Sie sind auf Seite 1von 4

B¶ng ghi ®iÓm thi HäC Kú 2 nĂM HỌC 2009-2010 LẦN 1

M«n häc: Kü thuËt nhiÖt Ngµy cÊp: Ngµy thi: 2/6/2010


LÇn thi : 1 ID: 2668 CĐ TỰ ĐỘNG HOA 1 K54 §Þa ®iÓm: D35 401
STT SHSV K54210,992 nhom 1Kho¸ - líp
Hä vµ Tªn §iÓm M· ®Ò Ghi chó
1 C0810302 NguyÔn Hoµng Anh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 4
kh«ng ®−îc thi
2 C0910101 Tµo ViÔn Chi Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

3 C0910102 NguyÔn Nam D©n Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 5

4 C0910103 Ph¹m TiÕn DuÖ Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 6


kh«ng ®−îc thi
5 C0910163 Hoµng V¨n §«ng Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

6 C0910104 T−ëng Xu©n Hµ Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 8

7 C0910174 NguyÔn §¨ng H¶i Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 7

8 C0910158 NguyÔn Hång H¶i Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 5 9

9 C0810321 Lª §øc HiÕu Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 10

10 C0910152 Bïi V¨n Ho¸ Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 2 23

11 C0910105 §ç TrÇn Hoµn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 11


kh«ng ®−îc thi
12 C0810324 Ph¹m Xu©n Huy Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

13 C0910106 NguyÔn Quèc H−ng Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 24


kh«ng ®−îc thi
14 C0910107 §ång Trung Kiªn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54
kh«ng ®−îc thi
15 C0910108 V−¬ng Huy Kiªn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

16 C0910179 Lª Tïng Linh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 5 25


kh«ng ®−îc thi
17 C0910157 TrÇn Xu©n Linh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

18 C0910109 NguyÔn Duy M¹nh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 8 27

19 C0910173 TrÇn Duy M¹nh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 26

20 C0910110 Ng« §øc Minh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 2

21 C0910170 Ph¹m V¨n Minh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 2 3

22 C0810137 Ng« Giang Nam Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 1

23 C0910159 NguyÔn Huy Quang Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 99


V¾ng
24 C0910160 §Æng V¨n Quèc Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

25 C0910113 Ph¹m ThÕ S¬n Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 98


V¾ng
26 C0910165 NguyÔn Anh Tµi Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

27 C0910162 Hoµng V¨n Thµnh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 5 97

28 C0910114 Lª §×nh Thµnh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 1 96

29 C0910115 NguyÔn M¹nh Th¾ng Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 94


B¶ng ghi ®iÓm thi HäC Kú 2 nĂM HỌC 2009-2010 LẦN 1

M«n häc: Kü thuËt nhiÖt Ngµy cÊp: Ngµy thi: 2/6/2010


LÇn thi : 1 ID: 2668 CĐ TỰ ĐỘNG HOA 1 K54 §Þa ®iÓm: D35 401
STT SHSV K54210,992 nhom 1Kho¸ - líp
Hä vµ Tªn §iÓm M· ®Ò Ghi chó
30 C0910180 Phan §×nh Th¾ng Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 95

31 C0910178 NguyÔn V¨n Thuû Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 93

32 C0910175 Hå ViÕt TiÕn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 92

33 C0910116 Bïi Thµnh TÝn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 6 91


V¾ng
34 C0910177 NguyÔn TiÕn To¸n Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

35 C0910117 §µo ThÕ Trung Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 2 90

36 C0910118 Ng« Thanh TuÊn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 5 89

37 C0810365 Ph¹m Huy TuÊn Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 88


V¾ng
38 C0810160 NguyÔn S¬n Tïng Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54

39 C0810259 L−¬ng §×nh ViÖt Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 2 87

40 C0910119 §Æng TrÇn Vinh Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 4 86

41 C0910167 NguyÔn V¨n Xoµi Líp C§ tù ®éng ho¸ 1 K54 3 85


11.06.2010 20:44:49
Céng c¸c ®iÓm : 114

Sè ®¹t yªu cÇu: 6 Sè kh«ng ®¹t yªu cÇu: 35


Ngµy nép ®iÓm : 15/6/2010
Phßng ®µo t¹o ®¹i häc C¸n bé chÊm thi 1 C¸n bé chÊm thi 2 Ban chñ nhiÖm khoa (bé m«n)

