu se radi. Objasnio sam mu, da je to ručno
bio tolerantan prema mojim teorijama. Ishod je bio olovkom i tintom uvećena kopija 35 milimetarske
izvanredan, o s o b i t o kad su bolesnici uzimali s a m o slike, koju sam prije godinu dana snimio u
svježe voće i sirovo povrće. Bruxellesu. Zatim sam mu priznao, da sam u
posljednjih devet ili deset mjeseci iz čistog
z a d o v o l j s t v a r a d i o n a t o m c r t e ž u , k a t k a d a i d o tri s a t a
Opet sve po starom
ujutro. «Ah,» - r e č e o n - «Vaš p r o b l e m nije s a m o
Razumije se, ja sam tada b i o vrlo mlad i znao prezaposlenost i nepravilna ishrana, već i nedostatak
o d g o v o r e n a sva p i t a n j a . ( I m a l i k o g a d a n i j e m i s l i o sna kroz v e o m a d u g o vrijeme.»
isto?) Trebao mi je novac, pa sam se posvetio
Znajući da govorim francuski, savjetovao me
bogaćenju, što me potpuno opsjelo, kako se to
je, da se riješim obveza u Londonu, te umjesto
događa svakom smrtniku, pa ne s a m o što sam za
kružnog putovanja kako je početno predlagao, da
godinu - dvije potpuno smetnuo s uma moja
odem u Bretanju, na sjeveru Francuske i nađem
o d u š e v l j e n a istraživanja i njihov i s h o d , već je d o š l o
smještaj u kakve seljačke obitelji, kako bih m o g a o
do toga, da mi se n a k o n pet - šest g o d i n a činilo, da se
jesti h r a n u k o j u o n i uzgajaju i kuhaju.

28
29
Vive La Carotte - Živjela mrkva! strugač? O n a je bez sumnje mislila da se radi o
britanskom čudaštvu, ali j e rado udovoljila m o j o j
Odlučio sam poslušati liječnikov savjet.
U s k l a d i š t i o s a m s v o j e p o k u ć s t v o i s p a k i r a o stvari za molbi.
poduži boravak u Francuskoj.

Po dolasku sam potrošio n e k o l i k o dana tražeći


o k o D i n a n a i St. B r i e u c - a , ali su bili preveliki za m o j
Odgonetnuta mrkvina šifra
plan. Taksist m e j e v o z a o u o k o l o i t a k o s m o d o s p j e l i
d o r u b a s e l a Pontivy, g d j e s a m n a š a o s i m p a t i č a n stari To popodne sam ostrugao oko pola tuceta
par na obiteljskom imanju, koji mi rekoše, da bi me ovećih mrkvi. P o t o m s a m ih ribao i cijedio kroz j e d n u
rado primili po cijeni od dva dolara na tjedan od lijepih i čistih Madaminih kuhinjskih krpa.
(razumije se, u francima). Od njih do s a m o g sela Postupak je bio veoma jednostavan, tako da sam,
Pontivy m o g l o s e d o ć i k r a t k o m š e t n j o m . S e l o j e i m a l o zaboravivši vlastita iskustva od prije n e k o l i k o g o d i n a ,
kojih 4 0 0 do 5 0 0 stanovnika - nadam se da je naraslo dobio nešto što bi s e m o g l o zvati m o j o m prvom
i s a d a p o s t a l o g r a d - a b i l o je blizu r i j e k e Aulne, g d j e čašom izvrsnog mrkvina soka, proizvedena u
s a m k a n i o ići n a p e c a n j e . nekoliko sekundi.

Ovi dvoje dražesnih staraca jeli su uglavnom Nakon toga svakodnevno sam se posvećivao
sirovo p o v r ć e i v o ć e iz vlastitog vrta, što je m e n i poslu pravljenja soka za sebe i za svojih dvoje
savršeno odgovaralo. N e d j e l j o m bi običavah zaklati d o m a ć i n a , k o j i su uživali u n j e m u k a o i ja.
p a t k u ili p i j e t l a , t u i t a m o b i j e l i r i b u i z r i j e k e . Dnevno uzimanje soka zamjetno je ubrzalo
m o j tjelesni oporavak. Kako su dani prolazili o s j e ć a o
s a m se zdravim i snažnim. Nestao je nenaravani i
n e p o t r e b n i višak t e ž i n e što s a m g a s o b o m v u k a o , t e
Nevjerojatna mrkva mi se vratila figura k o j a je zračila povratak zdravlja i

Ja s a m uživao u „dolce far n i e n t e " d a n g u b n o m živahnosti. Ispalo je da s a m se vratio u L o n d o n n a k o n

životu i p o č e o opažati da mi se p o č e l a vraćati snaga. samo o s a m tjedana, a ne nakon devet mjeseci kako mi

J e d n o g jutra Madame je kuhinji pripremala povrće i je bio propisao liječnik. Da se i ne govori, koliko je

strugala mrkvu. D o k s a m je p r o m a t r a o primijetio s a m bio iznenađen mojim povratkom i sjajnim izgledom.

da su mrkve bile vlažne, iako nisu bile kvašene u vodi. J o š više je bio i z n e n a đ e n kad je č u o na koji s a m se

Nešto mi je sijevnulo u podsvijesti, pa sam tijekom način oporavio. Moj oporavak u osam tjedana

p o p o d n e v a z a m o l i o M a d a m e da mi dopusti iščupati i smatrao je čudesnim.

ostrugati nekoliko mrkava. I smijem li rabiti Vaš

M) 31
pokušaja ne d o n e s e najavljene i „garantirane" učinke,
Priroda je potvrdila moju dijetu oni polete na bilo koju stranu, nasjedajući slijepo s
N a k o n tih z g o d a i z m o j e m l a d o s t i j a s a m b i o drugim b i j e d n i c i m a n a s l i č n a ili g o r a o b e ć a n j a i
p o b o r n i k dijete od sirova povrća i voća s obilatim kušajući bilo koji p o m o d n i lijek.
svježim s o k o m iscijeđenim iz isto tako sirova voća i Nestrpljivo očekujući rezultate bez muke i
povrća. Uz to, m o j a d u g o g o d i š n j a istraživanja su me n a p o r a , n i s m o voljni dati prirodi d o v o l j n o v r e m e n a
uvjerila u važnost održavanja nutarnje tjelesne da ona umjesto nas uspješno i potpuno posao
čistoće ispiranjem d e b e l o g crijeva klistirom. privede kraju.
Ako nisi u p u ć e n u te n a č i n e n u t a r n j e g č i š ć e n j a Priroda uzima vremena za liječenje i oz­
t i j e l a i u k l a n j a n j a n e č i s t o ć e i o t r o v n i h tvari, n e k a t e t o d r a v l j e n j e , ali u č i n c i s u trajni. Kad t o ljudi c i j e n e , k a d
ne zbunjuje ni uznemiruje. Dat ću ti podrobnije to razumiju, kad tako postupaju, o n d a shvate da
u p u t e m a l o kasnije. Ako n a k o n toga zaželiš znati više priroda želi da č o v j e k živi jednostavnim životom.
o d e b e l o m crijevu i kako n j e g o v o stanje utječe na Čovjek a ne priroda č i n e život kompliciranim.
svaki d i o tijela, p o t r a ž i m o j u k n j i g u „Zdrava p r o b a v a
bez začepljenja" Tamo sam to pitanje podrobno
razradio.

Mogu iskreno reći ovo: beziznimno svaka


o s o b a z a k o j u z n a m d a j e u z a d n j i h t r i d e s e t i p e t ili
četrdest godina prošla kroz m o j program, ne s a m o da
je u s p j e l a prevladati p o t e š k o ć e s t e ž i n o m i b o l j k e
uzrokovane zanemarivanjem tijela, n e g o je bila u
stanju spriječiti g o r e nesreće, čak i o n d a kad joj je bio
p r e p o r u č e n kirurški zahvat.
M n o g i što o v o čitaju p o prvi p u t s i g u r n o ć e s e
zapitati: „Ako je o v o istina, i to t a k o važna istina, zašto
ostali svijet o t o m e ne z n a i ne p r i m j e n j u j e ? "
O d g o v o r je zaista jednostavan. Razlog zašto to
nije o p ć e n i t o p r i h v a ć e n o leži u nestrpljivosti velike
većine onih što žele izgubiti višak kila. Takvi od
t a b l e t a i i n j e k c i j a p r i ž e l j k u j u i o č e k u j u č a r o l i j u ili
čudo preko noći, a ne misle koliko dugo je trebalo da
se nađu u teškoj situaciji. Kad nekoliko prvih

33
32
Za početak promisli, koliko je rođendana
prošlo otkad si ugledao svjetlo dana. Da li 3 0 , 5 0 , 7 0 ,
90?
Zatim izračunaj koliko ti je godina trebalo da
Četvrto poglavlje dospiješ u stanje g d j e se sada nalaziš i koliko d u g o
živiš u d a n a š n j o j s i t u a c i j i . Nisi d o s p i o u o v o s t a n j e
o d j e d n o m , p r e k o noći. N i p o š t o ! Ti si danas zbir sve
o n e hrane što si je p o j e o t i j e k o m cijelog života i
ŠTO PRIRODA KAŽE O ISHRANI? m a n j k a brige i pažnje što si bio dužan posvetiti s v o m e
tijelu svakog d a n a svoga p o s t o j a n j a .

Ti si vjerojatno u prosjeku jeo tri obroka


dnevno, kao stvar navike. To iznosi u prosjeku
Tisuću mrtvih obroka godišnje približno 1 0 0 0 o b r o k a godišnje. Ako imaš četrdeset
Misliš li s t v a r n o da m o ž e š p o s t i ć i težinu k o j u ti ili v i š e g o d i n a , u ž i v o t u s i d o s a d a p o j e o p r e k o 4 0 0 0 0
je priroda namijenila? Ako je tako, hajde da zajedno obroka.
r a z m o t r i m o p o t e š k o ć e s kojima se suočavaš.

U p r v o m r e d u , bi li ti htio do p r i r o d n e savršene I sva ta skupa hrana upropaštena!


težine doći preko noći? To je neostvarivo, osim uz
Pretpostavit ćemo, da je sva hrana što si je
cijenu kasnijih poteškoća. Shvati da se kuća od
p o j e o , o p ć e n i t o uzevši, bila ista k a o što j e d u i drugi.
o p e k e , k a m e n a ili d r v e t a m o ž e r a z r u š i t i i n a d o m j e s t i t i
Sva h r a n a što si je p o j e o n a j č e š ć e je bila konzervirana,
d r u g o m , ali t o n e v r i j e d i z a t v o j e t i j e l o ! A k o z a n e m a r i š
zamrznuta ili j e d n o s t a v n o k u h a n a ili pečena, nisi
svoje tijelo do nepovratne točke, ne možeš ga gotovo nikada i m a o d o v o l j n o svježe, sirove h r a n e , a
odbaciti i kupiti novo. p o g o t o v o ne cijeli o b r o k od isključivo sirova voća i
Ako si voljan naučiti na koji način priroda povrća. Tvoje jelo je bilo ono što je stajalo na
m o ž e skinuti suvišno salo s tvoga tijela, o n d a i m a m za p o l i c a m a u trgovini - h r a n a n a š i r o k o reklamirana i

t e b e d r u g o pitanje. J e s i li voljan činiti š t o je p o t r e b n o zato skupa.

za stalno održavanje p r i r o d n e težine? Ako jesi, m o r a t Sada se zapitaj, koliko je tih obroka stvarno
ć e š na t o m e raditi sustavno, po p r o g r a m u u skladu s bilo u stanju opskrbiti stanice i tkiva tvoga tijela
tvojim godinama, tvojem okruženju i zdravstvenom s t v a r n o m , ž i v o t n o m h r a n o m , š t o j e t e s t a n i c e i tkiva
stanju tvoga tijela. t r e b a j u z a p r e h r a n u ili o b n o v u ? A k o s e p o g l e d a š u

34
velikom ogledalu, naći ćeš o d g o v o r upisan u svakoj Tu e n e r g i j u p r o i z v o d e e n z i m i u a t o m i m a staničja i
b o r i na licu i vratu, u s v a k o j k o ž n o j p o r i i u s v a k o j crti tkiva. T i j e k o m t o g a p r o c e s a , n a k o n š t o e n z i m i o b a v e
i oblicima svoga tijela, što se usput r e č e n o p o k a z u j u svoju funkciju, rabljeni atomi se odbacuju, prelaze
na krivim mjestima. automatski u krv i limfne t o k o v e , te se skupljaju za
otpad u d e b e l o m crijevu.
Nemoguće je obnoviti žive tjelesne stanice
a n o r g a n s k o m (ili m r t v o m ) t v a r i . U s t a n o v i t ć e m o d a j e Cilj je p r e h r a n e , dakle, n a d o m j e s t i t i i o b n o v i t i
tih 4 0 0 0 0 o b r o k a d o d u š e služilo z a o d r ž a n j e života, a t o m e i m o l e k u l e što sačinjavaju tjelesno staničje i
ali d a m o g u ć e n i j e b i l o n i j e d n o g j e l a u o r g a n s k o m tkiva. P r a v o h r a n j i v o j e l o m o r a biti puno enzima.
obliku k o j e bi bilo u stanju obnoviti staničje tvoga Enzimi u tijelu, dokle god je živo, pale iskre
tijela ili ga opskrbiti odgovarajućim kemijskim d j e l o v a n j a s v a k e s t a n i c e i tkiva. U t r e n u t k u k a d t i j e l o
elementima. u m r e , život predstavljen e n z i m i m a se ugasi, n a k o n
č e g a a t o m i m o l e k u l e , s t a n i c e i tkiva š t o č i n e t i j e l o ,
g u b e s p o s o b n o s t regeneriranja i počinju se raspadati.

Kad se sve z b r o j i ispada da jesti d o b r o znači


Hrana: gorivo potrebno za rad tvoga tijela jesti o n o š t o i m a život.
Da bismo shvatili pravo značenje hrane,
m o r a m o imati n a p a m e t i d a mrtva tvar n e m o ž e činiti
Čovjekov pristup: radikalan -
o n o š t o č i n e živi o r g a n i z m i . H r a n a k o j u j e d e m o n e
smije biti podvrgnuta temperaturama iznad 50
pristup prirode: realističan
stupnjeva, j e r će u t o m slučaju izgubiti svoju živu, Da bi se postigla idealna prirodna težina,
p r e h r a m b e n u vrijednost b u d u ć i d a ć e j o j enzimi biti moraju se promijeniti m n o g e navike. A da bi se to
uništeni. m o g l o izvesti u s p j e š n o , t r e b a p o s t u p a t i p r o m i š l j e n o i
s pravom željom za stvarnim u s p j e h o m . Ja z n a m da te
Kako enzimi tvore temeljnu podlogu pre­
p r i r o d a n e ć e n i k a d a iznevjeriti, ali t i t o m o r a š iskušati
h r a n e , t r e b a im posvetiti o b z i r u i z b o r u h r a n e . Valja
sam na sebi.
ponoviti da enzimi nisu sastojci k o j e čovjek m o ž e
načiniti, niti mogu biti primiješani kao dodaci za Najveća zapreka na prirodnom putu prema
tjelesnu u p o r a b u . Enzimi su životna p o č e l a u svakom s a v r š e n o m zdravlju je s k u č e n a p a m e t , koja se mršti
živom a t o m u i m o l e k u l i , bilo da se nalaze u tijelu, bilo na svaku p o m i s a o o korjenitoj promjeni mišljenja,
u prirodnim biljkama. navika i postupaka.

Tijekom voljnih i nevoljnih djelatnosti tijela, Ukoliko netko nije spreman bezrezervno
trošimo m n o g o energije a da toga n i s m o ni svjesni. učiniti barem jedan pokušaj, koji će većina svijeta

37
s m a t r a t i n e p r o v j e r e n i m ili č a k č u d a č k i m , o n d a b o l j e izgledat ćeš radikalnim u ljudskom, a relističnim u
n e k a nastavi tako kako ide, trošeći ostatak svoga prirodnom pogledu.
života u kolotečini p r e t j e r a n e težine i prežderavanja. Što to znači za dijetni plan o n o m u koji h o ć e
D o k o v o čitaš m o ž e ti izgledati k a o da su m o j i prirodni program mršavljenja? To je ohrabrenje i
zahtjevi pretjerani i nerazboriti. M o r a m ti reći da je potvrda da ljudsko tijelo još uvijek posjeduje
potrebna ogromna hrabrost da se odlučiš na te s p o s o b n o s t u s k l a đ e n j a m e n t a l n o g stava p r e m a t e k u i
korake k a k o bi se o s l o b o d i o viška debljine. navikama.

Samo kukavica sjedi na ugnutoj stolici pred


s t o l o m p u n i m h r a n e , koja n e s a m o što ć e m u j o š više
usaliti t i j e l o , v e ć će ga na k r a j u i uništiti.
Ako si ti jedan od onih smjelih što bezuspješno
traže n a č i n k a k o se riješiti viška sala, ne zaslužuješ biti
žrtva k o j e k a k v i h r e k l a m a o m r š a v l j e n j u i tvrdnji š t o se
sastoje od poluistina i prigodnih laži. A da i ne
govorimo o bombardiranju reklamama o dijetalnoj
hrani, što gledatelje uljuljkava u zabludu da je hrana
na p o l i c a m a i u h l a d n j a c i m a v e l e t r g o v i n a z d r a v a i
hranjiva, j e r je „niskokalorična i b e z šećera."

Tvoje tijelo se može preporoditi - Stvarno!


Nakon što si j e d n o m otkrio naravna sredstva za
postizanje i održavanje težine koju ti je priroda
namijenila, osjetit ćeš vitalnost koja će ti biti
vjerojatno potpuno nova. Tu pojačanu energiju i
volju za ž i v o t o m o b e ć a j e ti priroda, ukoliko je b u d e š
slijedio. 1 kada okusiš sreću primjenjujući u
s v a k o d n e v n i život o n o što si otkrio, činit će ti se
č u d n i m i sažaljenja vrijednim što ostali o t o m e ni ne
m i s l e . K a d j e d n o m p r i h v a t i š taj n a č i n j e d e n j a i ž i v o t a ,

38
l u č e n j a sluzi iz p o d u š n e i d r u g i h p l j u v a č n i h žlijezda u
ustima.
Probava je bolja kad je hrana ugodno
pripremljena i lijepa za o k o . Ako jelo ne izgleda
Peto poglavlje
privlačno, m o ž e doći do smanjenja lučenja probavnih
sokova.
Žvakanje je veoma važno, j e r sva kruta hrana
TIJELO, SAVRŠEN STROJ t r e b a b i t i r a z d r o b l j e n a i p r e t v o r e n a u k a š u , a u tu
SVE DOK SE NE POKVARI svrhu s m o i dobili zube.
Žvakanje zubima i miješanje s pljuvačkom
pretvaraju hranu u, manje-više okrugli, kašasti
grumen samljevene hrane prožete pljuvačkom i
Što tvoje tijelo želi da znaš o probavi spremne za gutanje.

Da bismo razumjeli zašto priroda daje pred­ Pri g u t a n j u g r u m e n j e p r o t i s n u t n i z j e d n j a k d o


nost jednoj hrani pred drugom, m o r a m o ukratko u želudac. Za to vrijeme želučane žlijezde su već
istražiti p r o c e s k r o z k o j i prolazi h r a n a š t o j e j e d e m o , počele lučiti hidrokiornu kiselinu za dezinfekciju
bilo da bi bila probavljena i postala hranjiva svega što se nalazi u g r u m e n u , koji o n d a uranja u
t j e l e s n o m staničju i tkivu, bilo da p o s t a n e o t r o v o m kupku te kiseline, te time počinje p r o c e s razlaganja
protiv kojega se tijelo m o r a boriti. hrane u jednostavnije kemijske spojeve.

Probava je bitni proces kojim tijelo asimilira


h r a n j i v e tvari u p o j e d e n o j h r a n i . N a r a v n o , a k o h r a n a
Želučana propusnica: čuvar vrata tvoga tijela
nije uredno probavljena ne može biti potpuno
asimilirana, pa je tijelu u s k r a ć e n a p o t r e b n a p r e h r a n a , Na izlasku iz ž e l u c a p o s t o j i č v o r n a p r o p u s n i c a ,
a hrana je b a r e m dijelom neiskorištena. zvana i vratarnica, koja oblikuje prolaz u tanko
crijevo. Vratarnica kontrolira količinu poluraz-
Probava počinje u trenutku kad s l i k a ili miris
r i j e đ e n e tvari, k o j a izlazi iz želuca, nakon što su
hrane podsjete endokrine žlijezde da je lučenje
želučani sokovi obavili svoj p o s a o . Z n a č a j n o j e , ako
njihovih probavnih sokova n e p o s r e d n o potrebno.
s a m o tekućina u đ e u želudac, vratarnica se smjesta
Predokus hrane, vidni i mirisni podražaji (oči i
o t v o r i i p u š t a t e k u ć i n u izravno u t a n k o c r i j e v o , ali
nos) vrše ulogu podraživanja e n d o k r i n i h žlijezda,
ostaje zatvorena dokle god je hrana u želucu u
kako bi pokrenule probavne organe počevši od
k r u t o m s t a n j u . O b i č n o u z m e tri d o č e t i r i i p o l s a t a d a

40
41
se ž e l u d a c p o t p u n o isprazni i p r e b a c i u tanko crijevo redovito ostaje nešto hranjivosti u ostatku što p r o đ e
u o b i č a j e n a jela od m e s a , tijesta i zeleni. Cjelokupni iz tankog u d e b e l o crijevo. Iako je dužnost d e b e l o g
prolaz h r a n e kroz probavni trakt traje dvadeset i četiri crijeva s a m o izbaciti tvar iz k o j e je t a n k o već izvuklo
do d v a d e s e t i o s a m sati. hranjivost, ipak uvijek ostane p o k o j a hranjiva čestica
Sve što p r o đ e k r o z grlo, bilo h r a n a bilo piće, u u otpatku. Stoga je funkcija gornjeg dijela debelog
t a n k o m crijevu se rastavlja u svoje a t o m s k e sastojke. crijeva izvući svaku moguću uporabivu česticu i
Tanko crijevo je prekriveno milijunima sićušnih proslijediti je o s m o z o m u krv te n a k o n toga u jetra.
organa u obliku usisavajućih cjevčica, k o j e l a k o m o
g r a b e svaku m o l e k u l u što s e m o ž e iskoristiti i z m a s e
što se nalazi u crijevu, pa te m o l e k u l e p r o s l j e đ u j u u Znaš li koliko su važne žlijezde?
krvne sudove. Tri endokrine žlijezde sudjeluju u probavi:

N e m o g u ć e je u mašti predočiti kako se milijuni jetra, gušterača i žuč. I n a č e u tijelu d j e l u j e o s a m

i milijuni a t o m a odvajajuju iz vlaknastih sastojaka e n d o k r i n i h žlijezda.


zbrda-zdola smiješane hrane, pa kroz beskrajno Važnost tih žlijezda možeš uvidjeti tek nakon
malene mikroskopske cjevčice ulaze u stijenke što shvatiš da su u k l j u č e n e u svako djelovanje tvoga
crijeva, d a b i k o n a č n o stigli d o j e t a r a . tijela.
Kad s a m o pomisliš na toliki broj bolesti samo
jetara - začepljenje, proljev, šuljevi, žučni k a m e n a c ,
Debelo crijevo: skromna domaćica žutica, č e ć e r n a bolest, potištenost, m u č n i n a , čirevi,
Nakon što se atomski elementi oslobode bradavice i skleroza - ima smisla znati m a l o više o tim
želučane kaše i osmozom prođu stijenke tankoga žlijezdama, o k o j i m a , nažalost, većina svijeta n e m a
crijeva, krv ih p r e n e s e , najprije k r o z j e t r e n u krvnu pojma.
žilu u j e t r a , a p o t o m iz j e t a r a u s r c e , o d a k l e se razilaze T o j e p o s e b n o v a ž n o z a o n o g a koji želi slijediti
po tijelu o n a k o k a k o r a s p o r e đ u j u jetra. prirodnu dijetu, jer e n d o k r i n e žlijezde zahtijevaju
U tim trenucima tanko crijevo propušta ravnomjerne uvjete prehrane, ravnotežu u
ostatke probave u d e b e l o crijevo. Propušta ih čvor što međudjelovanju i čistoću, inače neće ispravno
spaja tanko i d e b e l o crijevo. Ako je d e b e l o crijevo djelovati. Energija što im omogućuje djelovati
čisto i d j e l u j e u r e d n o , t r e b a t ć e m u j o š sat-dva d a proizlazi iz a t o m a od kojih su građene, te iz a t o m a
pripremi izmet za izbacivanje. hrane koju jedemo.

Iako hrana mora proći nekih sedam metara tankog Ako želiš više znati o t j e l e s n i m žlijezdama, što
crijeva p r i j e n e g o n j e z i n e h r a n j i v e tvari d o s e g n u j e t r a , č i n e i k a k o ih m o ž e š održavati u d o b r o m stanju i

42 43
Kuhana i prerađena hrana nagone jetra na
zdravlju, preporučam ti svoju knjigu „Sjajno
povećani napor. Zbog temperature kuhanja i
zdravlje", b u d u ć i d a b i bilo n e m o g u ć e razraditi o v d j e
prerađivanja atomi i m o l e k u l e takve h r a n e su postali
cijelu temu.
a n o r g a n s k i . O b r o k takve a n o r g a n s k e , b e ž i v o t n e tvari
Proučavajući „Sjajno zdravlje" i upoznajući
ne p o s j e d u j e m a g n e t i z m a koji bi iz hrane privukao
e n d o k r i n e žlijezde, otkrit ćeš s i z n e n a đ e n j e m , da je
a t o m e p o t r e b n e tjelesnom staničju.
m e d najbolja hrana jetara, a mješavina svježeg soka
od mrkve, repe i krastavaca odgovara jetri. To su Kad dnevno jedemo sirovo povrće i voće i
glavni sastojci h r a n e za jetra! p i j e m o svježe sokove, naša jetra djeluju n o r m a l n o .
Obavljaju u r e d n o i d o b r o regulirano svoju zadaću
Čudesni proces probave je moguć, jer ga
čišćenja i popravaka. Preobličeni i preuređeni atomi i
nadzire sustav e n d o k r i n i h žlijezda. Svaka žlijezda, u
m o l e k u l e šalju se k r v o t o k o m u žlijezde i sve d r u g e
d o m e n i svoga djelovanja, utječe na procese što se
d i j e l o v e tijela. N u z p r o i z v o d t o g p r o c e s a t a k o đ e r s e
odvijaju u jetrama.
iskorištava. S k u p a s r a b l j e n i m s t a n i c a m a krvi i d r u g i h
Sada moramo baciti pogled na učinak što ga organa jetra pretvaraju otpatke u žuč. Žuč se
hrana koju stavljamo u usta ima na te žlijezde za uskladištava u ž u č n u kesicu, o d a k l e se koristi kad g o d
vrijeme probave. Nakon što shvatimo što se događa je p o t r e b n a u b r o j n i m aktivnostima tijela.
k a d m e t n e m o „ o b i č n u " h r a n u u svoja tijela, pitat
ć e m o se, k a k o d a t o n i s m o čuli već prije.
Mudro je ne temeljiti uvijek naše znanje na
n a v i k a m a ili t r a d i c i j i . U p o z n a j i s t i n u p r i j e n e g o s t v o r i š
Tvoja jetra su svoj vlastiti gazda
zaključak. Ljudska pamet nije ista nakon što je Malo kasnije raspravljat ćemo o izvorima
shvatila istinu. b j e l a n č e v i n a u p r i r o d n o m n a č i n u i s h r a n e , ali z a s a d a
ću te upozoriti, da je beskorisno jesti „stopostotnu
bjelančevinu."
Upropaštena hrana - upropašteno tijelo
Što je cjelokupna bjelančevina? Cjelokupna
Jetra su jedan od najvažnijih laboratorija u b j e l a n č e v i n a se nalazi u m e s u životinja, r i b a i p t i c a , a
tijelu. Svaka č e s t i c a h r a n e k o j u p o j e d e m o , sve š t o sadrži svih d v a d e s t i tri a m i n i o k i s e l i n e .
p o p i j e m o - sve se to razlaže u s v o j e sastavne d i j e l o v e i
Š t o su aminokiseline? To su atomski lanci, koji
putem krvotoka dospijeva u jetra. Tu, u
ne samo što služe za gradnju bjelančevinskih
mikroskopskim stanicama, atome i molekule po­
molekula, već aktivno djeluju u izvjesnim funkcijama,
j e d e n e h r a n e p r e r a đ u j u se u tvar k o j u t i j e l o koristi za
u k o l i k o i m a života u a t o m i m a bjelančevina.
o b n o v u , i z g r a d n j u i p o p r a v a k s t a n i č j a i tkiva.

44 45
Drugim riječima, aminokiseline nisu samo ljudskom organizmu. Ljudsko tijelo ne može
građevni materijal bjelančevina, već ako ih s v r s i s h o d n o koristiti n i j e d a n m e s n i proizvod u obliku
usporedimo s uredom ili bilo kojom drugom p o t p u n e bjelančevine, m e đ u t i m , ako j e d e m o sirovo
z g r a d o m , o n e , simbolički r e č e n o , predstavljaju sve voće i povrće, probavni organi nemaju potrebe za
aktivnosti što se odvijaju u tim zgradama. razbijanjem molukula. Oni jednostavno pomažu
a t o m i m a i m o l e k u l a m a da se odvoje, da bi ih tako
krvni i limfni sudovi mogli lako pokupiti i prenijeti u
Cjelokupne bjelančevine ž l i j e z d e , s t a n i c e i tkiva c i j e l o g tijela.
nisu u skladu s našim tijelima
Jetra se ne obaziru na trgovačke reklame o
Bitno je za svakoga tko želi slijediti p r i r o d n u „bjelančevinskim proizvodima." Jetra nisu išla u
dijetu shvatiti, d a c j e l o k u p n a b j e l a n č e v i n a n e m o ž e š k o l u p a n e m o g u čitati u p u t e i o b e ć a n j a p r o d a v a č a
biti p r o b a v l j e n a i a s i m i l i r a n a u ljudski o r g a n i z a m k a o „cjelokupnih bjelančevina".
takva, bilo to meso ili riba, bez obzira na broj
Ne troši svoga v r e m e n a ni n o v c a na c j e l o k u p n e
sadržanih aminokiselina.
b j e l a n č e v i n e . Prirodni izvori b j e l a n č e v i n a su jeftiniji i
Bjelančevine u mesu sisavaca, riba ili peradi učinkovitiji.
n a s t a l e su od živih, o r g a n s k i h a t o m a iz živog raslinja
što su ga te životinje j e l e . M e s o u takvom izvornom
stanju je potpuna bjelančevina. Međutim, jedući Tvoj probavni sustav odbacuje škrob,
meso ne možemo iskoristiti ni koncentriranu mrzi šećer i prezire masno kuhanje
bjelančevinu, ni kiseline od kojih se sastoji.
B j e l a n č e v i n e m o r a j u biti s v e d e n e n a a t o m e o d kojih
se sastoje, da bi o n d a tijelo m o g l o prepoznati te
Zašto škrob?
a t o m e i stvarati od njih s v o j e vlastite a m i n o k i s e l i n e i S a m o s e d a m p o s t o o d svih e l e m e n a t a o d k o j i h
bjelančevine. se sastoji tvoje tijelo spadaju u kategoriju ugljičnih
hidrata. Škrob i šećer kemijski pripadaju ugljičnim
hidratima.
Prirodna hrana je uvijek potpuna U tvojem tijelu nema ni j e d n e jedine mrvice
Bilo bi mnogo lakše i učinkovitije koristiti š k r o b a , a ne m o ž e je ni biti, j e r š k r o b nije rastopiv u
svježe, sirovo voće i povrće što n a m ga priroda nudi! vodi, pa prema tome kao škrob ne može postati
S a m a svrha stvaranja b i l j n o g carstva bila je i ostaje - tekućinom. Probavni trakt treba uložiti mnogo
dati život atomima. Svako voće i povrće sadrži energije i napora u pretvaranju škroba u prirodni
potrebne atome, od kojih se oblikuju bjelančevine u šećer, da bi ga tijelo m o g l o koristiti.

46 47
Nagomilane molekule škroba mogu teško Bijeli šećer nema strpljivosti čekati sve to
oštetiti p r o b a v n i sustav. Prolazeći kroz jetra m o g u v r i j e m e da bi se n a š a o u j e t r a m a . U stvari, p o s t a j e
ostati ukliještene i z m e đ u stanica jetre. Ako se to č e s t o t e k u ć i n o m i prije n e g o p r o đ e kroz želudac, pa se sam
događa, dolazi do začepljenja, iz kojeg se lako m o ž e prelije preko dvanaesterca u tanko crijevo. U
razviti o t v r d n u ć e j e t a r a , o d n o s n o c i r o z a . trenutku kad tako nabrzo d o đ e u tanko crijevo, već je
pretvoren u alkohol i glukozu. U t o m stanju teče u
Kad sam ja prvi put shvatio da se škrobne
jetra, preplavljujući ih pretjeranom količinom
m o l e k u l e n e r a s t a p a j u n i u v o d i , n i u a l k o h o l u ili
g l u k o z e . G l u k o z a j e t a d a i s p u š t e n a u krv, č i n e ć i j e
e t e r u , s m j e s t a s a m r a z u m i o , zašto su žitarice i h r a n a
prezasićenom šećerom. Ishod je šećerna bolest
puna škroba što sam ih u svoje vrijeme toliko j e o
poznata kao dijabetes.
toliko s m e t a l i j e t r a m a , t a k o d a s u bila tvrda p o p u t
k o m a d a daske. Isto tako sam našao odgovor, zašto se
stvaraju pijesak i kamen u žučnom mjehuru i Što biva sa stanicama masnoće?
b u b r e z i m a , a i z a š t o se k r v n e n a r a v n o g r u š a u ž i l a m a i
Kad količina glukoze u jetrama prijeđe granicu
k a p i l a r i m a , s t v a r a j u ć i š u l j e v e , t u m o r e , rale i d r u g e podnosivosti, jetra pretvore glukozu u kuglice
poremećaje u organizmu. masnoće, pa ih izbace, jer su neupotrebljive u
Čemu onda i dalje jesti koncentrirani škrob, jetrama. Što onda b u d e s t o m m a s n o ć o m ? Upravo
koji je protuprirodan s a m o m tijelu, a uz to dodaje o n o što nitko n e želi. T e kuglice m a s n o ć e zaustave s e
p r o t u p r i r o d n u i n e p o t r e b n u težinu t v o m e tijelu! u o n i m mišićima koji su n a j m a n j e u p o k r e t u , to jest
na k u k o v i m a i trbuhu, a p o s e b n o i s p o d brade.

U prosjeku masno staničje treba obično prvih


trideset godina života ljubitelja šećera da bi mu
Zašto šećer?
promijenilo i uvećalo obujam i anatomiju, a onda još
D a b i s e shvatila o p a s n o s t o d uporabe bijelog
trideset do č e t r d e s e t g o d i n a da se riješi d e b l j i n e - u
š e ć e r a , t r e b a s e sjetiti d a h r a n i u z m e tri d o četiri sata
grobu!
d a p r o đ e kojih s e d a m metara, o d usta d o kraja t a n k o g
crijeva. To sporo, puževo kretanje je potrebno
probavnim procesima u crijevima da bi se svaka Zašto masno kuhanje?
čestica p o j e d e n e h r a n e razgradila i prešla u t e k u ć e U osnovi m a s n o ć a je k o m b i n a c i j a kiselina, čije
stanje, da bi atomi od kojih se sastoji hrana mogli se m o l e k u l e sastoje od atomskih e l e m e n a t a ugljika,
o s m o z o m proći kroz stijenke crijeva, te p o k u p l j e n i u kisika i vodika. Veličina i način molekularnog
krvni t o k došli do jetara. k o m b i n i r a n j a s v a k o g o d o v a tri e l e m e n t a č i n e n e k e

48 49
m a s n o ć e l a g a n i m a , k a o š t o s u b i l j n a u l j a , ili t e š k i m i t r e n u t n o g , čak bih r e k a o sumnjivog uživanja u takvoj
krutima, kao što su m a s n o ć e životinjskog porijekla. hrani?
Limfni čvorovi izvlače masnoću iz crijeva, ne
dirajući bjelančevina ni ugljikohidrata na njihovu
Pokušaj i ti s prirodnom prehranom
prolazu kroz crijeva. Limfni čvorovi prikupljaju
masnoću i potom je pretvaraju u krajnje finu Jesi li primijetio, kako tvoji prijatelji što vole
emulziju. U tom stanju je sprovode limfnim kanalima masno prženu hranu svake godine izgledaju sve
do p r s n e žile, koja je glavni limfni vod u grlu, te je d e b l j i , izgledajući k t o m u m n o g o , m n o g o stariji n e g o
onda puštaju u krvotok. š t o u stvari jesu? N o , a k o o n i v o l e jesti takvu h r a n u ,
n e m a s m i s l a p o u č a v a t i i h k a k a o d a b u d u vitki i zdravi.
Kad je masnoća kuhana, kao u prženoj hrani,
Međutim, to ne bi trebalo spriječiti t e b e da s a m
kukuruznim kokicama s maslom i uštipcima,
slijediš savjete k o j e bi htio dati njima, n a k o n što se
masnoća se pretvara u anorganski proizvod, koji
o s o b n o uvjeriš u savršenost p r i r o d n e dijete.
zatijeva daleko zamršeniji postupak pretvaranja u
emulziju. Posljedica toga je da masnoća, što katkad Masnoće su ipak potrebne za uravnoteženo

satima n a k o n j e d e n j a o s t a j e u krvi n i j e u p o r a b i v a , uzdržavanje tjelesnih funkcija. Masnoće su naša


kočeći sustav u m j e s t o da b u d e raspoloživa u korisne najvrednija rezerva energije, baš kao što automobilski
svrhe. a k u m u l a t o r sadrži e l e m e n t e za uskladištenje elek­
trične energije, potrebne za paljenje motora.
Svi prženi brašneni proizvodi, naročito oni
prženi u pregrijanu ulju, o č a j n o su neprobavljivi. Ima mnogo vrsta prirodne hrane, koje nam

Skoro je nemoguće pretvoriti masnoćom zasićeni daju potrebnu masnoću, kao što ću to razložiti

š k r o b u bilo k o j u vrstu šećera. poslije.


