Sie sind auf Seite 1von 11

#include<iostream>

#include<string>
#include<vector>

/****************************************************************************
1. SVE KLASE TREBAJU POSJEDOVATI ADEKVATAN DESTRUKTOR
2. NAMJERNO IZOSTAVLJANJE KOMPLETNIH I/ILI POJEDINIH DIJELOVA DESTRUKTORA KOJI
UZROKUJU RUNTIME ERROR E BITI OZNACENO KAO "RE"
3. SPAAVAJTE PROJEKAT KAKO BI SE SPRIJEILO GUBLJENJE URAENOG ZADATKA
4. NAZIVI FUNKCIJA, TE BROJ I TIP PARAMETARA MORAJU BITI IDENTINI ONIMA KOJI SU
KORITENI U TESTNOM CODE-U, OSIM U SLUAJU DA POSTOJI ADEKVATAN RAZLOG ZA NJIHOVU
MODIFIKACIJU. OSTALE, POMONE FUNKCIJE MOETE IMENOVATI I DODAVATI PO ELJI.
5. IZUZETAK BACITE U FUNKCIJAMA U KOJIMA JE TO NAZNAENO.
****************************************************************************/

using namespace std;

enum Oblast { SoftverskiInzinjering, KomunikacijskiSistemi,


SigurnostInformacijskihSistema, InteligentniSistemi };
const char* oblast_txt[] = { "Softverski inzinjering", "Komunikacijski sistemi",
"Sigurnost informacijskih sistema", "Inteligentni sistemi" };

template<class T1, class T2, int max>


class Kolekcija {
T1 _elementi1[max];
T2 _elementi2[max];
int _trenutno;
public:
Kolekcija()
{
_trenutno = 0;
}

void AddElement(const T1& elem1, const T2& elem2)


{
if (_trenutno == max)
throw exception("Dostigli ste maksimalan broj elemenata u
kolekciji!");

for (int i = 0; i < _trenutno; i++)


{
if (_elementi1[i] == elem1 || _elementi2[i] == elem2)
throw exception("Nije moguce dodati duple elemente u
kolekciju!");
}

_elementi1[_trenutno] = elem1;
_elementi2[_trenutno++] = elem2;

T1 * getElementi1Pok() { return _elementi1; }


T2 * getElementi2Pok() { return _elementi2; }
T1 & getElement1(int lokacija) { return _elementi1[lokacija]; }
T2 & getElement2(int lokacija) { return _elementi2[lokacija]; }
int getTrenutno() { return _trenutno; }

friend ostream & operator<<(ostream & COUT, Kolekcija<T1, T2, max> & obj)
{
for (size_t i = 0; i < obj._trenutno; i++)
{
COUT << obj.getElement1(i) << " " << obj.getElement2(i) << endl;
}
return COUT;
}
};

//Deklaracija klase Nastavnik omogucava njeno koristenje u klasi ZavrsniRad, a


definicija je data naknadno
class Nastavnik;

class ZavrsniRad
{
char* _nazivTeme;
Oblast* _oblastTeme;
string _datumPrijave; //Format: dd.MM.gggg
//U vector pohraniti samo adresu objekta tipa Nastavnik, dakle bez alokacije
nove memorije
vector<Nastavnik*> _komisija;
string _datumOdbrane; //Format: dd.MM.gggg (najranije 2 mjeseca od datuma
prijave)
int _ocjena;
public:
ZavrsniRad() :_nazivTeme(nullptr), _oblastTeme(nullptr), _datumPrijave("NEMA
VRIJEDNOST"), _datumOdbrane("NEMA VRIJEDNOST"), _ocjena(5)
{ }

ZavrsniRad(string nazivTeme, Oblast oblastTeme, string datumPrijave) :


_datumPrijave(datumPrijave), _oblastTeme(new Oblast(oblastTeme))
{
_nazivTeme = new char[nazivTeme.size() + 1];
strcpy_s(_nazivTeme, nazivTeme.size() + 1, nazivTeme.c_str());
}

~ZavrsniRad()
{
delete[] _nazivTeme; _nazivTeme = nullptr;
delete _oblastTeme; _oblastTeme = nullptr;
}

char* GetNazivTeme()const { return _nazivTeme; }


Oblast GetOblastTeme()const { return *_oblastTeme; }
string GetDatumOdbrane() { return _datumOdbrane; }
int GetOcjena() { return _ocjena; }
vector<Nastavnik*>& GetKomisija() { return _komisija; };

friend ostream& operator<<(ostream& COUT, ZavrsniRad& r)


