Sie sind auf Seite 1von 111

,1

A ,i
/ (

Biblioteca Nacional de Espaa


Biblioteca Nacional de Espaa
Biblioteca Nacional de Espaa
Biblioteca Nacional de Espaa
I
I

Biblioteca Nacional de Espaa


Biblioteca Nacional de Espaa
,

I,

1:

li
1,

1I

Biblioteca Nacional de Espaa


I

Biblioteca Nacional de Espaa


Biblioteca Nacional de Espaa
LOCURA'S
DE EUROPA.
DIALOGO
POSTHUMO
DE DON
DIEGO SAAVEDRA FAIARDO,
I Cavallero que fue de la Orden de San-Tiago,
<lel Confeio del Rei Don Felipe IV. en el Supre-
mo de las Indias, y fu Embajador Plenipotenciario
en los Trece Cantones, en la Dieta de Ratisbona por
el Circulo y CaCa de Borgonna, i en el Congrefo de
Munfrer para la Pa'L General con los
Olande[es.

SALE A LUZ

SEGUN UNA COPIA

Anno 1748.

Biblioteca Naciona l de Espaa


Biblioteca Nacional de Espaa
PRAEFATIO.

entum, et quod excur-


rit, anni effiuxerunt,
ex quo hic elegans,
de Europne nmentin,
Dialogus a DIDA-
ca SAAVEDRA FAXAR-
DO, tempore Tratatuum Pacis
Wefrphalicae, compofitus fuit. La-
tuit hic magni auloris [oetus in Hi-
fpaniae Bibliothecis manu exaratus,
". 2 donee

Biblioteca Nacional de E$paa


PRAEFAT IO.
donee inde ante alquot annos trans... .n
f~riptus, beneficio Fautoris cuius-
dam honoratilimi, nuper ad manus v
meas peruenit. Adfcribitur hic a
Dialogus in titulo DI D A e o
s A AVEo R A E, vni ex eruditiffi
mis Hifpaniae vris , et excelIentili- r
roo [uo parente omnino efi dignus, u
utpote cuius indolem , ingenium,
fiudium, quo incen[us erat, paeis in-
fiaurandae, prudentiam ciuilem &e. e
vbique fpirat. Neque tamen diffi- b
teri pofumus, NICOLAVM AN- t
T ONIVM in Bibliotheca Hifpana t
noua T.l. p. 241. in recenfione [cri-
ptorum nol:ri S A A VE D R A E
hune Dialogum plane tacere. At
enirn vera , quanquam nos hue
Bibliothecae Hifpanae magnum
omnino pretium iure [uo l:atuimus :
neque

Biblioteca Naciona l de Espaa


PR AEF ATIO.
hs.. -neque tamen a filenrio eius argl1men-
~s- tum faris graue repetere nobis lieet,
us vt SAA VEDRAE hune Dialogum
hie abiudicemus. Primo enim N 1e D-
o LAVS AN'rO N IVS codices
~.. rnanuferiptos, quos SAA VEDRA
m- reliquit, plane nullos comrnemora-
IUs, Ult. D einde fi valeret hoe argu-
m, mentum, nee Respublica litteraria,
~n- ingeniofum opus, quod nofrer manu-
~e.
exaratum reliquit , huie autori tri-
~ bui poTct , quod tamen ei, et in edi-
N- tione eius Complute11ji, et Madri-
na tellji aliisque vindicatur. Illam ae-
ri- ceptam referimus FRANCISCO
E IG NATIO DE PORRES, Vni-
~ t ucrfitatis Complutenfis quondam
~ic
Profefori, et Eeclefiae eiusdem op"
m pidi Canonieo ; hane autem Viro
s: Celeberrimo, GREGORIO MA-
.1f 3 IAN-
~e

Biblioteca Naciona l de Espaa


PRAEFATIO.
IANSIO, Regs Hifpaniae a Biblio- t
theca, et Codicis Iufiiniani in Aca-
demia Valentina ProfefTori, qui am-
bo deganriffimum illud S A A V E-
n R A E fomnium praefatione in-
ftruxerunt, eique grauiffimis afe-
ruerunt argumentls. Idem ~1 A-
. 1A N S1V S, vnus ex celebrioribus,
qui nobis innotuerunt Hifpanis, no-
frra aetate florentibus, orationem
fuam, de laude eloquentijjimonnn
SA A VE D R A E operznn, Rcipu-
blicae litteraria~ denuo praemir, in
qua quum nullam huros, .de Europoe'
omentio, dialogi iniieiat mentionem,.
illud nos fere docere potefr, hune Di-
alogum adhuc nec in Hifpania in lu-
cem fuife euulgatum, . qua tamen
eum, et ob illufrris auloris no-
men, et oh argumentllln fcite per-
trala-

Biblioteca Naciona l de Espaa


PRAEF ATIO.
tra\:arum, digniffimum efe putamus.
- N arus el: I}[ O A e v S, inclinante
[aeeulo deeimo fexto, Mureiae, pa-
- rentibus, PETRO A SAAV E-
DRA, et FABIANA a FA-
X A ROO, equefiri dignitate infi-
gnibus. Pol:quam nofrer a tenera
aetate animum ad litterarum fruda
appulcrat , et aeroafibus Aeade-
mieis fuerat praeparatus; in V ni-
veritatem Salmanticenfem ea ce[-
{it, in qua, pofi exatum quinquen-
nium, O o8:or iuris renunciatus .fuit,
Canonicus S. Jacobi breui pofi ele-
aus. Coniunxerat is cum iuris-
prudentia litteras , quae ah huma-
nitate nomen habent, et ob peri-
tiam Graecae Latinaeque linguae,
ob profeEtus in Mathefi, aliisquc
[cientiis faEtos, a F R A N 1 e se o
:f 4 CI\ S-

Biblioteca Nacional de Espaa


P.RAE F ATIO.
e A se A L E S10 vehementer lau- e
I~ datur *. Iecerat in hac Vniuerfi- 4
tate fundamenta etiam dol:rinae ci- e
uilis, et, vt maiores in ea progreffio-
nes facere pofet , in Italiam efl: ab- .1
legatus, vbi . familiam G A S P A-
RIS BORGIA E , Pro - Regs
Neapolitani, et Cardinalis fecutus
efl:, eique a fecretis fuit. Mox re-
gius Hifpanarum reruro in Curia
Romana Procurator, Agentem vo-
cant, elel:ioni G R EGORII XV.
et V RBANI VIII. Pontificum
adllitit, cuius vltimi Ponrificis in fe

humanitatem in fymbolo Politico
XLII. praedicauit. Jnde in Ger-
maniam vocatus, Rarisbonae, Ele-
tora-
in differrationibus hifro ricis de Murcia eius-
que regno) Murciae A. el::> 1::> e XXXI. in fol.
Hifpanice euulgatis p. 387. .

Biblioteca Nacion'al de Espaa


fRAEF ATIO.
tlorali conuentui, quo Ferdioao-
<;lus 111. Rex- Romanorum el: ele-
aus, oao deinde conuentibus in
Heluetia, et rurfus Ratisbonae Co-
- -J;I1itiis imperialibus, Domus et Circu-
li Burgundici cum plena poteftate
legatus, interfuit. Inter haee publi-
ca, quae procurauit negotia, Ideam
Principis Politici Chriftiani, cen. .
tunz jjnnbolis expre}Jam, A.CI:JI:>CXL.
Hifpanice primo edidit, magnae le-
8:ionis, eruditionis, et experientiae,
iotra triginta, , ac quod excedit, an-
nos, ibi comparatae, librum, veram
Principum ac Politicorum fcholam,
r- immo, quod -N ICOLAVS AN-
e- T O N 1V S iudicauit, dedolatucl
a- caelatumque nouem Mufis opus.
s- . Qyemadmodum autem SAA-
01. VEDRA hoc libro, in,vari_as ,Eu-
)(. 5 ropae

Biblioteca Nacional de Espaa


PRAEFATIO.
ropae Iinguas conuerfo, celebre in... 1
ter eruditos nomen efr confecutus: ~
ita prudenti negotiorum publico-
rum adminifiratione,eam PHI L 1P-
PI IV. Hifpaniarum Regis, gratiam
iniit, vt A. CI~I~CXLII1. Monafre- 1
rium cum plena potefiate legatus, ad
p acem vniuerfalem condendam, ab 1
eodem mitteretur. Laudatura P H 1-
L IP P O IV. in plenipotentia ipfi
concefa, ob prlldentiam, experie1z-
t iam , ftudiznn tranqllillitatis pll. .
blicae, aliasque virtlltes. Harum
etiam multa Monafier S A A V E-
D R A edidit documenta, quo menfe
OB:obri diai anni venit, anno qua-
drageGmo fexto in Hfpaniam in de
reuocatus, vt nter Indicos Senato-
res Iocum haberet, cui etiam conci-
lio vsque ad annum faeculi fuperi~-
ns

Biblioteca Naciona l de Espaa


PRAEFAT IO.
n- ris quadragefimum otauum; qua
~s ; Madriti defm1tlUS efr, cum' magna
0 - fui laude, afedit. Plena [unto
p_ Ata Pacis 'iV efiphalicae negotio~
ro rum SAAV E DR AE , ,quae pro.
e- pace impetranda fufeepit , plenae
ad funt relationes Gallieorum Plcnipo-
ah tentiariorum, Comitum AV A L-
1- LII et SERVIENII, notitia-
~fi ~um huius Hifpani, quae modo.
~1Z- eum laudant, modo eum nefcio
Dll.. quarum impoftllr arZl1lZ, jitppofitio-
pro nis litteraru1J1 , et artiznn aliarznn
E- aceufant. Plena efi: nupera B O V-
nfe G E A N TI 1, 1gnatiani Sodalis,
~a- Hiftoria 'oEfatlls Jfeftpbalici re-
de prehenfionum SAA V ED RA E,
o... ex epifiolis PlenipotentiariorumGal-
.
el- liae repetitarum, quae partim quo ...
~o- que SAA VE DRAE, Monafre-..
ns fU
.
Biblioteca Nacional de Espaa
PRAEFATIO.
rii adhuc commoranti, fortaffis
innotuerunt. Hoc certum el: atque
exploratum, SAAVEDRAM in '
tra triennium, quod Monafierii
confecit, pro virili fua, omnia fe-'
cifre, vt pacem pro Rege fuo ob-
tineret, fed grauiffimas remoras, a-
GaIlis fibi inietas, e medio tollere:
haud potuife. O!1are infenfior
illis faB:us, eerum confuia ', ar-'
tes &c. tum in colIequiis, cum Cir-
culi Franconici legaris- , eo
R-
NELIO GOBELIO, 10-
HANNE MVLLERO, TO-
BIA OELHAFENIO et
cum SCHERINGIO ROSE 'N -
H A NI 0, Suecorum apud Mona-
fierienfes ReGdente, infiitutis, tum
in hoc ipo Dialogo detegendas fibj.
furnfit.

