Sie sind auf Seite 1von 30
Ðàäèî / CD Kiel CD35 Malaga CD35 7 645 050 510 7 645 060 510

Ðàäèî / CD

Kiel CD35 Malaga CD35

7 645 050 510 7 645 060 510

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

CD35 Malaga CD35 7 645 050 510 7 645 060 510 Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè http://www.blaupunkt.ru

http://www.blaupunkt.ru

CD35 Malaga CD35 7 645 050 510 7 645 060 510 Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè http://www.blaupunkt.ru

ÊÍÎÏÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÊÍÎÏÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ óñò- ðîéñòâà è

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ óñò- ðîéñòâà è îòêëþ÷åíèÿ çâóêà (MUTE). Êíîïêà SRC Êðàòêîå íàæàòèå: âûáîð â êà÷åñòâå èñ- òî÷íèêà çâóêà CD, CD-÷åéíäæåðà (åñëè ïîäêëþ÷åí) èëè äîïîëíèòåëüíîãî âõîäà AUX. Äîëãîå íàæàòèå: îòîáðàæåíèå âðåìåíè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä. Êíîïêà âûáðîñà CD èç óñòðîéñòâà. Ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè. CD-ñëîò. Êíîïêà TRAF RDS Êðàòêîå íàæàòèå: âêëþ÷åíèå è âûêëþ- ÷åíèå ðåæèìà îæèäàíèÿ èíôîðìàöèè î äâèæåíèè (äîðîæíûõ ñîîáùåíèé). Äîëãîå íàæàòèå: âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷å- íèå ôóíêöèè RDS.

è âûêëþ÷å- íèå ôóíêöèè RDS.  Êíîïêè êóðñîðà.  Êíîïêà

Êíîïêè êóðñîðà. Êíîïêà MENU Êðàòêîå íàæàòèå: äîñòóï ê ìåíþ íàñòðî- åê. Äîëãîå íàæàòèå: âêëþ÷åíèå ôóíêöèè ñêà- íèðîâàíèÿ. Êíîïêà AUDIO — óñòàíîâêà íèçêèõ è âû- ñîêèõ ÷àñòîò, áàëàíñà ïðàâûé-ëåâûé è ôðîíòàëüíûé - òûëîâîé, âûáîð ïðåäóñ- òàíîâîê ýêâàëàéçåðà, âêëþ÷åíèå/âûêëþ- ÷åíèå è íàñòðîéêà ôóíêöèè X-BASS. Êíîïêè 1 6. Êíîïêà BNDTS Êðàòêîå íàæàòèå: âûáîð áàíêà ïàìÿòè ðàäèîñòàíöèé FM è äèàïàçîíîâ MW è LW (MW/LW òîëüêî äëÿ Malaga CD35). Äîëãîâðåìåííîå íàæàòèå: âêëþ÷åíèå ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî ïîèñêà è íà- ñòðîéêè ðàäèîñòàíöèé (Travelstore).

2

àâòîìàòè÷åñêîãî ïîèñêà è íà- ñòðîéêè ðàäèîñòàíöèé (Travelstore). 2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ è äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

4

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå

5

Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè

6

Óñòàíîâêà ãðîìêîñòè âêëþ÷åíèÿ

6

Áûñòðîå ïðèãëóøåíèå çâóêà (MUTE)

6

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ñèãíàëà ïîäòâåðæäåíèÿ

7

Ïðèãëóøåíèå çâóêà ïðè òåëåôîííîì ðàçãîâîðå

7

Ðàäèî

7

Êîíôèãóðèðîâàíèå òþíåðà

7

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ðàäèî

8

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè RDS

8

Âûáîð äèàïàçîíà/áàíêà ïàìÿòè

8

Íàñòðîéêà íà ðàäèîñòàíöèþ

8

Íàñòðîéêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîèñêà ðàäèîñòàíöèé

9

Çàïîìèíàíèå

ðàäèîñòàíöèé

9

Ïðîñëóøèâàíèå ñîõðàíåííûõ ñòàíöèé

10

Ñêàíèðîâàíèå äîñòóïíûõ ñòàíöèé (SCAN)

10

Óñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðîâàíèÿ

10

Òèï ïðîãðàììû (PTY)

10

Îïòèìèçàöèÿ ðàäèîïðèåìà

12

Íàñòðîéêà äèñïëåÿ

12

Äîðîæíàÿ èíôîðìàöèÿ

13

CD-ïðîèãðûâàòåëü

14

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì CD

14

Âûáîð òðåêà

14

Áûñòðûé âûáîð òðåêà

14

Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì)

14

Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå (MIX)

14

Ñêàíèðîâàíèå òðåêîâ (SCAN)

15

Ïîâòîð òðåêà (REPEAT)

15

Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE)

15

Èçìåíåíèå ðåæèìà äèñïëåÿ

15

Äîðîæíûå ñîîáùåíèÿ â ðåæèìå CD

15

Âûáðîñ CD

16

CD-÷åéíäæåð

16

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì CD-÷åéíäæåðà

16

Âûáîð

CD

16

Âûáîð

òðåêà

16

Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì)

16

Íàñòðîéêà äèñïëåÿ

17

Ïîâòîð îòäåëüíûõ òðåêîâ èëè âñåãî äèñêà (REPEAT)

17

Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå (MIX)

17

Ñêàíèðîâàíèå âñåõ òðåêîâ íà âñåõ CD (SCAN)

17

Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE)

18

×àñû è âðåìÿ

18

Âûâîä âðåìåíè íà äèñïëåé

18

Óñòàíîâêà âðåìåíè

18

Âûáîð ìåæäó 12-÷àñîâûì è 24-÷àñîâûì ðåæèìàìè

18

Ïîñòîÿííîå îòîáðàæåíèå âðåìåíè ïðè âûêëþ÷åííîì óñòðîéñòâå è âêëþ÷åííîì çàæèãàíèè

19

Êðàòêîå îòîáðàæåíèå âðåìåíè ïðè âûêëþ÷åííîì óñòðîéñòâå

19

Çâóê

19

Ðåãóëèðîâêà íèçêèõ ÷àñòîò

19

Ðåãóëèðîâêà âûñîêèõ ÷àñòîò

19

Ðåãóëèðîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè — ëåâûé/ïðàâûé êàíàëû (áàëàíñ)

20

Ðåãóëèðîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè — ïåðåäíèé/òûëîâîé êàíàëû (ôåéäåð)

20

Ïðåäóñòàíîâêè ýêâàëàéçåðà

20

X-BASS

21

Íàñòðîéêà èíäèêàòîðà óðîâíåé

21

Âíåøíèå àóäèîèñòî÷íèêè

22

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

23

21 Âíåøíèå àóäèîèñòî÷íèêè 22 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 23 3

3

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß È ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ è äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

Áëàãîäàðèì Âàñ çà òî, ÷òî Âû âûáðàëè ïðî- äóêò êîìïàíèè Blaupunkt. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïîëüçîâàíèå íàøåé íîâîé àóäèîñèñòåìîé äî- ñòàâèò Âàì íåìàëî óäîâîëüñòâèÿ Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ýêñïëóàòàöèè ñèñ- òåìû, ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå íà- ñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî. Ðåäàêòîðû êîìïàíèè Blaupunkt ïîñòîÿííî ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû ñäåëàòü íàøè ðóêî- âîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè ïðîùå è ïîíÿòíåå. Òåì íå ìåíåå, åñëè ó Âàñ âîçíèêíóò êàêèå-ëè- áî âîïðîñû, ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ ê ïðî- äàâöó; â àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñ Blaupunkt (àäðåñà ñåðâèñîâ Âû íàéäåòå íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå äàííîé áðîøþðû). Ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ â ïðåäñòàâè- òåëüñòâî Blaupunkt â ÑÍà Âû òàêæå ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www.blaupunkt.ru.

Äîðîæíàÿ áåçîïàñíîñòü

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãå èìååò îïðåäåëÿ- þùåå çíà÷åíèå. Ïîëüçóéòåñü àóäèîñèñòåìîé òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîçâîëÿþò äîðîæíûå óñëîâèÿ. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ýêñïëóà- òàöèè ñèñòåìû âî âðåìÿ äâèæåíèÿ, âíèìà- òåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ åå óïðàâëåíèåì. Íè÷òî íå äîëæíî ìåøàòü Âàì ñëûøàòü çâó- êîâûå ñèãíàëû ìàøèí ìèëèöèè, ïîæàðíîé ñëóæáû è ñêîðîé ïîìîùè íà äîñòàòî÷íîì ðàññòîÿíèè. Âñåãäà âûáèðàéòå óìåðåííóþ ãðîìêîñòü çâó÷àíèÿ Âàøåé àóäèîñèñòåìû.

Óñòàíîâêà

Åñëè Âû ïëàíèðóåòå óñòàíîâèòü àóäèîñèñòå- ìó ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðî÷òèòå ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ïîäêëþ÷åíèþ, ïðèëàãàþùååñÿ ê äàííîé èíñòðóêöèè.

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

Èñïîëüçóéòå òîëüêî òå äîïîëíèòåëüíûå ïðè- íàäëåæíîñòè, êîòîðûå ðåêîìåíäîâàíû êîì- ïàíèåé Blaupunkt. Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Óäîáíûé è íàäåæíûé äîñòóï ê îñíîâíûì ôóíêöèÿì Âàøåé àâòîìîáèëüíîé àóäèîñèñ- òåìû ïðÿìî ñ ðóëåâîãî êîëåñà îáåñïå÷èò ïóëüò RC 08 èëè RC 10 (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîë- íèòåëüíî). Ñèñòåìó íåëüçÿ âûêëþ÷èòü èëè âêëþ÷èòü ïðè ïîìîùè ïóëüòà. Óñèëèòåëü Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ëþáûå óñèëèòåëè Blaupunkt è Velocity. CD ÷åéíäæåðû Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷àòü ñëåäóþùèå CD ÷åéí- äæåðû Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 è CDC A 03.