{
COUT << "Tema rada: " << r._nazivTeme << endl;
COUT << "Oblast teme: " << oblast_txt[*r._oblastTeme] << endl;
COUT << "Datum prijave rada: " << r._datumPrijave << endl;
//Podatke o nastavnicima nije moguce ispisati ovdje jer klasa jos nije
definisana
return COUT;
}
};

class Nastavnik
{
string _imePrezime;
Oblast _oblastIzboraUZvanje;
//Parametar string predstavlja broj indeksa studenta koji prijavljuje zavrsni
rad kod odredjenog nastavnika
Kolekcija<string, ZavrsniRad, 10> _teme;

public:
Nastavnik(string imePrezime, Oblast oblastIzboraUZvanje) :
_imePrezime(imePrezime), _oblastIzboraUZvanje(oblastIzboraUZvanje)
{}

string GetImePrezime() { return _imePrezime; }


Oblast GetOblast() { return _oblastIzboraUZvanje; }
Kolekcija<string, ZavrsniRad, 10>& GetTeme() { return _teme; };
};
void main()
{
const int max = 4;
Nastavnik* nastavnici[max];

nastavnici[0] = new Nastavnik("Denis Music", SoftverskiInzinjering);


nastavnici[1] = new Nastavnik("Zanin Vejzovic", KomunikacijskiSistemi);
nastavnici[2] = new Nastavnik("Jasmin Azemovic",
SigurnostInformacijskihSistema);
nastavnici[3] = new Nastavnik("Emina Junuz", SoftverskiInzinjering);

try
{
/*Funkcija DodajZavrsniRad ima zadatak da odredjenom nastavniku dodijeli mentorstvo
na zavrsnom radu. Sprijeciti dodavanje zavrsnih radova sa istom temom vise puta.
Nastavnik moze imati (mentorisati) samo radove iz oblasti za koju posjeduje izbor u
zvanje.U slucaju da se nastavniku pokusa dodati rad koji nije iz njegove oblasti
funkcija treba da baci izuzetak sa odgovarajucom porukom */

//indeks, naslov, oblast, datum prijave


nastavnici[0]->DodajZavrsniRad("IB130011", "Multimedijalni
informacijski sistem za visoko-obrazovnu ustanovu", SoftverskiInzinjering,
"01.04.2017");
nastavnici[0]->DodajZavrsniRad("IB120051", "Sistem za podrku rada
kablovskog operatera", SoftverskiInzinjering, "03.03.2017");

nastavnici[1]->DodajZavrsniRad("IB140102", "Praktina analiza


sigurnosti beinih raunarskih mrea", KomunikacijskiSistemi, "22.08.2017");

nastavnici[2]->DodajZavrsniRad("IB140002", "Primjena teorije


informacija u procesu generisanja kriptografskih kljueva",
SigurnostInformacijskihSistema, "10.09.2017");

vector<Nastavnik*> komisija;//formira se komisija


komisija.push_back(nastavnici[0]);
komisija.push_back(nastavnici[2]);
komisija.push_back(nastavnici[3]);

/*Funkcija ZakaziOdbranuRada ima zadatak da studentu sa proslijedjenim brojem


indeksa zakaze odbranu zavrsnog rada sto podrazumijeva definisanje datuma odbrane i
liste clanova komisije pred kojima ce student braniti zavrsni rad. Odbrana rada
se moze zakazati samo studentu koji je rad prethodno prijavio. Komisiju trebaju
ciniti najmanje 2 nastavnika koji imaju izbor u zvanje u oblasti kojoj pripada tema
rada. Datum odbrane ne smije biti manji od datuma prijave. U slucaju da bilo koji
od navedenih uslova nije ispunjen funkcija treba da baci izuzetak*/
nastavnici[0]->ZakaziOdbranuRada("IB130011", "25.09.2017", komisija);
nastavnici[0]->ZakaziOdbranuRada("IB130111", "25.09.2017",
komisija);//student sa brojem indeksa IB130111 jos uvijek nije prijavio rad

