Sie sind auf Seite 1von 91

Betonske konstrukcije 2013

2013

Betonske konstrukcije

PROJEKTNI ZADATAK

Stambeno poslovni objekat


(Priz. + 4 sprata)

KATARINA LJUBII
RGGF
Betonske konstrukcije 2013
UNIVERZITET U TUZLI

RUDARSKO GEOLOKO GRAEVINSKI FAKULTET

GRAEVINSKI ODSJEK

GLAVNI PROJEKAT STAMBENO - POSLOVNOG OBJEKTA


(KONSTRUKTIVNA FAZA PROJEKTA)

Katarina Ljubii
Betonske konstrukcije 2013
SADRAJ:

1. OPA DOKUMENTACIJA........................................................................................................................ 3
1.1 Lista primjenjenih propisa i standarda..............................................................................................5
1.2 Koriteni programski paket...............................................................................................................6
2. PRORAUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE.................................................................................................7
3. TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE............................................................................................................3
3.1 Redosljed izvoenja pojedinih radova i tehnoloki proces...............................................................5
3.2 Napomene u vezi odravanja, osmatranja i pregleda objekta..........................................................6
3.3 Ostale napomene..............................................................................................................................6
4. TEHNIKI OPIS.......................................................................................................................................5
4.1 Uvod..................................................................................................................................................6
4.2 Funkcija..............................................................................................................................................6
4.3 Konstrukcija.......................................................................................................................................5
4.4 Materijalizacija i obrada.................................................................................................................... 5
4.5 Instalacije...........................................................................................................................................5
5. STATIKI PRORAUN NOSIVE KONSTRUKCIJE I ANALIZA OPTEREENJA...............................................5
5.1 Analiza optereenja...........................................................................................................................6
5.2 Statki utcaj nosive konstrukcije......................................................................................................5
5.3 Duina sidrenja..................................................................................................................................6
5.4 Zattni sloj betona............................................................................................................................ 5
5.5 Proraunske kombinacije optereenja..............................................................................................6
6. DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE.........................................................................................................3
7. DIMENZIONIRANJE NA POPRENE SILE................................................................................................ 3
8. DIMENZIONIRANJE STUBOVA............................................................................................................... 3
9. DIMENZIONIRANJE TEMELJA SAMACA.................................................................................................3
10. DIMENZIONIRANJE STEPENITA..........................................................................................................3
11. DIMENZIONIRANJE PLOA..................................................................................................................3
12. GRAFIKI PRILOZI ................................................................................................................................3
12.1 Plan oplate.......................................................................................................................................6
12.2 Nacrt armature greda......................................................................................................................5
Betonske konstrukcije 2013
12.3 Nacrt armature stubova..................................................................................................................6
12.4 Nacrt armature stepenita..............................................................................................................6
12.5 Nacrt armature meuspratnih ploa...............................................................................................6
12.6 Nacrt armature temeljne konstrukcije............................................................................................6
Betonske konstrukcije 2013

1. OPA DOKUMENTACIJA

1.1 Lista primjenjenih propisa i standarda

- Pravilnik o tehnikim normatvima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmikim


podrujima, posljednja revizija, Slubeni list SFRJ br. 52/1990;
- Evropski standard za korisna optereenja stambenih i javnih zgrada EuroCode 1
- EuroCode 2 za proraun armirano betonskih elemenata i temeljnih stopa

1.2 Koriteni programski paket

Za analizu i dimenzioniranje ab elemenata konstrukcije koriten je programski paket Tower

6.0 - 3D MODEL BUILDER ver.1408.


Betonske konstrukcije 2013

2. PRORAUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE

Raunska analiza nosivost konstrukcije je sprovedena na 3-D raunskom modelu po svim


karakteristnim ramovima.
Spojevi spratnih greda su monolitno spojeni (ukljetenja).
Spoj stubova i temelja samaca je modeliran sa stepenom ukljetenja 1.00 sa mogunost
prenosa svih utcaja na temeljnu konstrukciju.
Meuspratne grede su takoer modelirane kao proste grede, odnosno sa ukljetenjima
na spoju sa stubovima. Statki proraun greda je prikazan za konanu fazu sa ukupnim
optereenjem i ukupnom visinom grede. Grede su betonirane betonom C25/30 na licu
mjesta, sa konstruktvnom visinom od 40 cm.
Konstrukcija je raunata po teoriji I reda, dok je proraun stubova vren po teoriji II reda,
metodom na izdvojenom model stubu, sa koeficijentma izvijana za pojedinane
(mjerodavne) pravce.
Proraun temeljne konstrukcije i sistema u globalu je rijeen sa ekvivalentnom statkom
analizom.
Prema seizmikim kriterijima, objekat pripada VII seizmikoj zoni sa povratnim periodom
od 500 god. Seizmika analiza je sprovedena prema ekvivalentnoj statkoj analizi sa
koeficijentom seizminost od Ks=0.025.
Periodi oscilovanja su raeni uz pretpostavku konstantne krutost sistema (stadij I) ab
konstrukcija. Kako je poznato da pojavom mikro-naprslina u betonu dolazi do smanjenja
krutost sistema, a tme i poveanja perioda oscilovanja, to bi nekom konanom vremenu
znailo i manje seizmike sile od raunskih. Meutm sa ovim proraunom smo na strani
vee sigurnost.
Za dokaz stabilnost vitkih pritsnuth elemenata predpostavljeno je da je konstrukcija
horizontalno pomjerljiva.
Modalna analiza je sprovedena prema JUS-u za ukupno stalno optereenje, optereenje
snijegom i za 30% korisnog optereenja.
Betonske konstrukcije 2013
Tlo ispod stubova je modelirano kao isto ealstni oslonac za prijem vertkalnog,
horizontalnog optereenja i momenata savijanja.
Mrea konanih elemenata je dimenzija 100x100 cm, za sve povrinske elemente.

Napravljen je statki proraun i dimenzioniranje zgrade pravougaonih tlocrtnih dimenzija


cca 36,00 x 30,00 m. Zgrada je namjenjena i projektovana kao stambeno-poslovni
objekat. Po visini objekat se sastoji (prizemlje i 4 sprata). Razmaci etaa iznose 3,10 + 4
2,6 m.

Statki proraun i dimenzioniranje elemenata sklopa proveden je za djelovanja slijedeih


optereenja:

vlastta teina g
dodatno stalno optereenje g
korisno optereenje p
snijeg
potres

Za izradu elemenata dijelova konstrukcije koristt e se beton C25/30, te rebrasta


armatura.
Sva vertkalna i horizontalna optereenja preuzima okvirna AB konstrukcija, a optereenja
se preko stupova prenose na temeljnu konstrukciju. Pri izradi statkog prorauna, za
dobivanje statkih utcaja (M,N,T) koriten je programski paket ''Tower 3D Model
Bulider'' ver. 6.0, build 1408, za statku i dinamiku analizu objekata. Program je
temeljen na metodi konanih elemenata. Promatrani su ravninski okviri u dva razliita
smjera te traeni najnepovoljniji utjecaji i na iste je izvreno dimenzioniranje stubova.
Odabrani propisi za dimenzioniranje ab elemenata.
Temeljne stope: EC-2: Odabrana armatura B 500
Stubovi i klasino armirane grede: EC-2: Odabrana armatura B 500,

Statki raun je koncipiran na slijedeim kontrolama:


o Kapacitet nosivost presjeka na savijanje
o Kapacitet nosivost presjeka na poprenu silu
o Kontrola napona pritska i zatezanja u betonu.
Betonske konstrukcije 2013
o Kontrola deformacija sa utcajima reologije betona (deformacije uslijed skupljanja
i teenja betona).

3. TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE

3.1 Redosljed izvoenja pojedinih radova i tehnoloki proces

Betoniranje ne smije otpoet prije nego to nadzorni organ pregleda armaturu i pismeno

odobri poetak betoniranja. Kod armature vodit rauna da se ista u toku rada ne pomjeri, da

ostane u projektovanom poloaju i da bude sa svih strana obuhvaena betonom.

Za vrijeme betoniranja radnici ne smiju gazit preko armature i oplate ve Izvoa treba da

postavi pokretne mostove izdignute iznad armature od tri reda fosni, da se beton prilikom

donoenja ne prosipa po armaturi i oplat, a to je najvanije da se armatura ne pomjeri. Pri

betoniranju vodit rauna da se betonska masa brzo ugradi.

Sve betonske i armirano betonske radove izvest prema projektu, statkom proraunu i

detaljima, u skladu sa vaeim tehnikim propisima za beton, armaturu i oplatu.

