You are on page 1of 1

Cc Hng hi Vit Nam tham d cuc hp y ban Kim tra nh nc cng bin ca Tokyo

MOU ln th 28 ti Vladivostok, Lin bang Nga (06/10/2017)


Cuc hp y ban Kim tra nh nc cng bin ca Tokyo MOU ln th 28 din ra t ngy 18 n 21
thng 09/2017 ti Vladivostok, Lin bang Nga. Cuc hp c s tham d ca cc thnh vin: c, Canada,
Chi l, Trung Quc, Hng Kng, Nht Bn, Hn Quc, Malaysia, Innsia, , Marshall Island, New
Zealand, Papua New Guinea, Pru, Philipine, Nga, Singapore, Thi Lan v Vit Nam; thnh vin lin kt
Panama v quan st vin Triu Tin, Macao, Black Sea MOU, Paris MOU, Vina del Mar. on Vit Nam
tham gia cuc hp U ban Tokyo MOU ln th 28 do Ph Cc trng Cc Hng hi Vit Nam Nguyn
Hong lm trng on. Tng th k IMO v Th trng B Giao thng vn ti Lin bang Nga tham d
v pht biu khai mc Hi ngh.
Trc cuc hp ca y ban, cuc hp ca nhm k thut ln th 11 c din ra ngy 15 v ngy
16/09. Cuc hp ca nhm k thut tho lun cc vn lin quan n quy trnh k thut v hng
dn kim tra nh nc cng bin, chin dch kim tra tp trung, h thng d liu v trao i thng tin,
nh gi cc cng vic c thc hin bi Nhm k thut gia k v cc hot ng hp tc k thut.
Cuc hp y ban xem xt v thng nht mt s vn sau:
y ban xem xt n xin lm quan st vin ca Caribbien MOU v thng nht chp thun Caribbien
MOU tr thnh quan st vin ca Tokyo MOU.
y ban nh gi kt qu thc hin C ch kim tra tu bin mi (NIR v ph chun sa i b sung mi
i vi NIR (trong ph lc 2 ca Tha thun, bao gm thm 2 im i vi tu container v cng ty
khng c kim tra trong vng 36 thng). Sa i ny c hiu lc k t ngy 01/2/2018.
y ban xem xt Tuyn b ca B trng trch nhim bo v v duy tr bn vng vn ti bin t Hi
ngh B trng ln th 3 ca Tokyo MOU v Paris MOU v kim tra nahf nc cng bin t chc ti
Vancouver, Canaa t ngy 03 n 04/5/2017. Tuyn b ca B trng c k kt yu cu cc
quc gia thnh vin c cc bin php c th t c mc tiu chung l loi b tu di tiu chun.
y ban thnh lp nhm lm vic gia k nh gi v a ra cc hnh ng c th thc hin tip
theo.
y ban xem xt v ph chun bo co cui cng ca chin dch kim tra tp trung nm 2015 vi ch
Chng buc hng ha. y ban xem xt v ph chun chin dch kim tra tp trung nm 2018 v Ph
lc VI ca Cng c Marpol 73/78. y ban cng xem xt v chp thun thc hin chin dch kim tra tp
trung nm 2019 vi ch H thng khn nguy ca Cng c Solas 74/78 v ngh Paris MOU cng
phi hp thc hin chin dch kim tra tp trung ny.
y ban xem xt v ph chun mt s hng dn mi cho S quan kim tra nh nc cng bin bao gm
hng dn b lut ISM, Hng dn B lut Polar, hng dn ECDIS, hng dn ph lc IV v V cng
c Marpol, hng dn kim tra chng ch thuyn vin, nh bin ca tu di cng c. y ban
cng ph chun th nghim hng dn thc hin cng c qun l nc dn.
y ban ghi nhn s hiu qu v thnh cng ca chng trnh hp tc k thut v nh gi cao cc quc
gia thnh vin ng h, hp tc vi Ban th k; nh gi cao Qu Nippon Foundation ng h kinh
ph.
Cuc hp ln th 29 ca y ban s c t chc ti Hangzhou, Trung Quc vo thng 11/2018.