You are on page 1of 1

Lengua y Cultura Griegas III

Ctedra L. ngel Castello


2 Cuatrimestre 2017

Revisin primer parcial

1. o( a)/rxwn u(polabw/n tou\j feu/gontaj, e)polio/rkei th\n po/lin

kata\ gh=n kai\ kata\ qa/lattan, kai\ e)peira=to kata/gein tou\j

e)kpi/ptontaj.

2. e)n tau/t$ t$= po/lei o( Ku=roj a)pe/kteine foinikisth/n

basi/leion kai\ e(/tero/n tina duna/sthn, ai)tiw/menoj

e)pibouleu/ein au)t%=.