You are on page 1of 9

MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer

verziszm: 5.5 - HU 1/9


Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

BIZTONSGI ADATLAP
kszlt az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) s a
830/2015/EU rendeleteknek megfelelen

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERK S A VLLALAT/VLLALKOZS AZONOSTSA

1.1. Termkazonost: HYPO 10X klros ferttlentszer


1.2. Az anyag vagy keverk lnyeges azonostott felhasznlsai, illetve ellenjavallt felhasznlsai:
biocid termk - professzionlis felhasznlsra, ferttlent gpi mosogatsra
Besorolsa: I. fcsoport, 2. s 4. termktpus
Baktericid, fungicid hats.
Hatanyaga: ntrium-hipoklorit.
A hatanyag szerepel az 1451/2007/EK rendelet II. mellkletben a ferttlentszerek s ltalnosan
hasznlt biocid termkek (I. fcsoport) 2. s 4. termktpusban.
Ellenjavallt felhasznls: nincs.
1.3. A biztonsgi adatlap szlltjnak adatai:
CLEAN CENTER KFT.
H-1165 Budapest, Margit u. 114.
Telefon/fax: +36-1-401-4547
Honlap: www.cleancenter.hu
A biztonsgi adatlaprt felels szemly: Vincze Lszl, vincze.laszlo@cleancenter.hu
1.4. Srgssgi telefonszm: Egszsggyi Toxikolgiai Tjkoztat Szolglat (ETTSZ)
napkzben, 8-16 ra kztt: +36-1-476-6464
jjel-nappal hvhat szma: +36-80-20-11-99
2. SZAKASZ: A VESZLY AZONOSTSA
2.1. Az anyag vagy keverk besorolsa:
Osztlyozs 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszlyessgi osztly s kategria:
Brmar 1A / Skin Corr. 1A
Szemkr. 1 / Eye Dam. 1
Fmre korrozv 1 / Met. Corr. 1
Vzi, akut 1 / Aquatic Acute 1
Vzi, krnikus 2 /Aquatic Chronic 2

Figyelmeztet mondat:
H290: Fmekre korrozv hats lehet.
H314: Slyos gsi srlst s szemkrosodst okoz.
H400: Nagyon mrgez a vzi lvilgra.
H411: Mrgez a vzi lvilgra, hosszan tart krosodst okoz.
EUH031 Savval rintkezve mrgez gzok kpzdnek.
Legfontosabb nem kvnt hatsok:
Fizikai-kmiai veszly: ersen lgos, aktv klrtartalm oldat. Savakkal mrgez klrgzt fejleszt.
Knnyfmekkel robbansveszly hidrogngz fejldik.
Egszsgkrost veszly: mar hats, slyos gsi srlst okoz. Szembe jutva, brre kerlve kivrsds,
krosods alakulhat ki, lenyelve komoly veszlyt jelent.
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 2/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

Krnyezetkrost hats: kezels nlkl nagy mennyisgben a krnyezetbe jutva krostja azt.
2.2. Cmkzsi elemek:
Cmkzs 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszlyessgi jel:

Piktogram: GHS05, GHS09


Figyelmeztets: Veszly
Figyelmeztet mondatok: H290: Fmekre korrozv hats lehet.
H314: Slyos gsi srlst s szemkrosodst okoz.
H400: Nagyon mrgez a vzi lvilgra.
H411: Mrgez a vzi lvilgra, hosszan tart krosodst okoz.
EUH031 Savval rintkezve mrgez gzok kpzdnek.
vintzkedsre vonatkoz mondatok:
Megelzs: P102: Gyermekektl elzrva tartand.
P234: Az eredeti ednyben tartand.
P260 A gzk bellegzse tilos.
P314: Rosszullt esetn orvosi elltst kell krni.
P270: A termk hasznlata kzben tilos enni, inni vagy dohnyozni.
P273: Kerlni kell az anyagnak a krnyezetbe val kijutst.
P280: Flakonbl hasznlva vdkeszty/vdruha s nagyobb
mennyisgek kezelsekor szemvd/arcvd hasznlata ktelez.