/*Studentu sa brojem indeksa IB130011 dodjeljuje ocjenu 8 na zavrsnom radu. Uslov


za dodjelu ocjene je da student posjeduje definisan datum odbrane i listu clanova
komisije. U zavisnosti od uspjesnosti izvrsenja, funkcija vraca true ili false*/

if ((*nastavnici[0])("IB130011", 8))
cout << "Uspjesno ste ocijenili zavrsni rad!" << endl;

/*Ispisuje sve podatke o nastavniku i njegovim mentorstvima. Za clanove komisije je


dovoljno ispisati samo ime i prezime.*/
cout << *nastavnici[0] << endl;

/*Funkcija PronadjiNajStudenta ima zadatak da pronadje broj indeksa studenta koji


je na zavrsnom radu ostvario najvecu ocjenu kod nastavnika koji posjeduje najvecu
prosjecnu ocjenu na zavrsnim radovima. Ukoliko se kod nastavnika sa najvecom
prosjecnom ocjenom pojavi vise studenata sa istom ocjenom, onda funkcija vraca broj
indeksa prvog pronadjenog studenta. Svim studentima koji su odbranili rad kod
nastavnika sa najvecom prosjecno ocjenom, u zasebnom thread.u, poslati email poruku
(mail adresa: brojIndeksa@edu.fit.ba) sa sadrzajem da su svoj zavrsni rad uspjesno
odbranili sa vecom ili manjom ocjenom od prosjecne. Ukoliko niti jedan od
nastavnika ne posjeduje evidentirano mentorstvo na zavrsnom radu, funkcija vraca
tekst: NIJE PRONADJEN*/

cout << "Najsupjesniji student: " << PronadjiNajStudenta(nastavnici,


max) << endl;

//Baca izuzetak zbog neadekvatnog izbora u zvanje, odnosno oblasti


nastavnici[2]->DodajZavrsniRad("IB150008", "Razvoj sistema
autentifikacije na osnovu biometrije glasa", InteligentniSistemi, "15.05.2017");
}
catch (exception& ex)
{
cout << "GRESKA -> " << ex.what() << endl;
}

for (int i = 0; i < max; i++)


{
delete nastavnici[i];
nastavnici[i] = nullptr;
}
}

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"


"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><title>
DLWMS - Studentski online servis
</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<!-- Reset all CSS rule -->
<link rel="stylesheet" href="../../css/reset.css" />
<!-- Main stylesheet -->
<link rel="stylesheet" href="../../css/dlwms.base.css" media="screen,
projection" /><link rel="stylesheet" href="../../css/dlwms.fonts.css"
media="screen, projection" /><link rel="stylesheet"
href="../../css/dlwms.layout.css" media="screen, projection" /><link
rel="stylesheet" href="../../css/dlwms.forms.css" media="screen, projection"
/><link rel="stylesheet" href="../../css/dlwms.screen.css" media="screen,
projection" /><link rel="stylesheet" href="../../css/dlwms.colors.css"
media="screen, projection" /><link rel="stylesheet" href="../../css/dlwms3.css"
media="screen, projection" />