Biblioteca Nacional de Espaa


,
P RAEF AT I O.
,
ffis frnfif. Creuit .aliquando 'acutum
lue SAAVEDRA.., de nonnullis autem
in~ iuflo acrius cenfuit, etperperan fub-
!erii inde diuinauit. Occurrunt tarnen
fe-o multa fapienter ac grauiter diB:a,
pb- quae nobis prodefe queunt, fi fa~
, a- pere velimus. Memoratu dignuro
ere, efi, SAAV ED RA IVI ius illud
1-
lOr C011Zlenientiae , quod nofira aetate
ar-" ~repant, Gallis fubinde obiecife,
..
..lr- et exercitium illius e L o D o~
R- VAE O, Monarchiae Gallicae con-
O- rlitori, attribuife, qu nullum alium
0- praerextum belli, contra AMALA~
et RICVM, Viigothorum Regem, fu ..
N- fcepti, quam us' illud c01z11euientine,
na- habuitret. Hoc argumentum nofier
pm in libro excellenti, qui infcribitur:
r1b"1- Corona Gothica &c. et Monafierii
lit. A. CI~ 1::> e XLVI. 4. prodiit, vberius
expo-
Biblioteca Nacional de Espaa
PRAEF A.TIO~
expofuit, ac tefrimonio L AV e
DII FA VC H ET I pariter ac a
IO HAN NIS S ERRA N I, q
Galliae Hifioricorum, plane con- v
firmauit. n
D
Atque ex hac quidem nofiri tu
Dialogi et Cor01Z0e Gothicae in fa
nonnullis Ioeis conuenientia , pari- fe
ter ac ex aliis SA A VEDR A E n
iudieiis, quae in conuentu Mona- e l
frerienG, et in hoc libello tulit, ar- P
gumentum, in praefatione, verGo- S
ni Germanicae huius D ialogi prae- m
mifa, arceIiuimus, atque, niG [,1- d
limur, plane euicimus, hune Dialo- ~
gum a no Uro S A A V E D R A, In
quem in fronte prae fe ferr auto- fi
rem, certiffime efe concinnatum. P..,
Si

Biblioteca Nacional de Espaa


PRAEFATIO.
IV. , Si in tempus, quo hie Dialogus
ac adornarus fuit, paullo follieitius in-
1, quirimus, illud in annum el::> 1;) eXLVI
n- vel XLVII. reiieere lieet. Mentio-
nem quippe facit hie Dialogus
Dunkerkae, a GaIlis, ope Belgarum,
~ri tune eaptae, id quod A. CI:) IJ e XLVI.
in falum fuit. Igitur aut hoe, ' aut
~i- fequenti anno, is eonfcriptus fir
E neeeffe efi , ante annum adeo
a- elJ I:.J C XLVIII. qub et Hifpanorum
roO pax eum Belgis faEta fuit, et ipfe
0- SAAVEDRA Madriti vtam. cum' I

e- morte eommutauit. Sed de his qui- .


11- dem, et aliis Saavedrae negotiis, quae
0- Mona1:erii fufeepit, paullo fuGus
\., in nofira praefatione, quam ver-
o.. fioni Germanicae adiunximus, dif-
putatum el:, ad quam le\:ores
(i ermanos ablegamus. Placebit
Si . etlam

Biblioteca Nacional de Espaa


I
PRAEFATIO.
etiani 'amarribus linguae Hifpani-
cae hie Dialogus, oh elegantiarn
linguae Cafiellanae, qua S A A V E ..
D RA, i quisquam alius, ,excel~
luit. Si vero in quibusdam loeis
non faris emendate excufus efi,
illud non nobis, fed mendo[o exem-
pIari, lieet fuhinde hie emendaro, quo
. . vti debuimus, pro aequitare fua, 'o

Ietor bencuolus adferibet. Vale;


Letor, et ex erratis aIiorum ho-
minum fuperiorisque aeui, tua, et
nofui faeculi vicia, emenda. Irerum
vale.

LOCU

Biblioteca Nacional de Espaa


LO CUR AS
D E EU ROPA.
D 1 A L O G O.

LZJciano.

D edonde , o Mercurio, ban-


nados los talares , cubier-
to el cuerpo de polvo,
y de fudor la frente , no
fin defcredito de la Dei-
dad; pues la verdadera no efla [ujeta
a las congoxa.s yafanes.
l\IIercurio.
Tal el:a la tierra, que aun a los mi[.
mos Diofes haze fudar.
A Lucia-

Biblioteca Naciona l de Espafla


LOCRAS
Lucirl'fto.
Defcuido es de ellos, i ya no es cal:i-
g o; pues conGenten a quien es autor de
fus trabajos, calamitdes , y guerras ; y
culpa es de tu inquietud y desafoGego
natural, dejar el repo[o del cielo , y
baxar a la tierra, en tiempo, que los ,
que la abtan, aborrecen la vida, y de-
fean librar[e de las ligaduras del cuerpo.
,. Mercurio.
A ella me baxo la curioidad, para
averiguar de mas cerca, fi fon tan gran-
des las locuras de los hombres, que nos
han referido la Jufiizia, la verdad, la
fe, y la verguenza , que, por no vivir.
entre ellos, fe han retirado, a hazernos
companna en el cielo.

Luciano.
L uego antes no el:avan en el. Muy
corte de vifl:a [ois los Diofes, pues fue
meneler, baxar a la tierra, para ver lo
qe en ella:paffava.
Menu-

Biblioteca Nacional de Espaa


--
1

./
DE EURO PA. 3
krcurio.
1- Aunque no has perdido, o Luciano,
e el impo veneno de tu lengua maliciofa:
y tan cubierta efl:a de humo, y de polvo,.
o la tierra ) en el tropel de los efquadro-
y nes, y con el fuego de Marte, que aun
, a los ojos de los Diofes fe occulta.
p-

=>. LUCitl1'lO.
y tambien a fu piedad; pues los pro-
nofricos naturales de cometas, y otras
imprefiones en el ayre , que en otros
ra tiempos prevenan vuel1:ras futuras iras,
rt- y nuel:ros cal:igos , en la muerte de un
ps prncipe, (, en la calamidad de una pro- :1
la vincia particular: aora en la de tantos
n: prncipes muertos a hierro, y de tanto.s
ps reynos dehuidos, no fe han apal~eci do.
lWercurio.
O!:lando la malicia es affel:ada, oin~
credula, no merece anuncios del cielo;
y ni firven los avifos, a quien ha perdido
le el refpeto a la divina providencia. Si
o tu huvieras vifl:o, como yo, a Europa, y
confiderado las caufas, y efeEtos, defl:as
calamidades prefemes, en unos de ambi
u Az cion,

Biblioteca Naciona l de Espaa


4 LOCUR .: \S :
cion, y en otros de impTudenca y ef. I

cuido ; conozeras, que en ellas los hom-


bres falos, y no los Diofes, han fido cul-
pados.
Luciano.
Muchas cofas avras vHlo.
Me'rcurio.
:i\1uchas , u nas con lafrima, y otras con
rifa. Aquellas , por los trabajos de los
fubditos, y el:as por la ig norancia de
q uien las g ovierna.
Lztciano.
Si mi atencion puede merecer la rela~
cion, te ruego, <> Mercurio , que la hagas
brevemente de lo mas notable, que has
vifro, y ponderado.
Mercurio.
Condefciendo con tu ruego. Oye.
Pues haviendo dado buelta por Europa,
me detuve librado en la fuprema regan
del ayre , para comprehenderla toda
junta con la vil:a , y con la confidera-
can, en todas fi.1S partes. Vi a Marte
fangriente, batallando unas naciones con
otras , por el capricho) y conveniencias
de

Biblioteca Nacional de Espaa


I
DE EUROPA. 5
[.. de uno folo, que en ellas atirava el fue-
11.- go de la guerra. Coniderava fu locura
1- en dejar las felicidades de la paz, lo dul-
.ce de las patrias, y los bienes de fus
propios dominios , por conquil:ar los
Ggenos; que bufcafen nuevas poblacio-
nes los, que no eran bat1antes a llenar
las fuyas ; que defrruyefen, y abrafaf-
n fen, las mifmas tierras, villas, y ciudades,
s que defeavan adquidr; que tant-Os ex-
e pufiefen fus vidas , perdiendo con ellas
rus mifmas pofeGones , porque efra, o
aquella, corona tuviere un palmo mas
de tierra; que fe ofreciefen los foldados
a los peligros del expugnamiento de
una pla~a , donde no han de vivir, ni
aun de repofar un dia, defpues de t en-
dida ; que la ambicion de los principes
los huviefe cegado con el efplendor de
~. la gloria, y del honor; moneda, con que
11, temerariamente fe venden a la muerte.
n, Ninguna cofa me movi mas a confu
a flon , que Ale'flumia , viendo , que era
~- efclava de las naciones, la que, por el
e imperio del mundo, que en ella refplan-
n dece, devia fer fennora de todas; que
s las haya llamado por auxiliares contre fi
e A 3 mifma;

Biblioteca Naciona l de Espaa


6 LO CURAS
mifma; que las fufrente, y aita, para fu
r uina; que lo , que adquieren, y mantie-
nen, con la fuer~a, creo, que es para fu
meCma defenfa, y feguridad, y no para fu
defpojo ; que tGnga porproteccion lo que
es tirania , y por libertad lo que es fervi-
dlimbre; que la, que ha de dar leyes a
los eftrangeros, las reciva dellos; que,
p udiendo, con la union , y concordia,
~fpirar al dominio univerfal, fe rinda,
p or fu divifion, al de fus enemigos; que
pienfe, obligarlos, con fepararfe de la
Cabe<Ja, que la govierna , y con aban-
d onar la amiftad, y confederacion, de
los , que fon inrerefados en fu mifma
confervacion, y comunes en la caufa ;
que, a titulo de religion, la pierda;
que haga confejeros de la paz a los, que
le hazen la guerra. Lo que mas me ad-
mira, es, que, para remedio de males
tan graves , fe fennalafen por congrefo
a Muriflet" , y a Osnabrug ; lugares dif-
pueftos, por fu fituacion, y vecindad,
a fomentar la guerra; que los mifmos
enemigos etrangeros convocafen, con
fus cartas, los prncipes, y eftados del
imperio) a venir aellos) contra fus an-
tiguas

Biblioteca Nacional de Espaa


D E EUROPA. 7
~u tiguas confiituciones, y loables eftilos, y
e- que las obedeciefen, fin conocer el artifi-
u cio de fus promefas, y la falfedad de fus
IrU prerentos, los quales eran, de unir el
le imperio; y los juntavan, para defimirloj
1- de quitar gravamenes, y al mifmo tiern-
a po los hazian mayores ; de rel:ituir a ,ca-
e, da uno en fus diados, y los defpojavaIl
'a, dellos; :de ponerlos en libertad , y era
a, por fervidumbre ; de hazer la paz, y
pe ninguna cofa mas opuefta a ella, que
la llamar los eftados. ~en jamas vio ,en
n- una provincia , que padece guerras ci-
~e viles , reducir en un lugar las cabe~as
na dellas, deCunidas entre G, en religion,
ra ; en parciali dad es , e ntereCes, y para tra-
a; tar con los miCmos el:rangeros, que ' fo-
Ue mentaron las [ediciones, y las fufrentan,
d- con rus armas , para dominar a unos , y
es -a otros? Se duelen Frrt1Zcifes, y Suedifes,
[o de las calamidades del imperio, y fon
~[.. ellos la caufa. Exclaman , que de[ean
d, la paz; y ellos falos hazen la guerra. Se
os quexan de la dilacion de los tratados: y
pn los embara~an con varias artes. Y ya
el oy el:an juntos los eitados. Y, aunque
n- reconocen las artes, y los peligros, y
as A 4 que

Biblioteca Naciona l de Espaa


LOCU RAS
que ron burlados, y maltratados, de los
mifmos, que los han llamado: vienen
tan ciegos por pallones internas , que no
aE:aban de conocer, que falo fu concor-
dia fera el remedio de tamos males.
Lucicmo.
Bien los ha cafiigado Dios, pues pa-
dece el imperio la pena de los parrici-
das entre Gallos, y vboras.
Mercurio.
_ Yo te digo de verdad, que he tenido
los ojos fobre Munfler , y Osnabrug,
mas, que fobre las demas partes de Eu-
ropa, porque fon las fraguas, donde
(e limpian, y templan , las armas de todo
el mundo, y oficinas-de ligas ) invallo-
nes , forprefas, y ufurpaciones. Desde
alli fe trata de levantar levas ; fe embian
embaxadores , con infrrucciones, y no-
ticias particulares, a Olanda, DanilfUtrca,
Suecia, Polonia, Conflantinopla ; para que
todos pongan fuego en Europa. Pen-
faro n los vafallas, que all fe refianraria
la paz: y desde all fe vierte fu fangre.
Han la en las bocas ,_ y la guerra en los
Cora-

Biblioteca Nacional de Espaa


D E E UROPA. 9
ps Cora~ot1es. .Y en las plumas to do es
I'>n ipocri6a , fingiendo de[ear el foGego
10 publico los, que tratan de turbarle, en-
r- treteniendo los tratados, para prefcrivir
lo ufurpado , valiendofe del pretexto,
que los el:ados no fe concuerdan entre (i,
fi~ndo ellos los, que fomentan fu diviGon,
Da- y de que deven, por fus confederacio-
CI- nes , aguardar la venida de los Olandifes,
y , por otra parte, fe entienden con el
principe de Oranje , para que los deten-
ga. Sus prop06ci ones fon aparentes y
kIo efpeciofas. N o dan paz, fino leyes , al
Jg, imperio. No le pacifican, fino le per-
1;,
. -u- turban. Mas, rebolviendo tiempos pa
de fados con los prefentes, confunden la re..
do ligion, del::ruyendo fus pazes , y trans ..
~o- acciones hechas; derogan las refolucio~
de nes y fuccefos de las dietas, y colegios
an eleEl:orales; rompen las conftimciones y
~o privilegios del imperio ; derriban fu po-
ca, der; desminuyen la autoridad eleEroraI;
ue dan medios a la infelicidad , y ocallones
~n a la inobediencia, y difcordia. En ella
na fe pierden premios , y mercedes , para
re. los fubdiros , que han militado contra el
os imperio) y recompenfas a las coronas,
ra- A 5 que

Biblioteca Nacional de Espaa


DE EUR OP A. iI
~ Luciano.
1
r Como los parlamentos, cuyo oficio, y
, obligacion, es procurar la paz, y el fo-
r liego publico, y la confervacion, del rey-
no , no procuran librar a los pueblos
r de lo que padecen con la opreion de
s una guerra , que fe funda en la ambi-
s cian, y conveniencia de uno falo, y no
.e n la defenfa natural; pues nadie haze
guerra a Francia, y ella la haze a los prn-
cipes confinantes, y les tiene ufurpados
, fus etados.
P,
s
Mercurio.
1-.
, No ha faltado valor y conl:ancia al
parlamento de Paris. Antes , por mo-
s firarfe ardiente en la confervacion del
reyno, ha padecido desdenes , afrentas,
y defrierros, por el valimiento , opuefro
a los tribunales. Antepone fiempre la
confervation particular de fu gracia al
beneficio comuna Aquel govierno pa-
s dece en i mifmo todas las tiranas , que,
con las armas de Francia , padecen las
naciones ) que ha oprimido.
Lucia..