Elhrt intzkedsek: P301 +P330 + P331: LENYELS ESETN: a szjat ki kell blteni.
TILOS hnytatni.
P303 + P361 + P353: HA BRRE (vagy hajra) KERL: Az sszes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A brt le kell blteni
vzzel/zuhanyozs.
P264: A hasznlatot kveten a kezeket alaposan meg kell mosni.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERLS esetn: Tbb percig tart
vatos blts vzzel. Adott esetben a kontaktlencsk eltvoltsa, ha
knnyen megoldhat. Az blts folytatsa.
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLGIAI KZPONTHOZ vagy
szemszhez.
P390: A kimltt anyagot fel kell itatni a krlvev anyagok krosodsnak
megelzse rdekben.
P391: A kimltt anyagot ssze kell gyjteni.
P405: Elzrva troland.
2.3. Egyb veszlyek:
Kiegszt veszlyessgi informci: EUH031 Savval rintkezve mrgez gzok kpzdnek.
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatv s
mrgez (PBT) vagy a nagyon perzisztens s nagyon bioakkumulatv (vPvB) anyagokra vonatkoz
kritriumoknak. Eredmnyek a 12.5 fejezetben.
3. SZAKASZ: SSZETTEL VAGY AZ SSZETEVKRE VONATKOZ ADATOK

3.2. Keverkek:
Veszlyes komponensek Azonostk Koncentrci Osztlyozs
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 3/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

Met. Corr. 1, H290


CAS-szm: 7681-52-9
Skin Corr. 1B, H314
EU-szm: 231-668-3
Ntrium-hipoklorit* Index-szm: 017-011-00-1
5-15 % STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
REACH regiszt. Szm: 01-2119488154-34
Aquatic Chronic 2, H411
CAS-szm: 1310-73-2
EK-szm: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
Ntrium-hidroxid* Index-szm: 011-002-00-6
<5%
Met Corr. 1, H290
REACH regiszt. Szm: 01-2119457892-27
* besorols gyrti

Kmiai jelleg: keverk, folyadk, vizes oldat.


