You are on page 1of 16

^ò~êq ò Lae WûKùe ù^ùf www.nijuktikhabar.

net iìP ^û
1 a hðKê U.260.00 GZŸßû eû WûKù~ûùM ^ò~ êqò Lae
6 cûiKê U.130.00 cMûC[ôôaû icÉ Mâû jKcû^uê RYûA
3 cûiKê U.65.00 \ò@ û~ûC@Qò ù~ ùicûù^ Lae
Uuû c^ò@Wÿðe / aýûu Wâû `Ö @ûKûeùe
KûMR iµKðù e ù~ ùKøY iò
_VûA _ûeòùa ö
Manager, Nijukti Khabar, ù~ûMûù~ûM ùa ùk Mâû jK ^´e
TS-3/193, Mancheswar I.E., CùfäL Keòaû Reêeú @ùUö
Bhubaneswar - 10 - _âiûe _eòPûkK
NIJUKTI KHABAR Postal Regd.No-BN/43/09-11
RNI No. 52621/93
Employment & Education based leading weekly
18g ahð iõLýû- 12 bêa ù^gße @MÁ 28eê ùiù_Ö´e3 , 2010 cìfý-5.00 Tel: 2587532,2582533 Fax : 2582535
VOLL-XVIII ISSUE - 12 BHUBANESWAR Aug 28 to SEP.3 2010 Rs. 5.00 e- m a il: n ij u kt ik h ab a r @gm ail.c o m

Samantaray Academy MEDICAL ADMISSION PRAYASH KNOWLEDGE HUB


M ul ti pl e L earn in g So lu ti on Pro vi de r...
Medical/par amedical • Regular/Postal)
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in Alternative MedicinesD.A.S.M./B.A.M.S.(A.M.)Medicinal HerbalismD.M.H.S./B.M.H.S. COACHING FOR
Electro-Homoeopathy D.E.H.M./B.E.M.S.Diet &NutritionD.D.N./B.D.N
BANK P.O. & CLERK Banking+ Public Sector Jobs by Bankers
P.G.D.A.M./M.D.(A.M.) /M.D.( E.H.)
INSURANCE LIC & GIC Practitioner’s Regist rat ion Spoken English
RAILWAY TECH & NON-TECH Write for a FRR PROSPECTUS to Dr. S.K. AGARWAL, President
THE PRAYASH KNOWLEDGE HUB
SSC GL & ML Indian Board of Alternative Medicines Opposite-Fire Station Road
DEFENCE CDS : NDA Affiliated to: IAEWP(Consultative Status with U.N.
MBA MAT & OJEE UNICEF & UNESCO) Behind Venkateswar English Medium School
80,Chowringhee Road, Kolkata-20, Phone-(033) 24769361
Surya Vihar, Li nk R oa d, Cu ttack - 12,
Web:www.altmedindia.com Mobile:09830059540
C-33, HIG Baramunda Housing Board Colony
Ph. : 067 1-2 3235 45 / 94385 63121 / 94 3916 4611 / 9 4371 03545

WALK-IN INTERVIEW Need to lady Candidate Apply for Registration to


Required for a telecom Sector posting at Bhubaneswar Degree (in any Stream), Age: Secto r-A Zo ne-B prayash.univ@gmail.com
( 1)M ISExecu t ive ( M/ F) 10no s:- Mi n. 1 year Below 35 yrs. pleasing per- Bhub an esswar-10 Tel.No. 9439923571,9437529897, 8895173128
Experience, Salary Rs 4500/- onwards Behind konark Silinder
( 2)Computer Operator(M/F) 80nos: +2 & above + sonality, good communication
Skill in odiya, Hindiand English
BHAVA INSTITUTE
Computer knowledge in M.S Excel. Salary Rs.3500/-
(3) Document Verifier (M/F) 40nos., Matric or Under Achievement Oriented girls
Mat ric, Salary Rs. 2500/- Prefered Salary: 4000/- other
W alk-in-I ntervi ew withi n 7 days be twee n 1 0 AM to 2PM ADMISSION OPEN (ISO Certified)
than Incentive. Contact with
M/S PERFECT SOLUTION CV & Photograph to : Recognised
Recognised by : Health
by: Health & F.W, Govt.
& F.W.Deptt., of Orissa
Govt. & INC,
of Orissa NewNew
& INC, Delhi
Delhi
Gayatri Industries
GNM
58, 1st F loo r, Bapu ji Nagar, N ear Telep hon e Exch ange,
Bhubaneswar -9, Mob-93 374 -355 09, Em ail:-perfe ctsolution0 2@ga mil.com TS3/193, Mancheswar, I.E
GNM 3 1 /3
1/2 year
2 year

ANM 1
1/2 year

CORPORATION BANK (General Nursing & Midwifery)


(General Nursi ng & Midwi fery)
(Auxuil iary
(Auxiliary Nursing &
Nursing & Mi dwi fery)
Midwifery)
( cjòkû I ÊûiÚý Kcðú)
WòWòùù_ä
_ ûäûcû
cû ^iò ðõ / Áû`^ið
^iòð õ/Áû`^ið ùUâ^ùUâ
òõ ^õò (cjò kû ÊûiÚý Kcðú)
A premier Public Sector Bank (Cbd
(Cbdcjò cjòkkû ûII _ê_eêeêêh
huu^ò^òcc ù«)
ù«)
ù~ûMýZû:-10+ _ûgþ
ù~ûûMýZû :- 10+ _ûgþ
C orporation Ban k in tend s to constitu te panel of temp orarys/permanen t peo ns & tempo rary/p erma- ù~ûûMýZû :- +2
ù~ûMýZû:- +2(Arts / Com./
(Arts/Com Sci.)
./Sci.) _ûgþ_ûiþ
n ent part tim e Sweep ers at th e fo llowing Places: Sam balp ur, An gul & B hub aneswar.

DMLT DMRT
Interested Candidates satisfying t he following requirement may respond within of: 10 days of the date of
Publication of this advertisement, by submitting their application on plain paper, giving follow ing details
through ordinary post only; I.Post applied for 2. Place applied for 3. Name 4. D ate of Birth 5..Education
Qualif ication 6. Reservation Category 7. Correspondence Address 8. Photo graph (Passport Size) and Diplom a i n Medical
Diploma in MedicalLaboratory
Laboratory Technology
Technology Diploma in Medical Radiography & Imaging Technology
addressed to T he General Manager, Corporation Bank (Zonal Office). 3 Middleton Row, Kolkata - 700071. (eq,(eq,
ck,cì
ck,Zâ,cêK` ,Mbð
K`,,Mbð
]ûZê, ]ûZê
Pcð , I
_Zâ,eúlû (GKèinùMe IRadiography
A.iò.Rò &Imagi
ùUK^ò iò@û^þ)
Diploma edical ng Technology
Application received after the due date shal be summarily rejected. GWÿiþ AZýû\ò Keû~ûG)
A. Temporary/Permanent Peon Pcð I GWÿiþ AZýû\ò _eúlK) (GKèùe I A.iò. Rò ùUKÜòiò@û^)
Age on the date of publication of .this advertisement): 18 Years to 26 Years.
R elaxation in ag e: (a) Sc/ St Candidates - 05 Yrs. b) OBC C andidates - 03 Yrs. c) PH C andidates -18 Yrs. ißûiÚýgòlû ùlZâùe \úNð 20 ahðe @bòmZû
d) Ex-serviceman -03 Yrs.
Educational Qualification: 8th C lass Pass but not Passed (10+2) Wages: As Per guidelines. 100% placement, Hostel in campus, Own transpost
B Temporary/Permanent Part Time Sw eeper Practical at Govt. hospital, Study Loan
Age (on the date of Publication publication of this advertisement) : 18 Years to 45 Years.
Educational Qualification: No minimum .qualification but Should not have passed 8th Class. Plot No : 1480, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar-15
Wages: As per guidelines. Ph. : 0674 - 2553122, 9861134443
[R eservation for SC/ST /OBC/PH and Ex-Servicemen as per Govt. guidelines]
Zonal Manager email : bhavainstitute@rediffmail.com www.bhavainstitutue.com

