You are on page 1of 71

Pozdrav!!!

Drobilica sa 6 valjaka
Savremena varijanta drobilice sa 6 valjaka MALTOMAT
Drobilice sa 5 valjaka

Konstrukcija slina prethodnoj, sa tom razlikom to


jedan valjak zamenjuje dva valjaka.
Drobilice sa 4 valjka

Sreu se u pivarama
manjeg kapaciteta.

Mogunost finog
podeavanja
granulometrijskog
sastava prekrupe je
manje.
Drobilica za mokro drobljenje u fazi moenja

Trajanje moenja je oko


15 do 30 min.

Temperatura vode 30
500C

Sadraj vlage slada se


poveava sa 4 5 % na
28 30 %.

Slad bubri za 35 40 %.
Faza dodavanja vode za komljenje
i odpoinjanje drobljenja
Odpoinje se sa drobljenjem,
dodavanjem vode za kom-
ljenje i prebacivanjem komine
u komovnjak.
Ukupna koliina vode se
odreuje na osnovu:
odabranog postupka komljenja,
koliine vode u bunkeru,
koliine vode koja se dodaje
prilikom drobljenja,
koliine vode koja se koristi za
ispiranje.
Faza drobljenja

Slad preko dozirnog valjka


dolazi do para valjaka za
gnjeenje.
U njima se sadraj zrna bez
ikakvog otpora i bez
oteenja plevice istiskuje.
Tvrdi, nerazgraeni vrhovi
zrna ostaju neusitnjeni i
prelaze u kominu.
Faza ispiranja

Svi delovi ureaja se


intenzivno peru vodom
koja se prebacuje u
komovnjak.
Pu za kondicioniranje
Korito u kome se slad pokre pomou pua.
Oroava se pomou mlaznica vodom temperature 300C.
Lopaticama za meanje se ostvaruje ravnomerna
raspodela vlage.
Nakon 1min plevica postaje elastina.
Slede drobilice najee sa 6 valjaka.
Rotaciono kolo za aht za kondicioniranje
kondicioniranje slada slada moenjem
Kompletna
linija za
kondicioniranje
slada
moenjem
Dijagram infuzionog postupka komljenja
Dijagram programiranog infuzionog postupka
komljenja

Proces traje oko 140 do 180 min.


Savremen postupak dekokcije sa
jednim odvarkom
Klasina dekokcija sa dva odrvarka
Klasina dekokcija sa tri
odrvarka
Tradicionalni
dijagrami
komljenja
Dijagram komljenja sa termikom
obradom itarica
Komovnjak starije konstrukcije
Klasian bistrenik
Klasian bistrenik
Slavina oblika labudovog
Izgled perforiranog dna vrata
Savremen bistrenik
Noevi kod savremenih bistrenika
Noevi
Perforirano dno
Pegaz - Steineker
Centralna sekcija bistrenika "Pegasus"
Filter za kominu
Punjenje filtera kominom i oticanje prvenca
Ispiranje tropa
Maillardova reakcija
Uklananje nepoeljnih mirisnih
sastojaka
Uklanjaju se isparljivi
sastojci koji potiu iz
slada, hmelja, kao i oni
koji nastaju u toku
proizvodnje sladovine.
Kondenzator bridovih para
Skraeno se naziva: Pfaduko (Pfannendunstkondensator).
Para se hladi vodom u jednom, ili dva stepena.

U sluaju dvostepenog hlaenja:


u prvom stepenu
voda se dogreva
topla voda i dobija
vrua voda,
u drugom stepenu
se hladna voda
zagreva i dobija
topla voda.
Kuvanje sladovine sa kondenzovanjem bridovih para
Kuvanje sladovine sa kompresijom bridovih para
Sistem kuvanja sladovine pod blago povienim pritiskom
(NDK) sa akumulatorom energije
Sistem kuvanja sladovine pod blago povienim pritiskom
(NDK) sa kompresorom i akumulatorom energije
Merlin sistem

Merlin

Area I
Area II

Wort cooler
Hops dosing Whirlpool
Prvobitna verzija kotlova svernog oblika sa
dvostrukim dnom

Davali su jako loe


rezultate.
Mala turbulencija
dovodila je do
prekomernog
zagrevanja na dnu.
To je uslovljavalo
gubitak sladovine,
variranje kvaliteta i rizik.
40
Visokouinski kotlovi sledee generacije
Razvijena geometrija dna
sa razdvojenim grejnim
zonama (u sredinji deo
uvodi se para na viem
pritisku) omoguava
intenzivnije otparavanje.
Bolja turbulencija omogu-
ava dobijanje sladovine
ujednaenijeg kvaliteta,
bolju koloidnu stabilnost i
prua veu sigurnost.

41
Klasian kotao sa dve zone zagrevanja

42
Klasini asimetrini pravougaoni kotlovi

Jeftinija konstrukcija.
Dobra cirkulacija sladovine postignuta je ugradnjom zidova
pod razliitim nagibom i odvojenih zonama zagrevanja.
U uglovima se pojavljuju zone slabog meanja. 43
Savremeni asimetrini pravougaoni kotlovi

Hardwick, 296
Razvijenija zona
zagrevanja
omoguava bolju
turbulenciju i
smanjuje rizik od
pregrevanja.