Poput sve ostale hrane, nijedna masnoća ne
Ta ogavna kombinacija dovodi do stvaranja
može biti upotrijebljena d o k joj se molekule ne
nezdravog, a da i ne k a ž e m o n e u g o d n o g plina u
rastave u a t o m e odgovarajućih kemijskih e l e m e n a t a .
organizmu, stvarajući istovremeno čudan osjećaj
zasićenosti i zadovoljstva. Krajnji proizvod hrane Kad s e p o r e m e t i ravnoteža tih e l e m e n a t a , m a s n o ć a ć e

p r ž e n e u m a s n o ć i je gnjiljenje i f e r m e n t i r a n j e izmeta se nataložiti u d e b e l i m slojevima n a n dijelovima tijela

pri kraju d e b e l o g crijeva. Ružan s m r a d , začepljenost, g d j e ih se n a j m a n j e želi.

neugodan zadah i debele naslage o k o struka redovne Znati kako tijelo radi i što treba za o b n o v u već
su posljedice uživanja u palačinkama, pomfritu, je korak u p r a v o m s m j e r u . Ali m u d r o s t s e stječe
p o g a č i c a m a u tignju i slično. Je li i s h o d vrijedan primjenom znanja u praksu.

50
Nemoj suditi ovu knjigu sa stanovišta vlastitog
shvaćanja što jesti i što piti. Ja sam ti na ovim
stranicama dao tumačenje prirodnih zakona. Moje
istraživanje d o v e l o me je do shvaćanja, d a j e sve š t o j e
t o m u protivno plod ljudske budalaštine i slabosti.
Šesto poglavlje
Poznavanje prirodnih zakona, od čega je ovdje
moguće prikazati samo jedan djelić, ostaje
nepropadljivo.
ČOVJEKOVA UMJETNA HRANA -
ŠEĆER

Čovjekova lažna hrana...


Prije nego ti predstavim prve korake koje
m o r a š učiniti u svrhu gubljenja suvišne težine, te
nakon što ti ocrtam prirodni plan prehrane za ostatak
tvoga života, m o r a m o s k u p a ispitati j e l o v n i k p r i r o d e
u odnosu na čovjekov jelovnik. Nemoj se
o b e s h r a b r i t i ! Z a svaki n e p r i r o d n i , o d ljudi n a p r a v l j e n i
o b r o k što jedeš, priroda bi ti mogla ponuditi izvorno
jelo. S prirodnom hranom nećeš se nikada više
brinuti o težini, j e r će p r i r o d a voditi brigu o t v o j e m
tijelu, čuvajući ga vitkim i zdravim.
M n o g e o s o b e , zainteresirane za zdravlje i oblik
svoga tijela, počinju shvaćati štetne učinke šećera.
Š e ć e r n a bolest je r a z o r n o prodrla ne s a m o u zdravlje
odraslih već i djece, t a k o da sva z v o n a z v o n e na
u z b u n u . Usprkos t o m u m n o g i imaju lažan d o j a m o
u č i n k u raznih vrsta č e ć e r a , d o s t u p n i h na tržištu.

53
Od čega se pravi šećer? n e č i s t o ć e " . Kruti dijelovi se uklanjaju i ostaje s a m o
žitka masa, zvana m e l a s a , k o j a n a k o n toga prolazi
Šećeri se kemijski svrstavaju prema biljkama
kroz nekoliko „pročišćujućih" procesa i postupno
od kojih se prave, a to su š e ć e r n a trska, š e ć e r n a r e p a i
p o p r i m a s v j e t l i j u b o j u . Prvi s t u p a n j j e t a m n o s m e đ i
kukuruz. To su umjetni, tvornički proizvodi, što znači
vlažni š e ć e r , š t o s t u p n j e v i t o p o s t a j e sve svjetliji i suši,
da su prerađeni visokom t e m p e r a t u r o m , te su lišeni
sve d o k n a kraju n e o s t a n u fina z r n c a čistih, bijelih
enzima i dosljedno t o m u štetni za ishranu.
kristala.
Znaš li kako se pravi kemijski heroin? Ljudi
Secer, šećer na sve strane, ali ne jedi ni zrna! prave s o k od m a k o v a zrnja pa ga rafiniraju. S o k se

Pri koncu ovoga izlaganja upoznat ću te sa najprije p r e r a đ u j e u o p i j u m , n a k o n t o g a u morfij, te

s a d r ž a j e m d o d a t n i h u m j e t n i h vrsta šećera, što ć e š ih konačno u heroin.

skoro uvijek naći na listama naljepnica većine Kakav ogavan zločin čovjek čini protiv s e b e i
konzervi, gaziraniih pića, sireva, m e s a , j u h a , slanine, protiv prirode!
pogačica, kruha, žitne kaše i začina. Što je još važnije,
ti šećeri se r a b e i u p r i p r e m a n j u „ d i j e t a l n e " h r a n e .
Šećer: otvorena Pandorina zdjela
Trebaš poznavati vrste šećera i njihovu svrhu,
jer neškodljivi „prirodni šećeri", odnosno sladori Tvornički bijeli š e ć e r djeluje štetno i p o g u b n o
sastavni su dijelovi svih biljaka. Nadalje, slađenje na z u b e , j e d n j a k i p r o b a v n i trakt. T a k o đ e r izaziva
hrane je postalo n e o p h o d n o za n e k e vrste hrane, da n u t a r n j e p o r e m e ć a j e , k a o što j e d i j a b e t e s , rak, o č n e
bi p o s t a l a u k u s n i j a i jestiva. smetnje, gnojne upale desni, propadanje okozubnog
tkiva i gubitak zubi.
Bijeli šećer je posebno štetan po žene.
Cisti bijeli kristali droge u tvojoj šećernici Produljuje i pooštrava bolove za vrijeme
rasli su kao šećerna trska u prirodi menstruacije, povećavajući nervozu i o p ć u slabost.
Kad ljudi prave šećer od trske, stabljike se Iako se te pojave općenito smatraju nečim prirodnim,
d r o b e i p r e š a j u da bi se iz njih iscijedio sok. Ti sirovi u stvari su krajnje neprirodne i nepotrebne.
sokovi se prerađuju nekoliko puta, d o k se ne svedu Neuzimati bijeli šećer već ga zamijeniti medom
n a „ č i s t e " b i j e l e kristale, k o j i ć e e v e n t u a l n o završiti n a r e d o v i t o p r e d u s r e ć e ili u k l a n j a t e n e u g o d n o s t i .
stolu u tvojoj blagovaonici. Šećer ne samo što je štetan sam po sebi, već
U prvom postupku rafniranja sok se također uništava vrijednost bilo kojeg voća, ako mu
procjeđuje i tretira kemijski da bi se „odstranile se d o d a j e . Voće je čistač tijela, čak i o n o kisela o k u s a

54 55
djeluje kao lužina u probavnom sustavu (pod Kad Pandora podiže pokolopac, izletješe
uvjetom da je zrelo, razumije se!). No, ako mu se tuge i nevolje ljudskog roda!
doda šećer, potpuno mu se mijenja probavna
Kad jedemo šećer ili pijemo zašećerena pića,
reakcija, pa proizvodi višak kiseline u tijelu.
k a o n a p r i m j e r u m j e t n e s o k o v e , g u š t e r a č a trpi k r a j n j e
štetne posljedice. Gušterača, ugniježdena u
dvanaesterac (takozvani drugi želudac), naša je
najaktivnija probavna žlijezda.
Jesi li znao, da se šećer u tebi pretvara u
kiseline i u alkohol? Kroz svoj kanal gušterača ubrizgava probavne
sokove u dvanaesterac, čineći tako mogućom
Kad ga j e d e m o u bilo k o j e m o b l i k u i n a č i n u , u
i s t o v r e m e n u probavu n e k o l i k o raznih vrsta h r a n e .
hrani, s l a t k i š i m a ili napitcima, šećer fermentira u
Kad šećer uđe u gušteraču, goni je na pretjeran
probavnom sustavu, uzrokujući stvaranje octene
i nepravilan rad. B u d u ć i da je š e ć e r „mrtvi" p r e r a đ e n i
kiseline, ugljične kiseline i alkohola.
proizvod, poremećaji u gušterači uzrokuju mnoge
Octena kiselina je veoma razorna, kako tegobe i bolesti.
svjedoči njezina uporaba u uklanjanju kožnih U jetrama šećer se taloži u obliku glikogena.
bradavica. Ako može tako spržiti bradavicu na Ako šećer neprestano pritječe u jetra preko njihova
površini kože, zamisli kakvo oštećenje stvara na kapaciteta, višak g l i k o g e n a se i s p u š t a u k r v o t o k u
osjetljivim s t j e n k a m a crijeva. Zapravo njezin učinak obliku masnih kiselina. Naravno, te m a s n e kiseline se
je veoma naglašen, jer brzo ulazi u organizam. naslažu na svim mogućim nepoželjnim mjestima

Budući da je srodna s masnoćama u živčanim n a š e g tijela.

vlaknima, njezin u č i n a k na živce je paralizirajući.

Alkohol iz šećera je isto tako štetan, čak i više


r a z o r a n , j e r služi k a o o t a p a l o za o n e e l e m e n t e u tijelu Ovisnici o šećeru: općesvjetska pojava
koji su rastvorivi s a m o u a l k o h o l u i k a s n i j e se t e š k o Iako je ispravno zvati šećer drogom, on je u
obnavljaju. P o s t u p n o razara b u b r e ž n o tkivo. T a k o đ e r stvari u m j e t n i k e m i j s k i s p o j . O s o b e k o j e g a previše
djeluje na živce p o v e z a n e s m o z g o m te u m a n j u j e t r o š e ( a v e l i k a v e ć i n a t o t e š k o m o ž e i z b j e ć i ) , p r i j e ili
sposobnost promatranja, koncentracije i kretanja, k a s n i j e p o č m u isti p r o c e s p r o p a d a n j a k a o i o v i s n i c i o
u p r a v o n a isti n a č i n k a o i a l k o h o l n o p i ć e , j e d i n o š t o drogama.
to čini polaganije.

56 57
Kad je Pandora zaklopila zdjelu, ostala je Med je poluprobavljen slador, odnosno ugljiko-
jedna dobra stvar: nada h i d r a t , k o j i i d e u z s v a k o v o ć e ili d r u g u h r a n u .
Kad osjećamo potrebu za nečim slatkim,
A k o si u v j e r e n u strahovitu p o š a s t što je u tijelu
jedimo datulje, smokve, grožđice i drugo voće bogato
stvara uživanje u umjetnom šećeru, te odlučiš
prirodnim šećerom. Prirodni šećer ne deblja!
ukloniti šećer sa svoga jelovnika, p o s e b n o je važno,
da, zbog činjenice da je šećer droga, moraš biti
o p r e z a n i ne prenagliti se. Provjeri da tvoj m e d nije
Tvoje tijelo će nekoliko d a n a zahtijevati šećer, slučajno doživio šok!
možda cijeli tjedan, ali ako popiješ malu čašu
Izgleda nevjerojatno, ali znaš li ti da iako
n a r a n č i n a s o k a svaki p u t k a d p o t r a ž n j a z a š e ć e r o m
naljepnica na posudi s m e d o m kaže „nekuhan", m e d
p o s t a n e neizdrživa, tvoja će se ž u d n j a smiriti. U stvari,
je u stvari bio pregrijan? Zakon dopušta
nakon što izdržiš nekoliko tjedana bez šećera,
p r o i z v o đ a č i m a grijati m e d d o p r e k o 6 0 stupnjiva u
izgledat će ti o d b o j n o , te ćeš se s a m sebi čuditi, kako
trajanju od trideset minuta, kako bi se uništile kvasne
si ikako m o g a o jesti tu o d u r n u slatku h r a n u !
gljivice, usporilo ogrumenjavanje, te da bi se,
Kad govorim o razornim učincima šećera, jednostavno rečeno, olakšalo flaširanje meda. Taj
odnosim se na tvornički proizvod. Tu uključujem ljupki, kristalni bistri m e d b i o je pregrijan i p r e r a đ e n ,
bijeli, smeđi, nepreradeni i svaki drugi šećer, lišen o s n o v n i h životnih e l e m e n a t a uključujući pelud.
uključujući m e l a s u i javorov sirup. Sve je to r a đ e n o Za pretpostaviti je, da je takav m e d pretrpio tešku
pod visokim temperaturama. Ipak je bijeli šećer traumu otkad su ga p č e l e zadnji put vidjele. Vitamini,
najrazorniji i najopasniji, j e r je redovito „rafiniran" m i n e r a l i i e n z i m i u ž i v o m , n e g r i j a n o m m e d u - to je
s u m p o r n o m kiselinom. o n o što mi h o ć e m o !

B e z obzira na sve, činjenica je da tijelu treba Raščlanjujući pažljivo o v o gradivo što sam ti ga
š e ć e r , ali m u n e t r e b a p r e r a đ e n i o d t r s k e , r e p e ili dao na proučavanje, shvatit ćeš zašto mi sasvim
kukuruza. Tijelo zahtijeva i koristi š e ć e r što ga nudi izbjegavamo tvornički šećer, hranu i piće koji ga
p r i r o d a , a nalazi se u sirovu v o ć u i p o v r ć u , te p o s e b n o sadrže i sve b o m b o n e i slastice.
u medu.

Prirodna dijeta pomaže ti reći „Ne!"


Med: dar prirode slatkišima
Kad nam treba nešto zasladiti, rabimo med, Kad n a m n e t k o p o n u d i kakav slatkiš o d š e ć e r a ,
dobiven iz saća, bez u p o r a b e visokih temperatura. m i g a o d l u č n o o t k l o n i m o , j e r z n a m o d a b i s m o štetili

58 59
sami sebi ako bismo ga pojeli. O s i m toga, ako ga sadržaja tih š e ć e r a , m o ž d a ć e t i d o ć i d a i h nikad n e

pojedemo, s vremenom bi se dokazalo da poželiš vidjeti u svojoj kući.


udovoljavajući želji za slatkim nije prava suradnja s Kukuruzni sirup: Prozirna, gusta glukoza,
p r i r o d o m u o d r ž a n j u n a š e g a tijela zdravim i vitkim. dobivena jakim zagrijavanjem škroba, uz uporabu
Često čujemo kako treneri prijenekog na­ kiselina da bi se spriječilo kristaliziranje. Rabi se k a o
t j e c a n j a d a j u a t l e t i č a r i m a š e ć e r . Cilj j e d a t i p o j e d i n c u jeftino sredstvo za zaslađivanje. U p r o b a v n o m traktu
d o d a t n u injekciju energije. Ni trener ni atletičar nisu se b r z o pretvara u a l k o h o l i razara vitamine, koji inače
svjesni o n o g a što se d o g a đ a nakon što učinak te rastvaraju masnoću. Veoma često remeti funkcije
„energije" ishlapi.U pravilu natjecatelj bude posve gušterače, naročito ako postoji sklonost k šećernoj
iscrpljen i nerijetko se sruši na k o n c u natjecanja. bolesti.
Njegovo je tijelo bilo naglo u b a č e n o u brzinu lažnim Dekstroza: To je p r i r o d n i slador, prisutan u tkivu
p o d r a ž a j e m n a l i k e k s p l o z i j i . T o j e k a o uliti b e n z i n u
biljaka i životinja, ali d e k s t r i n j e u m j e t n o i z r a đ e n
p e t r o l e j s k u p e ć , j e r b e n z i n ima više j e d i n i c a g o r e n j a ,
r a s p a d a n j e m škroba p o d u t j e c a j e m kiselina. Miješan s
o d n o s n o kalorija. Ishod je razorna eksplozija.
j o d o m dobiva crvenu boju. Rabi se u proizvodnji
Prije nekoliko godina posjetio sam na Istoku ljepila, služi k a o s u r o g a t za g u m u , a koristi se i u
prijatelje čija je k u ć a bila na obali rijeke, na m j e s t u pravljenju u m j e t n i h s o k o v a i piva. O č i t o je da takav
gdje su studenti trenirali veslanje. U p o z n a o sam se s p r o d u k t m o ž e izazvati svu silu b o l e s t i . Kad n a k o n c u
j e d n i m od trenera i predložio m u , da prije same utrke p r o b a v e taj p r o i z v o d d o s e g n e p o d r u č j e m o z g a , m o ž e
d a d n e s v a k o m e o d svoje m o m č a d i p o žlicu m e d a . O n izazvati duševne poremećaje, ometajući normalno
j e t a k o i u č i n i o . U t r k a j e b i l a r a v n o p r a v n a , ali i a k o j e djelovanje živaca i mišića, k a o i m o ž d i n e u hrptenjači.
p r o t i v n i č k a m o m č a d o d n i j e l a t i j e s n u p o b j e d u , svi s u
Glukoza: U p r i r o d i g l u k o z a s e stvara pri p r o b a v i
njezini veslači popadali od iscrpljenosti, dočim su
u g l j i k o h i d r a t a , ali i n d u s t r i j s k i s e p r a v i g r i j u ć i š k r o b
članovi m o m č a d i k o j a j e p r i j e u t r k e uzela m e d bili u
kiselinama, p o s e b n o kukuruzni škrob, od kojega se
stanju veslati nazad do klupskog doma. Trener
dobiva jeftin sirup za izradu u m j e t n i h sokova.
p r o t i v n i č k e m o m č a d i b i o j e d a o s v o j i m v e s l a č i m a tri
S a h a r i u : P r o i z v o d i s e u v e l i k i m k o l i č i n a m a . Pravi
kocke bijelog šećera uoči utrke!
se od ugljene s m o l e i dehidrirane saharinske kiseline.
Iako j e 3 0 0 d o 5 0 0 puta slađi o d šećera, n e m a nikave
Kome treba šećer? Trgovcima! prehrambene vrijednosti. Naprotiv, kao i svaki

A sada evo ostatka moje liste s popisom p r o i z v o d o d u g l j e n e s m o l e izaziva k i s e l i n s k u r e a k c i j u

tvorničkih vrsta š e ć e r a . N a k o n što p o s t a n e š svjestan u tijelu.

60 61
Kukuruzni škrob: Proizvodi se mljevenjem zrnja p o j e d e n a , žuri kroz želudac da bi postala a l k o h o l o m
i naknadnim m o č e n j e m u kaustičnoj sodi. Tijekom prije n e g o jetra m o g u intervenirati.
p o s t u p k a u k l a n j a j u s e k l i c e i l j u s k a ( k l i c a j e ž i v a tvar, Kad počmeš kušati svježe sokove od voća i
zametak života u b i l j n o m s j e m e n u ) . Tada se smjesa p o v r ć a (koji su p o p i s a n i u r a z n i m k o m b i n a c i j a m a u
umoči u rastopinu sumpornog dioksida da bi se odsjeku za r e c e p t e ) , otkrit ćeš da ih ima m n o g o koji
spriječila fermentacija. će utažiti tvoju ž u d n j u za slatkim.
P o t o m se iscijedi ulje, a od ostatka se prave kolači
za govedsku i ovčju ishranu. Grubi grumeni škroba se
daju govedima, dok se bijeli škrob pročišćava
kaustičnom s o d o m i prodaje za ljudsku ishranu!
Dakle, pahuljice škroba, tako paperjaste i bijele,
n o s e u sebi d a h kaustične s o d e . K a o što valjda znaš,
kaustična s o d a se o b i č n o koristi k a o bjelilo, te u izradi
s a p u n a i industrijskih ulja. Probava t o g a š k r o b a nije
s v r s i s h o d n a . B i l o d a j e u o b l i k u p a h u l j i c a , ili u p i ć i m a ,
z a č e p l j u j e fina p r o p u s n a tkiva v e n a i arterija.

Priroda može zadovoljiti tvoju


žudnju za slatkim
Šećer je neupitno potreban u procesu
metabolizma. U krvotoku ima uvijek šećera, poznatog
k a o krvni šećer, a to je jedan od bitnih sastojaka
l j u d s k o g tijela. M e đ u t i m , bijeli š e ć e r i krvni š e ć e r nisu
isto, kao što ni kestenjast k o n j nije konjski kesten. To
isto vrijedi za u s p o r e d b u bijelog i s m e đ e g š e ć e r a s
m e d o m i sladorima u svježem voću.

N e k a te ne prevari reklama o č i s t o m šećeru od


š e ć e r n e t r s k e . Taj i z r a z „ č i s t i š e ć e r " u o v o m s l u č a j u
znači, da je sve što je hranjivo vrijedno u k l o n j e n o iz
proizvoda, ostavivši beživotnu tvar, koja kad je

62 63
škroba, koji je uglavnom prikriven u opisima sadržaja
n a n a l j e p n i c a m a . K a d b i stali čitati o n o š t o p i š e n a
kupljenim bocama, konzervama i omotima, možda bi
ih otrijeznilo i n a t j e r a l o na u č e n j e o s u p e r i o r n o s t i
Sedmo poglavlje prirodne hrane.

Koncentrirani škrob će te udebljati,


ČOVJEKOVA UMJETNA HRANA - prirodni neće
ŠKROB Ako kanimo jesti samo prirodni škrob, od
i z n i m n e je važnosti naučiti razlikovati k o n c e n t r i r a n i
š k r o b o d p r i r o d n o g a . T a k o ć e m o uvijek biti sigurni d a
jedemo prirodnu savršenu hranu, a ne umjetni
„Brza hrana" je lažna hrana nadomjestak.

U ove d a n e i v r e m e n a š k r o b je p o s t a o sastavni Umjetni, prerađeni škrob je osušen do te


dio svakog jela. Toliko s m o s e navikli n a n j e g o v o mjere da je njegov vodeni sastojak potpuno
d o s t u p n o izobilje, d a više n i s m o n i svjesni o g r o m n i h u k l o n j e n . Takav k o n c e n t r i r a n i škrob je prerađivan, da
količina što ih jedemo. bi s e , po l j u d s k o m m i š l j e n j u , u k l o n i l o sve š t o „nije
Budući da je ovo doba „brze hrane", brzina b i t n o " . P r e m a t o m e svi b r a š n e n i p r o i z v o d i , k a o k r u h ,
k o j o m m o ž e m o doći da gotovih jela hrane uzima se kolači, keksi, rezanci i druge tjestenine spadaju u
kao nešto sasvim normalno, tako da rijetko kad kategoriju koncentriranih škrobova. Nisu sasvim
pomislimo na sastojke te hrane. Činjenica da mladi lišeni vode, ali s u t i j e k o m p r e r a d e bili k u h a n i i h
konzumiraju velike količine slatkih i p r e š e ć e r e n i h p e č e n i i pregrijavani, što je uništilo enzime, koji bi po
škrobnih proizvoda ukazuje na naš n e h a j ili naše prirodi trebali obnavljati tvoje tjelesno staničje.
neznanje.

Jesi li kad promatrao kako svijet odabire Znaš li da možda jedeš


n a m i r n i c e u trgovini? Od prolaza do prolaza, u z i m u j u dehidriranu tjesteninu?
malo odavde, malo odande, ne gledajući ni
Nemoguće da bi čovjek poboljšao prirodu
premišljajući, trpaju namirnice u pretovarena kolica i
uklanjanjem vitalnih sastojaka iz hrane nado­
žure na blagajnu. Nemaju ni pojma o sastojcima
mještajući ih tvorničkim proizvodima. Ako nisi
h r a n e koju kupuju. Kolica su im p u n a kutija i vrećica
upoznat s p o s t u p k o m po k o j e m se prave škrobni

65
proizvodi, m o l i m te, pogledaj objektivo k a k o se prave smjesi za izradu papira, lijekova, higijenskih pudera,
makaroni ili tjestenine. Uz to imaj na umu, da pa i porculana. M o ž e se reći, da je škrob sasvim u
kolikogod n e k a h r a n a izgledala savršeno n o r m a l n a i r e d u i v e o m a k o r i s t a n , ali - z a š t o g a j e d e m o ?
p r i h v a ć e n a o d sviju, t o j e j o š uvijek n e čini h r a n o m Naše tijelo nam nastoji reći, da ta umjetna
koju je priroda predvidjela da jedeš.
h r a n a n i j e n o r m a l n a , ali m i s m o t o l i k o z a u z e t i o k o
U p r e r a d i m a k a r o n a i d r u g i h tjestenina, žito se naših b o l j k i i viška t e ž i n e , da ne s h a v a ć a m o k a k o su to
najprije s a m e l j e u b r a š n o , a m e k i n j e se o d s t r a n j u j u upravo znaci za uzbunu, kojima nas priroda
(mekinje su ljuske zrna, bogate vitaminima i opominje, da je umjetna hrana pogubna po naše
mineralima). Idući sastojak je voda, koja se dodaje zdravlje i po našu figuru.
b r a š n u t e s e m i j e s i u t i j e s t o . (Ta d v a s a s t o j k a , b r a š n o i
vodu, m a m e su kroz naraštaje koristile za pravljenje
„domaćeg" ljepila za školske ručne radove svoje Priroda se ne igra sakrivača
djece!)
Na koji način nas priroda obskrbljuje škro­
b o m ? Ugljični hidrati (šećer i škrob) su hranjivi i
prihvatljivi j e d i n o a k o su p l o d darežljivosti p r i r o d e . I
Izrada tjestenina: dječja igra s tijestom
š e ć e r i š k r o b p r i r o d n o se stvaraju u z e l e n i m biljkama.
Tanka i dugačka tjestenina oblikuje se
Ugljični hidrati koje priroda smatra hranjivima su
protiskivanjem kroz kalup cjevasta oblika. Ostale
voće i povrće, krumpiri, grah, leća, zelen, grašak,
vrste se p r a v e z b i j a n j e m tijesta u k a l u p e u o b l i k u
žitarice - ukoliko se jedu u sirovom stanju. Kad
zvijezda, krugova, šupljih koluta i slično. Tako
proklijaju, grah, grašak, leća i žitarice su vrhunski
prešano tijesto se suši u posebnim komorama s
ugljični hidrati.
kontroliranom temperaturam u svrhu ubrzavanja
sušenja. Što od svega ostaje kad j e d n o m ti proizvodi Ako si u n e d o u m i c i o k o pripremanja te hranu
dospiju na police u trgovinama? Paketi sasušenog, u sirovu stanju, neka te to ne zaplaši ni obeshrabri.
koncentriranog škroba. Veoma je jednostavno svesti ove vrste hrane na
njihove sokove, pa ć e š uživati u njima nakon što
o k u š a š n e k e od salata i s o k o v a s kraja ove knjige.
Tvornički škrob ima svoju Otkrit ć e š da tvoja potražnja za u m j e t n i m slatkim i
uporabljivost, ali... š k r o b n i m j e l o m , o d k o j e g a s i s e d e b l j a o , m o ž e biti
potpuno udovoljena prirodnom hranom.
Ljudi r a b e Škrob u m n o g o b r o j n e svrhe. Koristi
se u tekstilnoj industriji za čvrstoću tkanina. D o d a j e U prilagođivanju tom n o v o m načinu mišljenja i
se k a o zgušnjivač u izradi b o j a , t a k o đ e k a o d o d a t a k j e d e n j a , sjeti s e d a treba p r o m i j e n i t i m n o g e navike.

66 67
Sada bi bila dobra ideja da na završnim
Da bi se to ispravno učinilo, treba postupati otvorene
stranicama ove knjige pogledaš poglavlje pod
p a m e t i i i s k r e n o h t j e t i p r o v j e r i t i , h o ć e l i taj n a č i n
n a s l o v o m „Tablica p r e h r a m b e n e v r i j e d n o s t i p o v r ć a " .
donijeti ploda.
Čitajući te stranice vidjet ćeš sastojke (bjelančevine,
Uskogrudno mišljenje koje se odupire plimi šećer i škrob), vitamine i minerale u svakom voću i
razumnih dokaza, mišljenje naviklo podozrijevati na povrću. Dok počimaš dijetu prirodnom hranom,
svaku radikalnu p r o m j e n u ideja, navika i djelovanja, p o m o ć i će ti saznanje, da ć e š dobiti sve s a s t o j k e
najveći je kamen spoticanja na putu prirodnog hrane koji su ti potrebni.
napredovanja.
N u ž n o je da z n a m o razliku između prirodne i
p r e r a đ e n e h r a n e . Ako s m o svjesni t o g a odakle n e k o

Surađuj s prirodom odričući se stvari j e l o dolazi i k a k o ga tijelo probavlja, bit ć e m o v e o m a


o d l u č n i da n i k a d više ne m e t n e m o u usta u m j e t n u ,
koje si držao ispravnima
prerađenu hranu.
Lako je upamtiti razliku između prirodne i
prerađene hrane, ako smo tijekom ovih izlaganja
shvatili, da p r i r o d n o v o ć e i p o v r ć e sadrži š e ć e r i Kamo to ode sva prava hrana?
š k r o b , k a o i b j e l a n č e v i n e ! I da su p r i r o d n i proizvodi Kad poduzmeš ozbiljne korake, potrebne za
sto posto bolji! regeneriranje tijela, shvatiš kako je lako prijeći
Da li te to i z n e n a đ u j e ? Ako je tako, o n d a si i ti u n e g a t i v n u crtu lakšeg o t p o r a u vezi s p r e h r a n o m i
društvu tolikih koji misle, da se bjelančevine dobivaju neobazirati se na vrstu i kakvoću o n o g a što j e d e š .
isključivo iz životinjskog m e s a , n a r o č i t o a k o su prošli J e d n o g dana pogledaš o k o sebe i naglo se začudiš,
p o s e b n u dijetu za mršavljenje koja se sastoji s a m o od k a k o j e svijet ( a m o ž d a i ti!) u s p i o p r e ž i v j e t i u z t o l i k o
bjelančevina. Većina dijetaša n e m o g u izdizati b e z razoran način p r e h r a n e i tolike, b e z ikakve s u m n j e
slatkoga već drugi dan dijete, jer trpe posljedice štetne vrste h r a n e i pića, čija je svrha ugoditi apetitu.
uskraćivanja šećera. A škrob je do te mjere dio naše Pitaš s e , k a k o svijet m o ž e živjeti n a u m j e t n o j h r a n i ,
prehrane, da ga je n e m o g u ć e izbjeći uobičajenom što je čovjek izmišlja s a m o m sebi.
dijetom.

Zar ne bi b i l o lakše, kad bi ti „dijetaši" znali, da Bijelo brašno - smrtni prah


ih priroda m o ž e opskrbiti izvorima šećera, škroba i
Jesi ili ikad razmišljao o kruhu što ga jedeš?
bjelančevina, koji sadrže najfiniju h r a n u na svijetu, a
M n o g i o d vas n e z n a j u , kako je došlo do bijelog
k tomu, jedući tu hranu dopustili bi prirodi da
kruha, a budući da je za tebe od iznimne važnosti
automatski kontrolira njihovu težinu?

m
znati zašto ga u o p ć e ne smiješ jesti, n a d a m se da ću te u m r o 1 8 5 1 . Zagovarao je pravljenje kruha i drugih
uvjeriti u n j e g o v u š t e t n o s t . peciva od cijelog žita, neprosijanog i grubo
Problem leži u činjenici, da žitarice sadrže samljevenog. Njegov specijalitet „Grahamov kruh" još
visoku koncentraciju škroba. Do prije kojih 150 i d a n a s se p r o i z v o d i i k o n z u m i r a .
godina nije postojalo to što se danas zove „bijelo U to vrijeme ja sam u čudu čitao naručene
brašno". Sve brašno je u mlinovima rađeno kao č l a n k e , u k o j i m a su liječnici razglašavali vrijednosti
„integralno", zadržavajući sve s v o j e p r i r o d n e hranjive „profinjenih" proizvoda od bijelog brašna, pro­
sastojke. glašavajući ih hranjivima usprkos svim suprotnim
Tada su se u Ugarskoj, glavnom proizvođaču dokazima. S druge strane, bilo je i m n g o poznatih
žita u E u r o p i t o g a v r e m e n a , p o č e l i rabiti strojevi s liječnika, koji su o d u z i m a n j e životne snage brašnu
valjcima, koji su d r o b e ć i zrna razbijali i m o l e k u l a r n u smatrali prvim k o r a k o m u pogoršanju o p ć e g stanja
strukturu stanica. Slijedila je proizvodnja finog, zdravlja. K a k o su s a m o bili d a l e k o v i d n i i k a k o su se
bijelog brašna, po k o j e m su bečki pekari postali i s a m o pokazali istinitima!
ostali p o z n a t i praveći č u v e n e b e č k e kiflice.

A m e r i k a n c i su, p o o b i č a j u , p o d h i t n o iskoristili
Pročišćeno, elegantno mrtvo tijelo
e u r o p s k u ljubav p r e m a b e č k i m kiflama. O k o 1 8 8 0 .
godine mlinarski pogoni u Minnesoti počeli su Danas se u trgovinama uglavnom prodaje

proizvoditi bijelo brašno, koje je iz godine u godinu škrobna hrana od „rafiniranog", prečišćenog i

p o s t a j a l o sve beživotnije. pročišćenog brašna. Za mnoge riječ „rafinirano"


podsjeća na eleganciju, ljupkost, profinjenost,
Paradoksalno je, nakon 4000 godina uporabe
čistoću i slične p o j m o v e . Za o n e koji se brinu o svojoj
žita, i to k a d je l j u d s k o društvo ušlo u razdoblje
p r e h r a n i , riječ „rafinirano" r a b l j e n a u vezi s b r a š n o m
takozvanog napretka, da je kruhu što se danas jede
znači da je hrana posve lišena svoje izvorne
o d u z e t svaki trag života!
vrijednosti.

