Sie sind auf Seite 1von 1

DISTRICT VI

Manila SPARC VISIONING SURVEY


TM-DISTRICT VI Romulo, Ronquillo, Salvante, Sanapo, Santos, Tobilla, Toledo, Trigo
Respondents Profile:
Name (Optional) :_____________________________________________ Age:______
Place of Residence/Work/Buiseness/School; Name of Street____________________________ Barangay No.____ Zone No. ____
District VI: Pandacan Sta. Mesa Sta. Ana San Miguel
Stakeholders Characterization:
Barangay Official Land Owner
Educational Entity Building Owner
Business Entity Land/Property Developer
Community Organization Resident
Private Association Student; Name of School: ____________________

1. What important characteristics or qualities of your community do you think have the potential to be further improved?
( Anu-anong mahahalagang katangian ng inyong komunidad ang sa tingin ninyo'y maaari pa ninyong pagyamanin?)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. What are the issues and needs of your communities that need to be addressed? Please include flood-prone areas and
____________________________________________________________________________________________________
other area that needs improvement. (Anu-ano ang mga suliranin at pangangailangan ng inyong komunidad na nararapat
tugunan? Isama ninyo ang mga lugar na binabaha at iba pang kailangang ayusin para sa pag-unlad)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. What is your VISION for your community (place and people) that you aspire to be fulfilled in the year 2030? (Ano ang
iyong AmBisyon para sa inyong komunidad (pamayanan at mamamayan) na iyong minimithing matupad sa taong 2010?)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. What are the Programs, Projects and Activities (PPAs) that your community can focus on within five to ten (5-10) years
in order to achieve your stated Vision? (Anu-ano ang maaari ninyong pag-ukulan ng kakayahan sa nakatakdang lima
hanggang sampung taon tungo sa katuparan ng Ambisyon na iyong inilahad?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5. As a stakeholder of District VI Manila, what can you do to help achieve your Districts Urban Regeneration and your
Barangays Street Revitalization? (Bilang mamamayan ng ika-6 na Distrito ng Maynila, ano ang iyong maibabahaging
kakayahan sa pagpapanibago ng inyong Ditrito at Pagpapasigla ng inyong Barangay?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

NOTE : Based on the Planning Collaboration of EnO.JROaa & Ar. MBCampaner