Biblioteca Naciona l de Espaa


LO CUR A S
, Lucirmo.
CaO:igo es bien merecido , por el qual
conozco;" que con raza n te compadeces,
de ver defraudados los defeos publicas,
y burladas las efperan~as del remedio de
las prefentes calamidades. Lo , que yo
11
me admiro mas, es, de que informados
los de mas prncipes de lo que paTa en
los congre[os , y de la repntacon, y ha- ,
zienda, que en ellos pierden, los man-
tengan inntilmente, a favor de France-
fes y Sueddes, fin efperan~a alguna de la
paz ; de donde infiero, que es fatalidad,
la qual, en la ruina de los imperios, per- ,
turba los juicios , y ciega la prudencia
hU1~ana.
Mercurio.
Con mas fundamento 10 podras dezir,
quando hayas oido lo , que he vifto en
Polonia , en Dani1fZctrCCl, en O/anda , en
Inglaterra) en EJPanna, yen Italia.

l'
Luciano.
Pendiente tienes de tus labios mi aten-
ClOno Refiere.
Mercu-

Biblioteca Nacional de Espaa


DE -E U ROPA. 13
jWercurio.
1
N o on grande admiracion vi , en pe
, ligros tan comunes a toda la chrif1:ian-
d,ld, dormida la regia r epublica de Po ..
~
p lona, defpreciados los celos polticos, y
S las maximas de efta do , de librar las fu",
rt l er~as de los dernas prncipes, y de no
con[entir , que cre[ca la potencia de los
_ I confinantes; pues no teniendo bien afen-
tada la paz con Suecia, y efiando aun
a fre[ca la memoria de las guerras con ella,
[obre el dominio de Litu(tnia, donde
aun oy [e embara~a el arada con los ca-
a daveres de los Polacos muertos, [e ef1:a
a la mira de los progre[os , que haze
aquella corona , dexandofe blocar della
por P01llerania, Stfo'llia , Si/efia, y tam-
lo, I bien por TranJYlvania, efrando Ragozqui
1
confederado de Suecia, con las armas le-
vantadas en rus confines , y fiendo de-
pendiente del Turco , que es el mayor
enemigo, que tiene; {in reparar, que los
Sued~ls movieron las armas contra Da:.
nil1za1'~a, por la buena inteligencia, que
tenta con ella, y con defignio, de debe-
lar plimero lo uno, y de[pues lo otro;
ni -

Biblioteca Nacional de Espaa


14 LOCU RAS
ni en que afpiran al dominio univerfal
del norte , y que, i fe levantan con el
arbitrio del 'mar Baltico, quitar en fus
provincias el comercio del mundo, con
que fe fufrentan , y dan expediente a fus
frutos, y mercancas. ~le labrador tan
defcldado vio en el monte vecino ar-
marfe la tempefl:ad, que no previniefe
los dannos futuros , que amena~avan a
fu cafa? ~en vio vencedor , y triun- I
fante al prncipe confinante , que no le
temiefe , y afitiefc a lo oprimido? L a
guerra de SUecitl con Polonia empe~o
por Alemania, y defpues por Dani1tlftrcft,
" y fe acabar en Polonia. . Oy tiene e{l::a
en los peligros, que la an.1ena~an, por
companneros al e'lN,perador, y al rey de
Dani'l1zarca ; y folamente con la afifien-
cia de algunas tropas podia oponerfe,
en el paes ageno, al comun enemigo,
antes que, debelados aquellos , fe halle
[ola con la guerra , y fera fu reyno aG-
ento della, y campo de batalla.
Luciano.
No vive menos fuera de fi , ni mas
inadvertida de {lis mirmas conveniencias,
la

Biblioteca Naciona l de Espaa


r

DE EUROP A.' 15
~I I la corte de Suecia; pues, aviendo traido
~l a (i todas las riquezas, y defpojos , de
s Aknzania, fin que ya le quede en ella
n mas, que el peligro, pendiente del lance
s de una batalla, continua la guerra, em..
n bara~andofe con otra nueva contra Da..
r_ nilllarca, aconfejada de los minifiros de
I--e F'fancia, que, celofos ya de fu potencia,
a le perfuadieron, con gran arte , la inva-
11- [on por A!focirt, para que, divididas fus
e fuer~as, diefen lugar a fus progrefos en
a ' el impe'fio. Pienfa fobervia, poner en el
o I fuyo a Alemania, y no conGdera, que no
~, fus fuer~as , fino las de los malcontentos
a del imperio, le dan las vitorias; perfua-
r' didos los principes, y etados, que le
e , afll1en, que fus vanderas pafaron al illl-
1- ' per"io, y fe detienen enel, para ponerlos
F':, I en libertad, y fatisfazer fus gravamen es;
no para debelarlos. Y devieran los
),e Sy ued~fes confiderar con juicio, y fin tama
1- I ambicion, que i llegaron a conocer,
como ya algunos lo conocen, que fu de-
fignio es folarneme de tiranizar el impe-
rio, fe uniran luego con el empeTador,
s . para echarlos de Alemania; a cuyo in,
~,. : tento concurrieran los Fra'IJcefes, porque
a fu

Biblioteca Naciona l de Espaa


16 LOCURAS
il confederacion con Suecia no es, para
hazerla grande, fino para que no lo fea, r
entrando a la parte de filS trofeos, y Vil- lei(
liendofo de la diverhon de fus fuer~as, Oh
para facilitar fus defignios en Alemania, C(tJ
y en J<landes. Y quando los hayan con- cor
feguido, feran amigos de los Alemanes, fav
y enemigos de los Suedefes : porque mas ' las
les importa la alTIitad con aquellos , que ten
con eaos. Su fe es una veleta, que la voc
voltean los vientos de fu mifma fortuna ; la J
de fuerte, que la felicidad de Suecia fe y h
puede ml1dar, ocon la concordia del im- ni7t.
perio, o con una rota, o con la des- de1l
unan de los Francefis ligeros, y incon- afifi
fidentes. fed
lab
Bien lo van ya conociendo los mini- dev
!tras de aquella corona, haviendo pene- cia
trado las inteligencias feereras, que tie- ma
nen con algunos prncipes del imperio, dad
que les conviene gozar de la ocafion qU
prefente, para componerfe con el, y bol- fe e
ver triunfantes afus amadas patrias, al1- opc
(es que ofe mejoren las cofas del impe tes
ro, olos FranceJes los defamparen. refl
pm
Mercu ,

Biblioteca Naciona l de Espaa


DE EUROPA. 17
ra Mercurio.
a, Mejor lo conoceran, quando hayan
a- leido un difcurfo Frances, imprefo en
s, ' Olanda, donde perfuaden a las provin-
a, das unidas, que deitan de la guerra
1- ' con Dani71lana, y que empleen, en fu
s, favor, para la emprefa de Dunquerque,
as las fuereas mari timas , con que le divier-
le ten. Y, aunque con palabras algo equi-
la vocas, les fennala, que no les eta bien
a; la potencia de Suecia. La imprudencia,
fe y las locuras de Polonia, exprime ya Da-
In- ni'lflarCa, y la el:a oy pagando, por aver
s- dexado crecer la potencia de Suecia, fin
n-I aG11:ir al emperador, confiada en las con-
federaciones con aquella corona, y en
la buena correfpondencia de la vecindad,
~i'l deviendo confiderar, que la convenien-
e cia fil-ma las confederaciones, y la mie.
e- ma conveniencia las rompe; que la vecin-
0, dad es el mayor peligro de los principes;
tm que lo~, que afpiran ala monarchia, no
pI- fe dexan alIado aquien pueda hazerles
n- opoficion; y que la ambicion ni es cor-
e- tes, ni agraciada. Pudiera aver hecho
reRexion aquel ny, de que, teniendo
puefio [obre las cervices de los Suedefis
~ B cl

Biblioteca Nacional de Espaa


18 LOCURAS
el intolerable yugo del Sunde , no poda e
aver amifrad fegura entre ambas coro- (
nas, y que en viendofe poderofa Suecia, r
p rocuraria la lib ertad del comercio, de t
quien pende fu confervacion, y gran- f
d eza. Pero ninguna locura mayor, que (
aver pudl::o el rey de Dani1narca el arbi-
trio de la paz con Suecia en las manos
d e los Frrtrlcifes , confederados con ella,
y en las de los Olrmde.fes, interefados en (
el pafo del Sunde. Efre exemplo funefto (
d e la oprefion -de Dani71lftrca ni ha bafra-
do a convencer a Polonia ) ni a dexar ad- e
vertidos los efrados de O/anda , para no I
afifrir a Suecia con tantas fuer~as . Por- 1
que , fi cayeffe el reyno de Dani711aHa
en poder de Suecia , o de ambos fe hi-
zieffe una republica , como efl:a para
fucceder, les quitari,l el pafo del Szmde!
con que, en p ocos annos , caera fu po-
tencia. Porque , fin el comercio del
'mar Ealtico) ni pueden hazer armadas) ni
fufrentarfe.
Luciano.
Efre ho ~s el primer error de los Olan-
dejes. E n otros muchos han caido , y
caeO

Biblioteca Naciona l de ESp'aa


D E E U ROP A , 19
la caen. Pero qando fe levanta la gran
deza de un eftado , tanto le ailen los er
rores , como los aciertos. Y, al con
a
trario, quando empie~a caer, tropieza
en fus miTIos buenos confejos, obran
do diverfos efe8:os.
1V[e1'CU1"O.
y ah es verdad. Pero dice un dir..
cur{1la Frances, que la republica de
Olanda a crecido mas en fetenta anos, que
u" en quatrocientos los Romanos, y que los
elados levantados con mucha priefa de
elinan prelo a fu menguante. Y af
parece, que ya va declinando, y q ue
los mifmos Olandifes travajan en fu rui~
na: pues por mar y tierra , hazen efpal-
das a las emprefas de los Francefls, para
que ocupen los prtefls baxos ; como [mo
les conviniera mas, confinar con los
EJpannoles, que con los H'ancefes ; aquel.
los canfados ya de dominar , y que tra
tan mas de confervar[e en lo, que oy
pofeen, que recobrar rus derechos anti
guos : y efros tan ambicio[os de enfan~
an- char fus confines , que ni la religion , ni
y la jUl:iCicl, ni la amifiad, ni el parente[co,
en B 2 ni

