Sie sind auf Seite 1von 650

NoPPK NmPPK NokaPst Nama TglLhr NMJK

21100201 KABILA 0000126900933 DRG. RITA LISAN 8/19/1955 P


21100201 KABILA 0000127040398 HASNAH KATILI 11/24/1946 P
21100201 KABILA 0000127229196 SINCE H PAKAYA 9/19/1959 P
21100201 KABILA 0000127229218 NURKHOLISA PANTU 9/20/1997 P
21100201 KABILA 0000133504738 HUSNI LAYUHIBU,BA 10/6/1948 L
21100201 KABILA 0000133504749 HASMARI POU 7/16/1953 P
21100201 KABILA 0000133526597 YASIN NTOI, SE. 5/5/1947 L
21100201 KABILA 0000133563396 UDIN SUPU. 4/16/1948 L
21100201 KABILA 0000133563407 NURAISYAH 5/20/1969 P
21100201 KABILA 0000133563418 ABD.MEIZAR 5/3/1993 P
21100201 KABILA 0000133680396 ABDULRAHMAN KARIM 2/25/1961 L
21100201 KABILA 0000133680407 HAPNI ISHAK 10/15/1963 P
21100201 KABILA 0000133680429 IRMA ABDULRAHMAN 9/30/1990 P
21100201 KABILA 0000134751969 ALEX ARIMAS 7/20/1969 L
21100201 KABILA 0000134756739 DARWATI AHMAD 12/23/1971 P
21100201 KABILA 0000135981303 WASRI SERI 8/17/1964 P
21100201 KABILA 0000135981325 DIAH RUDSAHYANI 10/29/1996 P
21100201 KABILA 0000136839205 RAUF NIKO BAKAR 2/8/1975 L
21100201 KABILA 0000136839216 MOH. FAJRIAN BAKAR 4/24/2000 L
21100201 KABILA 0000137839465 IRWAN BARUADI 8/27/1957 L
21100201 KABILA 0000137858523 BASIR NOHO 12/2/1976 L
21100201 KABILA 0000138240988 JUSUF MAKMUR.DRS 6/7/1946 L
21100201 KABILA 0000138241541 MASITHAH JUNUS 7/11/1943 P
21100201 KABILA 0000138242744 SUWARDI IGIRISA DRS. 12/25/1948 L
21100201 KABILA 0000138242755 FARIDA R. YANTU 8/18/1948 P
21100201 KABILA 0000139301368 RAMLAH PAKAYA 5/5/1981 P
21100201 KABILA 0000139301381 MAHRANI SAIDI 1/23/2002 P
21100201 KABILA 0000139304946 ABD WAHAB PAKAJA 6/21/1956 L
21100201 KABILA 0000139304957 SELVI HUDODO 4/14/1961 P
21100201 KABILA 0000139315059 AFRIYANTO JANTU 4/20/1982 L
21100201 KABILA 0000139323993 ARIFIN RAHIM 4/13/1962 L
21100201 KABILA 0000139324004 WERNI DEU 10/6/1967 P
21100201 KABILA 0000139324015 NURMALA RAHIM 12/29/1991 P
21100201 KABILA 0000139324353 ILHAM TUTE 9/22/1988 L
21100201 KABILA 0000139324634 RONIS ANWAR 3/3/1986 L
21100201 KABILA 0000139324691 SARIFUDIN RUSLAN BUKA 12/27/1983 L
21100201 KABILA 0000139324882 WISJE NANCY TUTE 1/29/1986 P
21100201 KABILA 0000139331316 MUHAMMAD A. ALYAFIE 3/12/1976 L
21100201 KABILA 0000139332352 RAHMAWATI NALOLE 9/27/1979 P
21100201 KABILA 0000139913302 AMIGO LALU 4/28/1969 L
21100201 KABILA 0000139913313 NORMA MAKMUR 2/25/1972 P
21100201 KABILA 0000139913324 ANDREY LALU 6/5/1993 L
21100201 KABILA 0000139913335 DELVI LALU 12/5/1996 P
21100201 KABILA 0000139913651 ARMAN LALU 2/11/1972 L
21100201 KABILA 0000139914088 DARSI ISA 12/21/1964 P
21100201 KABILA 0000139914213 DEWI YANTI OLII 9/23/1982 P
21100201 KABILA 0000139914224 SUSANTO POLY 8/22/1983 L
21100201 KABILA 0000139914639 ETI KASIM 5/12/1971 P
21100201 KABILA 0000139914652 DESYA PUTRIYANI MODJIDU 12/9/1997 P
21100201 KABILA 0000139914832 FARHAN MASSA 4/30/1983 P
21100201 KABILA 0000139914922 FATRAYANI TANGAHU 8/28/1977 P
21100201 KABILA 0000139914933 MUKRAYANTO LAHAY 4/3/1970 L
21100201 KABILA 0000139914944 IMAM NUR FAISAL LAHAY 2/5/1999 L
21100201 KABILA 0000139914955 ANNISA PUTRI LAHAY 7/28/2002 P
21100201 KABILA 0000139915124 FERDIHAN W BAU 2/18/1987 L
21100201 KABILA 0000139915135 FERLINA KIAY 6/3/1982 P
21100201 KABILA 0000139915157 FIAN K RUCHBAN 8/12/1973 P
21100201 KABILA 0000139915168 WAHYUDIN NGIU, SE 2/16/1967 L
21100201 KABILA 0000139915203 FRANSISKA DJAFAR 9/29/1984 P
21100201 KABILA 0000139915225 FRIDAWATY ALINTI 2/26/1984 P
21100201 KABILA 0000139915236 HALIM TONAPA 3/3/1984 L
21100201 KABILA 0000139915247 FADHIL ALIANSYAH TOWAPA 11/9/2006 L
21100201 KABILA 0000139915361 HAMIDA ABDULLAH, S.PD 12/23/1966 P
21100201 KABILA 0000139915719 CHICHI KARTIKA ZAINUDDIN 4/22/1974 P
21100201 KABILA 0000139915721 FEBBY AULIA BITO 2/23/1998 P
21100201 KABILA 0000139915732 DEWI NURHALIZA BITO 4/10/2003 P
21100201 KABILA 0000139915754 HENGKY A BADJUKA 2/13/1974 L
21100201 KABILA 0000139915765 FEMMY IKO 12/24/1979 P
21100201 KABILA 0000139915776 WAHYUDIN BADJUKA 9/3/1998 L
21100201 KABILA 0000139915787 RAHMATYA PUTRI AYU B. 4/17/2003 P
21100201 KABILA 0000139915967 BACHDER TANTU 5/12/1958 L
21100201 KABILA 0000139916136 IKSAN HULUKATI 7/7/1974 L
21100201 KABILA 0000139916147 FATMAWATY HUBU 9/16/1976 P
21100201 KABILA 0000139916158 FARHAN HULUKATI 6/16/2003 L
21100201 KABILA 0000139916171 ARFAN LAKITA 7/27/1974 L
21100201 KABILA 0000139916182 MOH. RIVALDI LAKITA 10/12/1997 L
21100201 KABILA 0000139916193 DHIMAS CANDRA LAKITA 9/11/2004 L
21100201 KABILA 0000139916608 ISWAN ABDULLAH 5/7/1985 L
21100201 KABILA 0000139916698 IWAN JUSUF 9/26/1958 L
21100201 KABILA 0000139916709 HALWATI YUNUS 6/8/1963 P
21100201 KABILA 0000139916722 ABDULWAWAN YUSUF 4/25/1992 L
21100201 KABILA 0000139916913 JUMMARIYAH N PINGA 3/12/1982 P
21100201 KABILA 0000139916924 AROMAN KASIM 7/25/1979 L
21100201 KABILA 0000139917104 KENZIE ANDI ZAIRIN 7/13/1973 L
21100201 KABILA 0000139917508 MARNI MUHARAM 12/9/1966 P
21100201 KABILA 0000139917881 MESTIN ABDULLAH 5/20/1980 P
21100201 KABILA 0000139917892 ASWIN IBRAHIM 11/12/1975 L
21100201 KABILA 0000139917903 ANNISA FACHRYANI IBRAHIM 10/10/2008 P
21100201 KABILA 0000139918072 MOHAMAD MAKU 3/18/1981 L
21100201 KABILA 0000139918083 YUNIATI W.RADJAK 12/14/1977 P
21100201 KABILA 0000139918094 VURQAN HAKIM MAKU 10/15/2001 L
21100201 KABILA 0000139918239 MOHAMMAD ZAIN SLAMET 5/8/1975 L
21100201 KABILA 0000139918241 ACHMAD RICKY A.BALADRAF 4/10/2005 L
21100201 KABILA 0000139918285 MUH ROSLAN YASANG 3/3/1975 L
21100201 KABILA 0000139918296 MUH TAUFIK LATJUBA 11/12/1984 L
21100201 KABILA 0000139918307 NURMALA KATILI 5/31/1987 P
21100201 KABILA 0000139918318 AISYAH NABILA P.LATJUBA 5/13/2008 P
21100201 KABILA 0000139918555 NAWIN KOBISI 2/27/1975 L
21100201 KABILA 0000139918779 NON LALU 10/11/1976 P
21100201 KABILA 0000139918814 NOVI HERTY HARTONO 11/24/1979 P
21100201 KABILA 0000139918825 IRWANDIS SULEMAN 12/5/1979 L
21100201 KABILA 0000139918836 INTAN SEPTIANI SOLEMAN 9/4/2005 P
21100201 KABILA 0000139919016 NURHAYATI T DUNGGIO 12/13/1970 P
21100201 KABILA 0000139919027 SUKRI DAWALI 10/20/1969 L
21100201 KABILA 0000139919038 CLARA MARGARITI ARYANUM 3/3/1993 P
21100201 KABILA 0000139919049 GABRIELLA DWI MEIFANI 5/4/1997 P
21100201 KABILA 0000139919051 NURJANA PALINTO 2/10/1961 P
21100201 KABILA 0000139919139 NURLAILA RAHMAN 10/6/1980 P
21100201 KABILA 0000139919207 NURNANINGSIH ISMAIL OLII 6/18/1973 P
21100201 KABILA 0000139919444 PIN TADU 9/1/1983 P
21100201 KABILA 0000139919499 RAHMA ABAS 9/12/1971 P
21100201 KABILA 0000139919782 REDI SAMAUN 7/15/1958 L
21100201 KABILA 0000139919793 MARTEN SAMAUN 3/2/1990 L
21100201 KABILA 0000139919848 REGINA FRANSISKA DUNGGIO 9/2/1981 P
21100201 KABILA 0000139919949 REONALD PANIGORO 4/2/1979 L
21100201 KABILA 0000139920017 RIDWAN LATADA 9/19/1971 L
21100201 KABILA 0000139920028 NURHUDAJAH 11/11/1971 P
21100201 KABILA 0000139920039 ILMIAH MARATUSYSYAFA'AH 3/14/1998 P
21100201 KABILA 0000139920445 ROSMIN IBRAHIM 3/10/1961 P
21100201 KABILA 0000139920467 ROSNA DEWI RAYUSYAM 6/2/1977 P
21100201 KABILA 0000139920491 RUAIDA ULOLI 5/20/1971 P
21100201 KABILA 0000139920759 SAMSUDIN IDRIS 11/26/1974 L
21100201 KABILA 0000139920851 SASMITA BAKRI 3/3/1985 P
21100201 KABILA 0000139920895 SATRA SUBULA 3/19/1963 P
21100201 KABILA 0000139920906 SAUMI TALANGO 3/2/1969 P
21100201 KABILA 0000139920952 SELFI ILAHUDE 10/12/1984 P
21100201 KABILA 0000139920963 MOH. NASRUL ISIMA 1/2/1984 L
21100201 KABILA 0000139920996 SESYONO POOE 7/12/1973 L
21100201 KABILA 0000139921356 SRI ENDANG IBRAHIM 11/20/1977 P
21100201 KABILA 0000139921492 SRI SUWASTI SUSANTI BUYUNG 10/9/1976 P
21100201 KABILA 0000139921896 SYAMSUDIN DJAFAR 10/13/1966 L
21100201 KABILA 0000139921918 SYUKRI SYAM MASJHUR 12/11/1974 L
21100201 KABILA 0000139921929 NURHAYATI R. PIDO 6/7/1971 P
21100201 KABILA 0000139921931 PUTRI SYAHRA MASYUR 4/16/2002 P
21100201 KABILA 0000139921997 TAUHID MASSA 9/26/1980 L
21100201 KABILA 0000139922188 USLIN JUNUS 2/16/1971 P
21100201 KABILA 0000139922199 IMRAN DEU 2/15/1971 L
21100201 KABILA 0000139922201 REYNALDI IMRAN 12/4/1995 L
21100201 KABILA 0000139922212 BAGASTIAR IMRAN 11/2/1998 L
21100201 KABILA 0000139922357 VIVI YUSUF 9/19/1984 P
21100201 KABILA 0000139922515 YAKOP MOHAMAD 6/19/1983 L
21100201 KABILA 0000139922616 YANTI MELU 6/30/1972 P
21100201 KABILA 0000139922627 MOH. RIZAL SAWAL 8/31/1997 L
21100201 KABILA 0000139922739 YOHAN RAHMAN 10/28/1976 L
21100201 KABILA 0000139922741 MARYAM KADIR 10/13/1979 P
21100201 KABILA 0000139922752 FADHLY RIZKY RAHMAN 3/23/2006 L
21100201 KABILA 0000139923099 ZUBAIDAH UNO 11/15/1973 P
21100201 KABILA 0000139923156 ABD.MUTHALIB FATRIS 9/10/1940 L
21100201 KABILA 0000139923167 DJUMI HUSAIN 6/12/1948 P
21100201 KABILA 0000139923178 ABDUL BASJIM 1/15/1994 L
21100201 KABILA 0000139923279 AGUSTINUS HILIMI 7/19/1927 L
21100201 KABILA 0000139923281 MARITJE UOHON 5/25/1940 P
21100201 KABILA 0000139923325 AMIR GAGA 4/23/1939 L
21100201 KABILA 0000139923336 AMINA GAGA 11/10/1937 P
21100201 KABILA 0000139923369 ANIS K MALEWO 9/25/1944 L
21100201 KABILA 0000139923494 DANIAL IBRAHIM 3/5/1926 L
21100201 KABILA 0000139923505 HADIDJA KADIR 4/25/1938 P
21100201 KABILA 0000139923595 DJAFAR TOWALU 2/10/1935 L
21100201 KABILA 0000139923639 RASUNA WARTABONE 3/17/1945 P
21100201 KABILA 0000139923674 HALIMAH SUMAGA 7/9/1936 P
21100201 KABILA 0000139923707 IBRAHIM NENTO 8/8/1929 L
21100201 KABILA 0000139923718 MASJIRA MASJHUR 12/10/1937 P
21100201 KABILA 0000139923742 IDA K. DEU 5/25/1935 P
21100201 KABILA 0000139923797 J J ANWAR 3/14/1943 L
21100201 KABILA 0000139923843 RASUNA PASUGE 12/6/1943 P
21100201 KABILA 0000139923887 JUNUS PANIGORO 5/8/1936 L
21100201 KABILA 0000139923898 SIRA MADILI 5/8/1938 P
21100201 KABILA 0000139923955 KASIM TAN 12/9/1945 L
21100201 KABILA 0000139923966 NITJE OLII 12/27/1948 P
21100201 KABILA 0000139923977 LIN S BAU 11/12/1944 P
21100201 KABILA 0000139923988 LINTJE MOODUTO 12/5/1932 P
21100201 KABILA 0000139923999 MADJID S. PADJA 2/16/1935 L
21100201 KABILA 0000139924012 MAKSUM DUNTJE 8/23/1946 L
21100201 KABILA 0000139924023 ERNA KONIO 10/10/1949 P
21100201 KABILA 0000139924034 MINTJE PEDJU 8/21/1938 P
21100201 KABILA 0000139924067 MOHAMAD R.AMUDA 1/12/1942 L
21100201 KABILA 0000139924078 RUMI A. BUATO 8/14/1947 P
21100201 KABILA 0000139924192 NURDIN AKUNA 7/14/1944 L
21100201 KABILA 0000139924203 NURDIN SUMAGA 2/12/1942 L
21100201 KABILA 0000139924236 NY. FATMAH A. AMAMA 3/31/1942 P
21100201 KABILA 0000139924293 NY. ST. HADIDJAH BINTI M. 6/10/1942 P
21100201 KABILA 0000139924337 NY.MAKO BAWOELO 1/31/1941 P
21100201 KABILA 0000139924372 RASYID LAKORO 8/8/1937 L
21100201 KABILA 0000139924438 SINTJE SANGIAN 12/15/1936 P
21100201 KABILA 0000139924484 TOMIMOMOR SEIMEN 6/23/1946 L
21100201 KABILA 0000139924495 NY. ROHANA R. BIYA 12/31/1950 P
21100201 KABILA 0000139924574 ZUBAIR HADJU 2/8/1946 L
21100201 KABILA 0000139924585 ASTUTI MAKUTA 1/1/1952 P
21100201 KABILA 0000139924596 RAHMAWATI HADJU 5/26/1993 P
21100201 KABILA 0000139924618 MARIJAM RUMONDOR 4/30/1947 P
21100201 KABILA 0000139924642 ABDUL KADIR 3/10/1937 L
21100201 KABILA 0000139924653 SIANE IBRAHIM POILI 4/21/1949 P
21100201 KABILA 0000139924697 HASAN MAKSUM 3/7/1941 L
21100201 KABILA 0000139924708 HAWA TODILO 4/7/1940 P
21100201 KABILA 0000139924732 IBRAHIM MONOARFA 10/28/1946 L
21100201 KABILA 0000139924743 RAINA HASAN 8/2/1958 P
21100201 KABILA 0000139924754 NANING IRIANI MONOARFA 10/10/1991 P
21100201 KABILA 0000139924765 ALWIYAH A. MONOARFA 4/22/1993 L
21100201 KABILA 0000139924787 MASJIRA MASHUR 12/10/1977 P
21100201 KABILA 0000139924809 RUAIDA LALU 7/15/1950 P
21100201 KABILA 0000139924811 JUSUF LIHAWA 11/10/1943 L
21100201 KABILA 0000139924822 ISMAR MONOARFA 10/14/1951 P
21100201 KABILA 0000139924844 ARLIN BUMULO 11/11/1952 P
21100201 KABILA 0000139924855 MARYAM ADAM 7/1/1943 P
21100201 KABILA 0000139924866 MOHAMAD KUI SADU 10/14/1942 L
21100201 KABILA 0000139924877 AMNA U. BAHSUAN 3/10/1951 P
21100201 KABILA 0000139924899 TINA HIPPY 7/14/1948 P
21100201 KABILA 0000139924901 PANEO F. SAIDI 1/1/1943 L
21100201 KABILA 0000139924912 RUGA 6/19/1944 P
21100201 KABILA 0000139924923 TAHERE 4/3/1943 L
21100201 KABILA 0000139924934 SUMIATI LADJUDO 3/15/1948 P
21100201 KABILA 0000139924945 THAMRIN MOHAMAD 5/11/1945 L
21100201 KABILA 0000139924956 SUWARNI K.ADIPU 10/15/1949 P
21100201 KABILA 0000139925204 MARIAM MANTI 5/8/1949 P
21100201 KABILA 0000139925586 MATSU DAROMES ADOLONG 4/21/1944 L
21100201 KABILA 0000139925788 AHMAD HARUN 2/2/1956 L
21100201 KABILA 0000139925799 MARIFAT NENTO 10/5/1963 P
21100201 KABILA 0000139925812 ISMAIL HARUN 5/18/1994 L
21100201 KABILA 0000139925834 ALBERTINA SANDAG 3/12/1969 P
21100201 KABILA 0000139925889 ASNA H KASIM 6/1/1962 P
21100201 KABILA 0000139926058 DELIYANA YUSUF 12/5/1985 P
21100201 KABILA 0000139926069 DJAMALUDIN NENTO 11/10/1972 L
21100201 KABILA 0000139926071 RAMNA ARIFIN 10/2/1973 P
21100201 KABILA 0000139926082 ZEIIN FITRIYANI NENTO 5/30/1998 P
21100201 KABILA 0000139926093 EKO POTABUGA 6/2/1962 P
21100201 KABILA 0000048065951 ENDANG ISMAIL 7/14/1974 P
21100201 KABILA 0000048065962 ABD. RAHMAN USMAN 9/12/1969 L
21100201 KABILA 0000048065973 BURHANUDDIN ABD. RAHMAN 12/29/2003 L
21100201 KABILA 0000048080665 NUR ASIAH 8/14/1978 P
21100201 KABILA 0000063041444 HASAN K. LIMONU,S.PD, MM 12/2/1964 L
21100201 KABILA 0000063041466 MOH. ZULFIKAR LIMONU 4/4/1996 L
21100201 KABILA 0000079622291 SRI WIDYASTOETI 4/15/1950 P
21100201 KABILA 0000118578947 SULEMAN I ADAM 3/8/1963 L
21100201 KABILA 0000118578969 KHAIRUN N. ADAM 10/4/2000 L
21100201 KABILA 0000118578971 KHAIRUNISA A. ADAM 8/29/2005 P
21100201 KABILA 0000134783008 SAWALUDIN MOKODOMPIT 12/2/1969 L
21100201 KABILA 0000134783019 MOH. RIZAL MOKODOMPIT 1/3/1996 L
21100201 KABILA 0000134783021 TAUFIK AKBAR MOKODOMPIT 4/27/2001 L
21100201 KABILA 0000134811483 KASIM ARIS 5/28/1973 L
21100201 KABILA 0000135282778 RUSDIN I MUHAMMAD 9/1/1943 L
21100201 KABILA 0000135282789 HJ.ANNY DJUNAID 9/26/1945 P
21100201 KABILA 0000136290802 ADRIAN BAJAK 12/14/1947 L
21100201 KABILA 0000136340965 HASNA ABDAN 2/22/1980 P
21100201 KABILA 0000136341281 MOHAMAD NUAJI 10/4/1967 L
21100201 KABILA 0000136341303 TAUFIK TAHIR NUAJI 7/17/1993 L
21100201 KABILA 0000136343981 WARDANIAH HABIBIE 12/23/1969 P
21100201 KABILA 0000137305945 ARTHUR NONO PALILINGAN 3/23/1968 L
21100201 KABILA 0000137333496 JANTJE HARNI KUMAYAS 10/7/1963 L
21100201 KABILA 0000137346491 ARIE KOJONG 1/15/1961 L
21100201 KABILA 0000137741321 MUCHTAR MAKSUM 1/28/1963 L
21100201 KABILA 0000137741332 FAUZIA JUNUS 1/4/1964 P
21100201 KABILA 0000137741354 TRI SEPTIAN MAKSUM 9/3/1991 L
21100201 KABILA 0000137741501 RISNO HAKIM 4/15/1974 L
21100201 KABILA 0000137751355 APRIANTY M. USMAN 4/23/1971 P
21100201 KABILA 0000137751366 MOH. MARDIANTO DIDIPU 5/21/1996 L
21100201 KABILA 0000139335276 TAUFIK DIHUMA 6/2/1974 L
21100201 KABILA 0000139337368 RIDWAN K. HEMETO 1/30/1967 L
21100201 KABILA 0000139337379 M. SYAHRIL HEMETO 5/2/2006 L
21100201 KABILA 0000139338033 HENDRI BERNANDO 10/13/1984 L
21100201 KABILA 0000139339146 YURHANUDIN KONA, SH 10/28/1977 L
21100201 KABILA 0000139340992 HADJARA AHMAD 9/12/1964 P
21100201 KABILA 0000139341003 RUSMAN PAKAYA 4/21/1969 L
21100201 KABILA 0000139341014 YERIS RIAN SHERLY PAKAYA 11/26/1990 P
21100201 KABILA 0000139341025 FEBRINANDO R. PAKAYA 2/2/1997 L
21100201 KABILA 0000139346414 KARTIN TOMELO MOLI 4/21/1944 P
21100201 KABILA 0000139346458 KETA M. AMBO 12/10/1939 P
21100201 KABILA 0000139362715 ERNI MUSTAFA 7/17/1968 P
21100201 KABILA 0000139362726 AGUS MASIAGA 8/17/1967 L
21100201 KABILA 0000139362737 ADE I.ISLAMIATI MASIAGA 12/15/1998 P
21100201 KABILA 0000139362748 WIRATNA MAHASARI MASIAGA 11/29/2002 P
21100201 KABILA 0000139362996 RIANTO MOHI 4/19/1963 L
21100201 KABILA 0000139364212 YULINDAWATY PANIGORO 3/3/1983 P
21100201 KABILA 0000139365213 RAHMAWATI NONOYI 3/5/1992 P
21100201 KABILA 0000139367643 HASANA NTOI 6/14/1965 P
21100201 KABILA 0000139372209 HOWAN A. SAMON 2/8/1963 L
21100201 KABILA 0000139372266 LINTJE DINI AMA 12/6/1961 P
21100201 KABILA 0000139372288 DEDDY VELIX PANGULIMANG 12/12/1993 L
21100201 KABILA 0000139373177 HIJRAH FAHLEVI SUMARDI 5/17/1997 P
21100201 KABILA 0000139373188 CUT ANDRA SUMARDI 5/26/2000 P
21100201 KABILA 0000139377598 KASMAN RAUF 7/12/1980 L
21100201 KABILA 0000139378083 YUSRAN LAPAHANDA 11/22/1968 L
21100201 KABILA 0000139378094 AGUSTIN TAMBIYO 8/17/1967 P
21100201 KABILA 0000139378105 MOH. SYARIF LAPANANDA 4/2/1998 L
21100201 KABILA 0000139378601 SALMAIKE HUMOLA 6/9/1961 P
21100201 KABILA 0000139378972 ABDUL RASID TANGAHU 8/17/1960 L
21100201 KABILA 0000139378983 HASTIN KARIM 3/12/1960 P
21100201 KABILA 0000139380039 ABD RAHMAN USMAN 2/1/1962 L
21100201 KABILA 0000139380434 DJASMAN JASIN 1/5/1958 L
21100201 KABILA 0000139380445 ALFRIDA BAMBUTA 1/2/1959 P
21100201 KABILA 0000139380939 KARIDAT MASSA 3/23/1961 L
21100201 KABILA 0000139380952 MESALINA S MASSA 5/4/1990 P
21100201 KABILA 0000139380963 SAHLAN SUKARDI MASSA 8/11/1992 L
21100201 KABILA 0000139381119 RAHIM USMAN 4/14/1963 L
21100201 KABILA 0000139381132 ALFIAN USMAN 10/30/1992 L
21100201 KABILA 0000139384697 NURTJE POLIHITO 7/27/1960 P
21100201 KABILA 0000139386238 SAIDA TOONAW 12/19/1960 P
21100201 KABILA 0000139386251 MUTTAQIN MUHAMAD 4/12/1992 L
21100201 KABILA 0000139388488 TITO ABAS 10/20/1958 L
21100201 KABILA 0000139388499 HAYATI M. TALANI 1/19/1963 P
21100201 KABILA 0000139388512 MUHAMMAD SUCIPTO ABAS 3/4/1997 L
21100201 KABILA 0000139389838 DRS. IDRIS MAKMUR, M.PD 9/24/1959 L
21100201 KABILA 0000139392382 NUNU POLUMULO 4/26/1970 P
21100201 KABILA 0000139393495 SAHRIN H. INAKU 5/5/1965 L
21100201 KABILA 0000139393506 ABDUL WAHID INAKU 10/30/1992 L
21100201 KABILA 0000139393517 IRHAMNA INAKU 3/19/2000 P
21100201 KABILA 0000139395273 IMAN PANIGORO 4/18/1969 L
21100201 KABILA 0000139395576 SYAMSUDIN USMAN 4/1/1965 L
21100201 KABILA 0000139395587 PIKO BITO 11/1/1971 P
21100201 KABILA 0000139395598 RAHMI ANGGRIANI USMAN 3/15/2001 L
21100201 KABILA 0000139542063 ERNA SAMUDA 7/21/1961 P
21100201 KABILA 0000139546359 YUSRI IGIRISA 11/1/1961 L
21100201 KABILA 0000139553785 VIRNALIST BULUATI 2/24/1972 P
21100201 KABILA 0000139553796 ABDUL AZIS R.TOMA 5/24/1973 L
21100201 KABILA 0000139553807 MOH. RASYA AL KAHFI TOMA 7/4/2007 L
21100201 KABILA 0000139557251 DEBY KALSUM SIDIKI 12/17/1982 P
21100201 KABILA 0000139557284 MOH. IBRA RAMADANI 10/18/2005 L
21100201 KABILA 0000139559736 NURHAYATI DIHUMA 8/4/1969 P
21100201 KABILA 0000139563101 DANIAL D MARJAN 8/15/1960 L
21100201 KABILA 0000139563112 RAHMATIYA MARJAN 4/21/1999 P
21100201 KABILA 0000139563123 CHAIRUNISA MARJAN 3/7/2007 P
21100201 KABILA 0000139564012 ROSMIN IBRAHIM 6/7/1955 P
21100201 KABILA 0000139564023 ISMAIL LAYA 5/1/1945 L
21100201 KABILA 0000139564034 MALIK ABD AZIZ LAYA 4/17/1995 L
21100201 KABILA 0000139566429 FATMAWATI SALEH 6/26/1975 P
21100201 KABILA 0000139568264 MARYAM NGADI 6/2/1958 P
21100201 KABILA 0000139568275 ABDULLAH MOHI 2/2/1953 L
21100201 KABILA 0000139571515 USMAN JUSUF 3/6/1965 L
21100201 KABILA 0000139571943 YENNY ABD RAHIM ABDJUL 5/1/1970 P
21100201 KABILA 0000139572911 ABD. KARIM RAHMAN, S.PD 4/8/1955 L
21100201 KABILA 0000139572933 SITI R. HIKMAWATI 11/17/2000 P
21100201 KABILA 0000139573225 deysi adam 12/12/1989 P
21100201 KABILA 0000139581145 IVERHART PANGULIMANG 1/16/1963 L
21100201 KABILA 0000139582686 LIES B. MAHALE 11/13/1956 P
21100201 KABILA 0000139583305 MANSUR SUMA 2/14/1966 L
21100201 KABILA 0000139583316 HARTATI IBRAHIM 3/26/1976 P
21100201 KABILA 0000139583327 DAVITARDIYANTO M. SUMA 10/21/1996 L
21100201 KABILA 0000139583338 DANDY RAMADHAN SUMA 12/22/1999 L
21100201 KABILA 0000139584339 MASTIN S GILINGO 5/1/1966 P
21100201 KABILA 0000139584341 HASNI A. ISMAIL 6/11/1964 L
21100201 KABILA 0000139584352 BUYUNG H. ISMAIL 8/3/1991 L
21100201 KABILA 0000139584363 TAUFIK H. ISMAIL 3/9/1996 L
21100201 KABILA 0000139584789 MOMY TAMRIN HARUN 9/29/1971 L
21100201 KABILA 0000139584802 NURUL FADILLAH HARUN 8/12/2005 P
21100201 KABILA 0000139588132 RIYONE HARUN 2/13/1971 L
21100201 KABILA 0000139588143 INDRAWATI ABAS 9/9/1980 P
21100201 KABILA 0000139714648 ANCE HAMATIA 12/11/1979 L
21100201 KABILA 0000139714659 NURLIANTY LA ODE 7/17/1985 P
21100201 KABILA 0000139714661 CHRYSTIN JUNILISYA HAMATIA 6/17/2008 P
21100201 KABILA 0000139715368 LUKMAN ISA 5/2/1972 L
21100201 KABILA 0000139715469 NUR AYIN TUNA, SST 5/9/1983 P
21100201 KABILA 0000139715482 IRSYAD ABDULJIYAD ADJI 12/20/2008 L
21100201 KABILA 0000139715627 SARDIYANTO SAIDI 10/29/1979 L
21100201 KABILA 0000139715965 FERDI HUBU 7/18/1982 L
21100201 KABILA 0000139717427 IYAM AMA 5/17/1962 P
21100201 KABILA 0000139717438 PURNAMA GOBEL 9/24/1961 L
21100201 KABILA 0000139718564 NOVALINE PULUHULAWA 11/10/1984 P
21100201 KABILA 0000139719789 AYUBA PANTU 1/15/1955 L
21100201 KABILA 0000139719791 WENY PAKAYA 6/17/1965 P
21100201 KABILA 0000139720421 IRMA MAKMUR 5/22/1974 P
21100201 KABILA 0000139720432 AZAN KARIM 10/10/1971 L
21100201 KABILA 0000139720443 ALYA N W KARIM 10/4/1999 P
21100201 KABILA 0000139720454 ARYA N W KARIM 4/22/2004 L
21100201 KABILA 0000139722028 TITA ROSTITAWATI 10/9/1970 P
21100201 KABILA 0000139722849 JURNI BIAHIMO 1/12/1973 P
21100201 KABILA 0000139723018 SANTI SETIAWATI LAMALAN 9/8/1975 P
21100201 KABILA 0000139724695 JISMAN ARBIE 12/15/1967 L
21100201 KABILA 0000139724717 SRI M.JULIANTI ARBIE 7/9/1991 P
21100201 KABILA 0000139725393 YENI IGIRISA 10/18/1976 P
21100201 KABILA 0000139725404 MIFTAHUDIN JASIN, SPD 9/17/1970 L
21100201 KABILA 0000139725415 NUR ALYA JASIN 2/4/2002 P
21100201 KABILA 0000139727237 HERLINA SUMAGA 1/16/1967 P
21100201 KABILA 0000139727417 IRFAN YUSA LALENO 10/23/1974 L
21100201 KABILA 0000139727439 MUH. FATHAN LALENO 12/10/1997 L
21100201 KABILA 0000139727441 KEYSA TSABITAH LALENO 1/1/2006 P
21100201 KABILA 0000139728892 RIYANTI R MAKU 8/14/1961 P
21100201 KABILA 0000139728914 M. ABD. RASYID S.LUMA 10/16/1994 L
21100201 KABILA 0000139732064 AMNA R MANTU 10/25/1966 P
21100201 KABILA 0000139732075 KUNE DJURAINI 1/3/1965 L
21100201 KABILA 0000139732097 MOH.RIZKY ISLAMI DJURAINI 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000139732402 HASNAH DAUD 6/30/1960 P
21100201 KABILA 0000139732413 HERLINA SUPU 8/8/1966 P
21100201 KABILA 0000139732997 MOH. REZA DIDIPU 7/26/1993 L
21100201 KABILA 0000139734189 SOFYAN DOMILI 12/23/1966 P
21100201 KABILA 0000139734191 HIPSON SAMOE 7/7/1966 L
21100201 KABILA 0000139734202 YANDRY SAMOE 7/24/1999 L
21100201 KABILA 0000139734459 FARMAN DAUD 2/24/1976 L
21100201 KABILA 0000139738318 ASWAN KARNAIN MAKMUR 7/8/1967 L
21100201 KABILA 0000139739646 WASKITO HULUKATI 8/13/1979 L
21100201 KABILA 0000139739657 CHIAN SAMON 3/7/1977 P
21100201 KABILA 0000139739668 SYAFIRA AMALIA HULUKATI 2/22/2003 P
21100201 KABILA 0000139740219 DENI PANIGORO 2/12/1962 L
21100201 KABILA 0000139740221 NOVA JUNUS 8/17/1969 P
21100201 KABILA 0000139743955 HARIATY MAKU 2/20/1956 P
21100201 KABILA 0000139743966 ABDULLAH MAKU 3/23/1954 L
21100201 KABILA 0000139744012 HASRIYAH YANIS 12/20/1972 P
21100201 KABILA 0000139744023 LUKMAN AHMAD 6/17/1972 L
21100201 KABILA 0000139744034 MUHAMAD ILHAM Y. LUKMAN 6/12/1998 L
21100201 KABILA 0000139744416 MUHAMMAD SHAFWAN S. ALI 5/6/1967 L
21100201 KABILA 0000139744427 DZIYA ULHIKMAH 6/11/1995 P
21100201 KABILA 0000139744438 RAJEB FIRDAUS 9/16/2003 L
21100201 KABILA 0000139744629 RAHMAN H MARIKAR 11/5/1970 L
21100201 KABILA 0000139744631 ERNI DUAWULU 2/17/1972 P
21100201 KABILA 0000139744642 MOH. FAHRIYANTO MARIKAR 5/22/1998 L
21100201 KABILA 0000139744721 RIKO MUSTAPA 7/4/1974 P
21100201 KABILA 0000139744732 RATNO NUPURI 10/21/1978 L
21100201 KABILA 0000139744743 APRIYANTO NUPURI 4/9/2002 L
21100201 KABILA 0000139748398 UMIRA LIMONU 10/26/1972 P
21100201 KABILA 0000139748411 RIZAL SAPUTRA HASAN 8/16/1996 L
21100201 KABILA 0000139750323 ABDUL RAZAK SULEMAN 12/31/1985 L
21100201 KABILA 0000139750558 FERAWATI ABDJUL 6/3/1981 P
21100201 KABILA 0000139750942 JAYANTRI RIBUNU 1/5/1985 P
21100201 KABILA 0000139751908 YARHAM PANTU 5/11/1979 L
21100201 KABILA 0000139751919 YULYATI LASAMA 7/16/1976 P
21100201 KABILA 0000139751921 NUR FAJRI F.PANTU 9/13/2001 P
21100201 KABILA 0000139753383 YUSNILA DJAFAR 10/3/1978 P
21100201 KABILA 0000139753394 WARDI AGU 6/6/1977 L
21100201 KABILA 0000139753405 MUH. RIVALDY F. AGU 7/25/2003 L
21100201 KABILA 0000139754902 LEKSY KAIRUPAN 10/5/1970 L
21100201 KABILA 0000139754913 ASNITA IBRAHIM 12/22/1972 P
21100201 KABILA 0000139754924 INAYAH FEBRI Y.KAIRUPAN 11/5/2001 P
21100201 KABILA 0000139755093 RONI MADI 7/17/1976 L
21100201 KABILA 0000139755104 AMELIA SEPTIANI R. MADI 9/16/2003 P
21100201 KABILA 0000139756318 ROSMEYKE H MASINUR 5/2/1971 P
21100201 KABILA 0000139756329 KAHAR M. KARIM 10/26/1964 L
21100201 KABILA 0000139757501 MARYAM R T SANTABANG 8/17/1972 P
21100201 KABILA 0000139757512 HARUN KUNDARNO YAHYA 11/15/1970 L
21100201 KABILA 0000139757523 FATMAH RUKAIAH OKT.YAHYA 10/24/1994 P
21100201 KABILA 0000139757534 NUR DIANDRA YAHYA 6/6/2000 P
21100201 KABILA 0000139757793 OCEN HUDODO 9/19/1976 L
21100201 KABILA 0000139757815 RAHMAWATI TAIB 5/28/1985 L
21100201 KABILA 0000139759424 NORMA DJAMIL 6/8/1968 P
21100201 KABILA 0000139759547 RAHMAWATI ABOKA 5/26/1981 P
21100201 KABILA 0000139761066 ROLY INAKU 7/8/1980 L
21100201 KABILA 0000139761077 ARYA PRATAMA INAKU 3/28/2009 L
21100201 KABILA 0000139761854 SARTIN BAKARI 8/18/1972 P
21100201 KABILA 0000139765061 KODOATI WEMPI 4/15/1940 L
21100201 KABILA 0000139770854 MUCHTAR S AHALIKI 11/9/1966 L
21100201 KABILA 0000139770865 MOH. ERIKSON CIPUTRA 9/30/1991 L
21100201 KABILA 0000139770988 FARIDA RAHMAN 10/20/1954 P
21100201 KABILA 0000139770999 YAMIN RAHMAN 10/26/1954 L
21100201 KABILA 0000139771361 RAHMAT MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTERA 2/19/1981 L
21100201 KABILA 0000139771383 NURHANNY HASANAH 2/16/2004 P
21100201 KABILA 0000139771394 AHMAD FADIL MUHARAMAIN 2/16/2006 L
21100201 KABILA 0000139772204 NURNANINGSI HALUSI, S.KOM 1/1/1981 P
21100201 KABILA 0000139772215 MUCHLIS RUCHBAN, S.PD 7/2/1977 L
21100201 KABILA 0000139772226 MOH.RIZAL AZIS RUCHBAN 11/9/2006 L
21100201 KABILA 0000139772608 YUSNI IGIRISA 5/10/1980 P
21100201 KABILA 0000139772654 ABD. RAHMAN HASAN 5/2/1957 L
21100201 KABILA 0000139782396 INA MUSA 1/1/1958 P
21100201 KABILA 0000139977009 MARLINA HAMZAH 6/5/1976 P
21100201 KABILA 0000002104918 YENI S. RAZAK 4/6/1980 P
21100201 KABILA 0000005377983 HUSIN ABAS 7/15/1946 L
21100201 KABILA 0000005377994 HARTATI HABIBIE 5/26/1954 P
21100201 KABILA 0000010465367 RATNA BAKARI 2/10/1969 P
21100201 KABILA 0000010465378 VIDYA NURFADHILAH YAHYA 3/11/1998 P
21100201 KABILA 0000010465389 VIKRI CHAIRUNSYAH YAHYA 6/20/2001 L
21100201 KABILA 0000010469801 SUNARTI TAHA, S.AG 11/4/1973 P
21100201 KABILA 0000010469812 RAMOND HIPPY 8/12/1973 L
21100201 KABILA 0000010469823 SHELLY ANGGRAINI HIPPY 8/27/2001 P
21100201 KABILA 0000010469834 VIDIA AMELIANY HIPPY 10/14/2004 P
21100201 KABILA 0000011853268 HENNY LAJUHIBU 4/12/1982 P
21100201 KABILA 0000015199762 MOHAMAD HARTO ULOLI 8/22/1978 L
21100201 KABILA 0000018140229 AWALUDIN RAHIM, SKM 12/12/1976 L
21100201 KABILA 0000021817967 SYAMSUDIN SISWOKIRMANTO 11/23/1973 L
21100201 KABILA 0000027354712 SARFIN HABIRI 1/21/1952 P
21100201 KABILA 0000134903237 SOFYAN J. PULOO, SE. M.SI 10/14/1963 L
21100201 KABILA 0000134903248 ARIDA AMA 8/25/1965 P
21100201 KABILA 0000134903259 ALI AKBARI PULOO 12/18/1992 L
21100201 KABILA 0000134903261 THAREQ KEMAL PULOO 2/17/1997 L
21100201 KABILA 0000135708423 FAHRIA ADAM 1/17/1975 P
21100201 KABILA 0000135708434 IRWAN ADAM 2/14/1973 L
21100201 KABILA 0000135708445 ZULISTIAWAN ADAM 3/25/1999 L
21100201 KABILA 0000135708456 ZIA ULHIKMA ADAM 2/24/2006 P
21100201 KABILA 0000136574763 HASNI B IBRAHIM 5/6/1967 P
21100201 KABILA 0000136574774 IRHAMNA HASNITA SAMON 12/10/1991 P
21100201 KABILA 0000136574785 RAIHAN RIZKY W. SAMON 10/26/1993 P
21100201 KABILA 0000136821756 HADRATIN U DJAILANI 8/3/1951 P
21100201 KABILA 0000137002397 ALFRET BIGA 2/22/1979 L
21100201 KABILA 0000137367663 KAHARUDDIN, S.PD 3/3/1972 L
21100201 KABILA 0000137367674 SWIRNA BIAHIMO 2/19/1972 P
21100201 KABILA 0000137367685 MUHAMMAD A. IMADUDDIN 11/2/1998 L
21100201 KABILA 0000137396586 RESTOVA.R. BORGO 1/18/1994 P
21100201 KABILA 0000137572457 JUMRIN 6/6/1967 P
21100201 KABILA 0000137611743 AGUS ANTO JUANTO 7/20/1984 L
21100201 KABILA 0000137612711 JAMALUDIN MONOARFA 9/30/1958 L
21100201 KABILA 0000137613003 JUSRIN HULUKATI 12/25/1960 L
21100201 KABILA 0000137613014 DRA. IRIYANA MONOARFA 1/23/1963 P
21100201 KABILA 0000137613036 JUSUF ABDULLAH 12/28/1963 L
21100201 KABILA 0000137613047 HASNAWATI H PADJA 3/30/1967 P
21100201 KABILA 0000137613069 YUNITA ABDULLAH 3/13/1993 P
21100201 KABILA 0000137613475 MOHAMAD RIBUNU 12/21/1958 L
21100201 KABILA 0000137613486 HASNI ADRIAN 10/23/1961 P
21100201 KABILA 0000137981092 ROSNA ALI 10/13/1965 P
21100201 KABILA 0000138450429 LIS DJ MAKU 3/7/1966 P
21100201 KABILA 0000138456246 FARDYANSJAH HASAN 12/29/1988 L
21100201 KABILA 0000138726628 ADAM ALI, S.PD 1/10/1970 L
21100201 KABILA 0000138730994 ABDUL AGUSSALAM MOODUTO 8/17/1960 L
21100201 KABILA 0000138731387 RUDJA LUMBATO 1/1/1959 P
21100201 KABILA 0000139259169 HARDI MOKODOMPIT 9/29/1956 L
21100201 KABILA 0000139464077 NOOR SALAMI B. SIDIKI 4/3/1941 P
21100201 KABILA 0000139464088 HUSEN A. BALADRAF 8/17/1938 L
21100201 KABILA 0000139472515 WADIRA HUNOwU 11/22/1949 P
21100201 KABILA 0000139504746 HAIS BOUTI 4/4/1962 L
21100201 KABILA 0000139504757 ASTIN MOODUTO 11/17/1966 P
21100201 KABILA 0000139511428 ISHAK KAHAR 10/8/1972 L
21100201 KABILA 0000139522241 MUHTAR LASUNTE 4/8/1963 L
21100201 KABILA 0000139522252 SARLIANTI SUMAGA 11/12/1969 P
21100201 KABILA 0000139522274 APRIYANTO M LASUNTE 4/29/1994 L
21100201 KABILA 0000139660648 RUHAINA NUSI 12/8/1961 P
21100201 KABILA 0000139671562 RAIS HAPPY 10/8/1972 L
21100201 KABILA 0000139671573 IBRAHIM R. HAPPY 12/11/2000 L
21100201 KABILA 0000139671584 SITI ALFIA NUR R. HAPPY 6/25/2005 P
21100201 KABILA 0000139673665 FERAWATI MAHMUD 8/29/1983 P
21100201 KABILA 0000139676319 I KETUT ARTAWA 5/11/1956 L
21100201 KABILA 0000139676321 ADELEIDA TAMBERONGAN 4/14/1961 P
21100201 KABILA 0000139676984 SARDJON KARIM 9/26/1959 L
21100201 KABILA 0000139676995 FATMAH H.PASAU 4/24/1970 P
21100201 KABILA 0000139677006 SRI WAHYUNI KARIM 4/17/1993 P
21100201 KABILA 0000139677017 FANY INDAH PRATIWI KARIM 8/7/1995 P
21100201 KABILA 0000139677085 SRI WAHYUNI JUNUS 1/26/1974 P
21100201 KABILA 0000139677186 SULEMAN DEDE 1/16/1964 L
21100201 KABILA 0000139677941 IRWAN 8/7/1972 L
21100201 KABILA 0000139677974 MUH. IRSYADI DIWANSYAH IRWAN 3/12/2003 L
21100201 KABILA 0000139678209 NOVITA YANTU 3/26/1976 P
21100201 KABILA 0000139678751 YURIKE DEWI RUDIN 2/23/1976 P
21100201 KABILA 0000139678762 IMIN ISMAIL 3/13/1974 L
21100201 KABILA 0000139678773 SITI MAHARANI I.ISMAIL 1/20/2007 L
21100201 KABILA 0000139685815 FARIDA ABIDIN 7/11/1961 P
21100201 KABILA 0000139685848 HINDUN ZAKARIA 2/5/1990 P
21100201 KABILA 0000139688829 SAMSUDIN TAIB 9/21/1967 L
21100201 KABILA 0000139689977 ANTON YUSUF MAUDI 9/17/1966 L
21100201 KABILA 0000139689988 HARTIN S. BOUTY 3/3/1973 P
21100201 KABILA 0000139689999 RIFALDI A. MAUDI 8/2/1994 L
21100201 KABILA 0000139690001 REGITA CAHYANI MAUDI 4/4/2000 P
21100201 KABILA 0000139690012 ARHAM HABIBIE 6/11/1958 L
21100201 KABILA 0000139690023 OTJE HUNTA 4/8/1959 P
21100201 KABILA 0000139690056 MOHAMAD AMIRULLAH H. 5/23/1990 L
21100201 KABILA 0000139690271 BURHANUDIN HUNTA 6/8/1971 L
21100201 KABILA 0000139690348 CHRISTIAN PANIGORO 6/4/1978 L
21100201 KABILA 0000139690359 CITRA TANGOI 9/14/1982 P
21100201 KABILA 0000139691564 ISTANTO RUCHBAN 2/14/1975 L
21100201 KABILA 0000139691597 ISWARNI KARIM, SE 1/25/1962 P
21100201 KABILA 0000139691608 AMIRUDIN ULOLI 12/30/1962 L
21100201 KABILA 0000139691619 TRI PUTRA ULOLI 3/5/1990 L
21100201 KABILA 0000139691621 THIEZAR J. SAPUTRA ULOLI 1/1/1994 L
21100201 KABILA 0000139691722 JEFFRY TOMBOKAN 4/27/1975 L
21100201 KABILA 0000139693735 SUDIRMAN SUNGO 8/21/1970 L
21100201 KABILA 0000139694218 WINDYA SUKMA BABYONGGO 7/18/1978 P
21100201 KABILA 0000139694229 MUH. FAKHRI MUDI 4/25/2007 L
21100201 KABILA 0000139695287 FARTIN H. KASIM, S.PD 4/2/1974 P
21100201 KABILA 0000139696582 YUDIN DANI 7/5/1975 L
21100201 KABILA 0000139696593 SUTANTI HARTININGSIH 12/22/1975 P
21100201 KABILA 0000139696604 SUTAN BACHARUDDIN DANI 5/31/1998 L
21100201 KABILA 0000139696615 CHOSIYAH D. PURWODIHARJO 7/13/2004 P
21100201 KABILA 0000139697741 ASRAR HABIBIE 3/12/1971 P
21100201 KABILA 0000139698325 ERNA JUSUF 11/9/1967 P
21100201 KABILA 0000139698336 MARYAM S. TAIB 3/25/2000 P
21100201 KABILA 0000139698347 NURLAILA S.TAIB 2/16/2002 P
21100201 KABILA 0000139699394 AHMAD MATEKA 7/10/1951 L
21100201 KABILA 0000139699405 JEFRI MATEKA 3/3/1990 L
21100201 KABILA 0000139700193 MARYAM SAMON 11/7/1950 P
21100201 KABILA 0000139700204 YOHAN HULUKATI 8/6/1952 L
21100201 KABILA 0000139701813 SATRIATI KUKU 12/27/1957 P
21100201 KABILA 0000139701824 ABDULLAH NENTO 6/20/1953 L
21100201 KABILA 0000139701835 WILA RUMINA NENTO 4/19/1990 P
21100201 KABILA 0000139701846 ADIET MUHAJIR NENTO 6/16/2003 P
21100201 KABILA 0000139705367 SOFYA NAYU 2/17/1975 P
21100201 KABILA 0000139706921 SURiYATI RAHMAN 1/21/1978 P
21100201 KABILA 0000139709002 ABD WAHID NENTO 10/13/1959 L
21100201 KABILA 0000139709013 FONI TOMIHU 8/16/1973 P
21100201 KABILA 0000139709024 ISMAIL WAHID 1/25/1999 L
21100201 KABILA 0000139710317 HERAWATY R HALADA 11/9/1965 P
21100201 KABILA 0000139710341 ALFIAN USMAN 7/2/1990 L
21100201 KABILA 0000139710352 MONITA 11/12/1991 P
21100201 KABILA 0000139711184 AGUNG PRASETYO, SP 4/17/1982 L
21100201 KABILA 0000139711206 FANDI DAUD, SP 12/25/1980 L
21100201 KABILA 0000139711239 NIELYAN PATEDA, SP 11/23/1982 P
21100201 KABILA 0000139711263 SRI UYAN MURSALI, S.TP 3/27/1980 P
21100201 KABILA 0000139713873 TRISNOTOYO HABIBIE 6/26/1980 L
21100201 KABILA 0000139713884 ANITA BAKARI 6/8/1976 P
21100201 KABILA 0000139713895 NURDIAS RAMADHAN H. 11/21/2003 L
21100201 KABILA 0000139713906 TRIYONO SAMU 11/14/1976 L
21100201 KABILA 0000139713928 INDRA PUTRA LESMANA S. 1/14/2004 L
21100201 KABILA 0000139714593 WIRDA H.ABAS, ST 1/19/1979 P
21100201 KABILA 0000139851549 SOFYAN MARADA MARALI 3/15/1965 L
21100201 KABILA 0000139851551 DUNCO ULOLI 6/1/1962 P
21100201 KABILA 0000139851562 IKHLASUL AMAL MARALI 9/20/2003 L
21100201 KABILA 0000139852023 NURMATA USMAN KUM 5/15/1966 P
21100201 KABILA 0000139852034 HASAN MUSTAPA 7/14/1964 L
21100201 KABILA 0000139852045 PRATIWI H. M. MACHMUD 5/25/1994 P
21100201 KABILA 0000139852056 SIDIK H. M. MACHMUD 2/28/1996 L
21100201 KABILA 0000139852146 ROSMIYATI MISILU 4/1/1966 P
21100201 KABILA 0000139852157 ABD. WAHAB TAMBIPI 11/8/1962 L
21100201 KABILA 0000139852168 NUR FAZRINA TAMBIPI 1/19/1995 P
21100201 KABILA 0000139852179 FIJRIYANTI TAMBIPI 6/23/2001 P
21100201 KABILA 0000139852326 SRIYANA OHI 12/23/1971 P
21100201 KABILA 0000139852721 ELVA DEU 1/18/1963 P
21100201 KABILA 0000139852732 VIVI MURSALIN 3/12/1991 P
21100201 KABILA 0000139852743 VERA MURSALIN 10/21/1992 P
21100201 KABILA 0000139853542 NASWIN HUNTA 9/21/1962 P
21100201 KABILA 0000139854093 TALHA 12/12/1958 L
21100201 KABILA 0000139855059 ISKANDAR ABDULLAH 1/26/1974 L
21100201 KABILA 0000139855331 NELLIYANA AKASSE 2/21/1963 P
21100201 KABILA 0000139855342 SYAHRIR 8/18/1958 L
21100201 KABILA 0000139855353 MELISA FERYANI 3/23/1991 P
21100201 KABILA 0000139855443 YANSON LASALEWO 3/30/1964 L
21100201 KABILA 0000139856861 MIEN ADAM 6/16/1957 P
21100201 KABILA 0000139856872 JUNUS DJAMA 2/10/1956 L
21100201 KABILA 0000139857276 WARNI LADJO, S,PD 8/22/1952 P
21100201 KABILA 0000139857816 FADHLY 10/13/1969 L
21100201 KABILA 0000139857827 WIRDANGINGSIH KONIYO 8/22/1968 P
21100201 KABILA 0000139857838 MUH. ADITYA WIRFAHYADI 7/7/1996 P
21100201 KABILA 0000139858547 ROSMIATI HULUKATI 1/9/1969 P
21100201 KABILA 0000139859223 ALMA YASIN 11/8/1960 P
21100201 KABILA 0000139860213 EDI SUBAGYA 11/12/1958 L
21100201 KABILA 0000139860224 ESTININGRUM MAHARANI 9/16/1992 P
21100201 KABILA 0000139860235 DHIMAS BAYUAJI PAMUNGKAS 3/13/1996 L
21100201 KABILA 0000139860584 ILMIAH HABIBIE 12/6/1952 P
21100201 KABILA 0000139862193 MASFA NURDIN MASIAGA 11/1/1964 P
21100201 KABILA 0000139862294 RISNA ADAM 9/21/1962 P
21100201 KABILA 0000139862711 ROSMINA LALU 2/23/1960 P
21100201 KABILA 0000139864443 ISMIYATI HULUKATI 5/24/1979 P
21100201 KABILA 0000139864522 MANSUR SULEMAN 4/12/1959 L
21100201 KABILA 0000139864555 MEYKE SULEMAN 5/27/1992 P
21100201 KABILA 0000139864836 RUSLIN POLAMOLO 9/30/1962 P
21100201 KABILA 0000139864858 WINDY INDRIYANI S.MOODUTO 10/25/1990 P
21100201 KABILA 0000139869033 MASRAWATY RAHMAN 5/2/1963 P
21100201 KABILA 0000139871305 ULFA AKUBA 3/4/1967 P
21100201 KABILA 0000139873375 TAKWIN SULEMAN 5/5/1976 L
21100201 KABILA 0000139873386 MUTI'AH M. SULEMAN 7/13/2005 P
21100201 KABILA 0000139874049 DJAFAR USMAN 11/9/1958 L
21100201 KABILA 0000139875142 IMRAN KARIM 8/5/1957 L
21100201 KABILA 0000139875153 MUH.RAFID ZAINAL A.KARIM 1/22/1998 L
21100201 KABILA 0000139875456 ILMAN USMAN 3/23/1955 L
21100201 KABILA 0000139875467 ROHANA HASAN 1/1/1959 P
21100201 KABILA 0000139875581 WAHYUDIN ATHAR KATILI 6/25/1977 L
21100201 KABILA 0000139875592 SALWA PURNAMA KATILI 6/10/2006 P
21100201 KABILA 0000139875849 ABDUL SALAM HASAN MAKSUM 8/4/1968 L
21100201 KABILA 0000139875851 SELVYANI WARTABONE 11/8/1974 P
21100201 KABILA 0000139875862 HERWINDO MAKSUM 7/30/1995 L
21100201 KABILA 0000139875873 CHYNTIA DEWI MAKSUM 11/3/1999 P
21100201 KABILA 0000139876784 ABD RAHMAN KUKU 1/26/1979 L
21100201 KABILA 0000139877111 ADRIANSYAH A. KATILI, S.S M.PD 9/29/1966 L
21100201 KABILA 0000139877188 AHMAD ZAINURI 7/21/1973 L
21100201 KABILA 0000139877201 ALYA'AYU MAJIDAH 8/22/2004 P
21100201 KABILA 0000139879102 DJONI S.ADAM 3/4/1963 L
21100201 KABILA 0000139879113 YULIANA AINSYAH ADAM 7/29/1994 P
21100201 KABILA 0000139880081 RAHMAN PADIKU 11/9/1962 L
21100201 KABILA 0000139881262 ABDUL HARIS DJAMIL, ST 9/15/1973 L
21100201 KABILA 0000139881273 ZAHRA SAFIRAH DJAMIL 1/16/2005 P
21100201 KABILA 0000139882026 INTAN ABDUL RAZAK 10/9/1978 P
21100201 KABILA 0000139882915 KARIM NAKII 1/5/1963 L
21100201 KABILA 0000139882926 INTAN VERONIKA NAKII 4/10/1994 P
21100201 KABILA 0000139882937 AHMAD NOVRIZAL NAKII 11/10/1997 L
21100201 KABILA 0000139883264 LA ODE RASULI 5/7/1977 L
21100201 KABILA 0000139883286 MIFTATURAHMA RASULI 4/19/2006 P
21100201 KABILA 0000139883297 MIFTATURAHMI RASULI 4/19/2006 P
21100201 KABILA 0000139883973 MASKAR ABUNIYO 12/8/1968 L
21100201 KABILA 0000139883984 TITIN KAHARU 12/14/1963 P
21100201 KABILA 0000139884006 RULIYANTO ABUNIYO 4/7/1991 L
21100201 KABILA 0000139884254 MEYKO PANIGORO, S.PD M.PD 5/24/1979 P
21100201 KABILA 0000139884592 MOHAMAD IQBAL MAKMUR 11/13/1972 L
21100201 KABILA 0000139884603 SALMAWATY TANSA 4/27/1976 P
21100201 KABILA 0000139884614 INDIRA N. SYAHRANI MAKMUR 9/21/2004 P
21100201 KABILA 0000139885468 MUZON LAMANGIDA 8/31/1964 L
21100201 KABILA 0000139885479 DRA. MISRAN BABA 1/1/1963 P
21100201 KABILA 0000139886605 RAHMAWATI OHI 5/8/1974 P
21100201 KABILA 0000139886616 SITI NUR K.ADRIAN 10/28/1998 P
21100201 KABILA 0000139886662 RAHMIYATI KASIM, S.TP., M.SI 10/26/1978 P
21100201 KABILA 0000139886673 SUROYO MBUINGA 4/11/1974 L
21100201 KABILA 0000139886785 RAMLIN MUSTAFA 6/13/1963 P
21100201 KABILA 0000139886796 ANIS SUPU 9/27/1953 L
21100201 KABILA 0000139886807 NOVITA MANAYO 11/24/1998 P
21100201 KABILA 0000139887393 RONI LUKUM 3/23/1973 L
21100201 KABILA 0000139887404 HARTATI LATIF, S.PD 2/4/1977 P
21100201 KABILA 0000139977314 MOHAMMAD ARIF HUNTA 7/12/1979 L
21100201 KABILA 0000139977461 RAHMAN N BAU 10/13/1968 L
21100201 KABILA 0000139977573 RANDI PRAYUDI TOMBOKAN 4/5/1985 L
21100201 KABILA 0000139977595 RIRI M HABIBIE 5/12/1968 L
21100201 KABILA 0000139977606 AGUSTINA NENTO 8/24/1966 P
21100201 KABILA 0000139977674 ROSMALA GUSTI ANTULA 8/7/1985 P
21100201 KABILA 0000139978168 VONNY BOKINGS 6/10/1972 P
21100201 KABILA 0000139978394 YULIN KASIM 7/3/1974 P
21100201 KABILA 0000139978451 ZULKIFLY RAUF 6/3/1983 L
21100201 KABILA 0000139978574 KISMAN MURSALIN 4/6/1956 L
21100201 KABILA 0000139978945 ANIE K. MARDJUN 8/18/1962 P
21100201 KABILA 0000139979518 DJAMALUDIN KADIR, S.PD 9/10/1981 L
21100201 KABILA 0000139980003 ISNA HAIDARI 10/21/1983 P
21100201 KABILA 0000139980339 MIRNAWATY N. ZAKARIA 10/23/1985 P
21100201 KABILA 0000139980374 MOHAMMAD SELAMET DJAUHARI, S.SOS 3/12/1972 L
21100201 KABILA 0000139981329 SYAIFUL SAMSUDIN 11/27/1974 L
21100201 KABILA 0000139981364 TONI AHMAD, S.PD 12/3/1972 L
21100201 KABILA 0000139981689 DRA. MERNI HADJARATI 12/17/1964 P
21100201 KABILA 0000139981871 YUNUS MUSA 6/6/1955 L
21100201 KABILA 0000139981882 ABD RAIF HUNTOYUNGO 11/25/1955 L
21100201 KABILA 0000139981893 NURAINUN MAKILUMAU 7/30/1962 P
21100201 KABILA 0000139981904 RAHMAD ZUL KIFLI 1/20/1992 L
21100201 KABILA 0000139981915 ABDUL HALIM S.PD 1/1/1966 L
21100201 KABILA 0000139981926 JUMRIATY HALIM 12/21/1994 P
21100201 KABILA 0000139981937 JAMALUDIN HALIM 11/18/1998 L
21100201 KABILA 0000139982185 ARFAN AKUBA 3/27/1965 L
21100201 KABILA 0000139982196 MISRA IBRAHIM 5/11/1968 P
21100201 KABILA 0000139982207 NUR AMALIA AKUBA 9/20/1997 P
21100201 KABILA 0000139982218 SITTI RAHMA DIANA AKUBA 11/4/2003 P
21100201 KABILA 0000139982332 ASRI PAKAYA 11/8/1955 P
21100201 KABILA 0000139982343 SUMARDI ISA 6/11/1955 L
21100201 KABILA 0000139982589 DIAN ANGGRIANA KOEMADJI 3/16/1969 P
21100201 KABILA 0000139982591 ATHIYYAH NURAINI KIAYI 2/25/1997 P
21100201 KABILA 0000139982602 FADHEL NUR SYIHAB KIAYI 7/9/1998 L
21100201 KABILA 0000139982657 DRA. ZUBAIDAH BAU 7/30/1955 P
21100201 KABILA 0000139982668 NURAYINISLALU 3/7/1990 P
21100201 KABILA 0000139982679 FAJRULS LALU 10/28/1991 L
21100201 KABILA 0000139982681 ELVIN SAPALI 3/25/1973 P
21100201 KABILA 0000139982692 REZA YUDHISTIRA ARIS 8/2/2001 L
21100201 KABILA 0000139982703 REGITA YUNIAR ARIS 3/17/2003 P
21100201 KABILA 0000139982725 JUNUS KAUNANG 2/17/1966 L
21100201 KABILA 0000139982837 HAMDUN PASISINGI BA 11/28/1949 L
21100201 KABILA 0000139983219 HUGEN SULEMAN 12/30/1971 L
21100201 KABILA 0000139983221 RISNAWATY BOLUWANTU 4/11/1978 P
21100201 KABILA 0000139983232 SYAHRIR MUFLIH SULEMAN 4/6/2004 L
21100201 KABILA 0000139983243 MOH.ILMAN SULEMAN 12/18/2008 L
21100201 KABILA 0000139983287 IAM HUSA 1/1/1985 P
21100201 KABILA 0000139983298 ARIFIN ULOLI 4/3/1965 L
21100201 KABILA 0000139983309 SYAFRIANTO ULOLI 1/7/1996 L
21100201 KABILA 0000139983311 FERDIANSYAH ULOLI 2/16/1998 L
21100201 KABILA 0000139983625 ANIS HASAN 2/6/1956 L
21100201 KABILA 0000139983669 MARHAN BAKARI MAAHAIYA 5/16/1964 P
21100201 KABILA 0000139983671 SITI SARA KAABA 5/13/1998 P
21100201 KABILA 0000139983682 IMRAN KAABA 7/20/1999 L
21100201 KABILA 0000139983704 MARLIN DALI 12/2/1956 P
21100201 KABILA 0000139983715 GUNTUR TALALU 1/4/1960 L
21100201 KABILA 0000139983726 SITI SABRAWATI T.PUTRI 9/16/2005 P
21100201 KABILA 0000139983849 TRISILYA INDRIATY 8/21/1992 P
21100201 KABILA 0000139983974 SRI ENDAH WAHYUNIGSIH 4/4/1973 P
21100201 KABILA 0000139983985 MUHAMMAD RAIHAN IQBAL 1/24/2001 L
21100201 KABILA 0000139984119 NASLI BAHI 10/13/1959 P
21100201 KABILA 0000139984132 RIA RESTIYANI HULUKATI 5/9/1992 P
21100201 KABILA 0000139984187 NURHAYATI IBRAHIM 8/12/1958 P
21100201 KABILA 0000139984198 ROCKY MONOARFA 10/14/1964 L
21100201 KABILA 0000139984209 VRIESTI RISKY MONOARFA 12/2/1992 P
21100201 KABILA 0000139984255 RABIA TAMBIPI 7/18/1960 P
21100201 KABILA 0000139984929 SAMAN A.DAMI 2/22/1966 L
21100201 KABILA 0000139984931 ZULKARNAIN 11/22/1991 L
21100201 KABILA 0000139985098 SUMARTO MUSTAPA 4/17/1962 L
21100201 KABILA 0000139985109 SUWAHYU MUSTAPA 5/6/1992 L
21100201 KABILA 0000139985111 NURUL FAJRIN 11/26/1993 P
21100201 KABILA 0000139985155 DJUMA ISHAK 3/16/1959 L
21100201 KABILA 0000139985177 SUTI RAHAYU 12/2/1968 P
21100201 KABILA 0000139985188 TUTI TUSTIN HULOPI 8/6/1975 P
21100201 KABILA 0000139985199 MAYLAFAYZZA TOMBOKAN 5/24/2002 P
21100201 KABILA 0000139985201 MOHAMMAD FAUZZAN TOMBOKAN 6/11/2003 L
21100201 KABILA 0000139985256 UMIYATI MAANAIYA 7/30/1973 P
21100201 KABILA 0000139985267 SAFRIN A. UTINA 9/29/1972 L
21100201 KABILA 0000139985278 CAHYA SITI FIKASIH UTINA 2/27/2009 P
21100201 KABILA 0000139985403 YANTJE HULUKATI 11/28/1961 L
21100201 KABILA 0000139985425 YULARNI ABDJUL 6/26/1964 P
21100201 KABILA 0000139985649 ZAENAB UNO 6/7/1958 P
21100201 KABILA 0000139985651 SAMSUDIN HAMIM 2/4/1957 L
21100201 KABILA 0000139985717 ABDULLAH DJ RAHMAN 3/16/1955 L
21100201 KABILA 0000139985741 MUTIA REISKA RAHMAN 3/11/1992 P
21100201 KABILA 0000139985752 ABDULLAH ITANGAHU 1/23/1959 L
21100201 KABILA 0000139986112 ANITA HULUKATI 10/20/1974 P
21100201 KABILA 0000139986134 ANSAR DANGKUA 11/8/1955 L
21100201 KABILA 0000139986246 ARMIN M HULUKATI 8/3/1966 P
21100201 KABILA 0000139986268 ASDA H ALI 6/26/1972 P
21100201 KABILA 0000139986279 SOFYAN ALI 9/13/1975 L
21100201 KABILA 0000139986281 FATHAN SOFAS ALI 6/13/2002 L
21100201 KABILA 0000139986336 ASMA RAUF 7/30/1962 P
21100201 KABILA 0000139986347 RAMLI RADJAK 4/26/1962 L
21100201 KABILA 0000139986472 BAHARUDDIN KASIM 5/6/1959 L
21100201 KABILA 0000139986505 ASRIN TAMBIJO 7/13/1958 P
21100201 KABILA 0000139986527 ASTIN AHMAD HUSAIN 6/6/1964 P
21100201 KABILA 0000139986551 ILHAM LADIKU 4/11/1992 L
21100201 KABILA 0000139986764 DARYETI SALEH 8/4/1969 P
21100201 KABILA 0000139986808 DEWICE MANGGAS 12/13/1966 P
21100201 KABILA 0000139986819 ZULFIKAR N. YASIN 5/21/1996 L
21100201 KABILA 0000139986821 NURSYAMSU ZULKAHRI YASIN 2/9/2001 L
21100201 KABILA 0000139986832 DJAFAR TOMELO 3/23/1951 L
21100201 KABILA 0000139986843 ASNA JUSUF 4/25/1954 P
21100201 KABILA 0000139986898 DJONI SUMAILA NANI 1/20/1961 L
21100201 KABILA 0000139986909 MARYAM MUHAMAD 2/9/1962 P
21100201 KABILA 0000139986933 YURNIATI G NANI 6/5/1990 P
21100201 KABILA 0000139987023 SITTI RAHMATIA BAU 7/19/1994 P
21100201 KABILA 0000139987157 ENDANG PULUHULAWA 11/21/1960 L
21100201 KABILA 0000139987181 ERFIN MOHAMAD 4/27/1969 P
21100201 KABILA 0000139987192 ADNAN UMADJI 3/3/1960 L
21100201 KABILA 0000139987203 ANINDYA PRATIWI UMADJI 5/16/1996 P
21100201 KABILA 0000139987214 ANANDA DWI L. UMADJI 11/16/2005 P
21100201 KABILA 0000139987506 FATMAH D.DJAUHARI 10/24/1954 P
21100201 KABILA 0000139987517 SULEMAN PAYUYU 10/24/1955 L
21100201 KABILA 0000139987574 FATMAWATI SULEMAN 3/30/1966 P
21100201 KABILA 0000139987585 BACHTIAR PANEO 1/1/1966 L
21100201 KABILA 0000139987596 NURLIN PANEO 3/20/1992 P
21100201 KABILA 0000139987607 MAYAN SARI PANEO 2/9/1994 P
21100201 KABILA 0000139987833 HADIDJAH KAHARU 8/28/1959 P
21100201 KABILA 0000139988035 HAMSIA USALI 11/9/1960 P
21100201 KABILA 0000139988158 HARIATI DJUNAID 12/20/1961 P
21100201 KABILA 0000139988169 SAIFUL 10/25/1964 L
21100201 KABILA 0000139988171 LIDYA FRANSISKA 5/21/1996 P
21100201 KABILA 0000139988182 HARSONO ALIM 9/27/1953 L
21100201 KABILA 0000139988215 HASNA GANI 3/19/1958 P
21100201 KABILA 0000139988226 RIKO LASOMA 10/10/1969 L
21100201 KABILA 0000139988237 PRAWIRO LASOMA 6/2/1992 L
21100201 KABILA 0000139988248 NURLAILA LASOMA 6/29/1993 P
21100201 KABILA 0000139988439 HAWASNI LANYA 5/22/1959 P
21100201 KABILA 0000139988441 MOHAMAD TUNA 8/17/1959 L
21100201 KABILA 0000139988474 ACHMAD TUNA 10/15/1990 L
21100201 KABILA 0000139988542 HERSON BUKUKU 2/28/1961 L
21100201 KABILA 0000139988564 CINDRAWATI BUKUKU 3/2/1990 P
21100201 KABILA 0000139988575 NOOR FITRIYANTI BUKUKU 12/6/2002 P
21100201 KABILA 0000139988676 MUH. NUR ASHARI HUSAIN 11/20/1997 L
21100201 KABILA 0000139988687 AHMAD NUR ARIFANDI HUSAIN 3/21/2001 L
21100201 KABILA 0000139988698 IJAM DJANO 6/13/1963 P
21100201 KABILA 0000139988777 INDRA MAKSUD 11/30/1961 P
21100201 KABILA 0000139988788 SAMIN MASSA 7/2/1961 L
21100201 KABILA 0000139988812 SRI MELINDA HASTITI 5/20/1991 P
21100201 KABILA 0000139989025 ISMAT DAKO 5/7/1958 P
21100201 KABILA 0000139989071 IYAM AKUBA 11/29/1980 P
21100201 KABILA 0000139989082 IYAM PANEO 3/24/1962 P
21100201 KABILA 0000139989093 IYAN USMAN 6/19/1966 P
21100201 KABILA 0000139989104 IRWAN SULEMAN 4/8/1966 L
21100201 KABILA 0000139989115 DELVI SULEMAN 10/21/1991 P
21100201 KABILA 0000139989126 ZEINDA SULEMAN 4/16/1993 P
21100201 KABILA 0000139989161 JHUHURIA BUMULO 9/30/1958 P
21100201 KABILA 0000139989172 SALIM IBRAHIM 4/15/1956 L
21100201 KABILA 0000139989429 LATIF BAU 12/5/1958 L
21100201 KABILA 0000139989789 AMIR ABDJUL 6/12/1956 L
21100201 KABILA 0000139989813 MARITJE ADAM 2/7/1960 P
21100201 KABILA 0000139989824 BUAHARI AKUBA 11/10/1957 L
21100201 KABILA 0000139989903 MARTHA USMAN 9/10/1961 P
21100201 KABILA 0000139989925 MARYAM LIMONU 5/24/1954 P
21100201 KABILA 0000139989936 ZAKARIA TADU 2/3/1956 L
21100201 KABILA 0000139990173 MINTJE A. LALU, S.PD 3/24/1949 P
21100201 KABILA 0000139990184 MISNAWATI YUSUF 7/10/1964 P
21100201 KABILA 0000139990195 AZIS OKA 7/7/1957 L
21100201 KABILA 0000139990217 NURMILA PURNAMASARI OKA 9/17/1990 P
21100201 KABILA 0000139990601 NISMAWATY HUSAIN, S.PD 1/7/1965 P
21100201 KABILA 0000139990612 ASWIN BATA 12/7/1964 L
21100201 KABILA 0000139990724 NURHAYATI ODJA 9/26/1964 P
21100201 KABILA 0000139990746 YULIANA BAKARI 7/8/1990 P
21100201 KABILA 0000139990757 MUTMAINNAH BAKARI 3/17/1994 P
21100201 KABILA 0000139990803 NURMALA URSILU 9/9/1959 P
21100201 KABILA 0000139990814 ABDUL RAUF NURSIN 5/4/1959 L
21100201 KABILA 0000139990882 ONA MANTU 4/3/1963 P
21100201 KABILA 0000139990994 RAHMAWATI ULOLI 12/28/1957 P
21100201 KABILA 0000139991242 RAWINA HABIBIE 9/11/1950 P
21100201 KABILA 0000139991319 RIDWAN KAKU 8/20/1969 L
21100201 KABILA 0000139991321 GUSTIN BAKARI 2/20/1970 P
21100201 KABILA 0000139991332 ERYANTO KAKU 9/27/1990 L
21100201 KABILA 0000139991376 RISNA D KARIM 5/22/1966 P
21100201 KABILA 0000139991398 WINDA RIZKI HIOLA 7/1/1991 P
21100201 KABILA 0000139991409 FARHAN HIOLA 3/2/2000 L
21100201 KABILA 0000139991411 RISNA PAKAYA 6/18/1957 P
21100201 KABILA 0000139991534 RITAWATI ALINTI 10/17/1966 P
21100201 KABILA 0000139991545 MARDJUKI ALEX 10/28/1968 L
21100201 KABILA 0000139991556 MOHAMAD FAIZAL ALEX 2/27/1990 L
21100201 KABILA 0000139991567 MOHAMAD ISWAN ALEX 9/29/1995 L
21100201 KABILA 0000139991646 ROSDIANA ABAS 10/15/1955 P
21100201 KABILA 0000139991657 WAHIDIN RUCHBAN 4/23/1965 L
21100201 KABILA 0000139991894 RUSMALA KAHARU 5/20/1961 P
21100201 KABILA 0000139992085 USMAN DJUI 8/28/1967 L
21100201 KABILA 0000139992142 SAMSIA PANIGORO 7/17/1964 P
21100201 KABILA 0000139992153 HERMAN HUNTA 4/28/1963 L
21100201 KABILA 0000139992175 NOVILLAH R. HUNTA 11/26/1991 P
21100201 KABILA 0000139992669 SRIYULIANTI RUCHBAN 7/3/1976 P
21100201 KABILA 0000139992671 ABD. HARIS HALIDA 4/25/1973 L
21100201 KABILA 0000139992682 YAHYA RIFQI HALIDA 12/13/2001 L
21100201 KABILA 0000139992693 SRY HULUKATI 9/3/1964 P
21100201 KABILA 0000139992704 NASRUN ILAHUDE 1/20/1956 L
21100201 KABILA 0000139992715 FIDYA FELINDA ILAHUDE 2/26/1999 P
21100201 KABILA 0000139992726 NANDA NURSIA ILAHUDE 6/19/2001 P
21100201 KABILA 0000139992873 SUKIMAN HATIBIE 11/19/1949 L
21100201 KABILA 0000139993029 SUMARNO KARIM 7/31/1960 L
21100201 KABILA 0000139993031 FATMA ABDUL MUTALIB 8/8/1966 P
21100201 KABILA 0000139993053 ROLAN SUMARNO 1/12/1995 L
21100201 KABILA 0000139993119 SURFIN UMAR 2/1/1962 P
21100201 KABILA 0000139993402 TAIB RAHIM UTINA 12/23/1958 P
21100201 KABILA 0000139993435 FAISAL UTINA 2/23/1990 L
21100201 KABILA 0000139993582 VITJE HALALUTU 4/14/1955 L
21100201 KABILA 0000139993727 WIWIN PANIGORO 7/27/1980 P
21100201 KABILA 0000139993828 YENI RAUF 12/7/1958 P
21100201 KABILA 0000139993839 TONI GOBEL 1/12/1957 L
21100201 KABILA 0000139993874 YULIATI HUNTA 7/10/1960 P
21100201 KABILA 0000139994537 ARIATI HASAN 12/30/1963 P
21100201 KABILA 0000139994559 ZULFIDAR ABDJUL 6/24/1992 L
21100201 KABILA 0000139994561 ISLAWATI, ST 11/10/1979 P
21100201 KABILA 0000139994627 RETNI LATIF, S.PD 3/14/1976 P
21100201 KABILA 0000139994638 MAMAN DAUD 12/13/1976 L
21100201 KABILA 0000139994649 MOH. AFRICAL DAUD 3/14/2000 L
21100201 KABILA 0000139994651 SITI ALFIYAH DAUD 8/26/2008 P
21100201 KABILA 0000139994673 SOFYAN IBRAHIM 3/21/1983 L
21100201 KABILA 0000139995202 FAIZAL MIOLO 8/29/1965 L
21100201 KABILA 0000139995213 DRA.SUKARTY RAHIM 10/26/1966 P
21100201 KABILA 0000139995268 AGUS ANWAR 8/4/1958 L
21100201 KABILA 0000139995369 JANI KALUMATA 6/21/1975 L
21100201 KABILA 0000139995663 TONI DUNGGIO 7/1/1958 L
21100201 KABILA 0000139995674 HERSON GAGA 8/12/1971 L
21100201 KABILA 0000139995685 SALMA SUKE 10/10/1972 P
21100201 KABILA 0000139995696 RAHMATIA GAGA 4/20/1996 P
21100201 KABILA 0000139995707 DEWI ANGGRAINI GAGA 1/4/2003 P
21100201 KABILA 0000036468448 SALMA SAWIR 9/19/1953 P
21100201 KABILA 0000036468459 FAJRIANI MONOARFA 9/28/1992 P
21100201 KABILA 0000036591096 ARIS UMAR 6/30/1958 L
21100201 KABILA 0000036971381 RIDWAN SULEMAN 7/11/1966 L
21100201 KABILA 0000037450427 IBRAHIM ALI 11/8/1964 L
21100201 KABILA 0000037450438 HASMIAH HADJARATI 5/19/1962 P
21100201 KABILA 0000038305563 IRON ZAKARIA 3/5/1971 L
21100201 KABILA 0000038305574 SALWIA DJAFAR 2/26/1968 P
21100201 KABILA 0000038305596 WAHYUNI ZAKARIA 7/25/1993 P
21100201 KABILA 0000039280667 FENTI PRIHATINI DANCE TUI 2/8/1978 P
21100201 KABILA 0000039280735 YUSRAN BUATO 12/14/1980 L
21100201 KABILA 0000039280746 SITI ZAHRA ANDINI 7/28/2006 P
21100201 KABILA 0000040369915 NINING RAHAYU MALE 12/7/1986 P
21100201 KABILA 0000040375855 RAFIQ RAHMAN,SSTP 10/8/1986 L
21100201 KABILA 0000041333422 MIRWAN POU 9/29/1951 L
21100201 KABILA 0000041333433 RATNA ISHAK 12/26/1954 P
21100201 KABILA 0000135162011 ASTUTI R.HASAN 6/13/1976 P
21100201 KABILA 0000135428613 ROSNAWATY AR HADIA 11/9/1960 P
21100201 KABILA 0000135436116 ROHANA BOTUTIHE 4/30/1974 P
21100201 KABILA 0000136147061 YUNI PRASETYANI TRISTANTI 6/2/1980 P
21100201 KABILA 0000138653144 DJUMRIAH TULOLI, S.PD.I 5/25/1968 P
21100201 KABILA 0000138670907 JAMA SUMA 12/11/1942 L
21100201 KABILA 0000139398895 NINING NIU 11/6/1982 P
21100201 KABILA 0000139406308 ATI MULYATI 2/9/1969 P
21100201 KABILA 0000139407322 IMRAN S. KAHARU, SH.MH 11/12/1973 L
21100201 KABILA 0000139409987 RAFID MUHITH HUMOLUNGO 8/7/1985 L
21100201 KABILA 0000139410494 FATMAH MALE 10/10/1959 P
21100201 KABILA 0000139411001 A. NAUE MALIKI 1/1/1923 L
21100201 KABILA 0000139415073 AMIN MANANGIN 5/14/1968 L
21100201 KABILA 0000139415321 APRILYA ULOLI 4/18/1982 P
21100201 KABILA 0000139417896 HALID SADU HIOLA 11/4/1969 L
21100201 KABILA 0000139417907 ILHAM AKBAR HIOLA 8/29/2003 L
21100201 KABILA 0000139417918 FADEL DWI PUTRA HIOLA 12/30/2005 L
21100201 KABILA 0000139420258 KARYAWATI MILE 3/23/1977 P
21100201 KABILA 0000139420269 ABDUL HARIS HUSAIN 2/23/1976 L
21100201 KABILA 0000139428011 WELDA KARIM 6/5/1974 P
21100201 KABILA 0000139428022 HERSON HUSAIN 10/6/1978 L
21100201 KABILA 0000139430395 RAHMAT SADIE 3/4/1985 L
21100201 KABILA 0000139430406 NURWAHYUNI KALEPO 6/19/1987 P
21100201 KABILA 0000139430417 MOH.TAUFIQURRQHMAN A.SADIE 6/26/2009 L
21100201 KABILA 0000139430428 RAMIN AHMAD 6/7/1974 L
21100201 KABILA 0000139430439 RIFKI ZILJALAL AHMAD 12/30/1994 L
21100201 KABILA 0000139430801 ZUHRIATI USMAN 10/25/1965 P
21100201 KABILA 0000139430812 MUHTAR MALE 6/12/1962 L
21100201 KABILA 0000139430834 NISMAWATY MALE 11/19/1992 P
21100201 KABILA 0000139431565 REDY ABDUL WAHAB 4/10/1953 L
21100201 KABILA 0000139431576 ARWIN M. HADJU 12/14/1958 P
21100201 KABILA 0000139431688 SEMI HAIFI 5/4/1981 L
21100201 KABILA 0000139431699 FRANSISKA TINA 9/26/1984 P
21100201 KABILA 0000139439968 LUQMAN USMAN MAHMUD 11/22/1972 L
21100201 KABILA 0000139439981 CYNTIA APRIYANI MAHMUD 4/9/1998 P
21100201 KABILA 0000139439992 ADITYA AGUSTIYANI MAHMUD 8/29/2005 L
21100201 KABILA 0000139455044 HADIDJAH NUAIJI 12/2/1946 P
21100201 KABILA 0000139460264 KATRINA LUKUM 3/4/1933 P
21100201 KABILA 0000139590033 SALMA RAUF 10/17/1960 P
21100201 KABILA 0000139590112 SAMIN ALINTI 8/5/1960 L
21100201 KABILA 0000139590123 ASNI ADAM 8/30/1962 P
21100201 KABILA 0000139590145 AGUS SETIAWAN ALINTI 8/17/1994 L
21100201 KABILA 0000139591765 SRI WIRTAWATI KATILI 10/20/1975 P
21100201 KABILA 0000139591787 BATHRISYIA Z. RUCHBAN 1/25/2001 P
21100201 KABILA 0000139591798 NABILA BUDIARTY RUCHBAN 5/25/2005 P
21100201 KABILA 0000139592362 SULEMAN NOHO 11/2/1966 L
21100201 KABILA 0000139593622 TETRI POOE 12/1/1963 P
21100201 KABILA 0000139593633 USMAN ABDULLAH 5/19/1961 L
21100201 KABILA 0000139593644 NANANG WIRAWAN ABDULLAH 11/16/1990 L
21100201 KABILA 0000139593655 NINING ANGRIANI 4/10/1992 P
21100201 KABILA 0000139594476 WINTJE HUNTA 6/22/1969 P
21100201 KABILA 0000139594509 MOH. ARFA PULOO 3/26/1999 L
21100201 KABILA 0000139597525 TORY MONOARFA 2/18/1953 L
21100201 KABILA 0000139599685 ARIFIN LAREKENG 1/25/1954 L
21100201 KABILA 0000139606334 SUPARTO MOODUTO 2/10/1963 L
21100201 KABILA 0000139610259 VERAWATY KIAY, S.KOM 2/6/1981 P
21100201 KABILA 0000139610913 SRI WAHYUNI DAENG MATONA 4/1/1977 P
21100201 KABILA 0000139610935 TAUFIK MULYANTO KAI 4/1/1982 L
21100201 KABILA 0000139611216 IRWAN ADAM 5/6/1974 L
21100201 KABILA 0000139612061 IRWAN HADJARATI 2/28/1961 L
21100201 KABILA 0000139612072 ARSENS POOE 12/31/1961 P
21100201 KABILA 0000139612443 RIWAN LARAGA 6/1/1972 L
21100201 KABILA 0000139613049 MASRI IGIRISA 12/12/1957 P
21100201 KABILA 0000139615119 ERWIN IGIRISA 11/28/1977 L
21100201 KABILA 0000139615277 TRESYE HULUKATI 11/25/1975 P
21100201 KABILA 0000139615288 MOHAMAD RIZALDI ADAM 10/2/2000 L
21100201 KABILA 0000139615896 FINDA LAILA ABAS 10/23/1974 P
21100201 KABILA 0000139616109 JANNI SURACHMAD KIAI DEMAK 12/18/1965 L
21100201 KABILA 0000139616111 HERLINA LADJA 3/21/1967 P
21100201 KABILA 0000139616741 SRI ASRA DEWI B UTIARAHMAN 4/20/1967 P
21100201 KABILA 0000139616921 SURIANTO GOBEL 4/3/1975 L
21100201 KABILA 0000139616932 LORETA LAPANANDA 2/20/1970 P
21100201 KABILA 0000139616943 ALYAH PUTRI ARNETA GOBEL 2/11/2003 P
21100201 KABILA 0000139616954 SURYA RAHMAT PRATAMA 5/1/2005 L
21100201 KABILA 0000139617584 JOKO DALYONO 7/12/1963 L
21100201 KABILA 0000139617606 NATALIA DE'LEA DALYONO 11/22/1998 P
21100201 KABILA 0000139617617 ANANTA ANUGRAH DALYONO 4/5/2003 L
21100201 KABILA 0000139618451 SANDRA DEWI ABOKA 12/9/1979 P
21100201 KABILA 0000139618506 SENDI ABDULWAHAB 2/10/1975 P
21100201 KABILA 0000139619046 NURHAYATI YAHYA 2/23/1962 P
21100201 KABILA 0000139619057 RIDWAN SALEH 6/12/1961 L
21100201 KABILA 0000139619079 REGITAWAHYU VIDYAWATI S 11/25/1998 P
21100201 KABILA 0000139619272 ABDUL RAHMAN KASIM 7/12/1966 L
21100201 KABILA 0000139619283 HASNA MUHSIN 8/18/1968 P
21100201 KABILA 0000139619531 AGUS MILE 8/8/1986 L
21100201 KABILA 0000139619619 AID NENTO 1/3/1971 L
21100201 KABILA 0000139619924 ANSAR BOTUTIHE 12/24/1973 L
21100201 KABILA 0000139622038 FUJI DAYANTI PANEO 3/13/1996 P
21100201 KABILA 0000139622466 IYAM DAUD 9/14/1974 P
21100201 KABILA 0000139622477 OLAN SIRTOM 3/31/1977 L
21100201 KABILA 0000139622488 MOH. MULTAZAM SIRTOM 7/13/2006 L
21100201 KABILA 0000139622499 IYAM TOMBOKAN 3/30/1974 P
21100201 KABILA 0000139622793 LASWIKO LAHAY 6/9/1978 P
21100201 KABILA 0000139622883 LIAN LAMINULLAH 4/15/1976 P
21100201 KABILA 0000139623928 MONALISA IBRAHIM 2/13/1982 P
21100201 KABILA 0000139623939 RUSTAM MBUINGA 4/23/1981 L
21100201 KABILA 0000139624029 MUSHARDI IBRAHIM 5/20/1971 L
21100201 KABILA 0000139624839 RASIA MELU 9/5/1965 P
21100201 KABILA 0000139624841 WINER MAUDI 5/3/1960 L
21100201 KABILA 0000139624852 FIRMANSYAH MAUDI 9/27/1987 L
21100201 KABILA 0000139624863 ZULKIFLI MAUDI 5/6/1990 L
21100201 KABILA 0000139625717 SELVI MOHAMAD 12/1/1970 P
21100201 KABILA 0000139626022 SRI NELVIYANA TESS 10/5/1981 P
21100201 KABILA 0000139628643 NINING KARIM 3/22/1977 P
21100201 KABILA 0000139628654 ROMI SULEMAN, ST 4/14/1975 L
21100201 KABILA 0000139628665 SYALWA ISLAMIATY SULEMAN 11/3/2005 P
21100201 KABILA 0000139630454 AISYAH AHMAD 1/13/1981 P
21100201 KABILA 0000139630544 CILVALERIANNYO 1/24/1962 L
21100201 KABILA 0000139630555 NENY WAHYUNI 6/23/1974 P
21100201 KABILA 0000139630566 FADIL CILVANI 10/13/1992 L
21100201 KABILA 0000139630599 DEDY HERTANTO, SP 2/3/1980 L
21100201 KABILA 0000139630601 FATMAWATI LAMUSU 5/23/1987 P
21100201 KABILA 0000139630746 PATTA SIJA 6/11/1977 L
21100201 KABILA 0000139631343 MOHAMMAD FIRMAN 8/27/1977 L
21100201 KABILA 0000139631354 DEWI CYNTHIA DEU 12/13/1976 P
21100201 KABILA 0000139631365 MOH. FATIH AZZAM TUMU 1/24/2005 L
21100201 KABILA 0000139633637 ANILDA KATILI 3/28/1969 P
21100201 KABILA 0000139633997 SHINTAWATY JUSUF 2/23/1977 P
21100201 KABILA 0000139634695 LUDFI KOBISI 5/1/1977 L
21100201 KABILA 0000139634706 WINANGSI HUSA 8/6/1976 P
21100201 KABILA 0000139635393 SEVEN ADAM 8/18/1977 L
21100201 KABILA 0000139635562 ABD RAHMAN ARIF 8/23/1960 L
21100201 KABILA 0000139635584 NURAINY RAHMAN ARIF 5/28/1991 P
21100201 KABILA 0000139637733 YANTO Y LALU 7/5/1963 L
21100201 KABILA 0000139639015 ABUBAKAR BULUATI 8/9/1948 L
21100201 KABILA 0000139639026 RUSNI LIHAWA 9/16/1948 P
21100201 KABILA 0000139652998 MARTEN JUSUF 12/29/1968 L
21100201 KABILA 0000139653009 ISTIN YASIN 9/12/1972 P
21100201 KABILA 0000139653011 ALFAATHIR JUSUF 12/3/1991 L
21100201 KABILA 0000139653022 ALQISHASH JUSUF 8/9/1994 L
21100201 KABILA 0000139788966 ISMAIL USMAN BA 12/16/1952 L
21100201 KABILA 0000139789168 JAHIKU MOBILIU 5/5/1933 L
21100201 KABILA 0000139789247 MASITO HULUKATI 4/29/1949 P
21100201 KABILA 0000139790575 HANUM DARISE 7/15/1935 P
21100201 KABILA 0000139812849 FATMAH DAUD 10/12/1948 P
21100201 KABILA 0000139831907 ANSAR HUSAIN 2/12/1960 L
21100201 KABILA 0000139832021 DAHLAN Y LAHMUDA 10/26/1966 L
21100201 KABILA 0000139832032 MERI TUNA 3/7/1966 P
21100201 KABILA 0000139832043 RISKA 1/9/1992 P
21100201 KABILA 0000139834697 TRISNA ULOLI, S.PD 6/23/1960 P
21100201 KABILA 0000139834708 ABD. HADJANI DEWAPUTU 6/7/1960 L
21100201 KABILA 0000139835586 DJINDRA HULUKATI 6/1/1953 L
21100201 KABILA 0000139836464 MERLIN MUSTAPA 9/14/1970 P
21100201 KABILA 0000139836475 UIS MUHARAM 8/5/1968 L
21100201 KABILA 0000139836486 RIZKI SAPUTRA MUHARAM 5/21/1997 L
21100201 KABILA 0000139837926 YULIN MUDI 1/8/1976 P
21100201 KABILA 0000139838051 BIDIN M HULUKATI 12/20/1967 L
21100201 KABILA 0000139838905 RADEN R RUCHBAN 6/24/1967 L
21100201 KABILA 0000139839557 JUSNA DEU 6/8/1958 P
21100201 KABILA 0000139839592 AISA G KUNU 2/12/1960 P
21100201 KABILA 0000139839614 ZANE NOORMIYA SUNAI 1/22/1992 P
21100201 KABILA 0000139842808 REYKE BEATRIX YUSUF 12/12/1983 P
21100201 KABILA 0000139843449 ISA MODJIDU 11/17/1967 L
21100201 KABILA 0000139843451 LAILA PEMBENGO 8/10/1976 P
21100201 KABILA 0000139843462 BACHTIAR IBRAHIM 5/22/1973 L
21100201 KABILA 0000139843473 MOH. ADHIRANGGA ADITYA 7/11/2005 L
21100201 KABILA 0000139843484 LINDA NENTO 7/14/1974 P
21100201 KABILA 0000139843574 NURDIN NIKMATI 1/1/1975 L
21100201 KABILA 0000139843653 RIDWAN KOLONDAM 1/22/1974 L
21100201 KABILA 0000139843721 SALMA IGIRISA 3/13/1959 P
21100201 KABILA 0000139843732 AGUS ALIMUN 9/3/1968 L
21100201 KABILA 0000139843743 SITI RAHMATIA ALIMUN 7/10/2002 P
21100201 KABILA 0000139843989 SRIYUMIKE IGRISA 1/12/1972 P
21100201 KABILA 0000139843991 SYARIF DAUD 8/1/1983 L
21100201 KABILA 0000139844608 SYARIF PATEDA 7/12/1955 L
21100201 KABILA 0000139846724 HAPNA LALU 2/6/1963 P
21100201 KABILA 0000139846735 HUSIN JUSUF 2/16/1966 L
21100201 KABILA 0000139846757 HALIMA JUSUF 3/27/1991 P
21100201 KABILA 0000139846768 MOHAMAD JUSUF 11/15/1993 L
21100201 KABILA 0000139847973 ROY ULOLI 6/8/1965 L
21100201 KABILA 0000139847984 RATNA DEWI MOHAMAD 12/11/1967 P
21100201 KABILA 0000139848636 DJONAID TANGAHU 8/16/1958 L
21100201 KABILA 0000154094106 ABD RAHMAN ULOLI 12/10/1963 L
21100201 KABILA 0000154181913 MUH HIDAYAT KATILI 6/6/1996 L
21100201 KABILA 0000154352259 NETA MARDJUNI 1/24/1970 P
21100201 KABILA 0000154352261 FAISAL NIODE 3/24/1962 L
21100201 KABILA 0000154352272 AYU PRATIWI NIODE 5/3/1995 P
21100201 KABILA 0000154352283 FADLAN MAULANA NIODE 5/30/2001 L
21100201 KABILA 0000154370024 DJUHRIA 8/3/1966 P
21100201 KABILA 0000154370035 HUSAIN LADIKU 5/29/1964 L
21100201 KABILA 0000154370057 AKBAR HIDAYAT 4/18/1991 L
21100201 KABILA 0000155420673 DJAFAR BOTUTIHE 9/21/1963 L
21100201 KABILA 0000155420706 RIYANSYAH BOTuTIHE 2/15/1997 L
21100201 KABILA 0000156985288 SANTI YUSUF, S.PD 11/1/1983 P
21100201 KABILA 0000156987999 SUHERIYAH 10/7/1977 P
21100201 KABILA 0000157096888 RAHIM HULUKATI 4/5/1957 L
21100201 KABILA 0000157105157 RAPY TOMELO 12/20/1956 P
21100201 KABILA 0000157105282 RUSNI ADAM 3/8/1953 P
21100201 KABILA 0000158128233 ALMAWATI ISHAK 5/23/1968 P
21100201 KABILA 0000158181535 SALIM KIAY 8/1/1957 L
21100201 KABILA 0000158195226 ABDUL RAHMAN BAKARI 3/20/1964 L
21100201 KABILA 0000158533503 NY.SARWIN LATADA BOTUTIHE 9/10/1942 P
21100201 KABILA 0000158697371 SUWARTON L. DATAU 5/9/1959 L
21100201 KABILA 0000158719162 TAHIR S.BADU 7/31/1962 L
21100201 KABILA 0000158881588 NINING MOODUTO 6/4/1966 P
21100201 KABILA 0000158897834 ERNI HARUN 7/16/1967 P
21100201 KABILA 0000169510296 ABD. KADIR OTOLUWA 11/22/1956 L
21100201 KABILA 0000169511534 IBRAHIM MUHARAM 11/20/1954 L
21100201 KABILA 0000169513672 ANDI BUDIANTO PANE 1/21/1971 L
21100201 KABILA 0000169515729 ROSDIANA AHMAD 12/10/1949 P
21100201 KABILA 0000169516203 NURHAYATI BAGA 10/12/1956 P
21100201 KABILA 0000169516247 RISNA KOBISI 8/23/1967 P
21100201 KABILA 0000169522525 ROSTIN I.DAMA 10/3/1970 P
21100201 KABILA 0000169523728 IDRIS MAHMUD 4/21/1955 L
21100201 KABILA 0000169641009 ARLIN HUSAIN 3/30/1967 P
21100201 KABILA 0000169893753 DR. AHMAD NAKI 5/24/1980 L
21100201 KABILA 0000169924836 BAKRIYANTO RAUF 12/26/1976 L
21100201 KABILA 0000171883372 RIDWAN ISA 6/5/1971 L
21100201 KABILA 0000171937978 AHNAN HASAN 7/27/1966 L
21100201 KABILA 0000139887415 SILVANA NUR R.LUKUM 9/16/2001 P
21100201 KABILA 0000139887426 SILVANI NUR R.LUKUM 9/16/2001 P
21100201 KABILA 0000139887448 ROSNA YUSUF 9/25/1973 P
21100201 KABILA 0000139887764 SAFRIYANTO DAKO 3/21/1973 L
21100201 KABILA 0000139887955 SALMA KAHARU 3/3/1960 P
21100201 KABILA 0000139887966 SYAMSUDIN USMAN 7/23/1960 L
21100201 KABILA 0000139887999 RIKIYANTO USMAN 2/3/1990 L
21100201 KABILA 0000139888776 SRI HAYATININGSIH JUSUF 3/28/1970 P
21100201 KABILA 0000139889092 SUKMAWATI HUSAIN 11/4/1964 P
21100201 KABILA 0000139889586 SYAMSIR DJAFAR KIAYI, M.SI 1/5/1974 L
21100201 KABILA 0000139890161 ULIN NAINI, S.PD 5/6/1980 P
21100201 KABILA 0000139890172 HAFIZH SURYADI BALANGO 3/18/2009 L
21100201 KABILA 0000139890677 WIWIN REWINI KUNUSA 11/8/1970 P
21100201 KABILA 0000139890688 AHMAD RIZAK DAUD 9/28/1969 L
21100201 KABILA 0000139890699 NURSEZYA WINDRIA DAUD 9/5/1995 P
21100201 KABILA 0000139890701 SARAH MAGFIRA DAUD 8/16/2000 P
21100201 KABILA 0000139892174 ZULKARNAIN POTABUGA 12/22/1975 L
21100201 KABILA 0000139892185 NURHAIKA POBELA 9/27/1981 P
21100201 KABILA 0000139892995 ROSTIN MALANUA 9/24/1965 P
21100201 KABILA 0000139893017 HENDRIK NALOLE 6/2/1990 L
21100201 KABILA 0000139893085 RUZIANA POCE 8/23/1957 P
21100201 KABILA 0000139893221 MUN YANTU 8/12/1964 L
21100201 KABILA 0000139893232 PAHITA 11/4/1971 P
21100201 KABILA 0000139893243 MEGA SUKMAWATI YANTU 3/12/1994 P
21100201 KABILA 0000139893254 RIDHA NURFADHILAH YANTU 8/8/1999 P
21100201 KABILA 0000139894356 RAHMAWATY POILI 1/17/1982 P
21100201 KABILA 0000139894367 MOHAMAD NASIR ULOLI 9/7/1979 L
21100201 KABILA 0000139894661 ASNI NASARU 5/8/1959 P
21100201 KABILA 0000139894672 EDY S. PIKOLI 7/6/1957 L
21100201 KABILA 0000139894694 NIRMAWATY PIKOLI 6/14/1990 P
21100201 KABILA 0000139895188 HADIDJAH MAKSUM 6/6/1953 P
21100201 KABILA 0000139895381 IBRAHIM A PONATO 7/23/1956 L
21100201 KABILA 0000139895392 IDRIS PAKAYA 3/8/1956 L
21100201 KABILA 0000139895403 HABIBA LUKUBESI 1/18/1955 P
21100201 KABILA 0000139896101 SYARIFFUDDIN JUNUS 12/31/1950 L
21100201 KABILA 0000139896213 WAHYUDIN P RAUF, S.PD.M.PD 1/28/1975 L
21100201 KABILA 0000139896235 ALIYAAH NADYA P. RAUF 5/10/2003 P
21100201 KABILA 0000139896562 MARYAM LABARI, S.PD 11/22/1981 P
21100201 KABILA 0000139896573 MOH.TAUFIK JUNUS, S.PD 10/1/1982 L
21100201 KABILA 0000139897394 SURATMAN H AKASE 6/11/1982 L
21100201 KABILA 0000139897596 HAPSA NUAYI 4/9/1971 P
21100201 KABILA 0000139897787 MARYAM BADU 7/1/1975 P
21100201 KABILA 0000139898485 ANDRES AKASEH 1/24/1981 L
21100201 KABILA 0000139898507 DEYSI J MUSTAKI 12/18/1975 P
21100201 KABILA 0000139898968 ABDUL MADJID ILADATI 9/13/1969 L
21100201 KABILA 0000139899014 AFRIA KIYAI 6/15/1977 P
21100201 KABILA 0000139899262 ANITA MILE 4/25/1973 P
21100201 KABILA 0000139899273 JULHAN MOKODOMPIT 7/28/1972 L
21100201 KABILA 0000139899284 CITRA UTAMI MOKODOMPIT 7/28/1998 P
21100201 KABILA 0000139899295 luthfi putra mokodompit 12/25/2005 L
21100201 KABILA 0000139899339 ARLIN LATIF, S.PD 10/7/1983 P
21100201 KABILA 0000139899429 BUYUNG YUSUF 3/28/1976 L
21100201 KABILA 0000139899431 SRI RAHAYUN NADJAMUDDIN 11/21/1983 P
21100201 KABILA 0000139899442 CESILA PRATIWI YUSUF 1/29/2006 P
21100201 KABILA 0000139899969 FATMAH T MAHMUD 3/8/1968 P
21100201 KABILA 0000139900061 FIKRIO E. PIKOLI 5/18/1986 L
21100201 KABILA 0000139900871 IWAN LATIF KUENGO 10/11/1972 L
21100201 KABILA 0000139900882 HARTATI SULEMAN 4/20/1979 P
21100201 KABILA 0000139900893 MOH. SAHRUK LATIF 11/6/2002 L
21100201 KABILA 0000139901139 KHAIRUL A. HAMID 1/22/1985 L
21100201 KABILA 0000139902096 NURBAYAH LAJUHIBBU 8/22/1970 P
21100201 KABILA 0000139902107 HENDRAWANTO KOBIS 3/7/1993 L
21100201 KABILA 0000139902142 NURHASANA HINELO 11/16/1976 P
21100201 KABILA 0000139902377 PIFANTRI LUKUM 9/20/1978 P
21100201 KABILA 0000139902467 RAHMATIA BOTUTIHE 1/12/1983 P
21100201 KABILA 0000139903064 ROSNA LAILY 4/7/1968 P
21100201 KABILA 0000139903571 SATRIA IDRUS 4/22/1980 P
21100201 KABILA 0000139903727 SISKAWATY ISMAIL 8/4/1985 P
21100201 KABILA 0000139903997 SRIWAHYUNI KARIM 6/1/1975 P
21100201 KABILA 0000139904201 SULEMAN ADADAU, S.PDI 10/15/1978 L
21100201 KABILA 0000139904291 SYARIFUDIN BOKINGS 7/2/1973 L
21100201 KABILA 0000139905966 SANSIA LUMBATO 11/25/1972 P
21100201 KABILA 0000139905988 SINTA SAMON 11/20/1974 P
21100201 KABILA 0000139906337 MEMI KADIR 10/18/1979 P
21100201 KABILA 0000139907878 NURIATI BAGI 2/22/1985 P
21100201 KABILA 0000139909803 ANNISA M. USMAN 6/15/2000 P
21100201 KABILA 0000139909814 NAZWA SYIHAB USMAN 5/29/2004 P
21100201 KABILA 0000139910354 WANNY KUSUMA NTAU 11/12/1954 L
21100201 KABILA 0000139910692 JAMILA M. TOMELO 2/2/1952 P
21100201 KABILA 0000139910703 NORCE ADAM 8/21/1949 P
21100201 KABILA 0000139910995 ISMAIL MOHAMAD 4/14/1934 L
21100201 KABILA 0000139911052 KASIM BUTOLO 2/18/1942 L
21100201 KABILA 0000139911096 M.KATILI 1/1/1923 L
21100201 KABILA 0000139911142 NANI N. BONENEHU 6/5/1926 L
21100201 KABILA 0000139912345 YUSUF HUNTUA, SE. MAP 2/12/1977 L
21100201 KABILA 0000139912356 NURFADHILA RAMADHANI 12/11/2000 P
21100201 KABILA 0000139912367 MUH. FITRAH NURFADHLI R. 11/23/2003 L
21100201 KABILA 0000139912389 ERNI RAUF 1/24/1968 P
21100201 KABILA 0000139912391 RAMIN S.BOPI 9/18/1966 L
21100201 KABILA 0000139912593 WIRDAH H. MASYHUR, S.AG 12/22/1976 P
21100201 KABILA 0000139912604 SLAMET TRIJANTO 5/27/1971 L
21100201 KABILA 0000139912615 MUHAMAD MUFLIH MUBARAQ 9/18/2004 L
21100201 KABILA 0000139912918 ABDUL WAHAB SUPU 4/2/1965 L
21100201 KABILA 0000140037759 ABDUL LATIF ARUMASI 5/25/1961 L
21100201 KABILA 0000140037761 MARYAM WARTABONE 12/9/1966 P
21100201 KABILA 0000140041372 IDRIS BOTUTIHE 7/11/1958 L
21100201 KABILA 0000140041383 ERNA HASABU 7/22/1963 P
21100201 KABILA 0000140041394 FRANDIANSYAH BOTUTIHE 2/2/1992 L
21100201 KABILA 0000140042755 MARNI HUSA 1/1/1969 P
21100201 KABILA 0000140042992 INDRAWATY SULE 8/18/1991 P
21100201 KABILA 0000140044937 RASMI VAN GOBEL 11/1/1974 P
21100201 KABILA 0000140046647 NARTIN K. JASIN 8/2/1961 P
21100201 KABILA 0000140046658 DARWIN HASAN 1/22/1991 L
21100201 KABILA 0000140047389 SRIWATI M. NOMBA 10/19/1976 P
21100201 KABILA 0000140063321 ADAM RAHMAN PANEO 8/17/1943 L
21100201 KABILA 0000140063332 YUSDA PAKAYA 10/27/1957 P
21100201 KABILA 0000140063343 SILVINA PANEO 9/16/1996 P
21100201 KABILA 0000140069272 SARTIN MAKUTA 6/24/1942 P
21100201 KABILA 0000140070161 MARIA AHMAD 4/10/1939 P
21100201 KABILA 0000140071588 NUR MANOARFA 9/20/1940 L
21100201 KABILA 0000140074121 SARIPAH ABDULKADIR 6/2/1951 P
21100201 KABILA 0000140074132 HARDIN IGIRISA 7/12/1949 L
21100201 KABILA 0000140075267 TAUFIK WARTABONE 2/11/1990 L
21100201 KABILA 0000140676502 NONA SUPARIT HUNOWU 9/15/1972 P
21100201 KABILA 0000140676513 ANSAR ALI KAMARU 7/29/1967 L
21100201 KABILA 0000140676524 SRI OKTAVIA KAMARU 10/18/1994 P
21100201 KABILA 0000140676535 DESI KAMARU 12/29/1996 P
21100201 KABILA 0000148310998 FANTI MA'RUF, A.MD.KEB 7/31/1984 P
21100201 KABILA 0000148337111 FITRI ABD.WAHAB, SE 7/31/1981 P
21100201 KABILA 0000148344096 FITRIYATI ISHAK, S.AG 11/18/1971 P
21100201 KABILA 0000148344107 ABDULRAHMAN MELU 12/3/1969 L
21100201 KABILA 0000148344118 SITTI RAHMA MELU 12/30/2003 P
21100201 KABILA 0000148344129 NIA PRATIWI MELU 4/21/2005 P
21100201 KABILA 0000148378498 HALUN J. OLII, S.PD 10/10/1977 L
21100201 KABILA 0000148435255 HERLINA ISHAK, S.PD 11/16/1973 P
21100201 KABILA 0000148435266 BAMBANG SYAWAL 10/25/1963 L
21100201 KABILA 0000148532815 INKA PUSPITA HAMZAH, A.MD.KEB 8/7/1984 P
21100201 KABILA 0000148548824 IRWANTO T. KAMARU 4/25/1975 L
21100201 KABILA 0000148548835 NURSIA S. MAKU, A.MD 2/8/1982 P
21100201 KABILA 0000148548846 NURZAHWA FADILAH I. KAMARU 5/4/2005 P
21100201 KABILA 0000148551028 ISKANDAR A.MADJEGU, S.KEL. 4/12/1983 L
21100201 KABILA 0000148717495 MAHMUD ROLAND HUSAIN 4/25/1988 L
21100201 KABILA 0000148779336 MERLY PANDEY 7/7/1984 P
21100201 KABILA 0000148779347 JONI LEMBANG 1/10/1982 L
21100201 KABILA 0000148779358 BRIGITA YOHANA LEMBANG 7/6/2007 P
21100201 KABILA 0000148851639 MUHTAR MA'RUF 10/25/1969 L
21100201 KABILA 0000148851641 HADIJAH ALISINO 7/27/1980 P
21100201 KABILA 0000148851652 YUSUF MA'RUF 8/1/2003 L
21100201 KABILA 0000148948424 NOVITA LAMATO 10/28/1983 P
21100201 KABILA 0000148948435 SULEMAN EFENDI BATULAPA 5/2/1981 L
21100201 KABILA 0000148948852 NOVITA RIYANTI SUPU, S.PD 11/10/1981 P
21100201 KABILA 0000148948863 HARIS NASIR 7/3/1975 L
21100201 KABILA 0000148948874 MOHAMMAD SYAHRIL H. NASIR 1/11/2007 L
21100201 KABILA 0000148952788 NUNU LALU 3/18/1978 P
21100201 KABILA 0000159267172 YAHYANTO SUMAGA, S.AG 5/31/1971 L
21100201 KABILA 0000159479616 RITAWANY MONOARFA 7/9/1955 P
21100201 KABILA 0000159504208 HASAN YUNUS NIKMATI 8/10/1966 L
21100201 KABILA 0000159548861 HUSAIN KAABA 10/21/1951 L
21100201 KABILA 0000159624988 ALBOIN BATUBARA BA 10/30/1941 P
21100201 KABILA 0000159819456 SUTIYEM 9/13/1937 P
21100201 KABILA 0000159955176 DRS.MOHAMMAD USMAN 2/4/1949 L
21100201 KABILA 0000159969284 ASNA O RAHIM 5/27/1959 P
21100201 KABILA 0000159969418 SUWIRO MAHMUD 2/25/1953 L
21100201 KABILA 0000160142062 RUSTAM HABIBIE 11/5/1980 L
21100201 KABILA 0000161328767 YANTI HUBU 3/15/1975 P
21100201 KABILA 0000162151288 HAPSA HUMOLA 5/23/1939 P
21100201 KABILA 0000162174734 MUTIARA T TEGILA 11/21/1947 P
21100201 KABILA 0000162301195 DRA. MARIE T.SIDO 11/12/1962 P
21100201 KABILA 0000163951975 ZULQARNAIN AR. MUHAMAD 1/30/1995 L
21100201 KABILA 0000164069638 NORMA KAMSIA 8/10/1967 P
21100201 KABILA 0000164069728 SRI INTAN MEILAN IGIRISA 5/10/2007 P
21100201 KABILA 0000164191869 DIMAS GUSTI CAHYU CONO 8/28/1998 L
21100201 KABILA 0000164277562 JOKO SUSILO, SP 5/9/1975 L
21100201 KABILA 0000164291409 LILYANTI ILAHUDE 11/25/1973 P
21100201 KABILA 0000164291635 HAMRAIN DUKALANG 3/6/1961 L
21100201 KABILA 0000164291949 MOHAMAD FAHRIANSYAH DUKALANG 3/26/2006 L
21100201 KABILA 0000164380138 IDUL FITRI HADJU 2/26/1969 L
21100201 KABILA 0000164380465 SUHANA, S.AG 7/14/1970 P
21100201 KABILA 0000164380601 MOH. FADIL A. IF HADJU 9/14/1998 L
21100201 KABILA 0000164708807 QINAYAH PUTRI ADRIAN 5/18/2009 L
21100201 KABILA 0000164745099 DESSY R. GOBEL 12/28/1997 P
21100201 KABILA 0000164830206 ASNAWI LIPUTO 11/22/1982 L
21100201 KABILA 0000164872192 SUDIN DIDIPU 7/16/1949 L
21100201 KABILA 0000166067853 MARWAN DJUBU 3/14/1981 L
21100201 KABILA 0000166067932 MOHAMAD ARRIDHO DJUBU 9/24/2007 L
21100201 KABILA 0000166451433 NUR AFNI SULEMAN 1/25/1980 P
21100201 KABILA 0000166451534 FATHURRAHMAN HUDODO 12/11/2005 L
21100201 KABILA 0000166851281 NI'MATUZ ZAHRA ULOLI 11/20/2009 P
21100201 KABILA 0000166912389 FAHRUDIN UMAR, S.KOM 10/5/1984 L
21100201 KABILA 0000167048559 NINING IGIRISA 11/28/1977 P
21100201 KABILA 0000167172974 NANIEK ILAHUDE, S.PD 12/27/1971 P
21100201 KABILA 0000167175246 MUH. ILHAM ABDI 12/9/2006 L
21100201 KABILA 0000167197138 SURYA NINGSI LOLEH, S.SI 1/17/1981 P
21100201 KABILA 0000170488067 ANDI JAINAL ALANUARI 1/7/1994 L
21100201 KABILA 0000170532257 RINALDY S. NIKMATI 5/11/1994 L
21100201 KABILA 0000170717051 MOHAMAD MEHDI NAKI 8/4/2009 L
21100201 KABILA 0000170746378 MOH. FIQRI D. RAUF 9/7/1998 L
21100201 KABILA 0000171087963 ANDI NURWULAN MARSELLA 3/2/1999 P
21100201 KABILA 0000171089673 IZHAR HAMDANI HIOLA 8/9/1994 L
21100201 KABILA 0000171131196 RIZAL NIKMATI 2/20/1999 L
21100201 KABILA 0000171250064 AURA AULIA LATIF 5/28/2009 L
