You are on page 1of 24

1

Holy Cross Parish


Amparo Village, Caloocan City
Diocese of Novaliches

ANG PAGDIRIWANG NG SAKRAMENTO NG KUMPIL(Pambungad na Awit)

PAGBATI

Obispo: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Bayan: Amen.

Obispo: Sumainyo ang kapayapaan.

Bayan: At sumainyo rin.

PAGSISISI SA KASALANAN

Obispo: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan


upang tayoy maging marapat gumanap sa banal
na pagdiriwang.
2

Bayan: Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga


kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa
gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa
Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga Anghel at mga
Banal at sa inyo, mga kapatid, na akoy ipanalangin sa
Panginoong ating Diyos.

Obispo: Kaawaan tayo ng Makapangyarihang Diyos,


patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at
patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

Bayan: Amen.

KYRIE (aawitin)

Obispo: Panginoon, kaawaan mo kami.

Bayan: Panginoon, kaawaan mo kami.

Obispo: Kristo, Kaawaan mo kami.

Bayan: Kristo, Kaawaan mo kami.

Obispo: Panginoon, kaawaan mo kami.

Bayan: Panginoon, kaawaan mo kami.


3

PAPURI (aawitin)
Bayan: Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga
taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka
namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking
kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit. Diyos
Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo,
Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming
kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang
ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-
taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos
Ama. Amen.

PANALANGING PAMBUNGAD
Obispo: Manalangin tayo.
O Diyos ng lakas at awa, ipadala ang iyong Banal na
Espiritu upang sumaaming mga puso at gawin
kaming mga templo ng Kanyang kaluwalhatian.
Alang-alang sa Anak mo, si Hesukristong Panginoon
namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng
Espiritu Santo magpasawalang-hanggan.

Bayan: Amen.
4

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

Unang Pagbasa (Gawa 2:1-4)

Lector: Pagbasa sa mga Gawa ng mga Apostol.

Pagsapit ng araw ng Pentekostes, ang mga apostol ay


nagkakatipon sa isang pook. At biglang dumating mula
sa langit ang isang ugong na tulad ng malakas na hangin,
at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaroroonan.
Lumitaw sa kanila ang mga hiwa-hiwalay na parang
dilang apoy na tumigil sa ulo ng bawat isa sa kanila.
Silang lahat ay pinuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng
ibat ibang wika, batay sa pinabibigkas sa kanila ng
Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

Bayan: Salamat sa Diyos.

Salmong Tugunan: (aawitin)

Cantor: Ang Panginoon ang aking pastol / hindi ako


magkukulang / Ako ay kanyang pinagpapahinga / sa
mainam niyang pastulan.
(ulitin)
5

Cantor: Inakay ako sa tahimik na batis / at dulot niya'y bagong


lakas / Tapat sa pangakong / Ako'y sasamahan niya /
Sa tuwid na landas. (Tugon)

Cantor: Daan ma'y puno ng dilim o ligalig / Hindi ako


mangangamba / Tungkod mo't pamalo / Ang siyang
gagabay sakin at Sasanggalang tuwina. (Tugon)

Cantor: Ang Panginoon ang aking pastol / hindi ako


magkukulang / Ako ay kanyang pinagpapahinga / sa
mainam niyang pastulan.

Ikalawang Pagbasa (Galacia 5:16, 22-25)

Lector: Pagbasa sa Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga


Galacia.

Mga Kapatid: Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay


sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng
laman. Subalit ang ibinubunga ng Espiritu ay pag-ibig,
katuwaan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang-loob,
kabaitan, pagtitiwala, kaamuan, pagtitimpi. Ngayon
ipinako sa krus ng mga kay Kristo ang laman kasama
ang kanilang masimbuyong mga damdamin at mga pita.
Kung nabubuhay tayo sa Espiritu, kumilos tayo ayon sa
Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

Bayan: Salamat sa Diyos.