4

ìîæåòå ïîäêëþ÷àòü ñëåäóþùèå CD ÷åéí- äæåðû Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 è CDC A

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ àóäèîñèñòåìû. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå âìåñòå ñ çàæèãà- íèåì Åñëè ñèñòåìà ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åíà ê çà- æèãàíèþ àâòîìîáèëÿ è íå áûëà âûêëþ÷åíà êíîïêîé , îíà áóäåò âêëþ÷àòüñÿ è âûêëþ- ÷àòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ çàæèãàíèåì. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå êíîïêîé

Äëÿ

êíîïêó . Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû íàæìèòå è óäåð- æèâàéòå êíîïêó íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Óñòðîéñòâî âûêëþ÷èòñÿ. Ïðèìå÷àíèå:

• Äëÿ çàùèòû àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè àâòî- ìîáèëÿ óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ- ÷èòñÿ ÷åðåç ÷àñ ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ çàæèãà- íèÿ. Âêëþ÷åíèå ïðè óñòàíîâêå êîìïàêò-äèñêà Åñëè ñèñòåìà âûêëþ÷åíà è â ïðîèãðûâàòåëå îòñóòñòâóåò êîìïàêò-äèñê, Ìÿãêî âñòàâüòå CD â îòâåðñòèå äëÿ óñòà- íîâêè CD ïðîèãðûâàòåëÿ ìàðêèðîâàí- íîé ñòîðîíîé ââåðõ è çàäâèãàéòå, ïîêà íå ïî÷óâñòâóåòå ñîïðîòèâëåíèå.

íàæìèòå

âêëþ÷åíèÿ

àóäèîñèñòåìû

CD

àâòîìàòè÷åñêè óñòàíîâèòñÿ â ïîëîæåíèå

äëÿ

âîñïðîèçâåäåíèÿ.

Íå

ñëåäóåò óäåðæèâàòü èëè ïîäòàëêèâàòü ìå-

õàíèçì óñòàíîâêè êîìïàêò-äèñêà. Àóäèîñèñòåìà âêëþ÷èòñÿ, è íà÷íåòñÿ âîñïðî- èçâåäåíèå êîìïàêò-äèñêà.

Ïðèìå÷àíèå:

• Ñèñòåìà íå âêëþ÷èòñÿ ïðè óñòàíîâêå êîì- ïàêò-äèñêà, åñëè âûêëþ÷åíî çàæèãàíèå. ×òîáû âñå æå âêëþ÷èòü âîñïðîèçâåäåíèå CD, íàæìèòå êíîïêó .

×òîáû âñå æå âêëþ÷èòü âîñïðîèçâåäåíèå CD, íàæìèòå êíîïêó  . 5

5

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ

Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè

Ãðîìêîñòü ìîæíî ðåãóëèðîâàòü â äèàïàçîíå îò 0 (ìèíèìóì) äî 66 (ìàêñèìóì) åäèíèö. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ãðîìêîñòè

ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð ïî ÷àñîâîé ñòðåë- êå.

Äëÿ óìåíüøåíèÿ ãðîìêîñòè

ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè.

Óñòàíîâêà ãðîìêîñòè âêëþ÷åíèÿ

Ïðèìå÷àíèå:

• Ýòî óñòðîéñòâî èìååò ôóíêöèþ òàéì-àó- òà. Íàïðèìåð, åñëè âû íàæàëè êíîïêó MENU è âûáðàëè ïóíêò ìåíþ, óñòðîéñ- òâî âåðíåòñÿ íàçàä ïðèìåðíî ÷åðåç 8 ñå- êóíä ïîñëå ïîñëåäíåãî íàæàòèÿ êíîïêè. Ëþáûå èçìåíåíèÿ íàñòðîåê, ñäåëàííûå Âàìè, áóäóò ñîõðàíåíû. Âû ìîæåòå çàðàíåå óñòàíîâèòü ãðîìêîñòü àó- äèîñèñòåìû â ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü ON VOLUME (ãðîìêîñòü âêëþ÷åíèÿ).

Óñòàíîâèòå ãðîìêîñòü âêëþ÷åíèÿ ïðè ïî-

ìîùè êíîïîê èëè . Äëÿ óäîáñòâà ãðîìêîñòü àóäèîñèñòåìû âî âðåìÿ íàñòðîéêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ èëè óìåíüøàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèçâîäèìû- ìè èçìåíåíèÿìè. Åñëè Âû âûáåðåòå âàðèàíò LAST VOL, ãðîì- êîñòü ïðè âêëþ÷åíèè áóäåò íà òîì óðîâíå, êî- òîðûé áûë â ìîìåíò âûêëþ÷åíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå:

•  öåëÿõ çàùèòû Âàøåãî ñëóõà ìàêñèìàëü- íàÿ ãðîìêîñòü âêëþ÷åíèÿ äëÿ ïàðàìåòðà LAST VOL ñîñòàâëÿåò 38 åäèíèö (åñëè â ìîìåíò âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû ãðîìêîñòü áûëà âûøå ýòîãî óðîâíÿ è âûáðàí ïàðà- ìåòð LAST VOL, ãðîìêîñòü ïðè âêëþ÷åíèè ñîñòàâèò 38 åäèíèö). Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .

Áûñòðîå ïðèãëóøåíèå çâóêà (MUTE)

Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ìãíîâåííî óìåíü- øàòü ãðîìêîñòü äî çàðàíåå óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ. Êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó . Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü «MUTE».

Îòìåíà MUTE Äëÿ ïîâûøåíèÿ ãðîìêîñòè äî ïðåæíåãî óðîâ- íÿ:

íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç.

Óñòàíîâêà óðîâíÿ ãðîìêîñòè MUTE

Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü óðîâåíü ãðîìêîñòè àó- äèîñèñòåìû ïðè èñïîëüçîâàíèè MUTE.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

, ïîêà

Íàæèìàéòå êíîïêè

íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MUTE LEVEL.

Óñòàíîâèòå óðîâåíü ãðîìêîñòè äëÿ MUTE ïðè ïîìîùè êíîïîê èëè .

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .

èëè

6

íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU  .   èëè 6

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ

ÐÀÄÈÎ

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ñèãíàëà ïîäòâåðæäåíèÿ

Äëÿ íåêîòîðûõ ôóíêöèé, òðåáóþùèõ óäåðæà- íèÿ êíîïêè â òå÷åíèå áîëåå ÷åì äâóõ ñåêóíä, èñïîëüçóåòñÿ ñèãíàë ïîäòâåðæäåíèÿ – íà- ïðèìåð, ïðè çàïîìèíàíèè ðàäèîñòàíöèè ïîä îïðåäåëåííîé êíîïêîé. Ýòîò ñèãíàë ìîæíî âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BEEP ON (ñèãíàë âêëþ÷åí) èëè BEEP OFF (ñèãíàë âûêëþ÷åí).

Èñïîëüçóéòå êíîïêè èëè äëÿ èç- ìåíåíèÿ ïàðàìåòðà. Íàäïèñü OFF îçíà÷àåò, ÷òî ñèãíàë îòêëþ÷åí, ON — âêëþ÷åí.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó MENU .

Ïðèãëóøåíèå çâóêà ïðè òåëåôîííîì ðàçãîâîðå

Åñëè Âàøà àâòîìîáèëüíàÿ àóäèîñèñòåìà ïîä- êëþ÷åíà ê ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, åå ãðîì- êîñòü áóäåò ïðèãëóøàòüñÿ, êîãäà Âû ñíèìàåòå òðóáêó. Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ýòîé ôóíêöèè ìîáèëüíûé òåëåôîí äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ê àóäèîñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñ- òâîì ïî óñòàíîâêå. Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ «PHONE».

Ðàäèî

Ñèñòåìà îñíàùåíà RDS-ðàäèîïðèåìíèêîì. Ìíîãèå FM-ðàäèîñòàíöèè ïåðåäàþò ñèãíàë, ñîäåðæàùèé íå òîëüêî ðàäèîïðîãðàììó, íî è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå íàçâàíèå ñòàíöèè è òèï ïðîãðàììû (PTY). Íàçâàíèå ñòàíöèè îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå, êàê òîëüêî òþíåð íà÷èíàåò åå ïðèíèìàòü.

Êîíôèãóðèðîâàíèå òþíåðà

Äëÿ ïðàâèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òþíåðà íåîáõîäèìî íàñòðîèòü åãî äëÿ Âàøåãî ðåãèî- íà. Íà âûáîð äîñòóïíû êîíôèãóðàöèè äëÿ Åâ- ðîïû (EUROPE), ÑØÀ (USA), Òàèëàíäà (THAI) è Þæíîé Àìåðèêè (S-AMERICA). Ïî óìîë- ÷àíèþ òþíåð íàñòðîåí äëÿ òîãî ðåãèîíà, ãäå áûëà ïðèîáðåòåíà àóäèîñèñòåìà. Åñëè ó Âàñ âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ ïðèåìîì ðàäèîñèãíà- ëà, ïðîâåðüòå êîíôèãóðàöèþ òþíåðà. Ôóíêöèè, îïèñàííûå â íàñòîÿùåì ðóêî- âîäñòâå, îòíîñÿòñÿ ê óñòàíîâêå ïàðàìåòðà EUROPE. Íàæìèòå è îäíîâðåìåííî óäåðæèâàéòå êíîïêè 1 è 5 è âêëþ÷èòå óñòðîéñòâî íà- æàòèåì êíîïêè . Îòîáðàçèòñÿ «TUNER». Âûáåðèòå ðåãèîí äëÿ òþíåðà, èñïîëüçóÿ êíîïêè èëè . Äëÿ ñîõðàíåíèÿ íàñòðîéêè, Âûêëþ÷èòå óñòðîéñòâî è ñíîâà âêëþ÷èòå èëè ïîäîæäèòå îêîëî 8 ñåêóíä. Àâòîìî- áèëüíàÿ àóäèîñèñòåìà íà÷íåò âîñïðîèçâå- äåíèå ïîñëåäíåãî âûáðàííîãî èñòî÷íèêà (ðàäèî, CD, CD ÷åéíäæåð èëè AUX).

