You are on page 1of 4

Test a

Obywatel
Test podsumowujcy rozdzia I

1. Czytaj uwanie zadania.


2. Jeeli si pomylisz, bdnie zaznaczon odpowied otocz
kkiem.
3. Rozwizania zada zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.
4. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw
odpowied. Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 32 punkty.

1. Wpisz przy zdaniach prawdziwych litery P, a przy faszywych F. (05 p.)

Lp. Zdania P/F


1. Obywatelstwo polskie nabywa kada osoba, ktrej przynajmniej jedno
z rodzicw byo obywatelem polskim w momencie jej urodzenia.
2. Naturalizacja jest to wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa osobie
urodzonej na terenie kraju, w ktrym obowizuje prawo ziemi.
3. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom powoduje uzyskanie go przez
dzieci pozostajce pod ich opiek rodzicielsk.
4. O nadanie obywatelstwa polskiego wystpuje si z wnioskiem do
prezydenta.
5. Kady obywatel Unii Europejskiej moe zrzec si obywatelstwa unijnego.

2. Wpisz znaki X w kratki obok warunkw niezbdnych do rozwoju spoeczestwa


obywatelskiego. (02 p.)
poszanowanie praw czowieka i obywatela
decentralizacja wadzy pastwowej
brak rwnowagi midzy wadz ustawodawcz, wykonawcz i sdownicz
dziaanie w granicach prawa

3. Przeczytaj poniszy biogram, a nastpnie wykonaj polecenia. (03 p.)


Pastor wyznania baptystycznego, ktry dziaa w USA na rzecz rwnouprawnienia
Afroamerykanw. Dy do zniesienia dyskryminacji rasowej, przewodzc bojkotowi
autobusw miejskich. W 1964 r. otrzyma Pokojow Nagrod Nobla.

A. Podaj imi i nazwisko osoby, ktrej dotyczy powyszy biogram.

.......................................................................................................................................................
B. Nazwij metod wykorzystywan przez tego czowieka w walce z niesprawiedliwym
prawem.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Podaj wydarzenie (lub osob) ze wspczesnej historii Polski kojarzce Ci si z postaw
tego czowieka.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Wymie trzy zalety jednomandatowych okrgw wyborczych. (03 p.)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Przyporzdkuj do wymienionych rodzajw wyborw minimalny wiek kandydatw


chccych skorzysta z biernego prawa wyborczego oraz waciwe przymiotniki wyborcze.
(02 p.)
A. wybory do senatu .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. wybory do rad gmin, powiatw i sejmikw wojewdzkich .................................................
.......................................................................................................................................................

18 lat, 21 lat, 25 lat, 30 lat, 35 lat powszechne, rwne, bezporednie,


tajne, proporcjonalne
6. Zapisz waciwe zakoczenia zda. (03 p.)
A. Sprawowanie wadzy przez przedstawicieli wybranych do parlamentu oraz samorzdw
jest form demokracji ............................................................................................................. .
B. Wyraanie przez spoeczestwo poparcia dla programw politycznych zgaszanych przez
partie polityczne jest realizowaniem .........................................................................................
roli wyborw.
C. Jedn z okolicznoci pozbawienia praw wyborczych jest ..................................................... .

7. Przeczytaj fragment Konstytucji RP, a nastpnie wykonaj polecenia. (02 p.)

Art. 235
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji moe przedoy co najmniej 1/5 ustawowej liczby
posw, Senat lub Prezydent RP.
2. Zmiana Konstytucji nastpuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez
Sejm i nastpnie w terminie nie duszym ni 60 dni przez Senat. [...]

A. Nazwij referendum przeprowadzone w wymienionej wyej sprawie.


.......................................................................................................................................................

B. Wska dat tego referendum.


1992 r. 1997 r. 2003 r. 2005 r.
A ....................... B ...................... C .....................

8. Przyporzdkuj do podanych problemw najlepsze formy zwrcenia na nie uwagi


publicznej. (03 p.)

A trzymanie psw na krtkich acuchach


w gospodarstwach rolnych, B nieregularne 1 marsz protestacyjny, 2 list
wypacanie pensji przez pracodawc, otwarty, 3 strajk
C przetrzymywanie w aresztach osb
9. Przyjrzyj sioskaronych
niesusznie poniszemu wykresowi, a nastpnie podkrel waciwy wniosek. (01 p.)
Czy obywatele maj wpyw na sprawy kraju?
A. Ponad poowa ankietowanych na przestrzeni lat 19922008 nie ma zdania na temat tego,
czy obywatele maj wpyw na sprawy kraju, czy nie.
B. Od 1992 do 1997 r. dwukrotnie (w przyblieniu) wzrosa liczba osb uwaajcych, e
obywatele maj wpyw na sprawy kraju. Spada za to liczba respondentw o przeciwnym
zdaniu.
C. Na przestrzeni lat 19992008 liczba osb uwaajcych, e maj wpyw na sprawy kraju
spada prawie o poow. O tyle samo wzrosa liczba ludzi nieposiadajcych zdania na ten
temat.

10. Wpisz znak X w kratk obok urzdu lub osoby wydajcej paszporty. (01 p.)
urzd marszakowski
wojewoda
starostwo powiatowe
urzd miasta

11. Przyporzdkuj wymienionych urzdnikw do waciwych rodzajw administracji


rzdowej, wpisujc znaki X w odpowiednie miejsca tabeli. (02 p.)

Osoby Naczelny organ Centralny organ Terenowy organ


administracji administracji administracji
rzdowej rzdowej rzdowej
Minister
sprawiedliwoci

Wojewoda

12. Podaj dwa argumenty uzasadniajce konieczno posiadania dowodu osobistego. (02 p.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Zakrel wiek, od ktrego mona kierowa samochodami wacymi do 3,5 tony. (01 p.)

14 16 18 24
14. Uzupenij tekst. (02 p.)
W razie wydania przez urzd decyzji, z ktr si nie zgadzamy, mamy prawo
zoy ............................................ . Jeli dotyczy ono decyzji jednostki samorzdu
terytorialnego, dokument naley skierowa
do ..................................................................................................