Sie sind auf Seite 1von 1

Summary of formulas applied for sore throat

Formula Zang fu Jun yao Other yao


focus
Yin qiao san LU/Wei Lian qiao, Bo he, niu bang zi, jing jie, dan
Sore (wind heat dispersing) yin hua dou chi, lu gen, zhu ye, jie geng,
throat
gan cao
Qing qi hua tan wan LU/ST Dan nan Ban xia, huang qin, xing ren, zhi
(clears heat and transforms xing, gua shi, chen pi, fu ling, ginger juice
phlegm) lou ren
Xie bai san LU Sang bai Di gu pi, geng mi, zhi gan cao
(clears and drains heat from pi
LU)
LU Bai hu tang LU/ST Shi gao zhi mu, geng mi, gan cao
(clears heat and promotes
fluid
Zhu ye shi gao tang LU/ST Shi gao, Ren shen, mai men dong, ban xia,
(clears heat and promotes zhu ye geng mi, gan cao
fluid
Ban xia xie xin tang ST Ban xia Gan jiang, huang qin, huang lian,
(harmonises cold /hot ren shen, da zao, gan cao
pathogenic complexes)
Qing wei san ST/LI/LR Huang Sheng di huang, mu dan pi, dang
(clears ST heat and cools the lian, gui

ST
blood) sheng ma
Huang lian jie du tang ST/LI Huang Huang qin, huang bai, zhi zi
(drains fire and resolves lian
toxin) (three jiao)
Xiao cheng qi tang LI/ST Da huang Hou po, zhi shi
(gently purges heat
accumulation)
Tiao wei cheng qi tang LI/ST Da huang Mang xiao, gan cao
LI
(slowly purges heat
accumulation)
Xiao chai hu tang LR/GB Chai hu huang qin, ban xia, sheng jiang,
(harmonises and releases ren shen, da zao, zhi gan cao
Shaoyang system)
L Long dan xie gan tang LR/GB Long dan Huang qin, zhi zi, mu tong, ze
R (clears LR/GB repletion cao xie, che qian zi, sheng di huang,
heat) dang gui, chai hu, gan cao,
Zhi bai di huang wan KD Shu di Shan yao, shan zhu yu, dan pi, ze
xie, fu ling, zhi zi, huang bai
K
D
Sore throat: PD on single or multi organs
ex---in; excess---deficiency; Qi/xue/jing/ye; wei/qi/ying/xue; upper Jiao---lower Jiao