ïîñëåäíåãî âûáðàííîãî èñòî÷íèêà (ðàäèî, CD, CD ÷åéíäæåð èëè AUX). 7

7

ÐÀÄÈÎ

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ðàäèî

Åñëè àóäèîñèñòåìà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå CD, CD-÷åéíäæåðà èëè âíåøíåãî èñòî÷íèêà (AUX),

íàæìèòå êíîïêó BNDTS

èëè

íàæèìàéòå êíîïêó SRC

ïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàçâàíèå áàíêà ïàìÿòè (íàïðèìåð, FM1).

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè RDS

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè RDS — AF (àëüòåð- íàòèâíàÿ ÷àñòîòà) è REGIONAL (ðåãèîíàëüíîå âåùàíèå) — ïðèçâàíû ðàñøèðèòü ñïåêòð ïî- ëåçíûõ ôóíêöèé ðàäèî.

• AF: ïðè àêòèâàöèè ýòîé ôóíêöèè RDS ïðè- åìíèê àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåòñÿ íà ÷àñòîòó ñ íàèëó÷øèì ïðèåìîì ñòàíöèè, íàñòðîåííîé â äàííîå âðåìÿ.

• REGIONAL: â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñóòîê íå- êîòîðûå ñòàíöèè ðàçäåëÿþò ñâîå âåùàíèå íà ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ñ ðàçëè÷íûì ñîäåðæàíèåì. Ôóíêöèÿ REGIONAL èñïîëü- çóåòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ïðèåìíèêà íà àëüòåðíàòèâíûå ÷àñòîòû ñ ïðîãðàììàìè äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ïðèìå÷àíèå:

• Ôóíêöèÿ REGIONAL âêëþ÷àåòñÿ/âûêëþ÷à- åòñÿ â ìåíþ îòäåëüíî. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ôóíêöèé RDS

è

REGIONAL):

Äëÿ

, ïîêà íà äèñ-

RDS è REGIONAL): Äëÿ  , ïîêà íà äèñ- èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèé RDS (AF ➮

èñïîëüçîâàíèÿ

ôóíêöèé

RDS

(AF

íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó RDS TRAF

â òå÷åíèå 2 ñåêóíä èëè áîëåå. Ôóíêöèè RDS áóäóò àêòèâèðîâàíû, è íà äèñ- ïëåå çàãîðèòñÿ ñèìâîë RDS.

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ôóíêöèè REGIONAL

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü REG. Ðÿäîì ñ íåé îòîáðàæàåòñÿ OFF (âûêëþ÷åíà) èëè ON (âêëþ÷åíà).

Âêëþ÷èòåèëèâûêëþ÷èòåôóíêöèþREGIONAL ïðè ïîìîùè êíîïîê èëè .

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Âûáîð äèàïàçîíà/áàíêà ïàìÿòè

Òþíåð àóäèîñèñòåìû ðàáîòàåò â äèàïàçîíàõ FM, ÑÂ è ÄÂ (AM) (ÑÂ è ÄÂ òîëüêî äëÿ Malaga CD35). Èñïîëüçóþòñÿ òðè áàíêà ïàìÿòè äëÿ äèàïàçîíà FM (FM1, FM2 è FMT) è ïî îäíîìó äëÿ ÑÂ è ÄÂ. Êàæäûé áàíê ïàìÿòè ìîæåò õðà- íèòü äî 6 ñòàíöèé. Äëÿ âûáîðà îäíîãî èç áàíêîâ ïàìÿòè FM (FM1, FM2 è FMT), äèàïàçîíà ÑÂ èëè ÄÂ

êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó BNDTS .

Íàñòðîéêà íà ðàäèîñòàíöèþ

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû íàñòðîéêè íà ðàäèîñòàíöèþ. Àâòîìàòè÷åñêèé ïîèñê ðàäèîñòàíöèé

Íàæìèòå êíîïêó èëè .

Ñèñòåìà íàñòðîèòñÿ íà áëèæàéøóþ äîñòóï- íóþ ñòàíöèþ.

8

 èëè  . Ñèñòåìà íàñòðîèòñÿ íà áëèæàéøóþ äîñòóï- íóþ ñòàíöèþ. 8

ÐÀÄÈÎ

Íàñòðîéêà íà ðàäèîñòàíöèþ âðó÷íóþ Âû òàêæå ìîæåòå íàñòðàèâàòü ðàäèîñòàíöèè âðó÷íóþ. Ïðèìå÷àíèå:

• Íàñòðîéêà ñòàíöèé âðó÷íóþ âîçìîæíà òîëüêî ïðè âûêëþ÷åííîé ôóíêöèè RDS.

Íàæèìàéòå êíîïêó èëè .

Íàâèãàöèÿ â ñåòÿõ âåùàíèÿ (òîëüêî äëÿ FM) Åñëè ðàäèîñòàíöèÿ îäíîâðåìåííî ïåðåäàåò íåñêîëüêî ïðîãðàìì, ñèñòåìà ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü íàâèãàöèè ïî âñåé åå òàê íàçû- âàåìîé «ñåòè âåùàíèÿ». Ïðèìå÷àíèå:

• Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé ôóíêöèè äîëæíà áûòü àêòèâèðîâàíà RDS.

Íàæèìàéòå êíîïêó èëè äëÿ ïåðå-

õîäà ê áëèæàéøåé ñòàíöèè ñåòè âåùàíèÿ. Ïðèìå÷àíèå:

• Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ òîëüêî íà òå ñòàíöèè, êîòîðûå îäíàæäû óæå ïðèíèìàëèñü. Äëÿ ïðèåìà ñòàíöèé èñ- ïîëüçóéòå ôóíêöèè Scan èëè Travelstore.

Íàñòðîéêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïîèñêà ðàäèîñòàíöèé

Âû ìîæåòå íàñòðîèòü ðàäèîïðèåìíèê òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îí îïðåäåëÿë òîëüêî ðàäèî- ñòàíöèè ñ ñèëüíûì ñèãíàëîì èëè òàêæå íàõî- äèë ñòàíöèè ñî ñëàáûì ñèãíàëîì.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà

äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü SENS. «SENS HI6» îçíà÷àåò, ÷òî òþíåð íàñòðîåí íà ìàêñèìàëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, «SENS LO1» — íà ìèíèìàëüíóþ.

Âûáåðèòå íóæíûé óðîâåíü ÷óâñòâèòåëü- íîñòè ïðè ïîìîùè êíîïîê èëè .

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó MENU .

Ïðèìå÷àíèå:

• ×óâñòâèòåëüíîñòü òþíåðà íàñòðàèâàåòñÿ îòäåëüíî äëÿ FM è ÑÂ èëè ÄÂ (AM) (ÑÂ è ÄÂ òîëüêî äëÿ Malaga CD35).

Çàïîìèíàíèå ðàäèîñòàíöèé

Çàïîìèíàíèå ðàäèîñòàíöèé âðó÷íóþ

Âûáåðèòå íóæíûé áàíê ïàìÿòè (FM1, FM2 èëè FMT) èëè äèàïàçîí (ÑÂ, ÄÂ) (ÑÂ è ÄÂ òîëüêî äëÿ Malaga CD35).

Íàñòðîéòåñü íà ñòàíöèþ.

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå îäíó èç êíîïîê äëÿ

ðàäèîñòàíöèé 1 6 íå ìåíåå 2 ñåêóíä äëÿ çàïîìèíàíèÿ ñòàíöèè íà ýòîé êíîïêå. Àâòîìàòè÷åñêîå çàïîìèíàíèå ñòàíöèé (Travelstore) Àóäèîñèñòåìà ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè çàïîìè- íàòü äî 6 ñòàíöèé ñ íàèáîëåå ñèëüíûì ñèãíà- ëîì â ðåãèîíå (òîëüêî äëÿ FM). Ñòàíöèè ñî- õðàíÿþòñÿ â áàíêå ïàìÿòè FMT.

â ðåãèîíå (òîëüêî äëÿ FM). Ñòàíöèè ñî- õðàíÿþòñÿ â áàíêå ïàìÿòè FMT. 9

9

ÐÀÄÈÎ

Ïðèìå÷àíèå:

• Ïðè ýòîì ñòàíöèè, ñîõðàíåííûå â äàííîì áàíêå ïàìÿòè ðàíåå, óäàëÿþòñÿ.

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó BNDTS

íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Êîãäà íà÷íåòñÿ ïðîöåññ çàïîìèíàíèÿ ñòàí- öèé, íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü FM TSTORE. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà âêëþ- ÷èòñÿ ñòàíöèÿ, ñîõðàíåííàÿ â áàíêå ïàìÿòè FMT ïîä íîìåðîì 1.

Ïðîñëóøèâàíèå ñîõðàíåííûõ ñòàíöèé

Âûáåðèòå áàíê ïàìÿòè èëè äèàïàçîí.

Íàæìèòå îäíó èç êíîïîê äëÿ ñîõðàíåííûõ ñòàíöèé ñ öèôðàìè 1 6 â ñîîòâåòñ- òâèè ñ íîìåðîì ñòàíöèè, êîòîðóþ æåëàåòå óñëûøàòü.

Ñêàíèðîâàíèå äîñòóïíûõ ñòàíöèé (SCAN)

Âû ìîæåòå êîðîòêî ïðîñëóøàòü âñå äîñòóï- íûå ñòàíöèè ïðè ïîìîùè ôóíêöèè ñêàíèðî- âàíèÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîñëóøèâàíèÿ ïðè ñêàíèðîâàíèè ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 30 ñå- êóíä è ðåãóëèðóåòñÿ â ìåíþ ñ øàãîì â 5 ñå- êóíä. Çàïóñê ñêàíèðîâàíèÿ

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó MENU

íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Íà÷íåòñÿ ñêàíèðîâàíèå. Íà äèñïëåå íà êîðîò- êîå âðåìÿ ïîÿâÿòñÿ íàäïèñü SCAN è íàçâà- íèå èëè ÷àñòîòà òåêóùåé ñòàíöèè (ìèãàþùèé òåêñò).