A termk egyb komponensei nem tekinthetk a hatlyos jogszablyok szerint veszlyes anyagnak, vagy
koncentrcijuk a keverkben nem ri el azt a mrtket, amely fltt jelenltket a veszlyessg szerinti
besorolsnl fel kell tntetni, illetve figyelembe kell venni.
Egyb komponensek: vivanyag: vz.
A fenti veszlyessgi osztlyok s H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a termk veszlyessg
szerinti besorolst a 2. szakasz adja meg. A H-mondatok, veszlyessgi osztlyok teljes szvegt,
rtelmezst lsd a 16. szakaszban.
4. SZAKASZ: ELSSEGLY-NYJTSI INTZKEDSEK
4.1. Az elssegly-nyjtsi intzkedsek ismertetse: az elsseglynyjts szakszersge s gyorsasga
nagyban cskkentheti a tnetek kialakulst s slyossgt.
ltalnos tudnivalk: amennyiben mrgezsi tnetek jelentkeznek, vagy mrgezs gyanja merl fel, a
munkt azonnal flbe kell szaktani, a srltet tvoltsuk el a veszly forrstl, vigyk friss levegre vagy jl
szellz helyisgbe, majd helyszni elsseglynyjts utn orvosi elltst kell biztostani. Mutassuk meg a
keverk cmkjt, illetve a biztonsgi adatlapjt.
Bellegzs esetn: az rintett szemlyt friss levegre kell vinni s nyugalmi helyzetbe kell helyezni.
Szembe kerlse esetn: azonnal mossa a szemet legalbb 15 percen t b vzzel a szemhjszlek
szthzsa, s a szemgoly mozgatsa kzben. Panaszok llandsulsa esetn forduljunk szakorvoshoz.
Brre kerls esetn: a szennyezett ruhzat s lbbeli levtele utn a brt b folyvzzel alaposan le kell
mosni.
Lenyels esetn: vzzel bltsk ki a szjreget, majd itassunk vele sok vizet. Hnytatni tilos az jra
felmards veszlye miatt! Azonnal hvjunk orvost!
4.2. A legfontosabb akut s ksleltetett tnetek s hatsok: nem ismert.
4.3. A szksges azonnali orvosi ellts s klnleges ellts jelzse: nem ismert.
Megjegyzs az orvos szmra: kezeljen a tneteknek megfelelen.
5. SZAKASZ: TZOLTSI INTZKEDSEK
5.1. Oltanyag: a megfelel oltanyag: vzpermet, olthab, oltpor, szn-dioxid. A krnyezetben g
anyagok alapjn kell meghatrozni.
5.2. Az anyaghoz vagy a keverkhez trsul klnleges veszlyek: tz esetn klr, hidrogn-klorid gz s
klroxid kpzdhet.
5.3. Tzoltknak szl javaslat: a termk maga nem tzveszlyes.
Tz esetn hasznlatos vdeszkzk: egyni vdfelszerelsek, a krnyezet levegjtl fggetlen lgzkszlk
szksges. Tz esetn a trolednyzetet clszer porlasztott vzzel hteni. Hevls nyomsemelkedshez
vezet-repedsveszly. A szennyezett tzolt vizet kln kell gyjteni, tilos a csatornba engedni.
6. SZAKASZ: INTZKEDSEK VLETLENSZER KRNYEZETBE JUTS ESETN
6.1. Szemlyi vintzkedsek, egyni vdeszkzk s vszhelyzeti eljrsok: nagy mennyisgek
mentestse esetn megfelel vdruha, vdkeszty (lgll), szemvd, arcvd viselse ktelez.
gyeljnk a csszsveszlyre. Biztostsunk megfelel szellzst. Gzket ne llegezzk be.
6.2. Krnyezetvdelmi vintzkedsek: tilos a keverket kezeletlenl a kzcsatornba, lvizekbe vagy
talajra engedni! A keverk a vizeket veszlyezteti. A hulladkkezels, a megsemmists a veszlyes
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 4/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

hulladkokra vonatkoz elrsoknak megfelelen trtnjen. Ha a termk beszennyezi a folyt, tavat,


csatornt vagy a talajjal rintkezik rtesteni kell a felels hatsgokat.
6.3. A terleti elhatrols s a szennyezsmentests mdszerei s anyagai: kisebb mennyisg b vzzel
mosva a csatornba juttathat. Nagy mennyisg kimltt termket inert folyadkfelszv anyaggal (pl.
homok) kell befedni, felitatni, megfelelen cmkzve trolni s a veszlyes hulladkokra vonatkoz elrsoknak
megfelelen megsemmisttetni.
6.4. Hivatkozs ms szakaszokra: lsd mg a 8. s 13. szakaszokat.
7. SZAKASZ: KEZELS S TROLS
7.1. A biztonsgos kezelsre irnyul vintzkedsek: kvessk a termk cmkjn tallhat hasznlati
utastst! Krltekint munkval el kell kerlni a keverk kifrccsenst, kimlst, szembejutst! A
padozatra jutva csszsveszlyt okoz. Ms tisztt- s ferttlentszerrel nem keverhet! Az ednyzetet nem
szabad lgmentesen lezrni.
Higiniai intzkedsek: hasznlata kzben tkezni, inni s dohnyozni nem szabad! A munka befejezse
utn alapos kzmoss szksges. A termkkel elszennyezdtt, titatdott munkaruht le kell vetni, a brt le
kell mosni.
7.2. A biztonsgos trols felttelei, az esetleges sszefrhetetlensggel egytt:
Eredeti, bontatlan csomagolsban szraz, jl szellztethet, napfnytl vdett, fagymentes helyen, jl
lezrva troljuk. lelmiszerektl, italoktl, lvezeti cikkektl s takarmnyoktl elklntve tartsuk. Az
optimlis trolsi hmrsklet 15 25 C. Szllts esetn is vegyk figyelembe a trolsi krlmnyeket. A
keverk gyermekek kezbe nem kerlhet! Szakszer trols esetn minsgt 6 hnapig megrzi.
7.3. Meghatrozott vgfelhasznls (vgfelhasznlsok): hromfzis mosogats kzps (ferttlent)
fzisban ferttlentsre, CIP ferttlentsre, toalettek, piszorok szagtalantsra, fehrtsre, ferttlent
ztatsra, folttiszttsra vendglt-, lelmiszer-ipari, kztkeztetsi, intzmnyi, egszsggyi terleteken,
tel-, italgyrts terletn s mosodkban foglalkozsszer felhasznlsra.
8. SZAKASZ: AZ EXPOZCI ELLENI VDEKEZS/EGYNI VDELEM

