You are on page 1of 20

1.

oldal, sszesen: 20

BIZTONSGI ADATLAP
sszhangban van 453/2010 (EU) rendelettel s a mdostott 1907/2006 szm (EU)
rendelet (REACH) II. mellkletvel

FLRASZEPT ferttlent hats folykony WC-tisztt Klasszikus

1. SZAKASZ: Az anyag/keverk s a trsasg/vllalkozs azonostsa

1.1 Termkazonost

Termknv FLRASZEPT ferttlent hats folykony WC-tisztt


Klasszikus
Termk kd 8755449
Termk lers Higinikus toalett tisztt
Termk tpus gl
Egyb azonostsi lehetsgek Nem ll rendelkezsre.

1.2 Az anyag vagy keverk megfelel azonostott felhasznlsa, illetve ellenjavallt felhasznlsa

Megllaptott felhasznls
Ipari felhasznlsok: nmagukban vagy ksztmnyekben lv anyagok ipari ltestmnyekben val
felhasznlsa
Fogyaszti felhasznlsok: Magnhztartsok (lakossg, fogyasztk)
Foglalkozsszer felhasznlsok: Lakossgi felhasznls (kzigazgats, oktats, szrakoztats,
szolgltatsok, kzmvesek)

1.3 A biztonsgi adatlap szlltjnak adatai

Unilever Magyarorszg Kft.


1138 Budapest, Vci t 182. Magyarorszg

Ezrt a biztonsgi adatlaprt vevoinfo@unilever.hu


felels szemly e-mail cme

1.4 Srgssgi telefonszm

Nemzeti tancsad testlet/Mrgezsi Kzpont

Telefonszm 06 80 201 199

Szllt

Telefonszm 06 40 400 400

gyflfogadsi id Htkznap 8-17 rig

2. SZAKASZ: Veszlyessg szerinti besorols

2.1 Az anyag vagy keverk osztlyozsa


Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
2. oldal, sszesen: 20

Termk meghatrozs Keverk

Osztlyozs 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

Met. Corr. 1 H290


Skin Corr./Irrit. 1 H314
Eye Dam./Irrit. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 3 H412

Ez a termk a 1272/2008/EK rendelet s mdostsai szerint veszlyesnek minsl.

Ismeretlen toxicits Ismeretlen toxicits sszetev(ke)t tartalmaz keverk


alkotrszek szzalka: 0%
Ismeretlen kotoxicits A vzi krnyezetre ismeretlen veszly sszetev(ke)t
alkotrszek tartalmaz keverk szzalka: 0 %

Az 1999/45/EK Irnyelv (DPD) szerinti osztlyozs

A termket nem soroltk be veszlyesknt az 1999/45/EK Irnyelv s annak mdostsai szerint.


Besorols Xi, R38 R41
N, R50

Fizikai/kmiai veszlyek Nem alkalmazhat.


Emberi egszsgi veszlyek Nem alkalmazhat.
Krnyezeti veszlyek Nem alkalmazhat.

Lsd a 16. szakaszt a fent szerepl R-mondatok s H-lltsok teljes szvegrt.


Lsd a 11. fejezetet az egszsgre gyakorolt hatsok s tnetek tekintetben.

2.2 Cmkzsi elemek

Veszlyt jelz piktogramok

Figyelmeztets Veszly
Figyelmeztet mondatok Fmekre korrozv hats lehet.
Slyos gsi srlst s szemkrosodst okoz.
Nagyon mrgez a vzi lvilgra.
rtalmas a vzi lvilgra, hosszan tart krosodst okoz.

vintzkedsre vonatkoz mondatok

ltalnos P102 Gyermekektl elzrva tartand.


Megelzs P234 Az eredeti ednyben tartand.
P273 Kerlni kell az anyagnak a krnyezetbe val kijutst.
P280 Vdkeszty hasznlata ktelez.
P280 Szem-/arcvd hasznlata ktelez.
P280 Vdruha hasznlata ktelez.

Elhrt intzkeds P303 HA BRRE (vagy hajra) KERL:


P361 Az sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
3. oldal, sszesen: 20

P353 A brt le kell blteni vzzel/zuhanyozs.


P305 SZEMBE KERLS ESETN:
P351 vatos blts vzzel tbb percen keresztl.
P338 Adott esetben kontaktlencsk eltvoltsa, ha knnyen
megoldhat. Az blts folytatsa.
P312 Rosszullt esetn forduljon TOXIKOLGIAI
KZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391 A kimltt anyagot ssze kell gyjteni.

Trols Nem alkalmazhat.


Elhelyezs hulladkknt Az edny elhelyezse hulladkknt: kirlst kveten a helyi
hulladkkezelsi elrsoknak megfelelen.
Kockzati R mondatok Nem alkalmazhat.
Veszlyes alkotrszek TARTALMAZ:
Ntrium-hipokloritot, Cocamine oxide-ot, Ntrium-hidroxidot,
Cetrimonium Chloride-ot.
Kiegszt cmke elemek Figyelem! Tilos ms termkekkel egytt hasznlni. Veszlyes gzok
(klr) szabadulhatnak fel.
XVII. Mellklet - Egyes Nem alkalmazhat.
veszlyes anyagok,
ksztmnyek s rucikkek
gyrtsval, forgalomba
hozatalval s
felhasznlsval kapcsolatos
korltozsok

Klnleges csomagolsi kvetelmnyek


Gyermekek ltal nehezen Igen, alkalmazhat.
kinyithat zrral elltand
csomagoleszkzk

Tapintsi veszlyre Igen, alkalmazhat.


figyelmeztets

2.3 Egyb veszlyek


Az anyag az 1907/2006/ EK Nem alkalmazhat.
Rendelet XIII. mellklete
szerint megfelel a PBT
kritriumoknak

Az anyagok az 1907/2006/ EK Nem alkalmazhat.