Raþ jûAfûAUiþ
l igÈ iúcûak, ùcûU
gì^ý_\-1345
l jò¦iê ûÚ ^ ù_ùUâûfòdc
aûùdû`êf gì^ý_\
:136
l @ûA@ûAUò, eûRiÚû^
l _ûIß û e Mâú W
Kù_ðûùei^ fòcùò UW
_\iõLû-89
l gò Ìùe eae Áûµ
_âÉZê ò
l còg ^ WûAùeKÖ e,
@ûiûc
G i¯ûje IWÿògûe
_âûd icÉ
^ò~êqb
ò •ò Kò aòmû_^
_ûAñ bòZe _éÂû
ù\L«ê
CMYK
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 2
HOTEL JOBS
Zêe« ^ò~êqò Bhubaneswar, Cuttack, Puri,
^ò~êqò ^ò~êqò
HINDUSTAN SPICES GK^òRÊ C_ôû\^lc Kµû^ú cù•gße ijòZ @^êMkê ,
Rourkela, Berhampur _ûAñ
NO EXPERIENCE - NO ENTRY FEE Hotel Staff @ ûagýK ö ù~ûMýZû: ~ûR_êe,cdìeb¬, ùK¦êSe, i´f_êe, afûwúe, eûdMWÿ, aûùfgße I KkûjûŠò gòÌû•kùe ^ò~qê ò
icê\ûd 42Uò Lûfò_\aúùe iÚûdú ^ò~êqò bûùa ^ò~êqò _ûAñ icÉ 9th / 10th / above. Age : _ûAñ_âùZýK Ròfûäeê 72 RY _âû[úð Gaõ _âùZýK Ròfäû _ûAñ DISTRIBUTOR @ûagýK ö
10th or above Male / Female _âû[ðúuê iò]ûikL iûlûZKûe Below 30 Yrs. Contact with POST AGE EARN QUALF.
cû¤cùe _âû[ðú Pd^ Keû~òa ö adiiúcû: 18 ahðeê 30 ahð Biodata within 8 days. Dy. Manager 17-28 Rs.8300/- +3 above
c¤ùe ùjûA[ôaû @ûagýK ö cûiòK ùeûRMûe ù~ûMýZû I \lZû CREATIVE GROUP, Labou r Incharge 17-28 Rs.6750/- +2 above
@^êiûùe Rs.3500/- eê Rs.8000/- _~ðý « ]û~ðý ö Plot No. 147-A, Budheswari Product Supervisor 17-28 Rs.4650/- 10th
Post Office Lane, Cuttack
Contact within 7days with your Bio-data. Packing Boy 17-28 Rs.3200/- 7th
Road, Bhubaneswar,
AMAZING CREATION Mob: 9090577101,
Mail Id: creative.09@rediffmail.com
LûAaû I ejòaû cûMYû ö AzêK aýqòcûù^ @ûi«û 7 \ò^ c¤ùe icÉ _âcûY_Zâ
ij iûlûZ Ke«ê ö icd- 8A.M. to 2 P.M. (Con ditio ns apply)
611-G, Ganesh Bazar, Palamandap, Near Sivani Glass
House, Cuttack-10, Ph:9238100133 / 8093380630 SRIMATI ENTERPRISES,
ZILLA SWASTHYA _äU ^õ.-4693, ùi÷^òK Äêfþ _ûLùe, cù•gße ùefþùIß
SAMITI, C_WûKNe iûcþ^û Mkú, @û\òcûZû Kùfû^ú, bêa ù^gße
Contact : 9 237 559 242, 993 897 8008
DHE NKANAL www.hin dus tan sp ice s.c om
WALK-IN-
INTERVIEW MNC OPEN 50 JOBS!!!
SL.NO. POSITION QUAL. INCOME VACANCY
Eligible Candidates are
invited to be engaged on con- 01 BRANCHMANAGER +2/+3 RS.11,000/- 11
tractual basis for Mobil Health 02 A SST. MANAGER +2 / 10th Rs.8,000/- 10
Uni t in H indol Bl ock .
Kankadahad Block, Sadar 03 SUPERVISOR 10th or above Rs.3,500/- 29
Block, Parjang Block and in
gondia Block for filling up of Age: Below 28 Years. Contact within 7 days .
the fol lowi ng Pos ts i n
Dhenkanal District.
Pos t Name: H ealth IMPULSE GROUP
Worker (Female), Eligibility:- 137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan,
The Candidates must have Bhubaneswar-9,
Ghari Detergent Group _ò@^ @ûagýK passed the HSC examination
Invites _âû [ðú ZéZ úd ùgâYú _ûV and mus t have undergone
As stt. Manager/Officer/Asstt Officer for it’s H.R. D epart-
ment, Applicant
_Xÿò[ôùaö icÉ _eòg âc Kûc the 1... year training for Mul-
ti pur pos e health w orkers Limited Vacancy!!!
Should be well versd in H.R., I.R., ESI, EPF etc. Keò_ûeê[ôùaö adi -50ahð (Female) at Goverment train- A Company Free training ij Permanent Posting
Qualification: M.B.A./P.G.D./M.S.W. c¤ùe ö Azê K _â û [ð ú ing Centre/Govt. Approved
_ûAñ 12 ( Mail/Female) @ûagýK KeêQòö Qualification:
Experience : 03 to 05 years in manufacturing Industry aûùdûWûUû , `ùUû, ùbûUe private institutions Date &
Salary : Industry’s Best @ûAùW•ò KûWÿ ð ij time of Interv iew : Date: +2/Graduation/Above. (Freshers are Wellcome)
Candidates can send their CV within 15 days to the following 31.08.10 Time:- 10.30 a.m
Kû~ðýûkdùe iûlûZ Ke«êö Post Vacant: 5 nos Remu- Monthly income Rs. 5000/- above ijòZ Free
address: Human Resource Head.
ROHIT SURFACTANTS (P.) LTD.
Gayatri Industries neration:- Rs.5200/- p.m hostel for outstation candidate, Age -below 30,
Incharge Officer Interested Candidates
109/366, R..K. Nagar, G. T . Road, Kanpur - 208 012 (U.P) Plot. No.-T.S. 3/192, M.I. Fulfilling the eligibility criteria
Contact within Six days.
Ph: 91-512-2551201-06 e-mail: recruitment@ rspl.net.in Estate, BBSR-10 attend the walk-in-interview Contact :- The Director of Career
at District Training Unit,DHH,
iõN ùfûK ùiaû @ûùdûM Dhenkanal & Candidates are
required to register their
Opp. Hotel Basanti (Top Floor) Mahatab Road, Cuttack,
Contact Mobile- 9937172198 (10 A.M. to 4 P.M.)
ùK¦âúd ù_ûfòi ù`ûið (ijKûeú KcûŠû•) _eúlû-2009 names before one hour of
dê^òd^ _aäòK ibòði Kcòg^ ùi•âûf ù_ûfòi ù`ûið ijKûeú KcûŠû•) _eúlû 2009 iûlûZKûe/_eúlû the scheduled time. failing
which their Candidats will to EVERSENDAI CONSTRUCTION PVT.LTD.
30.08.2010eê 24.9.2010 c¤ùe ^ì@û\òfæúe Kcòg^u @`òiùe _eòPûk^û Keû~òa ö icÉ ù~ûMý _âû[ðúcû^uê
be entertained. The Candi- A Leading Engineering & Construction Company has va-
iûlûZKûe/aýqòZ ß _eúlû _ûAñ ic^ _Zâ _Vû~ûAQòö _âû[ðú ~\ò Gjò ic^ _Zâ _ûA^[û«ò ùi ùUfòù`û^ ^õ-011- dates are required to bring cancies for the following posts for Power Plant Projec ts in
23386281ùe ù~ûMûù~ûM Keò_ûe«ò Kò´û `ûKè ^õ011-23387310 ùe aû•ðû ù_âeY Keò_ûe«òö ùi dê_òGiiòe their all Original certificates India (TAMILNADU, MAHARASTRA, ANDHRAPRADESH &
`ûiòfòùUi^ KûC•e ùMUþ ‘iò’ ^òKUùe aýqòMZ bûùa Kò´û ùUfòù`û^ ^õ-011-23385271/011-23381125/ in s upport of their ORISSA)
011-23098543ùe ù~ ùKøYiò Kû~ðý \òaie 10.00 Neê 17.00 N c]ýùe ù~ûMûù~ûM Keò_ûe«òö Gjò qualification,attesed photo- Experience in Erection, of Boilers (Structure, Pressure Parts,
graph & photocopies of all Piping, Static & Rotary Equipment, Ducting, Insulation, Electro-
iûlûZKûe/aýqòZ ß _eúlûe Kû~ðýiìP ú dê^ ò@^ _aäòK ibòði Kcòg ^ ùIßaiûAU http://www.upsc.g ov in ùe C_f² educational qualification. The static ‘Precipitator etc) and Turbines (Equipment, Piping etc) in
@Qòö dê^ò@^ _aäòK ibòði Kcòg ^e _eòieùe ùcûaûAf ù`û^ ^òhò¡ @ùUö application form and deatails
davp 5 5101/1 40011/1 011 Power Plants (100 MW & ABOVE ) is a must.
are av ailabl e at dis tric t
Webis te w ww. CATEGORIES
JUNIOR STENOGRAPHER dhenkanal.nic.in.
CDMO-cum-Member
*Project Manager- BE 10-15 Years Exp
Applications are invited for engagement of 3 Junior Stenographer for Vigilance Unit office *Construction Manager-BE/DME 8-15 Years Exp
Secretary,ZSS, Dhenkanal. *QA/QC Manager-BE/DME 8-15 Years Exp
Keonjhar,Baripada and Bhadrak on contract basis with consolidated salary of Rs. 5200/-.The
candidate must have registered his/her name in any employment exchange of Orissa before *Safety Engineers / Officers- BE / DME / Any Degree - 5-10 Years Exp
submitting the application. The candidate must not be less than 18 years and more than 32 years
Central Bank *Planning / Scheduling Engineers- BE / DME 3-5 Years Exp
in age on the 1st day of January,2010. The maximum age limit shall be relaxed by 5 years in case of India * Accounts Officer- Any Degree 3-5 Years Exp
of candidates belonging to S.C./ ST. and 3 years for SEBC He/She must be passed H.S.C. or CENT RAL T O YOU SINCE 1911 * Admin Officer-Any Degree 3-5 Years Exp
equivalent examination with knowledge in Shorthand Type both English , Oriya and Computer RECRUIT MENT OF COMPANY *HR Officer-Any Degree 3-5 Years Exp
operation . The applications should reach in the Office of S.P.Vigilance, B-D., Balasore ,At- SECRETARY IN SMG SCAL E V *Procurement Officer-Any Degree 3-5 Years Exp
Sambalpur, PO.Balia. Via-Kuruda, Dist. Balasore Pin-756056 by 15th September, 2010wrth the U ND ER SPE CI AL IST CAT - *Contracts Engineer- BE /DME 3-5 Years Exp
following bio-data. The test/interview will be conducted on 26.09.2010. For any information EGORY OR ON CONTRACTUAL
* Senior Engineers-BE / DME 5-8 Years Exp
Contact 254445 or 254005. A PP O I N T M E N T- 2 0 1 0
C entral Bank of India, a lead- *Engineers (Mechanical)- BE /DME 3-5Years Exp
FORM OF APPLICATION *Engineers (Electrical)- BE / DEE 3-5 Years Exp
ing Public Sector Bank, with Pan
1. Name of the candidate: In dia Branch Net work of more *Engineers (C& I)- BE /Diploma 3-5 Years Exp
2. Name of Father/Husband: than3564 branches, with total busi- *Engineers (QA / QC)- BE / DME 3-5 Years Exp
3. Present Address: ness of more than 262120 Crores
*Engineers (Material Control)- BE /DME 3-5Years Exp
4. Date of Birth: and driven by talented work force
5. Qualification: of 34000 + employees, is looking * Supervisor (Mechanical)- DME 2-3 Years Exp
6. Sex : for a Professionally Qualified and * Supervisor (Electrical)- DEE 2-3 Years Exp
7. Employment Registration Number: Talented Company Secretary in *Supervisor (C & I)- Diploma 2-3 Years Exp
8. Special Qualifications, if any(including computers) : SMG Scale V in Specialist Cat- *Supervisor (QA / QC)- DME 2-3 Years Exp
egory or on Contractual Appoint-
9. Two numbers of Character certificate from G.O.: *Supervisor (Material Control)- DME 2-3 Years Exp
ment. F or full details regarding
10. Two pass port size photographs attested by GO: app lication format, emoluments, Surveyor-BE/DME/Any Degree 3-5YYears Exp.
11. List of enclosures(copies of all testimonials be self attested): age, qualification, experience, appli- * Store Keepers (Any Degree / Diploma-Computer Literate)
Date: cationfee and postage payable, etc., *Electrician (ITI)
Place: Signature of the Applicant. please refer to detailed advertise- * Document Controllers
DECLARATION mentdisplayed on the Bank’s website
* Crane Operators (Hydra / Crawler)
I do hereby declare that this information submitted by me are true to the best of my knowl- http://www.centralbankofindla.co.in
Ple ase write on top of the envelope the Pos ition Applied for.Plea se s end y our
edge and belief. If any of the information submitted by me is found to be false/incorrect then my Application form canbe downloaded CV on or be for e 3 rd Sep-201 0 to the following a ddre ss:
from Bank’s website given above.
candidature is liable to be rejected/ cancelled. The last date for Receipt of applica- HR-MANAGER
Signature of the Applicant tion will be 18.09.2010. EVERSENDAI CONSTRUCTION PVT. LTD.,
Supdt.of Police, Vigilance, MUMBAI TNPL Building 1st Floor, Mount Road, Guindy, Chennai- 600 032.
Balasor e Division, Balasore. GENERAL MANAGER (HRD) Ph: 044 - 22201691
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 3
^ò~êqò ^ò~êqò ^ò~ê qò `ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^dò eòõùe ùUâ^õò ù^A
KRYPT ION COMPANY IWÿò gû ùe 7Uò ^ìZ ^ Branch Office Gaõ New Project
_ûAñ 117 RY Officialy Staff @ûagý K Keê@Qòö
Post (Age 18 to 28)
Asst Manager, D.Manager
Qualification
+ 2, +3
Earn
9500 to 12000/-
`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêa ò] û
C.C.Office r, Execu tive 10th to +3 5200 to 9500/- Job
Store Keeper, Receptionist 10th to +3 4500 to 8200/- iað^òcÜ gòlûM Z ù~ûM ýZû:- cûUâòKþ _ûi, Kò´û Guarantee
Supervisor, Worker, 8th to Above 3800 to 7800/- Z êfý gûeúeòK 100%
FOODING & HOST EL FREE ù~ûMýZû:- CyZû- @^ìý^ 5’5”’
Candidate cûù^ ^òRe Certificate ijòZ 8 \ò^ c]ýùe INTERVIEW
\ò@«êö Time. 9.30 to 3.00 iaòù gh aòaeYú _ûAñ ^ò cf Ü òLôZ VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
KRYPTON. (P) LTD.
bûMaZ i§û^ G.G. Col ony Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
eiê fMWÿ, bêaù^gße, Phone:-99 37032831 o r 9853703294 Cuttack:- Plot No D -106, Sector-9, Bank Colony, CDA, Cuttack,
Phone No:- 0671-3248474,9338877707 8018482160

