You are on page 1of 5

Test B

Polacy podczas II wojny wiatowej


Test podsumowujcy rozdzia IV

1. Czytaj uwanie tekst i zadania.


2. W zadaniach od 1. do 9. znajduj si cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn
z nich i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter w karcie odpowiedzi.
3. Jeeli si pomylisz, bdne zaznaczenie otocz kkiem.
4. Rozwizania zada od 10. do 14. zapisz lub uzupenij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyki przekrelaj.
5. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 20 punktw.

1. Pojcie, ktre odnosi si do systemu sowieckiego wprowadzonego na terenach (01 p.)


okupowanych to
A. volkslista.
B. getto.
C. gadzinwka.
D. paszportyzacja.

2. Siedziba najwyszych wadz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa (01 p.)


znajdowaa si
A. w Warszawie.
B. w Poznaniu.
C. we Lwowie.
D. w Krakowie.

3. Konflikt na Woyniu na tle etnicznym wybuch pomidzy (01 p.)


A. Ukraicami i Niemcami.
B. Ukraicami i Polakami.
C. Polakami i Litwinami.
D. Polakami i Rosjanami.

4. Akcj skutecznego zamachu w Warszawie w 1944 r. na dowdc SS i policji (01 p.)


Franza Kutscher przeprowadziy oddziay
A. Kedywu.
B. Batalionw Chopskich.
C. Armii Ludowej.
D. Narodowych Si Zbrojnych.

5. W lipcu 1944 r. naczelnym dowdc Wojska Polskiego zosta (01 p.)


A. Kazimierz Sosnkowski.
B. Zygmunt Berling.
C. Micha Rola-ymierski.
D. Karol wierczewski.

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 6. i 7.

Na plakacie napisano: Nasza armia to armia, ktra wyzwala robotnikw

6. Propagandowa wymowa plakatu dotyczy oficjalnie goszonego wyzwolenia (01 p.)


A. Kresw Wschodnich przez 1. Armi Polsk.
B. robotnikw rosyjskich przez armi niemieck.
C. Biaorusinw i Ukraicw przez Armi Czerwon.
D. ukraiskich robotnikw przez UPA na Woyniu.

7. Wydarzenie ukazane na plakacie miao miejsce w roku (01 p.)


A. 1939 r.
B. 1941 r.
C. 1943 r.
D. 1944 r.

Na podstawie tekstu rdowego wykonaj zadania 8. i 9.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej.


Melduj, e w wykonaniu umowy kapitulacyjnej, ktr zawarem dnia 2 b.m. wojsko walczce
w Warszawie skada bro w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. [...] Oddaj si z wojskiem w rce
Niemcw jutro dnia 5 b.m. przed poudniem. Opuszczenie obozu jecw moe nastpi tylko
w drodze ucieczki do czego zgodnie z yczeniem Pana Prezydenta dy bd bezwzgldnie,
niezalenie od osobistego ryzyka i trudw. Dzisiaj byem u generaa von dem Bacha, z ktrym
zawarem umow kapitulacyjn. Byem proszony na niadanie, w ktrym udzia [wzi] mieli
przedstawiciele wojska i wadz cywilnych niemieckich. Udziaowi w niadaniu odmwiem,
natomiast z gen. von dem Bachem zaatwiem wszystkie sprawy zwizane z zabezpieczeniem jak
najlepszych warunkw dla jecw AK i ludnoci cywilnej Warszawy.
[...] dnia 4 padziernika godz. 20.00
Armia Krajowa. Szkice z dziejw Si Zbrojnych Polskiego Pastwa Podziemnego,
red. K. Komorowski, Warszawa 2001, fot. 82.

8. Tekst rdowy dotyczy wydarze zwizanych z kapitulacj (01 p.)


A. Warszawy w 1939 r.
B. oddziau partyzanckiego mjr. Henryka Dobrzaskiego w 1940 r.
C. powstania w getcie warszawskim w 1943 r.
D. powstania warszawskiego w 1944 r.

9. Autorem przytoczonej depeszy by (01 p.)


A. gen. Tadeusz Br-Komorowski.
B. pk Antoni Chruciel, pseud. Monter.
C. mjr Henryk Dobrzaski, pseud. Hubal.
D. gen. August Emil Fieldorf, pseud. Nil.

Na podstawie zamieszczonej mapy oraz wasnej wiedzy wykonaj zadanie 10.


10. Na podstawie mapy uzupenij ponisz tabel i wpisz do niej informacje (03 p.)
na temat bitew, w ktrych wziy udzia polskie formacje wojskowe.

Nazwa miejscowoci Rok bitwy Nazwa polskiej formacji wojskowej


A.

B.

C.

11. Wstaw znak x w kratkach obok zda prawdziwych. (02 p.)

Egzekucje polskich oficerw i funkcjonariuszy pastwowych znajdujcych si w


niewoli sowieckiej odbyy si w kwietniu i maju 1940 r.
Do odkrycia grobw katyskich doszo po zakoczeniu II wojny wiatowej.

Polski rzd na emigracji wystpi o zbadanie sprawy katyskiej przez Czerwony


Krzy.
Jedn z konsekwencji sprawy katyskiej byo nawizanie stosunkw dyplomatycznych
pomidzy ZSRR i rzdem polskim na emigracji.

12. Zapisz w tabeli imiona i nazwiska osb, ktrych dotycz podane opisy. (03 p.)

Biografia Imi i nazwisko


By generaem Wojska Polskiego, premierem rzdu polskiego
na emigracji i Naczelnym Wodzem Polskich Si Zbrojnych. Zgin
w katastrofie na Gibraltarze.
W 1940 r. zosta mianowany pierwszym Delegatem Rzdu
na Kraj. Dziaajc w konspiracji kierowa prowadzeniem
dokumentacji zbrodni wojennych oraz przygotowaniami
do przejcia wadzy w kraju po upadku III Rzeszy.
Podczas wojny dziaaa w organizacji egota zajmujcej si
niesieniem pomocy ludnoci ydowskiej. Uratowaa okoo
2,5 tys. dzieci ydowskich. Umieszczaa je w polskich
rodzinach, sierocicach i klasztorach.

13. Uporzdkuj chronologicznie wydarzenia. Wstaw w kratki numery od 1 do 6. (01 p.)


podpisanie aktu kapitulacji powstania
zdobycie przez powstacw gmachu PAST-y
wydanie rozkazu o kryptonimie godzina W
opracowanie planu operacyjnego Burza
rozkaz Stalina o rozbrajaniu przez wojska radzieckie ujawniajcych si oddziaw AK
zajcie przez oddziay Armii Czerwonej prawobrzenej dzielnicy Praga

Na podstawie zamieszczonego tekstu rdowego wykonaj zadanie 14.

1. Rzd Zwizku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, e traktaty sowiecko-niemieckie


z 1939 roku, dotyczce zmian terytorialnych w Polsce, utraciy sw moc. [...]
3. Oba rzdy zobowizuj si wzajemnie do udzielania sobie wszelkiego rodzaju pomocy
i poparcia w obecnej wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom.
Wiek XX w rdach, oprac. M. Sobaska-Bondaruk, S.B. Lenard,
Warszawa 2002, s. 257.

14. Napisz, z jakiego dokumentu pochodzi powyszy fragment. Podaj dat jego podpisania.
(02 p.)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Karta odpowiedzi
Numer
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
zadania
A A A A A A A A A
B B B B B B B B B
Odpowiedzi
C C C C C C C C C
D D D D D D D D D