Za svaku poziciju i vrstu rada oznaena je marka betona koja se mora odrat, a to izvoa

dokazuje izradom i ispitvanjem probnih, normnih kocki kod Zavoda za ispitvanje

graevinskog materijala. Probne kocke izvoa je duan da izradi u prisustvu nadzornog

organa.
Betonske konstrukcije 2013
Svi betonski radovi moraju se izvest prema nacrtma, statkom proraunu, solidno i struno

sa odgovarajuom kvalifikovanom radnom snagom i pod strunim nadzorom. Izrada i

ugraivanje betona vrie se mainskim putem.

Za armirano betonske konstrukcije vrit ispitvanje granulometrijskog sastava kamenog

agregata i upotrebit ga u optmalnom sastavu i vrit doziranje agregata. Voda koja se

upotrebljava za beton mora bit ista i bistra. Koliina upotrebljene vode po jednom metru

kubnom betona kontrolisae se u toku rada imajui u vidu vanost vodocementnog faktora.

Prije betoniranja izvrit pregled skele, oplate i podupiraa u pogledu oblika i stabilnost, a u

toku betoniranja vodit kontrolu nad istm.

Svi izliveni dijelovi konstrukcije moraju bit izraeni precizno prema dimenzijama u projektu.

Po zavrenom betoniranju vrit zattu betona od pretjeranog suenja i sunca, kvaenjem

vodom najmanje tri dana, takoe zattt beton od vjetra i mraza.

Preko izlivene konstrukcije ne smiju se vozit kolica, ni gazit, ve se svuda moraju postavit

fosne. Zidanje preko betonskih konstrukcija moe se nastavit tek po odobrenju nadzornog

organa.

Oplata mora bit izraena strunom radnom snagom i od suhe i zdrave grae, koja mora

odgovarat vaeim tehnikim propisima za drvene konstrukcije i oplate. Oplata mora bit

stabilna, dobro ukruena, poduprta podupiraima odgovarajuih dimenzija, da nosi i beton i

radnu ekipu, a u svemu prema upustvu nadzornog organa. Oplata mora bit sa pravilnim

vezama i potrebnim nadvienjima tako da se moe lako skinut bez oteenja betonske

konstrukcije. Unutranje povrine oplate moraju imat taan oblik betonske konstrukcije po

planu, a u njima izbetonirane povrine po skidanju oplate moraju bit potpuno ravne sa

otrim i ravnim ivicama.


Betonske konstrukcije 2013
Podupirai se ne smiju postavit direktno na teren ili konstrukciju ve se ispod njih moraju

postavit fosne. Ukruenje podupiraa izvrit u oba pravca radi spreavanja pomjeranja u bilo

kojem pravcu.

U sluaju izmjene statkog prorauna zbog jaeg ili slabijeg terena kao i zbog drugih uzroka ili

u sluaju konstruktvnih izmjena, izvoa je duan da sve izvri prema naknadnom statkom

proraunu i detaljima.

Za sve ugraene materijale u montane armirano betonske elemente, Izvoa je duan da

dostavi propisane ateste o kvalitetu. Izvoa je duan da pripremi sve tehnike mjere kod

izrade (lijevanja), odravanja (njegovanja), transporta i montae ovdje projektovane

montane armirano betonske konstrukcije.

Sa radovima, treba otpoet poetkom sunog perioda, kako bi se iskopi i betoniranja obavili

u suhom tlu, tj. preduprijedili negatvni efekt na susjednom objektu.

Budui da su nosivost i ostale karakteristke tla od izuzetnog znaaja za ispunjavanje

projektovanog ponaanja konstrukcije, to se Investtoru nalae da, posebno u fazi izvoenja

zemljanih radova, obezbijedi stalno prisustvo kvalifikovanih predstavnika izvoaa i

nadzornog organa prvenstveno ovlatenih inenjera geoloke i graevinske struke. Pored

toga, prognozirane nosivost i sastav tla potrebno je potvrdit geomehanikim ispitvanjima na

samom nivou temeljne spojnice svih projektovanih temelja i to dokumentovat propisanim

izvjetajima o karakteristkama nosivog tla. Dobijene rezultate unijet i u zapisnike o prijemu

temeljnih spojnica, koji moraju bit sastavni dio Graevinskog dnevnika. Radovi na

konstrukciji se ne mogu nastavit dok nadzorni organ ne izvri uvid u ove zapisnike i da

pismeni nalog za nastavak radova.

Svaki iskop za temelj prima nadzorni organ. Eventualno, po nalogu projektanta ili nadzornog

organa, iskop je potrebno i produbit, do dobro nosivog sloja (Geoloki elaborat), kao i

eventualno izvrit zamjenu loeg tla sa ljunkovitm materijalom.


Betonske konstrukcije 2013
U svaki iskopani temelj vri se postavljanje ljunkovitog nabijenog tampona debljine 10 cm do

nivoa 5 cm ispod kote temeljne spojnice minimalnog koeficijenta stljivost 35 MPa. Nakon

toga se vri betoniranje izravnavajueg sloja mravim betona MB 15, debljine 5 cm - do kote

temeljne spojnice.

Za izvoenje pojedinih faza radova mora postojat predhodno odobrenje odgovornog

projektanta, odnosno nadzornog organa. Takvo odobrenje se izdaje nakon ustanovljene

ispravnost izvodenja predhodne faze rada. Odobrenje, sa konstatacijorn o ispravnost

izvoenja predhodne faze, upisuje se u Graevinski dnevnik.

Radovi poinju iskopom zemlje, pri emu se eventualni humus i glinovit materijal odvaja za

transport. Dimenzije iskopa u osnovi se poveavaju za po 10 cm sa svake strane u odnosu na

date dimenzije. Svaki iskop za temelj prima nadzorni organ. Eventualno, po nalogu

projektanta ili nadzornog organa, iskop je, kao to je ve reeno, potrebno i produbit, do

dobro nosivog sloja, kao i eventualno izvrit zamjenu loeg tla sa ljunkovitm materijalom.

Prije betoniranja temelja potrebno je izradit oplatu i postavit armaturu temelja i ankere

elemenata iznad temelja, u svemu prema Izvoakom projektu. Prekidi i nastavci betoniranja

su na spoju temelja i gornjih konstruktvnih elemenata.

Skelu drat u svome poloaju najmanje 14 dana nakon podbetoniranja. Ove radove sprovest

uz obavezno prisustvo ovlatenog nadzornog organa za fazu konstrukcije, koji predhodno

mora odobrit Organizaciju izvoenja ovih radova predloenu od strane izabranog Izvoaa.

Ugraivanje betona se vri pervibratorima odgovarajueg prenika (40 - 50 mm). Pri

izvoenju armirakih radova neophodno je isptovat projektovane razmake profila, duine

preklopa i sidrenje armature, a pri betoniranju projektovane zattne slojeve.

Prilikom spravljanja, transporta, ugradnje, njegovanja i kontrole betona izvoa je duan da

se u svemu pridrava Glavnog i Izvoakog projekta, kao i odredbi vaeih tehniikh propisa,

odnosno Pravilnika o tehnikim normatvima za beton i armirani beton.


Betonske konstrukcije 2013
Projekat betona radi Izvoa radova o svom troku, pri emu ga odobrava odgovorni

projektant. Kao polazna osnova za izradu Projekta betona, ovim uslovima se propisije:

Za agregat za beton koristt prirodni ljunkovito-pjeskovit materijal, vrst, jedar i postojan,

bez organskih primjesa i sa procentom muljevith sastojaka manjim od 1%. Agregat za beton

se permamentno kontrolie u pogledu mineraloko-petrografskog sastava,

granulometrijskog sastava, vlanost, sadraja estca manjih od 0.09 i 0.02 mm, sadraja

glinovith materijala, sadraja zrna nepravilnog oblika, postojanost na mraz, sadraja tronih

zrna, otpornost na habanje i drobljenje, specifine i zapreminske mase.

Za spravljanje betona, ako bude potrebno, koristt retardere i plastfikatore koji omoguavaju

bolju ugradljivost i kompaktnost betonske mjeavine. Kontrola kvaliteta betona vri se

uzimanjem uzoraka u fabrici betona i na mjestu ugraivanja betona, i to svakog dana i za

svaki element konstrukcije koji se betonira. Uzorci se uzimaju za spravljanje serija od po 3

kocke ivice 20.0 cm i od po 3 cilindra D/H=15/30 cm, u fabrici betona i na mjestu ugraivanja

betona. Kocke i cilindri se njeguju i uvaju u uslovima konstrukcija u koje je ugraen odnosni

beton, a ispituju se poslije 28 dana starost. Izvoa radova je obavezan da za beton

montane konstrukcije i stubove izradi projekat betona. Projekat betona mora bit ovjeren od

strane odgovornih projektanata.

