Sie sind auf Seite 1von 9

AA Jhnf{k.

kkewfrZ f'ko ea= ,oa Lrks=e~ AA

SHRI RAJ VERMA JI


Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.)

Email- mahakalshakti@gmail.com

For more info visit---


www.scribd.com/mahakalshakti
www.gurudevrajverma.com

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
1
fofu;ksx& vL; Jhnf{k.kkewfrZea=L; 'kqd_f"k%] vuq"Vqi~
NUn%] Jhnf{k.kkewfrZ'kEHkqnsZork] prqfoZ/kiq#"kkFksZ fl);s tis
fofu;ksx%A
_";kfnU;kl& 'kqd_"k;s ue% f'kjflA vuq"Vqi~NUnls ue%
eq[ksA Jhnf{k.kkewfrZ'kEHkqnsZork;S ue% âfnA fofu;ksxk; ue%
lokZaxsA
djU;kl& gzha nf{k.kkewrZ;s gzha vaxq"BkH;ka ue%A gzha
rqH;a gzha rtZuhH;ka ue%A gzha oVewyfuokflus gzha 
e/;ekH;ka ue%A gzha /;kuSdfujrkaxk; gzha vukfedkH;ka
ue%A gzha ueks #nzk; gzha dfuf"BdkH;ka ue%A gzha
'kEHkos gzha djrydji`"BkH;ka ue%A
ân;kfnU;kl& gzha nf{k.kkewrZ;s gzha ân;k; ue%A gzha
rqH;a gzha f'kjls LokgkA gzha oVewyfuokflus gzha 
f'k[kk;S o"kV~A gzha /;kuSdfujrkaxk; gzha dopk; gaqA 
gzha ueks #nzk; gzha us==;k; okS"kV~A gzha 'kEHkos gzha 
vL=k; QV~A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
2
ea=o.kZU;kl& ue% ewf/ZuA gzha ue% HkkysA na ue%
n{kus=sA f{ka ue% okeus=sA .kka ue% nf{k.kd.ksZA ewa
ue% oked.ksZA rZa ue% nf{k.kx.MsA ;sa ue% okex.MsA
 rqa ue% ukfld;ks%A H;a ue% eq[ksA oa ue%
nf{k.kgLrewysA Va ue% n{kdiwZjsA ewa ue%
nf{k.kef.kca/ksA ya ue% n{kgLrkaxqfyewysA fua ue%
n{kgLrkaxqY;xzsA oka ue% okegLrewysA fla ue%
okedwiZjsA usa ue% okeef.kca/ksA /;ka ue%
okegLrkaxqfyewysA uaS ue% okegLrkaxqY;xzsA da ue%
xysA fua ue% Lru;ks%A ja ue% âfnA rka ue%
ukHkkSA xka ue% dV;ke~A ;a ue% xqg~;sA ua ue%
nf{k.kiknewysA eka ue% nf{k.ktkuqfuA #a ue%
nf{k.kxqYQsA nzka ue% nf{k.kiknewysA ;a ue%
nf{k.kiknkaxqY;xzsA 'ka ue% okeiknewysA Hka ue%
oketkuqfuA osa ue% okexqYQsA gzha ue%
okeiknkaxqfyewysA  ue% okeiknkaxqY;xzsA
/;kue~& ltyS% LFkytS% iq"iSjkeksfnfHkjya—re~A
J`.ofn~HkosZn'kkL=kf.k 'kqdo`UnSfuZ"ksfore~AA lalkjrkifoPNsn
dq'kyPNk;en~Hkqre~A fofpaR; rL; ewys jRuflagklus 'kqHksAA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
3
vklhueferkdYia 'kjPpUnzfuHkkuue~A Lrw;ekua eqfux.kS
fnZO;KkukfHkykf"kfHk%AA laLejsTtxrkek|a nf{k.kkewfrZeO;;e~A
dSyklkfnzfuHka 'k'kkad'kdyLQwtZTtVkeafMraAA uklkyksdurRija
f=u;ua ohjkluk/;kflre~A eqnzkVad dqjax tkuq foylRikf.ka
izlUukuuaAA d{kkc)Hkqtaxea eqfuo`ra oans egs'ka ije~A
ea=&1& ^^ gzha nf{k.kkewrZ;s rqH;a oVewyfuokflusA
/;kuSdfujrkaxk; ueks #nzk; 'kaHkos gzha A**
ea=&2& ^^ ueks Hkxors nf{k.kkewrZ;s eg~;a es/kka izKka
iz;PN LokgkA** bl ea= ds _f"k czãk] NUn xk;=h] nsork
nf{k.kkewfrZ] cht es/kk] 'kfDr Lokgk gSA
/;kue~& O;k[;kihBs·fr'kqHkaz p HkLeks)fyrfoxzge~A
Kkueqnzk{kekyk<Óa oh.kk iqLrd /kkfj.ke~AA
laf{kIr fof/k %& 'kSokpk;Z ls nh{kk xzg.k dj ftrsfUnz;iwoZd
lk/kd nf{k.kkewfrZ ea= dk fparu djsA 'kkjnkfryd esa rhu
yk[k chl gtkj dk iqj'pj.k dgk x;k gSA ijarq dfydky esa
/kS;ZiwoZd pkj xq.kk vf/kd ti djuk pkfg;sA nqX/k] 'kq)
?k`r;qDr frykas }kjk n'kka'k gkse djuk ;k djokuk pkfg;sA
vxj lk/kd ti djus esa rks l{ke gS] ijarq gou dh lgh
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
4
fof/k ugha tkurk gS rks deZdk.Mh fo}ku ;k xq# }kjk gkse
fØ;k dks lEiUu djuk pkfg;sA bl ea= ds izHkko ls fo|k]
cqf)] Kku ,oa es/kk dh vfHko`f) gksrh gSA ;fn bl ea= }kjk
vfHkeaf=r fo'kq) ty ls lk/kd vius f'kj ij vfHkf"kapu djs
rks og y{eh] dhfrZ] vkjksX;rk ,oa cy dks izkIr djrk gSA
tks d.B i;ZUr ty esa fLFkr gksdj izfrfnu lw;kZsn; ls iwoZ
,d gtkj ea= dk ti djrk gS og dfo;ksa esa vxz.kh gksrk
gSA tks O;fDr Hkxorh ikoZrh ds lkFk fLFkr f'ko dk /;ku
dj] y{eh iz;ksxksa lfgr bl ea= dk ti djrk gS og
egky{eh dks fl) djrk gSA foy{k.k Kku vkSj okd~flf) dh
izkfIr ds ykHkkFkZ gsrq ;s nksuksa ea= Js"B gSaA ,dkUr x`gefUnj]
f'koefUnj vFkok oVo`{k ds ewy esa bl lk/kuk dks lEiUu
fd;k tk ldrk gSA 'kSo fof/k vuqlkj mÙke lkefxz;ksa ls
iwtu mijkUr~ ea= tikjEHk djuk pkfg;sA Js"B ,oa 'kh?kz ykHk
gsrq 'kSokpk;Z ds ekxn'kZu esa gh bl lk/kuk dks lEiUu djuk
pkfg;sA