<script type="text/javascript">
function setActiveMenu() {
var control = document.getElementById('tabId');
if (control != null) {
var menuid = control.innerText;
var menu = document.getElementById(menuid);
menu.className = menuid + ' selected';
}
}
function validateHTML(id) {
var bezHtml = document.getElementById(id);
bezHtml.value = bezHtml.value.replace(/(<([^>]+)>)/ig, "");
}
window.onload = setActiveMenu;
</script>
</head>
<body>
<form method="post" action="./rad_dokument.aspx?
sqs=l2CdbqZvEoDik4u4a2zWKPjsGzc35iw7DDgesjxDlMOkSJ0cgnmg0cH0eOavBNBYusOXfozq4gg
%23%23EQ%23%23" id="form1">
<div class="aspNetHidden">
<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" />
<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" />
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE"
value="/wEPDwUKMTY1NDU2MTA1Mg9kFgJmD2QWAgIDD2QWCgIBDw8WAh4EVGV4dAUOU3RlZmFuIFN0YW5p
xIdkZAITD2QWAgIDDxYCHgtfIUl0ZW1Db3VudGZkAhUPZBYCAgEPPCsACwEADxYIHghEYXRhS2V5cxYFApI
3Ao03Aoc3AoU3AoQ3HwECBR4JUGFnZUNvdW50AgEeFV8hRGF0YVNvdXJjZUl0ZW1Db3VudAIFZBYCZg9kFg
oCAg9kFgJmD2QWBgIBDw8WAh4ISW1hZ2VVcmwFFS9jc3MvbWltZS9ib3hfemlwLnBuZ2RkAgMPDxYCHwAFF
VdSRCAtIFphZGFjaSBzYSBpcy4uLhYCHgV0aXRsZQUtV1JEIC0gWmFkYWNpIHNhIGlzcGl0YSAwOS8wOS8y
MDE3IC0gMjAxNi8yMDE3ZAIFDw8WAh8ABQNXUkRkZAIDD2QWAmYPZBYGAgEPDxYCHwUFFS9jc3MvbWltZS9
ib3hfcmFyLnBuZ2RkAgMPDxYCHwAFFUJQIEkgLSBPOSAtIFByaW1qZS4uLhYCHwYFJkJQIEkgLSBPOSAtIF
ByaW1qZXIgaXNwaXRhIC0gMjAxNi8yMDE3ZAIFDw8WAh8ABQRCUCBJZGQCBA9kFgJmD2QWBgIBDw8WAh8FB
RovY3NzL21pbWUvYm94X2Rvd25sb2FkLnBuZ2RkAgMPDxYCHwAFFVdSRCAtIFN0dWRlbnRza2kgci4uLhYC
HwYFL1dSRCAtIFN0dWRlbnRza2kgcmFkIC0gSm9zaXAgSmVsaWNhIC0gMjAxNi8yMDE3ZAIFDw8WAh8ABQN
XUkRkZAIFD2QWAmYPZBYGAgEPDxYCHwUFFS9jc3MvbWltZS9ib3hfemlwLnBuZ2RkAgMPDxYCHwAFFVdSRC
AtIFphZGFjaSBzYSBpcy4uLhYCHwYFLVdSRCAtIFphZGFjaSBzYSBpc3BpdGEgMDEvMDcvMjAxNyAtIDIwM
TYvMjAxN2QCBQ8PFgIfAAUDV1JEZGQCBg9kFgJmD2QWBgIBDw8WAh8FBRUvY3NzL21pbWUvYm94X3ppcC5w
bmdkZAIDDw8WAh8ABRZFSiBJSSAtIE83IC0gS29uYcSNLi4uFgIfBgVdRUogSUkgLSBPNyAtIEtvbmHEjW5
lIG9jamVuZSB6YSBzdHVkZW50ZSBrb2ppIHN1IHBvbGFnYWxpIGlzcGl0IDIxLjYuMjAxNy4gZ29kaW5lIC
0gMjAxNi8yMDE3ZAIFDw8WAh8ABQVFSiBJSWRkAhcPZBYCAgEPPCsACwBkAhkPZBYCAgEPFgIfAQIDFgZmD
2QWBAIBDw8WAh8ABQ8xLiBnb2RpbmEgLyA3LjdkZAIDDw8WBh4FV2lkdGgbAAAAAAAAS0AHAAAAHwUFEy9j
c3MvaW1nL2Jhci1vbi5wbmceBF8hU0ICgAJkZAIBD2QWBAIBDw8WAh8ABRAyLiBnb2RpbmEgLyA4Ljg2ZGQ
CAw8PFgYfBxvMzMzMzExTQAcAAAAfBQUTL2Nzcy9pbWcvYmFyLW9uLnBuZx8IAoACZGQCAg9kFgQCAQ8PFg
IfAAUVVWt1cGFuIHByb3NqZWsgLyA4LjE4ZGQCAw8PFgYfBxvMzMzMzMxPQAcAAAAfBQUXL2Nzcy9pbWcvY
mFyLXVwbG9hZC5wbmcfCAKAAmRkGAEFHl9fQ29udHJvbHNSZXF1aXJlUG9zdEJhY2tLZXlfXxYBBQxjdGww
MCRJbWFnZTGXP4akFcXYPAP5btm4Jem4YPvbk+VduRJFyP4cw0HgPA==" />
</div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['form1'];
if (!theForm) {
theForm = document.form1;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
theForm.submit();
}
}
//]]>
</script>