U projektu betona treba naroito propisat i: uslove kvaliteta komponent betona (agregat,

cement, voda); granulometrijski sastav agregata za beton; vrstu i marku cementa; uslove

kontrole kvaliteta betona i komponent na fabrici betona; uslove spravljanja betona; uslove

transporta betona od fabrike betona do gradilita, kao i uslove transporta betona na

gradilitu; uslove kontrole kvaliteta betona na mjestu ugraivanja; uslove ugraivanja

betona; uslove njegovanja ugraenog betona i planove betoniranja elemenata konstrukcije.

3.2 Napomene u vezi odravanja, osmatranja i pregleda objekta


Betonske konstrukcije 2013
Program odravanja konstrukcije objekta prat onaj propisan u Pravilniku o sadrini i nainu

osmatranja tla i objekata u toku graenja i upotrebe, pri emu kontrolne preglede ove

konstrukcije treba sprovodit i u skladu sa Pravilnikom o tehnikim normatvima za beton i

armirani beton. Tu se za predmetni objekat daje uestalost kontrolnih pregleda (u zavisnost

od tpa i vrste konstrukcije objekta i uslova sredine i eksploatacije, u cilju obezbjeenja

projektom predviene sigurnost i funkcionalnost konstrukcije objekta u toku njenog vijeka

eksploatacije).

Ovakve kontrolne preglede treba sprovodit kao najmanje dvostepene. Prvi stepen

dvostepene kontrole ini vizuelni pregled, koji obuhvata i snimanje poloaja i veliina

eventualnih prslina i pukotna, kao i ostalih oteenja bitnih za sigurnost konstrukcije, a drugi

stepen ini i kontrola ugiba glavnih noseih elemenata konstrukcije pod stalnim i

povremenim optereenjem. Dvostepenost se ogleda u tome da, tek ako se na osnovu

prvostepenog pregleda utvrdi da je sigurnost konstrukcije smanjena u odnosu na

projektovanu, treba obavit drugostepenu kontrolu. Preglede treba da obavljaju struna lica,

koja su imenovana od strane insttucije koja odrava objekat. Tako, prvi stepen kontrole moe

obavljat i rukovodilac ili ovlateno lice same organizacije koja odrava objekte, ili njena

trolana komisija, a eventualno potrebni drugi stepen kontrole, tj. ispitvanja probnim

optereenjem mogu obavljat samo za to specijalizovane insttucije.

3.3 Ostale napomene

Prilikom izvoenja radova na konstrukciji ovog objekta u svemu se pridravat vaeih propisa

i pravilnika iz oblast graenja. Na radovima izvoenja angaovat strunog i ovlatenog

izvoaa, koji radove moe obavljat jedino u permanantnom prisustvu kvalifikovanog i

ovlatenog strunog nadzora. Dopune, promjene, odstupanja nit izmjene bilo kakve vrste

prilikom realizacije ovog projekta konstrukcije nisu dozvoljene bez pismene saglasnost

odgovornog projektanta konstrukcije. U svemu to nije odreeno u ovom Tehnikom


Betonske konstrukcije 2013
izvjetaju, u pogledu uslova za izvoenje radova, a od znaaja je za kvalitet radova, treba

pravovremeno konsultovat odgovornog projektanta objekta, odnosno primijenit

odgovarajuce tehnike normatve utvrene u domaim standardima, tehnikim propisima i

drugim propisanim normatvima sa obaveznom primjenom.

4. TEHNIKI OPIS

4.1 Uvod

Projektni zadatak:

Potrebno je izgradit stambeno-poslovni objekat povrine cca. 1000 .

Lokacija:

Objekat se nalazi u okolini Bihaa, te su koritene karte HRN ENV 1991 za usvajanje klimatske
i seizmike zone.

Usvojeno rjeenje:

Objekat je pravougaonog tlocrta, povrine cca. 1000 . SPO sadri prizemlje + 4 sprata.
Visina objekta je 15,20 m. U smislu oblikovanja objekat je projektovan kao jednostavna
prizmatna forma ijom se supstrakcijom formira, i dalje jednostavna, ali ipak specifina
kompozicija. Objekat tei da ne opteret, ali svakako da do kraja definie prostor, na nain na
koji prethodno izgraena struktura u okruenju to zahtjeva. Fasade su i u oblikovanju i u
materijalizaciji rijeene tako da je vizuelno jasno razgraniena zona prizemlja namenjena
poslovanju, od spratnog stambenog dijela. Predvieni materijali u obradi fasade su
kombinacija potpuno savremenih: staklene povrine u aluminijumskim ramovima.
Betonske konstrukcije 2013

4.2 Funkcija

U funkcionalnom smislu namjena objekta po etaama je sljedea: prizemlje je namjenjeno


poslovanju, dok su sve ostale nadzemne etae stambene. Vertkalne komunikacije
predviene su u vidu 1 lifta i jednog stepenita, koji obezbjeuju vezu izmeu svih
etaa. Poslovni prostor u prizemlju je jedna cjelina ukupne povrine sa 5 poslovnih
jedinica. Na stambenim etaama nalaze se po 6 stambenih jedinica, dok su u
potkrovlju 4 stambene jedinice znatno vee povrine. Struktura stanova je od
trosobnog do etvorosobnog. Stanovi su jednostrano ili dvostrano orijentsani.
Sadraj stambenih prostora je takav da moe da zadovolji vii standard stanovanja
tako da svaki stan poseduje: ulazni prostor, kuhinju, trpezariju, dnevni boravak, i dvije
ili tri spavae sobe uz koje se nalazi i glavno kupatlo. U okviru svakog stana nalaze se i
pomone prostorije u vidu, ostave, kuhinjske ostave, prostorije za domainstvo te
minimum jedna terasa ili loa.

4.3 Konstrukcija

Konstruktvna koncepcija objekta bazirana je na armiranobetonskim stubovima dimenzija


40/40 cm, oslonjenim na armirano betonsku temeljnu plou debljine 15 cm kao primarnim, i
A.B. gredama kao sekundarnim konstruktvnim elementma. Dimenzije AB greda su 40/50
cm. Meuspratna konstrukcija izmeu svih etaa je A.B. ploa. Konstruktvni zidovi
stepeninog prostora, samo stepenite, kao i zidovi liftovskih okana, takoe su od armiranog
betona.

Detaljniji opis konstrukcije predmet je tehnikog opisa uz statki proraun.

Temeljna konstrukcija: Temelji samci, dubina fundiranja 1,0m.

Krovna konstrukcija:

Izraen je ravni krov sa sljedeim slojevima :Nasip od oblutaka 6cm 0,9 kN/m2

Hidroizolacija 1,5cm 0,2 kN/m2

Stropor 10cm 0,9 kN/m2

Mravi beton 5cm 2,0 kN/m 2
Betonske konstrukcije 2013
4.4 Materijalizacija i obrada

Materijalizacija zidova ispune u objektu je slijedea:

- Unutranji zidovi izmeu dva stana su od YTONG termobloka debljine 20 cm, malterisani
i bojeni.
- Unutranji zidovi izmeu stanova i hodnika zgrade su debljine 20 cm, od YTONG
termobloka, a prema hodniku su obloeni strodurom.
- Unutranji pregradni zidovi zidani su od termobloka debljine 12 cm.

Spoljna stolarija je od aluminijumskih profila u boji prema izboru projektanta zastakljena IZO
staklom debljine 6+14+6 mm, adekvatne projektovanoj dimenziji stakla. Unutranja stolarija
je od panela furniranih hrastovim furnirom.

Ograda stepenita je od kromiranog nehrajueg elika, sa rukohvatom od hrastovog drveta


u boji prema izboru projektanta.

Finalna obrada zidova i plafona u objektu je sljedea:

- zidovi i plafoni u prostoru podzemne garae malterisani i bojeni disperzivnom bojom u


boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
- zidovi u lokalu u prizemlju malterisani i bojeni disperzivnom bojom u boji prema izboru
projektanta, sa svim potrebnim predradnjama.
- plafoni u lokalu u prizemlju su sputeni plafoni od od gips kartonskih ploa tpa rigips ili
knauf, bojeni disperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim
predradnjama.
- zidovi ulaznog hola i stepeninog prostora u prizemlju obloeni su granitnim ploama do
visine 1,6 m, od date visine do plafona kao i plafoni su malterisani bojeni
poludisperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim
predradnjama.
- zidovi i plafoni stepeninog prostora po spratovima su malterisani bojeni
poludisperzivnom bojom u boji prema izboru projektanta, sa svim potrebnim
predradnjama.