6

ALLELUIA (aawitin)
Bayan: Alleluia, Alleluia!

MABUTING BALITA (Juan 20:19-23)


(Maringal na dadalhin ng diakono o ng pari ang aklat ng Mabuting Balita sa Ambo.)

Pari: Sumainyo ang Panginoon

Bayan: At sumainyo rin.

Pari: Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay


San Juan.

Bayan: Papuri sa iyo, Panginoon.

Pari: Kinagabihan nang araw ding iyon, unang araw ng


sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan
sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa
mga Judio, si Hesus ay dumating, napagitna sa kanila
at nagsabi, Sumainyo ang kapayapaan! Pagkasabi
nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at
ang kanyang tagiliran. Nagalak ang mga alagad nang
makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa
kanila, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong
sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko
kayo. Pagkatapos hiningahan sila na ang wika.
7

Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga


kasalanan na inyong patawarin ay pinatatawad, at
ang mga kasalanan na inyong panatilihin ay
mananatili.

Pari: Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Bayan: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

ANG RITU NG KUMPIL


Paghahandog sa mga Kukumpilan

Kuro Paroko: Mangyaring tumayo ang mga kukumpilan.

Kuro Paroko: Lubhang kagalang-galang na (Obispo Antonio


Tobias), ang parokya ng Holy Cross ay
inihahandog sa inyo ang mga kapatid namin na
naghanda para tumanggap ng Sakramento ng
Kumpil.

(Matapos umupo ng mga kukumpilan, ibibigay ng Obispo ang kanyang homiliya suot
ang mitra at mas kanais-nais kung hawak niya ang bacolo)

HOMILIYA
8

(Pagkatapos ng homiliya, ang mga kukumpilan ay tatayo. Ang Obispo ay nakaupo


suot ang mitra at hawak ang bacolo at pangungunahan ang pagsariwa sa mga
pangako sa binyag. Ang bayan ay mananatiling nakaupo.)

PAGSARIWA SA MGA PANGAKO SA BINYAG


Obispo: Bago ninyo ganap na tanggapin ang Espiritu Santo,
ipahayag ninyo ang pananampalataya na
ipinangakong isalin sa inyo ng inyong mga magulang,
mga ninong at ninang. Bilang pagsariwa sa
pananampalatayang saligan ng inyong pag-anib sa
angkan ng Diyos, ang Simbahan.

Obispo: Itinatakwil ba ninyo si satanas at ang kanyang mga


gawain at panghihikayat sa masama?

Kukumpilan: Opo, Itinatakwil namin.

Obispo: Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang


makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at
lupa?

Kukumpilan: Opo, Sumasampalataya kami.


9

Obispo: Sumasampalataya ba kayo kay Hesukristo, iisang


Anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni
Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay,
inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng
Ama?

Kukumpilan: Opo, Sumasampalataya kami.

Obispo: Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo,


Panginoon at nagbibigay-buhay, na bumaba sa mga
apostol noong Pentekostes, at ngayon ay inyong
tatanggapin sa Sakramento ng Kumpil?

Kukumpilan: Opo, Sumasampalataya kami.

Obispo: Sumasampalataya ba kayo sa Banal na Simbahang


Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa
kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling
pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang
hanggan?

Kukumpilan: Opo, Sumasampalataya kami.


10

Obispo: Ito ang ating pananampalataya. Ito ang


pananampalataya ng Banal na Simbahan. Ito ang
ikinararangal nating ipahayag kaisa ni Kristo Hesus
na ating Panginoon.

Bayan: Amen.

PAGPAPATONG NG KAMAY
Ibibigay ng Obispo ang kanyang mitra at bacolo sa mga tagapagdala; tatayo siya at
sasabihin:

Obispo: Mga kapatid, noon bininyagan ang mga kukumpilan,


ngayon silay muling isinilang. Idalangin natin sa
Diyos Ama na ipagkaloob Niya sa kanila ang Espiritu
Santo upang silay mapuspos ng Kanyang lakas at
bunga ng pagpapahid ng banal na langis ay maging
higit silang katulad ni Kristo, ang Anak ng Diyos.