+ ùUâ^õò I ^ò~êqò iìP^û +


ùK¦â I eûRý ieKûeu aòbò^^ ÊûiÚý @^êÂû^ I aòbò^Ü Ròfäûe NGO
cû^uùe [ôaû WûqeLû^û, Nursing Home ùe ajê iõL ýûùe Home
Nurse, _ûù[ûùfûRòÁ I cjòkû ÊûiÚýKcðú @ûa gýK ùjC[ôa ûeê cûU Kòâ aû
Z\ê Ÿß ð ù~ûMýZû [ôaû QûZ âQ ûZâ úuê MEDICAL LABORATORY,
TECHNOLOGY, HOME NURSING COURSE ùe ùUâ^òõ \ò@û~òa ö ùUâ^òõ
_ûi þ _ùe @û¸e _âÉûaòZ aòbò^Ü aò bûMcû^uùe PûKòeú Keòùaö jùÁf
@Qòö SC/ST cû^u _ûAñ iêaò]û @Qòö AzêK QûZâQ ûZâúcûù^ Form _ûAñ Rs.
50/- M.O. Ke«êö
Principal, Regional Institute (M), 298, Baramunda
(Near side of o ver Brid ge) Bhu baneswar-3
Mo b- 9776986218, 9583470207

HI-TECH COLLEGE WâûAbòõ ùUâ^òõ, bêaù^gße


OF PHYSIOTHERAPY Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ì Z^ ^òdc
Approved by Govt.of Orissa, Affiliated @^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZò_ûâ ¯ ùUâ^òõ @^ê û^ùe IWÿògûe _âùZýK
QûZâQûZââú @ûagýK by Utkal University
Health Park, Rasulgarh, Bhubaneswar
Ròfäûe _âû[ðúuê Rò_,þ Kûe, ùcKû^òRcò þ I Uâû`òKþ ^òdc aòhdùe ùUâ^òõ
\ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij fûAùi^è \ò@û~òa ö
(Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu (Orissa) Ph:-0674-2371331 QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK _âû[ðú Principal, Regional Insti-
Á ûUò Á ò K ûfþ , NAL CO , PWD, Zjiòf þ I A eò ùMi^ Bachelor of Physi-