Rendelet XIII. mellklete
szerint megfelelnek a vPvB
kritriumoknak

Egyb veszlyek, amelyek nem Nem ismert.


kvetkeznek a besorolsbl

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
4. oldal, sszesen: 20

3. SZAKASZ: sszettel vagy az sszetevkre vonatkoz adatok

Anyag/ksztmny : Keverk

Besorols Tpus
Termk, illetve
Azonostk % 67/548/EGK 1272/2008/EK Rendelet [CLP]
alkotelem neve
ntrium- RRN : 01-2119488154-34 1-5 C; R34 Aquatic Acute 1, H400 M: 10 [1]
EK:231-668-3 R31 Skin Corr./Irrit. 1B, H314
hipoklorit
CAS : 7681-52-9 N; R50 EUH031 -
Index:017-011-00-1
Ntrium- RRN : 01-2119457892-27 0.5-2 C; R35 Skin Corr./Irrit. 2, H315 0.5 - 2 % [1][2]
EK:215-185-5 Skin Corr./Irrit. 1B, H314 2 - 5 %
hidroxid
CAS : 1310-73-2 Skin Corr./Irrit. 1A, H314 5 - 100%
Index:011-002-00-6 Eye Dam./Irrit. 2, H319 0.5 - 2 %

CETRIMONIU RRN : 01- 0.1-1 Xn; R21/22 Skin Corr./Irrit. 1, H314 [1]
2119970558-23 N; R50 Aquatic Acute 1, H400
M
EK:203-928-6 C; R34 Xi; R41 M: 10
CHLORIDE CAS : 112-02-7 Acute Tox. 4, H302
Index: Eye Dam./Irrit. 1, H318
Acute Tox. 3, H311
Aquatic Chronic 1, H410

Tpus
[1] Anyag, amelyet egszsgi vagy krnyezeti veszllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egszsggyi hatrrtkkel
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Mellklete szerint megfelel a PBT kritriumoknak
[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Mellklete szerint megfelelnek a vPvB
kritriumoknak
[5] Azonos mrtk aggodalomra okot ad anyag

Lsd a 16. szakaszt a fent szerepl R-mondatok s H-lltsok teljes szvegrt. Nincsenek jelen olyan
tovbbi sszetevk, amelyek a beszllt jelenlegi tudsa szerint s az alkalmazhat koncentrcikban
az egszsgre vagy a krnyezetre veszlyesknt lennnek besorolva, gy nem szksges jelentsk
ebben a fejezetben.
A munkahelyi expozcis hatrrtkeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel. Adatvdelmi okokbl a 3.
fejezetben felsorolt sszetevk mennyisgei szzalkos hatrok kztt szerepelnek. Ezek az
rtkhatrok nem a formula sszettelnek lehetsges vltozsaira utalnak, egyszeren azt a clt
szolgljk, hogy ne kelljen megadnunk az sszetevk pontos mennyisgt, mivel ezt az informcit
kizrlagos tulajdonunknak tekintjk. A 2. s a 15. fejezetben szerepl veszlyessgi osztlyba sorols
a keverk pontos sszettelnek felel meg.
* * kivtel a REACH 2(7) cikke s V. mellklete szerint; Az ionos keverk minden kiindulsi anyaga
regisztrlt, ha szksges

4. SZAKASZ: Elsseglynyjtsi intzkedsek

4.1 Az elsseglynyjtsi intzkedsek ismertetse

Szembe juts Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikolgiai kzponthoz, vagy


orvoshoz. Azonnal mossa ki nagy mennyisg vzzel, idnknt
megemelve az als s a fels szemhjakat. Ellenrizze, hogy visel-e
kontaktlencst, ha igen, vegye ki. Folytassa az bltst legalbb 10

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
5. oldal, sszesen: 20

percig. A vegyi anyag ltal okozott gsi srlst azonnal orvossal


kell kezeltetni.
Bellegzs Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikolgiai kzponthoz, vagy
orvoshoz. Az rintett szemlyt friss levegre kell vinni s olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy knnyen tudjon llegezni.
Ha tartani lehet fst jelenlttl, a mentst vgznek megfelel
maszkot vagy izolcis lgzkszlket kell viselnie. Ha nincs lgzs,
ha a lgzs rendszertelen, vagy ha lgzsbnuls jelentkezik, kpzett
szemly biztostson mestersges llegeztetst vagy oxignt. Veszlyes
lehet a szjon t trtn lesztst vgz elsseglynyjt szemly
szmra. Amennyiben ntudatlan, helyezze stabil oldalfekvsbe s
azonnal forduljon orvoshoz. Biztostson szabad lgutakat. Laztsa
meg a szoros ruhzatot, pldul gallrt, nyakkendt, vet vagy
derkszjat.
Brrel rintkezs Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikolgiai kzponthoz, vagy
orvoshoz. bltse le a szennyezett brt b vzzel. Vegye le a
szennyezett ruht s cipt. Levtele eltt az elszennyezdtt ruhzatot
mossa le alaposan vzzel, vagy viseljen kesztyt. Folytassa az bltst
legalbb 10 percig. A vegyi anyag ltal okozott gsi srlst azonnal
orvossal kell kezelteni. Ismtelt hasznlat eltt mossa ki a ruhzatot.
jbli hasznlat eltt alaposan tiszttsa meg a cipket.
Lenyels Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikolgiai kzponthoz, vagy
orvoshoz. bltse ki vzzel a szjat. Vegye ki a mfogsort,
amennyiben van. Az rintett szemlyt friss levegre kell vinni s
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy knnyen tudjon
llegezni. Ha az anyagot lenyeltk s az expozcinak kitett szemly
eszmletnl van, adjon neki kevs vizet inni. Hagyja abba, ha az
expozcinak kitett szemlynek hnyingere lenne, mert a hnys
veszlyes lehet. Orvosi utasts nlkl ne hnytasson. Hnys esetn a
fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hnyadk ne kerljn a tdbe. A
vegyi anyag ltal okozott gsi srlst azonnal orvossal kell
kezeltetni. Eszmletlen szemlynek soha ne adjon semmit szjon t.
Amennyiben ntudatlan, helyezze stabil oldalfekvsbe s azonnal
forduljon orvoshoz. Biztostson szabad lgutakat. Laztsa meg a
szoros ruhzatot, pldul gallrt, nyakkendt, vet vagy derkszjat.
Elseglynyjtk Olyan tevkenysg nem vgezhet, amely szemlyi kockzattal jr,
vdelme vagy amelynek vgzsre a dolgoz megfelel kpzst nem kapott.
Ha tartani lehet fst jelenlttl, a mentst vgznek megfelel
maszkot vagy izolcis lgzkszlket kell viselnie. Veszlyes lehet
a szjon t trtn lesztst vgz elsseglynyjt szemly szmra.
Levtele eltt az elszennyezdtt ruhzatot mossa le alaposan vzzel,
vagy viseljen kesztyt.

