Sie sind auf Seite 1von 2

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA ngr CHU NGrriA VrET NAM

rruYEN xONc cHRo DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

so' C3 /eD-UBND K6ng Chro, ngdy 04 thdns 0t ndm 2017

QUYET DINH
V/v ph6 duyQt danh sich trfng tuy6n, k) x6t tuy6n
ArrA
c6ng chric c6p xi nim 2016, huyQn K6ng Chro

cHU TICH Uv BAN NHAN OAN HUYEN KOXC CHRO

Cdn cir LuQt td chirc Chinh quydn fia phucrng ndm 2015;
CEn cir Nghi dinh s6 llzlzOllAID-CP nget 05ll2l2}l1 cria Chinh phir v6
cdng chric x5, phudng, thi tr6n; Th6ng tu sO OOIZO\2ITT-BNV ngay 30/1Ol2Ol2
cua BQ NQi vp, hu6ng 4a" chirc tr6ch, ti6u chuAn cp th6, nhiQm vu vd tuy6n
dUng c6ng chirc xe, thi trdn; "c
Cdn cir Quytit dinh. sO |S1ZOL3/QD-UBND ngiy l2l7l2Tl3 cria UBND tinh
, .
v6 vi6c ban hanh Quy ch6 t6 chfc tuy6n dUng c6ng chric x6, phuhng, thi tr6n tr6n
dia bdn cria tinh; Quytit dlnh sd \\|2O14/QE-UBND ngdy titgtzOl4 cria UBND
tinh Gia Lai v6 vi6c sria d6i, bO sung, b6i bo mQt sO aiAu cria Quy ch6 tO chirc tuy6n
dUng c6ng chirc x6, phudng, thi trdn thu6c tinh Gia Lai;
}
Cdn cri Quy.et dfnh sd lzOl3lQD-UB ngey 22l0ll2}t3 cria Uy ban nhAn
d6n tinh Gia Lai v6 vi6c ban hdnh quy dinh quan ty c6ng tdc td chfc, c6n bQ, c6ng
chirc, vi6n chric nhh nu6c thu6c tinh Gia Lai;
Xdt d nghi ctra Chri ticfr UOi ddng xdi tuy6n c6ng chric cdp xd, ndm 2016.

QUYET D!NH:
Di6u 1. Phe duyQt danh s6ch 07 ngudi trung tuyiSn vdo c6ng chric, kj,xdt
tuy6n c6ng chric c6p x5 n6m 2016 ctra huyQn K6ng Chro, (cd danh sdch trilng
tuyn kdm theo).

Eidu 2. Giao Phong NQi w huyQn phoi hgp v6i c6c dcrn vi co licn quan,
th6ng b6o danh s6ch trirng tuy6n c6ng chric c6p xlnim 2016, cdng khai theoquy
dinh.

Di6u 3. ch6nh vdn phdne HDND vd uBND huyQn, Tru&ng phdng NQi vu
huyQn, Chri tfch Hgi ddng *et tri6t cdng chirc-.ap ndm2016, Thir trucrng c5c co
Qu?n, dcrn "a
vi c6 1i6n quan, Chir tich UBND cdc xd", tfi tr6n vh cSc c6 nh6n c6 t6n t4i
Di6u 1 chiu tr6ch nhiQm thi henh quytit dinh niy .
Quytit dinh ndy c6 hi6u lyc kC tt ngdy kj,.l*
./,/-/-
Noi nltQn :
- UBND tinh (b6o c6o);
- SdNQivu tinh (b6o c6o);
- TT HuyQn riy (b6o crio);
- TT HDND huyQn (b6o c6o);
- D/c CT.UBND huyen;
- Nhu di6u 3;
- Ddng tr6n Website. cria huy6n;
"
- Luu"vr-ue, Nv{}
Z
{ o\ 5 tr) N)

rl I Cl
(, H z U
O). .a) oq

a
-
6)
o ON
-l ,l (D>a
-J
o -l p
. 0r. .o
3
!r,
-I a 6,
oq
rc
) *l t- -
o>. (!r.
U o ?i=-*.
o
oq Oa
l,p: 'll,I..{
--\i