Za smirenje vlastite savjesti mlinari i


Sylvester Graham - čovjek ispred proizvođači dodaju beskorisne proizvode i
svoga vremena kemikalije, da bi t o b o ž e „ojačali" brašno i njegove

Jedan od najistaknutijih boraca protiv opas­ proizvode. „Rafinirano" brašno je mrtvo. Ja još nisam
nosti s kojom se suočava civilizacija uporabom č u o , da bi se lešina mogla nečim ojačati pa postati
beživotnog bijelog brašna bio je Sylvester Graham, nešto drugo n e g o lešina.
zagovornik umjerenosti i zdrave hrane, r o đ e n 1 7 9 4 . ,

70
Prepečeni kruh: baci ga, ne jedi ga! Žitarice: kako da bude vuk sit i ovca cijela?
Na j e d n o m od mojih predavanja protiv škroba Za o n e koji j e d n o s t a v n o ne mogu bez žitarica
i p o s e b n o k r u h a bila je i j e d n a s i m p a t i č n a starija izlaz je u načinu priprave, osobito ako ih vole
gospoda. Za vrijeme pitanja i odgovora o n a ustade pa doručkovati. (U odjeljku za recepte naći ćeš i druge
ć e s a m o u v j e r e n o : „Ja p r ž i m k r u h u p e ć i sve d o k s e savjete za doručak.)
p o t p u n o n e o s u š i i o t v r d n e . N e m i s l i t e li, d a j e t a k o
Zrnje ne treba kuhati, dovoljno ga je preko
p u n o bolji?"
n o ć i n a m o č i t i u t o p l o j vodi ( o k o 45 s t u p n j e v a ) . (Mi
„Draga gospodo," - nisam mogao a da ne r a b i m o t e r m o s i c u š i r o k a o t v o r a ) . Pazi d a n i u j e d n o m
o d g o v o r i m - „ni p e č e n ni p r e p e č e n k r u h nije za vas trenutku voda ne provrije. Kad se zrnje dovoljno
dobar. Međutim, ako prepečete komad kruha pa ga smekša za žvakanje, može ga se jesti zaslađena
bacite kroz prozor, odletjet će dalje nego m e d o m . Ne zaslađuj ga nikad šećerom! Jesti uz to
neprepečeni."
pokoje proklijalo zrno korisno je i dobro.
Uzimaj samo malene zalogaje. Sjeti se, da
probava p o č i n j e u ustima. Drži zrnje u ustima sve d o k
Učenje je majka znanja - mudrost je plod
n e b u d e p r o ž e t o p l j u v a č k o m , zatim g a žvači d o k n e
iskustva
p r i j e đ e u t e k u ć e stanje. N e m o j žuriti. Ako to nisi
Budući da tako mnogo svijeta joč uvijek d o s a d k u š a o , v j e r u j e m d a ć e biti o t k r i ć e z a t e b e .
običava jesti bijeli kruh i d r u g e proizvode od bijelog Kad se nakon nekoliko dana navikneš na tu
brašna (iako se zamjećuje ohrabrujuće zanimanje za
hranu, nadam se da ćeš s užitkom početi ili
integralnim brašnom), posvetit ću ovdje malo
nadomjestiti svoj d o r u č a k tim u k u s n i m j e l o m .
vremena objašnjenju, zašto bi ti trebao pogledati
Od žitarica preporučamo zob, raž i pšenicu,
m a l o b o l j e u taj bijeli, m e k a n i , za p r e h r a n u p o t p u n o
nastojeći ukoliko je moguće nabaviti organski
beskorisni kruh.
uzgojeno neprerađeno zrnje, izbjegavajući komer­
Za n e k e bolesti je sa sigurnošću dokazano, da cijalna „zaprašivana" žita, j e r zaprašivanja i slični
nastaju z b o g pretjeranog konzumiranja proizvoda od zahvati se čine u svrhu sprečavanja i uništavanja
umrtvljenog brašna. Spomenimo proširenje srca, o r g a n i z a m a b o l e s n i h biljki.
akutna anemija, otečene noge i uzetost.
S tim da uspijemo nabaviti organski uzgajanu
Nema dovoljno riječi za opisati ozbiljnost hranu bilo bi pogrešno biti preizbirljiv i pun
opasnosti od jedenja pečene hrane, napravljene od prigovora na kakvoću namirnica na tržnici. B u d i m o
u m r t v l j e n o g b i j e l o g b r a š n a . Takva h r a n a n e m a m j e s t a sretni ako uspijemo kupiti ono što je organski
na j e l o v n i k u o n i h k o j i ž e l e biti p r i r o d n o vitki i zdravi. u z g a j a n o , ali o p ć e n i t o g o v o r e ć i , a k o n e n a d e š b a š

72 73
o n o što tražiš, tada a k o si u p o t r e b i , u z m i n a j b o l j e od utječe na mozak. J a s n o je p r e m a t o m e da snaga volje
o n o g a što imaš na raspolaganju i zahvali G o s p o d i n u m o ž e držati apetit p o d k o n t r o l o m .
na o n o m e što si dobio. M o j e je višedesetljetno iskustvo, kao i iskustvo
Samo budi siguran da si izabrao najsvježije i drugih b r o j n i h istraživača, da za v e ć i n u nevolja što
najbolje što si vidio. Razumije se, to se ne o d n o s i tlače ovu civilizaciju o d g o v o r n o s t s n o s e kruh, kolači,
s a m o na žitarice, već i na kupovinu voća i povrća za kaše i druga kuhana škrobna hrana. Ne mogu
s a l a t e ili z a c i j e đ e n j e s o k a . d o v o l j n o naglasiti, da je za najbolji d o k a z pokušati
izbaciti takvu h r a n a s a s v o g a j e l o v n i k a t i j e k o m dva-tri
Siguran sam, da će sadržaj ove knjige, ako se
tjedna i tako dati tijelu priliku da se obnovi.
d o b r o p r o u č i , uvjeriti i najveće skeptike da, u skladu s
O b r a d o v a t ć e š se videći k a k o tvoja kilaža o p a d a a
potrebom ljudskog organizma za mineralima,
snaga se povećava!
n a g l a s a k t r e b a staviti p r i j e svega na i z b o r p r e h r a n e u
skladu s p o t r e b a m a tijela. Udovoljiti apetitu je n e š t o
d r u g o . Apetit je p o r i v svijesti, a g l a d je z a h t j e v s t a n i c a
tijela za h r a n o m .

Ne daj apetitu da zvoni


Ako h o ć e š m o ž e š utažiti apetit č i m e g o d ti d u š a
želi. U t o m slučaju n e m a nikakve važnosti što i k a k o
j e d e š i piješ, jer ti to nije briga. Kad se apetit utažuje
j e d u ć i i pijući o n o što ne ide u prilog t v o m e tijelu, za
p o s l j e d i c e n e m o ž e š kriviti n i k o g a n e g o s a m a s e b e .
Žrtva si vlastite n e k o n t r o l i r a n e proždrljivosti.

Kad naučiš kontrolirati svoj apetit i želje za


određenim jelima te se opredjeliš za hranu koja će
hraniti i regenerirati tvoj organizam, davat ćeš
staničju i tkivu s v o g a tijela žive e n z i m e koji su im
potrebni. A oni će te zauzvrat blagosloviti zdravljem,
energijom, snagom, živahnošću i duljim životom.

Pretjeranoj debljini nije uzrok glad, već je


nesumnjivo povezana s nezajažljivim apetitom koji

74
Luk na masti - na što je čovjek spao!
Čovječanstvo srlja u propast proždirući
n e b r o j e n e m i l i j u n e u u l j u ili m a s t i p r ž e n i h u š t i p a k a ,
pomfrita, sablasno pohovanih koluta luka, ribe,
Osmo poglavlje pokrivenih tijestom i mrvama kruha. Gutaju se
ogromne količine masnoće u na masti prženim
hamburgerima, palačinkama, jajima, slanini i
ČOVJEKOVA UMJETNA HRANA - beskrajnoj listi drugih stvari, za čije nabrajanje
n e m a m ni v r e m e n a ni volje.
MASNOĆA

Tvoje tijelo, baš kao i tvoj auto,


treba podmazati
Cak i kad si predebeo, masnoća ti treba
Jedna od funkcija masnoće je podmazivanje
Masnoće su potrebne za uravnoteženo koštanih zglobova u tijelu. Zbog nevjerojatnog
uzdržavanje tjelesnih funkcija. Kemijski, m a s n o ć e su porasta konzumiranja hrane pržene u vrelom ulju i
s p o j glicerina i j e d n e ih više m a s n i h kiselina. M a s n e masti zabrinjavajuće je porastao broj osoba s
kiseline se sastoje od atomskih e l e m e n a t a ugljika,
oboljenjima i bolovima u zglobovima, uzrokovanih
vodika i kisika.
sušenjem podmazivača poznatog kao zglobna
tekućina, koja se izlučuje u zglobove održavajući ih
gipkima i slobodnima.

Ali trebaš jesti samo prirodne masnoće!


M a s n o ć e se d i j e l e u tri v r s t e : Trebaš znati kako držati masnoću u jetrama,
1. Laka (biljna) ulja, proizvedena od sjemena a ne oko trbuha
suncokreta, sezama i uljane repice, od rižinih
Kemijski zakoni važe za hranu isto kao i za
mekinja, oraha i maslina.
probavne procese. Da bi se pojedena masnoća
2. Teška, gusta ulja, dobivena iz životinjskog p r o b a v i l a , m o r a biti r a z g r a đ e n a u g l i c e r i n i a t o m s k e
sala.
e l e m e n t e masnih kiselina. Raščlamba masnih kiselina
3. Masti, k a o slanina i kuhinjske masti. (emulgiranje) počinje kad žuč i gušteračini probavni
sokovi u n e s u p o t r e b n e a t o m s k e e l e m e n t e natrija i

76
drugih slobodnih lužinskih atomskih elemenata. Atomski elementi i njihova izvorišta
N a k o n toga emulsirana smjesa se sprovodi u jetra,
Kisik: D i š i d u b o k o i d o b i t ć e š s l o b o d n i kisik.
k o j a ju upijaju i pretvaraju u prirodne masnoće.
Pij š t o više svježa, sirova s o k a od v o ć a i p o v r ć a da bi
Međutim, a k o je m a s n o ć a bila grijana na temperaturi
d o b i o organski kisik.
višoj o d 4 5 stupnjeva, n e ć e m o ć i biti o d g o v a r a j u ć e
prerađena gušteračinim sokovima, te će biti
Ugljik: Koštunjavo voće, posebno neslani
bademi, ali ne kikiriki (kikiriki stvara kiseline).
neuporabiva za jetra. Bit će upropaštena.
Maslaci od koštunjvog voća su jako dobri ako su
Mast, margarin i slični kuhinjski proizvodi, sirovi, ali grijani gube svu vrijednost. Masline i
masti i ulja, sve je pri preradi bilo p o d v r g n u t o v e o m a
a v o k a d o s i su o d l i č n i izvori ugljika. M a s l a c ( n e s l a n i ) i
visokim temperaturama, te je njihova stvarna
vrhnje, ako nisu pasterizirani, također obiluju
prehrambena vrijednost p o t p u n o uništena.
ugljikom.
Temperatura ulja i masti pri prženju hrane Vodik: Mrkva, celer, špinat, kupus, salata,
varira i z m e đ u 1 7 0 i 2 2 0 s t u p n j e v a . M a s l i n o v o ulje, na rajčice, grožđe, borovnice i maline.
primjer, uporabljeno za prženje, grije se do 170
Dušik: Diši duboko i ravnomjerno na
stupnjeva, to jest do temperature dekompozicije. Isto
otvorenu prostoru. Lucerka i druga lisnata z e l e n
je i s o s t a l i m sličnim uljima.
također sadrže dušik.
Gorivo što pokreće tijelo je proizvod Kalcij: (Neposoljeni) bademi, mrkva, masla­
probavljene hrane, koja u spajanju s kisikom čak, repa, špinat, naranče, (sirovo) kozje mlijeko za
sagorijeva. Toplina stvorena tim sagorijevanjem
d j e c u , okra, karfiol, rajčice, češnjak, pastrnjak, sve
stvara e n e r g i j u .
bobice, sve koštunjače (osim kikirikija), jabuke,
Atomski elementi željezo i natrij osposob­ (sirov) krumpir, kaj sije.
ljavaju krv da m o ž e vezati d o v o l j n o kisika za p o t p u n o Fosfor: Crveni kupus, peršin, rotkva (duga bijela),
sagorijevanje ugljika u m a s n i m kiselinama. Ako je šparoge, kiselica, potočarka, bruseljke, češnjak,
sagorijevanje djelomično i nepotpuno, dolazi do mrkva, karfiol, tikvice, krastavci, poriluk, salata, r e p a ,
stvaranja viška sala na dijelovima tijela gdje ga se brazilski orasi, orasi, pastrnjak, k u p i n e , trešnje, c r n e
n a j m a n j e želi. Takvo stanje t a k o đ e r u t j e č e na p r o b a v u smokve, naranče, lime.
i asimilaciju b j e l a n č e v i n a i ugljičnih hidrata, od k o j i h Kalij: Mrkva, celer, peršin, špinat, šećerna
s e o n d a o b l i k u j u u s o l j e n a tkiva. repa, karfiol, poriluk, češnjak, sirov krumpir, kiselica,
Evo ti liste atomskih kemijskih elemenata i tikvice, rajčice, cikla, n a r a n č e , limuni, kajsije, b a n a n e ,
njihovih izvorišta, š t o će ti biti k o r i s n o u o d a b i r u trešnje, datulje, grožđe, borovnice, smokve, kruške,
h r a n e u skladu s k e m i j s k i m z a h t j e v i m a tvoga tijela. b r e s k v e , šljive, m a l i n e , l u b e n i c e , šipak, m a s l i n e .

78 79
Sumpor: Bruseljke, pastrnjak, crveni kupus, okra, peršin, zelene paprike, rotkva, špinat,
h r e n , karfiol, k u p u s , luk vlasac, češnjak, mladi luk, potočarka, jagode, trešnje, kajsije, jabuke, lubenice,
d r e n j i n e , m a l i n e , a n a n a s , ribiz, j a b u k e , brazilski o r a h , smokve.
lješnjaci.
Jod: Morska mlava, mrkva, irska mahovina,
Natrij: Celer, mrkva, špinat, rajčice, jagode, ananas. (Pozor: bolnički jod nije za jelo ni za piće!)
rotkva, tikvice, salata, maslačak, poriluk, krastavci,
repa, cikla, jabuke, kajsije, lubenice, borovnice,
kruške, naranče, turunče (grejpfrut), limun, datulje, Sva ta mast iz tignja ide u tvoje tijelo!
trešnje, grožđe.
Začepljenje je još jedna od posljedica
Klor: Šećerna repa, kupus, celer, češnjak, konzumiranja h r a n e p r ž e n e u pregrijanoj masti ih
hren, pastrnjak, slatki krumpir (batata), rajčice, ulju, p o g o t o v o u ulju što se više p u t a podgrijava, kao
avokadosi, datulje, šipak, k o s o s o v orah. u l j e u r e s t o r a n i m a za „ b r z u h r a n u " , a i d r u g d j e .
Fluor: (Nesoljeni) b a d e m i , mrkva, lišće cikle i
Ako jedeš prženu hranu, onemogućuješ
r e p e , maslačak, špinat, celerovo lišće, (svježe) k o z j e
pravilnu prehranu svome tijelu. Pregrijavana
mlijeko, švicarski sir, žumanjak (umućen sirov s
masnoća ometa rad jetara nedopuštajući pravilnu
m e d o m u n a r a n č i n u s o k u ) , karfiol, k u p u s , potočarka,
uporabu atomskih i molekularnih čestica hrane.
p e r š u n , krastavci.
Kad shvatiš da prevelika temperatura p o t p u n o
Magnezij: Mrkva, celer, krastavci, (nesoljeni)
uništava p r e h r a m b e n u vrijednost hrane, m o ž d a ćeš
bademi, maslačak, češnjak, poriluk, crveni kupus,
salata, rajčice, špinat, limun, n a r a n č e , j a b u k e , k u p i n e , htjeti postupiti k a o i mi, to jest smjesta i p o t p u n o

b a n a n e , s m o k v e , ananas, brazilski orah. izbjegavati svako p r ž e n o jelo.

Željezo: Salata, poriluk, mrkva, maslačak, Masnoća je bitni sastojak tjelesnih stanica i

rotkva, šparoga, repa, krastavci, hren, rajčice, t k i v a , ali s a m o a k o j e p r i r o d n a i n i j e b i l a p o d v r g n u t a

(nesoljeni) bademi, avokados, jagode, grožđice, pretjeranoj temperaturi. Negrijana i neprerađena


smokve, lubenice, kajsije, trešnje, borovnice, orasi, m a s n o ć a u z a č i n i m a za salatu ( k o j e ć e š naći pri k o n c u
brazilski o r a h , j a b u k e , g r o ž đ e , a n a n a s , n a r a n č e . ove knjige) tijekom probave v e o m a se brzo raspršava

Mangan: Peršun, mrkva, celer, cikla, krastavci, i oksidira, pa je tijelo s l a k o ć o m asimilira.

mladi luk, potočarka, (nesoljeni) bademi, jabuke, Prirodna masnoća je potrebna za podma­
kajsije, orasi. zivanje crijeva (kao i za p o d m a z i v a n j e cijelog tijela).
Silicij: Krastavci, salata, pastrnjak, šparogine Osoba čije tijelo oskudijeva u podmazivačkoj
vršike (sirove), r e p i n o lišće, maslačak, hren, poriluk, masnoći ima poteškoća sa stolicom.

8Q
Što se energetske vrijednosti tiče, masnoće Kušaj neke od prirodnih masnoća
p r o i z v o d e 1 2 5 % v i š e e n e r g i j e n e g o u g l j i č n i h i d r a t i ili Za prehranu je veoma važan pravilan odabir
bjelančevine. Također su nezamjenjive za održanje m a s n o ć a . M a s n e k i s e l i n e se n a l a z e u svakoj hrani, ali
vitaminske ravnoteže tijela, jer sadrže vitamine A, D, E u najvećim količinama u mesu i mliječnim
i K, b u d u ć i da se ti vitamini o t a p a j u u m a s n o ć i . Ako proizvodima. Međutim, ima u izobilju hrane s nisko
želiš pravilnu i s h r a n u , u z m i to u obzir, pa uključi u zasićenim masnim kiselinama. J e d i n o je potrebno
jelovnik m a s n o ć e što ih je priroda za nas predvidjela. odabrati pravo povrće, voće, s j e m e , o r a h e i ulja, a
i z b j e g a v a t i ili smanjiti uporabu hrane životinjskog
porijekla i teške masnoće, naročito tvorničke masne
Med je sladi, ali masnoća bolje grije
prerađevine.
Kao izvor energije, na primjer ugnjični hidrati Slijedeći te upute možeš pametno odabrati
u medu imaju prednost, jer smjesta proizvode hranu, te izbjeći jela s previše zasićenih masnih
energiju. Dočim energija na temelju masnoće se kiselina s njihovim odgovarajućim pretjeranim
o č i t u j e s p o r i j e , ali j e e n e r g e t s k i p o t e n c i j a l m a s n o ć e kolesterolom.
dvostruko veći od ugljično-hidratskog, tako da Brojevi iza plodova na listi pokazuju koliko
masnoća proizvodi dvostruko veću količinu topline, a p u t a više ima u nekom plodu nezasićenih nego
uz to sagorijeva polako. Zbog te osobine sporog zasićenih masnih kiselina. Tako na primjer avokado
sagorijevanja masnoće su prikladniji oblik i m a tri i p o l p u t a v i š e n e z a s i ć e n i h n e g o z a s i ć e n i h
uskladištenja e n e r g e t s k i h rezervi. masnih kiselina.
Na kraju treba shvatiti, da ljudski organizam
zahtijeva izvjesnu količinu masnoće za skladno a v o k a d o 3 i 1/2 bademi 11
funkcioniranje svih mehanizama u tijelu. Tijelo
brazilski orašac 15 grah slanu tak 10
muškarca težine, recimo, između 60 i 65 kilograma
orasi 15 proso 2
sadrži o k o 6 do 7 kilograma m a s n o ć e , a k o je u d o b r o j
jaja 2 maslinovo ulje 8
kondiciji, dok će tijelo žene podjednake težine
sadržavati i z m e đ u 15 i 17 k i l o g r a m a m a s n o ć e . z o b 3 i 1/2 b u n d e v s k o s j e m e 4 i Vi
pistaćo (trišlja) 8 i % n e o g u l j e n o žito 5
T a m a s n o ć a j e n e o p h o d n a , j e r služi k a o rezerva
hrane, uskladištene na najefikasniji način, u svrhu suncokretovo ulje 8 lješnjaci 18

odražanja normalne tjelesne temperature i za masline 8 r i ž a 4 i Vi


energiju p o t r e b n u za bilo k o j u tjelesnu aktivnost. sezamovo sjeme 7 i U X

82 83
Nekomu meso, nekomu otrov Psihološki, jedenje mesa podiže razinu kise­
line u tijelu. T i j e k o m p r o b a v e i ragrađivanja m e s a u
Dopustite mi da izložim svoj stav o jedenju
izvorne aminokiseline u tijelu se stvaraju velike
mesa. Ni ja ni m o j a žena ne j e d e m o m e s o . Kroz m o j a
količine m o k r a ć n e kiseline. Kad bi je tijelo m o g l o
p r o u č a v a n j a zaključio s a m o d a v n o da, a k o želim imati
smjesta izbaciti, ne bi bilo velike štete. N o , k a k o je
zdrav i d u g život u skladu s p r i r o d o m , jesti m e s o bilo
bi tomu ozbiljna zapreka. probava spora, mišići upijaju ogromne količine
m o k r a ć n e kiseline, s v r e m e n o m sve do potpunog
Htio bih također dodati (i o t o m e ću govoriti
zasićenja. Ta kiselina se p o s t u p n o oblikuje u kristale
kasnije) da ja nisam ono što svijet zove
kao igla oštrih vrhova, što prouzrokuje tegobe i
vegetarijancem. Vegetarijanci kuhaju svoje povrće,
b o l e s t i k a o š t o s u r e u m a t i z a m , u p a l a živaca, išijas,
obično ne piju svježih, sirovih sokova od
neprerađena voća i povrća, te jedu kuhani škrob. Iako upala bubrega i neke bolesti jetara.

sam siguran da postoje mnogi pravi, strogi Ja u životu nisam sreo o s o b u koja bi jela svježe,
vegetarijanci što ne j e d u mesa ni mliječnih proizvoda, sirovo voće i povrće i pila razborite količine svježeg
vrlo ih m a l o slijedi savršenu p r i r o d n u ishranu. Ljudi soka od voća i povrća tijekom pet, deset ih više
još nisu shvatili da priroda nudi ishranu koja godina, a da bi za to v r i j e m e trpjela od ikakvih s m e t n j i
osigurava nevjerojatno dobro zdravlje, težinu u prouzrokovanih mokraćnom kiselinom.
skladu s tijelom i perspektivu duljeg života.
Obratno, beziznimno svaki slučaj koji mi je
došao p o d ruku i koji sam m o g a o provjeriti, ako je
n e k a o s o b a patila od r e u m a t i z m a , u p a l e živaca i h
išijasa, posrijedi j e b i l o r e d o v n o k o n z u m i r a n j e m e s a .
Nevjerojatno je kako puno toga moraš
naučiti prije nego vidiš kako malo znaš T i j e k o m istraživanja napravili s m o tisuće analiza
m o k r a ć e i svaki p u t b e z izuzetka ustanovili, da je
Otkrio sam da osoba koja prouči i shvati
m o k r a ć a sadržavala s a m o o d j e d n e desetine d o j e d n e
razloge izbjegavanja neke hrane, postane veoma
motivirana da tu h r a n u nikada više ne j e d e . petine od količine m o k r a ć n e kiseline što bi trebala
biti i z l u č e n a iz tijela, u k a z u j u ć i na to da su mišići
Jedenje mesa je običaj prenesen na ovaj
absorbirali m o k r a ć n u kiselinu pet do deset puta više
naraštaj n a k o n tisuća g o d i n a stvaranja navike k o j a je
n e g o što j e tijelo t e b a l o izlučiti p u t e m b u b r e g a .
protivna razumu. Čovjekov apetit za životinjskim
m e s o m j e tradicija, p a ako s e č o v j e k n e p o č m e pitati, Ako zbog ničeg drugog, onda bi se trebalo
d a U t o p o m a ž e ili o d m a ž e z d r a v l j u i d u g o m ž i v o t u , uzdizati od jedenja m e s a i mesnih proizvoda b a r e m iz
nastavit će jesti i snositi p o s l j e d i c e svoga p o s t u p k a . želje da bi se izbjegle bolesti i tegobe, koje će se prije

84
ili kasnije pojaviti zbog nagomilavan)a mokraćne p u n o m p a r o m i i z l u č u j e v i š e a d r e n a l i n a u krv, z a v i s n o
kiseline u organizmu. o stupnju srdžbe o d n o s n o straha.

Tvoj sočni mesni odrezak je otrovan Navika je moćna, običaj može ubiti
adrenalinom, bakterijama i raspadanjem Budući da su ljudi navikli jesti umrtvljenu
Svaka životinja je prestravljena kad je vode na h r a n u i u s p r k o s t o m u žive, t e š k o je uvjeriti svijet da
klanje, kao što bi to bilo i svako ljudsko biće na a t o m i u n a š o j h r a n i m o r a j u b i t i živi, o r g a n s k i a t o m i ,
njezinu mjestu. Nadbubrežne žlijezde proizvedu a k o ž e l i m o ili o č e k u j e m o i m a t i v i t a l n o t i j e l o , bez
toliko adrenalina, da je m e s o životinje njime p o t p u n o zaraza i bolesti. Beživotni, anorganski atomi u
n a t o p l j e n o , a tako ostaje i kad ga se j e d e . Nekoliko kuhanoj i prerađenoj hrani sami po sebi uzrokuju
m i n u t a n a k o n klanja svaka se stanica u tijelu životinje p r i j e v r e m e n u d e g e n e r a c i j u i p r o p a d a n j e tijela.
počinje raspadati.
Nasuprot životu, koji je pokretan, magnetičan i
Kad ih se vodi na klanje, životinje nagonski organičan, smrt je nepokretna, nemagnetična i
znaju što ih čeka. B e z n a d n o su obuzete neopisivim a n o r g a n i č n a . Život se stvara ž i v o t o m , a to vrijedi i za
s t r a h o m . Učinak toga je, da su im krv i mišići, p u n i a t o m e u h r a n i . K a d su a t o m i u a m i n o k i s e l i n a m a živi,
adrenalinskog otrova, smjesta napadnuti bakterijama organski atomi mogu učinkovito djelovati. Kad su
raspadanja. Tko bi htio jesti mrtvu stvar punu u n i š t e n i u b i j a n j e m ž i v o t i n j e ili k u h a n j e m h r a n e , g u b e
bakterija, što se svake s e k u n d e sve više raspada, a sve se životvorni čimbenici aminokiselina.
su joj aminokiseline uništene kuhanjem? Životinje grade veće, snažnije i zdravije tijelo
Kap adrenalina što je žlijezde izluče u krvotok, aminokiselinama iz biljaka, nego što to uspijeva
o d m a h se razrijeđuje u milijardne do dvomilijardne čovjeku jedući meso.
dijelove. To bi se m o g l o usporediti s kapljom crnila Ako treba još dokaza za pobijanje smiješnih
u k a p n u t o m u 20 m i l i j u n a litara v o d e . Ako ti je ta tvrdnji u korist j e d e n j a m e s a , trebali b i s m o potražiti
usporedba nezamisliva, zamisli odnos odstojanja kojeg mesoždera kao tovarnu životinju, pa bismo
između dvije kilometarske o z n a k e na putu i o s a m vidjeli da od toga nema ništa, jer mesožderne
tisuća putovanja do m j e s e c a i natrag. životinje nemaju ni snage ni izdržljivosti. Dočim
Sada valjda shvaćaš snagu adrenalinskog biljožderi, počevši od konja i volova pa sve do
otrova kad se o t m e kontroli. Isto tako kad se i mi s l o n o v a , p o s j e d u j u i z v a n r e d n u s n a g u i izdržljivost,
n a l j u t i m o ili u p l a š i m o , n a d b u b r e ž n a ž l i j e z d a p r o r a d i izgrađenu na prehrani sirovim biljem.
Nadalje, limfa kupi štetni materijal i bakterije po
c i j e l o m tijelu, n e d p o š t a j u ć i im da u đ u u krvotok.

Deveto poglavlje
...ali katkada izgubi bitku
Kad količina otrova i štetnih sastojaka u

ČOVJEKOVA UMJETNA PIĆA l i m f n o m sustavu prijeđe razinu podnosivosti, limfne


žlijezde se začepe. Krajnji ishod te začepljenosti m o ž e
biti t u m o r , rak, elefantijazam, Hodgkinova bolest,
l e u k e m i j a i d r u g e bolesti k o j i m a je z a č e p l j e n j e limfa
dodatni uzročnik. Prema tome veoma je korisno
Pogledajmo najprije prirodne „napitke"
spriječiti ulazak toksičnih pića u tijelo.
Ljudsko tijelo sadrži od 56% do 70% vode.
Kožni otvori, bubrezi i drugi odgovarajući organi
izlučuju iz tijela o k o 4 litre v o d e d n e v n o . Da bi se
sačuvala potrebna, zdrava količina vode, taj se
Umjetni sokovi su puni droge
gubitak m o r a nadoknaditi.
Umjetni sokovi i napici nisu u skladu sa
Oko četiri litre vode su sastavni dio krvi i
zdravim ljudskim organizmom, pogotovo ne s
cirkuliraju p o d t l a k o m što ga srce stvara p u m p a n j e m .
pretjerano debelim tijelom! Imaš li pojma od čega se
P o m o ć u toga tlaka krv prolazi k r o z sićušne kapilare i
sve p r a v e t a u m j e t n a p i ć a ? Š e ć e r , i z n a d s v e g a „čisti
natapa prostor između stanica i tkiva, kupajući
bijeli š e ć e r " k o j i je u stvari u m j e t n a d r o g a , a t a k o bi ga
v o d o m svaku stanicu u organizmu. Ta krvna voda je
t r e b a l o i zvati. U p r e r a d i š e ć e r a rabi se k o r o z i v n a
poznata pod imenom limfa, koja kruži po tijelu
fosforna kiselina, a ugljikov dioksid dodaje „šum"
svojim vlastitim kanalima, p o z n a t i m a k a o limfne žile.
proizvodu, tako kad ga piješ, dodaješ masu ugljičnog
dioksida svome ionako kabastom tijelu. (Višak
u g l j i č n o g dioksida t a k o đ e r ubrzava rad srca, što je
p o s e b n o opasno za o s o b e sa srčanim tegobama.) I na
Priroda se brani...
koncu se dodaje boja - redovito proizvedena od
B i l o k o j a p o p i j e n a t e k u ć i n a p r v o o d l a z i u krv.
u g l j e n e s m o l e (pakline) - da u g o d i o č i m a i zavede
Zatim limfni sustav p o k u p i m o g u ć e o t r o v n e tvari.
pamet.

88
89
Devet kemikalija i samo jedna kalorija centraciji, p o s e b n o pri čitanju i pisanju, a i vladanje
im je č u d n o i nekontrolirano.
Mnogi „dijetaši" kao nadomjestak za pića s
bijelim šećerom odluče piti o n a „ b e z š e ć e r a " . Na
nesreću „nešećereni" umjetni sokovi su jednako Od slatkog malog anđela do malog zločestog
opasni po tvoje zdravlje kao i šećereni, zapravo još
vraga
opasniji!
I m a m prijatelja čija nećakinja pati od te bolesti.
Pretpostavimo da znaš da umjetna pića mogu
Kad njezina majka i učitelji u školi brižljivo
prouzrokovati raspadanje m o z g a , bi li ih pio?
nadgledaju što o n a jede, vodeći brigu da ne jede
Kad bi z n a o da d a n a s p r e k o milijun d j e c e trpi koncentrirane slatkiše i pogotovo ne hranu s
povrede mozga uzrokovane umjetnim sokovima, bi li u m j e t n i m d o d a c i m a i b o j e n j i m a , d j e v o j č i c a je pravi
svojoj djeci d o p u s t i o da ih piju? a n đ e o , t a k o da je biti s n j o m pravi užitak. ( D j e c a s t i m
Kad bi naljepnice na konzervama i bocama s poteškoćama obično postanu n o r m a l n a d v a d o tri
u m j e t n i m p i ć e m bile o z n a č e n e o p o m e n o m „Otrov!", tjedna nakon što promijene ishranu.) S druge strane,
zar ih ti ne bi s m j e s t a p r e s t a o kupovati - zar ne bi kad ovaj „mali slatki a n đ e l a k " p o n o v n o p o č m e jesti
upozorio svoju djecu na opasnost? kao prije, što se obično događa tijekom ljetnih
praznika kad je kontrola jako otežana, postane tako
bučna, nestabilna i nemirna, da bude upravo
Što rječnik navodi pod pojmom „otrov"? n e m o g u ć a . Ne m o ž e sjesti ni trenutak da bi s n e k i m
Hajde da zajedno analiziramo riječ „otrov". porazgovorila i o p ć e n i t o se vlada k a o o p s j e d n u t a !
T u m a č e n j e u r j e č n i k u j e š i r o k o : „ B i l o k o j a tvar, k o j a
u n e s e n a u t i j e l o , m o ž e k e m i j s k i p r o i z v e s t i š t e t n i ili
s m r t n i u č i n a k . O n o š t o z a g a đ u j e ili u n i š t a v a z d r a v u Gazirana pića, gazirane glave
o k o l i n u . O n o što i m a p o g u b a n u t j e c a j , što kvari." N e v j e r o j a t n o j e ali istinito, d a j e 8 0 5 , s l o v i m a :
o s a m d e s e t p o s t o svih u m j e t n i h s o k o v a i j e l a š t o s e
n u d e u veletrgovinama i r e s t o r a n i m a za „brzu h r a n u "
Umjetne boje i ukusi stvaraju umjetnu djecu napravljeno od kemikalija, uz primjenu umjetnih
Ne pretjerujem kad kažem, da danas milijuni boja i okusa za bolju prodaju. K a k o je g l u p o piti
djece trpe ozbilje bolesti zbog konzumiranja napitaka tekućinu k o j a je tako bljutava, da j o j trebaju b o j e i
i jela k o j a su u m j e t n o b o j a n a i z a č i n j e n a . umjetni okus ne bi li postala privlačna.
Ta djeca što jedu „normalnu" hranu, trpe Stvarna opasnost od tih pića je mogućnost
poremećaje koji dovode do poteškoća u kon- kemijske reakcije, koja je u stanju uzrokovati ozbiljne

90 91
k a o u m j e t n i k o l o r a n t u izradi u m j e t n i h napitaka. Kao
poremećaje u tijelu. Najveća je opasnost kad je
s v a k a k e m i j s k i p r o i z v e d e n tvar, n a t r i j e v s u l f a t o m e t a
mozak izložen djelovanju kemijskih sastojaka
gaziranih pića. normalno, uredno djelovanje endokrinih žlijezda,
izbacujući tijelo iz ravnoteže.
Odrasli što po uredima i tvornicama sustavno
piju gazirana pića, t a k o đ e r su , iako u m a n j o j m j e r i Tamno zelena: Ova boja se dobiva djelo­

nego djeca, podložni povredama mozga. Oni dok vanjem kloroforma na b e n z o l i aluminijev klorid.

piju takva pića, i koji t r e n u t a k n a k o n toga, o s j e ć a j u K l o r o f o r m ima slatkast o k u s , služi k a o a n e s t e t i k za


o s v j e ž e n j e , ali j e t o k r a t k a v i j e k a , j e r r e d o v i t o s l i j e d i uspavljivanje. U z r o k u j e ž e s t o k ž e l u č a n i katar, t o jest
zamor, slaba koncentracija i često glavobolja. u p a l u crijeva i želuca. U đ e li u organizam, d o v o d i do
potpune nesvjestice. Aluminijev klorid je rezultat
grijanja aluminija klorom. U rafinerijama služi za
Koji napitak želiš? Crveni, plavi ili zeleni? „razbijanje" nafte. U tijelu proizvodi neuralgiju,
Pogledajmo samo dio dugačke liste boja i malaksalost, začepljenje, kožne bolesti, mučninu,
koloranata što se k a o sastojci s p o m i n j u na b o c a m a , gubitak apetita i m n o g e druge smetnje.
konzervama i pakovanjima umjetnih „gaziranih" Žuta (benzolska): Ova boja se sastoji od iz
sokova na trgovačkim policama: u g l j e n a p o l u č e n o g a b e n z o l a , pa se radi o derivatu
Anilinske boje: Rijetko ćeš naći da se ugljene smole, o d n o s n o pakline. Proizvodi te vrste
anilinske boje izrijekom spominju. Obično su ostavljaju u tijelu v e o m a ozbiljne i teške p o s l j e d i c e .
svrstane p o d „ u m j e t n e b o j e " . N e k e o d tih b o j a s u Žuta (tartarzinska): Proizvodi se djelovanjem
v e o m a kisele i bilo bi d o b r o da upoznaš b a r e m o n e acetilena na diazometan, pri čemu se stvara ta
najgore. Te b o j e djeluju negativno na organizam, iako otrovna kemikalija, koja se usprkos t o m u koristi za
r e a k c i j a n i j e i s t o v j e t n a k o d svih o s o b a . b o j a n j e p i ć a i h r a n e . Riječ „otrovna" trebala bi ti biti
Crvena, smeđa, žuta i purpurna: sve te b o j e poziv na uzbunu.
se izrađuju spojevima dušika i benzola. Benzol se Kad god vidiš „umjetno obojeno" na na­
dobiva destilacijom ugljena, služi kao pogonsko
ljepnici, sjeti se da n e m a pokazatelja o t o m e k o j e je
gorivo, razrjeđivač za s m o l u i g u m u , te u proizvodnji
sredstvo upotrijebljeno za davanje boje rečenom
boja. J e d a n je od sastojaka u b o j e n j u napitaka. Kao
p r o i z v o d u . M o ž e b i t i b i l o k o j a ili k o m b i n a c i j a o d v i š e
kemijski spojevi te b o j e su škodljive, jer napadaju
njih.
živčani sustav i l e đ n u m o ž d i n u .

Natrijev sulfat: Natrijev sulfat s e m o ž e n a ć i u krvi


i m o k r a ć i . Služi u b o j a n j u i o b r a d i svile. T a k o đ e r služi

93
92
„Za jedan kemijski okus, molim!" se d o d a j e gaziranoj vodi da bi se proizveo š u m pri
otvaranju.
Kao i u slučaju uporabe umjetnih boja, tako
ima bezbroj kemikalija koje se koriste u davanju piću Natrijev citrat: Propisuje se za izvjesne bolesti
ili h r a n i o k u s a n e k e v o ć k e k o j u n a s t o j e o p o n a š a t i . spolnih organa. Umjetnim sokovima daje poseban
Takvi p r o i z v o d i n e m a j u v e z e s i m i t i r a n i m v o ć e m , z a t o „gust" limuna.
im se dodaje umjetni okus da bi se mogli
konzumirati. U nastavku slijedi samo mali dio
umjetnih okusa što se koriste u proizvodnji umjetnih
Biste li voljeli malo meksičkih štitastih ušiju
sokova. u vašem piću?
Karamela: Postiže se grijući šećer do preko Kosini!: Ova (grimizna) boja su u stvari
1 6 0 s t u p n j e v a , ili m i j e š a j u ć i a m o n i j a k s m e l a s o m ili sasušene uši što žive na kaktusima u Meksiku i
g l u k o z o m . O s i m š t o služi k a o c r v e n o - ž u t i k o l o r a n t , drugim dijelovima Srednje i J u ž n e Amerike. Posebna
čini o k u s slatkastim. Uporaba karamele remeti rad vrsta kaktusa se sadi na velikim p o v r š i n a m a za u z g o j
krvi, što stvara smetnje na srcu, pogoršane štitaste uši. Ženke se kupe, ubijaju visokom
prisutnošću amonijaka. Pretjerana uporaba može t e m p e r a t u r o m , s u š e se i stupaju u prah. D a j u sjajnu
uzrokovati duševne i druge p o r e m e ć a j e , p o s e b n o u g r i m i z n u b o j u . V e o m a s e r i j e t k o ili n i k a d s p o m i n j u
djece. kao biljne uši, ali se nalaze u gotovo svakom
proizvodu „umjetno o b o j e n o m " .