4.2 A legfontosabb - akut s ksleltetett - tnetek s hatsok

Lehetsges akut egszsgi hatsok

Szembe juts Slyos szemkrosodst okoz.


Bellegzs Gzt, gzt vagy port bocsthat ki, amely nagyon irritl vagy mar
hats a lgutakra.
Brrel rintkezs Slyos gsi srlst okoz.
Lenyels A szj, a torok s a gyomor gsi srlst okozhatja.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
6. oldal, sszesen: 20

Tlzott behats jelei/tnetei

Szembe juts A tnetek kztt a kvetkezk fordulhatnak el:


fjdalom
knnyezs
pirossg
Bellegzs Nincs specifikus adat.
Brrel rintkezs A tnetek kztt a kvetkezk fordulhatnak el:
fjdalom vagy irritci
pirossg
hlyagosods kvetkezhet be
Lenyels A tnetek kztt a kvetkezk fordulhatnak el:
gyomorfjdalmak

4.3 A szksges azonnali orvosi ellts s klnleges ellts jelzse

Megjegyzsek orvos szmra Kezelje tnetileg. Lpjen kapcsolatba mrgezses eseteket kezel
szakorvossal, ha nagy mennyisget nyeltek le, vagy llegeztek be.
Specilis kezelsek Nincs specilis kezels.

5. SZAKASZ: Tzvdelmi intzkedsek

5.1 Oltanyag

Megfelel oltanyag
Hasznljon a krnyez tz oltsra is alkalmas tzoltanyagot.

Alkalmatlan oltanyag
Nem ismert.

5.2 Az anyagbl vagy a keverkbl szrmaz klnleges veszlyek

Az anyagbl vagy keverkbl szrmaz veszlyek


Tz vagy melegts hatsra nyomsnvekeds kvetkezik be s a troledny sztrepedhet. Ez az
anyag nagyon mrgez a vzi letre, hosszan fennmarad hatsokkal. Az anyaggal szennyezett
tzoltvizet vissza kell tartani s meg kell akadlyozni, hogy brmifle vzfolysba, csatornba vagy
csapadkvz elvezetbe jusson.

Veszlyes bomlstermkek
A bomlstermkek kztt a kvetkez anyagok lehetnek:
fm-oxid/oxidok

5.3 Tzoltknak szl javaslat

Specilis vdelmi intzkedsek a tzoltk szmra


Ha tz van, azonnal izollja a helysznt, elszlltva a baleset helysznrl az sszes szemlyt. Olyan
tevkenysg nem vgezhet, amely szemlyi kockzattal jr, vagy amelynek vgzsre a dolgoz
megfelel kpzst nem kapott.

Specilis tzolt vdfelszerels


A tzoltknak megfelel vdfelszerelst s izolcis lgzkszlket (SCBA) kell viselni. Ez
utbbinak teljesen el kell fednie az arcot s tlnyomsos zemmdban kell hasznlni. Az EN 469
Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
7. oldal, sszesen: 20

eurpai standardnak megfelel tzoltruhzat (belertve a vdsisakot, vdbakancsot s kesztyt) a


vegyi baleseteknl alapszint vdelmet biztost.

Tovbbi informcik
Nem ll rendelkezsre.

6. SZAKASZ: Intzkedsek vletlenszer expozcinl

6.1 Szemlyi vintzkedsek, egyni vdeszkzk s vszhelyzeti eljrsok

Nem srgssgi ellt szemlyzet esetben


Olyan tevkenysg nem vgezhet, amely szemlyi kockzattal jr, vagy amelynek vgzsre a
dolgoz megfelel kpzst nem kapott. rtse ki a krnyez terleteket. Ne engedje belpni a
felesleges s vdruht nem visel szemlyeket. Ne rintse meg a kimltt anyagot, s ne lpjen bele.
Ne llegezze be a prt vagy a kdt. Biztostson megfelel szellztetst. Amennyiben a szellzs nem
megfelel, viseljen megfelel lgzsvd eszkzt. Megfelel egyni vdfelszerelst kell viselni.

A srgssgi elltk esetben


Amennyiben a kimls kezelsre klnleges ruhzat szksges, vegye figyelembe az informcikat 8.
szakaszban feltntetett alkalmas s nem alkalmas anyagokrl. Tekintse t "A srgssgi elltst nyjt
szemlyzettl eltr szemlyzet rszre" vonatkoz informcikat is.

6.2 Krnyezetvdelmi vintzkedsek

Kerlje a kimltt anyag sztoszlst s tovbbterjedst, s rintkezst a talajjal, vzfolysokkal,


lefolykkal s csatornkkal. Tjkoztassa az illetkes hatsgot, amennyiben a termk
krnyezetszennyezst okozott (csatornk, vzfolysok, talaj vagy leveg). Vzszennyez anyag. Nagy
mennyisgben kijutva rtalmas lehet a krnyezetre. A kimltt anyagot ssze kell gyjteni.

6.3 A terleti elhatrols s a szennyezsmentests mdszerei s anyagai

Kismrtk kifrccsens
lltsa el a szivrgst, ha veszly nlkl teheti. Vigye el a trolednyeket a kiloccsans terletrl.
Hgtsa fel vzzel s trlje fel, ha vzoldhat. Msik lehetsgknt, vagy ha nem vzoldhat, itassa fel
inert szraz anyaggal s helyezze megfelel hulladktrol ednybe. Engedllyel rendelkez
vllalkozval vgeztesse el az rtalmatlantst.

Nagymrtk kifrccsens
lltsa el a szivrgst, ha veszly nlkl teheti. Vigye el a trolednyeket a kiloccsans terletrl. A
kimltt anyagot fel kell itatni a krlvev anyagok krosodsnak megelzse rdekben. A kimltt
anyagot szllel szemben kzeltse meg. Akadlyozza meg az anyag csatornba, vzfolysba, pincbe
vagy zrt helyre jutst. Mossa bele a kimlseket a szennyvzkezelbe vagy jrjon el az albbiak
szerint. A kimltt anyag elfolyst gtolja meg, s nem ghet felitat anyaggal, pldul homokkal,
flddel, vermikulittal vagy kovaflddel itassa fel, majd a helyi rendelkezsek szerinti
rtalmatlantshoz helyezze gyjtednybe. Engedllyel rendelkez vllalkozval vgeztesse el az
rtalmatlantst. A szennyezett felitat anyag ugyanolyan veszlyt jelenthet mint a kimltt termk.