<script src="/WebResource.axd?d=_aETxjhjwQ9E7rOxdCa-
zp6g2v3wBlLmvRIf9pA6iEIN31XxmuZcMbRgpokeRSbaLABaFYzCym-9Vnooo4OSjSauxPVVlse_KjRp-
r4pJU01&amp;t=636396441760000000" type="text/javascript"></script>

<div class="aspNetHidden">

<input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR"


value="4EA1893B" />
<input type="hidden" name="__PREVIOUSPAGE" id="__PREVIOUSPAGE"
value="qKIc5v0orizAhlUfL6o2SBae2lXe1qzcmBWA4zNApEzr4x_s-
AcRqb1xaaH3kcaxBnHcD_OWFDLmOlfvIdj9o6lJEgRPgnRXQrGMbDrxCHNiv19wA1chiJ_hkp4pvala0" /
>
<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION"
value="/wEdAAtQM9YlufavZWnRiHdtD/fldYqKMtAy4PA5ih/Cewjw2sQvgir1r1vh0zUOViYzwUdxL+zw
jf0DLEvPi2f4CQGIX6Whd2WxBKxpAYbtSeubzUerYpZ13vxWLBwm0sB6/eQYfYdVdBuCeRhg93GhZUWnpxU
WZRDTQyTI3fmeAf9fNP1oPygeYMsqQdLdexyD0smvT9lv6zpHXo0ULh5lZ3LiHY8rWV3iVDDu6RnGcpPZLZ
EcE95BIRMLYgSxhD5hIs82T8Uvgq0Gs8pHUfuZmgx3" />
</div>
<div id="header">
<div class="tools">
<a class="logo" href="/default.aspx">
<img src="/css/img/logo.png" alt="CMS-One" width="176"
height="32" /></a>
<div class="tools-account">
<span>Dobrodoli,
<a id="lbtnPrijavljen"
href="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new
WebForm_PostBackOptions(&quot;ctl00$lbtnPrijavljen&quot;, &quot;&quot;, false,
&quot;&quot;, &quot;/licni_podaci.aspx&quot;, false, true))">Stefan Stani</a>
<a href="/logout.aspx" target="_self" class="button
blue">Odjava</a></span>
</div>
</div>
<!--
TOP MENU
-->
<ul class="nav mainmenu" id="menu">
<li id="home" class="home"><a href="/default.aspx">Poetna</a></li>
<li id="board" class="board"><a
href="/nastava/index.aspx">Nastava</a>
<a href="/default.aspx?novosti=1" title="Prikai nove
obavijesti">
</a></li>
<li id="test" class="test"><a href="/EUSASStudentHome.aspx"
target="_blank">Testovi</a></li>
<li id="dok" class="dok"><a
href="/nastava/dokumenti/pretraga.aspx">Dokumenti</a>
</li>
<li id="dates" class="dates"><a
href="/rokovi/index.aspx">Termini</a></li>
<li id="works" class="works"><a
href="/nastava/moji_radovi.aspx">Moji radovi</a></li>
<li id="stats" class="stats"><a
href="/nastava/prisustvo.aspx">Prisustva</a></li>
<li id="grades" class="grades"><a
href="/evaluacija/uspjeh.aspx">Uspjeh</a></li>
<li id="accout" class="accout"><a href="/licni_podaci.aspx">Moji
podaci</a></li>
<li id="certificate" class="certificate"><a
href="/potvrde/index.aspx">Potvrde</a>
</li>
<li id="finalWorks" class="finalWorks"><a
href="/nastava/dokumenti/radovi.aspx">Radovi</a></li>
<li id="video" class="video"><a href="/nastava/youTube.aspx">FIT
video</a></li>
<li id="forum" class="forum"><a href="http://student.fit.ba/forum"
target="_blank">FIT forum</a></li>
</ul>
<div class="clear">
</div>
</div>
<div class="wrapper">
<div id="content-wrapper">
<div class="form-head" style="height: 35px; width: 700px; margin-
top: -0.5em; margin-bottom: -0.5em;">
<div id="Div1" style="margin-bottom: -13px; width: 696px;
height: 24px" class="input-box">
<p class="path">
<span id="Label1" style="color:#666666;">Nalazite se
u:</span>
<span id="siteMapa"><a href="#siteMapa_SkipLink"><img
alt="Skip Navigation Links" src="/WebResource.axd?d=OxfOe-
71cQPZnFyAbTWUKx3juOzDqx9BIYcTvDQh9bXupjk_oBw0XqPCQna2oyy2ZXribNQEfk5tD2zwTo216RpUE
PUlwTiwEuFTiFhSKJ01&amp;t=636396441760000000" width="0" height="0" style="border-
width:0px;" /></a><a id="siteMapa_SkipLink"></a></span>
</p>
</div>
</div>
<div id="content-header">
</div>