Limunova kiselina: U l i m u n u kiselina se nalazi u Kola: Južnoamerička i afrička vrsta oraha,


živom, o r g a n s k o m obliku, te je k a o takva d o b r a za sadrži 2% k o f e i n a , t e o b r o m i n a i t a n i n a . Nalik je kavi.
stvaranje lužina u pićima. U u m j e r e n i m količinama stimulira mozak, nadražuje

Međutim, kad se limunova kiselina pravi živce i izoštrava pozornost. Veće doze uzrokuju
kemijskim putem da bi se koristila u umjetnim besanicu, paralizu srčanog mišića, grčeve, ludilo i
sokovima, povećava negativnu kiselost organizma. druge tegobe.
Ako bi se u pravljenju pića rabila o r g a n s k a limunova K o ka: Uzgaja se po J u ž n o j Americi i Indiji. Od
kiselina, cijene bi bile nedostižne, d o č i m je kemijska nje se dobiva kokain, koji nadražuje mozak, zato
veoma jeftina. Takva kemijska kiselina može rezultira inhibicijom normalnih seksualnih poriva,
uzrokovati rane na desnima, pa čak i čir na pojačava rad srca i razdražljivost živaca, n a k o n č e g a
dvanaestercu. slijedi d u š e v n o i t j e l e s n o u t o n u ć e . U p o č e t k u uklanja
Kalijev fosfat: Ovokiselinski spoj se koristi o s j e ć a j gladi i žeđi, ali ih p o v e ć a v a n a k o n š t o n a d r a ž a j
također u proizvodnji gnojiva. U umjetnim sokovima ishlapi. Daje privremeni osjećaj veselosti i za-

94
dovoljstva. Ovisnici obično izgledaju zapušteni i
umno poremećeni.

Čovjek sam protiv sebe


Dugo vremena me je mučilo pitanje, zašto Deseto poglavlje
ljudi, za k o j e se pretpostavlja da su inteligentni, piju
u m j e t n e napitke. Radi li se o n e k a k v o j nastranosti
ljudskog uma, koja ne dopušta osobi da bude
izuzetak do m j e r e da prestane ubacivati u se nešto što
PIVO I OSTALA ALKOHOLNA PIĆA
ć e m u p r i j e ili k a s n i j e p r o u z r o k o v a t i m u k e ? Ili m o ž d a
nisu svjesni da u vlastitim tijelima p r i p r e m a j u krajnju
propast?
Pivo nedostojno kralja
Želiš prirodi dati šansu da ti poboljša tijelo, Arheološka otkrića pokazuju da je pivo
kako iznutra tako izvana, slijedit ćeš njezine n a č i n j e n o od žitarica bilo p o z n a t o prije kojih šest
o p o m e n e s naljepnica u m j e t n e hrane i pića. Ako joj tisuća godina. Pravljeno je v r e n j e m žitarica da bi se
pružimo odgovarajuća sredstva i bezuvjetno se proizveo alkoholni učinak.
podložimo njezinu vodstvu, priroda nas neće Zabilježeno je, da su pred oko pet tisuća
iznevjeriti. M o ž d a će u n a š e m tijelu za popravak naći g o d i n a , kojih 3 0 0 0 g o d i n a prije Krista, u Egiptu, od
više stvari nego što zamišljamo, ali ako imamo žitarica uzgajanih u toj zemlji, pravljene četiri vrste
povjerenja u nju, p r i r o d a će sve dovesti u red, učinit piva. U m j e s t o n o v a c faraoni su r a d n i c i m a k a o plaću
će sve za nas i održavat će n a š e tijelo zdravim i vitkim. davali četiri k r u h a i dva vrča piva.

Nešto kasnije, 1 2 0 0 . g o d i n e prije Krista, f a r a o n


R a m s e s se hvalio, da je prinio svojim božanstvima
4 6 5 . 0 0 0 vrčeva piva.
Tijekom stoljeća žitarice su se uzgajale za
p r o i z v o d n j u piva v r e n j e m . Najviše su korišteni j e č a m ,
pšenica i zob. Hmelj se p o č e o dodavati od prije
č e t r d e s e t ili p e d e s e t s t o l j e ć a .

96
Pivo je velik posao - ali tko bez pogreške m o g a o t o č n o odrediti alkoholne navike
na njemu zarađuje? pokojnika.
Proizvodnja piva u Sjedinjenim Državama
premašuje 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 litara (slovima: dvanaest
milijardi litara!). Britanci i Nijemci smatraju pivo
Za vrućih dana nema ništa bolje od boce
svojim kulturnim naslijeđem. Od svih razvijenih prokisla ječma začinjena hmeljem!
zemalja Velika Britanija, nakon Njemačke, ima Štetni učinci piva su podmukliji od drugih
najveću stopu bubrežnih oboljenja. Sjedinjene alkoholnih pića. Vremenski razmak između ispijanja
Države ih slijede u s t o p u . čaše piva i n j e g o v a d j e l o v a n j a na tijelo z n a t a n je z b o g
triju prolaznih stanja:
Počinje se s osjećajem ugodnosti i ushita,
zamamljujući osjetila i nadražujući živčana središta.
Pivo: privlačno ali smrtonosno
Iako niska, količina alkohola je dvoljna za
Pivo posjeduje posebnu draž skoro svakome
stvaranje slijedećeg stanja: pojačane aktivnosti i
tko ga redovito pije. Prosjek a l k o h o l a u pivu se k r e ć e
n e m i r a ošita ispod g r u d n o g koša, u s a m o m središtu
između 3 i 6 posto. Niskoalkoholno pivo nema
organizma. Ta aktivnost je p o s e b n o opasna, jer n e m a
n e p o s r e d n o g učinka kao što je to slučaj s viskijem,
votkom, š a m p a n j c e m i sličnim pićima. Općenito se ničega da joj se suprotstavi.

drži d a j e z b o g niskog p o s t o t k a a l k o h o l a b e z o p a s n o . U trećoj fazi hmelj iz piva stvara nezdravu


To je v e o m a varljiva p r e t p o s t a v k a , j e r uživanje u pivu reakciju u tijelu. H m e l j daje pivu p o s e b a n o k u s i
dovodi do dalekosežnih degenerativnih posljedica. karakterističnu gorčinu. Očito, v e o m a m a l o ljudi zna
Izrada piva zahtijeva v e o m a tvrdu vodu, tako za štetne utjecaje hmelja na zdravlje. Štetna
da proizvođači trebaju dodati i do tridest puta više začepljenja, prouzrokovana kalcijem i drugim
minerala n e g o što ih ima u o b i č n o j vodi. To se postiže mineralima, ometaju krvotok, što uz to pogoršava
d o d a v a n j e m velikih količina sadre (gipsa). Sadra je utjecaj alkohola, prikriven niskim postocima.
kalcijev sulfat, obično korišten za žbukanje. U Sa zdravstvenog gledišta hmelj se doduše
p i v o v a r a m a služi za p o v e ć a n j e kalcija u vodi. A svijet
koristi u m e d i c i n i k a o sredstvo za s m i r e n j e i kao
pije pivo i neznajući ili nemisleći da pije tekuću
s t i m u l a n t , ali j e š t e t a n j e r u m r t v l j u j e ž i v c e . H m e l j
žbuku.
također ima i omamljujuća svojstva i može
Pivo je v j e r o j a t n o najštetnija t e k u ć i n a po tijelo. prouzrokovati delirium tremens, identičan alko­
Pri a u t o p s i j a m a s a m istraživao b e z b r o j n e b u b r e g e i holnom. Ostale smetnje uzrokovane hmeljom

98 99
uključuju histeriju, nesanicu, probavne smetnje, rastvori i pojavi u m o k r a ć i , to je z n a k ozbiljne bolesti
reumatizam i nadražaj m o k r a ć n o g mjehura. pozante kao moždana šećerna bolest.
Nakon nabrajanja svih tih skoro jezovitih Na p o p i s u pića k o j a treba izbjegavati a l k o h o l n a
učinaka piva u o r g a n i z m u čini se suvišnim dodati, da su na prvom mjestu.
se od piva d e b l j a !

Mozak - prva postaja alkoholu!


Prosjek postotka alkohola u vinu se vrti oko
15%. Žestoka pića sadrže katastrofalno visok postotak
alkohola, što uzrokuje p o t p u n o nenaravno vladanje
osobe pijanca.
Alkoholna pošast se najviše očituje u štetnim
u č i n c i m a n a l j u s k o m m o z g u . A l k o h o l j e j e d i n a tvar
sposobna proći kroz želučanu stijenku izravno u
krvotok. Krv ga p r e u z i m a i s m j e s t a n o s i u p o d r u č j e
mozga. Mozak je središte najvažnijih osjetnih
podražaja i djelovanja u cijelom tijelu. Zbog toga,
nakon što mu je alkoholno piće prošlo kroz grlo,
čovjekovo vladanje postaje p o t p u n o nepredvidivo.

M n o g e stanice u l j u d s k o m tijelu su sastavljene


o d e l e m e n a t a k o j i ili s e t o p e u a l k o h o l u , ili a l k o h o l n a
njih štetno djeluje. Uzmimo kao p r i m j e r kristalni
šećer, nalik glukozi, koji je prisutan u m o ž d a n o m
tkivu i poznat kao cerebroza. Alkohol vrlo brzo
d j e l u j e n a t u tvar, k o j a j e u s k o p o v e z a n a s l e đ n o m
m o ž d i n o m , koja kroz primozak i mali m o z a k upravlja
o č i m a , u š i m a i r a v n o t e ž o m . (Već ti je j a s n o z a š t o su
zakrvavljene oči, ograničen sluh i teturajući h o d znak
da je netko pretjerao u piću.) Kad se cerebroza

100
ljudsku djecu. Priroda ga je od početka namijenila
teletu!
Djetetova p r e h r a n a je p r i r o d n a u k o l i k o se radi
o m a j č i n u mlijeku. To m l i j e k o sadrži v o d u , prirodni
Jedanaesto poglavlje slador, soli, aminokiseline, hormone, vitamine, i
atome elemenata potrebnih za rast maloga tijela.
J e d a n o d najvažnijih sastojaka m l i j e k a j e tvar zvana
kazein, koja sadrži veliki broj aminokiselina za
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
gradnju b j e l a n č e v i n s k i h m o l e k u l a , k l j u č n i h za rast
djetetova tijela.

Kravino mlijeko je p u n o grublje od majčinoga i


sadrži 30% više kazeina. Kravino mlijeko je
Neke zablude u vezi s mlijekom
predviđeno da za šest do o s a m tjedana udvostruči
Opće je mišljenje da je kravlje mlijeko naša
teletovu težinu, d o č i m d j e t e t o v u tijelu za istu svrhu
najsavršenija hrana.
t r e b a šest d o o s a m m j e s e c i . Kravlje m l i j e k o o b l i k u j e
T a p o l u i s t i n a zavarava više o d o t v o r e n e laži! O d teletovu strukturu za očekivanu težinu odrasle
sve l j u d s k e h r a n e m l i j e k o najviše proizvodi sluz i životinje od petsto do devetsto kilograma. Ja još
slinu, te je, p r e m a n a š e m iskustvu, od djetinjstva do
n i s a m n a š a o m u š k a r c a ili ž e n u , č i j a ž e l j a b i b i l a i m a t i
starosti najpodmukliji uzročnik hunjavice, gripe,
s a m o 1 2 0 ili 1 5 0 k i l o g r a m a !
dišnih smetnji, astme, alergije na pelud, upale pluća,
sušice i upale sinusa. Suvišno je dodati da mlijeko Međutim, velik dio kazeina iz kravljeg mlijeka
deblja i djecu i odrasle. ljudsko tijelo ne probavlja niti korisno apsorbira.
Osim rijetkih slučajeva, kravlje tijelo kao ljudska
hrana je beskorisno.
Potreba za kravljim mlijekom kao obvezatnim
Kravlje mlijeko je za telad! d i j e l o m l j u d s k e p r e h r a n e j e o b i č n i r e k l a m n i trik, b e z
Mlijeko je prirodna hrana mladunčadi, od temelja na činjenicama. Preporuka njegove uporabe
r o đ e n j a pa sve d o k im se kosti i drugi a n a t o m s k i od strane bilo kojeg zdravstvenog stručnjaka ukazuje
dijelovi ne razviju d o v o l j n o za u z i m a n j e i p r o b a v u na pomanjkanje poznavanja osnovnih psiholoških
hrane kojom se dotična životinjska vrsta hrani. zakona ishrane, kao i manjak shvaćanja uzroka
Kravlje m l i j e k o , dakle, nije nikada bilo p r e d v i đ e n o za p o v e ć a n e količine sluzi i sline u o r g a n i z m u .

102 103
U životinjskom carstvu n e m a ni j e d n o g slučaja Tvrdnja da sirovo mlijeko uzrokuje brucelozu i
da bi mladunčetu trebalo mlijeko nakon što je druge bolesti k o j e bi pasterizacija spriječila je obična
o d b i j e n o od sise. Ispada da j e d i n o ljudsko b i ć e čini g o l a laž. Pasterizacijom se ne ubijaju klice tifusa,
takvu g l u p o s t , nevideći d a m l i j e k o u z r o k u j e m n o g e kolere, kao ni sušice ni bruceloze.
od njegovih tegoba. Da bi se te p a t o g e n e klice uništile, mlijeko bi se
P r i r o d a j e m l i j e k u svih ž i v o t i n j s k i h vrsta d o d a l a tebalo grijati do temperature između 70 i 100
sastojke koji najbolje odgovaraju rastu njihove stupnjeva!
mladunčadi. Reklame i neznanje doveli su do toga, da
većina ljudi troši pasterizirano kravlje mlijeko u
uvjerenju da se radi o savršenoj hrani za svako
Pasterizacija - prijevara
ljudsko biće, od kolijevke pa do groba.
Pasterizacija m l i j e k a se proširila s ekspanzijom
mliječne industrije. N e m o g u ć e je rukovati o g r o m n i m
k o l i č i n a m a m l i j e k a i m l i j e č n i h p r o i z v o d a i prevoziti ih Vrhnje - odličan nadomjestak mlijeku
na velika odstojanja od mjesta izrade do prodajnih
D o k je mlijeko concentrirana hrana jer potječe
centara, a da se pritom d o b a r dio ne pokvari. To
od životinje i sadrži sve p r o t e i n e i aminokiseline
kvarenje, naravno, u z r o k u j e n o v č a n e gubitke. Pitanje
p o t r e b n e kravljem organizmu, vrhnje je masnoća, pa
v r i j e d n o s t i h r a n e - živih, o r g a n s k i h a t o m a u h r a n i -
je njegova probava p o t p u n o drugačija. Iako donekle
p o d r e đ e n o je zaradi, pa su stvoreni zakoni za zaštitu
stvara slinu, ipak je u biti prilično d o b r a m a s n o ć a .
te zarade, bez obzira na gubitak prehrambene
vrijednosti hrane. V r h n j e t r e b a jesti sirovo, ne pasterizirano, i u
razboritim količinama. Posebno je ukusno s
Na nesreću politička mašinerija još uvijek se
bananama zaslađenima m e d o m , od čega nema boljeg
podmazuje plaćeničkim pobudama, a ne etičkim
poštenjem. Kad bi bilo po poštenju, onda bi se doručka. Mi ga također rabimo za razne recepte za

posvetila podrobnija pozornost pasterizaciji i salatu, što ćeš naći na kraju ove knjige.

uništavanju životnih elemenata ili atoma u našoj


hrani. No, to bi prepostavljalo visoke i inteligentne
o d g o j n e s t a n d a r d e , koji s u izvan d o m e t a d a n a š n j i h
Sir - to je prava stvar!
političara. S p o m i n j e m o v d j e sir, j e r i a k o n i j e p i ć e , i p a k s e

Bit će dovoljno reći, da pasterizacija nije pravi od kravljeg mlijeka, pa m n o g i „dijetaši" ž e l e

nikakva o b r a n a zdravlja p o j e d i n a c a ih zajednice, već znati, m o ž e li sir biti d i o n j e i h o v e d i j e t e , b u d u ć i da je


da jedino sprečava da se mlijeko ne ukisne. hranjiv i ukusan.

104 105
Ako voliš piti vruć čaj od trava, n e m o j ih kuhati
Š t o je sir m a s n i j i , to više u tijelu stvara uvjete za
kiseline, k a o što je l u č e n j e sluzi. Bijeli m e k a n i sir ( p o već ih n a m o č i u vodi topline do 50 stupnjeva, tako ćeš

m o g u ć n o s t i d o m a ć i ) v j e r o j a t n o stvara n a j m a n j e sluzi, ih n a j b o l j e iskoristiti. Isto t a k o se m o ž e š uvjeriti da su


dočim švicarski sir, onaj okrugli, skoro metar u hladni travni čajevi sasvim osvježavajući u vrućim
p r o m j e r u i do 25 cm d e b e o , p u n velikih rupa - to je danima.
n a j b o l j i sirarski p r o i z v o d za svaki jelovnik. Najbolji napitci su o n i koji su puni enzima, a
ima ih u velikom izboru među sokovima od
nekuhana i neprerađena svježeg voća i povrća kao i
U napasti sjeti se gospođe Sirutke! m e đ u č a j e v i m a o d trava. Razumije se da je i voda
Kao piće sirutka (mlaćenica) nema nikakve izvrsno piće, a k o je destilirana. Pitanje v o d e treba
nutritivne vrijednosti. Ja u njoj nisam otkrio ništa što proučiti ozbiljno svatko tko se ozbiljno brine o
bi bilo p o s e b n o k o r i s n o l j u d s k o m tijelu. onomu što pije. Kako bi ovdje oduzelo previše
B i l o mi je s m i j e š n o čuti i vidjeti d o k a z e u prilog p r o s t o r a raspravljati o vodi, u p u ć u j e m te na m o j u
sirutke na j e d n o m zdravstvenom predavanju prije knjigu ,Voda i vaše zdravlje."
n e k o l i k o g o d i n a . G o s p o đ a u pitanju bila je sve prije
n e g o sramežljiva hvaleći se svime što je postigla pijući
sirutku triput dnevno. Pretpostavljam da sve te Dopusti prirodi da te riješi nedoumice!
g o d i n e o t k a k o veli d a j e p i j e , n i j e o b r a t i l a p o z o r n o s t Zaključak je, da se m o ž e m o obratiti prirodi za
na to da je do alarmantne količine nagomilala po svu o n u h r a n u , z a k o j u s m o mislili d a j e s a d r ž a n a u
tijelu m l o h a v e , m a s n e n a b o r e . Figura joj je nalikovala
mlijeku. Priroda će nas obskrbiti najhranjivijim
vreći brašna vezanoj po sredini, a nos joj neprestano
najosvježavajućim p i ć i m a svježa, sirova voća i povrća,
zahtijevao zahvate povelikog rupca. To je o n o na što
koja obiluju svim p o t r e b n i m m i n e r a l n i m i kemijskim
mislimo k a d tvrdimo da mliječni proizvodi stvaraju
elementima, vitaminima, hormonima i amino­
sluz.
kiselinama.
Ako su sokovi napravljeni kako treba, ako su
Travarsko umijeće oživljeno! svježi i od kvalitetnog p o v r ć a , iz njih se d o b i v a o b i l j e
bjelančevina, ugljičnih hidrata i prirodnog sladora. K
Tisuće vrsta trava stoje čovjeku na ras­
t o m u je svježe v o ć e i p o v r ć e b o g a t o kalcijem i svim
p o l a g a n j u . I z n o v a s e b u d i z a n i m a n j e z a trave z b o g
ostalim mineralima p o t r e b n i m a za d o b r o zdravlje.
njihovih čajnih i ljekovitih svojstava. Ishod toga je
Među najbogatije kalcijem spadaju mrkva, repa,
veliko obilje trava na tržištu. Vrijednost im je
špinat i datulje.
neprocjenjiva.

107
106
Ako je to prvi put da čitaš o onomu što ti
priroda namjenjuje za hranu, zapitat ćeš se zašto
ostali svijet, a i ti s a m , ne j e d e na takav n a č i n .
Naučio sam prije dosta g o d i n a da svatko nije
s p r e m a n za prirodnu dijetu. Ljudske navike su jače
Dvanaesto poglavlje
od d o b r o g zdravog smisla što se nalazi u prirodnim
z a k o n i m a . Ljudi biraju h r a n u i užitke u skladu sa
svojom sviješću. Oni čiju savjest oblikuje nagon
mnoštva, proglasit će tu dijetu l u d o m . Na sve što je BJELANČEVINE
izvan u o b i č a j e n o g a i što im je t e š k o razumjeti, o n i
udaraju žig idiotskoga - usprkos svim protivnim
dokazima.

Kad se netko uzdigne n a višu razinu svijesti,


Najprije malo o vegetarijancima
bilo s l u č a j e m bilo p r o v i d n o š ć u , shvati da mu treba
Kad osobe koje ne poznaju moj način
hrana puno životnija od mrtvog, kuhanog i
p r e h r a n e doznaju da ja ne j e d e m nikakva m e s a ni ribe
p r e r a đ e n o g jela što ga n a m e ć u ljudski običaji.
ni peradi, redovito me pitaju: ,,A o d a k l e dobivaš
Dopusti mi u ovom trenutku, da te u tvom
bjelančevine?"
stremljenju za boljim zdravljem i p r i r o d n o m težinom
Mislim da je ovo jedno od najčešćih pitanja
ohrabrim tvrdnjom da si na p r a v o m putu. A što se tiče
kadgod se raspravlja o vegetarijanizmu. Pokazuje
p i t a n j a „ Š t o ć u ? " i „Kako ć u ? " u vezi s p r a v l j e n j e m tih
svježih s o k o v a od v o ć a i p o v r ć a u tvojoj vlastitoj rasprostranjenost neupućenosti o obnovi stanica i

kuhinji i g o t o v l j e n j a s o č n i h n e k u h a n i h jela za t e b e i tkiva u tijelu. I s t o t a k o d o k a z u j e , da svijet n e m a

cijelu tvoju obitelj, jamčim ti da ću ti na ovim p o j m a o o n o m e što s m o već raspravljah, n a i m e o


s t r a n i c a m a pružiti svu m o g u ć u p o m o ć . posljedicama probave koncentriranih bjelančevina
na zdravlje i d u ž i n u života tijela.
Imajući na pameti sve što sam razložio u
Veoma često se kaže da vegetarijanci nisu baš
ovome poglavlju htio bih dodati još samo jedno:
„Najprije promisli, pa o n d a p o p i j ! " u z o r d o b r a zdravlja i vitalnosti. I z n e n a đ u j e li š t o se i
ja slažem s time? Ako te ne iznenađuje, znači da
shvaćaš zašto je prirodna dijeta jedinstvena!
Vegetarijanci čija tijela pokazuju nizak stupanj
zdravlja i životnosti su o n i što izbrisali su s a m o m e s o
iz svoga jelovnika. O n i j e d u velike količine k u h a n e

108 109
škrobne hrane. Ne odriču se šećera i obično uvijek Bjelančevina ima u izobilju
jedu kuhano povrće! Ne piju dovoljo, ili n i k a k o ,
Odakle dobivam bjelančevine? Najbolje bjelan­
svježih s o k o v a od v o ć a i povrća. S t a k v o m d i j e t o m je
čevine se nalaze u svježim s o k o v i m a od sirova povrća.
n e m o g u ć e imati zdravo tijelo, a o v i t k o m da i ne
Kombinacija sokova od mrkve, celera, peršuna i
govorimo.
špinata, označena kao „kalijev sok" je jedan od
najbogatijih izvora bjelančevina. Od svih sokova
Definicija pravog vegetarijanca biljnog porijekla ta kombinacija sokova se najlakše
probavlja i asimilira.
U danim okolnostima nije ispravno smatrati
vegetarijance zasebnom vrstom, osim ako je Sokovi od bruseljki, kelja, maslačka, kelerabe,

klasifikacija t o č n o o d r e đ e n a . Strogi vegetarijanci j e d u z e l e n e salate, peršina, špinata, r e p e i j o š n e k i h vrsta

sirovu hranu, piju obilno svježe sokove od povrća i z e l e n i i m a j u svaki u s e b i visoki sadržaj b j e l a n č e v i n a .
voća, izbjegavaju k u h a n j e žitarica i druge h r a n e i Te sokove treba uvijek piti pomiješane s malo
izbjegavaju svako m e s o . Svi s u o n i b e z i z u z e t a k a mrkvina soka. Ako ti koje od ovog povrća nije
i z n i m n e o s o b e , zdrava i skladna tijela, uvijek d o b r o p o z n a t o , m o ž e biti d a g a nisi z a m i j e t i o n a tržnici.
r a s p o l o ž e n i i vitalni, p o s e b n o a k o su od djetinjstva Većinu od njih nije teško nabaviti, a recepti za
naučili izbjegavati s p o m e n u t a jela. To ni u kojoj m j e r i miješane sokove na kraju ove knjige skinut će s njih
nije neko fanatično mišljenje, već čista, savršeno veo tajnosti.
prirodna činjenica, koju je iskustvo neupitno B j e l a n č e v i n e su glavni s a s t o j c i s t a n i c a i tkviva u
potvrdilo. tijelu, a građene su od dvadeset i tri vrste
aminokiselina. Nijedna bjelančevina ni aminokiselina
ne mogu kao takve ući u jetra, već trebaju biti
Ne jedi „umjetno" meso! probavom razgrađene na atome i molekule od kojih
Riječ upozorenja onima što jedu mesni se sastoje. Tada jetra od tih a t o m a i m o l e k u l a grade
nadomjestak od soje. Kad se sojin nadomjestak vrste aminokiselina i bjelančevina koje su p o t r e b n e
pojede, nadražuje se lučenje sokova za probavu za o b n o v u tijela.
koncentriranih bjelančevina, jer okus mesa budi u
mozgu osjećaj užitka. A kako u stvari nema
koncentrirane bjelančevine, izlučeni sokovi
Bjelančevine se pojavljuju gdje ih se
„napadaju" nadomjestak, koji se o b i č n o sastoji od najmanje očekuje
kuhana zrnja, soje i škroba. Ishod je neprobavljivost P o s t o j e tri izvorišta iz k o j i h j e t r a c r p e g r a đ u za
hrane koja vodi k zatrovanju. obnovu potrebnih aminokiselina i bjelančevina:

110 111
1. Iz bjelančevina u povrću, voću, orasima i aminokiseline vežu se po uzorcima karakterističnima
sjemenju, te u s o k o v i m a od svježeg, sirovog za svaku vrstu m e s n i h bjelančevina.
povrća i voća. Ako vas zanimaju d v a d e s e t i tri a m i n o k i s e l i n e
2. Iz koncentriranih bjelančevina u mesu bez kojih vaše tijelo ne može, naći ćete njihov
životinja, riba i ptica, te iz koncentrata u k o m p l e t a n p o p i s u m o j o j knjizi „ S v a k o d n e v n o svježe
dodacima za hranu. salate održavaju vaše zdravlje". U ovoj knjizi
3. Iz zraka koji u d i š e m o ! j e d n o s t a v n o n e m a p r o s t o r a z a t u i n f o r m a c i j u , ali a k o
nabaviš spomenutu knjigu, vidjet ćeš da korisno
tumači što svaka aminokiselina čini u tijelu, te o d a k l e
T r e ć i izvor, zrak, o p ć e n i t o s e n e s m a t r a n u ž n i m
se svaka od njih dobiva.
izvorom bjelančevina. Zrak što ga udišemo sadrži
Ovdje dajem samo jedan primjerak s moga
7 9 % d u š i k a i 2 1 % kisika. D u š i k j e b i t n i s a s t o j a k svih
aminokiselina i bjelančevina. p o p i s a a m i n o k i s e l i n a , koji će ti m o ž d a biti koristan.

D u š i k iz u d a h n u t o g z r a k a u p l u ć i m a prelazi u krv
1. Alaninska aminokiselina: sastoji se od
4 0 % ugljika, 8% vodika, 3 6 % kisika i 1 6 % dušika.
k o j a ga p r e n o s i u jetra. U j e t r i m a se pretvara u a t o s k e
sastojke za rekonstrukciju aminokiselina od kojih se Alaninova atomska težina je oko 89- Dio je
grade bjelančevinske stanice. k a l c i j e v e p a n t o t e n i č n e k i s e l i n e (iz r e d a v i t a m i n a ) o d
k o j e zavisi z d r a v o s t a n j e k o ž e , naročito tjemena i
Tako je priroda predvidjela jedinstven izvor za
kose. Također održava ravnotežu djelovanja nad­
zadovoljenje potreba tijela. Nudi nam sve te
b u b r e ž n i h žlijezda.
e l e m e n t e iz zraka što nas okružuje. A za dobivanje tog
z r a k a d o v o l j n o j e izići v a n i p r o š e t a t i n a s v j e ž e m i Slijedeće sirove vrste hrane sadrže alanin:
č i s t o m z r a k u . Vratit ć e m o se o s v j e ž e n i u duši i tijelu. l u c e r n a , sirovi n e s o l j e n i b a d e m i , a v o k a d o , m a s l i n e ,
vrhnje, mrkva, celer, maslačak, salata, krastavci, r e p a ,
zelena paprika, špinat, jabuke, kajsije, grožđe,
Kratki tečaj kemije naranče, jagode, rajčice.
A m i n o k i s e l i n e su spojevi ugljika, vodika, kisika Većina ljudi, nesvjesni h r a n e k o j u j e d u , zadive
i dušika, u različitim k o m b i n a c i j a m a i o d r e đ e n i m se kad vide kako se prirodni zakoni ponude i
proporcijama. potražnje ostvaruju u voću i povrću!
Pučki rečeno, aminokiseline se mogu uspo­ Koliko bjelančevina trebamo dnevno? Odrasla
rediti s r a z n o l i k i m vrstama ruža. K a o š t o b o j e , latice i o s o b a n e t r e b a isti o m j e r s a s v o j o m t e ž i n o m k a o š t o
uzorci o d r e đ u j u tip i vrstu ruže, t a k o i te g r u p e a t o m a to treba dijete. D j e t e t u u prvoj i d r u g o j g o d i n i života
određuju tip i vrstu aminokiseline. A onda treba daleko više bjelančevina. Uporaba bjelan-

112 113
čevinskih blokova k o d djeteta je pro- porcionalno J e d e n j e m e s a je navika što prelazi s naraštaja

veća, jer se tijelo razvija i raste. Potrebe za na naraštaj tisućama godina. Kao takvo n e m a uporišta

bjelančevinama k o d odrasle o s o b e su uravnotežene i u stvarnoj potrebi. Č o v j e k o v apetit za životinjskim


m e s o m je naslijeđeni običaj i čovjek ga jede ni ne
ograničavaju se prvenstveno na održavanje i
p o k u š a v a j u ć i p r o m i s l i t i j e l i r a z b o r i t o ili n i j e , a m o ž e
zamjenu.
g a stići k a z n a z b o g t o g a što čini.

Meso nam nanosi nepotrebnu štetu


T i j e k o m m o j i h istraživanja otkrio sam, isto kao
i m n o g i drugi istraživači, da j e d e n j e m e s a p o v e ć a v a
kiselost u tijelu. Kad probava razgradi m e s o u njegove
izvorne aminokiseline, stvara se velika količina
mokraćne kiseline. Kad bi je tijelo moglo smjesta
izbaciti, n e b i b i l o v e ć i h š t e t a . Ali t i j e l o n e m o ž e
smjesta eliminirati m o k r a ć n u kiselinu, pa je mišići
upiju u o g r o m n i m količinama!
S vremenom mišići postanu puni kristala
mokraćne kiseline koji imaju poput igala oštre
vrhove. Ne treba ni reći da slijede bolovi i
n e l a g o d n o s t i . Kristali m o k r a ć n e k i s e l i n e u m i š i ć i m a
uzrokuju reumatizam, upalu živaca, išijas, upalu
bubrega i razne bubrežne bolesti.

Ako zbog ničeg drugog o n d a bismo se trebali


odreći jedenja m e s a i mesnih proizvoda barem da
i z b j e g n e m o b o l o v e i o b o l j e n j a , k o j a s e p r i j e ili k a s n i j e
javljaju kao posljedica nagomilavanja mokraćne
kiseline u organizmu.

Jesti meso je dakle stvar osobnog izbora,


p r o h t j e v a i p r o s u d b e . U ni u k o j e m slučaju n e m a veze
s p o t r e b o m tijela za b j e l a n č e v i n a m a .

115
114
tekućinu. A što je još važnije, dok probava krute
h r a n e u z m e tri d o p e t s a t i , sokovi se probave za
n e k o l i k o minuta i m a l o zatim tijelo ih asimilira.
Ah nemoj žuriti sa zaključkom da trebamo
Trinaesto poglavlje živjeti s a m o o d s o k o v a , b e z u z i m a n j a k r u t e h r a n e .
T r e b a m o jesti dovoljno krute hrane u obliku povrća,
voća, oraha, sjemena i isklijanih izbojaka. Gruba
vlakna te krute hrane, govoreći u u s p o r e d b a m a , služe
SOKOVI I APARATI ZA SOKOVE kao svojevrsna metla, tako da d e b e l o crijevo koristi tu
vlaknastu tvar za izbacivanje i z m e t a iz tijela.

S druge strane, režim ishrane temeljen


isključivo na sirovoj hrani, bez dovoljne količine i
Ključ otkrivanja tajni prirode
raznovrsnosti svježih sirovih sokova, također je
Moja dugotrajna istraživanja zdravstvenog n e d o s t a t a n . Razlog t o m u leži u činjenici, da p r o b a v n i
umijeća dovela su m e , i to prije m n o g o godina, do organi iznenađujuće velik postotak hranjivih a t o m a
otkrića načina na koji se postiže o n o zdravlje, za k o j e krute hrane koriste kao gorivo. Atomi sirovog voća i
s a m z n a o da je tijelo bilo u stanju postići, kao i povrća donekle prihranjuju tijelo, ali najvećim
jednostavnog, laganog prirodnog načina za dijelom služe kao gorivo, pa s a m o mali postotak se
održavanje odgovarajuće težine tijela. Ključ ovoga koristi za p o m l a đ i v a n j e s t a n i c a i tkiva.
otkrića su bili moji pokusi sa svježim mrkvinim
s o k o m , čija me je s p o s o b n o s t liječenja i obnavljanja
tijela p o t a k l a n a istraživanje t j e l e s n e p r o b a v e svih Jabuka na dan, goni nečist van
sokova od voća i povrća.
Voćni sokovi su tjelesni čistači. Dovoljna
Kad jedemo krutu hranu, probavni sustav raznovrsnost voća opskrbit će tijelo svim p o t r e b n i m
m o r a je pretvoriti u tekućinu.To je n e o p h o d n o da bi ugljikohidratima i sladorom.
se vlakna h r a n e razgradila na a t o m e i m o l e k u l e , koji
onda m o g u proći kroz crijevne stijenke u krvotok i
biti p r e b a č e n i u jetra. Mrkva na dan ne da bolesti u stan
Tijekom tih proučavanja ustanovio sam, da S o k o v i iz p o v r ć a su graditelji i obnovitelji tijela.
svježi, sirovi sokovi u š t e d u j u tijelu m n o g o e n e r g i j e , Sadrže sve a m i n o k i s e l i n e , m i n e r a l e , soli, e n z i m e i
koja je inače p o t r e b n a za pretvaranje krute hrane u vitamine potrebne ljudskom organizmu, pod

116
u v j e t o m da su sirovi, svježi i b e z k o n z e r v a n s a , te da su dotjeran do te m j e r e , da d o b r o radi i b i d e učinkovit s
ispravno iscijeđeni iz povrća. m a l o Ui nimalo t e h n i č k o g nadzora. Drugi uvjet je b i o ,
da se aparat, izrađen od najkvalitenijeg materijala i na
najstručniji način, prodaje po najnižoj mogućoj
Ostvareni san: aparat za sokove
cijeni.
Kako sam prije spomenuo, ja sam prve Nakon izuma Norwalkova mlina i hidrauličnog
m r k v i n e s o k o v e p r a v i o r i b a n j e m ili s t r u g a n j e m m r k v e tijeska za sokove, napravljeni su mnogi aparati
bilo č i m e što bi je m o g l o pretvoriti u kašu, k o j u bih centrifugalnog tipa, pa na tržištu i m a d o s t a veoma
p o t o m cijedio kroz krpu i tako dobivao sok. N a k o n zadovoljavajućih modela. T i m centrifugalnim apara­
otkrivanja čudesnih učinaka toga tako jednostavno t i m a k o r i s t i s e m n o g o svijeta. T r e b a s v a k o d n e v n o piti
napravljena soka, kušao s a m i drugim sredstvima sokove, bez obzira na način na koji su iscijeđeni. Bilo
usitnjavati mrkvu, ne bih li d o b i o veću količinu soka s koji svježi s o k j e b o l j i n e g o nikakav.
manje napora i vremena.
Sok iscijeđen centrifugalnim postupkom treba
Konačno sam pronašao način, kako pretvoriti
konzumirati što prije, jer i kad je cijeđenje soka iz
takoreći o d j e d n o m mrkvu u finu kašu, nalik k u h a n o j
vlaknastog tkiva voća ili povrća učinjeno na
j a b u c i , raskolivši vlaknaste čestice po m j e s t u g d j e su
najpotpuniji ljudski i mehanički mogući način, zbog
spojene, oslobađajući tako atome i molekule.
oksidacije i vrućina od trenja sok će se ubrzo početi
Dobivenu kašu bih gnječio u hidrauličnoj preši i tako
kvariti.
dobivao cjelovit iscjedak - sok n e n a d m a š n e kakvoće!
Zahvaljujući Božjoj pomoći i mojem zani­
manju i spretnosti u pronalaženju novih mehaničkih Promisli pa onda pij
r j e š e n j a k o n a č n o s a m ostvario svoj cilj - k o m p l e t a n i Izgleda nepotrebno, ali te ipak želim pod­
učinkovit ekstraktor sokova.
sjetiti, da svi sokovi moraju biti sirovi. Ako su
T v o r n i č a r i s u h t j e l i o v j e k o v j e č i t i taj i z u m d a j u ć i konzervirani, prerađivani ili pasterizirani, njihova
mu moje ime, na što ja nisam pristao, pa smo životna počela su uništena i životna vrijednost
napravili kompromis tako da su nazvali aparat u g a š e n a . D o č i m k o r i š t e n j e m sirova, svježeg v o ć a i
Norwalk J u i c e r (aparat za pravljenje soka ,,Norwalk"), povrća tijelo se opskrbljuje potrebnim atomima i
naime, umetnuli su u naziv p o č e t n a slova m o j e g a m o l e k u l a m a . Povrh toga pijući o v o povrće i v o ć e u
i m e n a i p r e z i m e n a ( N O R m a n WALKer). njihovu izvornom stanju piješ takođe najzdraviju
Tvornica je dobila pravo na ime i proizvodnju prirodnu vodu sa svim mogućim organskim spo­
tog aparata, p o d uvjetom da b u d e trajan i tehnički jevima, mineralima i vitaminima.