Îñòàíîâêà ñêàíèðîâàíèÿ è ïðîäîëæåíèå ïðîñëóøèâàíèÿ ñòàíöèè Íàæìèòå êíîïêó MENU . Ñêàíèðîâàíèå ïðåêðàòèòñÿ, è ïðîäîëæèò çâó- ÷àòü ïîñëåäíÿÿ íàñòðîåííàÿ ñòàíöèÿ.

Óñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðîâàíèÿ

Íàæìèòå êíîïêó MENU . Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü SCAN TIME. Óñòàíîâèòå íóæíóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñêàíèðîâàíèÿ ïðè ïîìîùè êíîïîê èëè . Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU . Ïðèìå÷àíèå:

• Óñòàíîâëåííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñêàíè- ðîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà ðåæè- ìû CD è CD-÷åéíäæåðà.

Òèï ïðîãðàììû (PTY)

Íåêîòîðûå FM-ðàäèîñòàíöèè, êðîìå ñâîåãî íàçâàíèÿ, ïåðåäàþò òàêæå ñâåäåíèÿ î òèïå òåêóùåé ïðîãðàììû. Âàøà àóäèîñèñòåìà ìî- æåò ïðèíèìàòü è îòîáðàæàòü ýòè ñâåäåíèÿ. Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå òèïû ïðîãðàìì:

• CULTURE (êóëüòóðà)

• TRAVEL (ïóòåøåñòâèÿ)

• JAZZ (äæàç)

• SPORT (ñïîðò)

• NEWS (íîâîñòè)

• POP (ïîï-ìóçûêà)

• ROCK (ðîê-ìóçûêà)

• CLASSICS (êëàññèêà)

Ôóíêöèÿ PTY èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñòàí- öèé ñ îïðåäåëåííûì òèïîì ïðîãðàììû.

10

äëÿ âûáîðà ñòàí- öèé ñ îïðåäåëåííûì òèïîì ïðîãðàììû. 10

ÐÀÄÈÎ

PTY-EON Ïîñëå òîãî êàê Âû âûáðàëè îïðåäåëåííûé òèï ïðîãðàììû è íà÷àëè ïîèñê ñòàíöèè, ïðè- åìíèê ïåðåêëþ÷èòñÿ ñ òåêóùåé ñòàíöèè íà ñòàíöèþ ñ ïðîãðàììîé âûáðàííîãî òèïà. Ïðèìå÷àíèå:

• Åñëè ïðèåìíèê íå íàéäåò ñòàíöèè, ñîîò- âåòñòâóþùåé âûáðàííîìó òèïó ïðîãðàì- ìû, âû óñëûøèòå çâóêîâîé ñèãíàë, è íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü «NO PTY».  ýòîì ñëó÷àå ïðèåìíèê âåðíåòñÿ ê ñòàíöèè, êîòîðàÿ ïðèíèìàëàñü äî ýòîãî.

• Åñëè ïîçäíåå òåêóùàÿ ðàäèîñòàíöèÿ èëè äðóãàÿ ñòàíöèÿ ñåòè âåùàíèÿ íà÷íåò ïåðå- äàâàòü ïðîãðàììó âûáðàííîãî Âàìè òèïà, ïðèåìíèê àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷èòñÿ ñ òåêóùåé ñòàíöèè èëè èç ðåæèìà CD, MP3 èëè CD-÷åéíäæåðà íà ñòàíöèþ, ÷åé òèï ïðîãðàììû ñîîòâåòñòâóåò âûáðàííîìó. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå PTY

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PTY ON èëè PTY OFF.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ âêëþ- ÷åíèÿ (PTY ON) èëè âûêëþ÷åíèÿ (PTY OFF) ôóíêöèè.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Âûáîð ÿçûêà PTY

Âû ìîæåòå âûáðàòü ÿçûê, íà êîòîðîì áó- äåò îòîáðàæàòüñÿ òèï ïðîãðàììû. Äîñòóï- íû ñëåäóþùèå ÿçûêè: DEUTSCH (íåìåöêèé), ENGLISH (àíãëèéñêèé) è FRANCAIS (ôðàí- öóçñêèé).

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PTY LANG.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ âûáî- ðà ÿçûêà.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .

Âûáîð òèïà ïðîãðàììû è çàïóñê ïîèñêà ñòàíöèé

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè .

Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ òåêóùèé òèï ïðî- ãðàììû.

Äëÿ âûáîðà äðóãîãî òèïà ïðîãðàììû íà- æèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñ- ïëåå íå îòîáðàçèòñÿ íóæíîå íàçâàíèå.

Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íà- çâàíèå âûáðàííîãî òèïà ïðîãðàììû.

Íàæìèòå êíîïêó èëè äëÿ íà÷àëà

ïîèñêà. Ïðèåìíèê íàñòðîèòñÿ íà áëèæàéøóþ äîñòóï- íóþ ñòàíöèþ ñ ïðîãðàììîé, ñîîòâåòñòâóþ- ùåé âûáðàííîìó òèïó.

íóþ ñòàíöèþ ñ ïðîãðàììîé, ñîîòâåòñòâóþ- ùåé âûáðàííîìó òèïó. 11

11

ÐÀÄÈÎ

Îïòèìèçàöèÿ ðàäèîïðèåìà

Ôóíêöèÿ îñëàáëåíèÿ âûñîêèõ ÷àñòîò âî âðåìÿ ïîìåõ (HICUT) Ôóíêöèÿ HICUT ñíèæàåò óðîâåíü øóìà îò ïî- ìåõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ñëàáîì ðàäèîïðèåìå (òîëüêî äëÿ FM). Ïðè èõ ïîÿâëåíèè ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè îñëàáëÿåò âûñîêèå ÷àñòîòû, âñëåäñòâèå ÷åãî óðîâåíü ïîìåõ ñíèæàåòñÿ. Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå HICUT

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü HICUT.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ ðåãó-

ëèðîâêè HICUT. HICUT 0 îçíà÷àåò, ÷òî àâòîìàòè÷åñêîå îñëàá- ëåíèå âûñîêèõ ÷àñòîò è óðîâíÿ ïîìåõ íå ïðî- èçâîäèòñÿ; HICUT 1 — ÷òî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå îñëàáëåíèå.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàñòðîéêà äèñïëåÿ

 ðåæèìå ðàäèî Âû ìîæåòå âûáðàòü îäèí èç äâóõ ðåæèìîâ äèñïëåÿ — îòîáðàæåíèå â íèæíåé ÷àñòè äèñïëåÿ íàçâàíèÿ äèàïàçîíà âìåñòå ñ óêàçàíèåì ðàñïîëîæåíèÿ â áàíêå ïàìÿòè èëè âðåìåíè. Âûáåðèòå «FREQUENCY» äëÿ îòîáðàæåíèÿ íàçâàíèÿ/÷àñòîòû ñòàíöèè èëè «CLOCK» äëÿ îòîáðàæåíèÿ íàçâàíèÿ äèàïàçîíà âìåñòå ñ óêàçàíèåì ðàñïîëîæåíèÿ â áàíêå ïàìÿòè è âðåìåíè.

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü TUN DISP.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ âûáî- ðà «FREQUENCY» èëè «CLOCK».

Íàæìèòå äâàæäû êíîïêó MENU .

12

äëÿ âûáî- ðà «FREQUENCY» èëè «CLOCK». ➮ Íàæìèòå äâàæäû êíîïêó MENU  . 12

ÄÎÐÎÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Äîðîæíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âàøà ñèñòåìà îñíàùåíà ïðèåìíèêîì RDS- EON (Enhanced Other Network). Êîãäà áû íè ïåðåäàâàëîñü äîðîæíîå ñîîá- ùåíèå (TA), ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ- ÷èòñÿ ñ òåêóùåé ñòàíöèè, íå ïåðåäàþùåé äî- ðîæíóþ èíôîðìàöèþ, íà ñòàíöèþ âíóòðè ñå- òè âåùàíèÿ, ïåðåäàþùóþ ýòî ñîîáùåíèå. Ïîñëå ïðèåìà äîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ ñèñòå- ìà âåðíåòñÿ ê ïðîãðàììå, êîòîðàÿ ïðîñëóøè- âàëàñü äî ýòîãî.

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå ïðèîðèòåòà äîðîæíûõ ñîîáùåíèé

Êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó TRAF Ïðèîðèòåò äîðîæíûõ ñîîáùåíèé àêòèâèðó- åòñÿ, è íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ ñèìâîë «äî- ðîæíàÿ ïðîáêà». Ïðèìå÷àíèå:

Âû óñëûøèòå ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë:

• åñëè àâòîìîáèëü ïîêèäàåò çîíó ïðèåìà ñòàíöèè ñ èíôîðìàöèåé î ñèòóàöèè íà äî- ðîãàõ, êîòîðàÿ ïðèíèìàåòñÿ â äàííûé ìî- ìåíò;

• åñëè â ðåæèìå CD èëè CD-÷åéíäæåðà èëè AUX àâòîìîáèëü ïîêèäàåò çîíó ïðèåìà ñòàíöèè ñ èíôîðìàöèåé î ñèòóàöèè íà äî- ðîãàõ, íà êîòîðóþ íàñòðîåíà ñèñòåìà â äàí- íûé ìîìåíò, è ïîñëåäóþùèé àâòîìàòè÷åñ- êèé ïîèñê íå ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü íîâóþ ñòàíöèþ ñ äîðîæíîé èíôîðìàöèåé;

• åñëè Âû ïåðåíàñòðàèâàåòå ðàäèî ñî ñòàí- öèè ñ äîðîæíîé èíôîðìàöèåé íà ñòàíöèþ, íå ïåðåäàþùóþ òàêîé èíôîðìàöèè. Åñëè Âû ñëûøèòå ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñèãíàë, òî ìîæåòå ëèáî âûêëþ÷èòü ïðèîðèòåò äîðîæ- íîé èíôîðìàöèè, ëèáî íàñòðîèòüñÿ íà ñòàí- öèþ, ïåðåäàþùóþ äîðîæíóþ èíôîðìàöèþ.