</div>
<div id="sidebar">
<div class="form-head" style="height: 35px; margin-top: -0.5em;
margin-bottom: -0.5em;">
<ul>
<li>
<div class="input-box" style="width: 170px; height:
24px;">
<input name="ctl00$txtSearchObavijesti" type="text"
value="Pretraga obavijesti..." id="txtSearchObavijesti"
onclick="if(this.value==&#39;Pretraga obavijesti...&#39;)this.value=&#39;&#39;;"
onblur="if(this.value==&#39;&#39;) this.value=&#39;Pretraga obavijesti...&#39;;"
onchange="javascript:return validateHTML(this.id);" style="font-size:Small;font-
style:italic;width:150px;" />
</div>
<input type="image" name="ctl00$Image1" id="Image1"
src="../../css/img/icon-search.gif" style="margin-left: 173px; width: 23px; height:
23px;" />
<br />
</li>
</ul>
</div>
<!-- Sidebar block -->
<div class="sidebar-block">

</div>
<!-- Sidebar block -->
<div class="sidebar-block">
<div id="pnlMaterijali">

<div class="blocktitle">
<a class="aside"
href="/nastava/dokumenti/pretraga.aspx">Arhiva &raquo;</a>
<h1 style="margin-bottom: 0.4em">Zadnji dokumenti
</h1>
</div>
<div class="form-head">
<table cellspacing="0" id="gridMaterijali"
style="border-collapse:collapse;margin-bottom: 0;">
<tr>
<td style="width:200px;">
<table>
<tr>
<td>
<img id="imgType"
src="/css/mime/box_zip.png" style="height:38px;width:38px;" />
</td>
<td style="padding-left: 10px;
vertical-align: top">
<a id="lbtnNaslov"
class="linkButton" title="WRD - Zadaci sa ispita 09/09/2017 - 2016/2017"
href="javascript:__doPostBack(&#39;ctl00$gridMaterijali$ctl03$lbtnNaslov&#39;,&#39;
&#39;)" style="font-size:Small;">WRD - Zadaci sa is...</a>
<br />
<span id="lblPredmetNaziv"
style="color:#777777;font-size:Smaller;font-style:italic;">WRD</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr><tr>
<td style="width:200px;">
<table>
<tr>
<td>
<img id="imgType"
src="/css/mime/box_rar.png" style="height:38px;width:38px;" />
</td>
<td style="padding-left: 10px;
vertical-align: top">
<a id="lbtnNaslov"
class="linkButton" title="BP I - O9 - Primjer ispita - 2016/2017"
href="javascript:__doPostBack(&#39;ctl00$gridMaterijali$ctl04$lbtnNaslov&#39;,&#39;
&#39;)" style="font-size:Small;">BP I - O9 - Primje...</a>
<br />
<span id="lblPredmetNaziv"
style="color:#777777;font-size:Smaller;font-style:italic;">BP I</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr><tr>
<td style="width:200px;">
<table>
<tr>
<td>
<img id="imgType"
src="/css/mime/box_download.png" style="height:38px;width:38px;" />
</td>
<td style="padding-left: 10px;
vertical-align: top">
<a id="lbtnNaslov"
class="linkButton" title="WRD - Studentski rad - Josip Jelica - 2016/2017"
href="javascript:__doPostBack(&#39;ctl00$gridMaterijali$ctl05$lbtnNaslov&#39;,&#39;
&#39;)" style="font-size:Small;">WRD - Studentski r...</a>
<br />
<span id="lblPredmetNaziv"
style="color:#777777;font-size:Smaller;font-style:italic;">WRD</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr><tr>
<td style="width:200px;">
<table>
<tr>
<td>
<img id="imgType"
src="/css/mime/box_zip.png" style="height:38px;width:38px;" />
</td>
<td style="padding-left: 10px;
vertical-align: top">
<a id="lbtnNaslov"
class="linkButton" title="WRD - Zadaci sa ispita 01/07/2017 - 2016/2017"
href="javascript:__doPostBack(&#39;ctl00$gridMaterijali$ctl06$lbtnNaslov&#39;,&#39;
&#39;)" style="font-size:Small;">WRD - Zadaci sa is...</a>
<br />
<span id="lblPredmetNaziv"
style="color:#777777;font-size:Smaller;font-style:italic;">WRD</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr><tr>
<td style="width:200px;">
<table>
<tr>
<td>
<img id="imgType"
src="/css/mime/box_zip.png" style="height:38px;width:38px;" />
</td>
<td style="padding-left: 10px;
vertical-align: top">
<a id="lbtnNaslov"
class="linkButton" title="EJ II - O7 - Konane ocjene za studente koji su polagali
ispit 21.6.2017. godine - 2016/2017"
href="javascript:__doPostBack(&#39;ctl00$gridMaterijali$ctl07$lbtnNaslov&#39;,&#39;
&#39;)" style="font-size:Small;">EJ II - O7 - Kona...</a>
<br />
<span id="lblPredmetNaziv"
style="color:#777777;font-size:Smaller;font-style:italic;">EJ II</span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr><tr class="pgr" align="left">
<td><span>1</span></td>
</tr>
</table>
<a id="lbtnDownloadAll"
href="javascript:__doPostBack(&#39;ctl00$lbtnDownloadAll&#39;,&#39;&#39;)"
style="float: right;">Download All</a>
<div class="clear">
</div>
</div>

