Sie sind auf Seite 1von 4

H E R O

___________________ ___________________ ___________________


Name Calling Pantheon
___________________ ___________________ ___________________
Player Nature God

ATTRIBUTES
Physical Social Mental
Strength OOOOO OOOOO Charisma OOOOO OOOOO Perception OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo oooooooooo
Dexterity OOOOO OOOOO Manipulation OOOOO OOOOO Intelligence OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo oooooooooo
Stamina OOOOO OOOOO Appearance OOOOO OOOOO Wits OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo oooooooooo

ABILITIES
Academics ______OOOOO Craft_________OOOOO Melee___________OOOOO
Animal Ken_______
OOOOO ______________ OOOOO Occult_________ OOOOO
Art ___________ OOOOO ______________ OOOOO Politics _________
OOOOO
______________ OOOOO Empathy________ OOOOO Presence________OOOOO
Athletics_______OOOOO Fortitude_______ OOOOO Science________OOOOO
Awareness_______OOOOO Integrity_______ OOOOO ______________ OOOOO
Brawl _________ OOOOO Investigation ______
OOOOO ______________ OOOOO
Command_______OOOOO Larceny_________ OOOOO Stealth________OOOOO
Control_________OOOOO Marksmanship____ OOOOO Survival_________
OOOOO
______________ OOOOO Medicine_________OOOOO Thrown_________ OOOOO

BIRTHRIGHTS WEAPONS
________________________OOOOO Weapon SPD ACC DMG DEF RNG
________________________OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________OOOOO _____________/___/___/___/___/___
BOONS WILLPOWER VIRTUES
_____________________ OOOOOOOOOO _______________OOOOO
_____________________ ooooo
_____________________ _______________OOOOO
_____________________ COMBAT ooooo
_______________OOOOO
_____________________ Dodge DV:________ ooooo
_____________________ Parry DV:________ _______________OOOOO
Join Battle:_______ ooooo

KNACKS SOAK LEGEND


_____________________ B____ L____ A____ OOOOOOOOOOOO
_____________________ oo
_____________________ ARMOR Legend Points ___|___
_____________________ ___________________
_____________________ B____ L____ A____ Experience
MOVEMENT HEALTH Total:
______ ______ ______ 0 -1 -1 -2 -2 -4 I
Spent:____ Remaining:____
Move Dash Jump
H E R O

BOONS
Name Purview Rank Effect Dice Pool
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____

RELICS
Name Rank Purviews Effect
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________

KNACKS
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
H E R O

CREATURE
Name:_____________________________________ Type:_________________
Str:___ Dex:___ Sta:___ Cha:___ Man:___ App:___ Perc:___ Int:___ Wits:___
Virtues:__________________________________________________________
Abilities:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Supernatural Powers:_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Willpower:____ Legend:____ Legend Points:____ Soak: B____ L____ A____
Dodge DV:_____ Join Battle:____ Health Levels:________________________
Weapon/Attack Accuracy Damage Defence Speed Range
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
Other Notes:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

FOLLOWER
Name:_____________________________________ Type:_________________
Str:___ Dex:___ Sta:___ Cha:___ Man:___ App:___ Perc:___ Int:___ Wits:___
Virtues:__________________________________________________________
Abilities:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Supernatural Powers:_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Willpower:____ Legend:____ Legend Points:____ Soak: B____ L____ A____
Dodge DV:_____ Join Battle:____ Health Levels:________________________
Weapon/Attack Accuracy Damage Defence Speed Range
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
Other Notes:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
GUIDE
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
H E R O

HISTORY
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

DESCRIPTION
Age:_______________ ___________________________________________
Date of Birth:________ ___________________________________________
Hair:_______________ ___________________________________________
Eyes:_______________ ___________________________________________
Race:_______________ ___________________________________________
Nationality:__________ ___________________________________________
Height:_____________ ___________________________________________
Weight:_____________ ___________________________________________
Sex:________________ ___________________________________________

VISUALS
Band Chart Character Sketch