Biblioteca Naciona l de Espaa


i

20 LO CU RAS
ni la fe publica , detendra fus vanos de-
fignios ; los quales encaminan apo derar- :

fe de las provincias obedientes , e ino-
bedientes, para [er [ennores del mundo, {
con el arbitrio del1nar; haviendo conG- f
derado , que, con el , fe hizo tan pode- t
r afa Ola'llda, que pudo [ul:entar la guer- r
I

ra contra EJPamza , y ocupar puefros en \i


las Indias orientales, y occidentales. Con d
efte fin defefperados ya, que ni por a
Juglaterra, ni por Ejj)(l'll1la , ni por Ita- 1
Jia , ni por Alemania , puedan dilatar I (
mas fus ltmites, (i primero no fujetan las j,
prof"vincias obedientes , y las unidas cargan f
all con fus fuer~as mayores. Y locos 1
los Ola'ndifes, ociegos con el odio a los
EJPrtnnoles , desconocen fu peligro , y,
a col:a de fu mifrna fangre, y riquezas, I
divierten, con fus armas , las de EJPan-
,'}la., para que los Frrl'ncefes fe hagan mas '2
poderofos ) y fean fus confinantes. (

Lucir!1lo.
En efo tambien gana Olanda ; pues
mientras expugnavan los Francifes a Gra- I (
velingues ) fe apodero de Sajo. ,
Mercuo

Biblioteca Naciona l de Espaa


....
DE EUROPA. 21
~

Mercurio.
0- Poca fue la ganancia, y mas de gal:o,
io, que de provecho, con las canales , y
Ci ' fortificaciones hechas, que le impoCibili-
tan pafar adelante. Pero quando huvie-
ra ganado a Hu!ft, y a Gante, les eftu-
en viera mejor, como conideran los Ofan-
on dejes politicos y prudentes, eftar fin
or aquellas pla~as, y que los Frmzcrfes no
II-a- I huvieran rendido a Gravelingues; por-
ar I que, quando la zapa, y la pala, trava-
as I jan, para que el duque de Orleans , yel
an principe de Oranje, fe junten, es abrir
05 la fepultura a la potencia de O/anda.
05
y, Lucimzo.
las, I Ella pienfa, que fuccediendo ero, go-
n-
as Zara enteramente de fu libertad; locura,
que no la curara facilmente.

Mercurio.
es Pues ella el:a perflladida por un diC-
'n- curro de un Frances, intitulado: la. ne-
cefidad de ocupar a Dunquerque; donde
'U 0 B 3 pro-

Biblioteca Nacional de Espaa


22 LOCURAS
procura a provar, que en la confian~a
conGle fu felicidad, y confervacion; y
que no por ella naceran guerras , p u- i
diendofe difponer de fuerte los confines, ;
que no las caufen.

Luciano.
Pues un difcurfo he vifro yo del fii1
de la guerra del pau baxo, donde dice
un otro Frances , 6 ya no es el mifino,
"qu aun que la Francia a favorecido tanto
las cofas de Olanda , no gufraria de vc;;rIa
engrandecida, y no querra tener por
. vecinos aquellos elados tan poderofos .
por mar,y tierra; con quien luego rom-
peran la guerra, por un pie de tierra de
la frontera; no pudiendo ayer acuerdo
fiado en los confines ) como fuccedia a
Francia) quando los duques de Borgollna
'pofeian los paifes baxos.

Menurio.
El uno y el otro difcurfo he leido, y
tambien el confejo del interefado, y me
han parecido fobervios, y ambiciofos,
indignos de una nacion gloriora ) y con-
tra

Biblioteca Nacional de Espaa


I

l D E EU ROPA. 23
1

tra la buena cOlTefpondencia , y politica,


que deven obfervar los principes entre
fi , de no fomentar rebeliones de los va-
'i fallos agenos , por no dar mal exemplo
I a los propios. E n ellos fe conozen, que
fon afe8:ados los defeos , que publican
de la paz, y quietud publica; porque
en ellos, con gran arrogancia, fe alaban
de los triunfos, y trofeos adquiridos , y
fe prometen otros mayores , iaaandofe,
que los afifre Dios. Y devieran confi~
)
derar, que no fiempre las vitorias las da I

ta la divina providencia por favorecer al


Ir
vencedor , fino por cafi:igar al vencido ;
y que) desde que rompieron la guerra,
a penas ha avido anno, en que no hayan
r ecebido una rota notable. lVIenos de-
ven gloriarfe d los puel1os, que han
ufurpado ; porque a los que heredaron
del duque de Veimar, u felos vendieron
los.Suedefes, o los conquifl:uron con l~s
armas ; afifl:encia y diverfion de los con-
federados con los miemos EJprnzn o1es re..
.b eldes , y ninguno por fi. miemos. Y, 1

mientras efi:a viva la guerra, es loca la


confian<;a en "los [uccefos futuros; por-
que p enden de varios accidentes; y im.-
B4 pnl-

Biblioteca Nacional de Espaa


Z4 LOCURAS
I prudente el defprecio de la paz, como
pudiera aver enfennado a los autores I
del1:os difcurfos una carta del rey de
Italia, Theodorico, al rey de Francia, i
Clodoveo; y tambien lo que dize Cejar en
las caufas, que pone, para perfuadir la
paz de las coronas en las guerras de fu I
tiempo. Los mifmos exemplos, que ,
traen de lo que han perdido, pudieran
mortificarlos; pues no ha fido por cafos ,
fortuitos, fino por el valor, y coni1::ancia I
de las naciones, que aora defprecian.
y lo que refieren de las ocupaciones del
imperio, y en otras partes, y las protec-
ciones, que alegan, fon las, que mas
los condenan, fin aver' en aquellos dif-
curros claufula, que no enfenne a reve-
tarfe a los mifmos libditos fus confejos,
confiderando tambien, fi, quando fe-
ran fennores de Flandes, confentiran,
que los Olandefes pofean la Incluja, el
Sifo, y las demas fortalezas, y plazas,
que pofeen en aquella provincia, ha- ,
viendoe declarado, que tienen dere-
cho a ella) y que es ' enagenable de la
corona.
Lucia-

Biblioteca Nacional de Espaa


I

DE E UROPA. ~5

Luciano. I
No es poCible, que dexen de conCide-
r ar, quanto as dicho ; pues, no uendo
de tantas confequencias Lobayna, como
Dunquerque, ay pocos annos, que celofos
no quiCieron afillir a la F1'ancia, p ara
que la ocup afen, el:andofe a la mira, un
obrar, y fin darles b al:imentos, con que :
m urieron alli mas de v einte mil; pues
el mifmo prncipe deOranje, y losmifmos
confejeros, que ay aora, lo juzgaron p or
conveniente. I
I

1I1ercurio. I

Si. Pero entonces ni el:ava ganado el


prncipe, ni los confejeros tan fujetos a
fil voluntad, como aora. Y aCi es muy ii
de temer, que, con la diveruon 'de O/cm-
da, ocupen los Francifes a Dunquerque,
y que con el fe hayan [ennores del paes !
haxo, y que defpu es, porque haran fom-
bra a fu monarchia las provincias unidas,
I
las debelaran por la mifma razono Refiere I
Serres hil:oriador, que Clodoveo, rey de
Frcl'flcirt, defpojo de la vida, y de la Ga-
ka Gotica ) al rey de los Godos) Ama-
Jarico.
B 5 Con

Biblioteca Nacional de Espaa


I,

L O CU RAS
Con menos aparentes pretextos ufur-
po el mifmo Clodoveo , y fus defcendien-
tes, los eftados y coronas circunvecinas,
con que la Francia ha llegado a la gran-
deza prefente. Y quando todos falten,
n o le faltara el de algun derecho imagi-
nado; pues como los han hallado para
pretender el dominio de todo el 'Il'lundo,
le. h~llaran para pretender aquellas pro-
t)tnl.'zas

Lztciano.
En elle cafo pienfan los Olandefes, que
en el tribunal de .las armas feran conde-
nados en cofias , y que, como fe han de-
fendido de EJPanna , fe defenderan de
Francia) que no el:a poderofa.
Mercurio.
T ambien era es locura. Porque en
la guerra con EjjJan'lla les afil:e Francia,
y en la guerra con Francia no les afifl:ira
EJPannrt. Efta mantena una guerra
defenfiva con ellos por la dificultad de I

.las conduElas de gente, y por el exce-


fivo gafio de los cambios ) y recarpbios,
ypor

Biblioteca Nacional de Espaa


:
\
I

DE EURO PA. , '27


Y por la tardaza de los ordenes, mien-
tras ivan a Madrid las confultas, y bol-
vian las refoluciones; inconvenientes) .
que cefan en la vecindad de Francia, la
l
qual con mas gente, y a menos cofta, le
hara la guerra, fiendo pocos los princi-
pes, que la foccoreran, porque no tiene
tantos emulos la potencia de Francia,
como la de EJpanna.
I

Al Frances difcurfifra le parece, que


pueden afegurarfe los Oandifes, con que
,
tienen en lis provincias muchos Fran-
cefes naturales, que gozan los privile-
gios de los vecinos.

En efos confifre fu mayor peligro,


porque feran efpias de Frmzcefis, y
acrecentaran fu partido. Y la mayor
ventaja, que los Francifes tienen fobre
.las provincias, fon los foldados, que han I

fufrendado en ellas, pra8:icos de fus I

fuer~as , de fus flaque~as , y intere- I

fes , y que tienen conocidos fus inge-


nios , y cofiumbres ) fus odios) y ene-
mifiades.
Lucia-

Biblioteca Nacional de Espaa


LOCURAS
Lucicmo.
Pues como en una republica, donde
todos velan a fu confervacion; donde
ay ingenios tan futiles, y tan fofpechofos
en los celos de fu libertad, no anteven
deos p eligros) y le aplican con tiempo
el r emedio.
Mercurio.
Bien creo, que no los ignoran. Pero
la diverldad de religion, de ca ([Uffi-
b res, e interefes de aquellas provincias,
les haz e tambien difcordes en los con-
fejos. Y aunque en todas efra el go-
vierno general, la direccion, y la auto-
ridad, en el principe de Orange, y con los
minifrros, que ha ganado en la de O/an-
da., q ue es la principal entre ellas, arra-
frr-a a fus defignios, y conveniencias, las
d emas: y co nozido efro de los France-
fes, folo al principe efriman , como aqui-
en tiene el poder abfoluto de las armas ; ,
y, para hazerle fuyo, con vinculo de fan-
gre , cooperaron en el cafamiento de (u
h ijo con la princeG'l. de Inglaterra, y le
tienen obligado con da divas , y prome-
[as,

Biblioteca Naciona l de Espaa


DE EU ROP A: 29
fas, de hazerle foverano en la provincia
de Gueldres. De aqui nace la afifiencia
d e fus armas a las emprefas de Grave/in-
gues, y Dunquerquc, y el divertir las ar-
mas EJPannolas, teniendo las fuyas , ya.
vifl:a de Gante, y de Brujas, fin hazer
nada, efcufandofe con la impoGbilidad
de pafar aquellos canales, y marazos.
Luciano.
Si. Pero, como afiuto, confidera, que
el crecer mas los efl:ados, y igualarfe fu
potencia a la de Francia , feria impoGbi~
litar fus defignios, los quales folamente
pueden llegar a efeao con la exaltacion
de Francia , con la expulGon de los
EJpannoles , y con la ruina de los diados
unidos. Efias arres no las alcan ~a el
vulgo , el qual, folamente haze juizio
de las cofas por fus apariencias exte-
riOl"es. Y creo, que los progrefos
de la Francia contra la Ejpanna fon fian-
I ~as de fu libertad ; aunqu e fo n efc1avo-
nes de la cadena de fu fervidumbre fu-
tura. P ero los prudentes difcurren
entre {i, y concluyen , como la grandeza
del prncipe fe haz e mayor , y mas for-
mida-

Biblioteca Nacional de Espaa


30 LOCURAS
midable, con el manejo de las armas~
que no las pueden poner en otras ma
nos Gn evidente peligro , Gn tener ga
nada la grazia y el aplanfo de los folda-
dos ; y fer hechuras fuyas los , que las
mandan , y tienen el govierno de las pla.
zas ; que todo pende de fu arbitrio;
que las provincias fon mas vana imagen
d e republica ; que fu libertad es ya fer
vidumbre ; que el remedio unico feria
pacificarfe con EJpanna , para que no fe
continuafe en fu perfo na , hijos, y de
fcendientes , el mando y exercicio de las
armas ; y que ningun tiempo es mas opor-
tuno , que el prefente, para ventajar los
partidos , y hazer m~s firma fu fortuna
-con las ruinas de EJPanna. Pero nin-
guno fe atreve a declararfe: porque a
las hechuras del principe los detiene el
agradecimiento, y interes propio , mas
poderofo, que el amor a la patria ; a los
ambiciofos las onrras , y favores, que
les haze; a los pretendientes la efperan-
~a; y a unos y otros el temor a el poder
del principe : con que fon pocos los
que pueden oponerfe a el, ni contrade. .
z ir fus deGgnios.

