Sie sind auf Seite 1von 8

UGOVOR O PROJEKTOVANJU

Zakljuen dana ________________ godine u __________________ izmeu:

1. ____________________________________ (firma - naziv i sjedite), koju

zastupa ______________________ (dalje: Naruilac) i

2. ___________________________________ (firma - naziv i sjedite), koju

zastupa ______________________ (dalje: Projektant)

I Predmet ugovora

lan 1

Naruilac ustupa a Projektant se obavezuje da za Naruioca izvri sljedee usluge:


_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(navesti projekte koji e se raditi). Dokumentacija iz stava 1 ovog lana mora da bude izraena tako
da se na osnovu iste moe dobiti graevinska dozvola i izvoditi graevinski radovi.

lan 2

Projektant je obavezan da usluge navedene u lanu 1 ovog ugovora izvri u svemu prema projektnom
zadatku i uslovima koje je dobio od Naruioca, a za objekte
_______________________________________ (navesti taan naziv i lokaciju objekta), u svemu
prema Ponudi br. _____________ od _________ godine, koja je sastavni deo ovog ugovora (kod
projektantskog konsaltinga projektant je obavezan da u ime i za raun Naruioca pribavi sve uslove i
izradi idejni projekat za izradu projektne dokumentacije za objekte predviene ovim ugovorom).

II Projektni zadatak i njegove izmjene

lan 3

Projektant je duan da blagovremeno i detaljno proui projektni zadatak na osnovu kojeg se izrauje
tehnika dokumentacija saobrazno ovom ugovoru,kao i da od Naruioca blagovremeno, pismeno,
zatrai objanjenje u vezi sa nedovoljno jasnim detaljima. Naruilac je duan da postupi po
zahtjevima Projektanta i da mu u primjerenom roku, u pismenoj formi, prui traeno objanjenje o
projektnom zadatku. Ako uoi nedostatke u projektnom zadatku i smatra da tu dokumentaciju treba
mjenjati u cilju poboljanja ili iz drugih razloga, Projektant je duan da o tome blagovremeno obavjesti
Naruioca.

lan 4

Naruilac ima pravo da mjenja projektni zadatak na osnovu kojeg e se izraditi tehnika okumentacija.
Ako se izmjeni projektni zadatak, u skladu sa stavom 1 ovog lana, mjenjaju se na odgovarajui nain
i ugovorene cjene, rok za izradu tehnike dokumentacije i drugi djelovi ovog ugovora na koje utiu
izmjene projektnog zadatka. Ako se izmjenom projektnog zadatka bitno menjaju uslovi za izvrenje
ovog ugovora, Projektant ima pravo da trai njegovu izmjenu ili da odustane od ovog ugovora.
Trokove i druge tete nastale izmjenom ili otklanjanjem nedostataka projektnog zadatka, snosi
Naruilac. Ako je projektni zadatak izradio Projektant, trokove i druge tete nastale otklanjanjem
nedostataka u toj dokumentaciji snosi Projektant.

III Cijena

lan 5

Ugovorena cjena za izradu projektnog elaborata (ili samo idejnog projekta), formira se na sledei
nain: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Kod odreivanja ugovorene cjene, cejna usluga mora biti precizno utvrena, kako bi se izbegli
nepotrebni sporovi oko naknadnog odreivanja iste.

IV Pravo poveanja cijene

lan 6

Cjena usluga odreena u ukupnom iznosu, mjenja se ako nastane potreba izrade naknadnih i
nepredvienih projekata. Cjena izrade naknadnih i nepredvienih projekata odreuje se Aneksom
ovog ugovora. (Pravo na poveanje cjene usljed naknadnih radova, mogue je samo u sluaju ako je
cjena odreena u ukupnom iznosu. Ako je cjena odreena na neki drugi nain - putem jedinine cjene
ili vremena ili trokova, onda e biti obuhvaeni i naknadni radovi, jer se tek na kraju vri obraun i
plaanje).

lan 7

Svaka ugovorna strana ima pravo da zahtjeva izmjenu ugovorene cjene u sluaju nastupanja
vanrednih dogaaja koji utiu na njenu visinu. Vanredni dogaaji su okolnosti koje se u vreme
zakljuenja ugovora nisu mogle predvidjeti, a ije se nastupanje nije moglo izbei, niti njihovo dejstvo
ukloniti.

