Sie sind auf Seite 1von 2

IZVJETAJ TABA DRUGOG KRAJIKOG NOP ODREDA OD 30 JUNA 1942 GOD.

OPERATIVNOM TABU NOP


I DV ZA BOSANSKU KRAJINU O SITUACIJI N A KOZAR I STAB II K.N.O.P. ODREDA OPERATIVNI TAB NOPO
ZA BOSANSKU KRAJINU Br. 170/42 Od 11/7 1942 Drugarskom OPERATIVNOM TABU NOP I D. VOJSKE ZA
BOS. KRAJINU U prilogu dostavlja se izvjetaj o borbama koje su vodile nae jedinice od 10 juna, kako je
poela neprijateljska ofanziva. Situacija na terenu naega odreda u vezi sa neprijateljskom ofanzivom je
sljedea: 1.) Neprijatelj je pripremio ofanzivu s namjerom da oisti Kozaru od partizana i da opravi prugu
koja je zimus i proljetos bila poruena od Dobrljina preko Novog i Prijedora do Ivanjske. Telefonsku liniju
od Prijedora do Banja Luke, od Banja Luke za Gradiku, i od Prijedora za Dubicu. a) Neprijatelj takoe
imao je u planu odvoenje stanovni- tva u koncentracione logore, koje uhvati, a koje pohvata u umi da
poubija, sve od 14 godina do izrazitih staraca, to se vidi iz zapovjedi bojnika. b) Ofanziva neprijatelja
najsistematskije planski je pripremljena, da bi neprijatelj izvrio postavljeni zadatak: unitenje naih
snaga i popravak saobraaja. Najprije je udario sa tenkovima i avionima, da bi osigurao nastup
pjeadiskih jedinica, koje odmah uzimaju frontalne polo- aje uz ceste i prugu, a isto tako prema
osloboenoj teritoriji, da bi je blokirao. Takve poloaje neprijatelj je zauzeo od Ivanjske do Prijedora,
ukopavi se u vrlo guste rovove, okrenute prema naim poloajima. Svojom ofanzivom od Novoga,
Kostajnice, Dubice i Dobrljina neprijatelj je nastupio sa jaim snagama, dobro naoruanim i obuenim.
Snage su im sastavljene iskljuivo od ustaa i kadrovaca-regruta, koji su svrili vojnu obuku u Njemakoj.
Komandu nad tim njihovim jedinicama imaju njemaki oficiri i ustaki. Nae snage mjestimino
doekivale su neprijatelja i nanosile mu teke gubitke, na to se neprijatelj nije obazirao u prodiranju.
Svojim prodiranjem na osloboeni teren neprijatelj je doveo u opasnost civilno stanovnitvo, koje se
moralo povlaiti ispred neprijatelja pod zatitom naih snaga. Na taj nain u Kozaru se sklonilo
stanovnitvo Novskog i Dubikog [sreza], sveukupno ra- una se da ima u zbjegovima Kozare, do prije par
dana, oko 80.000 tih izbjeglica. Stanovnitvo je potjeralo sa sobom i stoku. Jednim dijelom to
stanovnitvo vraeno je na teren naeg I bataljona poslije uspjenih napada naih jedinica na nekoliko
neprijateljskih bojni, koje su se ukopale prema Kozari. Taj dio stanovnitva koji se povratio svojim ranijim
prebivalitima mali je. Ovakva situacija traje ve od prvih dana neprijateljske ofanzive. S nae strane
raeno je sve to se moglo da se stanovnitvo povrati na teren gdje su ostale nae snage neprijatelju iza
lea i gdje ga mogu zatititi. Ti pokuaji nisu uspijevali iz razloga to je neprijatelj frontalno zakopavao se
u rovove i snage koje mu budu razbijene i unitene popunjava sa novim snagama iz najbliih garnizona.
Ta situacija postaje svakodnevno sve tea a obzirom da nema hrane ni za narod, ni za stoku, te je stoka
poela ve da crkava. Neprijatelj je u ovoj ofanzivi naoruaniji nego i u jednoj do sada, jer ima pojedinih
satnija u kojima se moe nai po 12 bacaa mina, 10 malih i dva velika. Kod svakog vodnika nae se po
jedna njemaka strojna puka. Uopte sa automatskim orujem neprijatelj mnogo raspolae. Iz
zarobljene arhive vidi se da neprijatelj ne namjerava ovaj teren da napusti, makar je do sada pretrpio
velike gubitke u ljudstvu i materijalu. Neprijatelja je jedino mogue protjerati jakim napadima, ba na
ovom sektoru naeg odreda, i to u to kraem vremenu, s obzirom da neprijatelj blokadom Kozare i
naroda izbjeglog u Kozaru moe vrlo lako privredno da uniti itav na kraj, onemoguujui obraivanje
usjeva (kukuruza), a i etvu penice, koja e uslijediti za kratko vrijeme. Time bi nas doveo u vrlo teku
situaciju vojnu, politiku i privrednu. Ovakva situacija je na itavom naem terenu, odnosno na terenima
svih naih bataljona, na nekim stvorena proljetonjim neprijateljskim ofanzivama. Jedini izlaz iz ove
situacije smatramo da bi bio mogu, da se jaim snagama Udarne brigade, ete naeg bataljona koje su
bile zajedno u borbi s Udarnom brigadom a koje su potpale pod komandu I bataljona Petar kundri,1
te jo pridodatim snagama I odreda, udari na neprijatelja iza lea, koji se ukopao na liniji izmeu
Prijedora i Dubice prema Kozari. Ta akcija trebalo bi da se izvri u saradnji naih snaga koje su s ovu
stranu. Ovakvim estim sukobima s neprijateljem utvrenim i jakim sa automatskim oruem i artiljerijom
(topovima i minobacaima) mi imamo veliki broj ranjenih drugova, do 450. Stoga molimo drugarski tab
da situaciju shvati ispravno i nastoji u to kraem vremenu da pomogne vojniki na samom
naem'terenu, na napred predloeni nain. Po prikupljenim podacima, neprijatelj napada na teren I i II
bataljona sa oko 20 hiljada vojnika.2 Molimo potvrdite prijem naeg izvjetaja. S drugarskim pozdravom
P. S. Neprijatelj svakodnevno napada prema Kozari iz Prijedora i sa drugih sektora, te smo prisiljeni voditi
frontalnu borbu kako bi uspjeli zatiti izbjeglo civilno stanovnitvo u Kozari i nae ranjene drugove. 1 Prvi
bataljon Prvog krajikog NOP odred