Biblioteca Nacional de Espaa


D E EU ROPA. 31
Luciano.
L os exemplos pafados nos ml1ell:ran,"
que en las republicas generofas no fal-
tan efpirims grandes, que fe expongan
a qualquier peligro, por la libertad y
confervacion dellas.

Mercurio.
Tan fin ellos ell:a Olanda, y tan cono-
zida tienen los Francifes fu flaqueza,
que en el difcurfo de la necefi"dad de ocu-
par la F1~ancict a Dunquerque amena~an
a los Olandefes , que fe opufieren a la
afifrencia, que les da el prncipe) con
que tienen en la mano el azote para ca-
:fl:igarlos, y obligarlos con la fuer~a) a
execmar rus defig nios.

Luciano.
Con todo efo no puedo perfuadirme,
a que no avran transladado los France-
fes en fus cora~ones amena~as tan fervi-
I les, que aun los mifmos efelavos no las
I fufi..ieran: porque no fe puede negar,
que aquellas naciones fon fobervas y al-
tivas ;

Biblioteca Naciona l de Espaa


I

32 LOCURAS
tivas; de que han hecho muchas derno- I
firaciones.
Mercurio. I
H ata aora vemos, que las fufren; de I
donde fe puede facar un pronofl:ico cier-
to, de que la libertad de Olanda tuvO
principio de la caCa de Nqfou; y fera I
efl:a la caufa de fu fervidumbre; que los
Francifes dieron la mano a las pro'vincias
unidas, para levantarfe, y les pondran el
pie, para que tropiecen , y caigan; que
la grandeza de la 'lI/'o'flltrchia afeguro fu
confervacion, ocaftonandole la aftl1encia
de todos los prncipes de Europa, fus
emulas; y que fu ruina fe las quitara,
y hara de amigos enemigos. Y enton-
ces ya fin remedio defengannaranfe, de
que han adorado un idolo falfo; que
han tenido por libertad la tirania, pade-
ziendo mas debaxo della, que quando
tenian [ennor natural; que a fida la
Olanda la palel1ra , donde, para fus dan-
nos futuros, han exercitado los France-
fes la di[ciplina militar ; y que en ella,.
como e(tafermo, han aprendido, a cofta
de. rus heridas , las artes de combatir, y
de expugnar.
Lucia-

Biblioteca Naciona l de Espaa


- -
I

DE EUROPA. 33
Lztciano.
, E1:os prono1:icos, de que los mifmos
prono1:icos de la exaltacion de l~ Olanda
feran la caufa de fu ruina; fon opue1:os
a las maximas mas afentadas de los poli
ticos: que los eaados fe confervan con
las mifmas artes) y med~os) con que fe
conquiftaron.
I

Mercurio.
t
Efos fon los arcanos inefcrutables, de ::,
quien difpone lo fatal de los cafos, que
:
fuele tal vez facar de las caufas efel:os
contrarIOs.
Luciano.
I
Aunque creo, que el prmclpe de
Oranje atienda a fu grandeza: no foy i
tan malicio fa , que pienfe, que lo pro
curara con infidelidad; porque no pare I

ce veroGmil, que querra perder la glo :


ria adquirida, de aver fido fu cafa el in I

lrumento de la monarquia Olandeja, don-


de es ay obedecido, y refpetado como
fennor natural. El celo del principe, el
e amor

Biblioteca Naciona l de Espaa


34 L O CURA S
amor a los efl:ados, y fu model1:ia, fu I
familiaridad, y llaneza ciudadana, quita '
todas las fofpechas, que fe pueden tener e
del; fuera. de que, (lendo tan prudente,
tendra ponderado bien el peligro, de ex-
ponerfe a la fe poco fegura de la Fmn-
cia; la qual no le cumplira defpues lo,
q ue aora le ofreciere, y que, quando fe
haya valido del, para debelar las pro-
vincias unidas, tendra celos de la auto- c
r itad, que ha tenido en eUas , y procu-
rara fu ultima ruina.

Mercurio.
o Ludano, folameme., con los diofes t
eres maliciofo , y con l os hombres fen-
cilla , a que los libres de falfetades , y
efto s nacidos con ellas: fi ya no es , que
ablas con ironia, u quieres obligarme,
a que te defcubra, quanto oculta mi
pecho. Porque no te juzgo por- tan 1
fimple, ni por tampoco informado, que
no fepas ~ que la gloria, de aver pudro
el prncipe Guillelmo de N {ifau en liber-
tad las pro'vi'l'lcias unidas, fue la infamia,
de aver faltado a la fidelidad de vUh111o,
que

Biblioteca Naciona l de Espaa


DE E U ROPA. 35
'1.1 que no podra lavar, con fervir fiempre
ta I fus defcendientes a los efl:ados, y fer en
er ellos ciudadano ; fino con averlos fepa-
e, rado de la obediencia de fu fennor natu-
x- ral, para hazerfe duenno dellos, quan-
n- do la ocauon fe le reprefentare a el, oa
0, otro de fu familia. y ninguna mejor,
fe que la. prefente. Conozco bien los pe.
0- ligros, de fiurfe el prncipe de los Pran-
0- c~fos: pero la ambician de dominar fiem-
u- prc tuvo nubes , y cararntas , en los
ojos. Si todo lo confideraran los tira-

nos, a ningun cetro fe huvieran atrevi. 1
I
do. Unos fe perdieron con el , y otros
fe mantuvieron, y legitimaron , con el
--es tiempo. Tales fon las mudanzas de la
n- fortuna, y los accidentes de las coronas, i
y que, quien oyes general de los dl:ados, ~
pe podria [el' rey dellos mannana. El ce-
~i lo , y el amor del principe a los Olrtnde-
fU fe s fera grande : pero mayor el apetito
an natural, de mandarlos con ab[oluto do-
Ine minio, o detener por propia alguna pro-
tro vincia de las , que pofeen, en premio de
~r- fus [ervicios grandes, y dignos de mayor
ia, recompcnhl; porque no es pofible, que
o, I Gempre pueden heredar rus hijos y dee.
le I e :2 ceno

Biblioteca Nacional de Espaa


....
1

36 LOCURAS
cendientcs el mando de las armas, <.leG- d
gual a fu grandeza. Y fin el no feran n
eaimados , antes aborecidos , de los e(l:a-
dos, por el efplendor de fu fangre. E n
. quanto a fu modeftia, ya la tengo bien e
conocida. Y a i mifma haze fofpecho- h
fcl fu fe : porque ya fabe bien , que las
primeras artes de los , que quifieron en ~
las republicas levantar[e con ellas, fue- I a
ron la ipocrifia del bien publico, y la n
atencion del aplanfo del pueblo, ganan- p
dale con la afabilidad, y modefl:ia . Y I

efpirirus tan grandes , como fon los del iq


principe, no pueden aver[e ocultado fin ~
grande arte, y fin grandes defignios. Ie
Ya en la grandeza aqui ha fubido la cafa I ti
de Nrljau en O/anda el parentado con los Io
r eyes de FTancia , y Inglaterra. N o es
poGble, que pueda comenerfe en el el:a~ ~
do privado. Antes es fuer~a, o que
domine, o que [e pierda : porque, con
menores celos, fe perdieron muchos
en las republicas , donde la virtud [0 - Q
la dio ocafion al mando. N o creas,
qne los Francejes L'lgaces, y adverti-
dos , han elegido aquel inl:rumento
fin evidentes motivos) de que po- 1
dran

Biblioteca Nacional de Espaa


1

D E E U ROPA. 37
dran facilmente edificar con el fu mo-
~ narchia.
LZtciano.
~ Eien 10 creo. Pero tamb ien devieran
~ coniderar, que, como (e ha confumido
- la EJpcmna con los paefes baxos, fe podra
~ perder la Francia, i los conquifrare.
f~ ; Porque , a veces, lo , que parece, que
aumenta fu grandeza, es fu ruina. Y
la no menos peligran las monarchias por el
~ pero de ta mifma alteza, que por la fla-
. queza de (us fundamentos. L os , que
1 I goviernan, y principalmente los favore-
n cidos , no conideran los reynos, como
~
eternos, y fe contentan) con que , en .fu
a t'iempo , parezcan felices; fuera de qU !
s oy pien(an los Francefes, q ue la fidelidad,
s que los levanto, a pefar de fu temeridad,
los fuO:enta.
e
1 Mercurio. \
s Si. Pero nunca es mas de vidrio, que I
I
quando reluze.
Luciano.
)
Entre tanto gozan de la ocaion, que
les da el tiempo.
}
e3 MeT- .
Biblioteca Naciona l de Espaa
I ,

38 LOCURAS

Mercurio.
Bien lo han mol:rado en las conqui
ftas fobre el oceano; pues , fi la Inglater.
ra no etuviera divertida con guerras ci-
viles, fe huviera opuefro a ellas: porque
todas fon en perjuicio del comercio, y de
la feguridad, de aquel reyno.

Lucia1'lo.
Afi 10 confiefan los mifmos PrrtnceJes,
en uno de fus difcurfos, diciendo, que
es providencia divina la diviflon y guer-
ra civil de aquel reyno, para que no fe
oponga a la emprefa de Dunquerque, cc-
lofa de la grandeza de Francia.

Mercurio.
El:a mifma confefion de fus mayores
enemigos. Y las calamidades, que pa
dece aquel reyno - - -

Lucictno.
E1:os intentos mas los govierna el fu-
ror, y la malicia) que la buena razon de
efrado.

Biblioteca Naciona l de Espaa


.

DE EURO P A. 39
diado. Porque, en la mudanza de un
govierno en otro, no menos, que en las
1- de ias velas de los navios, fuelen peli-
r. grar mucho los reynos. No la eleccion
i' de los hombres : fino la Gtuacion de'las i
e provincias , y la diverG.dad de los inge-
e nios , confi:itnyeron una de Ins tres for-
mas de republicas , en cada una dellas.
L os animo s belicofos , fob ervios, y alti-
vos , fe dexaron de uno, que es In mo-
narchia ; los pacificos, y pru dentes, de
s, pocos, y efi:os los mejores , que es la
le aril:ocracia ; y los moderados, y humil-
r- des , del de muchos , que es la democra- I

fe cia. Y quien intento defpnes etbs,for-


e mas , las ddlrnyo, y no falo con lo, que
fe avia jmaginado ; dando otra diver-
, a los fubditos. O G. la alean~o , du-
fion :i
ro poco. I

t:5 MerClt1t io.


a N unca la I'llglateTra pudo [ufrir el
,yugo de muchos. Entre nueve prn-
cipes fe dividio al principio,; defpues la
dominaron tres ; y ultimamente uno.
,y no es praticable, que aora fe pueda
reducir a la obediencia del pCJr!au.erttt o,
e4 en

Biblioteca Nacional de Espaa


LdcURAS -
en forma de republica: porque la gra
vedad y altivez de los lnglifes; la teme-
ridad y iracundia de los Efcozifes, con- 1
fl:antes) por veinte figlos, en mantener t
el cetro en una familia; y la obl:inacion f
y libertad de los Hibernifes, no fe con- I r
fervaran jamas en el govierno de pocos, <:
ni fe conformaran, en que la magel:ad . (
de la republica refida en el:a, y no en e
aquella, provincia. Y afi juzgo, que, 3
i la violencia quitare la corona al rey, ' t
fe vera aquella isla mas combatida de las r
pafiones y competencias internas, que
de las olas del oceano; y que en la lng-
late1'ra, en la Efl:ozia, y en la Hibernia,
fe levantaran tres tiranos, que concerta-
ran entre fi por el dominio yniveral; de i
donde refultara, que, tralendo alguno '
I
dellos por auxiliares a los Francifes) fe-
ran todos tres d~fpojos dellos.
Luciano. 1
(
Con bien aguda vil:a previno Riche-
/ieu las difcordias, y los tumultos de la
Efcozia, fomentando fu fuego, y defpues
el de] parlamento, para hazer a la Fran-
cia fennora de la Inglaterra, J
Mercu-

Biblioteca Nacional de Espaa


1
i

DE~ EUROPA. 41
111ercurio.
Con los mifmos intentos fobre la
EJPanna procuro las rebeliones de Ca-
talunlla, y Portugal. Y en efro poco
fue menefter fu ingenio: porque los
mifinos Caflellanos avian dado ocafion a
: ello, teniendo' con poco recato poltico,
dentro de aquel regno) a quien:podia,
con algun pretexto de derecho) fpirar
a la corona, viviendo retirado entre los
bosques) perfiguiendo las fieras, no me..
nos fiero, que ellas.