21100201 KABILA 0000171272283 AMELIA DWI YULIANI RAUF 5/28/2004 P
21100201 KABILA 0000171451337 ROMA K OTOLUWA 9/29/1990 L
21100201 KABILA 0000171451991 BEYN ROFANDI ASIKU 8/25/1991 L
21100201 KABILA 0000171453104 DEBBY TRI VANI PANGULIMANG 1/3/2002 P
21100201 KABILA 0000171504663 NURUL DES FLENNY D. 12/22/1990 P
21100201 KABILA 0000171506417 ALING SURYADI ASIKU 2/10/1998 L
21100201 KABILA 0000171578597 AFDHAL ZULFITRAH HUSAIN 9/28/2009 L
21100201 KABILA 0000171618895 ERWIN IBRAHIM 2/5/1974 L
21100201 KABILA 0000174045115 MUTU ISMAIL 6/12/1968 L
21100201 KABILA 0000174320043 MONIRA WIOR 8/15/1955 P
21100201 KABILA 0000174343904 ROSTIN HUNTA 5/7/1968 P
21100201 KABILA 0000174507355 M.GUSMARYANTO SUMAGA 8/7/2000 L
21100201 KABILA 0000174609797 HERIYONO MOHAMAD NUAJI 4/18/1999 L
21100201 KABILA 0000174634863 SITI ANISA SUMAGA 3/13/2002 P
21100201 KABILA 0000193532668 HALING NASIJI,S.HI 10/19/1979 L
21100201 KABILA 0000193533017 HASNA SULEMAN,S.PD.I 8/10/1981 P
21100201 KABILA 0000193549724 ABDUL AZIS YUSUF 4/21/1992 L
21100201 KABILA 0000193577051 MERISILVANA SISKAWATI ADAM 3/10/1983 P
21100201 KABILA 0000193586635 LYSA PIU,A.MD 12/10/1984 P
21100201 KABILA 0000193617909 ANITA HUBU,S.PD 1/16/1983 P
21100201 KABILA 0000193617999 IRWAN LAYA 9/23/1977 L
21100201 KABILA 0000193618089 MOH.RASYA I. LAYA 6/3/2009 L
21100201 KABILA 0000193675184 YERNI LAMUSU 4/12/1982 P
21100201 KABILA 0000193675498 LINDAWATI D.TALUPE 4/14/1985 P
21100201 KABILA 0000193675882 RAMPISELA ABOKA, ST 11/24/1974 P
21100201 KABILA 0000193675948 RIZALFALWAN MONOARFA 1/1/1976 L
21100201 KABILA 0000193676038 ALYA QUR'ANNISA MONOARFA 9/12/2003 P
21100201 KABILA 0000193676106 AYATUL DWISAKTI MONOARFA 4/24/2005 L
21100201 KABILA 0000193720601 ADITYA ARDIANSYA SAMSUDIN 4/8/2007 L
21100201 KABILA 0000193721365 TITIN NAPU 5/23/1981 P
21100201 KABILA 0000193797483 NURILMA PASISINGI 6/20/1986 P
21100201 KABILA 0000193898384 SRI SUSANTI BATA,S.ST 10/31/1977 P
21100201 KABILA 0000193899082 NOVITA YUSUF 9/6/1982 P
21100201 KABILA 0000193899137 ETON IGIRISA 4/23/1980 L
21100201 KABILA 0000139998802 NEKI PUSPITA ULOLI 2/10/1978 P
21100201 KABILA 0000139999476 SANDY DWI J. BANTENG 9/18/1998 L
21100201 KABILA 0000139999487 SAVANA NUR F.BANTENG 4/6/2003 L
21100201 KABILA 0000140007047 ADAM K TADU 6/2/1954 L
21100201 KABILA 0000140011299 YESSI BOUTI 5/14/1992 P
21100201 KABILA 0000140012313 ABDUL SAMAD BOTUTIHE 7/20/1955 L
21100201 KABILA 0000140013898 ASMIM SALIM 2/23/1953 P
21100201 KABILA 0000140015597 ERLAND R YASIN 1/26/1959 L
21100201 KABILA 0000140015608 SALMA DJOU 6/16/1962 P
21100201 KABILA 0000140015619 MARNI YASIN 3/31/1991 P
21100201 KABILA 0000140027501 SUMIATY 2/4/1982 P
21100201 KABILA 0000140036073 ZUBAIR ADJI, BA 9/15/1951 L
21100201 KABILA 0000140036084 RINI CINTIA ADJIE 3/21/1992 P
21100201 KABILA 0000147559869 IDRIS NAUKO 3/23/1963 L
21100201 KABILA 0000147797234 ABD. RAHMAN JUSUF, ST 8/2/1975 L
21100201 KABILA 0000147914414 ANDI HAERUDDIN AR, ST 1/22/1982 L
21100201 KABILA 0000147972115 ARMIN BIRI, ST 5/2/1977 L
21100201 KABILA 0000147973961 ARPIN ETO, A.MA.TS 11/16/1974 L
21100201 KABILA 0000147973972 LAKSMI HULUKATI 2/13/1974 P
21100201 KABILA 0000147973983 HAYKAL MUHAMMAD ETO 1/9/2003 L
21100201 KABILA 0000147994007 ASSRI MONOARFA 3/11/1982 P
21100201 KABILA 0000147994029 PUTRI NABILA R. WATULINGAS 3/21/2005 P
21100201 KABILA 0000148046185 BURHAN BAKRI, SE 11/16/1973 L
21100201 KABILA 0000148046207 MOH.ARGASYAHPUTRA BAKRI 7/31/2008 L
21100201 KABILA 0000148068235 DAFID HIPPY 7/10/1981 L
21100201 KABILA 0000148068595 DAHLAN LUKUM 2/26/1971 L
21100201 KABILA 0000148068606 RATNAWATI POILI 3/18/1972 P
21100201 KABILA 0000148068617 WAHYUNI LUKUM 6/23/1996 P
21100201 KABILA 0000148068628 SITI MARYAM LUKUM 9/5/2004 P
21100201 KABILA 0000148083096 DAUD PALO, A.MD.KEP 3/24/1983 L
21100201 KABILA 0000148083107 SUWARNI LATIEF, A.MD 1/17/1986 P
21100201 KABILA 0000148098126 DEISY SHANTI JUNUS, A.MA 3/28/1975 P
21100201 KABILA 0000148098148 NOER FAJRI RIZKI 1/28/1994 L
21100201 KABILA 0000148098791 DELFIANA DEASY F.HULUKATI 12/29/1980 P
21100201 KABILA 0000148160619 DONNA HUNTA, S.PD 11/12/1977 P
21100201 KABILA 0000148160621 MANSUR HUSAIN 12/21/1968 L
21100201 KABILA 0000148160632 HIDAYAT NURWAHID HUSAIN 9/28/2001 L
21100201 KABILA 0000148179295 DRA. MITAN USMAN 7/19/1969 P
21100201 KABILA 0000148179306 REIN LANGGENE 7/17/1970 L
21100201 KABILA 0000148179317 MOH. FAJRI LANGGENE 9/26/1999 L
21100201 KABILA 0000149049999 RAHMAWATI HASAN 7/13/1981 P
21100201 KABILA 0000149050001 FRANKY SUWITO 11/1/1981 L
21100201 KABILA 0000149050012 MIRANDA OCTAVIANY 10/15/2001 P
21100201 KABILA 0000149050023 MIRFANIZZA JULIANY 7/15/2008 P
21100201 KABILA 0000149056119 RAMAN HIODA, S.PD 6/16/1983 L
21100201 KABILA 0000149091366 RIFAT MACHMUD, S.AG 2/8/1972 P
21100201 KABILA 0000149109096 RISKA BOKINGO, S.PD 9/12/1981 P
21100201 KABILA 0000149202538 SARTIN ALI, SEI 3/23/1982 P
21100201 KABILA 0000149202707 SARTJE DAUD 4/3/1973 P
21100201 KABILA 0000149202718 RISMAN DAUD 3/2/1975 L
21100201 KABILA 0000149202729 OCHAN DAUD 1/15/1997 L
21100201 KABILA 0000149202731 MAHYUDID DAUD 3/26/2007 L
21100201 KABILA 0000149202944 SARTONO NUSI, S.PD 11/7/1977 L
21100201 KABILA 0000149254828 SOFIA OINTU, A.MD 9/10/1973 P
21100201 KABILA 0000149254841 MOH. NUR RIZKY HUMONGGIO 3/21/2008 L
21100201 KABILA 0000149255482 SOFYA LADJUMA 9/12/1974 P
21100201 KABILA 0000149255504 MONICA SATRIAWAN 9/22/1990 P
21100201 KABILA 0000149255515 ZAHWA PUTRI SATRIAWAN 4/5/2007 P
21100201 KABILA 0000149271186 SRI MEILANI HUNTA, A.MD.KEB 1/10/1984 P
21100201 KABILA 0000149286611 ST. SURYANI, S.PD 7/9/1979 P
21100201 KABILA 0000149354684 SURONO HERU WINOTO, A.MD.KEP 11/6/1981 L
21100201 KABILA 0000149387534 HAWA PANIGORO, S.PD.I 10/5/1981 P
21100201 KABILA 0000149510046 WISDAWATI SUTAN TANAMAS 8/3/1983 P
21100201 KABILA 0000149512138 WIWIEN POOE, SE 6/13/1975 P
21100201 KABILA 0000149514142 WIWIN SURIADI BOKINGO 1/12/1980 L
21100201 KABILA 0000149521724 YANI AMU, STP 8/29/1982 P
21100201 KABILA 0000149556475 YUDIN MUDI, ST 5/9/1978 L
21100201 KABILA 0000149597256 ZENAB A.G.JUSUF 3/22/1970 P
21100201 KABILA 0000150164605 ASMA MOKOAGOW 2/23/1960 P
21100201 KABILA 0000150165505 UNTUNG PURWOKO HARYADI 9/27/1962 L
21100201 KABILA 0000150165527 NAJWA SHANTI WULANSARI 9/5/1990 P
21100201 KABILA 0000150165538 AMANAH JATI LARASATI 5/6/1992 P
21100201 KABILA 0000151064199 HARTONO PAERAH 12/8/1966 L
21100201 KABILA 0000151064201 NURAL 11/27/1969 P
21100201 KABILA 0000151064223 RISKI RAHMADIA PAERAH 1/21/1996 P
21100201 KABILA 0000162387268 NURYADIN AKUBA, SH 11/24/1981 L
21100201 KABILA 0000162458954 FATMA MAKU 1/12/1954 P
21100201 KABILA 0000162723339 MARYAM S. HULOPI, S.AG 11/15/1971 P
21100201 KABILA 0000162739664 AGUS HARIJANTO SJAHRIR 2/4/1969 L
21100201 KABILA 0000162998662 APIPA THAIB 8/12/1954 P
21100201 KABILA 0000162998752 FAZLIANA SAMAUN 8/23/1996 L
21100201 KABILA 0000163062527 MOH. FAZRIYANTO A. ARSAD 1/27/2003 L
21100201 KABILA 0000163062663 MOH. FAHRIANSYAH ARSAD 8/9/2004 L
21100201 KABILA 0000163118474 NUR ALIA KUKU 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0000163380014 FAHRUNNISA NALOLE 3/29/1993 P
21100201 KABILA 0000163380093 RAUDHATUNNISA NALOLE 3/20/1998 P
21100201 KABILA 0000163516757 DELI MOHAMAD, S.SOS 3/19/1975 P
21100201 KABILA 0000163612721 LAILA USMAN 9/2/1988 P
21100201 KABILA 0000163612811 NURRAHMA PUTRI R. HABIBIE 11/20/2009 P
21100201 KABILA 0000163619831 FARADILAH REGITHA PRATIWI 3/10/2002 P
21100201 KABILA 0000163650532 IQRATUL FATIH NOHO 1/3/2008 L
21100201 KABILA 0000163650666 RAISAH RAMADHANI NOHO 9/9/2009 P
21100201 KABILA 0000163764516 SARTIKA ANTONI, A.MA 12/15/1982 P
21100201 KABILA 0000165071924 NURHUDA PASISINGI 10/6/1990 P
21100201 KABILA 0000165074106 ASRIANI WAHDA, SP 5/20/1984 P
21100201 KABILA 0000165074771 WIBREN RYGEN JACOBUS, A.MD 12/31/1980 L
21100201 KABILA 0000165125294 RAHMAT BOTUTIHE, S.PD 1/29/1985 L
21100201 KABILA 0000165134619 ROHATI KARIM 4/14/1953 P
21100201 KABILA 0000165205697 SUMIATY HADJU 9/15/1975 P
21100201 KABILA 0000165233913 AZHAR SUMA 12/19/1986 L
21100201 KABILA 0000165297598 HENNY MAMENGKO 6/25/1975 P
21100201 KABILA 0000165297712 MOH. ADI GANANG POOE 8/4/1997 L
21100201 KABILA 0000165297791 SITTI DWI GINARTI POOE 1/24/2000 P
21100201 KABILA 0000165334206 ROVIYANA VINANDA HULUKATI 2/19/1987 P
21100201 KABILA 0000165334612 ADEN SURYA DAENG MATONA 9/22/1984 L
21100201 KABILA 0000165567543 SRI LISAWATI KIAY 1/8/1986 P
21100201 KABILA 0000165583923 SUKIMAN KIMALAHA 11/9/1982 L
21100201 KABILA 0000165584035 LISNA PANEO, S.KM 8/28/1984 P
21100201 KABILA 0000167457431 YUNIAR MANSYE SOELI, S.KEP 6/21/1985 P
21100201 KABILA 0000167492619 MOHAMMAD FAIZ AKBAR TUMU 4/15/2007 L
21100201 KABILA 0000167677806 NAMSI IBRAHIM 6/1/1980 P
21100201 KABILA 0000167876829 HIZRAWATY PAKAYA 1/23/1973 P
21100201 KABILA 0000167876932 MOH. RIZKY BOKINGS 5/21/2005 L
21100201 KABILA 0000167879406 RIRIN FITRIANI MUSA 4/20/1989 P
21100201 KABILA 0000167987351 DJAMARIS PAKAYA 4/24/1978 L
21100201 KABILA 0000168300652 ABD. RASUL LAPANANDA 8/22/1978 L
21100201 KABILA 0000168300718 MOH. FACHRIEL LAPANANDA 5/9/2005 L
21100201 KABILA 0000168300797 MOH. NUR FICKAR LAPANANDA 5/12/2008 L
21100201 KABILA 0000168334749 DEWI SARTIKA PAKAYA 8/14/1996 P
21100201 KABILA 0000168379222 YULFITRI BUMULO 7/13/1983 P
21100201 KABILA 0000168379378 MUH. REZKY FADILAH 6/28/2007 L
21100201 KABILA 0000172885465 TRISNAWATY ABDJUL 8/15/1981 P
21100201 KABILA 0000172941546 IRMAWATY AMINAH SOLEMAN,SE 6/29/1982 P
21100201 KABILA 0000172948263 JEIN ANGKUMONA 1/31/1981 P
21100201 KABILA 0000172954754 REMON KADIR 12/18/1974 L
21100201 KABILA 0000172960828 SYARIFUDIN PULOLI 9/19/1985 L
21100201 KABILA 0000172978918 MUKHTAR LUMBATO 5/14/1960 L
21100201 KABILA 0000172979076 ANNAS MUKHTAR 12/28/1992 L
21100201 KABILA 0000172979234 NUR ANNISA M. LUMBATO 11/17/2000 P
21100201 KABILA 0000172981293 ADAM ISA 8/23/1968 L
21100201 KABILA 0000172981383 RIVALDI ISA 6/12/1997 L
21100201 KABILA 0000172981629 RAHMAWATY ISA 1/1/1999 P
21100201 KABILA 0000172982564 MINARTY M. DATAU, SE 8/19/1985 P
21100201 KABILA 0000173009992 NURHAYATI MALE 11/29/1995 P
21100201 KABILA 0000173043944 NASIR AKILI 8/14/1963 L
21100201 KABILA 0000173044787 RISKAWATI NENTO 8/10/1990 P
21100201 KABILA 0000173056724 ABUBAKAR BAUTI 1/23/1917 L
21100201 KABILA 0000173059784 ZULKIFLI M.O. SAMAH 6/26/1986 L
21100201 KABILA 0000173059817 ROSITA ALI 10/8/1982 P
21100201 KABILA 0000173059863 VALENT ANGGEL DARISE 8/18/2003 L
21100201 KABILA 0000173072272 MOH.AZLAN RAHIM 11/6/2003 L
21100201 KABILA 0000173072981 FEBRIYANTO MANTU 2/4/1990 L
21100201 KABILA 0000173248762 ASMA MANTI 4/24/1982 P
21100201 KABILA 0000173249447 IRWAN MOINTI 12/25/1975 L
21100201 KABILA 0000173249651 IRMAWATI MOINTI 8/27/2001 P
21100201 KABILA 0000173250369 MOH. JAMAL MOINTI 7/16/2005 L
21100201 KABILA 0000173328221 YUSUF AKUBA 10/15/1970 L
21100201 KABILA 0000173328322 MULYADIT AKUBA 7/26/1994 L
21100201 KABILA 0000173328423 MOH. RIZAL AKUBA 10/4/1997 L
21100201 KABILA 0000173487486 MUTIA S. KIRMANTO 1/4/2010 P
21100201 KABILA 0000173511674 ANGGRIANI NOHO,A.MD 8/25/1984 P
21100201 KABILA 0000173597321 ZUBAIR HARUN 7/27/1985 L
21100201 KABILA 0000173640971 MOHAMAD RISMANTO YUNUS 1/1/1987 L
21100201 KABILA 0000173657406 SRI SALEH, SKM 9/19/1979 P
21100201 KABILA 0000173658352 MUH. ASHFIHAN ARSJAD 1/27/2001 L
21100201 KABILA 0000173658543 MUH.HAITAMI ARSJAD 6/26/2004 L
21100201 KABILA 0000173661423 RAHMAN GANI 1/1/1972 L
21100201 KABILA 0000173661772 ASTUTI DJAFAR 2/16/1983 P
21100201 KABILA 0000173661862 ALYA NURUSSAKINAH 7/11/2005 P
21100201 KABILA 0000173662029 ARIF RAHMAN GANI 7/28/2008 L
21100201 KABILA 0000173669804 SRI DEWI JAYANTI BIAHIMO, S.PD 4/10/1984 P
21100201 KABILA 0000173672458 MARTEN RAHMAN 8/4/1992 L
21100201 KABILA 0000173782258 SRI OLIS BILALEYA, S.PD 6/7/1982 P
21100201 KABILA 0000173786861 FITRA ASHARI HUNTA 1/19/1999 P
21100201 KABILA 0000173787186 MOH.RIZKI ALFUADI HUNTA 10/13/2002 L
21100201 KABILA 0000173788841 SRI LELAN IBRAHIM 7/6/1983 P
21100201 KABILA 0000173790865 HARIS HUNTA 9/29/1980 L
21100201 KABILA 0000173864518 YUSRIN DENGO 5/13/1982 L
21100201 KABILA 0000173864834 RARA FAKHIRAH DENGO 10/27/2009 P
21100201 KABILA 0000194097701 SUMARYO NGARENG,S.PD 5/31/1982 L
21100201 KABILA 0000194097791 FATMAWATY THAWIL 5/18/1983 P
21100201 KABILA 0000194097971 RANGGINA SADEWI NGARENG 11/25/2002 P
21100201 KABILA 0000194098059 AKBAR ALFARIZHY NGARENG 5/1/2005 L
21100201 KABILA 0000194105171 ZAINUDIN ABAIDATA 6/11/1958 L
21100201 KABILA 0000194121786 SAIFUL PAKAJA 4/27/1981 L
21100201 KABILA 0000194133881 SAMSIA MALAPO 12/25/1968 P
21100201 KABILA 0000194133982 LELA ARESTA PANIGORO 7/7/1995 P
21100201 KABILA 0000194174583 MISLAN TOMELO 1/6/1978 P
21100201 KABILA 0000194174616 ANDHIKA ALMUNAWAR ADADAU 12/11/2003 P
21100201 KABILA 0000194209211 MOH.RIZKI RAMADHAN 10/15/2006 L
21100201 KABILA 0000194251937 LAILA RAMADHANI MARIKAR 10/9/2005 P
21100201 KABILA 0000194300741 SUWITNO ISMAIL 11/12/1995 L
21100201 KABILA 0000194300818 NURKHALILA ISMAIL 12/24/1998 P
21100201 KABILA 0000194300886 SITI NAYSILA ISMAIL 2/28/2004 P
21100201 KABILA 0000194318278 YASMIN BUMULO 5/1/1974 P
21100201 KABILA 0000194318368 SRI MEYDITA IDRIS 5/21/1997 P
21100201 KABILA 0000194318436 CANDRA MOHAMAD IDRIS 7/22/2001 L
21100201 KABILA 0000194367756 DINCE SALEH 3/10/1964 P
21100201 KABILA 0000194367813 FITRIYANTY DJAFAR 12/11/1992 P
21100201 KABILA 0000194367881 NOVAYANTY DJAFAR 7/28/1995 P
21100201 KABILA 0000194372515 SALIM KODAY 8/16/1964 L
21100201 KABILA 0000194372594 NOVRIYANTI S. KODAY 11/19/1997 P
21100201 KABILA 0000194549758 NI MADE DEWI ANGGRAENI 12/12/1983 P
21100201 KABILA 0000194549962 RINALDY TENTENABI 10/13/1981 L
21100201 KABILA 0000194550197 NADIYA EVANGELIA TENTENABI 8/14/2006 P
21100201 KABILA 0000194615572 MOH. DHERIL IBRAHIM 2/2/2005 L
21100201 KABILA 0000194695435 RUMIATY MILE 6/25/1979 P
21100201 KABILA 0000194695503 MUH. RIZKI ADAM 10/21/2000 L
21100201 KABILA 0000194698719 RAMLI ULOLI 8/5/1975 L
21100201 KABILA 0000194726913 MUFTY IKRAR AL-FARIDZY SULEMAN 10/28/2009 L
21100201 KABILA 0000194741177 RIDWAN HASAN PANTU,S.S 10/26/1981 L
21100201 KABILA 0000194782893 MOH. RIZKY ZAKARIA 8/20/1997 L
21100201 KABILA 0000194783253 MOH. FADLY ZAKARIA 7/7/1999 L
21100201 KABILA 0000194829399 RISNA MOHAMAD 9/28/1976 P
21100201 KABILA 0000194829478 ZULKIFLI SAPUTRA 7/23/2001 L
21100201 KABILA 0000194839018 SALMA SYAADIYAH BEMPAH 2/12/1974 P
21100201 KABILA 0000194839198 ZAHRA SHABIRA NIKMATI 3/16/2001 P
21100201 KABILA 0000194867739 ANDI MUKMIN 2/5/1972 L
21100201 KABILA 0000194867864 MOH. TAUFIK MUKMIN 8/26/1999 L
21100201 KABILA 0000194913729 FAHIMA DJABLI 7/2/1985 P
21100201 KABILA 0000195019389 DJEMMY SALIM 6/16/1975 L
21100201 KABILA 0000195019964 SAKTI AMALIA ZAINUDIN 10/1/1983 P
21100201 KABILA 0000195020436 MOH.NABIL SALIM 11/13/2007 L
21100201 KABILA 0000195061691 ASNA NGADI, S.HI 9/5/1982 P
21100201 KABILA 0000195061757 FITRIYANTO Y AHMAD 6/9/1986 L
21100201 KABILA 0000195061792 NAJWA NUR AMALIA F AHMAD 3/10/2009 P
21100201 KABILA 0000195073121 CINDRA ALI 7/27/1991 P
21100201 KABILA 0000195073209 NOVALIA ALI 11/1/1994 P
21100201 KABILA 0000195092504 FERA TADU 6/13/1998 P
21100201 KABILA 0000197597417 ALI ABDJUL 7/3/1961 L
21100201 KABILA 0000197729379 ARRAYYAN MAULANA SULEMAN 2/28/2010 L
21100201 KABILA 0000197749675 PARAMODITA RADJAK 2/7/1993 P
21100201 KABILA 0000197840698 ROSITA MAHMUD 9/19/1975 P
21100201 KABILA 0000197840744 NURMARHAMA DIHUMA 12/24/1998 P
21100201 KABILA 0000197840823 MUH.RIDWAN DIHUMA 10/17/2000 L
21100201 KABILA 0000139926159 ERNA KASIM 5/5/1964 P
21100201 KABILA 0000139926284 FATMAH ISIMA 1/13/1964 P
21100201 KABILA 0000139926295 KARMAN LATIF 12/22/1965 L
21100201 KABILA 0000139926306 NIRMALA LATIF 1/25/1993 P
21100201 KABILA 0000139926317 NOVRIANA 11/17/1995 P
21100201 KABILA 0000139926521 HERIANTO 10/7/1978 L
21100201 KABILA 0000139926655 HUSAIN USMAN 9/2/1981 L
21100201 KABILA 0000139926712 INGGRID SRI WAHYUNI MUHAMAD 6/30/1979 P
21100201 KABILA 0000139926723 SYARIF AKILI 12/22/1976 L
21100201 KABILA 0000139926734 ARIEL HIDAYAT AKILI 12/11/2004 L
21100201 KABILA 0000139926756 IRAWATI TANGAHU 2/5/1962 P
21100201 KABILA 0000139926778 SOPHIA PRATIWI HASAN 8/14/1992 P
21100201 KABILA 0000139926789 FEBRIYANTO HASAN 2/6/1994 L
21100201 KABILA 0000139926969 LINCE PANIGORO 12/28/1970 P
21100201 KABILA 0000139927015 MARLIN RAHMAN 2/12/1965 P
21100201 KABILA 0000139927263 MOHAMAD ABOKA 1/30/1953 L
21100201 KABILA 0000139927331 MUTMAINA RAHMAN 11/6/1968 P
21100201 KABILA 0000139927364 INTAN PERMATASARI LIE 6/14/1991 P
21100201 KABILA 0000139927443 NINDAWAHYUNI BUMULO 5/8/1970 P
21100201 KABILA 0000139927454 HARTOYO BAHUWA 2/2/1970 L
21100201 KABILA 0000139927465 ABDUL RIVAL H.BAHUWA 1/4/1996 L
21100201 KABILA 0000139928657 WARMAN KUM 2/28/1966 L
21100201 KABILA 0000139928668 DONI ULOLI 9/15/1965 P
21100201 KABILA 0000139928679 ADITYA KUM 9/6/1992 L
21100201 KABILA 0000139928681 SITI RAHAYU KUM 8/12/1997 P
21100201 KABILA 0000139928703 WERTY C. DEU 12/12/1964 P
21100201 KABILA 0000139928714 DENILU ADOLONG 1/25/1968 L
21100201 KABILA 0000139928725 DELWYS ADOLONG 1/3/1993 P
21100201 KABILA 0000139928736 IRENE CECILLIA ADOLONG 6/21/2004 P
21100201 KABILA 0000139928782 YANTI TULIABU 4/15/1983 P
21100201 KABILA 0000139928804 REVALINA K. BONE 3/18/2006 P
21100201 KABILA 0000139928815 REVILINA I. BONE 10/17/2008 P
21100201 KABILA 0000139928861 YOHANES HULUKATI 11/25/1965 L
21100201 KABILA 0000139928872 RISNAWATI IBRAHIM 2/18/1969 P
21100201 KABILA 0000139928883 WAHYU HULUKATI 2/2/1993 L
21100201 KABILA 0000139929142 SRI WAHYUNI GUSASI,AMD.KEP 10/1/1985 P
21100201 KABILA 0000139929208 SABRINA 10/23/1975 P
21100201 KABILA 0000139929412 ABASI IGIRISA 4/1/1927 L
21100201 KABILA 0000139929557 ABD.RAHMAN BAGI BA 8/17/1948 L
21100201 KABILA 0000139929592 ABD.RAHMAN HILIPITO 8/31/1956 L
21100201 KABILA 0000139929603 ERNI H. MASSA 11/22/1971 P
21100201 KABILA 0000139929625 ABD.RAHMAN ISHAK 9/25/1929 L
21100201 KABILA 0000139929658 ABDRAHMAN DEU 12/11/1939 L
21100201 KABILA 0000139929669 NURTINA KATILI 11/10/1943 P
21100201 KABILA 0000139929704 HANUM BEMPAH 2/16/1951 P
21100201 KABILA 0000139929726 ABDUL GAFAR KIENA 6/14/1953 L
21100201 KABILA 0000139929737 MARYAM AHMAD 6/7/1959 P
21100201 KABILA 0000139929772 ABDUL GANI YUSUF 1/5/1931 L
21100201 KABILA 0000139929816 ABDUL KARIM ABOKA 3/9/1945 L
21100201 KABILA 0000139929827 ABDUL MUTALIB DJUMA 3/23/1949 L
21100201 KABILA 0000139930031 RINA M. TUNA 8/13/1947 P
21100201 KABILA 0000139930042 ABDULLAH USMAN 4/20/1924 L
21100201 KABILA 0000139930053 ABDULLATIF VAN GOBEL 12/22/1945 L
21100201 KABILA 0000139930481 ADNAN ABAIDATA 5/12/1954 L
21100201 KABILA 0000139930604 ADRIN KARIM. BA 12/7/1943 P
21100201 KABILA 0000139930615 AFANTRI JUSUF 11/3/1977 L
21100201 KABILA 0000139930626 AHMAD BERAHIM 12/5/1944 L
21100201 KABILA 0000139930694 HAWA KUDI 3/21/1938 P
21100201 KABILA 0000139930727 AHMAD K DUAWULU 10/12/1943 L
21100201 KABILA 0000139930738 ROHANA RAHIM 10/10/1947 P
21100201 KABILA 0000139930828 AISA AJUBA 9/4/1943 P
21100201 KABILA 0000139930839 AISA AMUDA 8/20/1948 P
21100201 KABILA 0000139930852 AISA DAINI 4/3/1944 P
21100201 KABILA 0000139930863 AISA DUKALANG 4/8/1960 P
21100201 KABILA 0000139930874 NASIR IBRAHIM 2/24/1960 L
21100201 KABILA 0000139930896 AISA ILANGI 1/12/1924 P
21100201 KABILA 0000139931076 ALIMIN S. TAKUWA (AYP) 7/8/1987 L
21100201 KABILA 0000139931289 APIPA HULUKATI 7/5/1931 P
21100201 KABILA 0000139931291 APIPA VAN GOBEL 4/15/1936 P
21100201 KABILA 0000139931324 ARDIN NIIMATI 5/5/1940 L
21100201 KABILA 0000139931335 NINI A.YASSIN 1/1/1940 P
21100201 KABILA 0000139931537 ASDA SULEMAN 8/17/1947 P
21100201 KABILA 0000139931559 ASIA MALEWO 6/9/1947 P
21100201 KABILA 0000139931627 ASMA BOKINGS 1/1/1936 P
21100201 KABILA 0000139931684 ASNAH AHMAD 2/10/1940 P
21100201 KABILA 0000139931695 ABDURRACHMAN ODJA 6/14/1935 L
21100201 KABILA 0000139931752 ASTIN ISIMA 6/2/1960 P
21100201 KABILA 0000139931763 MOHAMAD DAI 9/3/1961 L
21100201 KABILA 0000139931853 ASYURA KARIM 8/15/1945 P
21100201 KABILA 0000139931932 DJUMILA 1/1/1951 P
21100201 KABILA 0000139932033 BAGINDA A.TOMELO 9/10/1925 L
21100201 KABILA 0000139932044 HADJIDJATI LADUA 1/1/1926 P
21100201 KABILA 0000139932099 BOKI DJAFAR DALU UTIN 12/30/1942 P
21100201 KABILA 0000139932303 DJAFAR ADAM 10/5/1937 L
21100201 KABILA 0000139932314 ROSTIN MAKU 8/10/1942 P
21100201 KABILA 0000139932426 DJAKARIA AHMAD 8/16/1943 L
21100201 KABILA 0000139932437 MARYAM DAUD 10/10/1947 P
21100201 KABILA 0000139932538 DJAMILU ULINGGILO 5/10/1962 P
21100201 KABILA 0000139932549 SUJONO PANIGORO 8/10/1962 L
21100201 KABILA 0000139932573 MOHAMAD VAN RIFAI 3/14/1991 L
21100201 KABILA 0000139932584 DJANO.S. MADA 1/22/1941 P
21100201 KABILA 0000139932595 HUSAIN LAMUSU 4/22/1924 L
21100201 KABILA 0000139932606 DJANU A.LIMONU 3/19/1935 P
21100201 KABILA 0000139932639 DJARIA A. NALOLE 12/15/1944 P
21100201 KABILA 0000139932641 ABD. KARIM ABOKA 3/9/1944 L
21100201 KABILA 0000139932652 DJARIAH AHMAD 7/26/1942 P
21100201 KABILA 0000139932663 BAKARI TOOWAN 8/31/1923 L
21100201 KABILA 0000139932685 DJAUHARI KASIM 11/4/1951 P
21100201 KABILA 0000139932742 DJOU JAHJA RAHIM 6/4/1932 P
21100201 KABILA 0000139932753 MUSTAPA JAHJA 10/15/1929 L
21100201 KABILA 0000139932775 DJUMI NALOLE 6/6/1938 P
21100201 KABILA 0000139932832 DRA. HARMUN ENGAHU 1/7/1961 P
21100201 KABILA 0000139932843 ANTON LOLEH 11/14/1959 L
21100201 KABILA 0000139932854 DRA. NURMALA GAGA 2/24/1962 P
21100201 KABILA 0000139932865 YUSUF MANI 7/28/1959 L
21100201 KABILA 0000139932887 SRIWILIN AMELIA YUSUF 2/5/1991 P
21100201 KABILA 0000139932966 DRS. ISMAIL PANTU 7/10/1951 L
21100201 KABILA 0000139932988 MOH. NUR SIDIK 9/26/2002 L
21100201 KABILA 0000139932999 DRS. MUS LUKUM 7/1/1935 L
21100201 KABILA 0000139933001 DRS. SALEH LIMONU 10/29/1940 L
21100201 KABILA 0000139933012 FATMAH IBNU 6/14/1946 P
21100201 KABILA 0000139933034 NUR AFRNI 9/14/1991 P
21100201 KABILA 0000139933089 EDDY UMAR NALOLE 4/15/1939 L
21100201 KABILA 0000139933091 ELY AHMAD 3/4/1939 P
21100201 KABILA 0000139933124 EMA ULOLI, BA 10/12/1947 P
21100201 KABILA 0000139933214 ERMA USMAN 4/13/1944 P
21100201 KABILA 0000139933337 FACHRUDIN SALEH, SMH 5/7/1945 L
21100201 KABILA 0000139933348 FAIZAL DJAFAR 12/27/1979 L
21100201 KABILA 0000139933361 FARID S HULUKATI 10/15/1943 L
21100201 KABILA 0000139933372 SALMA KALUKU 3/28/1942 P
21100201 KABILA 0000139933416 FATMAH AKUBA 12/11/1960 P
21100201 KABILA 0000139933473 FATMAH MASIAGA 1/20/1947 P
21100201 KABILA 0000139933607 GAFAR BIAHIMO 1/1/1942 L
21100201 KABILA 0000139933618 ERNA ADAM 12/1/1957 P
21100201 KABILA 0000139933629 GANI AHMAD 9/24/1941 L
21100201 KABILA 0000139933798 HADIDJAH DAUD 12/1/1930 P
21100201 KABILA 0000139933811 HADIDJAH DODA 7/25/1949 P
21100201 KABILA 0000139933899 HADIDJAH NALOLE 8/1/1942 P
21100201 KABILA 0000139933934 HADISA KARIM 12/10/1945 P
21100201 KABILA 0000139933945 MOHAMAD PULUHULAWA 3/25/1955 L
21100201 KABILA 0000139934013 HADJIRAH BAU 6/1/1945 P
21100201 KABILA 0000139934024 HADJIRAH DJ. NGADI 8/17/1932 P
21100201 KABILA 0000139934035 HADJIRAH KIAJI 9/6/1945 P
21100201 KABILA 0000139934068 HAI IBRAHIM BA 12/2/1935 P
21100201 KABILA 0000139934081 HAINA MASSA 2/16/1950 P
21100201 KABILA 0000139934226 HAMKA UDOKI 9/17/1944 L
21100201 KABILA 0000139934237 SISO DJUNAID 9/7/1948 P
21100201 KABILA 0000139934259 HAMZAH MAKUTA 9/9/1938 L
21100201 KABILA 0000139934261 ADELIN HADJU 7/24/1939 P
21100201 KABILA 0000139934294 HANO 6/2/1917 P
21100201 KABILA 0000139934305 HANO MANI 3/16/1939 P
21100201 KABILA 0000139934338 HAPSAH AHMAD 4/5/1949 P
21100201 KABILA 0000139934351 HAPSAH DUMAATI 1/1/1949 P
21100201 KABILA 0000139934507 HARTATI YUSUF 11/11/1971 P
21100201 KABILA 0000139934518 WAHYUDIN NALOLE 7/5/1993 L
21100201 KABILA 0000139934529 HARTIN DUKALANG 5/7/1958 P
21100201 KABILA 0000139934575 HASRUN NGIU 3/16/1943 L
21100201 KABILA 0000139934597 MOH. SAFITRI NGIU 4/7/1990 L
21100201 KABILA 0000139934799 ITJE BOUTI 3/17/1940 P
21100201 KABILA 0000139934812 ASIA HENDRIK 10/23/1953 P
21100201 KABILA 0000139934823 WATY USMAN 8/1/1992 P
21100201 KABILA 0000139934856 HASJIM POILI 3/9/1942 L
21100201 KABILA 0000139934867 RISNA MASYIN 5/15/1952 P
21100201 KABILA 0000139934902 HASNA LIMONU 5/6/1952 P
21100201 KABILA 0000139934981 HATI A.RUBAI 1/20/1943 P
21100201 KABILA 0000139934992 HATIDJAH NAPU 12/9/1933 P
21100201 KABILA 0000139935003 HAMZAH YUNUS 4/15/1934 L
21100201 KABILA 0000139935137 HAWARIA DJUMA 1/1/1944 P
21100201 KABILA 0000139935148 HAWARIA USMAN 10/10/1944 P
21100201 KABILA 0000139935317 IBNU SAPEY SUMA 8/15/1931 L
21100201 KABILA 0000139935339 IBRAHIM HABIBIE 3/6/1923 L
21100201 KABILA 0000139935341 SAUMI HUBU 9/16/1928 P
21100201 KABILA 0000139935429 IBRAHIM RUCHBAN 8/6/1951 L
21100201 KABILA 0000139935554 ISA DJAFAR 3/1/1943 L
21100201 KABILA 0000139935565 SAIDA HULOPI 6/24/1947 P
21100201 KABILA 0000139935688 NOU RASYID 11/27/1951 P
21100201 KABILA 0000139935723 ERNA PODUNGGE 12/22/1933 P
21100201 KABILA 0000139935745 JULI KARIM 7/16/1940 P
21100201 KABILA 0000139935936 JAMIN MAGHMUD 2/3/1940 L
21100201 KABILA 0000139935947 ERNI MAKARAWO 1/21/1954 P
21100201 KABILA 0000139936015 JOHANA L.RUMAMPUK 4/11/1924 P
21100201 KABILA 0000139936138 JUSUF A NUSI BA 12/19/1939 L
21100201 KABILA 0000139936149 HALIMA MONOARFA 1/1/1937 P
21100201 KABILA 0000139936195 JUSUF HILIPITO 7/2/1955 L
21100201 KABILA 0000139936206 JUSUF JAHJA 7/15/1934 L
21100201 KABILA 0000139936342 KADIR M. ENTE 5/16/1926 L
21100201 KABILA 0000139936353 RABIA G.LANCACO 5/10/1935 P
21100201 KABILA 0000139936364 KADIR MOHAMAD 2/10/1942 L
21100201 KABILA 0000139936421 KALSUM P MONOARFA 7/4/1948 P
21100201 KABILA 0000139936432 NURDIN AKUBA 1/5/1943 L
21100201 KABILA 0000139936511 KARSUM MOHAMAD BA 7/18/1956 P
21100201 KABILA 0000139936599 KASIM NOHO 5/5/1956 L
21100201 KABILA 0000139936915 MAIMUN GAGA 2/6/1949 P
21100201 KABILA 0000139936937 FEBRIIANTO HABIBIE 2/1/1993 L
21100201 KABILA 0000139936959 MAIMUNA DJAFAR 10/24/1960 P
21100201 KABILA 0000139936961 IBRAHIM INA 9/30/1958 L
21100201 KABILA 0000139936983 PEBRIYANTI INA 2/27/1991 P
21100201 KABILA 0000139937128 MARIA HADJARATI 12/29/1940 P
21100201 KABILA 0000139937152 MARIDJE ABAS 7/27/1952 P
21100201 KABILA 0000139937297 MARTIN JUNUS 12/2/1955 P
21100201 KABILA 0000139937308 ABDUL AZIS BAKARI 10/21/1961 L
21100201 KABILA 0000139937319 MARTIN P. ULOLI 3/20/1932 P
21100201 KABILA 0000139937411 MASTA BAU, BA 7/17/1951 P
21100201 KABILA 0000139937444 UMAR HUNOU 4/21/1934 L
21100201 KABILA 0000139937488 MIEN D. RAHIM 2/28/1932 P
21100201 KABILA 0000139937567 MIRSAN KATILI 4/16/1951 L
21100201 KABILA 0000139937602 SADDAM KATILI 1/24/1991 L
21100201 KABILA 0000139937635 MISRA PAKAJA 8/8/1947 P
21100201 KABILA 0000139937646 MARZUKI ABAS 7/6/1947 L
21100201 KABILA 0000139937681 RAPIPA DENGO ABAIDATA 1/6/1944 P
21100201 KABILA 0000139937848 MOHAMAD SIDENI 3/11/1950 L
21100201 KABILA 0000139937859 SURATNI RUMAMPUK 6/5/1960 P
21100201 KABILA 0000139937905 MONI ARBIE 7/21/1936 P
21100201 KABILA 0000139937949 RUAIDA SALEH 5/4/1935 P
21100201 KABILA 0000139938017 MURTIN JASIN 4/7/1965 P
21100201 KABILA 0000139938028 RAM YUSUP 7/6/1962 L
21100201 KABILA 0000139938052 DJAURIA RAHIM 7/10/1946 P
21100201 KABILA 0000139938096 MUSLIMA DAKO 10/3/1948 P
21100201 KABILA 0000139938107 YUNUS TOME 9/12/1951 L
21100201 KABILA 0000139938118 MUSTAHA ALINTI 1/10/1941 L
21100201 KABILA 0000139938344 NICO AHMAD 4/16/1948 L
21100201 KABILA 0000139938401 HABIBA PANEO 6/13/1954 P
21100201 KABILA 0000139938502 NOHO SUNE 4/9/1938 L
21100201 KABILA 0000139938579 NUR ADAM 7/23/1952 P
21100201 KABILA 0000139938614 NUR KASIM 5/27/1945 P
21100201 KABILA 0000139938625 NURDIN HILUMALO 4/18/1990 L
21100201 KABILA 0000139938636 NURJANAH HILUMALO 12/21/1991 P
21100201 KABILA 0000139938669 NURHAN RHIM 12/30/1941 P
21100201 KABILA 0000139938671 IBRAHIM MACHMUD 7/22/1946 L
21100201 KABILA 0000139938682 NURLANUDIN LAMAKARAKA 5/30/1994 L
21100201 KABILA 0000139938884 NY. NURTJE POLOHITO 7/8/1945 P
21100201 KABILA 0000139938928 NY. ROHANA KATILI YUSUF 10/30/1932 P
21100201 KABILA 0000139938941 NY. SAURIA HASIM 2/12/1940 P
21100201 KABILA 0000139939007 NY.ITJE K.PAKAJA 1/9/1941 P
21100201 KABILA 0000139939018 RUSTAM KUKU 12/8/1941 L
21100201 KABILA 0000139939132 RAHIMA KARIM 6/10/1938 P
21100201 KABILA 0000139939143 PION TALIKI 12/12/1962 L
21100201 KABILA 0000139939187 SARINTAN IYABU 12/22/1953 P
21100201 KABILA 0000139939198 WAHYUNA 10/3/1990 L
21100201 KABILA 0000139939391 FATMAH MAKUTA 2/23/1950 P
21100201 KABILA 0000139939424 VITA NINDIS R.TANGAHU 6/30/1992 P
21100201 KABILA 0000139939435 RAHIM MANTU 5/21/1947 L
21100201 KABILA 0000139939446 ETTY DIDIPU 2/2/1957 P
21100201 KABILA 0000139939738 RANTUNG NENTO 4/18/1944 L
21100201 KABILA 0000139939749 RAPIA BAU 9/12/1950 P
21100201 KABILA 0000139939751 SINYO ANWAR 10/15/1941 L
21100201 KABILA 0000139939762 RAPIAH ISHAK 1/21/1951 P
21100201 KABILA 0000139939841 RATNA ADAM 5/9/1955 P
21100201 KABILA 0000139939863 RATNA HUSAIN 8/1/1940 P
21100201 KABILA 0000139939874 YAMIN MACHMUD 2/3/1940 L
21100201 KABILA 0000139939885 RATNA MOHAMAD 12/30/1946 P
21100201 KABILA 0000139939907 RATU MUHAMMAD 8/20/1943 P
21100201 KABILA 0000139939918 MUSTAPA MUHAMMAD 12/30/1939 L
21100201 KABILA 0000139939997 RIDJON LAUDIU 1/25/1945 L
21100201 KABILA 0000139940008 KARTIN AHMAD 1/25/1948 P
21100201 KABILA 0000139940021 RINNY PAKAYA 10/4/1978 P
21100201 KABILA 0000139940111 ROHANA RAHIM 8/18/1936 P
21100201 KABILA 0000139940166 ROUWAIDA BOUTI 3/1/1934 P
21100201 KABILA 0000139940201 NICO SIDENI 3/23/1951 P
21100201 KABILA 0000139940471 RUSNI PAKAYA 2/27/1943 P
21100201 KABILA 0000139940482 RUSNI T. ZES 3/12/1946 P
21100201 KABILA 0000139940493 KASIM KAI 1/11/1944 L
21100201 KABILA 0000139940572 SAADIA DUMBELA 10/12/1943 P
21100201 KABILA 0000139940583 ALIMIN PAKAJA 9/7/1942 L
21100201 KABILA 0000139940594 SABILA HADJARATI 8/9/1957 P
21100201 KABILA 0000139940605 HARUN MANTALI 7/8/1956 L
21100201 KABILA 0000139940638 RATNA PANEO 1/1/1944 P
21100201 KABILA 0000139940649 SADIMA SULEMAN 9/13/1943 P
21100201 KABILA 0000139940651 MUZAKIR MADILI 5/25/1952 L
21100201 KABILA 0000139940684 SAERAH RAHIM 11/7/1940 P
21100201 KABILA 0000139940853 SALAMI MAHMUD 10/27/1927 P
21100201 KABILA 0000139940864 DUNU A. HAMZAH 2/12/1932 L
21100201 KABILA 0000139940897 SALEH NAPU 5/10/1947 L
21100201 KABILA 0000139940908 ASNI IBRAHIM 3/19/1956 P
21100201 KABILA 0000139940919 SALEH.A.GAGA 8/13/1938 L
21100201 KABILA 0000139940921 HALIMA.U.GAGA 7/4/1937 P
21100201 KABILA 0000139941033 SAMIN HULUKATI 7/10/1943 L
21100201 KABILA 0000139941044 ROHAYA HULUKATI 6/10/1946 P
21100201 KABILA 0000139941066 SINYO MANTU 2/22/1939 L
21100201 KABILA 0000139941077 SAMMY DJOHARAM SALIM 2/21/1953 L
21100201 KABILA 0000139941088 ARDURA PAPARANG 9/6/1958 P
21100201 KABILA 0000139941123 SANTJE DJAFAR 4/14/1947 P
21100201 KABILA 0000139941134 SANGKALA SALEH 3/12/1942 L
21100201 KABILA 0000139941145 SANUSI ANTULA 10/13/1951 L
21100201 KABILA 0000139941178 RATIH LESTARI ANTULA 2/1/1993 P
21100201 KABILA 0000139941246 SARDINA IDRIS 9/30/1963 P
21100201 KABILA 0000139941268 SARINA MUSA 3/7/1966 P
21100201 KABILA 0000139941279 RAMON PAKAYA 9/5/1964 L
21100201 KABILA 0000139941292 FATMAH PAKAYA 6/11/1995 P
21100201 KABILA 0000139941325 SARINO B. PONGOLIU 8/31/1943 P
21100201 KABILA 0000139941347 SARINTAN ALI 4/8/1937 P
21100201 KABILA 0000139941371 SARIPA ABAY ICHSAN 9/8/1931 P
21100201 KABILA 0000139941628 SAUMI MOHAMAD 9/1/1937 P
21100201 KABILA 0000139941674 JUMU AMIRI 3/15/1938 L
21100201 KABILA 0000139941685 SIANE KAI 8/31/1948 P
21100201 KABILA 0000139941729 DANI DIDIPU 12/29/1939 P
21100201 KABILA 0000139941731 SIDIN LAYA 12/24/1952 L
21100201 KABILA 0000139941742 DEWI UNTUNG 6/29/1966 P
21100201 KABILA 0000139941753 NURAINUN LAYA 10/15/1995 P
21100201 KABILA 0000139941764 CHOIRUN ACHSAN LAYA 5/28/1997 L
21100201 KABILA 0000139941775 SINJO ANWAR 10/15/1941 L
21100201 KABILA 0000139941843 SJAHRIL DODA 11/9/1947 L
21100201 KABILA 0000139941911 MUS TOMELO 1/31/1950 L
21100201 KABILA 0000139941922 WAHYUNI TOMELO 6/5/1990 P
21100201 KABILA 0000139941988 SOFYAN LIMONU 3/23/1963 P
21100201 KABILA 0000139942078 SUDIRO UTINA BA 9/27/1952 L
21100201 KABILA 0000139942089 RUKIAH LIPOETO 2/2/1957 P
21100201 KABILA 0000139942214 SUMARNI JUNUS 5/31/1960 P
21100201 KABILA 0000139942225 SUMARNI PAKAYA 2/11/1966 P
21100201 KABILA 0000139942359 SUWARNI NALOLE 5/4/1946 P
21100201 KABILA 0000139942438 SYAMSUDIN BULUATIE 9/2/1941 L
21100201 KABILA 0000139942686 HAWAI I.TOMINU 12/11/1926 P
21100201 KABILA 0000139942743 THAMRIN KUKA 9/8/1953 L
21100201 KABILA 0000139942809 TIEN DJAMALU NUSI 5/18/1936 P
21100201 KABILA 0000139942877 TON ISHAK 6/24/1934 L
21100201 KABILA 0000139942888 RASUNA UTINA 9/11/1936 P
21100201 KABILA 0000139942956 RUI.J. HUNTA 1/12/1931 L
21100201 KABILA 0000139943068 ULFA ABAS 8/7/1948 P
21100201 KABILA 0000139943092 UMAR FATHAN 11/2/1941 L
21100201 KABILA 0000139943103 NAPISA DALU 12/10/1941 P
21100201 KABILA 0000139943204 USMAN ANTU 7/2/1948 L
21100201 KABILA 0000139943349 WARDI LOLEH 2/1/1944 P
21100201 KABILA 0000139943463 YUSUF KADIR 6/6/1949 L
21100201 KABILA 0000139943474 LIN A. SINI 9/11/1951 P
21100201 KABILA 0000139943619 ZAMIR JUSUF 1/31/1951 L
21100201 KABILA 0000139944688 FATMAH GANI 5/24/1950 P
21100201 KABILA 0000139944699 HUSAIN PANIGORO 9/29/1949 L
21100201 KABILA 0000139944701 FAZRIYANTI PANIGORO 3/23/1990 P
21100201 KABILA 0000139944925 RUBA MT HUSAIN, BA 4/17/1944 P
21100201 KABILA 0000139944947 KAMARIA KIAYI 6/1/1948 P
21100201 KABILA 0000139944969 ABDUL MUTHALIB MUSA 11/17/1944 L
21100201 KABILA 0000139944971 HABIRA AYUBA 7/9/1947 P
21100201 KABILA 0000139945004 ABDUL WAHAB LUKUM 11/5/1924 L
21100201 KABILA 0000139945015 HAWA ABDULLAH 12/12/1944 P
21100201 KABILA 0000139945061 MARITJE HAMID 7/29/1952 P
21100201 KABILA 0000139945083 SITI HAWAISAH 3/27/1923 P
21100201 KABILA 0000139945094 ABDURRAHMAN HIOLA 5/12/1935 L
21100201 KABILA 0000139945105 KARSUM LASIDO 4/3/1939 P
21100201 KABILA 0000139945127 ZUHURA MOKO 10/15/1942 P
21100201 KABILA 0000139945138 ADI K. SADU 8/10/1944 L
21100201 KABILA 0000139945149 ADI S. LALU 7/21/1944 P
21100201 KABILA 0000139945162 RUKIAH PAKEU 4/2/1945 P
21100201 KABILA 0000139945184 AHMAD KAHARU 1/30/1933 L
21100201 KABILA 0000139945195 AHMAD RAHMAN 7/8/1946 L
21100201 KABILA 0000139945217 AISA KIAJI 1/6/1945 P
21100201 KABILA 0000139945228 MACHMUD ISMAIL 2/29/1940 L
21100201 KABILA 0000139945263 AMIRA J. SUMA 11/22/1940 P
21100201 KABILA 0000139945274 NURDIN DETI 11/5/1937 L
21100201 KABILA 0000139945408 ASIALI PAKAYA 9/16/1932 L
21100201 KABILA 0000139945419 ASNA DALI ANWAR 1/20/1946 P
21100201 KABILA 0000139945421 ASRI JUSUF 5/23/1950 P
21100201 KABILA 0000139945443 ASRI SUMBA 1/10/1953 P
21100201 KABILA 0000139945465 DAMSI B.ABAS 2/18/1939 L
21100201 KABILA 0000139945476 DAUD R. BAU 8/5/1945 L
21100201 KABILA 0000139945487 DENA LATALA 5/21/1940 P
21100201 KABILA 0000139945511 DJAURA A KASE PAKAYA 5/14/1948 P
21100201 KABILA 0000139945533 DJAURA A. PAKAJA 5/14/1948 P
21100201 KABILA 0000139945599 DJUMARI TOMELO 5/1/1949 P
21100201 KABILA 0000139945601 DRA. ASMA PULUKADANG 1/7/1941 P
21100201 KABILA 0000139945656 RATNA WAHAB 11/11/1944 P
21100201 KABILA 0000139945667 DRS. ISMET MILE 2/26/1949 L
21100201 KABILA 0000139945678 RUAIADA MILE 10/8/1953 P
21100201 KABILA 0000139945689 DRS. SAMADUN DALIE 12/20/1939 L
21100201 KABILA 0000139945691 ELY ABAS 5/13/1946 P
21100201 KABILA 0000139945724 ERA KASIM 10/8/1944 P
21100201 KABILA 0000139945735 FATMAH G. PAKAJA 4/29/1939 P
21100201 KABILA 0000139945757 HALID N.KAHARU BA 5/14/1941 L
21100201 KABILA 0000139945768 RUKIAH A.RAHMAN 3/26/1949 P
21100201 KABILA 0000139945779 HALONA M TANGAHU. BA 2/25/1949 P
21100201 KABILA 0000139945792 JANIMI DG. TENE 1/1/1942 P
21100201 KABILA 0000139945825 HAMZAH PAKAJA 12/29/1940 L
21100201 KABILA 0000139945836 HAMZAH YANTU 2/11/1933 L
21100201 KABILA 0000139945858 HANI TANGAHU 4/13/1946 P
21100201 KABILA 0000139945871 HAPSAH A. SULEMAN 7/26/1946 P
21100201 KABILA 0000139945904 HARUN POU 10/27/1942 L
21100201 KABILA 0000139945915 SAMIRA HULAWA 11/10/1950 P
21100201 KABILA 0000139945937 HASAN DJAMIL 7/14/1943 L
21100201 KABILA 0000139945948 HASAN TOMBOKAN 7/31/1944 L
21100201 KABILA 0000139945959 WITJE JUSUF 10/30/1946 P
21100201 KABILA 0000139945972 HASNAH ABDULLAH 4/27/1946 P
21100201 KABILA 0000139946005 MUHAMAD KAWINGIAN 3/21/1937 L
21100201 KABILA 0000139946038 IBRAHIM A. BADU 12/27/1944 L
21100201 KABILA 0000139946049 NURTIN TAWAA 5/3/1945 P
21100201 KABILA 0000139946062 IDA ABAS 8/10/1937 P
21100201 KABILA 0000139946073 IBRAHIM NALOLE 1/18/1959 L
21100201 KABILA 0000139946117 IDRIS JAHIDI 5/3/1938 L
21100201 KABILA 0000139946196 IDRIS R. NASARU 5/9/1945 L
21100201 KABILA 0000139946207 TATYANA S. BOKINGS 6/11/1965 P
21100201 KABILA 0000139946218 INANGSI MAKSUM 5/1/1951 P
21100201 KABILA 0000139946253 ISA BOTUTIHE, BA 4/14/1935 L
21100201 KABILA 0000139946264 MARYAM KASIM 5/20/1936 P
21100201 KABILA 0000139946297 SARTJE LAPANANDA 7/14/1940 P
21100201 KABILA 0000139946308 JUSUF IBRAHIM 5/9/1929 L
21100201 KABILA 0000139946343 MIEN SAMI 5/16/1946 P
21100201 KABILA 0000139946354 JUSUF MUDI, BA 8/31/1945 L
21100201 KABILA 0000139946365 ERNI AKUBA 10/8/1945 P
21100201 KABILA 0000139946398 KADIR MALAKA 7/19/1949 L
21100201 KABILA 0000139946409 SUWIN MALANUA 7/11/1959 P
21100201 KABILA 0000139946422 ILYAS MALAKA 4/3/1990 L
21100201 KABILA 0000139946433 KADIR MOHAMAD 11/30/1943 L
21100201 KABILA 0000139946444 SAIRAH DOLOKA 1/1/1956 P
21100201 KABILA 0000139946455 ADNAN MOHAMAD 9/20/1990 L
21100201 KABILA 0000139946466 ZULKARNAIN MOHAMAD 1/30/1993 L
21100201 KABILA 0000139946477 KARSUM ALI 1/10/1950 P
21100201 KABILA 0000139946499 KARSUM MALE 8/24/1946 P
21100201 KABILA 0000139946501 KARTIN MOLI 4/21/1944 P
21100201 KABILA 0000139946512 KARTINI K. MALEWO 12/16/1934 P
21100201 KABILA 0000139946523 AHMAD M. KARIEM 5/27/1927 L
21100201 KABILA 0000139946534 LATIEF LAHAY 3/5/1943 L
21100201 KABILA 0000139946545 LATIEF NGGOLE 12/15/1934 L
21100201 KABILA 0000139946567 LINTJE N.TAMBIPI 1/1/1946 P
21100201 KABILA 0000139946578 MUSTAPA L. SALEH 1/30/1937 L
21100201 KABILA 0000139946589 LUSIANA BAKARI 7/6/1975 P
21100201 KABILA 0000139946591 ALDIOZULFIKAR RAHMAN 2/25/1995 L
21100201 KABILA 0000139946602 MOH. REZA RAHMAN 4/15/1996 L
21100201 KABILA 0000139946613 MALE RADEN 10/5/1949 L
21100201 KABILA 0000139946624 MARDIA S MURSALIN 8/22/1940 P
21100201 KABILA 0000139946668 MARIAMIN DJIBU 4/17/1927 P
21100201 KABILA 0000139946679 MARWAN HULUKATI 7/7/1945 L
21100201 KABILA 0000139946681 DINTJE LIMEHU 5/21/1952 P
21100201 KABILA 0000139946703 MASTIN NALOLE 8/6/1946 P
21100201 KABILA 0000139946714 ZAIN IBRAHIM 8/15/1947 L
21100201 KABILA 0000139946736 MASTIN AHMAD 4/4/1970 P
21100201 KABILA 0000139946747 JUSUF KATILI 1/21/1972 L
21100201 KABILA 0000139946758 NUR OTAVYA KATILI 10/12/1998 P
21100201 KABILA 0000139946769 NUR AGUSTIEN KATILI 8/20/2004 P
21100201 KABILA 0000139946771 MATTA L. SALEH, BA 3/6/1945 L
21100201 KABILA 0000139946782 MIFTAH FARID A.JANGOH 4/13/1983 L
21100201 KABILA 0000139946848 MOHAMAD SADU 1/5/1937 L
21100201 KABILA 0000139946859 HADIDJAH ABAS 4/3/1944 P
21100201 KABILA 0000139946861 MOHAMAD TUKI 7/27/1942 L
21100201 KABILA 0000139946883 MUKMIN ANTU LATIEF 8/15/1942 P
21100201 KABILA 0000139946894 MUKMIN TUNA 4/20/1948 P
21100201 KABILA 0000139946927 ABUBAKAR PANIGORO 3/15/1938 L
21100201 KABILA 0000139946938 MURSIDI T. KUKU 6/27/1945 L
21100201 KABILA 0000139946949 MURTIN BAU 6/3/1946 P
21100201 KABILA 0000139946951 ABIDIN POLAMOLO 11/12/1945 L
21100201 KABILA 0000139946962 MUSTAPA HUKO 8/4/1945 L
21100201 KABILA 0000139946973 FARIDA YANTU 5/26/1953 P
21100201 KABILA 0000139946995 SESLI HUKO 10/12/1993 P
21100201 KABILA 0000139947063 NY. JENNY KASIM ABAS 11/21/1948 P
21100201 KABILA 0000139947074 ABDUL IMAN KASIM 11/10/1948 L
21100201 KABILA 0000139947085 NURFITRIYANA 1/4/1989 P
21100201 KABILA 0000139947096 MOH. NOOR ILHAM KASIM 2/10/1997 L
21100201 KABILA 0000139947129 NY. R. NALOLE LASULIKA 7/20/1943 P
21100201 KABILA 0000139947131 NY. ROHANA PALADA MOTO 7/23/1944 P
21100201 KABILA 0000139947153 HASNA K. LIMONU 5/6/1951 P
21100201 KABILA 0000139947164 RAFLIN KASIM 11/30/1951 P
21100201 KABILA 0000139947175 KADIR NOHO 9/16/1940 L
21100201 KABILA 0000139947186 RAHA KOBISI 4/21/1938 L
21100201 KABILA 0000139947197 RAHIM K. URSILU 4/26/1949 L
21100201 KABILA 0000139947219 NY. HA. ZEINAB HUNTA 12/5/1943 P
21100201 KABILA 0000139947221 RAMSEY NENTO 3/12/1930 P
21100201 KABILA 0000139947254 ARDIN HULUKATI 7/3/1941 L
21100201 KABILA 0000139947276 ZAKIR HABIBIE 7/17/1942 L
21100201 KABILA 0000139947287 RATNA HULUKATI 6/3/1949 P
21100201 KABILA 0000139947322 RESMI NENTO 5/10/1950 P
21100201 KABILA 0000139947344 RISMAWANTO I. HADJARATI 12/22/1988 L
21100201 KABILA 0000139947355 MENTARI HADJARATI 6/12/1992 P
21100201 KABILA 0000139947366 ROSLINA M. GANI 7/1/1958 P
21100201 KABILA 0000171938182 SUMIATI KOBA'A 5/14/1975 P
21100201 KABILA 0000171938327 ADHYAKSA HASAN 1/7/1996 L
21100201 KABILA 0000171938643 DEWI FORTUNA 6/14/1999 P
21100201 KABILA 0000171997356 MUH. RANDI SETIAWAN ISMAIL 12/19/2009 L
21100201 KABILA 0000172212254 SERNI DJAMIL 2/13/1981 P
21100201 KABILA 0000172212467 UCUK KATILI 10/1/1982 L
21100201 KABILA 0000172212625 SITI JANNATUL HILMI KATILI 6/26/2008 P
21100201 KABILA 0000172245778 DRA. RETNI TALALU 4/28/1965 P
21100201 KABILA 0000172324708 NUR NIKMA SALEH, S.PD 8/22/1984 P
21100201 KABILA 0000172324798 HAIS NAYU 9/8/1977 L
21100201 KABILA 0000172324866 MOH. RIFKI NAYU 10/7/2004 L
21100201 KABILA 0000172324967 SITI TARISYAH NAYU 2/1/2008 P
21100201 KABILA 0000172507094 NURFADILLAH DAUD 11/30/1994 P
21100201 KABILA 0000172507263 ANDRI NOVRIYALDI DAUD 11/5/1996 L
21100201 KABILA 0000172520706 WIWIEK TRIYANI S.MOODUTO 8/29/1995 P
21100201 KABILA 0000172530876 MERYAM KUSMIRAN 12/13/1984 P
21100201 KABILA 0000172531541 MARNI ISA 6/16/1981 P
21100201 KABILA 0000172532057 MARTEN SAU 3/30/1982 L
21100201 KABILA 0000172698041 KASMAWATY IBRAHIM 10/17/1981 P
21100201 KABILA 0000172707063 MARTEN OLII 3/22/1980 L
21100201 KABILA 0000172707153 CINDRA A.LAHINTA 1/10/1980 P
21100201 KABILA 0000172707232 MOH. AR.RAYAN OLII 10/2/2008 L
21100201 KABILA 0000172707309 MOH. DINAR ALFARIZY OLII 10/7/2009 L
21100201 KABILA 0000172778005 MARLINA ABDULLAH 6/22/1979 P
21100201 KABILA 0000172778141 KARMAN MONOARFA 2/12/1965 L
21100201 KABILA 0000172778242 SITTI FARHAH MONOARFA 10/26/1999 P
21100201 KABILA 0000195231047 TRISTIAN ALIE 4/6/1978 P
21100201 KABILA 0000195231205 NOER FAHNESA DAKO 1/8/2003 P
21100201 KABILA 0000195351142 MOHAMAD RADZI CONO 11/2/2008 L
21100201 KABILA 0000195374957 AHMAD KOEM 2/3/1975 L
21100201 KABILA 0000195375058 NURCHOLIS A. KOEM 12/23/2000 L
21100201 KABILA 0000195375148 PUTRI DIYAH ULHAQ KOEM 3/30/2003 P
21100201 KABILA 0000195575207 MIAN AULIYA PUTRI SULEMAN 2/6/2008 P
21100201 KABILA 0000195582036 SITI LUTFIA BADU 10/2/2005 P
21100201 KABILA 0000195582216 VERAWATY S. BADU 12/13/2009 P
21100201 KABILA 0000195631751 SRY NOVI WULANGSI KAMBA 9/9/1983 P
21100201 KABILA 0000195650054 ROYKE APRIS T. RACHMAN 4/29/1980 L
21100201 KABILA 0000195673443 FRICILIA PERTIWI YUSUF 2/22/2010 P
21100201 KABILA 0000195890308 FARID UTINA 4/2/1985 L
21100201 KABILA 0000195923485 HARTIN UKI 10/30/1978 P
21100201 KABILA 0000195923676 IRFAN KARIM 7/12/1978 L
21100201 KABILA 0000195923722 MOH. BAYURIANSYAH KARIM 10/22/2001 L
21100201 KABILA 0000195923755 ABD. RAHMANSYAH KARIM 3/18/2003 L
21100201 KABILA 0000196064627 JEFRI PAKAYA,SE 3/17/1972 L
21100201 KABILA 0000196066449 REJEKI HADJIADNI 9/14/1968 P
21100201 KABILA 0000196066539 MOH. FAIZIN SURAHMAN 3/13/1995 L
21100201 KABILA 0000196066618 FADLAN SURAHMAN 3/13/2004 L
21100201 KABILA 0000196067733 CANDRA DEWI RUDIN 7/29/1977 P
21100201 KABILA 0000196131126 NASRUDDIN M,ST 1/15/1980 L
21100201 KABILA 0000196158519 FAHRUDDIN AHMAD KONA 6/4/1992 L
21100201 KABILA 0000196180863 NORMA ABAS 9/2/1959 P
21100201 KABILA 0000196180953 ANGCY NELA JUSUF 11/12/1996 P
21100201 KABILA 0000196182088 ZUHRA KUKU, SEI 12/12/1976 P
21100201 KABILA 0000199150784 RAMLAN AYUBA, S.PD 7/30/1980 L
21100201 KABILA 0000199155431 MELIS Y. PAKAYA 6/28/1987 P
21100201 KABILA 0000199155554 IRWAN GOBEL 7/5/1988 L
21100201 KABILA 0000199156138 MOH. FACRY GOBEL 11/11/2009 L
21100201 KABILA 0000199215325 HAGYA SHOFIYAH UNO 3/21/2007 P
21100201 KABILA 0000199267942 JEFRI ADAM 10/16/1976 L
21100201 KABILA 0000199268021 MUH. RAFLY ADAM 5/3/2007 L
21100201 KABILA 0000199268177 FADHIL RAMADHAN ADAM 8/24/2010 L
21100201 KABILA 0000199300184 AGUS ALLATAS 2/12/1975 L
21100201 KABILA 0000199408296 ERVIN ISMAIL, S.AG 2/18/1971 P
21100201 KABILA 0000199450528 SUHARTIN HATIBIE, S.SOS 5/4/1979 P
21100201 KABILA 0000199485922 AMATULLAH NUR'AINI ZAKIA 9/12/2003 P
21100201 KABILA 0000199503437 RAFLIANSYAH ADAM 2/27/2004 L
21100201 KABILA 0000199633329 FADHIL NURKHALIS SJAHRIR 9/18/2010 L
21100201 KABILA 0000199639754 NURMIN MALAKA 7/9/1985 P
21100201 KABILA 0000199654211 SITI NADIRA I. LAYA 9/26/2010 P
21100201 KABILA 0000199656966 WALUYOH, S.PD 12/8/1974 L
21100201 KABILA 0000199745526 YAYAN ALHABSI 11/2/1986 L
21100201 KABILA 0000199806434 RONALD S. BADU, SE 10/23/1983 L
21100201 KABILA 0000199992723 RASYID M.LARAGA 8/18/2008 L
21100201 KABILA 0000199993702 MOHAMAD NATSIR 1/20/1975 L
21100201 KABILA 0000201210276 SUHARTIN PALAMANI 1/15/1975 P
21100201 KABILA 0000201210412 AAN PRATAMA ALAINA 4/3/1990 L
21100201 KABILA 0000201210535 DWIKY AGUSTIAR ALAINA 8/20/1996 L
21100201 KABILA 0000201210748 JAMHURI 8/8/1969 L
21100201 KABILA 0000201211852 SUSANTI ASRI 12/18/1985 P
21100201 KABILA 0000201218613 YASIN A. LUMA 6/25/1984 L
21100201 KABILA 0000201218771 ABDUL WAHAB PAKAYA, S.SOS 5/27/1973 L
21100201 KABILA 0000201241732 ROSNA KADIR 5/15/1973 P
21100201 KABILA 0000201241934 HILMI MAIMUN LUKMAN 5/13/2000 P
21100201 KABILA 0000201245411 MOH. HUSAIN MALANDRE, S.HI 6/24/1984 L
21100201 KABILA 0000201253397 MARYAM MUSA 7/16/1978 P
21100201 KABILA 0000201253577 ABD. KADIR USMAN 6/1/1994 L
21100201 KABILA 0000201271094 ILKE HULUKATI 3/20/1973 P
21100201 KABILA 0000201271241 NELES ISMAIL 11/12/1967 L
21100201 KABILA 0000201271318 EKA NUR AFNI ISMAIL 4/25/1998 P
21100201 KABILA 0000201313146 RAHMAN KATILI, S.PT 6/14/1980 L
21100201 KABILA 0000201313258 MEITHI 10/20/1986 P
21100201 KABILA 0000201339011 SITTI RAHMELA IBRAHIM 8/29/1987 P
21100201 KABILA 0000201354219 BASYAASYAH AISYAH AHMAD 7/22/2010 P
21100201 KABILA 0000201426761 REZZA ALQIFARI PALO 5/10/2010 L
21100201 KABILA 0000201428256 KEIZHA VIANDRA AZHARA S. POLI 11/11/2010 P
21100201 KABILA 0000201447448 FACHRUDIN BUMULO 9/20/1976 L
21100201 KABILA 0000201447505 MERCHYANA H. ISHAK 6/29/1984 P
21100201 KABILA 0000201667623 SANSADILLA R. PUTRI KOBISI 8/1/2006 P
21100201 KABILA 0000201667803 DWITA ANGGREINI P. KOBISI 3/21/2008 P
21100201 KABILA 0000201687827 AGUSTINA UTUMA 8/27/1987 P
21100201 KABILA 0000201715817 ANINDYA ATAYA HASANA 12/28/2010 P
21100201 KABILA 0000201718258 ASRULI MUSA 11/30/1995 L
21100201 KABILA 0000201724593 YULI NELVITA NALOLE 8/2/1984 P
21100201 KABILA 0000201725245 RATNA ALI 3/24/1979 P
21100201 KABILA 0000201725469 DJARWAN SAMANI 4/5/1977 L
21100201 KABILA 0000201725673 RENALDI DJUNIARTO SAMANI 6/16/2003 L
21100201 KABILA 0000201725774 NADIA CHAIRUNNISA SAMANI 10/8/2004 P
21100201 KABILA 0000201973871 ASMIN LINTOHO 3/4/1990 P
21100201 KABILA 0000201974016 TRI AMELIA PANIGORO 3/1/2000 P
21100201 KABILA 0000201979258 SULASRY M. DUHE, SKM 1/10/1985 P
21100201 KABILA 0000201997091 MOH. ABDUL FARRAS KAHARU 12/12/2008 L
21100201 KABILA 0000204276868 NILA HANDAYANI JUSUF 3/23/1977 P
21100201 KABILA 0000204278422 FERLIA SULE, S.PD 11/30/1986 P
21100201 KABILA 0000204351096 SRI WAHYUNI HARSON 11/15/1983 P
21100201 KABILA 0000204351366 MOHAMMAD RASYA USMAN 3/16/2009 L
21100201 KABILA 0000204351445 AULIA AR-RAYNISSA USMAN 2/23/2011 P
21100201 KABILA 0000204351928 BAGAS PRASETYO NUPURI 8/18/2006 L
21100201 KABILA 0000204538566 YUSUF D. HASYIM 9/30/1980 L
21100201 KABILA 0000204538656 MUHAMMAD AKMAL HASYIM 6/24/2008 L
21100201 KABILA 0000204576085 NIRMAWATI ABDULLAH 11/12/1999 P
21100201 KABILA 0000204576467 SRI CINDRAWATI ABDULLAH 10/12/2000 P
21100201 KABILA 0000204671081 KUSNADI ISMAIL 6/14/1975 L
21100201 KABILA 0000204852982 LEONARDHO KALUMATA 9/23/2003 L
21100201 KABILA 0000204853138 CHRISTIN LOVELIA KALUMATA 8/6/2007 P
21100201 KABILA 0000204979713 NIKMA SALEH, S.PDI 4/26/1979 P
21100201 KABILA 0000205052679 MOHAMAD RADITHYA BATULAPA 4/10/2010 L
21100201 KABILA 0000205068429 YUNITA DJAFAR, S.PD 6/25/1983 P
21100201 KABILA 0000205068486 OWIN TADU 12/16/1984 P
21100201 KABILA 0000205106477 MUHAMMAD IQBAL 5/3/2011 L
21100201 KABILA 0000205174811 RONI ISMAIL, S.PDI 4/21/1985 L
21100201 KABILA 0000205291315 APRILIYANI SAU 4/18/2011 P
21100201 KABILA 0000207321502 MULIATY MAMONTO, S.AG 3/20/1974 P
21100201 KABILA 0000207321535 AMRUN POLUMULO 6/23/1975 L
21100201 KABILA 0000207362351 MUHAMAD NURIMAN KONIYO 9/7/1985 L
21100201 KABILA 0000207467188 MASNA AYYATUL HUSNA KATILI 5/9/2011 P
21100201 KABILA 0000207670792 NANANG POLAMOLO 10/17/1985 L
21100201 KABILA 0000207670937 YENI LUKUM 6/12/1977 P
21100201 KABILA 0000207671534 HERMIN DJANO, S.SI 3/25/1987 P
21100201 KABILA 0000207675268 HENDRA HUSAIN, SP 7/17/1983 L
21100201 KABILA 0000207678374 HATIDJAH THALIB 4/15/1972 P
21100201 KABILA 0000207678429 SYAHRIR NAPU 11/19/1999 L
21100201 KABILA 0000207753996 MAHMUD S. KIRMANTO 9/26/2011 L
21100201 KABILA 0000207798377 FADHIL FACHRIANSYAH TAWAA 6/18/2011 L
21100201 KABILA 0000207799154 RUSTAM NALOLE 8/23/1977 L
21100201 KABILA 0000207799288 VIVI YUNIAWAN MALASAI, S.PD 7/29/1984 P
21100201 KABILA 0000207799435 MOH. ARYA N. NALOLE 6/8/2006 L
21100201 KABILA 0000207799525 SITI MUTHIA HULOPI 4/3/2009 P
21100201 KABILA 0000207800201 MOHAMAD HARUN 7/28/1989 L
21100201 KABILA 0000207855044 ABDURRAHIM MUSTAPA, S.KM 12/27/1981 L
21100201 KABILA 0000207870761 RINY PAKAYA, SE 10/4/1977 P
21100201 KABILA 0000207965823 FARIDA YUNUS 1/3/1974 P
21100201 KABILA 0000207965979 FIDYA AMALIAH MACHMUD 2/17/1996 P
21100201 KABILA 0000207966047 ILHAM SAPUTRA MACHMUD 10/15/1998 L
21100201 KABILA 0000207980526 KADRI HADJU, S.PD 11/24/1984 L
21100201 KABILA 0000207982168 ERVINA LAMATO 9/11/1996 P
21100201 KABILA 0000207999549 MEIDI ADAM, S.PD 5/21/1987 P
21100201 KABILA 0000208001845 MUHAMMAD YUSUF ANTU, STP 3/28/1980 L
21100201 KABILA 0000208002712 EDI SULEMAN 4/28/1964 L
21100201 KABILA 0000208002756 ZAMALUDIN SULEMAN 3/29/1991 L
21100201 KABILA 0000208002857 REYISTIYANI SULEMAN 7/8/1994 P
21100201 KABILA 0000208014895 RIZKI JUNFAHRY KASIM 6/2/2007 L
21100201 KABILA 0000208014928 RIZKA RAMDHANY KASIM 8/17/2011 L
21100201 KABILA 0000208056159 BAIM AL ARKAM Z. SAMAH 10/21/2010 L
21100201 KABILA 0000210155714 SUTTIANA IMPE 9/15/1988 P
21100201 KABILA 0000210185403 MOH.MARZUQ RIFKI S. SUMA 12/28/2010 L
21100201 KABILA 0000210362387 IKE IGIRISA 2/8/1971 P
21100201 KABILA 0000210362455 TARTI FATRIYANI MANANGIN 12/24/2003 P
21100201 KABILA 0000210362523 ADRI ANZAH MANANGIN 8/13/2009 L
21100201 KABILA 0000210371578 IGNATIUS ROBYTUS 1/8/1972 L
21100201 KABILA 0000210482976 RIFQAH NAZIFA R. YUSUF 2/8/2012 P
21100201 KABILA 0000210502326 NUR'AIN ROHMATIA NUSI 6/8/2002 P
21100201 KABILA 0000210532634 RIDWAN YUSUF 1/17/1979 L
21100201 KABILA 0000210542231 AMELIA BALQIS M. RAUF 1/25/2012 P
21100201 KABILA 0000210792699 JESSYA SEPCIANE HAMATIA 9/10/2011 P
21100201 KABILA 0000210834426 RAHMIYATI HARUN 3/24/1988 P
21100201 KABILA 0000210876265 SUDRAJAT 1/15/1976 L
21100201 KABILA 0000210902815 NURFADHILAH RAMADHANI DJAMAL 8/19/2011 P
21100201 KABILA 0000210905965 PUTRI SYAFRILIYAH ABD. RAHMAN 4/5/2010 P
21100201 KABILA 0000947538483 MAIMUNA LAIYA 12/1/2006 P
21100201 KABILA 0000947541262 SAHRUDIN BUKULU 12/1/1969 L
21100201 KABILA 0000947541442 MARYAM HAMID 6/1/1964 P
21100201 KABILA 0000947542015 NURAIN BUKULU 12/1/1996 P
21100201 KABILA 0000947545288 SAMIN MUSTAPA 3/1/1977 L
21100201 KABILA 0000947545435 UNANG ROHANI 12/1/1979 P
21100201 KABILA 0000947546302 FITRIYANTI MUSTAPA 12/1/2003 P
21100201 KABILA 0000947546504 NURMASYA MUSTAPA 3/1/2011 P
21100201 KABILA 0000947547854 HIMAM KOEM 3/1/1969 L
21100201 KABILA 0000947548012 ROSWATY YASIN 11/1/1973 P
21100201 KABILA 0000947548607 SITI LAILA KOEM 11/1/1995 P
21100201 KABILA 0000947548809 RAPLIN TANGKILISAN 4/1/1981 L
21100201 KABILA 0000947549171 ERNI DAUWANGO 10/1/1979 P
21100201 KABILA 0000947550148 AGUSTINA TANGKILISAN 8/1/1999 P
21100201 KABILA 0000947550958 SILVANA TANGKILISAN 12/1/2001 P
21100201 KABILA 0000947551465 SUMARNI TANGKILISAN 7/1/2003 P
21100201 KABILA 0000947551509 NURHAYATI TANGKILISAN 12/1/2005 P
21100201 KABILA 0000947552422 NURFADILA TANGKILISAN 12/1/2009 P
21100201 KABILA 0000947552466 NURDIN LACOMPO 2/1/1943 L
21100201 KABILA 0000947552646 MARYAM HALAJA 12/1/1951 P
21100201 KABILA 0000947555043 WATI ADJULANI 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000947555122 ISHAK DIDIPU 12/1/1993 L
21100201 KABILA 0000947555212 NANDO LOMBAN 12/1/2000 L
21100201 KABILA 0000947556685 RIFALDI LOMBAN 12/1/2002 L
21100201 KABILA 0000947556988 DIYANA LOMBAN 12/1/2006 P
21100201 KABILA 0000947557247 YUSUF ADJULANI 12/1/1944 L
21100201 KABILA 0000947557585 FATMA POLAPA 12/1/1938 P
21100201 KABILA 0000947557618 YULIYANA ADJULANI 12/1/2002 P
21100201 KABILA 0000947562175 FATMA HASAN 7/1/1958 P
21100201 KABILA 0000947563086 HARIS YANTU 12/1/1977 L
21100201 KABILA 0000947563672 MEI YANTU 5/1/1985 P
21100201 KABILA 0000947563738 ALYA HUNTURA 9/1/2004 P
21100201 KABILA 0000947563942 RAHMAN HUSA 10/1/1952 L
21100201 KABILA 0000947564842 LIN MONOARFA 1/1/1953 P
21100201 KABILA 0000947566416 HUSIN YAHYA 4/1/1953 L
21100201 KABILA 0000947566811 RASUNA BAU 7/1/1959 P
21100201 KABILA 0000947567676 RUSLI ZAKARIA 5/1/1991 L
21100201 KABILA 0000947567777 FITRI ZAKARIA 8/1/1993 P
21100201 KABILA 0000947567867 IWAN DELUHUA 7/1/1980 L
21100201 KABILA 0000947567891 ABDULAH AMIR 5/1/1945 L
21100201 KABILA 0000947568925 KARTIN POLAPA 1/1/1953 P
21100201 KABILA 0000947570398 NURAIN AMIR 4/1/1995 P
21100201 KABILA 0000947571974 SARINTAS ABAS 9/1/1962 P
21100201 KABILA 0000947572751 MAKMUR HUSAIN 5/1/1974 L
21100201 KABILA 0000947573392 TRESA MAKMUR 5/1/2001 L
21100201 KABILA 0000947573796 INDRA MAKMUR 9/1/2007 L
21100201 KABILA 0000947576632 SUWARNI POU 8/1/2000 P
21100201 KABILA 0000193899273 ILHAM RAMADHAN IGIRISA 9/28/2006 L
21100201 KABILA 0000196370829 SERLY KASAHU,S.PD 10/9/1982 P
21100201 KABILA 0000196534811 TAUFAN FESA PRIDATAMA 1/13/1987 L
21100201 KABILA 0000196535226 LATIFA SABRINA TANIATAMA 5/10/2010 P
21100201 KABILA 0000196607913 NADHIFA NURSYA'BANI HUSAIN 8/3/2010 P
21100201 KABILA 0000196743025 NURYANTY ULOLI 1/30/1979 P
21100201 KABILA 0000196743183 MIMAN ISMAIL 8/1/1979 L
21100201 KABILA 0000196743238 MOHAMAD FAHRUL ISMAIL 7/26/2003 L
21100201 KABILA 0000196743339 FAIZDZAL AIDI ISMAIL 10/6/2009 L
21100201 KABILA 0000196786348 IRFAN BADU 12/26/1982 L
21100201 KABILA 0000196786484 YULANDRI DIKO 11/5/1989 P
21100201 KABILA 0000196786574 MOH. REYHAN BADU 2/3/2005 L
21100201 KABILA 0000196861623 ANNISATURAHMA NAUKO 1/23/1999 P
21100201 KABILA 0000197112879 SYAHRINI, S.KOM 4/7/1979 P
21100201 KABILA 0000197112925 AGUS JAMAL 3/9/1975 L
21100201 KABILA 0000197112947 FADHILAH RAPSHA 1/28/2006 P
21100201 KABILA 0000197112971 FIRNY ASYURA 11/19/2007 P
21100201 KABILA 0000197161031 FATRA PANTU, S.FIL.I 7/1/1982 P
21100201 KABILA 0000197242762 SULTAN ACHMAD DENGO 4/27/1979 L
21100201 KABILA 0000197344798 MADIN ADAM 12/27/1975 L
21100201 KABILA 0000197344866 MUH. FARHAN ADAM 6/19/2008 L
21100201 KABILA 0000197350615 RIYAN BUMULO, S.KOM 8/25/1982 P
21100201 KABILA 0000200204763 CHIAN SAMON, SE 3/7/1977 P
21100201 KABILA 0000200206214 LUSI AHMAD, S.KOM 8/2/1983 P
21100201 KABILA 0000200214145 SUNARTI USMAN 7/19/1983 P
21100201 KABILA 0000200435477 MUH. SYAFRI TONTOLI 12/20/1998 L
21100201 KABILA 0000200469958 NOVA RENNY LONGKUTOY 11/11/1978 P
21100201 KABILA 0000200470083 CAVIERELL STEVANUS KABAIKAN 9/22/2005 L
21100201 KABILA 0000200470138 MASYIAH STEVANNE KABAIKAN 1/23/2010 P
21100201 KABILA 0000200481581 REFLINA BUHANG MOPANGGA 5/6/1984 P
21100201 KABILA 0000200481658 ISMAIL SUPU 4/2/1978 L
21100201 KABILA 0000200481851 KHAIRUNNISA SUPU 12/29/2009 P
21100201 KABILA 0000200500569 CINDRIANA IBRAHIM 8/16/1990 P
21100201 KABILA 0000200544096 VRESICA ANGELA, S.SI 1/3/1980 P
21100201 KABILA 0000200559688 ASRI HARUN, STP 5/17/1978 P
21100201 KABILA 0000200689075 RAHMAT H. P. TANGAHU 8/5/1992 L
21100201 KABILA 0000200695937 NUR ANNISA KATILI 5/17/2008 P
21100201 KABILA 0000200733028 AWALUDDIN NUUR 10/18/2007 L
21100201 KABILA 0000200779211 FADIL ABDUL HARIS 11/21/2010 L
21100201 KABILA 0000200959525 ABD. KADIR PAKAYA 6/24/1984 L
21100201 KABILA 0000200959569 GUSTIN SUAIBA 8/7/1982 P
21100201 KABILA 0000200973745 WIDYAWATI INAJO 10/24/1979 P
21100201 KABILA 0000201002332 OYIN RIANI AKUBA 6/15/1977 P
21100201 KABILA 0000201002455 WELLY TOMBOKAN 1/6/1977 L
21100201 KABILA 0000201002499 NUR AINI TOMBOKAN 11/30/2001 P
21100201 KABILA 0000201054554 RATNO SABRIANTO DAENUNU, S.PD 7/20/1982 L
21100201 KABILA 0000201054677 MUH. FADHIL DAENUNU 11/15/2009 L
21100201 KABILA 0000201074703 OLLAN RAHMAN 6/20/1976 P
21100201 KABILA 0000201076446 TRIONA CONO 10/11/1987 P
21100201 KABILA 0000201099328 ASRAWATI MUSA, SE 5/29/1988 P
21100201 KABILA 0000201110613 ZAKIR S. PAKAYA 1/4/1975 L
21100201 KABILA 0000201110804 ZULKIFLI Z. PAKAYA 9/16/1994 L
21100201 KABILA 0000201111006 MOHAMMAD ARFAN PAKAYA 4/1/1999 L
21100201 KABILA 0000201135802 MOH. ISMAT ARIL BAKAR 4/14/2006 L
21100201 KABILA 0000201136397 SRIYUN IBRAHIM 2/12/1986 P
21100201 KABILA 0000201157839 NELLY UNA 11/18/1972 P
21100201 KABILA 0000201157975 MUZAKIR ALAINA 4/24/1964 L
21100201 KABILA 0000201174625 RAPIA P FIRDAUS 4/25/1975 P
21100201 KABILA 0000201174827 YULITRIANTO S. KIRMANTO 7/4/1970 L
21100201 KABILA 0000201174939 RINTO S. KIRMANTO 9/3/2001 L
21100201 KABILA 0000203251533 RATNA MONOARFA, S.PD 1/11/1987 L
21100201 KABILA 0000203269004 MOMI TOMINU 5/28/1975 P
21100201 KABILA 0000203269127 ALIFYA FATRISIA N. HAKIM 3/27/2001 P
21100201 KABILA 0000203269228 NABILA MARGARETA HAKIM 10/20/2005 P
21100201 KABILA 0000203387771 IRMAWATY ADRIAS, S.PI 2/2/1982 P
21100201 KABILA 0000203410236 NUGRAHA O. DEWAPUTU, ST 10/28/1985 L
21100201 KABILA 0000203443007 INIARTI, S.SOS 8/18/1980 P
21100201 KABILA 0000203443132 SAHARUDDIN 12/31/1973 L
21100201 KABILA 0000203443266 DIMAS YUDIRA 11/3/2002 L
21100201 KABILA 0000203541333 HASMIN NENTO 7/18/1962 P
21100201 KABILA 0000203569661 IRAWATI DICO, S.PD 5/5/1981 P
21100201 KABILA 0000203582024 SEPTIAN DWI A. DEMOLINGO, S.HUT 9/17/1987 P
21100201 KABILA 0000203647217 SELHA DEASY HASAN, S.KOM 12/6/1986 P
21100201 KABILA 0000203647419 RAHMATIA PAKAYA 10/12/2008 L
21100201 KABILA 0000203647533 ASRUL HIDAYAT PAKAYA 3/17/2010 L
21100201 KABILA 0000203752449 SRIWAHYUNI ODJA 12/31/1987 P
21100201 KABILA 0000203782498 SUNARTI S. DAHLAN 5/9/1979 P
21100201 KABILA 0000203932192 TOUFAN ADHITYA, SH 3/10/1978 L
21100201 KABILA 0000203932372 KARSUM YUNUS 1/30/1983 P
21100201 KABILA 0000203969507 MUNASRI MULIYA KATILI 2/10/1989 P
21100201 KABILA 0000203973208 ANDI ADLUN RAHMAN, SE 3/27/1987 L
21100201 KABILA 0000204004664 FEBRIYANTI AMAI 2/15/1987 P
21100201 KABILA 0000204004743 MARLAN AHMAD 7/31/1985 L
21100201 KABILA 0000204117783 HADIDJAH S. HULUKATI 8/10/1931 P
21100201 KABILA 0000204127334 FEBY KENANDA, S.SI 9/11/1986 P
21100201 KABILA 0000206389271 EVARUNDANA 2/16/1986 P
21100201 KABILA 0000206389686 ELI ERA 12/26/1989 P
21100201 KABILA 0000206408068 NIKMA NUR RAHMAH KUKU 6/17/2010 L
21100201 KABILA 0000206465815 REYNALDI A.S ADAM 3/7/2008 L
21100201 KABILA 0000206509252 AYI DADAN, S.PD 5/8/1972 L
21100201 KABILA 0000206519016 ALMIRA SALSABILLAH M. SOLEMAN 7/26/2011 P
21100201 KABILA 0000206519736 TAIB FERIYANTO LATIF 3/18/1984 L
21100201 KABILA 0000206520028 NURUL APRISTI SOELI 4/1/1988 P
21100201 KABILA 0000206520142 MOH. ADITYA PRATAMA LATIF 5/15/2009 L
21100201 KABILA 0000206520208 NABILA CITRA KIRANA LATIF 12/4/2010 P
21100201 KABILA 0000206528319 BUDIYANTO NAPU 5/2/1981 L
21100201 KABILA 0000206577797 BETRIKS KATILI 9/13/1980 P
21100201 KABILA 0000206649459 JUMADIL BOTUTIHE 7/6/2007 L
21100201 KABILA 0000206716882 RACHMAT MANSUR 1/2/1986 L
21100201 KABILA 0000206899446 MUHAMMAD NURRAMADHAN 8/11/2010 L
21100201 KABILA 0000206927289 SELVIANI BOTUTIHE, S.PD 12/20/1983 P
21100201 KABILA 0000206927559 LUKMAN 12/10/1986 L
21100201 KABILA 0000206928459 BAHRIZAL ALAINA 7/15/1967 L
21100201 KABILA 0000206968318 DETYO EKA CAHYA SALIM 12/9/1996 L
21100201 KABILA 0000206968375 DAFFA DWIKI HIDAYATULLAH SALIM 5/30/2010 L
21100201 KABILA 0000207050567 NUR AISYAH ISIMA 11/14/2009 L
21100201 KABILA 0000207064416 TOMI GINTULANGI 1/8/1980 L
21100201 KABILA 0000207164586 FILMA AYU LESTARI TONTOIYO 6/7/1991 P
21100201 KABILA 0000207202689 LUCKY NOVILYANTO UMAR, SE 11/12/1981 L
21100201 KABILA 0000209143866 RAFFAEL DWI A. Y. KIAYI 5/25/2011 L
21100201 KABILA 0000209154339 MUH. ASYWAD SADEWA 11/18/2011 L
21100201 KABILA 0000209440991 SUNARMIN A. PODUNGGE 12/16/1981 P
21100201 KABILA 0000209593045 WIRASANTI NURSIN 9/2/1993 P
21100201 KABILA 0000209595677 FATMA S. KIRMANTO 1/10/2012 P
21100201 KABILA 0000209642422 MOH. IBNU S. SIDDIQ USMAN 11/26/2007 L
21100201 KABILA 0000209643401 NASRULLAH 10/5/1980 L
21100201 KABILA 0000209643535 MUHAMMAD HIBATULLAH 3/1/2008 L
21100201 KABILA 0000209643671 PUTRI INAYAH 9/22/2011 P
21100201 KABILA 0000209726212 ANDINI FACHRYANI IBRAHIM 9/20/2011 P
21100201 KABILA 0000209754224 JOHAN RUMONDOR 6/7/1971 L
21100201 KABILA 0000209754505 JOHANA RUMONDOR 6/18/2002 L
21100201 KABILA 0000209762324 DEASY SANDAG 12/24/1997 P
21100201 KABILA 0000209835077 FIDYAWATI RAHMAN 9/4/1985 P
21100201 KABILA 0000209879651 ELLYSCA NATALIA IBRAHIM 12/4/1986 P
21100201 KABILA 0000209897144 NAJLA RAMADHANI AYUBA 8/16/2011 P
21100201 KABILA 0000209920645 MELINDA AKUBA 9/11/1997 P
21100201 KABILA 0000209932323 KEN IZZUMI A MAKMUR 1/24/2008 L
21100201 KABILA 0000209946352 EVA ROSDIANA 3/30/1988 P
21100201 KABILA 0000209996098 ALYZA NURRAMADHANI ULOLI 8/26/2011 P
21100201 KABILA 0000210083095 NUR AINUN BADU 11/17/2011 P
21100201 KABILA 0000957587973 YAKOP PAKAYA 11/1/1972 L
21100201 KABILA 0000957588579 SAGITA PAKAYA 11/1/1997 L
21100201 KABILA 0000957590065 SKIANA PAKAYA 5/1/2004 P
21100201 KABILA 0000958716437 YULIN RAHMAN 8/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959122269 SAIFUL DJAKARIA 11/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959122506 HADIDJAH YUNUS 6/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959122798 ABD RAHMAN DJAKARIA 12/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959122822 HUDI BUMATO 1/1/1932 P
21100201 KABILA 0000959123428 RAHMAN INAKU 11/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959123518 PULU SAMALIA 12/1/1969 L
21100201 KABILA 0000959124734 IYUN PADJA 12/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959125072 SULASTRI DAUD 5/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959125127 KARMILA DAUD 10/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959125162 SAIDA DAUD 10/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959125443 LAILA DAUD 10/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959126657 NANO INAKU 9/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959128086 INDU DJAMALU 3/1/1968 P
21100201 KABILA 0000959128514 GAFUR INAKU 2/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959128997 RISMAN YUSUF 10/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959129627 NINING SAHALI 8/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959129739 MOH NOVAL YUSUF 11/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959131113 ABDURAHMAN YUSUF 10/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959131449 RISNA YUNUS 4/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959132002 HARIS RAFA 7/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959132452 HERIYANTO RAFA 11/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959133453 IDRIS RAHMAN 8/1/1969 L
21100201 KABILA 0000959133609 SUNARTI YUSUF 1/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959133756 ADRIYANSAH RAHMAN 11/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959133903 FIRMANSYAH RAHMAN 2/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959134138 MANSUR HASAN 1/1/1944 L
21100201 KABILA 0000959134217 YUSDA AHMAD 1/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959135128 ERWIN LAKAJO 5/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959135523 RAHMIN LAKAJO 2/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959135646 JEPRY LAKAJO 4/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959135668 RAHMAWATI LAKAJO 1/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959381471 ZELIA KARIM 6/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959381561 SAFRUDIN DODA 1/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959381739 APRIYANTI IGIRISA 4/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959382246 ROSITA DUNGGIO 5/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959382729 VERAVERIYANI SALEH 1/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959383247 DELA ABDULAH 12/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959383528 ANNISA ABDULAH 12/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959383675 MOH ZULKIFLI ABDULAH 11/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959383899 MOH FAJRIN SAFRUDIN 11/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959384114 SITI SSYAHRANIA ABDULAH 11/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959384766 DARWIS ISHAK 10/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959385058 ASNA PALADA 6/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959385464 MOH RIFKI POLIHITO 5/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959385519 RISKA WIRAGUSTINA P 8/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959385903 TUE ABDUL MUKSIN 1/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959386072 ONU HASAN 2/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959386094 EMAN PAJE 4/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959386151 HASMIN PAKAYA 11/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959386601 MOH TAMRIN 8/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959386768 YUSUF MUKSIN 6/1/1983 L
21100201 KABILA 0000959386882 ISMAIL MUKSIN 8/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959386972 AMINA TUNA 12/1/1945 P
21100201 KABILA 0000959387319 YUNITA MUKSIN 4/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959387422 EDA HAKO 12/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959387826 RULI PANIGORO 9/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959389571 DENI IMRAN 5/1/1954 L
21100201 KABILA 0000959389852 YUSRIN KAINO 5/1/1961 P
21100201 KABILA 0000959390313 AHMAD IMRAN 1/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959390357 UDIN IMRAN 2/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959391044 FATRA IMRAN 3/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959392203 AGUS TILOLA 8/1/1983 L
21100201 KABILA 0000959392271 KARMILA PANIGORO 8/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959392517 ALIN MANDALIKA TILOLA 5/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959392811 WINDA WULANDARI TILOLA 12/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959392877 HAMRIN BONE 12/1/1959 L
21100201 KABILA 0000959393169 AISAA ABDULLAH 6/1/1957 P
21100201 KABILA 0000959393272 MISHARDIANTO BAKARI 10/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959393529 INDRAWATI BONE 2/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959393575 KADIR UGE 2/1/1950 L
21100201 KABILA 0000959393834 MOH ABIL BAKARI 1/1/2011 L
21100201 KABILA 0000959393992 FATMA BAKARI 10/1/1950 P
21100201 KABILA 0000959394418 SANDRY AMAY 12/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959394508 RISNAWATI ABAS 8/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959395375 SOFYANINGSIH AMAY 11/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959395419 NURJIAN AMAY 8/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959395509 NASIR HASAN 12/1/1949 L
21100201 KABILA 0000959395555 MANSYUR LATAWA 2/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959395588 YOWAN HAPPY 2/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959395781 SANTI ADAM 7/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959396422 REZA LATAWA 2/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959396466 FEBRIYANTI LATAWA 2/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959396523 YAKOB SULEMAN 6/1/1954 L
21100201 KABILA 0000959396567 NANI SULEMAN 9/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959396613 INDRIYANI S TOLO 12/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959396747 SILFAUZIA HAPPY 1/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959396804 MOH FAUZAN HAPPY 6/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959397107 MUSTAPA SULEMAN 3/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959397219 PUTRI AMELIA 11/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959397287 ERMAN KONILI 1/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959397647 FELIK 7/1/1983 L
21100201 KABILA 0000197908863 FAHREZA AHMAD ALYAFIE 10/9/2008 L
21100201 KABILA 0000197914083 DRA. ARYANTI BALANGO 5/5/1958 P
21100201 KABILA 0000197954649 SUSANTI RAMIN 4/12/1996 P
21100201 KABILA 0000198118372 FAIRUZ APRILIA DENGO 4/26/2010 P
21100201 KABILA 0000198458335 IRSYAAD SUPRIYADI BALANGO 7/20/2010 L
21100201 KABILA 0000198722665 BINTANG ANUGRAH IBRAHIM 12/2/2008 L
21100201 KABILA 0000198763435 NANANG BURI 5/22/1979 P
21100201 KABILA 0000198763492 IMAN AKASE 3/16/1974 L
21100201 KABILA 0000198763582 EKA MEITYA PUTRI AKASE 5/15/2001 P
21100201 KABILA 0000198763694 MOH. DELON PUTRA AKASE 12/23/2004 L
21100201 KABILA 0000198807311 NURNANINGSI H.ISHAK 5/29/1984 P
21100201 KABILA 0000198807445 YUSRIL KIAYI 4/9/1981 L
21100201 KABILA 0000198807491 REVANDSYAH P.KIAYI 3/29/2008 L
21100201 KABILA 0000198902351 RACHMAT KAMBA 1/30/2007 L
21100201 KABILA 0000198993148 ISMAIL LAHIYA 5/17/1973 L
21100201 KABILA 0000202170971 CAHYA SITI AN NISAA' UTINA 10/2/2010 P
21100201 KABILA 0000202191647 ISAMAIL NTAU IBRAHIM 4/30/1995 L
21100201 KABILA 0000202238774 IYON MACHMUD 6/18/1974 L
21100201 KABILA 0000202238921 SRI NOVELIA MACHMUD 11/29/2005 P
21100201 KABILA 0000202275066 MOH. RAIHAN A. MBUINGA 5/28/2007 L
21100201 KABILA 0000202282479 RIZAL NGIU 6/11/1970 L
21100201 KABILA 0000202282751 SITI KHAFFA K NGIU 11/29/2010 P
21100201 KABILA 0000202327841 MOHAMMAD ROFII' RUCHBAN 3/20/2011 L
21100201 KABILA 0000202443309 HERTIANA DJAFAR, S.E.I 3/14/1985 P
21100201 KABILA 0000202443412 RUSDIN HAMZAH 12/31/1986 L
21100201 KABILA 0000202462569 RACHMAD A. MUDO 6/17/1982 L
21100201 KABILA 0000202499739 BURHAN UMAR, S.HI 2/2/1985 L
21100201 KABILA 0000202616166 NURMALA WANTOGIA 11/18/1952 P
21100201 KABILA 0000202772531 NURVITRAWATI MASSA, SPD 1/17/1984 P
21100201 KABILA 0000202772643 FACHRI PRADIPTA ENTE 8/14/2008 L
21100201 KABILA 0000202885209 AQILAH FITHRATUN NISA 2/3/2011 P
21100201 KABILA 0000202889349 FATHARRADIANSYAH NASIR HUDODO 6/8/2010 L
21100201 KABILA 0000202968281 FEMY LAYUHIBU, SE 11/17/1987 P
21100201 KABILA 0000203044217 YUSVINANINGSIH RAHMAN 1/12/1986 P
21100201 KABILA 0000203044375 RIDWAN PANTU 12/3/1986 L
21100201 KABILA 0000203044511 REVA ALTAFUNNISA R. PANTU 9/9/2010 P
21100201 KABILA 0000203053138 ALIFIA JULIANTI ALI 7/22/2004 P
21100201 KABILA 0000203053228 ALYA CHAERUNNISA ALI 3/3/2006 P
21100201 KABILA 0000205438678 SITI HUMAIRAH SIRTOM 3/18/2008 L
21100201 KABILA 0000205560641 SRI SUSANTI MUSA, S.PD 8/4/1984 P
21100201 KABILA 0000205560865 ROMI ULOLI 12/21/1981 L
21100201 KABILA 0000205569606 WERTIN D. AMA, S.PD 5/7/1973 P
21100201 KABILA 0000205603165 REONALD RELANDO BUNELO 9/30/1982 L
21100201 KABILA 0000205605944 RISNAWATI NUSI 11/8/1986 P
21100201 KABILA 0000205646804 FADLUN LUPOJO 9/15/1971 L
21100201 KABILA 0000205646883 ISNA MOKODOMPIT 3/31/1975 P
21100201 KABILA 0000205646984 PRASETYO LUPOJO 6/6/1998 L
21100201 KABILA 0000205647074 MUHAMAD MUHAIMIN LUPOJO 11/26/2003 L
21100201 KABILA 0000205770058 ZULFAWILMAN, S.PT 10/21/1980 L
21100201 KABILA 0000205770352 NILA ARYANTI, S.SI 12/4/1983 P
21100201 KABILA 0000205770429 MUHAMMAD HANIF PUTRA ZUNI 2/26/2009 L
21100201 KABILA 0000205770508 RAYHANA NAILA RIFKAH 10/1/2010 P
21100201 KABILA 0000205771239 DWI ROHMADI, S.PT 7/28/1980 L
21100201 KABILA 0000205771588 MUHAMMAD HAFIZZUDIN AL FARUQ 4/23/2008 L
21100201 KABILA 0000205893167 RISKI SUMARNO 12/25/1997 L
21100201 KABILA 0000205937831 MOHAMMAD REZA AFZAL MBUINGA 6/14/2011 L
21100201 KABILA 0000205954031 NONI DUNGGIO 7/6/1975 P
21100201 KABILA 0000205964379 MUHAMMAD RAVI SHAABIR LAHAY 11/12/2010 L
21100201 KABILA 0000206057913 ADINDA IBNI SHAFIRA 11/30/1998 P
21100201 KABILA 0000206104285 SRI NOVITA ABDULAH 1/10/1982 P
21100201 KABILA 0000206104307 MOH. ZAFITRA HUBU 7/13/2002 L
21100201 KABILA 0000206104364 MAGFIRA HUBU 5/24/2005 P
21100201 KABILA 0000206145742 RINTO ABD. HAMID 7/10/1981 L
21100201 KABILA 0000206145887 SYIFA CAHYANI R. ABD. HAMID 10/17/2008 P
21100201 KABILA 0000206185634 ARIF RAHMAN ISA, S.IP 12/12/1982 L
21100201 KABILA 0000206189054 FAISAL ABDUL LATIF 2/5/1975 L
21100201 KABILA 0000206237632 ISKANDAR RAOEF 7/26/1982 L
21100201 KABILA 0000206262325 MUHAMMAD ROOM, S.S 11/4/1980 L
21100201 KABILA 0000206281271 AINAYA NUR SALSABILAH NGGOLE 3/30/2011 P
21100201 KABILA 0000208173385 MUTIARA R. PAKAYA 8/20/2011 L
21100201 KABILA 0000208176221 YAMUR 12/30/1973 L
21100201 KABILA 0000208176344 WAHYUDI Y. SETIAWAN 5/18/2004 L
21100201 KABILA 0000208176546 AULIA Y. SETIAWAN 2/1/2007 P
21100201 KABILA 0000208193308 WIRDA PAKAYA 12/14/1974 P
21100201 KABILA 0000208193501 HAFIZ BOKINGS 2/6/2000 L
21100201 KABILA 0000208193556 IRSYAD BOKINGS 1/14/2002 L
21100201 KABILA 0000208214482 HUSIN RONY BAKARI 9/8/1958 L
21100201 KABILA 0000208229466 MUHLIS HASAN, SE 6/5/1976 L
21100201 KABILA 0000208229556 ALGIFARY MOH. HASAN 2/9/2006 L
21100201 KABILA 0000208230941 SITI MARIANA INISA, S.PD 8/29/1989 P
21100201 KABILA 0000208323843 SALIM LAHAY 2/2/1979 L
21100201 KABILA 0000208323876 MUH. SAFWAN LAHAY 6/27/2007 L
21100201 KABILA 0000208324337 MUHAMMAD YUSUF LAHAY 5/24/2009 L
21100201 KABILA 0000208414146 MARIA NUAYI 11/17/1967 P
21100201 KABILA 0000208414293 NURULMITA MODJIDU 9/22/1996 P
21100201 KABILA 0000208414337 NURFITRA MODJIDU 11/20/1999 P
21100201 KABILA 0000208465716 FIRMANSYAH M. HARUN 12/10/2011 L
21100201 KABILA 0000208567697 RAHMAD GINOGA 6/26/1982 L
21100201 KABILA 0000208567743 MUH. FADIL GINOGA 3/16/2011 L
21100201 KABILA 0000208581884 MOHAMAD NUR RISCKY YUNUS 11/17/2011 L
21100201 KABILA 0000208592649 KHALIFAH R.A. MUDO 11/25/2011 L
21100201 KABILA 0000208597285 UMAR USMAN 12/12/1956 L
21100201 KABILA 0000208622474 RAHMAT RAUF 2/17/1988 L
21100201 KABILA 0000208667946 PUTRI ALIZA ALVI HUSAIN 6/30/2010 P
21100201 KABILA 0000208697387 NAURATUL FIDYA KAMASA 1/12/2012 P
21100201 KABILA 0000208724253 MUHAMMAD S. AKBAR WARTABONE 12/23/2010 L
21100201 KABILA 0000208951503 DARWIS AGUS DEU 8/10/1982 L
21100201 KABILA 0000209015616 ARIF RAHMAN MAKMUR 4/13/1982 L
21100201 KABILA 0000209015796 KARTIKA SUGE 2/8/1989 P
21100201 KABILA 0000209098787 KIRANA EL FARIZZA JUNUS 1/11/2011 P
21100201 KABILA 0000209107934 EKI KASIM 12/5/1973 L
21100201 KABILA 0000209107989 DELIANA KASIM 7/24/1997 P
21100201 KABILA 0000209108002 MOH. YUSFRIANTO KASIM 5/12/2007 L
21100201 KABILA 0000211034338 ENDI RAHMAN 6/13/1980 L
21100201 KABILA 0000211034384 KIKY RIZKI ANANDA GANI 5/31/1992 P
21100201 KABILA 0000211400166 NOVA NOVIANTI LAMANGIDA 11/16/2001 P
21100201 KABILA 0000211423994 IRMAWATY KARIM 5/3/1983 P
21100201 KABILA 0000211424051 MOH. HIZBULLAH MASSA 10/31/2000 L
21100201 KABILA 0000211429607 WAHYUNI PEDJU 10/15/1986 P
21100201 KABILA 0000211483282 LAILA ISIMA 5/13/1976 P
21100201 KABILA 0000211483293 DEVRIANA OLIVIA SULEMAN 11/21/2001 P
21100201 KABILA 0000211578423 MELYAN PULOLI 4/1/1988 P
21100201 KABILA 0000211659772 MUS AIDUL IBAD POLUMULO 1/5/2012 L
21100201 KABILA 0000211683273 MIFTAHUL JANNAH PANTU 11/14/2007 P
21100201 KABILA 0000211758355 SULISTIORINY NADJAMUDIN 7/4/1990 P
