Sie sind auf Seite 1von 8

CONSULTING USLUGE

Zakon o arhitektonskim i inenjerskim

djelatnostima

Voenje projekata

l. 50

Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje obuhvaa sljedee poslove: financijsko, pravno i
tehniko savjetovanje u vezi s projektiranjem, graenjem, uporabom i uklanjanjem graevina,
financijska, pravna i tehnika priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praenje provoenja tog
plana, odabir projektanta, revidenta, nadzornog inenjera, izvoaa, ovlatenog inenjera geodezije i
drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom graevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s
tim osobama, povezivanje i usklaivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inenjera, izvoaa,
ovlatenog inenjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u
svrhu zatite prava i interesa investitora, pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih
dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja
graevine, pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata
za provoenje dokumenata prostornog ureenja, graenje, uporabu i/ili uklanjanje graevina i
pribavljanje tih akata, pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za
graenje graevine te obavljanje radnji koje je investitor duan obavljati tijekom graenja graevine

U nastavku se nalazi primjerak ugovora o pruanju usluga savjetovanja ( conssltinga )

IMG D.O.O. d.o.o. iz Porea- 52440 - HR, Partizanska 13, MB 373 13 83, zastupano po direktoru Stevu
ufiu ( u daljnjem tekstu : nalogoprimca) i

__________________________________, zastupano po ( u daljnjem tekstu : Nalogodavac )

zakljuili su dana ___________________ godine ovaj :

UGOVOR
O PRUANJU USLUGA POSLOVNOG SAVJETOVANJA

(CONSULTINGA) U VOENJU PROJEKTA _____________________________

PREDMET UGOVORA

l. 1.

Ugovorne strane utvruju da je projekt _________________ u vlasnitvu __________________, da se


nalazi u ____________________________ i da se sastoji od slijedeih djelova:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Predmet ovog ugovora su usluge poslovnog savjetovanja u voenju projekta ______________________


i to posebno u obavljanju slijedeih usluga:

Cilj pruanja usluga u voenju projekta u ovoj fazi je:

a) u fazi pripreme projekta

utvrivanje sadanjeg stanja projekta u smislu sagledavanja stanja projekta u cjelini, posebno
urbanizma i procedura vezanih za odluivanje o projektu u svim tijelima lokalnih i dravnih vlasti,

konzultacija svih planova bitnih za realizaciju projekta od dravne prostorno-planske strategije do


upanijskog prostornog plana, prostornog plana ureenja opine ili grada, GUP-a ako postoji te
planova niega redaako postoje (urbanistiki plan ureenja i detaljni plan ureenja)

utvrivanja preciznog imovinsko-pravnog stanja projekta

izrada programa mogunosti izgradnje i razvoja projekta u skladu realnim mogunostima


izgradnje sukladno vaeoj regulativi prostorno-planskih dokumenata i usklaeno sa uputama
nalogodavca
analiza moguih ogranienja u projektu (studije utjecaja na okoli, zatita kulturnih dobara,
ogranienja u infrastrukturi, ogranienja u prostorno-planskoj dokumentaciji, ostali problemi i
ogranienja)

izrada SWOT analize projekta

izrada projektnog zadatka vezano za izradu projektne dokumentacije potrebne za realizaciju


priojekta

koordinacija aktivnosti vezano za izradu idejnih rjeenja i koncepcije razvoja projektta,


prikupljanje ponuda od projektantskih kua i prijedlog ugovora

koordinacija aktivnosti vezano za prethodne zadatke sa lokalnom samoupravom, upanijsom


upravom, dravnim tjelima vezano za mogunosti izgradnje i dobivanje potrebnih dozvola

koordinacija aktivnosti u vezi sa infrastrukturom sa poduzeima u nadlenosti lokalne


samouprave i dravnim podueima, sa konzervatorskim zavodom, posebno katastrom,
zemljinoknjinim odjelima na nadlenom sudu i sl.