8.1. Ellenrzsi paramterek:


Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozcis hatrrtke van.
DNEL1 rtkek a dolgozkra: 3,1 mg/m3 (akut, szisztms hats, belgzs)
1,55 mg/m3 (hossz tv, szisztms hats, belgzs)
0,5% (hossz tv expozci, brn t)
DNEL2 rtkek a lakossgra: 3,1 mg/m3 (akut, szisztms hats, belgzs)
1,55 mg/m3 (hossz tv, szisztms hats, belgzs)
0,26 mg/kg ts/nap(hossz tv, szjon t)
0,5% (hossz tv expozci, brn t)
3
PNEC rtkek a krnyezetre: desvz:0,21 g/l
tengervz: 0,042 g/l
szakaszos kibocstsok: 0,26 g/l
szennyvztisztt telep: 4,69 g/l
8.2. Az expozci elleni vdekezs: Meg kell elzni a termk brre-, s szembejutst, lenyelst!
Nylkahrtyra, brre, nylt sebbe ne kerljn! A munkahelyen savakkal, savas tiszttszerekkel egyidejleg
munkt vgezni nem szabad. A keverkkel kizrlag felkszlt, munka-, baleset- s krnyezetvdelmi
elrsokat ismer, valamint megfelel vdfelszerelst visel szemlyek dolgozzanak. Fel kell hvni a
dolgozk figyelmt arra, hogy a termk ersen lgos mar, gsi srlst okozhat.
Megfelel mszaki ellenrzs:
A vegyi anyagoknl szoksos vdintzkedseket be kell tartani.
Megfelelen szellz helyisgben hasznljuk s troljuk. Savakkal, savas tiszttszerekkel
1
Derived No-Effect Level (DNEL): a kitettsg/expozci, ennl magasabb rtk nem lehet
2
Derived No-Effect Level (DNEL): a kitettsg/expozci, ennl magasabb rtk nem lehet
3
Predicted No-Effect Concentration (PNEC): becslt hatsmentes koncentrci
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 5/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

egyidejleg munkt vgezni nem szabad.