Óñòàíîâêà ãðîìêîñòè äîðîæíûõ ñîîáùåíèé

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü TA VOLUME.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ óñòà- íîâêè ãðîìêîñòè.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .

Ïðèìå÷àíèÿ:

• Ïðè ïîìîùè ðåãóëÿòîðà ãðîìêîñòè Âû ìîæåòå èçìåíÿòü ãðîìêîñòü òåêóùåãî äî- ðîæíîãî ñîîáùåíèÿ íà âðåìÿ åãî âîñïðî- èçâåäåíèÿ.

• Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü íàñòðîéêè çâóêà è ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè äëÿ äîðîæíûõ ñîîáùåíèé. Ïîäðîáíåå ñì. â ãëàâå «Çâóê».

ãðîìêîñòè äëÿ äîðîæíûõ ñîîáùåíèé. Ïîäðîáíåå ñì. â ãëàâå «Çâóê». 13

13

CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ

CD-ïðîèãðûâàòåëü

Àóäèîñèñòåìà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ îáû÷íûõ àóäèî-CD, CD-R è CD-RW äèàìåòðîì 8 èëè 12 ñì.

Îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ CD-ïðîèãðû- âàòåëÿ! Êîìïàêò-äèñêè íåñòàíäàðòíîé ôîðìû (ôè- ãóðíûå) íå ïîäõîäÿò äëÿ äàííîé àóäèîñèñ- òåìû. Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòè çà ëþ- áûå ïîâðåæäåíèÿ CD-ïðîèãðûâàòåëÿ â ðå- çóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ íåñòàíäàðòíûõ CD.

Äëÿ ãàðàíòèè òîãî, ÷òî ñèñòåìà áóäåò ðàáî- òàòü äîëæíûì îáðàçîì, èñïîëüçóéòå òîëüêî äèñêè CD, ïîìå÷åííûå ëîãîòèïîì Compact Disc. Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè çàùèùåííûõ îò êîïèðîâàíèÿ CD èíîãäà ìîãóò âîçíèêàòü çà- òðóäíåíèÿ. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñ- òâåííîñòè çà íåïðàâèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå çàùèùåííûõ îò êîïèðîâàíèÿ CD äèñêîâ.

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì CD

Åñëè âíóòðè ïðîèãðûâàòåëÿ îòñóòñòâóåò äèñê, Ìÿãêî âñòàâüòå CD â îòâåðñòèå äëÿ CD íà ïðîèãðûâàòåëå ìàðêèðîâàííîé ñòîðî- íîé ââåðõ è çàäâèãàéòå, ïîêà íå ïî÷óâñòâó- åòå ñîïðîòèâëåíèå.

CD

àâòîìàòè÷åñêè óñòàíîâèòñÿ â ïîëîæåíèå

äëÿ

âîñïðîèçâåäåíèÿ.

Íå

ñëåäóåò óäåðæèâàòü èëè ïîäòàëêèâàòü ìå-

õàíèçì óñòàíîâêè êîìïàêò-äèñêà. Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå êîìïàêò-äèñêà. Ïðèìå÷àíèå:

• Ñèñòåìà íå âêëþ÷èòñÿ ïðè óñòàíîâêå êîì- ïàêò-äèñêà, åñëè âûêëþ÷åíî çàæèãàíèå. ×òîáû âñå æå âêëþ÷èòü âîñïðîèçâåäåíèå CD, íàæìèòå êíîïêó .

Åñëè CD óæå óñòàíîâëåí â ïðîèãðûâàòåëü,

íàæèìàéòå êíîïêó SRC

ïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CD. Âîñïðîèçâåäåíèå äèñêà íà÷íåòñÿ ñ òîãî ìåñ- òà, íà êîòîðîì áûëî ïðåðâàíî ïðè ïîñëåäíåì ïðîñëóøèâàíèè.

, ïîêà íà äèñ-

ïðîñëóøèâàíèè.  , ïîêà íà äèñ- Âûáîð òðåêà ➮ Íàæìèòå îäíó èç

Âûáîð òðåêà

Íàæìèòå îäíó èç êíîïîê äëÿ âûáîðà

ïðåäûäóùåãî èëè ñëåäóþùåãî òðåêà. Åñëè Âû íàæìåòå êíîïêó èëè îäèí ðàç, òåêóùèé òðåê áóäåò âîñïðîèçâåäåí åùå ðàç ñ íà÷àëà.

Áûñòðûé âûáîð òðåêà

Äëÿ áûñòðîãî âûáîðà ïðåäûäóùèõ èëè ñëåäó- þùèõ òðåêîâ

íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó èëè , ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðûé âûáîð ïðå- äûäóùèõ èëè ñëåäóþùèõ òðåêîâ.

Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì)

Äëÿ áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ âïåðåä èëè íàçàä ïî äèñêó

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå îäíó èç êíîïîê èëè , ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðàÿ ïåðå- ìîòêà.

Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå (MIX)

Íàæìèòå êíîïêó 5 MIX .

Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü MIX CD è çàãîðèòñÿ ñèìâîë MIX. Çàòåì íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå ñëåäóþùåãî, ñëó- ÷àéíî âûáðàííîãî òðåêà.

14

âîñïðîèçâåäåíèå ñëåäóþùåãî, ñëó- ÷àéíî âûáðàííîãî òðåêà. 14

CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ

Îòìåíà MIX Íàæìèòå êíîïêó 5 MIX åùå ðàç. Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü MIX OFF, è ñèìâîë MIX ïîãàñíåò.

Ñêàíèðîâàíèå òðåêîâ (SCAN)

Âû ìîæåòå êîðîòêî ïðîñëóøàòü âñå òðåêè íà

CD.

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó MENU íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Ñëåäóþùèé òðåê áóäåò âîñïðîèçâîäèòüñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî â íàñòðîé- êàõ ñêàíèðîâàíèÿ. Ïðèìå÷àíèå:

• Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü ïðîäîëæèòåëü- íîñòü ñêàíèðîâàíèÿ. Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðî÷òèòå ðàçäåë «Óñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðîâàíèÿ» â ãëàâå «Ðàäèî». Îñòàíîâêà ñêàíèðîâàíèÿ è ïðîäîëæåíèå âîñïðîèçâåäåíèÿ

Äëÿ

êíîïêó MENU . Ïðîäîëæèòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå òåêóùåãî òðå- êà â îáû÷íîì ðåæèìå.

Ïîâòîð òðåêà (REPEAT)

Åñëè Âû æåëàåòå ïðîñëóøàòü òåêóùèé òðåê åùå ðàç, íàæìèòå êíîïêó 4 RPT . Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü RPT TRACK è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT. Òðåê áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà Âû íå îòêëþ÷èòå RPT. Îòêëþ÷åíèå ïîâòîðà Åñëè Âû æåëàåòå îòêëþ÷èòü ôóíêöèþ ïîâ- òîðà, íàæìèòå êíîïêó 4 RPT åùå ðàç.

íàæìèòå

îñòàíîâêè

ñêàíèðîâàíèÿ

Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü RPT OFF, è ñèìâîë RPT ïîãàñíåò. Äàëåå âîñïðîèçâåäåíèå ïðîèñõîäèò â îáû÷íîì ðå- æèìå.

Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE)

Íàæìèòå êíîïêó 3 .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PAUSE. Îòìåíà ïàóçû

Äëÿ îòìåíû ïàóçû íàæìèòå êíîïêó 3 åùå ðàç.

Èçìåíåíèå ðåæèìà äèñïëåÿ

Íà âûáîð äîñòóïíû ñëåäóþùèå ðåæèìû äèñ- ïëåÿ ïðè âîñïðîèçâåäåíèè CD:

• Íîìåð òðåêà è ÷àñû

• Íîìåð òðåêà è èíäèêàòîð âðåìåíè âîñïðî- èçâåäåíèÿ

Íàæìèòå êíîïêè MENU .

Íàæèìàéòå êëàâèøó èëè è âûáå- ðèòå «CD DISP».

Êëàâèøàìè èëè âûáåðèòå «PLAY TIME» (âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ) èëè «CLOCK» (÷àñû).

Íàæìèòå êíîïêè MENU äâàæäû.

Äîðîæíûå ñîîáùåíèÿ â ðåæèìå CD

Åñëè Âû æåëàåòå ïîëó÷àòü äîðîæíûå ñîîáùå- íèÿ â ðåæèìå CD,

íàæìèòå êíîïêó TRAF .

Ïðèîðèòåò äîðîæíûõ ñîîáùåíèé áóäåò àêòè- âèðîâàí, è íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ ñèìâîë «äîðîæíàÿ ïðîáêà». Ïîäðîáíåå ñì. â ãëàâå «Ïðèåì äîðîæíîé èíôîðìàöèè».

ïðîáêà». Ïîäðîáíåå ñì. â ãëàâå «Ïðèåì äîðîæíîé èíôîðìàöèè». 15

15

CD-ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ

CD-×ÅÉÍÄÆÅÐ

Âûáðîñ CD

Íàæìèòå êíîïêó âûáðîñà äèñêà , ðàñïî- ëîæåííóþ ðÿäîì ñ îòñåêîì CD-ïðîèãðûâà- òåëÿ.

Êîìïàêò-äèñê àâòîìàòè÷åñêè âûáðîñèòñÿ.

Âûíüòå CD.