Ang lahat ay tatahimik na dadalangin. Ilalahad ng Obispo ang kanyang mga kamay
sa mga kukumpilan at bibigkasin:

Obispo: O Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Ama ni


Hesukristo na aming Panginoon, sa pamamagitan ng
tubig at Espiritu Santo, hinango mo sa kasalanan ang
mga anak mong ito at binigyan mo sila ng pakikihati
11

sa Iyong buhay. Suguin mo sa kanila ngayon ang


Espiritu Santo, ang mang-aaliw, upang Siyang
maging lakas nila at patnubay. Ipagkaloob mo na
silay mapuspos ng karunungan at pang-unawa, na
silay maging makatwiran sa pagpapasya at
manatiling matibay ang loob sa lahat ng
pagkakataon. Puspusin mo sila ng kaalaman at
pamimitagan at ng banal na pagkatakot sa harap ng
Iyong kadakilaan. Hinihiling namin ito sa
pamamagitan ni Kristong aming Panginoon,
magpasawalang hanggan.

Bayan: Amen.

PAGPAPAHID NG KRISMA
(Ang Obispo ay uupo, isusuot ang mitra at hahawakan ang bacolo samantalang
dinadala ng tagapaglingkod ang krisma. Ang bawat kukumpilan, suot ang kanyang
pangalan at kasama ang kanyang ninong at ninang na nakahawak ang kamay sa
balikat ng kukumpilan, ay tutungo sa harap ng Obispo. Ilulubog ng Obispo ang
kanyang hinlalaki sa krisma, ipapatong ang kanyang kamay sa ulo at kukrusan ang
noo ng kukumpilan samantalang winiwika niya:)

Obispo: Ntanggapin mo ang tatak na kaloob ng Espiritu


Santo.

Kukumpilan: Amen.
12

(Maaring sampalin ng marahan ng Obispo ang pisngi ng kukumpilan na sumisimbolo


ng kalakasan.)

Obispo: Sumainyo ang kapayapaan.

Kinumpilan: At sumaiyo rin.

(Sa pagpapahid ng langis, maaring magpatugtog o kumanta ng mga angkop na


awitin. Matapos ang pagpapahid ng langis, huhugasan ng Obispo ang kanyang mga
kamay ng tubig at kalamansi. Hindi na darasalin ang Sumasampalataya sapagkat
natapos nang gawin ang pagsasariwa sa mga pangako sa Binyag.)

PANALANGIN NG BAYAN:
(Lahat ay tatayo. Ang Obispo, nakatayo at walang mitra ay sasabihing:)

Obispo: Mga kapatid, magkaisa tayong manalangin sa Diyos


nating Ama. Pag-isahin natin ang ating pagsamo sa
Kanya tulad ng ating pagkakaisa sa
pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na kaloob ng
Espiritu Santo. Ang ating itutugon:
PANGINOON, DINGGIN MO ANG AMING
PANALANGIN.
Lector: Para sa mga kapatid nating bagong kumpil, upang ang
kanilang buhay ay mapuspos ng pananampalataya at
pag-ibig at maging mga tapat silang saksi ni
Kristo.Manalangin tayo sa Panginoon.

Bayan: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.


13

Lector: Para sa kanilang mga magulang, ninong at ninang na


umaakay sa kanila sa pananampalataya, upang
mapatnubayan ng kanilang magagandang payo at
mabubuting halimbawa ng pamumuhay ang mga bagong
kumpil na naaayon sa landas ng Panginoong Hesukristo.
Manalangin tayo sa Panginoon.

Bayan: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Lector: Para sa Banal na Simbahan ng Diyos, para sa ating Papa


Francisco, para sa ating Obispo Antonio Tobias, at para
sa lahat ng mga Obispo at Obispo, upang maitaguyod
nila ang pagkakaisat pagmamahalan ng mga taong
pinagbuklod ng Espiritu Santo hanggang sa maningning
na pagbalik ng Diyos Anak. Manalangin tayo sa
Panginoon.