4.5 Instalacije

U objektu su predviene sve standardne instalacije koje podrazumeva ovaj tp objekata:


instalacije vodovoda i kanalizacije, termotehnike instalacije (grijanje), instalacije jake i slabe
struje i predmet su zasebnih projektnih elaborata.
Betonske konstrukcije 2013

5. STATIKI PRORAUN NOSIVE KONSTRUKCIJE I ANALIZA OPTEREENJA

5.1 Analiza optereenja

5.1.1 Stalno optereenje

Vlastta teina betonskih elemenata je sraunata i uzeta u obzir pri statkom proraunu u
softveru Radimpex Tower 6.

Krovna konstrukcija :

Nasip od oblutaka 6cm 0,9 kN/m2

Hidroizolacija 1,5cm 0,2 kN/m2

Stropor 10cm 0,9 kN/m2

Mravi beton 5cm 2,0 kN/m2
_________________

4,0 kN/m2

Unutranje prostorije :

Cementni estrih 2,0 kN/m2

Parket 0,5 kN/m2
Betonske konstrukcije 2013

Teni pervol u PVC foliji 0,5 kN/m2

Plafoni 0,4 kN/m2

Pregradni zidovi 1,0 kN/m2
_________________

4,4 kN/m2

5.1.2 Promjenjivo optereenje

Korisno optereenje:

Odgovarajue korisno optereenje usvojeno prema EN 1991-1-1:2002, (tabela 6.2.)

Odgovarajua korisna optereenja za poslovno - stambeni objekat su sljedea:Podovi qk = 2,0 kN/m2

Stepenita qk = 3,0 kN/m2

5.1.3 Utcaj snijega

Lokacija objekta je u II klimatskoj zoni (HRN ENV 1991-2-3).

Usvojena je uobiajena topografija terena sa koeficijentom C e 1 .

Zanemaruje se utcaj ostalih graevina u bliskoj okolini.

S k 0,76 0,0027 h 0,000002 h 2

Nadmorska visina je 231 m.

kN
S k 1,49 Usvojeno S k 1,49 2
m

Za klimatske uslove bez izuzetnih padavina i smetova, usvojena je proraunska situacija i


ema optereenja A (uobiajeni uslovi).

Proraunska situacija Sluaj A

q S 1 C e C t S k

Krov je ravni
0,8 0 30
Betonske konstrukcije 2013
Ce Ct 1
kN
q s 1 C e C t S k 0,8 1 1 1,49 1,192
m2

5.1.4 Utcaj vjetra

Objekat se nalazi u prigradskom terenu, te se usvaja kategorija terena II.

hb z h 15,20m

Osnovna vrijednost poredbene brzine vjetra je oitana iz tabele (HRN ENV 1991-2-4):

Podruje I

m
Vb 0 22
s

Osnovna brzina vjetra :

m
Vb Vb 0 C dir C season 22
s

C dir C season 1

Koeficijent hrapavost C r ( z ) ako je K r 0,19 :

z 15,20
C r z K r ln 0,19 ln 1,086
z0 0,05

Srednja brzina vjetra Vm :

m
Vm Vb C r z C 0 z 22 1,086 1 23,892
s

Intenzitet turbulencije l v z (ako su koeficijent k i 1 i C 0 1 ) :

ki 1
lv z 0,175
z 15,20
C 0 ln 1 ln
z0 0,05

Udarni pritsak vjetra q p :

q p 1 7 l v z 0,5 Vm
kN
1 7 0,175 0,5 1,25 23,892 2 0,7938
2

m2

Utcaj vjetra za unutranju Wi i spoljanju stranu We :


Betonske konstrukcije 2013
kN
Wi q p c pi 0,7938 0,4 0,317
m2
C pi 0,4
kN
We q p c pe 0,7938 0,7 0,555
m2
C pe 0,7

5.1.5 Seizmiki utcaji

Usvaja se seizmika zona VII (seizmika karta Hrvatske).

Proraunsko ubrzanje tla:

ag
a g 0,1g 0,1
g

Koeficijent duktlnost i priguenja: usvojeno I. kat. k p 1,0

Koeficijent kategorije objekta: I. kat. objekta k o 1,5

Koeficijent seizminost: VII.zona k s 0,025

Koeficijent dinaminost za I. kategoriju tla:

0,50 0,50
kd 0,33 1,0
T1 T1

Osnovni period vibracije:


3 3
T1 C t H 4 0,075 15,20 4 0,57 s

Proraunski spektar odgovora S d T 1 se odreuje :

2,5
S d T 1 a g S
q

Ako je q 1,4 , a S 1,2 (usvojeno iz tablica) tada je S d T 1 0,21 .

Proraun za ukupnu silu glasi :

Fb S d (T 1) W

Napomena:
Betonske konstrukcije 2013
U nastavku statikog prorauna e se za svaku poziciju pojedinano odrediti njena teina i
pripadajua seizmika sila.

5.1.6 Kombinacije optereenja

I. Stalno
II. Korisno
III. Vjetar
IV. Snijeg
V. Seizmika x
VI. Seizmika y

Kombinacije I II III IV V VI
1 1.35 1,50 0.3 0.9 0 0
2 1.0 0.3 0 0 1.3 0
3 1.0 0.3 0 0 0 1.3
4 1.35 1.05 1.5 0.9 0 0
5 1.35 1.05 0.9 1.5 0 0
6 1.35 1.5 0 0 0 0
7 1.0 1.0 0 0 0 0
8 1,0 1.5 0 0 0 0
9 1.0 1.0 0.5 0.2 0 0
10 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0
11 1.35 1.5 0.9 1.05 0 0

Na osnovu prorauna utvreno je da je kombinacija 11 najadekvatnija kombinacija za


proraun, stoga e se i dimenzioniranje AB elemenata uradit na osnovu utcaja dobijenih po
toj kombinaciji.
Betonske konstrukcije 2013

o
Stalna proraunska kombinacija

o
Seizmika proraunska kombinacija
Betonske konstrukcije 2013

5.2 Statki utcaj nosive konstrukcije


Betonske konstrukcije 2013

5.3 Duina sidrenja i preklopa armature


Betonske konstrukcije 2013

Duljina sidrenja/preklopa armature promjera 10 mm je 402.4 mm


Duljina sidrenja/preklopa armature promjera 16 mm je 646,0 mm

5.4 Zattni sloj betona

Zattni sloj (prema uzengiji):

Donja zona grede


Betonske konstrukcije 2013

Zattni sloj (prema armaturi za savijanje):

Donja zona grede

6. DIMENZIONIRANJE

6.1 Dimenzioniranje na savijanje


POS G 101 (LEAJ)

Proraun podune armature:

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 100,48 100
sd 0,071
b d f cd 40 46 2 1,667
2

OITANO:
Betonske konstrukcije 2013
Deformacija betona: c 2 2,7

Deformacija elika: s1 20

Koeficijent poloaja neutralne ose: 0,119

Koeficijent kraka unutranjih sila: 0,953

Poloaj neutralne osi:

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 100,48 100
As1 5,27 cm 2
d f yd 0,953 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 316 As1 odg 6,03 cm 2

Minimalna armatura: As1 0,0015 bw d 0,0015 40 46 2,76 cm 2

Leaj 2 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 169,79 100
sd 0,120
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 15; =0,189; = 0,921


Betonske konstrukcije 2013

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 169,79 100
As1 9,217cm 2
d f yd 0,921 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 3 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 189,39 100
sd 0,134
b d f cd 40 46 2 1,667
2
Betonske konstrukcije 2013

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 12,5; =0,219; = 0,909

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 189,39 100
As1 10,417 cm 2
d f yd 0,909 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 6 16 As1 odg 12,06cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 4 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15
Betonske konstrukcije 2013
M sd 180,56 100
sd 0,128
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 13,5; =0,206; = 0,914

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 180,56 100
As1 8,977 cm 2
d f yd 0,914 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 5 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5
Betonske konstrukcije 2013
f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 177,89 100
sd 0,126
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 14; =0,200; = 0,917

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 177,89 100
As1 9,699 cm 2
d f yd 0,917 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 6 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500
Betonske konstrukcije 2013
f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 179,68 100
sd 0,127
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 13,5; =0,206; = 0,914

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 179,68 100
As1 9,828 cm 2
d f yd 0,914 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 7 POS 101

Beton: C25/30
Betonske konstrukcije 2013
Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 136,41 100
sd 0,096
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 20; =0,149; = 0,938

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 136,41 100
As1 7,271cm 2
d f yd 0,938 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 16 As1 odg 8,04 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 1 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 149,65 100
sd 0,0298
b d f cd 142 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,5 ; s1 = 20; =0,070; = 0,975