Ïðèìå÷àíèÿ:

×åðåç 10 ñåêóíä ïîñëå âûáðîñà êîìïàêò äèñê âíîâü àâòîìàòè÷åñêè óñòàíîâèòñÿ â ïîëîæåíèå äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.

Âû ìîæåòå èçâëå÷ü äèñê è òîãäà, êîãäà àó- äèîñèñòåìà âûêëþ÷åíà èëè íàõîäèòñÿ íå â ðåæèìå CD.

CD-÷åéíäæåð

Ïðèìå÷àíèå:

• Èíôîðìàöèÿ îá îïåðàöèÿõ ñ êîìïàêò-äèñ- êàìè è óïðàâëåíèè Âàøèì CD-÷åéíäæåðîì äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â ðóêîâîäñòâå ê íåìó.

Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì CD-÷åéíäæåðà

, ïîêà íà äèñ-

ïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CHANGER. CD-÷åéíäæåð íà÷íåò âîñïðîèçâåäåíèå ñ ïåð- âîãî CD, êîòîðûé áóäåò èì íàéäåí.

Âûáîð CD

Äëÿ âûáîðà êîìïàêò-äèñêà

èñïîëüçóéòå êíîïêè èëè .

Ïðèìå÷àíèå:

• Ïðè âûáîðå CD ïóñòîé îòñåê CD-÷åéíäæå- ðà èëè íåèñïðàâíûé äèñê áóäóò ïðîïóñ- êàòüñÿ.

Âûáîð òðåêà

Äëÿ âûáîðà òðåêà íà òåêóùåì CD

èñïîëüçóéòå êíîïêè èëè .

Áûñòðûé ïîèñê (ñ ïðîñëóøèâàíèåì)

Äëÿ áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ âïåðåä èëè íàçàä ïî äèñêó

Íàæèìàéòå êíîïêó SRC

ïî äèñêó ➮ Íàæèìàéòå êíîïêó SRC ➮ Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå îäíó èç

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå îäíó èç êíîïîê èëè , ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðàÿ ïåðå- ìîòêà.

16

èç êíîïîê   èëè  , ïîêà íå íà÷íåòñÿ áûñòðàÿ ïåðå- ìîòêà. 16

CD-×ÅÉÍÄÆÅÐ

Íàñòðîéêà äèñïëåÿ

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ â ðåæèìå CD-÷åéíäæåðà äîñòóïíû ñëåäóþùèå òèïû èíôîðìàöèè:

• Íîìåð òðåêà è âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ («TRCK-TIME»)

• Íîìåð òðåêà è òåêóùåå âðåìÿ («TRCK- CLK»)

• Íîìåð CD è íîìåð òðåêà («CD-CLK»)

• Íîìåð CD è âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ («CD- TIME»)

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü «CDC DISP».

Êíîïêàìè èëè âûáåðèòå æåëàå- ìûé ðåæèì îòîáðàæåíèÿ.

Íàæìèòå êíîïêó MENU äâàæäû.

Ïîâòîð îòäåëüíûõ òðåêîâ èëè âñåãî äèñêà (REPEAT)

Äëÿ ïîâòîðà òåêóùåãî òðåêà

êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó 4 RPT .

Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü RPT TRCK è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT. Äëÿ ïîâòîðà òåêóùåãî CD

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó 4 RPT

íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü RPT DISC è çàãîðèòñÿ ñèìâîë RPT.

Îòêëþ÷åíèå ïîâòîðà

Åñëè Âû æåëàåòå îòêëþ÷èòü ôóíêöèþ ïîâòî- ðà òåêóùåãî òðåêà èëè CD,

êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó 4 RPT .

Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü RPT OFF, è ñèìâîë RPT ïîãàñíåò.

Ñëó÷àéíîå âîñïðîèçâåäåíèå (MIX)

Äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ òðåêîâ òåêóùåãî CD â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå

êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó 5 MIX .

Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü MIX CD è çàãîðèòñÿ ñèìâîë MIX.

Äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ òðåêîâ âñåõ CD â ñëó÷àé- íîì ïîðÿäêå

íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó 5 MIX

íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü MIX ALL è çàãîðèòñÿ ñèìâîë MIX.

Îòìåíà MIX

Êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó 5 MIX åùå

ðàç. Íà äèñïëåå íà êîðîòêîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ íàä- ïèñü MIX OFF, ñèìâîë MIX ïîãàñíåò.

Ñêàíèðîâàíèå âñåõ òðåêîâ íà âñåõ CD (SCAN)

Äëÿ çàïóñêà êðàòêîãî ïðîñëóøèâàíèÿ âñåõ òðåêîâ íà âñåõ óñòàíîâëåííûõ CD â âîñõîäÿ- ùåì ïîðÿäêå

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó MENU

íå ìåíåå 2 ñåêóíä. Íà äèñïëåå ïîÿâÿòñÿ íàäïèñü TRACK SCAN è íîìåð ñêàíèðóåìîãî òðåêà (ìèãàþùèå öèô- ðû).

íàäïèñü TRACK SCAN è íîìåð ñêàíèðóåìîãî òðåêà (ìèãàþùèå öèô- ðû). 17

17

CD-×ÅÉÍÄÆÅÐ

×ÀÑÛ È ÂÐÅÌß

Îñòàíîâêà ñêàíèðîâàíèÿ Äëÿ îñòàíîâêè ñêàíèðîâàíèÿ êîðîòêî íàæìèòå êíîïêó MENU . Ïðîäîëæèòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå òåêóùåãî òðå- êà â îáû÷íîì ðåæèìå. Ïðèìå÷àíèå:

• Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü ïðîäîëæèòåëü- íîñòü ñêàíèðîâàíèÿ. Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðî÷òèòå ðàçäåë «Óñòàíîâêà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñêàíèðîâàíèÿ» â ãëàâå «Ðàäèî».

Ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ (PAUSE)

Íàæìèòå êíîïêó 3 . Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PAUSE. Îòìåíà ïàóçû ×òîáû îòìåíèòü ïàóçó, íàæìèòå êíîïêó 3 åùå ðàç. Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîäîëæèòñÿ.

×àñû è âðåìÿ

Âûâîä âðåìåíè íà äèñïëåé

Äëÿ êðàòêîãî ïîêàçà âðåìåíè,

Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó SRC

äî òåõ ïîð, ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ âðåìÿ.

Óñòàíîâêà âðåìåíè

×òîáû óñòàíîâèòü âðåìÿ,

íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CLOCK SET (óñòàíîâêà âðåìåíè).

Íàæìèòå êíîïêó .

Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ âðåìÿ. Öèôðû, îáîçíà÷àþùèå ÷àñû, ìèãàþò è äîñòóïíû äëÿ èçìåíåíèÿ.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíûå ÷àñû ïðè ïîìîùè êíîïîê èëè .

Ïîñëå óñòàíîâêè ÷àñîâ,

Íàæìèòå êíîïêó .

Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ âðåìÿ. Öèôðû, îáîçíà÷àþùèå ìèíóòû, ìèãàþò è äîñòóïíû äëÿ èçìåíåíèÿ.

Óñòàíîâèòå ïðàâèëüíûå ìèíóòû ïðè ïîìî- ùè êíîïîê èëè .

Íàæìèòå êíîïêó MENU äâàæäû.

Âûáîð ìåæäó 12-÷àñîâûì è 24- ÷àñîâûì ðåæèìàìè

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MENU.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü 12 H MODE (12-÷àñîâîé ðåæèì) èëè 24 H MODE (24- ÷àñîâîé ðåæèì).

Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ðåæèìà èñïîëüçóéòå êíîïêè èëè .

➮ Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ðåæèìà èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  .  18

18

➮ Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ðåæèìà èñïîëüçóéòå êíîïêè   èëè  .  18

×ÀÑÛ È ÂÐÅÌß

ÇÂÓÊ

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó MENU .

Ïîñòîÿííîå îòîáðàæåíèå âðåìåíè ïðè âûêëþ÷åííîì óñòðîéñòâå è âêëþ÷åííîì çàæèãàíèè

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè íà äèñïëåå âû- êëþ÷åííîé àóäèîñèñòåìû ïðè âêëþ÷åííîì çàæèãàíèè

íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MENU.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü CLOCK OFF (ôóíêöèÿ âûêëþ÷åíà) èëè CLOCK ON (ôóí- êöèÿ âêëþ÷åíà).

Äëÿ âûáîðà íóæíîãî ðåæèìà èñïîëüçóéòå êíîïêè èëè .

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó MENU .

Êðàòêîå îòîáðàæåíèå âðåìåíè ïðè âûêëþ÷åííîì óñòðîéñòâå

Äëÿ íåïðîäîëæèòåëüíîãî îòîáðàæåíèÿ âðå- ìåíè ïðè âûêëþ÷åííîì óñòðîéñòâå,

íàæìèòå êíîïêó SRC

Âðåìÿ îòîáðàçèòñÿ íà 8 ñåêóíä.

SRC Âðåìÿ îòîáðàçèòñÿ íà 8 ñåêóíä.  . Çâóê Âû ìîæåòå íàñòðàèâàòü

.

Çâóê

Âû ìîæåòå íàñòðàèâàòü âûñîêèå è íèçêèå ÷àñòîòû îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî èñòî÷íèêà (ðà- äèî, CD, CD-÷åéíäæåð, âíåøíèé èñòî÷íèê (AUX)). Ðàñïðåäåëåíèå ãðîìêîñòè (áàëàíñ è ôåéäåð) íàñòðàèâàåòñÿ îäíîâðåìåííî äëÿ âñåõ èñòî÷- íèêîâ (èñêëþ÷àÿ äîðîæíûå ñîîáùåíèÿ). Çâóêîâûå íàñòðîéêè äëÿ äîðîæíûõ ñîîá- ùåíèé è íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû äîñòóïíû òîëüêî âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ äîðîæíî- ãî ñîîáùåíèÿ.