-HN;.I\.
\
^ )\
N
o ffil ;-.
; fiT'
\o 'iffi \.)'r.11
Itr'H
\o
b ,J,>S,6r
##
o\
\o
\o
o
N)
o\ s \z
itrlH.E

',.8* ,t4
Hh
I
w
,rre,
qr
\o \o \o \o
\cl \o \o
s A N) \o
NJ 5 5 fo o
7 EE Y(\)- rl
X
TD
A' n X X
'F Fl
E 0)
s F
n X -l !

;EE
or, -l<
56;
0a
A'
0e
A'
*(n
or>
o
E.
,-r
r<
rrO a
q
Or. z|il
\7Q
I I
,a =Zoa 6i
IQ Fl
5:r
='i1
!)/
O=
Fo' t
r
A)
t-l
0,
-
-J
lp IA gr, ID E! la
It!
c
liIhiEt
g)
FT
[!'
N) N N) t.J tJ N N) { =( rl 2
N NJ t..J hJ N) NJ f.)
OE(
ls. I

g-\ trr
t=E
l-"i
<o i= I Or* G
H U .o,
a,l H

E! I .Eq,
.E'j, X
t' 2tr.
U H a.
z
r zD 9o
Ei
< =Y x8 - N!. Ar.
^
Or.
^
dr!
gG,
vQ.= E. gB'
.4"
JO.
A)._
11q
10
- q
0a
P)'
.Dc)
E,:,
'!r
o
lN6,
l=z 6't
lNo7a
o =--
.E( I
l=o oz
.o -i H
TD CD ED UO ED I
al tar,

lrE
a,Q .,Q
O) o,
3-
ra:f,=- rq3=-
E; .o Or!
^o
O,
95 =-
$?J
.ii o
^o
9,
J5
oa:'=.
.;; -o
.,Q
o>
lgf
.,Q
o> ,-
=- 5:,'
rq;'
Nr!
^
o> g-
35
E+
il;,.o
tl

<f
==r
Ea
G' E.
5,1
ls
t\:
t^o,
lo wtz
E "(z ",: "(z o "iz "iz ls.
6, P, t* o
o OU oai
z U U U H i l$
EE IE TE*
ar.
3Z :.rq
=A "
.t)>
cE
aa 4'a ;D
Frr
l-i
UJ
o
C .t!) ra .o; -e( c .A), =
0q
o
(Dr. d

U
I zr' .$>
h=
AO
.9. z 9.2 9.z
r'Q
o>. +
H
I DT, E
qr N.
:E 5 .!9
A)
X
n n 7 n X tsa.E X
Ir
A). P). o. !). A). o. D.
E;-fi= h z
>,
0, D EEH 0.a
r-
N !)
o. =.
3'oi -'
5" o l'J
(j)
N)
(, t, u) t\.) 3 ori o\
5
o\
(J) \o
(J)
UJ
(I
o\
\o
o\
{
oo o\ E"A'E'.;'
u)

<:'o <5
o C)
p' <5
o <:'
o
<5 <5
o o o.q
rl,.i g,iz
J o,iz
JO>
o, i7 (a>j, E;
,(D> ,o) q-a .:
5
(D>
3 -(D> 5 5
'l dN

*e'
J
f!(
A)(
xP r U -l o
Or. ' B' 0)r - ! ol
5.O o
xil
b,'o a=, x Dl' <= HS 7,Fd
\./ ct
$3
A).
.Ea
's
rc* N3
o. 0a h'x
< 'lr
u)A <7 ^0Q
ooa 'U: bD rrl .:=
oax ,X 3tu x
oi -l x0)a .l rix '
5Qr
7(
o.+ X
$l
(l .x F0t
x0)I 5X FOI

F)