21100201 KABILA 0000958200041 FATMA BUKANI 8/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959337371 RIDHO PUTRA ALI 11/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959339259 HERMAN DIDIPU 12/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959339338 ERNI AHMAD 12/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959339395 CINDA DIDIPU 12/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959339801 BAYUHAN DIDIPU 12/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959340115 KANDA DIDIPU 12/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959340284 IDRIS MILE 6/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959340576 WICE RAHMAN 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959340767 JIHAN MILE 4/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959341037 DITA RAHMA MILE 6/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959341386 BAHRUN ALI 4/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959341702 FAREL MILE 7/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959342027 RONI SULEMAN 2/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959342185 ANITA PASUE 8/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959342332 NELYA SULEMAN 10/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959342692 SANCE MILE 10/1/1963 L
21100201 KABILA 0000959343186 IKO MILE 8/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959343254 AZIS MILE 7/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959343761 SANTI MILE 3/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959343906 FATMA KARIM 12/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959344468 SALMA MILE 12/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959345302 LISA FEBRIANINGSIH ALI 2/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959345357 YUDIN DAUD 2/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959345493 NURJANA KARIM 11/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959345864 ALISA DAUD 8/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959346382 ASTIN SUI 12/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959348327 SAM ABDULLAH 12/1/1961 L
21100201 KABILA 0000959348799 HADIDJAH DJALIL 1/1/1955 P
21100201 KABILA 0000959348889 UMAR DJAMILU 4/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959349317 FANDI DJAMILU 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959349396 HARIS DJALIL 12/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959350061 HERMANTO MONOARFA 3/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959350239 MOHAMAD HENDRIK 12/1/1958 L
21100201 KABILA 0000959350263 HALI BITO 12/1/1959 P
21100201 KABILA 0000959350476 FARID HENDRIK 12/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959350869 FANDI HENDRIK 6/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959352309 MOHAMAD IDRUS 7/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959352884 RADJAK SALIM 10/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959352963 MEGAWATI TOBUTO 7/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959353211 IYAM KASU 3/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959353727 SAHRIL MOHAMAD 3/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959353929 NIRMAWATI MOHAMAD 12/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959353964 HERLINAWATI MOHAMAD 4/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959354122 RIVALDI MANTUNE 10/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959354842 EMUS HADJU 5/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959355066 FATMA BUHELI 12/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959355505 FANDRIYANTO HADJU 1/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959356203 IRFAN MOLI 10/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959356451 MIRANI PAKOLONGAN 9/1/1963 P
21100201 KABILA 0000959356697 NURAFNI HADJU 7/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959357204 ZEIN MOLI 5/1/1989 P
21100201 KABILA 0000959357272 HUSIN SAMANI 1/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959357463 SARIPA KARIM 1/1/1941 P
21100201 KABILA 0000959357621 ARMIN HASAN 7/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959357913 SOFIA ZAKARIA 3/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959358115 NUNING ABAS 10/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959358159 REGINAWATI HASAN 6/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959358879 MOH ADEMULYA HASAN 3/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959359184 DARSON SAMANI 7/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959360422 ANTON SAMANI 7/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959360646 WANI SALIM 12/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959360793 NILAWATI BITO 12/1/1987 P
21100201 KABILA 0000959360859 PARIS SALIM 11/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959360938 SRI RAHAYU SAMANI 10/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959361006 NURAIN SAMANI 7/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959361603 ZIHAN FIRAWATI SALIM 7/1/2011 P
21100201 KABILA 0000959362209 ARYAWATI SAMANI 9/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959363111 ARHAM SAMANI 7/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959363627 ASRIN IGIRISA 7/1/1958 L
21100201 KABILA 0000959363965 RAMLA BONE 7/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959364167 APRIYANTO 1/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959364347 SYAMSUDIN INAKU 5/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959364426 FARIDA YAHYA 9/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959364729 ARISKA INAKU 6/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959365269 INDRUANI INAKU 1/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959365607 ISMAIL TALANGO 12/1/1983 L
21100201 KABILA 0000959365888 KRISNA DAUD 3/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959366845 SITI ALWIYA TALANGO 7/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959367071 RENI HIOLA 5/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959367104 BOBI SAIDI 10/1/1986 L
21100201 KABILA 0000959367216 DIMAS ANDRIAN TALANGO 2/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959367442 YUNITA OTOLOMO 6/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959367824 INTAN HIOLA 9/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959368149 HARIS TALANGO 6/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959368544 MIRNAWATI DEU 3/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959368768 SUN HARMAIN 3/1/1958 L
21100201 KABILA 0000959368915 HARIS MAHMUD 6/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959369499 YANTI MILE 12/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959369534 RAMLI MAHMUD 10/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959369578 ASNA GAIB 10/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959370129 INDRAWATI MAHMUD 2/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959370502 MERLIN MAHMUD 12/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959370592 YUIRLIN MAHMUD 6/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959370996 IWAN S MALE 2/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959371209 JOIS ISKANDAR HARMAIN 5/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959371492 NURHAYATI TUTUNA 12/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959371615 RISKI HARMAIN 6/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959371694 ESTEVANI HARMAIN 10/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959371817 FAISAL S MALE 5/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959371997 NURDIN HAPRIN 8/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959372087 MOHAMAD S MALE 9/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959372188 FITRIA S MALE 1/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959372875 ZENAB IGIRISA 4/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959373088 FATMA NURDIN 4/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959373281 MUTALIB NURDIN 12/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959373336 IDRIS NURDIN 3/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959374091 SURYATI NURDIN 10/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959374282 YANTO KARIM 4/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959375114 SARTIN IGIRISA 1/1/1988 P
21100201 KABILA 0000947577363 ANCE HULUKATI 11/1/1983 L
21100201 KABILA 0000947577712 YUSUF MUSA 12/1/1982 L
21100201 KABILA 0000947577824 UCON MANTAWALI 5/1/1979 P
21100201 KABILA 0000947577958 RIYA NINGSI ADAM 7/1/1987 P
21100201 KABILA 0000947578408 AVID MUSA 3/1/2003 L
21100201 KABILA 0000947578566 NIRMALA MUSA 10/1/2010 P
21100201 KABILA 0000947578972 MARISKA HULUKATI 4/1/2011 P
21100201 KABILA 0000947579005 HERMAN UMAR 12/1/1969 L
21100201 KABILA 0000947579242 RITA USMAN 12/1/1971 P
21100201 KABILA 0000947579657 ISMAIL UMAR 1/1/1995 L
21100201 KABILA 0000947579804 ASTIN UMAR 12/1/1997 P
21100201 KABILA 0000947579927 YAMIN DJANO 8/1/1976 L
21100201 KABILA 0000947580219 SELLA UMAR 9/1/2000 P
21100201 KABILA 0000947580265 RAHMI IDRUS 3/1/1979 P
21100201 KABILA 0000947580546 RANI DJANO 6/1/2000 P
21100201 KABILA 0000947580625 AGUSTINA DJANO 8/1/2006 P
21100201 KABILA 0000947580671 ISKANDAR ABDULLAH 8/1/1966 L
21100201 KABILA 0000947580906 AZIS ADAM 8/1/1955 L
21100201 KABILA 0000947581086 YUSNI IGIRISA 11/1/1970 P
21100201 KABILA 0000947581132 PAWLIN DJANO 12/1/1963 P
21100201 KABILA 0000947581593 NOVAL ABDULLAH 11/1/1995 L
21100201 KABILA 0000947581975 ZULKARNAEN ABDULLAH 7/1/2001 L
21100201 KABILA 0000947582201 SARTON ADAM 12/1/1988 L
21100201 KABILA 0000947582684 FARID ADAM 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000947583358 NURAIN ADAM 12/1/1994 P
21100201 KABILA 0000947583505 SUTARJO MASSA 10/1/1967 L
21100201 KABILA 0000947583865 IRIYANTI LAIYA 6/1/1976 P
21100201 KABILA 0000947583922 JIHAN JUHARI MASSA 1/1/2001 P
21100201 KABILA 0000947584607 RAHMIYATI MASSA 12/1/2002 P
21100201 KABILA 0000947584721 ABAS SUE 7/1/1955 L
21100201 KABILA 0000947586892 RAMAN USULU 8/1/1972 L
21100201 KABILA 0000947587331 YUSNI RAUF 8/1/1972 P
21100201 KABILA 0000947587972 NARDI ADAM 11/1/1994 L
21100201 KABILA 0000947588231 HAMZAH ANALI 2/1/1972 L
21100201 KABILA 0000947588321 SELFIANA ADAM 6/1/1997 P
21100201 KABILA 0000947588409 DAHNIAR OTOLOMO 4/1/1973 P
21100201 KABILA 0000947588872 NOVITA ADAM 9/1/2000 P
21100201 KABILA 0000947589118 NIH BIKAK HAMZAH 7/1/1996 L
21100201 KABILA 0000947589737 REFLIYANTO YUSUF 10/1/1991 L
21100201 KABILA 0000947589827 ABDUL BAITS HAMZAH 6/1/2002 L
21100201 KABILA 0000947590907 ABDUL WAHAB MILE 9/1/1950 L
21100201 KABILA 0000947591076 UMURIAH YAHYA 4/1/1969 P
21100201 KABILA 0000947591469 AFRIYANTO MILE 4/1/1992 L
21100201 KABILA 0000947591548 SITI RAHMA MILE 10/1/2007 P
21100201 KABILA 0000947591908 ISMAIL AHMAD 12/1/1956 L
21100201 KABILA 0000947595554 AHMAD MUNAYO 12/1/1972 L
21100201 KABILA 0000947595712 MONIRA NIU 5/1/1963 P
21100201 KABILA 0000947595846 BONAL LAYILA 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000947596443 SALMA LAYILA 12/1/1995 P
21100201 KABILA 0000947596691 KARMILA AKILI 12/1/1998 P
21100201 KABILA 0000947596959 RAHMAN IGIRISA 3/1/1953 L
21100201 KABILA 0000947597466 NONCE PIKOLI 11/1/1964 P
21100201 KABILA 0000947597512 FATLI MOONGGANGGA 1/1/1989 L
21100201 KABILA 0000947597703 FATRA MOOGANGGA 6/1/1996 L
21100201 KABILA 0000947598085 RAFLAN MADINA 5/1/1953 P
21100201 KABILA 0000947598153 HERDI IGIRISA 10/1/1983 L
21100201 KABILA 0000947598232 ISMAIL TAHIR 8/1/1965 L
21100201 KABILA 0000947598748 SURIATI ALIMUN 11/1/1967 P
21100201 KABILA 0000947598952 YOLANSI TAHIR 3/1/1991 P
21100201 KABILA 0000947599323 OLVIANTI TAHIR 5/1/1993 P
21100201 KABILA 0000947599457 MOH FAISAL TAHIR 5/1/2003 L
21100201 KABILA 0000947599547 SRI YURNIANING T 6/1/2009 P
21100201 KABILA 0000947599762 SAIFUL IMBA 6/1/1966 L
21100201 KABILA 0000947599841 SELVI MATANI 11/1/1967 P
21100201 KABILA 0000947599885 RETNO LESTARI 10/1/2000 P
21100201 KABILA 0000947600166 ILYAS IGIRISA 11/1/1984 L
21100201 KABILA 0000947600785 RAIF IGIRISA 11/1/1992 L
21100201 KABILA 0000947601549 MOH RAHIM SAPUTRA 5/1/2007 L
21100201 KABILA 0000947602157 AMELIANA NURAINI 7/1/2009 P
21100201 KABILA 0000947602361 MOH ARYO JULAINI 10/1/1990 L
21100201 KABILA 0000947603643 ASPIK NALOLE 11/1/1973 L
21100201 KABILA 0000947603733 ARIYATI YUSUF 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000947603799 ISWANDI YUSUF 12/1/1991 L
21100201 KABILA 0000947603981 ABD RAHMAT NALOLE 5/1/1994 L
21100201 KABILA 0000947604082 WIRANTO NALOLE 4/1/1997 L
21100201 KABILA 0000947604273 ABD RAMDAN NALOLE 5/1/2010 L
21100201 KABILA 0000947604519 IWAN MADJID 10/1/1976 L
21100201 KABILA 0000947605004 SALAMI UMAR 7/1/1957 P
21100201 KABILA 0000947605487 SUJONO DODOKIA 7/1/1969 L
21100201 KABILA 0000947605645 ISMET HASAN 8/1/1980 L
21100201 KABILA 0000947606422 ULIK ALIFAH 3/1/1982 P
21100201 KABILA 0000947606815 ADITYA HASAN 7/1/2004 L
21100201 KABILA 0000947607535 ALIM ISIMA 4/1/1976 L
21100201 KABILA 0000947612621 BUDIYANTO HADISUKINTO 10/1/1971 L
21100201 KABILA 0000947613161 ELEN ISMAIL 11/1/1974 P
21100201 KABILA 0000947613464 PUJIYANTO HADISUKINTO 6/1/1999 L
21100201 KABILA 0000947613576 REYFADIL HADISUKINTO 12/1/2010 L
21100201 KABILA 0000947614432 ALIM HASAN 12/1/1978 L
21100201 KABILA 0000947614961 MEIMUN ALU 12/1/1971 P
21100201 KABILA 0000947615343 MOH RIFAI HASAN 12/1/2004 L
21100201 KABILA 0000947615995 FIDYAWATI HASAN 12/1/2005 P
21100201 KABILA 0000947616974 SITI NURSALIMA HASAN 12/1/2008 P
21100201 KABILA 0000947617738 ARUMI HASAN 12/1/2010 P
21100201 KABILA 0000947620304 YUSUF HASAN 6/1/1952 L
21100201 KABILA 0000947621259 KHAIRUNNISA 10/1/1958 P
21100201 KABILA 0000947621597 HARIS HASAN 8/1/1987 L
21100201 KABILA 0000947622699 MARDIA HASAN 4/1/1991 P
21100201 KABILA 0000947623869 SYARIFUDIN USMAN 2/1/1973 L
21100201 KABILA 0000947624646 SANTY ZAKARIA 3/1/1977 P
21100201 KABILA 0000947625254 NING OKTAVIANI USMAN 5/1/2001 P
21100201 KABILA 0000947625333 NUR NANINGSI USMAN 8/1/2003 P
21100201 KABILA 0000947625603 NIA PRATIWI USMAN 9/1/2005 P
21100201 KABILA 0000947630834 RAHMAN YUSUF 9/1/1973 L
21100201 KABILA 0000947631161 NINGSI KUKU 6/1/1982 P
21100201 KABILA 0000947631216 WAHIDIN YUSUF 7/1/2002 L
21100201 KABILA 0000947631262 AMELIA YUSUF 5/1/2004 P
21100201 KABILA 0000947632566 FADJRUL YUSUF 4/1/2010 L
21100201 KABILA 0000947632825 NAZWA YUSUF 5/1/2011 L
21100201 KABILA 0000947632915 IDRAK YUSUF 7/1/1958 L
21100201 KABILA 0000947633692 HERSON YUSUF 7/1/1994 L
21100201 KABILA 0000947633861 SYAFRUDIN SALEH 6/1/1969 L
21100201 KABILA 0000947633894 OLIS SUMBA 9/1/1976 P
21100201 KABILA 0000947635121 NIOH INDRA SALEH 7/1/1998 L
21100201 KABILA 0000947635211 MASPIRA SALEH 6/1/2005 P
21100201 KABILA 0000947635569 AHMAD SALEH 2/1/2008 L
21100201 KABILA 0000947635683 MUS USMAN 12/1/1958 L
21100201 KABILA 0000947635828 SAUMI GANI 2/1/1950 P
21100201 KABILA 0000947636223 YUDIN USMAN 5/1/1984 L
21100201 KABILA 0000947636278 SULEMAN ALI 5/1/1979 L
21100201 KABILA 0000947637641 RASMIN ADAM 9/1/1979 P
21100201 KABILA 0000947637685 PARLAN SULEMAN 5/1/2001 L
21100201 KABILA 0000947637955 WAWAN SULEMAN 7/1/2003 L
21100201 KABILA 0000947638293 REHAN SULEMAN 9/1/2008 L
21100201 KABILA 0000947638427 ABDUL RIZKI SULEMAN 6/1/2011 L
21100201 KABILA 0000947638585 SUDIN HULUKATI 7/1/1951 L
21100201 KABILA 0000947638743 RUSNI HASAN 8/1/1951 P
21100201 KABILA 0000947639046 VERLIN HULUKATI 5/1/1996 P
21100201 KABILA 0000947639125 ALVIN HULUKATI 2/1/2003 L
21100201 KABILA 0000947639968 SAMSUDIN ALIMUN 12/1/1956 L
21100201 KABILA 0000947640262 ATI ADAM 12/1/1971 P
21100201 KABILA 0000947640352 ABDUL WAHID ALIMUN 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000947640688 FATMAWATI ALIMUN 12/1/1989 P
21100201 KABILA 0000947641342 FARIYANSA ARSAD 12/1/2004 L
21100201 KABILA 0000947642962 IWAN USMAN 9/1/1979 L
21100201 KABILA 0000947643322 HASNI MAHMUD 12/1/1980 P
21100201 KABILA 0000947643939 HUSAIN USMAN 9/1/2006 L
21100201 KABILA 0000947644525 SUDIRMAN PAUDI 5/1/1959 L
21100201 KABILA 0000947644648 HASNA YUSUF 12/1/1962 P
21100201 KABILA 0000947644751 ALFRED PAUDI 4/1/1986 L
21100201 KABILA 0000947645469 NURAIN PAUDI 11/1/2001 P
21100201 KABILA 0000947645875 ISWAN LAIYA 3/1/1970 L
21100201 KABILA 0000947645987 RENI DAUD 4/1/1971 P
21100201 KABILA 0000947646606 RAHMAT LAIYA 2/1/1992 L
21100201 KABILA 0000947646999 RASID LAIYA 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000947647089 SRI NANDA LAIYA 12/1/1998 P
21100201 KABILA 0000947648237 TAUFIK LAIYA 12/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959453087 ISMAN AHMAD 9/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959453605 HARUN AHMAD 12/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959453763 SANDI AHMAD 2/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959454123 MOH ZULVIKRAM AHMAD 10/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959454189 HAMDAN AHMAD 3/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959455427 IRMAWATI NGOBUTO 5/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959456013 SALMAN AHMAD 12/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959456608 HERIYANTO RADJAK 12/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959457172 RIFYAL AHMAD 12/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959457576 HAWA ISMAIL 6/1/1936 P
21100201 KABILA 0000959457734 HASAN SUAIBA 12/1/1949 L
21100201 KABILA 0000959457857 ICE YUSUF 6/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959457925 ERNI AHMAD 8/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959458149 SITI MAGFIRA RADJAK 6/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959458397 SOPYAN SUAIBA 11/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959458454 VIVI USTIWATI RADJAK 8/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959458577 ABDUL DAHLAN SUAIBA 8/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959458689 SRI PUSIYANTI RADJAK 8/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959458915 IBRAHIM PAKAYA 11/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959458937 HALIMA A RAJAK 9/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959458959 HENDRIK PAKAYA 8/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959459466 ZEFRI NASARU 2/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959459567 MARNI SUAIBA 6/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959459973 MOH ALNABIL DEDE 4/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959460164 INAYAH RAMADANI DEDE 9/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959460704 MOHAMAD MANAIYA 6/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959460906 NENGSI YANTU 9/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959461389 FIKRAN MANAIYA 8/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959461503 LESTARI MANAIYA 11/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959461558 NURAIN MANAIYA 1/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959461738 HASNI ANALI 6/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959462741 ARWIN MANAIYA 3/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959463573 FERDINAN NASARU 1/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959464271 MOH AL AZHAR NASARU 11/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959465114 MUHTAR YUSUF 10/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959465351 MUSTAR USMAN 12/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959465485 KARDINA AYUBA 5/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959465586 REGITA YUSUF 7/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959465654 OPIN POLIMENGO 1/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959465981 ISMAIL USMAN 10/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959466069 FAZILIA YUSUF 10/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959466093 JAIKAL PUTRA 11/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959466497 IWAN ADAM 12/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959466791 MOH USMAN 3/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959466868 FADLUN RAHMAN U 4/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959466971 MARWAN BADU 12/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959467048 ONCE SULEMAN 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959467105 CANDRA BADU 12/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959467667 ZIAD BADU 12/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959467915 DJAFAR GANI 10/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959468128 SUWARNI LIPOTO 6/1/1968 P
21100201 KABILA 0000959468196 IRMAN KADIR 6/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959468231 REFLIN GANI 10/1/1986 L
21100201 KABILA 0000959469063 ASNI KADIR 6/1/1953 P
21100201 KABILA 0000959469107 RAMLI GANI 8/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959469355 ARJUN KADIR 6/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959469412 SYARIF KADIR 3/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959469669 SERLI YUSUF 5/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959469783 FERIYANTO GANI 12/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959469963 SITI RAHMATIYA KADIR 4/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959470154 RAHMAWATI GANI 12/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959470841 USMAN ANALI 7/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959471201 YANTO MUSTAPA 5/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959471289 YULI GANI 7/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959471752 MEYLAN MUSTAPA 3/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959471943 HERLINA MAHMUD 3/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959472191 ANDI YUSUF 11/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959472606 HERDIYANTO MAHMUD 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959472854 SRI RAHAYU SALEH 6/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959473089 DEA RAHMAWATI ANALI 5/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959473361 ARMAN MUSA 2/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959473675 YULAN HANDAYANI YUSUF 1/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959473708 VIA OKTAVIANI YUSUF 10/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959474147 ALYA AGUSTINA YUSUF 8/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959474182 RULIYANTO IBRAHIM 1/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959474248 NURLIAN LAMBAKARANG 7/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959474384 ARMINA ADAM 2/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959474417 JULFA IBRAHIM 8/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959474643 REFAN IBRAHIM 5/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959397761 OLIS ISMAIL 11/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959397873 RISKI KONILI 1/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959398165 FIKRI KONILI 3/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959398222 MOH ABIN YUSUF 3/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959398334 RIFALDI 2/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959398481 IKBAL KONILI 9/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959398536 RIFKI 5/1/2011 L
21100201 KABILA 0000959399897 YASIN DEHIYO 11/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959400303 LISNA ADAM 10/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959400955 SANDI DEHIYO 3/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959401012 KHAIRUL DEHIYO 9/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959401359 FATMA IBRAHIM 12/1/1961 P
21100201 KABILA 0000959401541 YACOB ADAM 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959404454 YUSUF MONOARFA 12/1/1969 L
21100201 KABILA 0000959404779 HADIDJA HAMUNTA 12/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959405927 HAMRIN MONOARFA 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959406186 HAMSIN PAKAYA 1/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959406783 REFLIN USMAN 6/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959407233 REYNALDI PAKAYA 3/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959407503 REVAYANTI TAIB 4/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959407918 HURIKO BONENEHU 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959408188 RAHMAT AMAY 12/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959408493 IDRIS LAMADA 6/1/1956 L
21100201 KABILA 0000959408897 HADIDJAH KADIR 5/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959409505 APRIYANTO KARIM 11/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959409584 NURHAYATI LASANGOLI 6/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959409933 ABDUL ZAINAL KARIM 11/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959410113 MOHAMAD KAMUSIBA 4/1/1942 L
21100201 KABILA 0000959410528 NURHANI HASAN 5/1/1944 P
21100201 KABILA 0000959410822 MARYAM MOHAMAD 9/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959411518 AGUS HASAN 8/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959412071 HARUN PAJO 7/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959412699 HARIYATI NOHO 8/1/1963 P
21100201 KABILA 0000959412835 MARWAN PAJO 3/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959413318 SUHARDIN PAJO 3/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959413904 SAMSUDIN ABJUL 12/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959414365 MONIRA ABAS 1/1/1958 P
21100201 KABILA 0000959414949 YUSUF POHEDI 12/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959415726 INO PADJA 12/1/1941 P
21100201 KABILA 0000959416569 HAPRIYANTO TOMINU 4/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959416997 RUSDIN TALANI 6/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959417234 FATMA SAHALI 1/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959417897 SOFYA CAHYUNI TALANI 9/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959418415 DWI OKTAVIA TALANI 10/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959418685 YAMIN SABU 12/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959419539 YUNINGSIH MOHAMAD 6/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959419967 YURNIATY SABU 6/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959420722 ANCE WANTAA 10/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959421363 NONI NUPU 5/1/1968 P
21100201 KABILA 0000959422454 HALIMA DUMA 7/1/1939 P
21100201 KABILA 0000959422612 YASIN LIPUTO 9/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959422678 YULI BOTUTIHE 7/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959422869 RENI LIPUTO 1/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959423051 NUR SALEH 2/1/1952 P
21100201 KABILA 0000959423387 APRIYANTO LALU 4/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959423433 MUHTAR HABU 6/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959424085 YURNI AHMAD 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959424219 RESAL HABU 1/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959424535 TRIYANTI HABU 8/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959425255 SAMSUDIN BOTUTIHE 7/1/1961 L
21100201 KABILA 0000959426447 SUDARTI PANIGORO 8/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959426853 AHMAD MONOARFA 6/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959427178 FARIDA ABDUL 9/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959428135 ANDI ANTA 12/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959428361 HAMURAT USMAN 12/1/1957 P
21100201 KABILA 0000959429204 ABD RAHMAN ANTO 1/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959429463 SRI WAHYUNI M SUN 11/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959429733 SUDIRO BADU 12/1/1957 L
21100201 KABILA 0000959430227 HADIJA HADI 12/1/1958 P
21100201 KABILA 0000959430341 DELVIA BADU 12/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959430712 RIZKI MOPANGGA 12/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959431195 IRWAN AGULU 3/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959431487 SISKAWATI K HULU 8/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959431825 PUTRI AGULU 12/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959431926 PUTRA AGULU 11/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959431972 NAJWA AGULU 4/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959432027 ISMAIL DJUMA 7/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959432051 SALMA LATIF 7/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959432152 ALVIN DJUMA 6/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959432477 TIAWATI DJUMA 8/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959432747 HUSIN KIAYI 2/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959432894 HASNA PANIGORO 11/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959433693 DELSI KIAYI 12/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959433873 ABDUL RAHMAT KIAYI 8/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959434187 ZURIYANTI KIAYI 3/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959434874 JABIR DUKOIYO 4/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959435065 DORIA KUASI 3/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959435199 ANDIKA DUKOIYO 11/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959435357 ARU TEYEBU 1/1/1926 L
21100201 KABILA 0000959435965 ISRAN DJUMA 12/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959436055 HARTATI MONOARFA 12/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959436606 ABD YAYAT DJUMA 8/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959437282 FEBRIYANTI DJUMA 7/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959438406 FITRIANI DJUMA 2/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959438518 AGUS UMAR 6/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959438608 KARMIN ISMAIL 11/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959439442 IBRAHIM UMAR 9/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959439701 WAHYUDIN UMAR 11/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959439868 MUSTAPA LALU 7/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959440329 SERNI ABUDI 9/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959440814 FRANGKI UMAR 12/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959441466 ARMANTO LALU 6/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959441613 ALVIYANTO LALU 11/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959441714 AISA LALU 10/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959441894 AHMAD KARIM 12/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959442917 INO UTINA 12/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959443277 FRANGKI KARIM 12/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959443312 AMELIA KARIM 12/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959443356 AMELINDA KARIM 12/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959443492 HUSAIN LAMUTO 10/1/1951 L
21100201 KABILA 0000959444324 MARYAM PAKAYA 5/1/1960 P
21100201 KABILA 0000959444908 ABD RAHMAN HUSAIN 5/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959445202 RIDWAN HUSAIN 1/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959445292 JONI USMAN 2/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959445382 SAMRIA FARID 9/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959445663 RAHMAWATI USMAN 6/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959446225 FELDI USMAN 2/1/1986 L
21100201 KABILA 0000959446372 MUS USMAN 8/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959446405 TJOAN W YUNUS 2/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959446912 APRIANA YUSUP 4/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959447351 ALYA RAHMAWIJAYA 3/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959447935 JULIYANTI WIJAYA 6/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959448756 SAIFUL MONOARFA 11/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959448791 SULASTRI ATUAJI 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959449151 SISWANDI MONOARFA 11/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959449972 SUSANDI MONOARFA 11/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959451322 AFANDI MONOARFA 9/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959451423 SRI RAHMAWATI MONOARFA 5/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959451939 MIS MONOARFA 6/1/1926 P
21100201 KABILA 0000959522152 FITRIYANTI TAHA 10/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959522185 FATMA LATAWA 2/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959522319 YAHYA YUNUS 9/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959522769 RUDIN HUSAIN 3/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959523107 MARYAM PAKAYA 10/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959523412 ANNISA HUSAIN 2/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959523467 MOH UMRAN HUSAIN 1/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959523535 HARTON NENTO 7/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959523592 TANTI UMAR 12/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959524042 JEIN LATAWA 1/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959524121 SITI MARIANI NENTO 1/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959524492 MARYAM LATAWA 10/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959525177 ISMAIL NENTO 2/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959525245 MOH MUKHLIS NENTO 12/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959525504 ABDULLAH NUSI 2/1/1950 L
21100201 KABILA 0000959525561 FATMA RADJAK 1/1/1952 P
21100201 KABILA 0000959525741 SUKU NUSI 7/1/1949 L
21100201 KABILA 0000959525943 YONAS PAKAYA 1/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959526448 HISAM TANGAHU 7/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959526461 WINDI TEYEBU 3/1/1989 P
21100201 KABILA 0000959526843 APRILIYA PAKAYA 4/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959527708 SULEMAN PONGOLIU 4/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959528272 SUDARMAN AMAY 3/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959529071 ULIN DUNGUTO 3/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959529093 RAHMA AMAY 2/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959529194 SAUMI ABDULLAH 12/1/1961 P
21100201 KABILA 0000959529339 HARLIN KANU 12/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959529363 NUR AINUN AMAY 1/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959529418 ASRI PONGOLIU 10/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959529475 AHMAD PONGOLIU 12/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959529879 ROSITA NANG 8/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959529982 RAHMAT USMAN 5/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959530015 CINDI PONGOLIU 7/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959530072 SAKINA USMAN 11/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959530195 OLIVIA USMAN 3/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959530285 IBRAHIM NUAYI 1/1/1957 L
21100201 KABILA 0000959530419 UMIRA MOLE 12/1/1939 P
21100201 KABILA 0000959530601 HERNI PAMA 7/1/1968 P
21100201 KABILA 0000959530904 RISKI NUAYI 2/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959530994 ARMIN TUADINGO 7/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959531297 ASRIANTO TIDJANG 9/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959531321 FERAWATI NUAYI 3/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959531376 RUSMIN SUAEHA 12/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959531859 SITRIYANI PONGOLIU 5/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959531894 MUAMAR DZAKY SATRIO 1/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959532063 IRA NUAYI 10/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959532219 FEBRIYANINGSIH MARUNA 7/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959532399 FATRA OKTAVIAHU MARUA 5/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959532737 FIKRI MARUA 7/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959532783 IBRAHIM SUMA 12/1/1943 L
21100201 KABILA 0000959533064 SIYA ADAM 12/1/1961 P
21100201 KABILA 0000959533176 RUSTAM ABDULLAH 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959533209 SANTI MOHI 11/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959533323 MOH ABDULLAH 4/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959533593 REDI MARUA 2/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959533738 YULIYANTI USMAN 10/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959533784 RAPLIN TUADINGO 6/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959534177 RIDWAN MALEO 12/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959534559 RAHMAWATI MOPANGGA 12/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959534695 KRISTIAN LAKACO 9/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959535044 FADILA MALEO 1/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959535112 MISRAN IBRAHIM 3/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959535584 ADHAN MALEO 12/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959535988 FANESA MALEO 12/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959536056 WINDI WIDYAWATI LAKACO 3/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959536146 HUSAIN PONGOLIU 2/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959536462 DARWIN SATIRA 12/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959536585 SATRIONI HAKIM 4/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959536642 ERTIN HASAN 10/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959536809 SITI RAHMATIYA HAKIM 11/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959536855 RAHMIYATI HAKIM 5/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959537259 SANTI YUNUS 7/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959537744 YULIANA SATIRA 9/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959537856 YULANDA SATIRA 7/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959537981 RAHMAN MINGGATO 8/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959538284 SRI AULIA SATIRA 1/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959538486 GAFAR SIKI 6/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959538969 YANTO TAHIR 12/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959539015 KISMAWATI USMAN 1/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959539127 MOH FITRAN GAFAR 9/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959539408 MOH SETIYAWAN GAFAR 8/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959539511 DESI GAFAR 12/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959539577 SRI WINDARI GAFAR 10/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959539871 HADIJA TOMINI 12/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959539915 TINI MOPANGGA 12/1/1951 P
21100201 KABILA 0000959540073 RONAL TAHIR 12/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959540231 MOH SUWANDI GAFAR 6/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959540466 MEDI KOBIS 7/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959540567 HASNA HAMZAH 2/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959540668 RIYAM MINGGATO 7/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959540894 TAUPIK MINGGATO 8/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959540962 SAMSUL ABDUL RAJAK 2/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959541366 KALISTA TAHIR 1/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959541478 SALMIN ANWAR 12/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959541489 MOH RAFLI TAHIR 12/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959541827 SATRIA HASAN 5/1/1973 P
21100201 KABILA 0000959375316 HARIS HUSAIN 8/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959375981 SITI MARSELA KARIM 5/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959376295 NUNING MOWUU 7/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959376453 CESIA PRATIWI KARIM 12/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959376565 RATNA HUSAIN 5/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959376611 ABD RAHMAN HUSAIN 5/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959376846 HAMID ADAM 6/1/1963 L
21100201 KABILA 0000959376958 ADRIAN POMOALO 9/1/1965 L
21100201 KABILA 0000959377331 AISA AHMAD 6/1/1959 P
21100201 KABILA 0000959377454 SARIPA ABJUL 7/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959377825 AWAN POMOALO 7/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959377869 JENI POMOALO 7/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959378062 SAHARA BONE 10/1/1959 P
21100201 KABILA 0000959378872 YURNANITA KARIM 11/1/1989 P
21100201 KABILA 0000959378938 ZAINAL YACOB AHMAD 1/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959379041 KARTIN KUMADJI 7/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959379658 YUSUF POLINE 12/1/1948 L
21100201 KABILA 0000959379761 MISRAN DJALA 12/1/1958 P
21100201 KABILA 0000959380119 DIAH PUTRI TESWI AHMAD 10/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959380536 MOH RABIL SAPUTRA AHMAD 4/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959380661 WAHAB KARIM 10/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959381087 KARDINA YUSUF 7/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959381267 SULEMAN ABDULAH 2/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959615144 FARHAN HIDIYANGI 12/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959615695 HARUN HUSAIN 12/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959615807 ERNI KADIR 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959616461 SAMSUL HUSAIN 11/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959616718 RAIS HUSAIN 10/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959619339 SAKINA HUSAIN 8/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959619925 ISMAIL HUSAIN 8/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959620138 RONI IBRAHIM 2/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959620544 FITRI IGIRISA 4/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959620689 RIVALDI IBRAHIM 5/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959621769 LUKMAN BAKARI 11/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959622254 FITRI HUMALANGGI 1/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959622445 CERLI NATASYA BAKARI 5/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959622669 BAKA IGIRISA 12/1/1935 L
21100201 KABILA 0000959623031 ABU HARUNA 12/1/1941 P
21100201 KABILA 0000959623132 GUNTUR ALI 8/1/1961 L
21100201 KABILA 0000959623784 SOFYAN AKIB 8/1/1961 P
21100201 KABILA 0000959624144 RAHMAT ALI 8/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959624842 RONAL LATALA 12/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959625415 SIU HUSAIN 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959625808 RAHMATIA LATALA 12/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959626146 NUNE IGIRISA 12/1/1944 L
21100201 KABILA 0000959627272 ARJUNAIDI KUDJI 3/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959627621 RUSDIN DJUNAID 5/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959627992 NINI YUSUF 2/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959628249 JUFRI DJUNAID 3/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959628903 SUWARDI DJUNAID 1/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959629353 ADAM KARIM 12/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959629397 SARWIN SULEMAN 12/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959629724 MOH FIKIRI KARIM 12/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959629959 MERSITA KARIM 3/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959630038 SAIRA MALAPO 12/1/1949 P
21100201 KABILA 0000959630477 UDIN TOLIWU 12/1/1956 L
21100201 KABILA 0000959630567 YENI IGIRISA 9/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959631298 NELA TOLIWU 4/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959631851 FITRI TANAIYO 6/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959632367 RATNA HUMALANGGI 9/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959632514 SUMIYATI ISMAIL 3/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959633199 ZULKIFLI ISMAIL 2/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959633537 LILIYANTI TANAIYO 4/1/2011 P
21100201 KABILA 0000959635664 AZIS KARIM 12/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959635811 SARTIN MUSA 12/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959635877 DANIAL DARISE 12/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959636643 MURFADILA DARISE 12/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959637532 JEIN KARIM 12/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959637655 YUNUS MUSA 12/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959638217 OLAN MUSA 12/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959643033 HUSAIN DAYA 11/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959643314 JENI DAULIMA 1/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959643448 RIFALDO DAYA 8/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959644449 RAHMAT TRINANDO DAYA 12/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959648231 IKO KARIM 12/1/1955 P
21100201 KABILA 0000959648591 SUNARTI MOHULAYINGO 12/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959648657 IWAN USMAN 12/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959648861 ELVIN JAMAA 8/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959649153 SUPANTO USMAN 10/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959649254 JONI BAKARI 12/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959649513 ASTUTI MANTU 12/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959650187 GILANG BAKARI 12/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959650828 AHDIN MUSTAPA 12/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959651245 IRAWATI MATOKA 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959651638 SATRIA MUTAPA 12/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959651875 PARAMITA MUSTAPA 12/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959652145 MOH MUSTAPA 12/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959655003 MOHAMAD KIMER AMANU 12/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959655216 WIWIN ISMAIL 12/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959655813 RIKI AMANU 12/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959655993 RIO AMANU 12/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959656217 AMEL AMANU 12/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959656555 ALDO AMANU 12/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959656678 HARIS YUSUF 12/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959657444 HADIJA KUNAI 12/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959657984 HIKMAWATI HASAN 12/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959658535 ERWIN YAHYA 12/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959658682 SARTIN MOHAMAD 12/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959659018 NIRWANDA YAHYA 12/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959661426 FITRIYANI HASNAWI 12/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959663733 SUPARNO MARUF 12/1/1947 L
21100201 KABILA 0000959663834 RAMLA HALID 12/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959664554 ANITA MARUF 12/1/1989 P
21100201 KABILA 0000959664881 SURYA MARUF 12/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959666782 MOHAMAD DJ TUE 1/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959666951 HADIDJA PAKAYA 12/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959667838 FATMA MOHAMAD 10/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959667851 AYU CAHYANI MOHAMAD 7/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959668413 ADITYA SARTIKA MOHAMAD 5/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959668558 AMNA MOHAMAD 12/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959669302 DIKI RATUWELA 8/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959673137 AWIN PALINTO 2/1/1965 L
21100201 KABILA 0000959673969 SELA RATUWELA 2/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959674149 MASTIN PAKAYA 6/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959675231 FITRIYANTI PALINTO 6/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959677413 NIRMALA PALINTO 4/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959678335 MOH RISAL PALINTO 4/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959679189 ANI SALIHI 12/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959679325 INA PAKAYA 12/1/1952 P
21100201 KABILA 0000959679718 ANDRI SALIHI 12/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959680449 SAIFUL KAHALI 1/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959681619 MARYAM SALIHI 8/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959682655 ARIYANTO HUSAIN 12/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959683342 ALVIN MUSA 1/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959683983 CELSI MUSA 4/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959684466 ANASTASIA KAHALI 4/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959684499 IWAN KAHARU 12/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959684973 HARISA HASAN 12/1/1960 P
21100201 KABILA 0000959685017 FITRI AHMAD 12/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959685164 FLORINA PAKAYA 12/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959685715 JUWITA KAHARU 12/1/1987 P
21100201 KABILA 0000959685851 MOH HAIKAL HUSAIN 12/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959686108 RAHMAT KAHARU 12/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959686593 MOH JULFIKAR HUSAIN 12/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959686672 ZULKIFLI KAHARU 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959686705 HAMID MOODUTO 9/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959686964 MOHAMAD LAMUDE 12/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959687267 MARYAM ANYOU 12/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959687381 ISMAIL LAMUDE 12/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959687414 LASMIN LAMUDE 12/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959688202 RADI BUKA 12/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959688527 FANTRIS MOODUTO 9/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959688549 RUGAIYA POLAMOLO 12/1/1946 P
21100201 KABILA 0000959689056 TOMI AHMAD 2/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959689991 NOVIANTI OANEO 11/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959690158 VEREN AHMAD 4/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959690305 DJOIS MARUF 12/1/1955 L
21100201 KABILA 0000959690463 NURLAILA MAHMUD 12/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959690507 RAHMANIA MARUF 4/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959690777 RAHMALIA MARUF 4/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959690856 MUSTAPA P UWA 12/1/1969 L
21100201 KABILA 0000959690981 SRI AMELIA AHMAD 7/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959691194 OLIS KUNAI 12/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959691418 RIVAI MUSTAPA 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959691701 ANDRIAN AHMAD 8/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959691993 ARIN AHMAD 5/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959692015 HAJARA YUSUF 6/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959692072 HERMAN TOME 3/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959692926 YULIYANTI TOME 6/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959693657 MARTEN TOME 3/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959694873 FARID TOME 5/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959695132 YUNUS USMAN 7/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959696403 SUFRIN ANTU 11/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959696875 IKA BELLA USMAN 11/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959698631 SITI SEPTIANI USMAN 9/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959699327 TRI NATALI USMAN 12/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959699698 MOH FADLAN USMAN 4/1/2011 L
21100201 KABILA 0000959700508 RAHMAN HASAN 2/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959701432 KASMAN MAKIDU 5/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959701757 YURIKE HASAN 3/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959703423 SAMSUDIN DAUD 7/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959703737 KARTIN NIHE 5/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959703783 NOVIYANTI DAUD 10/1/1989 P
21100201 KABILA 0000959704053 AGUS DAUD 8/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959704953 WARNO KOBIS 7/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959705087 KASMIN HARUN 11/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959705212 NANANG DAUD 12/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959705313 YULYA KOBIS 1/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959705482 SIRAJUN POMONTOLO 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959705706 HAIRI MAKU 3/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959706281 SITI ZENAB POMONTOLO 2/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959706303 IRWAN KADIR 3/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959707247 HALIMA POMONTOLO 8/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959707282 AFRIDA POMONTOLO 4/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959708676 SURIYATI YUSUF 2/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959708834 SRI INTAN UMAR 10/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959708878 ZULKIFLI KADIR 1/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959711916 FELIS TANOI 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959712884 ASTIN HUNTA 7/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959713187 MOH TANOI 6/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959713514 REHAN TANOI 12/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959713582 IWAN DJAFAR 12/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959713672 NOVI TALE 7/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959714302 WELAN DJAFAR 1/1/2011 P
21100201 KABILA 0000959714717 HUSIN PALIYA 9/1/1963 L
21100201 KABILA 0000959715573 SUPRIN PAKAYA 8/1/1961 P
21100201 KABILA 0000959715832 PRISKAL PALIYA 12/1/1986 L
21100201 KABILA 0000959716541 SUPRIYANTO PALIYA 12/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959717226 ABD RAZAK ISIMA 12/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959718611 HUSAIN BAKARI 6/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959718813 SURIYANTI MERTOSONO 6/1/1963 P
21100201 KABILA 0000959719116 SITI HARMIAN BAKARI 5/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959719465 ZABIR BAKARI 7/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959719544 IDRIS NUAYI 6/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959719645 SAMUN BAKARI 1/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959719757 KARTIN NASIBU 8/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959720725 SITI KHADIJAH BAKARI 3/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959721208 HERMAN LIHAWA 3/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959721423 FEBRIYANTI BAKAR 2/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959721546 ALISA LIHAWA 7/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959721603 SUDI ADAM 2/1/1955 L
21100201 KABILA 0000959721827 ABDULAH NUAYI 9/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959722492 HABIBA RAHMAN 7/1/1960 P
21100201 KABILA 0000959722749 ARYANTO ADAM 7/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959722817 RABIA ISMAIL 1/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959723144 ADAM LATIF 1/1/1944 L
21100201 KABILA 0000959723166 RAHMAWATI NUAYI 10/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959723267 AGUS LATIF 12/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959723943 RUIBA KASIM 7/1/1968 P
21100201 KABILA 0000959724022 NURDIN HASAN 5/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959724257 MOH RIZKY KASIM 11/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959724821 MIN SATIRA 11/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959725146 IDRIS DALALI 2/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959725181 MERLIN HUNTA 3/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959725304 YUNITA HASAN 9/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959725405 RAHMAT SYAWAL 3/1/1986 L
21100201 KABILA 0000959725912 MANSYUR LAKUTU 1/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959725989 DESI TRIYAWATI SYAWAL 9/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959726586 SAIFUL ISMAIL 12/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959726676 YANTI HIPPY 12/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959727216 ASTIN ABDULLAH 3/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959727352 RAHMAT LAKUTU 1/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959727396 SAFRUDIN LAKUTU 1/1/2011 L
21100201 KABILA 0000959727475 SUTRISNO ISMAIL 11/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959727655 FATMA ISMAIL 4/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959727701 MOH IQBAL ISMAIL 9/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959728724 BINTULI AKENGO 3/1/1932 P
21100201 KABILA 0000959728959 HASMA HASAN 1/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959729095 RIDWAN SATIBI 8/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959729545 RAFLI SATIBI 11/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959730895 PRISMA SATIBI 9/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959731007 RONALD YUNUS 12/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959731233 MOH RAMDAN YUNUS 9/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959731391 KADIR SUNTU 7/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959732278 SOFYAN IBRAHIM 10/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959733156 ZUFRI KADIR 9/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959733876 RAHMAN KADIR 12/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959734416 HALIM KADIR 7/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959734754 RISNA DJAKARIA 6/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959734888 YUSRI HUSAIN 8/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959735283 ZEFRI DJUI 4/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959735338 YUSUF BIHAKY 9/1/1963 L
21100201 KABILA 0000959735406 HENI HASAN 3/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959736003 YENDRI BIHAKY 9/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959736082 ZIAN DJUI 6/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959736137 MOH RIZKI BIHAKY 1/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959736183 YURIKE BIHAKY 8/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959736385 CINDRI DJUI 11/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959736712 CANDRA DJUI 1/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959736734 RUSTIN UMAR 12/1/1957 P
21100201 KABILA 0000959737588 SRI NANGSI DAITOMA 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959738016 AISA KANTU 2/1/1953 P
21100201 KABILA 0000959738185 IIN HASYIM 3/1/1989 P
21100201 KABILA 0000959738343 NOVIA HASYIM 11/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959738657 ABD MALIK LUMUWU 6/1/1945 L
21100201 KABILA 0000959739467 MARDIA BATUKARANG 1/1/1949 P
21100201 KABILA 0000959739557 CLIF LIO IBRAHIM 8/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959740468 ARIFIN YAHYA 9/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959740604 AFDIYANTO LALU 12/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959740874 RAMIN NUAYI 8/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959741335 SUMARNI ALHABSI 3/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959741381 JULKIFLI ALHABSI 4/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959742101 APRIZAL NUAYI 4/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959742279 YUSMIATUN YAHYA 1/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959742314 HASAN HATI 7/1/1950 L
21100201 KABILA 0000959742461 RAIPA HATI 7/1/1955 P
21100201 KABILA 0000959742808 MOH FIKRAN NUAYI 7/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959743416 IYUT ANTUTA 11/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959743585 HARUN TUDJA 12/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959743888 SISKAWATY HAMID 7/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959743923 HERIS LAMIDUN 7/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959744158 WARNI BOTUTIHE 6/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959744406 SINTA LAMIDUN 8/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959744441 MUTIA S LAMIDUN 11/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959745273 RAHMAWATY TUDJA 12/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959745431 TRI ISWAHYUDI LAMIDUN 10/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959746072 RAHMAT ISMAIL TUDJA 9/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959746318 SRI RAHAYU TUDJA 8/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959746454 FENDY AHMAD 7/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959747174 YENI SUNTU 6/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959747308 SANDRA AHMAD 6/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959747444 STEVANA AHMAD 1/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959747714 TRISANDI AHMAD 9/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959748783 RUDIANTO RAHMAN 3/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959748974 SUHARTIN ISHAK 3/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959749525 IQBAL RAHMAN 10/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959749661 SAHRUL MUSTAPA 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959749738 AKMAL RAHMAN 3/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959753586 HAJIRA AHMAD 12/1/1952 P
21100201 KABILA 0000959754879 DELSIANA ABDULLAH 12/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959754958 HENDRA ISMAIL 8/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959755048 JELMI USMAN 3/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959755419 TITIN ISMAIL 7/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959755713 HAWA SULEMAN 7/1/1954 P
21100201 KABILA 0000959756117 SYAIFUL MAHMUD 7/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959756995 LOAN SUE 7/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959758143 SADWAN MAMUD 8/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959758571 ABDUL WAHID MAMUD 7/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959758615 SURYAN KATILI 1/1/1961 L
21100201 KABILA 0000959758751 YULIYANTI KATILI 6/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959759998 TAHIR KADIR 1/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959760639 DOLI AHMAD 5/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959761539 RAHMAT KADIR 1/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959813425 APIPA LAHABU 12/1/1951 P
21100201 KABILA 0000959813559 YUSRANDA NURUDJI 8/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959813897 DARWIS SAFII 1/1/1965 L
21100201 KABILA 0000959813954 YUSNI ISMAIL 12/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959814099 INDRI SAFII 11/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959815056 RANDI SAFII 8/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959815091 MOH TAUFIK SAFII 7/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959815732 IRWAN LEPI 4/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959816441 LIAN HASAN 7/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959816531 AMIR LEPI 4/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959816621 ALMAWATI LEPI 10/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959817519 AHMAD HASIB NURDIN 11/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959818386 ERPIN MOHAMAD 9/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959819466 EKA VALENTINA NURDIN 5/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959819938 DWI IRFAN NURDIN 4/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959821389 ARIFIN MOHUNE 4/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959821514 ASNA TAHIR 8/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959821907 ISKANDAR MOHUNE 6/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959822043 INDRAWATI MOHUNE 7/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959822954 FITRIYANTI TAHIR 8/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959823729 IRWAN KIAYI 3/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959826161 ASTUTI AHMAD 10/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959826284 RAHMAT KIAYI 7/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959826598 NURLIA KIAYI 12/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959827522 IBRAHIM KIAYI 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959828624 MUSLIM KIAYI 12/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959829017 SARIPA AHMAD 12/1/1935 P
21100201 KABILA 0000959835712 WIWIN MOHAMAD 4/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959836239 SAKILA MOHAMAD 6/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959836893 ARIDI MOHAMAD 12/1/1957 L
21100201 KABILA 0000959837005 NOU TOWENO 7/1/1956 P
21100201 KABILA 0000959839367 ISMAIL YAIDI 8/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959840223 MUSTAFA KAYIU 7/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959841009 SALMA BEMPA 6/1/1972 P
21100201 KABILA 0000959841281 HARUN KAIYU 10/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959841494 ABDURAHMAN KAIYU 7/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959841641 SARTON SALIM 7/1/1958 L
21100201 KABILA 0000959841944 HAJARA ABA 6/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959841999 MOHAMAD SALIM 10/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959842157 LIVI SALIM 3/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959842225 DJUMA LASIMPALA 12/1/1939 L
21100201 KABILA 0000959842934 MAIMUNA MAULO 12/1/1944 P
21100201 KABILA 0000959843452 ROBIN BAUSIN 12/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959847063 ARIDUN NANUE 8/1/1965 L
21100201 KABILA 0000959847682 HASAN HASUE 7/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959848356 HADIJA YUNUS 8/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959850112 LIAN ABDJUL 6/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959850336 SALEHA KAYIRUPAN 7/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959850797 YULI ABAS 8/1/1949 P
21100201 KABILA 0000959854869 MAIMUNA MAZIZI 12/1/1941 P
21100201 KABILA 0000959857075 SULEMAN NENO 12/1/1938 L
21100201 KABILA 0000959858111 FARIDA HULOPI 6/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959858526 KASMIN NENO 11/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959858763 FARHAN NENO 6/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959858932 ROBIN NENO 2/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959859257 OTAN NENO 5/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959860192 UNANTI LADJI 2/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959860359 SAFRIYADIN BAUSIN 6/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959860451 MOH ILHAM 12/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959860631 HASYIM YUSUF 7/1/1942 L
21100201 KABILA 0000959861867 MARYAM YANTU 5/1/1946 P
21100201 KABILA 0000959862328 HERMANTO UMUR 7/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959864646 RONI HULUKATI 3/1/1969 L
21100201 KABILA 0000959865052 SARTIN BAKARI 1/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959865917 MOH RAMDAN H 12/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959866391 NURAIN HULUKATI 8/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959867144 KARTIN PAKAYA 12/1/1941 P
21100201 KABILA 0000959867212 WARMAN ALI 7/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959868448 SYAIFUL HARUN 5/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959868876 ERNA DAANGO 11/1/1987 P
21100201 KABILA 0000959869326 INTAN HARUN 8/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959869506 RAHMAT HARUN 2/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959869653 SAMIN HUSUNA 5/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959869912 IDRIS YUNUS 6/1/1960 L
21100201 KABILA 0000959869956 ZENAB AHMAD 6/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959870327 CINDRA YUNUS 6/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959870485 DANI OLANJU 11/1/1953 L
21100201 KABILA 0000959870531 RISDA DJIBU 9/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959871137 ETI MANEKE 2/1/1958 P
21100201 KABILA 0000959871205 NOVARIYANTI HUSUNA 11/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959871543 FEBRIYANTI HUSUNA 1/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959871655 ANISA OKTAVIANI H 10/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959871756 KUCU OLANJU 7/1/1983 L
21100201 KABILA 0000959872342 NOVA SUDURI 7/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959873218 UDIN KUNJAI 6/1/1963 L
21100201 KABILA 0000959873602 SAIDA BONE 10/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959873725 HASAN GANI 8/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959873995 MASTIN GANI 10/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959874581 LOLANTI MALAPO 9/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959875165 SALMA KARIM 7/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959875209 SATRIA NOIYO 6/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959875299 GITA NOIYO 11/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959875727 ANTON KAMSIA 7/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959876289 FIKRAN NOIYO 12/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959876842 FIKAL NOIYO 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959877134 HAIKAL NOIYO 11/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959877415 ABDUL RAHMAN ISMAIL 8/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959877505 IRAWAN ENTE 12/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959878225 FIFI LANTANG 12/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959878269 ZENAB OLANJU 2/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959878304 ERWIN ISMAIL 2/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959878945 ALFIAN ENTE 12/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959879171 REGIS ISMAIL 7/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959879261 RIFAL ENTE 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959879788 ARIFIN ISMAIL 10/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959880306 NURJANA ISMAIL 8/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959880374 HASNAWATI ISMAIL 9/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959882308 RAHMAN IDRIS 4/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959882422 AKO ANTU 6/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959882455 NENI PIDU 11/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959883219 AKBAR IDRIS 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959883388 ZULIANA IDRIS 7/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959883636 NABIL IDRIS 11/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959883838 SARLIAN ANTU 2/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959884053 SELVIANA ANTU 11/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959884277 RIZKA ANTU 8/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959885188 USMAN ANTU 1/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959886009 HASAN LATIF 12/1/1945 L
21100201 KABILA 0000959886347 MARYAM UNAIYA 2/1/1946 P
21100201 KABILA 0000959887462 DANI SUNTA 3/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959888338 LINTJE MANTU 2/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959889519 TAUFIK SUNTA 5/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959889789 ZULKIFLI SUNTA 12/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959890026 YUNUS BAKARI 12/1/1968 L
21100201 KABILA 0000959890094 DJARINO MAKU 12/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959890239 TANTI KIRANI SUNTA 10/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959890296 MOH RIZKYFANI SUNTA 3/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959891613 SARTIN BAKARI 10/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959892366 FATMAWATI BAKARI 11/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959892557 USMAN ABAS 9/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959892794 LAILA YUNUS 6/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959892974 RIZKIYANTO ABAS 3/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959893828 DINDA RAHMAWATI 12/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959893975 JAINAL MALIK 12/1/1983 L
21100201 KABILA 0000959894021 FADIRA MALIK 12/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959894278 PRABOWO SAPUTRA 12/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959894414 ZULKARNAIN ABAS 5/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959474845 ALDI MUSA 11/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959475734 NURAINI USMAN 4/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959475789 ARDIN ADAM 7/1/1955 L
21100201 KABILA 0000959475903 RATNO MINGGATO 5/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959476026 RATNA PAKAYA 2/1/1964 P
21100201 KABILA 0000959476274 ABDUL HASAN DATAU 3/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959476364 SOFYAN DJUMA 1/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959476419 RASUNA S WALANGADI 7/1/1956 P
21100201 KABILA 0000959476443 YASIR ISA 4/1/1955 L
21100201 KABILA 0000959476476 INANG S HADO 8/1/1984 P
21100201 KABILA 0000959476713 SUSIN KUNAI 2/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959476847 PUTRI AMELIA DJUMA 9/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959476904 SANDRA DEWI DATAU 12/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959477185 ANDRIYANTO DATAU 2/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959477602 SRI MUTIA DATAU 5/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959477681 ZIHRAN DJUMA 11/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959478219 NURMILA HASAN 6/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959478243 ROHANA YAHYA 6/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959478276 LAILA Y ISA 5/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959478445 NURHAYATI HASAN 7/1/1997 P
21100201 KABILA 0000959478535 SAIFUL Y ISA 9/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959478873 SAKINA Y ISA 8/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959478928 ABDUL RAHMAN ZAKARIA 10/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959479492 ADITYA ZAKARIA 6/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959479547 YUSRIN ZAKARIA 6/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959479672 SARDIN HADJU 8/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959479806 SARTIN HABU 11/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959480289 GAFAR GOBEL 6/1/1942 L
21100201 KABILA 0000959480458 NURSASTI HADJU 5/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959480831 AL RAMDAN HADJU 11/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959481483 ASWIN DARISE 8/1/1956 P
21100201 KABILA 0000959481685 ADRIAN ANTU 7/1/1936 P
21100201 KABILA 0000959481999 ARMIN AKUBA 4/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959482146 FAISAL HAKAKONO 7/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959482495 ALEX PAKAYA 5/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959482539 MELYAN WARTABONE 5/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959482956 DESI AKUBA 12/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959483261 REYN AKUBA 5/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959483294 FITRIYANI AKUBA 9/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959483417 RADLIN SUMOYONG 3/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959483575 ABDULWAHAB HASAN 1/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959483632 IQBAL MOHAMAD 3/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959483878 NIELIYANA PAKAYA 10/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959484161 RAHMATIA USMAN 3/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959484778 ROKIM 11/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959485241 RASNIN MARSIKI 2/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959485443 NINI NURAINI 3/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959485509 INNA DIALESTARI 7/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959485566 NURDIN PANO 5/1/1950 L
21100201 KABILA 0000959485601 KARTIN BUSURA 9/1/1959 P