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 149,65 100
As1 7,674cm 2
d f yd 0,975 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 14 As1 odg 7,70 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 2 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 98,53 100
sd 0,0225
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 98,53 100
As1 5,026 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 14 As1 odg 6,16 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 3 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 93,04 100
sd 0,0212
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 93,04 100
As1 4,746 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 14 As1 odg 6,16 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 4 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 98,85 100
sd 0,0225
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 98,85 100
As1 5,043 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 14 As1 odg 6,16 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Polje 5 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 101,19 100
sd 0,0231
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 101,19 100
As1 5,162 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48
Betonske konstrukcije 2013

USVOJENA ARMATURA: 4 14 As1 odg 6,16 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 b w d 2,76 cm 2

Polje 6 POS 101

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 141,51 100
sd 0,0282
b d f cd 142 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)


Betonske konstrukcije 2013
M sd 141,51 100
As1 7,241cm 2
d f yd 0,977 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 14 As1 odg 7,70 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 1 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 69,51 100
sd 0,0492
b d f cd 40 46 2 1,667
2
Betonske konstrukcije 2013
OITANO:

Deformacija betona: c 2 2

Deformacija elika: s1 20

Koeficijent poloaja neutralne ose: 0,091

Koeficijent kraka unutranjih sila: 0,966

Poloaj neutralne osi:

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 69,51 100
As1 3,597cm 2
d f yd 0,966 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 2 16 As1 odg 4,02 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 2 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 115,25 100
sd 0,0816
b d f cd 40 46 2 1,667
2
Betonske konstrukcije 2013

Iz tablica c2 = -3 ; s1 = 20; =0,130; = 0,947

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 115,25 100
As1 6,084 cm 2
d f yd 0,947 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 16 As1 odg 8,04 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 3 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15
Betonske konstrukcije 2013
M sd 174,73 100
sd 0,1238
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 14 ; =0,200; = 0,917

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 174,73 100
As1 9,526 cm 2
d f yd 0,917 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 4 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500
Betonske konstrukcije 2013
f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 155,56 100
sd 0,1102
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 16,5; =0,175; = 0,927

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 155,56 100
As1 8,390cm 2
d f yd 0,927 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Leaj 5 POS 501


Betonske konstrukcije 2013
Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 152,12 100
sd 0,1078
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 17; =0,171; = 0,929

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 152,12 100
As1 8,186cm 2
d f yd 0,929 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As1 odg 10,05 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Leaj 6 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 140,21 100
sd 0,0993
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 19; =0,156; = 0,935

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 140,21 100
As1 7,497cm 2
d f yd 0,935 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 16 As1 odg 8,04 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Leaj 7 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 92 100
sd 0,0652
b d f cd 40 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -2,5 ; s1 = 20; =0,111; = 0,957

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 92 100
As1 4,806cm 2
d f yd 0,957 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 3 16 As1 odg 6,03 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 1 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 143,55 100
sd 0,0286
b d f cd 142 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 143,55 100
As1 7,346cm 2
d f yd 0,977 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 16 As1 odg 8,04 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 2 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 92,28 100
sd 0,0210
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 92,28 100
As1 4,707 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 3 16 As1 odg 6,03 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2


Betonske konstrukcije 2013

Polje 3 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 74,21 100
sd 0,0169
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,0 ; s1 = 20; =0,048; = 0,983

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 74,21 100
As1 3,774 cm 2
d f yd 0,983 46 43,48
Betonske konstrukcije 2013

USVOJENA ARMATURA: 2 16 As1 odg 4,02 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Polje 4 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 86,83 100
sd 0,0198
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)


Betonske konstrukcije 2013
M sd 86,83 100
As1 4,429cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 3 16 As1 odg 6,03 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Polje 5 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15

M sd 98,75 100
sd 0,0225
b d f cd 124 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,2 ; s1 = 20; =0,057; = 0,980


Betonske konstrukcije 2013

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 98,75 100
As1 5,038 cm 2
d f yd 0,980 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 3 16 As1 odg 6,03 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

Polje 6 POS 501

Beton: C25/30

Armatura: B500

f ck 25
f cd 16,67 MPa
c 1,5

f yk 500
f yd 434,78MPa
s 1,15
Betonske konstrukcije 2013
M sd 134,46 100
sd 0,0268
b d f cd 142 46 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

x d 46 0,119 5,474cm 15cm (neutralna os prolazi kroz plou)

M sd 134,46 100
As1 6,880 cm 2
d f yd 0,977 46 43,48

USVOJENA ARMATURA: 4 16 As1 odg 8,04 cm 2

Minimalna armatura: As , min 0,0015 bw d 2,76 cm 2

6.2 Dimenzioniranje na poprenu silu

Leaj 1 - POS 101

Proraunske vrijednost poprene sile ( Anvelopa optereenja ) :


Betonske konstrukcije 2013
Vsd , max 141,22 kN

VRd 1 Rd k 1,2 40 1 0,15 cp bw d

za C 25 / 30 : Rd 0,03 kN / cm 2
k 1,6 d 1,6 0,46 1,14 m

Kako se cijelom duinom grede vodi 516 A S = 10,02 cm2:

As 10,02
l 0,00544
bw d 40 46

N sd
cp 0,00 kN / cm 2
Ac

VRd 1 0,03 1,14 1,2 40 0,00544 0,15 0,00 40 46

VRd1= 89,22kN < Vsd, max= 141,22 kN

VRd 2 0,5 v f cd bw z
f ck 25
v 0,5 0,7 0,575 0,5 v 0,575
200 200
VRd 2 0,5 0,575 1,66 40 0,9 46 790,326 kN

Vsd , max Vsd ,1 141,22 kN


Vsd , max 141,22
0,178 Vsd 0,178V Rd 2
V Rd 2 790,326

s w, max min 0,8 d ; 30 cm min 0,8 46 36,8 ; 30cm s w, max 30 cm


min 0,00153

Poprena armatura se proraunava prema izrazu:

1.Vsd 132,15 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw, d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 41,93 cm
VSd ,eff VRd 1 132,15 89,22
Betonske konstrukcije 2013

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

2.Vsd 136,66 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw, d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 37,94 cm
VSd ,eff VRd 1 136,66 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

3.Vsd 113,12 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 75,31cm
VSd ,eff V Rd 1 113,12 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

4.Vsd 125,87 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw, d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 49,11 cm
VSd ,eff V Rd 1 125,87 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

5.Vsd 114 kN pretpostvk a 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 72,64 cm
VSd ,eff V Rd 1 114 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm


Betonske konstrukcije 2013

6.Vsd 122,47 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 54,13 cm
VSd ,eff V Rd 1 122,47 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

7.Vsd 118,12 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 62,28 cm
VSd ,eff V Rd 1 118,12 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

8.Vsd 124,10 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 51,60 cm
VSd ,eff V Rd 1 124,10 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

9.Vsd 118,04 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 62,45 cm
VSd ,eff V Rd 1 118,04 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm


Betonske konstrukcije 2013
10.V sd 125,53 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw, d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 49,57 cm
VSd ,eff V Rd 1 125,53 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

11 .Vsd 125,08 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw, d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 50,19 cm
VSd ,eff V Rd 1 125,08 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

12.Vsd 141,22 kN pretpostvka 8, m 2 AS 2 0,5 1,00 cm 2

Asw f yw,d z ctg 1,00 43,48 0,9 46


Sw 34,61cm
VSd ,eff VRd 1 141,22 89,22

USVOJENE DVOSJENE VILICE: 8 / 30 cm

Proraun irine pukotna:

Napomena: Proraun irine pukotina i veliine progiba raen je za estu kombinaciju optereenja.

POS 101 Polje 1

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2 1,667 kN / cm 2

elik B 500
Betonske konstrukcije 2013
f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2 43,48 kN / cm 2

Msd 149,65 kNm

b 40 cm
d 46 cm

Prognoza irine pukotne:

wk s rm sm

1,7 - za vanjsko optereenje

Proraun srednje deformacije armature:


2

sm s s 1 1 2 sr
Es Es
s


n As1 2bd 6,557 7,70 2 40 46
x 1 1 1 1 9,587 cm
b
n As1
40 6,557 7,70
E 200
n s 6,557
E cm 30,5

M sd M sd 149,65 100 kN
s 45,404 2 454,04 MPa
z As x 9,587 cm
d As 46 7,70
3 3

M crit M crit 42,7494 100 kN


sr 12,970 2 129,70 MPa
z As x 9,587 cm
d As 46 7,70
3 3
bh 2
40 50 2
M crit f ct ,m 0,2564 4274,94 kNcm 42,7494 kNm
6 6
f ct ,m 0,3 f ck 0,3 25
2/3 2/3
2,564MPa 0,2564 kN / cm 2

454,047 129,70
2

sm 1 1 0,5 0,002177 2,177 10 3


200000 454,04

E s 200 GPa - modul elastnost armature


Betonske konstrukcije 2013
1 1 - Rebrasta armatura

2 0,5 - Dugotrajno optereenje

14
s rm 50 0,25 0,8 0,5 122,727 mm
0,0192
7,70
r 0,0192
40 2,5 4

k1 0,8 - za rebrastu armaturu

k 2 0,5 - za sluaj savijanja

14 mm

7,70
r 0,0192
40 2,5 4

wk s rm sm
wk 1,7 122,727 2,177 10 3

wk ,0 291mm wg 0,3mm
Raunska irina pukotne je manja od doputene EC 2 w g 0,3 mm .