118 119
jer bi se ta p r o m j e n a na koži pojavila i kad bi se iz soka
Kako se postaje ljubitelj sokova? Kušanjem!
filtriranjem uklonila sva p i g m e n t a c i j a .
Ustanovio sam da je korisno dnevno popiti
n e k o l i k o litara svježeg, sirova s o k a , a k o je ispravno
Umjesto brige o mogućoj požutjelosti kože,
n a p r a v l j e n , ali t r e b a u z i m a t i b a r e m p o l a l i t r e d n e v n o ,
k o j a će i o n a k o iščeznuti, t r e b a m o biti zahvalni što je
da bi se zamijetio rezultat. Bilo k o j a n e l a g o d n o s t pri
propadanje jetara zaustavljeno ili spriječeno
pijenju redovito nastaje z b o g n e r e d a u tijelu, koji
primjenom prirodnog načina čišćenja.
priroda nestrpljivo nastoji očistiti, pa čim je n e r e d
u k l o n j e n , povećava se snaga i živahnost.
Koliko bi točno trebalo svakog d a n a piti s o k a Pomoć na tvom putu k izvanrednom zdravlju
ovisi o s t a n j u s v a k o g p o j e d i n c a . S i r o v a m r k v i n a s o k a i trajnom gubitku suvišne težine
se m o ž e piti n e o g r a n i č e n o u razboritim k o l i č i n a m a - U m o j o j knjizi „Sokovi svježi od v o ć a i p o v r ć a "
o d p o l a litre d o četiri litre n a dan. Učinak mu je govorio sam o raznim vrstama sokova i njihovim
p o m o ć cijelom organizmu da se normalizira, a kad se ljekovitim i p o m l a đ u j u ć i m osobinama. Također sam
radi o n e k o m e tko počinje p r o g r a m gubljenja težine, uključio p o p i s bolesti i s o k o v e koji su korisni u tim
taj k o r a k j e n e o p h o d a n . okolnostima.

Mrkva: prirodni način kućnog čišćenja Na primjer:

Katkada su crijevne i jetrene bolesti uzro­ Debljina:


kovane p o m a n j k a n j e m nekih elemenata koji se m o g u Previše masnog tkiva zbog neodgovarajućih

naći u ispravno napravljenom mrkvinu soku. Kad se kombinacija hrane i konzumiranja pretjeranih
pijenjem mrkvina soka dobiju ti elementi, može doći količina škroba i šećera...
do značajnog očišćenja jetara i otapanja materijala Sokovi:
k o j i je izazivao z a č e p l j e n j e u n j i m a . 1. mrkve ( p o želji)
Katkada se jetra oslobađaju tih toksina u 2. mrkva 300 g
tolikim količinama, da crijeva i m o k r a ć n i kanal ne špinat 170 g
m o g u izlučiti sve viškove, p a j e p o t p u n o n a r a v n o d a
3. mrkva 300 g
ih limfne žlijezde prihvate i izluče kroz k o ž n e p o r e . Ta
cikla 80 g
izlučina je n a r a n č a s t o žućkasta, p o m a l o nalik na b o j u
krastavac 80 g
od s u n č a n j a , zato i m i j e n j a b o j u kože. Ne radi se o
m r k v i n u s o k u niti d a b i s e k a r o t i n p o k a z a o n a koži,

121
120
N a s t o j a o s a m uvrstiti u s p o m e n u t u knjigu š t o više s v o j e m u r e d u . Isto t a k o da i z g l a d n j u j e staničje i tkiva
podataka o zdravstvenim odlikama raznog voća i svoga tijela jedući kuhanu hranu po običnim
povrća u o d n o s u na o d r e đ e n e bolesti, kao i načine r e s t o r a n i m a . Da još b u d e g o r e , i m a o je nizak krvni
njihova pripremanja. Međutim za ovu knjigu sam tlak i bio anemičan, iako je k o j u g o d i n u ranije b i o
odabrao ono što mi se činilo najvrednijim i smatran najzdravijim i najjačim košarkašem u svojoj
n a j p r i r u č n i j i m za o n e koji n a s t o j e jesti u skladu s momčadi.
prirodom.
I g r o m s u d b i n e taj j e m l a d i ć u p o z n a o d j e v o j k u ,
Pri koncu ove knjige naći ćeš, dakle, mnogo koja mu se v e o m a svidjela. No njegovo udvaranje
r e c e p a t a u poglavlju „Salate od svježeg voća i povrća". ostavljalo je ovu mladu d a m u h l a d n o m . K o n a č n o se
U k l j u č e n a je i tablica „Vrijednosti v o ć a i p o v r ć a " , k o j a o d l u č i o upitati je zašto ga izbjegava. Kad joj je r e k a o
će ti p o m o ć i u određivanju koliko se bjelančevina, kako očekuje da mu otvoreno i iskreno rekne, zašto
ugljikohidrata, m a s n o ć a , vitamina i minerala nalazi u g a o d b i j a , doživio j e pravi š o k ! Njezin odgovor je bio:
povrću i voću koje b u d e š jeo. Drugi dio, „Sokovi od „Kao prvo, ti pušiš, pa su mi tvoj zadah i vonj o d j e ć e
sirova povrća i svježeg voća", pokazuje omjere u odbojni. Drugo, hrana koju jedeš nije dobra za tvoje
raznim k o m b i n a c i j a m a ukusnih i zdravih sokova. tjelesno i m e n t a l n o stanje. Već si p o č e o pokazivati
znakove starenja, što je za tvoje godine neoprostivo."
„ I s k r e n o t i k a ž e m , d a m i s e j a k o s v i đ a š , ali n e
Ljubav uvijek pobjeđuje
m o g u zamisliti da bih ikada m o g l a ljubiti čovjeka koji
Nepobitna je činjenica da o s o b a koja prigovara je iznutra toliko nečist, da bi me njegov zadah tjerao
ili s e p r o t i v i s v j e ž i m , s i r o v i m s o k o v i m a , u o p ć e n e z n a n a p o v r a ć a n j e pri s a m o j p o m i s l i d a g a p o l j u b i m . "
iz o s o b n o g iskustva za č u d e s n e u č i n k e na stanicama i
„ N e u g o d a n miris tvoga tijela i o d j e ć e ne dolazi
tkivu tijela.
s a m o od pušenja već i od h r a n e koju jedeš. Meso,
Jednom zgodom, dok sam prelazio neko gra­ k r u m p i r i , tijesto i sva ta prljavština k o j u j e d e š č i n e ti
divo s j e d n i m s t u d e n t o m , postavio sam mu slijedeće dah n e u g o d n i m . "
pitanje: „Kako bi se o s j e ć a o ako bi tijekom dana
Kad je momak došao k sebi od iznenađenja,
propustio koji obrok?"
z a m o l i o j u j e d a m u p o m o g n e ispraviti sve t o z b o g
„Ja mislim da bih u m r o od gladi!" - odgovorio čega mu je prigovarala. Ukratko, prestao je pušiti, a
mi je. uspio je da se zabrani pušenje u prostorijama njegova
J a s a m m u o n d a p r o t u m a č i o d a o n svakog dana p o d u z e ć a . Pročitao je svaku knjigu o zdravlju do k o j e
cijelog svog života ubija glađu stanice svoga tijela i je uspio doći, sve dok nije ostao zbunjen zbog
truje cijeli svoj o r g a n i z a m udišući duhanski d i m u njihovih proturječnosti do te mjere da je tražio

122 123
o s o b n e razgovore s nekim od autora. Nakon nekog
vremena došao je k meni i otkrio da u mojem
programu nema kompromisa. Naučio je da stanice
tijela djeluju zaista d o b r o samo ako se s tijelom
p o s t u p a r a z u m n o i o b z i r n o , da se tijelo istinski hrani
j e d i n o j e d u ć i i p i j u ć i p r i r o d n u živu h r a n u i p i ć e , i da
Četrnaesto poglavlje
j e d i n o čuvajući tijelo čistim izvana i iznutra m o ž e se
p o t p u n o izlučiti sva š t e t n a tvar iz tijela.

Činjenica da se spomenuta izbirljiva djevojka PRVI KORAK PREMA VITKIJEM,


u d a l a z a m o j e g a s t u d e n t a d o k a z u j e d a j e taj p r o g r a m
ne samo moguć već i provjereno učinkovit. Kao
ZDRAVIJEM TIJELU
vjenčani dar on joj je poklonio „Nonvalk Juicer", uz
želju da im taj a p a r a t za s o k o v e i d a l j e p o d r ž a v a
zdravlje, s r e ć u i mladolikost, što sve dolazi od svježih
sokova od voća i povrća. Tvojoj nutrini treba metla!
Prva stvar koju moraš učiniti za postizanje
težine koju ti je priroda predvidjela je savjesno
čišćenje debelog crijeva ispiranjem zvanim
klistiranje. Ako ti p o s t u p a k nije poznat, neka te to ne
obeshrabri. Klistiranje je ispiranje d e b e l o g crijeva,
koje je najveće u organizmu i u k o j e m završava
probavni proces. Klistiranje se obavlja vodom u
velikim količinama (u svakom zahvatu se ubrizgava
od p o l a do j e d n e litre), a izvodi ga s t r u č n a o s o b a ,
o b i č n o bolničar. Sastoji se u ubrizgavanju i isisavanju
vode pod paskom bolničara. Za vrijeme postupka
p a c i e n t o p u š t e n o leži na s t o l u p o v e z a n i m s klistirnim
priborom.
Da bi bilo u s p j e š n o , klistiranje zatijeva pola do
j e d a n sat v r e m e n a . Za to v r i j e m e m o ž e se kroz č m a r u
d e b e l o c r i j e v o n a i z m j e n i č n o ubrizgati i isisati 4 0 d o
1 0 0 litara v o d e .

124
Znaš li da tvoje tijelo ima kanalizaciju? s t a n j e d e b e l o g crijeva, o k o j e m zavisi zdravlje c i j e l o g a
tijela.
Stvarna svrha debelog crijeva kao organa za
Dva su zločina protiv prirode što ih čovje­
č i š ć e n j e je prikupljati sav gnjili i otrovni o t p a d iz
čanstvo svakodnevno počinja, a koji uzrokuju
svakog dijela organizma i peristaltičnim gibanjem
n a j č e š ć e o d svih n a š i h o b o l j e n j a : konstipaciju, t.j.
d e b e l o c r i j e v n i h m i š i ć a izbaciti i z m e t iz tijela.
začepljenje. Prvi je konzumiranje umrtvljene i
Jednostavno rečeno, debelo crijevo je kanali­
p r e r a đ e n e h r a n e , k o j a n e m o ž e uzdržavati o r g a n e
zacija tijela. Prirodni zakoni o d r a ž a n j a i h i g i j e n e da se
z a d u ž e n e za izlučivanje izmeta. Drugi, daleko češći
ta kanalizacija redovno čisti, i to pod prijetnjom
među m l a d i m a ali n i j e r i j e d a k n i m e đ u starijima,
nebrojenih tegoba i bolesti, koje neizbježno nadolaze
sastoji se t o m e što ne ostavljamo sve postrani i ne
ukoliko se dopusti gomilanje otpada. Nečistiti
i d e m o u zahod smjesta č i m osjetimo potrebu. Priroda
d e b e l o v o crijevo nalikuje trajnom štrajku sakupljača
je strog zapovjednik, opiminje jednom, katkad
gradskog smeća. Gomilanje smeća na ulicama
d v a p u t . Ili ć e š p o s l u š a t i , ili z n a š š t o ć e b i t i . T o „ z n a š
stvorilo bi gnjile, smrdljive plinove i zagadilo
što će biti" je neizbježni put p r e m a začepljenju.
atmosferu.

Začepljenje je najveći neprijatelj tvoga tijela


Kad bi se problem začepljenja rješavao
Začepljenje: rano upozorenje prirode
jednostavnim uklanjanjem otpadaka razasutih po
Stručni izraz „konstipacija" dolazi od latinske debelom crijevu, poteškoće bi se lako riješile.
riječi „constipatus", što u prijevodu znači „pri­ Obilnije klistiranje vjerojatno bi bilo dovoljno za
g n j e č e n , zbijen, zaglavljen, začepljen." Prema t o m e čišćenje. Ali problem se ne rješava tako lako.
konstipacija znači da zbijena količina izmeta u Konstipacija ne uključuje samo nepotrebno
crijevima čini vršenje nužde teškim. Međutim, zadržavanje izmeta u d o n j e m dijelu d e b e l o g crijeva,
konstipacije može biti i kad rad crijeva izgleda već se to događa i na njegovu gornjem dijelu, od
n o r m a l n o usprkos začepljenju n e g d j e duž debelog slijepog crijeva pa do p o p r e č n o g debeloga. Slijepo
crijeva! crijevo se nalazi blizu p r o p u s n o g čvora na p o č e t k u
Začepljenje je neugodnost broj jedan u skoro debelog crijeva, gdje su stijenke pune osjetljivih
s v a k o m o b o l j e n j u . M o g l o bi se j o j se pripisati da je živaca i mišića, čija je d u ž n o s t stvaranje peristaltičnog
početni, glavni razlog s k o r o svakog poremećaja u gibanja kojim se izmet potiskuje prema čmaru za
ljudskom organizmu. To je najčešća boljka modernog eventualno izbacivanje. Radi se o dužini od oko
čovjeka. Važno je naglasiti, da z a č e p l j e n j e utječe na jednog i pol metra!

126
Stvari obično nisu onakve Što je zajedničko začepljenju i prištićima?
kakvima se pričinjaju O č i t o , a k o se izmet u d e b e l o m crijevu raspada i
gnjije, bilo koja čestica h r a n e uzeta iz njega ući će u
Ako netko jede prerađenu, prženu i pre­
krvotok kao zaraženi proizvod. Što bi inače bilo hrana
k u h a n u h r a n u , beživotni š k r o b , š e ć e r i previše soli,
p o s t a j e u z r o k o m o t r o v a n j a krvi.
n j e g o v o d e b e l o crijevo ne m o ž e raditi d o b r o , č a k i da
Do otrovanja krvi dolazi kad se u krvi nađu
triput nadan vrši nuždu. Umjesto da hranom
otrovni sastojci, nastali r a s t o m patogenih, o d n o s n o
o p s k r b l j u j e c r i j e v n e živce, m i š i ć e i tkivo, takva h r a n a
z a r a z n i h bakterija. Pristići su, na p r i m j e r , prvi z n a k o v i
može izgladnjivanjem uništiti debelo crijevo.
da je u t i j e l u d o š l o do z a t r o v a n j a krvi.
Izgladnjelo d e b e l o crijevo m o ž e propustiti fekalne
m a t e r i j e , ali n i j e u s t a n j u o b a v i t i z a v r š n e p r o b a v n e Kad su organi za izlučivanje opterećeni

p r o c e s e koji su mu namijenjeni. nagomilanim demagnetiziranim i zagađenim pro­


izvodima, dolazi do konstipacije, odnosno za­
čepljenja. Kao jedini preostali put izlučivanja
Znaš li da tvoje debelo preostaje koža, pa se tako stvaraju pristići.
crijevo može biti ožbukano sluzi? Imajući to pred očima, nadam se da si spreman
prihvatiti m o j u tvrdnju da n e m a trajno učinkovite
Kad su mineralni elementi hrane koju j e d e m o
dijete sve dok se organi za izlučivanje dobro ne
n a t o p l j e n i u l j e m ili m a s n o ć o m , p r o b a v n i o r g a n i i h n e
očiste.
m o g u pravilno probaviti, pa prelaze iz tankog crijeva
k a o o t p a d u d e b e l o crijevo. Povrh toga tijelo ima za
izbaciti m n o g o o t p a d a od i s l u ž e n i h s t a n i c a i tkiva, i
sve t r e b a p r o ć i k r o z d e b e l o crijevo. Kad „demag-
Lekcija naučena tragičnim iskustvom
netizirana" hrana prolazi kroz organizam ne donoseći
m u s k o r o n i k a k v e koristi, d o k a z a n o j e d a takva h r a n a Malo nas shvaća da neučinkovito uklanjanje

ostavlja sluznu prevlaku kao svojevrsnu žbuku na o t p a d a iz tijela u z r o k u j e f e r m e n t a c i j u i g n j i l e n j e u

nutarnjim stijenkama d e b e l o g crijeva. S v r e m e n o m ta debelom crijevu do te mjere da zanemareno

prevlaka deblja, tako da na kraju ostane s a m o mala gomilanje toga o t p a d a m o ž e rezultirati, a i rezultira

š u p l j i n a u s r e d i n i , k r o z k o j u s o t p a d o m izlazi t a k o đ e r smrću.

p u n o n e p r o b a v l j e n e h r a n e , o d k o j e t i j e l o i m a m a l o ili Ja s a m p o s t a o svjestan tih č i n j e n i c a o d e b e l o m


nimalo koristi. Posljedica je izgladnjelost koje n i s m o crijevu još dok sam bio veoma mlad. Bio sam u
ni svjesni, ali koja je uzrok da n a m se starost i posjetu k o d tetke u Škotskoj, kad sam j e d n o g jutra
senilnost primiču trčećim korakom. č u o strašan vrisak iz d n e v n e s o b e . T a m o j e , s m o t a n a u

129
128
samrtnom grču, ležala na podu moja najmilija Sladokuščeva sudbina
sestrična. Liječnik, koji je b i o s m j e s t a pozvan, izjavio Prije dosta godina bio sam ortak u poslu s
je da je puklo slijepo crijevo. U pratnji liječnika j e d n i m g o s p o d i n o m , godinu-dvije starijim o d m e n e .
p r e v e z e n a j e u b o l n i c u o b i t e l j s k i m k o l i m a , ali j e z a B i o je sladokusac i proždrljivac - jelo mu nikad nije
n e k o l i k o sati u m r l a . Stari liječnik j e r e k a o d a nije pretjecalo. Ismijavao je m o j način života i ishrane, pa
znao zašto je slijepo crijevo puklo. Na njegovoj s m o z b o g toga često vodili ž e s t o k e rasprave i svađe.
medicinskoj školi nisu učili da se radi o naravnoj
Struk ovoga gospodina je svojom izbočinom
posljedici zanemarivanja d e b e l o g crijeva.
reklamirao njegove životne i kulinarske navike. I s a m
Za svako tvoje životno razdoblje od bitne je s p o m e n čišćenja d e b e l o g crijeva ražestio bi ga i d o v e o
važnosti kakvoća hrane koju uzimaš. Dobra hrana ne do bjesnila.
s a m o š t o p o m l a đ u j e i o b n a v l j a s t a n i č j e i tkiva o d k o j i h Prije više o d č e t r d e s e t g o d i n a n a p i s a n o m u j e
se tijelo sastoji, već u j e d n o utječe na p r o c e s kojim se na osmrtnici: „Začepljenje krvnih žila". Prava
neprobavljena hrana i otpad eliminiraju iz tijela, dijagnoza bi trebala biti: „Crijevno začepljenje i
sprečavajući raspadanje u obliku fermentacije i truljenje." Kako bilo, u m r o je premlad, d o k s a m ja,
g n j i l e n j a . Ta gnjilež, a k o se g o m i l a i zadržava u tijelu, č e t r d e s e t g o d i j a p o s l i j e , živ, l u c i d a n i p u n v o l j e z a
o n e m o g u ć a v a p o s t i z a n j e bilo k o j e g s t u p n j a zdravlja. život - z a h v a l j u j u ć i p r i r o d n o j p o u c i o brizi za tijelo.

Ako želiš više znati o t o m v a ž n o m dijelu tvoga


tijala - d e b e l o m crijevu, u p u ć u j e m t e n a m o j u n o v u
knjigu: „Zdravlje p r o b a v a b e z začepljenja."
Debljina, trudnoća ili zanemareno debelo
crijevo?
Istina j e d a s m o vidjeli m n o g o o s o b a i z b o č e n a Ako misliš ozbiljno, baci se na posao!
trbuha, koji u o p ć e ne trpe od pretjerane debljine. Na t e m e l j u v i š e g o d i š n j e g iskustva, istraživanja i
Njihov izbočeni trbuh, bilo z b o g neznanja bilo z b o g promatranja došao sam do uvjerenja, da svaki
lijenosti, posljedica je nečišćenja d e b e l o g crijeva od m u š k a r a c ili ž e n a , a k o ž e l i d u g i z d r a v ž i v o t i t e ž i n u u
o t p a d n i h tvari. I s h o d n a g o m i l a n j a velikih k o l i č i n a t o g skladu s t i j e l o m , m o r a uzeti stvari o z b i l j n o , p o d v r ć i se
o t p a d a u crijevima o č i t u j e se u p o v e ć a n j u t r b u h a . p o s t u p c i m a ispiranja d e b e l o g crijeva i početi s tim
Osim što ne dopušta ishranu tijela pravom programom čišćenja.
hranom, zadržavanje otpadnog materijala u orga­ Kako naći stručnjaka za klistiranje? Pogledaj u
nizmu o p t e r e ć u j e probavne i asimilativne procese. telefonski imenik pod kategorijom zdravstvenih
u s l u g a a k o „ K l i s t i r a n j e " ili „ I s p i r a n j e d e b e l o g c r i j e v a . "

130
Također p o d „Maseri" i „Psihoterapeuti", koje m o ž e š
pitati, da li upošljavaju stručnjake za klistiranje. N e ć e
biti teško naći n e k o g a .
Uzelo je dosta godina da ti se stvori gnjila
o b l o g a na nutarnjim stijenkama d e b e l o g crijeva, daj,
Petnaesto poglavlje
dakle, prigodu ispiranju da te d o b r o očisti. Nadalje,
u v j e r e n s a m da bi k r o z cijeli život klistiranje t r e b a l o
dvaput godišnje pomoći prirodi da očuva tijelo
zdravim. Ne zaboravi da je klistiranje daleko jeftinije
DRUGI KORAK PREMA VITKIJEM,
od p l a ć a n j a b o l n i c e i o p e r a c i j e , a i b o l j a garancija za
uspjeh! ZDRAVIJEM TIJELU

Postiti ili gostiti? - pitanje je sad!


Umjesto uzimanja tableta za mršavljenje
daleko je bolje napraviti drugi korak u prirodnoj
dijeti, p o č e t i s kontroliranim p l a n o m posta. Nitko ne
bi t r e b a o , p o d nikakvim o k o l n o s t i m a , postiti više od
š e s t ili s e d a m s u s l j e d n i h d a n a . D o b r a i d e j a z a v r i j e m e
p o s t a j e d n e v n o čišćenje d e b e l o g crijeva, ako m o ž e š
n a ć i s t r u č n j a k a z a k l i s t i r a n j e , ili a k o m o ž e š k l i s t i r a t i
sam sebe. To ispiranje sprečava novo apsorbiranje
o t r o v n i h tvari z a v r i j e m e d o k t i j e l o p r o l a z i p r o c e s
č i š ć e n j a . A k o taj b r o j d a n a p o s t a n i j e d o v o l j a n , m o ž e
ga se ponoviti u vremenskim razmacima od najmanje
tri d o četiri d a n a .
Imaj na pameti da post duži od šest do s e d a m
dana pokreće obratan proces. To znači da će tjelesne
stanice, u nedostatku prave hrane, početi jesti j e d n a
drugu. To m ž e biti v e o m a o p a s n o , čak i p o g u b n o .

132
P o s t i t i j e k o r i s n o , ali n e z a b o r a v i d a n e v a l j a p o s t i t i Kad završiš post i počmeš jesti male količine
više o d šest d o s e d a m d a n a ! voća i povrća, ja bih ti p r e p o r u č i o da u početku
t i j e k o m p r v o g t j e d n a d v a ili t r i d a n a j e d e š s a m o s i r o v u
hranu, a u ostale d a n e pažljivo uključiš k u h a n o jelo,
Omogući svome probavnom tako da je svaka k o m b i n a c i j a p o t p u n o u skladu s
sustavu slobodan dan preporukama o kombiniranju hrane na kraju ove
2a vrijeme p o s t a ne smije se jesti nikakva kruta knjige. Također prije svakog obroka, kad je god
h r a n a , ali n e i z o s t a v n o t r e b a p o p i t i b a r e m č e t i r i l i t r e m o g u ć e , p o p i j dvije d o tri č a š e s o k a o d sirova p o v r ć a .
v o d e ili r a z r i j e đ e n o g s o k a o d s v j e ž e g v o ć a . Nakon N e ć e uzeti d u g o za p r o m j e n u i prilagodbu.

p o s t a , t i j e k o m n a j m a n j e tri d o č e t i r i d a n a n e t r e b a M o j e je iskustvo da n a k o n što se tijelo očisti i


jesti nikakve krute h r a n e , j e r je tijelo imalo priliku t i j e k o m v i š e m j e s e c i ili g o d i n a p r i v i k n e n a n o v i n a č i n
opustiti se i odmoriti od probavnih napora, pa bi se ishrane, osoba postane neumorna, sa skoro
pobunilo protiv tako velike i nagle probavne n e i s c r p i v i m z a l i h a m a e n e r g i j e , a tijela vitka i s k l a d n a .
aktivnosti. Kroz nekoliko dana n a k o n posta najbolja
hrana je sirovo povrće uz malo svježeg voća.
Pouzdaj se u prirodnu težinsku tablicu
Učinak posta je dvostruk. Omogućuje pro­
Nedaj se zavesti kojekakvim tablicama za
bavnom sustavu, a i mnogim drugim tjelesnim
težinu koje su u modi među dijetašima. Nema
o r g a n i m a , manje-više p o t p u n i o d m o r . U isto vrijeme
jednakih osoba, pa je obujam, visina, zapravo
o m o g u ć u j e tijelu da p o t r o š i zalihe i ukloni o t p a d .
cjelokupna tjelesna grada odlučujući čimbenik.
A k o d o s a d nisi n i k a d a p o s t i o , i z n e n a d i t ć e š se k a k o ti
N e ć e š vidjeti t r k a ć e g k o n j a d a t r e n i r a v u k u ć i plug, niti
se tijelo osjeća tijekom o d m o r a . Nećeš se osjećati jako
teglećeg konja da se natječe s trkaćim na k o n j s k o m
l o š e , ali m o r a š p i t i t e k u ć i n u . A k o t o m e n e p o s v e t i š
trkalištu. Tako je i s l j u d i m a . N e k e o s o b e su n a p e t e i
pažnju, n e ć e š postići željeni učinak.
pucaju od energije, druge su trome, ili d o s l o v n o
lijene. Prava je s r e ć a što p r i r o d a i m a svoje težinske

Tijelo će ti biti zahvalno tablice, j e r su d a l e k o t o č n i j e od o n i h što ih sastavljaju


ljudi.
Moje je pravilo da ne preporučujem svem
svijetu naglu p r o m j e n u navika u h r a n i i prijelaz na
dijetu od sirove hrane. Čini mi se, da je katkad, u Baci vagu kroz prozor!
skladu sa stanjem svakog pojedinca, bolje uvoditi D o k dani tvoga posta p r o t j e č u i vrijeme n a k o n
p r o m j e n e p o s t u p n o , a ipak što je m o g u ć e brže. t o g a sve više o d m i č e , u skladu je s l j u d s k o m naravi

134 135
držati o k o na vagi. N e š t o s č i m e se n a j t e ž e p o m i r i t i je
Uči dijete pravom putu i ono neće poći
činjenica, da se vozni r e d n a š e g a tijela, kao ni naše
težinske tablice, ne podudara s voznim redom
stramputicom
prirode. Iako je priroda katkad spora, ona te ipak Dopusti mi ovdje spomenuti da ta dijeta ne
n e ć e n i k a d a iznevjeriti, niti ć e ikada n a š k o d i t i t v o m e mora remetiti obiteljske obroke. Činjenica je da
tijelu. Ako si običavao nanositi štetu vlastitom tijelu, zdravlje počinje u kući. Naša se svijest, posebno
stani malo i sračunaj koliko će prirodi trebati svijest male djece, hrani onim što čuje i vidi u
vremena da ga obnovi! okruženju i o n i m što učimo i što čitamo.
D o k su djeca u predškolskoj dobi roditelji su
Kad priroda obavi svoj posao, tvoja težina će
odgovorni za svako jelo što iznesu preda se i pred
biti u s k l a d u s t v o j o m t j e l e s n o m g r a d o m . A k o u s t r a j e š
svoju d j e c u . D i j e t e s e n e s m i j e ostaviti d a raste k a o
u p r i r o d n o j dijeti, n i k a d više n e ć e š m o r a t i stati na
vagu! korov, bez kućnog odgoja s obzirom na moral,
vladanje, samosvladavanje i poštivanje prava drugih.
Pa kao što djecu u svemu t o m e treba poučavati, isto
tako roditelji trebaju svoju d j e c u učiti što valja, a što

Tko prigovara, gubitnik je ne valja jesti.


D j e c a s u sklona o p o n a š a t i o n o što radi drugi,
Kad se u p u s t i m o u ovaj p r o g r a m , koji redovit
naročito njihovi roditelji. Ako im se d o m a daje zdrava
zahtijeva potpunu promjenu životnih i pre­
hrana, ako ih se uči da jedu s a m o o n o što priroda
h r a m b e n i h navika, n e i z b j e ž n o d o l a z i m o u s u k o b s
nudi, ako im to roditelji potvrđuju svojim primjerom,
obitelji i prijateljima. To je nešto što moramo
ta će d j e c a biti zdrava d u h a i zdrava tijela.
prihvatiti k a o dio procesa. Da b i s m o se mogli nositi s
Kad promatram današnju mladež, osobito
ovim suprotstavljanjem, m o r a m o tvrdo vjerovati u
srednjoškolce, imam dojam da oni traže zdraviju
ispravnost o n o g a što činimo, oslanjajući se na znanje
h r a n u i b o l j i n a č i n života. I a k o n e m o g u tvrditi z a
koje možemo postići jedino proučavanjem i
većinu, ipak mi se čini da je ta mladež veoma
p r i m j e n o m p r i n c i p a n a k o j i m a s e o s n i v a taj p r o g r a m .
inteligentan naraštaj, koji traži istinu g d j e g o d je m o ž e
Uvijek ćemo naći više onih koji su spremni naći.
napasti i osuditi n e g o o n i h koji su voljno p o m o ć i i
Imam prijatelja čija su djeca reagirala
ohrabriti. Kad j e d n o m p o č m e m o i iskusimo strujanje
zadivljujuće pozitivno kad im je majka, prilikom
n o v o g života, e n e r g i j e i p o m l a đ e n o s t i , naša svijest da
k u p o v i n e , p o č e l a ukazivati na sastojke u hrani. To
s m o na pravom putu pružit će n a m sredstva za b o r b u
dvoje mladih je podržalo majčinu odluku o promjeni
protiv svakog protivljenja.
p r e h r a m b e n i h navika. Sada kad h o ć e nešto slatko,

136 137
prave svoje vlastite v o ć n e mješavine u aparatu za
sokove.