21100201 KABILA 0000959485803 SULEMAN PANO 1/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959485858 MOH SAHRUL PANO 9/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959486095 ANTON MAHMUD 6/1/1964 L
21100201 KABILA 0000959486286 HASAN TALAGO 1/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959486646 SABRIN MAHMUD 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959486951 HADIDJAH HASAN 4/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959487039 SRI NOVIA TALAGO 11/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959487748 HAPNI MAHMUD 4/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959488121 RAHMAT TOLAGO 3/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959488378 SRI ANGGRIANI TALAGO 8/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959488391 AIRA OKTAVIANI TALAGO 10/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959488918 ALI GANI 12/1/1955 L
21100201 KABILA 0000959488986 FAHRUL MAHMUD 5/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959489111 SYARIFUDIN DAUD 3/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959489201 SUKATMI POLIHITO 7/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959489245 ANDRI WARTABONE 5/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959489965 INDRIYANI WARTABONE 9/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959490134 JUMABIL DAUD 6/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959490448 SITIMAIYLA DAUD 3/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959490718 SUMARNI MOHAMAD 9/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959490966 FATRA GANI 4/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959491934 YUSDIN GANI 12/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959492485 DJAMILU AHMAD 12/1/1936 P
21100201 KABILA 0000959492788 ALIMIN DINA 7/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959492812 NILAWATI DJAKARIA 11/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959492845 ABDULLAH UMAR 12/1/1963 L
21100201 KABILA 0000959492889 DIANCE UMAR 6/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959493352 FERAWATI DINA 2/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959494465 FARHAN DINA 9/1/2005 P
21100201 KABILA 0000959495174 ARIYANTO UMAR 10/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959495422 MOH ADAM DINA 1/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959501441 LAILA USMAN 3/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959504624 IBRAHIM KADIR 4/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959505254 HAMID NOHO 12/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959505671 BARCO BARUADI 7/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959505827 RASU SUMOYONG 8/1/1969 P
21100201 KABILA 0000959506108 HAMIN BARUADI 7/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959506457 NURYANTI BANGULU 12/1/1985 P
21100201 KABILA 0000959506481 AGUSTINA BARUADI 8/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959507728 ISMAIL IDRUS 11/1/1959 L
21100201 KABILA 0000959508011 HAPISA JUMURA 10/1/1959 P
21100201 KABILA 0000959508606 ROY ISMAIL 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959508977 RISMAN ISMAIL 12/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959509326 SUWARDI PAKAYA 7/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959509787 AGUSTIN PAKAYA 8/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959510316 NURFADILA PAKAYA 10/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959510575 SELVI PAKAYA 11/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959510755 VIRSA PAKAYA 7/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959511047 YULIANA MOHAMAD 10/1/1974 P
21100201 KABILA 0000959512285 SAMSUDIN PAKAYA 4/1/1958 L
21100201 KABILA 0000959512702 DINCE MONOARFA 7/1/1945 P
21100201 KABILA 0000959512871 HANIRA BAUDI 1/1/1955 P
21100201 KABILA 0000959513095 ISMET MANALI 7/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959513488 ISMONDARI MOJO 8/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959513591 MAJID MANALI 3/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959513984 AHMAD HIDAYAT PAKAYA 6/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959514164 ZAINUDIN MANALI 6/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959514579 SULEMAN MANALI 5/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959514963 RATNA LALU 2/1/1947 P
21100201 KABILA 0000959515334 ISKANDAR MODJO 4/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959515918 ALAN BOTUTIHE 6/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959516019 SANTI LASULIKA 4/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959517393 YULAN BOTUTIHE 3/1/2000 P
21100201 KABILA 0000959517461 DARMA LINGUDE 9/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959517573 ALFIRANI BOTUTIHE 9/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959518045 MOHAMAD ILHAM BOTUTIHE 2/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959518451 ADRIANA HAMBA 5/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959518517 SAMSUDIN HASAN 8/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959518719 YUSUF HASAN 3/1/1987 L
21100201 KABILA 0000959518743 SARIPA KUDU 3/1/1957 P
21100201 KABILA 0000959519788 FENDI HASAN 3/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959520014 KASIM ANYOLI 7/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959520104 MOH TAUFIK HASAN 4/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959520126 UMAR ANYOLI 1/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959520183 IRSAN HUSAIN 12/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959520251 MOH TAUFAN NUU 8/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959520543 FIRMAN SAKTI NUU 1/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959520879 FARMAN JAYA NUU 1/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959520958 RATNA PAKAYA 4/1/1977 P
21100201 KABILA 0000959521151 NURDIN LATAWA 7/1/1947 L
21100201 KABILA 0000959521307 LAILA B HUSAIN 9/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959521329 RATNA OLII 11/1/1952 P
21100201 KABILA 0000959521588 FERWATI NUU 1/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959521735 ISMAIL BIAHEMO 4/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959521882 NAWIR YUNUS 4/1/1979 L
21100201 KABILA 0001075981678 SANTI PULUMUDUYO 7/1/1992 P
21100201 KABILA 0001076038435 JULIYANTI UMAR 7/1/1992 P
21100201 KABILA 0001078118526 FATHIMAH ZAHIRAH DEU 4/20/2011 P
21100201 KABILA 0001078183787 NUR FADHILAH BABYONGGO 8/5/1999 P
21100201 KABILA 0001078183844 SIXTYANI AMYRAH BABYONGGO 8/17/2005 P
21100201 KABILA 0001078200876 ANWAR NUAYI 1/31/1969 L
21100201 KABILA 0001078201045 ABD. HAFID ANWAR 5/11/2003 L
21100201 KABILA 0001078217008 SADIQA AMALIA 1/19/1987 P
21100201 KABILA 0001078511139 RIZAL WOWOR 12/11/1973 L
21100201 KABILA 0001078583005 RISNA MAHMUD, SEI 2/9/1985 P
21100201 KABILA 0001078612424 SITI FAKHRIYAH MUDI 10/24/2011 P
21100201 KABILA 0001078667471 YULIYANA PUTRI SAU 7/16/2012 P
21100201 KABILA 0001078706373 MUH. DZIKYAN Y. LUMA 10/10/2012 L
21100201 KABILA 0001078712886 MONI U. KASIM 7/15/1939 P
21100201 KABILA 0001078744037 SYAFA SALSABILA MA'RUF 1/28/2012 P
21100201 KABILA 0001078762498 CHAIRUN SAHADAT 9/1/1975 L
21100201 KABILA 0001078762588 ADELIA SYAFARUSI SAHADAT 3/30/2006 P
21100201 KABILA 0001078762634 KHAIDIR ALI SAHADAT 12/4/2008 L
21100201 KABILA 0001078784302 FEBBY SATIFA SALAMU 2/15/1973 P
21100201 KABILA 0001078832248 GINA PASKANI BATUBARA 4/7/1993 P
21100201 KABILA 0001078927571 NUR'AISANI MAKMUR 8/4/1995 P
21100201 KABILA 0001078927637 SALWA MAKMUR 4/26/1998 P
21100201 KABILA 0001078930192 MOH. ARIEF RIFHAN RAUF 11/17/2011 L
21100201 KABILA 0001079019663 ALFIYAH KHANSA RAOEF 10/27/2011 P
21100201 KABILA 0001079041353 YANTO NGADI 10/13/1984 L
21100201 KABILA 0001079071389 VERAWATY DJAMARIS 5/18/1981 P
21100201 KABILA 0001079073641 ISMAIL HULUKATI 4/14/1998 L
21100201 KABILA 0001079104419 MOH. PUTRA PRATAMA NTOI 10/11/2012 L
21100201 KABILA 0001079176127 RIFKI ARIF HAIPI 7/28/2007 L
21100201 KABILA 0001079176162 RAFA DIAZ AZHAR HAIPI 12/17/2012 L
21100201 KABILA 0001079229982 FAQIH KHAIRY RAHMAN TOWAPA 11/1/2012 L
21100201 KABILA 0001079247104 DZAKIRA QANITA LASTRIAN 11/4/2010 P
21100201 KABILA 0001079344271 MOH. ABD ROSYIDDIN RUCHBAN 9/30/2004 L
21100201 KABILA 0001079396008 AMMAR DHAFIN AKILI 6/14/2012 L
21100201 KABILA 0001079396043 MOH. AL- RAMADHAN DEU 8/3/2012 L
21100201 KABILA 0001079516474 ASYRAF MUWAFFAQ MONOARFA 6/7/2012 L
21100201 KABILA 0001079528613 ABD. WAHIDIN NUAYI 1/23/1986 L
21100201 KABILA 0001079691794 DZAKKI Z. PRATAMA AKASE 10/6/2012 L
21100201 KABILA 0001079705441 PRIMUS F. JUENI TOTE 6/2/1980 L
21100201 KABILA 0001079730955 YUSNI RAHMAN 4/30/1977 P
21100201 KABILA 0001079730977 ZULFIRA IBRAHIM 2/8/2001 P
21100201 KABILA 0001079904284 CINTA MAHARANI ALFAPUTRI BIGA 7/18/2012 P
21100201 KABILA 0001079910562 FENKY SINJAL 11/23/1978 L
21100201 KABILA 0001079910639 RAFLY DIMAS SAPUTRA SINJAL 12/6/2003 L
21100201 KABILA 0001079913756 DARFIN MODJIDU 11/16/1970 L
21100201 KABILA 0001079913846 MOH. FITRA F. MASSA 2/17/1996 L
21100201 KABILA 0001079913903 MOH. ANDIKA J. MASSA 1/22/1999 L
21100201 KABILA 0001080017785 SINTIA R. NALOLE 7/2/1996 P
21100201 KABILA 0001080061288 HABIBIE ADAM 12/22/1945 P
21100201 KABILA 0001080061659 NURMIATI SUPU 10/15/2008 P
21100201 KABILA 0001080164812 MOHAMAD FAIZ LUKUM 3/17/2010 L
21100201 KABILA 0001080164845 MOHAMAD NUR FITRAH LUKUM 8/26/2011 L
21100201 KABILA 0001080258456 PUJI ASTUTI, S.SI 10/12/1984 P
21100201 KABILA 0001080259277 RUSDIAH AGUSTINA, S.PI 8/1/1982 P
21100201 KABILA 0001080259323 SYAMSUL M. SUHARI 6/3/1982 L
21100201 KABILA 0001080259356 SIMATAHARI KHOIRU SOBRI 9/1/2008 L
21100201 KABILA 0001080344248 MOHAMMAD RIZKY JUSUF 3/8/2013 L
21100201 KABILA 0001080345723 MOH. NUR ILHAM NASIKI 4/11/2011 L
21100201 KABILA 0001080351696 NUR AULIA PUTRI ERWIN 5/9/2007 P
21100201 KABILA 0001080351764 SYAFRIZAL RIZKY IGIRISA 2/1/2009 L
21100201 KABILA 0001080476436 MARCE LIPUTO 5/18/1988 P
21100201 KABILA 0001080685631 DIRJA POLUMULO 9/1/1969 P
21100201 KABILA 0001080685675 AKMAL PONTA 11/7/1997 L
21100201 KABILA 0001080705813 NAJWA APRILLIA HUNTA 4/17/2013 P
21100201 KABILA 0001080795249 SITI MAWADDAH UMAR 10/1/2012 P
21100201 KABILA 0001080907288 safira az-zahra wowor 5/2/2013 P
21100201 KABILA 0001081014963 NURUL REZKIANIE ADAM 4/1/2013 P
21100201 KABILA 0001081139218 SANIYAH SALSABILA R. ABD. HAMID 10/21/2011 P
21100201 KABILA 0001081237803 BY.NY . INKA PUSPITA HAMZAH 5/7/2013 P
21100201 KABILA 0001081505575 BY. NY. HARYATI ALI 6/7/2013 P
21100201 KABILA 0001081521617 NAIRA PUTRI QANIA 1/10/2013 P
21100201 KABILA 0001081558282 NURLELA NGOIYO 8/12/1999 P
21100201 KABILA 0001081637684 MUH. FAJRI J. HUNTA 6/8/1999 L
21100201 KABILA 0001081672738 RADEN K. LADJO 4/3/1944 L
21100201 KABILA 0001081795149 RAHMAD PANIGORO 7/21/1984 L
21100201 KABILA 0001081795239 NURAIN SAID 4/4/1991 P
21100201 KABILA 0001081841512 FITRI MAKU 9/4/1978 P
21100201 KABILA 0001081841613 YASIN SAID 4/12/1976 L
21100201 KABILA 0001081841668 FAIZA SALSABILA SAID 10/20/2008 P
21100201 KABILA 0001081841703 MUH. RIFQI SAID 6/25/2010 L
21100201 KABILA 0001082201657 MOH. QADRI AZKA ULOLI 7/20/2013 L
21100201 KABILA 0001082258886 SUMU MODJALE 2/1/1943 P
21100201 KABILA 0001082419749 MANSYUR NUSI 1/16/1982 L
21100201 KABILA 0001082453859 saka abdulzaki husain 8/17/2013 L
21100201 KABILA 0001085560626 ISNANTO PANIGORO 2/12/1999 L
21100201 KABILA 0001085572258 ASTHENIA ARIFAH DG. MATONA 6/7/2013 P
21100201 KABILA 0001085630567 BY. NY. SELFI LAHUDE 9/2/2013 P
21100201 KABILA 0001085636564 UFAIRAH IFTINAH MADJEGU 11/3/2012 P
21100201 KABILA 0001085748377 BY. NY. YULIANA SANGAT 9/25/2013 L
21100201 KABILA 0001085751393 BY. NY. SISKAWATI ISMAIL 9/19/2013 P
21100201 KABILA 0000959895887 SRI AMNAWATI ABAS 5/1/2011 P
21100201 KABILA 0000959896451 YANTO DIDIPU PAKAYA 1/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959896539 NASRA MALANUA 1/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959896596 SULEMAN DAUD 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0000959896888 RISNA MAKU 1/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959897024 RIZAL DAUD 10/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959897619 AJIS AHMAD 1/1/1962 L
21100201 KABILA 0000959897654 RITMAN TOMOMI 7/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959897698 ZEFRI AHMAD 4/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959897891 MOH MIKEL PAKAYA 12/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959898159 HERNI AHMAD 12/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959898194 HAWALIA MANUWELI 4/1/1953 P
21100201 KABILA 0000959898418 SAPUTRI PILUMUDUYO 12/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959898475 DEWA PUTRA PILUMUDUYO 12/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959898925 YUSPA ANTONI 10/1/1965 L
21100201 KABILA 0000959899004 ELEN IDRIS 7/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959899241 USMAN OLANJU 12/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959899353 NURFADILA ANTONI 9/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959899555 ALEXSANDER ANTONI 9/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959899937 FIRDAUS ANTONI 2/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959900196 PUTRI HASANA ANTONI 8/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959900242 TINO OLANJU 8/1/1983 L
21100201 KABILA 0000959900534 MERLIN OLANJU 7/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959901118 RAHMAT DJAKO 6/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959902716 UDIN POMOALO 7/1/1945 L
21100201 KABILA 0000959902931 RABIA YUSUF 12/1/1948 P
21100201 KABILA 0000959903098 RUSTAM ALI 9/1/1980 L
21100201 KABILA 0000959903144 BOKI KARIM 9/1/1950 P
21100201 KABILA 0000959903256 MERLIN YUNUS 10/1/1987 P
21100201 KABILA 0000959903368 ABAS UDIN 3/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959903695 MASITA PUTRI ALI 7/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959906327 FATMA DODA 6/1/1965 P
21100201 KABILA 0000959907025 RAHMAWATY DAUD 1/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959912212 ROBIN THALIB 11/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959912289 FATRA ANTU 8/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959912436 MOHAMAD IKRA THALIB 3/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959912796 MOHAMAD IBRAHIM THALIB 11/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959912897 MOHAMAD IDRIS THALIB 8/1/2003 L
21100201 KABILA 0000959913843 ABDUL RAZAK THALIB 7/1/2005 L
21100201 KABILA 0000959913911 MOHAMAD ILHAM THALIB 4/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959914451 AWIN HALID 4/1/1974 L
21100201 KABILA 0000959915171 RISNA YUNUS 6/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959915259 SUCIYANTI HALID 8/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959915474 SRI ANGGRIANI HALID 6/1/2008 P
21100201 KABILA 0000959915709 RUSDIN TANGAHU 8/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959916633 HADIDJAH UDIN 5/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959917274 WAHYUDIN ISHAK 11/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959917331 ZULKIFLI TANGAHU 11/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959917533 SALMAWATI TANGAHU 10/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959917893 HARIS USMAN 2/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959917994 SUWIRNA LAMADJI 1/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959918106 VINGKI USMAN 10/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959918859 FAREL USMAN 2/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959920064 MARTA YUNUS 2/1/1962 P
21100201 KABILA 0000959920424 SELVI DJAFAR 10/1/1987 P
21100201 KABILA 0000959922009 SATRIA DJAFAR 1/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959923056 ISRA DJAFAR 4/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959923192 MARTEN NUSI 7/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959923776 HAPSA ABU 3/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959924294 KARSUM NUSI 2/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959926318 ABDULAH LATIF 12/1/1997 L
21100201 KABILA 0000959926645 DAMSIA LATIF 12/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959926779 INDRA IBRAHIM 8/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959926961 RISNA KIYANO 11/1/1990 P
21100201 KABILA 0000959927152 CANDRA IBRAHIM 6/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959927545 ISMAIL GANI 1/1/1961 L
21100201 KABILA 0000959927804 AIDA AHMAD 7/1/1950 P
21100201 KABILA 0000959928131 OLAN IBRAHIM 8/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959928456 SARTON GANI 6/1/1989 L
21100201 KABILA 0000959931009 NURJANA ANTU 1/1/1973 P
21100201 KABILA 0000959933079 MUSTAPA ADAM 5/1/1953 L
21100201 KABILA 0000959933428 IYAM MANEKE 7/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959933867 RAHMAN ADAM 5/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959934576 RISNA ADAM 11/1/1994 P
21100201 KABILA 0000959935421 AYUB ADAM 3/1/2004 L
21100201 KABILA 0000959935634 MASRI DUNGGIO 1/1/1946 L
21100201 KABILA 0000959936128 SARCO MOHAMAD 12/1/1951 P
21100201 KABILA 0000959938029 SADAM HUDODO 3/1/1991 L
21100201 KABILA 0000959939177 RAMLA TOONAW 3/1/1993 P
21100201 KABILA 0000959940696 DJAFAR POMOALO 1/1/1988 L
21100201 KABILA 0000959941888 RIZKI POMOALO 1/1/2006 L
21100201 KABILA 0000959941956 DJAFAR IGIRISA 4/1/1973 L
21100201 KABILA 0000959943429 FONI UMAR 4/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959943666 FENTI NUR IGIRISA 10/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959943723 ROVANDI IGIRISA 7/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959943914 SYAFRUDIN IGIRISA 6/1/2011 L
21100201 KABILA 0000959949404 SALIM OLANJU 12/1/1955 L
21100201 KABILA 0000959950416 FATMA NABUSE 4/1/1958 P
21100201 KABILA 0000959950449 YUSUF NABUSE 7/1/1982 L
21100201 KABILA 0000959950653 HARIS NABUSE 3/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959950708 HASAN NABUSE 2/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959951046 RAHMAN NAPU 5/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959951755 FATMA HAIRI 1/1/1981 P
21100201 KABILA 0000959952172 SITI FIDYAWATI NAPU 1/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959952892 SRI YUNITA NAPU 6/1/2011 P
21100201 KABILA 0000959953353 MUN AHMAD 7/1/1955 P
21100201 KABILA 0000959953443 TITI BONE 12/1/1954 L
21100201 KABILA 0000959954411 SAIDA OMBI 10/1/1966 P
21100201 KABILA 0000959954466 ATI BONE 7/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959954635 ARFAN BONE 8/1/1996 L
21100201 KABILA 0000959954703 ILHAM NAPU 4/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959955412 HAIRI HAMZAH 12/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959955693 MOH ARSYAD NAPU 1/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959959383 JEFRI RAHMAN 2/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959959754 HADIDJAH OLANJU 12/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959960406 MOHAMAD AKBAR RAHMAN 7/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959960711 SRI AYUNI RAHMAN 7/1/2003 P
21100201 KABILA 0000959960891 DJAFAR IBRAHIM 1/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959961565 FATMAWATI LAKORO 5/1/1979 P
21100201 KABILA 0000959961644 MILA LAKORO 5/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959961778 SAIRA ALI 12/1/1951 P
21100201 KABILA 0000959962511 ALI B DUNGGIO 9/1/1961 L
21100201 KABILA 0000959962803 HADIJAH HASAN 5/1/1976 P
21100201 KABILA 0000959962983 ICAN DUNGGIO 7/1/1992 L
21100201 KABILA 0000959963286 MINARSI DUNGGIO 12/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959963681 KARSUM DUNGGIO 4/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959964726 MARSYA DUNGGIO 9/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959965042 SUNE SAUKE 7/1/1945 L
21100201 KABILA 0000959966109 ZULAEHA NASARU 6/1/1992 P
21100201 KABILA 0000959968991 ZULIYANA NASARU 9/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959971127 RUSTAM HALID 6/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959972049 HADIDJAH TUTI 6/1/1971 P
21100201 KABILA 0000959972264 FATMAWATI HALID 2/1/1991 P
21100201 KABILA 0000959972692 MUKMIN HALID 4/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959973039 ISMAIL HALID 6/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959973096 MARYAM OLANJU 1/1/1946 P
21100201 KABILA 0000959973669 HUSAIN MILE 6/1/1965 L
21100201 KABILA 0000959974176 RISNA MOWUU 4/1/1973 P
21100201 KABILA 0000959974481 USMAN MILE 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959974986 RUSNI MILE 8/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959978035 RAHMAN ABU 8/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959978777 FITRIYANTI MILE 8/1/1987 P
21100201 KABILA 0000959979003 MOH AL RAHMAN ABU 4/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959979071 ALWIYAH RAHMAN 7/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959979093 HASYIM MAKU 10/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959979396 SALMA KUKU 1/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959979723 SRI DELAWATI MAKU 6/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959979789 ARDAN MAKU 10/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959980375 SRI DEVI MAKU 6/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959981152 SRI DEBI MAKU 10/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959981962 USMAN YANIU 2/1/1977 L
21100201 KABILA 0000959982456 TITIN HARUN 10/1/1982 P
21100201 KABILA 0000959982489 ISMAIL YANIU 1/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959982715 ABD KASIM YANIU 11/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959983345 MOH ALFIAN YANIU 4/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959983378 HAJARA OLANJU 1/1/1963 P
21100201 KABILA 0000960674962 DADE YUSUF 9/1/1983 P
21100201 KABILA 0000960675546 FARHAN MOLE 3/1/2003 L
21100201 KABILA 0000960676514 FARLAN MOLE 3/1/2008 L
21100201 KABILA 0000960678336 ABDUL KARIM LASULIKA 3/1/1978 L
21100201 KABILA 0000960678685 ISNAWATI AKUBA 4/1/1984 P
21100201 KABILA 0000960679045 MOH RANDI LASULIKA 5/1/2003 L
21100201 KABILA 0000960679811 SRI MEYKE LASULIKA 7/1/2008 P
21100201 KABILA 0000960681431 YUSUF NAPU 1/1/1946 L
21100201 KABILA 0000960681936 NONI HULIMA 12/1/1947 P
21100201 KABILA 0000960682252 HAMID ISMAIL 7/1/1973 L
21100201 KABILA 0000960682825 NURSIA ISMAIL 12/1/1981 P
21100201 KABILA 0000960683297 ISMAIL HUSAIN 6/1/1977 L
21100201 KABILA 0000960683354 ISMI IIBRAHIM 8/1/1979 P
21100201 KABILA 0000960683679 SINDRI USAIN 10/1/1999 P
21100201 KABILA 0000960683949 RINDI HUSAIN 10/1/2001 P
21100201 KABILA 0000960685301 FAISAL ANTULA 12/1/1978 L
21100201 KABILA 0000960685479 NURLAILA HUSAIN 6/1/2008 P
21100201 KABILA 0000960685986 KARSUM UNTUNA 7/1/1979 P
21100201 KABILA 0000960686649 MUZAKIR MALAPO 5/1/1967 L
21100201 KABILA 0000960686987 ALDY ANTULA 5/1/1998 L
21100201 KABILA 0000960687189 MOH SAPUTRA ANTULA 1/1/2001 L
21100201 KABILA 0000960687281 ABD ILHAM ANTULA 9/1/2003 L
21100201 KABILA 0000960687663 MITO IBRAHIM 9/1/1973 L
21100201 KABILA 0000960687854 KRISNA DATU 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0000960687933 PEBRIANTO MALAPO 2/1/1992 L
21100201 KABILA 0000960687966 ROSNAWATI MALAPO 2/1/1999 P
21100201 KABILA 0000960688269 ROSTIN PANGULU 10/1/1980 P
21100201 KABILA 0000960688675 HENDRIK MALAPO 2/1/1999 L
21100201 KABILA 0000960689338 HENDRAWAN MALAPO 6/1/2002 L
21100201 KABILA 0000960689395 FATMA IBRAHIM 1/1/1999 P
21100201 KABILA 0000960689968 ISAN IBRAHIM 1/1/2000 L
21100201 KABILA 0000960690385 IBRAHIM MALAPO 11/1/2007 L
21100201 KABILA 0000960691162 ULUN ALI 4/1/1975 L
21100201 KABILA 0000960691285 HAMID ABDULLAH 11/1/1955 L
21100201 KABILA 0000960692308 SRI NURHAYATI KODU 2/1/1969 P
21100201 KABILA 0000960693052 SONI RADJAK 2/1/1979 P
21100201 KABILA 0000960693129 POPIN YUSUF 11/1/1995 P
21100201 KABILA 0000960693197 SULEMAN YUSUF 10/1/1997 L
21100201 KABILA 0000960693344 SRI PUTRA ALI 1/1/2005 P
21100201 KABILA 0000960693592 SANTI ABDULLAH 2/1/1999 P
21100201 KABILA 0000960694244 SARI ABDULLAH 6/1/2003 P
21100201 KABILA 0000960694312 FITRI APRIANTI ALI 4/1/2008 P
21100201 KABILA 0000960695177 JONI POLUMULO 11/1/1980 L
21100201 KABILA 0000960696314 JONI KARIM 12/1/1971 L
21100201 KABILA 0000960696369 DARDJON DAKO 10/1/1978 L
21100201 KABILA 0000960696865 MASTIN ALI 8/1/1979 P
21100201 KABILA 0000960697001 ASRI ANTULA 5/1/1980 P
21100201 KABILA 0000960697596 HENDARWAN POLUMULO 1/1/2003 L
21100201 KABILA 0000960698182 NURNAJMI LAPASI 7/1/1999 P
21100201 KABILA 0000960698362 NURFADILA LAPASI 11/1/2004 P
21100201 KABILA 0000960698553 MARATULZANNA LAPASI 1/1/2007 P
21100201 KABILA 0000960698654 HUSAIN KARIM 9/1/1969 L
21100201 KABILA 0000960699789 RASIMA KARIM 7/1/1971 P
21100201 KABILA 0000960700048 ARTO YUSUF 5/1/1966 L
21100201 KABILA 0000960700105 JEMI MAKUNTA 12/1/1987 L
21100201 KABILA 0000960700274 SOFYA SAMIDI 9/1/1989 P
21100201 KABILA 0000960700757 MPOH FRANS SASTRIYO M 10/1/2010 L
21100201 KABILA 0000960702254 NURLINA YUSUF 3/1/2008 P
21100201 KABILA 0000960702671 ABDUL RAHMAN MANALI 4/1/1982 L
21100201 KABILA 0000960703277 IDRIS OKA 1/1/1969 L
21100201 KABILA 0000960703312 MIRAWATY BATAHA 7/1/1990 P
21100201 KABILA 0000960703727 AMINA PANIGORO 6/1/1969 P
21100201 KABILA 0000960703773 AMELYA MANALI 8/1/2008 P
21100201 KABILA 0000960704223 SULEMAN HUSAIN 12/1/1972 L
21100201 KABILA 0000960704447 INDRA AS OKA 6/1/1994 L
21100201 KABILA 0000960704785 FARIDA KARIM 12/1/1972 P
21100201 KABILA 0000960705279 ANDRIYANTO S OKA 9/1/2008 L
21100201 KABILA 0000960705325 DJAKARIA USMAN 12/1/1971 L
21100201 KABILA 0000960705483 HAIS RIYANTO HUSAIN 12/1/1993 L
21100201 KABILA 0000960705944 RISI ADAM 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0000960706012 SAIFUL HUSAIN 12/1/1998 L
21100201 KABILA 0000960706078 AJIS MONOARFA 8/1/1976 L
21100201 KABILA 0000960706113 SARWIN FARID 9/1/1977 P
21100201 KABILA 0000960706214 ASNAWATI MONOARFA 6/1/1999 P
21100201 KABILA 0000960706359 MOH FAJRIN MONOARFA 6/1/2001 L
21100201 KABILA 0000960706618 SARIPUDIN SULEMAN 12/1/1974 L
21100201 KABILA 0000960706743 YOWAN USMAN 4/1/1989 L
21100201 KABILA 0000960707092 ELYS HASAN 8/1/1975 P
21100201 KABILA 0000960708036 ARYA SULEMAN 4/1/2002 L
21100201 KABILA 0000139947388 BARIQ HAMZAH IB. NALOLE 6/14/1992 L
21100201 KABILA 0000139947399 ROSNA KASIM 2/10/1951 P
21100201 KABILA 0000139947401 DJAMARIS MADIKO 12/13/1949 L
21100201 KABILA 0000139947423 ROSWITA YANTU 8/27/1954 P
21100201 KABILA 0000139947434 RUAIDA GAGA 9/5/1941 P
21100201 KABILA 0000139947456 RUSMIN IGIRISA 3/28/1950 P
21100201 KABILA 0000139947478 RUSNI.B. IBRAHIM 12/25/1945 P
21100201 KABILA 0000139947568 SAHUDA SALEH 1/3/1927 P
21100201 KABILA 0000139947592 SALIM DJAMBURA 2/3/1941 L
21100201 KABILA 0000139947603 ELY DANIAL 8/26/1944 P
21100201 KABILA 0000139947658 SALMA ALI 12/10/1946 P
21100201 KABILA 0000139947671 SALMA TANGAHU 10/12/1950 P
21100201 KABILA 0000139947682 SARA SULEMAN 3/25/1935 P
21100201 KABILA 0000139947693 SARIPAH MOHAMAD 1/1/1940 P
21100201 KABILA 0000139947704 SARIPAH NOHO 9/17/1946 P
21100201 KABILA 0000139947715 WAHAB KASIM 7/3/1941 L
21100201 KABILA 0000139947726 SARIPAH RAHIM 11/15/1946 P
21100201 KABILA 0000139947737 SARLOTA TANGAHU 9/10/1949 P
21100201 KABILA 0000139947759 SATRIA JUNUS 10/9/1942 P
21100201 KABILA 0000139947772 SILVANA ABDULLAH 9/9/1992 P
21100201 KABILA 0000139947884 SOFYA SOLEMAN, S.PD 1/15/1949 P
21100201 KABILA 0000139947895 SUDIRMAN LAHAY 12/3/1948 L
21100201 KABILA 0000139947906 RUSTIN BAU 9/15/1954 P
21100201 KABILA 0000139947939 SULU THALIB 9/1/1936 L
21100201 KABILA 0000139947941 SUMARDI SAMU 7/5/1948 L
21100201 KABILA 0000139947952 AISA NENTO 12/29/1950 P
21100201 KABILA 0000139947963 ZELVIANA SAMU 8/12/1994 P
21100201 KABILA 0000139948018 TARMIN KUM, S.PD 11/11/1949 P
21100201 KABILA 0000139948029 ARIFIN HUNTA 4/21/1949 L
21100201 KABILA 0000139948031 ULFAH USULU 9/17/1937 P
21100201 KABILA 0000139948042 UMAR VAN GOBEL 10/10/1937 L
21100201 KABILA 0000139948053 UMURIA BOLO, S.PD 12/21/1945 P
21100201 KABILA 0000139948064 RIDWAN IGIRISA 5/13/1945 L
21100201 KABILA 0000139948121 WARA IBRAHIM 7/11/1945 P
21100201 KABILA 0000139948132 WELLY HUDODO 12/25/1954 L
21100201 KABILA 0000139948165 ZAFITRA IBRAHIM 5/9/1989 L
21100201 KABILA 0000139948198 ABDUL RAHMAN ABDULLAH 7/5/1948 L
21100201 KABILA 0000139950527 ABDUL LATIF VAN GOBEL 12/22/1945 L
21100201 KABILA 0000139951697 MORO PANEO 4/22/1931 P
21100201 KABILA 0000139952643 DR.ENDANG KARTIKO FENY 3/7/1975 P
21100201 KABILA 0000139952654 ELVIYANTI BADU 4/1/1975 P
21100201 KABILA 0000139952676 RENATA LAPATU 12/11/1997 P
21100201 KABILA 0000139952687 RENANDA LAPATU 10/15/1999 P
21100201 KABILA 0000139952722 JUANITA PAKAYA 1/1/1972 P
21100201 KABILA 0000139952733 AGUSTIAR DICKY SAPUTRA 8/14/1972 L
21100201 KABILA 0000139952744 CINDY SEPTIANI SAPUTRA 9/28/1997 P
21100201 KABILA 0000139952755 SANDI NURMAN SAPUTRA 10/13/1998 L
21100201 KABILA 0000139953644 AHMAD A RUBAI 5/18/1970 L
21100201 KABILA 0000139954048 AMINAH A DEU 9/12/1949 P
21100201 KABILA 0000139954059 TAMBRIN ALI 4/12/1960 L
21100201 KABILA 0000139954105 AMINAH RAZAK 3/10/1971 P
21100201 KABILA 0000139954116 HAMSAH ISA 2/3/1962 L
21100201 KABILA 0000139954127 NOVA FRAZILIA ISA 11/4/1993 P
21100201 KABILA 0000139954138 MOH. ZEIN SAPUTRA ISA 1/3/2003 L
21100201 KABILA 0000139954329 ANNA L SANDAG 7/27/1960 P
21100201 KABILA 0000139954386 WIDYAWATI MAKSUM 1/27/1994 P
21100201 KABILA 0000139954397 NURNANINGSI MAKSUM 1/26/1996 P
21100201 KABILA 0000139954757 ASMIN ADAM 11/20/1960 P
21100201 KABILA 0000139954768 JONI MOINTI 6/12/1958 L
21100201 KABILA 0000139954792 SANTO MOINTI 11/27/1992 L
21100201 KABILA 0000139955409 ATEN ABDULLAH 1/25/1962 P
21100201 KABILA 0000139955411 NIXON SAMUDA 6/6/1959 L
21100201 KABILA 0000139955545 AZWIN ALI 4/9/1958 P
21100201 KABILA 0000139955859 SUWARDI MASSA 2/24/1959 L
21100201 KABILA 0000139955872 FITRIYANI 4/24/1992 P
21100201 KABILA 0000139955894 DIANTJE AHMAD 4/27/1949 P
21100201 KABILA 0000139955995 DJAFAR NGOIYO 4/8/1966 L
21100201 KABILA 0000139956028 DJAMILA BOYUHU 8/2/1952 P
21100201 KABILA 0000139956153 DJASMIN MULUKATI 12/12/1953 P
21100201 KABILA 0000139956175 SAHRULDIANSYAH TADU 3/23/1992 L
21100201 KABILA 0000139956186 SYUKRIANSYAH TADU 3/6/1994 L
21100201 KABILA 0000139956322 EFENDI M RAHMAN 5/30/1960 L
21100201 KABILA 0000139956333 DAYIMASIA.H. APADJULU 6/3/1965 P
21100201 KABILA 0000139956524 ELISA PATINAMA 1/17/1950 P
21100201 KABILA 0000139956568 ELSJE MAKSUM 12/1/1949 P
21100201 KABILA 0000139956579 KADIR MOODUTO 5/5/1950 L
21100201 KABILA 0000139956581 OKTAVIAN MOODUTO 10/3/1991 L
21100201 KABILA 0000139956884 ERNA S PAKAYA 4/4/1963 P
21100201 KABILA 0000139956895 YUNAN SAHI 1/10/1960 L
21100201 KABILA 0000139957514 FAUZAN H OINTU 1/25/1954 P
21100201 KABILA 0000139957525 BURHANUDDIN IDRUS 9/13/1954 L
21100201 KABILA 0000139957817 IDRIS NENTO 5/19/1956 L
21100201 KABILA 0000139958559 HANO SAUD 6/7/1949 P
21100201 KABILA 0000139958662 HAPSAH PANIGORO 7/27/1957 P
21100201 KABILA 0000139958673 FAIZAL SALEH 6/8/1952 L
21100201 KABILA 0000139958684 FITRI DEWI SALEH 3/5/1995 P
21100201 KABILA 0000139958695 RAHMA TIYANSI SALEH 10/1/1997 P
21100201 KABILA 0000139959077 HARUN LAMADLAO H 7/14/1953 L
21100201 KABILA 0000139959235 HASNA AHMAD 7/2/1953 P
21100201 KABILA 0000139959246 RAUF ISHAK 12/12/1953 L
21100201 KABILA 0000139960214 IDRIS ISA 11/25/1949 L
21100201 KABILA 0000139960225 SURIYATI YANTU 8/2/1952 P
21100201 KABILA 0000139960247 IJAM BOTUTIHE 5/25/1959 P
21100201 KABILA 0000139960258 HAIS TINA 2/8/1959 L
21100201 KABILA 0000139960765 ISMAN N AKUBA 5/12/1951 L
21100201 KABILA 0000139960776 SAADIAH MUSTAPA 6/30/1954 P
21100201 KABILA 0000139960945 JACOB LUKUM 6/12/1952 L
21100201 KABILA 0000139960956 ULFA ABAS 8/7/1949 P
21100201 KABILA 0000139961147 ADAM HUSAIN 5/27/1949 L
21100201 KABILA 0000139961182 JUSRIN RIBUNU 11/18/1959 P
21100201 KABILA 0000139961226 JUSUF AHMAD 8/17/1950 L
21100201 KABILA 0000139961237 IMRANA PAUDI 3/13/1954 P
21100201 KABILA 0000139961643 KASIM PAKAYA 1/2/1953 L
21100201 KABILA 0000139961755 KASNA DAUD 5/13/1960 P
21100201 KABILA 0000139961766 ABDUL HARIS YASIN 4/27/1960 L
21100201 KABILA 0000139961788 HENDRA YASIN 5/16/1991 L
21100201 KABILA 0000139962587 MANSUR ZAKARIA 2/27/1961 L
21100201 KABILA 0000139962598 KARDINA RAHMAN 2/22/1963 P
21100201 KABILA 0000139962611 HENDRA ZAKARIA 7/11/1990 L
21100201 KABILA 0000139962813 MARIANA PIOLA 11/7/1956 P
21100201 KABILA 0000139962824 IDRUS TANAIYO 6/20/1953 L
21100201 KABILA 0000139962835 IRPAN TANAIYO 3/14/1991 L
21100201 KABILA 0000139962846 IRMA TANAIYO 5/23/1993 P
21100201 KABILA 0000139962868 HENDRA MANTOW 12/18/1996 L
21100201 KABILA 0000139962879 SYAHLAN MANTOW 5/14/2000 L
21100201 KABILA 0000139963342 MARYAM MAKUTA 11/29/1954 P
21100201 KABILA 0000139963353 THALIB SALIM 6/25/1950 L
21100201 KABILA 0000139963375 MARYAM SAINI 12/3/1952 P
21100201 KABILA 0000139963386 TAMRIN DIDIPU 4/4/1951 L
21100201 KABILA 0000139963397 RAHMAT PUTRA DIDIPU 12/21/1994 L
21100201 KABILA 0000139963724 MASYE MAKSUM 1/12/1957 P
21100201 KABILA 0000139963836 MIEN TALAWO 5/15/1960 P
21100201 KABILA 0000139963858 MIN TAHIR 1/1/1958 P
21100201 KABILA 0000139963915 MISRA ISA 4/13/1952 P
21100201 KABILA 0000139963926 AHMAD NASARU 5/4/1946 L
21100201 KABILA 0000139963948 MISRA SIDENI 10/25/1953 P
21100201 KABILA 0000139963959 MISRAN DJ RAHMAN 11/23/1958 L
21100201 KABILA 0000139964062 MISS HARUN 9/21/1953 P
21100201 KABILA 0000139964095 MOCHTAR MOHAMAD 12/27/1957 L
21100201 KABILA 0000139964106 ASNA JUSUF 10/30/1965 P
21100201 KABILA 0000139964769 MUTMAINA PAKAYA 11/2/1965 P
21100201 KABILA 0000139964927 NARWIN LALU 8/23/1951 P
21100201 KABILA 0000139964938 TAMSIR JASIN 11/30/1947 L
21100201 KABILA 0000139964995 NELLY RAHMAN 8/8/1958 P
21100201 KABILA 0000139965592 OTJIN RAHIM 12/5/1960 P
21100201 KABILA 0000139965603 MOH. SALEH POMU 2/1/1960 L
21100201 KABILA 0000139965737 RABI S BAU 12/8/1954 P
21100201 KABILA 0000139965748 HASAN KANU 7/12/1948 L
21100201 KABILA 0000139965761 BASIR NAKUKO 11/6/1950 L
21100201 KABILA 0000139965851 RAHIMA HUNTA 12/22/1952 P
21100201 KABILA 0000139965862 SYAMSUDIN KUKU 7/23/1952 L
21100201 KABILA 0000139965884 RAHMAH SALEH 3/13/1975 P
21100201 KABILA 0000139965895 DUDI ISKANDAR MOHAMAD 3/14/1973 L
21100201 KABILA 0000139965906 DICKY RIZKY MOHAMAD 5/17/1995 L
21100201 KABILA 0000139966086 RANI ABDUL KARIM 12/15/1952 P
21100201 KABILA 0000139966119 RAPI D. KARIM, S.PD 3/8/1962 P
21100201 KABILA 0000139966121 JOODY R. HILIMI 6/15/1960 L
21100201 KABILA 0000139966154 RASIK NUSI 12/14/1951 L
21100201 KABILA 0000139966694 RIDWAN YUSUF 10/14/1959 L
21100201 KABILA 0000139966705 RAHMAT JIMAN YUSUF 1/22/1993 L
21100201 KABILA 0000139966716 RIJA S LATIF 7/15/1959 P
21100201 KABILA 0000139967177 ROSITA MILE 3/28/1972 P
21100201 KABILA 0000139967188 TAUFIQ BALADRAF 6/8/1971 L
21100201 KABILA 0000139967201 DWI MULYANA SALSABILA B. 10/8/2000 P
21100201 KABILA 0000139967245 ROSLINA IGIRISA 3/24/1955 P
21100201 KABILA 0000139967256 ANDI DAENG MATONA 7/23/1954 L
21100201 KABILA 0000139967504 ROSTIM HUSAIN 12/4/1966 P
21100201 KABILA 0000139967515 HAMRAIN HASAN 8/6/1966 L
21100201 KABILA 0000139967526 RAHMAN HASAN 7/4/1995 L
21100201 KABILA 0000139967537 HAIRUDIN HASAN 9/28/2001 L
21100201 KABILA 0000139967864 RUKMIN YUNUS 5/15/1963 P
21100201 KABILA 0000139968257 RUVINA B ABAS 5/30/1967 P
21100201 KABILA 0000139968303 SAIFUL SULEMAN 8/17/1962 L
21100201 KABILA 0000139968314 ULFA BOTUTIHE 6/22/1966 P
21100201 KABILA 0000139968336 MOH NUR ICKSAN SULEMAN 5/14/1994 L
21100201 KABILA 0000139968371 SAIRAH BOTUTIHE 6/30/1952 P
21100201 KABILA 0000139968516 SALMA BOUTI 11/6/1969 P
21100201 KABILA 0000139968527 ADRI HUNTA 2/3/1967 L
21100201 KABILA 0000139968538 ARFAN HUNTA 12/5/1995 L
21100201 KABILA 0000139968549 HIRWANTO HUNTA 1/24/1999 L
21100201 KABILA 0000139968595 SALMA L ABDJUL 8/31/1965 P
21100201 KABILA 0000139968606 HANSIP T MAHMUD 3/18/1964 L
21100201 KABILA 0000139968617 RAHMAT RIZALDI MAHMUD 11/27/1996 L
21100201 KABILA 0000139968628 SITI RAHAYU MAHMUD 7/14/1998 P
21100201 KABILA 0000139968955 SARINTAN ALI 3/23/1953 P
21100201 KABILA 0000139968966 AHMAD KONA 12/30/1950 L
21100201 KABILA 0000139969157 SARTIN OLII 6/15/1949 P
21100201 KABILA 0000139969168 FAHMI BOTUTIHE 4/10/1948 L
21100201 KABILA 0000139969315 SATRIA YUSUF 3/3/1955 P
21100201 KABILA 0000139969326 NAIM ANTULA 4/9/1950 L
21100201 KABILA 0000139969361 SERFIN ISMAIL 3/25/1956 P
21100201 KABILA 0000139969405 SETI D KARIM 6/16/1960 P
21100201 KABILA 0000139969585 SJAHRUDIN MAANAIYA 9/17/1953 L
21100201 KABILA 0000139969596 HANA BAKARI 1/25/1954 P
21100201 KABILA 0000139969776 SONI MAHMUD 1/15/1975 L
21100201 KABILA 0000139969787 TITIN DODA 10/10/1975 P
21100201 KABILA 0000139969798 NOLDIANTO MAHMUD 10/6/1996 L
21100201 KABILA 0000139969809 FINDRIANI MAHMUD 9/2/1998 P
21100201 KABILA 0000139970351 SULEMAN PANIGORO 4/11/1964 L
21100201 KABILA 0000139970362 WINI RAHMAN 2/28/1972 P
21100201 KABILA 0000139970373 NURLINA PANIGORO 11/24/1991 P
21100201 KABILA 0000139970384 NURAIN PANIGORO 7/13/1996 P
21100201 KABILA 0000139970439 SULHARTINI ABAY 5/5/1953 P
21100201 KABILA 0000139970507 SUMARDI SUARSO 6/17/1967 L
21100201 KABILA 0000139970575 MULKI W PATILA 5/16/1990 L
21100201 KABILA 0000139970968 SUWARNI K NENTO 8/23/1958 P
21100201 KABILA 0000139970979 MANSUR RAHMAN 4/4/1960 L
21100201 KABILA 0000139971036 SYAHRUN MALAPU 7/14/1967 L
21100201 KABILA 0000139971328 TAMRIN S TOBUTO 12/12/1958 L
21100201 KABILA 0000139971418 TENTY IBRAHIM 7/7/1977 P
21100201 KABILA 0000139971431 MOH. RIZKI PANIGORO 11/23/2005 L
21100201 KABILA 0000139971925 WARNI HUBU 9/6/1968 P
21100201 KABILA 0000139971936 ABD. RAHMAN HULUKATI 6/14/1964 L
21100201 KABILA 0000139971947 RIZKI HULUKATI 9/16/1992 L
21100201 KABILA 0000139971958 RAHDIANTO HULUKATI 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0000139972364 YANTI MILE 7/7/1971 P
21100201 KABILA 0000139972375 IMRAN YANTU 3/21/1967 L
21100201 KABILA 0000139972386 SITI AMALIA YANTU 12/3/2000 P
21100201 KABILA 0000139972397 NURUL AINUN YANTU 7/16/2003 P
21100201 KABILA 0000139972713 YUSNITA RAHMAN 11/8/1982 P
21100201 KABILA 0000139972904 ZAKARIA PANTU 9/25/1949 L
21100201 KABILA 0000139972926 THAHIR PANTU 4/26/1990 L
21100201 KABILA 0000139972972 ZENAB ALI 1/28/1958 P
21100201 KABILA 0000139972983 ZENAB IGIRISA 10/2/1954 P
21100201 KABILA 0000139972994 DJAFAR PALAI 2/12/1954 L
21100201 KABILA 0000139973512 HADIDJAH SAMSUNA 3/16/1950 P
21100201 KABILA 0000139973523 USMAN DJAFAR 5/4/1947 L
21100201 KABILA 0000139973905 LINDA AHAJA TOBUBU 6/27/1964 P
21100201 KABILA 0000139973916 ISMET DEU 5/31/1963 L
21100201 KABILA 0000139973927 MOH. ARISTIAWAN DEU 10/26/1995 L
21100201 KABILA 0000139973938 SATRIO SUSANTO DEU 10/1/1996 L
21100201 KABILA 0000139974388 NURHAYATI AHMAD 12/13/1969 P
21100201 KABILA 0000139974399 YUSRAN SUNE 1/5/1968 L
21100201 KABILA 0000139974401 NUR FITRIA SUNE 4/3/1993 P
21100201 KABILA 0000139974412 AL AMIN SUNE 3/4/1996 L
21100201 KABILA 0000139974906 SALMA BAKARI 11/21/1961 P
21100201 KABILA 0000139974952 SARCO AHMAD 7/16/1967 P
21100201 KABILA 0000139974974 SYAIFUL SAMADI 11/30/1991 L
21100201 KABILA 0000139974985 FEBRIANI SAMADI 2/7/1994 P
21100201 KABILA 0000139975885 AMINA H MAKRUF 9/14/1978 P
21100201 KABILA 0000139975896 ANDI YUNUS 1/17/1978 L
21100201 KABILA 0000139975907 ARIF RAHMAN YUNUS 4/2/2000 L
21100201 KABILA 0000139976144 DEWI MURNI THAMRIN 6/7/1976 P
21100201 KABILA 0000139976256 FATHAN TAIB MAHMUD 2/14/1974 L
21100201 KABILA 0000139976313 FITRIYANTI RAHMAN 9/27/1973 P
21100201 KABILA 0000139976324 IWAN USMAN 3/15/1970 L
21100201 KABILA 0000139976335 MEIGY SRIGITA USMAN 5/1/1995 P
21100201 KABILA 0000139976346 ADEMIFTAH USMAN 5/23/2003 L
21100201 KABILA 0000139976482 HASMAN MASSA 10/18/1958 L
21100201 KABILA 0000139976493 ERNI LUKUM 6/28/1958 P
21100201 KABILA 0000139976616 IBRAHIM SULEMAN 6/10/1984 L
21100201 KABILA 0000139976853 KHAIRUL NAPU 12/8/1977 L
21100201 KABILA 0001085798553 BIMA S. YUDHISTIRA MAKALALAG 3/22/2010 L
21100201 KABILA 0001089161706 IKRAM PAKAYA 2/7/2013 L
21100201 KABILA 0001089161741 ILHAM PAKAYA 2/7/2013 L
21100201 KABILA 0001089242267 ELVIS CHARLES DEU 2/23/1983 L
21100201 KABILA 0001089910754 MAHARANI LAPANANDA 4/17/2003 P
21100201 KABILA 0001089910765 BAMBANG LAPANANDA 3/14/2001 L
21100201 KABILA 0001089910776 MAHARANI LAPANANDA 4/17/2003 P
21100201 KABILA 0001089910787 MIRAATIN ABDULLAH 4/27/1984 P
21100201 KABILA 0001089910798 UNGGUL SATYA N. 9/29/1988 L
21100201 KABILA 0001089910809 MOHAMAD GOBEL 9/12/1997 L
21100201 KABILA 0001089914534 BAMBANG LAPANADA 3/14/2001 L
21100201 KABILA 0001089914589 NURAIN ABAS 6/14/1991 P
21100201 KABILA 0001089914591 ALIH IKU 11/20/1959 L
21100201 KABILA 0001089914602 RAHMAT HUMOLA 9/5/1994 L
21100201 KABILA 0001089914613 ROSTIN USMAN 2/13/1959 P
21100201 KABILA 0001089914624 HAMZA HUMOLA 6/8/1949 L
21100201 KABILA 0001089914646 RAHMAN BAKARI 2/5/1970 L
21100201 KABILA 0001089915311 ABDUL HALID BUOTO 9/9/2004 L
21100201 KABILA 0001089915412 ABDUL RAHMAN BUOTO 12/12/2006 L
21100201 KABILA 0001089915906 RUSNI USMAN 7/3/1954 P
21100201 KABILA 0001089915928 AHMAD POLONTALO 5/12/1946 L
21100201 KABILA 0001089916018 RIZKI ADAM 8/5/2001 L
21100201 KABILA 0001089916029 ABDUL MUTALIB ADAM 5/12/1995 L
21100201 KABILA 0001089916064 SARTIN ADAM 12/1/1953 P
21100201 KABILA 0001089916086 MAIMUN MOHAMAD 12/6/1976 P
21100201 KABILA 0001089916097 MINARNI KAPISO 10/7/1977 P
21100201 KABILA 0001089916132 NOVIYANTI ADAM 11/13/1991 P
21100201 KABILA 0001089918573 KARIM ABAS 7/13/1961 P
21100201 KABILA 0001089918584 FITRIYYANI BAGA, A.AMD 5/5/1989 P
21100201 KABILA 0001090061739 AHMAD BUOTO 1/9/1980 L
21100201 KABILA 0001090061741 MIRDA YANTHI 2/25/1998 P
21100201 KABILA 0001090061752 HAMID SALEH 12/9/1980 L
21100201 KABILA 0001090061763 ABDUL HAMID H. IKU 9/30/1990 L
21100201 KABILA 0001090061774 RISNA ABDULAH 3/7/2001 P
21100201 KABILA 0001090061785 SUNARTINA POLONTALO 8/17/1980 P
21100201 KABILA 0001090061796 SRI OKTAVIANTI BUOTO 10/14/2009 P
21100201 KABILA 0001090243449 YOLANDA GOBEL 9/8/1983 P
21100201 KABILA 0001090283769 MUHAMMAD AZKA DAUD 6/26/2013 L
21100201 KABILA 0001092950289 NOVITA ANWAR 11/13/1988 P
21100201 KABILA 0001092955667 SAHRUNI AMIRI 4/30/1994 P
21100201 KABILA 0001109930229 FRETS VREDY MALEKE 7/9/1959 L
21100201 KABILA 0001109930321 MARTHA KAMUDIN 3/17/1965 P
21100201 KABILA 0001109930387 MARCHEL KRISTOVAL MALEKE 5/15/1998 L
21100201 KABILA 0001132866551 BABAY 7/16/1982 L
21100201 KABILA 0001136848983 MOHAMAD BOBBY DAUD 6/6/1986 L
21100201 KABILA 0001153335205 SUKRIYANTO PAKAYA 4/17/1990 L
21100201 KABILA 0001153349908 IYAN USMAN 7/16/1980 L
21100201 KABILA 0001153349954 KARDIAT MUSTAPA 5/28/1989 L
21100201 KABILA 0001153350033 SyAIFUL 11/30/1991 L
21100201 KABILA 0001160548751 AGUS D. MELATA 8/17/1983 L
21100201 KABILA 0001160548762 ANUGERAH D. MELATA 9/18/2011 L
21100201 KABILA 0001160548896 BY. NY. SAMRIA 12/17/2013 P
21100201 KABILA 0001169763456 FREONITA IRWANI AS 8/25/1991 P
21100201 KABILA 0001172646101 RIDHO PRATAMA 8/24/2009 L
21100201 KABILA 0001180737101 SRI MEYKE USMAN 5/5/1982 P
21100201 KABILA 0001180737112 ABD MUTHALIf DAUD 4/2/2009 L
21100201 KABILA 0001198259965 SISILIYAwati KOLOPITA 4/27/1985 P
21100201 KABILA 0001198259976 ABD. KADIR USMAN 4/6/2010 L
21100201 KABILA 0001202226535 UlFA MAKU 9/25/1990 P
21100201 KABILA 0001202226546 MOH. RIZKI aditya PAKAYA 10/17/2013 L
21100201 KABILA 0001203717835 MUHAMMAD AKMAL 4/2/2013 L
21100201 KABILA 0001234067128 ROMI ULOLI 12/27/1981 L
21100201 KABILA 0001234067139 NURHAYATI ULOLI 4/30/1985 P
21100201 KABILA 0001234067141 NUR ALIYAH ULOLI 4/15/2006 P
21100201 KABILA 0001234067152 YANTO HULOPI 1/14/1986 L
21100201 KABILA 0001234067163 TANTRI MADINA 7/5/1982 P
21100201 KABILA 0001234067174 ZAINAL PANTI 8/30/2004 L
21100201 KABILA 0001234067185 SAHRUL PANTI 9/18/2007 L
21100201 KABILA 0001234067242 HAMRAIN HAMZAH 7/12/1952 L
21100201 KABILA 0001234067253 MARYAM ABAS 3/16/1956 P
21100201 KABILA 0001234067264 IRWAN HAMZAH 10/4/1980 L
21100201 KABILA 0001234067275 DJIRMAN USULI 9/22/1964 L
21100201 KABILA 0001234067286 SARTIN ALI 12/14/1967 P
21100201 KABILA 0001234067297 RIZAL USULI 2/14/1995 L
21100201 KABILA 0001234067308 WAHYUNITA USULI 4/27/1993 P
21100201 KABILA 0001234067319 RAHMAT USULI 5/9/1994 L
21100201 KABILA 0001234067321 ERNI ALI 12/12/1971 P
21100201 KABILA 0001234067332 NASIR ALI 2/1/1973 L
21100201 KABILA 0001234067343 MILAWATI LUKUM 6/3/1988 P
21100201 KABILA 0001234067354 NURFADILA HANAPI 7/29/2007 P
21100201 KABILA 0001234067365 TAUFIK SANDI PUTRA 7/6/1998 L
21100201 KABILA 0001234067376 HASAN AFANDI M. ALHASNI 7/1/1981 L
21100201 KABILA 0001234067398 IMRAN POLIHITO 7/1/1951 L
21100201 KABILA 0001234067409 ASNA HATIM 11/26/1956 P
21100201 KABILA 0001234067411 PATRA POLIHITO 3/30/1985 P
21100201 KABILA 0001234067422 SURYA AGUNG P 5/1/2008 L
21100201 KABILA 0001234067433 ANIS LAGINDA 1/20/1970 L
21100201 KABILA 0001234067444 AGUSTIN KAMSIA 8/30/1974 P
21100201 KABILA 0001234067455 YOLANDA LAGINDA 8/23/1994 P
21100201 KABILA 0001234067466 MAYA LAGINDA 1/24/2003 P
21100201 KABILA 0001234067477 ENDRO 10/21/1982 L
21100201 KABILA 0001234067488 KAHAR KASIM 5/20/1985 L
21100201 KABILA 0001234067499 SITI NURHALIZAH KASIM 5/2/2005 P
21100201 KABILA 0001234067501 BAYU MOHAMAD KASIM 12/1/2007 L
21100201 KABILA 0001234067523 ISNA BIGA 4/5/1979 P
21100201 KABILA 0001234067534 MOH. FIRMAN KAMSIA 10/15/2003 L
21100201 KABILA 0001234067591 ARIDI MOLI 8/10/1945 L
21100201 KABILA 0001234067602 HADIJAH ADAM 11/10/1946 P
21100201 KABILA 0001234067613 RINI MOLI 9/30/1981 P
21100201 KABILA 0001234067624 ABD. RAHMAN RAHIM 8/18/1977 L
21100201 KABILA 0001234067635 RUMIYATI MOLI 9/28/1972 P
21100201 KABILA 0001234067646 ABD. MADJID RAHIM 11/16/1999 L
21100201 KABILA 0001234067657 RADIT RAHIM 8/21/2008 L
21100201 KABILA 0001234067668 ANDRIAN MOLI 4/14/1977 L
21100201 KABILA 0001234067679 YULIANTI DICO 6/4/1982 P
21100201 KABILA 0001234067681 ROHANA PASILIA 8/27/1945 P
21100201 KABILA 0001234067692 ARI PASILIA 1/20/1980 L
21100201 KABILA 0001234067703 YUNUS MIU 9/29/1953 L
21100201 KABILA 0001234067714 SARTIN HATAMA 12/12/1960 P
21100201 KABILA 0001234067725 DESRIANTI HATAMA 12/21/1993 P
21100201 KABILA 0001234067736 DEWISTA M HATAMA 10/16/1997 P
21100201 KABILA 0001234067747 MARYAM MOLI 10/16/1952 P
21100201 KABILA 0001234067758 FEBRIANTO MOLI 2/13/1992 L
21100201 KABILA 0001234067769 HASAN MADJIJI 10/1/1962 L
21100201 KABILA 0001234067771 ERNI TAMBIYO 2/12/1959 P
21100201 KABILA 0001234067782 MOH. IKBAL MADJIJI 10/6/1995 L
21100201 KABILA 0001234067793 RAMADANDI MAKMUR 12/1/2000 L
21100201 KABILA 0001234067804 HANSI SIDIKI 3/23/1972 L
21100201 KABILA 0001234067815 SILVONI SIDIKI 9/18/1975 P
21100201 KABILA 0001234067826 MOH. RIFALDI SIDIKI 3/15/1997 L
21100201 KABILA 0001234067837 ALFIANITA SIDIKI 2/18/2000 P
21100201 KABILA 0001234067848 KARMILA S ADAM 5/9/1998 P
21100201 KABILA 0001234067859 SITI HALIZAH 11/4/2007 P
21100201 KABILA 0001234067861 SALAMI NIU 5/7/1943 P
21100201 KABILA 0001234067927 SITI NURCAHYANI NTEU 9/29/2005 P
21100201 KABILA 0001234067938 KONG LAMUNE 7/20/1972 L
21100201 KABILA 0001234067962 GUSTIN SUAIB 8/17/1974 P
21100201 KABILA 0001234067973 TALIB LAIYA 11/2/1992 L
21100201 KABILA 0001234067984 MIRSAN SUAIB 4/15/1977 L
21100201 KABILA 0001234067995 ABD. KHALID LATAMA 12/10/1985 L
21100201 KABILA 0001234068006 SELVI ISMAIL 4/2/1987 P
21100201 KABILA 0001234068017 SITI NUR LATAMA 6/6/2006 P
21100201 KABILA 0001234068041 RAIS HAMZAH 12/5/1992 L
21100201 KABILA 0001234068118 NANANG ABDULLAH 7/1/1987 L
21100201 KABILA 0001234068129 REZA ABDULLAH 12/27/2007 L
21100201 KABILA 0001234068131 NABIL HAZRIN MAHMUD 1/26/2006 L
21100201 KABILA 0001234068186 TABRAN MAYASIN 3/26/1976 L
21100201 KABILA 0001234068197 HELMI ADAM 1/1/1980 P
21100201 KABILA 0001234068208 FITRA MAYASIN 12/5/2003 P
21100201 KABILA 0001234069266 HADJRA ABAS 10/29/1996 P
21100201 KABILA 0001234070313 DAFA MAYASIN 5/22/2008 L
21100201 KABILA 0001234070324 HARDIN ABAS 9/18/1962 L
21100201 KABILA 0001234070335 RITA KARIM 6/2/1970 P
21100201 KABILA 0001234070346 ABD. RADJAK ABAS 10/29/1994 L
21100201 KABILA 0001234070357 DJUFRI SULEMAN 4/25/1978 L
21100201 KABILA 0001234070368 LESTI DJAFAR 4/24/1980 P
21100201 KABILA 0001234070379 MOH. AFRIJAL SULEMAN 6/3/2000 L
21100201 KABILA 0001234070381 MIHAMID. R. SULEMAN 10/16/2002 L
21100201 KABILA 0001234070392 SRI YANA UMAR 7/4/1984 P
21100201 KABILA 0001234070403 MEYWANTI SULEMAN 5/5/2008 P
21100201 KABILA 0001234070414 SUHARTO MOLI 3/27/1967 L
21100201 KABILA 0001234070425 HASNA ABUBA 6/25/1970 P
21100201 KABILA 0001234070436 RIVALDI MOLI 12/26/1976 L
21100201 KABILA 0001234070447 RIVALDO MOLI 3/25/1995 L
21100201 KABILA 0001234070458 REYNALDI MOLI 11/29/2001 L
21100201 KABILA 0001234070469 ALFIANUS MOLI 3/18/2003 L
21100201 KABILA 0001234070471 EHA MOLI 8/1/2005 P
21100201 KABILA 0001234070493 SAMSUDIN PAKAYA 6/16/1954 L
21100201 KABILA 0001234070561 HADJIJATI PENTU 4/18/1993 P
21100201 KABILA 0001234070583 DJULKIFLI MOLI 10/10/1985 L
21100201 KABILA 0001234070594 ANO HUBU 6/1/1953 P
21100201 KABILA 0001234070605 TAISKA ARISANDI YUSUF 3/15/1984 P
21100201 KABILA 0001234070616 NURHAYATI SALEH 7/2/1964 P
21100201 KABILA 0001234070627 JEFRI KOMENDANGI 6/4/1979 L
21100201 KABILA 0001234070638 RONAL KOMENDANGI 1/1/1980 L
21100201 KABILA 0001234070649 MEYKO KOMENDANGI 5/13/1990 P
21100201 KABILA 0001234070651 TAUFIK KOMENDANGI 7/14/1991 L
21100201 KABILA 0001234070662 SIMON PANIGORO 12/12/1940 L
21100201 KABILA 0001234070673 HASNI PAKAYA 11/7/1956 P
21100201 KABILA 0001234077761 ASMA ADJIM 5/20/1942 P
21100201 KABILA 0001234077772 ASNA PANIGORO 11/7/1970 P
21100201 KABILA 0001234077783 ASNA USMAN 1/1/1958 P
21100201 KABILA 0001234077794 ASNI DAKUTA 6/7/1990 P
21100201 KABILA 0001234077805 ASRIN GAGA 10/23/1966 P
21100201 KABILA 0001234077816 BASRI MALEO 7/1/1982 L
21100201 KABILA 0001234077827 BURHAN MALEO 11/7/1990 L
21100201 KABILA 0001234077838 CANDRA DUNGIO 10/6/1988 L
21100201 KABILA 0001234077851 CILI SUKE 7/5/1985 P
21100201 KABILA 0001234077862 D HARIANJA 8/12/1986 L
21100201 KABILA 0001234077873 DAHLAN ALI 10/31/1950 L
21100201 KABILA 0001234077884 DARSI LIHAWA 5/10/1975 P
21100201 KABILA 0001234077895 DARWIN TUKI 2/5/1952 L
21100201 KABILA 0001234077906 DELA PANIGORO 7/18/1984 P
21100201 KABILA 0001234077917 DELPIANTI BADU 8/1/1996 P
21100201 KABILA 0001234077928 DELSI KIYAI 12/7/1995 P
21100201 KABILA 0001234077939 DELVI ANISA PUTRI ISMAIL 7/19/2003 P
21100201 KABILA 0001234077941 DESY ALI 4/27/1997 P
21100201 KABILA 0001234077952 DESYI ABDUL MUTHALIB 12/3/1997 P
21100201 KABILA 0001234077963 DJAFAR AKUBA 5/27/1973 L
21100201 KABILA 0001234077974 DJAFAR HABIBIE 11/17/1961 L
21100201 KABILA 0001234077985 DJONI KANTIMOLE 11/28/1959 L
21100201 KABILA 0001234077996 DJUMADI HAMZA 1/12/1942 L
21100201 KABILA 0001234078007 DZAMAL YUSUF 8/1/1991 L
21100201 KABILA 0001234078018 ERIYANTO KASIM 12/9/1973 L
21100201 KABILA 0001234078029 ERMITA SAMADURI 9/29/1979 P
21100201 KABILA 0001234078031 ERNI AJULIA 6/19/1968 P
21100201 KABILA 0001234078042 ERNI HUSAIN 4/21/1969 P
21100201 KABILA 0001234078053 ETAWATI NALOLE 4/5/1980 P
21100201 KABILA 0001234078064 FADLI DJUNAID 2/12/2006 L
21100201 KABILA 0001234078075 FAJAR A.P. ABDULLAH 9/27/1995 L
21100201 KABILA 0001234078086 FARID GIOLAN 2/25/1973 L
21100201 KABILA 0001234078097 FARIDA ABDULLAH 7/12/1971 P
21100201 KABILA 0001234078108 FARIDA GANI 9/28/1995 P
21100201 KABILA 0001234078119 FATMA B YANTU 10/22/1979 P
21100201 KABILA 0001234078121 FAUZIA ALIYAFIE 7/31/1969 P
21100201 KABILA 0001234078132 FAZRIN LATIF 3/24/2010 L
21100201 KABILA 0001234078143 FEBRIS ABDUL FARID GIOLAN 2/19/1999 P
21100201 KABILA 0001234078154 FERAWATI MONOARFA 4/30/1980 P
21100201 KABILA 0001234078176 FERNANDO DJAFAR 2/7/1995 L
21100201 KABILA 0001234078187 FIAN USULI 1/14/1974 P
21100201 KABILA 0001234078198 FIRMANSYA ABIDJU 8/12/2007 L
21100201 KABILA 0001234078209 FITRI HUSAIN 10/26/1974 P
21100201 KABILA 0001234078211 FITRI KARIM 11/14/2004 L
21100201 KABILA 0001234078233 FITRIYANI ABDULLAH 4/12/1988 P
21100201 KABILA 0001234078244 FRANGKI KANTIMOLE 9/9/1992 L
21100201 KABILA 0001234078255 GALIH PURNOMO 7/15/2011 L
21100201 KABILA 0001234078266 GITA SUCIYANI POOE 12/4/2000 P
21100201 KABILA 0001234078299 HADI IBRAHIM 6/7/1974 P
21100201 KABILA 0001234078301 HADIDJA HABI 9/10/1954 P
21100201 KABILA 0001234078323 HADIJA KARIM 7/2/1949 L
21100201 KABILA 0001234078334 HAIKAL LATIF 5/18/2004 L
21100201 KABILA 0001234078356 HANO YANTU 12/22/1934 P
21100201 KABILA 0001234086715 MAHARANI BULUATI 1/28/2002 P
21100201 KABILA 0001234086726 MOH REYEN ARISKI BULUATI 7/28/2004 L
21100201 KABILA 0001234086748 SIMON DAUD 10/20/1975 L
21100201 KABILA 0001234086759 RISNA BOTUTIHE 7/6/1968 P
21100201 KABILA 0001234086761 MOH TAUFIK DAUD 4/6/2004 L
21100201 KABILA 0001234086772 ABDUL AZIS 10/10/1962 L
21100201 KABILA 0001234086851 WARNI MUNASIFAH 8/18/1981 P
21100201 KABILA 0001234086862 AGMAL SADATH 2/11/2003 L
21100201 KABILA 0001234086873 NAZWA AISAH BADJARAT 2/24/2006 P
21100201 KABILA 0001234086884 NADYA FATIMA BADJARAT 10/8/2007 P
21100201 KABILA 0001234086928 EFENDI NENTO 2/8/1987 L
21100201 KABILA 0001234086939 FITRI NENTO 7/26/1987 P
21100201 KABILA 0001234086941 SRI SUSANTI NENTO 3/20/1990 P
21100201 KABILA 0001234086952 TRI TULUS BUDIANO 6/3/1967 L
21100201 KABILA 0001234086996 JAMBURI 8/8/1969 L
21100201 KABILA 0001234087018 AHMAD ABDUL KADIR 5/5/1973 L
21100201 KABILA 0001234087029 NINING KASIM 8/20/1978 P
21100201 KABILA 0001234087031 WIYANTI ABDUL KADIR 4/5/1998 P
21100201 KABILA 0001234087042 SAMAN ABDUL KADIR 8/28/2001 L
21100201 KABILA 0001234087053 AGIM ABDUL KADIR 5/13/2006 L
21100201 KABILA 0001234087121 SARIF UTINA 8/6/1985 L
21100201 KABILA 0001234087132 IRWAN KADIR 3/5/1980 L
21100201 KABILA 0001234087143 SRI INTAN UMAR 11/10/1985 P
21100201 KABILA 0001234087154 ZULKIFLI KADIR 1/25/2005 L
21100201 KABILA 0001234087165 ANDA IGIRISA 7/18/1957 L
21100201 KABILA 0001234087176 MEI ISMAIL 3/9/1959 P
21100201 KABILA 0001234087187 WERNI KADIR 9/7/1981 P
21100201 KABILA 0001234087198 ALWIN KADIR 10/11/1985 L
21100201 KABILA 0001234087209 ELISTA KADIR 12/20/1992 P
21100201 KABILA 0001234087244 ISMAIL KASIM 3/18/1936 L
21100201 KABILA 0001234087255 SARIL KOMENDANGO 4/1/1976 L
21100201 KABILA 0001234087266 GAFAR GOBEL 6/3/1942 L
21100201 KABILA 0001234097098 WIRTA GANI 7/1/2006 P
21100201 KABILA 0001234097111 RAHMAT PUTRA BAKARI 9/9/2008 L
21100201 KABILA 0001234097122 WARDIMAN YUNUS 1/1/1963 L
21100201 KABILA 0001234097133 ZENAB RAUF 8/19/1965 P
21100201 KABILA 0001234097144 RAHMIYATI YUNUS 12/23/1989 P
21100201 KABILA 0001234097155 APRIYANTO YUNUS 4/12/1996 L
21100201 KABILA 0001234097166 FERIS ABD RAHMAN 11/10/1985 L
21100201 KABILA 0001234159784 RUKIA NENTO 5/18/1970 P
21100201 KABILA 0001234159795 YUPRIAYANTO HAKIM 9/18/1980 L
21100201 KABILA 0001234159806 YUYUN DJAFAR 3/28/1998 P
21100201 KABILA 0001234159817 BUYUNG DJAFAR 3/28/1998 L
21100201 KABILA 0001234159828 YOTAM PANIGORO 9/10/1978 L
21100201 KABILA 0001234162473 ASMIN PIKOLI 3/22/1960 L
21100201 KABILA 0001234162495 ASNI DANIAL 11/18/1973 P
21100201 KABILA 0001234162506 ASNI YUSUF 3/13/1953 P
21100201 KABILA 0001234162517 ASRAWATI TAHIR 12/7/1976 P
21100201 KABILA 0001234162541 AZMIN DIHUMA 8/16/1984 L
21100201 KABILA 0001234162552 BELA LIHAWA 1/11/1999 P
21100201 KABILA 0001234162585 BONY AHAYA 5/3/1947 L
21100201 KABILA 0001234162596 CRISTIANI JULIANA MALEKE 7/30/1991 P
21100201 KABILA 0001234162607 DARICE HAMBA 5/5/1955 P
21100201 KABILA 0001234162642 DELIANA KATILI 5/3/2006 P
21100201 KABILA 0001234162653 DEWI DJUNAID 6/28/1987 P
21100201 KABILA 0001234162664 DEWI SAFITRI DJAMIL 5/31/1987 P
21100201 KABILA 0001234162697 DJASMIN MALEWO 12/4/1958 P
21100201 KABILA 0001234162708 DZAKARIA DAUD 8/8/1947 L
21100201 KABILA 0001234162719 ELEN KATILI 8/25/1988 L
21100201 KABILA 0001234162743 ESTIN TAHIR 12/1/1979 P
21100201 KABILA 0001234162754 FAHRUL MAHMUD 5/28/2003 L
21100201 KABILA 0001234162765 FAJAR FIRMANSYAH GANI 2/22/2008 L
21100201 KABILA 0001234162776 FAJRI DJAMIL 9/8/1989 L
21100201 KABILA 0001234162787 FANI ISMAIL 1/27/2004 P
21100201 KABILA 0001234162809 FATMA HILALA 9/20/1952 P
21100201 KABILA 0001234162833 FATMA ZAHRATUSYITA UMAR 2/20/2007 P
21100201 KABILA 0001234162844 FEBRIYANTI IDRUS 2/21/1995 P
21100201 KABILA 0001234162855 FEBRIYANTI LAMUSU 2/16/1988 P
21100201 KABILA 0001234162912 FIRMANSYAH DJAMIL 6/11/1991 L
21100201 KABILA 0001234162934 FITRIYANTI MUHRIDJA 10/25/1979 P
21100201 KABILA 0001234162945 GITA ANINDYAPUTRI RADJAK 9/1/2011 P
21100201 KABILA 0001234162956 GLEEN OLOEN MAYRO MALEKE 1/5/2008 L
21100201 KABILA 0001234162967 GRECYA FEBRIANTI RADJAK 2/17/2012 P
21100201 KABILA 0001234162978 HAKIM RAHMAN 2/5/1979 L
21100201 KABILA 0001234162989 HALIMA MUSA 7/1/1954 P
21100201 KABILA 0001234162991 HARIS RAHMAN 12/16/1962 L
21100201 KABILA 0001234163002 HARLAN TRIYANSYAH KARIM 4/30/2009 L
21100201 KABILA 0001234163013 HARTIN DJAFAR 2/14/1971 P
21100201 KABILA 0001234163024 HARTIN MOPUTI 6/22/1975 P
21100201 KABILA 0001234163046 HASNI IDRUS 1/11/1979 P
21100201 KABILA 0001234163057 HASYIM UPINGO 11/10/1942 L
21100201 KABILA 0001234163068 HAWA BAKARI 12/26/1917 P
21100201 KABILA 0001234163079 HAWAISA RADJAK 11/9/1949 P
21100201 KABILA 0001234163081 HERDI MAMONTO 3/14/1972 L
21100201 KABILA 0001234163092 HERIYANTO SALAM 10/5/1996 L
21100201 KABILA 0001234163125 WAHYUNI MELU 5/5/1991 L
21100201 KABILA 0001234163136 WARNI MAADI 7/21/1967 P
21100201 KABILA 0001234163147 WELLY HUSAIN 5/8/1971 L
21100201 KABILA 0001234163158 WINARTI MARDJUN 10/5/1978 P
21100201 KABILA 0001234163169 WISNAWATI MALIK 7/1/1994 P
21100201 KABILA 0001234163171 WIWIN ISMAIL 9/4/1982 P
21100201 KABILA 0001234163193 YADIN HASAN 1/7/1976 L
21100201 KABILA 0001234163215 YAMIN GANI 7/1/1975 L
21100201 KABILA 0001234163226 YANI MARUF 9/1/1976 P
21100201 KABILA 0001234163259 YOLANDA USMAN 3/2/1993 P
21100201 KABILA 0001234163261 YONA HUNTA 1/1/1953 P
21100201 KABILA 0001234163283 YUDIN MARUF 5/5/1965 L
21100201 KABILA 0001234163305 YULARNI MAADI 9/28/1978 P
21100201 KABILA 0001234163316 YULYANTI BAKIR 7/12/1971 P
21100201 KABILA 0001234163327 YUNITA RATUWELA 8/8/2003 P
21100201 KABILA 0001234163338 YUNUS GIADI 11/15/1985 L
21100201 KABILA 0001234163351 YUNUS YUSUF 12/12/1970 L
21100201 KABILA 0001234163362 YUSNITA ZAKARIA 6/3/1988 P
21100201 KABILA 0001234163384 YUSRIL ANTO 3/31/2007 L
21100201 KABILA 0001234163395 YUSUF BAKARI 4/9/1962 L
21100201 KABILA 0001234163428 YUSUF YAHYA 3/3/1952 L
21100201 KABILA 0001234163439 ZAINAL ASIKIN GOBEL 7/1/1985 L
21100201 KABILA 0001234163441 ZAKARIA IBRAHIM 3/3/1967 L
21100201 KABILA 0001234163474 ZUBAIDA PAKANA 6/4/1975 P
21100201 KABILA 0001234163496 ZULKIFLI OLII 7/16/1987 L
21100201 KABILA 0001234163507 ABD KARIM ALI 6/6/1997 L
21100201 KABILA 0001234163518 ABD. RAHMAN KIYAI 8/31/2000 L
21100201 KABILA 0001234163529 ABD. RAHMAN TAHA 12/31/1968 L
21100201 KABILA 0001234163542 ABD.GANI BOTUTIHE 11/7/1965 L
21100201 KABILA 0001234163553 ABD.HAMID HAIKU 9/30/1990 L
21100201 KABILA 0001234163564 ABDUL AZIS BOTUTIHE 1/26/1997 L
21100201 KABILA 0001234163575 ABDUL FAIS IBRAHIM 7/31/2010 L
21100201 KABILA 0001234163586 ABDUL MOHAMAD MOKOGINTA 8/13/1994 L
21100201 KABILA 0001234163597 ABDUL RAHMAN MINGGATO 4/2/1986 L
21100201 KABILA 0001234163632 ADINDA PUTRI SUKARDI M 11/2/2009 P
21100201 KABILA 0001234163643 AFRIYANA ABOKA 4/16/1990 P
21100201 KABILA 0001234163654 AFRIYANI ABOKA 4/16/1990 P
21100201 KABILA 0001234163665 AGISTINA KADIR 8/15/2005 P
21100201 KABILA 0001234163676 AGUNG PRAYITNO ISMAIL 1/3/2001 L
21100201 KABILA 0001234163687 AHMAD BOTUTIHE 7/9/1959 L
21100201 KABILA 0001234163698 AHMAD RIZKI IBRAHIM 1/10/2001 L
21100201 KABILA 0001234163709 AISAH ARAFAH 1/1/1956 P
21100201 KABILA 0001234163711 AKBAR FAUZAN BAU 6/4/2008 L
21100201 KABILA 0001234163722 AKMAL LABADJO 1/18/2007 L
21100201 KABILA 0001234163744 ALI HAIKU 11/20/1959 L
21100201 KABILA 0001234163755 ALIFFA MAYA SAUD 6/24/2011 P
21100201 KABILA 0001234163766 ALIMUN SALEH 1/18/1986 L
21100201 KABILA 0001234163777 ALPIPA S. ABUDI 2/17/1996 L
21100201 KABILA 0001234163788 ALYA AGUSTINA YUSUF 8/11/2009 P
21100201 KABILA 0001234163799 ALYA SAFITRI GANI 2/13/2010 P
21100201 KABILA 0001234163801 ANDRIYANTO KASIM 9/2/1995 L
21100201 KABILA 0001234163812 ANGGI MAWARNI POOE 3/18/1999 P
21100201 KABILA 0001234163823 ANSAR AKUBA 9/7/1982 L
21100201 KABILA 0001234163834 ANWAR ISMAIL 2/2/1989 L
21100201 KABILA 0001234163845 ANWAR LATIF 1/31/1994 L
21100201 KABILA 0001234163856 APRIANSYA MAHMUD 4/4/2007 L
21100201 KABILA 0001234163867 APRIYANTO ISMAIL 4/20/2004 L
21100201 KABILA 0001234163878 ARDILA SEBRINA RAUF 9/22/2000 P
21100201 KABILA 0001234163889 ARIFA USMAN 9/16/1965 P
21100201 KABILA 0001234163891 ARINO HUSAIN 2/20/1971 L
21100201 KABILA 0001234163902 ARIPIN HUSAIN 10/28/1995 L
21100201 KABILA 0001234163913 ARNANDA IMELDA RAUF 6/26/2005 P
21100201 KABILA 0001234163924 ARTIKA VIANI RAUF 4/22/1995 P
21100201 KABILA 0001234163935 ARWIN HUSAIN 3/2/2008 L
21100201 KABILA 0001234163946 ASDI DJUNAID 12/27/1944 L
21100201 KABILA 0001234163957 ASLAN AKUBA 9/7/1997 P
21100201 KABILA 0001234175949 RISNA PAKAYA 10/16/1982 P
21100201 KABILA 0001234175951 SRI DESY PANIGORO 12/21/1998 P
21100201 KABILA 0001234175962 SESLIA PANIGORO 11/13/2000 P
21100201 KABILA 0001234175984 MOHAMAD DJAFAR 12/12/1980 L
21100201 KABILA 0001234175995 LINDAWATI POLUMULO 3/10/1973 P
21100201 KABILA 0001234176006 SENDRI PAKAYA 1/10/1953 L
21100201 KABILA 0001234176017 HERDA NOHO 5/5/1957 P
21100201 KABILA 0001234176028 MIMIN PAKAYA 7/2/1988 P
21100201 KABILA 0001234176039 AKEN KASIM 8/11/1961 L
21100201 KABILA 0001234176041 SUHARTI NAPU 7/13/1966 P
21100201 KABILA 0001234176052 NURAIN KASIM 10/23/1989 P
21100201 KABILA 0001234176063 SRIWULAN MAYANE 1/27/1986 P
21100201 KABILA 0001234176074 NURLIAN LAMBAKANG 6/17/1986 P
21100201 KABILA 0001234176085 AKMAL LABAJO 1/18/2007 L
21100201 KABILA 0001234176096 SUARNI SUMBA 1/10/1956 P
21100201 KABILA 0001234176107 SAFRUDIN LAMATO 12/30/1953 L
21100201 KABILA 0001234176118 YURNIAR LAMATO 10/12/1987 P
21100201 KABILA 0001234176129 YUSUF HASAN 4/14/1984 L
21100201 KABILA 0001234176131 MOH. TAUFIK HASAN 4/24/1997 L
21100201 KABILA 0001234176142 AHMAT KARIM 5/12/1977 L
21100201 KABILA 0001234176153 INO UTINA 2/12/1977 P
21100201 KABILA 0001234176175 PRANGKI KARIM 12/26/1997 L
21100201 KABILA 0001234176186 AMELIA KARIM 12/15/1999 P
21100201 KABILA 0001234176197 UDIN DJUMA 11/23/1972 L
21100201 KABILA 0001234176208 RAMINA MOHI 11/3/1978 P
21100201 KABILA 0001234176219 AWULIYA M. DJUMA 8/22/2005 P
21100201 KABILA 0001234176221 ABUDI KUSA 1/5/1945 L
21100201 KABILA 0001234176232 SOPIYA GOROPAI 8/12/1955 P
21100201 KABILA 0001234176243 ISMAIL ABUDI 9/6/1964 L
21100201 KABILA 0001234176254 HENI ABUDI 7/9/1976 P
21100201 KABILA 0001234176265 YUNUS ALIMUN 11/3/1984 L
21100201 KABILA 0001234176276 MITA ABUDI 5/3/1983 P
21100201 KABILA 0001234176287 YULYANTI ALIMUN 4/21/2007 P
21100201 KABILA 0001234176298 RESKA ABUDI 5/15/1998 L
21100201 KABILA 0001234176309 YANTO ADAM 4/17/1984 L
21100201 KABILA 0001234176311 YONARTI GANI 1/23/1985 P
21100201 KABILA 0001234176333 RAHMAN ADAM 7/6/1966 L
21100201 KABILA 0001234176344 FATMA GANI 8/30/1965 P
21100201 KABILA 0001234176355 FITRAN ADAM 11/19/1995 L
21100201 KABILA 0001234176366 MEGA ADAM 4/17/1990 P
21100201 KABILA 0001234176377 AHMAD MONOARFA 4/10/1984 L
21100201 KABILA 0001234176388 FARIDA ABDJUL 4/5/1988 P
21100201 KABILA 0001234176399 ARSON KADIR 6/15/1960 L
21100201 KABILA 0001234176401 RISNA ABADA 9/12/1960 P
21100201 KABILA 0001234176412 SARTIN KADIR 5/7/1985 P
21100201 KABILA 0001234176423 ARIPIN KADIR 7/31/1995 L
21100201 KABILA 0001234176434 IIN KADIR 11/7/1996 P
21100201 KABILA 0001234176445 YULIANTI KADIR 8/16/2005 P
21100201 KABILA 0001234176467 SITI MUTIA USMAN 8/2/2005 P
21100201 KABILA 0001234176478 ANISA LALU 8/11/2006 P
21100201 KABILA 0001234176491 IBRAHIM MOHAMAD 11/18/2007 L
21100201 KABILA 0001234198631 ACUN LIMONU 9/1/1985 L
21100201 KABILA 0001234198811 RAM ISA 7/7/1968 P
21100201 KABILA 0001234198989 MOH BAYU RIWAN 10/20/2001 L
21100201 KABILA 0001234201419 FARHAN ADAM 7/1/2008 L
21100201 KABILA 0001234201599 SAIPUL ZAIN 11/10/1994 L
21100201 KABILA 0001234204042 BADRUN DAUD 12/30/1955 L
21100201 KABILA 0001234215101 ABDUL GAFUR HUSAIN 2/19/1983 L
21100201 KABILA 0001234215112 RONAL MOHAMAD 4/18/1996 L
21100201 KABILA 0001234215123 PINA MOHAMAD 12/9/2001 P
21100201 KABILA 0001234215134 ION LAWUHANI 7/1/1973 L
21100201 KABILA 0001234215145 HADIJA KATILI 7/1/1975 P
21100201 KABILA 0001234215156 DESTIA LAWUHANI 9/19/2000 P
21100201 KABILA 0001234215167 SATRIO LAWUHANI 9/21/2003 L
21100201 KABILA 0001234215178 SAMSUDI AHMAD 5/13/1961 L
21100201 KABILA 0001234215189 HATIJA ZAKARIA 7/5/1960 P
21100201 KABILA 0001234215191 SRIMAYANTI AHMAD 8/5/1990 P
21100201 KABILA 0001234215202 RUT ZAKARIA 3/10/1997 L
21100201 KABILA 0001234215213 MARYAM MOHI 5/12/1996 P
21100201 KABILA 0001234215224 MISKAWATI MOHI 5/19/1997 P
21100201 KABILA 0001234215235 EMI UMAR 12/19/1963 L
21100201 KABILA 0001234215246 MIRNA TANAIYO 8/10/1967 P
21100201 KABILA 0001234215257 RUKMIN UMAR 11/7/1991 P
21100201 KABILA 0001234215268 HELMI ALI 4/5/1987 P
21100201 KABILA 0001234215279 ANWAR A HUSAIN 9/28/1968 L
21100201 KABILA 0001234215281 RISNAWATI TANAIYO 12/30/1972 P
21100201 KABILA 0001234215292 ZAINUDIN IYODA 9/2/1990 L
21100201 KABILA 0001234215303 MUHAZRIN HUSAIN 6/7/1993 L
21100201 KABILA 0001234215314 NURLAINA HUSAIN 8/7/1996 P
21100201 KABILA 0001234215325 FAHMI HUSAIN 6/7/2000 L
21100201 KABILA 0001234215336 SRI HUNAWARI HUSAIN 10/11/2003 P
21100201 KABILA 0001234215347 PADEL SULEMAN 2/10/2002 L
21100201 KABILA 0001234215358 HENIS KUKU 12/29/1956 L
21100201 KABILA 0001234215369 UMI UMAR 10/24/1972 P
21100201 KABILA 0001234215371 YASIR KUKU 2/2/1992 L
21100201 KABILA 0001234215382 MARYAM KUKU 5/9/1956 P
21100201 KABILA 0001234215393 JAMALUDIN KUKU 8/3/2000 L
21100201 KABILA 0001234215404 SALMA KUKU 5/25/2002 P
21100201 KABILA 0001234215415 NURSIA ISMAIL 7/1/1983 P
21100201 KABILA 0001234215448 MUKSIN UMAR 11/11/1970 L
21100201 KABILA 0001234215459 ASNI HARUN 4/11/1973 P
21100201 KABILA 0001234215461 ALZUFRI UMAR 6/14/1994 L
21100201 KABILA 0001234215472 ZULKIFLI UMAR 4/16/1997 L
21100201 KABILA 0001234215483 ABDUL RAZAK POLIHITO 7/1/1955 L
21100201 KABILA 0001234215494 RENSI BAKARI 7/1/1955 P
21100201 KABILA 0001234215505 FENDI ABDULRAZAK 4/28/1984 L
21100201 KABILA 0001234215527 KAMARUDIN BUMULO 11/30/1975 L
21100201 KABILA 0001234215538 RUKIA ISMAIL 2/2/1981 P
21100201 KABILA 0001234215549 MOH IKBAL BUMULO 8/12/2000 L
21100201 KABILA 0001234215551 SAMSUL HUSAIN 10/25/1992 L
21100201 KABILA 0001234215562 RAIS HUSAIN 10/25/1998 L
21100201 KABILA 0001234215573 YAKUB HULUKATI 11/8/1980 L
21100201 KABILA 0001234215584 SAMSUDIN USMAN 2/19/1977 L
21100201 KABILA 0001234216776 IRFAN MARKAWELO 12/7/1982 L
21100201 KABILA 0001234217002 HARIS DJAFAR 12/17/1967 L
21100201 KABILA 0001234217024 HARUN ABAS 4/24/1972 L
21100201 KABILA 0001234217046 HASYIM RIZALDI BOTUTIHE 6/23/2004 L
21100201 KABILA 0001234217057 HENI KASIM 4/7/1959 P
21100201 KABILA 0001234217079 HERMAN ISMAIL 3/21/1982 L
21100201 KABILA 0001234217081 HIKMA FAJRIYANI WALAHE 2/26/2003 P
21100201 KABILA 0001234217103 HUSAIN DJAFAR 8/7/1984 L
21100201 KABILA 0001234217125 HUSIN KIYAI 6/2/1960 L
21100201 KABILA 0001234217136 HUSNIA DJAFAR 5/13/2009 P
21100201 KABILA 0001234217147 ICAL MANUEKE 10/26/1989 L
21100201 KABILA 0001234217171 IDRIS GANI 9/26/1990 L
21100201 KABILA 0001234217182 ILHAM DJAFAR 7/12/2001 L
21100201 KABILA 0001234217193 INANG SURYANINGSIH SALEH 1/30/1992 P
21100201 KABILA 0001234217204 INKA KRISTIYANTI MOKI 5/7/1992 P
21100201 KABILA 0001234217215 ISKANDAR ANTU 12/31/1999 L
21100201 KABILA 0001234217226 ISMA ABD GANI 3/17/1986 P
21100201 KABILA 0001234217237 ISMAIL BESI 1/9/1964 L
21100201 KABILA 0001234217248 ISMAIL RADJAK 7/17/1951 L
21100201 KABILA 0001234217259 ISMET BOTUTIHE 4/18/1984 L
21100201 KABILA 0001234217261 ISMET M LATIF 4/5/1969 L
21100201 KABILA 0001234217272 ISMIYATI DJUMA 10/13/1978 P
21100201 KABILA 0001234217294 ISNAWATI ANTU 8/25/1997 P
21100201 KABILA 0001234217305 ISRA ABDUL MUTHALIB 10/5/2001 L
21100201 KABILA 0001234217316 ISWAN USMAN 12/28/1985 L
21100201 KABILA 0001234217327 JAHRAWATI DJAFAR 5/6/2008 P
21100201 KABILA 0001234217349 JEFLIEN NURDIN 5/4/1968 L
21100201 KABILA 0001234217351 JEFRI KARIM 2/22/1988 L
21100201 KABILA 0001234217362 JONI ABD MUTHALIB 1/12/1972 L
21100201 KABILA 0001234217373 JURIYATI KIAYI 2/1/2003 P
21100201 KABILA 0001234217384 KARSUM MUSA 8/17/1962 P
21100201 KABILA 0001234217406 LINDA ABDURAHMAN 10/21/1979 P
21100201 KABILA 0001234217417 LIS INA 10/1/1952 P
21100201 KABILA 0001234217428 LISA AGUSTINA BOTUTIHE 8/24/1998 P
21100201 KABILA 0001234217439 LOLITA ABOKA 5/10/1984 P
21100201 KABILA 0001234217441 MAGFIRA IRIYANI MARDJUN 3/31/2001 L
21100201 KABILA 0001234217452 MAHMUD HIPPI 8/5/1977 L
21100201 KABILA 0001234217463 MALIK S. ABUDI 8/13/2003 L
21100201 KABILA 0001234217474 MANSUR ABIDJU 12/25/1952 L
21100201 KABILA 0001234245846 KATMIDI 11/10/1976 L
21100201 KABILA 0001234246342 NIYO BAUSIN 12/1/1940 L
21100201 KABILA 0001234246847 ASIRA MURSALIN 7/1/1957 P
21100201 KABILA 0001234247027 SALMA BANO 3/31/1991 P
21100201 KABILA 0001234261372 RADEN KAKILO 11/2/1922 L
21100201 KABILA 0001234261822 IBRAHIM NUSI 1/25/1985 L
21100201 KABILA 0001234261844 ISMAIL NUSI 12/26/1994 L
21100201 KABILA 0001234261855 ARDIN NUSI 7/1/1959 L
21100201 KABILA 0001234261866 ROMI NUSI 8/13/1984 L
21100201 KABILA 0001234261877 ALFVIRA NUSI 9/13/1986 P
21100201 KABILA 0001234261888 FARAWATI NUSI 5/13/1999 P
21100201 KABILA 0001234261899 NISAN ZAKARIA 9/23/1967 L
21100201 KABILA 0001234261945 MONIRA TAIB 7/4/1960 P
21100201 KABILA 0001234261956 YUSUF MAHMUD 9/29/1937 L
21100201 KABILA 0001234261967 HAMZAH YUSUF 5/13/1971 L
21100201 KABILA 0001234261978 ASTHIN YUSUF 4/21/2002 L
21100201 KABILA 0001234261989 IRAWATI LANONGBUKA 5/7/1983 P
21100201 KABILA 0001234262002 AUREL YUSUF 3/24/2008 P
21100201 KABILA 0001234262013 SIMON KARIM 5/2/1963 L
21100201 KABILA 0001234262024 FATMA YUSUF 6/10/1966 P
21100201 KABILA 0001234262035 ZUFRI KARIM 7/3/2005 L
21100201 KABILA 0001234262046 ABDULAH YUNUS 7/17/2008 L
21100201 KABILA 0001234262057 MOH RIZKAL AHMAD 6/24/2006 L
21100201 KABILA 0001234262068 ZULFIKAR GOBEL 4/27/1973 L
21100201 KABILA 0001234262079 SARTIN AMIR 12/21/1975 P
21100201 KABILA 0001234262081 RIFALDI GOBEL 7/8/1999 L
21100201 KABILA 0001234262092 FERI TOBAR GOBEL 2/2/2001 L
21100201 KABILA 0001234262103 ZULKIFLI GOBEL 3/8/2006 L
21100201 KABILA 0001234262114 INTAN GOBEL 6/11/2007 P
21100201 KABILA 0001234262125 YUSUF KONA 8/17/1946 L
21100201 KABILA 0001234262136 RAFIA HUSAIN 7/1/1946 P
21100201 KABILA 0001234262147 HARTIN YUSUF 4/21/1979 P
21100201 KABILA 0001234262193 AHAYA KARIM 7/1/1939 L
21100201 KABILA 0001234262204 HALIMA KARIM 8/2/1945 P
21100201 KABILA 0001234262215 RAHMAN KARIM 12/12/1983 L
21100201 KABILA 0001234262226 ZULKIFLIO MAHMUD 4/23/1999 L
21100201 KABILA 0001234262237 ALI HASAN 8/2/1965 L
21100201 KABILA 0001234262248 AMNA KARIM 7/13/1968 P
21100201 KABILA 0001234262261 SAIDA HASAN 12/7/1990 L
21100201 KABILA 0001234262272 ARMAN HASAN 6/28/1993 L
21100201 KABILA 0001234262283 NEDERLAN MOHUNE 8/9/1970 L
21100201 KABILA 0001234262294 ADRIA YUSUF 9/20/1974 P
21100201 KABILA 0001234262305 MERLINDA MOHUNE 9/17/1994 P
21100201 KABILA 0001234262316 MOHAMAD MOHUNE 5/17/2005 L
21100201 KABILA 0001234262327 ANTON ADAM 7/1/1962 L
21100201 KABILA 0001234262338 RAMINA LUMBATO 5/27/1964 P
21100201 KABILA 0001234262349 NASIR ADAM 12/28/1985 L
21100201 KABILA 0001234262351 SULEMAN HUSAIN 7/10/1983 L
21100201 KABILA 0001234262362 NURHAYATI ADAM 5/22/1984 P
21100201 KABILA 0001234262373 JEFRI HUSAIN 7/2/2005 L
21100201 KABILA 0001234262384 AMRIN ABD RAHMAN 10/6/1973 L
21100201 KABILA 0001234262395 YUSNI IBRAHIM 7/10/1978 P
21100201 KABILA 0001234262406 NURSILA RAHMAN 12/6/1997 P
21100201 KABILA 0001234262417 WAHYUDIN RAHMAN 2/24/2003 L
21100201 KABILA 0001234262428 KAMARUDIN RAHMAN 2/11/1975 L
21100201 KABILA 0001234262439 LENI MAMULAY 5/30/1977 P
21100201 KABILA 0001234262441 ADIT RISANDI RAHMAN 1/29/2000 L
21100201 KABILA 0001234262452 ADINDA TRISNAWATI RAHMAN 6/6/2001 P
21100201 KABILA 0001234262463 ARIPI PAULUTU 11/9/1962 L
21100201 KABILA 0001234262474 ASRIN MUSTAFA 6/1/1966 P
21100201 KABILA 0001234262485 MIRNAWATI PAULUTU 6/2/1992 P
21100201 KABILA 0001234262496 ABD GAFUR PAULUTU 12/22/1993 L
21100201 KABILA 0001234262507 NURHAYATI PAULUTU 1/22/1996 P
21100201 KABILA 0001234262518 ABD WAHAB AHMAD 7/1/1968 L
21100201 KABILA 0001234262529 ROSTIN NENTO 5/8/1967 P
21100201 KABILA 0001234262531 FAZRIN ABD WAHAB 7/1/1988 L
21100201 KABILA 0001234262542 KASIM ABD WAHAB 12/2/1992 L
21100201 KABILA 0001234262553 SULTAN ABD WAHAB 10/20/2007 L
21100201 KABILA 0001234262575 ABD RAHMAN LAMUSU 7/1/1998 L
21100201 KABILA 0001234262586 GUSTIN SAPI I 7/1/1978 P
21100201 KABILA 0001234262597 RAHMATIA LAMUSU 7/1/2005 P
21100201 KABILA 0001234262608 RIDWAN DUNGIO 5/15/1971 L
21100201 KABILA 0001234262619 SALMA HAMZAH 11/1/1972 P
21100201 KABILA 0001234262621 NURJANA HUSAIN 3/17/1999 P
21100201 KABILA 0001234262632 IBRAHIM SUPU 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0001234262643 RISNAWATI LOA 8/2/1975 P
21100201 KABILA 0001234262654 ABD RAHMAT SUPU 5/29/1997 L
21100201 KABILA 0001234262665 MUTMAINA SUPU 4/2/2004 P
21100201 KABILA 0001234262676 SIRAZUDIN YAHYA 5/27/2008 L
21100201 KABILA 0001234262687 ANTON IGIRISA 7/1/1960 L
21100201 KABILA 0001234262698 AIMAN HUSAIN 12/12/1993 P
21100201 KABILA 0001234262709 HARLIN HUSAIN 12/30/1990 P
21100201 KABILA 0001234262722 FARIDAH HAMSAH 9/25/1977 P
21100201 KABILA 0001234262733 ISNAWATI KARIM 11/21/2004 P
21100201 KABILA 0001234262744 ADHAN HASAN 3/3/2008 L
21100201 KABILA 0001234262755 MUSA AMIRI 4/14/1967 L
21100201 KABILA 0001234262766 FATMAH ABDLLAH 5/10/1965 P
21100201 KABILA 0001234262777 MERLIANTI AMIRI 8/12/1993 P
21100201 KABILA 0001234262788 DELVIYANTI AMIRI 8/26/1997 P
21100201 KABILA 0001234262799 ADELIA AMIRI 7/8/2001 P
21100201 KABILA 0001234262801 TAMRIN LUMBATO 7/10/1970 L
21100201 KABILA 0001234262812 MARYAM KONA 1/1/1980 P
21100201 KABILA 0001234262823 MUTIARA EKA PUTRI LUMBATO 11/20/2001 P
21100201 KABILA 0001234262834 MENTARI LUMBATO 4/21/2005 P
21100201 KABILA 0001234262845 AMARUDIN IGIRISA 7/1/1971 P
21100201 KABILA 0001234262856 WARDIN HASAN 7/1/1975 P
21100201 KABILA 0001234262867 MASRIN IGIRISA 4/23/1993 L
21100201 KABILA 0001234262878 AMRUN HASAN 7/17/1980 L
21100201 KABILA 0001234262889 ZENI LENGKEY 6/17/1991 P
21100201 KABILA 0001234262902 RUSMIATI DAKO 4/19/1984 L
21100201 KABILA 0001234262913 RAHMATIA INAKU 12/11/2003 P
21100201 KABILA 0001234262924 ADITIYA INAKU 11/12/2005 P
21100201 KABILA 0001234262935 YANTI INAKU 7/27/2007 L
21100201 KABILA 0001234262946 RUSTAM NUSI 7/1/1973 P
21100201 KABILA 0001234262957 LISNAWATI ARBI 2/7/1977 L
21100201 KABILA 0001234262968 SURIANI NUSI 4/5/2006 P
21100201 KABILA 0001234262979 ABD MUIS HUNOWU 3/10/1967 L
21100201 KABILA 0001234262981 MASNIA YUSUF 8/28/1972 P
21100201 KABILA 0001234262992 FARHAN HUNOWU 3/12/1998 L
21100201 KABILA 0001234263003 MOH AKBAR HUNOWU 2/8/2003 L
21100201 KABILA 0001234263014 FAHRI HUNOWU 5/28/2005 L
21100201 KABILA 0001234263025 ABD RAHMAN TUNA 7/1/1939 L
21100201 KABILA 0001234263036 KARSUM MOOTANE 8/12/1958 P
21100201 KABILA 0001234263047 SALMA AHMAD 7/1/1968 P
21100201 KABILA 0001234263058 SALIM OWATO 7/1/2000 L
21100201 KABILA 0001234263069 HARTOMO OWATO 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0001234263071 RIFALDI KADIR 2/3/1993 L
21100201 KABILA 0001234263082 RIFALDUN KADIR 7/10/1986 P
21100201 KABILA 0001234273544 HAPSAH AHMAD 4/16/1973 P
21100201 KABILA 0001234274152 DEDI TOMELO 3/11/1986 L
21100201 KABILA 0001234274163 DEBY TOMELO 11/16/1993 P
21100201 KABILA 0001234274174 RAMLI IBRAHIM 5/5/1964 L
21100201 KABILA 0001234274185 NENI HENDRIK 7/1/1970 P
21100201 KABILA 0001234274196 LIYAN IBRAHIM 3/1/1991 P
21100201 KABILA 0001234274207 FARMAN IBRAHIM 4/5/1993 L
21100201 KABILA 0001234274218 FARHAN IBRAHIM 7/6/2002 L
21100201 KABILA 0001234274229 IWAN MONOARFA 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0001234274231 SUWARNI SAMAUN 1/17/1968 P
21100201 KABILA 0001234274242 INTAN MONOARFA 3/27/1998 P
21100201 KABILA 0001234274253 SINTIA MONOARFA 4/6/2003 P
21100201 KABILA 0001234274264 FITRI MONOARFA 11/15/2004 P
21100201 KABILA 0001234274275 NURHAYATI ATUTUNA 12/28/1981 P
21100201 KABILA 0001234274286 FAISAL MALE 5/8/1999 L
21100201 KABILA 0001234274297 MOH. RIZAL S. MALE 9/12/2000 L
21100201 KABILA 0001234274308 RAHMATIA S. MALE 1/5/2006 P