Proracun progiba:

Granini progib:

L 600
v lim 2,4 cm
250 250

Beton C25/30

f ck 25 MPa
E cm 9500 3 f ck 8 9500 3 25 8 30471,535 MPa
f ct ,m 0,3 f ck 0,3 25
2/3 2/3
2,565 MPa

elik B 500
Betonske konstrukcije 2013
E s 200 GPa
Es 200
el 6,563
E cm 30,471

1
vtot k L2
rtot
MA MB 58,48 86,56
1,403
MF 103,31
5 5
k 1 0,1 1 0,1 1,403 0,089
48 48

As1 8,04 cm 2
As 2 4,02 cm 2

b h3 h
2
h
2

II el As1 d 2 As 2 d1
12 2 2
40 50 3 50
2
50
2

II 6,563 8,04 4 4,02 4 451571,72 cm 4


12 2 2
M Sd M F 103,31 kNm 10331 kNcm
E c ,eff E cm 3047,153 kN / cm 2
1 M Sd 10331 1
0,0000075
rI E c ,eff I I 3047,153 451571,72 cm
Betonske konstrukcije 2013

el As1 2bd 6,563 8,04 2 40 50


x 1 1 1 1 10,241cm
b el As1
40 6,563 8,04


2
b x3 x
b x el As1 d x As 2 x d 2
2 2
I II
12 2


2
40 10,2413 10,241
6,563 8,04 46 10,241 4,02 10,241 4
2 2
I II 40 10,241
12 2
I II 82821,265 cm 4
M sd M sd 103,31 100 kN
s1 30,172 301,72 MPa
z As1 x 10,241 cm 2
d As1 46 8,04
3 3
301,72
s1 s1 0,0015
Es 200000
1 s1 0,0015 1
0,0000422
rII d y IIg 46 10,241 cm
M cr M cr 4273,333 kN
sr 12,481 2 124,81 MPa
z As x 10, 241 cm
d As 46 8,04
3 3
bh 2
40 50 2
M cr f ctm 0,256 424273,33 kNcm 42,733 kNm
6 6
2 2
12,481 10
1 1 2 sr 1 1 0,5 0,914
s 301,72

1 1 - Rebrasta armatura

2 0,5 - Dugotrajno optereenje

1 1 1 1
1 0,941 0,0000075 1 0,941 0,0000422 0,0000095
rm rI rII cm
k 0,089
L 600 cm

1
vtot,t0 k L 0,089 6002 0,0000095 0,304 cm vlim 2,4 cm
2

rtot
Vrijednost progiba je manja od dopustene (EC-2 L/250)

Napomena:
Betonske konstrukcije 2013
Mjerodavan presjek za provjeru irine pukotna je onaj sa najveim momentom, bez obzira na
predznak. Poto je geometrija nosaa ista po cijeloj duini grede, i ostali presjeci e
zadovoljit proraun.

PRORAUN PLOE NA MOMENTE SAVIJANJA

(POS 100 - oslonac - smjer x )

M sd , x max 24,61 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
Betonske konstrukcije 2013
f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:

d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 24,61 100
sd 0,0810
b d f cd 100 13,5 2 1,667
2

OITANO:

Deformacija betona: c 2 3

Deformacija elika: s1 20

Koeficijent poloaja neutralne ose: 0,130

Koeficijent kraka unutranjih sila: 0,947

Potrebna armatura:

M sd 24,61 100
As1 4,427 cm 2
d f yd 0,947 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea R 503 As , stv 5,03 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 100 - oslonac - smjer y )

M sd , y max 31,28 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 31,28 100
sd 0,1029
b d f cd 100 13,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -3,5 ; s1 = 18; =0,163; = 0,932

Potrebna armatura:

M sd 31,28 100
As1 5,717 cm 2
d f yd 0,932 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea R 692 As , stv 6,92 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 100 - polje - smjer x )

M sd , x max 13,56 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 13,56 100
sd 0,0446
b d f cd 100 13,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,9 ; s1 = 20; =0,087; = 0,968

Potrebna armatura:

M sd 13,56 100
As1 2,386 cm 2
d f yd 0,968 13,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea Q 283 As , stv 2,83 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 100 - polje - smjer y )

M Sd , y 13,45 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 13,45 100
sd 0,0516
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -2,1 ; s1 = 20; =0,095; = 0,946

Potrebna armatura:

M sd 13,45 100
As1 2,616 cm 2
d f yd 0,946 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea Q 283 As , stv 2,83 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 500 - oslonac - smjer x )

M sd , x max 22,55 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 22,55 100
sd 0,0742
b d f cd 100 13,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -2,8 ; s1 = 20; =0,123; = 0,951

Potrebna armatura:

M sd 22,55 100
As1 4,039 cm 2
d f yd 0,95113,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea R 424 As , stv 4,24 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 500 - oslonac -smjer y )

M Sd , y 22,66 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 22,66 100
sd 0,0745
b d f cd 100 13,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -2,8 ; s1 = 20; =0,123; = 0,951

Potrebna armatura:

M sd 22,66 100
As1 4,059 cm 2
d f yd 0,95113,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea R 424 As , stv 4,24 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 500 - polje - smjer x )

M sd , y max 12,56 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 12,56 100
sd 0,0482
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -2 ; s1 = 20; =0,091; = 0,966

Potrebna armatura:

M sd 12,56 100
As1 2,392 cm 2
d f yd 0,966 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea Q 257 As , stv 2,57 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

(POS 500 - polje - smjer y )

M sd , y max 12,70 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d x 15 1,5 13,5 cm
d y 15 1,5 1 12,5 cm

M sd 12,70 100
sd 0,0487
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -2 ; s1 = 20; =0,091; = 0,966

Potrebna armatura:

M sd 12,70 100
As1 2,418 cm 2
d f yd 0,966 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea Q 257 As , stv 2,57 cm 2 / m'

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d 0,022 40 46 2,024 cm 2 / m'
f yk 500

DIMENZIONIRANJE STUBOVA

Dimenzioniranje stuba S1 POS 100

Raunski utcaji prema teoriji I reda:

N sd 2990,24 kN
M sd 24,52 kNm

Proraun koeficijenata stepena upetost stuba u grede:


Betonske konstrukcije 2013
k A vrh stuba
k B podnoje stuba

Ecm I col 2,13 10 3 2,13 10 3


Ecm
lcol 2,35 3,25 Ecm 0,0015618
kA 2,249
2 Ecm I b 4,166 10 3 0,5 Ecm 0,0006943
Ecm 2
Ib 6

I col 2,13 10 3 l col 3,25 m


3
I b 4,166 10 Ib 6 m

2,13 10 3
Ecm 2
3,25 E 0,0013108
kB cm 1,887
4,166 10 0,5
3
Ecm 0,0006943
Ecm 2
6

Iz nomograma za pomini okvir oitano je: =1,6.

Duina izvijanja:

l 0 l 1,6 3,25 5,2 m 520 cm

Vitkost stuba:

520
44,982
0,289 40
25

lim max
15 15
14,179
N sd 2990,21
f cd AC 1,67 40 2

lim 25

44,982 lim 25 stub je vitak

Proraunske vrijednost unutarnjih sila proraunath po teoriji II reda:


Betonske konstrukcije 2013

M sdII N sdI etot

etot e0 ea e2
M sdI 24,52
e0 I 0,0082 m 0,82 cm
N sd 2990,21
l0
ea v
2
1 1 l
v 0,0024 0,005
100 l 100 16,60 200
Usvojeno : v 0,005.
520
ea 0,005 1,3
2
2
l 1
e2 K 1 0
10 r
K 1 1,0 i 35
1 2 K 2 yd

r 0,9 d

Za K2=1,0 proraun daje zadovoljavajuu sigurnost.