Vdfelszerelsek, mosakodsi lehetsg, szemmos pohr/palack biztostsa.
Egyni vintzkedsek, vdeszkzk:
Szem-/arcvdelem: kerljk el a keverk szembejutst, vdszemveg hasznlata ktelez. Nagy
mennyisg ttltse esetn arcvd hasznlata ajnlott. A szemmospohr/palack knnyen elrhet helyen
legyen.
Kz-/brvdelem: vdkeszty (lgll, pl.: nitril gumi) hasznlata ktelez. Brre kerlst kveten
szappanos vzzel alaposan le kell mosni. Megfelel vdruha ajnlott.
Lgutak vdelme: gz vagy aeroszol kibocstsa esetn megfelel szrvel elltott gzllarcot kell
viselni.
Krnyezeti expozci elleni vdekezs: tartsuk be az anyagmozgatsi s trolsi elrsokat. A keverk
nagy mennyisgeit olyan trben troljuk, amely megakadlyozza a termk vzfolysokba, talajba,
csatornarendszerbe jutst. Ha az anyag beszennyezi a folyt, tavat, csatornt, vagy talajjal rintkezik a
felels hatsgokat rtesteni kell.
9. SZAKASZ: FIZIKAI S KMIAI TULAJDONSGOK
9.1. Az alapvet fizikai s kmiai tulajdonsgokra vonatkoz informcik*:
Halmazllapot: folykony
Szn: srgs
Szag: a termkre jellemz, klrszag
Szagkszbrtk: nincs elrhet adat
pH-rtk: >12 (20C-on)
Olvadspont/fagyspont: nem relevns, trolsi felttelek adottak
Kezdeti forrspont s forrsponttartomny: nem relevns
Lobbanspont: >100C
Prolgsi sebessg: nem prolog
Gylkonysg (szilrd, gzhalmazllapot): nem gylkony
Fels/als gyulladsi hatr vagy robbansi tartomnyok: nem gyullad s nem robban
Gznyoms: 25 hPa (20C-on)
Gzsrsg: adott felhasznlsi hmrsklet mellett
nem mrhet
Relatv srsg: 1,3 g/cm3 (21,2C-on)
Oldkonysg (oldkonysgok): vzben korltlanul olddik
Megoszlsi hnyados: n-oktanol/vz: log Kow -3,42 (20C-on)
ngyulladsi hmrsklet: nem ngyullad
Bomlsi hmrsklet: adott felhasznlsi hmrsklet mellett
nem bomlik
Viszkozits: dinamikus: 2,8 mPas
Robbansveszlyessg: nem robban
Oxidl tulajdonsg: oxidlszer
9.2. Egyb informcik:
Korrzis hats fmekre: fmekre mar hats
*(gyrti adatok)

10. SZAKASZ: STABILITS S REAKCIKSZSG


10.1. Reakcikszsg: fmek korrzijt okozza, savakkal hevesen reagl.
10.2. Kmiai stabilits: elrsszer kezels s trols esetn stabil, fny hatsra s melegtsre bomlik.
10.3. A veszlyes reakcik lehetsge: savakkal mrgez klrgzt fejleszt, egyes fmekkel reakciba lp.
10.4. Kerlend krlmnyek: magas h, gyjtforrs, fagy.
10.5. Nem sszefrhet anyagok: savak, nem nemes fmek (alumnium, cink), ammniumvegyletek,
ecetsavanhidrid, szerves anyagok, fmsk. Ne keverjk ms tisztt- s ferttlentszerrel!
10.6. Veszlyes bomlstermkek: hidrogn-klorid gz, klr, klroxid keletkezhet, de a keverk
rendeltetsszer alkalmazsa esetn nincsenek.
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 6/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

11. SZAKASZ: TOXIKOLGIAI ADATOK


11.1. A toxikolgiai hatsokra vonatkoz informci: a keverkkel toxikolgiai vizsglatokat nem
vgeztek, toxikolgiai megtlse kizrlag az egyes komponensekre vonatkoz adatok. A rendelkezsre
ll adatok alapjn az osztlyozs kritriumai nem teljeslnek.
Ntrium-hipoklorit*: Szjon t, LD50: >1100 mg/kg (patkny)
Belgzs, LC50: >10.5 mg/l (patkny, 1 h)
Br, LD50: >20000 mg/kg (nyl)
Ntrium-hidroxid*: LD50: 40 mg/kg (egr)
(* gyrti adatok)