6.4 Hivatkozs ms szakaszokra


Lsd az 1. szakaszt a srgssgi kapcsolatra vonatkoz informcikrt.
Lsd a 8. szakaszt a megfelel egyni vdfelszerelsre vonatkoz informcikrt.
Lsd a 13. szakaszt a tovbbi hulladkkezelsi informcikrt.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
8. oldal, sszesen: 20

7. SZAKASZ: Kezels s trols

Az ebben a szakaszban kzlt informcik ltalnos tancsokat s tmutatsokat tartalmaznak. Az 1.


szakasz Azonostott Felhasznlsok listjt kell figyelembe venni brmely rendelkezsre ll, az
expozcis forgatknyvben megadott felhasznls-specifikus informcihoz.

7.1 A biztonsgos kezelsre irnyul vintzkedsek

vintzkedsek
Vegyen fel megfelel egyni vdeszkzket (lsd 8. fejezet). Ne kerljn az anyag szembe, brre
vagy ruhzatra. Ne llegezze be a prt vagy a kdt. Ne nyelje le. Kerlni kell az anyagnak a
krnyezetbe val kijutst. Amennyiben norml felhasznls mellett az anyag lgzsi veszlyt jelent,
csak megfelel szellztets mellett hasznlja, vagy viseljen megfelel lgzkszlket. Trolja az
eredeti trolednyben, vagy kompatibilis anyagbl kszlt jvhagyott alternatv trolednyben,
szorosan lezrva, amikor nem hasznljk. Savaktl tvol tartand. Az res trolednyek termk
maradvnyt tartalmazhatnak s veszlyesek lehetnek. Ne hasznlja jra a trolednyt. A kimltt
anyagot fel kell itatni a krlvev anyagok krosodsnak megelzse rdekben.

Javaslatok az ltalnos foglalkozsi higinira vonatkozan


Tilos az tkezs, ivs s a dohnyzs azokon a helyeken, ahol az anyag kezelse, trolsa s
feldolgozsa trtnik. Evs, ivs s dohnyzs eltt a dolgozknak kezet s arcot kell mosniuk. Az
tkezsre kijellt terletre trtn belps eltt le kell venni a szennyezett ruhzatot s
vdfelszerelst. Lsd a 8. szakaszt a tovbbi informcikrt a higins intzkedsekrl.

7.2 A biztonsgos trols felttelei, az esetleges sszefrhetetlensggel egytt


Trolja a helyi elrsoknak megfelelen! Trolja az eredeti trolednyben kzvetlen napststl
vdve szraz, hvs s jl szellztetett helyen, tvol sszefrhetetlen anyagoktl (lsd. 10. fejezet),
teltl s italtl. A trolednyt a felhasznlsig tartsa lgmentesen lezrva. A mr kinyitott
trolednyeket gondosan jra le kell zrni s nylsval felfel lltott helyzetben kell tartani a
szivrgs megakadlyozsa rdekben. Ne trolja cmkzs nlkli trolednyben. A
krnyezetszennyezs elkerlsre megfelel ednyzetet kell hasznlni.

Seveso II irnyelv Jelentend kszbrtkek

Veszly szempontok
Kategria Bejelentsi s MAPP Biztonsgi jelentsi
kszbrtk kszbrtk
E1: A vzi krnyezetre veszlyes akut 1 vagy 100t 200t
krnikus 1
C9i: Nagyon toxikus a krnyezetre 100t 200t

7.3 Meghatrozott vgfelhasznls (vgfelhasznlsok)


Javaslatok
Nem ll rendelkezsre

Az ipari szektorra vonatkoz specilis megoldsok


Nem ll rendelkezsre

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
9. oldal, sszesen: 20

8. SZAKASZ: Az expozci ellenrzse/egyni vdelem

Az 1. szakasz Azonostott Felhasznlsok listjt kell figyelembe venni brmely rendelkezsre ll, az
expozcis forgatknyvben megadott felhasznls-specifikus informcihoz.

8.1 Ellenrzsi paramterek


Munkahelyi expozcis hatrrtkek

Termk, illetve alkotelem neve Expozcis hatrrtkek

Ntrium-hidroxid Magyarorszg: 25/2000. (IX. 30.) EM-SZCSM


EGYTTES RENDELET A MUNKAHELYEK
KMIAI BIZTONSGRL(2008-01-05) Notes:
HELYILEG IRRITL ANYAGOK mar hats anyag
(felmarja a brt, nylkahrtyt, szemet vagy mindhrmat);
Tbla 1.1 Idvel slyozott tlag (TWA) 2 mg/m3
Magyarorszg: 25/2000. (IX. 30.) EM-SZCSM
EGYTTES RENDELET A MUNKAHELYEK
KMIAI BIZTONSGRL(2011-12-27) Notes:
HELYILEG IRRITL ANYAGOK mar hats anyag
(felmarja a brt, nylkahrtyt, szemet vagy mindhrmat);
Tbla 1.1
CSCS 2 mg/m3

Javasolt megfigyelsi eljrsok


Amennyiben ez a termk expozcis hatrrtkkel rendelkez sszetevket tartalmaz, szemlyi,
munkahelyi lgtri vagy biolgiai monitorozsra lehet szksg, hogy meghatrozzuk a szellztets
vagy egyb szablyoz intzkedsek hatkonysgt, s/vagy lgzsvd eszkzk alkalmazsnak
szksgessgt. Hivatkozni kell a monitorozsi szabvnyokra, gymint a kvetkezk: EN 689 Eurpai
Szabvny (Munkahelyi krnyezet - tmutat a vegyi anyagok bellegzssel trtn expozcijnak
rtkelshez a hatrrtkekkel s mrsi stratgikkal val sszehasonltshoz) EN1402 Eurpai
Szabvny (Munkahelyi krnyezet - tmutat a vegyi s biolgiai anyagok expozcijt rtkel
eljrsok alkalmazshoz s felhasznlshoz) EN 482 Eurpai Szabvny (Munkahelyi krnyezet -
Vegyi anyagok mrsi eljrsainak vghezvitelre vonatkoz ltalnos kvetelmnyek) A veszlyes
anyagok meghatrozsi mdszereire vonatkoz nemzeti tmutat dokumentumokra val hivatkozs
szintn szksges.

DNEL/DMEL sszefoglal
Nem ll rendelkezsre.

PNEC sszefoglal
Nem ll rendelkezsre.