500
f yd
1,15
yd 2,174 10 3
Es 200000

db 2
d h c dw 40 3 0,8 35,2
2 2
3
1 2 1 2,174 10
0,000137
r 0,9 35,2
520 2
e2 1 0,000137 3,709
10

etot 0,82 1,3 3,709 5,829 cm 0,05829 m

M sdII N sdI etot 2990,21 0,05829 174,326 kNm


N sdII N sdI 2990,21 kN

Proraun armature B500B pomou dijagrama interakcije:

Bezdimenzionalna veliina momenta savijanja:

M sdII 17,432 100


sd 0,0211
b d f cd 40 35,2 2 1,67
2
Betonske konstrukcije 2013
Bezdimenzionalna veliina uzdune sile (pritsne):

N sdII 2990,21
v sd 1,272
b d f cd 40 35,2 1,67
d1 4,8
0,12
h 40

Iz dijagrama interakcije oitano je:

0,26

f cd 1,67
As1, req As 2 , req b d 0,26 40 35,2 14,06 cm 2
f yd 43,48

USVOJENA PODUNA ARMATURA STUBA: 5 20 As1, odg= 15,71 cm 2

Napomena:

Poto je moment savijanja Mx priblino jednak momentu savijanja M y usvaja se ista armatura i u y
smjeru.

Dimenzioniranje stuba S1 POS 300

Raunski utcaji prema teoriji I reda:

N sd 1715,96 kN
M sd 31,58 kNm

Proraun koeficijenata stepena upetost stuba u grede:


Betonske konstrukcije 2013
k A vrh stuba
k B podnoje stuba

E cm I col 2,13 10 3
E cm 2
l col 2,75 E 0,0015491
kA kB cm 2,231
2 E cm I b 4,166 10 0,5
3
E cm 0,0006943
E cm 2
Ib 6

I col 2,13 10 3 l col 3,25 m


3
I b 4,166 10 Ib 6 m

Iz nomograma za pomini okvir oitano je: =1,65.

Duina izvijanja:

l 0 l 1,65 2,75 4,5375 m 453,75 cm

Vitkost stuba:

453,75
39,252
0,289 40
25

lim max
15 15
18,717
N sd 1715,96
f cd AC 1,67 40 2

lim 25

39,252 lim 25 stub je vitak

Proraunske vrijednost unutarnjih sila proraunath po teoriji II reda:


Betonske konstrukcije 2013

M sdII N sdI etot

etot e0 ea e2
M sdI 31,58
e0 I 0,0184 m 1,84 cm
N sd 1715,96
l0
ea v
2
1 1 l
v 0,0024 0,005
100 l 100 16,60 200
Usvojeno : v 0,005.
453,75
ea 0,005 1,134
2
2
l 1
e2 K1 0
10 r
K1 1,0 i 35
1 2 K 2 yd

r 0,9 d

Za K2=1,0 proraun daje zadovoljavajuu sigurnost.

500
f yd1,15
yd 2,174 10 3
Es 200000

db 1,6
d h c dw 40 3 0,8 35,4
2 2
1 2 1 2,174 10 3
0,000136
r 0,9 35,4
453,75 2
e2 1 0,000136 2,8
10

etot 1,84 1,134 2,8 5,774 cm 0,05774 m

M sdII N sdI etot 1715,96 0,05774 99,09 kNm


N sdII N sdI 1715,96 kN

Proraun armature B500 pomou dijagrama interakcije:

Bezdimenzionalna veliina momenta savijanja:


Betonske konstrukcije 2013

M sdII 99,09 100


sd 0,118
b d f cd 40 35,4 2 1,67
2

Bezdimenzionalna veliina uzdune sile (pritsne):

N sdII 1517,96
v sd 0,642
b d f cd 40 35,4 1,67
d1 4,8
0,12
h 40

Iz dijagrama interakcije oitano je:

0,05

f cd 1,67
As1, req As 2 , req b d 0,05 40 35,4 2,719 cm 2
f yd 43,48

USVOJENA PODUNA ARMATURA STUBA: 5 10 As1, odg= 3,93 cm 2

Napomena:

Poto je moment savijanja Mx priblino jednak momentu savijanja M y usvaja se ista armatura i u y
smjeru.

Minimalna vertkalna (uzduna) armatura stuba:

As , min 412 4,52 cm 2 , tj. za potres 812 9,04 cm 2


As , min 0,15 N sd / f yd 0,15 247,78 / 43,48 0,85 cm 2
As , min 0,3 / 100 Ac 0,003 35 35 3,68 cm 2
As , min, potres 1 / 100 Ac 0,01 35 35 12,25 cm 2

Za stubove koji preuzimaju sile potresa (kada su dio okvira koji je seizmiki otporan) mjerodavan je
zadnji uvjet od 1% povrine poprenog presjeka stuba.

Maksimalna vertkalna (uzduna) armatura stuba:

As , max 4 / 100 Ac 0,04 35 35 49,00 cm 2

Proraun poprene armature (vilice) stuba:

f ydL 43,48
d bw 0,35 d bL , max 0,35 22,0 7,7 mm
f ydw 43,48
Betonske konstrukcije 2013
Odabrane su vilice 8 .

Duina kritnog podruja:

l cr 1,5 d e 1,5 40 60 cm, mjerodavno


l cr l cl / 6 275 40 / 6 39,16
l cr 45 cm

Ako je omjer lcl / de 3 , tada se cijela visina stuba uzima kao kritno podruje.

lcl / d e 275 / 40 6,87 3


Razmak poprene armature na mjestu kritnog podruja stuba:

s w b / 3 40 / 3 13,33 cm, mjerodavno


s w 15,0 cm
s w 7 d bL 7 2,0 14,0 cm

DIMENZIONIRANJE TEMELJA SAMCA

POS 1

U ravni x-z:
Normalne sile: N g 1835,61 kN N q 334,95 kN
Transferzalne sile : T 1,22 kN
Moment savijanja: M 1,96 kNm

Utcaji u y smjeru su ist kao u y smjeru, stoga se proraun provodi samo za x smjer.

Optereenje od poda: g=11 kN/m2


Betonske konstrukcije 2013

Doputeni napon u tlu: dop 250 kN / m 2


Dimenzije stuba: b / h 40 / 40 cm
Dubina fundiranja: d f 2,75 m
Visina temeljne stope: h 0,8 m

ODREIVANJE POTREBNE IRINE TEMELJNE STOPE

N uk N g N q 1835,61 334,95 2170,56 kN


M uk T h M 1,22 0,8 1,96 2,936 kNm

pr dop b d f 250 0,85 25 2,75 191,563 kN / m 2


A pot B B B 2
B B2 B3
W
6 6
N M N 6M u
pr uk 3u uk2 3
/ B 3
A pot B B B
6
pr B3 B Nu 6 M u
pr B 3 B N u 6 M u 0
191,563 B 3 2170,56 B 17,616 0

Iteracija I : B 3,2 m
191,563 3,2 3 2170,56 3,2 17,616 686,37
Iteracija II : B 3,4 m
191,563 3,4 3 2170,56 3,4 17,616 0

Usvojeno: B=3,4 m

PROVJERA EKSCENTRICITETA

ex ey 1

B 6
Bx y
M 1,96
ex e y 0,000903
N uk 2170,56
0,000903 0,000903 1

3,4 3,4 6
0,00053 0,166 Uvjet zadovoljen.
Betonske konstrukcije 2013
Temelj je centrian u odnosu na stub.

KONTROLA NAPONA

-vertkalna sila: N uk 2170,56 kN

-optereenje od zemlje:
Fz 3,4 2 0,4 2 1,95 18 400,14 kN

-teina temeljne stope: Fs 3,4 2 0,8 25 231,2 kN


___________________________________________________________________________

N 2801,9 kN

Za ravan x-z:

N uk M u 2801,9 1,96 6
stv 242,378 0,299
A W 3,4 3,4 3,4 3,4 2

1 242,678 kN / m 2 dop 250 kN / m 2 Uvjet zadovoljen.


