Sie sind auf Seite 1von 7

sthira sthu prabhurbhnu pravaro varado upahrapriya arva kanaka kcana sthira |

vara | nbhirnandikaro bhvya pukarasthapati sthira || 63||


sarvtm sarvavikhyta sarva sarvakaro bhava
|| 1||

dvdaastrsanacdyo yajo yajasamhita |
ja carm ikha ca sarvga sarvabhvana | nakta kalica klaca makara klapjita || 64||
harica harikaca sarvabhtahara prabhu || 2||
sagao gaa kraca bhta bhvana srathi |
pravttica nivttica niyata vato dhruva |
bhasmay bhasmagopt bhasmabhtastarurgaa || 65||
manacr bhagavn khacaro gocarordana || 3||

agaacaiva lopaca mahtm sarvapjita |
abhivdyo mahkarm tapasv bhta bhvana |
akustriaku sapanna ucirbhtanievita || 66||
unmattaveapracchanna sarvalokaprajpati || 4||


ramastha kapotastho vivakarmpatirvara |
mahrpo mahkyo varpo mahya |
kho vikhastmroho hyamujla sunicaya || 67||
mahtm sarvabhtaca virpo vmano manu ||
5||

kapilokapila ryucaiva paropara |
gandharvo hyaditistrkya suvijeya susrathi || 68||
lokaplontarhittm prasdo hayagardabhi |
pavitraca mahcaiva niyamo niyamraya ||

6||
paravadhyudho devrtha kr subndhava |
tubav mahkopordhvaret jaleaya || 69||
sarvakarm svayabhcdirdikaro nidhi |
sahasrko virpka somo nakatrasdhaka ||

7|| ugro vaakaro vao vaando hyanindita |

sarvgarpo myv suhdo hyanilonala || 70||

candra srya gati keturgraho grahapatirvara |
adriradrylaya kart mgabrpaonagha || 8|| bandhano bandhakart ca subandhanavimocana |
sayajri sakmri mahdaro mahyudha || 71||

mahtap ghora tapdno dnasdhaka |
savatsarakaro mantra prama parama bhustvanindita arva akara akarodhana |
tapa || 9|| amareo mahdevo vivadeva surrih || 72||
yog yojyo mahbjo mahret mahtap | ahirbudhno nirtica cekitno haristath |
suvararet sarvaja subjo vavhana || 10|| ajaikapcca kpl triakurajita iva || 73||daabhustvanimio nlakaha umpati | dhanvantarirdhmaketu skando vairavaastath |
vivarpa svaya reho balavrobalogaa || dht akraca viuca mitrastva dhruvo dhara || 74||
11||


prabhva sarvago vyuraryam savit ravi |
gaakart gaapatirdigvs kma eva ca | udagraca vidht ca mndht bhta bhvana || 75||
pavitra parama mantra sarvabhva karo hara
|| 12||


ratitrthaca vgm ca sarvakmaguvaha |
padmagarbho mahgarbhacandravaktromanorama || 76||
kamaaludharo dhanv bahasta kaplavn |
aan ataghn khag pai cyudh mahn || 13||


balavcopantaca pura puyacacur |
kurukart klarp kurubhto mahevara || 77||
sruvahasta surpaca tejastejaskaro nidhi |
ui ca suvaktracodagro vinatastath || 14||


sarvayo darbhay sarve prinpati |
devadeva mukhosakta sadasat sarvaratnavit || 78||
drghaca harikeaca sutrtha ka eva ca |
sgla rpa sarvrtho mua ku kamaalu
|| 15||
kailsa ikharvs himavad girisaraya |

klahr klakart bahuvidyo bahuprada || 79||


ajaca mgarpaca gandhadhr kapardyapi |
rdhvaretordhvaliga rdhvay nabhastala ||
16|| vaijo vardhano vko nakulacandanachada |
sragrvo mahjatru ralolaca mahauadha || 80||


trijaaicravsca rudra senpatirvibhu |
ahacarotha nakta ca tigmamanyu suvarcasa siddhrthakr siddhrthacando vykaraottara |
|| 17|| sihanda sihadara sihaga sihavhana || 81||
gajah daityah loko lokadht gukara | prabhvtm jagatklasthlo lokahitastaru |
sihardlarpaca rdracarmbarvta || 18|| srago navacakrga ketuml sabhvana || 82||

bhtlayo bhtapatirahortramanindita || 83||
klayog mahnda sarvavsacatupatha |

nicara pretacr bhtacr mahevara || 19||


vhit sarvabhtn nilayaca vibhurbhava |
amogha sayato hyavo bhojana pradhraa || 84||
bahubhto bahudhana sarvdhromito gati |
ntyapriyo nityanarto nartaka sarvalsaka || 20||