Lztcirt1lo.
Bien lo mo1:ro en los principios d fu
govierno. Pues luego tinno el cetro con
la fangre mas noble de aquel reyno.

Mercurio.
Efos fon los primeros pafos de la tier-
ra, de cuyos temores creen afegurarfe
con la muerte de muchos.

Luciano.
y que mas ocafiones dieron los Ca..
ftellanos?
e 5 Mercu~

Biblioteca Nacional de Espaa


1
,

LOCURAS
MerCU1'io.
Le dieron el manejo de las armas, y
le hizieron fuperior a muchos, que, con
emulacion , fe efl:imavan iguales en la
fangre, y aun le defpreciavan , y tenia n
por mas ilul:re la fuya ; con que el pue-
blo , que antes le tenia olvidado, empe-
ca
.
a hazer r eflexion en el. N o advir-
tieron los Cafie/lanos , que la rebelion en
u na provincia fuele encender , con [u~
centellas , las demas ; y que la de Cata-
lunna, y las guerras en todas partes de
la monarchia , davan motivo a los an-
n lOS inquietos de Portugal. Y aunque
efl:os, con algmlos motivos pafados , fe
han de[cubiertos malcontentos : facaron,
con inadvertida confianza , los preGdios
de las pla~as de aquel reyno, para redu-
cir a la obediencia el principado de Ca-
trtlunna.
Lztciano.
El:a mi[ma confianca les devia obli-
" , y no a bu[car
gar , a mantener[e leales
della, dexando por un tirano un rey le- I
g itimo; fin que pueda efcufarlos la Va)la
gloria,

Biblioteca Naciona l de Espaa


D E~ EURO PA. 43
gloria, de tenerle propio; porque no es
tanta, como el eplendor, y la reputa~
y cion , de fer governados por un monar-
11 cha tan grande, que contra la potencia
la de la Olanda , mucho mayor, que la de
11 Portugal, les conferva[e las Indias orien-
e- tales, defcubiertas, y conquifradas, con
e: la fungre , y valor , de [us antepafados ;
r- en que fe valia de la fangre , y de las ri
t>n quezas, de la Cqflilla. y no deven des-
1S "dennar[e los Portuguifes , de que junte
(t- aquella. corona con la de Cajtitla : pues
ae a
della falio, como condado, y buelve ella,
como reyno , y no a incorporar[e, y
~i
~e m ezclarfe, como reyno, con ella , fino a
[e florecer a fu lado, fin que fe puede dezir,
n, que tiene r ey efirangero , fino propio :
os pues no por conquifh, fino por [ucce~
n- fion legitima de padres y hijos, pofeia el
/- r eyno, y le governava con rus mifmas
leyes, efiilos, y lenguage, no como Ca-
fiel/anos , Cmo como PO'rtuguifes. Y
aunque tenia [u reGdencia en Madrid :
li- r efplandecia [u magefrad en L isboa. N o
ar [e vean en los efcudos, y [ellos, de Por-
e- tugal, ni en rus flotas , ni armadas, el
na leon ) y el caflillo ; fino las quinas, fun~
la) " bolos

Biblioteca Nacional de Espaa


,
44 LOCUR A S
bolos de los cinco eftandartes, quitados p
por el valor de Don Alorifo, primero a
~rey de Portugal, en la batalla de Orique, bi
a cinco reyes Moros. No fe davan fus e
I ~Q
premios,y dignidades, a los eO:rangeros:
fino folamente a los naturales. Y efto s
gozavan tambien de los de Cciflilla, y de
d
toda la monarchia, favorecidos con la
grandeza, con las encomiendas, y pp.e-
I fu
ftos mayores della , como aun oy losgo- fie
zan, eftando en fus manos las arma.s de le
mar, y tierra, y el govierno de las pro- o
vincias mas principales. El comercio d
era comun en todas partes; comun tam- fa
bien la religion, y el nombre general de fi
Efpanrtoles; un mifmo clima; continua- m
das las provincias, fin divilion de rios, ni fi
~e mont.es. Aragon, N~varr3, y Gali- ti
cla, tuvIeron reyes propIOS: y no por d
efo juzgan, que los tienen aora efuan- n(
geros; ni viven menos felices, que an- ~(
tes. La mayor gloria, y el mayor bien. re
de las naciones, es, efrar comprehendi- fe
das en una monarchia: porque el temor I d,
dc;l poder fue origen de los dominios. el
Ni en ninguno es menor, ni mas fegura , g
lapaz, que en las monarchas. Y efto no la
puede

Biblioteca Naciona l de Espaa


,
I

DE EUROPA. 4S i

puede fer, fi las coronas no fe reducen j


I
a una. Nunca Portugal gozo de los
~
bienes de la paz, hafta fu conjuncion en
Criflilla. Sin ella temiera el lado de la I

monarchia, o' ya huviera recevido leyes


della, o fe huviera rendido a fu dominio.
Qp.ando en la EJPanna dominavan mu-
chos cetros, y etavan contrapeilldas las i
fuer~as , fin q\.le alguno tuviefe preten-
fion fundada en el de Portugal, pudo
levantarfe, crecer, y fuftenftarfe. Pero
oy, que todos fe han incorporado en la
de Ct"f/filla, y que eaa tiene clara jul:icia
fobre el de Portugal, pre[cripta fu pofe-
fion por muchos annos en el confeoti-
miento comnn de los pueblos, es impo-
fible, que pueda mantenerfe mucho
tiempo feparado: porque ya los pru-
dentes, y leales, que no pudieron opo-
nerfe al mpetu ciego de la multitud,
conozen , que antes han perdido, que
I
recuperado, fu libertad. Y los d emas
fe han dcfengannado, de que no fe pue- I

dan fiar de las auaencias de la Francia, I

enemiga del repofo comun , y de la I

grandeza de la ~/pan'Jta. Porque no !


las da para fu quietud: Gno para que
fiem- I
I
Biblioteca Naciona l de Espaa I
46 LOCURA S
fiempre batallen con la Cafrilla. Cono- y
zen tambien , que los Olrmdifes, con el q
mifmo intento, no defean, que el reyno ce
de Portugal fe mantenga fobre las guer- I ce
r as con la Cqffilla: fino que confuma en g
ella fu gente, y fus theforos, y que haya I
menefier, ocupar, en .fus coftas, las fuer-
~as martimas, para que no puedan con- I
tnuar la naveg,1cion , y comercio , ni ! n(
mantener las pla~as, y fa8:orias del Bra- d(
jil, Y de las Indias oTie'lZtales , adonde fe b
apartan de las confederaciones hechas I u
con Portugal. Y con la comu nicacion I
de fus feRas fe van haciendo mas guer- I
r a, que pudieran , con las armas , con
que , en pocos annos , fe veran todas las ce
Indias inficionadas , y fuera de la obedi- l'
encia de Portugal. q
al
]}lercurio.
CaG. las mifmas razones , y otras no
menos' fuertes , concurren en la rebe-
lion de Catalu7Z11rt. y aun no'acaban de la
convencer fus dannos, y calamidades , la g
obtinacion de aquellos animas, los qua- d
les , contra la opoficion de la naturaleza, p.
y lo

Biblioteca Naciona l de Espaa


D E EU ROPA:
~
47
I
o- y lo dfpueao por la providencia divina,
el que no a cafo la dividiu de la Francia I
o ' con los altos muros de los Pireneos, y l
r - con los fofos d el rnediterraneo, fe entre~
n garon a ella.
lTa Lucicl1Jo.
r-
n- Por gran locura tuvieron las nacio..
nes el, que fe apartafen de la obediencia
ni
a, de fu fennor natural, y no para vivir li~ !
Ir
e bres , fino para [el' vafallos , y fujetos a 1

~s
una nacan efuangera. :
11 I
"
Meuurio.
n y tan aborrecida dellos, que un Fr.an- (
s ces refiere en el libro intitulado: Cata-
l~
turma Francifrt, por boca de un Catalan, I
que el Fra'l'lces, nacido en el principado,
aborrece a [u padre, porque es Frances.
i
I
, t Luciano.
o I
~, Buen tel1:imonio es el1:e para los Cata.-
e
J
lrt1zes. Yo creia) que era grande el in-
genio dellos , por [er Catctlunna poblada
i
I
\
de Frmlcifes, que aun conferva muchas
, palabras aquel lenguage . . I

o I

Biblioteca Nacional de Espaa


1
48 LOCURAS
Mercurio. I p:
p:
El:o es uno de los engannos , con que ~u
el mi[mo autor procura gra"ngear los re
animos de los Catalanes , haziendolos ac
Francefes: porque no proceden de otro, c{
fino de i mi[mo. De[pues que entro p
en EJpanna Tubal, i bien iglos , y de- n
fpues, pafc1l1do a Catalunna los Catulos, d
y Alanos, de los quales [e formo el nom- fi
bre, y fuccediendoles los Godos, y trasla- y
dando rus reyes la {lila real de Narbona e
a Barcelona , pafo tambien con la corte v
ellenguage, y fe corrompio el antigo.

Luciano.
Tambien intenta provar, que Barce- P
lona fue conquitada por Carlos J\;lagno, TI
y que desde entonces quedo CatalunntJ, ~
feudataria a la Francia, para moilrar con r
eilo, que fue juO:a la rebelion, bolviendo i
a [u direl:o [ennor. e
Mercurio. ~
En eila propoficion fe embuelven t
grandes defignios. Porque no es folo (
para

Biblioteca Nacional de Espaa


DE EURO P A. 49
p ara excu[ar la rebelion, fino tambien
para tener p revenida , con tiempo , la
~ufiificucion del rompimiento de los fu e
ros de aqu el prinGipado, en q ue, desde
aora, pen'an los Francefes, pura efiable-
cer un dominio ab[olurhente [overano . .
Porque , iendo los r eyes de Francia [en-
nares dire8:os, y no aviendo alguno
dellos confirmado, ni jurado , rus fueros, '
fino folamente los condes de Catafunna,
y de[pues los reyes de Aragon, y de
Cqflil1ct: n o efiaran obligados a fu obfer
vancla.
Luciano.
N o es p oible , que el rey de Francia
pueda mantener a Catalunna, como la
mantenia el rey de Efpanna, dexandolos
, gozar [u lib ertad, y fus fueros; porque,
confinando con A1"Clg071, y Valencia, fin
rios, ni montes b afiantes; para afcgurarla
fera fuer~a, que la haga colonia de Fra'iz
da , mudando los fueros, las cofrumbres,
y el lenguage, imponiendole preGdios,
ciudadelas, y for talezas, que fe fufrenten
con nuevas impoiciones, . y aun mez
clandola con poblaciones de Francia, para
a
D que

Biblioteca Nacional de Espaa


50 "LOCURAS
que pierda el amor a la EJPanna; con
que de todo punto muden de naturale
za, principalmente, fi los derechos) que
alega, fon verdaderos.