BPT
tute, Near Side Over Bridge, Plot No.- 298, Baramunda,
aòb ûMcû^uùe ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö
iùbð de, ùUâie, Wâû`Öi cýû^þ, Work Sarkar @ûagýK otherapy Mobi le- 9238909941, 9238804415
ùjC[ôaûeê 8ceê B.A. ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðú uê 45 \ò^ c¤ùe Duration : 41/2year
ùUâ^òõ \ò@û~òa ö SC/STuê iêaò]û \ò@û~òa ö ùUâ^òõ _ùe PûKòeò
Keòùa ö AzêK QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal,
Eligibility : 10+2 Science AP POINT MEN T
Pass with
Regional Institute Plot No. 298, Near Side of PCB 50%
Faculty(M/F) : Electronics, Co mputer
overbridge, Baramunda, Bhubaneswar-751003 uê Hardware (Diploma or ITI Holder), Mobile
U.50/-uû c^ò@Wÿðe Ke«ê ö SPOT ADMISSION & COUNSELLING
Phone Technician.
Helpline : 9437100173, 9439177551, 9861060666
WûKù~ûùM c¤ ùUâ^ òõ ù^A_ûeòùa OFFICE ASSISTANT (M/F): Any Graduate
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN with Computer Knowledge.
(DEEMDUNIVERSITY)
iµì‰ð cûMYûùe ^iòðõ (cjòkû ÊûiÚý Kcðú) ùUâ^õò , (2010-11) 56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 Interview on dt. 2.9.2010 with detail resume
Application are invited for Walk-in-Interview on 10 .09.2010 at 10 .00 and photograph.
IWÿòg û ieKûeu \ßûeû ÊúKéZò_âû¯ ùÊzûùiaú @^êÂû^ ‘cû^a i´kaòKûg am onwards in the Head quarter Office of the Sansthan for the post
ùK¦â’ gòl òZû cjòk ûc û^u _ûAñ cûMYûùe ^iòõð ùUâ^òõ ù\aû _ûAñ \eLûÉ of Coordinato r o n conta ct basis having fo llowin g qu alification. C ontact:NIVTCE, 670 Sahi d Naga r,
@ûjßû^ KeêQòö AzêK cjòk ûcûù^ ^òc ÜfòLôZ VòKYûùe ^òRe iµì‰ð aòaeYú ijòZ
1. COORDINATOR 4 Posts Rs.150 00/-p .m.(Fixe d) (1 for Kolka ta
2for Bho pal and 1 for New Delhi) QUALIFICATION :- Esse ntial:
Bhubaneswar, Mob: No.9178544929
`ùUû (2Uò K_ò) ùiù_Ö´e 30 ZûeòL c¤ùe _VûAùaö M.A./Acharya in Sanskrit (ii) Working kn owledge in Hindi/English
and Co mput er (iii) P h.D. Deg re e or m in imum two year re search Central Gover ment em ployees welfare H ousing
gòl ûMZ ù~ûMýZû: cûUâòK _ûiþ Kò´û ZZê¡ ð adi iúcû: 18eê 35 ahð c¤ùe experience. Maximu m Age limit - 35 yea rs
organisation Technical Supervisor: Qual: Diploma Preferably
(jeòR ^, @û\òa ûiú I _Qê@ûaMðe gòlòZ û cjòkûcû^u _ûAñ aòùgh @Mâû]ôK ûe The app oint me nt will be pu re ly on con tractu al ba sis fo r a
period of 1 ye ar on a co nsolida ted salary, Re servation will b e Commerce Age 30,Salary: (Consolidated)15,000/- No of Post:
\ò@û~òa )ö given as pe r rules, Second class to and fro fare will be pa id to SC/ Kolkatta H-3, Vizag-2 Jaipur-2, Mohali-2
ù~ûMûù~ûM VòKYû: ST and p erson with d isab ility on p rod uctio n of ticket.Cand ida tes
are req uire d to bring their o rigina l certificates of q ualification s, Post Gaduate (Civil), Age-30, Salary-10,000/- Kolkatta-1
cû^a i´k aòK ûg ùK¦â, _äU ^õ:-1215/1653, ca tegory alongwith att est ed cop ies with passp ort size photo grap h. Vizag-1, Chennai-1
NûUòKò@û, LŠMòeòaûeò, bêaù^gße-30 REGISTRAR The Dir (ADN) GEW Ho matter
ù`û^þ-9658754795 Wanted Tea che rs (Bargarh)
PGT (Ch emistry), Qu al: PG w ith min imum
DISTRICT OFFICE, KHORDHA 50%. Ma rks and B.ED or equival ent, Spoken
Eng: de gre e w ith hon s i n pho netics or
Corrigendum to Advertisement No.1328 dt.23.07.10 on recruitment of Ling ulstics i n Eng / MA i n Eng . with ph one t-
Junior Clerk in Khordha District. (1) Last date for submission of filled in ics o r li ngu istics a s spe cial pa per or MA in
application from by Regd Post/Speed Post only so as to reach this Eng. w ith one yr. di plo ma in Pho netics or
office by dt.31.08.2010 upto 5 P.M (2) Reservation of vacancies as Linguisti cs/PGDTE from CIEFL post i sPurely
Con tractua l b asis Intervi ew: At 9.00Am on
per required percentage from each category of Ex-Serviceman, Sports, 13.09.2010 at A.vid yalaya. a t/po- Bardol, Dist:
personcnel and disables/physically handicapped person as per Govt in Ba rgarh-38, Cand idates Come w ith Origi nal
G.A Department letter No. 25384 dt 20.09.05 will be strictly followed at mark sh et. Certificate (a Set of ze ro x co pies
the time of selection. Collecto r, Kho rd ha of the Sa me) Passport si ze photogra ph
Princip al