21100201 KABILA 0001234274321 RAMAN IBRAHIM 8/5/1974 L
21100201 KABILA 0001234274332 ENIM YUSUF 10/19/1974 P
21100201 KABILA 0001234274343 LINA MELINA HARUN 11/30/1996 P
21100201 KABILA 0001234274354 DIAN HARUN 4/20/1999 P
21100201 KABILA 0001234274365 DESI HARUN 10/10/2002 P
21100201 KABILA 0001234274376 FEBRIYANTI HARUN 3/8/2006 P
21100201 KABILA 0001234274387 SALIM AHMAD 1/10/1945 L
21100201 KABILA 0001234274398 MARU TOMELO 3/18/1952 P
21100201 KABILA 0001234274409 YAMIN AHMAD 12/12/1985 L
21100201 KABILA 0001234274411 ASU TOMELO 10/9/1949 L
21100201 KABILA 0001234274422 YACOB K. CONO 4/1/1969 L
21100201 KABILA 0001234274444 SRI MARSELA CONO 12/11/1998 P
21100201 KABILA 0001234274455 ADRIAN CONO 6/21/2001 L
21100201 KABILA 0001234274466 SITI NUR ALWIYA CONO 9/10/2006 P
21100201 KABILA 0001234274477 NUR AULIYA CONO 9/10/2006 P
21100201 KABILA 0001234274523 ISMAN AHMAD 6/15/1969 L
21100201 KABILA 0001234274534 SANTI BALIMBUO 3/7/1977 P
21100201 KABILA 0001234274545 REYIN AHMAD 5/6/2001 L
21100201 KABILA 0001234274589 ARINDI IGIRISA 10/16/2006 P
21100201 KABILA 0001234274591 SUDIRMAN ARKANI 12/6/1972 L
21100201 KABILA 0001234274602 RISNA K. GAI 5/12/1976 P
21100201 KABILA 0001234274613 SEPTIYAN ARKANI 9/29/1996 L
21100201 KABILA 0001234274624 FRENGKI ARKANI 12/6/1999 L
21100201 KABILA 0001234274635 ABD. RAHMAN ARKANI 2/3/2005 L
21100201 KABILA 0001234274646 AZAN DIDIPU 6/5/1968 L
21100201 KABILA 0001234274657 SALMA ABAS 8/7/1973 P
21100201 KABILA 0001234274668 MOH. RIFAL DIDIPU 8/8/2000 L
21100201 KABILA 0001234274679 SAHARA BULA 4/5/1938 P
21100201 KABILA 0001234274681 YURNI LAHAY 6/4/1982 P
21100201 KABILA 0001234274692 HENDRIK LAHAY 4/11/1984 L
21100201 KABILA 0001234274703 USMAN YUSUF 5/24/1974 L
21100201 KABILA 0001234274714 LIAN WULUNGO 5/29/1977 P
21100201 KABILA 0001234274725 RAHMA YUSUF 10/4/2006 P
21100201 KABILA 0001234274736 YOHAN YUSUF 2/16/1950 L
21100201 KABILA 0001234274747 RUSMIN DJIBU 10/2/1952 P
21100201 KABILA 0001234274769 MERLAN KADIR 4/30/1988 P
21100201 KABILA 0001234274771 SAFRUDIN RAHMAN 6/30/1974 L
21100201 KABILA 0001234274782 ROSTIN AKHIR 7/29/1981 P
21100201 KABILA 0001234274793 MOH. ARIEL RAHMAN 4/26/2006 L
21100201 KABILA 0001234274804 MOH. RIZKY THAIB 8/19/1992 L
21100201 KABILA 0001234274815 MOH. RIFKI SUNE 8/17/2008 L
21100201 KABILA 0001234274826 MOH. RASYA HARIJI 8/14/2007 L
21100201 KABILA 0001234274837 MOH. RIZKI HARIJI 8/14/2007 L
21100201 KABILA 0001234274848 MANSUR BANO 2/8/1957 L
21100201 KABILA 0001234274859 YUSNA ABDULLAH 11/19/1959 P
21100201 KABILA 0001234275006 ANIS SAPII 4/2/1977 L
21100201 KABILA 0001234275017 RATNA RAHMAN 6/19/1978 P
21100201 KABILA 0001234275028 ICHA SAPII 6/15/1999 P
21100201 KABILA 0001234275039 WILYAM SAPII 12/2/2002 L
21100201 KABILA 0001234275041 ERNI SAMAUN 5/3/1974 P
21100201 KABILA 0001234275052 FENGKI SAMAN 1/1/1991 L
21100201 KABILA 0001234275063 FERDIYANSHA SAMAN 4/28/2005 P
21100201 KABILA 0001234275074 NINI IGIRISA 5/21/1961 L
21100201 KABILA 0001234275085 SINCE MANTU 8/18/1969 P
21100201 KABILA 0001234275096 FERAWATI IGIRISA 12/13/1996 P
21100201 KABILA 0001234275107 SHINTA IGIRISA 7/27/2007 P
21100201 KABILA 0001234275118 AISA MANTOKI 4/12/1965 P
21100201 KABILA 0001234275129 NURHAYATI SAKO 10/23/1976 P
21100201 KABILA 0001234275131 HIKMATIAR SAKO 8/9/1999 L
21100201 KABILA 0001234275142 ADRIAN ULI 7/16/2006 L
21100201 KABILA 0001234275186 ROI OLII 12/5/1992 L
21100201 KABILA 0001234275243 DJABIR OTOLUWA 6/7/1964 L
21100201 KABILA 0001234275254 RISNA ILATO 3/17/1965 P
21100201 KABILA 0001234275265 YOLANDA OTOLUWA 7/21/1986 P
21100201 KABILA 0001234275276 ABD. RAHMAN BAGU 5/2/1986 L
21100201 KABILA 0001234275287 SRI ARYUNINGSIH O. 10/7/1987 P
21100201 KABILA 0001234275298 ALEXANDRIA BAGU 1/9/2006 P
21100201 KABILA 0001234275333 MISRAN AKUB 9/3/1998 P
21100201 KABILA 0001234275355 YANTO KATILI 5/5/1979 L
21100201 KABILA 0001234275366 NURLINDAWATI AKUB 11/25/1985 P
21100201 KABILA 0001234275377 PUTRI TUSTIA KATILI 1/26/2004 P
21100201 KABILA 0001234275388 MOH. RIFAY KATILI 7/28/2006 L
21100201 KABILA 0001234275399 ABD. WANDIRA KATILI 1/3/2008 L
21100201 KABILA 0001234275401 RIZON MALE 6/10/1981 L
21100201 KABILA 0001234298237 SADIMA NUSI 7/1/1960 P
21100201 KABILA 0001234311941 DECHA MUSTAPA 10/28/2007 P
21100201 KABILA 0001234312661 FARHAN DIDIPU 11/8/1995 L
21100201 KABILA 0001234334496 ISMAIL KADIR 4/4/2006 L
21100201 KABILA 0001234334687 SARTIKA USMAN 1/31/1989 P
21100201 KABILA 0001234335069 ADAM KARIM 9/8/1977 L
21100201 KABILA 0001234367763 ERNI SAHI 5/5/1969 P
21100201 KABILA 0001234367954 JEFRI AKUB 10/19/1968 L
21100201 KABILA 0001234376289 FATMAWATI BANO 5/8/1983 P
21100201 KABILA 0001234396888 SITRIANI HASAN 10/11/2000 P
21100201 KABILA 0001234453882 MISRAWATI ADAM 7/1/1970 P
21100201 KABILA 0001234456637 MEILAN KARIM 5/2/1995 P
21100201 KABILA 0001234456648 HINDUN NOVITA KARIM 11/9/1999 P
21100201 KABILA 0001234456659 MAIMUN KARIM 10/31/2001 P
21100201 KABILA 0001234456661 RIZAL DJAMAINI 3/7/2002 L
21100201 KABILA 0001234456694 IRFAN MALE 7/31/1986 L
21100201 KABILA 0001234456716 YANCE ABDULLAH 11/23/1981 L
21100201 KABILA 0001234456727 YUSNA DAUD 2/22/1967 P
21100201 KABILA 0001234456738 NURHAYATI ABDULLAH 1/21/1996 P
21100201 KABILA 0001234456749 ZULAYHA ABDULLAH 9/18/1999 P
21100201 KABILA 0001234456751 SRI AINUN ABDULLAH 4/14/2003 P
21100201 KABILA 0001234456762 RONI ABD. GANI 1/17/1979 L
21100201 KABILA 0001234456773 MISLAN BOTUTIHE 1/17/1981 P
21100201 KABILA 0001234456784 SETYAWATI EKA PUTRI 11/13/2001 P
21100201 KABILA 0001234456795 MOH. WAHYUDIN 9/26/2004 L
21100201 KABILA 0001234456806 ANIS BOTUTIHE 10/28/1968 L
21100201 KABILA 0001234456817 ASNA DJAKARIA 7/1/1970 P
21100201 KABILA 0001234456828 KARMILA BOTUTIHE 7/7/1992 P
21100201 KABILA 0001234456839 MELIYANTO BOTUTIHE 12/31/1993 L
21100201 KABILA 0001234456841 AHMAD BOTUTIHE 12/8/1995 L
21100201 KABILA 0001234456852 INDRA DJAFAR 10/27/1981 L
21100201 KABILA 0001234456863 MERIATI BOTUTIHE 2/2/1987 P
21100201 KABILA 0001234463308 WIWIN LIHAWA 3/23/1981 P
21100201 KABILA 0001234490466 SARTIN USMAN 7/1/1966 P
21100201 KABILA 0001234490635 RETI ADAM 8/17/1960 P
21100201 KABILA 0001234499973 RASYID SAFII 4/4/1944 L
21100201 KABILA 0001234499984 RATNA HASAN 5/5/1967 P
21100201 KABILA 0001234499995 RAUF DJAFAR 7/1/1946 L
21100201 KABILA 0001234500017 REFIYANTO HAMID 6/15/2010 L
21100201 KABILA 0001234500028 REIHAN KARNAIN 1/4/2010 L
21100201 KABILA 0001234500052 RIDWAN YUSUF 11/9/1973 L
21100201 KABILA 0001234500074 RINALDI ISMAIL 9/9/2002 L
21100201 KABILA 0001234500085 RINDIYANI HAMID 10/18/2011 P
21100201 KABILA 0001234500096 RIRIN TRISTIYANTI KARIM 3/31/1985 P
21100201 KABILA 0001234500107 RIS SALEH 7/1/1942 L
21100201 KABILA 0001234500118 RISKI ADITYA RAHMAN 8/17/2011 L
21100201 KABILA 0001234500142 RISNA DIKA 5/2/1979 P
21100201 KABILA 0001234500153 RIVALDI KIAYI 12/7/2000 L
21100201 KABILA 0001234500175 RIYANTI SAPII 8/8/2000 P
21100201 KABILA 0001234500186 RIZAL ABDULLAH 5/5/2004 L
21100201 KABILA 0001234500197 RIZKY AULIA S. MUSLIMIN 2/4/1997 P
21100201 KABILA 0001234500208 ROHANA AHMAD 1/27/1969 P
21100201 KABILA 0001234500219 ROKI HULAWA 7/1/1949 P
21100201 KABILA 0001234500221 ROMI AHMAD 10/10/1983 L
21100201 KABILA 0001234500232 ROSDIAN LAUHANI 12/10/1976 P
21100201 KABILA 0001234500243 ROSDIANA BUMULO 6/23/1953 P
21100201 KABILA 0001234500265 ROSNI LAPANANDA 12/27/1977 P
21100201 KABILA 0001234500276 RUAIDA KIAYI 9/28/1974 P
21100201 KABILA 0001234500287 RUDIN MANTI 8/17/1985 L
21100201 KABILA 0001234500298 RUKMIN ALI 5/25/1967 P
21100201 KABILA 0001234500309 RUKMIN DAUD 9/9/1981 P
21100201 KABILA 0001234500311 RUMI KIAYI 7/1/1940 P
21100201 KABILA 0001234500322 RUSDIN SALEH 7/18/1982 L
21100201 KABILA 0001234500333 RUSLIN SALEH 7/17/1980 P
21100201 KABILA 0001234500344 RUSMAN ADAM 10/22/1981 L
21100201 KABILA 0001234500355 RUSNI MARWAN 7/22/1987 P
21100201 KABILA 0001234500366 RUSNI YAKUB 1/10/1984 P
21100201 KABILA 0001234500377 RUSNIN YUSUF 11/15/1979 P
21100201 KABILA 0001234500388 RUSNO RAUF 6/7/1967 L
21100201 KABILA 0001234500399 RUWAIDA KIAYI 3/17/1966 P
21100201 KABILA 0001234500401 SAADA HUMALANGGI 7/1/1945 P
21100201 KABILA 0001234500412 SAFRUDIN HUNOWU 3/13/2004 L
21100201 KABILA 0001234500423 SAFRUDIN MARWAN 4/26/2003 L
21100201 KABILA 0001234500434 SAFRUDIN MOHAMAD 1/23/1977 L
21100201 KABILA 0001234500445 SAHARA DADI 12/15/1966 P
21100201 KABILA 0001234500456 SAIDUN KASIM 7/1/1965 L
21100201 KABILA 0001234500467 SAIFUL MALAPO 4/21/1985 L
21100201 KABILA 0001234500478 SAKINA HUSAIN 8/25/2001 P
21100201 KABILA 0001234500489 SALEHA SULEMAN 5/30/1976 P
21100201 KABILA 0001234500491 SALMA KASIM 1/8/1998 P
21100201 KABILA 0001234500502 SALMA KIAYI 11/13/1983 P
21100201 KABILA 0001234500546 SAMSUDIN NUR 12/24/1973 L
21100201 KABILA 0001234506126 IZEN DAUD 6/1/2006 L
21100201 KABILA 0001234506137 YANCE DAUD 11/21/1969 L
21100201 KABILA 0001234506148 RUSTIN UMAR 12/27/1976 P
21100201 KABILA 0001234506159 ISRAWATI DAUD 1/19/1995 P
21100201 KABILA 0001234506161 WAHYUDIN DAUD 6/22/2006 L
21100201 KABILA 0001234506172 ABDUL LANTI 7/24/1966 L
21100201 KABILA 0001234506183 RISNA TALIB 8/28/1969 P
21100201 KABILA 0001234506205 SURIYANTO LANTI 9/19/2003 L
21100201 KABILA 0001234506227 NONCE IGIRISA 2/9/1972 P
21100201 KABILA 0001234506238 DIKI POLAPA 12/19/1982 L
21100201 KABILA 0001234506249 MARIO POLAPA 10/28/1991 L
21100201 KABILA 0001234506251 WIDYAWATI POLAPA 1/1/1993 L
21100201 KABILA 0001234506262 WAHYU SAPUTRA POLAPA 1/13/2001 L
21100201 KABILA 0001234506284 ISMET KASIM 8/17/1979 L
21100201 KABILA 0001234506295 SRI SUSANTI SUMAGA 10/20/1979 P
21100201 KABILA 0001234506317 SASMITA NURAIN KASIM 6/13/2006 P
21100201 KABILA 0001234506328 MOH. FAJRIN A. KASIM 8/11/2007 L
21100201 KABILA 0001234506374 KARIM ABDUL GANI 5/20/1976 L
21100201 KABILA 0001234506385 SELVI USMAN 12/22/1976 P
21100201 KABILA 0001234506396 MOH. RIVALDI GANI 1/10/1998 L
21100201 KABILA 0001234506407 FAJAR FIRMANSYAH 2/22/2008 L
21100201 KABILA 0001234506429 NURTIN TAHIR 6/16/1960 P
21100201 KABILA 0001234506431 UMAR HARUN 6/10/1960 L
21100201 KABILA 0001234506442 RETI BAKARI 12/4/1954 P
21100201 KABILA 0001234506453 YULYAN UMAR 2/8/1993 P
21100201 KABILA 0001234506486 HASYIM BAKARI 7/2/2003 L
21100201 KABILA 0001234506508 SAIRA MUSTAPA 9/12/1954 P
21100201 KABILA 0001234506519 RUSTAM YUSUF 5/15/1962 L
21100201 KABILA 0001234506521 YUSNI AKIB 6/16/1963 P
21100201 KABILA 0001234506532 RONAL YUSUF 4/20/1987 L
21100201 KABILA 0001234506543 NASIR HILALA 4/2/1955 L
21100201 KABILA 0001234506554 MIRAWATI DJAMIL 3/3/1951 P
21100201 KABILA 0001234506565 ISWAN HILALA 8/3/1988 L
21100201 KABILA 0001234506576 SANTI DJAMIL 3/12/1980 P
21100201 KABILA 0001234506587 ERWIN HILALA 9/20/1976 L
21100201 KABILA 0001234506598 RIZAL HILALA 10/11/1998 L
21100201 KABILA 0001234506609 SURTIAM HILALA 2/10/2004 P
21100201 KABILA 0001234506666 SYARIF IGIRISA 5/20/1973 L
21100201 KABILA 0001234506677 RIS SIDU 2/5/1979 P
21100201 KABILA 0001234506688 YUNITA IGIRISA 6/5/2003 P
21100201 KABILA 0001234506699 NATASYA IGIRISA 7/17/2006 P
21100201 KABILA 0001234506701 ASTIN AHMAD 9/25/1944 P
21100201 KABILA 0001234506712 HAPSA MAKAHENGKANG 4/5/1969 P
21100201 KABILA 0001234506723 ROHANA AHMAD 5/20/1938 P
21100201 KABILA 0001234506734 MOH. TRION MUTIARA 4/29/2001 L
21100201 KABILA 0001234506745 RIYEN MUTIARA 3/7/2004 P
21100201 KABILA 0001234506756 RIYANTI MUTIARA 5/29/2008 P
21100201 KABILA 0001234506767 EFENDI HASAN 12/20/1979 L
21100201 KABILA 0001234506778 ELISIA IGIRISA 6/6/1988 P
21100201 KABILA 0001234506789 ADITYA HASAN 4/18/2005 L
21100201 KABILA 0001234506791 FIRMAN LAHAMUTU 7/7/1977 L
21100201 KABILA 0001234506802 RAHMAWATI LATIF 11/30/1977 P
21100201 KABILA 0001234506813 MOH. YULMAN SYAH F.L 7/19/2002 L
21100201 KABILA 0001234506824 UDIN MURDJAI 11/19/1953 L
21100201 KABILA 0001234506835 JASMIN MALEO 12/4/1958 P
21100201 KABILA 0001234506846 SALEH MURDJAI 1/13/1985 L
21100201 KABILA 0001234506857 HADIDJAH MURDJAI 5/11/1986 P
21100201 KABILA 0001234506868 RENDI MURDJAI 4/10/1985 L
21100201 KABILA 0001234506879 SIMIN MURDJAI 11/11/1979 L
21100201 KABILA 0001234506881 LIAN LASENGLE 11/3/1979 P
21100201 KABILA 0001234506892 NURAIN MURDJAI 4/11/2005 P
21100201 KABILA 0001234506903 ADNAN MURDJAI 7/23/1943 L
21100201 KABILA 0001234506914 MIRTJE MURDJAI 5/17/1968 P
21100201 KABILA 0001234506936 EMUS MURDJAI 6/16/1974 L
21100201 KABILA 0001234506947 YULIN MUHARAM 8/9/1973 P
21100201 KABILA 0001234506982 RIDWAN NAYU 2/5/1947 L
21100201 KABILA 0001234506993 DARICE HAMBA 5/4/1956 P
21100201 KABILA 0001234507015 ASNI HAMBA 10/10/1949 P
21100201 KABILA 0001234507026 SAIFUL TOMELO 4/19/1973 L
21100201 KABILA 0001234507037 RAHMAWATI TOMELO 12/13/1981 P
21100201 KABILA 0001234507048 MISKA TOMELO 11/18/1980 P
21100201 KABILA 0001234507059 RIPAN MANSYUR TOMELO 3/30/1975 L
21100201 KABILA 0001234507061 SRI YANTI DUMINGAN 4/2/1975 P
21100201 KABILA 0001234507072 HERI LANTONI 8/7/1971 L
21100201 KABILA 0001234507083 DEWI SARWIYA TOMELO 2/18/1977 P
21100201 KABILA 0001234507094 NURFAUZIA LANTONI 9/15/2000 P
21100201 KABILA 0001234507105 UMAR IDRUS 7/17/1951 L
21100201 KABILA 0001234507116 NURDJANAH ANBIYA 9/29/1951 P
21100201 KABILA 0001234507127 HUSAIN IDRUS 2/24/1982 L
21100201 KABILA 0001234507138 ZAKIR HILALA 1/9/1998 L
21100201 KABILA 0001234507162 SENDI AKIB 5/6/1990 P
21100201 KABILA 0001234507195 ENDANG AKIB 1/11/1988 P
21100201 KABILA 0001234507217 MARYAM SULEMAN 5/25/2008 P
21100201 KABILA 0001234507228 ASNA AHMAD 3/21/1955 P
21100201 KABILA 0001234507239 RIZAL LATIF 12/4/1990 L
21100201 KABILA 0001234507252 YUNUS IDRUS 2/18/1938 L
21100201 KABILA 0001234507263 SALMA AHMAD 1/16/1962 P
21100201 KABILA 0001234507274 HARIS IDRUS 11/5/1960 L
21100201 KABILA 0001234507285 ROSNELCO TANAIO 8/7/1965 P
21100201 KABILA 0001234507296 NOVAL IDRUS 11/24/1987 L
21100201 KABILA 0001234507307 NURAIN IDRUS 11/28/1989 P
21100201 KABILA 0001234507318 SINTA IDRUS 3/21/1992 P
21100201 KABILA 0001234507329 FIRZAN IDRUS 2/14/1996 L
21100201 KABILA 0001234507331 ROSDIANA DJULAINI 1/23/1943 P
21100201 KABILA 0001234507342 YASIN MURDJAI 7/5/1959 L
21100201 KABILA 0001234507353 NONI IDRUS 3/11/1963 P
21100201 KABILA 0001234507364 RAHMAWATI IDRUS 5/10/1996 P
21100201 KABILA 0001234507847 AIDA LUMBATO 7/1/1935 P
21100201 KABILA 0001234508027 SUNARTI USMAN 7/9/1983 P
21100201 KABILA 0001234514452 NURLENI ALI 6/3/1980 P
21100201 KABILA 0001234514463 SITI FADILA TAUFIK 8/12/2001 P
21100201 KABILA 0001234514474 WAWAN WAHYONO SARIO 5/1/1979 L
21100201 KABILA 0001234514485 NURAIN ALI 2/5/1982 P
21100201 KABILA 0001234514496 MOH. RIFKI ADITYA PRATAMA 5/5/2005 L
21100201 KABILA 0001234514507 UCUP KATILI 10/1/1982 L
21100201 KABILA 0001234514529 SITI NURJANAH KATILI 6/26/2008 P
21100201 KABILA 0001234514531 MARYAM AHMAD 6/15/1956 P
21100201 KABILA 0001234514542 FADLI TANGOI 12/22/1993 L
21100201 KABILA 0001234514553 RAHMA ATAMIMI 11/14/1982 P
21100201 KABILA 0001234514575 SARCE DAUD 4/3/1974 P
21100201 KABILA 0001234514586 OCAN DAUD 1/15/1997 L
21100201 KABILA 0001234514608 WAHYUDI DAUD 3/26/2007 L
21100201 KABILA 0001234514619 NIARTI DAUD 4/30/1996 P
21100201 KABILA 0001234514621 ANCE DAUD 12/14/1967 L
21100201 KABILA 0001234514632 MARYAM SAMAN 5/16/1970 P
21100201 KABILA 0001234514643 DELVIANA DAUD 7/19/1990 P
21100201 KABILA 0001234514654 MAZRUL DAUD 9/19/1995 L
21100201 KABILA 0001234514665 MUTIA DAUD 9/8/1997 P
21100201 KABILA 0001234514676 HARIS YUSUF 12/20/1969 L
21100201 KABILA 0001234514687 YENI ARIS 1/6/1979 P
21100201 KABILA 0001234514698 RAHMAD YUSUF 1/9/2001 L
21100201 KABILA 0001234514709 ABDURAHMAN YUSUF 4/21/2006 L
21100201 KABILA 0001234514711 USMAN HUSAIN 11/22/1980 L
21100201 KABILA 0001234514722 TITIN YUSUF 8/18/1981 P
21100201 KABILA 0001234514733 WAHID HUSAIN 7/9/2000 L
21100201 KABILA 0001234514744 DJAMALUDIN DWI PUTRA HUSA 7/12/2002 L
21100201 KABILA 0001234514755 RATNA ALI 5/10/1947 P
21100201 KABILA 0001234514766 RABIA AHMAD 1/15/1924 P
21100201 KABILA 0001234514777 MINCE DJAMIL 7/5/1950 P
21100201 KABILA 0001234514788 SARCE DJAMIL 7/10/1956 P
21100201 KABILA 0001234514799 YUNUS HARUN 7/18/1944 L
21100201 KABILA 0001234514801 FATMAH P HARUN 10/9/1948 P
21100201 KABILA 0001234514834 ABDULATIF KUMASI 1/21/1993 L
21100201 KABILA 0001234514867 RUSTAM SUPARDI 2/7/1961 L
21100201 KABILA 0001234514889 AHMAD SAHRIL S. 2/8/2008 L
21100201 KABILA 0001234514891 ABDUL AZIS AHMAD 6/6/1970 L
21100201 KABILA 0001234514902 OPIN ALIBASA 5/11/1975 P
21100201 KABILA 0001234514913 FITRAWATI ABDUL AHMAD 1/11/1993 P
21100201 KABILA 0001234514924 FIDRIYANI ABDUL AHMAD 5/25/1997 P
21100201 KABILA 0001234514935 OLIVIA ABDUL AHMAD 7/14/2000 P
21100201 KABILA 0001234514981 IDRIS DAUD 7/5/1959 L
21100201 KABILA 0001234514992 SAFIA K. HARUN 8/9/1963 P
21100201 KABILA 0001234515003 MARYAM DAUD 6/19/1992 P
21100201 KABILA 0001234515014 RAHMAD DAUD 9/12/2005 L
21100201 KABILA 0001234515025 SUWARDI ABDURAHMAN 9/27/1962 L
21100201 KABILA 0001234515036 YANTI LAUHANI 5/20/1970 P
21100201 KABILA 0001234515047 FITRAWAN ABDURAHMAN 8/1/1995 L
21100201 KABILA 0001234515058 LATIF DJAFAR 5/13/1929 L
21100201 KABILA 0001234517703 RAHIM MONOARFA 10/14/1998 L
21100201 KABILA 0001234517714 RAHMAD ABDUL WAHAB 7/28/2011 L
21100201 KABILA 0001234517725 RAHMAN AMIR KADIR 6/11/1985 L
21100201 KABILA 0001234517736 RAHMAT BILAL TONTOIYO 12/9/2007 L
21100201 KABILA 0001234517758 RAHMAT MONOARFA 9/6/1996 L
21100201 KABILA 0001234517769 RAHMAT SALEH 9/15/1992 L
21100201 KABILA 0001234517771 RAHMATIA HASAN 4/1/1900 P
21100201 KABILA 0001234517782 RAHMATIA NUSI 4/23/2011 P
21100201 KABILA 0001234517793 RAHMAWATI MUHARAM 1/15/1996 P
21100201 KABILA 0001234517804 RAHMAWATI MURSALI 12/25/2008 P
21100201 KABILA 0001234517815 RAHMAWATI PALU 12/13/1996 P
21100201 KABILA 0001234517826 RAHMAWATI RAMIN 3/2/1994 P
21100201 KABILA 0001234517859 RAHMI BAKARI 11/23/2009 L
21100201 KABILA 0001234517861 RAHMIN NGOBUTO 9/9/1974 P
21100201 KABILA 0001234517872 RAHMIYAT KADIR 9/1/2002 P
21100201 KABILA 0001234517883 RAHMIYATI HUSAIN 10/3/2010 P
21100201 KABILA 0001234517894 RAIS HASAN 3/23/1980 L
21100201 KABILA 0001234517905 RAMDAN YUNUS 11/4/2006 P
21100201 KABILA 0001234517927 RAMLI AHMAD 6/10/1992 L
21100201 KABILA 0001234517938 RASID HUNTA 3/7/1964 P
21100201 KABILA 0001234517951 RASUNA KARIM 9/14/1969 P
21100201 KABILA 0001234522034 RAMIN YASIN 4/7/1975 L
21100201 KABILA 0001234522045 JAMI OLANCU 2/18/1975 P
21100201 KABILA 0001234522056 NURILMA YASIN 3/21/2006 P
21100201 KABILA 0001234522089 KOES CAHAYA MOHAMAD 11/2/1997 L
21100201 KABILA 0001234522091 RUM DONI MOHAMAD 11/25/1999 L
21100201 KABILA 0001234522102 DIRMAN MOHAMAD 10/31/2003 L
21100201 KABILA 0001234522113 RAMA MOHAMAD 11/12/2007 L
21100201 KABILA 0001234522124 ABDULAH ALI 7/1/1942 L
21100201 KABILA 0001234541665 SARI SUPU 10/11/1969 P
21100201 KABILA 0001234542925 ADELIA DJAFAR OTOLOMU 4/21/2006 P
21100201 KABILA 0001234542936 AMRAN NIU 4/26/1960 L
21100201 KABILA 0001234542947 AYUB NIU 8/10/1996 L
21100201 KABILA 0001234542958 RAPIKA NIU 4/21/1954 P
21100201 KABILA 0001234542969 IWAN TOLINGGILO 9/8/1966 L
21100201 KABILA 0001234542971 TAMRIN LAKORO 7/21/1971 L
21100201 KABILA 0001234542982 RINA MEWENGKANG 10/27/1970 P
21100201 KABILA 0001234542993 CHINTIA LAKORO 11/4/1995 P
21100201 KABILA 0001234543015 MUHAZRIN LAKORO 4/13/1998 L
21100201 KABILA 0001234543026 NUR AZIZAH LAKORO 1/23/2004 P
21100201 KABILA 0001234543037 YUSUF UMAR 8/20/1967 L
21100201 KABILA 0001234543048 SATRIA ISA 10/23/1966 P
21100201 KABILA 0001234543059 RIZAL UMAR 4/6/1992 L
21100201 KABILA 0001234543061 BERNAT ISA 6/20/1983 L
21100201 KABILA 0001234543072 YACOB UMAR 7/1/1947 L
21100201 KABILA 0001234543083 SOLEMAN DIDIPU 12/12/1939 L
21100201 KABILA 0001234543094 NINI AHMAD 10/9/1959 P
21100201 KABILA 0001234543105 RAHMAN DIDIPU 3/9/1996 L
21100201 KABILA 0001234543116 SATRIA DIDIPU 6/13/1997 P
21100201 KABILA 0001234543138 SATIRA DIDIPU 10/18/1952 P
21100201 KABILA 0001234543184 FITRI SUNE 5/11/1982 P
21100201 KABILA 0001234543217 NURHALISA MOHAMAD 11/4/2001 P
21100201 KABILA 0001234543228 FAHRIL MOHAMAD 5/2/2005 L
21100201 KABILA 0001234543239 DASIMA BULOTIO 1/14/1923 P
21100201 KABILA 0001234543241 BUDI IGIRISA 10/12/1960 L
21100201 KABILA 0001234543252 NANANG IGIRISA 1/18/1991 L
21100201 KABILA 0001234543263 EFERNI PANIGORO 4/12/1960 L
21100201 KABILA 0001234543285 NUR SAFITRI 2/15/1971 P
21100201 KABILA 0001234543318 SUDARMAN MADJO 11/16/1974 L
21100201 KABILA 0001234543329 SANTI LADJI 2/19/1979 P
21100201 KABILA 0001234543331 YUSUF MADJO 4/12/2002 L
21100201 KABILA 0001234543342 MARYAM MADJO 3/2/2004 P
21100201 KABILA 0001234543353 ANTON OINTU 3/12/1951 L
21100201 KABILA 0001234543364 SALEHA AKUB 7/10/1953 P
21100201 KABILA 0001234543375 SRI WAHYUNINGSIH OINTU 8/4/1984 P
21100201 KABILA 0001234543386 HERMAN FALID 7/1/1974 L
21100201 KABILA 0001234543397 PAREL FALID 7/5/2007 L
21100201 KABILA 0001234543408 LATIF MOHAMAD 7/19/1982 L
21100201 KABILA 0001234543419 DWIKI IRAWAN MOHAMAD 9/17/2004 L
21100201 KABILA 0001234543421 ASIA POPOI 9/26/1956 P
21100201 KABILA 0001234543432 IMAN LIHAWA 6/27/1973 L
21100201 KABILA 0001234543443 DEBY ADAM 2/22/1983 P
21100201 KABILA 0001234543476 HAIRUN SAUD 1/29/1966 L
21100201 KABILA 0001234543487 NORMA RAHMAT 1/31/1966 P
21100201 KABILA 0001234543498 MOH. RIFALDI DAUD 10/30/1996 L
21100201 KABILA 0001234543509 LASRI BIGA 11/4/1977 P
21100201 KABILA 0001234578699 YANI MANTU 3/2/1955 L
21100201 KABILA 0001234604338 AHMAD LABATJO 8/18/1974 L
21100201 KABILA 0001234604349 SANTI GANI 7/3/1976 P
21100201 KABILA 0001234604351 JULIA LABATJO 3/30/1997 P
21100201 KABILA 0001234604362 SAMIN GANI 3/23/1974 L
21100201 KABILA 0001234604373 NURAIN RADJAK 12/30/1976 P
21100201 KABILA 0001234604384 RIKA GANI 12/22/1999 P
21100201 KABILA 0001234604395 RIFKI GANI 10/27/2002 L
21100201 KABILA 0001234604406 REFITA GANI 8/7/2007 P
21100201 KABILA 0001234604417 HASAN NUSI 8/9/2006 L
21100201 KABILA 0001234604428 YANTO RAHMAN 12/24/1980 L
21100201 KABILA 0001234604439 OLAN DAUD 8/27/1982 P
21100201 KABILA 0001234604441 RIFKI SAPUTRA RAHMAN 10/29/2005 L
21100201 KABILA 0001234604452 ADRIAN AHMAD 8/2/1940 L
21100201 KABILA 0001234604463 HALIMA LAPALI 2/4/1953 P
21100201 KABILA 0001234604474 HARTEN GAI 11/9/1992 L
21100201 KABILA 0001234604485 LIDYA GAI 6/1/1995 P
21100201 KABILA 0001234604496 NUREIN ISMAIL 2/6/1991 P
21100201 KABILA 0001234604507 RIDWAN LAUDENGI 1/20/1980 L
21100201 KABILA 0001234604518 ROHANI AHMAD 12/19/1976 P
21100201 KABILA 0001234604529 DANCE BARWADI 8/1/1968 L
21100201 KABILA 0001234604531 RASU SUMOYONG 3/3/1969 P
21100201 KABILA 0001234604542 HAMID BARWADI 12/3/2003 L
21100201 KABILA 0001234604553 AGUSTINA BARWADI 8/28/2006 P
21100201 KABILA 0001234604564 ISMET ALI 3/7/1978 L
21100201 KABILA 0001234604575 NURSAFIRA ALI 10/11/2007 P
21100201 KABILA 0001234604586 IDRUS RAHMAN 6/6/1952 L
21100201 KABILA 0001234604597 YENI SUMOYONG 6/27/1964 P
21100201 KABILA 0001234604608 YUNITA RAHMAN 6/2/1994 P
21100201 KABILA 0001234604619 KARNAIN SUMUYONG 11/9/1972 L
21100201 KABILA 0001234604621 INDRAWATI POLUTU 4/28/1980 P
21100201 KABILA 0001234604632 NURAIN SUMOYONG 4/27/2005 P
21100201 KABILA 0001234604643 SITI F. SUMOYONG 4/10/2000 P
21100201 KABILA 0001234604654 AISARI AHILI 1/5/1930 L
21100201 KABILA 0001234604665 RISNA YASIN 7/20/1966 P
21100201 KABILA 0001234604676 SAMIN YASIN 4/6/1972 L
21100201 KABILA 0001234613755 SAMSUDIN TONTOIYO 12/20/1970 L
21100201 KABILA 0001234613766 SARI LUMBATO 7/1/1945 L
21100201 KABILA 0001234613777 SARIFA POU 7/1/1949 P
21100201 KABILA 0001234613788 SARIFUDIN TUNA 9/17/1969 L
21100201 KABILA 0001234613801 SARIPA B. MOHAMAD 7/7/1975 P
21100201 KABILA 0001234613812 SARIPA TAIB 3/19/1951 P
21100201 KABILA 0001234613823 SARIPUDDIN KIAYI 5/23/2005 L
21100201 KABILA 0001234613834 SARIPUDIN KARIM 6/1/1977 L
21100201 KABILA 0001234613845 SARLIN IDRIS 9/22/1971 P
21100201 KABILA 0001234613856 SARSON BAKARI 1/25/1987 L
21100201 KABILA 0001234613867 SARTIN KARIM 6/5/1976 P
21100201 KABILA 0001234613878 SARTIN NTOI 2/1/1969 P
21100201 KABILA 0001234613889 SARTIN PANTUNGO 4/24/1978 P
21100201 KABILA 0001234613891 SARTIN THALIB 8/25/1981 P
21100201 KABILA 0001234613913 SARTIN USMAN 12/22/1965 P
21100201 KABILA 0001234613924 SASKIA NUSI 9/4/2010 P
21100201 KABILA 0001234613957 SATRIA YUNUS 7/1/1947 P
21100201 KABILA 0001234613968 SEPTIANSI BUMULO 8/24/2003 P
21100201 KABILA 0001234613979 SESYA APRILIYA DJAFAR 4/12/2003 P
21100201 KABILA 0001234613992 SINCE HUNTA 5/1/1965 P
21100201 KABILA 0001234614003 SINTIA SAPII 1/16/2006 P
21100201 KABILA 0001234614025 SISKAWATI DEWI KARIM 1/21/1992 P
21100201 KABILA 0001234614036 SITI AIRA YUSUF 7/31/2009 P
21100201 KABILA 0001234614058 SITI FAUZIAH GUDE 5/7/2005 P
21100201 KABILA 0001234614069 SITI JUHRIYANTI KARIM 12/13/2003 P
21100201 KABILA 0001234614082 SITI NUR F. SULEMAN 3/3/2007 P
21100201 KABILA 0001234614093 SITI SARAH A KIAYI 3/5/2002 P
21100201 KABILA 0001234614104 SITRIYANI DEWI KARIM 11/9/1993 P
21100201 KABILA 0001234614115 SITRIYATI DAUD 3/23/1978 P
21100201 KABILA 0001234614126 SOFYAN YAHYA 9/5/1996 L
21100201 KABILA 0001234614137 SOFYANDI SALEH 4/20/1991 L
21100201 KABILA 0001234614148 SRI AMELIANI MOHUNE 9/20/2006 P
21100201 KABILA 0001234614159 SRI ENDANG RAHIM 6/24/1991 P
21100201 KABILA 0001234614161 SRI NURNADIYANTI SALEH 10/3/2000 P
21100201 KABILA 0001234614172 SRI SAIDAWATI MAHMUD 12/19/2002 P
21100201 KABILA 0001234614183 SRI WAHYUNI HUSAIN 6/17/1997 P
21100201 KABILA 0001234614194 SRIWILIN MALAPO 12/12/1985 P
21100201 KABILA 0001234614205 SUAIB NUR KAFKA AHMAD 12/13/2011 L
21100201 KABILA 0001234614216 SUAIB NUR KARIM 3/9/2006 L
21100201 KABILA 0001234614227 SUARDIN HASAN 11/9/1945 L
21100201 KABILA 0001234614238 SUCI RAHMAWATI RADJAK 9/14/2007 P
21100201 KABILA 0001234614251 SUDARMAN SALEH 8/19/1991 L
21100201 KABILA 0001234614262 SUKARDI MOODUTO 12/7/1980 L
21100201 KABILA 0001234614273 SUKRAN SARIFUDIN 4/1/1994 L
21100201 KABILA 0001234614284 SULEMAN KARIM 6/1/1978 L
21100201 KABILA 0001234614295 SUMARDI SALEH 8/9/1971 L
21100201 KABILA 0001234614306 SUMI BAGULU 7/1/1952 P
21100201 KABILA 0001234614317 SUMIYATI KADIR 3/12/1969 P
21100201 KABILA 0001234614339 SUNARTI KIAYI 3/20/1994 P
21100201 KABILA 0001234614341 SUNIRMA HINO 11/4/2011 P
21100201 KABILA 0001234614363 SURYAN ISA 10/10/1993 L
21100201 KABILA 0001234614385 SUWARDI KASIM 5/22/1981 L
21100201 KABILA 0001234614396 SYAKINAH ULFIYANTI 8/14/1977 P
21100201 KABILA 0001234614407 SYALFA RAHMATIA RAHMAN 7/13/2011 P
21100201 KABILA 0001234614418 SYALSA NABILA MOKODOMPIT 7/16/2006 P
21100201 KABILA 0001234614431 SYARIF TONTOIYO 3/6/2005 L
21100201 KABILA 0001234614453 TAIB ABDULLAH 1/3/1967 L
21100201 KABILA 0001234614464 TAMRIN ALI 12/11/1969 L
21100201 KABILA 0001234614486 TIEN MIOLO 7/1/1938 L
21100201 KABILA 0000959541862 SINTIA RAJAK 6/1/1999 P
21100201 KABILA 0000959542211 MELSA KOBIS 10/1/1995 P
21100201 KABILA 0000959542299 VERA KOBIS 11/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959542312 ABDUPAZAR KOBIS 5/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959542435 NAJRIN KOBIS 1/1/2010 L
21100201 KABILA 0000959542558 AMIR MANALI 4/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959542569 SILVIA RAJAK 9/1/2001 P
21100201 KABILA 0000959542615 LALA RAJAK 12/1/2004 P
21100201 KABILA 0000959542907 SARWIN LASANGOLI 7/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959543313 WARNI PAKAYA 6/1/1967 P
21100201 KABILA 0000959543458 IRFAN ABDULLAH 9/1/1975 L
21100201 KABILA 0000959543559 ABD LATIF HALIDI 7/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959543651 NRHAYATI ISMAIL 9/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959543695 SAHRUL A AMIR 4/1/2007 L
21100201 KABILA 0000959543829 REINAL ABDULLAH 3/1/1999 L
21100201 KABILA 0000959543864 REZA ABDULLAH 4/1/1993 L
21100201 KABILA 0000959543908 ARMAT RAHIM 10/1/1972 L
21100201 KABILA 0000959543954 DJEFRI MA'RUF 6/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959544202 YUSNI PAJA 6/1/1968 P
21100201 KABILA 0000959544235 ERTON DUNGGIO 12/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959544336 JULAIHA RAHIM 12/1/1996 P
21100201 KABILA 0000959544549 HAJAR ISMAIL 7/1/1970 P
21100201 KABILA 0000959544584 JEFRI DUNGGIO 3/1/1994 L
21100201 KABILA 0000959544786 FITRI DUNGGIO 2/1/1998 P
21100201 KABILA 0000959544821 NURAIN RAHIM 7/1/2010 P
21100201 KABILA 0000959545124 ALEX ISHAK 12/1/1976 L
21100201 KABILA 0000959545383 TAHIR ISMAIL 6/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959545844 KARTIN PIKINA 12/1/1978 P
21100201 KABILA 0000959546351 MILAWATI AHMAD 3/1/1988 P
21100201 KABILA 0000959546452 ALWIN ISHAK 12/1/1998 L
21100201 KABILA 0000959546643 ANDIN ISHAK 12/1/2009 P
21100201 KABILA 0000959546935 BENI YUSUF 9/1/1967 L
21100201 KABILA 0000959547216 YOLHAN INAKU 5/1/1975 P
21100201 KABILA 0000959547339 SYAIFUL HASAN 2/1/1984 L
21100201 KABILA 0000959547374 MIRWAN BADU 9/1/1981 L
21100201 KABILA 0000959547442 INONG SULEMAN 10/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959547587 YUSHENDRA DJUNAID 11/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959547644 DANDI BADU 8/1/2000 L
21100201 KABILA 0000959547723 MOH RIFAL YUSUF 12/1/2001 L
21100201 KABILA 0000959547846 MARYAM KARIM 3/1/1986 P
21100201 KABILA 0000959548072 SALMA BADU 7/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959548151 SINTIA HASAN 12/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959548162 MOH AKIF YUSUF 6/1/2011 L
21100201 KABILA 0000959548318 SOFYAN MAJOWA 3/1/1979 L
21100201 KABILA 0000959548566 AGUSTIN MANTU 8/1/1980 P
21100201 KABILA 0000959549398 MOH ANDIKA MAJOWA 3/1/2002 L
21100201 KABILA 0000959549466 MOH ROVALDI HASAN 9/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959549646 HADIDJAH KARIM 12/1/1959 P
21100201 KABILA 0000959550028 ABD RAHMAN ADAM 12/1/1990 L
21100201 KABILA 0000959550783 SITI ANISA MAJOWA 8/1/2007 P
21100201 KABILA 0000959550985 ARINO HUSAIN 2/1/1971 L
21100201 KABILA 0000959551288 RAPI ABJUL 3/1/1973 P
21100201 KABILA 0000959551547 ARIPIN HUSAIN 10/1/1995 L
21100201 KABILA 0000959551852 ARWIN HUSAIN 3/1/2008 L
21100201 KABILA 0000959552019 ILYAS MOLE 9/1/1978 L
21100201 KABILA 0000959556958 TIARA UNTUNA 7/1/2002 P
21100201 KABILA 0000959557465 ASDI DJUNAID 12/1/1944 L
21100201 KABILA 0000959557623 RUKDIN BOLILIO 12/1/1954 P
21100201 KABILA 0000959557814 ABD SAMAD DJUNAID 12/1/1985 L
21100201 KABILA 0000959558038 HASIM MUCHSIN 4/1/1970 L
21100201 KABILA 0000959558376 YUSNI MEU 10/1/1983 P
21100201 KABILA 0000959558859 SITI FARADILA M 6/1/2006 P
21100201 KABILA 0000959558949 MOH RIFAIS M 9/1/2009 L
21100201 KABILA 0000959559186 MOH FAHRIYANSYAH M 9/1/2010 L
21100201 KABILA 0001239361446 ROSLINA BAKARI 10/10/1983 P
21100201 KABILA 0001239361457 FAHRUDIN ISA 12/21/1973 L
21100201 KABILA 0001239361468 AYULIA RAHMATIA JAMADI 3/3/2014 P
21100201 KABILA 0001239361479 HASYIM ALI 3/13/1946 L
21100201 KABILA 0001239361481 USMAN WIYANTO MOHAMAD 3/15/2013 L
21100201 KABILA 0001239361492 WIRNAWATY ABDULLAH 5/4/2006 P
21100201 KABILA 0001239361503 UDIN ANIGA 7/6/1960 L
21100201 KABILA 0001239361514 RUSLANI LAMATENGGO 1/7/1990 P
21100201 KABILA 0001239361525 EMY DAUD 9/29/1972 P
21100201 KABILA 0001239361536 RATNA MUSTAFA 3/29/1973 P
21100201 KABILA 0001239361547 IDRIS SALEH 3/16/1940 L
21100201 KABILA 0001239361558 MUHAMAD IKBAL KATILI 2/11/2013 L
21100201 KABILA 0001239361569 RAHIMA DJAKARIA 6/6/1962 P
21100201 KABILA 0001239361571 MARYAM KIAYI 9/23/1978 P
21100201 KABILA 0001239361582 AQILA AINUN MAHYA BAKARI 2/3/2014 P
21100201 KABILA 0001239361593 AZRIL AKBAR DJAFAR 8/4/2013 L
21100201 KABILA 0001239361604 RUSLIN POLUMULO 3/15/1976 P
21100201 KABILA 0001239361615 ELVI UMAR 4/11/1979 P
21100201 KABILA 0001239361626 NAZIR USMAN 9/15/1974 L
21100201 KABILA 0001239361637 ASMIN YUNUS 2/18/1997 P
21100201 KABILA 0001239361648 ZULKARAIN DJUMA 8/11/1977 L
21100201 KABILA 0001239361659 FITRIYANI ISMAIL 11/5/1982 P
21100201 KABILA 0001239361661 SEPTIANI SALIM 9/17/2013 L
21100201 KABILA 0001239361672 RISVA MARIA ULI 11/28/1987 P
21100201 KABILA 0001239361694 MOH. FAIRUZ LABUNGA 2/5/2013 L
21100201 KABILA 0001239361705 FARID RAHMAN 12/13/1985 L
21100201 KABILA 0001239361716 RISNA YUNUS 7/16/1984 P
21100201 KABILA 0001249974808 RIDWAN THALIB 10/23/1974 L
21100201 KABILA 0001249974819 MARDA AHMAD 7/14/1979 P
21100201 KABILA 0001249974821 PRAYOGI THALIB 1/5/2002 L
21100201 KABILA 0001249974832 FITRIA THALIB 11/28/2003 P
21100201 KABILA 0001249974843 PRAYOGA THALIB 1/16/2007 L
21100201 KABILA 0001249974854 SITI MIYA LAPANANDA 8/22/1955 P
21100201 KABILA 0001249974865 ALIF ALAMSYAH BAJEBER 10/29/2012 L
21100201 KABILA 0001249974876 ZENI MATO 11/21/1963 P
21100201 KABILA 0001249974887 DJENI KOBIS 6/16/1969 L
21100201 KABILA 0001249974898 KASMA PONGOLIU 12/16/1972 P
21100201 KABILA 0001249974909 LISA ROSALINA KOBIS 4/19/1991 P
21100201 KABILA 0001249974911 ALEN SAPUTRA KOBIS 1/1/1994 L
21100201 KABILA 0001249974922 FAHRIAN KOBIS 3/28/2008 L
21100201 KABILA 0001249974933 SARIPUDIN KARIM 12/15/1961 L
21100201 KABILA 0001249974944 SUWARNI YUSUF 2/7/1965 P
21100201 KABILA 0001249974955 OLAN KARIM 2/28/1992 P
21100201 KABILA 0001249974966 RONAL KARIM 8/18/1995 L
21100201 KABILA 0001249974977 LUKMAN KASIM 10/14/1977 L
21100201 KABILA 0001249974988 SANTI BALU 7/15/1978 P
21100201 KABILA 0001249974999 MOH. GUFRON KASIM 4/13/2003 L
21100201 KABILA 0001249975001 MOH. YUSRAN KASIM 6/12/2004 L
21100201 KABILA 0001249975012 NURJANA AYUDIYA PUTRI KASIM 3/28/2008 P
21100201 KABILA 0001249975023 NAZWA HUMAIRA MIU 6/2/2014 P
21100201 KABILA 0001249975034 RISMAN KADIR 2/16/1988 L
21100201 KABILA 0001249975045 RINE DAWALI 7/16/1986 P
21100201 KABILA 0001249975056 SATRIO KADIR 3/2/2008 L
21100201 KABILA 0001249975067 ADITYA KADIR 4/27/2013 L
21100201 KABILA 0001249975078 SAKO NALEKO 6/29/1949 P
21100201 KABILA 0001249975089 MARLENI YUSUF 5/5/1987 P
21100201 KABILA 0001249975091 ADRIYATI TANGAHU 10/24/1974 L
21100201 KABILA 0001249975102 NOVA RAHIM 1/16/1985 P
21100201 KABILA 0001249975113 NURYAN BITIYA 11/2/1992 P
21100201 KABILA 0001249975124 SITI NUR AYISA ISMAIL 6/2/2014 P
21100201 KABILA 0001249975135 RISKA S. DJAFAR 1/1/1992 P
21100201 KABILA 0001249975146 LUTVIA BUMULO 11/30/2013 P
21100201 KABILA 0001249975157 MARYAM KIAYI 8/17/1981 L
21100201 KABILA 0001249975168 MOHAMAD RIYALDI TULIABU 10/21/1992 L
21100201 KABILA 0001249975179 MUH DAFIR AL-AZHAR TULIABU 12/31/2013 L
21100201 KABILA 0001249975181 ABD RAJAK SAMULU 7/7/1984 L
21100201 KABILA 0001249975192 MELYANA HAMZAH 5/4/1977 P
21100201 KABILA 0001249975203 SITI FAHRIANA MUTI 8/30/2000 P
21100201 KABILA 0001249975214 NURFADILA MUTI 2/6/2002 P
21100201 KABILA 0001249975225 SRI FEBRIANI MUTI 10/2/2006 P
21100201 KABILA 0001249975236 SUSANTI MAMONTO 11/17/1985 P
21100201 KABILA 0001249975642 DELVI BOUTI 6/12/1989 P
21100201 KABILA 0001249975653 AHMAD DJAFAR 1/9/1984 L
21100201 KABILA 0001249975664 RIRIN BOUTI 5/20/1984 P
21100201 KABILA 0001249975675 ALLYA PRATIWI DJAFAR 5/17/2007 P
21100201 KABILA 0001249975899 NUR MAULIDA IBRAHIM 1/24/2013 P
21100201 KABILA 0001261023827 YANTI HUSUNA 2/7/1974 P
21100201 KABILA 0001261745627 ASNAWI NALOLE 11/25/1969 L
21100201 KABILA 0001261745853 HASNA PADJA 10/5/1974 P
21100201 KABILA 0001261746292 HERDIYANTO NALOLE 12/6/1992 L
21100201 KABILA 0001261746663 NURAFNI NALOLE 4/30/1999 P
21100201 KABILA 0001261746797 DESWITA NALOLE 12/6/2003 P
21100201 KABILA 0001262097821 DAIM RAUF 5/15/1950 L
21100201 KABILA 0001262098541 MARYAM KASIM 8/12/1956 P
21100201 KABILA 0001262099248 MUSFITA PURNAMA SARI RAUF 10/12/1986 P
21100201 KABILA 0001262417152 QUTHBIE AL GHIFARI NAPU 6/11/2013 L
21100201 KABILA 0001262643502 HASANA HARUN 9/15/1948 P
21100201 KABILA 0001262658251 ISMAIL KAMALI 4/28/1946 L
21100201 KABILA 0001262658633 MINCE PIKOLI 3/16/1957 P
21100201 KABILA 0001263393584 MOH. FAUZI ABI PRATAMA 5/27/2012 L
21100201 KABILA 0001263423058 muh. syiddik djamal 9/11/2013 L
21100201 KABILA 0001264854892 MOH. FAHRIZAN HUNTA 2/13/2006 L
21100201 KABILA 0001265759166 NAILA QONITA IF. HADJU 6/24/2011 P
21100201 KABILA 0001267039157 RADJAK HASAN 3/19/1941 L
21100201 KABILA 0001267039427 SURI HATI 10/17/1955 P
21100201 KABILA 0001267049687 MANSYE SOELI 3/9/1953 L
21100201 KABILA 0001267049981 TIRTAWATY ULOLI 6/28/1954 P
21100201 KABILA 0001268066957 RUSMAN MOHAMAD 6/6/1976 L
21100201 KABILA 0001268068465 yolan mohuladji 10/21/1985 P
21100201 KABILA 0001268069477 ibrohim mohamad 3/27/2013 L
21100201 KABILA 0001268220688 FEBRIANINGSIH MONOARFA 2/21/1988 P
21100201 KABILA 0001271868759 HADJIRA AKUB 8/17/1950 P
21100201 KABILA 0001272306295 FIQKI ALDIYANSAH MAUDI 4/16/2009 L
21100201 KABILA 0001272748285 ijlal kamil r. jasin 7/15/2013 L
21100201 KABILA 0001273075918 ZHIKRA JUNIAR MUKHLIS 6/21/2010 P
21100201 KABILA 0001274392372 ALFATIR ALFARIZKY ULOLI 10/24/2012 L
21100201 KABILA 0001274592453 SINTA ABDULLAH 11/30/1986 P
21100201 KABILA 0001274592756 MARTEN BENTU 12/6/1984 L
21100201 KABILA 0001274593072 ANNA AL THAFUNNISA BENTU 3/24/2008 P
21100201 KABILA 0001274593408 LUTFIAH NAJLA FARTHUNNISA BENTU 11/30/2010 P
21100201 KABILA 0001275500338 ABD. HANAPI INISA 10/22/1965 L
21100201 KABILA 0001276535002 ALIF AHMAD 3/18/2012 L
21100201 KABILA 0001276632775 MUH. NAUFAL ERMANSYAH USMAN 2/22/2009 L
21100201 KABILA 0001277249477 TRISTA H. ISMAIL 7/13/2003 P
21100201 KABILA 0001278558202 FITRIYANTI HUSAIN 5/18/2000 P
21100201 KABILA 0001281263444 KORI IGIRISA 12/20/1965 P
21100201 KABILA 0001282088428 LUTFIA DIKO 11/11/2005 P
21100201 KABILA 0001283176732 alifah khaerunnisa 8/30/2013 P
21100201 KABILA 0001283613873 SAERA H HASAN 1/13/1949 P
21100201 KABILA 0001283614119 RIFIN M. DAI 9/3/1993 P
21100201 KABILA 0001283891613 IR AGUS A NUSI 8/7/1967 L
21100201 KABILA 0001284162671 RANDI WIJAYA SARIO 8/29/1986 L
21100201 KABILA 0001284163086 NAJWA SHANTI WULANSARI 9/5/1990 P
21100201 KABILA 0001284163964 SRI RAMAYANTI 3/23/1991 P
21100201 KABILA 0001285194036 KARIM MANTILI 1/1/2000 P
21100201 KABILA 0001285307649 ABDUL AZIS IBRAHIM 7/12/1954 L
21100201 KABILA 0001285329622 raissa nafisah p. batulapa 6/12/2013 P
21100201 KABILA 0001287107919 HALID KADIR 9/6/1988 L
21100201 KABILA 0001287377368 MERLAN LIHAWA 8/20/1992 P
21100201 KABILA 0001287772672 BINTANG YUSUF r. dalyono 9/19/2008 L
21100201 KABILA 0001287820337 by. ny. serly kasahu 3/20/2014 L
21100201 KABILA 0001288957678 nur maulida ibrahim 1/28/2014 P
21100201 KABILA 0001290041087 nazril ardiansyah karim 6/14/2013 L
21100201 KABILA 0001290269485 ISHAK UNTULANGA 3/17/1974 L
21100201 KABILA 0001290269968 RATNA HAMSAH 1/31/1978 P
21100201 KABILA 0001290817991 MARGARETHA PRAVILLIA MOPANGGA 2/6/1994 P
21100201 KABILA 0001291543345 MAN INISA 12/19/1960 L
21100201 KABILA 0001291543885 SUHARNI OTOLUWA 3/10/1965 P
21100201 KABILA 0001291544583 DWIYAN BAHTIAR INISA 8/25/1993 L
21100201 KABILA 0001293227166 RUSTAM PAKAYA 10/10/1972 L
21100201 KABILA 0001293281976 DENY RAHMAT DJAKARIA 4/2/1992 L
21100201 KABILA 0001295543092 RAHMAWATI PANGEMANAN 5/20/1992 P
21100201 KABILA 0001296082034 RAHMAT DHAFA H. TANGAHU 5/6/2007 L
21100201 KABILA 0001296125267 arrifah nur s. putri tangahu 1/27/2014 L
21100201 KABILA 0001297268087 ADNAN DJAFAR 4/16/1969 L
21100201 KABILA 0001297269933 YETY ABAS 2/20/1969 P
21100201 KABILA 0001297270449 NANDA EKA YULIAN NISA DJAFAR 7/25/2003 P
21100201 KABILA 0001297270899 ADITYA FIRMANSYAH DJAFAR 6/7/2005 L
21100201 KABILA 0001297803633 YUSRAN LALU 6/9/1976 L
21100201 KABILA 0001297803688 RAHMAWATI NOPO 9/12/1985 P
21100201 KABILA 0001297803723 AWALIA RAMADAN LALU 10/5/2005 P
21100201 KABILA 0001297803813 SITI MUTIA LAU 10/11/2013 P
21100201 KABILA 0001297818516 MOHAMAD BERNA BULUATI 10/6/1970 L
21100201 KABILA 0001297818562 FRI HARYANTI 1/7/1978 P
21100201 KABILA 0001297818628 MOH. FIKRI JULIANSYAH BULUATI 7/24/2000 L
21100201 KABILA 0001297818685 MAHARANI PUTRI BULUATI 1/28/2002 P
21100201 KABILA 0001297818775 MOH. RAYEN AR-RIZKI BULUATI 7/28/2004 L
21100201 KABILA 0001297852648 RUKLIN HULUKATI 2/23/1956 L
21100201 KABILA 0001297855078 EVYAN N. BUSELEK 8/7/1979 L
21100201 KABILA 0001297855416 SURIYANTI HULUKATI 3/18/1983 P
21100201 KABILA 0001298850298 RAIKA DESTIYANA PUTRI ULOLI 1/1/2012 P
21100201 KABILA 0001234614497 TITIN UMAR 3/20/1978 P
21100201 KABILA 0001234614519 TOPAN KIAYI 4/22/1994 L
21100201 KABILA 0001234614521 TRI AGUNG HAMZAH 5/24/2004 L
21100201 KABILA 0001234614554 ULIPU MOHUNE 7/1/1943 P
21100201 KABILA 0001234614565 UMAR IGIRISA 9/12/1949 L
21100201 KABILA 0001234614576 UMAR POU 1/15/1954 L
21100201 KABILA 0001234614587 UMIYATI SANTILI 7/28/1992 P
21100201 KABILA 0001234614598 USMAN ALI 7/1/1963 L
21100201 KABILA 0001234614611 WAHYUNI HUMALANGGI 6/24/2009 P
21100201 KABILA 0001234614622 WAHYUNI KIAYI 6/1/2000 P
21100201 KABILA 0001234614633 WARNI RAHMAN 7/28/1993 P
21100201 KABILA 0001234614644 WAWAN KURNIAWAN SAFII 4/11/2001 L
21100201 KABILA 0001234614655 WENI MUHARAM 7/25/1964 L
21100201 KABILA 0001234614677 WIWAN HAMZAH 3/2/1986 L
21100201 KABILA 0001234614688 YADIN GUDE 4/21/1980 L
21100201 KABILA 0001234614699 YAKUB MANTI 7/1/1977 L
21100201 KABILA 0001234614701 YAN TAWABA 5/7/1948 L
21100201 KABILA 0001234614712 YANTI YUSUF 8/9/1971 P
21100201 KABILA 0001234614723 YANTO AHMAD 10/1/1987 L
21100201 KABILA 0001234614734 YASIN SULEMAN 8/7/1990 L
21100201 KABILA 0001234614778 YOLANDA YAHYA 2/10/1992 P
21100201 KABILA 0001234614791 YULIN AHMAD 1/20/1992 P
21100201 KABILA 0001234614802 YULIN HUSAIN 6/23/1969 P
21100201 KABILA 0001234614813 YULIYANTI USMAN 2/18/2009 L
21100201 KABILA 0001234614824 YUNI MOODUTO 12/7/1993 P
21100201 KABILA 0001234614846 YUNUS AHMAD 8/8/1973 L
21100201 KABILA 0001234627839 SUDIRMAN HADJU 7/9/1963 L
21100201 KABILA 0001234631891 IRMA W. DAUD 6/29/1980 P
21100201 KABILA 0001234631902 BOBI SAIPI 10/5/1986 L
21100201 KABILA 0001234631913 MIRNA W. DAUD 3/2/2007 P
21100201 KABILA 0001234631924 USMAN MOHAMAD 9/14/1965 L
21100201 KABILA 0001234631935 VONI MOHAMAD 2/28/1972 P
21100201 KABILA 0001234631946 YEYEN MOHAMAD 4/28/1992 P
21100201 KABILA 0001234631957 YULAN MOHAMAD 11/25/1996 P
21100201 KABILA 0001234631968 MIRANDA MUTIARA 2/20/2000 P
21100201 KABILA 0001234631979 MELISA MUTIARA 4/17/2001 P
21100201 KABILA 0001234631981 MOH. RESKI MUTIARA 7/19/2007 L
21100201 KABILA 0001234631992 MIRANTI DAUD 1/1/1993 P
21100201 KABILA 0001234632003 ALI DJAFAR 3/12/1977 L
21100201 KABILA 0001234632014 MARSELINA HULUKATI 4/29/1982 P
21100201 KABILA 0001234632025 NUR ALNI DJAFAR 10/26/2005 P
21100201 KABILA 0001234632036 NUR ALDA DJAFAR 12/20/2006 P
21100201 KABILA 0001234632047 RADITIA YUSUF 2/28/2005 L
21100201 KABILA 0001234632058 KISMAN AKUBA 4/28/1977 L
21100201 KABILA 0001234632069 MAYANTI KADIR 11/21/1985 P
21100201 KABILA 0001234632071 AURELIA A. AKUBA 12/7/2007 P
21100201 KABILA 0001234632126 HARIS PAU 7/21/1977 L
21100201 KABILA 0001234632137 HARCE KASIM 1/1/1979 P
21100201 KABILA 0001234632148 GIANARSYA PAU 2/15/2003 P
21100201 KABILA 0001234632159 NIRWAN MARJUN 7/7/1967 L
21100201 KABILA 0001234632161 SRI SELVIANA MARJUN 2/22/1995 P
21100201 KABILA 0001234632172 IRWAN MARJUN 8/16/1998 L
21100201 KABILA 0001234632183 IBRAHIM HEMITO 3/13/1998 L
21100201 KABILA 0001234632194 LATIF HEMITO 7/18/1999 L
21100201 KABILA 0001234632205 WERTI HASAN 4/11/1985 P
21100201 KABILA 0001234632216 ABD. MALIK HEMITO 1/21/2008 L
21100201 KABILA 0001234641137 ARIFIN YANTU 10/5/1971 L
21100201 KABILA 0001234641609 FALDI ISMAIL 7/14/2000 L
21100201 KABILA 0001234641611 MERLAN ISMAIL 9/22/2002 P
21100201 KABILA 0001234641622 FADILA ISMAIL 5/20/2006 P
21100201 KABILA 0001234641633 ARGA ISMAIL 5/12/2008 L
21100201 KABILA 0001234641644 SRI OLIVIA KAMSIA 6/10/1997 P
21100201 KABILA 0001234641655 SUF RANDI KAMSIA 6/3/2003 L
21100201 KABILA 0001234641666 YOLANDA KAMSIA 6/22/2002 P
21100201 KABILA 0001234641677 ELENI OLOWO 5/2/1982 P
21100201 KABILA 0001234641688 ADRIAN ISMAIL 8/23/2008 L
21100201 KABILA 0001234641767 ABDUL WAHAB ALI 2/14/1986 L
21100201 KABILA 0001234641778 MASTIN RADJAK 9/14/1985 P
21100201 KABILA 0001234641789 MELISA ALI 3/9/2007 P
21100201 KABILA 0001234641791 MUS NGIU 6/11/1970 L
21100201 KABILA 0001234641846 YESILIYA P. NGIU 5/18/2004 P
21100201 KABILA 0001234641857 NOVITA DIDIPU 11/9/1988 P
21100201 KABILA 0001234641868 ASNA DIDIPU 7/1/1998 P
21100201 KABILA 0001234641925 MIN DAUD 5/16/1961 P
21100201 KABILA 0001234641936 FATMAH MONOARFA 12/17/2003 P
21100201 KABILA 0001234641947 MARDJUN DAUD 1/3/1992 L
21100201 KABILA 0001234641958 ADRIAN INOMBI 3/31/1979 L
21100201 KABILA 0001234641971 FERIYANTI A. INOMBI 2/19/2005 P
21100201 KABILA 0001234641982 ISMAIL ILADATI 8/18/1981 L
21100201 KABILA 0001234641993 FILI APRILYA ILADATI 4/11/2005 P
21100201 KABILA 0001234642004 FELI AULIA ILADATI 12/16/2007 P
21100201 KABILA 0001234642037 ISRAWATY POPALO 8/26/2007 P
21100201 KABILA 0001234642184 ANDAN PAKAYA 8/22/1999 L
21100201 KABILA 0001234642239 HERMAN NALOLE 5/5/1974 L
21100201 KABILA 0001234642241 INDRA W. DIDIPU 10/12/1978 P
21100201 KABILA 0001234642252 ANISA D. NALOLE 12/2/1999 P
21100201 KABILA 0001234642263 AURELYA D. NALOLE 12/31/2003 P
21100201 KABILA 0001234642274 FIKRAM DAMA 12/16/2004 L
21100201 KABILA 0001234642285 DJAMALUDIN DAMA 5/24/2007 L
21100201 KABILA 0001234642296 MOH. ADITIA IGIRISA 6/2/2008 L
21100201 KABILA 0001234642307 ANDI HAKIM SAMPARA 3/30/1994 L
21100201 KABILA 0001234642318 TUNE BOTUTIHE 2/15/1953 L
21100201 KABILA 0001234642329 SARCE DIDIPU 10/23/1955 P
21100201 KABILA 0001234645132 ABUBAKAR KIYAI 11/1/1961 L
21100201 KABILA 0001234674281 YUSNI RAUF 5/18/1972 P
21100201 KABILA 0001234675811 NUR SAFITRI DJAILANI 9/16/1997 P
21100201 KABILA 0001234675822 NUR SYAFITRI DJAILANI 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001234675833 NURAIN PUTRI WAHYUDIN 9/12/2010 P
21100201 KABILA 0001234675866 NURCI ISMAIL 4/24/1985 P
21100201 KABILA 0001234675877 NURDIN ABDULLAH 5/11/1974 L
21100201 KABILA 0001234675888 NURDIN DJAFAR 4/27/1961 L
21100201 KABILA 0001234675912 NURZANA KADIR 11/3/2003 P
21100201 KABILA 0001234675923 PARNI AYUBA 5/20/1983 L
21100201 KABILA 0001234675934 PATRA PAKAYA 1/5/1993 P
21100201 KABILA 0001234675945 QEYSYARA DATAU 12/29/2010 L
21100201 KABILA 0001234675978 RAHMAD BIAHIMO 12/1/1991 L
21100201 KABILA 0001234675989 RAHMAD ISMAIL 7/17/1997 L
21100201 KABILA 0001234676024 RAHMAT HIDAYAT YUSUF 6/26/1995 L
21100201 KABILA 0001234676035 RAHMAT RENANDO DAYA 12/26/2010 L
21100201 KABILA 0001234676057 RAHMAWATI HUNTOLUNGO 11/14/1986 P
21100201 KABILA 0001234676079 RAHMAWATI YUSUF 10/28/2002 P
21100201 KABILA 0001234676147 RASYA AFANDI 7/29/2007 L
21100201 KABILA 0001234676158 RATNA ADAM 12/2/1952 P
21100201 KABILA 0001234676169 RATNA AHMAD 8/22/1976 P
21100201 KABILA 0001234676182 RATNA NEI 3/8/1955 P
21100201 KABILA 0001234676204 RATU MAKU 4/10/1977 P
21100201 KABILA 0001234676215 RAUDA 11/16/1992 P
21100201 KABILA 0001234676248 REZA ADITYA SARESE 5/11/2010 L
21100201 KABILA 0001234676259 RIADI HASAN 3/11/1973 L
21100201 KABILA 0001234676261 RIDWAN LAUDIU 2/12/1965 L
21100201 KABILA 0001234676283 RIFKA IBRAHIM 7/2/2010 P
21100201 KABILA 0001234676305 RINCE ABDULLAH 12/1/1966 P
21100201 KABILA 0001234676316 RINI ANISA MARUF 1/26/2005 P
21100201 KABILA 0001234676327 RISKA SUNE 4/17/2007 P
21100201 KABILA 0001234676338 RISKI SUNE 5/5/1994 L
21100201 KABILA 0001234676373 RITMON AMALA 3/14/1985 L
21100201 KABILA 0001234676395 RIZKI AFANDI 7/29/2007 L
21100201 KABILA 0001234676406 RIZKI R. KUKU 6/26/2009 L
21100201 KABILA 0001234676417 ROIS GUNIBALA 12/8/1989 L
21100201 KABILA 0001234676428 ROKI SUPU 4/29/1995 L
21100201 KABILA 0001234676439 ROKI TUADINGO 11/23/1963 L
21100201 KABILA 0001234676441 ROLLI IBRAHIM 12/25/1987 L
21100201 KABILA 0001234676452 ROMAN BAKARI 3/6/1981 L
21100201 KABILA 0001234676463 RONI SUPU 12/29/1972 L
21100201 KABILA 0001234676474 ROSMIN ABDJUL 5/11/1978 P
21100201 KABILA 0001234676485 ROSNA BAKARI 12/17/2003 P
21100201 KABILA 0001234676518 RUKIAH LATIF 1/12/1942 P
21100201 KABILA 0001234676531 RUSDIN HUNTA 10/3/1944 L
21100201 KABILA 0001234676564 SABRINA PUTRI MAKU 1/17/2007 P
21100201 KABILA 0001234676597 SALEH MUSTAPA 6/6/1981 L
21100201 KABILA 0001234676643 SALMA LAKORO 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001234676654 SAM H. LOLOSI 7/1/1950 L
21100201 KABILA 0001234676687 SARCE S. ULOLI 11/9/1963 P
21100201 KABILA 0001234676698 SARIPA ADAM 7/1/1940 P
21100201 KABILA 0001234676709 SARPIAN ISMAIL 3/19/2012 L
21100201 KABILA 0001234676711 SARTIKA HASAN 9/9/1992 P
21100201 KABILA 0001234676722 SARTIKA IBRAHIM 1/1/1982 P
21100201 KABILA 0001234676733 SARTIN 1/1/1974 P
21100201 KABILA 0001234676744 SARTIN MATOKA 10/13/1959 P
21100201 KABILA 0001234676766 SARTIN WANTU 12/19/1960 P
21100201 KABILA 0001234676799 SATRIA PAULU 6/28/1962 P
21100201 KABILA 0001234676845 SESLI ZAMANI 4/10/1994 P
21100201 KABILA 0001234676891 SIRAZUDIN ABDJUL 6/6/2009 L
21100201 KABILA 0001234676902 SISILAWATI KOLOPITA 4/27/1983 P
21100201 KABILA 0001234676935 SITI MUTHIA A. OLII 9/11/2011 P
21100201 KABILA 0001234676946 SITI NGARENG 7/1/1949 P
21100201 KABILA 0001234676957 SITI NUR FADILAH LUKUM 9/27/2004 P
21100201 KABILA 0001234676968 SITI QUDSIA IQRIMAWATI TUADINGO 2/12/2004 P
21100201 KABILA 0001234676981 SITON PAKANA 4/21/1973 P
21100201 KABILA 0001234677014 SRI NONYANA AFANDI 12/12/2000 P
21100201 KABILA 0001234677069 SULEMAN ISMAIL 7/1/1971 L
21100201 KABILA 0001234677115 SUPANDI GOLONGGOMO 7/12/1993 L
21100201 KABILA 0001234677126 SUPRIADI AFANDI 9/19/1974 L
21100201 KABILA 0001234677137 SYAHRIL ANTO 3/23/2000 L
21100201 KABILA 0001234677148 SYAHRINA INDRIANI ARAFA MOMU 2/1/2010 P
21100201 KABILA 0001234677159 SYAMSUDIN AKUNA 9/5/1974 L
21100201 KABILA 0001234677172 SYARIFUDIN DAUD 12/1/1973 L
21100201 KABILA 0001234677183 SYARIPUDIN MOKI 1/31/1968 L
21100201 KABILA 0001234677227 TAUFIK GANI 9/25/2010 L
21100201 KABILA 0001234677262 TRISNAWATY AFANDI 9/28/2003 P
21100201 KABILA 0001234677273 UDE HASAN 7/1/1947 L
21100201 KABILA 0001234677284 ULFA HURUDJI 4/1/1989 P
21100201 KABILA 0001234677317 USTIN A. SAMAN 9/28/1975 P
21100201 KABILA 0001234677339 VERAWATI PAKAYA 1/23/1995 P
21100201 KABILA 0001234677341 VERIYANTO PAKAYA 7/1/1997 L
21100201 KABILA 0001234677363 WAHYU ADITYA DOHOLIO 7/30/2003 L
21100201 KABILA 0001234677374 WAHYUDI 11/18/1987 L
21100201 KABILA 0001234677385 WAHYUDIN IGIRISA 3/30/1977 L
21100201 KABILA 0001234677396 PUTRI OTOLOMO 3/15/2005 P
21100201 KABILA 0001234677418 QUEEN BALGIS IMRAN 11/28/2009 P
21100201 KABILA 0001234677431 RABIAH JUI 9/10/1991 P
21100201 KABILA 0001234677442 RADINO LAIYA 2/22/1950 P
21100201 KABILA 0001234677453 RAFKA ATALAPU 4/6/2009 L
21100201 KABILA 0001234677464 RAHAYU KASIM 6/15/2002 P
21100201 KABILA 0001234677486 RAHIM UMAR 5/21/1960 L
21100201 KABILA 0001234677508 RAHMAD ADAM 1/11/1999 L
21100201 KABILA 0001234677519 RAHMAD DJULAINI 12/25/2003 L
21100201 KABILA 0001234677521 RAHMAD PAUDI 11/23/1996 L
21100201 KABILA 0001234677532 RAHMAD RAHIM 9/13/1994 L
21100201 KABILA 0001234677543 RAHMAN ADAM 12/11/1983 L
21100201 KABILA 0001234677565 RAHMAN RAHIM 7/5/1952 L
21100201 KABILA 0001234677576 RAHMAT HIDAYATULLAH I 10/25/1990 L
21100201 KABILA 0001234677587 RAHMAT KOBISI 5/5/2011 L
21100201 KABILA 0001234677598 RAHMAT MAKMUR 12/16/1978 L
21100201 KABILA 0001234677609 RAHMAT PULUHULAWA 11/18/1993 L
21100201 KABILA 0001234677622 RAHMAT TADU 12/11/1999 L
21100201 KABILA 0001234677644 RAHMAWATI LAGALUTU 1/5/1968 P
21100201 KABILA 0001234677655 RAHMAWATI RAHMAN 4/22/1990 P
21100201 KABILA 0001234679872 NINING NOHO 5/15/1991 P
21100201 KABILA 0001234679883 NIRNAWATI MALIK 2/24/1991 P
21100201 KABILA 0001234679949 NUNE MUSTAPA 4/12/1946 L
21100201 KABILA 0001234698107 MOHAMAD SAHRUL HUNTA 1/11/1984 L
21100201 KABILA 0001234698118 MOHAMAD ZAINUR CHAIDIR 1/14/2010 L
21100201 KABILA 0001234698129 MUARIF HASAN 7/27/2001 L
21100201 KABILA 0001234698142 MUHAMMAD ARSYL JULIANTO 7/20/2008 L
21100201 KABILA 0001234698153 MUKADAS LAPITU 7/1/1961 L
21100201 KABILA 0001234698164 MUN MUSA 9/19/1970 L
21100201 KABILA 0001234698175 MUNAWAROH B. MURYANI 3/1/1983 P
21100201 KABILA 0001234698208 MURTIN PAKANA 10/28/1957 P
21100201 KABILA 0001234698219 MUSTAFA AHMAD ISMAIL 7/28/2004 L
21100201 KABILA 0001234698232 NANI SURYANI 6/12/1958 P
21100201 KABILA 0001234705937 AULIA MILE 9/7/2006 P
21100201 KABILA 0001234734748 MOH. RIFALDI MAULANA 4/25/2002 L
21100201 KABILA 0001234734772 MOH. RIVALDI MOOBONGU 4/7/2002 L
21100201 KABILA 0001234734783 MOH. RIVALDO ALYANDRA TAMBIO 4/3/2010 L
21100201 KABILA 0001234734794 MOH. RIVALDO MOOBONGU 6/1/2005 L
21100201 KABILA 0001234734816 MOH. TORIK YUSUF 3/15/2010 L
21100201 KABILA 0001234734827 MOH. ZANDI Y. ABJUL 1/4/2006 L
21100201 KABILA 0001234734838 MOH.ALIF RISKIYANSAH HASAN 7/14/2009 L
21100201 KABILA 0001234734849 MOH.RIZAL WARTABONE 4/10/1988 L
21100201 KABILA 0001234734851 MOHAMAD YAHYA 8/29/1960 L
21100201 KABILA 0001234734862 MOHAMAD AFDAL GUSASI 4/21/2009 L
21100201 KABILA 0001234734873 MOHAMAD AFDAL ROHIM HABIBIE 1/27/2009 L
21100201 KABILA 0001234734884 MOHAMAD ALZIKRO LALU 8/21/2011 L
21100201 KABILA 0001234734895 MOHAMAD ARIF YUSUF 8/13/2006 L
21100201 KABILA 0001234734906 MOHAMAD ARYA SAPUTRA LALU 9/1/2010 L
21100201 KABILA 0001234734928 MOHAMAD HABIB ANALI 1/2/2010 L
21100201 KABILA 0001234734941 MOHAMAD RAMDAN GUSASI 10/29/2003 L
21100201 KABILA 0001234734952 MOHAMAD SALIM 12/8/2003 L
21100201 KABILA 0001234734963 MOHAMAD ZULKIFLI UMAR 11/28/1995 L
21100201 KABILA 0001234734985 MPHAMAD ALEX PASISINGI 4/25/1988 L
21100201 KABILA 0001234735007 MUH. ALFARUQ PULUHULAWA 5/22/2007 L
21100201 KABILA 0001234735018 MUH. ELZAR MANOPPO 2/23/2011 L
21100201 KABILA 0001234735029 MUKMIN BAKARI 7/10/1960 P
21100201 KABILA 0001234735031 MULAN FAIZAL MANOPPO 2/14/1988 L
21100201 KABILA 0001234735042 MUN ADAM 11/7/1942 P
21100201 KABILA 0001234735075 NANANG PAKAYA 8/17/1975 P
21100201 KABILA 0001234735086 NASIR NOHO 9/28/1962 L
21100201 KABILA 0001234735097 NASIRA GANI 8/17/1960 P
21100201 KABILA 0001234735108 NASRUN H. KAI 1/7/1962 L
21100201 KABILA 0001234735121 NAZHWA MANOPPO 6/19/2009 P
21100201 KABILA 0001234735132 NAZRIEL ILHAM GUSASI 3/19/2011 L
21100201 KABILA 0001234735143 NAZWA EKA PUTRI PAKAYA 6/3/2011 P
21100201 KABILA 0001234735154 NELI ISA 7/2/1969 P
21100201 KABILA 0001234735165 NERWIN BOTUTIHE 4/3/1992 P
21100201 KABILA 0001234735176 NETI PALINTO 10/17/1958 P
21100201 KABILA 0001234735187 NIKO MOHAMAD 7/18/1948 L
21100201 KABILA 0001234739395 MOH. IDRIS THALIB 8/1/2003 L
21100201 KABILA 0001234739406 MOH. IBRAHIM THALIB 11/27/2001 L
21100201 KABILA 0001234739417 ABD. RAZAK THALIB 7/23/2005 L
21100201 KABILA 0001234739428 YUSUF ALI 5/20/1977 L
21100201 KABILA 0001234739439 ROSDIANA TULIYABU 11/16/1979 P
21100201 KABILA 0001234739441 SINDRYANTI YUSUF 5/20/1998 P
21100201 KABILA 0001234739452 GUSTIN YUSUF 8/1/2002 P
21100201 KABILA 0001234739463 APRIS YUSUF 4/25/1997 L
21100201 KABILA 0001234739474 YUNUS DUWAWALU 7/1/1952 L
21100201 KABILA 0001234739496 ZULAIHA HUSAIN 9/14/1958 P
21100201 KABILA 0001234739507 MOH. ALI YUNUS 6/10/1982 L
21100201 KABILA 0001234739518 WARNI UWADE 1/6/1986 P
21100201 KABILA 0001234739531 KASIM ABU 6/1/1989 L
21100201 KABILA 0001234739542 ARFAN ISMAIL 2/15/1972 L
21100201 KABILA 0001234739553 ENDANG IBRAHIM 12/23/1972 P
21100201 KABILA 0001234739564 YANDITA ISMAIL 1/28/2000 P
21100201 KABILA 0001234739575 HERLINDA ISMAIL 5/10/2001 P
21100201 KABILA 0001234739586 WAHYUNI ISMAIL 6/28/2005 P
21100201 KABILA 0001234739597 DARWIN NGADI 8/13/1965 L
21100201 KABILA 0001234739608 WENI ABDULLAH 10/16/1969 P
21100201 KABILA 0001234739619 SUMIATI ABDULLAH 8/8/1988 P
21100201 KABILA 0001234739621 ABDULKARIM ANTU 1/27/1985 L
21100201 KABILA 0001234739632 OSMAWATI KONO 6/25/1986 P
21100201 KABILA 0001234739643 SIRJON GOBEL 9/12/1978 L
21100201 KABILA 0001234739654 MAYANA ANTU 8/17/1988 P
21100201 KABILA 0001234739665 FIRAWATI GOBEL 12/11/2007 P
21100201 KABILA 0001234739676 ATAN HASAN 4/8/1972 L
21100201 KABILA 0001234739687 BETI RADJAK 7/25/1969 P
21100201 KABILA 0001234739698 FATMAWATI HASAN 9/2/1998 P
21100201 KABILA 0001234739709 PIPIN DWI RAHAYU H. 1/24/2004 P
21100201 KABILA 0001234739711 ISWAN ISMAIL 3/28/1990 L
21100201 KABILA 0001234739722 KISMAN UMAR 12/22/1965 L
21100201 KABILA 0001234739733 TETI PASUE 1/1/1961 P
21100201 KABILA 0001234739744 ZUBEDI UMAR 1/11/1992 L
21100201 KABILA 0001234739755 ABDULLAH YUNUS 3/12/1995 L
21100201 KABILA 0001234739766 ADI ABAS 12/10/1953 L
21100201 KABILA 0001234739777 HADIJA HARUN 2/7/1953 P
21100201 KABILA 0001234739788 ERNA ABAS 5/5/1992 P
21100201 KABILA 0001234739801 SULEMAN YUNUS 8/17/1963 L
21100201 KABILA 0001234739812 SOFYAN MOWUU 9/19/1966 P
21100201 KABILA 0001234739823 SALIM YUNUS 8/18/1991 L
21100201 KABILA 0001234739834 ABD. WAHAB YUNUS 8/24/2000 L
21100201 KABILA 0001234739845 ISMET OLANJU 5/15/1986 L
21100201 KABILA 0001234739856 JURIYANTI MUSA 5/2/1992 P
21100201 KABILA 0001234739867 ZEMI MOHAMAD 6/30/1977 L
21100201 KABILA 0001234739878 RIKO YUNUS 5/20/1974 P
21100201 KABILA 0001234739889 ISMAIL MOHAMAD 10/28/2002 L
21100201 KABILA 0001234739891 RINTO MOHAMAD 8/17/1985 L
21100201 KABILA 0001234739902 RAHMAN MOHAMAD 7/17/1982 L
21100201 KABILA 0001234739913 ABD. WAHAB NOIYO 8/15/1980 L
21100201 KABILA 0001234739924 NOVITA MOHAMAD 11/8/1939 P
21100201 KABILA 0001234739935 MOH. REZA FAHLEVA N. 7/22/2008 L
21100201 KABILA 0001234739946 RASYID POMOALO 7/1/1983 L
21100201 KABILA 0001234739957 NUR AISYAH HALID 6/12/2008 P
21100201 KABILA 0001234740036 IRMAWATI K. JUBA 7/11/2001 P
21100201 KABILA 0001234740058 JOIS BAKARI 6/17/1982 P
21100201 KABILA 0001234740069 WISNA BAKARI 2/17/1989 P
21100201 KABILA 0001234740172 MARYAM LIMONU 8/4/1962 P
21100201 KABILA 0001234740183 SALIM SUTAN TANAMAS 6/27/1988 P
21100201 KABILA 0001234740194 SALMA SUTAN TANAMAS 5/10/1994 P
21100201 KABILA 0001234740205 HASNA SUTAN TANAMAS 4/16/2002 P
21100201 KABILA 0001234740216 SIA KADIR 2/25/1959 L
21100201 KABILA 0001234740227 HARJON MARTEGROMO 7/6/1958 L
21100201 KABILA 0001234740238 MARYAM HUDODO 7/2/1960 P
21100201 KABILA 0001234740249 ASWAN MARTEGROMO 4/25/1986 L
21100201 KABILA 0001234740251 ISMET MARTEGROMO 6/6/1987 L
21100201 KABILA 0001234740262 MOHAMAD MARTEGROMO 12/18/1990 L
21100201 KABILA 0001234740273 WARDANIA MARTEGROMO 2/22/2003 P
21100201 KABILA 0001234740284 RAHMAN HARUN 9/17/1967 L
21100201 KABILA 0001234740295 NORMA MILE 2/23/1969 P
21100201 KABILA 0001234740306 LINDA HARUN 8/8/1990 P
21100201 KABILA 0001234740317 LISNA HARUN 6/2/1992 P
21100201 KABILA 0001234740328 LISMAN HARUN 1/9/1996 L
21100201 KABILA 0001234740339 ISTI HARUN 2/6/2003 P
21100201 KABILA 0001234740341 DJARINO HARUN 3/1/1950 P
21100201 KABILA 0001234740352 PURWANTO 9/18/1982 L
21100201 KABILA 0001234740363 SATRIA SULEMAN 2/14/1993 P
21100201 KABILA 0001234740374 FERDIANSYAH PRATAMA 7/6/2003 L
21100201 KABILA 0001234740385 ISKANDAR UMAR 11/9/1950 L
21100201 KABILA 0001234740396 HAPSA MALAKA 1/20/1955 P
21100201 KABILA 0001234740407 JUPRI UMAR 7/1/1982 L
21100201 KABILA 0001234740418 YOAN UMAR 7/4/1984 L
21100201 KABILA 0001234740429 NIAWATI NUSURI 2/12/2000 P
21100201 KABILA 0001234740431 SUNARTI TAHA 11/4/1972 P
21100201 KABILA 0001234740442 SELI ANGGRIANI HIPPY 8/27/2001 P
21100201 KABILA 0001234740453 FIDYA HIPPY 3/27/2005 P
21100201 KABILA 0001234740464 FADILA HIPPY 10/20/2007 P
21100201 KABILA 0001234740519 FAISAL HIKO 3/25/1984 L
21100201 KABILA 0001234740565 SAUDA HUDODO 11/21/1938 P
21100201 KABILA 0001234740576 RUSNI DJAFAR 3/2/1964 P
21100201 KABILA 0001234740587 ISKANDAR PANIGORO 6/12/1968 L
21100201 KABILA 0001234740598 ERNAWATI HIKO 6/5/1971 P
21100201 KABILA 0001234740609 YAKOB PANIGORO 10/21/1992 L
21100201 KABILA 0001234740611 DEWI PANIGORO 1/21/1999 P
21100201 KABILA 0001234740622 DONI PANIGORO 7/24/2001 L
21100201 KABILA 0001234740633 RAMLA NGARENG 8/15/1976 L
21100201 KABILA 0001234740644 LASWI HUSAIN 5/27/1972 P
21100201 KABILA 0001234740655 ALFIT SYUAIB NGARENG 7/24/2005 L
21100201 KABILA 0001234740666 ALFIA NGARENG 2/7/2007 P
21100201 KABILA 0001234740712 IWAN MILE 4/10/1966 L
21100201 KABILA 0001234740723 HARLIKO USMAN 6/13/1974 P
21100201 KABILA 0001234740745 PUTRI WAHYUNI UMAR 2/1/1991 P
21100201 KABILA 0001234740767 SUMARNI YUNUS 5/31/1960 P
21100201 KABILA 0001234740778 RAHMAT RAUF 2/17/1989 L
21100201 KABILA 0001234740789 KARSUM MAKU 12/1/1931 P
21100201 KABILA 0001234740813 ERMAN AHMAD 8/3/1980 L
21100201 KABILA 0001234740824 RIDWAN AHMAD 9/23/1984 L
21100201 KABILA 0001234742949 TAUFIK LIPUTO 2/28/1980 L
21100201 KABILA 0001234742951 MEIDANI ALI 4/3/1980 P
21100201 KABILA 0001234742962 ANATASYA LARASTI 5/6/2001 P
21100201 KABILA 0001234742973 RUSDIANTO LIPUTO 12/8/1982 L
21100201 KABILA 0001234742984 YASIN SAID 4/12/1978 L
21100201 KABILA 0001234743006 ROMAN ALI 7/2/1986 L
21100201 KABILA 0001234743017 SYAMSUDI GUDE 12/2/1955 L
21100201 KABILA 0001234743028 MINCE ANTU 7/1/1955 P
21100201 KABILA 0001234743039 ISMET GUDE 5/2/1979 L
21100201 KABILA 0001234743041 RISNA GUDE 1/24/1980 P
21100201 KABILA 0001234743052 RAM DJAFAR 9/10/1960 L
21100201 KABILA 0001234743063 DJARINO AHMAD 12/1/1962 P
21100201 KABILA 0001234743074 SARTIN DJAFAR 1/17/1995 P
21100201 KABILA 0001234743085 SARTON SULEMAN 2/19/1970 L
21100201 KABILA 0001234743096 SAIRA POLIMENGO 6/1/1972 P
21100201 KABILA 0001234743107 FIRMAN SULEMAN 7/4/1998 L
21100201 KABILA 0001234743118 FITRAWATI SULEMAN 7/5/2004 P
21100201 KABILA 0001234743129 RISNA KIYANO 8/6/1986 P
21100201 KABILA 0001234743131 RAHMAN LOO 10/23/2007 L
21100201 KABILA 0001234743142 ALWIN HASAN 2/21/1975 L
21100201 KABILA 0001234743153 WIDYA HASIM 10/25/1994 P
21100201 KABILA 0001234743175 HASNA HASIM 5/20/1973 P
21100201 KABILA 0001234743186 FIDYA HASIM 10/1/1993 P
21100201 KABILA 0001234743197 ATEN HINTA 10/10/1974 L
21100201 KABILA 0001234743208 HENI KUKU 3/18/1976 P
21100201 KABILA 0001234743219 SARA HINTA 2/15/2005 P
21100201 KABILA 0001234743221 YUSUF HINTA 10/27/2007 L
21100201 KABILA 0001234743254 FEBRIANTO RAUF 2/11/1991 L
21100201 KABILA 0001234743276 EFENDI RAUF 12/9/2004 L
21100201 KABILA 0001234743298 FARIDA YUNUS 1/22/1963 P
21100201 KABILA 0001234743311 YUSUF MOHAMAD 6/11/1977 L
21100201 KABILA 0001234743322 AIDA MOHAMAD 12/8/1959 P
21100201 KABILA 0001234743333 RABIA MOHAMAD 6/11/1977 P
21100201 KABILA 0001234743344 NUNU MOHAMAD 11/16/1983 P
21100201 KABILA 0001234743366 WIDYA HASYIM 10/25/1994 P
21100201 KABILA 0001234743388 HASNA HASYIM 5/20/1973 P
21100201 KABILA 0001234743399 FIDYA IBRAHIM 10/1/1993 P
21100201 KABILA 0001234743401 YUSUF IBRAHIM 1/23/2001 L
21100201 KABILA 0001234743412 FADILA IBRAHIM 5/7/2006 P
21100201 KABILA 0001234743423 SULEMAN HASYIM 5/20/1980 L
21100201 KABILA 0001234743434 ESDAWATI TANGAHU 5/24/1983 P
21100201 KABILA 0001234743445 DITYAWATI HASYIM 5/20/2005 P
21100201 KABILA 0001234743456 HUSIN HUSAIN 7/7/1957 L
21100201 KABILA 0001234743467 DJARI AHMAD 6/21/1963 P
21100201 KABILA 0001234743478 FARNI HUSAIN 11/4/1983 P
21100201 KABILA 0001234743489 NURHAYATI HUSAIN 1/5/1985 P
21100201 KABILA 0001234755516 MOH. IKRA THALIB 3/30/2000 L
21100201 KABILA 0001234759691 KURNIA HUSAIN 3/12/2004 L
21100201 KABILA 0001234759702 ABDULLAH KARIM 9/12/1954 L
21100201 KABILA 0001234759724 MOH. FAHRUL MAADI 3/27/2008 L
21100201 KABILA 0001234759735 HAIS NAYU 8/9/1977 L
21100201 KABILA 0001234759746 NUR NIKMA SALEH 4/20/1984 P
21100201 KABILA 0001234759757 MOH. RIZKI NAYU 7/10/2004 L
21100201 KABILA 0001234759768 TASYA FEBRIATI NAYU 1/2/2008 P
21100201 KABILA 0001234759779 ISMAIL ADAM 11/26/1991 L
21100201 KABILA 0001234759781 AMIR SULEMAN 2/21/1956 L
21100201 KABILA 0001234772289 NURAIN UPINGO 11/23/1991 P
21100201 KABILA 0001234774934 NINA MARUF 6/22/1993 P
21100201 KABILA 0001234774945 NINGSI JABALI 11/23/1994 P
21100201 KABILA 0001234774956 NINING NOPO 2/17/1975 P
21100201 KABILA 0001234774967 NINING S. MOHAMAD 10/24/1984 P
21100201 KABILA 0001234774989 NIZMA PONGOLIU 7/7/1978 P
21100201 KABILA 0001234774991 NOFRIANTO TANGKUDUNG 11/9/1999 L
21100201 KABILA 0001234775002 NORMA MOHA 3/7/1968 P
21100201 KABILA 0001234775024 NOVITA ASWIN 9/20/1994 P
21100201 KABILA 0001234775035 NOVITIA RAHMA MOHA 11/19/2007 P
21100201 KABILA 0001234775046 NUR AGUNG WIBISONO 12/27/1976 L
21100201 KABILA 0001234775057 NUR AZIZAH DJANO 10/30/2006 P
21100201 KABILA 0001234775068 NUR CHAVID 4/19/1987 L
21100201 KABILA 0001234775079 NUR LALU 1/15/1951 P
21100201 KABILA 0001234775081 NUR OKTAVIANI ALISI 10/1/2006 P
21100201 KABILA 0001234775092 NUR RAHMA BARUADI 6/19/2008 P
21100201 KABILA 0001234775103 NURAIN KADIR 7/26/2011 P
21100201 KABILA 0001234775114 NURAIN MUSA 4/5/2009 P
21100201 KABILA 0001234775147 NURFADILA AFANDI 1/3/2012 P
21100201 KABILA 0001234775169 NURFAZRIYA NUSI 5/3/1997 P
21100201 KABILA 0001234775171 NURHAYATI HAMZAH 5/20/2005 P
21100201 KABILA 0001234775182 NURHAYATI ISHAK 5/17/2007 P
21100201 KABILA 0001234775193 NURHAYATI LAPANANDA 1/16/1981 P
21100201 KABILA 0001234775204 NURHIKMA TANGKUDUNG 7/27/2006 P
21100201 KABILA 0001234775226 NURLAILA PIKOLI 9/15/1983 P
21100201 KABILA 0001234775237 NURMAWADAH DJANO 4/8/2003 P
21100201 KABILA 0001234775259 NURNANINGSI INAKU 1/4/1984 P
21100201 KABILA 0001234775261 NURTIN UMAR 1/13/1964 P
21100201 KABILA 0001234775272 NURUL AFIAT ISHAK 5/12/1999 P
21100201 KABILA 0001234775294 OLHA ABDULLAH 2/26/1976 P
21100201 KABILA 0001234775305 OLHA ISA 9/12/1970 P
21100201 KABILA 0001234775316 OLIVIANTI MAHMUD 11/17/2009 P
21100201 KABILA 0001234775349 PEBRIYANTO PAKAYA 2/25/2002 L
21100201 KABILA 0001234775351 PITER RAHMAN 6/16/1972 L
21100201 KABILA 0001234775362 PONIJO 3/22/1967 L
21100201 KABILA 0001234775373 PRISCAWATI MANTULANGI 5/18/1984 P
21100201 KABILA 0001234775384 PURWANTO 8/24/1982 L
21100201 KABILA 0001234775395 PUSPITA DAUD 8/1/2007 P
21100201 KABILA 0001234775406 PUTRI NURHALISA HARTONO 5/12/2008 P
21100201 KABILA 0001234775417 PUTRI RAMADANI YUSUF 9/17/2008 P
21100201 KABILA 0001234775428 RADJAK JAILANI 10/5/1950 L
21100201 KABILA 0001234775439 RAFLI HARUN 12/10/2005 L
21100201 KABILA 0001234775441 RAFLIYANTO MOHAMAD 12/2/2008 L
21100201 KABILA 0001234775452 RAHA NAPU 9/10/1954 L
21100201 KABILA 0001234775463 RAHMA KADIR 4/18/1988 P
21100201 KABILA 0001234775485 RAHMAD DJANO 1/29/1996 L
21100201 KABILA 0001234775496 RAHMAD PAKAYA 11/4/1986 L
21100201 KABILA 0001234775507 RAHMAD UMAR 12/31/1990 L
21100201 KABILA 0001234775518 RAHMAN APRIYANTO PASISINGI 12/25/1942 L
21100201 KABILA 0001234775529 RAHMAN DJANO 11/8/1966 L
21100201 KABILA 0001234775542 RAHMAT KAHARU 12/7/1988 L
21100201 KABILA 0001234775553 RAHMAT NOVRIYANTO ALISI 11/1/2011 L
21100201 KABILA 0001234775564 RAHMAT S. KAI 10/11/1999 L
21100201 KABILA 0001234775575 RAHMAT TRIYADI ADAM 11/20/2002 L
21100201 KABILA 0001234775586 RAHMAT YUNUS EKA PUTRA 9/30/1995 L
21100201 KABILA 0001234775597 RAHMATIKA P. D. USMAN 11/30/1994 P
21100201 KABILA 0001234775608 RAHMAWATI DIHUMA 10/26/1991 P
21100201 KABILA 0001234775619 RAHMAWATI NENTO 10/28/1986 P
21100201 KABILA 0001234775621 RAHMAWATY MAKSUM 2/9/1976 P
21100201 KABILA 0001234775654 RAMAN HASAN 2/3/1979 L
21100201 KABILA 0001234775665 RAMDAN NUAYI 9/10/2008 L
21100201 KABILA 0001234775676 RAMLA HASAN 6/21/1983 P
21100201 KABILA 0001234775687 RAMLA USMAN 5/5/1991 P
21100201 KABILA 0001234775698 RAMLAWATI MERTOSONO 3/3/1991 P
21100201 KABILA 0001234775709 RAMLI LALU 4/6/1979 L
21100201 KABILA 0001234775722 RASNI HULOPI 11/11/1973 P
21100201 KABILA 0001234775788 REFALINA A. KUENGO 1/8/2002 P
21100201 KABILA 0001234775799 REFLIAYANTO SAPUTRA ANALI 4/12/2009 L
21100201 KABILA 0001234775801 REFLY PRATAMA N. KAI 3/30/1992 L
21100201 KABILA 0001234775812 REGINA USMAN 4/8/2001 P
21100201 KABILA 0001234775823 REHAN SAPUTRA NAPU 11/15/2011 L
21100201 KABILA 0001234775834 REIHAN UMAR 1/1/2009 L
21100201 KABILA 0001234775856 REYNAL SAPUTRA KILO 6/4/2012 L
21100201 KABILA 0001234775867 REYNALDI ANALI 11/23/1999 L
21100201 KABILA 0001234775878 REZA OLII 10/28/2008 L
21100201 KABILA 0001234775902 REZKY ADITYA NAPU 12/20/2009 L
21100201 KABILA 0001234775913 RIAN 10/19/1986 L
21100201 KABILA 0001234775935 RIFKI LANDI DAWALI 5/15/1997 L
21100201 KABILA 0001234775968 RISKI HARUN 12/17/1999 L
21100201 KABILA 0001234775981 RISNA DAUD 6/13/1962 P
21100201 KABILA 0001234776003 RISWANDI LATONGKO 8/1/1992 L
21100201 KABILA 0001234776014 RIVALDI ADAM 12/15/2003 L
21100201 KABILA 0001234776025 RIZAL MOHA 11/5/2006 L
21100201 KABILA 0001234776047 RIZKY MAHMUD 11/14/2009 L
21100201 KABILA 0001234776058 ROBIN DAMITI 8/14/1963 L
21100201 KABILA 0001234776069 ROFANDI MAHMUD 11/6/1999 L
21100201 KABILA 0001234776071 ROHANA PAKAYA 12/24/1942 P
21100201 KABILA 0001234776082 RONALDI IBRAHIM 9/22/1996 L
21100201 KABILA 0001234776104 ROSITA A. KUENGO 8/27/2004 P
21100201 KABILA 0001234776115 ROSNAWATI DAMITI 7/16/1993 P
21100201 KABILA 0001234776126 ROSPIN YUNUS 1/17/1969 P
21100201 KABILA 0001234776137 ROY ASIKU 12/14/1963 L
21100201 KABILA 0001234776148 ROY KUENGO 2/25/1983 L
21100201 KABILA 0001234776159 RUM HUSIN HAMZAH 7/9/1982 L
21100201 KABILA 0001234776161 RUSDI USMAN 4/15/1990 L
21100201 KABILA 0001234776183 RUSNA KALUY 5/10/1972 P
21100201 KABILA 0001234776205 SAERA LALU 3/10/1933 P
21100201 KABILA 0001234776238 SAIKO GANI 10/11/1953 P
21100201 KABILA 0001234776249 SAKINA SUBETAN 6/25/1975 P
21100201 KABILA 0001234776262 SALMA ABDULLAH 1/5/2012 P
21100201 KABILA 0001234776273 SALMA GANI 8/5/1945 P
21100201 KABILA 0001234776284 SALMA HASAN 5/20/1980 P
21100201 KABILA 0001234776295 SALMA KADIR 5/10/1989 P
21100201 KABILA 0001234789075 RAMLAH ENTE 12/28/1967 P
21100201 KABILA 0001234789266 RAMLI LALU 4/5/1958 L
21100201 KABILA 0001234789582 RAHMI AL- IDRUS 3/23/1979 P
21100201 KABILA 0001234789593 RAHMIN TADU 8/13/1996 L
21100201 KABILA 0001234789604 RAHMIYATI SAFIRA ARMIN ISMAIL 5/31/1998 P
21100201 KABILA 0001234789615 RAIS MUSA 2/18/1960 L
21100201 KABILA 0001234789626 RALWIN PAUDI 1/7/2004 L
21100201 KABILA 0001234789637 RAMADANI LAHAY 9/15/2009 P
21100201 KABILA 0001234789659 RAMDHAN KOBISI 9/26/2007 L
21100201 KABILA 0001234789661 RAMLA ENTE 12/28/1967 P
21100201 KABILA 0001234789672 RAMLI PULUHULAWA 12/6/1998 L
21100201 KABILA 0001234789683 RAMONA ISMAIL 12/14/1991 L
21100201 KABILA 0001234789694 RAMSU YUSUF 1/21/1955 P
21100201 KABILA 0001234789705 RANI DJANO 2/22/2000 P
21100201 KABILA 0001234789716 RASID BOTUTIHE 1/23/1959 L
21100201 KABILA 0001234789727 RASUNA MASSA 6/13/2001 P
21100201 KABILA 0001234789738 RASYA PAUDI 6/5/2011 L
21100201 KABILA 0001234789749 RATNA ABDULLAH 10/12/1959 P
21100201 KABILA 0001234789751 RATNA ADAM 1/24/1954 P
21100201 KABILA 0001234789762 RATNA HIMRAN 9/2/1979 P
21100201 KABILA 0001234789773 RATNA HUSAIN 11/24/1969 P
21100201 KABILA 0001234789784 RATNA MAMONTO 5/29/1972 P
21100201 KABILA 0001234789817 RELLI HASAN 12/15/1983 P
21100201 KABILA 0001234789828 RETI SALEH 9/29/1959 P
21100201 KABILA 0001234789839 RETNA M. OTOLOMO 6/6/1957 P
21100201 KABILA 0001234789852 REY AKUNA 12/7/1942 L
21100201 KABILA 0001234789863 REZA M. LAHAMAT 1/3/2006 L
21100201 KABILA 0001234789874 RIA RESTI IBRAHIM 10/29/1985 P
21100201 KABILA 0001234789885 RIDHO IGIRISA 1/2/2003 L
21100201 KABILA 0001234789896 RIDWAN ABD RAHMAN ISIMA 12/20/2004 L
21100201 KABILA 0001234789907 RIDWAN LADJO 4/28/1974 L
21100201 KABILA 0001234789931 RINA ISIMA 8/15/1944 P
21100201 KABILA 0001234789942 RINI ANISA MARUF 1/26/2005 P
21100201 KABILA 0001234789953 RINI YULIANA BACHSAL 6/13/2003 P
21100201 KABILA 0001234789964 RIO HUNTA 1/29/1974 L
21100201 KABILA 0001234789975 RIPIN PADIKU 10/13/1947 P
21100201 KABILA 0001234789986 RIRIN A. MAKMUR 5/16/1992 P
21100201 KABILA 0001234789997 RIRIN ANGGRIANI MAKMUR 5/16/1992 P
21100201 KABILA 0001234790008 RISMAN YUSUF 5/20/1960 L
21100201 KABILA 0001234790019 RISNA ASUGE 6/24/1981 P
21100201 KABILA 0001234790021 RISNA LADJO 10/10/1964 P
21100201 KABILA 0001234790032 RISNA SAMSUDIN 7/15/1987 P
21100201 KABILA 0001234790043 RITA ADAM 7/14/1974 P
21100201 KABILA 0001234790065 RIYANA A LAHABU 11/29/1980 P
21100201 KABILA 0001234790076 RIZAL L. NUSI 6/20/1988 L
21100201 KABILA 0001234790087 RIZAL PAUDI 2/27/2000 L
21100201 KABILA 0001234790098 RIZALI IGIRISA 9/29/2007 L
21100201 KABILA 0001234790109 RIZKA HAMZAH 1/8/1992 P
21100201 KABILA 0001234790111 RIZKI NASARU 5/18/1985 L
21100201 KABILA 0001234790133 ROHANA ISHAK 6/12/1971 P
21100201 KABILA 0001234790155 RONAL YUSUF 6/17/1988 L
21100201 KABILA 0001234790166 RONI ADAM 6/23/1975 L
21100201 KABILA 0001234790188 ROSIBA ADAM 11/7/1951 P
21100201 KABILA 0001234790199 ROSMAYA ISIMA 5/25/1989 P
21100201 KABILA 0001234790201 ROSMIATI MACHMUD 12/27/1979 P
21100201 KABILA 0001234790212 ROSNAWATI MAMONTO 8/2/1972 P
21100201 KABILA 0001234790223 ROSTIN ANO 7/10/1962 P
21100201 KABILA 0001234790234 ROSTIN DATUAGE 11/16/1969 P
21100201 KABILA 0001234790256 RUDIN MANTU 10/12/1942 L
21100201 KABILA 0001234790289 RUSU IBRAHIM 4/24/1945 L
21100201 KABILA 0001234790291 SABRI LIMBA 9/23/1976 L
21100201 KABILA 0001234790302 SABRI SAUBI 3/30/1994 L
21100201 KABILA 0001234790313 SABRINA AHMAD 12/4/2004 P
21100201 KABILA 0001234790324 SABRINA MAUDI 1/25/2002 P
21100201 KABILA 0001234790335 SAFRI LIYONTO ANTONI 1/17/1989 L
21100201 KABILA 0001234790346 SAFRIANA KASIM 6/29/1995 P
21100201 KABILA 0001234790357 SAFRUDIN MARUF 8/29/1973 L
21100201 KABILA 0001234790368 SAFTORINI 11/20/1976 P
21100201 KABILA 0001234790379 SAHDAN BANYOKO 9/8/1969 L
21100201 KABILA 0001234790381 SAHRUL KAMSIA 10/29/2003 L
21100201 KABILA 0001234790392 SAIFUL ISIMA 9/7/2007 L
21100201 KABILA 0001234790403 SAIFUL MUSA 6/26/1963 L
21100201 KABILA 0001234790414 SAIPUL SAMADI 2/13/1991 L
21100201 KABILA 0001234790425 SALIMUN POLI 5/1/1957 L
21100201 KABILA 0001234790436 SALMA ANALI 6/16/1960 P
21100201 KABILA 0001234790447 SALMA HULUKATI 6/10/1972 P
21100201 KABILA 0001234790471 SALMA LAIYA 11/1/1959 P
21100201 KABILA 0001234790482 SALMA OTOLOMO 5/1/1971 P
21100201 KABILA 0001234790504 SAM BAKARI 6/6/1956 L
21100201 KABILA 0001234790515 SAMIN HUDODO 5/4/1973 L
21100201 KABILA 0001234790526 SAMSUDIN AKUBA 5/11/1945 L
21100201 KABILA 0001234790537 SAMSUDIN AKUNA 9/5/1972 L
21100201 KABILA 0001234790548 SANDY SETIAWAN KUKU 4/16/2005 L
21100201 KABILA 0001234790559 SANTI BOKINGO 7/16/1982 P
21100201 KABILA 0001234790561 SANTO AMUNE 9/8/1982 L
21100201 KABILA 0001234790572 SARPIN BOKINGO 9/20/1980 P
21100201 KABILA 0001234790583 SARTIN KABI 3/22/1990 P
21100201 KABILA 0001234790594 SARTIN PAKANA 3/23/1971 P
21100201 KABILA 0001234790605 SARTON ADAM 5/22/1985 L
21100201 KABILA 0001234790616 SARTON AYUBA 7/1/1970 L
21100201 KABILA 0001234790627 SAURIN ISIMA 3/12/1966 P
21100201 KABILA 0001234790638 SAVIRA N. NDEKO 2/10/2006 P
21100201 KABILA 0001234790649 SEFTIANSYAH S. K 12/27/2007 P
21100201 KABILA 0001234790651 SEPTIAN INISA 9/5/1993 L
21100201 KABILA 0001234790662 SERIL MAJANIA 4/28/2011 P
21100201 KABILA 0001234790684 SEVTIANI M. ABDUL 9/25/1995 P
21100201 KABILA 0001234790717 SIMIN MADJID 12/20/1965 L
21100201 KABILA 0001234790728 SINCE LALU 11/11/1954 P
21100201 KABILA 0001234790739 SINDIATI MAJANIA 7/8/2007 P
21100201 KABILA 0001234790741 SINTYA DEWI BOTUTIHE 3/11/1993 P
21100201 KABILA 0001234790752 SISKA DJULAINI 5/23/1984 P
21100201 KABILA 0001234790763 SITI MARYAM LALU 11/28/1999 P
21100201 KABILA 0001234790785 SITI ALIYAH KARIM 10/3/2005 P
21100201 KABILA 0001234790796 SITI AMELIA OTOLOMO 8/16/2010 P
21100201 KABILA 0001234790807 SITI AULIA M. BOBIHU 1/16/2011 P
21100201 KABILA 0001234790829 SITI FATIMAH M. RIDWAN 9/14/1991 P
21100201 KABILA 0001234790831 SITI FEBRIANA SULEMAN 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001234790842 SITI KIRANIA NASARU 11/10/2007 P
21100201 KABILA 0001234790864 SITI MAGFIRAH PAKAYA 1/26/2010 P
21100201 KABILA 0001234790875 SITI MUSALIMA HASAN 6/10/2008 P
21100201 KABILA 0001234790886 SITI NURFADILA MASSA 3/1/2007 P
21100201 KABILA 0001234790897 SITI NURFADILLAH A. PUHI 11/7/2001 L
21100201 KABILA 0001234790919 SITI ZULAIKHA BAKARI 12/30/2009 P
21100201 KABILA 0001234790921 SITTI NABILA DJAFAR 3/9/2008 P
21100201 KABILA 0001234790932 SOFYAN HUSA 9/10/1970 P
21100201 KABILA 0001234790943 SOFYAN KADIR 5/10/1969 L
21100201 KABILA 0001234790954 SOFYAN LAUDIU 3/17/1987 L
21100201 KABILA 0001234790965 SOFYAN MELU 8/1/1969 L
21100201 KABILA 0001234790976 SOPYAN DJAFAR 4/7/1969 L
21100201 KABILA 0001234790987 SOWAN KADIR 7/24/1958 P
21100201 KABILA 0001234790998 SRI DELVIRA MADJID 11/8/2010 P
21100201 KABILA 0001234791009 SRI ELISA SANDI PAKAYA 12/3/2000 P
21100201 KABILA 0001234791011 SRI EWILYANI MADJID 9/17/1996 P
21100201 KABILA 0001234791022 SRI JUWITA PUSPITA B. 7/1/1994 P
21100201 KABILA 0001234791033 SRI MARYANTI S TOLULU 2/28/1998 P
21100201 KABILA 0001234791044 SRI RAHAYU PALENCOI 8/17/1997 P
21100201 KABILA 0001234791055 SRI RAHAYU TANGAHU 3/14/1997 P
21100201 KABILA 0001234791066 SRI ROSITA BOYUHU 3/5/1997 P
21100201 KABILA 0001234791077 SRI SINTIA WATI MANTU 12/14/2007 P
21100201 KABILA 0001234791088 SRI SISKAWATY LANTI 9/1/1984 P
21100201 KABILA 0001234791099 SRI WAHYUNI ARNOLD 3/10/1984 P