8.2 Az expozci ellenrzse


Megfelel mszaki ellenrzsek
Amennyiben felhasznls kzben por, fst, gz, gz vagy kd keletkezik, hasznljon technolgiai
vdburt, helyi elszvst, vagy egyb mszaki szablyoz berendezst annak rdekben, hogy a
munkavgzk lebeg szennyezanyagoknak val kitettsge brmely ajnlott vagy a trvnyes
hatrrtk alatt maradjon.

Egyni vdelmi intzkedsek

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
10. oldal, sszesen: 20

Higins intzkedsek
Alaposan mossa meg a kezt, alkarjt s arct vegyszerek kezelse utn, illetve evs, dohnyzs,
vchasznlat eltt, s vgl a munkaid befejeztvel. Megfelel technikt kell alkalmazni az
esetlegesen elszennyezdtt ruhzat eltvoltsra. Ismtelt hasznlat eltt mossa ki az elszennyezdtt
ruhzatot. Gondoskodjon arrl, hogy a munkahely kzelben szemmos llomsok s vszzuhany
legyenek.

Szem/arc vdelem
Ha a kockzatrtkels szerint szksges, a vonatkoz szabvnynak megfelel vdszemveget kell
viselni, hogy elkerlhessk a kifrccsen folyadkkal, kddel, gzokkal s porokkal szembeni
expozcit. Ha fennll az rintkezs lehetsge, a kvetkez vdfelszerelst kell viselni (hacsak az
rtkels azt nem jelzi, hogy magasabb fok vdelemre van szksg): vegyszerll vdszemveg
s/vagy vdlarc. Ha bellegzs veszlye fennll, teljes larcos lgzsvd lehet szksges helyette.

Brvdelem

Kzvdelem
Ha a kockzatrtkels szerint szksges, a vonatkoz szabvnynak megfelel, vegyszereknek
ellenll, nem tereszt kesztyt kell viselni a vegyszerek kezelse sorn mindenkor. A kesztygyrt
ltal meghatrozott paramterek figyelembevtelvel, a hasznlat sorn ellenrizze, hogy keszty mg
tartja a vdhatst. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyanyag ttrsi ideje klnbz lehet a
klnbz gyrtk kesztyi esetben. Tbb anyagbl ll keverkek esetben a keszty a vdelmi
kpessgnek megrzsi ideje nem becslhet meg pontosan.

Test vdelem
A test vdelmre szolgl egyni vdeszkzket az elvgzend feladat s a vele jr kockzatok
fggvnyben kell kivlasztani, s a termk kezelse eltt ezeket szakemberrel kell jvhagyatni.

Egyb brvdelem
Ki kell vlasztani a megfelel lbbelit s a br vdelmre valamilyen tovbbi intzkedst az elltand
feladat s az azzal jr kockzat alapjn, s ezt egy szakrtnek jv kell hagynia e termk kezelsnek
megkezdse eltt.

Lgzsvdelem
Ha a kockzatrtkels szerint szksges, hasznljon a vonatkoz szabvnynak megfelel, szablyosan
illesztett, levegszrs vagy frisslevegs lgzkszlket. A lgzsvdt az ismert vagy vrhat
expozcis szint, a termk veszlyessge s a lgzsvd biztonsgos zemelsi hatrrtkei alapjn
kell kivlasztani.

A krnyezeti expozci ellenrzse


A szellztetsbl vagy a munkafolyamatok berendezseibl ered emisszit ellenrizni kell annak
biztostsa rdekben, hogy megfeleljen a krnyezetvdelmi elrsoknak. Egyes esetekben
fstelnyeletk, szrk vagy a gyrtberendezsek mszaki mdostsai lehetnek szksgesek ahhoz,
hogy az emisszi az elfogadhat szintre cskkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai s kmiai tulajdonsgok

9.1 Az alapvet fizikai s kmiai tulajdonsgokra vonatkoz informci


Megjelens
Forma Folyadk
Szn srga
Szag Illatostott
Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
11. oldal, sszesen: 20

Szagkszbrtk Nem ll rendelkezsre


pH >13
Olvadspont/fagyspont Nem ll rendelkezsre
Kezdeti forrspont s forrsponttartomny Nem ll rendelkezsre
Lobbanspont Nem gylkony
Prolgsi sebessg Nem ll rendelkezsre
Gylkonysg (szilrd vagy gznem anyag) Nem ll rendelkezsre
Srsg 1.077 g/cm3
Gzsrsg Nem ll rendelkezsre
Vzoldhatsg szobahmlrskleten (g/l) Nem ll rendelkezsre
Fels/als gyulladsi hatr vagy robbansi hatrok Als: nem ll rendelkezsre
Fels: nem ll rendelkezsre
Gznyoms Nem ll rendelkezsre
Gzsrsg Nem ll rendelkezsre
Relatv srsg Nem ll rendelkezsre
Oldhatsg(ok) Nem ll rendelkezsre
Oktanol/vz megoszlsi hnyads Nem ll rendelkezsre
ngyulladsi hmrsklet Nem ll rendelkezsre
Viszkozits Dinamikai: 430.000 mPa.s
Kinematikai: nem ll rendelkezsre
Robbansi tulajdonsgok Nem ll rendelkezsre
Oxidl tulajdonsgok Nem ll rendelkezsre

9.2 Egyb informci


SADT Nem ll rendelkezsre
Aeroszol termk
Aeroszol tpusa Nem ll rendelkezsre
gsh Nem ll rendelkezsre

10. SZAKASZ: Stabilits s reakcikszsg

10.1 Reakcikszsg Ennek a termknek vagy alkotrszeinek reakcikpessgre


vonatkozan nem ll rendelkezsre specilis vizsglati adat.
10.2 Kmiai stabilits A termk stabil.
10.3 A veszlyes reakcik Norml trolsi s felhasznlsi krlmnyek kztt veszlyes
lehetsge reakcik nem fordulnak el.
10.4 Kerlend krlmnyek Nincs specifikus adat.
10.5 Nem sszefrhet anyagok Reaktv vagy sszefrhetetlen a kvetkez anyagokkal:
savak
fmek
10.6 Veszlyes bomlstermkek Norml trolsi s felhasznlsi krlmnyek kztt veszlyes
bomlstermkek nem keletkezhetnek.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
12. oldal, sszesen: 20

11. SZAKASZ: Toxikolgiai adatok

11.1 A toxikolgiai hatsokra vonatkoz informci

Akut toxicits;

Termk, illetve Eredmny Faj Adag Kitettsg


alkotelem neve
ntrium-hipoklorit
LD50 (lenyels) Patkny - Hm 1,100 mg/kg -
Orlis
Ntrium-hidroxid
CETRIMONIUM CHLORIDE
LD50 (lenyels) Patkny - Ni 450 mg/kg -
Orlis

Kvetkeztets / sszefoglal Az emberre s az llatokra nzve csak rendkvl kis


mrtkben mrgez.