Možemo ljubiti bliženjega samo ako prvo


Šesnaesto poglavlje
ljubimo same sebe
Počinjući s postom i s čišćenjem tijela budi
svjestan, d a svaki p u t k a d , n e m i s l e ć i n a krajnji i s h o d ,
popustiš apetitu i p o ž u d i za n e k i m j e l o m , vraćaš se na
KOMBINIRANJE HRANE
početak. Neuredan život i prehrana, bez obzira
p r e m a posljedicama, prouzrokovat će kasnije žalost i
kajanje. To je pitanje na k o j e svatko od nas treba dati
odgovor. Tvoje tijelo je centar za preradu hrane
Ne možemo živjeti sami za sebe, koliko god Način na koji je hrana sažvakana i obrađena
„ja" bilo najvažniji e l e m e n a t našega bića. Ukoliko se u pljuvačkom znatno utječe na probavni proces i na
p r v o m r e d u n e p o b r i n e m o z a s e b e , n e ć e m o biti o d propuštanje vlakana i drugog neprobavljivog mate­
nikakve koristi ni sebi ni drugima. Prema t o m e naša rijala iz tankoga u debelo crijevo. Što usitnjenije
prva briga t r e b a m o biti mi sami. Briga i pažnja za n a š e ž v a k a n j e , to lakši p o s a o za p r o b a v n e žlijezde i jetra.
fizičko i d u h o v n o biće pokazivat će n a š e vrijednosti Od trenutku kad g r u m e n sažvakane hrane uđe
svijetu o k o nas. Ako z a n e m a r i m o i z a p u s t i m o svoje u želudac, nema dodira s nikojim probavnim
vlastito t r o j s t v o - fizički, m e n t a l n i i d u h o v n i sustav - o r g a n o m ni aktivnošću, osim u nekoliko sekundi dok
ubrzo ć e m o postati beskorisni sami sebi i ostalom se č v o r n a p r o p u s n i c a (vratarnica) otvara i p r o p u š t a u
svijetu. Mi m o r a m o biti p o n o s n i n a svoje fizičko tekuće stanje pretvoreni grumen. To dopušta raznim
tijelo, b i l o da se radi o zdravlju, b i l o o izgledu. želučanim sokovima da djeluju na specifične
Znanje je poput biljnog sjemenja. Drži ga mineralno-kemijske elemente od kojih se hrana
negdje po strani, ostat će beskorisno. Posij ga, sastoji. Gibanje želuca je skladno, p o s e b n o što se tiče
obraduj i nagnoji. Sve će susjedstvo gledati s odvajanja tekuće mase od krute.
divljenjem na tvoj vrt. A onda će ti uroditi još Zaobljeni vrh želuca nije, kako mnogi pret­
obilnijim s j e m e n o m , jer si d o b r o uložio plod svog p o s t a v l j a j u , z r a č n i j a s t u k š t o izaziva p o d r i g i v a n j e . T u
prvog truda. je da služi kao spremište za glavninu hrane, za
vrijeme d o k vratarnica gnječi g r u m e n i propušta ga u

138 139
je njihov učinak koristan tijelu. Međutim, kad je
dvanaesterac. Gibanje grumena počinje nekoliko
hrana kuhana ili prerađivana, njezini sastojci su
sekundi nakon što dospije u želudac.
umrtvljeni. To vrijedi za svaku hranu bez izuzetka.
Ž e l u d a c je i s p u h a n i s p l a s n u t sve d o k se h r a n a
ne pojede. Tada želučani sokovi preuzimaju svaki
zalogaj, jedan po jedan, i prerađuju ga dok se giba Tvoj želudac zna svoj posao - osini ako u
između jednjaka i vratarnice. Ugljikohidratna hrana njega ubaciš pogrešnu hranu!
brzo napušta želudac i za p o t p u n u želučanu preradu
Kemijski rečeno, ugljikohidrati (šećer, škrob i
zahtijeva upola manje vremena od bjelančevina.
žitarice) spadaju m e d u lužine i trebaju n e k o lužinasto
D o č i m m a s n o ć e , kad se jedu same, ostaju dugo u
p r o b a v n o s r e d s t v o u ž e l u c u , da bi m o g l i biti p o t p u n o
želucu, a i konzumirane s drugom vrstom hrane
prerađeni. S druge strane bjelančevine spadaju u
o s j e t n o kasne do prolaza kroz vratarnicu.
kiseline, koje opet zahtijevaju svoje specifične
Zbog kemijske prirode kako našeg probavnog probavne sokove.
sustava tako i h r a n e koju j e d e m o , važno je znati jesti Kad ugljikohidrati udu u želudac, prolaze kroz
odgovarajuće kombinacije hrane, tako da ih tijelo kupku od hidroklorne kiseline, da ne bi slučajna
m o ž e efikasno koristiti za d o b r o zdravlje i za održanje prisutnost zaraznih elemenata oštetila osjetljivu
odgovarajuće tjelesne težine. prevlaku na crijeva kroz koja će proći. Kad
bjelančevina uđe u želudac, također bude dezin­
ficirana hidroklornom kiselinom, nakon čega
Narančin sok i zobne pahuljice ne idu
želučane probavne žlijezde izlučuju probavni sok
zajedno p e p s i n , t e r a z g r a d n j a p r o t e i n a p o č i m a n a licu m j e s t a .
U kemiji ulje i voda se ne miješaju, niti se
kiseline miješaju s lužinama, jer su potpuno
Ne guraj u želudac svašta
nespojive. Tako je i s h r a n o m š t o je j e d e m o . U
p r i p r e m i jela svaka vrsta h r a n e predstavlja k e m i j s k u Kad jedemo koncentriranu hranu remeti se
kombinaciju elemenata - atoma i molekula - u skladu slijed tog lužinsko-kiselinskog zakona. Ako j e d e m o

s p l a n o m prirode. Ako se ta h r a n a sastoji od sirova lužinastu hranu, recimo krumpir, zajedno s

povrća i voća, elementi od kojih se sastoje su kiselinskom, kao na primjer piletinu, piletina n e ć e

o r g a n s k i , živi e l e m e n t i , k o j i s e m o g u m i j e š a t i u b i l o biti dobro probavljena, jer će biti natopljena


kiselinom i probavnim sokom pepsinom. Mesu
kojoj kombinaciji. Bilo koja nekuhana neprerađivana
(bjelančevini) također smeta prisutnost ugljiko-
m j e š a v i n a m o ž e biti k o n z u m i r a n a , b u d u ć i da se u n j o j
hidrata u probavnoj kaši. Ishod te nespojive
kemijski elementi kombiniraju prirodnim putem, pa

140
mješavine je gljivično vrenje ugljikohidrata i gnjilenje Evo nekoliko primjera koncentriranih ugljiko­
bje- lančevina. hidrata i bjelančevina, k o j e treba izbjegavati p o t p u n o ,
ne s a m o u kombinacijama!
k r u h s j a j i m a ili m e s o m b i l o k o j e v r s t e
Put do konstipacije je popločan kava i šećer
bjelančevinama i ugljikohidratima hamburgeri i gazirana pića
Da stvari budu gore, ako su bjelančevine meso i krumpiri s dvopekom
pojedene prije ugljikohidrata, kasnit će izlaz t o r t a ili k o l a č i s k a v o m ili č a j e m
ugljikohidrata iz želuca. Kad se jedu skupa
mesne juhe što sadrže brašno bilo koje vrste
ugljikohidratna i koncentrirana bjelančevinska hrana,
(za z g u š n j a v a n j e )
grumen takve mješavine najprije obrađuju bje-
lančevinski enzimi u g o r n j e m dijelu želuca, pa je
ugljikohidratna hrana „onečišćena". Kad nakon Voće i povrće - najbolja prirodna
određenog vremena grumen d o đ e do sredine želuca, kombinacija
n a s t u p a d j e l o v a n j e h i d r o k l o r i č n e k i s e l i n e . Taj z a s t o j
Otkrio sam da voće i povrće, osim rijetkih
čini da u g l j i k o h i d r a t n a h r a n a stoji u ž e l u c u više n e g o
iznimaka, savršeno idu z a j e d n o , bilo da ih j e d e m o
š t o bi trebala za vlastitu e n z i m s k u p r o b a v u . To o b i č n o
kao miješanu salatu, bilo odvojeno tijekom istog
uzrokuje fermentaciju duž cijelog trakta, od
asimilacije do eliminacije. Posljedice tog stanja m o g u o b r o k a . Ipak dinje bilo k o j e vrste treba jesti s a m e , i to

biti o z b i l j n e za u k l a n j a n j e o t p a d a . tako da se cijeli o b j e d sastoji s a m o od dinje. D i n j e


zahtijevaju n e o b i č n o d u g o vrijeme za probavu, pa bi
prema tome svako jelo uzeto zajedno s dinjom
p r e d u g o stajalo u želucu.
Jesti krivu hranu može biti komplicirano
Jesti prirodnu hranu je jednostavno
Ako imaš lužinast želudac?
Veoma je lako zapamtiti razliku između
Voće treba jesti s a m o kad je zrelo, j e r se njihov
prirodne i koncentrirane hrane, ako imamo na
šećer inače nije oblikovao dokraja, p a ć e izazvati
p a m e t i da sve biljke s a d r ž e i ugljikohidrate (u o b l i k u
kiselinsku reakciju u tijelu. Zrelo voće, iako prividno
prirodnog sladora) i b j e l a n č e v i n e u obliku koji je
kisela okusa, proizvodi lužinastu reakciju u tijelu,
najprikladniji za ljudsku probavu. Koncentrirani
utječući na prirodnu probavu.
ugljikohidrati i bjelančevine zahtijevaju daleko dulju
preradu, opterećujući teško probavne organe.

142 143
iskorijeniti u z r o k e t j e l e s n i h n e u g o d n o s t i s p o r i j i m ali
Ako imaš kiselinski želudac?
sigurnijim sredstvima.
Neobično je važno imati na pameti da ako se
b i l o k a k a v r a f i n i r a n i š e ć e r , ili j e l o o d b r a š n a j e d e u
istom obroku s voćem (osim banana, datulja, O čemu bi radije bio ovisnik?
s m o k a v a ili g r o ž đ i c a ) , b i l o i s t o v r e m e n o b i l o u r o k u
od sat-dva, šećer i škrob bi mogli fermentirati u
O tabletama za spavanje ili
p r o b a v n o m traktu, što će stvoriti kiselinu u ž e l u c u . o soku od grejpfruta?
Besanica je, na primjer, jedna od tegoba koja
p o A m n e r i k a n c e s v a k i m d a n o m p o s t a j e sve š t e t n i j o m .
Neprestano raste potražnja za sredstvima za
Umijeće kombiniranja hrane smirivanje i tabletama za spavanje. Usprkos
Proučavanje tablice što se nalazi na kraju ove reklamama, svaka d r o g a š t o uspavljuje neizbježno
knjige pokazat će ti kako ćeš, uz malo vježbe, lako vodi k ovisnosti, j e r a k o ovisnost nije fizička o n d a je
lučiti r a z n e vrste h r a n e p r e m a n a v e d e n i m u p u t a m a , psihička. Besanicu uzrokuje loša ishrana i stanje
š t o će biti veliki k o r a k u p r a v o m s m j e r u . z a t r o v a n o s t i o r g a n i z m a , š t o u t j e č e n a ž i v č a n i sustav,
tako da d o k traje zatrovanost o s o b a ne m o ž e zaspati.

Ovu dijetu možeš dijelom odgoditi za sutra Mnogi potrošači tableta za spavanje otkrili su
da oveća čaša soka od grejpfruta n e p o s r e d n o prije
Izložio sam to pitanje o kombiniranju hrane
spavanja, uz klistir za čišćenje debelog crijeva,
nadajući se da će ti p o m o ć i da p o s t u p n o prijeđeš s
p o m o g l i su im zaspati b e z tableta i p r a š a k a , a i b e z
hrane kuhane i bez enzima na način prehrane što
velikih p r o m j e n a u n a č i n u ishrane. Drugi su pronašli
nudi sve ono što je priroda predvidjela za naše
da čaša čistog soka od celera ili zelene salate
zdravlje i tjelesnu težinu.
p r o i z v o d i isti u č i n a k , a k o j e s o k p r a v i l n o i s c i j e đ e n i
Ja ne zastupam kao pravilo naglu i potpunu
p o p i j e n s v j e ž i sirov. P r o m j e n a u i s h r a n i j e t a k o đ e r
promjenu prehrambenih navika. Iako bi takva
učinkovita kad se u k l o n e šećer i škrob.
p r o m j e n a bila b o l j a za p r o č i š ć a v a n j e tijela, ipak bi
mogla izazvati (privremeni) osjećaj nelagodnosti, Tvrdo sam uvjeren da raste potražnja za tim
v e ć i o d ž e l j e n o g a ili o č e k i v a n o g a . saznanjima. Tako je jednostavno, a staro kao sama
z e m l j a . Sve više ljudi p o s t a j e s v j e s n o č i n j e n i c e da je
N a n e s r e ć u m i s m o n a r a š t a j š t o traži lijek protiv
poželjnije tražiti pomoć prirode nego pokušavati
bolova koji djeluje smjesta, neobraćajući pozornost
naslijepo. Konačno, osim u slučaju nesreće, malo
na posljedice, umjesto da tražimo načina kako

144 145
toga m o ž e utjecati na naše tijelo, osim kao rezultat Znaj ipak da dopustivo ipak nije isto kao
o n o g a što u nj m e t n e m o . potpuna apstinencija!

Znaš li da od mesa usta smrde? O čovjeku koji je očijukao sa smrću nad


Kad j e d e m o inkompatibilnu mješavinu h r a n e , kao komadom pečene govedine i jorkšajrskim
što su na p r i m j e r m e s o i krumpiri, kruh i d ž e m , v o ć e i pudingom
šećer, dolazi do obilne fermentacije i stvaranja N e s p o s o b n o s t tijela da iziđe na kraj sa s m r t n i m
nevjerojatnih količina plinova. kombinacijama koncentrirane hrane, konzumirane
Kako osim fermentacije dolazi i do raspadanja godinama bez najmanjeg obzira na posljedice,
k u h a n o g m e s a (meso, riba i perad), ne samo što su dovodi do katastrofalnih rezultata. Priroda je
plinovi o b i l n i , n e g o je i njihov miris sve prije n e g o osposobila tijelo da može podnijeti mnoge
u g o d a n . Tu spada i smrdljiv zadah iz usta ne s a m o u z l o p o r a b e , ali d o đ e d a n k a d s e r a z i n a p o d n o s i v o s t i
o n i h š t o j e d u m e s o n e g o i u v e ć i n e starijih o s o b a . Kad prijeđe, pa se tijelo obruši. Naše zdravlje k o j e s m o
p o p r a v i m o navike u jelu, uspjet ć e m o pročistiti i dah smatrah sigurnim oslabi, tijelo se udeblja i omlohavi,
iz usta, b e z ikakvih d e z o d o r a n a t a . jedrina mišića se istopi.
Za m e n e n e m a boljeg dokaza od slučaja jednog
čovjeka pod mojom skrbi, koji se kanio okoristiti
Ako moraš, moraš, ali ja ne bih!
m o j i m istraživanjem. Porijeklom je bio Britanac, a za
Ako netko osjeća da baš mora pojesti kakvu njega jelo nije bilo pravo, ako nije uključivalo m e s o i
mesnu bjelančevinu, ustanovljeno je da tomu krumpire, često i jorkšajrski puding.
n a j b o l j e služi svježa riba, s p e r a j a m a i ljuskama, a k o Prije g o d i n u d a n a d o b i o j e prvi m o ž d a n i udar,
n i j e p r ž e n a n a u l j u ili m a s n o ć i , v e ć k u h a n a n a p a r i n e a n a k o n k r a ć e g v r e m e n a j o š tri. N i j e m o g a o g o v o r i t i
više od p e t n a e s t minuta. Prednost ima m o r s k a riba, ni hodati. Uobičajeno liječenje u njegovu r o d n o m
ako j e svježa, j e r j e m o r s k a hrana najkompletnija o d gradu samo je dovodilo do daljnjeg pogoršanja, tako
s v i h , a m o r s k a r i b a s a d r ž i t r a g o v e svih e l e m e n a t a š t o da više nije m o g a o kontrolirati stolicu ni m o k r e n j e .
se nalaze u m o r u .
Kad je došao ovamo, o d v e o sam ga k liječniku koji
Kompatibilne su i slatkovodne ribe istih je vodio brigu o n a š i m studentima. Kao i obično,
svojstava, peraja i ljuski, j e r rijeke i jezera t a k o đ e r p o s t u p a k je bio bezuvjetno strog: klistiranje, obilan
sadrže m n o g e e l e m e n t e što ih voda donosi s planina, dnevni o b r o k svježeg soka, sirovo povrće i v o ć e i ni
brežuljaka i dolina. slučajno škrobna, šećerna ih bjelančevinska hrana!

146
Z a tri m j e s e c a bio je u stanju govoriti sasvim naročito u njegovoj situaciji, neće donijeti ništa
r a z u m l j i v o i h o d a t i p o m a l o b e z p o m o ć i š t a p a . Ali dobra, i da će kombinacija nespojive hrane za k o j o m
n j e g o v britanski apetit z a g o r č a v a o j e život n j e g o v o j toliko žudi dovesti do o n o g a do čega je, kako s m o
ženi. vidjeli, i dovela.
On je htio mesa i krumpira! Rekao sam mu, Žalosna je činjenica da većina svijeta jedno­
b u d e U j e o t a k o n e š t o , d a ć e v j e r o j a t n o n a k o n tri d a n a stavno k o p a sebi g r o b vlastitim zubima, a o n d a j e d u
p r o k l i n j a t i d a n k a d s e r o d i o . I d u đ e g kraja t j e d n a bili sami sebe do groba.
su mu u posjeti neki prijatelji, pa me je m o l i o da o d e s Kad ljudska narav dopusti apetitu da p r e u z m e
njima na, k a k o je g o v o r i o , „pravu v e č e r u . " k o n t r o l u , takva o s o b a uživa u pićima i jelima k o j a
„U r e d u , - r e k a o s a m , - idi k a d h o ć e š . R a d i se o nisu u skladu s prirodnim i psihološkim zakonima,
t v o m e tijelu, pa a k o si voljan snositi posljedice, ne što završava r a z a r a n j e m tijela. Plod t o g a razaranja je
traži n i č i j e sućuti. Ja ću te o b i ć i i d u ć e srijede i uživati očit: bolovi, loše zdravlje, neotpornost prema
u tvojoj bijedi i nerazboritosti." zarazama, a vanjski znaci su naslage sala o k o struka i
Otišli su u restoran poznat po svojim sočnim izbočen trbuh.
jelima. Tamo se pokazao kao uzor umjerenosti. Pojeo M n o g i A m e r i k a n c i se nalaze u takvoj situaciji, tako
je samo komadić mesa, malo krumpira, malo kruha i da je postalo skoro „normalno" kad se dođe do
djelić torte. Slučajno sam ga sreo u ponedjeljak. Bio č e t r d e s e t i h , p e d e s e t i h ili š e z d e s e t i h g o d i n a . I s t o t a k o
j e s a v s r e t a n k a d m e j e v i d i o . „Vidite, d o k t o r e , r e k a o j e istina, d a s e m n o g o A m e r i k a n a c a više n e g o ikad
sam vam da mi n e ć e nimalo naškoditi. Osjećam se b r i n e o z d r a v l j u i t j e l e s n o j t e ž i n i . Ali o n i s i l e s v o j e
fantastično." tijelo na gimnastiku i u t e g e , a da ga ne opskrbljuju
Ja s a m mu r e k a o : „U redu, drago mi je to čuti. p o t r e b n i m g o r i v o m . V j e ž b e su izvrsna stvar i m o g u
Podsjetit ću te na to kad te b u d e m vidio u srijedu." s m a n j i t i t e ž i n u , ali s e n e s m i j e z a b o r a v i t i p r e h r a n a

Kad sam iduće srijede ušao u njegov stan, tijela, inače će tijelo klonuti, k a o p r e m o r e n trkaći

našao sam taj uzor umjerenosti kako se grči u konj.

postelji, plačući kao dijete. Odvezli s m o ga k liječniku


koji je o n j e m u vodio brigu i t a m o je bio klistiran.
Cijeli j e d a n sat su plin i s m r a d raspadanja, š t o su iz
n j e g a navirali, bili z a n j e g o v u ž e n u š k o l a k o j u n e ć e
z a b o r a v i t i d o k j e živa.
Podsjetio sam ih oboje, da sam ih bio
opominjao, kako bezobzirno nepoštivanje dijete,

148
Neka omiljena jela u Walkerovu domu
U ovoj knjizi moja nakana nije bila samo
p o u č a v a n j e o t o m e k o j u vrstu h r a n e t r e b a m o jesti
kako b i s m o postigli p r i r o d n u težinu, n e g o također
Sedamnaesto poglavlje ponuditi praktična sredstva koja će ti pomoći da
p o č m e š prirodnu dijetu. A da bih ti p o m o g a o u t o m
poslu ne mogu zamisliti boljeg puta od ovoga:
KAKO POČETI S PRIRODNOM u p o z n a t i te s j e l o v n i k o m i k o m b i n a c i j a m a h r a n e što
j e j a i m o j a ž e n a svaki d a n j e d e m o .
HRANOM
U idućim poglavljima naći ćeš veoma zado­
voljavajući izbor recepata u odjeljku „Salate od
svježeg v o ć a i sirovog p o v r ć a . " Uvršten je i izvrstan
popis raznih kombiniranih sokova od svježeg voća i
Ispravna definicija prirodne hrane
povrća.
Ja zovem prirodnom onu hranu koja u sebi
Opisat ću ti ovdje od čega se sastoje moji
sadrži o r g a n s k i život. U tu k a t e g o r i j u svrstavam sve
sirovo povrće i voće, njhove svježe, sirove, ne- obroci, da upoznaš tipično svagdanje jelo u m o j o j

prerađene sokove, te koštunjavo voće. kući.

U povrće uključujem neke mahunarke, ako su


mlade i svježe. Suhim mahunarkama nedostaje
Moj najomiljeniji doručak
organska voda, a otkrio s a m da u tijelu stvaraju
Za d o r u č a k i m a m j e d n u ih dvije zrele b a n a n e .
kiseline. Prema t o m e mi ih ne rabimo. Tu uključujem
suhi grašak, grah, soju, kikiriki, te sve njihove Zrele b a n a n e su izvrsna hrana, naročito kad je kora

proizvode i nuzproizvode. p o t p u n o s m e đ a , a h n e smiju biti pljesnive. O d r e ž i

Kad god je moguće trošimo organsku hranu, a k o j e š t o g n j i l o i o g u l i k o r u . I z r e z i n a t a n k o ili z g n j e č i

uzgajanu bez u p o r a b e umjetnih gnojiva. Iako nismo vilicom u zdjelici za j u h u .


uvijek u stanju birati kakvoću i količinu p o t r e b n o g Dodaj dvije ili tri čajne žlice mrkvine srži.
v o ć a i p o v r ć a , i p a k m o ž e m o n a d o k n a d i t i taj m a n j a k Možeš je dobiti kad cijediš mrkvin sok u
p i j u ć i p u n o s v j e ž e g sirova s o k a o d svih m o g u ć i h vrsta odgovarajućem aparatu, bilo o n o m u za gnječenje ih
povrća. centrifugalnomu. Ako nemaš aparata, jednostavno
ribežom naribaj mrkvu i pospi je po bananama.

150 151
Zatim pospi dvije-tri čajne žlice grožđica bez Što ću jesti za ručak ovisi o dnevnim

s j e m e n a (nakon što su bile preko noći namakane u okolnostima, što se sigurno odnosi i na tebe. Ako

hladnoj ili mlakoj vodi). Pospi dvje-tri žlice po n e ć u biti d o m a z a ručak, p o n e s e m s a s o b o m v o ć a ,

n a r i b a n o j mrkvi. jabuku, krušku ili koju drugu voćku, ovisno o


godišnjem dobu. Isto tako p o n e s e m malo celera i
Sve prekrij narezima od 5-6 crnih smokava.
mali avokado, ako ga ima. Inače pokatad u z m e m
(Smokve namočiti isto kao i grožđice.)
m a l o švicarskog sira. Ta h r a n a , s k u p a s n e k o l i k o čaša
Ja rabim Norwalkov mlin za orahe, koji
svježeg soka od povrća, dovoljna mi je do večere.
nesoljene b a d e m e melje sitno, skoro kao brašno. Ako
n e m a š m l i n a za o r a h e , isplati ga se nabaviti, ja ga
rabim u mnogim svojim receptima. Može ga se
nabaviti u bilo k o j o j specijaliziranoj prodavaonici.
Kako jesti u restoranu nepraveći gužvu
Na kraju pospem sve s 4-5 čajnih žlica fino
Dok govorim o tome što jedem kad sam
mljevenih b a d e m a - i to je m o j doručak.
odsutan od kuće, d u ž n o s t mi je naglasiti da, ako
A ti a k o želiš m o ž e š ovlažiti j e l o s m a l o vrhnja,
m o r a š r u č a t i ili v e č e r a t i k o d n e k o g a , d o b r a j e z a m i s a o
po mogućnosti od nekuhana mlijeka. Dodaj ga prije
reći domaćinima da ćeš donijeti sa sobom svoju
n e g o što pospeš bademe.
„dijetnu" hranu, te da se oni ne moraju brinuti oko
Za piće uz j e l o ne m o g u poželjeti ništa ljepše
pripremanja p o s e b n o g jela za tebe. Ti bi se zapravo
od čaše mrkvina soka, ili m i j e š a n o g a o d mrkve i
t r e b a o b r i n u t i o h r a n i š t o j e o n i j e d u ! Ali n i k a k v a
špinata.
uvjeravanja i r e k l a m i r a n j a svega svijeta ne bi bila ni
Nećeš vjerovati kako je taj doručak savršeno u p o l a toliko učinkovita k a o vidjeti t e b e kako m i r n o
zadovoljavajući. Može ga se mijenjati na razne načine. uživaš u s v o j o j h r a n i b e z ikakva p r i g o v o r a . T v o j zdravi
S l u ž e ć i s e b a n a n o m k a o p o d l o g o m , t a n k o i s k r i ž a n a ili i živahni izgled govorit će sami po sebi.
grubo i s j e c k a n a j a b u k a ili kruška, s grožđicama i
Kad ti prijatelji što ne j e d u kao ti shvate da je u
smokvama kao gore, s ostalim ili bez ostalih
r e d u dopustiti da ti „ d o n o s i š svoju vlastitu h r a n u " ,
dodataka, dobiva se sjajan doručak.
n e ć e i m biti n e z g o d n o pozvatiti t e n a v e ć e s v e č a n e
Za mene osobno to je najbolji doručak.
zgode. Nije U čudno, da smo mi, ljudska bića,
Z a p r a v o s u m n j a m d a s a m g a m i j e n j a o više o d pet-šest
postavili jelo i piće u središte svojih društvenih
puta u n e k o l i k o zadnjih g o d i n a . N a k o n m a l o iskustva
okupljanja!
i ti ć e š , v j e r u j e m , otkriti u tim p r e p o r u k a m a o d g o v o r
za d o r u č a k koji ti d o b r o sjeda, i to bez stvaranja Kad s a m d o m a , za ručak j e d e m malu salatu od

neugodnih plinova. povrća. Na primjer:

153
152
U jušni tanjur metnem 2 do tri jušne žlice raznovrsne salate, s istim p o v r ć e m s a m o različito
z g n j e č e n e (ili r i b a n e ) m r k v e . I z n a d t o g a r a s t r e s e n i pripremljenim. Bit ćeš i z n e n a đ e n k a k o se lako m o g u
mješavinu nasitno sjeckanog celera, zelenog luka, napraviti j e d n o s t a v n a ih s l o ž e n a jela. J e d n a od tajni
kupusa ili zelene salate i jednu omanju zelenu d o b r e s a l a t e je u m i j e š a n j u 2 ih tri p o v r ć a za svaki sloj
papriku. Potom d o d a m 2 čajne žlice sitno isjeckane i s l a g a n j u 2 ili 3 s l o j a u s a l a t i . To će ti d a t i b e z b r o j
r e p e i povrh toga j u č n u žlicu svježeg graška. K o m a d i ć mogućnosti za izbor. Ipak nemoj koristi previše
sirova karfiola u sredini daje svemu ugodan nijedno povrće. Izvadi povrće iz hladnjaka takvo
u m j e t n i č k i u g o đ a j . Začini p o volji b i l j n o m soli, k o j a k a k v o j e s t ili k a k o i z g l e d a d a j e s t i u z m a l o v j e ž b e
se m o ž e nabaviti u trgovinama specijaliziranim za stvarat ć e š u m j e t n i č k a d j e l a o d salate.
zdravu h r a n u . Pospi po svakoj naslagi. Obroci za večeru se isto tako lako prave i m o g u
b i t i p o ž e l j i , j e d n o s t a v n i ili s l o ž e n i .
Kušaj ovaj izvrsni začin:
1/3 š a l i c e m a s l i n o v a ulja
Zamisli samo, nema svađe tko će prati suđe!
1/3 š a l i c e l i m u n o v a s o k a
Imaš li pojma kako taj način ishrane po­
3 ili 4 o s r e d n j e r a j č i c e
jednostavljuje kućne poslove! Znaš kako izgleda
1/4 č a j n e žlice biljne soli gomila zamašćenih, prljavih tanjura, k o j e treba oprati
1/2 do 1 čajna žlica m e d a i sterilizirati! A o n d a je d o d a t n a m u k a očistiti s u d o p e r
Miješaj u m j e š a č u o k o dvije m i n u t e . D o d a j o k o o d m a s n o ć e . P r i r o d n a dijeta p o m a ž e izbjeći s k o r o sve
pola „zuba" češnjaka za neposrednu uporabu, ako je te poteškoće.
za k a s n i j e , d o d a j dva cijela „zuba" č e š n j a k a i m e t n i sve
u staklenku s p o k l o p c e m („dunstflašu").
Začini salatu u stilu
Uz čašu soka od povrća ovo je meni veoma
u k u s a n r u č a k , niti m e z a m a r a , niti m e čini g l a d n i m d o Začini za salatu m o g u biti i u k u s n i i hranjivi. To
večere. vrijedi z a svu prirodnu hranu. Dok napredujemo
p r e m a p o t p u n o p r i r o d n o j dijeti, p o m a l o otkrivamo
da je okus prerađene hrane neprirodan, kao što je i ta
I ti ćeš ubrzo postati stručnjak za salatu hrana neprirodna! Počet ćemo cijeniti široko­
Za takvu salatu treba veoma malo vremena. grudnost prirode prema nama.
Kad znaš da sve povrće ide skupa, da ga m o ž e š po Praveći začine za salatu otkrit ćeš da su p o d a t n i
v o l j i s j e c k a t i u s i t n o i h u k r u p n o , r i b a t i ili r e z a t i , k a k o za o b l i k o v a n j e k a o i salate. M o ž e š dati m a h a mašti u
k o j e m u o d g o v a r a , u z m a l o v j e ž b e m o ć i ć e š praviti stvaranju mješavina svake vrste. O s i m toga što ti je

154 155
ponuđeno u ovom poglavlju ima drugih vrsta u
jelovniku za salate.

Upozorenje o octu
Osamnaesto poglavlje
Kad počmeš eksperimentirati sa začinima za
salatu, dopusti da te o p o m e n e m o uporabi octa. Rabi
s a m o čisti j a b u k o v ocat. U m o j o j knjizi „ S o k o v i o d
s v j e ž e g v o ć a i p o v r ć a " posvetio sam j e d n o poglavlje PRAKTIČNI SAVJETI I MORALNA
pitanju octa. Tamo se preporučuje uporaba samo
PODRŠKA
j a b u k o v a octa i kaže ti se zašto ne smiješ koristiti
nikoji drugi!

Desert: slatka tajna! Kako pripremiti razno voće i povrće


Deserti, pravljeni u mješaču, m o g u biti k o l i k o Predloženi omjeri u ovim salatama pred­
slasni toliko i z b u n j u j u ć i . Na p r i m j e r : stavljaju p r o s j e č n u veličinu o b r o k a z a j e d n u o s o b u .
N a b r o j e n o povrće je, razumije se, sirovo.

Ono, baš je dobro! Što je ovo? Mrkva, cikla, repa, tikvice, rotkva, krumpir
Ubaci u mješač: i dr.: K a d r e c e p t t r a ž i d a i h s e r i b a , 2 d o 4 j u š n e ž l i c e
su dovoljne za j e d n u salatu. Za ribanje je p o g o d a n
1 čašu mrkvina soka
bilo koji automatski ili ručni ribež. Kad se traži
1 bananu izrezanu u duge ploške
s j e c k a n j e , m o ž e s e r a b i t i k o j i o d g o v a r a j u ć i a u t o m a t ili
2 uzvršene čajne žlice mljevenih
s j e c k a t i r u č n o . K o c k e ili p l o š k e t r e b a j u b i t i š t o s i t n i j e
nesoljenih badema odnosno tanje.
3 ili 4 k v a š e n e s m o k v e Lisnato povrće: Sjeckaj odgovarajućim nožem
2-4 j u š n e žlice vrhnja što sitnije. Također ih se m o ž e usitniti r i b e ž o m , a 1 do
Miješaj sve dvije minute ili dulje. Služi u 4 jušne žlice su više nego dovoljne po porciji, u
zdjelicama za slatko, s t u č e n i m v r h n j e m po želji. skladu s b r o j e m povrća u kombinaciji.


Karfiol: Treba ga narezati u tanke ploške ili
sitno isjeckati. J e d n a j u š n a žlica p o salati.

156 157
Šparoge: Mogu se sitno isjeckati - upotrijebi izbjegavanja j e d n o l i č n o s t i , d a n e uzimaš više o d dvije
s a m o v r h o v e i d i j e l o v e s t a p k e k o j i n i s u p r e v i š e žilavi. ili t r i v r s t e z e l e n o g p o v r ć a , a i s t o t a k o n e z a b o r a v i
J e d n a j u š n a žlica p o porciji. d o d a t i salati š t o g o d slatko.

Paprika: M o ž e b i t i r i b a n a , s j e c k a n a ili r e z a n a . Ako se h o ć e začin, izvrsno će doći u odsjeku


A k o j e r i b a n a ili s j e c k a n a , t r e b a t i j e d n a j u š n a ž l i c a , a „Začini za salatu" o p i s a n a „Zdrava m a j o n e z a " , te m e k i
o k o 4 koluta ako je rezana. s i r ili m e d , i h o b o j e .

Potočarka (watercress): P o p o r c i j i ti t r e b a 6 d o
10 stapki, s k u p a s lišćem.
Avokado: Oguli i raspolovi p a složi zrakasto na
Riječ-dvije o čuvanju sokova bez
salatu. O b i č n o t r e b a 6 do d e s e t kriški.
konzervansa
Prokulice: Postupaj isto kao sa šparogama.
Od iznimne je važnosti savjesno čišćenje i
steriliziranje aparata za s o k o v e i njihova priključnog
Nekoliko natuknica novom pribora, kao i radnog prostora. Sokovi od sirova
majstoru za salatu povrća su pokvarljivi. Početnici o v o g a p r o g r a m a lako
to s m e t n u s u m a , b u d u ć i da s m o navikli jesti h r a n u s
Skoro sve se sirovo povrće i voće može
kombinirati u salatama. Ako se bilo koji proizvod, toliko kemijskih konzervansa da katkada traje

spomenut u receptu, ne m o ž e nabaviti, upotrijebi tjednima. Z b o g svježine sirovih nepreradenih sokova

bilo koji drugi. t r e b a p o d u z e t i sve p r e d o s t r o ž n o s t i , k a k o b i njihova


izrada bila sanitarna.
Odredi količinu svakog sastojka prema
Kad r a b i m o kućni aparat, isto k a o i u tvornici,
o s o b n o m u k u s u i p o t r e b a m a . Za p r o s j e č n u salatu je
sokovi se ne s m i j u praviti u a p a r a t u k o j i n i j e n a j p r i j e
dovoljna jedna ih dvije jušne žlice od svakog
steriliziran u k i p u ć o j , a o n d a ispran u h l a d n o j vodi.
n a b r o j e n o g sastojka. Koristeći voće i povrće k o j e ti je
Isti p o s t u p a k t r e b a p r i m i j e n i t i i na p o s u d e za č u v a n j e
d o s t u p n o i slijedeći vlastitu d o m i š l j a t o s t stvorit ć e š
sokova.
s a l a t e i z n a d svih o č e k i v a n j a .
Katkada će se sokovi pokvariti usprkos naj-
Na početku koristi slijedeće recepte kao uzor,
p o m n i j o j sterilizaciji aparata. Razlog t o m u m o ž e biti
učeći kako se prave i kombiniraju razni sastojci.
d a j e k o j a o d biljaka p o k v a r e n a , k o j a o n d a p o k v a r i sve
Poslije ostavi recepte po strani, j e r ćeš se i sam
ostale. Zato je iznimno važno p o m n o oprati povrće i
iznenaditi kako je lako i jednostavno složiti
u k l o n i t i u v e l e , p o ž u t j e l e ili t r u l e d i j e l o v e .
originalne i privlačne salate. Kad j e d n o m p o č m e š
slijediti vlastite ideje, preporučljivo je, u svrhu

158 159
Da li zamrznuti sirovu hranu? A sad malo moralne podrške: budi strpljiv!
Dok kuhanje ili prerađivanje uništava životne U rekonstrukciji i regeneraciji tijela p r i r o d n i m
elemente u povrću, voću, koštunjačama i drugoj sredstvima veoma je važno imati na pameti, da
hrani, naglo zamrzavanje toga ne čini. prirodna hrana u obliku svježih sokova od sirova
Naglo zamrzavanje svježih i na stablu dozrelih p o v r ć a m o ž e izazvati č i š ć e n j e c i j e l o g a o r g a n i z m a . T o
p l o d o v a drži životna p o č e l a u zadršci, n e o š t e ć u j u ć i i m o ž e biti, a katkada i jest, p o p r a ć e n o p o v r e m e n i m
neuništavajući prehrambenu vrijednost hrane. b o l o v i m a ili s m e t n j a m a u dijelovima tijela g d j e je
č i š ć e n j e n a j p o t r e b n i j e . Katkada ti m o ž e izgledati da si
Ipak treba podsjetiti, kad se odmrzne do
zapravo bolestan. Ni u j e d n o m tenutku ne smiješ
temperature na kojoj život u atomima postane
misliti da si b o l e s t a n z b o g sokova, p o g o t o v o a k o su
aktivan, takva h r a n a se kvari b r ž e n e g o svježe v o ć e i
svježi i a k o ih piješ istoga d a n a k a d su napravljeni.
p o v r ć e i z v r t a ih' s tržnice. N a j b o l j e ih je n a k o n
odmrzavanja držati na temperaturi od 2 do 4 stupnja, Upravo s u p r o t n o t o m u , m o r a m o shvatiti d a j e
s tim da n i s u bili zagrijani do s o b n e t e m p e r a t u r e za p o s t u p a k čišćenja i ozdravljenja u tijeku, pa što prije
više o d 1 0 d o 1 5 minuta. nakon uzimanja sokova osjetimo tegobe, tim prije će i
proći. Što više soka pijemo, to brži će biti naš
Naglo zamrzavanje ima neusporedivu pred­
oporavak.
nost pred ostalim načinima čuvanja hrane, jer se
može mjesecima sačuvati nepokvarena, ako je Ako smo u sumnji, najbolje je obratiti se

z a m r z a v a n j e i b r z o i t e m p e r a t u r a d o v o l j n o niska da se liječniku koji je upućen u terapeutsku vrijednost

sve p o t p u n o z a m r z n e . D r u g i preporučljivi oblik j e sokova. Ne m o ž e se očekivati da će liječnik znati

sušenje na stablu ih na suncu. Tako dozrelo voće i d o v o l j n o o s o k o v i m a i n j i h o v i m u č i n c i m a , a k o ih nije

p o v r ć e ne bi trajalo d u g o , ako bi išlo u trgovinu primjenjivao dovoljno dugo. Prezreti ili optužiti

nezamrznuto. svježi s o k o d sirova p o v r ć a z n a č i p o k a z a t i n e o p r o s t i v


manjak znanja.
Pri komercijalnom naglom zamrzavanju mno­
Ne možemo očekivati da se otrovi gomilani
gim se voćkama d o d a j e šećer a povrću sol, na što
g o d i n a m a m o g u č u d o m iscijediti iz naših tijela.
treba pri kupovini d o b r o pripaziti. Kao što je već
rečeno, zbog šećera voće gubi na prehrambenoj
vrijednosti i izaziva kiselinu u tijelu, a sol kao Ne daj da te glupani prave budalom
anorganska kemikalija ometa djelovanje probavnih
Neki tvrde da k o ž a požuti od mrkvina soka. U
organa.
tu glupost m o ž e povjerovati samo onaj tko n e m a ni
p o j m a o tjelesnim funkcijama. Očekivati da pigmen-

160 161
tacija m r k v e izbije na kožu a p s u r d n o je kao očekivati Dopusti prirodi da ti propiše recept
d a i s t o u č i n e c r v e n i l o c i k l e ili z e l e n i l o š p i n a t a . Z a t o
Priroda je opskrbila čovjeka svim osnovnim
n e m o j zaboraviti, kadgod ti se n a k o n pijenja soka
sredstvima za d o b r o zdravlje i s n a ž n o , čvrsto tijelo
p o j a v i n a k o ž i ž u t o ili s m e đ e , d a t o p o k a z u j e k a k o
b e z s u v i š n o g sala. Ako j o j p r u ž i m o š a n s u , p r i r o d a ć e
jetra izlučuju žuč i drugi otpad u količinama koje
nas obdariti izvanrednim zdravljem, koje uključuje
izlazni organi ne mogu preuzeti, tako da se
ž i v o t n u r a d o s t uz o b i l j e e n e r g i j e , s n a g e i vitalnosti - i
eliminacija obavlja kroz k o ž n e pore, što je savršeno
život dulji o d p r o s j e k a !
n o r m a l n o . To se d o g a đ a i pri o t r o v a n j u tijela. Sjeti se,
Ta osnovna sredstva što nam ih priroda daje
ako nastavimo piti sokove od povrća, neprirodna
nisu b r o j n a , ah su j e d n o s t a v n a i učinkovita. Prvo,
boja će iščeznuti.
prirodna sredstva se nalaze u prirodnoj hrani koju je
Dogodi se da se nezdrava boja pojavi zbog priroda predvidjela za jelo. Drugo, ako s m o dopustili
p r e m o r e n o s t i r a d o m ili v j e ž b a n j e m i z b o g m a n j k a da n a m tijela udebljaju i o b o l e , priroda n a m n u d i
sna, iako se inače m o ž e m o osjećati u dobroj formi. sredstva za početak obnove tijela u shvaćanju
Nakon o d m o r a nezdrava boja malo pomalo nestane. važnosti održavanja izlučnih o r g a n a čistih i s l o b o d n i h
U svakom slučaju, nakon što se tijelo obnovi o d tvari k o j e ć e , z a d r ž e l i s e p r e d u g o u d e b e l o m
n e p r e k i n u t i m u z i m a n j e m p r i r o d n e h r a n e i svježih c r i j e v u , izazvati t r u l j e n j e i f e r m e n t a c i j u .
s o k o v a od v o ć a i povrća i očisti od o t p a d a i smetnji, Treće, prirodna sredstva za puninu življenja
bit ć e m o tako p u n i zdravlja, e n e r g i j e i vitalnosti, da u k l j u č u j u t a k o đ e r zdrav, p o z i t i v a n p o g l e d n a život.
n a m kritike n e u p u ć e n i h n e ć e smetati. H r a n a i d u š e v n o raspoloženje idu ruku p o d ruku.
Najbolja hrana postaje o t r o v o m u organizmu ako za
vrijeme j e d e n j a vladaju negativni osjećaji. Kad je
n e t k o u m o r a n , ljut, zabrinut, u p l a š e n , zavidan ih mu
je što slična u svijesti, t r e b a o bi se uzdržati od svakog
Ljudska narav protiv prirode
j e l a i p i ć a sve d o k se ne o d m o r i i primiri. M e t n u t i
Ljudska narav je često tvrdoglava, jogunasta i hranu u organizam u tako negativan čas uzrokuje
izopačena, ne da se zbuniti činjenicama i redovito ne nepredvidive reakcije. Hrana se ne probavlja kako
mari za zdrav razum. Upravo je neshvadjivo, da ljudi treba i dolazi do otrovanja.
za koje se prepostavlja da su inteligentni mogu S druge strane, kad za vrijeme jela prevladava
postati žrtve kojekakvih p r o p a g a n d i i tvrdnji k o j e s r e t n o , r a d o s n o , o s u n č a n o o z r a č j e , č a k i m a l e stvari
z a v o d e u b l u d n j u i o d v o d e na krivi p u t . koje bi inače zasmetale rado se zaborave i zanemare,
tako da je o b j e d u g o d a n događaj i probava je u skladu

162
s raspoloženjem. Sav probavni sustav postane u tvjim o č i m a i u cijeloj tvojoj o s o b i . Bit ćeš vrhunski

p o l e t a n i p o d a t a n , a izlučni organi s p r e m n i preuzeti p r i m j e r u s p j e h a k o j i si, u z p o m o ć p r i r o d e , o d l u č i o

o t p a d iz tijela. I s h o d je najbolja m o g u ć a asimilacija postići - i postigao!

hrane.
Kad usvojimo pozitivan pogled na život,
preuzimamo kontrolu nad njim. To ne znači da
i m a m o sve š t o b i s m o željeli. To bi, u stvari, bilo
najgore što bi n a m se m o g l o dogoditi. Znači da s m o
postigli ravnotežu između o n o g a što želimo i o n o g a
što je unutar našeg d o m e t a . Znači da s m o naučili
kako suživjeti sa svijetom i s uvjetima koji nas
o k r u ž u j u , svjesni da nije ništa stalno osim m i j e n e !