21100201 KABILA 0001234791101 SRI WAHYUNI HASAN 6/23/1997 P
21100201 KABILA 0001234791112 SRI WINANGSI PAKAYA 10/30/1982 P
21100201 KABILA 0001234791123 SRI YANTI MADJID 11/30/1991 P
21100201 KABILA 0001234791134 SRI YULIYANA BEMPA 7/5/1989 P
21100201 KABILA 0001234791145 SRIYUNIANINGSI TAHIR 6/16/2009 P
21100201 KABILA 0001234791156 SUCI NURSIYA DJULAINI 10/25/2007 P
21100201 KABILA 0001234791167 SUHARTI LADJO 1/16/1968 P
21100201 KABILA 0001234791178 SUHARTIN MADJID 11/13/1970 P
21100201 KABILA 0001234791189 SUKRIYANTO PAKAYA 4/17/1990 L
21100201 KABILA 0001234791191 SULASTRI LUKUM 5/7/1962 P
21100201 KABILA 0001234791202 SULEMAN PAKAYA 5/5/1979 L
21100201 KABILA 0001234791213 SUMARDI ARNOLD 12/28/1962 L
21100201 KABILA 0001234800819 RAHMAT KUNAI 4/4/1993 L
21100201 KABILA 0001234800887 FEBRIANI P. MACHMUD 12/2/1989 P
21100201 KABILA 0001234800898 KENEDI NUNU 1/23/1960 L
21100201 KABILA 0001234800911 HENDRIK NUNU 3/11/1989 L
21100201 KABILA 0001234800922 NOLVIYANTI NUNU 5/11/1992 P
21100201 KABILA 0001234800977 HUSIN DJAFAR 9/20/1957 L
21100201 KABILA 0001234800988 NELLY INAKU 8/15/1959 P
21100201 KABILA 0001234801012 ALFIRA AGUSTIANI DJAKARIA 9/8/2008 P
21100201 KABILA 0001234801078 NADYA NATALIA LAHABU 12/25/2007 P
21100201 KABILA 0001234801091 RAHMAT DALI 11/20/2002 L
21100201 KABILA 0001234801102 RUSLAN DALI 8/25/1984 L
21100201 KABILA 0001234801113 NANING RAHMAN 5/13/1988 P
21100201 KABILA 0001234801124 NURFADILA DALI 7/19/2007 P
21100201 KABILA 0001234801135 SAMIN ADAM 6/1/1975 L
21100201 KABILA 0001234801146 YENNY PRASETYOWATI 10/5/1968 P
21100201 KABILA 0001234801157 AHMAD ADITYA S. ADAM 8/28/2003 L
21100201 KABILA 0001234801179 TANTRI AFANDI 10/25/1978 P
21100201 KABILA 0001234801181 ANGGRAINI PRACILIA DJAILA 4/16/2001 L
21100201 KABILA 0001234801192 SAFRINA AULIA DJAILANI 1/7/2006 P
21100201 KABILA 0001234801203 MOHAMAD DJAILANI 5/7/1945 L
21100201 KABILA 0001234801214 MIRNA ISMAIL 1/7/1954 P
21100201 KABILA 0001234801225 YUNINGSIH PUTRI YUNUS 6/27/1987 P
21100201 KABILA 0001234801236 APRIANI PUTRI YUNUS 12/4/1993 P
21100201 KABILA 0001234801258 HADISA SUAIBA 12/12/1967 P
21100201 KABILA 0001234801269 DESI NINGSIWATI AHMAD 12/10/1991 P
21100201 KABILA 0001234801271 DJAKARIA MAKU 12/12/1940 L
21100201 KABILA 0001234801383 SRI WULAN KUKU 6/23/2000 P
21100201 KABILA 0001234801394 IDRUS WASILU 8/22/1975 L
21100201 KABILA 0001234801405 LILI PIKOLI 9/1/1972 P
21100201 KABILA 0001234801427 DJAFAR ISMAIL 7/3/1973 L
21100201 KABILA 0001234801438 MARYAM ADAM 1/15/1979 P
21100201 KABILA 0001234801449 FIRMAN ISMAIL 1/2/1998 L
21100201 KABILA 0001234801451 NUHRIMAN ISMAIL 3/1/2001 L
21100201 KABILA 0001234801462 DANCE MOLOSE 10/23/1976 L
21100201 KABILA 0001234801473 NIDYAN OLII 8/8/1979 P
21100201 KABILA 0001234801484 ABD. KADIR MOLOSE 6/16/2001 L
21100201 KABILA 0001234801495 RAHMAD MOLOSE 3/5/2003 L
21100201 KABILA 0001234801563 JOHAN TOME 5/19/1969 L
21100201 KABILA 0001234801574 LISNAWATI AYUBA 10/20/1980 P
21100201 KABILA 0001234801585 PUTRI AMALIA TOME 3/29/2002 P
21100201 KABILA 0001234801607 AMINAH HUSAIN 7/3/1978 P
21100201 KABILA 0001234801653 ISMET MOSI 10/2/1979 L
21100201 KABILA 0001234801664 MOH. RAMDAN MOSI 9/10/2005 L
21100201 KABILA 0001234801675 AMELIA MOSI 4/16/2008 P
21100201 KABILA 0001234801743 TASYALIA ABDJUL 6/30/2006 P
21100201 KABILA 0001234801754 NANI LIHAWA 1/7/1951 L
21100201 KABILA 0001234801776 WARNI SAUD 10/7/1959 P
21100201 KABILA 0001234801787 FAISAL MERTOSONO 7/5/1992 L
21100201 KABILA 0001234801798 YEYEN IBRAHIM 3/3/1989 P
21100201 KABILA 0001234801809 ANDRIS ADAM 3/8/1973 L
21100201 KABILA 0001234801811 WAHYUDIN ADAM 2/18/1996 L
21100201 KABILA 0001234801822 WULANDARI ADAM 4/21/2000 P
21100201 KABILA 0001234801844 ALISIA ADAM 9/7/2007 P
21100201 KABILA 0001234801855 SYAM LOLOSI 1/7/1951 L
21100201 KABILA 0001234801866 KARTIN RAHMAN 2/6/1952 P
21100201 KABILA 0001234801888 NURTIN BAKARI 2/28/1965 P
21100201 KABILA 0001234801899 REFLINA MOPANGGA 8/5/1984 P
21100201 KABILA 0001234801923 YAHYA 2/7/1973 L
21100201 KABILA 0001234801934 KAMELIA MOPANGGA 5/16/1986 P
21100201 KABILA 0001234801945 NOER AYU SULFIANI YAHYA 6/6/2007 P
21100201 KABILA 0001234801991 MOH. RIVALDO POTALE 1/11/2007 L
21100201 KABILA 0001234802002 MOH. NABIL HASAN 11/1/2008 L
21100201 KABILA 0001234802013 AIS POLIMENGO 12/28/1964 L
21100201 KABILA 0001234802024 HARTINA POLIMENGO 8/11/1996 P
21100201 KABILA 0001234802035 YUSRI POLIMENGO 10/5/1999 L
21100201 KABILA 0001234802046 FITRI POLIMENGO 12/20/2000 P
21100201 KABILA 0001234802057 DANTO POLIMENGO 1/8/1977 L
21100201 KABILA 0001234802068 DIANA ABD. RAHMAN 10/9/1981 P
21100201 KABILA 0001234802079 MURSID POLIMENGO 5/20/2005 L
21100201 KABILA 0001234802081 MATAR POLIMENGO 11/12/1945 L
21100201 KABILA 0001234802092 MARTUM RAHMAN 2/27/1947 P
21100201 KABILA 0001234802103 BAKRI POLIMENGO 3/15/1972 L
21100201 KABILA 0001234802114 HAPSA SUE 5/25/1978 P
21100201 KABILA 0001234802125 IMRAN POLIMENGO 12/28/2000 L
21100201 KABILA 0001234802136 ISKANDAR KATILI 7/11/1952 L
21100201 KABILA 0001234802147 DESI KATILI 10/12/1982 P
21100201 KABILA 0001234802158 TAUFIK MASA 9/26/1980 L
21100201 KABILA 0001234802169 DEBBY KATILI 4/1/1988 P
21100201 KABILA 0001234802171 MOH. NUBAIR ABDILLAH MASA 2/23/2008 L
21100201 KABILA 0001234802182 NASIR KATILI 1/30/1958 L
21100201 KABILA 0001234802193 YUSNANI UTINA 1/12/1965 P
21100201 KABILA 0001234802204 NOE FITRAH RAMDAN KATILI 6/1/1999 L
21100201 KABILA 0001234802215 MOH. NOER FADLI KATILI 11/28/2000 L
21100201 KABILA 0001234802226 SRI NOER FADHILA KATILI 10/15/2002 P
21100201 KABILA 0001234802237 SALHAN KATILI 7/28/1953 P
21100201 KABILA 0001234802248 MUFLIH HASAN 2/4/2003 L
21100201 KABILA 0001234802259 BUNGA MUNIFA HASAN 11/11/2004 P
21100201 KABILA 0001234802261 WARNI 2/7/1991 P
21100201 KABILA 0001234802272 DANCE HUSAIN 5/8/1968 L
21100201 KABILA 0001234802283 ZULAEHA HASYIM 2/11/1978 P
21100201 KABILA 0001234802294 RAHMATIA HUSAIN 11/25/2000 P
21100201 KABILA 0001234819067 MOH. TEJAR DAUD 7/31/2006 L
21100201 KABILA 0001234819078 SALIM KARIM 11/7/1951 L
21100201 KABILA 0001234861525 ANUGRAH SULTAN NURILHAM 12/20/2011 P
21100201 KABILA 0001234861547 ARFIN HUSAIN 6/1/1971 P
21100201 KABILA 0001234861558 ARIEL SETIAWAN MONOARFA 2/2/2000 L
21100201 KABILA 0001234861569 ARIF TAUFIK HADJU 12/5/1987 L
21100201 KABILA 0001234861582 ARIYANTI AHMAD 7/15/1971 P
21100201 KABILA 0001234861604 ARIYANTO IGIRISA 7/2/2009 L
21100201 KABILA 0001234861615 ARIYANTO KARIM 11/23/1988 L
21100201 KABILA 0001234861626 ARLIN DESFRIANI TILOLA 5/18/2004 P
21100201 KABILA 0001234861648 ARMIN ADAM 4/27/1987 P
21100201 KABILA 0001234861659 ARUDI TOMINU 1/6/1938 L
21100201 KABILA 0001234861661 ASMA ISHAK 8/15/1953 P
21100201 KABILA 0001234861672 ASNAWIR RAHIM 2/6/1983 L
21100201 KABILA 0001234861683 ASRA HADJU 2/23/2002 P
21100201 KABILA 0001234861694 ASRI FEBRIANI HADJU 2/23/2002 P
21100201 KABILA 0001234861705 ASTUTI BAKRI 6/12/1980 P
21100201 KABILA 0001234861716 ATRI RAUF 10/29/1967 P
21100201 KABILA 0001234861727 AWALUDIN SAPUTRA HABIBIE 2/24/2000 L
21100201 KABILA 0001234861738 AYANG NIGITA LAHAY 10/22/1992 P
21100201 KABILA 0001234861749 AYU SAHRANI ABUDI 11/30/2011 P
21100201 KABILA 0001234861751 AYUDIA TAHAKU 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001234861762 AYUNDRAWAN MOHUNE 1/15/1981 P
21100201 KABILA 0001234861773 BEKI PAKAYA 8/20/1971 L
21100201 KABILA 0001234861784 BENYAMIN MBO'OH 2/16/1981 L
21100201 KABILA 0001234861795 BURHAN GOBEL 4/21/1976 L
21100201 KABILA 0001234861806 CESIA PRATIWI KARIM 12/10/2008 P
21100201 KABILA 0001234861817 CHILDA NUSA 5/7/1976 P
21100201 KABILA 0001234861828 CINDRA MAKUTA 2/29/1968 P
21100201 KABILA 0001234861839 CINDRAWATI HUNTU 5/4/1994 P
21100201 KABILA 0001234861841 CINTIA AULIA BAYAK 11/25/2007 P
21100201 KABILA 0001234861852 DARMA BAYAK 10/30/1986 L
21100201 KABILA 0001234861863 DELTI YUSUF 12/3/1999 P
21100201 KABILA 0001234861874 DENI MAMONTO 1/14/1980 L
21100201 KABILA 0001234861885 DENNY SIUS 8/12/1987 L
21100201 KABILA 0001234861896 DIMAS WAHYUDI LOPUO 1/27/2012 L
21100201 KABILA 0001234861907 DIRGA ABDUL RAIS 10/21/2011 L
21100201 KABILA 0001234861918 DJABAR BOTUTIHE 3/5/1955 L
21100201 KABILA 0001234861929 DJAFAR HAMZAH 6/22/1979 L
21100201 KABILA 0001234861931 DJARWAN HADJU 10/13/1972 L
21100201 KABILA 0001234861942 DJAURA KARIM 1/18/1982 P
21100201 KABILA 0001234861953 DONDI DONDO 9/9/2001 L
21100201 KABILA 0001234861964 DWI WAHYUNI LESTARI DUNGGIO 1/9/2003 P
21100201 KABILA 0001234861975 EFENDI BOTUTIHE 9/3/1997 L
21100201 KABILA 0001234861986 EKA PUTRA ABUDI 1/10/2003 L
21100201 KABILA 0001234861997 ELVIRA RADJAK 12/13/2000 P
21100201 KABILA 0001234862008 ELYS VAN GOBEL 12/12/1979 P
21100201 KABILA 0001234862019 ELYZABETH ADAM 4/8/1977 P
21100201 KABILA 0001234862021 EPIN ABUDI 6/10/1980 L
21100201 KABILA 0001234862032 ERNI BENTU 4/21/1972 P
21100201 KABILA 0001234862043 ERNI KASIM 1/12/1969 P
21100201 KABILA 0001234862054 ERNI USMAN 5/3/1975 P
21100201 KABILA 0001234862065 EVAN TUNA 6/20/1991 P
21100201 KABILA 0001234862076 FADLI BAKRI 7/11/1982 L
21100201 KABILA 0001234862087 FADLI HAMZAH 11/3/2011 L
21100201 KABILA 0001234862098 FAHRUDIN UTINA 4/26/1986 L
21100201 KABILA 0001234862109 FAHRUNISSA NALOLE 3/29/1993 P
21100201 KABILA 0001234862111 FAISAL ABIDIN 7/19/1972 L
21100201 KABILA 0001234862122 FAISAL YUNUS 10/17/1970 L
21100201 KABILA 0001234862133 FAJRUL EKA PUTRA RAHMAN 4/7/2007 L
21100201 KABILA 0001234862144 FANISA NUR AMALIA KOMENDANGI 6/11/2006 P
21100201 KABILA 0001234862155 FARIDA HAMZAH 2/2/1975 P
21100201 KABILA 0001234862166 FARIDA HARUN 6/12/1974 P
21100201 KABILA 0001234862177 FATMA MAANAIYA 3/5/1953 P
21100201 KABILA 0001234862188 FATMA MAKUTA 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001234862199 FATMAWATI THALIB 8/26/1963 P
21100201 KABILA 0001234862201 FATRA AHMAD 10/23/1988 P
21100201 KABILA 0001234862223 FAZRI MAHMUD 4/19/2007 L
21100201 KABILA 0001234862234 FEBRIYANI IBRAHIM 5/17/1989 P
21100201 KABILA 0001234862245 FEBRIYANTO DAI 10/2/1993 L
21100201 KABILA 0001234862256 FEBRIYENI HASAN 2/2/1986 P
21100201 KABILA 0001234862267 FERDINAND J.KORAH 2/15/1976 L
21100201 KABILA 0001234862278 FIKRI KONILI 3/14/2006 L
21100201 KABILA 0001234862289 FIRMAN REZKY PRAMANA ILONU 12/24/2005 L
21100201 KABILA 0001234862291 FITRI IBRAHIM 4/30/1995 P
21100201 KABILA 0001234862302 FITRI MAKALAWO 8/30/1970 P
21100201 KABILA 0001234862324 FITYA RAZIATUL ENTE 6/4/2013 P
21100201 KABILA 0001234862335 FONI IBRAHIM 8/9/1977 P
21100201 KABILA 0001234862346 FONI TOMINU 8/16/1973 P
21100201 KABILA 0001234862357 FRANDI HULINGGI 10/19/1993 L
21100201 KABILA 0001234862368 GAFAR DJ. EKSAN 1/14/1974 L
21100201 KABILA 0001234862379 GAFAR ZENAL EXAN 1/7/1974 L
21100201 KABILA 0001234862381 GALIH GANENDRA YUSUF 7/2/2009 L
21100201 KABILA 0001234862392 GERALDI RADJAK 9/17/1994 L
21100201 KABILA 0001234862414 HAIRUL DEHIYO 6/1/2003 L
21100201 KABILA 0001234862425 HALIDUN KARIM 9/24/1994 L
21100201 KABILA 0001234862436 HALIM ADARANI 6/23/1977 L
21100201 KABILA 0001234862458 HALIMA YUSUF 4/10/1983 P
21100201 KABILA 0001234862469 HAMID BAKRI 1/7/1944 L
21100201 KABILA 0001234862471 HAMZAH ISHAK 10/20/1950 L
21100201 KABILA 0001234862482 HAMZAH LATIF 7/6/1986 P
21100201 KABILA 0001234862504 HAPNI AHMAD 9/26/1990 P
21100201 KABILA 0001234862515 HAPRI MAKALAWO 11/14/1989 L
21100201 KABILA 0001234862526 HARIS INAKU 5/5/1976 L
21100201 KABILA 0001234862537 HARIS KOMENDANGI 3/30/1961 L
21100201 KABILA 0001234862548 HARIS LASULIKA 1/6/1976 L
21100201 KABILA 0001234862559 HARLIN AHMAD 7/1/1949 P
21100201 KABILA 0001234862561 HARMAN MAANAIYA 6/18/1960 L
21100201 KABILA 0001234862572 HARTATI KARIM 4/11/1988 P
21100201 KABILA 0001234862583 HARWIN YANTU 6/17/1969 L
21100201 KABILA 0001234862594 HASNAWATI NUPU 12/25/1982 P
21100201 KABILA 0001234862605 HASTUTI RAHMAN 8/20/1987 P
21100201 KABILA 0001234862616 HATINO HUSAIN 6/1/1938 P
21100201 KABILA 0001234862627 HAWA HUSAIN 6/1/1951 P
21100201 KABILA 0001234862638 HENDRA AHMAD 10/10/1984 L
21100201 KABILA 0001234862649 HENI USMAN 10/9/1987 P
21100201 KABILA 0001234862651 HERIATI ABDULLAH 4/5/1979 P
21100201 KABILA 0001234862662 HERIYANTO IBRAHIM 10/4/1995 L
21100201 KABILA 0001234862684 HERLINA IBRAHIM 12/28/1978 P
21100201 KABILA 0001234862706 HERMAN KONILI 4/1/1966 L
21100201 KABILA 0001234862717 HERMAWAN BOTUTIHE 10/15/1990 L
21100201 KABILA 0001234862728 HUSAIN KARIM 1/7/1957 L
21100201 KABILA 0001234862739 IDRIS TAHAKU 2/18/1979 L
21100201 KABILA 0001234862741 IDUL DONDO 2/11/2003 L
21100201 KABILA 0001234862752 IKBAL KONILI 8/9/2007 L
21100201 KABILA 0001234862763 IKBAL RADJAK 8/10/2005 L
21100201 KABILA 0001234862774 IKSAN SAMSUDIN 7/7/1977 L
21100201 KABILA 0001234862785 IMAN BAKRI 6/21/1974 L
21100201 KABILA 0001234862796 INDRA HARYATI LISABE 9/1/1991 L
21100201 KABILA 0001234862807 INDRAWAN HULIMA 6/12/1994 L
21100201 KABILA 0001234862818 INDRIANI HULIMA 1/11/1996 P
21100201 KABILA 0001234862829 INDRIYANI NUSA 10/1/1996 P
21100201 KABILA 0001234862831 INDRIYANI SARIO 2/15/1987 L
21100201 KABILA 0001234862842 IRA AHMAD 12/16/1971 P
21100201 KABILA 0001234862875 IRSAN ABDUL 9/17/2006 L
21100201 KABILA 0001234862886 IRWAN YANTU 12/12/1977 L
21100201 KABILA 0001234901305 MOHAMAD GANI 4/12/2004 L
21100201 KABILA 0001234901496 NURLIAN MANO 6/12/1982 P
21100201 KABILA 0001234919946 MOH. RUSLAN RAHMAN 5/20/1998 L
21100201 KABILA 0001234920115 MOH. SEPTIAN LATIF 9/23/2011 L
21100201 KABILA 0001234920284 MOH. TAUFIK LAHABU 10/2/2002 L
21100201 KABILA 0001234920486 MOH.ANDIKAMONOARFA 3/13/2008 L
21100201 KABILA 0001234920508 MOH.RIFALDI MAHMUD 8/22/2007 L
21100201 KABILA 0001234920532 MOHAMAD AZRIA DUAWULU 8/5/2011 L
21100201 KABILA 0001234920543 MOHAMAD BUSURA 1/5/1954 L
21100201 KABILA 0001234920565 MOHAMAD FAJRIAN 6/9/2012 L
21100201 KABILA 0001234920598 MOHAMAD SURAJUDIN Y. ISA 1/21/2003 L
21100201 KABILA 0001234920611 MOHAMAD WAHYU BADJUKA 3/7/2012 L
21100201 KABILA 0001234920644 MUH. ADITYA POLIHITO 8/23/2006 L
21100201 KABILA 0001234920655 MUH. ARYA LALU 3/4/2012 L
21100201 KABILA 0001234920666 MUH. RAYA USMAN 6/11/2013 L
21100201 KABILA 0001234920677 MUH. SABRI POLIHITO 2/8/2009 L
21100201 KABILA 0001234964496 ABD. RAHMAN BENTU 11/17/1954 L
21100201 KABILA 0001234964507 ABD. SAMAD KOMENDANGI 10/11/1997 L
21100201 KABILA 0001234964518 ABD.RAHMAN ABDULAH 2/5/1958 L
21100201 KABILA 0001234964529 ABD.RAHMAN ADARANI 1/10/2003 L
21100201 KABILA 0001234964531 ABD.RAHMAN MAANAIYA 11/9/1974 L
21100201 KABILA 0001234964542 ABD.RAHMAN PANIGORRO 8/4/1964 L
21100201 KABILA 0001234964553 ABD.SAID ZULFIKAR HADJU 7/17/1960 P
21100201 KABILA 0001234964564 ABD.WAHID POLIMENGO 1/22/1987 L
21100201 KABILA 0001234964586 ABDUL S. MOHAMAD 4/28/2004 L
21100201 KABILA 0001234964597 ABDUL WAHAB PANIGORO 4/26/1962 L
21100201 KABILA 0001234968783 ISHAK BENTU 6/1/1967 L
21100201 KABILA 0001234968794 ISHAK KARIM 3/20/1966 L
21100201 KABILA 0001234968805 ISMAIL HAMZAH 2/2/1982 L
21100201 KABILA 0001234968816 ISNA NALOLE 5/10/1981 P
21100201 KABILA 0001234968827 ISRAN HASAN 9/17/2007 L
21100201 KABILA 0001234968838 JASMAN ABJUL 10/11/1977 L
21100201 KABILA 0001234968849 JAURA MAKUTA 1/7/1958 P
21100201 KABILA 0001234968851 JAURA MOHAMAD 3/17/1979 P
21100201 KABILA 0001234968862 JEFRI INAKU 4/8/1996 L
21100201 KABILA 0001234968873 JIHAN AULIA MAMONTO 8/6/2011 P
21100201 KABILA 0001234968895 JUMAIRA LASAADI 12/15/1980 P
21100201 KABILA 0001234968906 JUSUF MOPANGGA 2/12/1938 L
21100201 KABILA 0001234968917 KADIR LAGINTA 1/7/1928 L
21100201 KABILA 0001234968928 KARMILA PANIGORO 7/8/1983 P
21100201 KABILA 0001234968939 KRISTIA DEHIYO 6/9/1999 P
21100201 KABILA 0001234968941 LIAN AHMAD 5/9/1973 P
21100201 KABILA 0001234968952 LISNA ADAM 1/5/1977 P
21100201 KABILA 0001234968963 LISNAWATI RAUF 9/1/1990 P
21100201 KABILA 0001234968974 LISYA ABUDI 6/27/2007 P
21100201 KABILA 0001234968985 LUTFI DONDO 8/9/1996 L
21100201 KABILA 0001234968996 MAIMUNA HAMDATA 2/20/1986 P
21100201 KABILA 0001234969007 MARK MBO'OH 12/16/2004 L
21100201 KABILA 0001234969018 MARLINA PANIGORO 10/9/1981 P
21100201 KABILA 0001234969029 MARNI RASYID 9/1/1986 L
21100201 KABILA 0001234969031 MARTEN RAHMAN 4/8/1994 L
21100201 KABILA 0001234969053 MARYAM AHMAD 10/2/1990 P
21100201 KABILA 0001234969064 MARYAM KASIM 7/24/1991 P
21100201 KABILA 0001234969075 MASDAR OINTU 10/15/1952 L
21100201 KABILA 0001234969086 MEGAWATI LASEWO 5/30/1992 P
21100201 KABILA 0001234969108 MELAN POLIHITO 5/10/1983 P
21100201 KABILA 0001234969119 MELINDA AGUSTIANI SALIM 8/25/1981 P
21100201 KABILA 0001234969121 MERLAN RADJAK 4/14/1974 P
21100201 KABILA 0001234969143 MEYLAN NALOLE 5/20/1978 P
21100201 KABILA 0001234969154 MEYSAROH BAYAK 10/30/1994 P
21100201 KABILA 0001234969176 MISHARDIYANTO BAKARI 10/17/1981 L
21100201 KABILA 0001234969187 MISNA DARISE 4/3/1980 L
21100201 KABILA 0001234969209 MOH. AKBAR BOTUTIHE 5/28/1997 L
21100201 KABILA 0001234969211 MOH. AL- RSYID Y. BAKRI 2/4/2006 L
21100201 KABILA 0001234969222 MOH. KILAT HADJU 12/13/1999 L
21100201 KABILA 0001234969233 MOH. RIVALDI LAMUSU 6/29/2005 L
21100201 KABILA 0001234969244 MOH. ZEFYAN BOKINGO 3/9/1995 L
21100201 KABILA 0001234969255 MOH.ADRIAN SUMA 9/28/1992 L
21100201 KABILA 0001234969266 MOH.AGIL ISMAIL LATIF 9/15/2010 L
21100201 KABILA 0001234969277 MOH.AGIL UBAIDILLAH BAKARI 12/17/2010 L
21100201 KABILA 0001234969288 MOH.AGUNG ADIPUTRA 12/8/2006 L
21100201 KABILA 0001234969299 MOH.AINUR ROFIQ 7/31/2005 L
21100201 KABILA 0001234969301 MOH.AKBAR ABIDIN 8/11/2005 L
21100201 KABILA 0001234969312 MOH.ARFAN OINTU 12/4/2007 L
21100201 KABILA 0001234969323 MOH.FAZRIEL SYAFRUDIN 11/4/2009 L
21100201 KABILA 0001234969334 MOH.FEBRIYANSAH HUMOLA 2/16/2001 L
21100201 KABILA 0001234969345 MOH.FIRMANSYAH HASAN 3/8/1999 L
21100201 KABILA 0001234969356 MOH.FRANSDITO ABDUL 3/29/2004 L
21100201 KABILA 0001234969367 MOH.GUSNAR NALOLE 8/24/2008 L
21100201 KABILA 0001234987481 RIYANTO 5/8/1986 L
21100201 KABILA 0001234988087 SALMA WAHAB 12/22/1946 P
21100201 KABILA 0001234988098 SALMA YUNUS 10/29/1965 P
21100201 KABILA 0001234988109 SALMIN YAHYA 4/4/1982 P
21100201 KABILA 0001234988111 SALSABILA 4/22/2009 P
21100201 KABILA 0001234988122 SALWA AHMAD 6/20/2006 P
21100201 KABILA 0001234988144 SAMSUDIN ABDULLAH 2/19/1951 L
21100201 KABILA 0001234988155 SAMSUDIN KASIM 6/1/1965 L
21100201 KABILA 0001234990124 ETA ABAS 10/1/1950 L
21100201 KABILA 0001234990135 EWIN YUSUF 5/23/1979 P
21100201 KABILA 0001234990146 FADIL UMAR 1/10/2009 L
21100201 KABILA 0001235010576 ALFIAN DIDIPU 7/14/1992 L
21100201 KABILA 0001235016639 SALMA TAIB 7/13/1951 P
21100201 KABILA 0001235043459 USMAN KARIM 3/15/1969 L
21100201 KABILA 0001235081259 HANISA LATIF 10/10/1969 P
21100201 KABILA 0001235081518 HALISTA BUSURA 6/30/1980 P
21100201 KABILA 0001235081529 HAMID MONOARFA 12/7/1977 L
21100201 KABILA 0001235081531 HAMID UMAR 11/7/1962 L
21100201 KABILA 0001235081542 HANS KUKU 2/1/1954 L
21100201 KABILA 0001235081575 HAPSA ADAM 10/8/1954 P
21100201 KABILA 0001235081597 HAPSA HASAN 8/17/1960 P
21100201 KABILA 0001235081643 HARIYANTO BUCHORI 9/12/1973 L
21100201 KABILA 0001235081676 HARUN PASILIA 2/28/1950 L
21100201 KABILA 0001235081687 HARUN YUSUF 3/5/1958 L
21100201 KABILA 0001235081698 HASAN LAHAY 6/3/1951 L
21100201 KABILA 0001235081709 HASANIYAH PAJAYA 7/1/1956 P
21100201 KABILA 0001235081711 HASNA MA'SUD 7/6/1974 P
21100201 KABILA 0001235081722 HASNA PANO 6/2/1954 L
21100201 KABILA 0001235081744 HAWA SULEMAN 6/26/1954 P
21100201 KABILA 0001235081777 HENDRA SUSANTO HATIBIE 10/22/1983 L
21100201 KABILA 0001235081812 HERIYANTO POLIHITO 5/16/1979 L
21100201 KABILA 0001235081834 HERMAN DUAWULU 9/30/1976 L
21100201 KABILA 0001235081867 HINDUN KADIR 3/30/2004 P
21100201 KABILA 0001235081889 HUSIN HULUKATI 2/26/1964 L
21100201 KABILA 0001235081891 HUSNADIM KUKU 6/12/1996 L
21100201 KABILA 0001235081902 HUSNI MAHMUD 6/6/1980 P
21100201 KABILA 0001235081913 HUSRIN ISIMA 6/22/1999 L
21100201 KABILA 0001235081935 IBRAHIM MONORFA 10/28/1996 L
21100201 KABILA 0001235081946 IBRAHIM POLAPA 10/8/1954 L
21100201 KABILA 0001235081957 IDA IGIRISA 8/20/1996 P
21100201 KABILA 0001235081979 IDRAM SUMA MAHMUD 11/22/1965 L
21100201 KABILA 0001235081981 IDRIS YUSUF 5/20/1981 L
21100201 KABILA 0001235082003 ILHAM DANGKUA 2/23/1995 L
21100201 KABILA 0001235082014 ILHAM LALU 5/9/2004 L
21100201 KABILA 0001235082025 ILHAM NAPU 11/15/1997 L
21100201 KABILA 0001235082071 INDRI LAMINULA 6/6/1996 P
21100201 KABILA 0001235082082 INO KASIM 2/16/1947 P
21100201 KABILA 0001235082126 IRMAWATI AMA 6/29/1980 P
21100201 KABILA 0001235082172 ISMAIL T. BANO 12/31/1988 L
21100201 KABILA 0001235082183 ISMAN DEU 2/24/1987 L
21100201 KABILA 0001235082194 ISMET ISMAIL 1/22/1978 L
21100201 KABILA 0001235082205 ISMET RAHMAN 6/28/1981 L
21100201 KABILA 0001235082249 ISRAN K. YUSUF 2/14/1991 P
21100201 KABILA 0001235082262 IWAN ABDULLAH 4/18/1984 L
21100201 KABILA 0001235082284 IWIN ADAM 10/17/1979 P
21100201 KABILA 0001235082295 IYAM ARDIN NIKMATI 12/10/1973 P
21100201 KABILA 0001235082317 JAIFAR YUSUF 10/22/1981 L
21100201 KABILA 0001235082339 JASMAN YUSUF 10/23/1985 L
21100201 KABILA 0001235082341 JEFRI ANYO 6/27/1975 L
21100201 KABILA 0001235082352 JEFRI HENDRIK 6/7/1986 L
21100201 KABILA 0001235082363 JEFRIYOWTO HULUKATI 10/25/1982 P
21100201 KABILA 0001235082374 JENI HARUN 1/11/1978 L
21100201 KABILA 0001235082407 JOVITA Y. OHI 11/19/2000 P
21100201 KABILA 0001235082431 KARIM ABDULLAH 9/13/1953 L
21100201 KABILA 0001235082453 KARIM ISHAK 12/12/1946 L
21100201 KABILA 0001235082475 KARTIN BUSURA 4/21/1973 P
21100201 KABILA 0001235082497 KARTON DEU 12/24/1992 L
21100201 KABILA 0001235082519 KASMA AKUBA 3/27/1964 P
21100201 KABILA 0001235082543 KUNE AKUBA 6/7/1933 L
21100201 KABILA 0001235082576 LENNY AMELIA IBRAHIM 2/3/1979 P
21100201 KABILA 0001235082598 LIA APRILLYANI DANIAL 4/17/2001 P
21100201 KABILA 0001235082609 LIDIA MAGEFIRA TANGKILISAN 9/29/2002 P
21100201 KABILA 0001235082633 LILY SAGITA IBRAHIM 2/18/1978 P
21100201 KABILA 0001235082644 LINDA HULUKATI 12/6/1958 P
21100201 KABILA 0001235082655 LINDA P.S. IBRAHIM 6/27/2000 P
21100201 KABILA 0001235082677 LIS PANIGORO 3/21/1965 P
21100201 KABILA 0001235082688 LISMA HASE 1/19/1995 P
21100201 KABILA 0001235082699 LOLIS DZAINI 5/2/1987 P
21100201 KABILA 0001235082701 LOWAN SUE 4/4/1982 P
21100201 KABILA 0001235082712 M. JAFAR T 3/7/1955 L
21100201 KABILA 0001235082734 MAIMUN MATOKA 6/21/2000 P
21100201 KABILA 0001235082745 YULIANA BAKARI 5/6/2002 P
21100201 KABILA 0001235082756 YULIN ISA 8/25/1977 P
21100201 KABILA 0001235082767 YULINDA YENTE 8/8/1984 P
21100201 KABILA 0001235082778 YULIS OLII 8/28/1984 L
21100201 KABILA 0001235082789 YUNITA ADAM 4/5/1984 P
21100201 KABILA 0001235082791 YUNUS BAKARI 3/13/1967 L
21100201 KABILA 0001235082813 YUSLAN DONGGE 2/22/1980 L
21100201 KABILA 0001235082824 YUSUF RASYID 6/25/1983 L
21100201 KABILA 0001235082868 ZENAB BAKARI 11/2/2009 P
21100201 KABILA 0001235082879 ZULFAJRIN HASAN 7/2/2010 L
21100201 KABILA 0001235082914 SEPTIANI MUSTAPA 2/9/1996 L
21100201 KABILA 0001235082925 MOH. ANDRI MUSTAPA 1/28/2001 L
21100201 KABILA 0001235082936 RONI KARIM 4/27/1981 L
21100201 KABILA 0001235082947 ELVIN UTINA 4/4/1980 P
21100201 KABILA 0001235082969 IKE IGIRISA 2/24/1971 P
21100201 KABILA 0001235082971 FATRIANI MANANGIN 12/24/2003 P
21100201 KABILA 0001235082982 WAHYUDIN DJAFAR 4/14/1982 L
21100201 KABILA 0001235082993 RISNA NIKMATI 2/9/1982 P
21100201 KABILA 0001235083004 ADITIA DJAFAR 8/29/2004 L
21100201 KABILA 0001235083015 MOH. SYARIF DJAFAR 9/16/2006 L
21100201 KABILA 0001235083026 MUHTAR LATUWO 5/6/1974 L
21100201 KABILA 0001235083037 SYAHRUL LATUWO 1/19/2002 L
21100201 KABILA 0001235083048 DWI RAHMATIA LATUWO 7/9/2007 P
21100201 KABILA 0001235083059 SUWITNO NUR 5/11/1982 L
21100201 KABILA 0001235083061 MOH. TAUFIK NUR 2/7/2007 L
21100201 KABILA 0001235083072 SULFIN BAKARI 7/22/1989 L
21100201 KABILA 0001235083083 BARUADI BAKARI 4/1/1988 L
21100201 KABILA 0001235083094 TRESYA P. SARESE 2/17/1997 P
21100201 KABILA 0001235083105 ABD. HALID ADAM 6/12/1983 L
21100201 KABILA 0001235083116 FLORINA HUSAIN 7/23/1998 P
21100201 KABILA 0001235083127 MISKAN BIAHIMO 10/11/1959 L
21100201 KABILA 0001235083138 ASMIN SULEMAN 7/30/1958 P
21100201 KABILA 0001235083149 SRI DEWI JAYANTI BIAHIMO 10/4/1983 P
21100201 KABILA 0001235083151 SURYAPATI BIAHIMO 4/8/2007 L
21100201 KABILA 0001235083162 DJAFRI USMAN 4/21/1958 L
21100201 KABILA 0001235083173 ROMIYANTO GAGA 7/28/1995 L
21100201 KABILA 0001235083184 RULIYANTO USMAN 8/17/1993 L
21100201 KABILA 0001235083195 MOH. APRIYANTO USMAN 4/14/1989 L
21100201 KABILA 0001235083206 ISWANTO USMAN 4/24/1996 L
21100201 KABILA 0001235083217 DIAN MUSTAPA 12/21/1970 P
21100201 KABILA 0001235083228 WITA MUSTAPA 3/11/1996 P
21100201 KABILA 0001235083239 AJIS HUNTA 3/23/1952 L
21100201 KABILA 0001235083241 MARTIN YUSUF 1/1/1950 P
21100201 KABILA 0001235083252 SRI MEILANI HUNTA 11/5/1984 P
21100201 KABILA 0001235083263 ZUDIN HUNTA 10/10/1987 L
21100201 KABILA 0001235083274 MOH. ARIF HUNTA 12/3/1979 L
21100201 KABILA 0001235083285 JAMAL MILE 5/6/1985 L
21100201 KABILA 0001235083296 SINTIA MILE 7/31/2008 P
21100201 KABILA 0001235083307 ANTON HAJAR 5/31/1967 L
21100201 KABILA 0001235096111 ARIPIN PULOLI 4/28/1962 L
21100201 KABILA 0001235096122 MARNI GANI 12/22/1965 P
21100201 KABILA 0001235096144 RUSDIN PULOLI 5/8/1994 L
21100201 KABILA 0001235096155 SULASTRI PULOLI 2/18/2000 P
21100201 KABILA 0001235096188 FAHRUL ISMAIL 7/26/2003 L
21100201 KABILA 0001235096199 NUR KARIM 5/29/1940 P
21100201 KABILA 0001235096201 HAMID LUMBATO 7/1/1957 L
21100201 KABILA 0001235096212 DJAKARIA 3/27/2008 P
21100201 KABILA 0001235096223 NUSI 7/6/2008 L
21100201 KABILA 0001235096234 ISMAIL AHMAD 4/27/1986 L
21100201 KABILA 0001235096245 SANTI SATIBI 5/10/1988 P
21100201 KABILA 0001235096256 ABD. HAMID LATJOMPOH 10/30/1973 L
21100201 KABILA 0001235096267 SITI NURFADILLAH LATJOMPO 1/20/2008 P
21100201 KABILA 0001235096278 KUSNO DAKO 2/18/1980 L
21100201 KABILA 0001235096289 SAPRUDIN YUNUS 12/10/1960 L
21100201 KABILA 0001235096291 HARYATI YUNUS 2/7/1988 P
21100201 KABILA 0001235096302 HASNI YUNUS 7/5/1991 P
21100201 KABILA 0001235096313 HASNA YUNUS 7/1/1985 P
21100201 KABILA 0001235096335 FATMA MAHMUD 7/20/1962 P
21100201 KABILA 0001235096346 RAMLA SYAMSU 11/3/1985 P
21100201 KABILA 0001235096368 DJAFAR KANTU 7/1/1930 L
21100201 KABILA 0001235096379 NORIDA ANTU 7/1/1944 P
21100201 KABILA 0001235096381 IRVAN RADEN 10/22/1979 L
21100201 KABILA 0001235096392 HENDIYANTO HALU 11/11/1989 L
21100201 KABILA 0001235096403 AGUSTIAR HUNOWU 8/17/1992 L
21100201 KABILA 0001235096414 SULEMAN LASANTU 6/21/1975 L
21100201 KABILA 0001235096425 RATNA NINGSIH IGIASI 1/14/1973 P
21100201 KABILA 0001235096436 LAILANI NUR LASANTU 4/22/2000 P
21100201 KABILA 0001235096447 RAHMATIA LASANTU 3/31/2006 P
21100201 KABILA 0001235096458 JUMRIATI UNE 3/5/1999 P
21100201 KABILA 0001235096469 USMAN YUNUS 7/1/1980 L
21100201 KABILA 0001235096471 ARWIN TAHIR 5/2/1982 P
21100201 KABILA 0001235096482 TAMRIN YUNUS 3/23/2007 L
21100201 KABILA 0001235096493 RULIAN HAMID 5/3/1985 L
21100201 KABILA 0001235096504 SALMA ADAM 10/11/1988 P
21100201 KABILA 0001235096515 MOH. IKBAL HAMID 11/15/2006 L
21100201 KABILA 0001235096526 RAUF K. ALI 1/23/1962 L
21100201 KABILA 0001235096537 SYARIF R. ALI 5/8/1990 L
21100201 KABILA 0001235096548 AFRIANDI DAUD 12/14/1996 L
21100201 KABILA 0001235096559 EFENDI DAUD 10/23/1984 L
21100201 KABILA 0001235096561 NURHAYATI DAUD 1/30/1964 P
21100201 KABILA 0001235096572 SARTIN DULUDU 9/17/1994 P
21100201 KABILA 0001235096583 FIRMAN ULOLI 7/17/1985 L
21100201 KABILA 0001235096594 RAMLAWATI ULOLI 5/14/1987 P
21100201 KABILA 0001235096605 RAHMAT GINOGA 6/26/1982 L
21100201 KABILA 0001235096616 FARID GINOGA 4/3/1985 L
21100201 KABILA 0001235096627 NOVITA MAMAHU 11/14/1994 P
21100201 KABILA 0001235096638 SANTI DJIBU 7/1/1996 P
21100201 KABILA 0001235096649 MOHAMAD AHMAD 9/6/2007 L
21100201 KABILA 0001235096651 FITRIWILAN HAMID 12/31/1990 P
21100201 KABILA 0001235096662 RASUNA UTINA 7/1/1936 P
21100201 KABILA 0001235096673 NURHAIDA ISHAK 3/3/1970 P
21100201 KABILA 0001235096684 SRI WILANDA ABDULLAH 5/27/1987 P
21100201 KABILA 0001235096695 RAHMA DELANTI KARIM 11/5/1991 P
21100201 KABILA 0001235096706 FERDIANTO KARIM 2/1/1994 L
21100201 KABILA 0001235096739 RIKE KANTU 9/7/1986 L
21100201 KABILA 0001235096752 YAKOB KADIR 6/7/1993 L
21100201 KABILA 0001235096763 MUN ISMAIL 1/9/1962 P
21100201 KABILA 0001235096818 MARLINA MAKU 8/28/1987 P
21100201 KABILA 0001235096829 ULFA MAKU 9/25/1990 P
21100201 KABILA 0001235096853 RENI ABDULLAH 3/2/1951 P
21100201 KABILA 0001235096875 MOH. RIZALDI KUKU 11/19/1996 L
21100201 KABILA 0001235096886 SIMA MOHAMAD 7/1/1949 L
21100201 KABILA 0001235096897 FITRIA MOHAMAD 10/11/1982 P
21100201 KABILA 0001235096908 LUKMAN MAKU 2/28/1990 L
21100201 KABILA 0001235096919 ICAN MAKU 6/24/1991 L
21100201 KABILA 0001235096921 DIKSON GUSASI 6/1/1947 L
21100201 KABILA 0001235096932 WIWIN YUNUS 3/5/1980 P
21100201 KABILA 0001235096943 KARDINAH GUSASI 7/31/2007 L
21100201 KABILA 0001235096954 FADLI AHMAD 3/10/1999 L
21100201 KABILA 0001235096965 ASIMIN 6/5/2008 P
21100201 KABILA 0001235096976 RENI SALEH 3/7/1942 L
21100201 KABILA 0001235096987 ASRIN RAIS 7/15/1945 P
21100201 KABILA 0001235096998 USMAN AHAYA 10/1/1959 L
21100201 KABILA 0001235097009 YUNUS WAPIYO 7/1/1933 L
21100201 KABILA 0001235097011 MARDIANA HASAN 9/19/1958 P
21100201 KABILA 0001235097022 MOH. ARIF GANI 4/29/1990 L
21100201 KABILA 0001235097033 HAMID WAPIYO 5/1/1963 L
21100201 KABILA 0001235097044 EMI LAKORO 7/1/1968 P
21100201 KABILA 0001235097055 RAMI MAHMUD 3/13/1946 L
21100201 KABILA 0001235097066 HAMZAH ABD. RAHMAN 4/27/1971 L
21100201 KABILA 0001235097077 MARYAM DUANO 4/20/1974 P
21100201 KABILA 0001235097099 MOH. SUKRI ABD. RAHMAN 7/14/1996 L
21100201 KABILA 0001235097101 SINDRI ABD. RAHMAN 1/14/2000 P
21100201 KABILA 0001235097112 ABD. KARIM DAUD 8/17/1991 L
21100201 KABILA 0001235097123 ROMI ALI 7/1/1983 L
21100201 KABILA 0001235097134 NUR HASNI PAKAYA 5/2/1991 P
21100201 KABILA 0001235097145 MOH. JULKIFLI ALI 11/25/2007 L
21100201 KABILA 0001235097156 SUKRI MAKU 7/1/1982 L
21100201 KABILA 0001235097191 DAVID FARZAN NUSA 6/3/1983 L
21100201 KABILA 0001235097202 SANTI T. HASAN 2/1/1990 P
21100201 KABILA 0001235097213 HARDIN HASAN 5/11/1974 L
21100201 KABILA 0001235097224 FATIMAH TOLIU 7/1/1926 P
21100201 KABILA 0001235097235 HERSON DEU 2/23/1970 L
21100201 KABILA 0001235097246 ERNAWATI KUKU 11/23/1970 P
21100201 KABILA 0001235097257 WAHYUNI DEU 6/4/1993 P
21100201 KABILA 0001235097268 FITRIANI DEU 12/29/2000 P
21100201 KABILA 0001235097279 MOH. FAUZAN 7/3/2008 L
21100201 KABILA 0001235097281 APIPA NIODE 1/2/1928 P
21100201 KABILA 0001235097292 MUH. AL GIFARI 5/10/2012 L
21100201 KABILA 0001235097303 MOHAMAD GOBEL 12/9/1971 L
21100201 KABILA 0001235097336 ZULFIKRI ADIL GOBEL 4/7/2010 L
21100201 KABILA 0001235097347 ADJA GOI 7/21/1948 L
21100201 KABILA 0001235097358 ELI LUKUM 2/11/1953 P
21100201 KABILA 0001235097369 RAMLI IBRAHIM 2/22/1993 L
21100201 KABILA 0001235097371 NINING IBRAHIM 1/7/1996 P
21100201 KABILA 0001235097382 ISON USMAN 7/8/1957 L
21100201 KABILA 0001235097426 NOHO GOI 7/10/1955 P
21100201 KABILA 0001235097448 ALFIN GOI 6/11/1988 L
21100201 KABILA 0001235097483 ABD. RAZAK KUKU 2/28/1984 L
21100201 KABILA 0001235097494 VERA DILLA SANDI DEU 9/30/1985 P
21100201 KABILA 0001235097527 RAIS MUSTAPA 1/7/1974 L
21100201 KABILA 0001235097551 FADLI 1/21/1991 L
21100201 KABILA 0001235097562 FADLI MONOARFA 2/2/1984 L
21100201 KABILA 0001235097595 FADLUN KUMOLONTANG 2/14/1976 P
21100201 KABILA 0001235097639 FAHRIAN ISIMA 1/1/2003 L
21100201 KABILA 0001235097652 FAHRIDA ISMAIL 3/6/1960 P
21100201 KABILA 0001235097674 FAHRUL NAHUWAY 12/22/2001 L
21100201 KABILA 0001235097685 FAISAL DOMPAS 12/25/1993 L
21100201 KABILA 0001235097718 FANCE GANI 10/25/1987 L
21100201 KABILA 0001235097764 FATMA SULEMAN 6/23/1982 P
21100201 KABILA 0001235097775 FATMA HASAN 7/28/1958 P
21100201 KABILA 0001235097797 FATMAH I. KASIM 10/20/1939 P
21100201 KABILA 0001235097819 FATMAWATI DOMPAS 3/11/1992 P
21100201 KABILA 0001235097843 FATUR RAHMAD AHMAD 12/27/2009 L
21100201 KABILA 0001235097865 FAZAR HULUKATI 10/19/2002 L
21100201 KABILA 0001235097876 FEBRIYANI TANGAHU 2/24/1990 P
21100201 KABILA 0001235097887 FEBRIYANTO BEMPA 3/8/1992 L
21100201 KABILA 0001235097898 FEBRIYANTO YANTU 5/26/2007 L
21100201 KABILA 0001235097933 FERDY ISA 2/1/1975 L
21100201 KABILA 0001235097955 FERNI Y. OHI 2/4/1987 P
21100201 KABILA 0001235097999 FIRMANSYAH DOMPAS 7/18/1988 L
21100201 KABILA 0001235098012 FITRIANI DUNGGIO 11/24/1992 P
21100201 KABILA 0001235098034 FRENGKI BEMPA 6/18/1997 L
21100201 KABILA 0001235098045 FRISISCA ISMAIL 5/10/1997 P
21100201 KABILA 0001235098056 GAFAR RUHBAN 8/28/1982 L
21100201 KABILA 0001235098078 GAMARUDIN HULUKATI 2/22/1959 L
21100201 KABILA 0001235098089 GIMIN DJAMIL 10/31/1997 L
21100201 KABILA 0001235098091 GINARSYAH PAU 2/15/2003 L
21100201 KABILA 0001235098102 GREYS AYUDIA ABDULLAH 11/5/2006 P
21100201 KABILA 0001235098135 HADIA LATIF 5/17/1964 P
21100201 KABILA 0001235098157 HADIDJAH M. OTOLOMO 4/10/1960 P
21100201 KABILA 0001235098168 HADIJA BASALAMA 3/29/1945 P
21100201 KABILA 0001235098179 HAIDAR ALISI 6/2/1967 P
21100201 KABILA 0001235104378 SALMA NUSI 6/4/1944 P
21100201 KABILA 0001235104446 SUNAWATI HALID 7/20/1974 P
21100201 KABILA 0001235104457 NINING HALID 9/20/1976 P
21100201 KABILA 0001235104468 BURHAN HALID 3/27/1980 L
21100201 KABILA 0001235104479 YUYUN HALID 12/14/1983 P
21100201 KABILA 0001235104481 YAYAN HALID 6/9/1985 L
21100201 KABILA 0001235104492 ILHAM HALID 7/27/1990 L
21100201 KABILA 0001235104503 RANGKI HALID 1/14/1971 L
21100201 KABILA 0001235104514 ANICE UMAR 1/11/1975 P
21100201 KABILA 0001235104525 NUR NAZWA SYAWALIA HALID 9/11/2005 P
21100201 KABILA 0001235104547 HAMDI TINO 2/7/1986 L
21100201 KABILA 0001235104558 FITRI GOBEL 2/7/1987 L
21100201 KABILA 0001235104569 DJARHAM MAYANG 9/9/1977 P
21100201 KABILA 0001235104571 GUSTIN TAHIR 4/19/1989 P
21100201 KABILA 0001235104582 LAILA DAMA 2/23/1987 P
21100201 KABILA 0001235104593 HERMAN AKIB 8/17/1974 L
21100201 KABILA 0001235104604 NAZRIL AKIB 3/31/2008 L
21100201 KABILA 0001235104615 FITRIYANI HASNAWI 11/13/2006 P
21100201 KABILA 0001235104626 ARMANTO HASAN 4/8/1976 L
21100201 KABILA 0001235104637 HESTY NUR BOUTY 10/26/1978 P
21100201 KABILA 0001235104648 SITI NUR HASANA HASAN 4/8/2002 P
21100201 KABILA 0001235104659 SRI NURNINGSI HASAN 3/10/2004 P
21100201 KABILA 0001235104672 USMAN NOHO 2/4/1985 L
21100201 KABILA 0001235104683 SITI NOHO 1/25/1991 P
21100201 KABILA 0001235104694 TIRAWANTI NUR 5/7/1991 P
21100201 KABILA 0001235104705 DWI ANDIKA PRATAMA GOBEL 7/13/2008 P
21100201 KABILA 0001235104716 SALMAN UMAR 5/8/1971 L
21100201 KABILA 0001235104727 MARLIKE ILATO 8/23/1973 P
21100201 KABILA 0001235104738 ABD. RAHMAN L 7/1/2009 L
21100201 KABILA 0001235104762 RAHMIATY SALEH 10/4/1986 P
21100201 KABILA 0001235104773 ABDUL RAHMAN DAI 6/26/1976 L
21100201 KABILA 0001235104784 MASTIN ADAM 10/15/1976 P
21100201 KABILA 0001235104795 SUWARTI UMAR 5/20/1963 P
21100201 KABILA 0001235104806 CAMRUDIN DAUD 10/30/1985 L
21100201 KABILA 0001235104817 IDA ANGGRITA DATAU 8/11/1989 P
21100201 KABILA 0001235104828 SIN SUMARNI DAUD 4/20/1993 P
21100201 KABILA 0001235104839 NONCE DATAU 6/12/1942 P
21100201 KABILA 0001235104841 PASMAWATI DJUMAID 1/31/1956 P
21100201 KABILA 0001235104852 RISNA HAWALO 3/16/1968 P
21100201 KABILA 0001235104863 RISNA RAUF 6/23/1963 P
21100201 KABILA 0001235104874 MUHLIS NAIPULU 10/20/1987 L
21100201 KABILA 0001235104885 MEGAWATI NAIPULU 11/29/1991 P
21100201 KABILA 0001235104896 RABIA LATIF 2/7/1950 P
21100201 KABILA 0001235104907 NURVIANA AKUBA 6/9/1995 P
21100201 KABILA 0001235104942 YUSRAN PASILIA 10/16/1973 L
21100201 KABILA 0001235104953 OYOM ROMYATI 12/16/1976 P
21100201 KABILA 0001235104964 SALMAN ALPIRISI PASILIA 5/31/2004 L
21100201 KABILA 0001235104975 BY PASILIA 11/20/2006 P
21100201 KABILA 0001235104986 ABD. MUTHALIB RAUF 8/31/1957 L
21100201 KABILA 0001235104997 YUSRI PASILIA 8/20/1970 P
21100201 KABILA 0001235105008 DESI SUSANTI RAUF 12/15/1989 P
21100201 KABILA 0001235113255 LIAN A. HASAN 2/4/1982 P
21100201 KABILA 0001235113266 LARAS P. ABANI 7/28/2008 P
21100201 KABILA 0001235113288 FATRIA YASIN 10/5/1984 P
21100201 KABILA 0001235113299 SOFIAN ENDJEMANI 9/11/1993 L
21100201 KABILA 0001235120769 ANTON ANWAR 3/27/1954 L
21100201 KABILA 0001235120771 ANTON BIYA 2/12/1966 L
21100201 KABILA 0001235120782 ANTON HUNTA 6/12/1967 L
21100201 KABILA 0001235120804 ANWAR DJAMIL 1/2/1955 L
21100201 KABILA 0001235120826 APRILLIA PUTRI KUKU 4/6/2010 P
21100201 KABILA 0001235120837 APRIS POLII 4/22/2000 L
21100201 KABILA 0001235120859 APRIYANI A. DIDIPU 4/2/1998 P
21100201 KABILA 0001235120916 ARDIYANSYAH KUKU 6/7/2003 L
21100201 KABILA 0001235120927 ARI MILE 8/22/1955 L
21100201 KABILA 0001235120938 ARIANTO LINE 4/7/1990 L
21100201 KABILA 0001235120951 ARIFIN HULUKATI 11/27/1969 L
21100201 KABILA 0001235120973 ARIFIN UMAR 11/23/1964 L
21100201 KABILA 0001235121006 ARMIN PAKAYA 5/12/1982 L
21100201 KABILA 0001235121017 ARMIN YANTU 10/17/1962 P
21100201 KABILA 0001235121028 ARNI OWATO 2/26/1973 P
21100201 KABILA 0001235121041 ASIA RAHMAN 12/15/1947 P
21100201 KABILA 0001235121052 ASMIN YASIN 10/10/1964 P
21100201 KABILA 0001235121074 ASNA UMAR 3/20/1972 P
21100201 KABILA 0001235121085 ASNA UWETE 6/1/1963 P
21100201 KABILA 0001235121096 ASNI IBRAHIM 7/16/1958 P
21100201 KABILA 0001235121142 ASTIN IGIRISA 4/8/1982 P
21100201 KABILA 0001235121153 ASTIN YASIN 11/23/1959 P
21100201 KABILA 0001235121164 ASTUTI LASANGOLI 3/23/1977 P
21100201 KABILA 0001235121175 ASWIN AMIR 7/5/1953 P
21100201 KABILA 0001235121219 ATIN SATRIANI DEU 9/8/1982 P
21100201 KABILA 0001235121243 AWALUDIN OWATO 3/4/2003 L
21100201 KABILA 0001235121254 AYUP BUCHORI 4/20/1996 L
21100201 KABILA 0001235121265 AZIS KATILI 7/1/1945 L
21100201 KABILA 0001235121355 CHEISYA AULERIA P RAZAK 6/15/2007 P
21100201 KABILA 0001235121388 CITRA HUSAIN 3/2/1991 P
21100201 KABILA 0001235121399 DANCE MAHMUD 5/23/1961 L
21100201 KABILA 0001235121445 DEDE BEMPA 9/23/1963 L
21100201 KABILA 0001235121456 DEDI PRATAMA UMAR 6/2/1988 L
21100201 KABILA 0001235121467 DELIYANA PANIGORO 12/26/1998 P
21100201 KABILA 0001235121478 DELVITIANI KUKU 1/7/1997 P
21100201 KABILA 0001235121535 DEYSI STEVIANI ABDULLAH 12/17/2004 P
21100201 KABILA 0001235121557 DIAN DJAFAR 9/16/1992 P
21100201 KABILA 0001235121568 DIMAS ISMAIL 9/14/2000 L
21100201 KABILA 0001235121592 DJABIR HASAN 5/15/1970 L
21100201 KABILA 0001235121625 EFENDI H. NIKMATI 11/22/1965 L
21100201 KABILA 0001235121647 EGRI A. ENGAHU 8/27/1998 L
21100201 KABILA 0001235121658 ELEN MAHMUD 4/22/1992 P
21100201 KABILA 0001235121669 ELEN POLII 5/15/2004 P
21100201 KABILA 0001235121671 ELFI MUHAMAD 12/1/1950 P
21100201 KABILA 0001235121693 EMIL HUMOLA 12/11/1953 L
21100201 KABILA 0001235121704 EMPI B ASI 12/25/1974 L
21100201 KABILA 0001235121715 ENDANG ISMAIL 9/23/1965 P
21100201 KABILA 0001235121737 ERNA LAMANTO 3/3/1965 P
21100201 KABILA 0001235121759 ERVINA ANWAR 10/17/2002 P
21100201 KABILA 0001235131885 NETY PASUE 11/12/1954 P
21100201 KABILA 0001235131896 FIDYA SULEMAN 10/11/1988 P
21100201 KABILA 0001235131918 NUR OKTAVIA SULEMAN 10/18/1999 P
21100201 KABILA 0001235131929 YOLANDA MA RUF 1/6/1976 P
21100201 KABILA 0001235131931 ADE MELIS UMAR 4/1/2004 P
21100201 KABILA 0001235131997 SOFYAN DJAFAR 7/4/1968 L
21100201 KABILA 0001235132008 NABILA SITI FADILA DJAFAR 9/3/2005 P
21100201 KABILA 0001235140266 ABD. RAHMAN DUAWULU 3/13/2000 L
21100201 KABILA 0001235140288 ABD. RASYID ADAM 11/29/1969 L
21100201 KABILA 0001235140301 ABD. RAZAK E. ASI 4/5/2003 L
21100201 KABILA 0001235140312 ABD. WAHID MAHMUD 7/27/2007 L
21100201 KABILA 0001235140323 ABDUL ADAM DANIAL 7/18/2008 L
21100201 KABILA 0001235140334 ABDUL HALIM LALU 3/29/1999 L
21100201 KABILA 0001235140367 ABDUL WAHAB BINDAU 4/15/2010 L
21100201 KABILA 0001235140402 ABDULLAH KASIM 7/1/1950 L
21100201 KABILA 0001235140435 ADRIAN MUSTAFA 1/4/2001 L
21100201 KABILA 0001235140468 AFRIANSYAH 3/20/2011 L
21100201 KABILA 0001235140481 AFRYZAL FERDIANTO ADAM 6/3/1994 L
21100201 KABILA 0001235140503 AGUS UMAR 6/5/1982 L
21100201 KABILA 0001235140547 AHMAD ADAM 2/10/1967 L
21100201 KABILA 0001235140558 AHMAD ANWAR 12/24/1990 L
21100201 KABILA 0001235140569 AHMAD HUBU 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0001235140582 AHMAD ISMAIL 3/10/1959 L
21100201 KABILA 0001235140593 AHMAD KARIM 9/23/2005 L
21100201 KABILA 0001235140615 AHYAR UMAR 1/3/1966 L
21100201 KABILA 0001235140626 AISARI KADJA 7/1/1934 P
21100201 KABILA 0001235140637 AISYAH NABILLAH 9/1/2005 P
21100201 KABILA 0001235140659 ALDI HULUKATI 1/11/2008 L
21100201 KABILA 0001235140661 ALEVIYA MONOARFA 3/22/1993 P
21100201 KABILA 0001235140672 ALFATUR RAMDANI R 9/11/2009 L
21100201 KABILA 0001235140683 ALFATUR RAMDANI RAHMAN 9/11/2009 L
21100201 KABILA 0001235140694 ALFIANTI HULUKATI 8/13/1968 P
21100201 KABILA 0001235140705 ALFIANTI RASYID 1/1/1973 P
21100201 KABILA 0001235140716 ALFIYANTI AHMAD 10/5/2011 P
21100201 KABILA 0001235140751 ALMIRA MIKAIL KADIR 8/19/2011 P
21100201 KABILA 0001235140784 ALWIN GINTULANGI 3/15/1979 L
21100201 KABILA 0001235140795 ALWIYAH SAFITRI DJAFAR 10/26/2005 P
21100201 KABILA 0001235140806 ALYA KHAIRINI ANWAR 11/9/2011 P
21100201 KABILA 0001235140828 AMELIYAH DURAHIM 1/11/2012 P
21100201 KABILA 0001235140863 AMRIN ANTUKE 2/9/1961 L
21100201 KABILA 0001235140953 ANGGREANI DJAILANI 10/25/2001 P
21100201 KABILA 0001235167637 ABDUL ZAINAL KARIM 12/11/2006 L
21100201 KABILA 0001235167648 ABDULAH AHMAD 1/7/1951 L
21100201 KABILA 0001235167661 ABDULAH HUSAIN 6/1/1950 L
21100201 KABILA 0001235167683 ABDUSSALAM LIHAWA 5/1/1987 L
21100201 KABILA 0001235167716 ADE ARYA FITRA PAKAYA 12/23/2000 L
21100201 KABILA 0001235167727 ADE CHANDRA POROGOI 7/25/2000 L
21100201 KABILA 0001235167738 ADELIA PUTRI HABIBIE 6/17/2003 P
21100201 KABILA 0001235167749 ADNAN HUMOLA 10/12/2001 L
21100201 KABILA 0001235167751 ADRIAN BAYAK 11/14/1974 L
21100201 KABILA 0001235167762 ADRIAN KOMENDANGI 8/9/2002 L
21100201 KABILA 0001235167773 AFDHAL FAUZAN UTINA 6/26/2012 L
21100201 KABILA 0001235167784 AGUNG CAHYONO 9/4/1975 L
21100201 KABILA 0001235167795 AGUS LAGINTA 1/7/1972 L
21100201 KABILA 0001235167806 AGUS S. TILOLA 8/18/1983 L
21100201 KABILA 0001235167817 AGUSTINA PANIGORO 8/25/1985 P
21100201 KABILA 0001235167828 AINUN ROHZIAH HASAN 1/16/2002 P
21100201 KABILA 0001235167839 AISA BAKARI 5/14/1942 P
21100201 KABILA 0001235167841 AISA MAANAIYA 6/1/1968 P
21100201 KABILA 0001235167852 AISKA NURQOLBI MONOARFA 6/5/2006 P
21100201 KABILA 0001235167863 AKMAL ABJUL 2/14/2005 L
21100201 KABILA 0001235167874 AL GAZALI TAHAKU 9/10/2011 L
21100201 KABILA 0001235167885 ALANA M. MOHAMAD 5/24/2012 P
21100201 KABILA 0001235167896 ALFATIR SAPUTRA DEHIYO 5/17/2007 L
21100201 KABILA 0001235167907 ALIF HIDAYATULLAH H. 9/17/2007 L
21100201 KABILA 0001235167918 ALIFIANDRA PUTRA MAANAIYA 7/4/2011 L
21100201 KABILA 0001235167929 ALISA DAUD 8/12/2009 P
21100201 KABILA 0001235167931 ALIVHA NUR A. DAUD 1/8/2009 P
21100201 KABILA 0001235167942 AMARUDIN MOHAMAD 1/29/1978 L
21100201 KABILA 0001235167953 AMIR L. RAHIM 1/6/1942 L
21100201 KABILA 0001235167964 ANANG SETIAWAN EKSAN 10/6/2002 L
21100201 KABILA 0001235167975 ANANG SETIAWAN EXAN 6/10/2003 L
21100201 KABILA 0001235167986 ANDIN JULIANTI EKSAN 7/2/2009 P
21100201 KABILA 0001235167997 ANDRE SAPUTRA HARUN 5/7/1995 L
21100201 KABILA 0001235168008 ANDRIANTO HULIMA 4/2/2001 L
21100201 KABILA 0001235168019 ANGELINA MBO'OH 12/19/2001 P
21100201 KABILA 0001235168021 ANGGI MBO'OH 12/26/2008 P
21100201 KABILA 0001235168032 ANISA HAPSARI HASAN 3/6/2005 P
21100201 KABILA 0001235168043 ANITA IBRAHIM 7/1/1978 P
21100201 KABILA 0001235168054 ANITA PANIGORO 7/26/1981 P
21100201 KABILA 0001235168065 ANNISA PRASTIWI HUSAIN 11/19/2005 P
21100201 KABILA 0001235168087 ANSAR PAKAYA 11/9/1993 L
21100201 KABILA 0001235177638 FIDYA MUSTAFA 2/28/2004 P
21100201 KABILA 0001235177649 FIDYA PAKAYA 1/7/1981 P
21100201 KABILA 0001235177651 FIDYAWATI IRIANTO 6/19/1998 P
21100201 KABILA 0001235177662 FIKRAN ABDULLAH 7/19/1994 L
21100201 KABILA 0001235177673 FIRMAN DJANO 5/8/1997 L
21100201 KABILA 0001235177684 FIRNALIS NIODE 2/1/2001 P
21100201 KABILA 0001235177695 FITRAN RAHIM 9/28/2008 L
21100201 KABILA 0001235177706 FITRI ARIYATI 12/5/1993 P
21100201 KABILA 0001235177717 FITRI PAKAYA 10/17/1973 L
21100201 KABILA 0001235177728 FITRIANI IRIYANTO 2/18/1996 P
21100201 KABILA 0001235177739 FITRIYANI GUSASI 11/18/2005 P
21100201 KABILA 0001235177741 FITRIYANI NUAYI 2/1/1998 P
21100201 KABILA 0001235177752 FITRIYANINGSIH UMAR 1/15/1995 P
21100201 KABILA 0001235177763 FITRIYANTI NUAYI 4/7/1991 P
21100201 KABILA 0001235177774 FRANS PANTULU 7/9/2000 L
21100201 KABILA 0001235177785 FRESLI PANTULU 9/12/1989 L
21100201 KABILA 0001235177796 GITHA A. UTIARAHMAN 4/11/2001 P
21100201 KABILA 0001235177807 GLEDIS PAKAYA 8/17/1999 P
21100201 KABILA 0001235177829 HADIDJAH AHMAD 9/19/1968 P
21100201 KABILA 0001235177831 HADIDJAH DIDIPU 7/15/1954 P
21100201 KABILA 0001235177842 HADIDJAH SULEMAN 12/14/1963 P
21100201 KABILA 0001235177864 HADIJA SUPU 5/5/1957 P
21100201 KABILA 0001235177875 HADIJAH MASSA 1/3/1934 P
21100201 KABILA 0001235177886 HAIKAL PUTRA LADJI 12/14/2008 L
21100201 KABILA 0001235177921 HALIT BULANGO 11/19/1985 L
21100201 KABILA 0001235177943 HANI BAKARI 1/1/1945 P
21100201 KABILA 0001235177954 HANI DAUD 6/7/1936 L
21100201 KABILA 0001235177976 HANO MOHAMAD 10/16/1942 P
21100201 KABILA 0001235177998 HAPNI HASAN 10/25/1957 P
21100201 KABILA 0001235178009 HAPNI LALU 1/7/1959 P
21100201 KABILA 0001235178022 HAPSA BIAHIMO 2/15/1948 P
21100201 KABILA 0001235178033 HAPSA DJANO 9/29/1956 P
21100201 KABILA 0001235178055 HARIS MASSA 5/12/1963 L
21100201 KABILA 0001235190712 PEPI SUNTA 7/24/1985 L
21100201 KABILA 0001235191083 ISWAN MOHAMAD 5/24/1981 L
21100201 KABILA 0001235202039 LINDA OTOLOMO 9/16/1983 P
21100201 KABILA 0001235202041 LISNA PONTO 1/18/1975 P
21100201 KABILA 0001235202052 LISNAWATY ADAM 10/10/1980 P
21100201 KABILA 0001235202063 LUKMAN ABDULLAH 11/11/1981 L
21100201 KABILA 0001235202074 LUKMAN IBRAHIM 11/12/1985 L
21100201 KABILA 0001235202085 LUTFIA NURDIN 8/29/1990 P
21100201 KABILA 0001235202096 LUTHFI ALGIPARI OTOLOMO 3/3/2010 L
21100201 KABILA 0001235202107 M. RAMADIYANSAH P. HASAN 12/6/2007 L
21100201 KABILA 0001235202118 MAHADESA DHARMA PUTRA LADJO 2/13/2006 L
21100201 KABILA 0001235202129 MAIMUN LALU 1/25/1971 P
21100201 KABILA 0001235202131 MAIMUNA ADAM 8/19/1947 P
21100201 KABILA 0001235202142 MAIMUNA DJANO 7/1/1932 P
21100201 KABILA 0001235202153 MANCE SAMON 4/2/1953 L
21100201 KABILA 0001235202164 MARHAN LADJO 4/29/1983 P
21100201 KABILA 0001235202219 MARYAM TAHIR 12/22/1991 P
21100201 KABILA 0001235202221 MASRI LAHAY 8/18/1980 L
21100201 KABILA 0001235202232 MASRI UNA 12/11/1957 L
21100201 KABILA 0001235202254 MEILAN S TOLULU 5/24/2006 P
21100201 KABILA 0001235202265 MEILAN ULOLI 10/25/1974 P
21100201 KABILA 0001235202298 MELTI ADAM 9/1/1979 P
21100201 KABILA 0001235202309 MERISKI AKUNA 3/10/2008 P
21100201 KABILA 0001235202311 MERIYANTI MALIK 5/30/1989 P
21100201 KABILA 0001235202322 MERLAN TUNE 11/26/1997 P
21100201 KABILA 0001235208464 APRILLIA VAN GOBEL 4/17/1990 P
21100201 KABILA 0001235208486 MOHAMAD MAULANA MOHUNE 1/15/2014 L
21100201 KABILA 0001235208497 IRWAN MUTI 2/8/1976 L
21100201 KABILA 0001235208508 SUWANDI P DJAFAR 2/19/1989 L
21100201 KABILA 0001235208519 BULAN RAMADHANI DJAFAR 7/23/2012 P
21100201 KABILA 0001235208521 SATRIO KADIR 3/2/1988 L
21100201 KABILA 0001235208532 MAYARTIKA MANTU 5/30/1992 P
21100201 KABILA 0001235208543 SRI GITA MANTU 7/27/1995 P
21100201 KABILA 0001235208554 MILASTRI MANTU 5/27/2000 P
21100201 KABILA 0001235208565 IQBAL MANTU 12/29/2008 L
21100201 KABILA 0001235208576 SIRAJUDIN PAKAYA 9/3/1966 L
21100201 KABILA 0001235208587 RAHMAWATI DJUMA 11/12/2009 P
21100201 KABILA 0001235208598 SARINTAN MALANUA 1/22/1974 P
21100201 KABILA 0001235208609 PUTRA RAMADHAN HASAN 11/8/2012 L
21100201 KABILA 0001235208611 ASNI IBRAHIM 4/23/1941 P
21100201 KABILA 0001235208745 RISNA LALU 4/2/1994 P
21100201 KABILA 0001235208813 SULEMAN HULUKATI 2/29/1964 L
21100201 KABILA 0001235208824 WARNI NAYU 3/20/1962 P
21100201 KABILA 0001235208835 LIRKI HULUKATI 1/20/1991 L
21100201 KABILA 0001235208846 ROMI DAWALI 10/25/1975 L
21100201 KABILA 0001235208857 WAHID DAWALI 4/12/1976 L
21100201 KABILA 0001235208868 RAHMATIA SUMA 4/11/1983 P
21100201 KABILA 0001235208879 YOLANDA GOBEL 9/8/1983 P
21100201 KABILA 0001235208881 SYAWAL ANUGERAH 1/12/2003 L
21100201 KABILA 0001235208892 MARSYA DWI SETIANI 9/12/2004 P
21100201 KABILA 0001235208903 ABUBAKAR LALU 8/12/1953 L
21100201 KABILA 0001235208914 NURBAYA ISA 8/2/1959 P
21100201 KABILA 0001235208925 RINTO LALU 12/12/1985 L
21100201 KABILA 0001235208936 RIKA LALU 12/25/1986 P
21100201 KABILA 0001235208958 RAHMINA IBRAHIM 12/28/1979 P
21100201 KABILA 0001235208969 SESYA APRIYANI DJAFAR 4/12/2003 P
21100201 KABILA 0001235208971 SALSA DWIKI DJAFAR 10/24/2005 P
21100201 KABILA 0001235208982 ISWAN KADIR 2/18/1982 L
21100201 KABILA 0001235208993 AZENG IBRAHIM 4/17/1983 P
21100201 KABILA 0001235209004 AULIA KADIR 5/20/2004 P
21100201 KABILA 0001235209026 USMAN RASYID 4/10/1989 L
21100201 KABILA 0001235209037 SUPRIADI LAPANANDA 3/22/1971 L
21100201 KABILA 0001235209048 NINA LAPANANDA 1/7/1965 P
21100201 KABILA 0001235209059 SUNIATI HALIDO 11/21/1983 P
21100201 KABILA 0001235209061 SRI AMELIA AHMAD 10/3/2000 P
21100201 KABILA 0001235209072 MARYAM LALU 1/31/1950 P
21100201 KABILA 0001235210409 PUTRI AMELIA 7/1/1988 P
21100201 KABILA 0001235243654 NURDIN YAHYA 4/30/1985 L
21100201 KABILA 0001235243665 HASRUN YAHYA 4/11/1991 L
21100201 KABILA 0001235243676 AISARI HUSAIN 7/1/1947 P
21100201 KABILA 0001235243687 YASIN ABUDI 3/23/1972 L
21100201 KABILA 0001235243698 RUSDIN ABUDI 10/16/1971 L
21100201 KABILA 0001235243709 NICO ABUDI 3/18/1987 P
21100201 KABILA 0001235243711 HALIMA HUSAIN 7/3/1945 P
21100201 KABILA 0001235243722 RISMAN NABUSE 12/23/1980 L
21100201 KABILA 0001235252924 RISNA DJIBU 10/23/1979 P
21100201 KABILA 0001235260664 MOH.LEO YUSUF 10/6/2001 L
21100201 KABILA 0001235260675 MOH.REZA ADARANI 4/3/2000 L
21100201 KABILA 0001235260686 MOH.RISKI NENTO 1/25/1999 L
21100201 KABILA 0001235260697 MOH.SAPUTRA AKBAR DUNGGIO 11/25/2005 L
21100201 KABILA 0001235260708 MOH.SYAWAL POLIMENGO 9/19/2010 L
21100201 KABILA 0001235260719 MOH.ZULKARNAIN YUSUF 5/7/2007 L
21100201 KABILA 0001235260721 MOHAMAD ALIM HASAN 10/10/2007 L
21100201 KABILA 0001235260743 MUH. ACHYATUL MONOARFA 3/16/1997 L
21100201 KABILA 0001235260765 MUHAMAD RIZKI ABUDI 3/7/2004 L
21100201 KABILA 0001235260787 MUKMIN GOBEL 7/1/1950 P
21100201 KABILA 0001235260798 MUSDALIFA AHMAD 5/1/2002 P
21100201 KABILA 0001235260811 MUZRIN LASULIKA 5/1/2001 L
21100201 KABILA 0001235260822 NANA MARIANA HADJU 7/8/1991 P
21100201 KABILA 0001235260833 NAYLA QONITA HADJU 6/24/2011 P
21100201 KABILA 0001235260844 NAZRIEL SAPUTRA BAKARI 5/29/2010 L
21100201 KABILA 0001235260855 NAZWA AYU SALSABILLAH 10/22/2006 P
21100201 KABILA 0001235260866 NIKMAWATI MOHAMAD 1/5/2006 P
21100201 KABILA 0001235260877 NIKO IDRUS 1/7/1963 P
21100201 KABILA 0001235260888 NINGSIH BUMULO 7/4/1973 P
21100201 KABILA 0001235260901 NINING MOODUTO 4/6/1966 P
21100201 KABILA 0001235260912 NORMA RAUF 1/7/1941 P
21100201 KABILA 0001235260923 NOU ANGGOWA 10/19/1968 P
21100201 KABILA 0001235260934 NOVA RAHIM 10/16/1985 P
21100201 KABILA 0001235260945 NUR DAYANTI RAZAK 11/21/2008 P
21100201 KABILA 0001235260956 NUR FADHILLA LAMUSU 1/27/2004 P
21100201 KABILA 0001235260967 NUR SITI AULIA DUNGGIO 7/19/2008 P
21100201 KABILA 0001235260989 NURHAYATI LASANGOLI 12/6/1987 P
21100201 KABILA 0001235260991 NURJANA KARIM 11/23/1983 P
21100201 KABILA 0001235261013 NURLAILA DAUD 11/23/2003 P
21100201 KABILA 0001235261024 NURLAILA HASAN LAINGO 7/29/1981 P
21100201 KABILA 0001235261035 NURMAN HUSAIN 6/19/1991 L
21100201 KABILA 0001235261046 NURMASITA BOTUTIHE 1/29/2000 P
21100201 KABILA 0001235261057 NURRAHMA ABJUL 3/11/1999 P
21100201 KABILA 0001235261068 NURRAHMA YUNUS 12/25/1998 P
21100201 KABILA 0001235261079 NURUL JANAH BOTUTIHE 11/1/1995 P
21100201 KABILA 0001235261081 ONU HASAN 2/16/1962 P
21100201 KABILA 0001235261092 PINKAN KORAH 5/14/2007 P
21100201 KABILA 0001235261103 PUTRA BAKRI 10/19/2007 L
21100201 KABILA 0001235261125 PUTRI HAERUNNISYAH 4/15/1997 P
21100201 KABILA 0001235261136 PUTRI NATASYA ABUDI 1/29/2010 P
21100201 KABILA 0001235261147 RAFIT TAHAKU 12/27/2007 L
21100201 KABILA 0001235261158 RAHMAT NURULLAH YUNUS 7/10/2000 L
21100201 KABILA 0001235261171 RAIS UMAR 7/3/1985 L
21100201 KABILA 0001235261182 RAMDAN HASAN 8/19/1980 L
21100201 KABILA 0001235261193 RAMLA DAUD 10/7/1952 P
21100201 KABILA 0001235261204 RAMLA DJAILANI 8/23/2004 P
21100201 KABILA 0001235261215 RAMLAH YUSUF 1/12/1963 P
21100201 KABILA 0001235261237 RARA WAHYUNI ADARANI 11/6/2007 P
21100201 KABILA 0001235261248 RASYID MONOARFA 5/25/1969 L
21100201 KABILA 0001235261259 RATNA ABAS 10/10/1958 P
21100201 KABILA 0001235261272 REGI RENALDI 5/20/1990 L
21100201 KABILA 0001235261283 REIN NOVITA RADJAK 3/18/1992 P
21100201 KABILA 0001235261294 RENA SASMITA RADJAK 1/20/2004 P
21100201 KABILA 0001235261305 RESSA JANUAR MAMONTO 1/19/2008 L
21100201 KABILA 0001235261316 RESTU ALFITRAH REZKY ILONU 6/29/2007 L
21100201 KABILA 0001235261327 RIDWAN RADJAK 12/15/1976 L
21100201 KABILA 0001235261349 RIFKI DONDO 9/8/1998 L
21100201 KABILA 0001235261351 RILAN L. DEUWA 10/2/1993 P
21100201 KABILA 0001235261362 RINDI ANTIKA RADJAK 8/6/2000 P
21100201 KABILA 0001235261373 RINTO RAHMAN 8/8/1983 L
21100201 KABILA 0001235261384 RIRIN LAKORO 5/12/1986 P
21100201 KABILA 0001235261395 RISKI KONILI 6/1/2004 L
21100201 KABILA 0001235261406 RISKI LOHAD 5/12/2010 L
21100201 KABILA 0001235261417 RISMAN ABDUL 1/6/1979 L
21100201 KABILA 0001235261428 RISNA RAHMAN 12/5/1974 P
21100201 KABILA 0001235261439 RISNA TAMBIPI 9/27/1980 P
21100201 KABILA 0001235261441 RIZAL RAUF 2/28/1984 L
21100201 KABILA 0001235261452 ROFLINA YANTU 7/20/1979 P
21100201 KABILA 0001235261463 ROLANDI RADJAK 11/30/1996 L
21100201 KABILA 0001235261474 RONAL SAHI 3/23/1983 L
21100201 KABILA 0001235261485 ROSDIANA SAUD 4/13/1959 P
21100201 KABILA 0001235261496 ROSITA SALEH 1/4/1987 P
21100201 KABILA 0001235261507 ROSNA ABD. WAHAB 1/1/1981 P
21100201 KABILA 0001235261518 ROSTIN ABDULAH 5/30/1975 P
21100201 KABILA 0001235261529 RUKIA BOKINGO 12/12/1959 P
21100201 KABILA 0001235261531 RUKIA RADJAK 8/13/1972 P
21100201 KABILA 0001235261553 RUSDIN DONDO 12/16/1976 L
21100201 KABILA 0001235261564 RUSLAN NUSA 6/22/1969 L
21100201 KABILA 0001235261575 RUSMIN ADAM 2/18/1966 P
21100201 KABILA 0001235261586 RUSNIATY SABU 6/19/2010 P
21100201 KABILA 0001235261597 SAFRUDIN ISMAIL 1/11/1980 L
21100201 KABILA 0001235261608 SAFRUDIN MAMANGGE 2/2/1960 L
21100201 KABILA 0001235261621 SALEH MAANAIYA 7/1/1951 L
21100201 KABILA 0001235261632 SALEHA MAKUTA 1/7/1951 P
21100201 KABILA 0001235261643 SALMA ABAS 10/21/1964 P
21100201 KABILA 0001235261654 SAM BOKINGO 11/20/1960 L
21100201 KABILA 0001235261665 SAM KIAYI 1/9/1949 P
21100201 KABILA 0001235261676 SAMIR KARIM 6/27/2007 L
21100201 KABILA 0001235261687 SAMSIA ANYOLI 5/28/1952 P
21100201 KABILA 0001235261709 SANDI DEHIYO 3/11/2000 L
21100201 KABILA 0001235261711 SANDI NUSA 10/10/1997 L
21100201 KABILA 0001235261722 SANGO MAKU 7/1/1953 P
21100201 KABILA 0001235261744 SANTO KARIM 1/7/1986 L
21100201 KABILA 0001235261766 SARTIN MAKUTA 1/6/1943 P
21100201 KABILA 0001235261777 SARTIN NALOLE 11/3/1952 P
21100201 KABILA 0001235261788 SARTIN SULEMAN 8/8/1953 P
21100201 KABILA 0001235261799 SARTONO KARIM 4/27/1985 L
21100201 KABILA 0001235261801 SAVANA SALSABILA LIHAWA 10/29/2011 P
21100201 KABILA 0001235261812 SEKAR FEBIDIONA BAKRI 2/17/2004 P
21100201 KABILA 0001235261834 SILSILYA KIRANIA M. GOBEL 4/2/2012 P
21100201 KABILA 0001235261845 SINCE KOMENDANGI 1/7/1960 P
21100201 KABILA 0001235261856 SITI AULIA STEFHANI DEU 6/3/2011 P
21100201 KABILA 0001235261867 SITI FITRIYANI HADJU 2/22/1996 P
21100201 KABILA 0001235261878 SITI KHOIRUNNISA ABIDIN 2/29/2008 P
21100201 KABILA 0001235261889 SOFYAN HULIMA 1/7/1975 L
21100201 KABILA 0001235261891 SRI AWINDI BENTU 11/13/1995 P
21100201 KABILA 0001235261902 SRI AZIZAH SULISTIAWATI 5/20/2008 P
21100201 KABILA 0001235261913 SRI NOVITA HAMZAH 2/11/1992 P
21100201 KABILA 0001235261924 SRI RAHAYU BOKINGO 9/13/1986 P
21100201 KABILA 0001235261935 SRI SUCIAWATI MALIU 8/30/2008 P
21100201 KABILA 0001235261946 SRI YULAN YUSUF 10/11/1997 P
21100201 KABILA 0001235261957 SRIYANI 9/11/1987 P
21100201 KABILA 0001235261968 STEVANI PUTRI HABIBIE 9/9/2001 P
21100201 KABILA 0001235261979 SUAIB DUKALANG 11/15/1968 L
21100201 KABILA 0001235261981 SUDIRMAN NTULO 2/14/1983 L
21100201 KABILA 0001235261992 SUKRI ILONU 3/29/1973 L
21100201 KABILA 0001235262003 SULEMAN BAKARI 3/22/1989 L
21100201 KABILA 0001235262025 SURIYATI LALU 12/6/1965 P
21100201 KABILA 0001235262047 SUROSO 1/21/1976 L
21100201 KABILA 0001235262058 SURYATI ABDULLAH 12/8/1987 P
21100201 KABILA 0001235262069 SYAFRUDIN DODA 1/12/1989 L
21100201 KABILA 0001235262071 SYAFRUDIN RADJAK 8/17/1971 L
21100201 KABILA 0001235262082 SYAHRIL HAMZAH 6/6/2005 L
21100201 KABILA 0001235262093 SYAHRUL HAMZAH 6/6/2005 L
21100201 KABILA 0001235262104 SYARIF HUMOLA 4/21/1977 L
21100201 KABILA 0001235262115 TAHIR YAHYA 11/25/1954 L
21100201 KABILA 0001235262126 TAMRIN TUNA 6/18/1950 L
21100201 KABILA 0001235262137 THOMAS HADJU 6/23/1962 L
21100201 KABILA 0001235262148 TIARA RADJAK 10/26/1996 P
21100201 KABILA 0001235262159 TITIN RUSNI YANTU MAKUTA 10/10/1974 P
21100201 KABILA 0001235262161 TOMI TOMINU 12/31/1980 L
21100201 KABILA 0001235262172 TRI ALYA RAHAYU ABUDI 11/14/2005 P
21100201 KABILA 0001235262183 UDIN PANIGORO 7/1/1975 L
21100201 KABILA 0001235262194 UMAR ISHAK 1/7/1963 L
21100201 KABILA 0001235262205 UMI A. KARIM 1/6/1946 P
21100201 KABILA 0001235262216 USMAN BENTU 5/20/1969 L
21100201 KABILA 0001235262227 USMAN DEHIYO 6/28/1968 L
21100201 KABILA 0001235262249 VIVIN AMUNE 11/27/1983 P
21100201 KABILA 0001235262251 WAHYU REZKY PRATAMA ILONU 5/13/2001 L
21100201 KABILA 0001235262262 WINDA PUTRI TILOLA 12/27/2007 P
21100201 KABILA 0001235262273 WIRANTO NALOLE 8/17/1998 L
21100201 KABILA 0001235262284 WISNA RASID 1/7/1991 P
21100201 KABILA 0001235262295 WIWIN HUMOLA 6/1/1979 P
21100201 KABILA 0001235262306 YACUB ENTE 10/23/1983 L
21100201 KABILA 0001235262317 YAHYA LASULIKA 9/29/1953 L
21100201 KABILA 0001235262328 YAMIN SABU 12/31/1985 L
21100201 KABILA 0001235262339 YAMIN YUSUF 11/14/1968 L
21100201 KABILA 0001235262341 YANTI HARUN 4/13/1981 P
21100201 KABILA 0001235262352 YANTI HUSAIN 6/7/1976 P
21100201 KABILA 0001235262363 YANTI YUSUF 1/26/1974 P
21100201 KABILA 0001235262374 YASIN DEHIYO 10/11/1972 L
21100201 KABILA 0001235262385 YATI KARIM 1/3/1975 P
21100201 KABILA 0001235262396 YAYAN PAKAYA 4/22/1997 L
21100201 KABILA 0001235262407 YAYUK JULIARTI SALIM 7/10/1984 P
21100201 KABILA 0001235262418 YEMI SARIO 10/9/1952 P
21100201 KABILA 0001235262429 YENI MOPANGGA 12/1/1982 P
21100201 KABILA 0001235262431 YOLANDA RUCHBAN 4/3/1982 P
21100201 KABILA 0001235262442 YONGKI DEHIYO 9/4/1995 L
21100201 KABILA 0001235262453 YUDIN DAUD 2/5/1976 L
21100201 KABILA 0001235262464 YULAN NALOLE 8/18/1975 P
21100201 KABILA 0001235262475 YULAN SASMITA DEHIYO 10/7/1989 P
21100201 KABILA 0001235262486 YUNINGSIH MOHAMAD 6/12/1991 P
21100201 KABILA 0001235262497 YUSNA ANGE 12/17/1972 P
21100201 KABILA 0001235262508 YUSUF GAIB 6/14/1985 L
21100201 KABILA 0001235262521 YUSUF HUSAIN 9/29/1975 L
21100201 KABILA 0001235262532 YUSUF KARIM 11/27/1990 L
21100201 KABILA 0001235262543 ZAINUDIN ABDULAH 6/17/1994 L
21100201 KABILA 0001235322966 MUH. WAHYUDIN BUKULU 2/4/2012 L
21100201 KABILA 0001235322977 MUHAJIR DUAWULU 1/31/2004 L
21100201 KABILA 0001235323012 MUHAMAD FICKRIANSYAH H 12/1/2006 L
21100201 KABILA 0001235323034 MUHAMMAD IRFAN HASAN 3/26/2011 L
21100201 KABILA 0001235323045 MUHAMMAD KURNIA USMAN 8/29/2009 L
21100201 KABILA 0001235323078 MUHTAR DEU 7/1/1939 L
21100201 KABILA 0001235323091 MUIN RASYID 3/25/1981 P
21100201 KABILA 0001235323102 MULTI FEBRIANTI TANGKILISAN 2/2/2004 P
21100201 KABILA 0001235323113 MUSTAKIM USMAN 5/27/1983 L
21100201 KABILA 0001235323135 MUTHMAINNAH HUNOWU 12/7/2005 P
21100201 KABILA 0001235323146 MUTIARA M USMAN 5/12/2008 P
21100201 KABILA 0001235323168 NABILA SALSABILA TANGKILISAN 4/16/2010 P
21100201 KABILA 0001235323192 NASIR YUSUF 1/1/1958 L
21100201 KABILA 0001235323225 NAVA KAYLA AKASE 6/11/2010 P
21100201 KABILA 0001235323247 NAZWANTUN HASANA U 6/14/2009 P
21100201 KABILA 0001235323258 NELI KUKU 3/21/1952 P
21100201 KABILA 0001235323304 NIHON ULOLI 2/23/1967 L
21100201 KABILA 0001235323337 NILA WA NTI ABDULAH 3/2/1996 P
21100201 KABILA 0001235323348 NI'MA BAU 3/11/1995 P
21100201 KABILA 0001235324676 JIMIN HASAN 5/2/1971 L
21100201 KABILA 0001235325508 HAWARIA ABDULAH 6/10/1954 P
21100201 KABILA 0001235325519 ISMAIL YUNUS 4/27/1975 L
21100201 KABILA 0001235325521 AMIR UMAR 1/1/1973 L
21100201 KABILA 0001235325532 LISNA ISIMA 11/28/1975 P
21100201 KABILA 0001235325543 SITI ZAENAB UMAR 3/20/2005 P
21100201 KABILA 0001235325554 NUR ZAHRA UMAR 8/20/2008 P
21100201 KABILA 0001235325576 MEGAYULI TUMBEL 2/9/1974 P
21100201 KABILA 0001235325587 ASDAR HASAN 7/23/1991 L
21100201 KABILA 0001235325609 NUAINI ISHAK 10/27/1981 P
21100201 KABILA 0001235325611 MOH. HIDYATULLAH 8/30/2004 L
21100201 KABILA 0001235325622 IWAN ISMAIL 1/8/1971 L
21100201 KABILA 0001235325633 SANTI MAUDI 9/21/1972 P
21100201 KABILA 0001235325644 NURAIN ISMAIL 10/3/1999 P
21100201 KABILA 0001235357054 ZEIN APRIYANTI DEHIYO 9/3/1992 P
21100201 KABILA 0001235357201 ZULKIFLI DATAU 11/12/2004 L
21100201 KABILA 0001235357223 ZENAB HASAN 8/18/1982 P
21100201 KABILA 0001235357559 ZENAB THALIB 12/14/1957 P
21100201 KABILA 0001235358382 ZUHRIA OINTU 9/18/1948 P
21100201 KABILA 0001235358742 ZUHRIATI HADJU 8/5/1974 P
21100201 KABILA 0001235359179 ZULFIKAR MAKUTA 4/24/1998 L
21100201 KABILA 0001235362239 MOHAMAD ISMAIL BOTUTIHE 11/8/2011 L
21100201 KABILA 0001235362241 MOH DZIKRILLAHI BOTUTIHE 7/20/2010 L
21100201 KABILA 0001235362252 RAHMAT SAPUTRA B. 3/24/2007 L
21100201 KABILA 0001235362263 REKI PAKANA 9/26/1962 L
21100201 KABILA 0001235362274 RENI MALE 6/20/1968 P
21100201 KABILA 0001235362285 RUSLAN PAKANA 8/24/1989 L
21100201 KABILA 0001235362296 RIDWAN PAKANA 5/16/1991 L
21100201 KABILA 0001235362307 KARMILAWATI PAKANA 12/12/1997 P
21100201 KABILA 0001235362318 TAUFIK JAILANI 3/18/1989 L
21100201 KABILA 0001235362329 FITRI JAILANI 3/16/1996 P
21100201 KABILA 0001235362331 SUKRI DJAILANI 3/7/1983 L
21100201 KABILA 0001235362342 SULATRI HUDOKI 1/21/1987 P
21100201 KABILA 0001235362353 SAHRIL DJAILANI 9/17/2006 L
21100201 KABILA 0001235362364 ISKANDAR BOKINGO 7/15/1957 L
21100201 KABILA 0001235362375 MOH. RIZKI ISIMA 11/14/2003 L
21100201 KABILA 0001235362419 ISMAIL PAKAYA 10/10/1965 L
21100201 KABILA 0001235362421 YULIANINGSI DUNGGIO 11/15/1975 P
21100201 KABILA 0001235362432 ILHAM PAKAYA 10/14/1996 L
21100201 KABILA 0001235362443 RISKI PAKAYA 5/19/2006 L
21100201 KABILA 0001235362454 HARIS PAKANA 1/1/1969 L
21100201 KABILA 0001235362465 MURTIMIN HUSAIN 6/12/1970 P
21100201 KABILA 0001235362476 NURHAYATI PAKANA 12/29/1996 P
21100201 KABILA 0001235362487 ALAN PAKANA 10/10/1999 L
21100201 KABILA 0001235362498 NURMA YAHYA 11/29/1994 P
21100201 KABILA 0001235362509 NURAFNI SOLEMAN 10/8/1989 P
21100201 KABILA 0001235362511 MUTIA IBRAHIM 7/12/1997 P
21100201 KABILA 0001235362533 KARTIKA AHMAD 8/25/2006 P
21100201 KABILA 0001235362544 FITRIA UMAR 11/22/1997 P
21100201 KABILA 0001235362555 YUSUF KARIM 6/1/1959 L
21100201 KABILA 0001235362566 ASMIN MALAE 8/18/1964 P
21100201 KABILA 0001235362577 SRI YANTI YUSUF 9/3/1980 P
21100201 KABILA 0001235362588 JAMALUDIN YUSUF 5/2/1982 L
21100201 KABILA 0001235362599 RAHMAN HASAN 5/3/1981 L
21100201 KABILA 0001235362601 RISKI HASAN 3/16/2007 L
21100201 KABILA 0001235362612 YURIKE HASAN 3/12/2008 P
21100201 KABILA 0001235362634 SALMA ALI 10/11/1978 P
21100201 KABILA 0001235373153 HANO PIKINA 7/24/1953 P
21100201 KABILA 0001235373186 NASIR ABDULAH 10/3/1972 L
21100201 KABILA 0001235373208 SANDITIAR ABDULAH 8/21/1997 L
21100201 KABILA 0001235373219 SYAHRIL ABDULAH 2/25/2005 L
21100201 KABILA 0001235373221 FELIS HAMZAH 12/21/1979 P
21100201 KABILA 0001235373232 SALMA USMAN 7/10/1968 P
21100201 KABILA 0001235373243 WAWAN GAFAR 12/6/1997 L
21100201 KABILA 0001235373254 HELTI USMAN 8/26/1988 P
21100201 KABILA 0001235373265 CINDI USMAN 3/9/1995 P
21100201 KABILA 0001235373276 PUTRI HADJU 10/17/2006 P
21100201 KABILA 0001235373287 SEVDIANIGSI PAITUNTU 9/5/1990 P
21100201 KABILA 0001235373298 NASIR HUNTA 9/10/1955 L
21100201 KABILA 0001235373311 HARIS HUNTA 10/29/1980 L
21100201 KABILA 0001235373344 LUSIANA PODUNGGE 6/1/1990 P
21100201 KABILA 0001235373355 ARIF RIADIEN 8/11/2001 L
21100201 KABILA 0001235373377 YUNUS S. KANU 6/10/1945 L
21100201 KABILA 0001235373546 HINURAT USMAN 3/16/1965 P
21100201 KABILA 0001235373557 ABD. RAHMAN ANTA 1/29/2007 L
21100201 KABILA 0001235373568 ANDRIYANTO NBADI 7/12/1997 L
21100201 KABILA 0001235373581 SHAHRUL ARSAD 10/4/2007 L
21100201 KABILA 0001235373592 MANSUR SUMBA 5/10/1965 L
21100201 KABILA 0001235373603 DIANA LIPUTO 5/10/1966 P
21100201 KABILA 0001235373614 AGUSTINUS SUMBA 8/11/1996 L
21100201 KABILA 0001235373625 SUDIRMAN SUMBA 10/15/1995 L
21100201 KABILA 0001235373636 SINTA SUMBA 5/10/2006 P
21100201 KABILA 0001235373647 ABD. KADIR TAHA 6/12/1984 L
21100201 KABILA 0001235373658 DIDJAWATI LASANGALI 6/10/1996 P
21100201 KABILA 0001235373669 RAHMATIYA TAHA 2/28/2007 P
21100201 KABILA 0001235373671 LUKAN SAKO 6/9/2006 L
21100201 KABILA 0001235373682 GAFAR ADAM 5/15/1979 L
21100201 KABILA 0001235373693 NUR LAILA ADAM 8/20/2007 P
21100201 KABILA 0001235373704 AYUB LUNAS 11/20/2006 L
21100201 KABILA 0001235373715 MERLIN HAKIM 5/1/2007 P
21100201 KABILA 0001235373726 GUSNAR POLIMANGO 9/1/2006 L
21100201 KABILA 0001235373737 YANIS IBRAHIM 1/14/1985 L
21100201 KABILA 0001235373748 AISA LALU 10/11/2006 P
21100201 KABILA 0001235373761 ABUDI KUSA 1/5/1945 L
21100201 KABILA 0001235373772 SOPIYAN GOROPAI 8/12/1955 P
21100201 KABILA 0001235373783 ISMAN ABUDI 9/6/1964 L
21100201 KABILA 0001235373794 HENI ABUDI 5/6/1981 P
21100201 KABILA 0001235373805 RESKA ABUDI 12/28/1988 P
21100201 KABILA 0001235373816 YUNUS ALIMUN 11/3/1984 L
21100201 KABILA 0001235373827 NITA ABUDI 5/3/1983 P
21100201 KABILA 0001235373838 YULIYANTI ALIMUN 4/21/2007 P
21100201 KABILA 0001235373849 YANTO ADAM 4/17/1984 L
21100201 KABILA 0001235373851 YONARTI GANI 1/23/1985 P
21100201 KABILA 0001235373862 AHMAD MONOARFA 4/10/1984 L
21100201 KABILA 0001235373873 FARIDA ABDJUL 4/5/1988 P
21100201 KABILA 0001235373884 SALMAWATI KANTU 8/30/2005 P
21100201 KABILA 0001235373895 ANISA LALU 8/11/2006 P
21100201 KABILA 0001235373906 FAHRIAN KOBIS 3/28/2008 L
21100201 KABILA 0001235373917 IBRAHIM MOHAMAD 11/18/2007 L
21100201 KABILA 0001235373928 ADAM ISA 9/23/1968 L
21100201 KABILA 0001235373939 CANDRA DEWI PANIGORO 4/22/1986 P
21100201 KABILA 0001235373941 PUTRI AMELIA P. DJUMA 3/7/2006 P
21100201 KABILA 0001235373952 AHMAD KAIKO 8/3/1950 L
21100201 KABILA 0001235373963 MONALISA BOTUTIHE 1/17/2009 P
21100201 KABILA 0001235373974 SAMSUDIN YUSUF 12/21/1973 L
21100201 KABILA 0001235373985 FADLAN UMAR 9/19/2007 L
21100201 KABILA 0001235373996 SARIPIN LARAGA 7/7/1964 L
21100201 KABILA 0001235374007 NONA TANGAHU 8/25/1966 P
21100201 KABILA 0001235374018 ZURIATI LARAGA 1/17/1993 P
21100201 KABILA 0001235374029 NURRAFIKA LARAGA 4/21/1995 P
21100201 KABILA 0001235374031 RUSTAM ABDULLAH 12/12/1980 L
21100201 KABILA 0001235374042 SANTI MOHI 12/18/1985 P
21100201 KABILA 0001235374053 MOHAMAD ABDULLAH 4/18/2005 L
21100201 KABILA 0001235374064 MOHAMAD AKBAR ABDULLAH 2/11/2012 L
21100201 KABILA 0001235374075 SALIM ABU 7/1/1960 L
21100201 KABILA 0001235374097 YANTI HUMOLA 12/17/1985 P
21100201 KABILA 0001235374108 SUKRI ABU 2/5/1980 L
21100201 KABILA 0001235374119 HARIS USMAN 2/27/1973 L
21100201 KABILA 0001235374121 SUWARNI LAMAJI 1/1/1988 P
21100201 KABILA 0001235374132 FINGKI USMAN 3/4/2005 P
21100201 KABILA 0001235374143 FAREL USMAN 2/20/2008 L
21100201 KABILA 0001235374154 ALI USMAN 7/1/1946 L
21100201 KABILA 0001235374165 AISA IBRAHIM 1/29/1945 P
21100201 KABILA 0001235374176 IDRIS SIDIKI 7/1/1966 L
21100201 KABILA 0001235374187 AMINA IBRAHIM 1/29/1971 P
21100201 KABILA 0001235374198 FEBRIANTO SIDIKI 7/17/1992 L
21100201 KABILA 0001235374209 FIKRI SIDIKI 12/13/1993 L
21100201 KABILA 0001235374211 FITRI SIDIKI 7/27/1997 P
21100201 KABILA 0001235374222 FUTRI SIDIKI 7/5/2007 P
21100201 KABILA 0001235374233 HAMSAH RAIS 9/1/1957 L
21100201 KABILA 0001235374244 ERA IBRAHIM 7/1/1958 P
21100201 KABILA 0001235374255 INTON RAIS 9/7/1988 L
21100201 KABILA 0001235374266 HUSIN IMARAN 4/7/1955 L
21100201 KABILA 0001235374277 MARYAM PONGONU 4/17/1974 P
21100201 KABILA 0001235374288 SISKA WAHYUNINGSIH 6/10/2002 P
21100201 KABILA 0001235374299 BETI KUDE 6/26/1970 P
21100201 KABILA 0001235374312 ANNA ALI 12/11/1954 P
21100201 KABILA 0001235377451 HASAN DJANO 8/25/1965 L
21100201 KABILA 0001235377462 HASIM Y. UPINGO 12/12/1939 L
21100201 KABILA 0001235377473 HASNA KADIR 4/5/1975 P
21100201 KABILA 0001235377484 HASNI ISA 11/16/1957 P
21100201 KABILA 0001235377495 HAYATI TUNA 2/23/1974 P
21100201 KABILA 0001235377506 HEIN RAHIM 1/5/1992 P
21100201 KABILA 0001235377517 HENRIANTO ADAM 3/24/1994 L
21100201 KABILA 0001235377528 HERIS LALU 10/31/1984 L
21100201 KABILA 0001235377539 HERIYANTO HASAN 3/30/1976 L
21100201 KABILA 0001235377552 HERMAN YUSUF 6/16/1990 L
21100201 KABILA 0001235377574 HERNI S. ADAM 5/16/1961 P
21100201 KABILA 0001235377585 HILDA PANTULU 6/22/1988 P
21100201 KABILA 0001235377596 HILWA SASKIA ARHA LAKORO 12/10/2008 P
21100201 KABILA 0001235377607 HUSAIN ANALI 7/29/1977 L
21100201 KABILA 0001235377618 HUSIN DELUMA 11/4/1972 L
21100201 KABILA 0001235377629 HUSIN NUAYI 5/1/1969 L
21100201 KABILA 0001235377631 I IS SUPRIYANTO HUKOTIA 5/1/1992 L
21100201 KABILA 0001235377664 IDRIS MAHMUD 1/1/1973 L
21100201 KABILA 0001235377697 IHSAN BAKARI 3/27/2009 L
21100201 KABILA 0001235377708 IHWAN IBRAHIM 3/18/2012 L
21100201 KABILA 0001235377719 ILHAM DEU 2/26/1990 L
21100201 KABILA 0001235377721 ILHAM DWI PUTRA ADAM 6/12/2010 P
21100201 KABILA 0001235377732 ILHAM TRIYANTO YUNUS 12/15/2003 P
21100201 KABILA 0001235377743 ILHAM WAHAB 8/9/1988 L
21100201 KABILA 0001235377754 ILYAS BAUTY 8/8/1964 L
21100201 KABILA 0001235377776 INANG DELUMA 12/18/1996 P
21100201 KABILA 0001235377787 INAYA DJAFAR 11/22/2012 P
21100201 KABILA 0001235377798 INDRA SETIAWAN DJAFAR 10/27/1981 L
21100201 KABILA 0001235377809 INDRAYUDA DWIGUSTI MASLOMAN 8/6/1995 L
21100201 KABILA 0001235377811 INDRIYANI DAMITI 1/17/1988 P
21100201 KABILA 0001235377822 INDRIYANI PAPUTUNGAN 5/5/1968 P
21100201 KABILA 0001235377855 IRAWAN DJANO 10/29/1986 L
21100201 KABILA 0001235377888 IRIYANTO HASAN 12/23/1962 L
21100201 KABILA 0001235377899 IRMAWATI PAKAYA 7/14/1978 P
21100201 KABILA 0001235377901 ISAN DARISE 4/27/1991 P
21100201 KABILA 0001235377912 ISKANDAR ADAM 2/27/1975 L
21100201 KABILA 0001235377923 ISMAIL HARIM 3/19/1986 L
21100201 KABILA 0001235377934 ISMAIL PANTULU 7/10/1967 L
21100201 KABILA 0001235377945 ISMAIL SATIRA 1/19/1981 L
21100201 KABILA 0001235377967 ISRAN NUSI 4/8/1966 L
21100201 KABILA 0001235377978 IYAM PALADA 5/7/1970 P
21100201 KABILA 0001235377989 JAINI YM. PAKAYA 8/24/1947 L
21100201 KABILA 0001235378002 JEFRI MAHMUD 12/9/1993 L
21100201 KABILA 0001235378024 JEMI TRIANINGSIH LAYUHIBU 10/9/1981 P
21100201 KABILA 0001235378035 JENI DJANO 6/7/1973 L
21100201 KABILA 0001235378046 JESICA AIDA PUTRI MASLOMAN 12/12/1999 P
21100201 KABILA 0001235378057 JIHAN KAPLAM 12/29/2008 P
21100201 KABILA 0001235378068 JOIS HASAN 3/18/2012 L
21100201 KABILA 0001235378081 KADIR DJAKARIA 3/20/1957 L
21100201 KABILA 0001235378092 KAHFI MOBAROKAH KAISAR SUWITO 8/30/2004 L
21100201 KABILA 0001235378103 KARMINA ADAM 5/13/1963 P
21100201 KABILA 0001235378114 KARSUM ABDULLAH 7/15/1941 P
21100201 KABILA 0001235378125 KARSUM LANTU 12/5/1991 P
21100201 KABILA 0001235378136 KASIM ISHAK 10/20/1972 L
21100201 KABILA 0001235378147 KASMIN HADI 2/4/1966 L
21100201 KABILA 0001235378169 LAILA FITRI HARTONO 9/20/2006 P
21100201 KABILA 0001235378171 LARASATI LAKORO 10/16/2003 P
21100201 KABILA 0001235378182 LASPATI LALU 9/16/1968 P
21100201 KABILA 0001235378204 LENI DEU 4/21/1978 P
21100201 KABILA 0001235378215 LEYDI OKTAVIA DAWALI 10/27/1994 P
21100201 KABILA 0001235378226 LIA ANDRIANI GUSASI 12/25/1996 P
21100201 KABILA 0001235378259 LILIS AJULIA 10/7/1994 P
21100201 KABILA 0001235378261 LISKAWATY ASWIN 8/28/1996 P
21100201 KABILA 0001235378272 LISNAWATY PAKAYA 7/10/1986 P
21100201 KABILA 0001235378283 LISRAN NUSI 1/9/1992 P
21100201 KABILA 0001235378294 LUKMAN DUNGGIO 6/29/1977 L
21100201 KABILA 0001235378305 LUKMAN IBRAHIM 7/22/1978 L
21100201 KABILA 0001235378316 LUKMAN UTIARAHMAN 8/5/1969 L
21100201 KABILA 0001235378327 LUSIANA POMU 10/24/1987 P
21100201 KABILA 0001235378351 MAHMUD PANIGORO 11/24/2008 L
21100201 KABILA 0001235378362 MAIMUN BAKARI 8/3/1966 P
21100201 KABILA 0001235378395 MANSUR HUSAIN 1/22/1989 L
21100201 KABILA 0001235378406 MARDIATI ABDULLAH 5/8/1986 P
21100201 KABILA 0001235378417 MARDJUN ABDULLAH 8/1/1972 L
21100201 KABILA 0001235378428 MARGARETA YUSUF 3/31/2001 P
21100201 KABILA 0001235378439 MARIA OKTAVIANI LALU 10/27/2001 P
21100201 KABILA 0001235378441 MARIA TAHA 5/24/1966 P
21100201 KABILA 0001235378452 MARICE ISMAIL 5/19/1965 P
21100201 KABILA 0001235378474 MARJUN LALU 3/13/1953 L
21100201 KABILA 0001235378485 MARSEL DAUD 8/1/2010 L
21100201 KABILA 0001235378507 MARSELINO MOHAMAD 3/27/1997 L
21100201 KABILA 0001235378518 MARTA KADIR 2/11/1968 P
21100201 KABILA 0001235378529 MARWAH HARUN 12/10/2005 P
21100201 KABILA 0001235378564 MARYAM HUNO 3/20/1974 P
21100201 KABILA 0001235378575 MARYAM UDOKI 3/4/1969 P
21100201 KABILA 0001235378586 MASNA PAKAYA 6/21/1972 P
21100201 KABILA 0001235378619 MEISKE ADAM 5/2/1999 P
21100201 KABILA 0001235378621 MELINDA YUSUF S.PD 10/1/1988 P
21100201 KABILA 0001235378632 MERI BOUTI 3/22/1992 P
21100201 KABILA 0001235378643 MERIYATI BOTUTIHE 2/2/1987 P
21100201 KABILA 0001235378654 MINARNI KAPISO 7/10/1977 P
21100201 KABILA 0001235378665 MINCE NASARU 8/18/1948 P
21100201 KABILA 0001235378676 MINCE WAHAB 7/1/1955 P
21100201 KABILA 0001235378709 MIRNA HANAFI 9/8/1975 P
21100201 KABILA 0001235378711 MIRNA TANGKUDUNG 3/7/2003 P
21100201 KABILA 0001235378722 MISRA GANI 10/15/1984 P
21100201 KABILA 0001235378733 MOH. AKIL HUNTA 7/22/2002 L
21100201 KABILA 0001235378744 MOH. ALFIANO PUTRA ISMAIL 3/3/2010 L
21100201 KABILA 0001235378755 MOH. ALIF SATIRA 12/3/2008 L
21100201 KABILA 0001235378766 MOH. ALRIDO PAT IKLAS 5/1/2008 L
21100201 KABILA 0001235378777 MOH. APRILIANTO IBRAHIM 4/12/2005 L
21100201 KABILA 0001235378788 MOH. DG. AGSAN MANGGATA 7/27/2004 L
21100201 KABILA 0001235378799 MOH. FAHRIANSYAH NUSI 8/21/2008 L
21100201 KABILA 0001235378801 MOH. FARIED DUNGGIO 6/21/2009 L
21100201 KABILA 0001235378823 MOH. HABIBULLAH HABIBIE 11/3/2011 L
21100201 KABILA 0001235378834 MOH. IKBAL TANAIYO 11/7/2002 L
21100201 KABILA 0001235378845 MOH. IKHSAN BEMPA 4/7/2008 L
21100201 KABILA 0001235378856 MOH. ILHAM KASIM 2/6/2009 L
21100201 KABILA 0001235378867 MOH. MAULID SUMAGA 4/26/2001 L
21100201 KABILA 0001235378878 MOH. PAJRIN HASAN 7/31/2006 L
21100201 KABILA 0001235378889 MOH. PALEN PUTRA TAMBIO 2/13/2009 L
21100201 KABILA 0001235378891 MOH. PUTRA ANDIKA DELUMA 12/26/1999 L
21100201 KABILA 0001235378902 MOH. RANDI BEMPA 6/7/2001 L
21100201 KABILA 0001235378913 MOH. REZA MASSA 1/4/1994 L
21100201 KABILA 0001235378924 MOH. REZAH H. 4/1/2004 L
21100201 KABILA 0001235378946 MOH. REZKY WARTABONE 10/22/2010 L
21100201 KABILA 0001235379543 WIWIN ABDULLAH 3/5/1987 P
21100201 KABILA 0001235379565 WUSWIDYANI WAMINU 1/4/1999 P
21100201 KABILA 0001235379576 YAKUB POLII 10/27/1967 L
21100201 KABILA 0001235379611 YANTI ISA 9/18/1977 P
21100201 KABILA 0001235379622 YANTO ABDULLAH 5/7/1979 L
21100201 KABILA 0001235379633 YANTO DURAHIM 10/10/1980 L
21100201 KABILA 0001235379677 YATI UMAR 6/23/2007 P
21100201 KABILA 0001235379699 YOLIN A. DJAMIL 4/8/1989 P
21100201 KABILA 0001235379745 YUDIN HENDRIK 5/26/1982 L
21100201 KABILA 0001235384324 TAUFIK NASARU 12/20/2002 L
21100201 KABILA 0001235384335 SAFRIL NASARU 3/19/2005 L
21100201 KABILA 0001235393447 HARIS YUSUF 6/12/1987 L
21100201 KABILA 0001235393458 HARTAMAN KALUY 4/30/1965 L
21100201 KABILA 0001235394742 SRI MUTIYA ISA 1/24/2010 P
21100201 KABILA 0001235394753 SRI NITA PODU 3/18/1997 P
21100201 KABILA 0001235394797 SRI WAHYUNI KARONA 8/16/1984 P
21100201 KABILA 0001235394808 SRI WAHYUNI KATILI 6/17/1981 P
21100201 KABILA 0001235394819 SRI WAHYUNI PASILIA 6/12/1989 P
21100201 KABILA 0001235394843 SUCIKAL AFRIANI USMAN 1/1/2008 P
21100201 KABILA 0001235394876 SUHARTI PULUHULAWA 7/14/1970 P
21100201 KABILA 0001235394911 SULEMAN USMAN 11/2/1974 L