Heveny toxicits becslse

tvonal ATE rtk


Orlis 8,200 milligram per kilogram

Irritci/Korrzi

Termk, illetve Eredmny Faj Pontszm Kitettsg Megfigyels


alkotelem
neve
ntrium-hipoklorit Szem Nyl -
Enyhn irritl
Szem - Nyl -
Mrskelten
irritl anyag
Ntrium-hidroxid Br - Enyhn Humn 24h -
irritl
Br - Slyosan Nyl 24h -
irritl anyag
Szem Nyl -
Enyhn irritl
Szem - Majom 24h -
Slyosan
irritl anyag
Szem - Nyl -
Slyosan
irritl anyag
Szem - Nyl 24h -
Slyosan
irritl anyag

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
13. oldal, sszesen: 20

Szem - Nyl 24h -


Slyosan
irritl anyag
Szem - Nyl 0,008 h -
Slyosan
irritl anyag

Kvetkeztets / sszefoglal
Br : Slyos gsi srlst s szemkrosodst okoz.
Szem : Slyos szemkrosodst okoz.
Lgzsi : A keverken nem vgeztek szenzibilizcis vizsglatokat.
A 3. fejezetben lv sszettel alapjn a keverk nem okoz
szenzibilizcit belgzs tjn

rzkenny tevs

Kvetkeztets / sszefoglal
Br : A keverken nem vgeztek szenzibilizcis vizsglatokat.
A 3. fejezetben lv sszettel alapjn a keverk
valsznleg nem okoz szenzibilizcit brrel rintkezve.
Lgzsi : Kismrtkben szenzibilizl hatsnak tekinthet belgzs
tjn. Olyan anyagot tartalmaz, mely okozhat
szenzibilizcit belgzs tjn, de az osztlyba sorolsi
kszb alatti mennyisgben
Mutagenits

Kvetkeztets / sszefoglal : Nem alkalmazhat.

Rkkelt hats

Kvetkeztets / sszefoglal : Nincs tovbbi megjegyzs.

Reprodukcis toxicits

Kvetkeztets / sszefoglal : Nem alkalmazhat.

Teratogn hats

Kvetkeztets / sszefoglal : Nem alkalmazhat.

Egyetlen expozci utni clszervi toxicits (STOT)


Nem ll rendelkezsre.

Ismtld expozci utni clszervi toxicits (STOT)


Nem ll rendelkezsre.

Aspircis veszly
Nem ll rendelkezsre.

A valszn expozcis tra vonatkoz informci


Nem ll rendelkezsre.

Lehetsges akut egszsgi hatsok


Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
14. oldal, sszesen: 20

Szembe juts : Slyos szemirritcit okoz.


Bellegzs : Gzt, gzt vagy port bocsthat ki, amely nagyon irritl
vagy mar hats a lgutakra.
Brrel rintkezs : Slyos gsi srlst okoz.
Lenyels : A szj, a torok s a gyomor gsi srlst okozhatja.

A fizikai, kmiai s toxikolgiai jellegzetessgekkel kapcsolatos tnetek


Szembe juts : A tnetek kztt a kvetkezk fordulhatnak el:
fjdalom
knnyezs
pirossg
Bellegzs : Nincs specifikus adat.
Brrel rintkezs : A tnetek kztt a kvetkezk fordulhatnak el:
fjdalom vagy irritci
pirossg
hlyagosods kvetkezhet be
Lenyels : A tnetek kztt a kvetkezk fordulhatnak el:
gyomorfjdalmak

A rvid s hossz tv expozcibl szrmaz ksleltetett s azonnali hatsok, valamint krnikus


hatsok

Rvid ideig tart expozci


Lehetsges azonnali hatsok : Nem ll rendelkezsre.
Lehetsges ksleltetett hatsok : Nem ll rendelkezsre.

Hosszantart expozci
Lehetsges azonnali hatsok : Nem ll rendelkezsre.
Lehetsges ksleltetett hatsok : Nem ll rendelkezsre.

Lehetsges krnikus egszsgi hatsok

Kvetkeztets / sszefoglal : Az emberre s az llatokra nzve csak rendkvl kis


mrtkben mrgez.

ltalnos : Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.


Rkkelt hats : Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.
Mutagenits : Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.
Teratogn hats : Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.
Fejldsi hatsok : Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.
Termkenysgi hatsok : Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: kolgiai informcik

12.1 Toxicits

Termk, illetve Eredmny Faj Kitettsg


alkotelem neve
ntrium-hipoklorit
Akut LC50 32 g/l Friss Vzi 48h
vz gerinctelenek.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
15. oldal, sszesen: 20

Water flea
Akut LC50 55 g/l Friss Vzi 48h
vz gerinctelenek.
Water flea
Akut EC50 1.57 mg/l Vzi 48h
Friss vz gerinctelenek.
Water flea
Akut EC50 0.04 mg/l Vzi 48h
Friss vz gerinctelenek.
Water flea
Akut EC50 0.17 mg/l Vzi 48h
Friss vz gerinctelenek.
Water flea
Ntrium-hidroxid
Akut LC50 196 mg/l Hal - Guppy 96h
Tengervz

Akut LC50 125 mg/l Hal - Western 96h


Friss vz mosquitofish

Akut EC50 40.38 mg/l Vzi 2d


Friss vz gerinctelenek.
Water flea
Akut EC50 40.38 mg/l Vzi 2d
Friss vz gerinctelenek.
Water flea
Krnikus NOEC 56 mg/l Hal - Guppy 4d
Tengervz

CETRIMONIUM CHLORIDE
Akut LC50 0.19 mg/l Hal - Hal 96h

Akut LC50 10 g/l Friss Vzi 48h


vz gerinctelenek.
Water flea

Megjegyzsek: - Akut - A vzi llnyekre nagyon mrgeznek tekinthet, a ntrium


Vzi gerinctelenek.: hipoklorit kotoxicitsi adatai alapjn.