URGENT REQUIREMENT
Sl.No. Qualification Salary
1. BTech(Electronics) for Noida 12,000/-
2. B Tech(Compsc/IT)/MCA for Orissa 12,000/-
3. Diploma Mechanical/Automobile for(Pune) 7000/-
4. ITI(Electronics) for (Pune) 6000/-
5. ITI Electrician/Fitter for (Orissa) 2500 to 4000
6. Factory worker (Undermatric and above) for BBSR 3000 Re qu ir e d Fa cu lty fo r Ho te l
Management & MSW Department
Contact : OM SAI CONSULTANCY PVT LTD,
Near Maakali ten t Ho use, VSS Nagar, BBSR, Between( 10am to 2 pm)
Tel:-0674-3267739, 9337799109, 9090514248, Email:-Consultancy.omsai@gmail.com
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 4
07. Permanent Address (in Block Letters)
EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION With Pin Code Number :____________________________________________________________
RECRUITMENT OF LOWER DIVISION CLERKS :____________________________________________________________
08. Mailing Address (in Block Letters)
REGIONAL OFFICE (ORISSA) with Pin C ode Number :___________________________________________________________
PLOT NO. HIG-3, GANGAD HAR MEHER NAGAR, JAYADEV VIHER, BHUBANESWAR-751013 ____________________________________________________________
Ph: 0674-2303373,2303374,2303387, fax: 0674-2303375,email:rd-o rissa@esic.nic.in. ____________________________________________________________
Regio nal website: h ttp://www.e sicorissa.o rg .in, Hqrs. Website:h ttp://www.es ic.nic.in 09. Category you belong to:-
Applications in the prescribed format are invited for filling up 05 vacancies of Lower Division C lerks C ode of Category (General-01,SC -02,ST-03, OBC-04)
in Orissa Region of ESI Corporation in the Pay Band of Rs.5200-20200/-& Grade Pay of Rs.1900/- plus 10 Whether you are PH or Ex-Serviceman (PH-05, Ex Serviceman-06)
other allowances admissible to Central Goverment employees. T he break up of the Vacancies is at under:- 11. Language Known: Hindi English Any Other Language (Specify N ame
Vacancy:- 05, Sc-02, General-03, To tal-05 1 Speak ____________ _______________ ________________
01. Examination Centre : BH UBANESWAR 2 Read ____________ _______________ ________________
02. Age Limit : Between 18-27 years as on 15.09.2010 3 Write ____________ _______________ ________________
Ag e Relaxatio n 12 Educational Qualification (From Matriculation onwards including Computer Knowledge):
a) 05 years in case of SC/ST candidates (b) 03 years for other Backw ard Classes. (c) In cases of Ex- Sl. No. Qualification University/Board Subjects Studied Percentage of Marks obtained Remarks
serviceman, Service rendered in Armed forces plus 03 years. (d)In case of physically Handicapped, 10
years. (e) Relaxable in the case of ESIC employees to the extent of their service in the Corporation and
13 Experience/Particulars of previous and present employment:-
Govt servants as per rules.
03 Qualificatio n Sl.No Name & Full address of Employer Designation/Duties Scale ofpay Period of employment
(i) Higer Secondary Pass (pass in 12th Stan dard)or equivalent from a recog nized board. (ii) Working of Post F rom To
knowledge of Computer including use of Office Suties and database with t yping speed of 40 words per
minute in English or 35 words per minute in Hindi.
04 Fee for Exam ination: 14. Details of Other academic achievements, extra curricular activities,
A Demand Draft/Banks Cheque drawn on state Bank of India for an amount as follow only in favour or and professional achievements, if any :_________________________________
Regional Director, ESI Corporation, Bhubaneswar, payable at Bhubaneswar. 15. List of enclosures
Catagory:- SC/ST/PH/Departmental Candidate, Examination F ee:- Nill, Postal Charges:- Rs.25.00 Total:- See Note -U nder “ How to Apply”) : 1._____________________________
Rs.25.00. Catagory;- General/ OBC Examination fee;- Rs.75.00, postal Charges:- Rs.25.00, Total:- Rs. 2.____________________________
100.00 3_____________________________
(i) Fee Once paid will not be refunded under any circumstances.(ii) Demand Draft/Bankers Cheque should 4.____________________________
be drawn on State Bank of India on or after Publication of the advertisement and payable at Bhubaneswar; 5.____________________________
(iii) Fee paid by any other mode, i.e. Postal Order/cheque will not be accepted. (iv) Candidates must write 6.____________________________
his/her name & address on the back of the Demand Draft/Bankers Cheque.
05 Sch eme of Examin ation : I hereby declare that the information furnished in t he application are true, complete and correct to the best
Part-I : Written Test of my know ledg e and belief. I am fully aware that in the event of a ny information being found fa lse or
Part-II : Skill test on working knowledge in computer and Speed Test in typing. incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to summarily cancellation/termination without
Part -I : The Wirtten test will consist of One Paper of 200 Marks containing 04 Parts; notice or any compensation in lieu thereof.
(i) English language (ii) General Intelligence and General Aptitude (iii) Numerial Aptitude and (iv) General Place : Signature of the Candidate
Awareness. Each question shall carry one mark. T he questions in all the four parts will be of objective Date: Name :
type(Multiple choice)ones. The examination will be of 03 (three hour duration.
Part -II: The C orporation reserves the right to admit only t hat much candidates as considered necessary by
it for skill test, i.e. Working knowledge of computer including office suites and database with typing speed
of 40 WPM in English or 35 w pm in Hindi, based on the performance of candidates in Part-I Written test.
06. How to app ly:-
Application in the prescribed form may be submit ted in the envelope Superscribed “Application
for the Post of LDC -2010” at the following address.
Regional Director,
Regional Office, E.S.I Corporation,
Plot No.H.I.G.3 Gangadhar Meher Nagar, Jayadev vihar, Bhubaneswar-751013
T he Follow ing documents should be attached with the application form.
(a) Tw o copies of recent Passport size photographs duly attested by a Group “A”/Group “B”/ Gazetted
Officer with one p hotogra ph pasted on the application form. (b ) Attested copies of certificates and
testimonials in Proof of age/date of birth/educatinal qualifiction/caste/experience, etc.
(c) Copy of C ommunity/Stat us Certificate in the prescribed form in case of candidates belonging to SC/ST /
OBC /PH /EX-serviceman category duly at tested by a Gaze tted Off icer. C andida tes claiming reserva-
tions/age relaxation on grounds of belonging t o OBC should submit the community certificate in Annex-
ure-A prescribed vide Govt. of India Department of Person nel a nd Training O.M. No . 36012/22/93-
@ûce iûc[ðý
Est t.(SCT ) dated 8.9.93 and modified vide G.O.I . DOPT ”S OM NO. 36033 /3/2004-Estt (Res) dated
9.3.2004 failing which the benefit of reservation or age relaxation will not be given. @iúc \lZûiµ^Ü KcðPûeúu \ßûeû
(d) Two self-addressed envelopes of the size,23 cmsx10cms
(e) Demand Draft of required amount. @ûc iõÄûeKê aRûd eLòaû
T he candidates who are employed in Government/Semi-Government/Autonomous Bodies. etc should send
their application through proper channel. However, they may send an advance copy of their application
along with Demand Draft and ot her Certificates/testimonials so as reach the Regional D irect or. ESI @ûce Êûbòcû^
Corporation. Bhubaneswar on or before the Scheduled date.
NOTE:- I - T he application and the other documents should be arranged in the following Order, One below the
other, and tightly tagged or Stapled on the left hand side top corner.
G_eò iõÄéZ ò ~ûjû c~ðýû\û aé¡ò Kùe Gaõ
(a) Additional Photogra phs (b) D emand Draft (c) Application Form (d) Attested copies of certif icates/
testimonials (e) Self-addressed envelopes
ÊzZû, @ûiÚû I bâ ûZébûaKê C›ûjòZ Kùe
NOTE- II: The Demand Draft should not be tagged or st apled but should be pinned or cliped at the top the
application form.
07. The last date for receipot of application from is 15.09.2010 by 5.30 p.m.
@ûce flý
T he application from is to be sent by Registered/Speed Post. No hand delivery of application will
be entertained. GK ùiøjûŸð ý_ì‰ð _eòùag c¤ùe iµì‰ð iêelû,
T he Date and Venue of the Examination shall be intimated later.
T he application f orm can also be downloaded from our website: http://www.esicorissa. nic.in ZîUògì^ý Mê Ycû^, @^ê Kìk Lyð I iaðû]ôK C_ôû\KZû
08. Mo de of Selection : The selection will be on the basis of (i) Written Examination (ii) Computer Skill Test
comprising of Working know ledge of computer including use of Of fice Studies & data base with typing
speed of 40 wpm in English or 35 wpm in H indi of Short listed candidates from(i).
jûif Keòaû
9. General Co ndition s:
(i) A candidate should submit one application only. Submission of more than on application may lead to
rejection of all the applications Submitted. (ii) The recruitment is against vacancies on a local basis.
@ûce iõKÌ ùjCQò icé¡òe _âiûe
Hence , anyone selected/appointed n local basis shall be liable to be posted anywhere in the Offices of
ESI Corporation.
(iii) Mere submission of application does not confer any right to be called for examination.
(iv) Application should be Submitted in the prescribed f orm only. form should be filled up in Block/ Capital
letters in Candidate’s Own handwriting. (v) Application Should be sent in a cover Superscribed. Application
for the post of L.D.C. 2010 by Registered/Speed Post so as to reach the Office of the Regional Director,
ESI Corporation, Plot No. H.I.G.3 Gangadhar Meher Nagar, Jayadev Vihar, Bhubaneswar-751 013 latest
by the stipulated date.