Priroda ne zanemaruje duše


S v a t k o traži s r e ć u , m i r i s i g u r n o s t . Te stvari se
ne m o g u naći u vanjskim okolnostima. Mogu se naći
u n u t a r nas s a m i h . Tražit ć e m o i h u z a l u d n o sve d o k i h
ne o t k r i j e m o i ne u z g o j i m o u s v o m e srcu i p a m e t i .
Kad k o n a č n o shvatimo kako je to lako naći u
n a š o j vlastitoj svijesti, u s v a j a m o p o t p u n o novi p o g l e d
na život. Dolazimo do stanja visoke samosvijesti i
samopouzdanja, koje n a m nitko ne može oduzeti.
B e z t o g a i k a d b i s m o izgubili svu s u v i š n u t e ž i n u , bila
bi to s a m o izvanjska p r o m j e n a . Č e m u zdravo tijelo i
idealna vaga, ako se u n u t r a ništa nije promijenilo?
I z n u t r a ć e š i d a l j e biti o s o b a p r e t j e r a n e težine, k o j u
zdravsteni p r o b l e m i sustižu j e d a n za drugim.

Ako naučiš imati kontrilu nad svojim životom,


tvoja d u š a ć e zaiskriti n u t a r n j i m ž a r o m , koji ć e blistati

165
164
RECEPTI ZA SALATE OD VOĆA I r a s k r i ž e n u datulju u s r e d i n u u o b l i k u križa, p o s p i
o r a s i m a i stavi višnju u s r e d i n u . R u b t a n j u r a ukrasi
POVRĆA potočarkom.

Br. 2
O p a s k a : recepti 1-50 su za j e d a n o b r o k po o s o b i .
Celer, 2 j u š n e žlice - sitno isjeckan
Mrkva, 2 j u š n e žlice - sitno ribana
Br. 1 Z e l e n a salata, 2 j u š n e žlice

Mrkva, 2 j u š n e žlice Luk, 1 j u š n a žlica - salata, luk i rajčica s i t n o


- sitno ribana
i s j e c k a n i i izmiješani
Z e l e n a salata, 2 j u š n e žlice - sitno isjeckana
Rajčice, osrednja polovica Rajčica, 1 o s r e d n j a
- izrezana na k o m a d i ć e
Celer, 2 j u š n e žlice - sitno isjeckan Crveni k u p u s , 2 j u š n e žlice - sitno isjeckan

Kaki ( d r a g u n ) o s r e d n j i , 2 / 3 - o g u l j e n i p o d i j e l j e n na B a n a n a z g n j e č e n a , 1 j u š n a žlica
kriške Jabuka, ribana
G r o ž đ i c e , 2 j u š n e žlice - po m o g u ć n o s t i b e z S m o k v a , 1 velika, izrezana
sjemena M e d , dvije j u š n e žlice
Crveni k u p u s , 2 j u š n e žlice - sitno isjeckan Orasi, m l j e v e n i , 2 j u š n e žlice - b a n a n u , j a b u k u , s m o k v u ,
B a n a n a , /i velike
l
- izrezana m e d i orahe pomiješati
D a t u l j e , 2 velike ili 3 m a l e - s i t n o izrezane Avokado, Vi o s r e d n j e g a - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Rotkve, 5 malih - t a n k o izrezane Rotkva, 5 sitnih - čitave
J a b u k a , 1 velika - r i b a n a ( d e l i š e s , a k o je Masline, p u n j e n e
moguće) Peršin
Avokado, 1 o s r e d n j i
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Slazi u slojeve k a k o slijedi: celer, o n d a mrkva,
Za u k r a s - 1 datulja, mješavina salate, luka i rajčice te sloj crvenog kupusa.
višnja, p o t o š a č k a . mljeveni orasi, maraskino Metni u sredinu mješavinu banane, jabuke, smokve,
meda i oraha. Kriške avokada i rotkvice poredaj
Slazi slojeve j e d a n na drugi, p o č e v š i s m r k v o m pa u o k o l o , p u n j e n e masline u sredinu, za ukras postavi
do banane. Poredaj rotkve uokrug, metni ribanu peršin.
jabuku u sredinu, kriške avokada sa strana,

166 167
Br. 3 svježe, k r h k e - sitno isjeckana
Karfiol, 2 j u š n e žlice - sitno nariban
Š p a r o g e ( s i r o v e ) , 1 ili 2 s t a p k e , svježe
Grašak, svjež, s o č a n ,
i lako lomljive
M a h u n e (sirove), 6 svježih, lomljivih- s i t n o i s j e c k a n e 1 ili 2 j u š n e žlice - cijeli

Salata, V4 glavatica, svježa i praskava - n a k r u p n o izrezana Avokado, % o s r e d n j e g a


Peršin, 2 j u š n e žlice sitno narezan Listovi salate
Mrkva, sitna sitno ribana Složi svježe listove salate na plitki tanjur i na njih
M e k a n i sir, 6 0 g r a m a slazi p o v r ć e p o r e d u k a k o j e g o r e n a v e d e n o , p o s p i
Breskva, V2 velike, svježa grašak po vrhu i ukrasi kriškama avokada. (Ako je
Avokado, % o s r e d n j e g a - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o krastavac s i t n o strugan, k o r u će biti l a k o žvakati, a
Listovi salate ujedno krastavčev s o k će ovlažiti salatu i dati j o j
Orasi, 4 ili 5 p o l o v i c a specifičan okus.)
Orasi, m l j e v e n i

Br 5
Pomiješaj sve, osim breskve, avokada, mljeve­
Salata, A glavice, svježa, praskava
l

nih o r a h a i sira. Složi listove salate na d n o t a n j u r a pa


Celer, 1 ili 2 stabljike - sitno isjeckan
p o l o ž i na to s m j e s u i daj j o j o b l i k h r p e . Pokrij h r p u
tankim kriškama breskve i ukrasi tankim odrescima Krumpir, (sirov, s l j u s k o m ) ,

avokada. Stavi o s t a t a k sira u s r e d i n u i p o s p i s i t n o V2 s i t n o g a - iskrižan vrlo s i t n o


mljevenim orasima. Mrkva, 1 o s r e d n j a - sitno ribana
Luk ( b l a g i ) , Vi velike glavice - s i t n o izrezan
Z e l e n a paprika, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezana
Br. 4
Rajčija (zrela), 1 velika ili
Salata, VA glavice, dvije male - o g u l j e n a i izrezana u t a n k e
svježa i praskava n a k r u p n o izrezana kriške
Celer, 2 ili 3 stabljike sitno isjeckan M e k a n i sir, 6 0 g r a m a
Krastavac, V2 o v e ć e g a Avokado, % o s r e d n j e g a - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
(neoguljen) s i t n o nastrugan
Lišće o b i č n e ili endivija salate
Peršin, 1 j u š n a žlica sitno isjeckan
Sve u s i t n j e n o p o v r ć e m e t n i u h r p u na lišće salate,
Mladi luk, 2 ili 3 s i t n o izrezan pokrij kriškama rajčice, ukrasi izrezanim avokadom, a
Š p a r o g a (sirova), 2 ili 3
n a vrh m e t n i sir p o s u t p a p r i k o m .

168
Br. 6 Br. 8
Kupus, svjež, Vz šalice - sitno isjeckan
Salata, Vz tvrde glavice - izrezana Celer, Vz šalice - izrezan
Avokado, Vz velikoga - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o Š p i n a t , 3 ili 4 lista - sitno isjeckan
Ananas, 4 koluta, (svjež ili n e š e ć e r e n i Mrkva, 1 velika - sitno ribana
iz k o n z e r e v e ) M e d , 1 j u š n a žlica
M e k a n i sir, 9 0 g r a m a Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan J a b u k a , 1 velika, ribana,
Crvena paprika, slatka, n e k o l i k o režnjeva ili n e š e ć e r e n i a n a n a s
Lišće o b i č n e ili endivija salate Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan
Rastresi narezanu salatu na cijele listove pa Crvena slatka paprika, 1 velika
p o k r i j s l o j e m m e k o g sira. R a s p o r e d i kriške a v o k a d a ili p l o š k e rotkve za ukras
o k o s r e d i n e tanjura i k o l u t e a n a n a s a sa svake strane.
Sve pospi usitnjenim peršinom i ukrasi tankim
Složi slojeve kupusa, celera i š p i n a t a na plitki
režnjevima slatke crvene paprike. (Avokado se m o ž e
tanjur. Prekrij ribanom mrkvom i polij koliko je
razrezati r e z a č e m za k u h a n a jaja.)
moguće ravnomjerno p u n o m žlicom meda, pokrij
m e k i m s i r o m i z a v r š i r i b a n o m j a b u k o m ili a n a n a s o m .
Br. 7 Ukrasi izbojcima peršina i režnjevima slatke c r v e n e
p a p r i k e ili r o t k v i n i m p l o š k a m a .
Salata, % tvrde glavice - s i t n o izrezana
Mrkva, 1 ili 2 velike - sitno ribana
G r o ž đ i c e , b e z s j e m e n a , *A šalice
Br. 9
Meki sir, 90 g r a m a M a h u n e , (sirove i s v j e ž e ) , 6 ili 7
Med
- sitno ribane
Š p a r o g e , (sirove i svježe) 4 ili 5 stapki
Rasporedi po tanjuru ih pladnju izrezanu salatu,
prekrij m r k v o m p o m i j e š a n o m s p o l a grožđica. Polij
- sitno isjeckane
ž l i c o m m e d a , ili p o v o l j i , p o k r i j m e k i m s i r o m i u k r a s i
Krastavac, ( n e o g u l j e n ) , Vz velikoga
ostatkom grožđica.

- s i t n o riban

170 171
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žli< - sitno ribana S m i j e š a j sve s k u p a o s i m r a j č i c a i m a l o m e k o g a sira.
Celer, 2 ili 3 s t a p k e , k r h a k - riban ili s i t n o isjeckan Složi u h r p u na lišću salate i pokrij tankim kriškama
Mrkva, 1 ili 2 velike - sitno ribana r a j č i c e . Po vrhu d o d a j sir i m a l o p a p r i k e .
O r a h , Vi šalice - usitnjen
Grožđe bez sjemena,
Br. 11
Vi šalice - izrezano na dva ili četiri
dijela K r u m p i r (sirov, s l j u s k o m ) ,
Breskva, 1 velika, Vz o s r e d n j e g a - s i t n o riban
svježa, zrela - izrezana u z d u ž n o na t a n k e Mrkva, 1 m a n j a - sitno ribana
kriške Celer, 2 ili 3 stabljike, k r h a k - s i t n o i s j e c k a n
Peršin, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan
Izmiješaj u zdjeli sve s a s t o j k e o s i m breskve, o r a h a i Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o r i b a n a
n e k o l i k o b o b a grožđa. Metni s m j e s u na lišće salate, J a b u k a , 1 velika, s o č n a - ribana
prekrij ploškama breskve i ukrasi orasima i Cikla, 1 o s r e d n j a , m l a d a - s i t n o ribana
r a s p o l o v l j e n i m g r o ž đ e m . D o d a j m e d a p o želji. O r a h , Vi šalice - usitnjen

Smiješaj sve s k u p a o s i m j a b u k e , r e p e i m a l o o r a h a .
Složi u h r p u na Ušću salate, prekrij s l o j e m r i b a n e
Br. 10
j a b u k e i završi s l o j e m r i b a n e cikle. P o s p i o r a s i m a .
Salata, % glavice - izrezana
Š p a r o g a (svježa sirova),
2 do 3 s t a p k e - sitno isjeckana
Br. 12
Mladi luk, 4 ili 5 Crveni k u p u s , Vz šalice - sitno isjeckan
Luk (slatki), Vz velike glavice - t a n k o izrezan Š p a r o g a , 3 ili 4 s t a p k e - sitno izrezana
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o i s j e c k a n a Mladi luk, 3 ili 4 - sitno isjeckan
Celer, 2 ili 3 stabljike, k r h a k - s i t n o i s j e c k a n Celer, 3 ili 4 stabljike,
Rajčica, 2 o s r e d n j e , svjež, k r h a k - s i t n o riban ili i s j e c k a n
z r e l e i tvrde - o g u l j e n a i iskrižana M a h u n e (svježe, s i r o v e ) ,
M e k i sir, 6 0 g r a m a 4 ili 5 - ribane
Rajčica, 2 velike, z r e l e , tvrde - o g u l j e n e , 1 u kriške, 1 u
kocke
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o r i b a n a

172
M e k i sir, 6 0 g r a m a Pomiješaj kupus, salatu, celer, peršin i zelenu
Mažuran p a p r i k u pa složi u h r p u . Metni u sredinu tanjura,
Krastavac, Vz o s r e d n j e g a - i s p r o b a d a j k o r u vilicom, ukrasi svježim listovima salate, prekrij ribanom
p a reži n a t a n k o repom i ogradi kriškama avokada. Kuglice sira,
Paprika p o p r a š e n e p a p r i k o m , stavi s a s t r a n a h r p e . Složi s a
zrelim maslinama i celerom punjenim avokadom i
b a d e m i m a . (Za ovaj nadjev zgnječi avokado i tuci ga
Pomiješaj u zdjeli kupus, šparoge, luk, celer,
do žitkosti, a o n d a primiješaj usitnjene ih m l j e v e n e
mahune, kocke rajčice, zelenu papriku i većinu
bademe.)
m e k o g sira. Pospi malo mažuranom (može ga se
kupiti u p r a h u ) . Složi u hrpu, ukrasi lišćem salate i
p o k r i j p r e o s t a l o m , k r i ž a n o m r a j č i c o m , m e t n i m e k i sir Br. 1 4
po vrhu. Ploške od krastavca složi na vanjski r u b
Salata, Vz svježe glavice sitno isjeckana
salate. P o s p i m a l o p a p r i k e na sir i krastavce.
Špinat, 6 ili 8 listova sitno isjeckan
Peršin, 1 j u š n a žlica s i t n o izrezan
Mladi luk, 6 ili 8 s i t n o izrezan
Potočarka
Krastavac ( n e o g u l j e n ) ,
Crveni k u p u s , 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan - izrezan n a t a n k o
Vz velikoga,
Salata, % tvrde glavice - sitno isjeckana
Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
Ukrasi tanjur lišćem salate. Pomiješaj špinat,
Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan
peršin, luk i p o t o č a r k u pa rastresi po tanjuru. Prekrij
Z e l e n a paprika,
ploškama krastavca i popraši paprikom.
% č a j n e žlice - sitno ribana
Repa, mlada, 1 do 2 j u š n e žlice
Br. 15
- sitno ribana
Avokado, Vz velikoga - oguljen i uzdužno rezan Mladi luk, 3 ili 4 - sitno isjeckan
M e k i sir, 1 j u š n a žlica - u dvije k u g l i c e Salata, 3 ili 4 lista - s i t n o izrezana
Paprika Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan
Masline, zrele Rotkva, svježa, 3 ih 4 - t a n k o izrezana
Celer p u n j e n skašenir i avokadom, pomiješanim s Celer, 3 ili 4 stabljike - sitno isjeckan
mljevenim bademima Š p a r o g e , 3 ili 4

174 175
s t a p k e (sirove) - s i t n o izrezane P o t o č a r k a , 3 ili 4 i z b o j k a - sitno isjeckana
Grašak, svjež, m e k a n , Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o ribana
Vi šalice - cijeli Rajčica, 1 velika, zrela, tvrda - o g u l j e n a i izrezana na
Krastavac, Vz o s r e d n j e g a - riban s k o r o m ploške
Rajčica, 1 s r e d n j a , tvrda, Avokado, Vz o s r e d n j i - o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
crvena - izrezana na o k r a j k e Meki sir, 6 0 g r a m a

Pomiješaj sve skupa osim rajčice, pa složi u Sve i s j e c k a n o i r i b a n o p o v r ć e p o m i j e š a j i stavi u


h r p u na listove salate. Ogradi okrajcima rajčice. Uz hrpu na listove salate. Pokrij ploškama rajčice i
o v o i d e i z v r s n o š v i c a r s k i sir. p o r e d a j r u b n o k r i š k e a v o k a d a . N a v r h m e t n i m e k i sir.

Br.16 Br. 1 8
Salata, Vz m a l e , tvrde glavice - s i t n o i s j e c k a n a
Rajčica, 1 velika, glatka,
Celer, 2 ili 3 stabljike - sitno isjeckan
crvena, tvrda - o d r e ž i vrh, izdubi s r e d i n u ,
Peršin, 2 j u š n e žlice - sitno isjeckan malo nazubi rub
Peršin, 2 j u š n e žlice - izrezan Celer, 3 ili 4 stabljike, k r h a k - s i t n o i s j e c k a n
Rajčica, 2 o s r e d n j e , z r e l e ,
Mladi luk, 3 ili 4 - sitno isjeckan
tvrde - o g u l j e n a i iskrižana
Krastavac, Vz o s r e d n j e g a ,
Avokado, Vz velikoga,
s korom - riban
zreloga - o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Obloži tanjur endivija salatom, pa pokrij
Z e l e n a paprika, slatka
isjeckanom salatom, celerom i peršinom. Poredaj
naizmjenično kriške avokada i rajčice.
Nakon nazubljavanja ruba, izrezi rajčicu od
nazubljenja do dolje, tako da nazubljenja nalikuju
Br. 17 laticama o t v o r e n a cvijeta, pa je položi na listove salate
Salata, M glavice, u tanjur. Pomiješaj izdubljenu sredinu rajčice,
- sitno isjeckana
M a h u n e , 4 ili 5, isjeckani celer, mladi luk, te sira toliko da p o v e ž e
sirove, svježe mješavinu. Zavrči ostatkom sira i ukrasi veoma
- sitno isjeckane
Krastavac, Vz velikoga, tankim režnjima slatke zelene paprike i zrelim
s korom maslinama.
- sitno riban

176 177
Br. 19 Br. 21
Celer, 3 ili 4 stabljike - sitno isjeckan Salata, 1 glavica - sitno isjeckana

Avokado, % velikoga, z r e l o g a Celer, 2 ili 3 stabljike - sitno isjeckan


Kaki, vrlo z r e o , 1 veliki ili 2 m a l a
J a b u k a , 1 velika ili 2 m a l e - oguljena, očišćena,
izrezana u k o l u t e ne d e b l j e
- o g u l j e n i p o d i j e l j e n na
od 5 m m , u r o n j e n a s m j e s t a
kriške
u limonov sok da ne
M e k i sir, 6 0 ili 9 0 g r a m a
potamni
D a t u l j e , M velike, za ukras
Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan

Složi salatu i c e l e r na listove (endivija) salate,


Rasporedi isjeckani celer na podložku od
pokrij kriškama kakija i završi mekim sirom, s
listove salate. Oguli avokado i razrezi u kolute o k o
polovicom datulje u sredini.
koštice. Na svaki kolut od jabuke metni kolut
avokada. Rasporedi ih ukrasno na podlozi od celera
t e p o s p i i s j e c k a n i m p e r š i n o m . U z o v e s e m o ž e služiti Br. 2 2
Š v i c a r s k i sir.
Salata, Vz male glavice - sitno isjeckana
Celer, 2 stabljike - sitno isjeckan
Br. 2 0 Šljive, svježe ili s u h e ,
Vi šalice - b e z koštica, izrezane
K u p u s , 1 šalica - sitno isjeckan
nasitno
Celer, 2 ili 3 stabljike - sitno isjeckan
J a b u k a , 1 velika, zrela,
Masline, z r e l e , 5 ili 6, velike - i z r e z a n e u k o a m d i ć e
sočna - sitno ribana
Rotkva, c r v e n a , sitna, 4 ili 5 - izrezane u k o m a d i ć e S l a t k o v r h n j e , Vz šalice, t u č e n o
Kiselo v r h n j e Orasi
Pomiješaj celer, salatu, šljive i jabuku. Za
Ostavi m a l o rotkve za ukras, ostalo pomiješaj. čvrstoću dodaj tučeno vrhnje zaslađeno medom.
Primješaj po želji kiselo vrhnje povrću. Ako n e m a Poslužuj na podlozi od listova salate, posutim
ukusa dodaj malo biljne soli. Vrh ukrasi sitnim preostalim vrhnjem i usitnjenim orasima. (Ako se
k o m a d i ć i m a rotke. Služi na p o d l o z i od salate. r a b e s u h e šljive, n a m o č i ih p r e k o n o ć i u m l a k o j vodi
d o k ne omekšaju. N e m o j ih kuhati.)

178 179
Br. 23 Br. 2 6
R e p a , 1 o s r e d n j a , bijela, slatka
Rajčica, 1 ili 2 dvije velike,
tvrde, z r e l e - o g u l j e n a i izrezana na
- ribana
ploške
Crveni k u p u s , Vz šalice - sitno isjeckan
Avokado, Vz velikoga ili
Celer, 1 ili 2 stabljike - sitno isjeckan
1 mali, zreli - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Peršin, 1 č a j n a žlica - sitno isjeckan
Meki sir, 60 ili 90 g r a m a
Salata („rimska"), Vz
(Endivija) salata
m a l e glavice - s i t n o izrezana
Avokado, Vz o s r e d n j e g a - o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan
Složi (endivija) salatu na plitki tanjur, te okruži
naizmjenično kriškama rajčice i avokada. Metni meki
D o d a j m a l o m a j o n e z e , pa sve l a g a n o izmiješaj s
sir u s r e d i n u i p o p r a š i ga p a p r i k o m .
dvije vilice. Daj listovima salate oblik m a l o g č a m c a , pa
ih napuni smjesom, ukrasi kriškama avokada
posutima paprikom.
Br. 25
K u p u s , Vz šalice - s i t n o izrezan
Peršin, 1 č a j n a žlica - sitno isjeckan Br. 2 7
Celer, 2 stabljike, krhak - sitno isjeckan i.
Mrkva, 1 velika - sitno isjeckana Kupus, Vz šalice - s i t n o izrezan
M e d , 1 j u š n a žlica Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o i s j e c k a n a
M e k i sir, 6 0 g r a m a Celer, 1 ili 2 stabljike - s i t n o izrezan
Jabuka, jedna manja Kiselo vrhnje
ili o s r e d n j a - ribana 2.
Avokado, Vz m a l o g a - o g u l j e n i u z d u ž n o izrezan Celer, 4 ili 5 stabljika - s i t n o izrezan
Mrkva, 1 m a l a - sitno ribana
Slazi jedno na drugo na podlogu od salate, Majoneza
p r e m a redu u receptu. Obrubi kriškama avokada. U 3.
s r e d i n u m o ž e š staviti g r a n č i c u p e r š i n a . Celer, 1 ili 2 stabljike - s i t n o izrezan
Cikla, 1 o s r e d n j a , m l a d a - sitno ribana

181
180
Salata, Vi m a n j e glavice - s i t n o izrezana celerom punjenim kremom od sira i drobljenim
Za ukras: 3 ili 4 m a l e c r v e n e rotkve, Vi avokada i z e l e n a orasima.
paprika.

Tri gornje kombinacije promiješaj odvojeno, Br. 2 9


slijedeći red u receptu, dodajući začin po volji.
B a n a n a , 1 ili dvije, j a k o zrele- izrezana n a k o c k e
O b l i k u j u h r p e p a s v a k u p r e n e s i n a list (endivija)
Salata, V-i m a n j e glavice s i t n o izrezana
salate na o v e ć e m pladnju, ostavljajući m e đ u njima
r a z m a k od b a r e m 5 c m , da se ne bi slijepile. Ukrasi br. Celer, 2 ili 3 stabljike sitno isjeckan

1 t a n k i m kriškama rotkve, br. 2 režnjevima avokada, a Kruška, V> tvrde, z r e l e izrezana n a k o c k e


br. 3 tankim izrescima zelene paprike i jednom Slatko vrhnje, tučeno,
punjenom maslinom. Služi s p u n j e n i m m a s l i n a m a , Vi šalice zaslađeno m e d o m
švicarskim sirom i srčikama celera. Orasi, 2 j u š n e žlice sitno zdrobljeni

Br. 2 8 Pomiješaj sve sastojke s d i j e l o m t u č e n o g vrhnja


i n e š t o oraha. Složi na listove salate. Pokrij o s t a t k o m
Kupus, 1/3 šalice - s i t n o izrezan vrhnja i oraha.
Celer, 3 ili 4 stabljike - s i t n o izrezan
Salata, A m a n j e glavice
l
- s i t n o izrezana
Mrkva, 1 o s r e d n j a - sitno ribana Br. 3 0
Z e l e n a paprika, 1 č a j n a žlica - s i t n o i s j e c k a n a
J a b u k a , 1 ili 2, z r e l e ,
Kiselo v r h n j e
sočne („johnatan") - s i t n o ribana
Mažu ran
Meki sir, 6 0 g r a m a Špinat, 5 ili 6 svježih listova - s i t n o i s j e c k a n

Za ukras: režnjevi Vi avokada i slatke c r v e n e paprike. C e l e r , 3 ili 4 stabljike - sitno isjeckan


Crveni k u p u s , 1/3 šalice - sitno isjeckan

Miješaj lagano s dvije vilice, dodajući kiselo Peršin, 1 č a j n a žlica - sitno isjeckan

vrhnje po želji. Složi mješavinu u sredinu salate i


p o s p i m a l o m a ž u r a n o m . Prekrij m e k i m sirom i ukrasi Polovicu ribane jabuke pomiješaj s usitnjenim
režnjevima avokada i slatke crvene paprike. Služi s p o v r ć e m o s i m peršina. Složi na p o d l o g u od salate i
pokrij o s t a t k o m j a b u k e i p e r š i n o m . Uz o v o ide tanko
n a r e z a n š v i c a r s k i sir.

182 183
Br. 31 Pomiješaj špinat, avokado, celer i luk, pa n a p u n i
Grejpfrut, 1 veliki, z r e o , i z d u b l j e n e rajčice. M e t n i u plitki t a n j u r na p o d l o g u

sladak od (endivija) salate i po vrhu ukrasi tankim


- oguljene kore i nutarnje
opne režnjevima zelene paprike. Stavi z r e l e masline na

Avokado, z r e o ali čvrst, sredinu svake p u n j e n e rajčice. Uz o v o idu srčike


c e l e r a , z r e l e m a s l i n e i š v i c a r s k i sir.
Vz m a n j e g a , - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Salata, Vz o m a n j e glavice - sitno isjeckana
Celer, 3 ili 4 stabljike - sitno isjeckan Br. 3 3
Meki sir, 6 0 ili 9 0 g r a m a
Š p i n a t , Vz o v e ć e g - vrlo s i t n o i s j e c k a n
Orasi, 1 j u š n a žlica - u s i t n j e n , te 1 cijeli za J a b u k a , 1 ili 2 m a n j e , s o č n e - s i t n o r i b a n a
ukras
Kaki ( d r a g u n ) vrlo z r e o ,
1 veliki ili 2 m a l a - o g u l j e n i rastvoren u kriške
O b l o ž i plitki tanjur listovima salate i napravi o k r u g C e l e r , 2 ili 3 stabljike - sitno isjeckan
od naizmjeničnih režnjeva grejpfruta i kriški avokada. M e k i sir, 1 ili 2 j u š n e žlice
Pomiješaj isjeckanu salatu i celer, polovicu m e k o g Avokado, Vz o m a n j e g a - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
sira i u s i t n j e n e o r a h e . Složi u s r e d i n u tanjura i površi
ostatkom mekog sira te cijelim orahom. Popraši
Pomiješaj špinat, kaki i celer, složi na p o d l o g u
paprikom.
od salate, površi mekim sirom, ukrasi kriškama
avokada i popraši paprikom.

Br. 32
Br. 3 4
Špinat, Vz o v e ć e g - vrlo s i t n o i s j e c k a n
Avokado, z r e o , Vz o v e ć e g a - oguljen i dobro zgnječen Z e l e n a salata, Vz m a l e ,
Celer, 2 ili 3 stabljike - sitno isjeckan tvrde glavice - sitno isjeckana
Luk, slatki, Vz o s r e d n j e K u p u s , % šalice - sitno isjeckan
glavice - sitno isjeckan Krumpir, sirov, Vi
Rajčica, 2 o s r e d n j e , z r e l e , osrednjega - sitno riban

crvene, otvrde - izdubi s r e d i n u B a d e m i , Vi šalice - u s i t n j e n i ili m l j e v e n i


Z e l e n a paprika, slatka,
Z r e l e m a s l i n e i z e l e n a p a p r i k a za ukras
1 č a j n a žlica - sitno isjeckana
Meki sir, 6 0 ili 9 0 g r a m a

184
Polovice o r a h a , 6 ili 8 Br. 3 6
Avokado, % m a n j e g a - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Kupus, 1/3 šalice - s i t n o izrezan
Mažuran, (koliko s t a n e u dva prsta)
Celer, 3 ili 4 stabljike - s i t n o izrezan
Peršin, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan
Pomiješaj salatu, k u p u s , krumpir, zelenu papri­
M e d , 1 č a j n a žlica
ku, mažuran i b a d e m e , m e t n i na p o d l o g u od salate.
J a b u k a , 1 velika „delišes" - ribana
O b r u b i k r i š k a m a a v o k a d a i p o l o v i c a m a o r a h a . Površi
B a n a n a , zrela, Vz velike - izrezana n a t a n k o
mekim sirom i popraši paprikom.
Kaki ( d r a g u n ) , 1 o s r e d n j i
ili 2 mala, z r e o - o g u l j e n i r e s t v o r e n u kriške
M e k i sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Br. 3 5
O b l o ž i plitki t a n j u r (endivija) s a l a t o m i naslazi
Mrkva, 1 o s r e d n j a - sitno ribana
sastojke po gore n a v e d e n o m redu - o s i m kakija i
Špinat, Vz svežnja, svjež - sitno isjeckan
m e k o g sira. O b r u b i kriškama kakija i površi m e k i m
Salata Vi tvrde glavice - sitno isjeckana
s i r o m . U s r e d i n u stavi g r a n č i c u p e r š i n a .
Peršin, 1 j u š n a žlica - usitnjen
M e k i sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
Vrhnje Br. 3 7
M e d , 1 žlica Špinat, Vz svežnja, svjež s i t n o izrezan
D a t u l j e , 4 ili 5 - sitno izrezane Salata, A m a l e glavice
l
s i t n o izrezana
J a b u k a , 1 velika „delišes" - ribana Celer, 2 ili 3 stabljike s i t n o izrezan
Avokado, A o s r e d n j e g a
l
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o Avokado, 1/3 velikoga o g u l j e n i t u č e n do žitkosti
Mrkva, 1 velika sitno ribana
Pomiješaj u zdjeli mrkvu, špinat, salatu i peršin M e d , 1 č a j n a žlica
pa d o d a j 1 j u š n u žlicu m e k o g sira i vrhnja toliko M e k i sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
koliko se o b i č n o d o d a j e z a č i n i m a za salatu. M e t n i Jabuka, osrednja, sočna ribana
m j e š a v i n u u plitki t a n j u r na p o d l o g u od salate. Polij P e r š u n , 1 j u š n a žlica izrezan
medom i prekrij izrezanim datuljama. Dodaj sloj
ribane jabuke i površi ostatkom sira i kriškama Pomiješaj špinat, salatu, celer i tučeni avokado
avokada. Popraši paprikom. i s m j e s u raširi p o p o d l o z i o d listova salate n a p l i t k o m
tanjuru. Pokrij s l o j e m ribane mrkve, p o k a p a j m e d o m ,

186 187
J a b u k a , 1 velika ili
pa dodaj sloj mekog sira, potom sloj od ribane
osrednja, sočna - s i t n o ribana
jabuke, te pospi izrezanim peršinom.

Složi (rimsku) salatu na plitki tanjur i dodaji


Br. 3 8 slojeve salate, celera, mrkve, smokava i potočarke.
K u p u s , 1/3 šalice - s i t n o izrezan Pokapaj medom i pokrij mekim sirom, površi
D a t u l j e , 5 ili 6 - s i t n o izrezane ribanom jabukom i grančicom potočarke.
Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan (Ako se rabe s u h e s m o k v e , treba ih namočiti u
Salata, % tvrde glavice - - s i t n o izrezana mlakoj vodi, ne kuhati!)
P o t o č a r k a , n e k i l i k o izbojaka - s i t n o i s j e c k a n a
M e d , 1 č a j n a žlica
Br. 4 0
J a b u k a , 1 velika ili o s r e d n j a - ribana
Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a Celer, 3 ili 4 stabljike - s i t n o izrezan
Avokado, A velikogal
- o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o Salata, A m a l e tvrde glavice - s i t n o izrezana
l

Paprika, n a p r s t a k Peršin, 1 j u š n a žlica - sitno isjeckan


M e d , 1 č a j n a žlica
Ukrasi plitki t a n j u r svježim listovima (endivija) R e p a , 1 o s r e d n j a ili 2 m a l e ,
salate i pokrij slojem kupusa, zatim peršinom, svježe, s o č n e - sitno ribana
salatom i p o t o č a r k o m , pa pokapaj m e d o m . D o d a j sloj J a b u k a , 1 velika „delišes" - ribana
j a b u k e , z a t i m m e k i sir. P o r e d a j t a n k e k r i š k e a v o k a d a Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a
o k o hrpe, a u sredinu metni grančicu peršina. Popraši Paprika, naprstak
paprikom.