lan 8

Zbog promjena cjena na tritu materijala za izradu tehnike dokumentacije i usluga treih lica,
Projektant moe traiti izmjenu cjene:

1. ako se cjene pojedinih materijala za izradu tehnike dokumentacije, odnosno usluga promejne za
vie od 10%, i

2. ako ukupna promjena cjena za sve materijale za izradu tehnike dokumentacije iznosi vie od 5%.

lan 9

Ugovorne strane ne mogu zahtjevati izmjenu cjene zbog promjenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka odreenog za ispunjenje njihove obaveze,izuzev ako je za docnju kriva druga ugovorna
strana.

lan 10
Ako je ugovoreno da se cjena radova ne mjenja, zbog nastupanja promjenjenih okolnosti, izmjena
ugovorene cjene se ipak moe zahtjevati ako se cjena zbog promenjenih okolnosti povea ili smanji za
vie od 10%. U sluaju iz stava 1 ovog lana, moe se zahtjevati samo razlika koja prelazi 10%.

V Ugovorni rokovi

lan 11

Isporuka projekata izvrie se u sljedeim rokovima:


______________________________________________ (navesti naziv projekta i rok) ili Isporuka
projektnog elaborata izvrie se u roku od _____ mjeseci od uvoenja Projektanta u posao.

lan 12

Ukoliko Projektant ne zapone izradu ugovorene dokumentacije u roku koji je odreen ovim ugovorom
(odmah po uvoenju u posao), Naruilac moe raskinuti ovaj ugovor i zahtjevati od Projektanta
naknadu tete.

lan 13

Ako se pojavi opravdana sumnja da izrada tehnike dokumentacije ili pojedinih projekata nee biti
izraena u ugovorenom roku, Naruilac ima pravo da zatrai od Projektanta da preduzme potrebne
mjere kojima se obezbeuje odgovarajue ubrzanje izrade tehnike dokumentacije ili pojedinih
projekata.

lan 14

Projektant nije duan da posao obavi iskljuivo preko svojih radnika, nego isti moe povjeriti i drugim
strunim licima. Projektant odgovara Naruiocu za izvrenje posla i kad posao obave lica koja nisu
njegovi radnici, kao da ga je sam izvrio.

lan 15

Projektant ima pravo da zahtjeva produenje roka za izradu tehnike dokumentacije u sluaju kad je
zbog promjenjenih okolnosti ili neispunjenja obaveza Naruioca bio u tome spijreen. Produenje roka
se odreuje prema trajanju smetnje, s tim to se dodaje i potrebno vrijeme za ponovno otpoinjanje
izrade odgovarajuih djelova tehnike dokumentacije.

VI Nain plaanja

lan 16

Izraena tehnika dokumentacija se plaa na osnovu privremenih situacija i okonane situacije.


Privremene i okonane situacije se ispostavljaju na osnovu izraenih djelova tehnike dokumentacije,
ugovorene izrade i ugovorenih cjena. Okonana situacija se sastavlja i podnosi na isplatu po izvrenoj
primopredaji cjelokupne tehnike dokumentacije.Privremene i okonane situacije sadre podatke o
vrsti i osnovama izraenih djelova tehnike dokumentacije, njene ukupne vrijednosti, ranije
isplaenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.

lan 17

Privremene situacije se plaaju u roku od 8 dana po prijemu, a okonane u roku od 15 dana. Po


proteku naprijed navedenog roka, Naruilac je duan platiti istu sa kamatom od __________%.

lan 18
Ako Naruilac ospori dio primljene situacije, neosporni iznos plaa u roku iz prethodnog lana ovog
ugovora. Ako je Naruilac osporio samo dio iznosa, o spornom iznosu i razlozima osporavanja je
duan da obavesti Projektanta, u roku odreenom za plaanje situacije.

