Sie sind auf Seite 1von 1

Name: Nature: Concept:

Type: Demeanor: Chronicle:

Attributes
Physical Social Mental
Strength ___________
OOOOO Charisma___________

OOOOO Perception__________
OOOOO
Dexterity __________
OOOOO Manipulation________

OOOOO Intelligence_________

OOOOO
Stamina ___________
OOOOO Appearance_________

OOOOO Wits_____________
OOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
_________________
Athletics
OOOOO _________________
Demolitions
OOOOO _________________
Academics
OOOOO
_________________
Awareness
OOOOO _________________
Firearms
OOOOO _________________
Chemistry
OOOOO
_________________
Brawl
OOOOO _________________
Interrogation
OOOOO _________________
Computer
OOOOO
_________________
Alertness
OOOOO _________________
Melee
OOOOO _________________
Cryptography
OOOOO
_________________
Streetwise
OOOOO _________________
Repair
OOOOO _________________
Enigmas
OOOOO
_________________
Throwing
OOOOO _________________
Research
OOOOO _________________
Linguistics
OOOOO
_________________OOOOO _________________
Survival
OOOOO _________________
Science
OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO _________________
Research
OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO
Advantages
Powers/Other Traits Rituals/Magick
_________________
Potncia
OOOOO ________________________________________________
Energia: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
_________________
Fortitude
OOOOO ________________________________________________
DDD DDDDDD DDDDDD DDDD D
_________________
Rapidez
OOOOO ________________________________________________
_________________
Propulso
OOOOO ________________________________________________
_________________
Sensores
OOOOO ________________________________________________
_________________OOOOO ________________________________________________
_________________
Antecedentes OOOOO
_________________
Artefato
OOOOO Special Rules
_________________
Abenoado
OOOOO ________________________________________________
Amnesia (-4); Stalked (-2); Dooged by FM(-2); Chronnic pessimist (-1);
_________________OOOOO ________________________________________________
Deranged (-3); Beast within (-6); Driving goal (-3); Vengeance (-2);
_________________OOOOO ________________________________________________
Unkempt (-1); Witch finder (-3)
_________________OOOOO ________________________________________________
________________________________________________
Corpo modular (+5); Fonte alternativa (4); Imortal on-line (+7);
Moral Path ________________________________________________
Light sleeper (+1)
____________________
Other Info
O O O O O O O O O O
________________________________________________
________________________________________________
Willpower ________________________________________________

O
O O
O O O
O O O
O
________________________________________________
________________________________________________