Kvetkeztets / sszefoglal : A vzi llnyekre nagyon mrgeznek tekinthet, a


ntrium hipoklorit kotoxicitsi adatai alapjn.

12.2 Perzisztencia s lebonthatsg

Kvetkeztets / sszefoglal : A felhasznlt felletaktv anyagok biolgiailag knnyen


lebonthatak. A keverkben tallhat felletaktv
anyag(ok) megfelel(nek) az Eurpai Parlament s a Tancs
mos- s tiszttszerekrl szl 648/2004/EK rendeletben
lefektetett biolgiai lebomlsi kritriumoknak. Az ezt
altmaszt adatok mindenkor a Tagllamok illetkes
szerveinek a rendelkezsre llnak, s kzvetlen krskre
vagy a tiszttszer gyrt krsre megtekinthetk.
Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
16. oldal, sszesen: 20

Termk, illetve Felezsi id vzben Fotolzis Biolgiai


alkotelem neve lebonthatsg
ntrium-hipoklorit Biolgiailag knnyen
lebomlik

12.3 Bioakkumulcis kpessg

Termk, illetve LogPow BKF Potencil


alkotelem neve
CETRIMONIUM 3.23 - nagy/magas
CHLORIDE

12.4 A talajban val mobilits

Talaj/vz megoszlsi hnyados : Nem ll rendelkezsre.


(KOC)
Mobilits : A keverk vzben jl oldhat

12.5 A PBT- s a vPvB-rtkels eredmnyei

PBT : Nem ll rendelkezsre.


vPvB : Nem ll rendelkezsre.

12.6. Egyb kros hatsok


Jelents hatsok vagy kritikus veszlyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: rtalmatlantsi szempontok

Az ebben a szakaszban kzlt informcik ltalnos tancsokat s tmutatsokat tartalmaznak. Az 1.


szakasz Azonostott Felhasznlsok listjt kell figyelembe venni brmely rendelkezsre ll, az
expozcis forgatknyvben megadott felhasznls-specifikus informcihoz.

13.1 Hulladkkezelsi mdszerek

Termk

Hulladkelhelyezsi mdszerek : A hulladk keletkezst el kell kerlni vagy minimlisra


kell cskkenteni, ahol csak lehetsges. A termk, illetve
oldatainak s esetleges mellktermkeinek
rtalmatlantsnl be kell tartani a hatlyos
krnyezetvdelmi s hulladk-rtalmatlantsi
jogszablyokat, valamint a helyi hatsgi
kvetelmnyeket. A megmaradt s jra nem hasznosthat
termkek rtalmatlantst engedllyel rendelkez
vllalkozval vgeztesse el. A hulladkot nem szabad
kezeletlenl csatornba engedni, kivve hogyha teljesen
meg nem felel valamennyi illetkes hatsg
kvetelmnyeinek.
Veszlyes hulladk : A termk besorolsa felteheten eleget tesz a veszlyes
hulladkokra vonatkoz kritriumoknak.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
17. oldal, sszesen: 20

Csomagols

Hulladkelhelyezsi mdszerek : A hulladk keletkezst el kell kerlni vagy minimlisra


kell cskkenteni, ahol csak lehetsges. A csomagolanyag-
hulladk jra feldolgozand. Az gets vagy
hulladklerak csak akkor jhet szmtsba, ha az
jrafeldolgozs nem lehetsges.
Klnleges vintzkedsek : Az anyagot s az ednyzett megfelel mdon
rtalmatlantani kell. Az res tartlyok vagy bels
hengerfalak visszatarthatnak nmi termk maradkot.
Kerlje a kimltt anyag sztoszlst s tovbbterjedst,
s rintkezst a talajjal, vzfolysokkal, lefolykkal s
csatornkkal.

14. SZAKASZ: Szlltsra vonatkoz informcik

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 UN-szm UN1760 UN1760 UN1760 UN1760


14.2 Az ENSZ MAR MAR MAR MAR
szerinti FOLYADK, FOLYADK, FOLYADK, FOLYADK,
megfelel M.N.N. M.N.N. M.N.N. M.N.N.
szlltsi
megnevezs
14.3 Szlltsi
veszlyessgi
osztly(ok)
8. osztly: Mar 8. osztly: Mar 8. osztly: Mar 8. osztly: Mar
anyag (-) anyag (-) anyag (-) anyag (-)
14.4 III III III III
Csomagolsi
csoport
14.5 Krnyezeti Igen Igen Igen Nem
veszlyek
Tovbbi Alagt kd: (E)
informcik

14.6 A felhasznlt rint : Szllts a felhasznl telephelyn bell: mindig zrt


klnleges vintzkedsek tartlyban trtnjk, amely ll helyzetben van s
biztonsgos. A szlltst vgz szemlyzet legyen
tisztban a teendkkel baleset vagy kimls esetn.

14.7 A MARPOL 73/78 II. mellklete s az IBC kdex szerinti mlesztett szllts

Nem ll rendelkezsre.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
18. oldal, sszesen: 20

15. SZAKASZ: Szablyozssal kapcsolatos informcik

15.1 Az adott anyaggal vagy keverkkel kapcsolatos biztonsgi, egszsggyi s krnyezetvdelmi


elrsok/jogszablyok

Az Eurpai Parlament s a Tancs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Mellklet - Az engedlykteles anyagok listja


XIV. Mellklet: Egyik alkotelem sincs jegyzkbe vve.
Klns aggodalomra okot ad anyagok: Egyik alkotelem sincs jegyzkbe vve.

Egyb EU elrsok

Eurpai jegyzk : Minden alkotelem jegyzkbe vett vagy kivtelezett.


Integrlt szennyezds- : Nem besorolt.
megelzs s cskkents (IPPC)
Leveg
Integrlt szennyezds- : Nem besorolt.
megelzs s cskkents (IPPC)
Vz
Aeroszoladagol : Nem alkalmazhat.