Akut toxicits:
Ntrium-hipoklorit: rtk lenyelve: 5000,05 mg/kg; bellegezve: 30 mg/l
Ntrium-hidroxid: nem toxikus.
Brkorrzi/brirritci:
Ntrium-hipoklorit, ntrium-hidroxid: slyos gsi srlst okoz.
Slyos szemkrosods/szemirritci:
Ntrium-hipoklorit, ntrium-hidroxid: slyos szemkrosodst okoz.
Lgzszervi vagy brszenzibilizci:
Ntrium-hipoklorit, ntrium-hidroxid: nem szenzibilizl.
Csrasejt mutagenits:
Ntrium-hipoklorit, ntrium-hidroxid: nem minsl mutagnnek.
Rkkelt hats:
Ntrium-hipoklorit, ntrium-hidroxid: nem minsl rkkeltnek.
Reprodukcis toxicits:
Ntrium-hipoklorit: nincs osztlyozva.
Ntrium-hidroxid: a rendelkezsre ll adatok alapjn az osztlyozs kritriumai nem teljeslnek.
Egyetlen expozci utni clszervi toxicits (STOT): a rendelkezsre ll adatok alapjn az osztlyozs
kritriumai nem teljeslnek.
Ismtld expozci utni clszervi toxicits (STOT): a rendelkezsre ll adatok alapjn az osztlyozs
kritriumai nem teljeslnek.
Aspircis veszly: a rendelkezsre ll adatok alapjn az osztlyozs kritriumai nem teljeslnek.
A valszn expozcis tra vonatkoz informcik:
Lenyels: nagy mennyisgben nylkahrtyk, gyomor-blrendszer krosodst okozhatja.
Br: gsi srlst okoz.
Szem: slyos szemkrosodst okoz.
Belgzs: clszerv: lgzszerv, lgti irritcit okozhat.
12. SZAKASZ: KOLGIAI ADATOK
12.1. Toxicits: a keverkkel kolgiai vizsglatot nem vgeztek. A toxicits megtlse kizrlag az egyes
komponensekre vonatkoz adatok. A rendelkezsre ll adatok alapjn az osztlyozs kritriumai nem
teljeslnek.

Ntrium-hipoklorit*: nagyon mrgez a vzi lvilgra, mrgez a vzi lvilgra hosszan tart krosodst
okoz. Vzi, Akut 1:desvz: rvid tv toxicits: Daphnia magna (48 h) LC50= 0.141 mg aktv klr/l
Rvid tv toxicits halakra: desvzi halak LC50=0.06 mg/l, Tengeri halakra LC50=0.032 mg/l
Hossz tv toxicits halakra: Tengeri halakra NOEC=0.04 mg/l
Rvid tv toxicits vzi gerinctelen llatokra: desvz: Daphnia magna (48 h) EC50=0.141 mg/l,
Tengervz: Crassostrea virginica (48 h) EC50=0.026 mg/l
Rvid tv toxicits vzi gerinctelen llatokra: Tengeri gerinctelenek: NOEC=0.007 mg/l
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 7/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