Na listove (endivija) salate slazi s l o j e v e c e l e r a ,


Br. 3 9 salate i peršina pa pokapaj m e d o m . Pokrij s l o j e m
ribane repe i jabuke, površi mekim sirom, pospi
Salata, A tvrde
l
- s i t n o izrezan
paprikom i ukrasi grančicom peršina.
Celer, 2 ili 3 stabljike - s i t n o izrezan
Mrkva, 1 o s r e d n j a - ribana
S m o k v e , c r n e , 2 ili 3 - s i t n o izrezane Br. 4 1
P o t o č a r k a , n e k o l i k o izbojaka - s i t n o izrezana
Jesenske kruške,
M e d , 1 č a j n a žlica
2 velike, s o č n e - izrezane u k o c k e
Meki sir, 6 0 d o 9 0 g r a m a

189
188
Salata, Vz tvrde glavice - s i t n o izrezana njih zrakasto režnjeve avokada. Ukrasi p e r š i n o m i

D a t u l j e , 5 ili 6 - s i t n o izrezane c i j e l i m ili i s j e c k a n i m b a d e m i m a .

Slatko v r h n j e , t u č e n o , Vz šalice
R i m s k a salata Br. 4 3
Kupus, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
Pomiješaj po volji t u č e n o g a vrhnja s kruškama, Špinat, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
s a l a t o m i d a t u l j a m a i služi u (čunastim) listovima Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
rimske salate. Površi o s t a t k o m v r h n j a i p o l o v i c o m P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezane
datulje. Grašak, 2 j u š n e žlice, z e l e n , svjež, sirov
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Med
Br. 4 2
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , „delišes" - s i t n o r i b a n a
Mrkva, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezana Z e l e n a paprika, 1 k o l u t
Špinat, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan Rotkva, 1 o s r e d n j a ili velika, c r v e n a
B a n a n a , V2 o s r e d n j e , z r e l a - izrezana
G r o ž đ i c e , 2 j u š n e žlice Slazi sastojke u duboki tanjur, po redu kojim
Crveni k u p u s , 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan s u n a v e d e n i . P o k a p a j m e k i sir m e d o m p r i j e n e g o što
Salata, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezana dodaš ribanu jabuku. Ostavi dvije žličice sira za
Z e l e n a p a p r i k a , 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezana ukrašavanje. Metni kolut paprike u sredinu sloja

Kaki ( d r a g u n ) , Vz velikoga - o g u l j e n i rastavljen u kriške j a b u k e , u kolut m e t n i sir i na vrh rotkvu.

J a b u k a , 1 o s r e d n j a , „delišes" - r i b a n a
Avokado, 1/3 o s r e d n j e g a , Br. 4 4
zreo - o g u l j e n i izrezan u z d u ž n o
Salata, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezana
Peršin, n e k o l i k o izbojaka Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
B a d e m i , sirovi, 8 do 10 - cijeli ili isjeckani Špinat, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
Z e l e n a paprika, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezana
Položi listove salate kao podlogu, na to slazi Grašak, 2 j u š n e žlice, z e l e n , svjež, sirov
s l o j e v i t o r i b a n u m r k v u i š p i n a t , z a t i m slazi o s t a l e M e k i sir, 6 0 g r a m a
sastojke j e d a n na drugi, po redu kako su navedeni u Med
r e c e p t u . U s r e d i n u stavi u o k r u g r e ž n j e v e kakija, a o k o J a b u k a , 1 o s r e d n j a , „delišes" - s i t n o r i b a n a

190 191
Karfiol, A glavice
X
- p o d i j e l j e n na „cvjetiće" S l o ž i i z r e z a n o p o v r ć e u d u b o k i ili p l i t k i t a n j u r ,
Rotkva, 3 c r v e n e , pokrij polovicom mekog sira, pokapaj medom te
izrezane k a o cvijet - očisti rotkve, odreži vrh, pa prekrij ribanom jabukom. Preostali sir stavi u
o d d n a pažljivo zarezuj sredinu, m e t n i na n j e g a kolut z e l e n e paprike, a u
latice
kolut namjesti rotkvu.
Avokado, V2 o s r e d n j e g a

Naslazi u dubokom tanjuru slojeve salate,


Br. 4 6
špinata, celera, zelene paprike i graška. Prošaraj
m e k i m s i r o m i p o k a p a j m e d o m . Ostavi žličicu sira za Cikla, 2 j u š n e žlice,
ukras. D o d a j sitno r i b a n u j a b u k u . Postavi karfiol u crvena, slatka, sirova - vrlo s i t n o r i b a n a
s r e d i n u . P o d i j e l i sir na tri g r u m e n a i postavi ih na Celer, 2 j u š n e žlice - isjeckan
j e d n a k o m o d s t o j a n j u o k o karfiola, te m e t n i izrezane Kupus, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
rotkve na svaki grumen sira. Obrubi debelim J a b u k a , 1 o s r e d n j a , slatka - izrezana u k o c k e
režnjevima avokada. T u č e n o v r h n j e , 2 j u š n e žlice
Orasi, 2 j u š n e žlice - usitnjeni
Med
Br. 4 5
Pomiješaj ciklu, celer, kupus, jabuku i pola
K u p u s , 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
tučenog vrhnja (zaslađena m e d o m po ukusu), Metni
Salata, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezana sve u d u b o k i tanjur, prelij o s t a t k o m v r h n j a i p o s p i
Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan usitnjenim orasima.
P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezane
Š p i n a t , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan
Z e l e n a paprika, 1 k o l u t
Meki sir, 60 g r a m a Br. 4 7
Med Kupus, 2 j u š n e žlice
• - s i t n o izrezan
Jabuka, 1 osrednja, Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
slatka, zrela - sitno ribana P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezane
Rotkva, 1 c r v e n a , izrezana k a o cvijet Karfiol, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan
Š p i n a t , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan

192 193
M e k i sir, 6 0 g r a m a sira, p o k a p a j m e d o m , prekrij s l o j e m r i b a n e j a b u k e .
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , slatka - sitno ribana Kolutove zelene paprike smjesti o k o ruba salate i u
Zelena paprika, 1 kolut svaki m e t n i po r o t k v u . M e t n i p r e o s t a l i sir u s r e d i n u i
C r v e n a paprika, slatka, 2 k o l u t a navrh njega zrelu maslinu.
Med

Složi slojevito izrezano povrće u duboki tanjur, Br. 4 9


r e d o m k a k o j e n a b r o j e n o . Pokrij p o l o v i c o m m e k o g
sira, p o k a p a j m e d o m , d o d a j sloj r i b a n e j a b u k e i m e t n i K u p u s , 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
preostali sir u sredinu. Razrezi popola kolu tove Špinat, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
c r v e n e p a p r i k e , tri p o l o v i c e stavi s i m e t r i č n o n a r u b Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan
salate, četvrtu p o l o v i c u iskrižaj i m e t n i na vrh sira u Tikvica, 1 o s r e d n j a ,
kolut zelene paprike. z e l e n e k o r e , sirova - iskrižana u k o c k e
Meki sir, 60 g r a m a
Rajčica, 1 velika ili 2 m a l e - izrezana u p l o š k e
Z e l e n a paprika, 2 k o l u t a
5r. 4 8
Izrezano povrće može se složiti u slojeve.
K u p u s , 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan Dodaj kockice tikvice i polovicu sira, prekrij
Celer, 2 j u š n e žlice - s i t n o izrezan ploškama rajčice. Ukrasi o s t a t k o m sira i k o l u t i m a
Karfiol, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan zelene paprike.
Mrkva, 1 j u š n a žlica - sitno ribana
P r o k u l i c e , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezane
Š p i n a t , 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan
M e k i sir, 6 0 g r a m a
Br. 5 0
J a b u k a , 1 o s r e d n j a , slatka - ribana K u p u s , 2 j u š n e žlice s i t n o izrezan
Z e l e n a paprika, 2 k o l u t a Špinat, 1 j u š n a žlica s i t n o izrezan
Rotkva, 3 c r v e n e Celer, 2 j u š n e žlice s i t n o izrezan
Masline, 1 z r e l a M e k i sir, 6 0 g r a m a
Rajčica, zrela, tvrda,
Izrezano povrće složi slojevito u d u b o k i tanjur 1 velika ili 2 m a l e , - izrezana u p l o š k e
p o r e d u k a k o j e n a v e d e n o . Površi p o l o v i c o m m e k o g Z e l e n a paprika, 1 k o l u t

194 195
Rotkva, 1 c r v e n a
Tikvica, 2 j u š n e žlice, sirova - iskrižana P r e p o r u č e n a jela
Krastavac, Vi o s r e d n j e g a - iskrižan
Luk, slatki, 1 j u š n a žlica - s i t n o izrezan Sok jednog cijelog limuna u 2 do 2 i pol dl
v r u ć e v o d e k o j a s a m o što nije proključala. N e sladiti!
Izrezano i iskrižano povrće položi slojevito u Neposredni učinak će biti pročišćavanje jetara i
d u b o k i ili p l i t k i t a n j u r . Prošaraj polovicom m e k o g b u b r e g a . (Ako se u z m e s h l a d n o m v o d o m , radije će
sira, p o k r i j p l o š k a m a rajčice, m e t n i preostali sir u doći do stimuliranja peristaltičkog gibanja crijeva.)
sredinu i površi ga k o l u t o m z e l e n e paprike s r o t k v o m Nakon 15 do 30 minuta popij čašu svježeg
u sredini.
narančina soka.
Petnaest do trideset minuta poslije:

Doručak
J e d n a ili d v i j e v e l i k e č a š e ( 2 d l ) s v j e ž e g s o k a o d
sirova povrća, bilo mrkvina kao sredstvo za smirenje,
b i l o p r i r o d n i kalij ( m r k v a , c e l e r , p e r š i n i š p i n a t ) za
jačanje krvi, a i za čišćenje glave od jutarnjeg
m a m u r l u k a , a k o je tako n e š t o p o t r e b n o . U tu svrhu je
d o b a r i čist c e l e r o v s o k . Mrkva i š p i n a t su izvrsni a k o
je stolica spora, a sok od mrkve, r e p e i krastavaca je
d o b a r za jetru, žuč i b u b r e g e .
Za mnoge će taj doručak od sokova biti
dovoljan. Neki će željeti m a l o više h r a n e , pa za njih
evo nekoliko preporuka:

Br. 1
B a n a n a , 1 ili dvije, d o b r o zrele ( b e z i m a l o z e l e n e b o j e ) -
izrezana
S l a t k o vrhnje ( n a j b o l j e sirovo)
M e d , a k o se želi slađe
Mrkvin s o k , svjež, velika č a š a

196 197
N a p o m e n a : Ako s e h o ć e „teži" d o r u č a k , g o r n j e m u s e p o Br. 5
želji m o g u d o d a t i , p o j e d i n a č n o ili k o m b i n i r a n o , k o š t u -
n j a č e (ali ne kikiriki), s m o k v e , datulje, g r o ž đ i c e , kaki ili B r e s k v e , kajsije, m a l i n e i d r u g o svježe v o ć e kad je k o j e m u
m e k i sir. v r i j e m e , b i l o s a m o j e d n e vrste, b i l o m i j e š a n o .
Slatko vrhnje ( n a j b o l j e n e k u h a n o )
Br. 2 Med za zasladiti
Mrkvin s o k , svjež, velika čaša, ili mrkvin i celerov, ili s a m o
J a b u k a * 1 ili 2, o s r e d n j e - r i b a n a ili i s j e c k a n a
celerov. (To su n a j b o l j i sokovi za ovakvu vrstu d o r u č k a . )
Slatko vrhnje ( p o m o g u ć n o s t i sirovo)
N a p o m e n a : M a l o s m o k a v a ili datulja, cijelih ili izrezanih,
S l a t k o od datulja ili m e d za zasladiti
daju drugačiji o k u s n a v e d e n i m o b r o c i m a .
Mrkvin i š p i n a t o v s o k , svjež, velika čaša
*Većina voli j a b u k e „delišes". Kušaj d r u g e vrste t i j e k o m
n e k o l i k o j u t a r a , d o k n e n a đ e š o n u k o j a n a j b o l j e odgovara
t v o j e m u k u s u i probavi. Br. 6
Z a jači d o r u č a k ovaj g o r e n a v e d e n i m o ž e s e prekriti
žlicom-dvije m e k o g sira i k o j i m k o š t u n j a v i m v o ć e m Osoba navikla na obilno jutarnje jelo može katkada
( n e s o l j e n i m b a d e m i m a ili o r a s i m a ) . p o ž e l j e t i jači d o r u č a k . U t o m slučaju d o b r o d o đ u jaja.
Ž u m a n c e , 2 ili 4 ( n e b j e l a n j a k ! ) , zavisi o veličini

Br. 3 S l a t k o v r h n j e , 1 velika žlica za svako ž u m a n c e


B i l j n a sol
Kruška, 1 ili 2, r i b a n a ili iskrižana, m o ž e poslužiti u m j e s t o Tuci sve te s a s t o j k e s k u p a i p r e b a c i u t e š k u ž e l j e z n u tavu,
j a b u k e u d o r u č k u br. 2.
p r e t h o d n o ugrijanu i p o d m a z a n u s m a l o masla. Kuhaj na
Mrkvin, r e p i n i k r a s t a v č e v s o k ( p o m i j e š a n i , svježi), 1 velika s l a b o j vatri d o k se ne s l e g n e i o d o z d o d o b i j e svijetlo s m e đ u
čaša.
b o j u , n a k o n toga p o j a č a j vatru d o k i vrh ne d o b i j e istu
boju.
Br. 4 Može se metnuti na t a n j u r i služiti kao p o d l o g a za
r a z n o v r s n a j e l a , k a o n a p r i m j e r : prekrij s l o j e m r i b a n e
Kruška, 1 ili 2, o s r e d n j a , prvi sloj - r i b a n a ili i s j e c k a n a j a b u k e ili bilo k o j o m k o m b i n a c i j o m v o ć a i h p r e t h o d n i h
J a b u k a , 1 velika „delišes", drugi sloj - r i b a n a r e c e p a t a za d o r u č a k , ili d o d a j kajgani 2-3 j u š n e žlice m e k o g
Slatko od datulja ili m e d za zasladiti, te v r h n j e po želji sira i površi r i b a n o m j a b u k o m ili d r u g i m v o ć e m .
Koštunjavo v o ć e , bilo k o j e o s i m kikirikija Mrkvin s o k , svjež, 1 velika čaša, ili čist c e l e r o v s o k .
Meki sir, 1 ili 2 j u š n e žlice Celer, 2 ili 3 stabljike, ili m a l o salate ( t o je d o b a r d o d a t a k
Mrkvin i c e l e r o v s o k p o m i j e š a n , svjež, velika č a š a svakom d o r u č k u ) .

198 199
Napomena: Z o b n e (i druge) pahuljice su nepotrebne, jer o b l i k a . (Prerađeni, u č e t v r t a s t o m p a k o v a n j u , o b i č n o stva­
n e m a j u nikakve p r e h r a m b e n e vrijednosti, o s i m a k o je raju kiselinu.)
n e k o m e stalo da p o v e ć a kiselost u s v o j e m tijelu. T j e d n i p o k u s s r u č k o m iz tih p r e p o r u k a uvjerit će i
S u h e šljive, iako d o n e k l e stvaraju k i s e l i n u , d o b r e s u za n a j s u m n j i č a v i j e , da su sendviči, uštipci i slične stvari uzroci
p r o b a v u j e r su laksativne, š t o ih čini p o p u l a r n i m a za o p ć e p o z n a t o g z a m o r a koji o s j e ć a m o svakog p o p o d n e v a .
d o r u č a k . Nije ih p o t r e b n o kuhati. N a j b o l j e j e , ako ih se
n e k o l i k o sati, ili p r e k o n o ć i , m o č i u m l a k o j vodi.

Datulje, grožđice, smokve i orasi, pregršt, z a s e b n o


Ručak
ili p o m i j e š a n o
Kako bi se izbjegao zamor od bezobzirnog
Celer, 3 ili 4 stabljike, ili malo salate, špinat,
jedenja nespojivih jela po restoranima, u p o d n e je
p e r š i n , ili k o j e d r u g o z e l e n o p o v r ć e
najbolje ručati:
Svjež s o k od sirova povrća, Vi litre ( c e l e r o v ili
mrkvin)
Br. 1
S o k od sirova i svježeg povrća, A do Vi litre
l N a p o m e n a : Ako je glavni o b r o k u p o d n e , izaberi iz
J a b u k a , 1 ili 2 velike, ili k r u š k e , ili z r e l e b a n a n e , % do 1 kg j e l o v n i k a za v e č e r u , a ovaj ostavi za navečer.
g r o ž đ a , ili ista k o l i č i n a bilo k o j e g voća u s e z o n i . Za ručak se
m o ž e p o j e s t i j e d n a , dvije ili više različitih v o ć a k a . D o b r a j e navika, kad g o d j e m o g u ć e , p o p i t i i z m e đ u o b r o k a
o d p o l a d o j e d n e litre svježeg s o k a o d sirova povrća. N a
p r i m j e r , b a r e m p o l a litre svježeg s o k a od sirove m r k v e u
Br. 2 p o l a p o p o d n e v a čini č u d e s a , a za v r u ć e g v r e m e n a p o l a litre
čistog c e l e r o v a s o k a čuva n o r m a l n u t j e l e s n u t e m p e r a t u r u i
Obilniji r u č a k :
t a k o čini vrućinu p o d n o s i v o m . O b i č a j s o l j e n j a p i t k e v o d e
v za v r i j e m e v r u ć i n a , ili u b i l o k o j e d r u g o v r i j e m e , d o v o d i do
Švicarski sir, 6 0 d o 1 2 0 g r a m a p o s t u p n o g o t v r d n u ć a krvnih žila.
J a b u k a , 1 ili 2 velike, s o č n e
Svjež s o k od sirova povrća, 1 do 2 velike č a š e
Celer, n e k o l i k o stabljika, m a l o špinata, salate, p o t o č a r k e ili
Večera
d r u g o g sirova z e l e n o g p o v r ć a J a k o je dobro početi večeru s najmanje j e d n o m velikom
č a š o m s o k a o d sirova p o v r ć a . T i sokovi s u p u n o
N a p o m e n a : U m j e s t o u v o z n o g švicarskog sira d o b r i su i probavljiviji od bilo k o j e j u h e . Čist c e l e r o v ili mrkvin s o k su
drugi rupičasti sirovi, p o g o t o v o a k o su veliki, k r u ž n o g n a j b o l j e p i ć e prije s a m o g j e l a .

200 201
Nastavi s j e d n o m od salata iz o d j e l a r e c e p a t a za salate, Začin od švicarskog sira
n a r o č i t o s n e k o m o d složenijih. B r o j salata j e dovoljan z a
Naribaj švicarski sir i u više navrata d o d a j s o k a od rajčica,
izbjegavanje j e d n o l i č n o s t i . Rijetko kada s e o s j e ć a p o t r e b a
svaki p u t po n e k o l i k o kapi, a iza svakog d o d a v a n j a d o b r o
z a d o d a t n i m j e l o m n a k o n š t o s e p o j e d e j e d n a o d tih salata.
p r o m i j e š a j . Miješaj d o k sve n e p o s t a n e nalik t u č e n o m
Ipak, a k o t k o h o ć e d e z e r t , n a j b o l j e j e v o ć e . O d a b e r i bilo
v r h n j u . Ovaj začin j e p o s e b n o u k u s a n s a s v a k o m s a l a t o m
k o j u vrstu, k o j a n a j b o l j e ide sa s l u ž e n o m salatom.
od povrća, p o s e b n o s r a j č i c a m a . Vrlo je hranjiv i t r e b a ga
Z a p a m t i ! Koliko s e u š t e d i n a p r a n j u s u d a !
rabiti u malim k o l i č i n a m a .

Začini za salatu
Začin od kiselog vrhnja
1 šalica kiselog vrhnja, 1 č a j n a žlica m e d a i n e k o l i k o kapi
Zdrava majoneza l i m u n o v a s o k a . Tuci s k u p a d o k s e n e z g u s n e .
2 žumanjka
1 č a j n a žlica l i m u n o v a s o k a
\h č a j n e žlice b i l j n e soli Francuski začin
1/2 dl b i l j n o g ulja M a s l i n o v o ulje ( p o m o g u ć n o s t i h l a d n o p r e d a n o ) 2 dl, Vi
1 č a j n a žlica m e d a č a j n e žlice m o r s k e trave u p r a h u ( m o r s k a mlava ili m o r s k a
salata), Vi č a j n e žlice l u c e r n e u p r a h u , m a l o l i m u n o v a s o k a
i m e d a . D o b r o tuci do žitkosti. Ako t r e b a soli, d o d a j m a l o
P o m i j e š a j i d o b r o tuci u zdjeli sve o s i m ulja. P o m a l o d o d a j i
d o b r e b i l j n e soli.
ulje k a p p o k a p , sve d o k s e m j e š a v i n a n e u j e d n a č i . Ako j e z a
v o ć n u salatu, m o ž e s e n e p o s r e d n o prije u p o t r e b e dodati
m a l o slatkog t u č e n a vrhnja. Ako j e salata o d povrća, u k u s
će se p o b o l j š a t i s m a l o kisela vrhnja. Svečani objedi
Vegetarijanski blagdanski j e l o v n i k z a o n e k o j i smatraju d a
moraju kuhati prigodnu hranu. Kombinacije jela su
Začin od avokada
kompatibilne.
Z g n j e č i ž l i c o m vrlo z r e o a v o k a d o i d o d a j m a l o Zdrave
m a j o n e z e ili n e k o l i k o kapi s o k a o d povrća, p a tuci d o
žitkosti. Ako t r e b a više z a č i n a , d o d a j m a l o b i l j n e soli, i s i t n o Jelovnik za Dan zahvalnosti
riban luk a k o j e z a salatu o d p o v r ć a . Ako j e z a v o ć n u , d o d a j
P r e d j e l o - m a l a č a š a svježeg s o k a od j a b u k e i c e l e r a
m a l o m e d a . ( j a u o p ć e n e r a b i m p a p a r n i d r u g e ljute z a č i n e ,
j e r n e želim imati n a d r a ž e n m j e h u r ili b u b r e g e , k a o n i C e l e r o v e srčike, z r e l e z e l e n e m a s l i n e , rotkvice „na r u ž e "
p o t e š k o ć e s visokim krvnim t l a k o m . )

202 203
Vegetarijanski kolač Slatko od brusnice
Mrkvin s o k , mrkvin i c e l e r o v s o k 4 šalice o p r a n i h b r u s n i c a (istrijebi gnjile i p o c r n j e l e )

Svježi grašak s m a s l o m , r e p a izrezana na k o c k e 2 šalice v o d e


Slatko od brusnice ¥2 šalice m e d a u svaku šalicu z g n j e č e n i h b r u s n i c a
Z e l e n a salata l
A šalice l i m u n o v a s o k a u svake 4 šalice zgnječenih
Voćna salata s t u č e n i m v r h n j e m brusnica
***
Kuhaj d o k se b r u s n i c e ne o t v o r e i s m e k š a j u . Protjeraj
Vegetarijanski k o l a č
trljajući kroz c j e d i l o . I z m j e r i p r o c i j e đ e n o i d o d a j m e d i
8 šalica vrlo s i t n o r i b a n e mrkve l i m u n o v s o k . Kuhaj 7 m i n u t a n a k o n š t o p r o v r i j e , stalno
1 šalica z e l e n o g a graška m i j e š a j u ć i . Skini s vatre, izlij u sterilizirane s t a k l e n k e i
2 velike glavice luka, s i t n o izrezane p o h r a n i na isti n a č i n k a o i o s t a l e vrste d ž e m o v a i p e k m e z a .
10 žumanjaka
2 j u š n e žlice s i t n o i s j e c k a n a p e r š i n a
Zelena salata
1 šalica z d r o b l j e n o g i n d i j s k o g o r a š č i ć a
1 šalica t a n k o izrezanih b a d e m a
6 j u š n i h žlica t o p l j e n o g m a s l a c a P o m i j e š a j j e d n a k e k o l i č i n e i z r e z a n o g k u p u s a , špinata,
3 č a j n e žlice b i l j n e soli c e l e r a , krastavaca, z e l e n e paprike i rajčica. Poškropi
m a s l i n o v i m u l j e m i služi na listovima salate. Ukrasi
2 Vi č a j n e žlice k a d u l j e
g r a n č i c o m peršina.
2 č a j n e žlice m a j č i n e d u š i c e

P o m i j e š a j r i b a n u mrkvu i o s t a l o p o v r ć e u velikoj zdjeli. Voćna salata


Iscijedi m a l o s o k a iz r i b a n e mrkve u ž u m a n j k e , d o d a j sol i
S i t n o izrezane k r u š k e i d a t u l j e i d r o b l j e n i orasi. Zasladi
z a č i n e , pa d u g o tuci i p o t o m p o m i j e š a j s p o v r ć e m . D o d a j
medom i služi hladno, površeno tučenim vrhnjem
oraščiće i rastopljeni maslac i temeljito promiješaj. Ispeci u
(također zaslađenim m e d o m ) .
p o d m a z a n o m Pyrex tignju na u m j e r e n o j vatri, o k o 1 sat
v r e m e n a . Izrezi t a n k o , toliko da se drži z a j e d n o , pa služi na
plitkim tanjurima. G o r n j i o b r o k j e z a 1 2 o s o b a . Božični objed
N a p o m e n a : Kuhaj grašak i r e p u na š t o je m o g u ć e m a n j e
v o d e d o k ne o m e k š a j u . Začini s m a l o b i l j n e soli i m a s l a c a P r e d j e l o - s o k od rajčica, s l u ž e n u m a l i m č a š a m a , k o j e m u
pa o d m a h služi. Ne k u h a j ih sve d o k sve o s t a l o nije s k o r o je d o d a n o m a l o vrlo s i t n o r i b a n o g luka i s i t n o isjeckanih
p r i g o t o v l j e n o . Pazi d a s e n e p r e k u h a j u , t a k o d a sačuvaju celera i zelene paprike
svijetlu b o j u i o k u s .

205
204
Štapići od mrkve o s r e d n j e glavice po o b r o k u . Luk treba prije kuhanja
zrele m a s l i n e rotkvice sitno isjeckati.
G i b a n i c a o d mrkve
S o k od j a b u k a s o k od mrkve i celera
Grašak i prokulice
Svježi grašak
P u n j e n a salata o d c e l e r a Kuhaj grašak i prokulice samo toliko da
Jabuka s cimetom i tučenim vrhnjem o m e k š a j u , skini s vatre, začini b i l j n o m soli i m a s l o m ,
pa odmah poslužuj.
G i b a n i c a o d mrkve
6 žumanjaka
Punjena celerova salata
6 j u š n i h žlica v o d e
V2 č a j n e žlice b i l j n e soli Operi celer i očisti ga od žilavih vlakana.
2 šalice u s i t n j e n e (ili ribane) mrkve Pomiješaj med s mekim sirom i nadjeni celerove

stapke. Površi vrlo sitno ribanom mrkvom i
i s j e c k a n i m p e r š i n o m . Izrezi ukriž na kojih 5 cm i složi
4 do pet k o m a d a na svježe listove od salate.
D o b r o tuci ž u m a n j k e , vodu i sol, pa vilicom uvaljaj u
mrkvu. Istresi u Pyrex-ovu tepsiju, četvrtastu ili okruglu,
d u b i n e 3-5 c m , p a ispeci u p e ć n i c i z a g r i j a n o j d o 2 2 0 Jabuka s cimetom i tučenim vrhnjem
stupnjeva. Z a m o č i u h l a d n u vodu s r e b r e n n o ž , pa u b o d i
g i b a n i c u . Ako n o ž izađe čist, gibanica j e p e č e n a . Izrezi Naribaj sitno sltkih jabuka (po mogućnosti
k o c k a s t o i pokrij p o p a r e n i m l u k o m . G o r n j a količina je za 8 „delišes") i začini m e d o m i c i m e t o m . Služi u visokim
osoba.
č a š a m a . Površi t u č e n i m v r h n j e m z a s l a đ e n i m m e d o m i
usitnjenim bademima.

Popareni luk
Luk se m o ž e popariti u vlastitom s o k u s m a l o Br. 1
maslinova ulja. Popari ga u tignju dok se peče
gibanica. Č i m se s m e k š a skini ga s vatre, pospi žutim
Salata br. 2
r i b a n i m s i r o m s m a l o p a p r i k e , pa ga drži na vatri S o k od mrkve, svjež, 1 velika čaša.
samo koliko treba da se sir o t o p i . Računaj dvije

206 207
V o ć e z a d e s e r t , n a p r i m j e r : 2 ili 3 k r i š k e o g u l j e n a
Br. 5
zrelog kakija (draguna), % izribane kruške. Na vrh
dodaj 1 ih 2 čajne žlice tučena vrhnja zaslađena Salata br. 18
medom, ili posluži samo voće posuto usitnjenim Mrkvin i c e l e r o v sok, svjež, 1 velika čaša.
bademima.
Trešnje, slatke, zrele, služene s peteljkama, ih
raspolovljene, b e z koštica, služene u zdjelicama za
desert.
Br. 2
Salata br. 3 Br. 6
C e l e r o v sok, svjež, 1 velika čaša Salata br. 21
J a g o d e s m e d o m i v r h n j e m , za desert. S o k od m r k v e , c e l e r a i p e r š u n a , svjež, 1 velika čaša
Grožđe (po želji), krupni tokajac, osrednji grozd.

Br. 3 Br. 7
Salata br. 11 Salata br. 27
S o k od m r k v e i celera, svjež, 1 velika čaša Poslužuj sa mekim sirom, 60 do 90 grama po
Breskve, svježe, sočne, zaslađene šećerom od o b r o k u , p u n j e n e masline i celerove srčike.
d a t u l j a ili m e d o m .
S o k od j a b u k a i šipka, svjež, 1 velika čaša.
Svježi koluti ananasa, poštrapani medom i
površeni tučenim vrhnjem s medom i usitnjenim
Br. 4 bademima.

Salata br. 15
N a p o m e n a : O v o j e p o s e b a n o b j e d „za g o s t e " i z a t o
Poslužuj s mekim sirom, 60 do 90 grama po
je p r i p r e m l j e n m a l o pažljivije od ostalih.
obroku.
Objedi od sirove hrane mogu se aranžirati
S o k od mrkve, c e l e r a i peršina, svjež, 1 velika čaša.
slikovito i maštovito, d o d a j u ć i rotkve, mladi luk, zrele
Mahne, crvene, svježe, same ili s medom i
ili p u n j e n e m a s l i n e , c e l e r o v e s r č i k e , r e z a n e k r a s t a v c e ,
vrhnjem.
mrkve izrezana natanko, bilo poprečno bilo
uzdužno, sirov k r u m p i r izrezan u pločke, artičoke,

208 209
č i t a v e ili r a z r e z a n e , k o l u t i z e l e n e p a p r i k e , k a r f i o l o v e Jesi li znao, da je normalna zapremina
srčike, orasi i datulje, sve privlačno složeno u p r o s j e č n o g ž e l u c a o k o j e d n e litre? Pojesti p r e v i š e i
nejednakim tanjurima. Keramički tanjuri su vrlo zdrave h r a n e , pa i u ispravnim k o m b i n a c i j a m a , znači
prikladni za služenje sirove hrane. Hrana koja godi o p t e r e t i t i sve t j e l e s n e o r g a n e . J e d i toliko d a s e zasitiš.
oku i okusu bolje će se probaviti, pa nije šteta Nemoj misliti da prepun želudac označuje dobru
potrošiti malo više vremena za pripremanje prehranu. Bolje malo osjećaja nesitosti poslije jela
privlačnih jela. n e g o loša probava.
Jesti samo sirovu hranu nije dovoljno bez
obilnih količina soka od sirova povrća, j e r bez toga
t i j e l o n i j e u s t a n j u izići na kraj s v e l i k o m k o l i č i n o m
celuloze iz koje treba izvući potrebne mineralne
elemente.
Dakle, sirova hrana ide obvezatno sa sirovim
s o k o v i m a , a sirovi sokovi idu o b v e z a t n o sa s i r o v o m
hranom.
Ako spočetka ima poteškoća s tijelom zbog
previše sirove h r a n e , tada treba piti r a z m j e r n o više
s o k a od sirova povrća i jesti d o s t a svježeg voća, j e r je
isto t a k o d o b r o , a i njihova se c e l u l o z n a vlakna lakše
probave.
Moramo imati na umu, da tijelo zahtijeva
manju količinu sirove hrane nego kad je kuhana.
Način mjerenja obroka prema broju kalorija je
besmilica. Sirova hrana posjeduje samo kalorije i
elemente koje tijelo potražuje, naročito kad je
p o p r a ć e n a o b i l j e m soka o d sirova povrća.

Prežderavanje
Natrpati ž e l u d a c više nego dopuštaju probavni
procesi znači prežderati se. Prenatrpan želudac
o p t e r e ć u j e sve t j e l e s n e f u n k c i j e i s k r a ć u j e život.

210 211
Literatura O autoru

Harvey i Marilyn Diamond: "Fit furs Leben - Dobro zdravlje nije ovisno o starosti. Dr. Norman W.
Fifties z a ž i v o t " , I. d i o Walker bavio se preko sedamdeset godina zdravljem i
prehranom te je svojim istraživačkim radom i životom
Harvey i Marilyn Diamond: "Fit furs Leben - najbolje dokazao da zdravlje i dugi život mogu ići ruku pod
F i t n e s z a život", II. d i o ruku.
Tek danas otkrivaju neki napredni medicinari i
Marilyn Diamond: "Neue Eiskultur mit
stručnjaci za prehranu istine koje je dr. Walker već za svoga
Sonnenkost" - Nova kultura jedenja s obrocima sunca života poznavao i pisao o njima. Dr. Walker je sam bio
Prof. Arnold Ehret: "Die schlemfreie Heilkost" - životnim dokazom da se ispravnom prehranom, duševnom
uravnnoteženošću i higijenom može postići znatno duži,
Ljekovita h r a n a b e z sluzi
zdraviji život. Program prehrane i zdravlja dr. Walkera
Dr. John H. Tildem "Mit T o x a m i e f a n g e n alle jednostavan je i lako provediv. Ne temelji se na "čudesnim
k r a n k h e i t e n a n " - S t o k s e m i j o m z a p o č i n j u sve b o l e s t i dijetama" ili "revolucionarnim" pronalascima!
Dr. Walker počeo se interesirati za zdraviji način života
Dr. Norman W. Walker. "Taglisch frische Salate već na prekretnici 19. i 20. stoljeća. U mladosti je sebe
erhalten Ihre Gesundheit" - Dnevno svježe salate preopteretio i ozbiljno se razbolio. Budući da mu nikakve
odražava vaše zdravlje liječničke "vještine" nisu pomogle, krenuo je dr. Walker
novim putem i postao ponovno zdrav. Od tog vremena
Dr. Norman W. Walker: "Dickdarmtherapie - bavi se istraživanjem uzroka čovjekovih bolesti i zdravlja,
Terapija d e b e l o g crijeva" (slikovni prikaz) " E n d o k r i n e ne bi li ljude privolio da žive urednije i duže.
Driisen - Endokrine žlijezde" (slikovni prikaz) Godine 1910. utemeljio je dr. Walker u New Yorku
"FuJSreflexzonentherapie- Terapija pomoću nožnog Norwalk-laboratorij za prehranu i istraživanje koji je pod
refleksa" (slikovni prikaz) njegovim vodstvom dao važne doprinose za duži, aktivan
život. Njegov najveći doprinos bio je otkriće terapeutske
Dr. Norman W. Walker: "Audi Sie k o n n e n wieder
vrijednosti sokova od voća i povrća 1930. Od tog vremena
jiinger werden" - 1 v i m o ž e t e postati p u n o mladi u Sjedinjenim američkim državama, i mnogim drugim
zemljama, gotovo su nezamisliva domaćinstva bez svježe
Dr. Norman W. Walker: "Zuruck aufs Land" -
pripremljenih sokova od voća i povrća. (Na žalost, danas se
Povratak prirodi
piju isključivo tvornički sokovi, koji čovjeku nanose više
štete nego koristi).

220 221
Dr. Walker je svoja istraživanja vodio i bavio se pisanjem
o toj tematici sve do smrti u 116. godini života. Zadnju
knjigu "Jednostavna kontrola težine" napisao je u svojoj
113- godini.
Dr. Walker je nesumnjivo jedan od naiskusnijih i
najproduktivnijih prehrambenih znanstvenika na svijetu.
Objavio je bezbroj priloga u novinama i časopisima, te
napisao čitav niz knjiga.
U v i s o k o j s t a r o s t i dr. Walker j e j e d n o m r e k a o : "Ja
mogu uistinu izjaviti da nikad nisam bio svjestan
svoje starosti. Od svojih zrelih godina nadalje nikad
nisam imao osjećaj da sam stariji, i mogu bez svake
zadrške kazati da se danas osjećam živahnije nego
kad mi je bilo 30 godina. Ja ne mislim na
rođendane, nikad ih nisam slavio. I danas mogu s
najdubljim uvjerenjem kazati da se radujem
sjajnom zdravlju. Nimalo se ne ustručavam ljudima
kazati koliko sam star. Ja ne znam za starost!"

223
224 225