Bayan: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

Lector: Para sa lahat ng mga tao, lipi at bansa, upang


magmahalan ang lahat bilang magkakapatid at mga anak
ng iisang Diyos Ama at upang totohanang hanapin ng
lahat ang kaharian ng kapayapaan at kaningningan ng
Espiritu Santo. Manalangin Tayo sa Panginoon.

Bayan: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.


14

Obispo: Diyos na aming Ama, isinugo mo ang Espiritu Santo


sa mga apostol. Sa pamamagitan nila at ng kanilang
mga kahalili, patuloy mong isinugo ang Espiritu
Santo sa amin. Ang aral na sinimulang ipahayag
noong Pentekostes ay patuloy nawang maihatid sa
lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni
Hesukristong aming Panginoon magpasawalang
hanggan.
Bayan: Amen.

PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN:


(Awit sa Pag-aalay)

Paghahanda ng mga Alay

Obispo: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa


sanlibutan. Sa iyong kagandahang-loob, narito ang
aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming
paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing
nagbibigay-buhay.

Bayan: Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailanman.


15

Obispo: Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang


paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang
makapangyarihan.

Bayan: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong


mga kamay, sa kapurihan niyat karangalan, sa ating
kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

Panalangin Ukol sa mga Alay

Obispo: O Panginoon, ipinagdiriwang namin ang alaala ng


aming katubusan, na ang anak mo ay magkamit para
sa amin ang kaloob ng Espiritu Santo. Tanggapin mo
ang aming mga handog at isugo ang iyong Espiritu
Santo nang matulad kay Kristo, sa pamamagitan ng
pagbibigay ng patotoo sa daigdig. Alang-alang kay
Kristo naming Panginoon.

Bayan: Amen.

Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat


(Tatanggalin ng tagapaglingkod ang skull cap ng Obispo.)

Obispo: Sumainyo ang Panginoon


16

Bayan: At sumainyo rin.

Obispo: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

Bayan: Itinaas na namin sa Panginoon.

Obispo: Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos.

Bayan: Marapat na siya ay pasalamatan.

Obispo: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang


marapat na Ikaw ay aming pasalamatan sa
pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon.
Noong Siyay umakyat sa kalangitan at lumuklok sa
Iyong kanan, isunugo Niya ang pangakong Espiritu
sa iyong itinuturing na mga anak mo. Kaya kaisa ng
mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang
walang humpay sa kalangitan kamiy nagbubunyi sa
iyong kadakilaan.

Bayan (aawitin): Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na


makapangyarihan! Napupuno ang langit at
lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naObisporito sa ngalan ng
Panginoon. Osana sa kaitaasan.
17

(Luluhod ang lahat.)

Obispo: Ama naming banal, ikaw ang banal ng tanang


kabanalan. Kayat sa pamamagitan ng iyong Espiritu
gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para
sa amiy maging Katawan at Dugo + ng aming
Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang
kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang
tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya
iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi:

Tanggapin ninyong lahat ito at kanin: ito ang aking


katawan na ihahandog para sa inyo.

(Ang tagapagdala ng insensenario na nakaluhod sa harap ng altar, iinsensuhan ang


kinunsagrahang ostia)

Obispo: Gayun din naman, noong matapos ang hapunan,


hinawakan niya ang kalis muli ka niyang
pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang
mga alagad at sinabi:

Tanggapin ninyong lahat ito at inumin: ito ang kalis


ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan,
18

ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa


lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin
ninyo ito sa pag-alaala sa akin.

(Iinsensuhan ang kinunsagrahang alak. Lahat ay tatayo)

Obispo: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.

Bayan (aawitin): Si Kristoy namatay, si Kristoy nabuhay, si


Kristoy babalik sa wakas ng panahon.