Veszly szempontok

Kategria
E1: A vzi krnyezetre veszlyes akut 1 vagy krnikus 1
C9i: Nagyon toxikus a krnyezetre

Nemzeti elrsok

XXV./2000. tv. a kmiai biztonsgrl valamint mdostsai (XXVI./2004.) s vonatkoz rendeletei:


44/2000 (XII. 27) EM rendelet a veszlyes anyagokkal s a veszlyes ksztmnyekkel kapcsolatos
egyes eljrsok, illetve tevkenysgek rszletes szablyairl s mdostsai (33/2004 (IV. 26)
ESZCSM rendelet)
XCIII./1993. tv. a munkavdelemrl s mdostsai
98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet a veszlyes hulladkkal kapcsolatos tevkenysgek vgzsnek
feltteleirl
16/2001 (VII. 18) KM rendelet a hulladkok jegyzkrl
25/2000. (IX. 30) EM ESZCSM egyttes rendelet a munkahelyek kmiai biztonsgrl
203/2001 (X. 26) Korm. rendelet; 204/2001 (X. 26) Korm. rendelet a felszni vizek minsge
vdelmnek egyes szablyairl.

Megjegyzs Nincs tovbbi megjegyzs.

Nemzetkzi rendelkezsek

Vegyifegyver-tilalmi : Nem besorolt.


Egyezmny, az I. jegyzkben
szerepl vegyszerek
Vegyifegyver-tilalmi : Nem besorolt.
Egyezmny, az II. jegyzkben
szerepl vegyszerek

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
19. oldal, sszesen: 20

Vegyifegyver-tilalmi : Nem besorolt.


Egyezmny, az III. jegyzkben
szerepl vegyszerek

15.2 Kmiai biztonsgi Ez a termk olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknl mg


rtkels szksges a Kmiai Biztonsgi rtkels.

16. SZAKASZ: Egyb informcik

Rvidtsek s betszavak ATE = akut toxicits becslse


AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la
Dtergence et des Produits dEntretien, a mos- s
tiszttszergyrtk eurpai szervezete s az eurpai vegyipart
kpvisel szervezet
CLP = Az Eurpai Parlament s a Tancs Rendelete az Anyagok
s Keverkek Besorolsrl, Cmkzsrl s Csomagolsrl
(1272/2008 EK rendelet)
DNEL = szrmaztatott hatsmentes szint
DMEL = Szrmaztatott Legkisebb Hats Szint
EUH statement = CLP-specifikus figyelmeztet mondat
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatv s Mrgez
PNEC = elre lthat hatstalan koncentrci
RRN = REACH regisztrcis szm
vPvB = Nagyon Perzisztens s Nagyon Bioakkumulatv

A legfontosabb szakirodalmi A keverk osztlyba sorolsra hasznlt rtkelsi mdszer


hivatkozsok s adatforrsok Szmtsi mdszer

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelel osztlyozs levezetshez hasznlt


eljrs

Besorols Indokls
Met. Corr. 1, H290 Vizsglati adatok alapjn
Skin Corr./Irrit. 1, H314 Vizsglati adatok alapjn
Eye Dam./Irrit. 1, H318 Vizsglati adatok alapjn
Aquatic Acute 1, H400 Szmtsi mdszer
Aquatic Chronic 3, H412 Szmtsi mdszer

A rvidtett H-lltsok teljes H311 Brrel rintkezve mrgez.


szvege H302 Lenyelve rtalmas.
H400 Nagyon mrgez a vzi lvilgra.
H410 Nagyon mrgez a vzi lvilgra, hosszan tart krosodst
okoz.
H412 rtalmas a vzi lvilgra, hosszan tart krosodst okoz.
H318 Slyos szemkrosodst okoz.
H319 Slyos szemirritcit okoz.
H290 Fmekre korrozv hats lehet.
H314 Slyos gsi srlst s szemkrosodst okoz.
H315 Brirritl hats.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.
20. oldal, sszesen: 20

Az osztlyozs teljes szvege Acute Tox. 3, H311: AKUT TOXICITS: BR - 3. kategria


Acute Tox. 4, H302: AKUT TOXICITS: ORLIS - 4. kategria
[CLP/GHS] Aquatic Acute 1, H400: AKUT VZI TOXICITSI VESZLY - 1. kategria
Aquatic Chronic 1, H410: HOSSZ TV VZI TOXICITSI VESZLY - 1.
kategria
Aquatic Chronic 3, H412: HOSSZ TV VZI TOXICITSI VESZLY - 3.
kategria
Eye Dam./Irrit. 1, H318: SLYOS SZEMKROSODS/SZEMIRRITCI - 1.
kategria
Eye Dam./Irrit. 2, H319: SLYOS SZEMKROSODS/SZEMIRRITCI - 2.
kategria
Met. Corr. 1, H290: FMEKRE KORROZV HATS ANYAGOK - 1.
kategria
Skin Corr./Irrit. 1, H314: BRMARS/BRIRRITCI - 1. kategria
Skin Corr./Irrit. 1A, H314: BRMARS/BRIRRITCI - 1A. kategria
Skin Corr./Irrit. 1B, H314: BRMARS/BRIRRITCI - 1B. kategria
Skin Corr./Irrit. 2, H315: BRMARS/BRIRRITCI - 2. kategria

A rvidtett R-mondatok teljes R21/22- Brrel rintkezve s lenyelve rtalmas.


szvege R34- gsi srlst okoz.
R35- Slyos gsi srlst okoz.
R41- Slyos szemkrosodst okozhat.
R31- Savval rintkezve mrgez gzok kpzdnek.
R50- Nagyon mrgez a vzi szervezetekre.

Az osztlyozs teljes szvege C - Mar


[DSD/DPD] Xn - rtalmas
Xi - Irritatv
N - Krnyezeti veszly

A nyomtats idpontja 2014.11.24.

Fellvizsglat ideje 2014.11.24.

Az elz kiads idpontja 2012.09.28.

Ok EC No. 1272/2008 [CLP]

Vltozat 2.0

Figyelmeztets az olvas szmra


Legjobb tudomsunk szerint az itt megadott tjkoztats pontos. Azonban sem a fent nevezett
szllt, sem annak lenyvllalatai nem vllalnak semmifle felelssget a megadott tjkoztats
pontossgrt vagy teljessgrt. Brmely anyag alkalmassgnak vgs meghatrozsa a
felhasznl egyedli felelssge. Valamennyi anyag ismeretlen veszlyt jelenthet, ezrt vatosan
kell alkalmazni. Br itt feltntettnk bizonyos veszlyeket, azt azonban nem garantlhatjuk,
hogy csak ezek a veszlyek llnak fenn.

Kiadsi idpont/
Az elz kiads idpontja:
Vltozat: 2.0 Fellvizsglat ideje:
2012.09.28.
2014.11.24.