(vi) Incomplete/Unsigned application and applications received without fee, photographs, attested copies of
required certificates . Such as educational qualification caste/community etc. and those recived af ter the
prescribed last date for receipt of application will summarily be rejected without any communication to the
candidate.
(vii) N o TA/DA will be paid to any Candidate for appearing in the written test.
mìerue DeLeesefjìer Dee@ HeÀ FefC[³ee efueefc eìs[
(viii) Submission of application does not vest in the candidat e any right to be called for written test.
CA UTION: C anvassing in any form w ill be a disqualification and shall lead to cancellation of the candida-
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
ture.
Sd /- (A.S. MEERAN )
jeGjkes Àuee FmHeele meb ³eb$e
REGIONAL DIRECTOR ROURKELA STEEL PLANT
APPLICATION FOR THE POST OF LOWER DIVISION CLERK-2010 IN THE ESIC
1) Name in full ( in Block Letters):___________________________________________ Paste your re cent
02) Name of the C entre (in Block Letter) :__________________________________ passp ort size
03). Father/husband’s Name :__________________________________ photograp h atte sted
04. (a) Amount of D.D : Rs.__________(Exam.Fee Rs.________ by a Gr.A/Gr. B/
& postal charges of Rs.______________ Ga zette d Office r
GUEST FACULTY LECTURERS
(b) D.D.No. Date and name of the Issuing Bank :_________________________ On the Subject physics, Chemistory, Zoology & Botany qual: M.S.C with 55% or above marks.
05. Date of Birth in Christian Era :_____________________________________________ Added qualification: Ph.D/ M. Phil per Class Rs 200/- to Maximum Rs. 3000 per month. Interview
(in Figures and in words) date. 30.08.2010. Sub:- Physics, zoology time:- 10& 11 am. 31.08.2010: Sub:- Chemistry, Botany,
06. Are you a Citizen of India by birth and/Or domicile?:___________________________ time: 10 A.m 11.30 A.m MPC Junior College, Baripada
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 5
DISTRICT PROJECT DISTRICT OFFICE, ANGUL
OFFICE, SARVASHIKSHA
ABHIYAN, BOUDH ADVERTISEMENT NO. 2177 /Estt. Dt. 19.8.2010
Application are invited from FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERKS
the eligible candidates for engage- No. 37-F
ment of PART TIME TEACHER, Applicatio ns in the prescrib ed format are invite d fro m elig ible cand ida tes for filling u p of the post of Junior Cl erks for the District and Sub-Ordinate Offices of
ACCOUNTANT and HEAD COOK
Angu l District, under Re ve nue Administra tion on regular basis, in the p ay band PB (I) 5200 -20 200/- along wit h Grad e Pay 190 0/- P er M onth, which should reach to the
in KAST URABA GANDHI BALIKA Co llector, Angul on or before 30t h Se pt. 2010 by Re gd. Post / Speed Post only. The succe ssful candidates should produce the required documen ts in orig ina l at th e ,time
VIDYALAYA (Residential) located
of the ap pointme nt. In co mplete, defe ctive a nd ap plication s received a fter due date sh all n ot be taken int o consideration a nd liable fo r rejection. The date a nd p lace of
at PALSAGORA in Kantamal Block
examina tion will be in tim ated to th e candida tes wh ose ap plication s are found to b e in order an d comp let e in all respects. Inclusion in t he me rit list confers no right to
an d PU RU N AKATAK in
a pp oin tmen t.
Harabhanga Block of Boudh dis-
trict. SC SC(W) ST ST(W) SEBC SEBC (W) Gen Ge n(W) TOTAL
The engagement is contrac- 2 1 3 2 4 2 5 2 21
tual and pure ly te mpora ry. On
satisf act ory completion of one Reservation of Ex-Service man , Physica l Handicapp ed an d Sports perso ns is to be strict ly fo llowed vide Govt. in G.A. Departmen t letter No . 748 Dt. 10.01. 1997
year, her/ his engagement may [ 01 ] ELIGIBILITY TO APPLY FOR THE POST
be renewed for another year and (a) A candidate shall .
so on. Preference will be given to (i) be a citizen of India.
the candidate in the following or- (ii) have registere d his/her name in an y Employment Exch ange of Angul Dlst. on or be fore the date o f subm issio n of applica tio n.
der of location i.e concerned Vil- (iii) ha ve pa sse d th e Matricu la tion o r e quivalen t examination .
lage, GP, Block and District. (iv ) not be less than eight een ye ars and not mo re than thirty two yea rs of age on 1st April 2 010. Th e u pper a ge limit sh all be relaxed by 5 ye ars in cases of SC/
Post N am e:-Pa rt T ime ST/SEBC and Women ca ndidates.
Teacher (Mathematics & Science), (v ) a Group-D re gular state Go vt. e mployee who is not more than 40 yea rs of age on the d ay as mentioned in clause-iv and p ossess the
Name of the KGBV:-Purunakatak re quisite educat io nal qua lifications me ntioned in clause-iii abo ve shall be e ligible to apply in th e comp etitive examinat io n for the re cruitme nt to the post
KGBV, Post No.01, Sex: Female, of Jr. Cle rks. He /She shou ld apply in the pre scrib ed ap plication form along with require d docum ents throug h proper chann el.
Monthly Consolidated : Rs. 3600/ (vi) b e of g ood character.
-(T rained R s. 3200/-(Untrained), (vii) be o f soun d hea lt h, go od p hysiqu e, active h abits,
Educational Qualification: B.Sc. (v iii) b e able to sp eak, rea d and write Oriya and ha ve: -
B.Ed. and incase of non-availabil- (i) Passe d the ME Exam with Oriya as lan guage sub ject, or (i i) Passed the Matriculation or equivalen t exam with Oriya as the medium of
ity of trained science Graduate, Exam in non-la nguage sub jects, or (iii) Passed in Oriya as lang uage subject in the final examination of class-VII or above, or (iv) Passed a test in Oriya
untrained Science Graduate will be in ME School standard condu cte d by the Ed uca tio n Dep artm ent.
Considered. Age 18 to 35 years.
Preference will be given to local The candidate shall furnish the following documents with their application form:-
candidate. Post Name: Accoun- (1) Two co pie s of re ce nt Pa ssport size photog raph du ly attested by Gaze tted Off icer, (2) Two self addressed e nve lop of 23 Cms x 10 cms wit h Rs.27/- po sta ge stam p,
tant, Name of the KGBV:Palsagora (3) Attested copy of Certificate o f High Scho ol Certif icate examination o r eq uivalent examination, (4) Attested cop y of Mark She et o f High Schoo l Ce rtifica te
KGBV, Post No.-01, Sex:-F emale examination or equ ivalent examination, (5) Att est ed copy of t he Ca ste Certificate issued by
or Male, Monthly Consolidated:- Co mpeten t Revenue Autho rity, (6) Attested copy of t he Residence Certificate issued by Compe tent Reve nue Authority, (7) Attested copy of valid Em ploym ent Re gistration
R s .4 00 0 /- , Ed uc at i o na l Cert ificat e, (8) De claration re garding one sp ouse living.
Qualification:B.Com with DCA Age
18 to 35 year she/he should have NOTE:- (a) The a uthorit y reserves the right to re ject a ny application an d mod if y / cancel the a dvert iseme nt / e xa mination without assigning any reason th ere of.
experience in handling the Com- (b) No. TA/DA will b e allowed to att end th e “recruit ment t est,
pute r. Local candida te w ill be (c) The advertise ment can be do wnload from District we bsite http:/ /angul.nic.in
prefered. Post Name-Head Cook, (d) How to a pply : Applicat ion in the prescribe d form alon g with requ ired d ocumen ts m ay be sub mitted t o the Collector, Angu l in an envelop ’super scribed
Na me of t he KGBV: 1. APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR CLERK”,
PurunakatakKGBV, Post N o.-01, 2. Cate gory:- UR / UR(W) / SEBC /
Sex:-Fe male, Monthly C onso li- SEBC (W) / ST / ST(W) /
dated: R s. 3200/-, Educational SC / SC(W) / P.H / Ex-Servic ema n
Qualification:She should have ex- /Sportsman “ by registered post /
perience in Cooking Age 18 to 36 Spe ed post only.
year. Higher qualification is no bar. [ 02 ] No person who ha s more than one sp ouse living sh all b e eligib le for appe aring in the e xa mination.
She should be will conversant to [ 03 ] No application except in case of can did ates be lon ging to SC/ST shall be con side red unless it is a ccom panied b y Treasury Cha llan sho wing p ayment of Rs.75/ -
use LPG. Local candidate will be (Sevent y five) only into Govt. Treasu ry as fees f or app licatio n an d exa mination un der the He ad “00 75-Miscellaneo us Gene ra l Services-800 -0 ther Receipts-(A )-Other
prefered. Exam in ation Fe es”, (which will no t be re fund able).
All eligible candidates should The co mpe titive Examin ation sh all consists the following p apers.
apply in the prescribed applica- PAPERS SUBJECTS MAXIM UM MARKS TIME
tion format or in plain paper with
WRITTEN TEST
attested copies of the documents
to reach the D istrict Project Of- Pap er-I Part-I Lang uage Test (Eng lish & Oriya) 100 3 Hours
fice, Sarva Sh iksh a Ab hiyan, Part-II Objective General Knowledge 100
Boudh by R egistered/speed Post Part-I Objective Math ematics 100
on or before dt. 08.09.2010. Ap- Pap er-I I Part-I I Basic Computer Skills (Obje ctive) 100 3 Hours
plications received after the last
TOTAL 400 6Hours
date will not be entertained. T he
intending candidates can also ob- PRACTICAL SKILL TEST
tain the application form from the Basic compute r Skill 50 1Hou r
office of the SSA, Boudh in any
working hours. Note: (a) Th e stand ard of e xamination shall be e quivalent to tha t of Seconda ry Scho ol.
Sarva Shiksha Abhiyan, (b) Th ose who will qu alify the writt en test shall be called for the pra ctical skill test.
Boudh (c)The pra ctical skill te st shall be o f qu alifying nature.
(d)Th e syllabu s o f examina tio n can b e ascert ain ed from the Colle ct ora te, Angul, o r can be d ownloa ded from District Website http:/ /angul.nic.i n.
Ròfûæ _âKÌ iõù~ûRKu APPLICATION FORM FOR THE POST OF JUNIOR CLERKS IN ANGUL DISTRICT