M-faktor (Akut vzi toxicits): 10


Ntrium-hidroxid*:
Hal, LC50: 125 mg/l (Gambusia affinis, 96 h), 145 mg/l (Poecilia reticula, 24 h)
Daphnira s egy vzi gerinctelen szervezetekre, EC50: 76 mg/l (Daphnia magna, 24 h)
Baktrium, EC50: 22 mg/l (photobacterium phosphoreum, 15 min)
(* gyrti adatok)
12.2. Perzisztencia s lebonthatsg: nem perzisztens.
12.3. Bioakkumulcis kpessg: nem bioakkumulatv.
12.4. A talajban val mobilits: nincs adat, nem kszlt vizsglat.
12.5. A PBT- s a vPvB-rtkels eredmnyei: a keverk nem tartalmaz PBT, ill. vPvB anyagot.
12.6. Egyb kros hatsok: tmny formban nem szabad a kzmvek szennyvzcsatorniba, valamint a
termszetes felszni vizekbe s a talajvzbe juttatni. Vzi llnyekre gyakorolt kros hatsa a pH vltozs
fggvnye. Mieltt a szennyvzcsatornba juttatnnk tmnyen, semlegestsre van szksg.
13. SZAKASZ: RTALMATLANTSI SZEMPONTOK
A keverk maradkainak s hulladkainak kezelsre az eurpai s a magyarorszgi irnyelvekben foglaltak az
irnyadk.
13.1. Hulladkkezelsi mdszerek:
A keverk: nem tehet a szoksos hulladkhoz. A vegyi anyagoknl szoksos klnleges trols szksges.
Nem engedhet a szennyvzcsatornba.
A szennyezett csomagols: a szennyezett csomagolanyag teljes kirts s megfelel, vzzel trtn tisztts
utn jrahasznosthat. A nem tiszttott csomagolanyag ugyangy kezelend, mint a keverk maga.
Eurpai Hulladk Katalgus:
06 02 05 egyb lgok veszlyes hulladkok
07 06 Zsrok, kenanyagok, szappanok, mosszerek, ferttlentszerek s kozmetikumok
termelsbl, kiszerelsbl, forgalmazsbl s felhasznlsbl szrmaz hulladkok
07 06 01 Vizes mosfolyadkok, anyalgok - veszlyes hulladk
14. SZAKASZ: SZLLTSRA VONATKOZ INFORMCIK

A keverk a veszlyes ruk nemzetkzi szlltst szablyoz egyezmnyek szerint (ADR, RID, ADN,
IMDG, ICAO) veszlyes ru.
14.1. UN-szm: 1791
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel szlltsi megnevezs: HIPOKLORIT OLDAT
14.3. Szlltsi veszlyessgi osztly(ok): Osztly: 8, Osztlyozsi kd: C9,
Korltozott mennyisg: 5L
Veszlyt jell szm: 80, Veszlyessgi brcaszm: 8+Krny. v. a. (hal-fa), EmS: F-E, S-D
Szlltsi kategria/alagt-korltozsi kd: 3 (E), EmS: F-A, S-B
14.4. Csomagolsi csoport: III
14.5. Krnyezeti veszlyek:
ADR/RID elrsi szerint krnyezetre veszlyes: igen, hal s fa
Tengeri szennyez anyag az IMDG- kd szerint: igen.
14.6. A felhasznlt rint klnleges vintzkedsek: nincs.
14.7. A MARPOL-egyezmny II. mellklete s az IBC szablyzat szerinti mlesztett szllts: nincs
meghatrozva
15. SZAKASZ: SZABLYOZSSAL KAPCSOLATOS INFORMCIK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverkkel kapcsolatos biztonsgi, egszsggyi s krnyezetvdelmi
elrsok/jogszablyok:
Biocid rendelet: 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyttes rendelet s mdostsai
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 8/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