izrada poslovnog plana

izrada marketinkog plana

koordinacija kativnosti vezano za financijska i pravna pitanja vezana za realizaciju projekta

b) u fazi realizacije projekta

koordinacija aktivnosti vezano za izradu projektne dokumentacije (od prijedloga projektnog zadatka, do
prikupljnanja ponuda za projektiranje, prijedlog za izbor projektantske kue, prijedlog ugovora i
koordinacija aktivnosti u tijeku izrade projektne dokumentacije po fazama, idejnog projekta, glavnog
projekta do izvedbenog projekta)

koordinacija aktivnosti vezano za geodetska mjerenja, geodetske podloge i formiranja parcela,


ukljuivi potrebnu komunikaciju sa svim nadlenim tjelima kao i susjedima

voenje procedure dobivanja lokacijske dozvole i koordinacija sa nadlenim organima u vezi istoga

voenje procedura dobivanja graevinske dozvole i koordinacija sa nadlenim organima u vezi istoga

koordinacija aktivnosti vezano za ugovaranje izvoenja radova, prikupljnanja ponuda , prijedlog za


izbor jednog ili vie izvoaa, prijedlog ugovora

koordinacija aktivnosti vezano za imenovanje nadzornih inenjera na gradilitu od prikupljnanja ponuda


do prijedloga ugovora

uvoenje izvoaa u posao i poetak izgradnje (prijave organima i inspekciji, iskolenja i sl.)
voenje projekta u tijeku izgradnje, koordinacija sa svim sudionicima izgradnje, provjeravanje kvalitete
izgradnje, odobravanje plaanja po situacijama, rejeavanje sporova i problema na gradilitu ili u vezi
gradilita, posebna briga o provoenju planiranog terminskog plana

koordinacija kativnosti vezano za prikljuenje zgrade na infrastruturu, posebno u vezi pristupnog puta,
prikljuka na struju, vodi, kanalizaciju i telekomunikacije

voenje svih marketinkih poslova u vezi projekta i njegovoe promocije i prodaje, te sama prodaja
prodajnih jedinica, komunikacija sa agencijama, klinetima, specijaliziranim medijima za oglaavanje,
nastup na sajmovima i sl.

voenje brige o svim financijskim aspektima projekta sukladno prihvaenim planovima i odobrenjima
nalogodavca

koordinacija aktivnosti vezano za otklanjanje nedostataka u tijeku izgradnje, na kraju izgradnje i


prilikom utvrivanja nedostataka od kupaca

organizacija primopredaje objekta od strane izvoaa radova

organizacija aktivnosti vezano za okonani obraun izvoaa

organizacija aktivnosti vezano za tehniki pregled i uporabnu dozvolu

organizacija aktivnosti vezano za geodetsko ucrtavanje zgrade u katastar

aktivnosti na dobivanju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama kao pretpostavke za etairanje

izrada etanog elaborata za zgradu

izrada odluke o etairanju za zgradu i provedba etairanja u nadlenom sudu

koordinacija aktivnosti vezano za ugovaranje i preuzimanje poslova upravljanja zgradom

Obveze nalogoprimca

l. 2.

Nalogoprimac se ovim ugovorom obvezuje za nalogodavca kontinuirano obavljati usluge poslovnog


savjetovanja definirane u prethodnom lanku, a posebno:

Ostvarivati potrebne komunikacije izmeu predstavnika investitora-a, te lokalnih, regionalnih i


dravnih vlasti

Organizirati razgovore i sastanke, te druge oblike razmjene informacacija svih ukljuenih u


projekat ili koji po bilo kojem osnovu imaju ili mogu imati utjecaja na projekt
Prikupljati informacije iz katastarskih podataka, kopija planova i posjedovnih listova, urbanistikih
planova, vaeih propisa, medija i drugih izvora za projekt i iste dostavljati nalogodavcu sa kraim
komentarima radi pojanjanja

Utvrditi prava nalogodavca po izvrenim ulaganjima u projekt i druga prava koja nalogodavac
moe vezano za realizaciju projekta iskazati