Kû~ðýûkd, iaðglò û @bò~û^, (1)
(2 )
Full name of the Cand ida te (I n Block L etters):
Fa ther’s Name : Affix one recent passport
K§cûk, `êfaûYú (3) Date o f Birth a nd age as on 01 .04.20 10: size
photograph duly
(4 ) Permanen t address (In block letters):
K§c ûk Rò f æ û e ic É (5 ) Present Addre ss (For corresponden ce ) (In block le tters) attested & with full
KÉêeaû Mû§ú aûkò Kû aò\ýûkd (6) Na tion alit y: signature
of the candidate on top
_ûAñ @ûùa\^ Keò[a ô û _âû[ðú / (7) Ed uca tiona l Qu alificat io n
_â û[ò ð^úcû^uê GZ\ßûeû RYûA Sl . Nam e Year of Bo ard/ Fu ll Mark Pe rcent age Remarks
\ò@û~ûC@Qò ù~, ùicû^ue No. o f the p assin g Unive rsity Marks Se cured of Ma rks
@ûùa\^ `cðMêW K ÿò e iÚòZò Ròf æû E xam secured
_â KÌ iõù~ûRKu Kû~ðýûkd, 1 2 3 4 5 6 7 8
iað g òl û @bò ~ û^ , K §c ûk
(S.S.A Office) ùe C_f²
ùjaö ù~C ñ _ â û[ð ú /
_âû [ðò ^úc û^u e K òQ ò @û_ •ò
(8) Cate gory belongs t o (S C/ST/SEBC/UR/PH/Ex-Servicema n/ Spo rtsma n):
Keòa ûe [ûG Kò ´û ùKøYiò (9) Married o r Un-Married (If married , declara tio n of h aving not more than one spo use should b e attache d):
Cer tificate \ûLf K eò aûe (10) Name of the Employment Exch ange of Angu l Dist rict, Numbe r, and valid ity o f the Reg istration :
[ûG Zûjû Zû 04.09.10eòL (11) Ch allan Number & Dat e and name of the Treasury:
*In comp lete ap plica tion Forms, unsign ed app lica tion Form, Ap plication Form witho ut nece ssa ry docu men ts, Ap plica tion no t in prescrib ed forma t will b e su mm arily
iê¡ û Ròfä û _â KÌ iõù~ûRKu reject ed .
Kû~ð ýûkd, iaðgòlû @bò~û^Kê DECLARATION
RYû«êö ^ò¡ðûeòZ ZûeòL _ùe I do hereby declare that a ll the inf orma tio n given in this applica tio n are true, complete and corre ct in all respects. In th e event o f any information g iven h ere by is fou nd
false or incorre ct a t any stage hereafter, my candidatures/ selection / appo int ment sha ll lia ble to b e cancelled withou t any notice to me .
ùKøYiò @bò ù ~ûM aòP ûeKê Pla ce.
^ò@ û~òa ^ûjóö Date .. One recent passpo rt size Signature of the Candidate
photograph
iaðgòl û @bò~û^, to be stapled
COLLECTOR, ANGUL
K§cûk here
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 6
Docuu men ts to be attached :
OFFICE OF THE COLLECTOR, CUTTACK (a) T wo recent colour Passport size Photograph duly attested by Gazetted Officer, one should be pasted on the
application from at the space provided for the propose and another should be attached w ith the application
FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERKS form.
Applications are lnvited in Prescribed format from eligible Candidate for recruitment to the post Of (b) To Self-addressed envelope of 23 cms x 10cms with postage stamp due for UCP/Regd Post.
JUNIOR CLERK for the D istrict and Sub-Odinate Offices of Cuttack District Under Revenue Administration (c) Attested copy of H.S.C or equivalent certificate show ing age and qualification.
and Treasuries on regular basis in the Scale of pay PB-1 i.e, RS.5200-20,200/-- along with Grade pay of (d) Attested Copy of Valid Employment Exchange R egistration Card. The Candidates should have registered
Rs.1900/- and allowances per month. The Successful Candidates Should produce their required documents in his/her name in the Employoment Exchange in the district on or before the date of Submission of application.
Original at the time of the appointment. Incomplete or defective application received after due date shall not (e) Attested copy of S.C/S.T SEBC Cerificate issued by the Comoetent Revenue Authority in Support of Claim
be taken into Consideration. The date and place of examination will be intimated to the eligible Candidates for reservation.
whose applications are found to be in order or Complete in all respects. Inclusion in the merit list confers no right (f) Attested copy of resident certificate issued by the competent revenue Authority.
to appointment. The allotment of the selected Candidates for regular Vacancies will be determind basing on (g) D eclaration regarding one Spouse living.
categorywise merit Position in the selected list. Note: (a) The Authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the advertisement/
2. Vacancy Positio n: Examination without assigning any reason thereof.
(b) No T.A/D.A Will be allowed to attained the recruitment test.
S.C. S.T S.E.B.C U. R Ex- Handi- Total
(d) The Authority shall not be liable for any postal delay or loss of application in transit at any stage beyond
Serivce Capped
30.10.2010.
Man Person (e) HOW TO APPLY: Application in the prescribed form alongwith required document may be submitted to the
M W M W M W M W M W M W
Collector, Cuttack in a envelope Supperscribed
R evence 05 02 06 03 07 04 08 04 01 - 01 - 41 APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR CLERK-2010 by Regd. post/Speed post only.
Administration
Sd/- Collector. Cuttack
T reasuries of 01 01 02 01 02 01 - - - - - - 08
APPL ICATION FORM FOR THE POST OF JUNIOR CL ERK FOR CUTTACK DISTRICT
the ditrict
1 Name of the Candidate (In Block Letters):
3(1) Eligibility C riteria 2. F athers Name/Husband Name:
Eligibility of the Candidates to apply for the post. 3 Date of Birth as per H.S.C (in F igure and words) affix recent
(a) be a Citizen of India (b) Have registred his/her name in any Employment Exchange in this District on or 4 Permanent Address (In Block letters) With Full pin Code: passport
before the date of application for the Competitive examination. (c) Have pssed the Matriculation or equiva- 5 Permanent Address for Correspondence size
(in Block Letters) w ith Full pin Code:
lent examination. (d) be not less than 18 years and not more than 32 years of age on 1st day of April, 2010 6 Whether belongs to (ST/SC/C.E.B.C): photograph
(Upper age limit shall be relaxed by five years in cases of S.C./S.T/S.E.B.C/Women candidates). (e) be a 7 Education Qualification From H.S.C. onwards.
good Character. (f) be of Sound health, good physique and active habits. (g) be able to speak. read and Write Name of Year of Board/Council/ F ull Marks % of marks
Oriya and has. (i) Passed M.E School examination with Oriya as Langues subjects or (ii) Passed the Examination Passing University Marks Secured Secured
Matriculation or equivalent Examination with Oriya as the medium of examination in non-language Subject, or 2 3 4 5 6 7
(iii) Passed in Oriya Language subject in the final examination of Class-vii or above or (iv) Passed at test in
Oriya in M.E School standard conducted by the education department. 2) Non person who has more than one
spouse living shall be eligible for appearing in the competitive examination.
4) Ap plication From :- Candidates must apply in prescribed application from. The form is also available in
8. Whether Ex-Serviceman/Ph. Handicapped:
District Website http://WWW. Cuttack.nic.in.
9. List of enclosures (see para-3 of the advertisement “How to apply”)
5) Examination F ee: Candidates Other than S.T./S.C are required to deposit Rs.75/- (Rupees seventyfive non-
10. Employment Exchange Registration Number & Year:
refundable) Only through Treasury Challan Under the Head oF Account “0075-misc-Gen. Services-800-Other
11. Whether married or un-married:
Receipts (A) Other Examination Fees” The S.T./S.C candidates are exempted from payment of examination
fee . 12. Preference for Department, if selected (R evenue/T reasury)
6. Reservation : Candidates Claiming resrvation Under any category as per-2 above should fumish relevant 13. TreasuryChallan No. Date: Amount deposited:
Certificate issued by the Competent Authority in support of their claim. • (Original Challan be enclosed.)
7. Scheme and Subject for the Examination DECLARATION
Paper Subject Maximum Marks Time I do hereby declare that information furnished above are true , complete and correct to the best
of my knowledge and belief. I am fully aware that in the event of any information being found fates or
WRITT EN SKILL
incorrect at any stage, my candictture/appointment is liable to be Cancelled/teminated without at notice by
Paper-I Part-I: Language Test (English 1 Oriya) 100 3 hours the Authority.
Part-I:Objective General Knowledge 100
Place.... ..... ..... ..... ..... ...
Paper-II Part-I:0bjective Mathematics 100 3 hours Da te... .... ..... .... .... ..... .... .... ..
Part-II:Basic Computer Skill (Objective) 100
Signature of the candidate in F ull.
Total 400 6 hours
PRACTICAL SKILL T EST
Basic C omputer Skill 50
No te: (i) The Standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School. (ii) Those who will
1 hour
ZILLA SWASTHYA SAMITI, JAJPUR
qualify the written test shall be called for the practical skill test. (iii) The Practical Skill shall test be of qualify ZSS, Jajpur invites applications from suitable candidates for engagement of Consultant at the
nature. Block level in the capacity of Block Programme Organizer (1 Post) and Block Accountant cum
SYLLABUS: Data Assistant (3 Posts) on contractual basis under NRHM, Orissa at a monthly remuneration of
1. Language Test (English & Oriya) : 50 Marks Rs. 10,000/- and Rs. 6000/- respectiv ely. Interes ted c andidates are requested to log on to
A. English Language Test www.jajpur.nic.in for downloading the forms and job responsibilities. The completely filled in
(i) Vers. Tenses, Active and Passive voice, Subject-Verb Agreement. application forms alongwith other document should reach at DPMU(NRHM) Office of the CDMO,
(ii) Connectors, types of Sentence, Driect & indirect Speech, Comparison.
Jajpur on or before 30.08.2010 positively. The incomplete application will be rejected.
(iii) Article, Noun, Pronouns, Preposition.
(iv) Unseen, Passage (400-450 w ords in length) with a verity of comprehension question. ZSS, Jajpur

