You are on page 1of 1

UBA - FFyL

Lengua y cultura griegas III (Castello) 2017

Repaso final

1)
peraj men e)stin apasin a)nqrwpoij tou biou
qanatoj dei de touj a)gaqouj andraj e)gxeirein men
apasin a)ei toij kaloij, ferein d , o ti an o( qeoj
did%, gennaiwj.
2)
toij neaniskoij au)ta\ tauta e)ndeiknumeqa,
legontej oti, ei) a)melhsousin e(autwn, a)kleeij
genhsontai.
3)
ei) pantej hqelon oi( paideuein e)pixeirountej
a)lhqh legein kai\ mh\ meizouj poieisqai taj
u(posxeseij wn emellon e)pitelein, ou)k a)\n kakwj
hkouon u(po\ twn i)diwtwn.
4)
outoj men e)an gn% oion e)stin to kakwj legein,
pausetai xalepainwn nun de a)gnoei.
5)
hn nomoj peri a)nqrwpwn, kai a)ei kai nun eti estin e)n qeoij,
twn a)nqrwpwn ton dikaiwj ton bion dielqonta, e)peidan
teleuths$, ei)j makarwn nhsouj a)pionta oi)kein e)n pas$
eu)daimoni#.
6)
e)keinoi oun a)grianousi legontwn h(mwn o(ti pri\n a)n polewj
to filosofon genoj e)gkrate\j genhtai, ou)te polei ou)te
politaij kakwn paula estai.