44
Hidroautomatska varionica

45
Kotao sa spoljnjim kuvaem

46
Spoljni kuva

Prilikom vraanja sladovine


u kotao dolazi do
dekompresije i snanog
otparavanja.
Sladovina se uvodi u kotao
kroz cev za dekompresiju
prenika 20 cm.
Iznad ove cevi se postavlja
odbojna kapa koja usmerava
sladovinu prema obodu kotla
i speava prskanje na gore.

47
Danas se sve ee
koriste.
Sladovina se provodi kroz
razmenjiva toplote
postavljenom u
unutranjosti kotla.
Na izlazu iz razmenjivaa
postavljena je kapa koja
iri struju sladovine,
usmerava je horizontalno i
ujedno spreava
prekomerno nastajanje
pene.

48
Nova reenja
Kotao "Merlin"- Steinecker

Posebna varijanta
kotla sa internim
grejaem u obliku
konusa.
Grejna povrina je
podeljena u dve
zone kako bi se
zagrevanje
prilagodilo uslovima
u razliitim fazama
kuvanja.
49
Stari vrioni
podrum sa
otvorenim
sudovima za
vrenje

50
51
52
Vrione kade

53
Cilindrinokonusni (CK) fermentor
jednostavne konstrukcije

1. Otvor sa staklom za
posmatranje
2. Ulaz rashladnog medijuma,
3. Izlaz rashladnog mesijuma,
4. Izlaz CO2 sa lanternom,
5. Termometar,
6 Dovod CO2 za karbonizaciju,
7 Dovod sladovine i odvod
mladog piva,
8. Odvod kvasca sa laternom.

54
Cilindrinokonusni (CK)
fermentor novije konstrukcije
1. podest za obsluivanje,
2. kupola sa armaturom,
3. cevi za kablove i odvod vode, ugraene u
izolaciju,
4. prikljuak za termometre,
5. manja zona za hlaenje prilikom odleavanja,
6 i 8 zone hlaenja prilikom vrenja,
7. izolacija,
9. prikljuci za dovod tenog amonijaka,
10. zona za hlaenje konusa,
11. zavretak konusa sa manipulativnim otvorom
12. slavina za uzimanje uzorka,
13. spoj sa armaturom,
14. pund aparata za regulaciju pritiska,
15. sonda za merenje koliine tenosti u 55
fermentoru.
CK fermentori na otvorenom i unutar zgrade

56
Toplo vrenje hladno odleavanje
pod pritiskom
Posebna varijanta prethodnog u kome se dozvoljava
porast temperature do ak 20C.
Povean sadraj diacetila i drugih sporednih produkata
vrenja spreava sa povienim pritiskom.
nakon dostizanja stepena prevrelosti od 50%, dozvoljava
se porast nadpritiska,
nadpritisak od oko 0,8 bar odrava se do zavretka
naknadnog vrenja, nakon ega se smanjuje na oko 0,4
bar),
nakon 8. dana poinje se sa hlaenjem, a nakon 9. do 10.
dana, temperatura se sniava na -1C.
odleavanje traje sledeih 7 dana. 57
Toplo vrenje hladno odleavanje pod pritiskom

58
Hadno glavno vrenje toplo naknadno vrenje

59
Leni podrum za horizontalnim tankovima

60
pund-aparati

Sigurnosti
Sigurnosti ventil sa
ventil sa
protivtegom
oprugom 61
Komovnjak sa grejnim telima

1 - ulaz prekrupe,
2 - ulaz vode,
3 predkomovnjak
(opciono),
4 - ulaz i izlaz komine,
5 - mealica,
6 - zmijasti raspodeljiva
toplote (opciono),
7- polucevi za
zagrevanje,
8 - CIP,
9 - prihvat kondenzata
Predkomovnjak

Slui za homogenizovanje prekrupe i vode u komovnjacima


starije konstrukcije, odnosno u sluaju korienja mlinova za
suvo drobljenje.
Savremen kotao za komljenje i kuvanje komine

Zavarene polucevi za
zagrevanje
Savremen kotao za komljenje i kuvanje komine

1 - dovod i odvod komine, 2 - grejna tela (polucevi), 3 - CIP


Aktivnost enzimi u toku ukomljavanja
Danas se sve ee
koriste.
Sladovina se provodi kroz
razmenjiva toplote
postavljenom u
unutranjosti kotla.
Na izlazu iz razmenjivaa
postavljena je kapa koja
iri struju sladovine,
usmerava je horizontalno i
ujedno spreava
prekomerno nastajanje
pene.
Razmenjiva toplote
Unutranjost kotla sa
unutranjim kuvaem
Strujanje u virpulu
Vrtloni talonik - Virpul

1- odvod pare
2 osvetlenje
3 staklo za posmatranje
4 CIP pranje
5 tangencijalno uvoenje
sladovine
6 odvod sladovine
7 dno suda pod nagibom od 1- 2 %
8 mlaznice za CIP pranje dna
Vrtloni talonik - Virpul