21100201 KABILA 0001235394922 SUMARNI POU 1/12/1984 P
21100201 KABILA 0001235394966 SURATNA HULUKATI 10/20/1980 P
21100201 KABILA 0001235395001 SURIYANI LIMONU 6/6/1967 P
21100201 KABILA 0001235395012 SURIYANTI ADJIRIA 2/2/1982 P
21100201 KABILA 0001235395023 SURIYATI TANGAHU 12/27/1962 P
21100201 KABILA 0001235395045 SUTRISNO UMAR 3/30/1987 L
21100201 KABILA 0001235395078 SUWARNI POU 8/22/2000 P
21100201 KABILA 0001235395102 SYAFRUDIN ABAS 8/20/1992 L
21100201 KABILA 0001235395113 SYAFRUDIN HULUKATI 6/3/1971 L
21100201 KABILA 0001235395124 SYARIFUDI KUKU 10/13/1975 L
21100201 KABILA 0001235395135 SYARIFUDIN BUCHORI 2/23/1999 L
21100201 KABILA 0001235395157 TAHIR LALU 6/1/1972 L
21100201 KABILA 0001235395181 TAMRIN HULUKATI 11/24/1961 L
21100201 KABILA 0001235395192 TASMIN MAATIALA 6/21/1962 P
21100201 KABILA 0001235395203 TRI DINIYARTI PAKAYA 9/7/2001 P
21100201 KABILA 0001235395214 TUNE RAHIM 11/21/1947 L
21100201 KABILA 0001235395269 UMAR MUSA 4/24/1960 L
21100201 KABILA 0001235395282 USMAN GAFAR 4/6/1984 L
21100201 KABILA 0001235395304 UTEN ISIMA 1/10/1978 L
21100201 KABILA 0001235395326 VANANGSI JUNUS 11/8/1974 P
21100201 KABILA 0001235395337 VANI ANWAR 8/24/1996 L
21100201 KABILA 0001235395348 VEBRITA ADAM 4/25/1977 P
21100201 KABILA 0001235395361 VERIYANTO ANWAR 8/22/2003 L
21100201 KABILA 0001235395372 VESSA JUNIKA AYONU 6/26/2003 P
21100201 KABILA 0001235395394 VONNY MOHAMAD 11/4/1958 P
21100201 KABILA 0001235395416 WAHYU HIPI 5/16/2009 L
21100201 KABILA 0001235395449 WAHYUNI KARIM 11/9/2000 P
21100201 KABILA 0001235395462 WARNI TAMOLA 1/7/1958 P
21100201 KABILA 0001235395484 WAWAN KASIM 3/24/1983 L
21100201 KABILA 0001235395495 WIDYA KASIM 5/31/2003 P
21100201 KABILA 0001235395517 WILDA NALOLE 5/27/1998 P
21100201 KABILA 0001235395528 WINDY KASIM 7/19/1975 P
21100201 KABILA 0001235395541 WISNO HULUKATI 2/20/1978 L
21100201 KABILA 0001235414529 ANWAR USMAN 1/1/1991 L
21100201 KABILA 0001235433036 SITI WIDYA MOLI 10/8/2009 P
21100201 KABILA 0001235433047 SITRIYANI NAPU 3/3/1997 P
21100201 KABILA 0001235433058 SIWU MANTU 3/5/1958 L
21100201 KABILA 0001235433069 SOFIYA YUSUF 6/12/1969 P
21100201 KABILA 0001235433071 SOFYA KASIM 10/7/1981 P
21100201 KABILA 0001235433082 SOFYAN DAUD 8/17/1963 P
21100201 KABILA 0001235433104 SOLIHIN 1/22/1993 L
21100201 KABILA 0001235433115 SONI WICE RAHMAN 12/23/1975 P
21100201 KABILA 0001235433126 SRI ASTUTY PADLY 12/26/1999 P
21100201 KABILA 0001235433137 SRI AYU PUTRI GANI 3/15/1985 P
21100201 KABILA 0001235433159 SRI KINANTI KARIM 8/30/1996 P
21100201 KABILA 0001235433161 SRI LEDYA P. MANTUNE 11/15/2001 P
21100201 KABILA 0001235433172 SRI MAIMUN LALU 6/5/1996 P
21100201 KABILA 0001235433183 SRI O. BUOTO 10/14/2009 P
21100201 KABILA 0001235433194 SRI WAHYUNI HUSAIN 6/21/1995 P
21100201 KABILA 0001235433216 SRI YOLANDA YAHYA 5/27/2009 P
21100201 KABILA 0001235433227 SRI ZULIARTI BATULAPA 7/24/1989 P
21100201 KABILA 0001235433251 SUDARMAN KAMSIA 3/30/1985 L
21100201 KABILA 0001235433306 SULASTRI S. MAKMUR 5/18/1988 P
21100201 KABILA 0001235433317 SULI MANTUNE 5/17/1958 P
21100201 KABILA 0001235433363 SUNARTI TOMELO 3/10/1995 P
21100201 KABILA 0001235433374 SUNARTIN POLONTALO 8/17/1980 P
21100201 KABILA 0001235433407 SURYANI LASIM 8/26/1962 P
21100201 KABILA 0001235433418 SUSLIA FONA ADAM 12/25/1972 P
21100201 KABILA 0001235433429 SUWARNI USMAN 2/6/1935 P
21100201 KABILA 0001235433431 SYAFINA RENADA HASAN 8/29/1975 P
21100201 KABILA 0001235433453 SYAHRUL VIKY UNO 6/20/1981 L
21100201 KABILA 0001235433475 SYAIFUL YUSUF 4/4/1937 L
21100201 KABILA 0001235433486 SYAWAL S. USMAN 9/24/2001 L
21100201 KABILA 0001235433497 SYIRAT MANTUNE 11/16/1994 L
21100201 KABILA 0001235433519 TAUFIK MANTUNE 12/1/1992 L
21100201 KABILA 0001235433521 TEGUH FIRMAN A. USMAN 3/11/2005 L
21100201 KABILA 0001235433554 TIEN HUBU 8/17/1945 P
21100201 KABILA 0001235433587 TOMI GOBEL 12/2/1970 L
21100201 KABILA 0001235433598 TOMO ISLIM 3/2/1953 L
21100201 KABILA 0001235433611 TONI HASAN 3/25/1976 L
21100201 KABILA 0001235433622 TRI HARYANTO KARIM 2/5/1989 L
21100201 KABILA 0001235433677 UDIN RAHMATI 12/15/1980 L
21100201 KABILA 0001235433688 UDIN SUDURI 7/6/1946 L
21100201 KABILA 0001235433701 ULIN HAMZAH 3/27/1979 P
21100201 KABILA 0001235433734 UMLIRIYA YAHYA 4/16/1969 P
21100201 KABILA 0001235433745 USMAN HUSAIN 1/30/1930 L
21100201 KABILA 0001235433756 USMAN ISMAIL 2/2/1993 L
21100201 KABILA 0001235433789 WAHYUDIN ALI 12/30/1984 L
21100201 KABILA 0001235433791 WANI YUSUP 8/18/1978 L
21100201 KABILA 0001235433802 WARMAN MANTU 4/6/1968 L
21100201 KABILA 0001235433813 WARNI JAHYA 12/19/1964 P
21100201 KABILA 0001235433824 WARNI MONOARFA 2/14/1984 P
21100201 KABILA 0001235433835 WARSITA ADAM 4/3/1972 P
21100201 KABILA 0001235433868 WINDAWATI DATAU 8/17/1984 P
21100201 KABILA 0001235437547 MARYAM DAUD 5/27/1981 P
21100201 KABILA 0001235441485 OLHA YUNUS 7/20/1952 P
21100201 KABILA 0001235442306 ZULKIFLI DATU 7/1/1975 L
21100201 KABILA 0001235443588 OLIS ISMAIL 2/2/1971 P
21100201 KABILA 0001235443678 NURJANA PULUHULAWA 7/25/2008 P
21100201 KABILA 0001235444567 NURFANTRI ISMAIL 5/7/2003 P
21100201 KABILA 0001235444578 NURHALIMA ISHAK 3/20/1983 P
21100201 KABILA 0001235444589 NURHAMSINA LADJO 3/23/1997 P
21100201 KABILA 0001235444591 NURHAN KATILI 9/11/1996 L
21100201 KABILA 0001235444602 NURHANUDIN PALENCOI 9/28/1992 L
21100201 KABILA 0001235444613 NURHAYATI ARIFIN MASSA 7/8/1991 P
21100201 KABILA 0001235444624 NURHAYATI ISMAIL 7/12/2005 P
21100201 KABILA 0001235444635 NURHAYATI KATILI 2/16/1994 P
21100201 KABILA 0001235444646 NURHAYATI TANGAHU 8/14/1967 P
21100201 KABILA 0001235444657 NURIYANI ADAM 7/22/1968 P
21100201 KABILA 0001235444668 NURLAILA DJIBU 5/25/2011 P
21100201 KABILA 0001235444681 NURLAN YAHYA 2/21/1991 P
21100201 KABILA 0001235444692 NURMA I. YAHYA 11/29/1994 P
21100201 KABILA 0001235444703 NURMIYATI DAMOPILII 3/11/1979 P
21100201 KABILA 0001235444714 NURNANINGSIH HASAN 4/4/1986 P
21100201 KABILA 0001235444725 NURRAHMA TAHIR 11/16/2011 P
21100201 KABILA 0001235444736 NURRAHMAWATI 11/16/2011 P
21100201 KABILA 0001235444747 NURSANTI ABDULLAH 6/24/2007 P
21100201 KABILA 0001235444771 NURUL M KAI 3/4/1989 P
21100201 KABILA 0001235444782 NUZRA LADJO 11/24/1975 L
21100201 KABILA 0001235444793 OLVIANTI TAHIR 5/10/1993 P
21100201 KABILA 0001235444804 PANDIYANTO USMAN 7/13/1995 L
21100201 KABILA 0001235444815 PARARAHWATI LAHAY 11/14/2007 P
21100201 KABILA 0001235444826 PARNI KASIMPARNI KASIM 11/6/1958 L
21100201 KABILA 0001235444837 PIPIT ISMAIL 6/11/1994 P
21100201 KABILA 0001235444848 PISROWATI PAKAYA 6/7/1953 P
21100201 KABILA 0001235444859 PITRA S TOLULU 12/17/2000 P
21100201 KABILA 0001235444861 POULIN DJANO 5/10/1960 P
21100201 KABILA 0001235444872 PRATIWI AGUSTINA ULOLI 8/22/1995 P
21100201 KABILA 0001235444883 PRATIWI NAPU 12/24/1999 P
21100201 KABILA 0001235444894 PUDIN MASSA 12/17/1945 L
21100201 KABILA 0001235444905 PUSPITASARI MONOARFA 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001235444927 PUTRI FAJARWATI ISIMA 1/14/1991 L
21100201 KABILA 0001235455626 MARIO HABIBI 9/21/1978 L
21100201 KABILA 0001235455659 MARTEN BADJUKA 6/12/1978 L
21100201 KABILA 0001235455661 MARTEN HASAN 3/20/1942 L
21100201 KABILA 0001235455672 MARTEN KATILI 3/25/1952 L
21100201 KABILA 0001235455683 MARWAN HUNTA 3/26/1956 L
21100201 KABILA 0001235455694 MARYAM HAMID 6/5/1964 P
21100201 KABILA 0001235455705 MARYAM HUBU 2/24/1977 P
21100201 KABILA 0001235455727 MASWIN KARIM 12/7/1977 P
21100201 KABILA 0001235455749 MEGAWATY HASAN 5/20/1992 P
21100201 KABILA 0001235455751 MELIANA HASAN 3/11/1994 P
21100201 KABILA 0001235455806 MELKI TARUNTU 3/8/1988 L
21100201 KABILA 0001235455817 MENI LAUHANI 6/12/1979 L
21100201 KABILA 0001235455828 MERLIN BUHANG 3/6/1976 P
21100201 KABILA 0001235455852 MERSI POLAPA 6/16/1988 P
21100201 KABILA 0001235455874 METI MOHULADJI 9/6/1970 P
21100201 KABILA 0001235455896 MEYKE POLAPA 3/23/1983 P
21100201 KABILA 0001235455964 MILKE USMAN 5/20/1998 P
21100201 KABILA 0001235455975 MIN TUHANI 8/30/1957 P
21100201 KABILA 0001235455986 MIRA ADI PASUE 3/30/1949 P
21100201 KABILA 0001235456019 MOH. AFDAL YASIN 3/22/2009 L
21100201 KABILA 0001235456054 MOH. ARIEL B. PRATAMA 6/1/2003 L
21100201 KABILA 0001235456076 MOH. DJORDAN S. RACHMAN 2/1/1995 L
21100201 KABILA 0001235456098 MOH. FADLI HULUKATI 8/14/1992 L
21100201 KABILA 0001235456109 MOH. FAJRIN R. UTINA 6/1/2004 L
21100201 KABILA 0001235456111 MOH. FAJUN MONOARFA 6/25/2011 L
21100201 KABILA 0001235456122 MOH. FARUQ R. SUMARNO 4/25/2012 L
21100201 KABILA 0001235456133 MOH. FAUZAN ENGAHU 2/8/2004 L
21100201 KABILA 0001235456155 MOH. FAZRAN R. SUMARNO 12/1/2010 L
21100201 KABILA 0001235456166 MOH. FAZRIN LATIF 11/25/2008 L
21100201 KABILA 0001235456201 MOH. MUAS YANTU 7/10/2010 L
21100201 KABILA 0001235456212 MOH. RAMDAN BIAHIMO 10/18/2004 L
21100201 KABILA 0001235456256 MOH. RIFANDI PAKAYA 6/18/2003 L
21100201 KABILA 0001235456267 MOH. RIFKI ADAM 5/30/2011 L
21100201 KABILA 0001235456278 MOH. RIZKI ISA 5/29/1996 L
21100201 KABILA 0001235456987 ZASKIYA IBRAHIM 5/12/2009 P
21100201 KABILA 0001235457674 YULIANA RIVAI 11/4/1983 P
21100201 KABILA 0001235457707 YUNUS PASILIA 2/19/1993 L
21100201 KABILA 0001235457729 YURITA LOLEH 6/10/1966 P
21100201 KABILA 0001235457731 YURNANINGSIH KATILI 1/23/1984 P
21100201 KABILA 0001235457775 YUSMIATI SABU 4/30/1977 P
21100201 KABILA 0001235457786 YUSNA PASILIA 2/18/1971 P
21100201 KABILA 0001235457819 YUSRAN AKASE 12/7/1971 L
21100201 KABILA 0001235457843 YUSUF AKUBA 7/1/1965 L
21100201 KABILA 0001235457854 YUSUF DJAFAR 6/12/1955 L
21100201 KABILA 0001235457865 YUSUF LARAGA 9/1/1973 L
21100201 KABILA 0001235457876 ZAHIRO POLIHITO 10/30/2010 P
21100201 KABILA 0001235457898 ZASKIA ADYA MILE 5/6/2010 P
21100201 KABILA 0001235457909 ZEIN AKUBA 3/26/1987 P
21100201 KABILA 0001235457922 ZOHRA MURSALI 6/20/1983 P
21100201 KABILA 0001235457944 ZULFA MURSALI 2/1/1980 P
21100201 KABILA 0001235457955 ZULFADLI UMAR 7/29/2004 L
21100201 KABILA 0001235457977 ZULFIKAR MAHMUD 6/30/2008 L
21100201 KABILA 0001235457988 ZULFIQRI ISIMA 12/30/2003 L
21100201 KABILA 0001235458001 ABD. KADIR MOSI 4/12/1964 L
21100201 KABILA 0001235458675 MOH. FAIZAL K MUSA 12/1/2011 L
21100201 KABILA 0001235459272 MEYLAN HUDODO 5/15/2013 P
21100201 KABILA 0001235459283 MIDUN B OTOLOMO 6/14/1947 L
21100201 KABILA 0001235459316 MIRNAWATI SALEH 4/24/1980 P
21100201 KABILA 0001235459327 MISWA ISHAK 9/28/1989 P
21100201 KABILA 0001235459338 MOH RAMLI ISIMA 2/9/1999 L
21100201 KABILA 0001235459349 MOH. A. FARHAN TULOLI 2/6/2006 L
21100201 KABILA 0001235459362 MOH. AGUNG R. LADJO 10/23/2000 L
21100201 KABILA 0001235459373 MOH. AKBAR AKUNA 2/9/2006 L
21100201 KABILA 0001235459384 MOH. AKBAR BOYUHU 1/21/2005 L
21100201 KABILA 0001235459395 MOH. AKUNA 11/7/1978 L
21100201 KABILA 0001235459406 MOH. AMRUN SULEMAN 12/3/2012 L
21100201 KABILA 0001235459417 MOH. APRIYANI ISMAIL 12/14/1991 L
21100201 KABILA 0001235459439 MOH. DEFRAIN B. LALU 12/26/2012 L
21100201 KABILA 0001235459441 MOH. EKA V. P. MARDANI 6/1/2010 L
21100201 KABILA 0001235459452 MOH. FADEL ULOLI 11/13/2003 L
21100201 KABILA 0001235459463 MOH. FAISAL ALEX 2/27/1990 L
21100201 KABILA 0001235459474 MOH. FAISAL TAHIR 5/2/2003 L
21100201 KABILA 0001235459485 MOH. FAJAR NASIBU 8/7/2012 L
21100201 KABILA 0001235459496 MOH. FAREL TADU 9/23/2010 L
21100201 KABILA 0001235459507 MOH. FAUZI BANYUWANGI 9/12/1967 L
21100201 KABILA 0001235459518 MOH. HAIKAL IBRAHIM 5/27/2004 L
21100201 KABILA 0001235459529 MOH. HERMAN SULEMAN 1/14/1991 L
21100201 KABILA 0001235459531 MOH. ILHAM MADJID 12/2/2010 L
21100201 KABILA 0001235459553 MOH. NOVAL 11/17/2009 L
21100201 KABILA 0001235459564 MOH. NUROHIM 6/7/2011 L
21100201 KABILA 0001235459575 MOH. REZAL MELU 7/4/2000 L
21100201 KABILA 0001235459586 MOH. RIDWAN ANTULI 9/10/1997 L
21100201 KABILA 0001235459597 MOH. RIFKI ABDULLAH 7/19/2009 L
21100201 KABILA 0001235459608 MOH. RIFKI BAGU 8/30/2010 L
21100201 KABILA 0001235459619 MOH. RIVAN ANTULI 11/9/1999 L
21100201 KABILA 0001235459621 MOH. RIYANTO KOBISI 8/11/1999 L
21100201 KABILA 0001235459643 MOH. RIZAL MELU 5/8/2005 L
21100201 KABILA 0001235459654 MOH. RIZALDI ISHAK 8/6/2004 L
21100201 KABILA 0001235459665 MOH. RIZKI DJULAINI 12/1/1994 L
21100201 KABILA 0001235459676 MOH. RIZKI ISIMA 1/14/1991 L
21100201 KABILA 0001235459687 MOH. RIZLA YUSUF 12/22/1995 L
21100201 KABILA 0001235459698 MOH. RONAL IBRAHIM 3/29/1981 L
21100201 KABILA 0001235459709 MOH. SAFIR PAKAYA 3/17/2006 L
21100201 KABILA 0001235459722 MOH. SAPUTRA LAHAI ANTONI 7/5/2011 L
21100201 KABILA 0001235459755 MOH. SYAIFUL ISIMA 11/11/1985 L
21100201 KABILA 0001235459766 MOH. TASRIK AKAPU 1/13/2006 L
21100201 KABILA 0001235459777 MOH. VATSYA M BOBIHU 11/25/2009 L
21100201 KABILA 0001235459799 MOH. ZULKIFLI KATILI 11/18/2010 L
21100201 KABILA 0001235459801 MOHAMAD ADITIYA SULEMAN 4/18/2009 L
21100201 KABILA 0001235459823 MOHAMAD ISHAK 7/6/1963 L
21100201 KABILA 0001235459834 MOHAMAD MAKSUM 8/21/1998 L
21100201 KABILA 0001235459845 MOHAMAD PAMOLA 8/20/1973 L
21100201 KABILA 0001235459856 MUALIF HANAFI 4/20/2005 L
21100201 KABILA 0001235459878 MUDIR SAMADI 12/14/1963 L
21100201 KABILA 0001235459889 MUH. AKBAR ABDUL 10/18/2004 L
21100201 KABILA 0001235459891 MUH. FADLY A. PUHI 2/7/2003 L
21100201 KABILA 0001235459902 MUH. FERDIANSYAH 3/19/2012 L
21100201 KABILA 0001235459913 MUH. KHAIRUL AKBAR 8/27/2011 L
21100201 KABILA 0001235459924 MUH. RIAN 1/14/1991 L
21100201 KABILA 0001235459935 MUH. SIN K. BACHSAL 5/14/2001 L
21100201 KABILA 0001235459946 MUHAMAD PAUDI 10/12/1958 L
21100201 KABILA 0001235459957 MUHAMAD ZULFIKAR YUSUF 6/28/2012 L
21100201 KABILA 0001235459968 MUHTAR LAHAMAT 8/12/1979 L
21100201 KABILA 0001235459979 MUHTAR LALU 6/15/1952 L
21100201 KABILA 0001235459981 MULIYANA MAKMUR 9/11/1969 L
21100201 KABILA 0001235459992 MURHAN ANTONI 6/22/1948 L
21100201 KABILA 0001235460003 MURJANA DJAFAR 4/20/1969 P
21100201 KABILA 0001235460025 MUSLIM KUMISI 6/5/1981 L
21100201 KABILA 0001235460036 MUSNA ABAIDATA 8/6/1962 P
21100201 KABILA 0001235460047 MUSNA DJULANI 4/17/1959 P
21100201 KABILA 0001235460058 MUTIA MADJID 8/16/2003 P
21100201 KABILA 0001235460071 NABILA MAMONTO 8/18/1997 P
21100201 KABILA 0001235460082 NADHIF I. HASAN 11/14/2011 L
21100201 KABILA 0001235460093 NADIA USMAN 6/8/2004 P
21100201 KABILA 0001235460104 NAISILA SAFIQOH A 1/3/2006 P
21100201 KABILA 0001235460126 NASRUL AKAPU 2/3/1977 L
21100201 KABILA 0001235460137 NASYIFA A. PULUHULAWA 11/3/1996 P
21100201 KABILA 0001235460148 NATASYA FATIN YAHYA 3/30/2013 P
21100201 KABILA 0001235460172 NIA R. KUKU 10/8/2006 P
21100201 KABILA 0001235460183 NIFA RAMADHANI LANTI 9/12/2007 P
21100201 KABILA 0001235460194 NIKO ANTU 2/27/1971 P
21100201 KABILA 0001235460205 NIKSON DJULAINI 3/16/1961 L
21100201 KABILA 0001235460216 NILA TADU 5/7/1987 P
21100201 KABILA 0001235460227 NINGRUM ENGGOWA 3/17/2008 L
21100201 KABILA 0001235460238 NINING LAHAY 9/2/1979 P
21100201 KABILA 0001235460249 NIRWAN B. DERMAWAN ULOLI 4/10/2006 L
21100201 KABILA 0001235460251 NITA KASIM 9/27/1980 P
21100201 KABILA 0001298850568 RANIA DESTIYANI PUTRI ULOLI 1/1/2012 P
21100201 KABILA 0001299193143 YUNUS HIPPI 8/12/1950 L
21100201 KABILA 0001299195347 MUN ISMAIL 1/19/1962 P
21100201 KABILA 0001300527505 YULIANTI HASAN, 2/20/1987 P
21100201 KABILA 0001300528361 al'khairiiy ramadhan bulango 7/13/2013 L
21100201 KABILA 0001301259407 mohamad aan kamaru 6/1/2011 L
21100201 KABILA 0001301267305 ROHANA TANGAHU 8/12/1942 P
21100201 KABILA 0001301428045 SAMIN ADAM, A.MD 1/6/1975 L
21100201 KABILA 0001301444212 BONI OINTU 7/2/1948 P
21100201 KABILA 0001301516019 ARNOLD KADIR 3/10/1981 L
21100201 KABILA 0001301624627 IRON, ST 1/29/1981 L
21100201 KABILA 0001301639736 FRENGKI ULOLI, S.PD 4/3/1987 L
21100201 KABILA 0001301827656 RAHMAT DAUD 10/2/1988 L
21100201 KABILA 0001302477311 MUHAMMAD FAKHRI L. UMAR 10/13/2012 L
21100201 KABILA 0001302825396 ALFIRA HADJU 3/11/1991 P
21100201 KABILA 0001302826577 faishal imamul h. uloli 12/30/2013 L
21100201 KABILA 0001302830987 ISMAIL LAMUDE 4/22/1992 L
21100201 KABILA 0001302831742 muh. alfahrezi lamude 3/11/2013 L
21100201 KABILA 0001303473835 suleman yusuf 2/12/1958 L
21100201 KABILA 0001303474599 meyti hulilingo 10/27/1964 P
21100201 KABILA 0001303550043 KATRIN RONDONUWU 11/28/1959 P
21100201 KABILA 0001304067521 ROMI SUHARTA 4/28/1976 L
21100201 KABILA 0001304195051 YEYEN S. HUYO 6/7/1991 P
21100201 KABILA 0001305165251 RISNA SUNE 7/11/1984 P
21100201 KABILA 0001306459552 ADRIANTO KASIM 8/8/1953 L
21100201 KABILA 0001306913422 MARYAM HUSAIN 3/6/1981 P
21100201 KABILA 0001306914838 ADHBI KHAIR MUHAMAD 4/2/2011 L
21100201 KABILA 0001307960559 AMSRONG OCTAVIANUS RUINT 10/29/1973 L
21100201 KABILA 0001307962629 YOKO LONTOH 9/8/1974 P
21100201 KABILA 0001307963722 ARISTOTELES RUINT 4/16/2000 L
21100201 KABILA 0001307971361 BARTOLOMEUS DIAZ RUINT 8/19/2006 L
21100201 KABILA 0001307979314 ALFRED WEMPIE RUINT 6/29/1946 L
21100201 KABILA 0001307980124 DINA SUMAKUL 9/23/1948 P
21100201 KABILA 0001309452456 MOHAMAD DJULVIKAL USMAN 9/7/2013 L
21100201 KABILA 0001309872273 AZIS PANAGE 8/17/1972 L
21100201 KABILA 0001309911355 AMRI WAHAB 12/19/1957 L
21100201 KABILA 0001310015171 NADHIFA RAHMA YANTU 1/30/2014 P
21100201 KABILA 0001311136301 AZRAF TRI PUTRA BOKINGS 10/10/2010 L
21100201 KABILA 0001311139225 HAPSA SUAIB 7/1/1942 P
21100201 KABILA 0001311231262 agus huku 5/8/1981 L
21100201 KABILA 0001311233152 rosi potiua 4/15/1981 P
21100201 KABILA 0001314494234 siti suhartini napu 9/4/1997 P
21100201 KABILA 0001315217553 AUFAR HAFIZHAN PANIGORO 12/30/2012 L
21100201 KABILA 0001315431538 ZULFIAH 5/25/1986 P
21100201 KABILA 0001316166614 RINI IKANO 5/7/1976 P
21100201 KABILA 0001316181846 RAFIK KATILI 1/20/1994 L
21100201 KABILA 0001317173769 IRMA NURSIN 5/29/1985 P
21100201 KABILA 0001317209387 RIRIN E. MASSA 4/2/1989 P
21100201 KABILA 0001317212594 MOH. ZULFIKAR RACHMAN 12/9/2009 L
21100201 KABILA 0001317251024 RIANTY REGINA PUTRI ISA 3/8/2010 P
21100201 KABILA 0001317321652 KHAIRUL FAUZAN LANTONI 12/2/2008 L
21100201 KABILA 0001317362714 ENDRO 10/1/1982 L
21100201 KABILA 0001317363838 ZIHAN KAMSIA 6/12/1989 P
21100201 KABILA 0001317365199 REYHAN ENDRO 12/24/2012 L
21100201 KABILA 0001317366731 SATRIA MAKRUF 4/20/1954 P
21100201 KABILA 0001317481446 MOH. SYAHRUL H. NASIR 4/25/2014 L
21100201 KABILA 0001318106169 SITI NAHDALYA LAPANANDA 3/26/2011 P
21100201 KABILA 0001318432443 maryam soga 9/15/1985 P
21100201 KABILA 0001318733673 ALSA KHALILA MBUINGA 5/22/2012 P
21100201 KABILA 0001318743461 HASNI DANIAL 5/5/1956 P
21100201 KABILA 0001319126916 nanang hulukati 8/5/1975 P
21100201 KABILA 0001319541614 RAHMAT ASYARI HUSAIN 3/1/2014 L
21100201 KABILA 0001321582994 shafwan p. a. ligawa 3/11/2014 L
21100201 KABILA 0001321751182 ALIMUDIN JASIN 7/3/1982 L
21100201 KABILA 0001322401072 MERYWATI DUNGGA, SE 10/19/1992 P
21100201 KABILA 0001323518163 ASNI JUSUF 5/30/1969 P
21100201 KABILA 0001323518894 NURLELA LABACO 1/23/2001 P
21100201 KABILA 0001323692043 PURNASARI MERTOSONO 4/14/1995 P
21100201 KABILA 0001324171269 MOHAMAD MARTEGROMO 12/19/1990 L
21100201 KABILA 0001324173576 nurfazriani 10/2/1993 P
21100201 KABILA 0001326338831 KURNIYAWAN S. DATAU 5/11/2008 L
21100201 KABILA 0001328657747 athar amubarak adadau 6/20/2014 L
21100201 KABILA 0001379784701 CUT MUTIA JUSUF 11/30/1998 P
21100201 KABILA 0001379786668 MAARIFAT JUSUF 2/15/2002 L
21100201 KABILA 0001380949648 OLIVIA NATALIA ABDUL 5/25/1994 P
21100201 KABILA 0001381108375 NAFIZAH ALIYA M. ALYAFIE 1/15/2013 P
21100201 KABILA 0001381516727 friskawati nikmati 5/6/1987 P
21100201 KABILA 0001382167631 AMELIA MOHAMAD 4/6/2001 P
21100201 KABILA 0001382172142 ADITYA MOHAMAD 12/17/2003 L
21100201 KABILA 0001382288973 MUHAMAD DIMAS HABIBIE 5/23/2013 L
21100201 KABILA 0001382786324 MOHAMAD RIADY PANIGORO 2/29/1988 L
21100201 KABILA 0001382818509 SALMA OTOLOMO 5/11/1971 P
21100201 KABILA 0001382818994 RABIATUL ADWIYA A. SAUBI 12/25/1996 P
21100201 KABILA 0001382833765 zul kasim 7/2/2011 L
21100201 KABILA 0001384203969 SITI NURAIN TULIABU 2/16/2002 P
21100201 KABILA 0001384204072 SITI NURJANA TULIABU 2/16/2002 P
21100201 KABILA 0001384701715 SRI AIRA YANTU 9/21/2009 P
21100201 KABILA 0001386345543 SYAFRUDIN UDOKI 1/6/1986 L
21100201 KABILA 0001386608883 FITRIA YAHYA 6/6/1986 P
21100201 KABILA 0001386610143 PARAMITA AHMAD 3/28/1987 P
21100201 KABILA 0001386610762 MAYKEL MOPANGGA 2/2/1990 L
21100201 KABILA 0001386611469 MOHAMAD ZULFIKAR NUR 3/18/2014 L
21100201 KABILA 0001386612009 RAHMAWATI IGIRISA 2/27/1984 P
21100201 KABILA 0001386612617 RIFDA HIODA 1/8/2003 P
21100201 KABILA 0001386613179 FATHAN HIODA 5/6/2007 L
21100201 KABILA 0001386614597 MASPA ALI 7/5/1979 P
21100201 KABILA 0001386616296 MURSALIM MALAPO 1/17/2009 L
21100201 KABILA 0001386616691 HUSAIN HUNTA 4/26/1961 L
21100201 KABILA 0001386617152 ANDRIYANTO HUNTA 5/16/2000 L
21100201 KABILA 0001386617894 RAFI S. NUR 5/2/2009 L
21100201 KABILA 0001386621358 JOIS BAKARI 8/17/1981 L
21100201 KABILA 0001386624622 RISNAWATI USMAN 1/9/1965 P
21100201 KABILA 0001386624947 SISWANTO LATIF 1/3/2001 L
21100201 KABILA 0001386625263 SILVANA YUSUF 3/19/2000 P
21100201 KABILA 0001386625724 FARHAN HIODA 7/21/2013 L
21100201 KABILA 0001386626501 MEYDITA ANGGRAINI KUNAI 5/9/2014 P
21100201 KABILA 0001386630551 HARIYATI ULOLI 10/10/1989 P
21100201 KABILA 0001386631001 IBRAHIM HASAN 5/19/2013 L
21100201 KABILA 0001386631888 ASNA ADAM 7/20/1952 P
21100201 KABILA 0001386633396 ANWAR IGIRISA 9/1/1995 L
21100201 KABILA 0001386633521 RIZAL HASAN 9/27/1987 L
21100201 KABILA 0001386633723 NARTI SUE 3/28/1984 P
21100201 KABILA 0001386634285 NURAIN SUMOYONG 5/25/2005 P
21100201 KABILA 0001386691132 MOHAMAD FAZRI ABDULLAH 10/2/1989 L
21100201 KABILA 0001386691165 YENRI LALU 12/20/1986 L
21100201 KABILA 0001386691222 RIFKY ADITYA IGIRISA 12/2/1997 L
21100201 KABILA 0001386691301 AFANDI NUSI 6/12/1995 L
21100201 KABILA 0001386691402 ASMA LALU 1/30/1966 P
21100201 KABILA 0001386691547 RISKA KAMALI 3/10/1998 P
21100201 KABILA 0001386691615 SULEMAN S LIBUNELO, SKM 11/5/1987 L
21100201 KABILA 0001386691659 PUTRA INCELOGA 7/7/2009 L
21100201 KABILA 0001386691716 RAMLAN LAYUHIBU 12/30/1962 L
21100201 KABILA 0001386691885 MOH. SAHRUL B. DIA 10/21/2013 L
21100201 KABILA 0001386692144 RASIMA YANTU 1/24/1958 P
21100201 KABILA 0001386692379 NURDIN LACOMPO 2/6/1943 L
21100201 KABILA 0001386977501 MAHANI BAGI 5/8/1966 P
21100201 KABILA 0001386978028 HASAN ZAKARIA 1/15/1957 L
21100201 KABILA 0001386978849 MARYAM HALADJA 3/1/1953 P
21100201 KABILA 0001386979402 RUDI HUNTA 1/23/1961 L
21100201 KABILA 0001386985814 IYAM MUHARAM 10/15/1981 P
21100201 KABILA 0001386986758 FERAWATI MONOARFA 11/17/2003 P
21100201 KABILA 0001386988209 DEWI PATEDA 4/16/1992 P
21100201 KABILA 0001386989493 NUR HIZRAWATI PAKAYA 1/5/2001 P
21100201 KABILA 0001386991326 MUH IRFAN AHMAD 4/29/2014 L
21100201 KABILA 0001387000236 KIVAN MANTUNE 6/26/1966 P
21100201 KABILA 0001387003318 NURAIN ABAS 7/14/1991 P
21100201 KABILA 0001387005197 ANDRIANTO PARENGKUAN 11/18/1994 L
21100201 KABILA 0001387009192 NURDIN MANTU 5/12/1965 L
21100201 KABILA 0001387010092 FANDY R AHMAD 3/4/1985 L
21100201 KABILA 0001387011892 JAMALUDIN AHMAD 9/3/2010 L
21100201 KABILA 0001387013556 DJAFAR ALI 7/1/1941 L
21100201 KABILA 0001387014129 KARTIN PAKAYA 8/12/1946 P
21100201 KABILA 0001387014715 WARMAN ALI 7/9/1996 L
21100201 KABILA 0001387015255 MEYLAN AFRIANSYAH 5/12/2007 P
21100201 KABILA 0001387015997 MOHAMAD AL HABYI 1/27/2010 L
21100201 KABILA 0001387017909 NUR AISYA MALE 7/4/2004 P
21100201 KABILA 0001387018642 SALMA SALIM 2/8/1973 P
21100201 KABILA 0001387019733 MAYARTIKA MANTU 5/30/1992 P
21100201 KABILA 0001387020093 IRFAN BOTUTIHE 2/23/1980 L
21100201 KABILA 0001387020712 SHAFA ZAHKIYYAH TAHIR 11/29/2013 P
21100201 KABILA 0001387025357 SARIPUDIN ADAM 11/21/1981 L
21100201 KABILA 0001387026213 OLIVIA ADAM 7/29/2008 P
21100201 KABILA 0001387027023 TUNE BOTUTIHE 3/11/1954 L
21100201 KABILA 0001387029385 ZELINPIA LASIMPALA 1/4/1996 P
21100201 KABILA 0001387033132 ZUHARIYAH SUDURI 2/23/1977 P
21100201 KABILA 0001387034695 HAMID IGIRISA 9/15/1961 L
21100201 KABILA 0001387036203 TITIN ALI 3/15/1985 P
21100201 KABILA 0001387038183 NUR SADIIAH PUTRI PATRISIA SAGA 5/5/2014 L
21100201 KABILA 0001387038543 EMILIA LADIKU 3/1/1986 P
21100201 KABILA 0001387038881 AL VIYANSAH MUSTAPA 10/11/2012 L
21100201 KABILA 0001387040106 MOH. SATRIO ABDULAH 3/2/2014 L
21100201 KABILA 0001387040523 AHDIN BOUTI 2/22/1970 L
21100201 KABILA 0001387040793 HASNIA AMBO 5/15/1970 P
21100201 KABILA 0001387041096 MELAWATI BOUTI 3/26/1999 P
21100201 KABILA 0001387041489 MUHAJRIN BOUTI 2/24/2002 L
21100201 KABILA 0001387043583 RAHMAN ABDULLAH 8/12/1988 L
21100201 KABILA 0001387043886 AMIR POLAMOLO 3/5/1968 L
21100201 KABILA 0001387044268 CRISTIAN POLAMOLO 9/30/1988 L
21100201 KABILA 0001387044652 RIYANTI POLAMOLO 9/11/1991 P
21100201 KABILA 0001387044933 ARIKA POLAMOLO 8/13/2001 P
21100201 KABILA 0001387045269 MELDA WATI GOBEL 3/20/1994 P
21100201 KABILA 0001387046665 IMAM NABU 1/1/1990 L
21100201 KABILA 0001387047036 HARDIKA SAPUTRA NABU 1/6/2009 L
21100201 KABILA 0001387048296 HASNI ABDUL 5/5/1970 P
21100201 KABILA 0001387048601 FAJRUL LALU 10/28/1991 L
21100201 KABILA 0001387048847 NARAYA ABIDJU 9/22/2012 P
21100201 KABILA 0001387049455 NUR SYAIRAH ANNAJLA LALU 5/23/2014 L
21100201 KABILA 0001387050658 MARYAM LALU 2/10/1935 P
21100201 KABILA 0001387051345 HAPSA LANIYO 1/5/1976 P
21100201 KABILA 0001387051885 SINATRIYA 12/10/1992 P
21100201 KABILA 0001387052379 ZUBAIR DAUD 4/1/1948 L
21100201 KABILA 0001387052897 ERNI KADIR 2/3/1960 P
21100201 KABILA 0001387053573 HARUN SABIHI 4/4/1966 L
21100201 KABILA 0001387054754 SEPTIAWAN SABIHI 9/16/1997 L
21100201 KABILA 0001387056148 SYAHRUL TONGKONOO 5/25/1977 L
21100201 KABILA 0001387056453 HASNA TEYEBU 4/6/1979 P
21100201 KABILA 0001387056745 MEYDI FANTRI TONGGKONOO 10/11/2003 P
21100201 KABILA 0001387057072 SRI MONALISA TONGKONOO 5/24/2007 P
21100201 KABILA 0001387057476 ASNA BOTUTIHE 8/25/1958 P
21100201 KABILA 0001387057724 RIVALDI BRAHMANA PUTRA 5/21/2003 L
21100201 KABILA 0001387058152 FIRMAN FITRAH SABIHI 12/27/2000 L
21100201 KABILA 0001387058422 MOH. DZIKRILLAHI BOTUTIHE 7/20/2010 L
21100201 KABILA 0001387058668 MOHAMAD TAUFIK SABIHI 10/23/2003 L
21100201 KABILA 0001387059006 OKTAVIANI CITRA SABIHI 10/13/2009 L
21100201 KABILA 0001387059221 KARSUM NUSA 3/4/1949 P
21100201 KABILA 0001387059737 TRI AINUN AGUSALEM 4/10/2013 P
21100201 KABILA 0001387060569 SITI FATIMAH AZZAHRA BOTUTIHE 3/14/2014 P
21100201 KABILA 0001387061032 SITI NURFADILLAH TONGKONOO 3/19/2013 P
21100201 KABILA 0001387061324 RAMADANI MAKSUM 10/5/2005 L
21100201 KABILA 0001387062099 SELVI HUDJULI 6/26/1972 P
21100201 KABILA 0001387063045 MOHAMAD ALFARO SYAPUTRA EMPI 10/9/2013 L
21100201 KABILA 0001387064079 SURIYATI YANTU 6/1/1957 P
21100201 KABILA 0001387064542 YAHYA ABDULLAH 1/21/1962 L
21100201 KABILA 0001387065159 ASNAWIR RAHIM 6/2/1983 L
21100201 KABILA 0001387065475 AMIRUDIN EMPI 3/13/1992 L
21100201 KABILA 0001387065881 YURNINGSI ABDULLAH 6/28/1994 P
21100201 KABILA 0001387066228 GITA SEPTIANINGSIH ABDULAH 9/17/2002 P
21100201 KABILA 0001387067049 WARNI HULIMA 7/17/1960 P
21100201 KABILA 0001387067275 NURLAILA S MAKU 3/14/1985 P
21100201 KABILA 0001387069266 RAFA AHMAD 5/5/2014 L
21100201 KABILA 0001387069481 ASRAN ISMAIL 5/12/1960 L
21100201 KABILA 0001387070436 ASMA INAKU 10/19/1978 P
21100201 KABILA 0001387070752 UMAR DJUMA 12/12/1943 L
21100201 KABILA 0001387070954 TRISUSANTI UMAR 2/13/1988 P
21100201 KABILA 0001387071235 YANTO PASILIA 1/23/1972 L
21100201 KABILA 0001387071459 MUHAMAD SAHRUL PASILIA 1/12/2002 L
21100201 KABILA 0001387071674 SITI KHADIJAH PASILIA 9/29/2005 P
21100201 KABILA 0001387071909 HENI USMAN 12/15/1965 P
21100201 KABILA 0001387072135 NINING KARIM 4/1/1983 P
21100201 KABILA 0001387072765 RENITA ABIDJU 7/8/2004 P
21100201 KABILA 0001387072978 FIRMANSYAH ABIDJU 8/12/2007 L
21100201 KABILA 0001387073182 ZENAB ABIDJU 8/16/2009 P
21100201 KABILA 0001387073428 MOH. FAREL KARIM 7/3/2007 L
21100201 KABILA 0001387073597 RATNA USMAN 12/26/1944 P
21100201 KABILA 0001387073812 RAHMAT SYAWAL 3/6/1986 L
21100201 KABILA 0001235460262 NOVAL ADAM 11/24/1992 L
21100201 KABILA 0001235460273 NOVAL TAHIR 11/17/1991 P
21100201 KABILA 0001235460284 NOVARISKA SULEMAN 11/26/1997 P
21100201 KABILA 0001235460295 NOVI SILVANA DIANGE 11/8/2000 P
21100201 KABILA 0001235460306 NOVITA LALU 11/1/1999 P
21100201 KABILA 0001235460317 NOVITA RAHMAN 11/10/1990 P
21100201 KABILA 0001235460328 NOVITALIA SULEMAN 11/29/2000 P
21100201 KABILA 0001235460339 NUBAID ABDILLAH MASSA 2/23/2008 L
21100201 KABILA 0001235460341 NUR AIDIL ISHAK 12/8/2008 P
21100201 KABILA 0001235460352 NUR AZIZAH HAKIM 10/27/2007 P
21100201 KABILA 0001235460385 NUR INTAN AKUNA 12/23/2003 P
21100201 KABILA 0001235460396 NUR LAILA DJAFAR 5/5/1975 P
21100201 KABILA 0001235460407 NUR WAHIT KOBISI 11/8/1995 P
21100201 KABILA 0001235460418 NUR'AIN ADAM 5/15/1995 P
21100201 KABILA 0001235460429 NUR'AIN NTOI 8/7/1992 P
21100201 KABILA 0001235460453 NURDIN PALENCOI 12/8/1968 L
21100201 KABILA 0001235460464 NURFADIHLA DJULAINI 7/18/1996 P
21100201 KABILA 0001235460475 NURFADILAH ANGGRAINI ABADA 6/20/2002 P
21100201 KABILA 0001235460486 NURFADILAH MARDANI 11/10/2006 P
21100201 KABILA 0001235460633 SANTO BOTUTIHE 11/12/1992 L
21100201 KABILA 0001235460644 SAPRIL NAPU 4/24/1987 L
21100201 KABILA 0001235460655 SARDIN MOOPONU 2/27/2000 L
21100201 KABILA 0001235460688 SARINCE SAMON 2/7/1949 P
21100201 KABILA 0001235460699 SARINTJE G.RAHIM 7/12/1952 P
21100201 KABILA 0001235460701 SARIPA MOLI 7/7/1935 P
21100201 KABILA 0001235460723 SARLOCE TOHOPI 12/28/1969 P
21100201 KABILA 0001235460734 SARMILA DJIBU 5/4/2002 P
21100201 KABILA 0001235460756 SARTIKA JAFAR 3/9/1995 P
21100201 KABILA 0001235460767 SARTIN ADAM 1/12/1953 P
21100201 KABILA 0001235460778 SARTIN HULOPI 11/7/1988 P
21100201 KABILA 0001235460802 SATIRA HASAN 1/5/1953 P
21100201 KABILA 0001235460813 SAVITRI NULANDRI GOBEL 4/27/1995 P
21100201 KABILA 0001235460824 SEDE BAU 7/1/1927 P
21100201 KABILA 0001235460835 SELVI RAJAK 4/15/2004 P
21100201 KABILA 0001235460868 SELVIANA ULOLI 9/2/1984 P
21100201 KABILA 0001235460879 SERLI YUSUF 7/1/1979 P
21100201 KABILA 0001235460881 SILVANA ISLIM 2/3/2001 P
21100201 KABILA 0001235460903 SISPAWATI TUDJAENA 8/5/1988 P
21100201 KABILA 0001235460914 SITI AULIA USMAN 6/6/2001 P
21100201 KABILA 0001235460925 SITI HARYATI 10/24/1983 L
21100201 KABILA 0001235460936 SITI MAGFIRA LIMEHU 5/5/2004 P
21100201 KABILA 0001235460958 SITI NUR AULIA R. AKUBA 7/26/2012 P
21100201 KABILA 0001235460969 SITI NURKHALIZA DJAMALU 11/13/2000 P
21100201 KABILA 0001235460971 SITI RAHMATIA DJAMALU 11/18/2002 P
21100201 KABILA 0001235465796 FATMA IBRAHIM 4/12/1973 P
21100201 KABILA 0001235487115 HERMAN ABAS 11/10/1986 L
21100201 KABILA 0001235487126 DEWI ILATO 5/5/1987 P
21100201 KABILA 0001235487137 PUTRI ABAS 1/21/2008 P
21100201 KABILA 0001235487148 SYAFRUDIN SUAIB 4/25/1981 L
21100201 KABILA 0001235487159 WIRANTI MOHUNE 12/3/1982 P
21100201 KABILA 0001235487161 AGIL SUAIB 4/11/2006 L
21100201 KABILA 0001235487183 YANCE YASIN 12/31/1965 L
21100201 KABILA 0001235487194 BONI AKUBA 9/19/1960 P
21100201 KABILA 0001235487205 RAMLA YASIN 1/11/1998 P
21100201 KABILA 0001235487216 SAZDIN YASIN 4/24/1929 L
21100201 KABILA 0001235487238 SUPARNO JADMIKO 10/1/1972 L
21100201 KABILA 0001235487249 SELVI YASIN 6/10/1970 P
21100201 KABILA 0001235532521 ILHAM H. TADU 5/20/2007 L
21100201 KABILA 0001235532688 RINDI RIYANI YUSUF 1/16/2007 P
21100201 KABILA 0001235532701 PITRIYANTI NUHURIJA 10/25/1979 P
21100201 KABILA 0001235532712 SITI MIA SALEH 7/18/2005 P
21100201 KABILA 0001235532767 MARJUN AHMAD 9/9/1953 L
21100201 KABILA 0001235532857 PERIYANTO AHMAD 9/3/1995 L
21100201 KABILA 0001235532868 SISKAWATI AHMAD 3/22/1998 P
21100201 KABILA 0001235532879 ISMAIL ABIDJU 7/1/1959 L
21100201 KABILA 0001235532881 HADIDJAH ABIDJU 6/2/1960 P
21100201 KABILA 0001235532892 ROMIN ISMAIL 9/10/1975 L
21100201 KABILA 0001235532903 WIWIN ISMAIL 7/1/1980 P
21100201 KABILA 0001235532914 UTEN ISMAIL 7/1/1982 L
21100201 KABILA 0001235532925 NURAIN ABIDJU 10/17/2002 P
21100201 KABILA 0001235532947 SUSMAN IGIRISA 6/24/1972 P
21100201 KABILA 0001235532958 WINDA AYUBA 5/10/1992 P
21100201 KABILA 0001235532982 SUKRI AYUBA 8/19/1986 L
21100201 KABILA 0001235532993 HARTATI YUSUF 11/10/1971 P
21100201 KABILA 0001235533015 RAMAN MAHMUD 1/15/1960 L
21100201 KABILA 0001235533026 METI ADAM 8/4/1965 P
21100201 KABILA 0001235533048 HASANAWATI ISMAIL 1/6/1986 P
21100201 KABILA 0001235533072 SUWARDI ABIDJU 12/7/1973 L
21100201 KABILA 0001235533083 ASNI DANIAL 5/18/1973 P
21100201 KABILA 0001235533094 FADLI ABIDJU 6/18/1999 L
21100201 KABILA 0001235533105 SILFANI ABIDJU 3/4/2001 P
21100201 KABILA 0001235533116 SUDIN AHMAD 8/8/1945 L
21100201 KABILA 0001235533127 HASANA ISMAIL 7/15/1945 P
21100201 KABILA 0001235533138 IRAWATI AHMAD 8/5/1958 P
21100201 KABILA 0001235533149 SAIPUL AHMAD 5/11/1977 L
21100201 KABILA 0001235533151 YULIANA AHMAD 3/23/1979 P
21100201 KABILA 0001235533162 ABDULAH NUAYI 10/30/1962 L
21100201 KABILA 0001235533173 RABIA ISMAIL 9/10/1971 P
21100201 KABILA 0001235533184 RAHMAWATI NUAYI 10/14/2006 P
21100201 KABILA 0001235533195 AGENO BAKARI 9/10/1952 L
21100201 KABILA 0001235533206 ZAKARIA LAISA 3/21/1953 P
21100201 KABILA 0001235533217 FEBRIANA LAISA 2/2/1996 P
21100201 KABILA 0001235533228 FIRDAUS DJAFAR 4/15/1985 L
21100201 KABILA 0001235533239 RISNA ASUGE 6/24/1980 P
21100201 KABILA 0001235533241 PUTRI OTOLOMO 3/15/2003 P
21100201 KABILA 0001235533252 NURHAYATI OTOLOMO 3/9/2005 P
21100201 KABILA 0001235546616 MARYAM IJA 9/5/1972 P
21100201 KABILA 0001235547281 YACOB MUHAMAD 10/28/1976 L
21100201 KABILA 0001235547292 NIRMA ALIBASA 6/22/1980 P
21100201 KABILA 0001235547303 SUCI MAHARANI MOHAMAD 7/28/2005 P
21100201 KABILA 0001235547314 PEBRIYANTO AHMAD 2/9/1991 L
21100201 KABILA 0001235547325 YUYUN ALIBASA 7/20/1977 P
21100201 KABILA 0001235547336 MOH. ANDIKA PRATAMA 4/28/2008 L
21100201 KABILA 0001235547347 YASIN ABIDJU 5/20/1960 L
21100201 KABILA 0001235547358 DJURIA SUPU 6/1/1965 P
21100201 KABILA 0001235547369 RAMLA ABIDJU 6/11/1994 P
21100201 KABILA 0001235547371 WAHYU ABIDJU 3/31/2002 L
21100201 KABILA 0001235547382 USMAN DJAFAR 3/10/1976 L
21100201 KABILA 0001235547393 YULIANISA DJAFAR 7/27/2003 P
21100201 KABILA 0001235547404 AWIN YUSUF 12/27/1980 L
21100201 KABILA 0001235547415 SURIYANTI MOBI 11/4/1980 P
21100201 KABILA 0001235547426 RAHMA YUSUF 11/5/2002 P
21100201 KABILA 0001235548315 PANDRI AKUB 2/5/1991 L
21100201 KABILA 0001235548495 JUWITA GANI 1/22/2002 P
21100201 KABILA 0001235551555 KASMAN MOHAMAD 8/16/1989 L
21100201 KABILA 0001235563569 HASNA UNGGATI 9/2/1967 P
21100201 KABILA 0001235577363 SUPRIANI JADMIKO 12/8/1999 P
21100201 KABILA 0001235577374 SRI DELSY JADMIKO 11/25/2002 P
21100201 KABILA 0001235577385 ROBIN NENO 2/13/2007 L
21100201 KABILA 0001235577431 SANTI YUSUF 10/27/1982 P
21100201 KABILA 0001235577464 RIDWAN HULUKATI 9/30/1972 L
21100201 KABILA 0001235577475 FATRA SAMON 12/18/1975 P
21100201 KABILA 0001235577486 AZHAR HULUKATI 6/6/1999 L
21100201 KABILA 0001235577519 SUWARDI OMBI 12/10/1981 L
21100201 KABILA 0001235577598 AGUS TAMBIYO 8/6/1975 L
21100201 KABILA 0001235577609 YULIN RAHMAN 1/1/1979 P
21100201 KABILA 0001235577611 FRANGKI TAMBIYO 3/7/1998 L
21100201 KABILA 0001235577622 RIFALDO TAMBIYO 6/7/2003 L
21100201 KABILA 0001235577633 SITI NURAIN TAMBIYO 9/13/2004 P
21100201 KABILA 0001235577644 KUJA HUNTA 5/6/1942 L
21100201 KABILA 0001235577734 MOH. FIFKI HAMZAH 4/30/2008 L
21100201 KABILA 0001235577767 YUNITA ADAM 6/20/1984 P
21100201 KABILA 0001235577791 LITI PARENGKUAN 5/5/1959 L
21100201 KABILA 0001235577802 KIFAN MANTUNE 7/26/1966 P
21100201 KABILA 0001235577813 FAISAL PARENGKUAN 3/20/1989 L
21100201 KABILA 0001235577824 FIJLI PARENGKUAN 11/18/1995 L
21100201 KABILA 0001235577835 RONI MIU 5/27/1959 L
21100201 KABILA 0001235577868 NURDIN TANGAHU 7/15/1969 L
21100201 KABILA 0001235577879 ROSNA YANTU 10/15/1969 P
21100201 KABILA 0001235577881 HARIYANTO TANGAHU 10/30/1988 L
21100201 KABILA 0001235577892 HAPRIYANTO TANGAHU 10/30/1994 L
21100201 KABILA 0001235602449 FEMI ULOLI 10/15/1969 P
21100201 KABILA 0001235602473 FITRI AHMAD 9/23/1979 P
21100201 KABILA 0001235602517 GRASELA RATUWELA 2/22/2010 P
21100201 KABILA 0001235602528 HADIDJAH BAKARI 6/5/1955 P
21100201 KABILA 0001235602541 HADIJAH R. MIU 7/1/1956 P
21100201 KABILA 0001235602552 HADIJAH YAHYA 11/10/1995 P
21100201 KABILA 0001235602574 HAIRUL USMAN 6/15/1966 L
21100201 KABILA 0001235602585 HAIRUN BAKARI 7/1/1959 P
21100201 KABILA 0001235602596 HAJARA PAKAYA 7/10/1959 L
21100201 KABILA 0001235602618 HAMZAH LUKUM 11/25/1957 L
21100201 KABILA 0001235602631 HAPIZULLAH AMIN HULOPI 5/24/1988 L
21100201 KABILA 0001235602653 HAPSA POLINE 9/28/1967 P
21100201 KABILA 0001235602721 HASIM USMAN 12/31/1948 L
21100201 KABILA 0001235602798 HJ DINTJE H. ULOLI 6/16/1943 P
21100201 KABILA 0001235602809 HOLLA MAKU 12/24/1975 P
21100201 KABILA 0001235602822 IBRAHIM ABDULLAH 5/2/2005 L
21100201 KABILA 0001235602833 IBRAHIM KOEM 8/17/1969 L
21100201 KABILA 0001235602855 IBRAHIM MARUF 11/26/1990 L
21100201 KABILA 0001235602866 IDA RAHMAN 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001235602877 IKO HUNTA 2/1/1956 L
21100201 KABILA 0001235602888 INDAH ADAM 8/2/1958 P
21100201 KABILA 0001235602899 INTON OLII 3/30/1982 L
21100201 KABILA 0001235602912 IRSAN Y. BAKARI 11/16/1998 L
21100201 KABILA 0001235602934 ISMAIL DATAU 7/12/1968 L
21100201 KABILA 0001235602967 ISMAIL L. MAKU 6/15/1957 L
21100201 KABILA 0001235602991 ISWAN UMAR 10/10/1988 L
21100201 KABILA 0001235603002 IWAN R. MIU 7/1/1970 L
21100201 KABILA 0001235603013 IWAN YAHYA 7/20/1984 L
21100201 KABILA 0001235603024 IYAM MATOKA 4/4/1974 P
21100201 KABILA 0001235603035 IYAN USMAN 7/16/1980 L
21100201 KABILA 0001235603046 IYUT ANTUTA 4/10/1975 P
21100201 KABILA 0001235603081 JEIN S. NUNU 1/11/1982 P
21100201 KABILA 0001235603136 KAPSUM YAHYA 6/20/1991 P
21100201 KABILA 0001235603147 KARDIAT MUSTAPA 5/28/1985 L
21100201 KABILA 0001235603171 KARTIN RAHMAN 8/2/1951 P
21100201 KABILA 0001235603226 KUSNAN 12/24/1954 L
21100201 KABILA 0001235603248 LIAN YAHYA 1/10/1985 P
21100201 KABILA 0001235607118 MUCHTAR AKASE 3/22/1975 L
21100201 KABILA 0001235607129 LENI HARUN 9/10/1976 P
21100201 KABILA 0001235607131 TAMRIN UMAR 7/12/1945 L
21100201 KABILA 0001235607142 HASANAH HARUN 9/15/1948 P
21100201 KABILA 0001235607153 NURNANINGSIH SUMAGA 2/7/1974 P
21100201 KABILA 0001235607164 SITI OLIVIA USMAN 6/3/1997 P
21100201 KABILA 0001235607175 MOH. ADITYA FIRMANSYAH 9/8/1999 L
21100201 KABILA 0001235607186 MUS IBRAHIM 5/26/1966 L
21100201 KABILA 0001235607197 SALMA TALIB 9/21/1963 P
21100201 KABILA 0001235607208 RAHMA IBRAHIM 1/4/1991 P
21100201 KABILA 0001235607219 DAUD TAHIR 6/12/1947 L
21100201 KABILA 0001235607221 ROSMIN CONO 7/12/1953 P
21100201 KABILA 0001235607232 MARGARETA TAHIR 12/4/1980 P
21100201 KABILA 0001235607243 OLIN TAHIR 2/7/1983 P
21100201 KABILA 0001235607254 FISKAWATI TAHIR 7/24/1992 P
21100201 KABILA 0001235607265 JUSRAN MOUKO 12/23/1985 L
21100201 KABILA 0001235607276 OLIS DAUD 8/22/1985 P
21100201 KABILA 0001235607287 SASKIA R. MOUKO 10/8/2007 P
21100201 KABILA 0001235607298 IDRIS DJAMIL 7/1/1934 L
21100201 KABILA 0001235607309 NETI AKUNA 8/15/1951 P
21100201 KABILA 0001235607311 METI NUSI 6/11/1962 L
21100201 KABILA 0001235607322 ROSDIANA YUSUF 7/28/1984 P
21100201 KABILA 0001235607333 NURJANAH ABDULAH 8/8/1991 P
21100201 KABILA 0001235607344 ARU BALAHIYA 6/7/1947 L
21100201 KABILA 0001235607355 SAIRA BAUDI 7/18/1956 P
21100201 KABILA 0001235607366 ISWAN BALAHIYA 4/14/1985 L
21100201 KABILA 0001235607377 SALMA BALAHIYA 11/4/1987 P
21100201 KABILA 0001235607388 HUNI BALAHIYA 7/31/1952 P
21100201 KABILA 0001235607399 RUKMIN DINA 10/25/1991 P
21100201 KABILA 0001235607401 RAHMAD DINA 11/9/1993 L
21100201 KABILA 0001235607423 ABDUL MALIK DINA 2/1/2006 L
21100201 KABILA 0001235607434 HASNA SODE 4/7/1993 P
21100201 KABILA 0001235607445 FAJRIA SODE 12/8/2005 P
21100201 KABILA 0001235607456 ABDUL RAHMAN HAJI 4/10/1945 L
21100201 KABILA 0001235607478 RUSTAM ABDURAHMAN 11/27/2005 L
21100201 KABILA 0001235607489 OLAN GAIB 1/6/1988 P
21100201 KABILA 0001235607491 ALFIN ABDURAHMAN 2/13/2008 L
21100201 KABILA 0001235607502 SYAWAL HUSAIN 12/6/2002 L
21100201 KABILA 0001235607513 SYABRUN HUSAIN 4/13/2004 L
21100201 KABILA 0001235607546 MUTIA ADAM 12/27/2007 P
21100201 KABILA 0001235607557 THOMAS D. KOLONDAM 12/7/1977 L
21100201 KABILA 0001235607568 ALDI D. KOLONDAM 1/1/2006 L
21100201 KABILA 0001235607579 ISMAIL LUKMAN 12/25/1958 L
21100201 KABILA 0001235607581 ANCE AHMAD 5/7/1960 P
21100201 KABILA 0001235607592 ISWAN LUKMAN 7/14/1984 L
21100201 KABILA 0001235607603 NORMA YUSUF 3/16/1985 P
21100201 KABILA 0001235607614 MOH. ABD. RIFKI 5/3/2006 L
21100201 KABILA 0001235607625 SUKA AHMAD 10/17/1943 L
21100201 KABILA 0001235607682 HENDRIK BAKARI 12/9/1990 L
21100201 KABILA 0001235607761 YUSUF IBRAHIM 11/1/1968 L
21100201 KABILA 0001235607772 ARMIN POLAMOLO 5/6/1969 P
21100201 KABILA 0001235607794 RAHMANTO IBRAHIM 7/10/1991 L
21100201 KABILA 0001235607805 AZIZ PIKOLI 1/22/1953 L
21100201 KABILA 0001235607816 RATNA KARIM 2/17/1958 P
21100201 KABILA 0001235607827 HAJIJAH DJAFAR 7/21/1942 P
21100201 KABILA 0001235607838 RAHMAN ADAM 3/27/1973 L
21100201 KABILA 0001235607849 MONIRA IBRAHIM 7/24/1974 P
21100201 KABILA 0001235607851 ST. NURHIDAYAH ADAM 1/1/2002 P
21100201 KABILA 0001235607862 NAZIFAH ADAM 8/7/2008 P
21100201 KABILA 0001235607873 YUNUS LASUNTU 7/5/1948 L
21100201 KABILA 0001235607884 NASIR ISMAIL 2/12/1987 L
21100201 KABILA 0001235607895 IRAWATI SULEMAN 11/9/1977 P
21100201 KABILA 0001235607906 SAFRUDIN ISMAIL 10/6/1998 L
21100201 KABILA 0001235607917 YAHYA ISMAIL 8/5/2001 L
21100201 KABILA 0001235607939 FATMAWATI ULOLI 5/1/2000 P
21100201 KABILA 0001235607952 ARMAN TALIB 1/29/1957 L
21100201 KABILA 0001235607963 SALMA HAJI 10/7/1959 P
21100201 KABILA 0001235607974 REFLI TALIB 6/11/1989 L
21100201 KABILA 0001235607985 HARJON ABDULLAH 4/8/1977 L
21100201 KABILA 0001235607996 NON ABDURAHMAN 4/21/1981 P
21100201 KABILA 0001235608007 ABUBAKAR THALIB 9/23/1935 L
21100201 KABILA 0001235608018 ARFAN THALIB 3/12/1969 L
21100201 KABILA 0001235608029 NURDIANA KATILI 5/1/1946 P
21100201 KABILA 0001235608031 SURATMI KATILI 12/10/1970 P
21100201 KABILA 0001235608042 ABD. ZAKIR PRILI 8/10/1974 L
21100201 KABILA 0001235608053 HERLINA PANIGORO 3/8/1975 P
21100201 KABILA 0001235608064 ABD. SALEH PRILI 1/3/1998 L
21100201 KABILA 0001235608075 ZENAB HAJI 11/2/1951 P
21100201 KABILA 0001235608086 RONAL ALI BASAH 11/10/1981 L
21100201 KABILA 0001235608097 RAHAMA ISMAIL 7/1/1974 P
21100201 KABILA 0001235608108 MUKMIN ISMAIL 10/19/1968 P
21100201 KABILA 0001235608119 YUSNA ISAH 12/29/1969 P
21100201 KABILA 0001235608121 ARIF BUDIMAN YUNIOR PULUK 7/4/2003 L
21100201 KABILA 0001235608132 RIA USMAN 12/27/1999 P
21100201 KABILA 0001235608143 LIA USMAN 3/21/2004 P
21100201 KABILA 0001235608154 ARFI YUDI HUSENG 9/4/2004 L
21100201 KABILA 0001235608165 ASNI ISA 6/25/1975 P
21100201 KABILA 0001235608176 LISNA ISA 1/6/1972 P
21100201 KABILA 0001235608187 AMINA HUSAIN 7/9/1971 P
21100201 KABILA 0001235612733 YUSRIN ISMAIL 2/21/1979 L
21100201 KABILA 0001235615477 WINI PONGOLIU 8/6/1975 P
21100201 KABILA 0001235615488 FAZRIYANTO RAHIM 6/6/1989 L
21100201 KABILA 0001235615499 SITI FAMALIA RAHIM 7/6/1991 P
21100201 KABILA 0001235615501 SALHAN LAPANANDA 2/3/1965 L
21100201 KABILA 0001235615512 MOH. AULIA BAGU 6/15/2008 L
21100201 KABILA 0001235615523 ERMAWATI 5/11/1979 P
21100201 KABILA 0001235615534 NINGSI PAKAYA 2/21/1991 P
21100201 KABILA 0001235615545 ASYROFUL HAIDAR KALUY 10/21/2009 L
21100201 KABILA 0001235615556 KELVIN APRILKA HATIBIE 4/21/2012 L
21100201 KABILA 0001235615567 NASAR ALIYAPI 12/22/1955 L
21100201 KABILA 0001235615578 USMAN BIAHIMO 12/21/1959 L
21100201 KABILA 0001235615589 ETI HULUNGO 11/20/1965 P
21100201 KABILA 0001235615591 SUGIANTO BIGA 11/8/1974 L
21100201 KABILA 0001235615602 NIA ANGGRAINI BIGA 8/1/2007 P
21100201 KABILA 0001235615613 AZMA OKTAVIANI BIGA 10/19/2010 P
21100201 KABILA 0001235615624 LASWI 4/29/1984 P
21100201 KABILA 0001235615635 SAMSUDIN RANDA BUNGA 8/17/1962 L
21100201 KABILA 0001235615646 YOSPIN NAPU 3/21/1954 P
21100201 KABILA 0001235615657 MINARSI RANDA BUNGA 8/1/1990 P
21100201 KABILA 0001235615668 ANDI MUNIR 7/10/1982 L
21100201 KABILA 0001235615679 MOHAMMAD FIKRI HATIBIE 9/7/2004 L
21100201 KABILA 0001235615692 PUTRI PURNAMA HARUN 9/26/2004 P
21100201 KABILA 0001235615714 ZAINAL NALOLE 4/4/1975 L
21100201 KABILA 0001235615725 ZEINDRA NALOLE 4/14/2000 P
21100201 KABILA 0001235615736 RAHMAT NALOLE 3/14/2006 L
21100201 KABILA 0001235615747 SINDRIANI NALOLE 12/1/2007 P
21100201 KABILA 0001235615758 ALINI DILEMBA 11/5/1976 P
21100201 KABILA 0001235615769 USMAN G RAHIM 5/7/2003 L
21100201 KABILA 0001235615771 ELWIN ILHAM 12/19/1986 P
21100201 KABILA 0001235615782 DEA TURAHMA ISLIM 4/10/2005 P
21100201 KABILA 0001235615804 ISMAIL KAMSIA 12/2/1959 L
21100201 KABILA 0001235615837 ISWANTO HULUKATI 6/27/1979 L
21100201 KABILA 0001235615848 PUTRI ALISYA HULUKATI 8/8/2007 P
21100201 KABILA 0001235615861 RAHMAD HUMOLA 5/9/1994 L
21100201 KABILA 0001235615872 ADITYA HUMOLA 1/9/2004 L
21100201 KABILA 0001235615883 IDRUA PADJA 12/19/1966 L
21100201 KABILA 0001235615894 HARTIN DALANGO 9/20/1960 P
21100201 KABILA 0001235615905 ANTO UMAR 8/17/1981 L
21100201 KABILA 0001235615916 AHMAT UMAR 5/10/1983 L
21100201 KABILA 0001235615927 ANISA PADJA 11/4/1999 P
21100201 KABILA 0001235615938 HASRIANTO UMAR 10/10/1986 L
21100201 KABILA 0001235615949 ADELIYA AGUSTINA UMAR 8/2/2007 P
21100201 KABILA 0001235615951 ANIS NAPU 7/17/1959 L
21100201 KABILA 0001235615962 HERLINA CONO 8/13/1959 P
21100201 KABILA 0001235615973 HERMAN NAPU 10/11/1980 L
21100201 KABILA 0001235615984 NOVRIANTO NAPU 11/21/1983 L
21100201 KABILA 0001235615995 ISMIRANTI NAPU 4/18/1985 P
21100201 KABILA 0001235616006 NURZEIN NAPU 4/17/1993 P
21100201 KABILA 0001235616017 ELLEN KATILI 8/25/1988 P
21100201 KABILA 0001235616028 DELIYANA KATILI 5/3/2006 P
21100201 KABILA 0001235616039 NAZUL ILHAMSYAH NAPU 11/9/2007 L
21100201 KABILA 0001235616041 ASNA MILE 9/29/1981 P
21100201 KABILA 0001235616052 REGINA WAGIU 9/29/2000 P
21100201 KABILA 0001235616063 IBRAHIM ADAM 1/22/2007 L
21100201 KABILA 0001235616074 ROSNA LOLE 4/9/1964 P
21100201 KABILA 0001235616085 FAHMID ABDURAHMAN 1/31/1988 L
21100201 KABILA 0001235616096 MELIYANA ABDURAHMAN 5/13/1999 P
21100201 KABILA 0001235616107 HADIJAH USMAN 7/10/1944 P
21100201 KABILA 0001235616118 KASMAN ABDULLAH 10/5/1970 L
21100201 KABILA 0001235616129 RAHMAWATI ABDULLAH 11/8/2004 P
21100201 KABILA 0001235616131 HALID KASIM 10/11/1952 L
21100201 KABILA 0001235616142 SURIYATI YUSUF 10/5/1951 P
21100201 KABILA 0001235616153 RISMAN DAUD 8/27/1977 L
21100201 KABILA 0001235616164 YENI YUSUF 2/28/1974 P
21100201 KABILA 0001235616175 FITRIANTI HUNOWU 4/6/1984 P
21100201 KABILA 0001235616186 FADLI BUMULO 1/7/1998 L
21100201 KABILA 0001235616197 FADLAN BUMULO 6/6/2008 P
21100201 KABILA 0001235616208 FERAWATI SAID 2/14/1979 P
21100201 KABILA 0001235616219 REGITA BUMULO 7/18/2007 P
21100201 KABILA 0001235616221 MARTEN HULUKATI 8/2/1958 L
21100201 KABILA 0001235616287 NANANG HULUKATI 8/5/1975 P
21100201 KABILA 0001235616311 WINDI P. BAUSIN 4/14/1992 P
21100201 KABILA 0001235616322 WIRANI DAMA 12/13/1964 P
21100201 KABILA 0001235616333 WIRANTO SAKUM 3/21/1975 L
21100201 KABILA 0001235616355 WIRNAWATI MANTU 5/23/2000 P
21100201 KABILA 0001235616366 WIWIN DATAU 3/3/1982 P
21100201 KABILA 0001235616377 YANA IKI 5/15/1960 P
21100201 KABILA 0001235616388 YANI HULUKATI 9/27/1945 P
21100201 KABILA 0001235616399 YANTI ADJUNA 5/25/1975 P
21100201 KABILA 0001235616423 YANTI ISLIM 6/4/2005 P
21100201 KABILA 0001235616445 YANTI TOMELO 3/1/1974 P
21100201 KABILA 0001235616478 YANTO KALALU 8/12/1992 L
21100201 KABILA 0001235616489 YANU HUSAIN 8/21/1969 P
21100201 KABILA 0001235616513 YOLAN LABARI 3/17/1978 P
21100201 KABILA 0001235616524 YOLANDA JAFAR 5/15/1992 P
21100201 KABILA 0001235616535 YOLVIN MELU 8/21/2009 P
21100201 KABILA 0001235616557 YONIS LIMEHU 6/22/1980 L
21100201 KABILA 0001235616568 YOPI LIMEHU 11/23/1981 L
21100201 KABILA 0001235616579 YULIAWATI SAINI 7/10/1979 P
21100201 KABILA 0001235616581 YULIN LIPUTO 10/16/1968 P
21100201 KABILA 0001235616625 YURISTIAN ADAM 8/31/1981 P
21100201 KABILA 0001235616658 YUSUF MOLI 6/12/1985 L
21100201 KABILA 0001235616669 YUSUF SUNE 12/7/1962 L
21100201 KABILA 0001235616671 YUYAN K. UMAR 10/8/1990 P
21100201 KABILA 0001235616682 ZAKARIA 10/4/2007 L
21100201 KABILA 0001235616704 ZAMILA SUDURI 1/10/1980 P
21100201 KABILA 0001235616726 ZAVILIA ISA 12/7/2010 P
21100201 KABILA 0001235616759 ZEMS LASIANG 12/25/1979 L
21100201 KABILA 0001235616805 ZULFAN DAUD 1/7/1988 L
21100201 KABILA 0001235616827 ZULFIKAR DJAMALU 11/5/1994 L
21100201 KABILA 0001235616849 ZULIAKIN KASIM 5/2/2005 P
21100201 KABILA 0001235616862 ZULKARNANIN DJUMA 11/8/1977 L
21100201 KABILA 0001235616873 ZULKIFLI PADJA 1/19/1988 L
21100201 KABILA 0001235616884 ZULKIFLI R. MOKO 10/1/1997 L
21100201 KABILA 0001235616895 AAN RAHMAN 7/5/2004 L
21100201 KABILA 0001235616917 ABD. DJALIL LIMONU 4/14/2000 L
21100201 KABILA 0001235616939 ABD. HARIS SAFII 1/9/1995 L
21100201 KABILA 0001235616941 ABD. KADIR MANTI 2/5/2005 L
21100201 KABILA 0001235616952 ABD. MALIK RAUF 4/21/1999 L
21100201 KABILA 0001235616963 ABD. MUTALIB HAMZAH 1/1/1981 L
21100201 KABILA 0001235616974 ABD. RAHMAN HASAN 9/29/2003 L
21100201 KABILA 0001235616985 ABD. RAHMAN HULUKATI 9/14/2008 L
21100201 KABILA 0001235616996 ABD. RAHMAN INAKU 11/23/1963 L
21100201 KABILA 0001235617018 ABD. RAHMAN KADIR 9/10/1998 L
21100201 KABILA 0001235617029 ABD. RAHMAN KARIM 12/2/1963 L
21100201 KABILA 0001235617031 ABD. RAHMAN KARIM 4/19/1994 L
21100201 KABILA 0001235617042 ABD. RAHMAN YAHYA 7/20/1995 L
21100201 KABILA 0001235617053 ABD. RAIF ISA 6/9/2009 L
21100201 KABILA 0001235617064 ABD. RAUF AHMAD 4/21/1984 L
21100201 KABILA 0001235617075 ABD. ZALIL MUHARAM 9/22/2012 L
21100201 KABILA 0001235617086 AZUR USMAN 3/15/1945 L
21100201 KABILA 0001235617108 BAYI IGIRISA 7/1/2010 L
21100201 KABILA 0001235617119 BAYI RATUWELA 7/1/2011 P
21100201 KABILA 0001235617132 BURHAN IBRAHIM 9/15/1987 L
21100201 KABILA 0001235617143 CAN LAMALA 7/12/1996 L
21100201 KABILA 0001235617154 CANDRA MAHMUD 2/27/1995 L
21100201 KABILA 0001235617176 DANCE SUNE 12/2/1969 L
21100201 KABILA 0001235617244 DINCE YAHYA 10/21/1947 P
21100201 KABILA 0001235617266 DIU DJAFAR 5/20/1963 P
21100201 KABILA 0001235617334 ELLY ULOLI 3/10/1967 P
21100201 KABILA 0001235617356 ERA TANGAHU 1/8/1957 P
21100201 KABILA 0001235617367 ERIK IBRAHIM 11/24/1993 L
21100201 KABILA 0001235619461 ERNA YUSUF 10/30/1958 P
21100201 KABILA 0001235619472 ERNI KARIM 11/25/1979 P
21100201 KABILA 0001235619516 FAJAR FEBRYANTO KHABISAT 2/25/2004 L
21100201 KABILA 0001235619527 FANDI HASAN 12/8/1999 L
21100201 KABILA 0001235619549 FARAH CHAIRUNNISA 1/10/2004 P
21100201 KABILA 0001235619551 FARID BADJEBER 6/19/1994 L
21100201 KABILA 0001235619562 FARUK BADJEBER 3/12/1994 L
21100201 KABILA 0001235619573 FATIMAH N. SAGI 11/22/1992 P
21100201 KABILA 0001235619584 FATMA HUSAIN 3/13/1960 P
21100201 KABILA 0001235619606 FATMA SUAIBA 2/1/1972 P
21100201 KABILA 0001235619628 FATMAWATI ABDULLAH 5/21/2004 P
21100201 KABILA 0001235619639 FATMAWATI DAENG TAMRIN 12/20/2004 P
21100201 KABILA 0001235619641 FATRI DJAUHARI 10/1/1973 L
21100201 KABILA 0001235625941 LUKMAN ABDULLAH 3/19/2012 L
21100201 KABILA 0001235625952 LUKMAN DATAU 6/9/1990 L
21100201 KABILA 0001235625985 MAKSUM USRA 11/21/1976 L
21100201 KABILA 0001235626018 MARJUKI MAHMUD 2/7/1942 L
21100201 KABILA 0001235626064 MARYAM HUSAIN 9/10/1949 P
21100201 KABILA 0001235626086 MARYAM KONIYO 4/6/1992 P
21100201 KABILA 0001235626097 MARYANI HUDODO 4/30/1974 P
21100201 KABILA 0001235626108 MASRI HUNTA 8/17/1976 P
21100201 KABILA 0001235626143 MEGAWATI T. NGARENG 2/18/1954 P
21100201 KABILA 0001235626187 MELTI SAHIHU 10/22/1993 L
21100201 KABILA 0001235626209 MERI DUNGGA 10/19/1984 P
21100201 KABILA 0001235626211 MERLINDA DEHILO 5/30/1975 P
21100201 KABILA 0001235626222 MEYLAN ULOLI 10/25/1974 P
21100201 KABILA 0001235626255 MOH AZRIL KOEM 2/18/2010 L
21100201 KABILA 0001235626266 MOH HAIKAL HUSAIN 10/2/2004 L
21100201 KABILA 0001235626288 MOH NAUVAL ERMANSYAH .U. 2/22/2009 L
21100201 KABILA 0001235626299 MOH RISKI ADITIA MOSI 6/24/2006 L
21100201 KABILA 0001235626301 MOH SUKRI TUADINGO 4/19/2003 L
21100201 KABILA 0001235626312 MOH. AMIN RAIS HUNTA 2/15/1996 L
21100201 KABILA 0001235626334 MOH. FARDAN R. DAUD 9/28/2006 L
21100201 KABILA 0001235626345 MOH. FAT HURRAHMAN AYUBA 11/14/2009 L
21100201 KABILA 0001235626356 MOH. FIRMANSYAH DAUD 10/10/2000 L
21100201 KABILA 0001235626367 MOH. IQBAL BAKARI 11/4/1993 L
21100201 KABILA 0001235626378 MOH. IQBAL SARESE 9/22/1971 L
21100201 KABILA 0001235626389 MOH. MIRZA HASAN 7/30/1997 L
21100201 KABILA 0001235626391 MOH. RASYA AFANDI 7/29/2007 L
21100201 KABILA 0001235626435 MOH. RIZKI USMAN 6/16/2005 L
21100201 KABILA 0001235626457 MOH. WAHYU LUKUM 8/5/2002 L
21100201 KABILA 0001235626468 MOHAMAD AFRIANTO ASIS 4/16/1991 L
21100201 KABILA 0001235626481 MOHAMAD FIKRI ISMAIL 6/26/2011 L
21100201 KABILA 0001235626514 MOHAMAD POMAALO 1/10/2011 L
21100201 KABILA 0001235626525 MOHAMAD RAMDAN M. TUPI 2/13/2013 L
21100201 KABILA 0001235627987 GUNAWAN ABDURAHMAN 5/5/2000 L
21100201 KABILA 0001235627998 LUSIANA HARUN 6/6/1972 P
21100201 KABILA 0001235628009 NURMIN R. SIREGAR 2/18/1998 P
21100201 KABILA 0001235631587 NONO GANI 4/21/1957 L
21100201 KABILA 0001235631745 NINING LAHAY 1/29/1979 P
21100201 KABILA 0001235631789 NONCE LAYUHIBU 12/14/1954 P
21100201 KABILA 0001235631791 NOPRIYANTI UMAR 3/8/1993 P
21100201 KABILA 0001235631813 NOVA DIDIPU 4/2/1998 P
21100201 KABILA 0001235631846 NOVAL SYAWAL AKASE 11/22/2004 L
21100201 KABILA 0001235631879 NOVIA SABRINA BADJUKA 11/10/2002 P
21100201 KABILA 0001235631881 NOVITA KATILI 11/1/1977 P
21100201 KABILA 0001235631892 NOVITA MUCHSIN 1/15/1996 P
21100201 KABILA 0001235631903 NOVITASARI LAODE 11/19/2001 P
21100201 KABILA 0001235631914 NOVIYANI A. DIDIPU 11/18/1995 P
21100201 KABILA 0001235631936 NUR AIN NAPU 10/24/1990 P
21100201 KABILA 0001235631947 NUR AISA HABIBI 3/30/2005 P
21100201 KABILA 0001235631971 NUR APRILIA ADAM 4/23/2009 P
21100201 KABILA 0001235631993 NUR ATMA ABDULLAH 4/9/1995 P
21100201 KABILA 0001235632004 NUR FADILA ASIMIN 10/14/2011 P
21100201 KABILA 0001235632015 NUR FADILA UMAR 4/4/2005 P
21100201 KABILA 0001235632026 NUR FADILAH LAHABU 8/25/2003 P
21100201 KABILA 0001235632037 NUR FADILAWATI PAKANA 9/17/2012 P
21100201 KABILA 0001235632048 NUR FATRA GAFAR 7/12/2006 P
21100201 KABILA 0001235632127 NURAIN TAHIR 2/1/1981 P
21100201 KABILA 0001235632151 NURDIN TANGAHU 12/26/1993 L
21100201 KABILA 0001235632173 NURFADILA DEU 10/2/2010 P
21100201 KABILA 0001235632206 NURFADILAH NAPU 11/4/1994 P
21100201 KABILA 0001235632228 NURHAYATI HUNTA 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001235632239 NURHAYATI ILAHUDE 5/23/1982 P
21100201 KABILA 0001235632252 NURJANA PAKAYA 4/14/1983 P
21100201 KABILA 0001235632274 NURLAILA NALOLE 4/27/2005 P
21100201 KABILA 0001235632307 NURSIA POLIHITO 3/3/2000 P
21100201 KABILA 0001235632318 OKRISTON HUNOWU 10/7/1977 L
21100201 KABILA 0001235632329 ILMAN ISMAIL 3/8/1984 L
21100201 KABILA 0001235632342 IMRAN HUMALANGGI 8/17/1975 L
21100201 KABILA 0001235632353 INDRAWAN MARWAN 4/22/1990 L
21100201 KABILA 0001235632375 INGGRIYANI MOODUTO 3/12/2005 P
21100201 KABILA 0001235632397 IRAWATI HUNAWA 6/15/1982 P
21100201 KABILA 0001235632408 IRAWATI KADIR 10/10/1987 P
21100201 KABILA 0001235632432 IRWAN UMAR 2/26/1983 L
21100201 KABILA 0001235632454 ISMAIL HASAN 10/10/1982 L
21100201 KABILA 0001235632465 ISMAIL HUSAIN 10/26/2005 L
21100201 KABILA 0001235632487 ISMAIL KIAYI 7/1/1943 L
21100201 KABILA 0001235632498 ISMAIL MUSLIM 3/23/1983 L
21100201 KABILA 0001235632509 ISMAIL RAHMAN 7/1/1973 L
21100201 KABILA 0001235632511 ISMET KARIM 6/11/1969 L
21100201 KABILA 0001235632533 ISWAN HASAN 9/29/1974 L
21100201 KABILA 0001235632555 JEFRI LUMBATO 4/16/1991 L
21100201 KABILA 0001235632566 JEMI MAKUNTA 12/27/1987 L
21100201 KABILA 0001235632577 JOIS BAKARI 6/17/1981 L
21100201 KABILA 0001235632588 JONI SAPII 7/1/1976 L
21100201 KABILA 0001235632599 JUFRI UMAR 1/18/1985 L
21100201 KABILA 0001235632601 KADIR SULEMAN 9/2/1978 L
21100201 KABILA 0001235632612 KARIM KIAYI 7/1/1934 L
21100201 KABILA 0001235632623 KARINA T. MUSA 7/12/1990 P
21100201 KABILA 0001235632634 KARLINA ABUBAKAR 6/30/1975 P
21100201 KABILA 0001235632645 KARMAN HUNOWU 4/15/1978 L
21100201 KABILA 0001235632656 KARMILA SULEMAN 11/9/1984 P
21100201 KABILA 0001235632667 KARSUM HUSAIN 7/2/1937 P
21100201 KABILA 0001235632689 KARSUM KIAYI 4/15/1977 P
21100201 KABILA 0001235632691 KASIM RAHMAN 7/1/1969 L
21100201 KABILA 0001235632713 KHAIRA AHMAD 7/14/2011 P
21100201 KABILA 0001235632724 KHAIRUNISA ISMAIL 5/23/2008 L
21100201 KABILA 0001235632735 KISMAN PALU 1/1/1975 L
21100201 KABILA 0001235632746 LAMRIN HUSAIN 10/14/1968 L
21100201 KABILA 0001235632768 LELIN TUBA 3/3/1993 P
21100201 KABILA 0001235632779 LIA TRIYANI YAHYA 3/18/2009 P
21100201 KABILA 0001235632781 LINDAWATY HASIM 1/24/1978 P
21100201 KABILA 0001235632792 LISNAWATI TAIB 6/4/1993 P
21100201 KABILA 0001235632825 LUKMAN HUNOWU 1/13/1998 L
21100201 KABILA 0001235632836 LUSIANA TAIB 2/10/2003 P
21100201 KABILA 0001235632847 LUTVIA HAMZAH 7/31/2011 P
21100201 KABILA 0001235632858 MAHMUD RADJAK 7/19/1979 L
21100201 KABILA 0001235632869 MAR ATHUL ZANNA DAKO 1/9/2009 P
21100201 KABILA 0001235632871 MARFIN AMIN SUPU 7/19/2009 L
21100201 KABILA 0001235632882 MARIANI SAID 11/11/1975 P
21100201 KABILA 0001235632893 MARIYATI ISMAIL 1/20/1979 P
21100201 KABILA 0001235632904 MARSYA DWI PUTRI NTOI 7/1/2010 P
21100201 KABILA 0001235632915 MARTA AHMAD 7/26/1990 P
21100201 KABILA 0001235632937 MARTIN HUNTA 4/24/1967 P
21100201 KABILA 0001235632948 MARWAN LUMBATO 5/10/1964 L
21100201 KABILA 0001235632959 MARYAM ANO 11/4/1978 P
21100201 KABILA 0001235632972 MARYAM TOANA 12/4/1982 P
21100201 KABILA 0001235632983 MARYAM ZAIN 1/8/1992 P
21100201 KABILA 0001235632994 MASTIN KIAYI 1/5/1998 P
21100201 KABILA 0001235633005 MASTIN POLIMENGO 10/10/1979 P
21100201 KABILA 0001235633016 MASTURI B. MAMMANG 1/1/1979 P
21100201 KABILA 0001235633027 MAULANA IBRAHIM A KIAYI 7/8/2003 L
21100201 KABILA 0001235633038 MEILAN HUNOWU 3/13/2004 P
21100201 KABILA 0001235633062 MELI SETYA N. SAFII 10/14/1993 P
21100201 KABILA 0001235633073 MERI TUBA 5/10/1991 P
21100201 KABILA 0001235633084 MERLIN HUNTA 11/13/2000 P
21100201 KABILA 0001235633095 METI LUMBATO 10/19/1994 P
21100201 KABILA 0001235633106 MIFTAHUDIN I. HASAN 12/22/2004 L
21100201 KABILA 0001235633117 MIMIN CINTIA KARIM 2/3/1988 P
21100201 KABILA 0001235633128 MIRNA ISMAIL 7/1/1958 P
21100201 KABILA 0001235633141 ADAM ISA 9/23/1968 L
21100201 KABILA 0001235633152 SATRIA SUBULA 3/19/1963 P
21100201 KABILA 0001235633163 RIVALDI ISA 7/12/1997 L
21100201 KABILA 0001235633185 RAHMAT MUCHSIN 2/23/1988 L
21100201 KABILA 0001235633196 ROSVIKA ISA 10/25/1990 P
21100201 KABILA 0001235633207 ABD. RADJAB MUCHSIN 12/2/2007 L
21100201 KABILA 0001235633218 SUM UMAR 6/17/1942 P
21100201 KABILA 0001235633229 RAHMAN ABDUL 7/3/1965 L
21100201 KABILA 0001235633231 RATNA LAKORO 12/15/1976 P
21100201 KABILA 0001235633242 NIDYA ABDUL 1/10/1997 P
21100201 KABILA 0001235633253 MOH. RIVALDI ABDUL 8/28/2002 L
21100201 KABILA 0001235633264 BADI ISA 3/8/1939 L
21100201 KABILA 0001235633275 DJURANO LAKORO 8/9/1940 P
21100201 KABILA 0001235633286 MARNI ISA 7/16/1984 P
21100201 KABILA 0001235633297 IBRAHIM BADU 8/27/1940 L
21100201 KABILA 0001235633308 NURTIN TAWAA 8/9/1940 P
21100201 KABILA 0001235633319 HARTATI DJAPAR 12/5/1946 P
21100201 KABILA 0001235633321 HISAM RUSTAM 3/2/1967 L
21100201 KABILA 0001235633332 ASNA INAKU 10/19/1978 P
21100201 KABILA 0001235633343 MOH. RIVALDI RUSTAM 10/20/2002 L
21100201 KABILA 0001235633354 ASRI NENTO 7/6/1960 L
21100201 KABILA 0001235633365 RATNA MOPANGGA 3/19/1965 P
21100201 KABILA 0001235633376 DIAN NENTO 4/10/1987 P
21100201 KABILA 0001235633411 MERLIN AHMAD 7/6/1987 P
21100201 KABILA 0001235633433 HAPISA ABDULLAH 10/14/1963 P
21100201 KABILA 0001235633444 DJAMRUDIN ISMAIL 2/14/1982 L
21100201 KABILA 0001235633477 YAHYA HAKIM 6/6/1942 L
21100201 KABILA 0001235633488 AMINA DJUMA 6/2/1945 P
21100201 KABILA 0001235633499 NINO USMAN 8/7/1964 L
21100201 KABILA 0001235633501 BAHTIAR UMAR 6/5/1967 L
21100201 KABILA 0001235633512 TUTI BOTUTIHE 8/16/1972 P
21100201 KABILA 0001235633523 ARIYANTO UMAR 7/16/1996 L
21100201 KABILA 0001235633534 ERIK BARWADI 4/17/1970 L
21100201 KABILA 0001235633545 HARTIA BARWADI 3/4/1973 P
21100201 KABILA 0001235633556 MUHAZIR BARWADI 12/2/2000 L
21100201 KABILA 0001235633567 USMAN ABDULLAH 3/2/1982 L
21100201 KABILA 0001235633589 RISNAWATI DAHLAN 4/14/1986 P
21100201 KABILA 0001235633591 RONALDI ABDULLAH 7/27/2006 L
21100201 KABILA 0001235633602 RUDIN HUSAIN 8/16/1979 L
21100201 KABILA 0001235633613 MARYAM PAKAYA 10/9/1979 P
21100201 KABILA 0001235633624 ANISA HUSAIN 2/13/2003 P
21100201 KABILA 0001235633635 MOH. IMRAN HUSAIN 1/18/2007 L
21100201 KABILA 0001235633646 ARIPIN DAUD 6/5/1956 L
21100201 KABILA 0001235633657 ROSTIN ABDULLAH 7/6/1957 P
21100201 KABILA 0001235633668 TITIN DAUD 1/14/1980 P
21100201 KABILA 0001235633679 AMIR ISHAK 12/10/1960 L
21100201 KABILA 0001235633681 HALIMA BOTUTIHE 7/12/1960 P
21100201 KABILA 0001235633692 WISNA ISHAK 1/20/1980 P
21100201 KABILA 0001235633703 IRDAN ISHAK 12/25/1982 L
21100201 KABILA 0001235633714 IRVAN ISHAK 6/13/1983 L
21100201 KABILA 0001235633725 DELVI ISHAK 12/13/1996 P
21100201 KABILA 0001235633736 IRWAN ISHAK 4/24/1996 L
21100201 KABILA 0001235633747 ROMI AHMAD 7/5/1980 L
21100201 KABILA 0001235633758 RAMLY AHMAD 7/4/1991 L
21100201 KABILA 0001235633769 RAHMIN AHMAD 7/4/1991 L
21100201 KABILA 0001235633771 GUNAWAN POLIHITO 1/27/1976 L
21100201 KABILA 0001235633782 MIN GANI 6/22/1982 P
21100201 KABILA 0001235633793 NUR HALIMA POLIHITO 7/15/2003 P
21100201 KABILA 0001235633804 SITI AISA POLIHITO 9/20/2006 P
21100201 KABILA 0001235633815 ANDI ANTA 12/18/1974 L
21100201 KABILA 0001235639171 HASNA HELUWA 11/8/1984 P
21100201 KABILA 0001235639878 NURMAYANTI MOHAMAD 9/26/1996 P
21100201 KABILA 0001235639889 MOHAMAD MOPANGGA 11/18/2007 L
21100201 KABILA 0001235639891 RAHMAN MOHAMAD 12/19/2006 L
21100201 KABILA 0001235639924 JAFAR KUNA 9/18/1974 L
21100201 KABILA 0001235639935 DENIS BEMPA 3/2/2008 L
21100201 KABILA 0001235640047 ROMI PAKANA 9/9/1986 L
21100201 KABILA 0001235640058 PRADITYA PAKANA 6/8/2007 L
21100201 KABILA 0001235640069 WAWAN TAIB 12/22/1985 L
21100201 KABILA 0001235640071 RISKIYANTO TAIB 9/18/2007 L
21100201 KABILA 0001235640093 HENI POLAMOLO 7/2/1957 P
21100201 KABILA 0001235640104 MOH. RISKI POLAMOLO 9/25/2007 L
21100201 KABILA 0001235640115 SUHARTIN NUSI 3/17/1980 P
21100201 KABILA 0001235640172 SARTIN AHMAD 2/12/1954 P
21100201 KABILA 0001235640183 HARDI MANTULANGI 12/23/1982 L
21100201 KABILA 0001235640194 ABD. SAMAD MANTULANGI 7/17/1989 L
21100201 KABILA 0001235640249 SULEMAN ABDULLAH 10/28/1965 L
21100201 KABILA 0001235640251 ISNA PAULU 3/20/1970 P
21100201 KABILA 0001235640262 JEFRIANTO ABDULLAH 7/16/1989 L
21100201 KABILA 0001235640273 IRFAN ABDULLAH 5/4/1992 L
21100201 KABILA 0001235640284 SYAFRUDIN ABDULLAH 9/10/1981 L
21100201 KABILA 0001235640295 ASMA ISMAIL 12/1/1984 P
21100201 KABILA 0001235640306 HAIRUN NISA ABDULLAH 10/20/2003 P
21100201 KABILA 0001235640328 RATNA USMAN 7/5/1946 P
21100201 KABILA 0001235640352 SALMA KASIM 1/3/1977 P
21100201 KABILA 0001235640374 PRICE DALOPE 7/20/1957 L
21100201 KABILA 0001235640429 HARIYANTO DETU 6/6/1984 L
21100201 KABILA 0001235640431 AGUSTIN DETU 7/5/2005 P
21100201 KABILA 0001235640464 SRI FEBRIANI MUTI 10/13/1986 P
21100201 KABILA 0001235640475 IRWAN LAMALANI 2/3/1974 L
21100201 KABILA 0001235640486 ASTIN NASARU 1/1/1980 P
21100201 KABILA 0001235640497 TAUFIK KIRANA 7/6/1987 L
21100201 KABILA 0001235640532 PRAYOGI TALIB 1/16/2007 L
21100201 KABILA 0001235646257 ITON KAMSIA 7/7/1974 L
21100201 KABILA 0001235646448 ROSLAN KAMSIA 10/28/1997 P
21100201 KABILA 0001235646628 DANLIS NUSI 7/1/1971 P
21100201 KABILA 0001235648744 FEBRIAN HARUN 10/26/1994 L
21100201 KABILA 0001235648755 FEBRIYANTI HARUN 9/19/1999 P
21100201 KABILA 0001235648766 KARTIN ADAM 12/28/1967 P
21100201 KABILA 0001235648777 SISKAWATI SAMON 10/12/1992 P
21100201 KABILA 0001235648788 MARYAM OTOLOMO 3/26/2004 P
21100201 KABILA 0001235648799 SAIRA MANTUNE 7/1/1934 P
21100201 KABILA 0001235648823 HARIS MANTU 5/11/1978 L
21100201 KABILA 0001235648834 FITRI MUSA 7/28/1982 P
21100201 KABILA 0001235648845 HAPID MANTU 10/17/2003 L
21100201 KABILA 0001235648856 NURLEA MANTU 11/24/1993 P
21100201 KABILA 0001235648867 ALDI MANTU 2/5/2005 L
21100201 KABILA 0001235648878 SASKIA MANTU 11/6/2006 P
21100201 KABILA 0001235648889 FAHRIA DJAFAR 1/6/1964 P
21100201 KABILA 0001235648891 ANDRI OLII 4/30/1987 L
21100201 KABILA 0001235648902 SUSANTI OLII 4/5/1990 P
21100201 KABILA 0001235648913 BURHAN OLII 9/19/1991 L
21100201 KABILA 0001235648924 YONIS OLII 2/13/1995 L
21100201 KABILA 0001235648935 SELVI RADJAK 4/15/2004 P
21100201 KABILA 0001235648968 ARDAN SAPII 1/2/1981 L
21100201 KABILA 0001235649003 ABDULLAH HARUN 10/25/1971 L
21100201 KABILA 0001235649036 WANI YUSUF 6/8/1976 L
21100201 KABILA 0001235649047 NURHAYATI YANAI 9/2/2004 P
21100201 KABILA 0001235649058 JULKIFLI HUSUNA 6/25/2005 L
21100201 KABILA 0001235649069 DASIMA BOLOTIO 9/5/1919 P
21100201 KABILA 0001235649071 BUDI IGIRISA 3/10/1957 L
21100201 KABILA 0001235649082 NANANG IGIRISA 7/19/1991 L
21100201 KABILA 0001235649093 IKON MUSA 3/24/1971 P
21100201 KABILA 0001235649115 MOHAMAD NUROKHIM 6/7/2011 L
21100201 KABILA 0001235649126 MUH. WIRAYUDAH DIDIPU 4/25/2010 L
21100201 KABILA 0001235649137 ABDUL GANI TUNATI 12/2/2010 L
21100201 KABILA 0001235649148 MOH. DWI SATRIYANSAH DJUMA 9/3/2011 L
21100201 KABILA 0001235649159 NUR LIMEHU 1/1/1944 P
21100201 KABILA 0001235649161 MOH. FAUZIABI PRATAMA 5/27/2012 L
21100201 KABILA 0001235649172 AMINA AKUB 9/5/1956 P
21100201 KABILA 0001235649183 ZUBAIDAH MELU 4/19/1972 P
21100201 KABILA 0001235649194 SRI NIRMALA ABAIDATA 5/19/1985 P
21100201 KABILA 0001235649205 SAHRUL RAMADHAN ISLIM 8/21/2009 L
21100201 KABILA 0001235649227 SYAPRUDIN HAMZAH 8/14/2010 L
21100201 KABILA 0001235649238 HALIMA KARIM 7/26/1984 P
21100201 KABILA 0001235649249 MARYAM HALIDA 4/13/1985 P
21100201 KABILA 0001235649262 FEBRIYANTI IBRAHIM 2/10/2009 P
21100201 KABILA 0001235649273 INAYAH ISLIM 3/14/2012 P
21100201 KABILA 0001235649284 NONCE BAUSIN 12/12/1977 P
21100201 KABILA 0001235649295 MOH. ZAINAL AKUBA 11/14/1999 L
21100201 KABILA 0001235649306 ANDRE AKUBA 4/8/2006 L
21100201 KABILA 0001235649317 ISHAK KATILI 10/31/1961 L
21100201 KABILA 0001235649328 ISA NURANDA POPOI 6/22/1963 P
21100201 KABILA 0001235649339 RAHMAT JAYA KATILI 9/15/1987 L
21100201 KABILA 0001235649341 USMAN LOO 3/14/1972 L
21100201 KABILA 0001235649352 NEIS S. TANAIYO 3/2/1974 P
21100201 KABILA 0001235649363 INDRIYATI LOO 7/6/1996 P
21100201 KABILA 0001235649374 SRI MELANTI LOO 1/19/1998 P
21100201 KABILA 0001235649385 YUSRAN LOO 9/6/2002 L
21100201 KABILA 0001235649396 SITI FADILA KALALU 3/28/2012 P
21100201 KABILA 0001235649407 NOVAN AKILI 6/27/1956 L
21100201 KABILA 0001235649418 IYAM S. HUNOWU 1/6/1975 P
21100201 KABILA 0001235649429 LESTARI AKILI 10/4/1994 P
21100201 KABILA 0001235649431 MENTARI AKILI 1/3/1997 P
21100201 KABILA 0001235649442 UMAR AKUB 7/1/1953 L
21100201 KABILA 0001235649464 YUDATAMA AKBAR 1/6/1972 L
21100201 KABILA 0001235649475 IRAWATI MOKODOMPIT 8/17/1980 P
21100201 KABILA 0001235649486 ZACHARY RAMADHAN OTTO 7/31/2012 L
21100201 KABILA 0001235649497 WA KAPO 7/17/1924 P
21100201 KABILA 0001235649508 ERNA DANIAL 7/16/1985 P
21100201 KABILA 0001235649519 MOH. IKRAM HENDRIK 12/9/2011 L
21100201 KABILA 0001235649554 GERRYANSYAH Y. MALE 3/3/2012 L
21100201 KABILA 0001235649565 SURIYANI TOME 3/6/1982 P
21100201 KABILA 0001235649576 AL - VIYANSAH MUSTAPA 10/11/2012 L
21100201 KABILA 0001235649587 KARIM DAUD 8/18/1978 L
21100201 KABILA 0001235649598 ABDUL RAZAK DAUD 8/3/1996 L
21100201 KABILA 0001235649609 NURMILA DAUD 2/16/2003 P
21100201 KABILA 0001235649611 SUSAN OLII 4/5/1990 P
21100201 KABILA 0001235649622 KHALIFA OLIVIANA S MALE 10/1/2011 P
21100201 KABILA 0001235649633 RUKMIN MALANUA 11/26/1961 P
21100201 KABILA 0001235649644 RINDI ANGTIKA MUDA 1/7/1993 P
21100201 KABILA 0001235649677 SAGITA S. MALE 11/2/2007 P
21100201 KABILA 0001235649688 KADIR DUENGO 7/1/1957 L
21100201 KABILA 0001235649699 HASMIA HUSAIN 6/6/1960 P
21100201 KABILA 0001235649701 SALMA KADIR 9/6/1980 P
21100201 KABILA 0001235650105 DEDI KASIM 6/29/1978 L
21100201 KABILA 0001235653108 RIDWAN HARUN 10/4/1962 L
21100201 KABILA 0001235653119 HARIYATI DUKALANG 9/9/1966 P
21100201 KABILA 0001235653121 SEPTIAN HARUN 9/5/1992 L
21100201 KABILA 0001235662299 ALAN HATI 12/8/1984 L
21100201 KABILA 0001235670669 LION HIJUN 1/1/1984 L
21100201 KABILA 0001235670671 LISA APRILIYASI MOSI 5/12/2002 P
21100201 KABILA 0001235688625 NUR'AIN USMAN 9/11/2003 P
21100201 KABILA 0001235688636 NURFADILA LAPASI 11/3/2005 P
21100201 KABILA 0001235688647 NURFADILA YAHYA 4/12/2004 P
21100201 KABILA 0001235688658 NURHAYATI AHMAD 7/2/2010 P
21100201 KABILA 0001235688693 NURHAYATI HUSAIN 9/13/1994 P
21100201 KABILA 0001235688704 NURHAYATI KARIM 9/12/2001 P
21100201 KABILA 0001235688715 NURHAYATI LUMBATO 8/26/1991 P
21100201 KABILA 0001235688726 NURHAYATI TAKAHEGESANG 9/1/2000 P
21100201 KABILA 0001235688737 NURIATI SUDIRO 4/19/1989 P
21100201 KABILA 0001235688748 NURJANA ABD. MUTALIB 2/10/2011 P
21100201 KABILA 0001235688761 NURJANA MUHARAM 12/4/1984 P
21100201 KABILA 0001235688772 NURJANA MUSA 10/11/1964 P
21100201 KABILA 0001235688783 NURLAILA ALIMUN 11/15/1997 P
21100201 KABILA 0001235688805 NURLAILA PALU 3/13/1998 P
21100201 KABILA 0001235688827 NURUL FADILAH RAHMAN 5/27/2009 P
21100201 KABILA 0001235688838 NURUL HIKMAH R. SALEH 8/3/2012 P
21100201 KABILA 0001235688849 NURUL RIFQIYAH AHMAD 2/19/2010 P
21100201 KABILA 0001235688851 NURVITA PANIGORO 1/13/1990 P
21100201 KABILA 0001235688862 OCTAVIN LIHWA 10/12/1991 P
21100201 KABILA 0001235688873 OLIN KADIR 9/25/1978 P
21100201 KABILA 0001235688884 OLIVIA BUMULO 2/10/2009 P
21100201 KABILA 0001235688895 OVIYANA YUNUS 10/12/1995 P
21100201 KABILA 0001235688917 PANDI S. MAHMUD 10/10/1992 L
21100201 KABILA 0001235688928 PARADITA RAUF 5/2/1995 P
21100201 KABILA 0001235688941 PIPIN HAMZA 11/18/1983 P
21100201 KABILA 0001235688952 PUDIN KARIM 2/10/1987 L
21100201 KABILA 0001235688963 PUTRI ABELIANTI UMAR 3/29/2011 P
21100201 KABILA 0001235688974 PUTRI ANGRAINI SULEMAN 1/2/2000 P
21100201 KABILA 0001235688985 PUTRI SANTOSO 5/26/2010 P
21100201 KABILA 0001235688996 RABIA ISA 9/17/1953 P
21100201 KABILA 0001235689007 RADEN AHMAD 7/1/1962 L
21100201 KABILA 0001235689018 RADEN TUNA 7/1/1944 L
21100201 KABILA 0001235689031 RAFI PUTRA SAYOW 7/13/2010 L
21100201 KABILA 0001235689053 MARYAM ABU 4/15/1980 P
21100201 KABILA 0001235689075 MARYAM HAMSAH 2/23/1985 P
21100201 KABILA 0001235689086 MARYAM IBRAHIM 12/22/1992 P
21100201 KABILA 0001235689097 MARYAM POLIMENGO 12/29/1978 P
21100201 KABILA 0001235689119 MARYAM RASYID 9/22/1984 P
21100201 KABILA 0001235689121 MARYAM SALEH 8/11/2001 P
21100201 KABILA 0001235689132 MASNO KARIM 3/6/1979 L
21100201 KABILA 0001235689143 MEILANI PUTRI S. DAUD 5/19/2008 P
21100201 KABILA 0001235689154 MERCY IBRAHIM 10/27/1986 P
21100201 KABILA 0001235689176 MIN USMAN 8/27/1974 P
21100201 KABILA 0001235689198 MOH . ILHAM MAHMUD 9/12/2000 L
21100201 KABILA 0001235689222 MOH. ARSYAD NAPU 1/7/2009 L
21100201 KABILA 0001235689233 MOH. BAYU MUDA 5/5/2008 L
21100201 KABILA 0001235689244 MOH. FADIL IBRAHIM 11/11/2012 L
21100201 KABILA 0001235689255 MOH. FAIQ AZZAM LIPUTO 1/27/2011 L
21100201 KABILA 0001235689266 MOH. FAZRIN SALIHI 2/9/2006 L
21100201 KABILA 0001235689277 MOH. IBRAHIM RASYID 2/12/2010 L
21100201 KABILA 0001235689288 MOH. ILHAM THALIB 4/29/2009 L
21100201 KABILA 0001235689301 MOH. REYHAN MOWUU 11/29/2011 L
21100201 KABILA 0001235689312 MOH. SAFAR PADIKU 7/7/2011 L
21100201 KABILA 0001235689323 MOH. TRIANTO RAUF 3/22/2009 L
21100201 KABILA 0001235689345 MOH. ZULKIFLI KARIM 10/27/2011 L
21100201 KABILA 0001235689356 MOH.IKRAR R.ISMAIL 10/6/2005 L
21100201 KABILA 0001235689367 MOH.TAUFAN ISMAIL 1/28/1980 L
21100201 KABILA 0001235689378 MOHAMAD ALI 12/10/1984 L
21100201 KABILA 0001235689391 MOHAMAD USMAN 1/19/1955 L
21100201 KABILA 0001235689413 MONO OLANJU 7/1/1961 L
21100201 KABILA 0001235689424 MUFIDATUL A. KUKU 6/30/2012 P
21100201 KABILA 0001235689435 MUKSIN UTIARAHMAN 8/25/2003 L
21100201 KABILA 0001235689446 MULTIFOOD DUNGGIO 4/21/1977 P
21100201 KABILA 0001235689457 MUTALIB MUDA 6/20/2009 L
21100201 KABILA 0001235689468 MUTHIA HANIN MAHMUD 6/1/2006 P
21100201 KABILA 0001235689479 MUTIA MANANGKA 1/27/1995 P
21100201 KABILA 0001235689481 NABIL ILYAS POMAALO 5/25/2009 L
21100201 KABILA 0001235689492 NAJWA LIPUTO 6/5/2010 P
21100201 KABILA 0001235689503 NANANG BAKARI 1/7/1984 L
21100201 KABILA 0001235689514 NANANG OLANJU 9/5/1992 P
21100201 KABILA 0001235689525 NASRUDIN A. RAUF 11/2/1986 L
21100201 KABILA 0001235689547 NAZLIA WAHDANIA ALI 9/14/2006 P
21100201 KABILA 0001235689558 NAZRIL FATURAHMAN ALI 4/20/2010 L
21100201 KABILA 0001235689569 NAZWA R . NGADI 9/9/2009 P
21100201 KABILA 0001235689571 NENENG BAKARI 1/7/1984 P
21100201 KABILA 0001235689582 NIKMA LADIKU 9/26/1972 P
21100201 KABILA 0001235689593 NIKMAWATI ABDULAH 4/25/1979 P
21100201 KABILA 0001235689604 NIRMA MOWUU 12/18/2010 P
21100201 KABILA 0001235689615 NOVI AL- VIONITA 5/22/1984 P
21100201 KABILA 0001235689637 NUR AFNI SALEH 4/24/1999 P
21100201 KABILA 0001235689648 NUR FADILAH HAPPY 11/9/2002 P
21100201 KABILA 0001235689659 NUR FAJRIN DJAFAR 11/12/1994 P
21100201 KABILA 0001235689672 NUR'AIN PADIKU 2/1/1998 P
21100201 KABILA 0001235689683 NUR'AIN PANTO 8/30/2002 P
21100201 KABILA 0001235689694 NURDIN HARUN 1/16/1971 L
21100201 KABILA 0001235689705 NURHAYATI ABDULAH 5/3/1990 P
21100201 KABILA 0001235689716 NURHAYATI AHMAD 7/28/1994 P
21100201 KABILA 0001235689727 NURHAYATI MILE 9/7/1969 P
21100201 KABILA 0001235689738 NURHAYATI MOWUU 7/4/1985 P
21100201 KABILA 0001235689749 NURJAHWA YUNUS 10/4/2008 P
21100201 KABILA 0001235689762 NURNANINGSIH ABDULAH 7/1/1987 P
21100201 KABILA 0001235689773 NURSIA AHMAD 7/28/1981 P
21100201 KABILA 0001235689795 RABIA HASAN 2/6/1959 P
21100201 KABILA 0001235689817 RABIA RASYID 1/16/1954 L
21100201 KABILA 0001235689828 RAFLI TOLULU 9/9/2010 L
21100201 KABILA 0001235689839 RAHAYU YUNUS 10/31/2009 P
21100201 KABILA 0001235689841 RAHMAD DANUPOYO 10/1/1986 L
21100201 KABILA 0001235689863 RAHMAN NAPU 5/13/1981 L
21100201 KABILA 0001235689874 RAHMAT NABIL 4/1/2008 L
21100201 KABILA 0001235689885 RAHMAT S. DAUD 6/18/1998 L
21100201 KABILA 0001235689896 RAHMAWATI PADIKU 12/17/2005 P
21100201 KABILA 0001235689918 RAHMIYATI UMAR 11/2/2008 P
21100201 KABILA 0001235689931 RAMADHAN IBRAHIM 12/27/1998 L
21100201 KABILA 0001235689942 RAMDAN MOHAMAD KUKU 3/25/2004 L
21100201 KABILA 0001235689953 RAMDAN PADIKU 10/27/2006 L
21100201 KABILA 0001235689964 RAMLA TOONAW 3/11/1993 P
21100201 KABILA 0001235689986 RAMNAWATI ABDULAH 11/21/1982 P
21100201 KABILA 0001235689997 RANGGA POLUTU 5/24/2004 L
21100201 KABILA 0001235708008 DIANA MOLI 3/4/1963 P
21100201 KABILA 0001235710012 RUSTAM PADIKU 3/7/1954 L
21100201 KABILA 0001235710023 OKTAVIA PADIKU 10/19/2006 P
21100201 KABILA 0001235710034 JEFRI PADIKU 7/2/1981 L
21100201 KABILA 0001235710045 MASITA USMAN 2/19/1988 P
21100201 KABILA 0001235710056 ARINI PADIKU 11/13/2007 P
21100201 KABILA 0001235710067 BAMBANG MILE 1/15/1978 L
21100201 KABILA 0001235710078 NINING WARTABONE 7/19/1980 P
21100201 KABILA 0001235710091 ELVINDA S BATULAPA 4/21/1980 P
21100201 KABILA 0001235710113 YANTO KAYIRUPAN 7/1/1979 L
21100201 KABILA 0001235710124 SOLEHA KAYIRUPAN 10/25/2007 P
21100201 KABILA 0001235710135 UMAR IGIRISA 7/1/1962 L
21100201 KABILA 0001235710146 NURHAYATI IKI 3/11/1968 P
21100201 KABILA 0001235710157 SRI AMELIA IGIRISA 3/15/2007 P
21100201 KABILA 0001235710168 AHMAD DIDIPU 12/12/1961 L
21100201 KABILA 0001235710179 WARDAN LADJO 3/3/1963 P
21100201 KABILA 0001235710181 RONAL ABDULLAH 7/25/1997 L
21100201 KABILA 0001235710192 ELIDA PUTRIANA ABD. 8/19/1999 P
21100201 KABILA 0001235714411 MIRWAN IGIRISA 4/11/1988 L
21100201 KABILA 0001235715614 MOHAMAD DJUFRI OWATO 10/13/2002 L
21100201 KABILA 0001235715658 MISRAWATI TAIB 8/1/2009 P
21100201 KABILA 0001235715669 MOH FAHRIL DJAFAR 9/25/2008 L
21100201 KABILA 0001235715671 MOH. ADITIA BUMULO 11/24/2012 L
21100201 KABILA 0001235715682 MOH. AKBAR SAPII 9/14/1999 L
21100201 KABILA 0001235715693 MOH. ALFAZRIN MANTI 4/15/2012 L
21100201 KABILA 0001235715726 MOH. DJABIR RAUF 9/3/2003 L
21100201 KABILA 0001235715759 MOH. FITRA MUSLIM 9/26/2008 L
21100201 KABILA 0001235715761 MOH. FRANS SATRIO MAKUNTA 10/2/2010 L