2 242,079 kN / m 2
PRORAUN UTICAJA

Za ravan x-z:

N sd 1,35 1835,61 1,5 334,95 2980,498 kN


M sd 1,5 1,96 2,94 kNm

N sd M sd 2980,498 2,94
1, 2 257,828 0,074
A W 3,4 3,4 3,4 3,4 2
1 257,903 kN / m 2
2 257,753 kN / m 2
Betonske konstrukcije 2013
B y av a a
M y x 3 1 v 1 v 2
6 Bx Bx
bx 0,4
x 0,117
Bx 3,4
x 1,2 0,4 0,117 1,247

3,4 1,5 2 1,5 1,5


M y 1,247 3 257,9 257,9 257,75 1230,094 kNm
6 3,4 3,4
M x M y 1230,094 kNm

DIMENZIONIRANJE

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2 1,667 kN / cm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2 43,48 kN / cm 2

d 80 6 74 cm
M sd 1230,094 100
sd 0,0396
b d f cd 340 74 2 1,667
2
Betonske konstrukcije 2013

Iz tablica c2 = -1,7 ; s1 = 20; =0,078; = 0,971

M sd 1230,094 100
As1 39,373 cm 2
d f yd 0,971 74 43,48

50% As 0,5 39,373 19,686 cm 2

USVOJENA ARMATURA: 7 19 As1 odg 19,86 cm 2

25% As 0,25 39,373 9,843 cm 2

USVOJENA ARMATURA: 5 16 As 2 odg 10,05 cm 2

Armatura usvojena za x smjer se usvaja i u y smjeru.

MINIMALNA ARMATURA

min 0,1% As,min 340 80 0,001 27,2cm As1 As,min


2

DOKAZ SIGURNOSTI NA PROBIJANJE

d x 74 cm
d y 76 cm
Betonske konstrukcije 2013
V Rd 1 Rd k 1,2 40 1 d

za C 25 / 30 : Rd 0,03 kN / cm 2
k 1,6 d 1,6 0,75 0,85 Usvojeno : k 1,00
As1 odg 40,04
x y 0,00157
b*d 340 75
dx dy 74 76
d 75 cm
2 2

V Rd 1 0,03 1 1,2 40 0,00157 75 2,8413 kN / cm 284,13 kN / m

Vsd
Vsd ,u
U crit

Vsd N sd 0 Acrit 2980,498 257,828 5,776 1491,260 kN


N sd 2980,498 kN
0 257,828 2
A 3,4 3,4 m
Acrit 4 0,4 1,125 1,125 2 5,776 m 2
U crit 4 0,4 2 1,125 8,668 m

1491,260 1,5 kN
Vsd ,u 258,045
8,668 m

Vrd1 284,13 kN / m Vsd ,u 258,045 kN / m

Vrd 1 Vsd ,u Nije potrebna raunska armatura na proboj.

PRORAUN STEPENITA

Statki sistem ( ema i dimenzije )


Betonske konstrukcije 2013

Minimalna debljina ploe:

1 1
d min l 203 170 10,657 cm
35 35
Usvojeno : d plol 15cm

Analiza optereenja

Kosi dio:

- Sopstvena teina ploe .............................................................. 0,15 . 25 = 3,75 kN/m2


Betonske konstrukcije 2013
- buka (produeni malter) (1,5cm) ............................................. 0,015 . 19 = 0,285 kN/m2
- Obloga gazita cementnim malterom ....................................... 0,03 . 21 = 0,63 kN/m2
- Obloga ela cementnim malterom ............................................ 0,02 . 21 = 0,25 kN/m2
- Teina stepenika ........................................................................ 0,1537 . 0,5 . 25 = 1,92 kN/m2
___________________________________________________________________________

Stalno optereenje: g1 = 6,836 kN/m2

Korisno optereenje: p = 3,0 kN/m2

Horizontalni dio:

- Sopstvena teina ploe .............................................................. 0,15 . 25 = 3,75 kN/m2


- buka (produeni malter) (1,5cm) ............................................. 0,015 . 19 = 0,285 kN/m2
- Obloga gazita cementnim malterom ....................................... 0,03 . 21 = 0,63 kN/m2
___________________________________________________________________________

Stalno optereenje: g2 = 4,665kN/m2

Korisno optereenje: p = 3,0 kN/m2

Optereenje u stanju granine nosivost

q sd 1 1,35 g1 1,50 p 1,35 6,836 1,50 3 13,728 kN / m 2


q sd 2 1,35 g 2 1,50 p 1,35 4,665 1,50 3 10,797 kN / m 2

Dijagram momenata savijanja


Betonske konstrukcije 2013

Dimenzioniranje ploe na momente savijanja

Oslonac 1

M sd 6,95 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:

d 15 2,0 0,5 12,5 cm

M sd 6,95 100
sd 0,0266
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -1,4 ; s1 = 20; =0,065; = 0,977

Potrebna armatura:
Betonske konstrukcije 2013
M sd 6,95 100
As1 1,31cm 2 /m
d f yd 0,977 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno: 8/ 20 cm As , stv 2,51cm 2 / m'
Popreno: 6 / 30 cm As , stv ??????cm 2 / m'

0,6 b d y 0,6 100 12,5


Minimalna armatura: As ,min 1,5 cm 2 / m
f yk 500

Minimalna armatura: As ,min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

0,310 b d y f cd 0,310 100 12,5 1,667


Maksimalna armatura: As , max 14,856 cm 2 / m
f yd 43,48

Polje 1

M sd 3,21 kN / m'

Beton C25/30
Betonske konstrukcije 2013
f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:

d 15 2,0 0,5 12,5 cm

M sd 3,21 100
sd 0,0123
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -0,9 ; s1 = 20; =0,043; = 0,985

Potrebna armatura:

M sd 3,21 100
As1 0,599 cm 2 /m
d f yd 0,985 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno: 8 / 20 cm As , stv 2,51cm 2 / m'
Popreno: 6 / 30 cm As , stv ??????cm 2 / m'

0,6 b d y 0,6 100 12,5


Minimalna armatura: As ,min 1,5 cm 2 / m
f yk 500

Minimalna armatura: As ,min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

0,310 b d y f cd 0,310 100 12,5 1,667


Maksimalna armatura: As , max 14,856 cm 2 / m
f yd 43,48

Taka preloma spoj kraka stepenita sa podestom

M sd 3,65 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500
Betonske konstrukcije 2013
f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:

d 15 2,0 0,5 12,5 cm

M sd 3,65 100
sd 0,0140
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -0,9 ; s1 = 20; =0,043; = 0,985

Potrebna armatura:

M sd 3,65 100
As1 0,682 cm 2
d f yd 0,985 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno: 8 / 20 cm As , stv 2,51cm 2 / m'
Popreno: 8 / 30 cm As , stv 1,51cm 2 / m'

0,6 b d y 0,6 100 12,5


Minimalna armatura: As ,min 1,5 cm 2 / m
f yk 500

Minimalna armatura: As ,min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

0,310 b d y f cd 0,310 100 12,5 1,667


Maksimalna armatura: As , max 14,856 cm 2 / m
f yd 43,48

Oslonac 1

M sd 2,65 kN / m'

Beton C25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Zattni sloj ploe:


Betonske konstrukcije 2013
d 15 2,0 0,5 12,5 cm

M sd 2,65 100
sd 0,0101
b d f cd 100 12,5 2 1,667
2

Iz tablica c2 = -0,8 ; s1 = 20; =0,038; = 0,987

Potrebna armatura:

M sd 2,65 100
As1 0,494 cm 2
d f yd 0,987 12,5 43,48

USVOJENA ARMATURA:
Uzduno: 8/ 20 cm As , stv 2,51cm 2 / m'
Popreno: 6 / 30 cm As , stv 1,13 cm 2 / m'

0,6 b d y 0,6 100 12,5


Minimalna armatura: As ,min 1,5 cm 2 / m
f yk 500

Minimalna armatura: As ,min 0,0015 bw d 0,0015 100 12,5 1,875 cm 2 / m

0,310 b d y f cd 0,310 100 12,5 1,667


Maksimalna armatura: As , max 14,856 cm 2 / m
f yd 43,48

DIMENZIONIRANJE ZIDNOG PLATNA


Geometrijske karakteristke zida

Duzina zida lw = 1660 cm


irina zida bw = 40 cm
Zattni sloj cnom = 2,0 cm, usvijeno d1 = 4,0 cm
Statka visina presjeka d = bw - d1 = 40 4 = 36 cm

Beton C 25/30

f ck 25 N / mm 2 f cd f ck / 1,5 16,67 N / mm 2

elik B 500

f yk 500 N / mm 2 f yd f yk / 1,15 434,8 N / mm 2

Moment savijanja u zidu (anvelopa optereenja)


Betonske konstrukcije 2013

Napomena:

Kako su momenti savijanja u zidu priblino jednaki nuli mjerodavna je minimalna armatura.

f ck 25
Minimalna armatura: As ,min 0,022 b d y 0,022 100 36 4,553 cm 2 / m'
f yk 434,8

USVOJENA ARMATURA: osnovna mrea Q 503 As , stv 5,03 cm 2 / m'

Na ivicama zidova i na mjestu sueljavanja usvajaju se podune ipke 4 14 i ukosnice 8/20cm.

kkkaaaaaaaaaaaaaooooooeeeeeee