VII Avans

lan 19

Ako je ugovoren avans, a nije odreen rok njegove isplate, avans se plaa prije poetka izrade
ugovorene tehnike dokumentacije. Projektant poinje da vraa primljeni avans, kada novani iznos
ispostavljenih privremenih situacija dostigne visinu od 50% od ugovorene cjene.Primljeni avans se
vraa sukcesivno, u srazmjeri primljenog avansa i vrednosti ugovorenih a jo neizraenih delova
tehnike dokumentacije.

VIII Zadravanje dijela cjene

lan 20

Naruilac ima pravo da zadri srazmerni dio cjene za otklanjanje nedostataka utvrenih prilikom
primopredaje (ili koji se mogu naknadno pojaviti), u iznosu od _______% od preostalog neisplaenog
(ili ukupnog) djela cjene.

lan 21

Zadrani dio cjene, Naruilac moe upotrebiti za otklanjanje nedostataka na primljenoj tehnikoj
dokumentaciji, ako Projektant na pismeni poziv Naruioca ne otkloni nedostatke u odreenom roku.
Zadrani deo cjene Naruilac isplauje Projektantu u roku od 8 dana po primopredaji tehnike
dokumentacije, odnosno otklanjanju utvrenih nedostataka.

IX Obaveze naruioca

lan 22

Naruilac je obavezan da preda Projektantu projektni zadatak i sve druge neophodne podatke za
izradu projektne dokumentacije.

lan 23

Naruilac je obavezan da u roku od ______ dana od dana potpisivanja ovog ugovora, preda
Projektantu jedno od sledeih sredstava za obezbeenje plaanja:
______________________________________________

(precizirati koja sredstva).

lan 24

Naruilac je obavezan da obezbedi tehniku kontrolu projektnog elaborata preko za to ovlaene


organizacije, koja nije izradila tu dokumentaciju.

lan 25

Naruilac je obavezan da blagovremeno izvjesti Projektanta o raskidanju ovog ugovora.

X Obaveze projektanta
lan 26

Projektant je obavezan da izradi projektnu dokumentaciju na nain odreen ovim ugovorom,


propisima nadlenih organa i pravilima struke. Ostale obaveze projektanta su:

- da saglasno propisima i pravilima struke provjeri pravilnost tehnikih reenja i raunskih radnji u
tehnikoj dokumentaciji koju je izradio i da iste ovjeri;

- da tehniku dokumentaciju, koja je predmet ovog ugovora, opremi prema zahtevima organa
nadlenog za izdavanje graevinske dozvole;

- da postupi po primedbama Naruioca i organa koji daju odreene saglasnosti i odobrenja u smislu
kojih projekat mora biti uraen.

lan 27

Projektant je duan da po pismenom nalogu Naruioca izradi naknadne ili nepredviene projekte.
Izuzetno od prethodnog stava, Projektant moe i bez prethodnog naloga Naruioca da izradi
nepredviene projekte koji su nuni za obezbeenje drugih objekata, odnosno kada ovi mogu imati
dejstvo na objekte za koje se prema ovom ugovoru izrauje tehnika dokumentacija, na pravilan tok
radova ili na spreavanje nastanka tete. U sluajevima iz stava 1 ovog lana, Projektant je duan da
bez odlaganja o tome obavjesti Naruioca, kao i o razlozima koji su nepredviene radove izazvali.

lan 28

Naruilac je duan da obavljanje nepredvienih ili naknadnih radova ustupi Projektantu, a treem licu
ih moe ustupiti samo ako Projektant nije u mogunosti da ih izvri uopte ili blagovremeno.

XI Ugovorna kazna

lan 29

Ako Projektant svojom krivicom ne izvri svoje ugovorne obaveze u roku, duan je platiti Naruiocu
ugovornu kaznu. Ugovorna kazna iznosi 1 0 (promil) od ukupne vrednosti ugovorenih radova na izradi
tehnike dokumentacije, za svaki dan zakanjenja u izvrenju obaveza, s tim to ukupan iznos ovako
odreene ugovorne kazne ne moe da pree 20% od ukupno ugovorene cjene za izradu tehnike
dokumentacije.

lan 30

Ugovorna kazna se obraunava do dana primopredaje projektne dokumentacije ili djela tehnike
dokumentacije koja predstavlja tehniku cjelinu, a moe se samostalno koristiti. Zahtjev za
ostvarivanje prava na ugovornu kaznu moe se istai najkasnije do dana zavretka konanog
obrauna.