Ðåãóëèðîâêà íèçêèõ ÷àñòîò

Íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BASS.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ íà- ñòðîéêè íèçêèõ ÷àñòîò.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Ðåãóëèðîâêà âûñîêèõ ÷àñòîò

Íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BASS.

Íàæèìàéòå êíîïêó , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü TREBLE.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ íà- ñòðîéêè âûñîêèõ ÷àñòîò.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, ➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO  . 19

19

ÇÂÓÊ

Ðåãóëèðîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè — ëåâûé/ïðàâûé êàíàëû (áàëàíñ)

Äëÿ íàñòðîéêè ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè ëå- âîãî/ïðàâîãî êàíàëîâ (áàëàíñà)

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BASS.

Íàæèìàéòå êíîïêó , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BALANCE.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ íà- ñòðîéêè áàëàíñà (ëåâûé/ïðàâûé).

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Ðåãóëèðîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè — ïåðåäíèé/òûëîâîé êàíàëû (ôåéäåð)

Äëÿ íàñòðîéêè ðàñïðåäåëåíèÿ ãðîìêîñòè ïå- ðåäíåãî/òûëîâîãî êàíàëîâ (ôåéäåðà)

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BASS.

Íàæèìàéòå êíîïêó , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü FADER.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ íà- ñòðîéêè ôåéäåðà (ïåðåäíèé/òûëîâîé).

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

Ïðåäóñòàíîâêè ýêâàëàéçåðà

Ñèñòåìà îñíàùåíà ýêâàëàéçåðîì ñ ïðåäóñòà- íîâêàìè çâó÷àíèÿ äëÿ ìóçûêàëüíûõ ñòèëåé ROCK, POP è CLASSIC (ðîê, ïîïóëÿðíàÿ ìó- çûêà è êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà). Äëÿ âûáîðà ïðåäóñòàíîâêè ýêâàëàéçåðà,

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü BASS.

Íàæèìàéòå êíîïêó , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàçâàíèå îäíîé èç ïðåäóñòà- íîâîê (ROCK, POP, CLASSIC, EQ OFF (âû- êëþ÷åíî)).

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè äëÿ âûáî- ðà ïðåäóñòàíîâêè èëè ïàðàìåòðà EQ OFF (ýêâàëàéçåð âûêëþ÷åí). Âìåñòå ñ âûáðàí- íîé ïðåäóñòàíîâêîé íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ åå íàçâàíèå.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

20

➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO  . ➮ íàæìèòå êíîïêó AUDIO  . 20

X-BASS

ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÓÐÎÂÍß

X-BASS

Ôóíêöèÿ X-Bass óñèëèâàåò íèçêèå ÷àñòîòû ïðè íèçêèõ óðîâíÿõ ãðîìêîñòè. Ôóíêöèÿ X-Bass íàñòðàèâàåòñÿ îäíîâðåìåí- íî äëÿ âñåõ èñòî÷íèêîâ (ðàäèî, CD, CD-÷åéí- äæåð èëè âíåøíèé èñòî÷íèê (AUX)). Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü óñèëåíèå X-BASS â äèàïàçîíå îò 1 äî 3. Ïàðàìåòð «X-BASS OFF» îçíà÷àåò îòêëþ÷å- íèå ôóíêöèè. Íàñòðîéêà óñèëåíèÿ X-BASS

Íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ BASS.

Íàæèìàéòå êíîïêó , ïîêà íà äèñïëåå íå îòîáðàçèòñÿ íàäïèñü X-BASS âìåñòå ñ òåêóùèì çíà÷åíèåì.

Íàæèìàéòå êíîïêó èëè äëÿ óñòà- íîâêè íåîáõîäèìîãî ïàðàìåòðà.

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

íàæìèòå êíîïêó AUDIO .

Íàñòðîéêà èíäèêàòîðà óðîâíåé

Èíäèêàòîð óðîâíåé íàãëÿäíî îòîáðàæàåò ãðîìêîñòü, à òàêæå íàñòðîéêè çâó÷àíèÿ ïðè èõ èçìåíåíèè. Êîãäà ðåãóëèðîâêà íàñòðîåê çâó÷àíèÿ íå ïðî- èçâîäèòñÿ, èíäèêàòîð óðîâíåé îòîáðàæàåò âûõîäíîé óðîâåíü àóäèîñèñòåìû. Èíäèêàòîð óðîâíåé ìîæíî âêëþ÷èòü èëè îòêëþ÷èòü. Íàæìèòå êíîïêó MENU . Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MENU. Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü PEAK LVL. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ (PEAK ON) èëè âûêëþ÷åíèÿ (PEAK OFF) èíäèêàòîðà óðîâíåé èñïîëüçóéòå

êíîïêè èëè .

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .

íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, ➮ äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU  . 21

21

ÂÍÅØÍÈÅ ÀÓÄÈÎÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ

Âíåøíèå àóäèîèñòî÷íèêè

Âìåñòî CD-÷åéíäæåðà Âû ìîæåòå ïîäêëþ- ÷èòü ê àóäèîñèñòåìå âíåøíèé àóäèîèñòî÷íèê, èìåþùèé ëèíåéíûé âûõîä. Òàêèì èñòî÷íè- êîì ìîæåò áûòü, íàïðèìåð, CD-ïëååð, ïðî- èãðûâàòåëü ìèíè-äèñêîâ èëè MP3-ïëååð. Äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ âíåøíåãî èñòî÷íèêà Âàì ïîíàäîáèòñÿ àäàïòåð (Blaupunkt No.: 7 607 897 093), êîòîðûé ìîæíî ïðèîáðåñòè ó àâòî- ðèçîâàííîãî äèëåðà Blaupunkt. Ïðèìå÷àíèå:

• Åñëè ïîäêëþ÷åí CD ÷åéíäæåð, â ìåíþ íå- îáõîäèìî àêòèâèðîâàòü âõîä AUX.

Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå âõîäà AUX

Íàæìèòå êíîïêó MENU .

Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü MENU.

Íàæèìàéòå êíîïêè èëè , ïîêà íà äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü AUX ON (âõîä âêëþ÷åí) èëè AUX OFF (âõîä âûêëþ÷åí).

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ èëè âûêëþ÷åíèÿ âõîäà AUX èñïîëüçóéòå êíîïêè èëè .

Ïðîèçâåäÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ,

äâàæäû íàæìèòå êíîïêó MENU .

Ïðèìå÷àíèå:

Åñëè èñòî÷íèê AUX àêòèâèðîâàí, åãî ìîæíî

âûáðàòü ïðè ïîìîùè êíîïêè SRC

âûáðàòü ïðè ïîìîùè êíîïêè SRC  .

.

22

AUX àêòèâèðîâàí, åãî ìîæíî âûáðàòü ïðè ïîìîùè êíîïêè SRC  . 22

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Óñèëèòåëü

Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü:

ñèíóñîèäíàÿ 4 × 25 Âò ïî DIN 45 324 / 14,4 Â ìàêñèìàëüíàÿ 4 × 45 Âò

Òþíåð

Äèàïàçîíû (Åâðîïà):

FM:

87,5 –108 ÌÃö

ÑÂ:

531 – 602 êÃö

ÄÂ:

153 –279 êÃö

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà FM:

 

35 – 16000 Ãö

CD

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà:

20 – 20000 Ãö

Âûõîä ïðåäóñèëèòåëÿ

4 êàíàëà:

2 Â

Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü

Âõîä AUX:

2  / 6 êÎì

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû!

Ïðè óñòàíîâêå è ïîäêëþ÷åíèè ìàãíèòîëû ïîìíèòå î ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè.

è ïîäêëþ÷åíèè ìàãíèòîëû ïîìíèòå î ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè. 23

23

Êîîðäèíàòû ñåðâèñíûõ ñëóæá:

Ðîññèÿ:

Ìîñêâà, «Ñîâèíñåðâèñ», Óë. Ì. Ðàñêîâîé, ä.12 Òåë.: (095) 213-25-79, 212-47-77

Ðàñêîâîé, ä.12 Òåë.: (095) 213-25-79, 212-47-77 Ñ.-Ïåòåðáóðã, «Ñîâèíñåðâèñ»,

Ñ.-Ïåòåðáóðã, «Ñîâèíñåðâèñ», Ñóâîðîâñêèé ïð., 35 Òåë.: (812) 275-01-21

Í. Íîâãîðîä, «Ñîâèíñåðâèñ - Í.Íîâãîðîä», Óë. Çàâîäñêèé ïàðê, 21 Òåë.: (8312) 29-60-87

Ïåíçà, «Ñîâèíñåðâèñ - Ïåíçà», Óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 28 Òåë.: (8412) 55-85-98

Óêðàèíà:

Êèåâ, «KROK», Ïð. Ìàÿêîâñêîãî, 26 Òåë.: +38 044 545 10 19

(DE)

Hinweis zum PTY-EON-Empfang

Wenn Ihr Blaupunkt-Gerät von einem gehörten Radioprogramm zu einem anderen Radioprogramm oder von einer gewählten Quelle (CD oder CD-Wechsler) zu einem Radioprogramm umschaltet, so überprüfen Sie bitte, ob Sie PTY (Programm-Typ) eingeschaltet haben.

Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im Menü mit „PTY off” aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten AUDIO, SRC oder BND.

Bitte lesen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung unter „Radiobetrieb” den Absatz „Programm-Typ (PTY)”.

(GB) Note regarding PTY-EON reception

If your Blaupunkt system switches from your chosen radio programme to another radio programme or from your chosen audio source (CD or CD changer) to a radio programme, please check whether you have activated the PTY (programme type) function.

If you do not want this PTY-EON switching to occur, you should deactivate it in the menu by selecting “PTY off”. Press one of the AUDIO, SRC or BND buttons beforehand.

Please also read about this in the operating instructions in the section entitled “Programme type (PTY)” under “Radio mode”.

(FR)

Remarque concernant la réception PTY EON

Quand votre appareil Blaupunkt commute d’une émission de radio que vous êtes en train d’écouter à un autre programme radio ou d’une source (CD ou changeur CD) que vous avez choisie, assurez-vous d’avoir activé PTY (type de programme).