dhtimn matimn daka satktaca yugdhipa |
goplirgopatirgrmo gocarmavasano hara || 85||
ghoro mahtap po nityo giri caro nabha |
sahasrahasto vijayo vyavasyo hyanindita || 21||


hirayabhuca tath guhpla praveinm |
pratihy mahharo jitakmo jitendriya || 86||
amarao maratm yajah kmanana |
dakayajpahr ca susaho madhyamastath || 22||


gndhraca surlaca tapa karma ratirdhanu |
mahgto mahnttohyapsarogaasevita || 87||
tejopahr balah muditorthojito vara |
gabhraghoo gabhro gabhra balavhana ||
23||
mahketurdhanurdhturnaika snucaracala |

vedanya vea sarvagandhasukhvaha || 88||


nyagrodharpo nyagrodho vkakarasthitirvibhu
|
sudkadaanacaiva mahkyo mahnana || 24|| toraastrao vyu paridhvati caikata |
sayogo vardhano vddho mahvddho gadhipa || 89||


vivakseno hariryaja sayugpavhana |
tka tpaca haryava sahya karmaklavit || nitytmasahyaca devsurapati pati |
25|| yuktaca yuktabhuca dvividhaca suparvaa || 90||


viuprasdito yaja samudro vaavmukha | haca suaca dhruvo hari hao hara |
hutanasahyaca pranttm hutana || 26|| vapurvartamnebhyo vasureho mahpatha || 91||


ugratej mahtej jayo vijayaklavit | irohr vimaraca sarvalakaa bhita |
jyotimayana siddhi sadhirvigraha eva ca || akaca ratha yog ca sarvayog mahbala || 92||
27||


sammnyosammnyastrthadevo mahratha |
ikh da ja jvl mrtijo mrdhago bal | nirjvo jvano mantra ubhko bahukarkaa || 93||
vaiav paav tl kla klakaakaa || 28||


ratna prabhto raktgo mahravanipnavit |
mlo vilo hyamto vyaktvyaktastapo nidhi || 94||
nakatravigraha vidhirguavddhirlayogama |
prajpatirdi bhurvibhga sarvatomukha || 29||

rohao nirohaca alahr mahtap |
senkalpo mahkalpo yugyuga karo hari || 95||
vimocana suragao hirayakavacodbhava |
mehrajo balacr ca mahcr stutastath || 30||

yugarpo mahrpo pavano gahano naga |
nyya nirvpaa pda paito hyacalopama || 96||
sarvatrya nind ca sarvavdyaparigraha |
vylarpo bilvs hemaml taragavit || 31||


bahumlo mahmla sumlo bahulocana |
vistro lavaa kpa kusuma saphalodaya || 97||
tridaastrikladhk karma sarvabandhavimocana |
bandhanastvsurendr yudhi atruvinana ||
32||
vabho vabhkgo mai bilvo jadhara |
indurvisarva sumukha sura sarvyudha saha || 98||
skhyaprasdo survs sarvasdhunievita |
praskandano vibhgactulyo yajabhgavit || 33||
nivedana sudhjta sugandhro mahdhanu |
gandhaml ca bhagavn utthna sarvakarmam || 99||
sarvvsa sarvacr durvs vsavomara |
hemo hemakaro yaja sarvadhr dharottama ||
34||
manthno bahulo bhu sakala sarvalocana |
tarastl karastl rdhva sahanano vaha || 100||

lohitko mahkaca vijayko virada |
sagraho nigraha kart sarpacranivsana || 35||
chatra succhatro vikhyta sarvalokrayo mahn |
muo virpo vikto dai muo vikurvaa || 101||

mukhyomukhyaca dehaca deha ddhi
sarvakmada |
haryaka kakubho vajr dptajihva sahasrapt |
sarvakmaprasdaca subalo balarpadhk || 36||
sahasramrdh devendra sarvadevamayo guru || 102||

sarvakmavaracaiva sarvada sarvatomukha |
sahasrabhu sarvga araya sarvalokakt |
kanidhirpaca nipt uraga khaga || 37||
pavitra trimadhurmantra kaniha kapigala ||
103||

raudrarpourdityo vasurami suvarcas |
vasuvego mahvego manovego nicara || 38||
brahmadaavinirmt ataghn atapadhk |
padmagarbho mahgarbho brahmagarbho jalodbhava ||
104||
sarvvs riyvs upadeakaro hara |
munirtma patirloke sabhojyaca sahasrada ||
39||
gabhastirbrahmakd brahm brahmavid brhmao gati |
anantarpo naiktm tigmatej svayabhuva || 105||