Mercurio.
Para eftas tiranias dan bafiantes pre
textos, pero en fi muy falfos: porque
no fue Carlos Magno , fino el emperador
Luis el Pio, quien, deqJues de ayer obli
gado los Catalanes chrHl:ianos a los Mo
7' OS, a entregar a Barcelona, afil:io, para
que lo executafen, ofreciendoles fu pro
teccion en orden a confervar fu libertad.
y defpues fu hermano, el emperador
Carlos Crqfo, ofrecio, y conceda, por
juro de heredad. Y Carlos el Calvo
concedio la foverania a Ufredo elJegundo,
y a fus hijos, y defcendientes, con la re-
fervacion de las apelaciones; y eao no
como a reyes de Francia, fino como a
emperadores, fin que defpues fe haya
executado lo uno, ni lo otro; como con-
l:a de los privilegios de los emperado
res, Ludovico, y Cm'los, dados en Aquis-
gTana, y de los autos de el:a entrega;
havien

Biblioteca Nacional de Espaa


DE EUROPA. 51
haviendo los condes de Barcelona confer-
vado, desde aquel tiempo, fu foverania,
independiente de la Francia, y del hnpe-
'fio. Bien ha conocido el fanto rey, Luis,
la vanidad defre pretenfo derecho, quan-
do, por va de transaccion, le renuncio
al rey Don ]ayme de ATago'lZ. Y quan-
do Carlos Magno, ofus hijos, huvieran
tenido algun derecho a Catalunna, es
heredero fuyo el rey de EJpanna, y, como
mas proximo en fangre, fuccede en to-
das fus acciones, y derechos. Efte pun-
to no merece largos difcurfos: porque,
quien no fabe, que, antes de efo, la GaNa
Gotica,laCatalunna,y toda la Efpanna,per-
tenecian aios reyes Godos, por derecho
de donaciones y contratos de los empe-
radares, fus legitimas fennores, y por el
de las armas, haviendlas conquifrado;
y que, ni por la perdida de la FfPanna,
ni por la prefcripcion del tiempo, no le
perdieron fus defcendientes: pues fiem-
pre, con la efpada en la mano, procuraron
mantenerle?
Luciano.
,. No feran tan necios los Catalanes, que
pongan en difputa la antigua fQverania.
D 2 de

Biblioteca Nacional de Espaa


52 . L O CU RAS "
de rus condes, y que fe diga, que, afta I

aqui, han fido feu datarios, {in que dexen


"
de conocer, que ninguna provincia go-
zava mayores biene.s , ni mas feliz lib~r
tad , que la Catalun'llct : porque ella era
fennora de fu mifrna ; fe governava pOI"
fus miinos fueros, efiilos, y cofl:um-
bres; vivia en furnma paz y quietud, te-
niendo un rey poderofo , mas para fu
defenfa, y para gozar de fu proteccion,
de fus mercedes y favores, y de todos
los bienes de fus reynos, y etados; que,
para exercitar en ella fa berania. N o le
a
impona tributos, ni la obligava afiften-
cias. Si algunas davan, eran donativos,
concedidos por graziofa liberalidad, y
no por apremio. Si k embiava comifa-
rios , reprefenravan la autoridad de em-
baxadores fus ordenes. N o eran man-
datos, fino propoficiones. N o fe exe
cutavan fin fu mifmo confentimento. En
ella no reprefentava la magefrad de rey,
fino la de conde. Y aun en muchas ca-
f::J.s fe podia dudar , fi era fennor , o ciu-
dadano de BaTcelona. Y oy fe ve deba-
xo del yugo tirano de la Francia, entre
las armas de dos reyes p oderofos, que
batal-

Biblioteca Nacional de Espaa


D E E ROPA. 53
a I batallan [obre [u dominio, en rus mi~
fmas amadas patrias, defl:ruyendo [us ca~
fas y po[euones. Competencia, que
durara, mientras no [e reduxere a la
a obediencia de [u [ennor natural.
r
Mercurio.
1 El demauado afeao a rus fueros los
reduxo a efre mi[erable e11:ado. Rompio
s alguno el cafo, y con los medios, que
aplicaron, para confervarlos, los per~
dieron: porque todos los a rotto la guer-
ra, y la malicia de la Francia. En ellos p e~
ligra mas la Catalunna, que en otra cofa:
porque fe imagina, que fiIS prncipes 16s
tienen por opuefios a fu foverania, y con
u
qualq uies fombra, fofpecha, de que
fe los quieran quitar, fe precipita. Y
podan detenerlos los exemplos de los
reyes, Don Fernando, llamado antes el
infame de Antequera; Don M fl'rtiu, y
Don Piedro; los quales, i bien fe irrita-
ron por la fuperfiicion, y desconfian~a)
con que los obfervavan los Catalanes,
reconocieron de[pues, que en fi eran
juftos, y los efhmaron, y aun los acre-
D 3 cen-

Biblioteca Naciona l de Espaa


54 LOCURAS - .\
centaron, conGderando, que no nacie-
ron del mpetu y furor del pueblo, en
odio de la magel:ad: Gno de la confulca
y del confejo de unas cortes generales; ~
donde intervino la prefencia, y autori- 1
dad, del conde Don Berenguel; confir-
mados defpues por fus fuccefos por la
religion del juramento; Gn que alguno
fe haya armado contra ellos; lo qual fe-
ria contra fu mifma conveniencia: por- e
que en los mifmos fueros e(l:a fundada la
foverania, oel fer mas, omenos, libres
los vafallos. N o la ofende principal-
mente, quando domina un rey, cuya 1
monarchia fe hermoiea con la variedad
de vafallos: fiendo mayor gloria, de te-
ner por fubditos a los mas exemptos,
y a los) que fon mas finos en la fidelidad
a fu fennor natural; como, en diverfas J
I
ocaiones, lo ha mo1trado el principado
de Catalunna.
,
Lucitt1l0.
Pues como "no lo mueara aora, redu-
ziendofe a fu obediencia.

Merczt-

Biblioteca Nacional de Espaa


.1

DE EUROPA. 55
Mercurio.
L as armas de la Francia , que tienen
fobrie {i, y una buena defcfperacion del
perdon, los haze oHnados.

Luciano, ,

i
y no ay razones, q~le Jos a[eguren del
otro temor? '!

Mercurio.
Muchas ay, porque bien fe ven los
prudentes, que apenas avra levantado I

Barcelona [u e.fl:andarte en favor de fu


fennor, quando hara lo mi[mo toda la ,

provincia, y que no podran los Frrt'lzce-


fes mantenerfe en ella, teniendo, por i
otra parte, contra i las armas de Cqffilkt.
Conozen tambien, que la clemencia, que !
fe les ofreciere, Lera fegura, y perpetUa: I
porque, ni en aquel movimiento, ni en
los excefos, que fe cometieron en el,
concurieron los efl:ados. Impetu fue y
furor de la multitud mal informada, a
quien arrebato una efpecie de religion,
con tal violencia, que obligo aquellos
D 4 bue-

Biblioteca Nacional de Espaa


LOCURAS
buenos , a que fe dexafen llevar della.
y ya cafi todos los delinquentes pagaron
fu inobediencia con fus vidas, o con la
perdida de rus bienes y pofeGones.
Mayor fue la culpa, quando levantaroQ
las armas contra el rey de Navarra, y
de Arragon , Don Juan , dandofe prime-
ro al rey de Calilla, Don Enrique pri7'J:,e-
ro, y ultimamente a Renato, duque de
Anjou. Y aunque puda entrar por
fuer~a en Barcelona: pu do mas el amor
a tales vafallos. Y, con una carta , mas
de-padre~ que de fennor, los reduxo a
fu obediencia, fin hazer defpues , ni e1;
ni fu hijo , Don Fernando, que tambien
padecia mucho en el tumulto, demofrra-
cion alguna de rigor. Mas poderofa es,
en los r eyes, la conveniencia propia, y el
agradecimiento , que la ofenfa. Y, fien-
do aque1 principado la firmeza y fegu-
ridad de la monarchia, y un antemural
contra la Francill , p or quien el rey , co- I

roo conde de Barcelona, y r ey de Ara-


gon , pofee catorze coronas , y tres duca-
dos, y tiene derecho a Thebas, y al prin-
cipado de la Marca, yal ducado deAt he-
nas, conquifras de los Catalanes, con irn~
. mortal

Biblioteca Naciona l de Espaa


DE EUR OP A. 57
I
mortal gloria fuya , corno refieren hifro.. I

riadores Griegos, no es' creble, que


dexe fu rey de Uh1r con ellos de fu cle-
mencia, y cumplirles las condiciones,.
con que b olviefen a fu obediencia, para
dar buen exemplo de fu f~ publica en
otras ocaciones , y para efcufar el pe1i-"
gro , de perderlos otra vez , principal-
e mente en tiempo, que los ha menefl:er,
r para recuperar los efrados, que le ocupan
r los FJ-ancefes. Pero, como en las enfer-
s medades de un tumulto : no billa, que
a I convalefcan los prudentes, fi tambien no
convalece el pueblo irritado. Ya ea e
no cura las razones, fino las experiencias
de fus mifmos dannos y calainidades.
Y creo , que con ellas fe movera al re-
medio del p erdono
Luciano.
.' P uede fer, que los tenga la'e[peran ~a
- , de la paz, creyendo, que en ella fe eaa-
blecera fu libertad.
Mercurio.
Mayor locura feria efa, que la demas!
Porque los Francefes efl:an muy lexos de
1 D 5 hazer

Biblioteca Naciona l de Espaa


58 LOCURAS
hazer la paz. OEando la hagan, no fo~
tan imprudentes, que no conozcan, que
no puede quedar libre la Cata!unna, ni
ellos tenerla, i no es continua guerra,
en que fe confumiran mas, que en todas
las, que, hafra aora, fufrentan; y que en
ninguna cofa les efrara mejor, que aven-
tajar con ella los capitulos de l~ paz, a
favor de la corona de Frm~cia.

Luciano.
Creen, que entonces podran quedar
debaxo de la proteccion de la Francia.

MerCUfio.
ECo no folamente es impraB:icable,
como opuefio a la foverania: fino mo-
ftruofo, que una republica efre debaxo
de la obediencia de un principe', y de
la proteccion de otro; de donde reful
taria la infolencia de los malos, y la apre-
fion de los buenos, con el recurfo a el:e,
o aquel; en cuyo contraG:e feria fuer~a,
que fe rompiefen los fueros y privile-
gios. Y fi pueden los Catalanes tratar
por i mifmos, y componer fus cofas
con

Biblioteca Nacional de Espaa


, -

I
DE EUROPA. 59
ry ,c.on el fennor atural , muy ciegos y im~
e prudentes ferian, en fiarlo del arbitrio
1 ageno, ni de la variedad de los cafos.

~
Luciana.
~ Muchos dellos pienfan, qu~ no puede
mudarfe el aura favorable de la fortuna
~ de Francia. . I
Mercurio.
Ninguna fue conl:ante, y aquella me~
.. I
nos, que todas; porque, fi bien el, que
i
I
mirare desde afuera aquel reyno , juzga~
ra, que goza de buena falud: pero quien I
:
internamente hiziere anatoma de fu -eu
, erpo, conocera, que peligrara en {i mi
fmo. Porque la minar edad de fu rey; !
i
~
el govierno de una muger; el valimien
;;
to de un et1:rangero; las diferencias i
entre el confejo, y el parlamento; la di.
fidencia de los malcontentos; la diverfi. . I
,
dad de la religion; la falta de gente, y
de dinero; y la oprehon de los tributos,
fon achaques, que podran caufarle mor. .
tales enfermedades, (in que pueda con
valecer) con las emprefas hechas fuera
del:

Biblioteca Nacional de Espa.


1
l'
60 LOCURAS j
del: porque efras le agravaran mas , ha- el
viendo de fuf1:entarlos con gente, y di- re
nero. Y efro no ha de facarfe, uno de el
las haziendas de los vafallos: porque las g
rentas reales de mas de quarenta annos p
futuros ef1:an ya vendidas y empen- n
Radas. v
Luciano.
Pues como tiene oy la Francia tamos I
exercitos , y.tan diverfas guerras? v
9.<
Mercurio.
Efl:os fon los ultimos esfuer~os, feme-
james a los de las candelas, que levantan
mayor llama, quando mas les falta .1a fu- d
ftencia, yefran mas vecinas a extinguirfe. e
U na ora antes de fulir los mercaderes, d
parecen a todos caudalofos: Y, roto el y
banco, no hallan, donde cobrar los acree- n
dores. Y aquellos vafallos no pueden n
fufrir el intolerable pefo de los tributos; f1:
defengannados, de que mas fe trata de
continuar la guerra, que de componer ~
la paz: porque en aquella fe haze efri- d
nar el baldo: y en el:a peligrara fu gra- n
cia,

Biblioteca Naciona l de Espaa


DE EUR Op A. 61
cia, {i bolviefen~ a la corte los embaxado
res de los principes-, que ha ofendido, y
efl:uviefen en ella los fugetos, que, con
gran corte, tienen ocupadas las armas, (,
por quedarfe con todo el manejo de los
negocios, o porque no fe pongan a fu
valimiento.
Luciano.
Grandes fon dros peligros, y inco~
venientes ; pero los toleran, con los
acrecimientos, y triunfos, de la corona.