Munkavdelem: a 2007. vi LXXXII. trvnnyel, a 2004. vi XI. trvnnyel s az 1997. vi CII. trvnnyel
mdostott 1993. vi XCIII. trvny a munkavdelemrl.
Kmiai biztonsg: a 2005. CXXVII. s 2004. vi XXVI. trvnnyel mdostott 2000. vi XXV. trvny a
kmiai biztonsgrl; a 44/2000. (XII.27.) EM rendelet s mdostsai; a 25/2000. (IX.30.)
EMSzCsM egyttes rendelet s mdostsai.
Hulladk: a 2012. vi CLXXXV. trvny s ennek mdostsrl szl 2015. vi CCXXI. trvny a
hulladkrl; a 225/2015.(VIII.7.) Kormnyrendelet a veszlyes hulladkkal kapcsolatos
tevkenysgek vgzsnek feltteleirl; a 72/2013. (VII.27) VM rendelet a
hulladkjegyzkrl; 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolsrl s a csomagolsi
hulladkkal kapcsolatos hulladkgazdlkodsi tevkenysgekrl.
Tzvdelem: az 1996. vi XXXI. trvny s ennek 2015. vi 182. Magyar Kzlny szmban megjelent
mdostsa tz elleni vdekezsrl, a mszaki mentsrl s a tzoltsgrl; a 28/2011.
(IX.9.) BM s az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orszgos Tzvdelmi Szablyzatrl.
Vonatkoz kzssgi joganyagok:
REACH-rendelet: 1907/2006/EK s mdostsai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK,
830/2015/EU);
CLP-rendelet: 1272/2008/EK s mdostsai
Biocid joganyagok: 98/8/EC irnyelv s mdostsai; 528/2012/EU rendelet s 1062/2014/EU rendelet s
mdostsai
15.2. Kmiai biztonsgi rtkels: nem kszlt.
16. SZAKASZ: EGYB INFORMCIK
A fenti informcik jelen tudsunkon alapulnak s a termk szlltott llapotra vonatkoznak.
Csak a biztonsgi kvetelmnyek szempontjbl jellemzik a termket, s nem arra szolglnak, hogy annak
bizonyos tulajdonsgait garantljk, nem helyettestik a termkspecifikcit.
Az adatlap nem jelenti brmilyen jogi ktelezettsg vagy felelssg vllalst a brmilyen krlmnyek
kztt trtn hasznlatbl, illetve helytelen hasznlatbl add kvetkezmnyekrt.
Besorolsi folyamat:
A keverk osztlyozst a 1272/2008/EK rendelet 9. cikkben emltett informcirtkelsi mdszerek kzl
az (1) pont alapjn vgeztk - az I. mellklet 25. rszben szerepl feloszts kritriumai szerint-az
sszetevk adatainak felhasznlsval trtnik, ltalnos szmtsi mdszerrel, ill. a keverk meglv fizikai
s kmiai tulajdonsgai alapjn.
A biztonsgi adatlap 3. szakaszban szerepl H-mondatok:
H290 Fmekre korrozv hats lehet.
H314 Slyos gsi srlst s szemkrosodst okoz.
H335 Lgti irritcit okozhat.
H400 Nagyon mrgez a vzi lvilgra.
H411 Mrgez a vzi lvilgra, hossza tart krosodst okoz.
EUH031 Savval rintkezve mrgez gzok kpzdnek.
Veszlyessgi osztlyok rvidtsei: (a rvidtsek utni szmok az osztlyon belli kategrit jelentik, a
nagyobb szmok kisebb veszlyt jelentenek): STOT SE 3: Clszervi toxicits; Skin Corr 1A: Brmars, Met.
Corr.1: Fmekre mar hats; Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2.: Vzi krnyezetre veszlyes.
Adatlaptrtnet: verziszm: 2.0 kszlt 2007. mjus 16-n
verziszm: 3.0 kszlt 2009. mrcius 9-n
verziszm: 4.0 kszlt 2012. december 1-n, a 453/2010/EU, I.mellklet szerint
verziszm: 5.0 kszlt 2014. mjus 30-n, a 453/2010/EU, II.mellklet szerint

A biztonsgi adatlap megvltozott szakaszai az 5.2. verziban: 2, 3, 15, 16.


A biztonsgi adatlap megvltozott szakaszai az 5.3. verziban: 3, 7, 9, 16.
A biztonsgi adatlap megvltozott szakaszai az 5.4. verziban: minden szakasz a 830/2015/EU, II. mellklet
szerint.
A biztonsgi adatlap megvltozott szakaszai az 5.5. verziban: 2, 7, 11, 12.
MSDS Hypo 10x klros ferttlentszer
verziszm: 5.5 - HU 9/9
Kszlt: 2014. mjus 30.
Fellvizsglva: 2017. junius 1.

Munkavdelmi tancsads a keverk biztonsgos alkalmazsrl:


Htkznap: 9-14 rig: +36 1 401 45 47
A biztonsgi adatlap letlthet:
http://adatlapok.cleancenter.hu/biztonsagiadatlapok/ internetes oldalrl.