AAJhnf{k.kkewfrZLrks=e~AA
Shri Raj Verma Ji
Contact- 09897507933, 07500292413
5
fo'oa niZ.kn`';ekuuxjhrqY;a futkUrxZra i';UUkkRefu ek;;k
cfgfjoksn~Hkwra ;Fkk funz;kA
;% lk{kkRdq#rs izcks/kle;s LokRekuesok};a rLeS Jhxq#ewrZ;s
ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA1A
chtkL;kUrfjok³~dqjks txfnna izk³~fufoZdYia 'kuSekZ;kdfYir
ns'kdkydyukoSfpÈ;fp=h—re~A
ek;koho fot`EHk;R;fi egk;ksxho ;% LosPN;k rLeS
Jhxq#ewrZ;s ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA2A
;L;So LQqj.ka lnkRedelRdYikFkZda Hkklrs lk{kkr~ rÙoelhfr
osnoplk ;ks cks/k;R;kfJrku~A
;Rlk{kkRdj.kkn~HkosUu iqujko`fÙkHkZokEHkksfu/kkS rLeS Jhxq#ewrZ;s
ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA3A
ukukfNnz?kVksnjfLFkregknhiizHkkHkkLoja Kkua ;L; rq
p{kqjkfndj.k}kjk cfg% LiUnrsA
tkukehfr reso HkkUreuqHkkR;srr~ leLra txr~ rLeS
Jhxq#ewrZ;s ue% bna Jhnf{k.kkewr;ZsA4A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
6
nsga izk.keihfUnz;k.;fi pyka cqf)a p 'kwU;a fonq%
L=hckykU/ktMksiekLRogfefr HkzkUrk Hk`'ka okfnu%A
ek;k'kfDrfoykldfYiregkO;keksglagkfj.ks rLeS Jhxq#ewrZ;s
ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA5A
jkgqxzLrfnokdjsUnqln`'kks ek;klekPNknukr~ lUek=%
dj.kksilagj.krks ;ks·Hkwr~ lq"kqIr% iqeku~A
izkxLokIlfefr izcks/kle;s ;% izR;fHkKk;rs rLeS Jhxq#ewrZ;s
ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA6A
ckY;kfn"ofi tkxznkfn"kq rFkk lokZLooLFkkLofi
O;ko`ÙkkLouqorZekuegfeR;Ur% LQqjUra lnkA
LokRekua izdVhdjksfr Hktrka ;ks eqnz;k Hknz;k rLeS Jhxq#ewrZ;s
ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA7A
fo'oa i';fr dk;Zdkj.kkr;k LoLokfelEcU/kr% f'k";kpk;Zr;k
rFkSo fir`iq=k|kReuk Hksnr%A
LoIus tkxzfr ok ; ,"k iq#"kks ek;kifjHkzkferLrLeS
Jhxq#ewrZ;s ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA8A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
7
HkwjEHkkaL;uyks·fuyks·EcjegukZFkks fgeka'kq% iqekfuR;kHkkfr
pjkpjkRedfena ;L;So ewR;Z"Vde~A
ukU;kfRdapu fo|rs foe`'krka ;Lekr~ ijLekf}HkksLrLeS
Jhxq#ewrZ;s ue% bna Jhnf{k.kkewrZ;sA9A
lokZReRofefr LQqVh—rfena ;Lekneqf"eu~ Lros rsukL; Jo.kkr~
rnFkZeuukn~/;kukPp ladhrZukr~A
lokZReRoegkfoHkwfrlfgra L;knh'ojRoa Lor% fl/;sr~ rRiquj"V/kk
ifj.kra pS'o;ZeO;kgre~A10A
oVfoVfilehis HkwfeHkkxs fu"k..ka ldyeqfutukuka
Kkunkrkjekjkr~A
f=Hkqouxq#eh'ka nf{k.kkewfrZnsoa tuuej.knq%[kPNsnn{ka
uekfeA11A
fp=a oVrjksewZys o`)k% f'k";k xq#;ZqokA xqjksLrq ekSua O;k[;kua
f'k";kLrq fNUula'k;k%A12A

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
8
Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji
• Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

• Shri Baglamukhi Divya Sadhana

Shri Raj Verma Ji


Contact- 09897507933, 07500292413
9