lan 31

Ako teta koju je Naruilac pretrpio usljed neurednog ispunjenja ugovornih obaveza od strane
Projektanta prelazi iznos ugovorne kazne, Naruilac moe, pored ugovorne kazne, zahtjevati i iznos
tete koja prelazi visinu ugovorne kazne. Naruilac, osim u sluaju iz stava 1 ovog lana, ne moe
zahtjevati od Projektanta istovremeno naknadu tete i ugovornu kaznu. Projektant se oslobaa od
plaanja ugovorne kazne, ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja dolo zbog uzroka za koje
nije odgovoran.

XII Autorska i imovinska prava projektanta


lan 32

Projektantu pripada autorsko pravo na cjelokupnu projektnu dokumentaciju koju je izradio na osnovu
ovog ugovora. Dokumentaciju iz stava 1 ovog lana, Naruilac ne moe koristiti bez dozvole
Projektanta za izgradnju drugih objekata, jer je ista izraena samo za ugovoreni objekat.

lan 33

Autorska i imovinska prava Projektanta sastoje se u njegovom pravu na iskoriavanje djela -


preraivanjem, umnoavanjem i obraivanjem projektne dokumentacije, s tim to mu za svako
iskoriavanje autorskog djela pripada odgovarajua naknada.

lan 34

Naruilac je obavezan da oznai ime, odnosno naziv Projektanta (autora) na izgraenom objektu i ne
smije da vri nikakve izmjene niti prepravke uraene projektne dokumentacije.

XIII Kvalitet dokumentacije

lan 35

Projektna dokumentacija mora biti izraena na nain odreen ovim ugovorom, u skladu sa propisima i
pravilima struke. Projektant je duan da saglasno propisima i pravilima struke provjeri pravilnost
tehnikih reenja i raunskih radnji u tehnikoj dokumentaciji koju je izradio i da iste ovjeri. Projektant
je odgovoran za tehnika reenja koja se predviaju u tehnikoj dokumentaciji.

lan 36

Ako Projektant ne izradi tehniku dokumentaciju, odnosno njene djelove po ugovorenom projektnom
zadatku i u skladu sa tehnikim propisima, kao i prema rezultatima sopstvenog provjeravanja i
pravilima struke, Naruilac ima pravo da zahteva obustavljanje dalje izrade tehnike dokumentacije,
odnosno njenog dela, odnosno da zahteva ispunjenje projektovanih ugovornih obaveza. Ako je na
nain iz stava 1 ovog lana dovedeno u pitanje funkcionisanje ili sigurnost objekta, Naruilac ima
pravo da zahtjeva da Projektant izradi tehniku dokumentaciju saobrazno ugovorenim zahtjevima
Naruioca, odnosno u skladu sa propisima koji se odnose na stabilnost objekta.

lan 37

Projektant je duan da prui dokaze o funkcionalnosti objekta saobrazno projektnom zadatku, kao i o
kvalitetu predvienog materijala za ugraivanje i opreme u izraenoj tehnikoj dokumentaciji, to e
detaljno objasniti u tehnikom opisu i specifikaciji korienih standarda ili prilaganjem atesta. Ako
kontrola Naruioca uz podnoenje odgovarajuih dokaza, zahteva izmenu pojedinih materijala ili
opreme koju projektant predvia u tehnikoj dokumentaciji, Projektant je duan da ovu izmenu
omogui.

lan 38

Kada izraena dokumentacija ima takav nedostatak koji je ini neupotrebljivom, ili je uraena u
suprotnosti sa izriitim uslovima ovog ugovora, naruilac moe, ne traei prethodno otklanjanje
nedostataka, raskinuti ovaj ugovor i zahtevati naknadu tete.