Obispo: Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa


pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Anak
kayat iniaalay namin sa iyo ang tinapay na
nagbibigay-buhay at ang kalis na nagkakaloob ng
kaligtasan. Kamiy nagpapasalamat dahil kamiy
iyong minarapat na tumayo sa harap mo para
maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming
magsalu-salo sa Katawan at Dugo ni Kristo ay
mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu
Santo.
19

Ama, lingapin mo ang iyong Simbahang laganap sa


buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni
Francisco, na aming Papa at ng tanang kaObispoan.

Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay


nang may pag-asang silay muling mabubuhay gayun
din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at
patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at
pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong
buhay na walang wakas kaisa ng Mahal na Birheng
Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng
lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang
kalugud-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang
pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng
iyong Anak na aming Panginoong Hesukristo.

Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya


ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos
Amang makapangyariahn, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan.

Bayan (aawitin Dakilang Amen): Amen!


20

ANG PAKIKINABANG

Ama Namin

Obispo: Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni


Hesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin
nang lakas-loob.

Bayan (aawitin): Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang


ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin
ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-
araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para
nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya
mo kami sa lahat ng masama.

Obispo: Hinihiling naming kamiy iadya sa lahat ng masama,


pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa
kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw
ng pagpapahayag ng Tagapagligtas naming si
Hesukristo.
21

Bayan (aawitin): Sapagkat iyo ang kaharian at ang


kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan
man! Amen.

Tanda ng Kapayapaan

Obispo: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga


Apostol: Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang
aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at
huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo
kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong
kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang
hanggan.

Bayan: Amen.

Obispo: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

Bayan: At sumainyo rin.

Obispo: Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isat isa.


22

Paghahati ng Tinapay

Bayan (aawitin): Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan


ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng
Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

Pagsasalo
(Luluhod ang lahat)

Obispo: Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga


kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga
inaanyayahan sa kanyang piging.

Bayan: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo


ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

Obispo: Katawan/Dugo ni Kristo

Nakikinabang: Amen.

(Awit/Mga awit - Komunyon)


23

Panalangin Pagkapakinabang

Obispo: Manalangin tayo.


O Panginoon, tulungan mo ang mga pinahiran ng
iyong Espiritu at pinakain ng Katawan at Dugo ng
Iyong Anak. Saklolohan sila sa lahat ng hilahil at sa
bisa ng mga gawain nila sa pag-ibig itayo ang Santa
Iglesia sa kabanalan at kaligayahan. Alang-alang kay
Kristo naming Panginoon.

Bayan: Amen.

PAGHAYO SA PAGWAWAKAS:

Obispo: Iyuko ang inyong mga ulo at hingin ang pagpapala ng


Diyos.

Isinilang kayo ng Diyos Ama bilang Kanyang mga


anak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo.
Sumainyo nawa ang kanyang pagpapala at
patnubayan kayo ng Kanyang maka-Amang
pagmamahal.

Bayan: Amen.
24

Obispo: Ipinangako ni Hesukristo na Diyos Anak sa Kanyang


Simbahan ang pananatili ng Espiritu Santo ng
katotohanan. Sumainyo nawa ang pagpapala ni
Hesukristo at patatagin niya kayo sa pamumuhay
ayon sa tunay na pananampalataya.
Bayan: Amen.

Obispo: Pinag-alab ng Espiritu Santo ang apoy ng pag-ibig sa


puso ng mga alagad noong Siyay bumaba sa mga ito.
Sumainyo nawa ang kanyang pagpapala,
pagbuklurin kayo sa isang pananampalataya at pag-
ibig, at akayin kayo sa kaligayahan ng paghahari ng
Diyos.
Bayan: Amen.

Obispo: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,


Anak + at Espiritu Santo.

Bayan: Amen

Obispo: Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang


Panginoon ay mahalin at paglingkuran.

Bayan: Salamat sa Diyos!

(Awit Pangwakas)