Raditi analize zakonskih i urbanistikih mogunosti izgradnje

Informirati se aktivnostima svih subjekata vezanih za donoenje potrebnih urbanistikih planova


neophodnih za realizaciju projekta

Informirati se aktivnostima sa lokalnim, regionalnim i dravnim vlastima vezano za rjeavanje


infrastruukture

Informirati se o aktivnostima drugih investitora i drugih radi zajednikog nastupa vezanog za


poduzimanje mjera za stvaranje uvjeta za realizaciju investicije

Mjeseno ili ee podnositi izvjetaje nalogodavcu u kojem e se precizno utvrditi sadanjeg


stanja projekta u smislu sagledavanja stanja projekta u cjelini, posebno urbanizma i procedura
vezanih za odluivanje o projektu u svim tijelima lokalnih i dravnih vlasti sa ocjenom i sa
prijedlogom to treba initi u cilju stvaranja pretpostavki izvedivosti projekta i ubrzanja
realizacije samoga projekta

Rokovi

l. 3.

Nalogoprimac e poslove i prethodnog lanka obaviti u roku od 2 godine dana, a u tom roku iste

obavljati kontinuirano i o tome usmeno ili pismeno izvjeivati nalogodavca sa konanim izvjeem
nakon proteka roka.

Investitor i nalogodavac e se nakon proteka roka iz prethodnog stavka dogovoriti dali e sklopiti novi
ugovor za pruanje usluga za novo razdoblje.

Zatita interesa nalogodavca

l. 4.

Nalogoprimac se obvezuje u svom postupanju zatititi interese nalogodavca.

Nalogoprimac je duan uvati poslovne tajne nalogodavca za koje je doznao u svezi s povjerenim poslom
i odgovara nalogodavca za tetu koja mu nastane odavanjem poslovne tajne.
OBVEZE NALOGODAVCA

l. 5.

Nalogodavac prihvaa obaveze po ovom ugovoru, te se obvezuje:

- davati sve potrebne informacije potrebnu za obavljanje usluga nalogoprimca po ovom ugovoru

- precizno uputiti nalogoprimca o svojim zahtjevima u vezi poslova iz l. 1 i l. 2 ovoga ugovora

- davati nalogoprimcu i druge upute u usmenom ili pismenom obliku potrebne za dobro obavljanje
ugovorenih usluga od strane nalogoprimca

- odgovarati na prijedloge nalogoprimca u primjerenom roku kako bi projekat mogao napredovati

- vriti plaanje naknadne nalogoprimcu prema odredbama ovoga ugovora

NAKNADA

l. 6.

Nalogodavac je duan platiti nalogoprimcu naknadu za obavljene usluge navedene u l. 1 i l. 2 ovoga


ugovora u ukupnoj visini od

_________________+ PDV plativo u kunama po srednjem teaju HNB na dan


plaanja(dvadesetietiritisue i 00/100 EUR) koje e se plaati u mjesenim obrocima po ispostavljenim
raunima nalogodavca sa priloenim izvjetajem za protekli mjesec u mjesenom iznosu
od _________________+ PDV plativo u kunama po srednjem teaju HNB na dan
plaanja(dvadesetietiritisue i 00/100 EUR)

l. 7.

U naknadi za poslove koje e nalogoprimac obavljati po ovom ugovoru ukljueni su svi trokovi koje e
nalogoprimac vezano za obavljanje usluga poslovnog i tehnikog savjetovanja imati, ali ti trokovi ne
obuhvaaju trokove vanjskih davalaca usluga koje e iskuljuivo na prijedlog naloogoprimca odobravati
nalogodavac.
.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

l. 8.

Ovaj se ugovor sklapa na rok do njegovog izvrenja u skladu sa l.3 ovoga ugovora, a najkasnije do
_________________

MJESNA NADLENOST SUDA ZA SLUAJ SPORA

l. 9.

Ugovorne su strane suglasne da e eventualne sporove rjeavati sporazumno.

U sluaju spora nadlean je Trgovaki sud u Pazinu.

BROJ PRIMJERAKA UGOVORA

l. 10.

Ovaj se ugovor zakljuuje na hrvatskom jeziku u etiri jednaka primjerka, od kojih svaka stranka zadrava
po dva primjerka.

STUPANJE NA SNAGU

l. 11.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju stranaka, a primjenjuje se od __________


U Poreu, __________________

Za nalogodavca: Za nalogoprimca:

___________ Direktor

_________________