XIV Odgovornost za nedostatke

lan 39
Naruilac je duan pregledati uraenu projektnu dokumentaciju odmah nakon poziva Projektanta i o
naenim nedostacima bez odlaganja obavjestiti Projektanta. Posle pregleda i prijema ugovorene
dokumentacije, Projektant vie ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti obinim pregledom,
sem za skrivene nedostatke.

lan 40

Naruilac, kada uredno obavjesti Projektant da uraena dokumentacija ima neki nedostatak, moe
zahtjevati da se taj nedostatak otkloni i za to mu odredi primjereni rok. Naruilac ima pravo i na
naknadu tete u sluajevima utvrenim stavovima 1 i 2 ovog lana. Ukoliko Projektant ne otkloni
nedostatke u datom roku, Naruilac e to uiniti na teret Projektanta, pri emu se vri isplata iz
zadranog dela ugovorene cjene.

lan 41

Ako uraena projektna dokumentacija ima nedostatak zbog koga nije u suprotnosti sa izriitim
uslovima ovog ugovora, Naruilac je duan dopustiti Projektantu da nedostatak otkloni u datom roku.
Ako Projektant ne otkloni nedostatak do isteka datog roka, Naruilac moe, po svom izboru, izvriti
otklanjanje nedostatka na raun Projektanta ili sniziti naknadu ili raskinuti ovaj ugovor. U sluajevima
iz st. 1 i 2 ovog lana, Naruilac ima pravo i na naknadu tete.

XV Nadzor projektanta

lan 42

Naruilac na osnovu ovog ugovora povjerava Projektantu vrenje nadzora nad radovima koji e se
izvoditi na osnovu izraene tehnike dokumentacije, u cilju proveravanja i obezbeivanja njihovog
urednog izvoenja, naroito u pogledu vrste i kvaliteta radova, materijala i opreme.U cilju vrenja
strunog nadzora, Projektant ima pravo pristupa na gradilite i ovlaen je da stavlja primjedbe na
izvedene radove i podnosi odreene zahtjeve izvoau radova.

lan 43

Sve primjedbe i nalazi Projektanta saoptavaju se u pismenoj formi ili upisuju u graevinski dnevnik
izvoaa radova.

lan 44

Projektant koji vri struni nadzor, nije ovlaen da mjenja ugovor, odnosno tehniku dokumentaciju
na osnovu koje se radovi izvode. Projektant nema pravo da ugovara cjenu za vikove radova ili da
ugovara izvoenje nepredvienih ili naknadnih radova, izuzev u sluaju kada je to predvieno
govorom.

XVI Ostala prava i obaveze ugovornih strana

lan 45

Za nosioca projektnog zadatka (odgovornog projektanta) sa strane Projektanta i saradnju sa


Naruiocem, odreuje se ______________________________. Za ovlaenog predstavnika
Naruioca za saradnju sa Projektantom, odreuje se ________________.

lan 46

Ovaj ugovor ostaje na snazi do njegovog izvrenja u potpunosti. Obje ugovorne strane imaju pravo
da raskinu ovaj ugovor i prije njegovog izvrenja ako o tome postignu sporazum.Ako Naruilac raskida
ugovor zato to je Projektant propustio da izvri svoje obaveze u toj meri da je opravdano oekivati da
ih nee moi izvriti u roku koji je za Naruioca prihvatljiv, duan je platiti Projektantu samo onaj dio
izvrenog posla koji moe u daljem radu koristiti (ili, ima pravo da raskine ugovor i zahtjeva naknadu
tete).

lan 47

Projektant je duan da dokumentaciju Naruioca uva na nain kako to odredi Naruilac i snosi rizik za
propast stvari do predaje Naruiocu.

XVII Reavanje eventualnih sporova


lan 48

Za eventualne sporove po ovom ugovoru, ukoliko se ne mogu rijeiti sporazumno , nadlena je


___________________________________________, (navesti nadlenu arbitrau) koja e rijeiti
spor po postupku predvienom za odluivanje pred tom arbitraom.

XVIII Zakljune odredbe

lan 49

Sastavni deo ovog ugovora sainjavaju:

1. Ponuda Projektanta br. __ od ________ godine,

2.____________________________________________

3.____________________________________________

lan 50

Ugovor je sainjen u 4 (etiri) istovjetna primjeraka, od kojih svakoj od ugovornih strana pripadaju
po 2 (dva) primjerka na bosanskom jeziku. Ugovorne strane su saglasne da su tekstovi ovog
ugovora istovjetni i da ine integralnu cjelinu ovog ugovora.

NARUILAC PROJEKTANT

__________________ __________________