MerCUTio.
(hIando los reynos tienen una gran-
deza baftante para [uftentarfe, y hazer[e
eftimar de los demas, no defean los pru-
dentes, que crezcan: porque, quando ma-
yor es la potencia de los principes, es
menor la liberdad de la nacion domi-
nante, y mayores fus gaftos, para fuften-
fiar las conquil:as. Los tritmfos fo n de
gloria al principe, y de crifreza a los fub~
aitos : porque en ellos viene la nocicia
de la muerte de fus hijos, hermanos,. y
amigos. Apenas ay caCa en la Francia,
que

Biblioteca Naciona l de Espaa


6z LOCURAS
que no efte cubierta de luto, falta de fuc
ceion de una parte muy coniderable
de la nobleza, y ef\:ando las villas, y ciu
dades, tan depobladas, que falten culto-
res de la tierra, y oficiales para las cor
tes; con que fe halla la Francia tan afli
gida, que no menos batalla conigo mif.
ma, que con los demas reynos; padeci-
endo ella fola las mferias y calamidades)
que haze padecer a los demas.

Luciano.
Como la reyna no haze reflexion fa- l
bre tantos males y peligros, conideran
do, que folamente la paz puede afegu-
rar a il hijo la corona en la cabeza, y
que por la rebuelta de las cofas padecia
tantos trabajos, y deftierros, fu ante ce-
fora?
Mercu'rio.
Aquella dava celos al baldo, dequien
fue perfeguida: y e{l:a le ha criado, y fe
mantiene en fu gracia.

Biblioteca Nacional de Espaa


DE EUROPA. 63
~ Lucia'llo.
No fon menos peHgrofos los celos,'
que, con el, da a los de la fangre, y de-
mas prncipes, ni menores los inconve
pi entes, que pueden nacer, de ayer pue-
fio el cetro en manos de un efrrangero.

Mercurio.
Es ciega la gracia, y no los conoce,
haila que haya cado en ellos.
Lucia'llo.
De azero, o de diamante deve tener
la reyna el coraza n ; pues no le ablan-
dan los trabajos y calamidades de fus
hermanos, manteniendo contra ellos una
guerra volantaria, fin moverla a compa-
uon la ruina del mifmo reyno, donde
nacio; ni la caida de fu mifma cafa, no
ya en poder de los Frrl'llcefis: (lIlO en el
de los fecretarios.

lvlercurio.
La mayor desgracia de Europa es,
aYer caido una parte della en el govierno
de mugeres> como .vemo.s ~n Francia,
en

Biblioteca Nacional de Espaa


64 . LOCU RAS
en Suecia, en Heffia, y en Pie'monte : por-
q
que es fuer~a, que fe dexen governar q
de otros, que les dan a entender las co-
fas diferentemente de como pafan. Mu-
erto el rey, perfuadieron aquella reynu;
que no [e podria confervar la Francia)
Cmo amparava el parti do y las hechuras I
de Richelieu. Y profeguia rus delgnios ' J?
contra la EJpon1za , mofrrando, que en JU
ella era mas poderofo el afeao de ma~ I
dre ) que el del nacimiento.

Luciano. y

Luego mejor les efl:uviera a los E./pmz- I


noks) que aquella reyna fuera de otra
nacon : porque ya fe hl1viera compue- I
fio con ellos.
Mercurio.
Si. Pero la huvieran engannado con
otras artes. Pues tambien le dieron a
entender) que el impe17o, y la EJPrmnrt,
avian ID:lqumado contra fu corona) y
que,- para fu defenfa, fe avian hecho las c
confederaciones con los Suedefes, y ID
OJ.nlllif~) y tambicn con el R({gozqui; G
que

Biblioteca Nacional de Espaa


-----

que fus hermanos no queran 1a paz


que convenia obligarlos a ella con las ar~
mas, para afegurar en rus hijos la coro-
na; que la de Francia corra evidente pe-
ligro, fino abaxava primero la potencia
~ i de la cafa de Aujl1-ia; maximas, con que
s I pretendieron los autores de la guerra
1 jufi:ificarla.
Luciano.
, Efta ultima tienen muchos por cierta,
y por la caufa principal de los movimi-
entos prefentes, y de las calamidades de
la crifi:iandad. .

Mercurio.
I
O quanto fe engannan con ella! por-
que antes la potencia Aziflriaca es, quien
ha refrenado la ambicion <;le la Francia,
O aeteniendola, por mas de un figlo, den~
a tro de fus confines; la qual, fin el temor
, a fus fuer~as, huviera ya defpojado de
~ fus efi:ados a los principes de Europa,
IV Como lo intento luego que la vo opri-
mida con las armas del rey de Suecia,
, Guflavo; fuera de que, en el efi:ado pre-
eI E fente,

Biblioteca Naciona l de Espaa


--
66 -LO CURAS
fente, ninguna cofa es mas conveniente
a la mifma Francia, que el poder de la
cafa de Auflria: porque, eftando aquel
reyno dividido en religiones, y en me*
dio de los feaarios de Inglaterra, de
E./kui'Zaros, y de Alemania, continuada
efra potencia con la de Grifones, Olande~
fes, Dcmimarcos, Suedifes, y Auflracos,
tiene por antemurales de tan grandes
enemigos a los elados de la cafa de Au-
ftria, cuya interpoficion entre ellos - le
defienden , paraque-unidos) no le pue,
dan invadir.
LucimlO. .
Dificilmente per[uadiras , que a los
Francefes es razon de eftado.

Mercurio.
Es verdad. Porque fuelen fer mas
poderofos, que ella, el odio , y la emu-
lacon, con que fe han efrado tan ciegos
los Frant:ifes en los principios defras
guerras , que aftian a los Suedifes, para
que fe lziefen fennores del imperio, y a
los Olandefes , para que acabafen los pae-
fes

Biblioteca Nacional de Espaa


D E EUROPA. 67
fes baxos. Y i efios huvierun caido ya
en manos de los fetarios , fnen fu po-
tencia mucho mayor, que h cala dcAu-
flrirt, y mas peligrafa a la Francia, quan-
tOS fon mayores 'los odios de la religoI1,
q ue 'los de la emulacion. Y tumbien,
P9r que la cafa de Al~fl1'irt es dividida en
, dos , y tan dividida la una de la otra;
porque no puede ocupar en Francia cofa
alguna, como no ha p odido recobrar,
h afta aqui, las provincias , que le tiene
ufurpadas. . ..

Luciano.
Bien lo ha mofuado la experiencia:
s p ues, quando la una, y la otra cara, y am-
b as monarchias de Ale'mana, y ElParl'fta,
. po[eia el emperador Crt'rlos 0..nto, no
pudo mantener el pie en Francia.

~ Mercurio.
~.
ps Annadefe a todas eflas razones otra,
las n o menos fuerte. Y es , que no es tan
a podero[a la F rancia contra los fecreta-
a ros, como contra los Aufuiacos : por-
e- que contra eftos concurran codos rus
~s E 2 vafui-

Biblioteca Nacional de Espaa


68 LOCURAS '
vafallos: y contra aquellos no fe opon I 1
dran los, que ay en el reyno de efa fac. a
cion; antes le abriran las puertas. 1

Luciano.
Poltica es efra confidercion, y,' hafra
aora, no la he vifro ponderada de otro . .

Meuurio.
, CaG todos los males interno's no fe
conocen, hafra que fe padecen; como
no los conociero~ los duques de Savoya,
quando, vendiendo a Pinnerol, vendie-
ron fu arbitrio entre las dos coronas;
porque efre fe conferva, el:ando inter-
puel:o aquel el:ado ygualmente entre
ambas. Pero aviendofe dexado poner
aquel freno, es fuer~a, que el temor, y
la neceftdad, los haga fiempre EJpanno-
les, contra quien les tiene el pie fobre
los cervices, paraque no' acabe de opri-
mirlos. No menos fe ha dexado en-
gannar la duque[a regente, perfuadien-
dola los Francefes, que peligrava la me-
nor edad de fu hijo, en las pretenfiones
de fus cunnados, y en los defignios de
los

Biblioteca Nacional de Espaa


DE EUROPA. 69
I los EJPannoles. y peligrava mas en la
ambicion de los mifmos Francefes, que
la aconfejavan; los quales, aviendola
obligado a continuar la guerra, y confe
derarfe con ellos, fueron luego enemi
gas fus armas auxiliares: pues, a titulo
de proteccion, fe apoderaron de las pla-
~as mas importantes de Piemonte, Y (j
los Otomanos, que han llevado los Fran-
cefes a Italia, fijaren el pie en ella, las re-
tendran iempre, con el pretexto de la
defen[a propia, y del mayor bien de la
, Chrifriandad, paraque no paCe los Alpes
el enemigo comun .
,.
Luciano.
N o menos has volado con el difcurro,'
que con las alas: pues, dexandome tan
1 favorecido, con tan varias noticias, has
llegado a las cumbres mas altas de los
Alpes.
Mercurio.
Desde aqui veo la difcorda: que fu
s miniara, la Francia, turba el [ofiego de
e los Efguizaros, y Grifones, dividiendol~
s E 3 en

Biblioteca Naciona l de Espaa


70 LOCU RAS
en varias faccio nes de religion; las qua- p
les amena~an guerras civiles, y, con ellas, ti
la ruina de aquellas republicas: porque v
la concordia las levanto, y falo la cpn-
cordia las podra fufrentar. Advertidos
los Francefes del:e cafo, difponen del:e
luego el edificio de fu fortuna , con los
fragmentos dellas , introduciendo en
aquellas provincias fus efrilos, trages, e
coftumbres , y delicias ; con que les ha-
ran mayor guerra, que con las armas.
Traen de alli continuas levas a fu reyno,
no para defenion propia , corno es con-
dicion de fus antiguas capitulaciones , y
in1:ituto , obfervado por muchos figlos :
fino para falir de la Francia , y ocupar
las provincias de los prncipes confinan-
t es , con que, de amigos y confederados
de aquellas republicas, procuranm ha-
zerlos enemigos. En la Francia fe cria
la foldadezca Efquizara; aprende el len-
guage; y, haziendole a las delicias della
m uda fa naturaleza, cobrando amor al
paes; dedonde refultara, que , con las
armas mifmas de los treze cantones, [eran
divididos, fin advertir, que en la Francia
la milicia Romana perdio el amor a la
pama,

Biblioteca Naciona l de Espaa


DE EUROPA." 71
patria, y bolvio ~della, conducida de Ju-
lo Cejar, para ponerle el yugo de fu fer-
vidumbre. Desde aqu defcubro tam-
bien , en las llanuras de Italia, tan dor-
midos a los poten dados , que ni los des-
piertan las caxas , y darinas , de las guer-
ras confinantes, ni los gemidos de los
principes defpojados: aunque podra fer,
, en poco tiempo, comun el peligro.
Luciano.
, No defciendas a ellas: porque, haIlan-
dote tan vecino al cielo, corte tuya, abu-
faria yo de tu generofa corteGa, ti, de-
fpues de haverte dado gracias, por lo,
que con mas humanidad de hombre, que
gravidad de dios, me has referido, no te
fuplicafe , que buelvas a tu esfera cele-
l:ial.
Menurio.
Temo, de haverte canfado con tan
prolixa relaciono A tu inftancia la he
hecho) y a tu infrancia me defpido.
Vale.
a

Biblioteca Nacional de Espaa


-,

Biblioteca Nacional de Espaa


.

"-

Biblioteca Nacional de Espaa


1

Biblioteca Nacional de Espaa


\
1

Biblioteca Nacional de Espaa


:~
r

Biblioteca Nacional de Espaa


Biblioteca Nacional de Espaa
Biblioteca Nacional de Espaa
Biblioteca Nacional de Espaa
I

II
11

;1

'1

"
i

l'
1-,

Biblioteca Nacional de Espaa


Biblioteca Nacional de Espaa

Verwandte Interessen