pak ca pakirp ctidpto vipati |
unmdo madankro arthrthakara romaa || 40||
rdhvagtm paupatirvtarah manojava |
candan padmamlgrya surabhyuttarao nara || 106||

vmadevaca vmaca prgdakiaca vmana |
siddhayogpahr ca siddha sarvrthasdhaka ||
karikra mahsragv nlamauli pinkadhk |
41||
umpatirumknto jhnav dhgumdhava || 107||bhikuca bhikurpaca vi mduravyaya |
varo varho varado varea sumahsvana |
mahseno vikhaca aibhgo gavpati || 42||
mahprasdo damana atruh vetapigala || 108||
vajrahastaca vikabh camstabhanaiva ca |
prttm prayattm ca sayattm pradhnadhk |
turtu kara klo madhurmadhukarocala || 43||
sarvaprva sutastrkyo dharmasdhrao vara || 109||
vnaspatyo vjaseno nityamramapjita |
carcartm skmtm suvo go vevara |
brahmacr lokacr sarvacr sucravit || 44||
sdhyarirvasurdityo vivasvn savitmta || 110||vysa sarvasya sakepo vistara paryayo naya |
na vara klo nicr pinkadhk | tu savatsaro msa paka sakhy sampana || 111||
nimittastho nimitta ca nandirnandikaro hari ||

45||


kalkh lavomtr muhrtoha kap ka |
vivaketra prajbja ligamdyastvanindita || 112||
nandvaraca nand ca nandano nandivardhana |
bhagasyki nihant ca klo brahmavidvara ||
46||
sadasad vyaktamavyakta pit mt pitmaha |
svargadvra prajdvra mokadvra triviapam ||
113||
caturmukho mahligacruligastathaiva ca |
ligdhyaka surdhyako lokdhyako
yugvaha || 47||
nirva hldana caiva brahmaloka pargati |
devsuravinirmt devsuraparyaa || 114||

bjdhyako bjakartdhytmnugato bala |
itihsa kara kalpo gautamotha jalevara || 48||


devsuragururdevo devsuranamaskta |
devsuramahmtro devsuragaraya || 115||
dabho hyadabho vaidabho vaiyo
vayakara kavi |
loka kart pau patirmahkart mahauadhi || 49||
devsuragadhyako devsuragagra |
devtidevo devarirdevsuravaraprada || 116||


akara parama brahma balavn akra eva ca |
devsurevarodevo devsuramahevara |
ntirhyanti uddhtm uddho mnyo manogati
sarvadevamayocintyo devattmtmasabhava || 117||
|| 50||
udbhidastrikramo vaidyo virajo virajobara |
bahuprasda svapano darpaotha tvamitrajit |
yo hast suravyghro devasiho nararabha || 118||
vedakra strakro vidvn samaramardana || 51||
vibudhgravara reha sarvadevottamottama |
mahmeghanivs ca mahghoro vakara |
prayukta obhano varjaina prabhuravyaya || 119||
agnijvlo mahjvlo atidhmro huto havi || 52||


guru knto nija sarga pavitra sarvavhana |
vaa akaro nityo varcasv dhmaketana |
g gapriyo babhr rjarjo nirmaya || 120||
nlastathgalubdhaca obhano niravagraha ||
53||

abhirma suragao virma sarvasdhana |
lalko vivadeho hario brahmavarcasa || 121||
svastida svastibhvaca bhg bhgakaro laghu |
utsagaca mahgaca mahgarbha paro yuv
|| 54||
sthvarpaticaiva niyamendriyavardhana |
siddhrtha sarvabhtrthocintya satyavrata uci ||
122||
kavara suvaracendriya sarvadehinm |
mahpdo mahhasto mahkyo mahya || 55||


vratdhipa para brahma muktn paramgati |
vimukto muktatejca rmn rvardhano jagat || 123||
mahmrdh mahmtro mahnetro diglaya |
mahdanto mahkaro mahmehro mahhanu ||
56|| rmn rvardhano jagat om nama iti||

mahnso mahkaburmahgrva manadhk |
mahvak mahorasko antartm mglaya || 57||labano labitohaca mahmya payonidhi |
mahdanto mahdaro mahjihvo mahmukha
|| 58||


mahnakho mahrom mahkeo mahjaa |
asapatna prasdaca pratyayo giri sdhana || 59||snehanosnehanacaivjitaca mahmuni |
vkkro vka keturanalo vyuvhana || 60||


maal merudhm ca devadnavadarpah |
atharvara smsya ksahasrmitekaa || 61||


yaju pda bhujo guhya prako jagamastath |
amoghrtha prasdacbhigamya sudarana ||
62||