Si vous ne souhaitez pas cette commutation PTY EON, désactivez-la en sélectionnant « PTY off » dans le menu. Appuyez au préalable sur l’une des touches AUDIO, SRC ou BND.

Pour plus d’informations, reportez-vous également au paragraphe « Type de programme (PTY) » du chapitre « Mode radio » du mode d’emploi.

(IT)

Nota sulla ricezione del PTY-EON

Quando il vostro apparecchio Blaupunkt si sintonizza da un radioprogramma in ascolto ad un altro, oppure si disinserisce dalla fonte audio selezionata (CD o multilettore CD) e passa alla ricezione di un programma radio, controllate per favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).

di un programma radio, controllate per favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).

8 622 404 794

1

Se volete evitare queste commutazioni PTY-EON, selezionate nel menu la funzione "PTY off". Prima di fare ciò premete uno dei tasti AUDIO, SRC o BND.

Leggete per favore a tale proposito quanto riportato nelle istruzioni d’uso nella sezione "Esercizio Radio" al punto "Tipo di programma (PTY)".

(NL)

Aanwijzing bij de PTY-EON-ontvangst

Wanneer uw Blaupunkt-apparaat van één beluisterde radiozender overschakelt op een andere, of van een gekozen geluidsbron (cd of cd-wisselaar) op een radiozender, kunt u controleren of u PTY (programmatype) hebt ingeschakeld.

Wanneer u geen prijs stelt op deze PTY-EON-omschakeling, schakelt u deze in het menu uit met "PTY off". Druk van tevoren op een van de toetsen AUDIO, SRC of BND.

Lees hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing onder "Radioweergave" de alinea "Programmatype (PTY)".

(SW) Information om mottagning med PTY-EON

Byter din Blaupunkt bilstereo självmant från inställt radioprogram eller spelad cd/cd- växlare till annat radioprogram? Då är möjligen funktionen Programtyp (PTY-EON) tillkopplad.

Om Du vill undvika detta, frånkopplar Du funktionen Programtyp (PTY-EON) i menyn. Tryck först på någon av knapparna AUDIO, SRC eller BND och välj sedan "PTY off".

För mer information, se avsnittet "Programtyp (PTY)" i bruksanvisningens kapitel "Radio".

(ES)

Observaciones sobre la recepción PTY-EON

Si su equipo Blaupunkt cambia de la emisora de radio que está escuchando a otra, o de la fuente de sonido seleccionada (CD o cambiadiscos) a una emisora de radio, verifique si tiene activada la función PTY (tipo de programa).

Si no desea que el equipo cambie automáticamente a emisoras PTY-EON, desactive dicha función seleccionando la opción “PTY off” en el menú. Pulse previamente una de las teclas AUDIO, SRC o BND.

Para más detalles, consulte el punto “Tipo de programa (PTY)” en el capítulo “Modo de radio” de las instrucciones de manejo.

2

consulte el punto “Tipo de programa (PTY)” en el capítulo “Modo de radio” de las instrucciones

(PT)

Informação sobre a recepção no modo PTY-EON

Se o seu aparelho mudar de um programa para outro programa ou de uma fonte que está a ouvir actualmente (CD ou CDC) para um programa radiofónico, verifique se a função PTY (tipo de programa) está activada.

Se não desejar usar a função PTY-EON, desactive-a no menu escolhendo a opção “PTY OFF”. Prima anteriormente uma das teclas AUDIO, SRC ou BND.

Para tal, leia também o parágrafo “Tipo de programas (PTY)” no capítulo “Rádio” nas instruções de serviço.

(DK)

Oplysning om PTY-EON-modtagelse

Hvis din Blaupunkt radio slår fra det aktuelle radioprogram over i et andet eller fra en valgt kilde (CD eller Multi CD) over i et radioprogram, bør du tjekke om du har tændt for PTY (programtype).

Hvis PTY-EON-omskiftningen ikke ønskes, deaktiveres funktionen med "PTY off" i menuen. Forinden trykkes på en af tasterne AUDIO, SRC eller BND.

Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen.

(SF)

PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje

Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radio- ohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radio- ohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä.

Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Paina ensin jotain painikkeista AUDIO, SRC tai BND.

Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)".

(PL)(PL)(PL)(PL)(PL)

WskazówkiWskazówkiWskazówkiWskazówkiWskazówki dotyczàcedotyczàcedotyczàcedotyczàcedotyczàce odbioruodbioruodbioruodbioruodbioru PTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EON

Gdy urzàdzenie prze∏àcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êród∏a audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to nale˝y sprawdziç, czy w∏àczony program jest programem typu PTY.

Je˝eli nie chcà Paƒstwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ „PTY off”. Przed wybraniem tej opcji trzeba wcisnàç jeden z przycisków AUDIO, SRC lub BND.

Dalsze informacje na ten temat znajdà Paƒstwo w instrukcji obs∏ugi w rozdziale „Tryb obs∏ugi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”.

znajdà Paƒstwo w instrukcji obs∏ugi w rozdziale „Tryb obs∏ugi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”. 3

3

(CZ)(CZ)(CZ)(CZ)(CZ)

UpozornûníUpozornûníUpozornûníUpozornûníUpozornûní kkkkk pfiíjmupfiíjmupfiíjmupfiíjmupfiíjmu sssss funkcífunkcífunkcífunkcífunkcí PTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EON

Pokud se vበpfiístroj pfiepne ze stanice, kterou právû posloucháte, na jinou rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo mûniã CD) na jiné rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).

Pokud si nepfiejete, aby do‰lo k pfiepínání pfiístroje funkcí PTY-EON, vypnûte ji v nabídce bodem „PTY off”. Stisknûte nejprve jedno z tlaãítek AUDIO, SRC nebo BND.

Bliωí informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „ReÏim rádia” v odstavci „Typ programu (PTY)”.

(HU)

Utasítás a PTY-EON vételhez

Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádiómæsorról egy másik rádiómæsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádiómæsorra kapcsol át, úgy kérjük ellenœrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (mæsortípus).

Ha Önnek nem megfelelœ ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a menüben a „PTY off”-fal. Elœtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND gombok egyikét.

Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód” fejezetében a „Mæsortípus (PTY)” c. bekezdést.

(KR)(KR)(KR)(KR)(KR) NapomenaNapomenaNapomenaNapomenaNapomena uzuzuzuzuz PTY-EON-prijemPTY-EON-prijemPTY-EON-prijemPTY-EON-prijemPTY-EON-prijem

Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmjenjivaã) na neki radio-program, onda molimo da provjerite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).

Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa „PTY off”. Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje „Tip programa (PTY)”.

(SE)(SE)(SE)(SE)(SE) NapomenaNapomenaNapomenaNapomenaNapomena uzuzuzuzuz PTY-EON-prijemPTY-EON-prijemPTY-EON-prijemPTY-EON-prijemPTY-EON-prijem

Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivaã) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).

Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa “PTY off”. Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputstvu za upotrebu pod “Rad radija” pasus “Tip programa (PTY)”.

4

ili BND. Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputstvu za upotrebu pod “Rad radija” pasus

(SK)(SK)(SK)(SK)(SK)

PokynyPokynyPokynyPokynyPokyny preprepreprepre príjempríjempríjempríjempríjem PTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EON

Ak Vበprístroj Blaupunkt prepína z poãúvaného rádioprogramu na in˘ rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniãa CD) na in˘ rádioprogram, tak prosím skontrolujte, ãi ste zapnuli PTY (Program Type).

Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou “PTY off”. Stlaãte pred t˘m niektoré z tlaãidiel AUDIO, SRC alebo BND.

Preãítajte si prosím k tomu tieÏ v návode na obsluhu, pod “Rádiová prevádzka” odsek “Program Type (PTY)”.

(SL)(SL)(SL)(SL)(SL) NavodiloNavodiloNavodiloNavodiloNavodilo zazazazaza PTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EONPTY-EON sprejemsprejemsprejemsprejemsprejem

Ko se Va‰a Blaupunkt naprava preklopi iz slu‰nega radijskega programma na drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski program, Vas prosimo, da preverite, ãe ste vklopili PTY (programni-tip).

âe noãete preklop PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off”. Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.

Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod “radijo delovanje” odstavek “program-tip (PTY)”.

(TR)

PTY-EON yay∂n∂ al∂nmas∂ ile ilgili bilgi

Eπer Blaupunkt cihaz∂n∂z dinlediπiniz bir radyo program∂ndan baµka bir radyo program∂na veya seçmiµ olduπunuz bir kaynaktan (CD veya CD deπiµtirici) bir radyo program∂na geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açm∂µ olup olmad∂π∂n∂z∂ lütfen kontrol ediniz.

Eπer bu PTY-EON geçiµini istemiyorsan∂z, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off" ile kapat∂n∂z. Bu iµlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuµlar∂ndan birine bas∂n∂z.

Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma k∂lavuzunda "Radyo modu" bölümündeki "Program tipi (PTY)" k∂sm∂n∂ okuyunuz.

kullanma k∂lavuzunda " Radyo modu " bölümündeki " Program tipi (PTY) " k∂sm∂n∂ okuyunuz. 5

5

(RU) Указание по приему PTY-EON

При переключении тюнера аппарата Blaupunkt на другую радиостанцию или переключении с радиоприема на другой источник звука (проигрыватель CD или CD-чейнджер) проверьте, пожалуйста, включена ли функция PTY (тип программы). Eсли Вы хотите отключить автоматический выбор программ PTY-EON, то выключите эту функцию опцией меню "PTY off". Для этого нажмите одну из следующих клавиш – AUDIO, SRC или BND.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующими инструкциями о включении автоматического режима выбора программ (PTY) в разделе "Прием радиопередач" пользовательской документации к Вашему аппарату Blaupunkt.

6

" пользовательской документации к Вашему аппарату Blaupunkt. 6