2
B¶ng ghi ®iÓm thi HäC Kú 2 nĂM HỌC 2009-2010 LẦN 1

M«n häc: Kü thuËt nhiÖt Ngµy cÊp: Ngµy thi: 2/6/2010


LÇn thi : 1 ID: 2740 LỚP CĐ ĐIỆN TỬ 4 K54 §Þa ®iÓm: D35 401
STT SHSV K54210,992 nhom 1Kho¸ - líp
Hä vµ Tªn §iÓm M· ®Ò Ghi chó
V¾ng
1 C0920458 §inh ViÖt Anh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54

2 C0920401 Ph¹m Ngäc Anh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 2 49

3 C0920460 Hoµng C«ng B»ng Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 1 48


V¾ng
4 C0920474 TrÇn V¨n CÇn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54

5 C0920402 §ç §øc ChÝnh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 2 46

6 C0920403 NguyÔn Ngäc §ång Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 1 47

7 C0920404 NguyÔn Anh §øc Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 45

8 C0920456 Ph¹m TiÕn §øc Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 2 44

9 C0920405 TrÇn V¨n §øc Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 43


V¾ng
10 C0920475 Bïi Do·n H¶i Líp C§ ®iÖn tö 4 K54
V¾ng
11 C0920462 NguyÔn M¹nh HiÒn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54
V¾ng
12 C0920471 Vò V¨n Hu©n Líp C§ ®iÖn tö 4 K54

13 C0920407 §µm Quang Huy Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 5 41

14 C0920408 Lª Quang Huy Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 6 42

15 C0920409 NguyÔn ThÞ Khanh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 40


kh«ng ®−îc thi
16 C0920410 TrÇn Minh Kh¸nh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54
V¾ng
17 C0820165 NguyÔn Thµnh Kiªn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54

18 C0920412 NguyÔn TiÕn Linh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 38

19 C0920413 Vò V¨n Long Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 6 39

20 C0920453 Ph¹m §øc Minh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 37

21 C0920472 NguyÔn C«ng Nguyªn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 2 36

22 C0920414 Ph¹m V¨n Oanh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 6 34

23 C0920416 Gi¸p Ngäc S¬n Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 3 35

24 C0920477 Vâ Huy Thµnh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 33


kh«ng ®−îc thi
25 C0920468 Bïi Kim Th¾ng Líp C§ ®iÖn tö 4 K54
kh«ng ®−îc thi
26 C0920467 TrÇn V¨n Th×n Líp C§ ®iÖn tö 4 K54

27 C0920417 §ç Huy ThÞnh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 32

28 C0920418 Vò V¨n ThÞnh Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 4 30


kh«ng ®−îc thi
29 C0920419 KiÒu V¨n TiÕn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54
B¶ng ghi ®iÓm thi HäC Kú 2 nĂM HỌC 2009-2010 LẦN 1

M«n häc: Kü thuËt nhiÖt Ngµy cÊp: Ngµy thi: 2/6/2010


LÇn thi : 1 ID: 2740 LỚP CĐ ĐIỆN TỬ 4 K54 §Þa ®iÓm: D35 401
STT SHSV K54210,992 nhom 1Kho¸ - líp
Hä vµ Tªn §iÓm M· ®Ò Ghi chó
30 C0820250 Bïi V¨n To¸n Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 2 31

31 C0920452 Bïi Anh TuÊn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 3 29


V¾ng
32 C0920459 D−¬ng V¨n TuÊn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54
kh«ng ®−îc thi
33 C0920421 NguyÔn Anh TuÊn Líp C§ ®iÖn tö 4 K54

34 C0920423 §ç Quèc ViÖt Líp C§ ®iÖn tö 4 K54 8 28


11.06.2010 20:44:49
Céng c¸c ®iÓm : 81

Sè ®¹t yªu cÇu: 5 Sè kh«ng ®¹t yªu cÇu: 29


Ngµy nép ®iÓm : 15/6/2010
Phßng ®µo t¹o ®¹i häc C¸n bé chÊm thi 1 C¸n bé chÊm thi 2 Ban chñ nhiÖm khoa (bé m«n)