21100201 KABILA 0001235715772 MOH. ILHAM ARIFIN 12/1/2005 L
21100201 KABILA 0001235715783 MOH. INDRA HUNTOYUNGO 8/3/2006 L
21100201 KABILA 0001235715794 MOH. IZZUL USMAN 12/12/2010 L
21100201 KABILA 0001235715805 MOH. MUZRIN RAUF 1/8/1997 L
21100201 KABILA 0001235715816 MOH. NUR RIZKI KARIM 6/5/2011 L
21100201 KABILA 0001235715827 MOH. RINALDI GUDE 2/8/2004 L
21100201 KABILA 0001235715838 MOH. RIZAL ALI 3/22/2003 L
21100201 KABILA 0001235715849 MOH. RIZIK AHMAD 3/1/2009 L
21100201 KABILA 0001235715851 MOH. RIZKI HUSAIN 3/1/2002 L
21100201 KABILA 0001235715862 MOH. TAUFIK RAHMAN 11/14/2000 L
21100201 KABILA 0001235715873 MOH. WAHYU HIDAYAT HARUN 3/16/2011 L
21100201 KABILA 0001235715884 MOHAMAD ALFATHIR INAKU 12/25/2010 L
21100201 KABILA 0001235715895 MOHAMAD AZIS PRAYOGA` 10/4/2010 L
21100201 KABILA 0001235715906 MOHAMAD FADHIL AL JUFRI 8/26/2012 L
21100201 KABILA 0001235715917 MOHAMAD HUNOWU 2/24/1992 L
21100201 KABILA 0001235715939 MOHAMAD KUDJI 10/29/1972 L
21100201 KABILA 0001235715941 MOHAMAD NAJRIL YUNUS 5/17/2011 L
21100201 KABILA 0001235715952 MOHAMAD RAFIQ TAKAHEGESANG 9/28/2011 L
21100201 KABILA 0001235715963 MOHAMAD RAMDHAN AL-JUFRI 9/3/2010 L
21100201 KABILA 0001235715974 MOHAMMAD FADIL DJAKARIA 9/1/2011 L
21100201 KABILA 0001235715985 MONIRA SAMANI 6/3/1949 P
21100201 KABILA 0001235715996 MUCHTAR HARUN 3/9/1976 L
21100201 KABILA 0001235716007 MUFLIYA K. IMRAN 5/13/2012 P
21100201 KABILA 0001235716018 MUHTAR KIAYI 12/28/1962 L
21100201 KABILA 0001235716029 MUKMIN HUSAIN 6/21/1997 P
21100201 KABILA 0001235716031 MUKSIN UMAR 10/23/1993 L
21100201 KABILA 0001235716042 MURTIN BUMULO 7/20/1960 P
21100201 KABILA 0001235716053 MUSLIM KIAYI 12/13/2009 L
21100201 KABILA 0001235716064 MUSTAFA DAKO 6/24/1991 L
21100201 KABILA 0001235716075 MUTMAINNA SULEMAN 10/4/1998 P
21100201 KABILA 0001235716086 NABIL YUNUS 2/8/2006 L
21100201 KABILA 0001235716097 NARIMAN SUDIRO 12/30/1981 L
21100201 KABILA 0001235716108 NETY S. HASAN 5/5/1973 P
21100201 KABILA 0001235716119 NIKO KIAYI 7/1/1947 P
21100201 KABILA 0001235716143 NONCE BUYUNGGADANG 6/6/1962 P
21100201 KABILA 0001235716154 NOVIAWATI LUMBATO 1/11/1993 P
21100201 KABILA 0001235716165 NOVITA KARIM 9/2/1995 P
21100201 KABILA 0001235716176 NOVITA RESTIYANI KARIM 11/3/2008 P
21100201 KABILA 0001235716187 NUR AIN YUSUF 5/10/2013 P
21100201 KABILA 0001235716198 NUR FADILA MANTI 10/10/2002 P
21100201 KABILA 0001235716211 NUR MILANTI ALI 2/11/2005 P
21100201 KABILA 0001387166602 ABD ARIF ARUMASI 10/4/2000 L
21100201 KABILA 0001387442529 MUHAMMAD AKBAR SULILA 5/16/2010 L
21100201 KABILA 0001387443339 ANNISA SALSABILA SULILA 6/23/2012 P
21100201 KABILA 0001389025631 NASARUDDIN 9/11/1987 L
21100201 KABILA 0001389028419 NURAYSA PUTRI NASARUDDIN 3/23/2013 P
21100201 KABILA 0001389524905 MOH. TAUFIK TADU 10/14/1995 L
21100201 KABILA 0001389597535 SITI RAHMA ULOLI 3/25/2009 P
21100201 KABILA 0001389598569 MUHAMAD RAZAK MALIK ULOLI 7/19/2013 L
21100201 KABILA 0001390638914 YURNI HENDRIK 6/1/1977 P
21100201 KABILA 0001420929011 JONI MOHAMAD 11/27/1973 L
21100201 KABILA 0001420929033 SANIAH 8/15/1976 P
21100201 KABILA 0001420929099 KUSCAHYA 11/2/1997 L
21100201 KABILA 0001420929156 ROMDONI 12/25/1999 L
21100201 KABILA 0001420929347 DIRMAN 10/31/2003 L
21100201 KABILA 0001422886443 MOH. INDRA PAPUTUNGAN 3/14/1999 L
21100201 KABILA 0001423279631 TAUFIK ISHAK 5/22/1989 L
21100201 KABILA 0001423290396 YUSNA RAHMATI 10/13/1982 P
21100201 KABILA 0001423291162 SALSABILA AKUBA 4/11/2007 P
21100201 KABILA 0001426351713 SYIFA ANUGRAH H. BALADRAF 1/12/2008 P
21100201 KABILA 0001432052436 RAIHAN ANUGRAH POTABUGA 7/17/2010 L
21100201 KABILA 0001432054135 RAIFA GISYAWA A POTABUGA 9/7/2011 P
21100201 KABILA 0001432582931 RAMLAH ALI 11/19/1963 P
21100201 KABILA 0001433184287 RIZAL KASIM 6/12/1981 L
21100201 KABILA 0001434629272 serly piu 7/1/1940 P
21100201 KABILA 0001436014157 kusnaidi kadullah 8/4/1973 L
21100201 KABILA 0001436178633 SAIFUL ABAS 3/10/1984 L
21100201 KABILA 0001436179792 ALINDA HADIKUM 11/12/1989 P
21100201 KABILA 0001437161861 SRI SATRIYANI A. DANO 5/25/1994 P
21100201 KABILA 0001437164662 MOHAMAD PRAYOGA DANO 11/24/2013 L
21100201 KABILA 0001438187646 NAJWA MARIKAR 9/13/2011 P
21100201 KABILA 0001235716222 NUR NADIYANTI UMAR 1/24/2005 P
21100201 KABILA 0001235716233 NUR NAZMI LAPASI 1/4/1999 P
21100201 KABILA 0001235716244 NUR RAHMA YUNUS 3/22/2009 P
21100201 KABILA 0001235716255 NUR RAHMI YUNUS 3/22/2009 P
21100201 KABILA 0001235716266 NUR ULFANY ABAS 4/27/1996 P
21100201 KABILA 0001235716277 NURAFNI TAKAHEGESANG 4/6/2005 P
21100201 KABILA 0001235716288 NURAIN KASIM 9/3/1990 P
21100201 KABILA 0001235716301 NUR'AIN KIAYI, S.PD 12/13/1987 P
21100201 KABILA 0001235716323 NURAIN MENTEMAS 2/14/1975 P
21100201 KABILA 0001235730306 MEYLAN GOBEL 5/9/1991 P
21100201 KABILA 0001235730317 RANI GOGEL 11/6/1982 P
21100201 KABILA 0001235730341 SUKRIN DJAILANI 3/1/1985 L
21100201 KABILA 0001235739508 HERMAN ABAS 6/1/1967 L
21100201 KABILA 0001235739519 HERMANTO MAKUTA 4/15/1979 L
21100201 KABILA 0001235739521 HERNI BADU 6/25/1948 P
21100201 KABILA 0001235739532 HERWINA S. HARIS 12/24/1992 P
21100201 KABILA 0001235739543 HESTI TEYEBU 4/3/1971 P
21100201 KABILA 0001235739554 HESTY TEYEBU 5/12/1973 P
21100201 KABILA 0001235739565 HIDYATI MAKSUM 10/18/1973 P
21100201 KABILA 0001235739576 HIKMAL KABILINA 6/7/2006 L
21100201 KABILA 0001235739587 HINDUN SETIAWATY LATADA 6/2/1978 P
21100201 KABILA 0001235739598 HUSNI IBRAHIM 2/1/1969 L
21100201 KABILA 0001235739609 IBRAHIM YUNUS 10/10/1951 L
21100201 KABILA 0001235739611 IBRAHIM INAKU 1/1/1950 L
21100201 KABILA 0001235739622 IBRAHIM MOHAMAD 11/6/1977 L
21100201 KABILA 0001235739633 IBRAHIM MOPANGGA 6/15/1956 L
21100201 KABILA 0001235739644 ICON LATIF PANIGORO 5/5/1977 L
21100201 KABILA 0001235739655 IDRUS MANALI 12/15/1964 L
21100201 KABILA 0001235739666 IIN SAGITA PUTRI ABAS 3/14/2000 P
21100201 KABILA 0001235739677 IKRAM MOPANGGA 9/19/1995 L
21100201 KABILA 0001235739688 ILHAM BURHAN AMIR 12/25/1999 L
21100201 KABILA 0001235739699 ILHAM HAFID'Z LASULIKA 5/2/2007 L
21100201 KABILA 0001235739701 ILMA AMAY 7/27/1977 P
21100201 KABILA 0001235739712 ILON L. PANIGORO 5/6/1977 L
21100201 KABILA 0001235739723 IMAN ABDULLAH 2/15/1991 L
21100201 KABILA 0001235739734 IMAN FIRAMAN AMIR 4/24/1996 L
21100201 KABILA 0001235739745 IMRAN HASAN 7/1/1987 L
21100201 KABILA 0001235739756 INANG BOTUTIHE 12/12/1976 P
21100201 KABILA 0001235739767 INDAH L. PANIGORO 3/26/1982 P
21100201 KABILA 0001235739778 INDRAYANI MANALI 11/6/2007 P
21100201 KABILA 0001235739789 INDRAYANI MANALI 11/6/2007 P
21100201 KABILA 0001235739791 INDRAYATI YUSUF 12/15/1993 P
21100201 KABILA 0001235739802 INDRI MANALI 1/4/1989 P
21100201 KABILA 0001235739813 IRFAN HUSAIN 10/23/1988 L
21100201 KABILA 0001235739824 IRMA MOPANGGA 8/26/1976 P
21100201 KABILA 0001235739835 IRMAWATI HAMID 6/1/1988 P
21100201 KABILA 0001235739846 IRMAWATY ALI 7/3/1987 P
21100201 KABILA 0001235739857 IRSAN MANALI 2/19/1985 L
21100201 KABILA 0001235739868 IRWAN ADAM 5/10/1986 L
21100201 KABILA 0001235739881 IRWAN KARIM 5/21/1959 L
21100201 KABILA 0001235739892 ISHAN IBRAHIM 1/16/2000 L
21100201 KABILA 0001235739903 ISMAIL PANIGORO 10/1/1994 L
21100201 KABILA 0001235739925 ISMAIL ABAS 1/16/1975 L
21100201 KABILA 0001235739936 ISMAIL IDRUS 11/26/1959 L
21100201 KABILA 0001235739947 ISMAIL OTOLOMO 10/10/2010 L
21100201 KABILA 0001235739958 ISMET MAHMUD 11/12/1989 L
21100201 KABILA 0001235739969 ISNO L. PANIGORO 5/17/1979 L
21100201 KABILA 0001235739982 IWAN AHAYA 6/30/1975 L
21100201 KABILA 0001235739993 IWAN L. PANIGORO 9/13/1973 L
21100201 KABILA 0001235740004 IYAM ABDJUL 4/25/1961 P
21100201 KABILA 0001235740015 JAMILA PILOHIMA 2/15/1941 P
21100201 KABILA 0001235740026 JANIAL ABIDIN MONOARFA 12/12/1985 L
21100201 KABILA 0001235740037 JEFRI ABDULLAH 1/1/1986 L
21100201 KABILA 0001235740048 JEFRI BILINTU 10/10/1992 L
21100201 KABILA 0001235740059 JOHRAYANI MANCU 4/6/1985 P
21100201 KABILA 0001235740061 JOIS BAU 5/3/1990 L
21100201 KABILA 0001235740072 JULMUHLIS RADJAK 5/21/1999 L
21100201 KABILA 0001235740083 JUNAEDI NASARU 6/26/1986 L
21100201 KABILA 0001235740094 KADIR BUMULO 2/5/1972 L
21100201 KABILA 0001235740116 KARNO INAKU 7/1/1978 L
21100201 KABILA 0001235740127 KARSUM ANTULA 4/4/1944 P
21100201 KABILA 0001235740138 KARSUM IBRAHIM 7/27/1967 P
21100201 KABILA 0001235740149 KARSUM IBRAHIM 6/27/1987 L
21100201 KABILA 0001235740162 KARTIN ABAS 7/1/1973 P
21100201 KABILA 0001235740173 KASMAN NANG 6/4/2003 L
21100201 KABILA 0001235740184 KEVIN JULIANO LALU 7/9/2008 L
21100201 KABILA 0001235740195 KRIS WAHYUTALIUS ABOKA 12/3/2006 L
21100201 KABILA 0001235740206 KRISTIAN MUSA 4/7/1972 L
21100201 KABILA 0001235740217 KRISTIAN MUSA 4/7/1972 P
21100201 KABILA 0001235740228 LAHMUDIN BONENEHU 9/9/1976 L
21100201 KABILA 0001235740239 LAHMUDIN BONENEHU 9/9/1976 L
21100201 KABILA 0001235740241 LATIEF HUSAIN 1/1/1968 L
21100201 KABILA 0001235740263 LILI MALEWO 12/29/1962 P
21100201 KABILA 0001235740285 LISA BASIR 7/14/1993 P
21100201 KABILA 0001235740296 LISA RAHMAWATI 1/1/1983 P
21100201 KABILA 0001235740307 LISDA IBRAHIM 1/1/1976 P
21100201 KABILA 0001235740318 LISNA INAKU 11/18/1969 P
21100201 KABILA 0001235740329 LUKMAN OTOLOMO 6/17/2010 L
21100201 KABILA 0001235740331 LUTFIAH NAJLA FHARTUNNISA BENTU 11/30/2010 P
21100201 KABILA 0001235740342 M. SAHRUL A. SALEH 5/30/2003 L
21100201 KABILA 0001235740353 MAHMUD HAMID 5/25/1992 L
21100201 KABILA 0001235740375 MAHMUD TAWABA 4/10/1952 L
21100201 KABILA 0001235740386 MAIMUN KARIM 12/22/1968 P
21100201 KABILA 0001235740397 MANSUR KABILINA 6/15/1956 L
21100201 KABILA 0001235740408 MARICE SAWUWU 6/10/1970 P
21100201 KABILA 0001235740419 MARIYATI HADJU 3/25/1965 P
21100201 KABILA 0001235740443 MARYAM PULUBOLU 8/3/1984 P
21100201 KABILA 0001235740454 MARYAM KARIM 3/1/1986 P
21100201 KABILA 0001235740465 MARYAM MANALI 4/27/1974 P
21100201 KABILA 0001235740476 MARYAM BOKINGO 6/1/1962 P
21100201 KABILA 0001235740487 MARYAM MANALI 4/27/1974 P
21100201 KABILA 0001235740498 MASITA HABA 4/8/1985 P
21100201 KABILA 0001235740509 MASITA ABAS 4/6/1981 P
21100201 KABILA 0001235740511 MASTA ALI 4/5/1993 P
21100201 KABILA 0001235740544 MEKSINUR HS. ISHAK 1/25/1983 L
21100201 KABILA 0001235740555 MERSY NURDIN 6/21/1979 P
21100201 KABILA 0001235740566 MEYKE TONGKONOO 8/6/1969 P
21100201 KABILA 0001235740577 MIFTAHUL JANNAH PODOMI 9/4/1999 P
21100201 KABILA 0001235740588 MIN BADU 7/15/1979 P
21100201 KABILA 0001235740599 MIN BADU 7/15/1979 P
21100201 KABILA 0001235740601 MINCE DJAFAR 1/1/1942 P
21100201 KABILA 0001235740612 MIRAWATI BATAHA 7/9/1990 P
21100201 KABILA 0001235740623 MISNAWATI BOTUTIHE 6/12/1964 P
21100201 KABILA 0001235740634 MITO IBRAHIM 9/22/1975 L
21100201 KABILA 0001235740645 MNEILAN BAU 6/9/2005 P
21100201 KABILA 0001235740656 MOH FAIRUL HADO 8/30/2009 L
21100201 KABILA 0001235742761 MOH. DWI SAKTI YUNUS 3/12/1998 L
21100201 KABILA 0001235742772 MOH. FAJAR ABDUL WAHAB 1/5/2006 L
21100201 KABILA 0001235742783 MOH. IHSAN PANIGORO 4/26/2008 L
21100201 KABILA 0001235742794 MOH. IKBAL HAMID 5/8/2007 L
21100201 KABILA 0001235742805 MOH. ILHAM BOTUTIHE 2/20/2009 L
21100201 KABILA 0001235742816 MOH. IQBAL A. MASUNGE 3/5/2011 L
21100201 KABILA 0001235742827 MOH. IQBAL AMIR 3/4/1993 L
21100201 KABILA 0001235742838 MOH. IQBAL BAYAHIYO 6/18/2009 L
21100201 KABILA 0001235750343 ROHANA LUKUM 7/16/1979 P
21100201 KABILA 0001235750354 RAHMAD GOBEL 3/19/1984 L
21100201 KABILA 0001235750365 FARID GOBEL 4/12/1990 L
21100201 KABILA 0001235750725 DJAFAR GOU 7/1/1957 L
21100201 KABILA 0001235797648 RATNA ANTULA 12/21/1947 P
21100201 KABILA 0001235797839 RIDWAN LUBIS 7/18/1983 L
21100201 KABILA 0001235798021 RAPIA TAYEB 4/13/1949 P
21100201 KABILA 0001235798032 RIFAIS R PANTO 6/27/2000 L
21100201 KABILA 0001235798043 RIFALDI SALIHI 1/9/2003 L
21100201 KABILA 0001235798065 RIRIN LIPUTO 8/12/1984 P
21100201 KABILA 0001235798076 RISNA TANAIYO 4/4/1971 P
21100201 KABILA 0001235798098 RIZKAWATI LUBIS 8/25/2009 P
21100201 KABILA 0001235798109 ROHANA MOSI 10/2/1956 P
21100201 KABILA 0001235798111 ROHANA MOSI 5/12/1967 P
21100201 KABILA 0001235798122 ROHANI HAPPY 6/8/2006 P
21100201 KABILA 0001235798144 RONI MOWUU 2/20/1980 L
21100201 KABILA 0001235798155 ROSITA MUSTAPA 7/13/1981 P
21100201 KABILA 0001235798166 ROY ALI 4/27/1980 P
21100201 KABILA 0001235798188 RUDIN PADIKU 5/10/1959 L
21100201 KABILA 0001235798199 RUKIA DJUMU 7/1/1986 P
21100201 KABILA 0001235798201 RUSDIYANTO LIPUTO 3/27/1980 L
21100201 KABILA 0001235798212 RUSNI AHMAD 8/23/1979 P
21100201 KABILA 0001235798223 RUSTAM HALID 6/4/1970 L
21100201 KABILA 0001235798234 RUSTAM KADIR 12/24/1986 L
21100201 KABILA 0001235798245 RUSTAM PANTO 4/14/1977 L
21100201 KABILA 0001235798256 RUSTAM SALEH 5/10/1974 L
21100201 KABILA 0001235798278 SAFRIN ABDULAH 1/31/2010 L
21100201 KABILA 0001235798289 SAHARA HIKO 7/1/1950 P
21100201 KABILA 0001235798291 SAIPUL LAIYA 9/4/1973 L
21100201 KABILA 0001235798324 SALIM IGIRISA 6/25/1988 L
21100201 KABILA 0001235798368 SALSABILA HUNOWU 9/8/2005 P
21100201 KABILA 0001235798381 SAMSUDIN HABIBU 8/22/1990 L
21100201 KABILA 0001235798392 SANTI ISMAIL 7/3/1987 P
21100201 KABILA 0001235798403 SANTI MAHMUD 3/29/1981 P
21100201 KABILA 0001235798414 SAPIA AYU LESTARI POLIMENGO 5/19/2011 P
21100201 KABILA 0001235798436 SARTIN UMAR 6/27/1965 P
21100201 KABILA 0001235798447 SARTON IBRAHIM 7/18/1989 L
21100201 KABILA 0001235798469 SATRIA DJUMU 8/25/1989 P
21100201 KABILA 0001235798471 SELVI MAKU 1/20/1981 P
21100201 KABILA 0001235798493 SERLIN RASYID 7/19/1970 P
21100201 KABILA 0001235798515 SISKA WAHYUNI IMRAN 6/10/2002 P
21100201 KABILA 0001235798526 SITI DJAFAR 6/5/1958 P
21100201 KABILA 0001235798537 SITI MAQFIRAH ABDULAH 10/10/2004 P
21100201 KABILA 0001235798548 SITI MUTMAINA KARIM 8/18/2003 P
21100201 KABILA 0001235798559 SITI MUTMAINAH HASAN 11/25/2008 P
21100201 KABILA 0001235798561 SITI NURAFNI LAKORO 3/3/2006 P
21100201 KABILA 0001235798572 SITI R. ALIA LAKORO 12/26/2007 P
21100201 KABILA 0001235798583 SITI WIDYAWATI NAPU 1/14/2010 P
21100201 KABILA 0001235798594 SOFYAN LALU 9/8/1983 L
21100201 KABILA 0001235798605 SONI LIHAWA 11/30/1953 L
21100201 KABILA 0001235798616 SRI HARIYATI HAMID 4/5/1993 P
21100201 KABILA 0001235798627 SRI MULYANI AHMAD 9/7/2003 P
21100201 KABILA 0001235798638 SRI NANA MARDIANA 9/9/1993 P
21100201 KABILA 0001235798649 SRI WAHYUNI MUDA 9/25/2001 P
21100201 KABILA 0001235798662 SUCI RAMADHANI LIPUTO 9/14/2008 P
21100201 KABILA 0001235798673 SUDIRMAN BAKARI 1/10/1976 L
21100201 KABILA 0001235798684 SUGIONO 5/13/1958 L
21100201 KABILA 0001235798695 SUKRI POLIMENGO 12/24/1982 L
21100201 KABILA 0001235798706 SULASTRI SAID 11/15/1985 P
21100201 KABILA 0001235798717 SULASTRI UTINA 11/15/1942 P
21100201 KABILA 0001235798728 SULISANTI ABDULAH 3/13/1984 P
21100201 KABILA 0001235798739 SUMARNI ANTU 10/5/1979 P
21100201 KABILA 0001235798741 SUMINARSO DAUD 12/30/1970 L
21100201 KABILA 0001235798752 SUNARTI WARTONO 10/12/1998 P
21100201 KABILA 0001235798763 SUNARTO WARTONO 4/7/1994 L
21100201 KABILA 0001235798774 SYAMSUDIN MUDA 4/4/1975 L
21100201 KABILA 0001235798796 TAHIR MUHIRJA 1/1/1973 L
21100201 KABILA 0001235798807 TAMRIN ABUDI 5/18/1984 L
21100201 KABILA 0001235798818 TRI YUNITA NAPU 6/2/2011 P
21100201 KABILA 0001235798829 ULIN YUNUS 1/24/1986 L
21100201 KABILA 0001235798842 USMAN WASILU 10/10/1966 L
21100201 KABILA 0001235798853 WAHAB YUNUS 11/8/1963 L
21100201 KABILA 0001235798864 WAHYUDIN HARUN 12/19/2003 L
21100201 KABILA 0001235798886 WIDYAWATI MOHAMAD 6/8/1978 P
21100201 KABILA 0001235798897 WINDI NURFIN USMAN 1/3/1996 P
21100201 KABILA 0001235798908 YACOB MOHAMAD 7/1/1952 L
21100201 KABILA 0001235798919 YAHYA H. YUNUS 10/16/2011 L
21100201 KABILA 0001235798921 YAMIN IBRAHIM 6/28/1970 L
21100201 KABILA 0001235798954 YANTI RADJAK 1/9/1979 P
21100201 KABILA 0001235798987 YOPI LAKORO 3/21/1978 L
21100201 KABILA 0001235798998 YUDA DARMAWAN YUNUS 3/10/2013 L
21100201 KABILA 0001235799009 YULAN LAGAENDO 12/25/1985 P
21100201 KABILA 0001235843201 AHMAD HUSAIN 4/10/1969 L
21100201 KABILA 0001235843739 MOH. REFLIS K 7/23/2001 L
21100201 KABILA 0001235845642 ARIFIN SUMA 10/10/1967 L
21100201 KABILA 0001235863844 FARHAN 4/20/2002 L
21100201 KABILA 0001235893072 DESI HAMZA 12/2/2004 P
21100201 KABILA 0001235893083 DEYS HAMZA 7/12/2006 P
21100201 KABILA 0001235893094 AISA ARAFA 1/1/1958 P
21100201 KABILA 0001235893105 RIDWAN ABIDAU 11/15/1983 L
21100201 KABILA 0001235893116 FIRMANSYAH ABIDAU 8/12/2007 L
21100201 KABILA 0001235893127 GUNTUR BIKI 1/1/1971 L
21100201 KABILA 0001235893138 YENI HUNAWA 3/16/1984 P
21100201 KABILA 0001235893149 BY BIKI 7/1/2006 P
21100201 KABILA 0001235893151 YAHYA 2/16/1985 L
21100201 KABILA 0001235893162 SARITAN MUTHALIB 4/13/1974 P
21100201 KABILA 0001235893173 HASNI PUSPITA 5/25/2001 P
21100201 KABILA 0001235893184 DJAFA MUTHALIB 5/18/1948 P
21100201 KABILA 0001235893195 HAMZA HUNAWA 5/12/1954 L
21100201 KABILA 0001235893206 ASNI ALWI 8/7/1975 P
21100201 KABILA 0001235893217 FIRMAN HUNAWA 5/16/1984 L
21100201 KABILA 0001235893228 SIDIKIN HUNAWA 1/27/1995 L
21100201 KABILA 0001235893239 NUR HIKMA HUNAWA 7/1/2001 P
21100201 KABILA 0001235893241 HAMDAN AHMAD 5/12/1954 L
21100201 KABILA 0001235893252 IRMAWATI NGABU 5/4/1985 P
21100201 KABILA 0001235893263 MOHAMAD RIFYAL AHMAD 2/3/2000 L
21100201 KABILA 0001235893274 ABD. RADJAK KARIM 8/19/1957 L
21100201 KABILA 0001235893285 SUMARTI ABAS 3/13/1963 P
21100201 KABILA 0001235893296 NUR MALA KARIM 5/7/1989 P
21100201 KABILA 0001235893307 NUR AIN KARIM 5/7/1991 P
21100201 KABILA 0001235893318 NUR MEYLANA KARIM 10/30/1996 P
21100201 KABILA 0001235893329 TAUFIK RAHMAN KARIM 8/5/2000 L
21100201 KABILA 0001235893331 BUDI HUSAIN 5/3/1950 L
21100201 KABILA 0001235893342 AISA HAMZA 6/5/1954 P
21100201 KABILA 0001235893353 HENDRA HUSAIN 5/7/1983 L
21100201 KABILA 0001235893364 LUKMAN HUSAIN 10/25/2001 L
21100201 KABILA 0001235893375 SARIPA HUSAIN 7/27/1928 P
21100201 KABILA 0001235893386 ANGGRIANI NOVIANI KADIR 5/20/1982 P
21100201 KABILA 0001235893397 SUMARTO BONENEHU 5/7/1962 L
21100201 KABILA 0001235893408 UMAR AHMAD 5/12/1943 L
21100201 KABILA 0001235893419 HADIDJA ALI 10/10/1946 P
21100201 KABILA 0001235893421 ISMAIL AHMAD 6/12/1978 L
21100201 KABILA 0001235893432 AGUSLIN AHMAD 8/11/1982 L
21100201 KABILA 0001235893443 ISMAN AHMAD 2/12/1974 L
21100201 KABILA 0001235893454 ERNA ABDULLAH 4/12/1974 P
21100201 KABILA 0001235893465 HARUN AHMAD 12/22/1996 L
21100201 KABILA 0001235893476 SANDI AHMAD 2/13/2004 L
21100201 KABILA 0001235893487 FREDI USMAN 11/20/1964 L
21100201 KABILA 0001235893498 LUCIA KHUE 6/30/1970 P
21100201 KABILA 0001235893509 ENDRY GIOENS USMAN 5/4/1993 L
21100201 KABILA 0001235893511 RYAAN GIOENS USMAN 6/10/1997 L
21100201 KABILA 0001235893522 BRYAN GIOENS USMAN 9/18/2002 L
21100201 KABILA 0001235893533 TAMRIN BUKA 6/16/1952 L
21100201 KABILA 0001235893544 SAPRAWATI BAKARI 9/30/1971 P
21100201 KABILA 0001235893555 SAPRI PARAMATA 7/24/1994 L
21100201 KABILA 0001235893566 S. MOHAR PARAMATA 4/4/2001 L
21100201 KABILA 0001235893577 SUKMAWATI PARAMATA 5/31/2003 P
21100201 KABILA 0001235893588 ANWAR 5/10/1975 L
21100201 KABILA 0001235893599 SULEMAN USULI 4/20/1953 L
21100201 KABILA 0001235893601 MANSYE SOULI 3/9/1955 L
21100201 KABILA 0001235893612 TIRTAWATI ULOLI 6/28/1955 P
21100201 KABILA 0001235893623 YUSNIAR SOULI 6/21/1985 P
21100201 KABILA 0001235893634 NURUL A. SOULI 4/1/1988 P
21100201 KABILA 0001235893645 VIVID SOULI 7/3/1993 P
21100201 KABILA 0001235900878 RUSTAM TOANA 10/22/1952 L
21100201 KABILA 0001235901069 MASI INAKU 10/12/1958 L
21100201 KABILA 0001235901431 LISNAWATI ALI 7/1/1987 P
21100201 KABILA 0001235907268 FACHRUDIN YANTU 8/16/1944 L
21100201 KABILA 0001235907279 HARIDJA ABDULLAH 6/12/1948 P
21100201 KABILA 0001235907303 ARWIN KARIM 8/3/1953 P
21100201 KABILA 0001235907325 MURSID KARIM 8/22/1952 L
21100201 KABILA 0001235907336 ARMIN NUSU 12/22/1955 P
21100201 KABILA 0001235907347 MAMAN KARIM 6/8/1980 L
21100201 KABILA 0001235907358 FEMELIA KARIM 4/7/1981 P
21100201 KABILA 0001235907369 TITIN KARIM 7/19/1984 P
21100201 KABILA 0001235907371 RIFKY KARIM 8/10/1994 L
21100201 KABILA 0001235907382 HARIYANTO ABAS 7/30/1964 L
21100201 KABILA 0001235907393 HARIYATI AHMAD 3/12/1965 P
21100201 KABILA 0001235907404 FAISAL ABAS 7/6/1994 L
21100201 KABILA 0001235907415 INDRA ABAS 10/16/1967 L
21100201 KABILA 0001235907426 MUHTAR ABAS 3/6/2001 L
21100201 KABILA 0001235907437 ERNA BADU 8/3/1942 P
21100201 KABILA 0001235907459 ZAKARIA SIDIKI 10/10/1947 L
21100201 KABILA 0001235907461 SURYATI ILAHUDE 3/12/1960 P
21100201 KABILA 0001235907472 MOHAMAD KARIM 7/3/2007 L
21100201 KABILA 0001235907483 IRWAN AGULU 4/14/1982 L
21100201 KABILA 0001235907494 SISKA WATI K. HULU 8/25/1985 P
21100201 KABILA 0001235907505 CINDRA DEWI AGULU 12/23/2005 P
21100201 KABILA 0001235907516 BY AGULU 9/14/2008 P
21100201 KABILA 0001235907562 RAHMAT NALOLE 3/10/1990 L
21100201 KABILA 0001235907617 ETRIYANI NALOLE 3/4/1982 P
21100201 KABILA 0001235920105 YAHID MOHAMAD 5/6/1967 L
21100201 KABILA 0001235930782 RAFLIN HASAN 8/13/1997 L
21100201 KABILA 0001235940467 MARYAM MILE 2/21/1984 P
21100201 KABILA 0001235940581 SUMARTO PADJA 5/21/1960 L
21100201 KABILA 0001235940761 ASMIN SUPU 3/10/1979 P
21100201 KABILA 0001235940941 LIN ISMAIL 1/18/1951 P
21100201 KABILA 0001235941299 NIRMALA YAHYA 10/16/2001 P
21100201 KABILA 0001236016282 WARNI MANTU 11/15/1966 P
21100201 KABILA 0001236029499 MOH. IQBAL HAMID 5/18/2006 L
21100201 KABILA 0001236029501 MOH. ISRA K. HASAN 6/24/2012 L
21100201 KABILA 0001236029512 MOH. LUTFI S. MIOLO 6/18/1997 L
21100201 KABILA 0001236029523 MOH. LUTFIANSYAH BONE 4/19/2009 L
21100201 KABILA 0001236029534 MOH. NABIL P. NURDIN 3/11/2010 L
21100201 KABILA 0001236029556 MOH. NASRULLAH ISHAK 5/6/2010 L
21100201 KABILA 0001236029567 MOH. NAWAL LASULIKA 2/20/2013 L
21100201 KABILA 0001236029589 MOH. RASIDIN ABDULLAH 4/4/2010 L
21100201 KABILA 0001236029591 MOH. RASUL ABIYANTA DJABAR 4/5/2010 L
21100201 KABILA 0001236029602 MOH. RIDHO A. NALOLE 7/8/2006 L
21100201 KABILA 0001236029613 MOH. RIFALDI MAKSUM 6/28/2010 L
21100201 KABILA 0001236029624 MOH. RIZKI ADITYA BOTUTIHE 5/27/2008 L
21100201 KABILA 0001236029635 MOH. RIZKI BUMULO 3/12/2011 L
21100201 KABILA 0001236029646 MOH. RIZKY MAHMUD 6/23/2009 L
21100201 KABILA 0001236029657 MOH. SYAHRUL RAMADHAN 10/6/2006 L
21100201 KABILA 0001236029668 MOH. TAUFIK SABIHI 10/23/2003 L
21100201 KABILA 0001236029679 MOH. TAUVIK SABIHI 10/23/2003 L
21100201 KABILA 0001236029681 MOH. ZULKARNAIN ANTU 7/20/2007 L
21100201 KABILA 0001236029692 MOH. ZULKIFLI DJABAR 1/27/2005 L
21100201 KABILA 0001236029703 MOHAMAD MOPANGGA 3/8/1988 L
21100201 KABILA 0001236029714 MOHAMAD FAZRAN USMAN 3/30/2005 L
21100201 KABILA 0001236029725 MOHAMAD FAZRIN USMAN 2/13/2002 L
21100201 KABILA 0001236029736 MOHAMAD FAZRUN USMAN 3/30/2005 L
21100201 KABILA 0001236029747 MOHAMAD FIZRAL USMAN 5/27/2012 L
21100201 KABILA 0001236029758 MOHAMAD FIZRAN USMAN 6/14/2007 L
21100201 KABILA 0001236029769 MOHAMAD I. ABAS 8/30/1999 L
21100201 KABILA 0001236029771 MOHAMAD REZA SULEMAN 3/28/2002 L
21100201 KABILA 0001236029782 MUKMIN KOE 7/1/1956 P
21100201 KABILA 0001236029793 MUKSIN MOPANGGA 3/12/1985 L
21100201 KABILA 0001236029804 MULYALASANDI YUNUS 8/23/1997 L
21100201 KABILA 0001236029815 MUN NALOLE 4/6/1977 P
21100201 KABILA 0001236029837 MUTIARA ADAM 7/14/2005 P
21100201 KABILA 0001236029848 MUZAKIR ALUNSYAH ADAM 4/13/2004 L
21100201 KABILA 0001236029861 NABILA P. NOVELIA MAADI 11/17/2010 P
21100201 KABILA 0001236029872 NADIA S. MAADI 9/3/2012 P
21100201 KABILA 0001236029883 NAJIR USMAN 9/15/1974 L
21100201 KABILA 0001236029894 NANGSI GANI 12/25/1975 P
21100201 KABILA 0001236029905 NAYIA MJANALI 6/5/2008 P
21100201 KABILA 0001236029916 NAYLA MANALI 6/6/2008 P
21100201 KABILA 0001236029927 NELMA ALI 5/8/1985 P
21100201 KABILA 0001236029949 NOVAWATY BUDJI 11/28/1985 P
21100201 KABILA 0001236029951 NOVAYANTI YUSUF 11/17/1985 P
21100201 KABILA 0001236029962 NUR FADILA ZAINAL 10/8/1998 P
21100201 KABILA 0001236029973 NUR HANI SANTODU 6/25/2007 P
21100201 KABILA 0001236029984 NUR INTAN MAKUTA 7/31/2003 P
21100201 KABILA 0001236029995 NURAIN MANALI 7/10/2010 P
21100201 KABILA 0001236030028 NURDIN MANALI 4/21/1986 L
21100201 KABILA 0001236030039 NURFADILA PAKAYA 10/16/2002 P
21100201 KABILA 0001236030041 NURHANI SANTODU 6/26/1984 P
21100201 KABILA 0001236030063 NURHAYATI A. KARIM 8/26/2004 P
21100201 KABILA 0001236030074 NURHAYATI NANG 9/12/1973 P
21100201 KABILA 0001236030085 NURIMAYANDI PAKAYA 5/30/2009 P
21100201 KABILA 0001236030096 NURJANA JAWABA 1/8/1981 P
21100201 KABILA 0001236030107 NURMAHDIKA PAKAYA 5/20/2008 P
21100201 KABILA 0001236030118 NURMALA WANTOGIA 11/8/1952 P
21100201 KABILA 0001236030129 NURMIN NANO 6/2/1980 P
21100201 KABILA 0001236030131 NURUL MAULIDA DALANGGO 3/22/2008 P
21100201 KABILA 0001236030142 NURYANI BUDU 2/4/1967 P
21100201 KABILA 0001236030153 NURYANINGSIH A. M SALEH 4/9/1993 P
21100201 KABILA 0001236030164 NURYANITA M. HABU 9/29/1987 P
21100201 KABILA 0001236030175 OCI HAMIDI 1/1/1961 L
21100201 KABILA 0001236030186 OCTA VILLARIANI MAHMUD 10/13/2010 P
21100201 KABILA 0001236030197 OCTAVIANI SABIHI 10/13/2009 L
21100201 KABILA 0001236048085 ASRUN PONGOLIU 8/24/1988 L
21100201 KABILA 0001236064803 YULIN YASIN 7/16/1982 P
21100201 KABILA 0001236077188 NUSI ANTULAHA 7/1/1929 P
21100201 KABILA 0001236084851 ALDI MOWUU 6/12/1999 L
21100201 KABILA 0001236084862 ABDULAH MOWUU 3/11/2004 L
21100201 KABILA 0001236084873 IDRIS KATILI 7/1/1933 L
21100201 KABILA 0001236084884 DJAMI MOWUU 7/5/1959 P
21100201 KABILA 0001236084895 PONI KATILI 5/2/1985 P
21100201 KABILA 0001236084906 RONI KATILI 12/16/1987 L
21100201 KABILA 0001236084917 TITIN KATILI 9/9/1994 P
21100201 KABILA 0001236084928 SULEMAN MAKU 7/1/1973 L
21100201 KABILA 0001236084939 SARTIN KATILI 12/1/1980 P
21100201 KABILA 0001236084941 FATMAWATI MAKU 2/14/2004 P
21100201 KABILA 0001236084952 INDRA KUKU 1/6/1948 L
21100201 KABILA 0001236084963 HADIDJAH ADAM 5/1/1948 P
21100201 KABILA 0001236084974 ALWIN KUKU 4/24/1973 L
21100201 KABILA 0001236084985 HELDI TAMRIN 4/21/1973 P
21100201 KABILA 0001236084996 CINDI KUKU 11/4/2002 P
21100201 KABILA 0001236085042 UDIN KUNJAI 6/3/1963 L
21100201 KABILA 0001236085053 SAIDA BONE 5/6/1966 P
21100201 KABILA 0001236085064 HASAN GAINI 8/7/1989 L
21100201 KABILA 0001236085075 MASTIN GANI 3/13/1992 P
21100201 KABILA 0001236085086 LOLANTI MALAPO 3/15/1998 P
21100201 KABILA 0001236085108 AFANDI OLANJU 7/31/1991 L
21100201 KABILA 0001236085119 ERVIN OLANJU 12/2/1987 L
21100201 KABILA 0001236085121 MELDAWATI MUSTAPA 8/4/1987 P
21100201 KABILA 0001236085132 MOH. FALDI OLANJU 5/26/2008 L
21100201 KABILA 0001236085143 ABD. KARIM MALAUNA 10/31/1985 L
21100201 KABILA 0001236085154 SULEMAN SUPU 5/9/1983 L
21100201 KABILA 0001236085165 ISNI ZAKARIA 12/12/1985 P
21100201 KABILA 0001236085176 NUR AMELIA SUPU 5/2/2008 P
21100201 KABILA 0001236085187 USMAN ABAS 9/16/1980 L
21100201 KABILA 0001236085198 LAILA WAHAB 6/23/1980 P
21100201 KABILA 0001236085209 RIZKIYANTO ABAS 3/30/2000 L
21100201 KABILA 0001236085211 ZULKARNAIN ABAS 5/2/2003 L
21100201 KABILA 0001236085222 MASRI UMAR 8/6/1953 P
21100201 KABILA 0001236085233 JUFRI HARUN 7/1/1990 L
21100201 KABILA 0001236085244 HERNI HARUN 1/1/1992 P
21100201 KABILA 0001236085255 UDIN HARUN 7/2/1978 L
21100201 KABILA 0001236085266 DEDY HARUN 1/3/1997 L
21100201 KABILA 0001236085301 NIRMALASTI HADI 7/25/1989 P
21100201 KABILA 0001236085334 VIRAWATI YAHYA 5/25/1991 P
21100201 KABILA 0001236085345 VIDYANURFADILAH Y. 3/11/1988 P
21100201 KABILA 0001236085356 VIKRI HAIRUNSYAH Y. 6/20/2000 L
21100201 KABILA 0001236085367 ROBIN THAIB 11/5/1979 L
21100201 KABILA 0001236085378 FATRA ANTU 8/17/1983 P
21100201 KABILA 0001236090339 ISA NUSI 10/12/1958 L
21100201 KABILA 0001236092769 DINA USMAN 7/1/2005 P
21100201 KABILA 0001236110646 SIRZON KARIM 7/1/1955 L
21100201 KABILA 0001236110984 RIDWAN ISA 1/1/2002 L
21100201 KABILA 0001236124383 MADA USMAN 12/15/1957 L
21100201 KABILA 0001236124405 MAHMUD RIDO POPALO 10/19/2009 L
21100201 KABILA 0001236124416 MAHRANI PUTRI SAMON 12/14/2010 P
21100201 KABILA 0001236129895 HERSON DJAFAR 3/18/1986 L
21100201 KABILA 0001236143834 HERVIN WULUNGO 4/13/1981 L
21100201 KABILA 0001236143889 HUSIN RAIS 10/1/1980 L
21100201 KABILA 0001236143891 HUSIN YUSUF 1/3/1954 L
21100201 KABILA 0001236143902 IBRAHIM DAUD 4/24/1948 L
21100201 KABILA 0001236143913 ICHANDA DIDIPU 8/2/2009 L
21100201 KABILA 0001236143946 IDRIS MILE 6/14/1972 L
21100201 KABILA 0001236143957 IDRIS MOHAMAD 10/20/1984 L
21100201 KABILA 0001236143979 IIN SIMBOKA 8/14/1994 P
21100201 KABILA 0001236144003 IMAS RAUF 2/10/1973 P
21100201 KABILA 0001236144036 INANG MOLI 11/6/1955 P
21100201 KABILA 0001236144058 INDRAWAN MOSI 8/2/2005 L
21100201 KABILA 0001236144069 INDRI ASTUTI DIDIPU 10/2/1995 P
21100201 KABILA 0001236144082 INDRIANI MAHMUD 12/26/1986 P
21100201 KABILA 0001236144093 INKA F.R. MOKO 3/31/2000 P
21100201 KABILA 0001236144104 INTAN SIMBOKA 6/3/1991 P
21100201 KABILA 0001236144126 IRAWAN ISLIM 6/19/1975 L
21100201 KABILA 0001236144148 IRFAN SIMBOKA 6/6/2001 L
21100201 KABILA 0001236144159 IRIANI HENDRIK REY 9/5/1969 P
21100201 KABILA 0001236144172 IRMAWATI LAMATO 12/26/1987 P
21100201 KABILA 0001236144183 IRON HENDRIK REY 7/1/1973 L
21100201 KABILA 0001236144194 IRON PANTI 5/25/1979 L
21100201 KABILA 0001236144205 IRSON MARDJUN 8/30/1955 L
21100201 KABILA 0001236144216 IRWAN MOSI 7/16/1972 L
21100201 KABILA 0001236144227 IRWANTO MUSTAPA 2/11/1971 L
21100201 KABILA 0001236144249 ISKANDAR MOSI 8/24/1995 L
21100201 KABILA 0001236144251 ISMAIL BIAHIMO 11/6/1996 L
21100201 KABILA 0001236144273 ISMAIL SUDE 8/5/2000 L
21100201 KABILA 0001236144284 ISMAN SIMBOKA 3/16/2004 L
21100201 KABILA 0001236144295 ISMAWATI YANTU 4/6/1977 P
21100201 KABILA 0001236144328 IVANA CAHYANI YUSUF 9/6/1986 P
21100201 KABILA 0001236144341 IWIN HASAN 2/5/1981 P
21100201 KABILA 0001236144374 IYAN UMAR 3/2/1984 P
21100201 KABILA 0001236144385 IZZUL HAQ ISA 6/10/2013 L
21100201 KABILA 0001236144407 JAMILA MOHAMAD 12/28/1975 P
21100201 KABILA 0001236144442 JIHAN PARAMITA MILE 4/17/1997 P
21100201 KABILA 0001236144453 JOIS PASAU 11/17/1992 P
21100201 KABILA 0001236144464 JUFRI UPINGO 4/11/1969 L
21100201 KABILA 0001236144475 JULKIFLI BAWU 7/16/2003 L
21100201 KABILA 0001236144486 JULPARDIN HUNTUO 6/19/1984 L
21100201 KABILA 0001236144497 JUMA LASIMPALA 11/10/1939 L
21100201 KABILA 0001236144519 KADIR YANTU 11/18/1987 L
21100201 KABILA 0001236144532 KARTONO IGIRISA 4/21/1976 L
21100201 KABILA 0001236144543 KASIM KIAYI 12/14/1952 L
21100201 KABILA 0001236144554 KASIM TOMELO 5/12/1964 L
21100201 KABILA 0001236144565 KATOT SASMI 10/18/1954 L
21100201 KABILA 0001236144576 KISMAN MALE 12/6/1970 L
21100201 KABILA 0001236144598 LATIEF ABAS 6/13/1989 L
21100201 KABILA 0001236144611 LELI HASAN 2/14/1989 P
21100201 KABILA 0001236144622 LEYS TOMELO 1/23/1987 P
21100201 KABILA 0001236144633 LIAN NAPU 2/1/1990 P
21100201 KABILA 0001236144644 LIAN POTALE 5/14/1972 P
21100201 KABILA 0001236144655 LILI YUSUF 8/25/1978 L
21100201 KABILA 0001236144677 LINTJE IBRAHIM 7/10/1969 P
21100201 KABILA 0001236144688 LISA UTIARAHMAN 8/28/1985 P
21100201 KABILA 0001236144699 LISNAWATI KARIM 2/8/2004 P
21100201 KABILA 0001236144701 LISNAWATI NIU 4/3/1971 P
21100201 KABILA 0001236144712 LOIS TOMELO 10/5/1995 L
21100201 KABILA 0001236144723 LULIYANTI LALU 2/12/2002 P
21100201 KABILA 0001236144745 LUTVAH LUTVIATU ROHMA 12/20/2009 P
21100201 KABILA 0001236168167 UCO HADJI 10/7/1953 P
21100201 KABILA 0001236168178 UDIN MURDJAI 10/19/1953 L
21100201 KABILA 0001236168189 ULIN HADJI 6/22/1983 P
21100201 KABILA 0001236168191 ULYA DJUI 9/8/2005 L
21100201 KABILA 0001236168213 USMAN TOMELO 2/18/2010 L
21100201 KABILA 0001236168224 USTRIYANDI POMALANGO 9/24/2002 L
21100201 KABILA 0001236168235 UTEN ISMAIL 9/8/1982 L
21100201 KABILA 0001236168257 WAHYUDIN POILI 9/25/1970 L
21100201 KABILA 0001236168279 WIRTA MOHAMAD 12/28/1982 P
21100201 KABILA 0001236168314 YATUN HANAPI 5/25/1995 P
21100201 KABILA 0001236168358 YULIN ALIMUN 7/20/1967 P
21100201 KABILA 0001236168369 YULIUS ISMAIL 2/16/1985 L
21100201 KABILA 0001236168382 YUNUS DJULAINI 7/7/1942 L
21100201 KABILA 0001236168393 YUNUS KARIM 12/25/1970 L
21100201 KABILA 0001236168404 YUNUS POILI 12/12/1945 P
21100201 KABILA 0001236168448 YUSUF IBRAHIM 11/1/1956 L
21100201 KABILA 0001236168483 ZENLI FERNANDO MALEKE 10/6/1986 L
21100201 KABILA 0001236168494 ZULFARIYANSAH BALU 7/28/2010 L
21100201 KABILA 0001236168505 ZULFIKAR KATILI 1/1/1997 L
21100201 KABILA 0001236168516 ZULFIKARNAIN AHMAD 3/26/2010 L
21100201 KABILA 0001236168527 ZULKARNAIN IBRAHIM 7/16/1977 L
21100201 KABILA 0001236168538 ZULKIFLI SIREGAR 7/18/1971 L
21100201 KABILA 0001236168549 ZULVIYA MARJUN 5/25/1986 P
21100201 KABILA 0001236168562 ABD. FAJRI WAHAB 1/10/2004 L
21100201 KABILA 0001236168573 ABD. RAHMAN ALI 6/2/1980 L
21100201 KABILA 0001236168595 ABDUL HASAN INA 4/27/1948 L
21100201 KABILA 0001236168606 ABDUL RAHMAN TANINGO 7/5/1952 L
21100201 KABILA 0001236168617 ABDULHAIS DUNGGIO 4/19/1973 L
21100201 KABILA 0001236168628 ABDURAHMAL HAMZAH 3/18/2012 L
21100201 KABILA 0001236168639 ABDURAHMAN HAMZAH 3/18/2004 L
21100201 KABILA 0001236168641 ABIZAR ISMAIL BAKRI 12/14/2008 L
21100201 KABILA 0001236168652 ADELIA DJAFAR 4/21/2006 P
21100201 KABILA 0001236168663 ADELIA OKTAVIA PUTRI DUNGGIO 10/28/2008 P
21100201 KABILA 0001236168674 ADITYA IBRAHIM 8/20/2009 L
21100201 KABILA 0001236168685 ADITYA KURNIAWAN 6/12/1997 L
21100201 KABILA 0001236168696 ADNAN HASAN PANTU 11/23/1988 L
21100201 KABILA 0001236168707 ADRIAN HUSAIN 2/11/1997 L
21100201 KABILA 0001236168718 ADRIANSYAH PUTRA ISMAIL 8/23/2008 L
21100201 KABILA 0001236168731 ADRUN HAMU 6/13/1963 L
21100201 KABILA 0001236168742 AFANDI NENTO 12/15/1988 L
21100201 KABILA 0001236168753 AFDAL PRATAMA LALU 11/20/2011 L
21100201 KABILA 0001236168775 AGIM BOUTY 3/10/2003 L
21100201 KABILA 0001236168786 AGUNG NURAHMA DUNGGIO 11/12/2001 L
21100201 KABILA 0001236168808 AGUS HULUKATI 8/16/1985 L
21100201 KABILA 0001236168819 AGUS UMAR 8/1/1984 L
21100201 KABILA 0001236168821 AGUSTIAN NUAYI 8/31/1994 L
21100201 KABILA 0001236168832 AGUSTIN MERTOSONO 8/14/1988 P
21100201 KABILA 0001236168843 AGUSTINA AYUBA 8/1/1974 P
21100201 KABILA 0001236168854 AHDIN ISHAK 2/11/2009 P
21100201 KABILA 0001236168865 AHMAD DIMAS BEMPA 4/3/2000 L
21100201 KABILA 0001236168876 AHMAD SAUD 10/12/1984 L
21100201 KABILA 0001236168887 AIDA S. GANI 5/7/1956 P
21100201 KABILA 0001236168898 AIRA OKTAVIANI TOLAGO 10/22/2009 P
21100201 KABILA 0001236168909 AISA DJAFAR 12/25/1958 P
21100201 KABILA 0001236168911 AISYAH LUTFIAH KALUY 1/2/2012 P
21100201 KABILA 0001236168933 ALDIANSYAH NUAYI 10/28/2010 L
21100201 KABILA 0001236168944 ALFIAN HABIBIE 10/23/1984 L
21100201 KABILA 0001236168955 ALFITRA SUMAGA 8/28/2011 L
21100201 KABILA 0001236168966 ALFRET IBRAHIM 1/18/1991 L
21100201 KABILA 0001236168977 ALI DJAKARIA 1/17/1950 L
21100201 KABILA 0001236169001 ALISA BOTUTIHE 7/4/2009 P
21100201 KABILA 0001236169023 ALYA A. UTIARAHMAN 8/18/2004 P
21100201 KABILA 0001236169034 ALYA NATASYA LAMANTA 9/11/2011 P
21100201 KABILA 0001236169045 AMAL ISA 9/22/1980 L
21100201 KABILA 0001236169056 AMIN IBRAHIM 4/24/1969 L
21100201 KABILA 0001236169067 AMINA YUNUS 3/3/1973 P
21100201 KABILA 0001236169078 AMIRULLAH RIBUNU 6/15/1997 L
21100201 KABILA 0001236169089 AMNA MOHAMAD 12/19/2008 P
21100201 KABILA 0001236169091 ANASTASIA KAHALI 4/21/2009 P
21100201 KABILA 0001236169124 ANGGA QURNEN SUWITO 3/29/1996 L
21100201 KABILA 0001236169135 ANI DAUD 12/31/1956 P
21100201 KABILA 0001236169146 ANI LALU 1/3/1978 P
21100201 KABILA 0001236169157 ANJASMARA DG. MANGGATA 4/27/1975 L
21100201 KABILA 0001236169168 ANNISA PUTRI LAMATO 12/1/2005 P
21100201 KABILA 0001236169181 ANWAR HASAN 9/29/1973 L
21100201 KABILA 0001236169192 APIPA JAFAR 3/7/1953 P
21100201 KABILA 0001236169203 APRILIA PULUHULAWA 4/21/2003 P
21100201 KABILA 0001236169214 APRILIO HIDAYAT DAWALI 4/5/2011 L
21100201 KABILA 0001236169225 APRIN GUSASI 4/15/1974 L
21100201 KABILA 0001236169236 ARIANSYAH DJANO 4/1/1996 L
21100201 KABILA 0001236169247 ARIF RAHMAN HAKIM MALII 12/13/2005 L
21100201 KABILA 0001236169271 ARLIN MERTOSONO 7/14/1969 P
21100201 KABILA 0001236169282 ARMAN LASANO 2/15/1983 L
21100201 KABILA 0001236169293 ASIA NASARU 12/31/1940 P
21100201 KABILA 0001236169304 ASIA PAKAYA 1/3/1954 P
21100201 KABILA 0001236169315 ASIFA BARUADI 9/20/2011 P
21100201 KABILA 0001236169326 ASMA TILOHE 6/9/1988 P
21100201 KABILA 0001236169337 ASNAR DAENG BASIRA 8/22/1964 P
21100201 KABILA 0001236169348 ASNI KAHARU 2/21/1966 P
21100201 KABILA 0001236169361 ASNI YUSUF 9/3/1979 P
21100201 KABILA 0001236169372 ASRA KUENGO 4/11/1974 P
21100201 KABILA 0001236169394 ASRIN UMAR 3/20/1962 L
21100201 KABILA 0001236169416 ASTRIYATI A. ADAM 10/1/1984 P
21100201 KABILA 0001236169449 AZZAHRA SAFIRA IDRUS 3/31/2012 P
21100201 KABILA 0001236169451 BAKIR PAKAYA 10/6/1987 L
21100201 KABILA 0001236169462 BALGIS HASYIM 3/28/1979 P
21100201 KABILA 0001236169473 BAMBANG DJANO 8/13/1961 L
21100201 KABILA 0001236169484 BAMBANG LAMATO 9/4/1963 L
21100201 KABILA 0001236169495 BAYU EKO SAMUDRA 5/21/2004 L
21100201 KABILA 0001236169506 BERTI SUMAGA 12/17/1988 L
21100201 KABILA 0001236169517 BEYIN ROFANDI ASIKU 8/25/1991 L
21100201 KABILA 0001236169528 BINO AYUBA 12/28/1950 L
21100201 KABILA 0001236169539 CAMARUDIN DAUD 10/30/1985 L
21100201 KABILA 0001236169541 CHAMRUDIN DAUD 10/30/1985 L
21100201 KABILA 0001236169552 CHARISA PUTRI DAUD 12/22/2009 P
21100201 KABILA 0001236169563 CHARLINA POLAMOLO 6/18/1992 P
21100201 KABILA 0001236169574 CINDI FAUZIA RAHMAN 10/15/1999 P
21100201 KABILA 0001236169585 CINDRA ARNETTA KADIR 12/7/1999 P
21100201 KABILA 0001236169596 CINDRA LALU 4/2/1981 P
21100201 KABILA 0001236169607 CINDRI PAKAYA 6/13/1995 P
21100201 KABILA 0001236169618 CITRA MEIBI PAKAYA 8/12/2008 P
21100201 KABILA 0001236169629 CLARISTA SALSABILA NAPU 8/2/2009 P
21100201 KABILA 0001236169631 DAHLAN NIODE 4/23/1969 L
21100201 KABILA 0001236169642 DARWIS PULUHULAWA 2/10/1982 L
21100201 KABILA 0001236169664 DAUD YUDAV AHMAD 5/11/2006 L
21100201 KABILA 0001236169675 DAUD YUNUS 3/16/1967 L
21100201 KABILA 0001236169697 DELLAN NIODE 12/14/1992 P
21100201 KABILA 0001236169708 DESY BOUTY 12/22/1991 P
21100201 KABILA 0001236169721 DHARMAWATI 2/9/1983 P
21100201 KABILA 0001236169743 DJAFAR ASWIN 3/3/1973 L
21100201 KABILA 0001236169754 DJUBAIR DAUD 4/1/1948 L
21100201 KABILA 0001236169765 DJULIA KAFFA BOTUTIHE 7/16/2010 P
21100201 KABILA 0001236169776 DWI AMALIA PAKAYA 10/24/2002 P
21100201 KABILA 0001236187372 CHELSEA OLIVIA MUSA 6/2/2008 P
21100201 KABILA 0001236187383 DANIAL DJIBU 1/8/1969 L
21100201 KABILA 0001236187394 DANO MASSA 12/12/1952 L
21100201 KABILA 0001236187405 DEBBI KATILI 1/4/1988 P
21100201 KABILA 0001236187416 DEDI ARDIYANSYAH BANYOKO 3/1/1997 L
21100201 KABILA 0001236187427 DELVIRA AULIA PUTRI ABADA 2/7/2007 P
21100201 KABILA 0001236187438 DENI RAHMAN 3/15/1949 L
21100201 KABILA 0001236187449 DESI IBRAHIM 12/17/1997 P
21100201 KABILA 0001236187451 DESILAWATI RAHIM 12/10/1999 P
21100201 KABILA 0001236187462 DESWITA ARSANDI SULEMAN 12/16/2005 P
21100201 KABILA 0001236187473 DESYRAWATY D PUHI 12/7/2009 P
21100201 KABILA 0001236187484 DEWI OTOLOMO 3/9/2005 P
21100201 KABILA 0001236187495 DIAN AHMAD 12/15/2007 P
21100201 KABILA 0001236187506 DIAN SUKE 6/6/2005 P
21100201 KABILA 0001236187517 DJAFAR KUMEDI 5/5/1944 L
21100201 KABILA 0001236187528 DJAFAR MASSA 6/1/1927 L
21100201 KABILA 0001236187539 DJAMI MAKMUR 5/12/1938 P
21100201 KABILA 0001236187552 DJONI KOBISI 6/11/1969 L
21100201 KABILA 0001236187563 DUNLOP ADAM 9/4/1957 L
21100201 KABILA 0001236187574 EKA M. ARINI ISIMA 12/24/1997 L
21100201 KABILA 0001236187585 EKA RAHMAWATI HASAN 5/14/2007 P
21100201 KABILA 0001236187596 ELI KADIR 3/23/1965 P
21100201 KABILA 0001236187607 ELVINA ARNOLD 9/4/1988 P
21100201 KABILA 0001236187629 EMY ISMAIL 11/4/1974 P
21100201 KABILA 0001236187631 ERMAWATI 4/14/1977 P
21100201 KABILA 0001236187642 ERNI HILALA 12/25/1972 P
21100201 KABILA 0001236187653 ERWIN ABADA 4/20/1976 L
21100201 KABILA 0001236187675 FACHRIA ABD KADIR 4/1/1995 P
21100201 KABILA 0001236187686 FADEL MUSA 6/25/2006 L
21100201 KABILA 0001236187697 FADJIRA RAHIM 3/3/1996 P
21100201 KABILA 0001236187708 FADLI DJAKARIA 7/6/1985 L
21100201 KABILA 0001236187719 FADLUN SAHRIL 6/26/2003 P
21100201 KABILA 0001236187721 FAHMI MARDANI 9/12/1973 L
21100201 KABILA 0001236187732 FAHRI R. HARUN 12/7/2000 L
21100201 KABILA 0001236187743 FAISAL S RIBUNU 12/23/1982 L
21100201 KABILA 0001236187754 FAISAL USMAN 5/18/1999 L
21100201 KABILA 0001236187765 FAIZ ARAFAT HAMZAH 5/1/2011 L
21100201 KABILA 0001236187776 FAIZAN FIKRI YUSUF 1/18/2012 L
21100201 KABILA 0001236187787 FAJAR MUARIF ISIMA 1/14/1991 L
21100201 KABILA 0001236187798 FAKHRI RAMADHAN ISMAIL 10/30/2003 L
21100201 KABILA 0001236187809 FARADILA K MUSA 6/2/2008 P
21100201 KABILA 0001236187811 FARID ADAM 2/22/1992 L
21100201 KABILA 0001236187822 FARID DJIBU 4/7/1996 L
21100201 KABILA 0001236187833 FARIDA ISMAIL 8/8/1957 P
21100201 KABILA 0001236187866 FATMA ADAM 12/25/1979 P
21100201 KABILA 0001236187877 FATMA DAUD 12/4/1992 P
21100201 KABILA 0001236187888 FATMAWATI DENG TAMRIN 11/11/1987 P
21100201 KABILA 0001236187899 FATRIANI SAMON 12/17/1991 P
21100201 KABILA 0001236187901 FAUZIA RAHMAWATI USMAN 12/19/2001 P
21100201 KABILA 0001236187923 FEBRIANTO TADU 2/2/1989 L
21100201 KABILA 0001236187934 FEBRIYANTI SANGOLI 2/26/1992 P
21100201 KABILA 0001236187945 FERAWATI OTOLOMO 5/19/1986 P
21100201 KABILA 0001236187967 FERHAT NAZMI A. 5/22/1997 L
21100201 KABILA 0001236187978 FIDYAWATI RAHIM 5/7/1992 P
21100201 KABILA 0001236187989 FIKRAM MANTU 4/11/2005 L
21100201 KABILA 0001236187991 FIKRAYANTO USMAN 12/15/1999 L
21100201 KABILA 0001236188013 FIN DJANO 3/15/1961 P
21100201 KABILA 0001236188024 FIRA ENGGOWA 11/27/2001 P
21100201 KABILA 0001236188035 FIRDAUS OTOLOMO 7/15/1985 L
21100201 KABILA 0001236188057 FIRMAN KASIM 3/23/1997 L
21100201 KABILA 0001236188079 FITRA R. HARUN 1/29/1998 L
21100201 KABILA 0001236188081 FITRAH RAMADHAN AKUNA 9/8/2010 L
21100201 KABILA 0001236188092 FITRAH RAMADHAN HAKIM 11/12/2004 L
21100201 KABILA 0001236188103 FITRI AHMAD 10/17/1979 P
21100201 KABILA 0001236188125 FITRIA SUNE 4/27/1996 P
21100201 KABILA 0001236188147 FITRIANI UMAR 8/22/1997 P
21100201 KABILA 0001236188169 FONI PIKOLI 10/22/1982 P
21100201 KABILA 0001236188171 FRIANSYAH SUNE 12/29/2002 L
21100201 KABILA 0001236188182 GUNAWAN SAM 11/12/1989 L
21100201 KABILA 0001236188193 GUSTIN ADAM 8/17/1965 P
21100201 KABILA 0001236188204 GUTMAN MADJID 8/3/1972 L
21100201 KABILA 0001236188215 HADIDJAH DAMA 6/13/1975 P
21100201 KABILA 0001236188226 HADIDJAH MAKMUR 5/2/1949 P
21100201 KABILA 0001236188237 HADIJA SAMON 7/5/1959 P
21100201 KABILA 0001236188248 HALID M OTOLOMO 8/16/1954 L
21100201 KABILA 0001236188259 HALIFAH ARRASYID 6/16/2002 L
21100201 KABILA 0001236188261 HAMIDA HUSAIN 3/18/1963 P
21100201 KABILA 0001236188272 HAMZAH BOYUHU 8/21/1962 L
21100201 KABILA 0001236188283 HAPSA HAMZAH 4/10/1966 P
21100201 KABILA 0001236188305 HARNI LADJO 6/2/1965 P
21100201 KABILA 0001236188316 HARTATI MONOARFA 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001236188327 HARUN ARRASYID 3/23/1966 L
21100201 KABILA 0001236188338 HARUN HAIFI 7/1/1955 L
21100201 KABILA 0001236188351 HASAN DENGO 7/27/1951 L
21100201 KABILA 0001236188373 HASNA DAUD 10/23/1958 P
21100201 KABILA 0001236188395 HASNI ALIMUN 9/25/1965 P
21100201 KABILA 0001236188417 HAWA ABAS 1/9/1949 P
21100201 KABILA 0001236188441 HERDIANSYAH ADAM 8/31/2008 L
21100201 KABILA 0001236188463 HERLINA CENDANA 8/24/1986 P
21100201 KABILA 0001236188474 HERLINA LALU 7/30/1994 P
21100201 KABILA 0001236188496 HERLINA TOAR 2/5/1969 L
21100201 KABILA 0001236188507 HERMAN MAUDI 2/3/1979 L
21100201 KABILA 0001236188518 HERMANTO HASAN 8/15/1978 L
21100201 KABILA 0001236188529 HERNI LADJO 5/12/1962 P
21100201 KABILA 0001236188531 HERSON ADAM 11/7/1978 L
21100201 KABILA 0001236188542 HILDA BUHAN 1/1/1986 P
21100201 KABILA 0001236188553 HIMAN YUSUF 5/2/1949 L
21100201 KABILA 0001236188564 HIRWAN M BOBIHU 3/19/1980 L
21100201 KABILA 0001236188575 HJ. RAMPIA HULOPI 8/23/1953 P
21100201 KABILA 0001236188586 HUSAIN ADAM 6/13/2001 L
21100201 KABILA 0001236188597 HUSAIN ENGGOWA 10/3/1974 L
21100201 KABILA 0001236188608 HUSAIN SANGOLI 5/19/1965 L
21100201 KABILA 0001236188619 IBRAHIM ISHAK 5/25/1980 L
21100201 KABILA 0001236188632 IBRAHIM MOLOSIM 3/5/1960 L
21100201 KABILA 0001236188643 IBRAHIM SULEMAN 5/15/1977 L
21100201 KABILA 0001236188654 IDRIS HASAN 8/14/1969 L
21100201 KABILA 0001236188665 IDRIS ISMAIL 6/14/1975 L
21100201 KABILA 0001236188676 IDRIS KUKU 7/11/1979 L
21100201 KABILA 0001236188698 IDRUS PAKAYA 4/29/1957 L
21100201 KABILA 0001236188709 ILHAM ADAM 7/15/1989 L
21100201 KABILA 0001236188711 ILHAM AHMAD 4/11/2008 L
21100201 KABILA 0001236188722 ILHAM KASIM 6/27/1999 L
21100201 KABILA 0001236188733 IMRAN ENGAHU 11/7/1986 L
21100201 KABILA 0001236188744 IMRAN MAKMUR 12/15/1965 L
21100201 KABILA 0001236188755 IMRAN R. INGAHU 11/17/1986 L
21100201 KABILA 0001236188766 IMRAN SAM 5/10/1950 L
21100201 KABILA 0001236188788 INANG PIKOLI 7/15/1974 P
21100201 KABILA 0001236188799 INDRAWATI DJAFAR 5/10/1978 P
21100201 KABILA 0001236188801 INDRAWATI MAKMUR 2/27/1974 P
21100201 KABILA 0001236188812 IQLINA TUNE 6/8/1994 P
21100201 KABILA 0001236188823 IRAWATI B. LAKUNA 7/5/1966 P
21100201 KABILA 0001236188834 IRFAN DJIBU 9/5/1985 L
21100201 KABILA 0001236188845 IRIAN MAKMUR 4/17/1964 L
21100201 KABILA 0001236188856 IRMA POLAMOLO 9/27/1965 P
21100201 KABILA 0001236188867 IRMAWATI PANTULU 7/30/1984 P
21100201 KABILA 0001236188878 IRSI DADI 5/1/1965 L
21100201 KABILA 0001236188891 IRWAN PANTULU 5/17/1977 L
21100201 KABILA 0001236188902 ISKANDAR LADJO 6/10/1953 L
21100201 KABILA 0001236188924 ISMAIL MAKMUR 1/30/2003 L
21100201 KABILA 0001236188935 ISMAIL MUSTAFA 12/23/2004 L
21100201 KABILA 0001236188946 ISMAIL TAHIR 8/19/1965 L
21100201 KABILA 0001236188968 ISMET MADJID 12/4/1985 L
21100201 KABILA 0001236188979 ISMET PANTULU 12/15/1989 L
21100201 KABILA 0001236188981 ISNAWATI KUENINI 4/8/1986 P
21100201 KABILA 0001236188992 ISTI QAMARIA ISIMA 11/19/1999 P
21100201 KABILA 0001236189003 ITING HASAN 12/20/1972 P
21100201 KABILA 0001236189014 IWAN HASAN 2/15/1977 L
21100201 KABILA 0001236189025 IYAM KARIM 5/13/1963 P
21100201 KABILA 0001236213628 YANTO MARDAIN 9/30/1955 L
21100201 KABILA 0001236214449 MAIMUNA MAULO 1/11/1937 P
21100201 KABILA 0001236214451 MALIDIANTI YUSUF 7/29/2008 L
21100201 KABILA 0001236214462 MARINO HENDRIK 9/7/1951 P
21100201 KABILA 0001236214473 MARISA LORENSA 10/26/1986 P
21100201 KABILA 0001236214495 MARSELINA BUGE 3/10/1999 P
21100201 KABILA 0001236214506 MARSILA ADELIA NAPU 3/14/2011 P
21100201 KABILA 0001236214517 MARWAN MANTU 10/9/1969 L
21100201 KABILA 0001236214528 MARYAM ABAS 10/5/1945 P
21100201 KABILA 0001236214541 MARYAM KARIM 9/25/1986 P
21100201 KABILA 0001236214552 MARYAM KIRANA SUDE 5/25/1987 P
21100201 KABILA 0001236214563 MARYAM MOLI 10/16/1952 P
21100201 KABILA 0001236214607 MASNA PAKAYA 5/24/1975 P
21100201 KABILA 0001236214642 MEI THALIB 11/5/1983 P
21100201 KABILA 0001236214664 MEILAN ULI 5/24/1992 P
21100201 KABILA 0001236214686 MELDY FRANS AKUBA 10/13/1987 L
21100201 KABILA 0001236214697 MELIN YAHYA 6/7/2002 P
21100201 KABILA 0001236214708 MELIS LADJI 10/15/1973 P
21100201 KABILA 0001236214719 MELISA GOBEL 1/20/1992 P
21100201 KABILA 0001236214732 MELKI SUNE 4/5/1995 L
21100201 KABILA 0001236214754 METI ADAM 12/13/1965 P
21100201 KABILA 0001236214765 MEYLAN MARJUN 7/24/2003 P
21100201 KABILA 0001236214787 MIKO PONGOLIU 5/7/1962 L
21100201 KABILA 0001236214809 MILAN YAHYA 11/10/1999 P
21100201 KABILA 0001236214822 MISNA NIODE 6/23/1982 P
21100201 KABILA 0001236214844 MISRAWATI TANTU 10/10/1966 P
21100201 KABILA 0001236214855 MOH. ADE MULYA HASAN 3/18/2004 L
21100201 KABILA 0001236214888 MOH. ARIF ALHAKIM YUSUP 3/5/2011 L
21100201 KABILA 0001236214901 MOH. D.SATRIYANSYAH DJUMA 9/3/2011 L
21100201 KABILA 0001236214923 MOH. ERIYANTO TAHIR 6/29/1992 L
21100201 KABILA 0001236214934 MOH. FADIEL DEU 11/5/2010 L
21100201 KABILA 0001236214956 MOH. FAHREZI IGIRISA 2/18/2004 L
21100201 KABILA 0001236214967 MOH. FAHRI IGIRISA 4/9/2002 L
21100201 KABILA 0001236214989 MOH. FAJAR SAKUM 2/13/2004 L
21100201 KABILA 0001236215002 MOH. FEBRIYAN S. MAHMUD 8/31/2012 L
21100201 KABILA 0001236215013 MOH. FITRAH R. DJAFAR 11/7/2004 L
21100201 KABILA 0001236215024 MOH. HANDRI PATIASINA 3/16/2009 L
21100201 KABILA 0001236215035 MOH. IKSAN MOSI 2/11/2003 L
21100201 KABILA 0001236215057 MOH. JAPTO USMAN 2/16/2009 L
21100201 KABILA 0001236215103 MOH. RASID MANTU 7/30/2010 L
21100201 KABILA 0001236215147 MOH. RIZKI TUNATI 5/11/2005 L
21100201 KABILA 0001236215158 MOH. RIZKY PADLY 7/28/2002 L
21100201 KABILA 0001236215193 MOH. YULIYANTO LALU 9/9/1994 L
21100201 KABILA 0001236215204 MOH.AFANDI.MELU 5/20/1998 L
21100201 KABILA 0001236215215 MOH.ALIT TUAHUNS 10/20/2010 L
21100201 KABILA 0001236215226 MOH.FAZRI MILE 7/30/2007 L
21100201 KABILA 0001236215237 MOH.NAJRIL.ILHAM PALOWA 7/6/2009 L
21100201 KABILA 0001236215248 MOHAMAD A. SELONG 11/22/2004 L
21100201 KABILA 0001236215283 MOHAMAD ILHAM DJAMA 4/18/2005 L
21100201 KABILA 0001236215305 MOHAMAD MUSTAFA 4/4/1969 L
21100201 KABILA 0001236215327 MOHAMAD RIZKY KAMSIA 10/29/2011 L
21100201 KABILA 0001236215338 MOHAMAD TOMELO 6/4/1983 L
21100201 KABILA 0001236215349 MOHAMAD YAMIN 6/4/1992 L
21100201 KABILA 0001236215351 MOHAMAD ZURIAT SABANA SAMON 7/12/2012 L
21100201 KABILA 0001236215362 MOHAMD YAMIN 1/18/1939 L
21100201 KABILA 0001236215373 MONU PADUENGO 2/23/1947 L
21100201 KABILA 0001236215395 MUH. SYARIF RIDWAN 4/12/2011 L
21100201 KABILA 0001236215406 MUHAMAD FUAD DUENGO 3/15/2004 L
21100201 KABILA 0001236217241 TADJU BUMULO 7/1/1941 L
21100201 KABILA 0001236217882 ARLAN YUSUF 2/4/2002 L
21100201 KABILA 0001236218049 KARMILA SAMAUNA 11/18/1992 P
21100201 KABILA 0001236218051 KARSUM MOHAMAD 2/14/1981 P
21100201 KABILA 0001236218062 KARTIN NENTO 11/7/1963 P
21100201 KABILA 0001236218073 KESYA MOSI 11/23/2008 P
21100201 KABILA 0001236218084 KHAIRUL AZZAM IBRAHIM 12/10/2009 L
21100201 KABILA 0001236218095 KHAIRUNNISA LAHA 12/22/1989 P
21100201 KABILA 0001236218106 KHALISHA NAJIYAH YUNUS 5/29/2009 P
21100201 KABILA 0001236218117 LATIF DAUD 7/3/1957 L
21100201 KABILA 0001236226678 YAMAN OWATO 7/1/1953 L
21100201 KABILA 0001236226869 ISMAIL ADAM 1/1/1940 L
21100201 KABILA 0001236239864 SELVIANA ADAM 3/26/1999 P
21100201 KABILA 0001236259989 FAZAR HASAN 1/15/2004 L
21100201 KABILA 0001236260169 MANO MADINA 3/1/1957 P
21100201 KABILA 0001236267955 FAUZIA RIFAI 7/27/1983 P
21100201 KABILA 0001236271645 HALAN NABILA RAUF 7/4/1999 P
21100201 KABILA 0001236271656 MUHAMAD IQBAL RAUF 10/26/2001 L
21100201 KABILA 0001236271667 AFIFAH IVALAH RAUF 2/11/2004 P
21100201 KABILA 0001236271678 HAMSIA NAPU 4/6/1970 P
21100201 KABILA 0001236271691 ABUBAKAR ALI 8/12/1969 L
21100201 KABILA 0001236271702 HERLINA ISMAIL 6/7/1974 P
21100201 KABILA 0001236290308 KASIM KIAYI 7/1/1954 L
21100201 KABILA 0001236304023 KARTIKA APRIANTI ULOLI 4/12/1993 P
21100201 KABILA 0001236306699 KARTIN BINGGILADU 4/22/1985 P
21100201 KABILA 0001236308455 KARTO IGIRISA 10/19/1973 L
21100201 KABILA 0001236308613 JASMIN HASAN 4/14/1963 P
21100201 KABILA 0001236308624 JEFRI DJIBU 1/8/1994 L
21100201 KABILA 0001236308646 JUBAIR HARUN 10/12/1968 L
21100201 KABILA 0001236308668 KARSUM HUNTA 7/5/1930 P
21100201 KABILA 0001236308679 KASIM ABDUL KADIR 2/6/1963 L
21100201 KABILA 0001236308681 KASIM DAUD 7/27/1986 L
21100201 KABILA 0001236308692 KASMA HARUN 11/11/1966 P
21100201 KABILA 0001236308714 KISMAN MUSA 3/20/1977 L
21100201 KABILA 0001236308736 KRISTIWA NAPU 11/18/1997 P
21100201 KABILA 0001236308747 KUNE DJULAINI 1/3/1965 L
21100201 KABILA 0001236308769 LAYLA BANYUWANGI 2/23/1978 P
21100201 KABILA 0001236308782 LENA DJAKARIA 8/19/1971 P
21100201 KABILA 0001236308793 LIAN AKUBA 3/19/2012 P
21100201 KABILA 0001236308804 LIAN IGRISA 3/2/1980 P
21100201 KABILA 0001236308837 LILIS SEPTIANI MARDANI 9/12/1995 P
21100201 KABILA 0001236308848 LINCE DAUD 11/13/1989 P
21100201 KABILA 0001236311133 SAIFUL ULOLI 1/10/1987 L
21100201 KABILA 0001236311155 SAIRA KARIM 4/10/1943 P
21100201 KABILA 0001236311166 SAIRA YUSUF 8/24/1964 P
21100201 KABILA 0001236311177 SALIM GINOGA 8/5/1947 L
21100201 KABILA 0001236311188 SALIM MILE 6/13/1958 L
21100201 KABILA 0001236311199 SALIM PULOLI 1/10/1968 L
21100201 KABILA 0001236311201 SALMA DJAMALU 6/16/1979 P
21100201 KABILA 0001236311212 SALMA H. PANTU 10/15/1979 P
21100201 KABILA 0001236311223 SALMA IBRAHIM 9/7/1977 P
21100201 KABILA 0001236311234 SALMA MADINA 7/27/2008 P
21100201 KABILA 0001236311245 SALMA PULOLI 8/21/1973 P
21100201 KABILA 0001236311256 SALSABILLAH DJUI 10/13/2009 P
21100201 KABILA 0001236311291 SAMSIA PANIGORO 4/4/1968 P
21100201 KABILA 0001236311302 SAMSIA TOIYO 3/30/1972 P
21100201 KABILA 0001236311313 SANCE HASAN 5/25/1973 P
21100201 KABILA 0001236311324 SANDRA HASYIM 7/14/2005 P
21100201 KABILA 0001236311335 SANTI ABD. RAHMAN 1/7/1975 P
21100201 KABILA 0001236311346 SANTI THALIB 11/22/1973 P
21100201 KABILA 0001236311357 SANTO DANUPOYO 9/18/1982 L
21100201 KABILA 0001236311368 SAPRUDIN PAKAYA 2/10/1960 L
21100201 KABILA 0001236311379 SARCE SALEH 12/24/1976 P
21100201 KABILA 0001236320291 DELSAN DEU 8/5/1991 L
21100201 KABILA 0001236320471 HAPSA BANO 2/28/1988 P
21100201 KABILA 0001236322618 ADELIA MAMONTO 8/19/2009 P
21100201 KABILA 0001236322629 ADELIA ZAHRA BASIRU 6/14/2013 P
21100201 KABILA 0001236322631 ADRIAN DONGGE 3/27/2005 L
21100201 KABILA 0001236322642 ADRIAN USMAN 5/25/1965 P
21100201 KABILA 0001236322653 ADRIYANTO RAUF 5/4/1988 L
21100201 KABILA 0001236322675 AFRIZAL KADIR 1/24/2009 L
21100201 KABILA 0001236322686 AGUS IDRUS 8/13/1981 L
21100201 KABILA 0001236322697 AGUS KUKU 8/17/1963 L
21100201 KABILA 0001236322708 AGUS LIPUTO 7/17/1950 L
21100201 KABILA 0001236322721 AHMAD DONGGE 2/25/2012 L
21100201 KABILA 0001236322743 AHMAD MAHMUD 6/18/1984 L
21100201 KABILA 0001236322754 AHMAD N. KADIR 5/17/1983 L
21100201 KABILA 0001236322765 AHMAD SALEH 2/3/1972 L
21100201 KABILA 0001236322776 AIS ABDULLAH 4/15/1981 L
21100201 KABILA 0001236322787 AISA DJUMU 2/17/1984 P
21100201 KABILA 0001236322798 AISARI N. PAKAYA 2/25/1963 P
21100201 KABILA 0001236322809 AKBAR POMAALO 5/16/2007 L
21100201 KABILA 0001236322811 AL ZIQRO LALU 8/21/2010 L
21100201 KABILA 0001236322833 ALHAM AL AMANA NGADI 8/20/2006 L
21100201 KABILA 0001236322844 ALWIYA FATMAWATI HARUN 12/3/2008 P
21100201 KABILA 0001236322855 AMELIA YULIANTI IBRAHIM 7/5/2005 P
21100201 KABILA 0001236322888 ANDI RAHMAN M.NENTO 9/11/1992 L
21100201 KABILA 0001236322899 ANDIKA RIZKI MUDA 9/28/1999 L
21100201 KABILA 0001236322901 ANDRA RAMADHAN S. DAUD 12/20/1999 L
21100201 KABILA 0001236322912 ANI MUSTAPA 12/16/1988 P
21100201 KABILA 0001236322923 ANITA BAKARI 5/22/1999 P
21100201 KABILA 0001236322934 ANTON YUSUF 5/1/1956 L
21100201 KABILA 0001236322956 APRIYANA MUDA 4/22/2003 P
21100201 KABILA 0001236322967 AQNIA AFIANTI IBRAHIM 7/5/2005 P
21100201 KABILA 0001236322978 ARDIN UTIARAHMAN 11/3/1974 L
21100201 KABILA 0001236323013 ARWIN POLUTU 7/7/1976 L
21100201 KABILA 0001236323024 ASNA MAKU 7/7/1960 P
21100201 KABILA 0001236323057 ASRIN DARISE 7/12/1991 P
21100201 KABILA 0001236323068 ASYRAF KHAIRUL ALI 8/30/2012 L
21100201 KABILA 0001236323079 ATI ISMAIL 7/1/1965 P
21100201 KABILA 0001236323081 AWALUDIN YUSUF 1/20/2006 L
21100201 KABILA 0001236323092 AYIS HAPPY 8/1/1970 L
21100201 KABILA 0001236323103 BENI GANI 2/20/1973 L
21100201 KABILA 0001236323125 DAMAYANTI LIHAWA 2/2/1985 P
21100201 KABILA 0001236323136 DANDI MAMONTO 12/31/2001 L
21100201 KABILA 0001236323169 DEDI PURNOMO SUGIONO 12/20/1994 L
21100201 KABILA 0001236323171 DESKIAN PUYO 12/29/1996 L
21100201 KABILA 0001236323182 DJAMALUDIN RASYID 5/2/2012 L
21100201 KABILA 0001236323193 DODI SALIHI 1/3/1978 L
21100201 KABILA 0001236323215 ENDANG RAIS 3/28/1978 P
21100201 KABILA 0001236323226 ERLIKO DJ. SUAIB 10/21/1981 P
21100201 KABILA 0001236323248 ERWIN AHMAD 3/15/1977 L
21100201 KABILA 0001236323259 ETI MAKU 11/10/1957 P
21100201 KABILA 0001236323261 FADLAN USMAN 8/30/2008 L
21100201 KABILA 0001236323305 FAISAL MAKU 3/1/2009 L
21100201 KABILA 0001236323327 FARADILA HASAN 10/15/2008 P
21100201 KABILA 0001236323338 FARADILA MA'RUF 5/5/1976 P
21100201 KABILA 0001236323351 FARDHAN DJAFAR 5/29/1999 L
21100201 KABILA 0001236323362 FARLAN SALIMANI 3/17/1993 L
21100201 KABILA 0001236323373 FATMA ALI 8/8/1978 P
21100201 KABILA 0001236323384 FATMA ILAHUDE 2/5/1952 P
21100201 KABILA 0001236323395 FATMA TAHIR 7/1/1947 P
21100201 KABILA 0001236323417 FATMAWATI IBRAHIM 11/10/1995 P
21100201 KABILA 0001236323439 FATRIA LUBIS 3/28/2011 P
21100201 KABILA 0001236323441 FEBRIANTO RAUF 2/11/1981 L
21100201 KABILA 0001236323474 FITRIYANTI RAUF 9/8/2010 P
21100201 KABILA 0001236323485 FITRIYANTI OLANJU 4/1/1988 P
21100201 KABILA 0001236323496 FITRIYANTI RASYID 5/7/1990 P
21100201 KABILA 0001236323507 GILANG RAMADHAN LIPUTO 9/27/2008 L
21100201 KABILA 0001236323518 GUSTI ADRIANSYA S.DAUD 8/26/2003 L
21100201 KABILA 0001236323531 HADIA YASIN 11/2/1971 P
21100201 KABILA 0001236323542 HADIDJAH ANTU 6/12/1972 P
21100201 KABILA 0001236323553 HADIDJAH DAUD 11/3/1947 P
21100201 KABILA 0001236323564 HADIJAH ISMAIL 5/27/1983 P
21100201 KABILA 0001236323575 HAJIRAH RASYID 4/28/1978 P
21100201 KABILA 0001236323586 HAJRIAH LANAPU 4/5/1973 P
21100201 KABILA 0001236323608 HALIMA RASYID 7/1/1954 P
21100201 KABILA 0001236323619 HAMIRA DJAFAR 10/4/1949 L
21100201 KABILA 0001236323621 HAMSAH LAHABU 4/8/1962 L
21100201 KABILA 0001236323632 HAMSAH MAHMUD 7/19/1976 L
21100201 KABILA 0001236323643 HAMSAH YUNUS 11/29/1978 L
21100201 KABILA 0001236323654 HAMZAH MOLOSE 2/1/1953 L
21100201 KABILA 0001236323665 HAPSA RASYID 9/21/1966 P
21100201 KABILA 0001236323676 HARIDJA RASYID 6/5/1948 P
21100201 KABILA 0001236323687 HARUN MALANUA 5/30/2011 L
21100201 KABILA 0001236323709 HASAN AHMAD LIPUTO 9/3/1975 L
21100201 KABILA 0001236323711 HASAN NGADI 2/6/1974 L
21100201 KABILA 0001236323722 HASNA GANI 6/15/1972 P
21100201 KABILA 0001236323733 HASNA MUSTAPA 6/15/1991 P
21100201 KABILA 0001236323755 HASYIM ABUDI 6/15/1941 L
21100201 KABILA 0001236323777 HERMAN KARIM 10/28/1982 L
21100201 KABILA 0001236323788 HILMIA SAKINAH MAHMUD 1/27/2010 P
21100201 KABILA 0001236323799 HUSAIN IGIRISA 9/21/1965 L
21100201 KABILA 0001236323801 IBRAHIM MUHIRDJA 1/29/2006 L
21100201 KABILA 0001236323823 IMAN SUTANTO SUGIONO 1/27/1992 L
21100201 KABILA 0001236323834 IRANO UMAR 7/4/1970 P
21100201 KABILA 0001236323845 IRAWATI YUNUS 2/15/1993 P
21100201 KABILA 0001236323856 IRFAN HUNOWU 9/8/1984 L
21100201 KABILA 0001236323867 IRMAWATI R. DJUBA 7/16/2001 P
21100201 KABILA 0001236323878 ISHAK RASYID 9/23/1960 L
21100201 KABILA 0001236323889 ISKANDAR KUKU 10/1/1979 L
21100201 KABILA 0001236323891 ISMA SALIMANI 2/28/1977 P
21100201 KABILA 0001236323913 ISMET PUYO 3/22/1975 L
21100201 KABILA 0001236323924 ISRAN R. DJUBA 12/3/2000 P
21100201 KABILA 0001236323935 ISWANTO HAPPY 5/17/1994 L
21100201 KABILA 0001236323946 JENDRIS MOHU 6/4/1991 L
21100201 KABILA 0001236323968 KARIM MALANUA 10/31/1985 L
21100201 KABILA 0001236324734 KAHAR KARIM 10/26/1964 L
21100201 KABILA 0001236325206 MANSUR LUMBATO 7/10/1950 L
21100201 KABILA 0001236331135 HABIRA NUSI 7/1/1958 P
21100201 KABILA 0001236331844 FATMA ZAIN 10/20/1976 P
21100201 KABILA 0001236333396 NARDI ADAM 2/4/1994 L
21100201 KABILA 0001236333554 FEBRI SAMAN 2/24/1997 P
21100201 KABILA 0001236333723 FRANGKI HATI 11/7/1990 L
21100201 KABILA 0001236333892 DJAFAR HASAN 12/21/1963 L
21100201 KABILA 0001236334072 ELPUTRI ISA 7/15/1979 P
21100201 KABILA 0001236337907 IWAN S. MALE 2/28/1978 L
21100201 KABILA 0001236339461 EDWIN NURSI 4/20/1978 L
21100201 KABILA 0001236339472 ELY SUNGE 7/11/1957 P
21100201 KABILA 0001236339483 ERMAN PULUHULAWA 7/25/1979 L
21100201 KABILA 0001236339494 ERMINA POLIMENGO 12/25/1968 P
21100201 KABILA 0001236339505 ERNA PANTU 7/21/1962 P
21100201 KABILA 0001236339527 ERNI NOHO 5/9/1968 P
21100201 KABILA 0001236339538 ERWIN BEMPA 8/4/1977 L
21100201 KABILA 0001236339549 ERWIN HARIYANTO 12/12/1986 L
21100201 KABILA 0001236339551 FADHILA OCTAVIANY ANWAR 10/1/2004 P
21100201 KABILA 0001236339562 FADILATULJANAH UMADJI 4/10/2008 P
21100201 KABILA 0001236339584 FAISAL MOH. WAHAB 4/2/1999 L
21100201 KABILA 0001236339595 FAJAR NUAYI 1/12/2002 L
21100201 KABILA 0001236339606 FAJRIYANI ABAS 1/3/2013 L
21100201 KABILA 0001236339628 FARADILA ARSAD 9/23/2008 P
21100201 KABILA 0001236339639 FARID S. BARUADI 4/27/1992 L
21100201 KABILA 0001236339641 FARIDA LAIHU 5/21/1978 P
21100201 KABILA 0001236339663 FATMA ALI 2/17/1944 P
21100201 KABILA 0001236339674 FATMA BIAHIMO 8/28/1955 P
21100201 KABILA 0001236339685 FATMA DJAKARIA 4/4/1966 P
21100201 KABILA 0001236339696 FATMA FOHA 1/3/1962 P
21100201 KABILA 0001236339707 FATMA PAKAYA 7/10/1936 P
21100201 KABILA 0001236339718 FATMAWATY KUKU 9/19/1966 P
21100201 KABILA 0001236339729 FEBRIYANI GUSASI 2/20/2001 P
21100201 KABILA 0001236339742 FERIYANTO MAHAJI 2/2/1992 L
21100201 KABILA 0001236339753 FERIYANTO MAHMUD 2/6/1997 L
21100201 KABILA 0001236339764 FERIYANTO TOLINGGI 2/20/1991 L
21100201 KABILA 0001236339775 FICKY SYAIFULLAH 11/19/2011 L
21100201 KABILA 0001236339821 WIZRA MAHARDIKA YUNUS 9/26/2008 L
21100201 KABILA 0001236339832 YAHYA YUNUS 3/7/1944 L
21100201 KABILA 0001236339843 YAYAN UMAR 2/10/1992 P
21100201 KABILA 0001236339854 YEYEN MONTALU 3/29/1989 P
21100201 KABILA 0001236339865 YONO A MUDA 6/17/1962 L
21100201 KABILA 0001236339876 YUDHISTIRA SAPUTRA HUBU 7/12/1989 L
21100201 KABILA 0001236339887 YULIN IBRAHIM 3/29/1978 P
21100201 KABILA 0001236339909 YUSMIYATI SABU 4/30/1977 P
21100201 KABILA 0001236339911 YUSNA MONOARFA 11/12/1957 P
21100201 KABILA 0001236339933 YUSRI POLUMULO 7/5/1972 P
21100201 KABILA 0001236339944 YUSUF TAMBENGI 7/15/1956 L
21100201 KABILA 0001236339955 YUYUN HUSAIN 6/28/1989 P
21100201 KABILA 0001236339988 ZULKIFLI KARIM 8/1/1985 L
21100201 KABILA 0001236339999 ABD, RIZKI KARIM 7/2/2007 L
21100201 KABILA 0001236340012 ABD. RAHMAN MUHIRDJA 11/3/2000 L
21100201 KABILA 0001236340034 ABD. RAJAK KARIM 6/10/1999 L
21100201 KABILA 0001236340045 ABD.KASIM USMAN 9/24/1981 L
21100201 KABILA 0001236340056 ABD.RAZAK SALEH 6/8/1996 L
21100201 KABILA 0001236340067 ABDUL AZIS YUNUS 2/19/2004 L
21100201 KABILA 0001236340089 ABDUL M. KUKU 1/23/2007 L
21100201 KABILA 0001236340091 ABDUL MALIK HUNOWU 11/14/2012 L
21100201 KABILA 0001236340113 ABDUL RIZKI OLII 12/12/2009 L
21100201 KABILA 0001236340124 ABDUL WAHID R. HUSAIN 8/13/1994 L
21100201 KABILA 0001236340135 ABDULAH DJAMAL 7/18/1990 L
21100201 KABILA 0001236340146 ABDULAH HASAN 1/16/1953 L
21100201 KABILA 0001236340157 ABDULAH KUKU 2/1/1956 L
21100201 KABILA 0001236340168 ABDULAH LATIF UNAIYA 7/7/1997 L
21100201 KABILA 0001236340179 ABDURAHMAN IGIRISA 8/14/2011 L
21100201 KABILA 0001236340326 YANTI RAHMATI 4/26/1977 P
21100201 KABILA 0001236347728 LENI AHMAD 8/21/1979 P
21100201 KABILA 0001236347739 LINDA ISHAK 4/15/1976 P
21100201 KABILA 0001236347741 LINTO SULEMAN 12/11/1991 L
21100201 KABILA 0001236347752 LISNAWATY IBRAHIM 3/2/1974 P
21100201 KABILA 0001236347774 LUCKY NIODE 10/23/1962 P
21100201 KABILA 0001236347785 MAIMUNA HAMZATI 5/16/1938 P
21100201 KABILA 0001236347796 MAISA ABUDI 2/28/1955 P
21100201 KABILA 0001236347807 MANO GANI 11/3/1938 P
21100201 KABILA 0001236347818 MARDIA YUNUS 9/9/1967 P
21100201 KABILA 0001236347829 MARIA ANTAW 5/6/1927 P
21100201 KABILA 0001236347831 MARIYATI IBRAHIM 1/9/1971 P
21100201 KABILA 0001236347842 MARNI NALOLE 4/30/1969 P
21100201 KABILA 0001236347864 MARWAN OLANJU 8/24/1998 L
21100201 KABILA 0001236352364 MEIS LUMBATO 7/1/1993 P
21100201 KABILA 0001236371679 HETI LANONGKO 1/21/1972 P
21100201 KABILA 0001236372456 IRAWAN ENTE 3/23/1983 L
21100201 KABILA 0001236372693 ZULKIFLI ALI 8/1/1995 L
21100201 KABILA 0001236372704 DIKI ALI 4/25/2004 L
21100201 KABILA 0001236372715 AWALUDIN NALOLE 2/11/1958 L
21100201 KABILA 0001236372726 RUKMIN MALEO 4/13/1962 P
21100201 KABILA 0001236372737 MOH. IQBAL NALOLE 8/19/2003 L
21100201 KABILA 0001236372748 NUR AIN MALEO 12/19/1988 P
21100201 KABILA 0001236372759 MISRAWATI NALOLE 4/13/1988 P
21100201 KABILA 0001236372761 PABU NALOLE 6/10/1945 L
21100201 KABILA 0001236372772 RUSMIN SULEMAN 9/28/1939 P
21100201 KABILA 0001236372783 ETI MOHAMAD 11/17/1966 P
21100201 KABILA 0001236372794 YULIANA HARUN 7/23/1969 P
21100201 KABILA 0001236372805 ANASTASYA SARDJONO 10/7/1991 P
21100201 KABILA 0001236372816 TAUFAN TIKI SARDJONO 10/30/1994 L
21100201 KABILA 0001236372827 YULI DAUD 7/12/1964 P
21100201 KABILA 0001236372838 RAHA AKUBA 10/7/1954 L
21100201 KABILA 0001236372849 SARTIN NENTO 4/12/1954 P
21100201 KABILA 0001236372851 DJENI AKUBA 4/4/1983 L
21100201 KABILA 0001236372862 REINAL AKUBA 3/9/1991 L
21100201 KABILA 0001236372873 DESI AKUBA 12/4/1999 P
21100201 KABILA 0001236372884 RIDWAN MELU 6/23/1981 L
21100201 KABILA 0001236372895 ARYANTO OTOLOMO 4/8/1972 L
21100201 KABILA 0001236372906 YUSRIN BADU 4/11/1975 P
21100201 KABILA 0001236372917 MOH. IRIYANTO OTOLOMO 5/6/1995 L
21100201 KABILA 0001236372928 HAIRUN NISA OTOLOMO 6/1/2003 P
21100201 KABILA 0001236372939 ILHAM OTOLOMO 4/13/2005 L
21100201 KABILA 0001236372941 DEDIYANTO BADU 6/26/1980 L
21100201 KABILA 0001236372952 MARYAM DARMAH 9/24/1985 P
21100201 KABILA 0001236372963 SAFIRA BADU 7/17/2007 P
21100201 KABILA 0001236372974 MOH. RAIHAN RAIS 2/27/2006 L
21100201 KABILA 0001236372985 AISA HUBU 10/2/1930 P
21100201 KABILA 0001236372996 RETI NENTO 2/12/1946 P
21100201 KABILA 0001236373007 RIKSON OHIE 8/12/1970 L
21100201 KABILA 0001236373018 SITI AMELIA USMAN 5/3/2005 P
21100201 KABILA 0001236373029 GALANG SUPTRA USMAN 10/20/2007 L
21100201 KABILA 0001236373031 AZIS IBRAHIM 7/12/1957 L
21100201 KABILA 0001236373042 HAMDA LAKUNA 1/14/1959 P
21100201 KABILA 0001236373053 KASMAWATI IBRAHIM 10/14/1981 P
21100201 KABILA 0001236373064 DELSIANA IBRAHIM 5/30/1984 P
21100201 KABILA 0001236373086 HARIYANTI IBRAHIM 2/17/1991 P
21100201 KABILA 0001236373097 ATIN BIOHIMO 4/3/1962 L
21100201 KABILA 0001236373108 SAPIA AKUBA 7/2/1964 P
21100201 KABILA 0001236373119 SAMSUDIN LALU 11/17/1977 L
21100201 KABILA 0001236373121 ATIE RAUF 6/2/1975 P
21100201 KABILA 0001236373132 MOH RIZKI LALU 6/11/2005 L
21100201 KABILA 0001236373143 BAHRUN ALI 6/5/1971 L
21100201 KABILA 0001236373154 HADIDJA ABJUL 7/6/1969 P
21100201 KABILA 0001236373165 MOH. ABDUL FAJAR ALI 3/23/2000 L
21100201 KABILA 0001236373176 MOH. ABDUL WAHID ALI 7/17/2003 L
21100201 KABILA 0001236373187 AMNA ALI 5/20/1963 P
21100201 KABILA 0001236373198 FATMA ALI 8/28/1969 P
21100201 KABILA 0001236373209 SITI FANESA MALEO 12/2/2006 P
21100201 KABILA 0001236373211 RAFIKA YUNI ISMAIL 6/5/1995 P
21100201 KABILA 0001236373222 SUHARTO DAULIMA 5/2/1968 L
21100201 KABILA 0001236373255 PARMAN IBRAHIM 5/28/1972 L
21100201 KABILA 0001236373266 ANI AKUBA 7/14/1974 P
21100201 KABILA 0001236373277 MOH. RIZKY IBRAHIM 2/23/1995 L
21100201 KABILA 0001236373288 SITI RAHMASARI IBRAHIM 1/8/2003 P
21100201 KABILA 0001236373299 DJUDIN BIAHIMO 2/27/1972 L
21100201 KABILA 0001236373301 JUWITA AKUBA 1/12/1973 P
21100201 KABILA 0001236373312 RIYAN BIAHIMO 9/13/1988 L
21100201 KABILA 0001236373323 REFLI BIAHIMO 7/2/2001 L
21100201 KABILA 0001236373334 ABD. RAHMAN YUNUS 8/27/1975 L
21100201 KABILA 0001236373345 RISKA BOKINGO 9/12/1981 P
21100201 KABILA 0001236373356 BY YUNUS 9/3/2008 P
21100201 KABILA 0001236373367 MOHAMAD BOKINGO 2/4/1960 L
21100201 KABILA 0001236373378 WIWIN BOKINGO 9/12/1981 L
21100201 KABILA 0001236373389 SUKRI MONOARFA 6/21/1974 L
21100201 KABILA 0001236373391 NOVIYANTI BUHANG 11/12/1976 P
21100201 KABILA 0001236373402 ADITYA TOLIS 11/5/2001 L
21100201 KABILA 0001236373424 FITRIYANI ALI 4/23/1991 P
21100201 KABILA 0001236373435 AGUS HARTANTO 12/21/1981 L
21100201 KABILA 0001236373446 RIWIN RAUF 4/30/1973 P
21100201 KABILA 0001236373457 MUHLIS YUSUF 1/28/1971 L
21100201 KABILA 0001236373468 MASTIN PANTO 4/5/1974 P
21100201 KABILA 0001236373479 DEVI KURNIA YUSUF 1/15/2000 P
21100201 KABILA 0001236373481 DAVID YUSUF 4/10/2005 L
21100201 KABILA 0001236373492 ISHAK TOMINI 11/2/2007 L
21100201 KABILA 0001236373503 BONI GOBEL 7/21/1966 L
21100201 KABILA 0001236373514 HADIDJA RAHIM 7/4/1968 P
21100201 KABILA 0001236373525 REPLIN GOBEL 10/26/1987 L
21100201 KABILA 0001236373536 RIFANTO GOBEL 12/21/1993 L
21100201 KABILA 0001236373547 WAHAB HASAN 9/1/1966 L
21100201 KABILA 0001236373558 SURIYATI BOTUTIHE 4/10/1971 P
21100201 KABILA 0001236373569 NUR WAHYUNI HASAN 8/7/1996 P
21100201 KABILA 0001236373571 SRI AIN VAILA HASAN 3/13/2002 P
21100201 KABILA 0001236373582 ZULFIKAR NAERI 12/23/1984 L
21100201 KABILA 0001236373593 MEYKO NANI 5/19/1981 P
21100201 KABILA 0001236373604 MOHAMAD REISYAH PUTRI N. 8/25/2008 L
21100201 KABILA 0001236373615 SITI AISYAH PUTRI NAERI 8/25/2008 P
21100201 KABILA 0001236373626 YUYUN HUSAIN 6/5/1982 P
21100201 KABILA 0001236373637 MUHTAR AHMAD 8/28/1973 L
21100201 KABILA 0001236373648 LAKSMI NURDIN 2/15/1976 P
21100201 KABILA 0001236373659 FIRMANTO AHMAD 7/5/2004 L
21100201 KABILA 0001236373661 FAHREL JUNIOR AHMAD 1/11/2007 L
21100201 KABILA 0001236373672 ISNAN NURDIN 12/21/1979 L
21100201 KABILA 0001236373683 MARYATI POOE 5/20/1955 P
21100201 KABILA 0001236373694 REONAL PANIGORO 4/2/1979 L
21100201 KABILA 0001236373705 REIJEN PANIGORO 7/27/1982 L
21100201 KABILA 0001236373716 MOH. DL. GITARI POOE 3/26/2008 L
21100201 KABILA 0001236373727 TIMANG PASILIA 2/18/1977 L
21100201 KABILA 0001236373738 RAMRIA MUCHSIN 7/11/1974 P
21100201 KABILA 0001236373749 GUNAWAN PASILIA 1/4/2003 L
21100201 KABILA 0001236373751 AMAN DANIAL 10/7/1958 L
21100201 KABILA 0001236373762 MIRNA ULI 9/1/1968 P
21100201 KABILA 0001236373773 SAFRUDIN DANIAL 11/17/1982 L
21100201 KABILA 0001236373784 ISMET DANIEL 11/13/1987 L
21100201 KABILA 0001236373795 JAMAL DANIEL 9/27/1996 L
21100201 KABILA 0001236373806 ABD. BIAS KASIM 12/15/1921 L
21100201 KABILA 0001236373817 HAPSA DANIAL 11/10/1932 P
21100201 KABILA 0001236373828 HARIS AHMAD 12/31/1970 L
21100201 KABILA 0001236373839 ULFA PAKAYA 7/20/1972 P
21100201 KABILA 0001236373841 SITI RAHMA SYAFRIANTI A. 5/4/2001 P
21100201 KABILA 0001236373852 MOH. RAFLEISYA AHMAD 12/12/2005 P
21100201 KABILA 0001236373863 DINI AHMAD 10/8/1937 L
21100201 KABILA 0001236373874 HADIDJA BADU 7/5/1942 P
21100201 KABILA 0001236373885 NINA AHMAD 12/31/1967 P
21100201 KABILA 0001236373896 NITA AHMAD 12/31/1975 P
21100201 KABILA 0001236373907 NIAN ANGGRIANI AHMAD 8/28/1988 P
21100201 KABILA 0001236373918 RIDWAN NTESEO 11/4/1950 L
21100201 KABILA 0001236373929 HASNA TAMBENGI 7/23/1954 P
21100201 KABILA 0001236373931 RIAN NTESEO 7/4/1986 L
21100201 KABILA 0001236373942 RINA NTESEO 11/4/1991 P
21100201 KABILA 0001236373953 RIA NTESEO 1/2/1993 P
21100201 KABILA 0001236373964 AGUS KATILI 8/17/1966 L
21100201 KABILA 0001236373986 FITRI POLUMULO 8/15/1969 P
21100201 KABILA 0001236373997 SEPTIFIANI KATILI 6/2/1989 P
21100201 KABILA 0001236374008 IKBAL KATILI 3/9/2001 L
21100201 KABILA 0001236374019 AKBAR KATILI 3/9/2001 L
21100201 KABILA 0001236374021 ADWIYAH KATILI 8/20/2006 P
21100201 KABILA 0001236374043 SULEMAN MIU 6/15/1974 L
21100201 KABILA 0001236374054 SRI YOLANDA DJAFAR 10/9/1983 P
21100201 KABILA 0001236374065 MOH. NABIL MIU 1/26/2006 L
21100201 KABILA 0001236374076 ANANDA MIKOLA USMAN 5/8/2006 L
21100201 KABILA 0001236374087 SYAIFUL S HARUN 5/6/1981 L
21100201 KABILA 0001236374098 ERNAWATI S PAANGO 11/26/1987 P
21100201 KABILA 0001236374109 INTAN HARUN 7/1/2004 P
21100201 KABILA 0001236374111 ADIT HARUN 2/2/2007 L
21100201 KABILA 0001236374122 ABDULLAH YASIN 7/1/1956 L
21100201 KABILA 0001236374133 RONI YASIN 12/12/1979 L
21100201 KABILA 0001236374144 SYARIF YASIN 9/25/1983 L
21100201 KABILA 0001236374155 AMELIYA MAHMUD 2/4/2007 P
21100201 KABILA 0001236374166 PRAYOGA ABDJUL 4/18/2008 L
21100201 KABILA 0001236374177 MOH. ARYA M. OTOLOMO 6/7/2005 L
21100201 KABILA 0001236374188 MEI PADUPAI 5/31/2003 P
21100201 KABILA 0001236374199 RIZAL PADUPAI 6/13/2005 L
21100201 KABILA 0001236374201 YULYAN ASI 4/15/1978 P
21100201 KABILA 0001236374212 RAHMAN YUNUS 7/12/1978 L
21100201 KABILA 0001236374223 DANDRIS YUNUS 12/17/2002 L
21100201 KABILA 0001236374234 DANIAL YUNUS 6/6/2005 L
21100201 KABILA 0001236374245 ROMI MOHAMAD 3/6/1982 L
21100201 KABILA 0001236374256 RENALDI MOHAMAD 7/26/2006 L
21100201 KABILA 0001236374267 ANIS MOHAMAD 6/13/1972 L
21100201 KABILA 0001236374278 SULEMAN MOHAMAD 5/8/2006 L
21100201 KABILA 0001236374289 DENI ALI 6/12/1970 L
21100201 KABILA 0001236374291 DESRIA ALI 4/21/1993 P
21100201 KABILA 0001236374302 FADLIANTO ALI 1/18/1996 L
21100201 KABILA 0001236374313 FITRIA ALI 6/24/2000 P
21100201 KABILA 0001236374324 SALEH ALI 5/17/1967 L
21100201 KABILA 0001236374335 ASNI RAHMAN 7/9/1972 P
21100201 KABILA 0001236374346 MOHAMAD ALI 7/9/1991 L
21100201 KABILA 0001236374357 ISMAIL ALI 11/9/1996 L
21100201 KABILA 0001236374368 ABD. KHALID ALI 1/12/1999 L
21100201 KABILA 0001236374379 ADLIN MAHAJANI 4/24/1982 L
21100201 KABILA 0001236374381 DIAN MOUKO 12/9/1985 P
21100201 KABILA 0001236374392 MOH. FAREL MAHAJANI 9/11/2007 L
21100201 KABILA 0001236374425 FEBRIANTO RAHMAN 9/14/1993 L
21100201 KABILA 0001236374436 FEBRIANTI RAHMAN 3/31/1997 P
21100201 KABILA 0001236374447 GUSTI AHMAD 5/19/2003 L
21100201 KABILA 0001236374458 FIFI LANTANG 8/28/1983 P
21100201 KABILA 0001236374469 ALFIAN ENTE 3/13/2002 L
21100201 KABILA 0001236374471 MOHAMAD RIFAL ENTE 12/14/2004 L
21100201 KABILA 0001236374482 NIRMA MOHA 7/1/1973 P
21100201 KABILA 0001236374493 ARSITO YAHYA 8/1/1967 P
21100201 KABILA 0001236374504 REDZKI IGIRISA 7/1/1998 L
21100201 KABILA 0001236374515 SOFYAN YAHYA 4/14/1974 L
21100201 KABILA 0001236374526 FATMAWATI UENINI 12/14/1977 P
21100201 KABILA 0001236374537 NURLAILA YAHYA 4/12/1999 P
21100201 KABILA 0001236374548 FARIDA MALANUM 1/1/1972 P
21100201 KABILA 0001236374559 YULIANA ISRAN 4/15/1992 P
21100201 KABILA 0001236374561 RAHMAT HIDAYATI. IS 9/7/2002 L
21100201 KABILA 0001236374583 SOFYAN ULOLI 10/12/1998 L
21100201 KABILA 0001236374594 ESTER IDRIS 6/17/1983 P
21100201 KABILA 0001236374605 RINTO IDRIS 1/4/1986 L
21100201 KABILA 0001236374616 FIRDAUS ANTONI 2/3/2000 L
21100201 KABILA 0001236374627 FUTRI ANGGRAINI. A 8/25/2003 P
21100201 KABILA 0001236374638 AKBAR IDRIS 12/19/2005 L
21100201 KABILA 0001236374649 JULIANA IDRIS 7/22/2007 P
21100201 KABILA 0001236374651 SANTO NAPU 4/10/1984 L
21100201 KABILA 0001236374662 IGIRISA MARUF 1/4/1942 L
21100201 KABILA 0001236374673 ANITJE SUMAGA 3/3/1946 P
21100201 KABILA 0001236374684 DARWIN MARUF 9/13/1977 L
21100201 KABILA 0001236400514 YANTO PADUENGO 3/11/1984 L
21100201 KABILA 0001236400525 AGUS PADUENGO 8/7/1970 L
21100201 KABILA 0001236400536 USMAN D. BAKARI 2/11/1971 L
21100201 KABILA 0001236400547 NUR PADUENGO 11/9/1973 P
21100201 KABILA 0001236400558 UMAR ABUBAKAR 4/7/1971 L
21100201 KABILA 0001236400569 MARIYANTI AKUBA 10/14/1977 P
21100201 KABILA 0001236400571 SITI NUR AZMI ABUBAKAR 4/15/2007 P
21100201 KABILA 0001236400582 KARTIN ISA 11/8/1950 P
21100201 KABILA 0001236400615 YANTO DIDIPU 1/9/1981 L
21100201 KABILA 0001236400626 MOHAMMAD DIDIPU 12/12/2007 L
21100201 KABILA 0001236400637 HERLINA DIDIPU 4/9/1971 P
21100201 KABILA 0001236400661 HENGKY MOHAMMAD 5/18/2000 L
21100201 KABILA 0001236400672 HENDRA MOHAMMAD 2/10/2002 L
21100201 KABILA 0001236400694 RAHIMA SOLEMAN 7/14/1955 P
21100201 KABILA 0001236400705 ANTON AHMAD 3/10/1978 L
21100201 KABILA 0001236400727 YUSUF TOMELO 12/17/1962 L
21100201 KABILA 0001236400738 RISKO MISILU 8/9/1963 P
21100201 KABILA 0001236414262 EMPI NAUE 10/2/1945 L
21100201 KABILA 0001236429753 HARTIN UKI 8/30/1978 P
21100201 KABILA 0001236430236 HARIANTI ALI 7/1/1977 P
21100201 KABILA 0001236433454 ISA ADAM 7/1/1948 L
21100201 KABILA 0001236433623 ZAFAR MOHAMAD 8/7/1980 L
21100201 KABILA 0001236451757 SITI SALSABILAH LAGINDA 9/12/2006 P
21100201 KABILA 0001236451792 MIRSAN MOHAMMAD 7/7/1972 L
21100201 KABILA 0001236451803 AGUSITN GOU 8/17/1982 P
21100201 KABILA 0001236451814 RAHMATIA M. MOHAMMAD 8/20/2002 P
21100201 KABILA 0001236451825 MAUDY ANDREA MOHAMMAD 12/23/2004 P
21100201 KABILA 0001236451847 ASTIN SUE 12/4/1979 P
21100201 KABILA 0001236451871 ADRIAN AMA 7/10/1946 L
21100201 KABILA 0001236451882 WISNO DJAFAR 8/24/1977 L
21100201 KABILA 0001236451893 SELVI MALE 4/11/1981 P
21100201 KABILA 0001236451904 AWALUDIN DJAFAR 4/17/2005 L
21100201 KABILA 0001236451926 LIANTI LADJI 2/3/1976 P
21100201 KABILA 0001236462388 SAPRIADIN BAUSIN 6/10/1997 L
21100201 KABILA 0001236462399 MOH. ILHAM BAUSIN 12/29/2002 L
21100201 KABILA 0001236462401 YAHYA MALE 10/18/1945 L
21100201 KABILA 0001236462412 FATMA DJIBU 8/28/1949 P
21100201 KABILA 0001236462423 DELSI MALE 12/29/1990 P
21100201 KABILA 0001236462434 MOHAMMAD HARAS 4/16/1966 L
21100201 KABILA 0001236462445 RULIYANTO HARAS 10/27/1989 L
21100201 KABILA 0001236462456 TRI SUSANTO HARAS 3/30/1997 L
21100201 KABILA 0001236462467 ADRIAN HARAS