</div>
<div class="clear">
</div>
</div>
<div class="sidebar-block">

</div>
<div class="clear">
</div>
<!-- Sidebar block -->
<div class="sidebar-block">
<div id="pnlUspjeh">

<div class="blocktitle">
<a class="aside"
href="/evaluacija/uspjeh.aspx">Detaljno &raquo; </a>
<h1 style="margin-bottom: 0.4em">Ukupni uspjeh
</h1>
</div>
<div class="charts">

<p class="chart-label">
<span id="lblGodina" style="font-
size:Small;">1. godina / 7.7</span>
</p>
<div class="bar">
<img id="imgSlika" alt="bar"
src="/css/img/bar-on.png" style="height:15px;width:54%;" />
</div>

<p class="chart-label">
<span id="lblGodina" style="font-
size:Small;">2. godina / 8.86</span>
</p>
<div class="bar">
<img id="imgSlika" alt="bar"
src="/css/img/bar-on.png" style="height:15px;width:77.2%;" />
</div>

<p class="chart-label">
<span id="lblGodina" style="font-
size:Small;">Ukupan prosjek / 8.18</span>
</p>
<div class="bar">
<img id="imgSlika" alt="bar"
src="/css/img/bar-upload.png" style="height:15px;width:63.6%;" />
</div>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer">
<h2>FIT DLWMS - Dashboard</h2>
<hr />
<p>
<a href="/default.aspx">Poetna</a>, <a
href="/nastava/index.aspx">Nastava</a>,
<a href="/EUSASStudentHome.aspx" target="_blank">Testovi</a>, <a
href="/nastava/dokumenti/pretraga.aspx">Dokumenti</a>, <a
href="/rokovi/index.aspx">Termini</a>, <a href="/nastava/moji_radovi.aspx">Moji
radovi</a>, <a href="/nastava/prisustvo.aspx">Prisustva</a>, <a
href="/evaluacija/uspjeh.aspx">Uspjeh</a>, <a href="/licni_podaci.aspx">Moji
podaci</a>, <a href="/potvrde/index.aspx">Potvrde</a>, <a
href="/nastava/dokumenti/radovi.aspx">Radovi</a>,
<a href="/nastava/youTube.aspx">FIT video</a>, <a
href="/bug_report.aspx">Prijavi greku</a>
</p>
<div class="fineprint">
Copyright &copy; 2011-2012, Fakultet informacijskih tehnologija
ukoliko nije drugaije
oznaeno. Sva prava pridrana.
</div>
</div>
<input type="hidden" name="ctl00$PosljednjaPrijava" id="PosljednjaPrijava"
value="22.09.2017 17:24:15" />
</form>
</body>
</html>