Canara Bank
B. Oriya Language Test : 50 Marks
(I) Gremmar: 20 Marks
(b) Composition: 20 Marks
(i) Essay Writing on Familar topics (with 250 words) (10 marks) RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS
(ii) Letter writing (personal Letter, application, business or offical) Canara Bank, a leading Public Sector with over 3000 branches, invites applications for recruitment to the
(with 150 words): 5 Marks following Specialist Officers Posts:
(iii) Translation (One E an unseen prose passage (5x2)=10 marks. Posts Post Name Scale No.of Age(Years)
F ive short question to be asked. code Min-max
2. Objective General know ledge: 1. Assistant General,.Manager - SMGS-v 03 18-40
In this Category their should be a series of matching questions of different categories like. Chief Security Officer
(a) Matching historical events with dates, personalities and Places. 2. Divisional Manager - SMGS-iv 01 28-40
(b) Geographical facts with places. Chartered Accountant
(c) States, Countries and Institution with Head Quarter. 3. Divisional Manager - H R SMGS-iv 05 28-40
(d) Books & Authors. Planning & Development
(e) Scientific facts and Discoveries with dates, person and uses. 4. Divisional Manager -Technical MMGS-III 17 25-35
(f) Current event with places and personalities & 5. Senior Manager - MMGS-III 03 21-32
(g) Matching question of miscellaneous type. Chartered Accountant
3. Objective Mathematics 6. Senior Manager - Technical MMGS-II 10 21-30
(i) Number system.(ii) HCF & LCM (iii) Squares & Square roots. (iv) Cubes & Cube roots. (v) Percentage & 7. Manager - Technical MMGS-I 07 21-30
Averages (vi) Simple Interest & Compound Interest. (vii) Profit, Loss & Discount, (Viii) Partnership, (ix) Ratio 8. Agi-Business Marketing officer JMGS-I 01 21-30
& Proportion. 9. Computer programmer JMGS-I 14 21-30
Under this, their will be a series of question in practical mathematics required for day to day use. The questions 10. Database Adminsistor JMGS-I 01 21-30
would be such as to test candidates ability to work out with quickness and accuracy. 11. Finacial Analyst JMGS-I 14 21-30
4. BasicsComputer Skills: 12. Junior Economist JMGS-I 01 21-30
1 M.S.- Windows, Introduction of Windows. 2. M.S.- Office, , M.S.-Word, M.S.-Power Point and M.S. Excel. 13 Law Officer JMGS-I 55 21-30
5. Practical Skill Test: 14 Network Administrator JMGS-I 07 21-30
TOPIC FOR PRACT ICAL TEST 15. Official Language Officer JMGS-I 05 21-40
16. Security Office r JMGS-I 15 21-30
(I) WINDOWS operating system To test some of the following basic system operation on file folder(s). 17. SME Marketing Officer JMGS-I 10 21-30
Create, Rename, Copy/Cut/Paste, Delete. 18. Systems Engineer JMGS-I 01 21-30
(II) M.S. Word: A paragraph in M.S. word in cooperating some of the tool given below. 19. Technical F ield Officer-Civil JMGS-I 03 21-30
Editing & F ormating text and Paragraph Page & Paragraph setup. 20. Technical Field officer-Electrical JMGS-I 02 21-30
Ill) M.S. Power Point: A power point representation with 2/3 slides using the tool given below. 21 Technical field Officer-Mechanical JMGS-I 18 21-30
Editing and formatting slides. Total 187
(iv)M.S Excel: A problem in spreadsheet related to some of the tools given below. inclusive of all relaxations
F ormatting Cells and data’ Functions” Printouts of the document(s) should be attached with the On-line registration opens on : 25.08.2010
answ er sheet. On-line registration closes on . 20.09.2010
Place & Date of Examination : After receipt of the applications the place and the date of the examination will Tentative date of Written Test: 12.12.2010
be intimated to the Candidates later on by post which w ill also be published in District Website. For other details, visit www.canarabank.com
GENERAL MANAGER
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 7
jò¦i
ê Úû^ ù_ùUâûfòdc Kù_ðûùei^ fòcùò UW ù~ûMýZû: C_e ij icû^, @bòmZû @ûagýK ^ûjñò,
^òdc: 28ahð, \ecû: _â[c ahð 96 jRûe ÁûAù_Š, \ßòZúd ahð: 1.44eê 1.80 jRûe, gì^ ý_\: 08
Gjò Kµû^úe \êA Uò Pò^ò KûeLû^û ^òcù« aòbò^ Ü _\ _ûAñ \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQòö(1) aòbûM-iêMûe, còfþ _\ ^ûc: Sr. Eng in eer/Supervisor:
aòbûM ùe 6Uò ùUâ^õò A¬ò^òde _\ Lûfò @Qòö _âû[úð iêM ûe A¬ò^òdeòõùe ù`âie ùjûA [ôùaö ù~ûM ýZû:-A¬ò^òd eùe ù~ûMýZû: AùfKÖòâKûf A¬ò^ òdeòõ ùe WòMâú /Wòù_äûcû, @ûjKjf ùUùKÜûùfûRòùe iûUðò`òùKUþ [ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôKûe,
WòM âú/Wòù_äûc û, iêM ûe A¬ò^òd eòõùe iûUòð` òùKU ùKûið Keò[ôaû _âû[ðú uê @Mâû]ôK ûe \ò@û~òaö adi iaðû] ôK-28ahð, @bòmZû: 5ahð ùi[ôc¤eê A¬ò^òd e/iê_ebûARe A[û^f bûùa (Pò^ò Kkùe) 2ahðe @bòmZû, adi: 35ahð,
_â[c ahð- 96 jRûe ÁûAù_Š, _ea•ðú ahðùe 1fl 80 jRûe (2) aòbûM: iêMûe, ù_â ûù iiþ aòbûM, \ecû: 1.80eê 2.50 jRûe, gì^ ý_\: 02
gì^ý_\-4, _\^ûc -ùUâ^ òõ A¬ò^d ò ið (^ì@û _âû[ðú), ù~ûMýZû: _\ (1) e ù~ûMýZû Gaõ \ecû ij icû^ (3) _\^ûc: Pkabt Nabager-Sygar
iê Mûe dê^ òUþe ùK^þ aòûbM, _\^ûc: iê_ebûARe ù~ûM ýZû: aòG iþiò, GMâK ò fPe[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôK ûe, ù~ûMýZû: ùcKû^òKûf/AùfKÖòâKûf A^Áâêùcù•i^þùe A¬ò^òdeòõ WòMâú, @ûfKjf ùUùKÜûùfûRòùe iûUðò`òùKUþ [ôa û
Pò^K ò kùe 2ahðe @bòmZû[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôK ûe \ò@û~òaö aid-30ahð c¤ùe \ecû: 1fl44eê 1fl _âû[ðúuê @Mâû]ôK ûeö
80jRûe , _\iõLýû:2 (4) iêM ûe dê^ òUe þ Rêiþ aòbûMùe Supervisor Juice/Evaperator _\, gì^ ý_\:4, @bòmZû: Pò^ ò Kkùe 10ahð c¤eê 5ahð _äû cýûù^Re- A[û^f _äû•ùe @bòmZûö
adi- 30 c¤ùe, Gjò Kû~ðý ùe 2ahðe @bòmZû, ù~ûMýZû:aòGiþiò (ùKùcÁâ/ò GMâòK fPe), iêMûe Gaõ Rêiþ adi: 45ahð, @bòmZû [ôa û ùlZâùe 5ahð ùKûjk, \ecû: 5eê 7fl 50 jRûe, _\iõLýû: 02
ùUùKÜûù fûRòùe iûU ` òð òùKU [ôaû _âû[ðúuê @Mâû] ôKûeö (5) Kû~ðý : iêM ûe dê^òUeþ còfþ aòbûM _\: Jr.Engineer(Mills) 23. Kû~ðý : iò (SHE) dê^òU þe _äû aòbûM
(2) adi : iaðû] ôK 30ahð, @bòmZû : Pò^ ò gòÌùe 2ahðe @bòmZû[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ô Kûe \ò@û~òaö \ecû: _\^ûc :Enviro nment Officer
aûhòðK 1.80eê 2.50 jRûe ù~ûMýZû:A¬ò^ òdeòõùe WòMâú /Wòù_äûcû, iêM ûe A¬ò^d ò eòõùe iûUòð `ùò KUö ù~ûMýZû:G^þbeùc•ûf A¬ò^ òdeõòùe Kò´û iûA^èùe WòMâú, Pò^òKkùe 2ahðe @bòmZû [ôù f @Mâû]ôK ûe adi:
(6)Kû~ðý:iêM ûe dê^ òUe þ ù_âûùiiþ aòbûM, _\: Jr. Engineer (Process) \ecû, ù~ûMýZû, adi, _\ 5 ij 30 ahð, _\iõLýû :02, \ecû: aûhòðK: 1.80eê 2.50jRûe
icû^ö _\^ûc: Safety Officer
(7) Kû~ðý: iêMûe dê^U ò þe _ýû^ aòbûM, _\^ûc: PAN-Incharge ù~ûMýZû ùi`þUò A¬ò^ òdeòõùe WòMâú, Pò^ ò gòÌùe GùlZâùe 2ahðe @bòmZû [ôùf @Mâû]ôKûe, adi: 30ahð,
ù~ûMýZû: aòGiþi ò (ùKùcÁâ/ò GMâK ò fPe), iêM ûe ùUùKÜûùfûRò Kò´û iêM ûe aGfòõùe iûUò` ð òù KU[ôaû _âû[ ðúuê gì^ý_\:02, \ecû:aûhòðK 1.80eê 2.50jRûe
@Mâû]ôK ûe, @bòmZû: _ýû^ A^þP ûRð bûùa 2ahðe @bò mZû, _\iõLýû:02, adi I \ecû _\ 6ij icû^ö _\:Manag er-SHE ù~ûMýZû:A¬ò^ òdeòõ ùe WòMâú, iêM ûe A¬ò^òd eõòùe/ùUùKÜûùfûRòùe iûUòð`òùKU [ôa û _âû[ðúuê
(8) Kû~ðý: iêM ûe dê^òU þe ù_âûù iiþ aòbûM, _\ ^ûc: Dy./Sr. Engineer(Sugar Engineer) Sugar + ETP , @Mâû]ôKûe, @bòmZû: 5ahðe ùi[ôc¤eê Pò^ ò Kkùe Gjò dê^òUe A^PûRð bûùa 3ahðe @bòmZû adi: 35ahð,
ù~ûMýZû: A¬ò^òd eõòùe WòMâú /Wòù _äûcû iêMûe ùUùKÜûù fûRòùe iûU òð`òùKU, @bòmZû: 5ahðe @bòmZû c¤eê ùW_êUú/ gì^ý_\:01, \ecû:aûhòðK 3eê 4fl Uuû
iò ^dò e AõRò ^òd e bûùa 2ahðe @bòm Zû, adi: 35 ahð c¤ùe, _\ iõLýû-02, \ecû: 3eê 4fl 24. Kû~ðý:cûùKðU òõ dê^ òUe _eùPRþ aòbûM, _\^ûc:Officer/Superviso r(Purchase), ù~ûMýZû:A¬ò^òdeòõùe WòMâú/
(9) Kû~ðý: iêMûe dê^ òUþe còfþ aòbûM, _\ : Dy.En gineer(Sugar En gineer(Mills) gì^ ý_\ :02, Wòù_äûcû, _eùPRþ/cýûùUeò@ûf cýûù^Rùc•ùe _òRò Keò[ôa û _âû[ðú uê @Mâû]ôKûe, Pò^ò Kkùe GùlZâùe 2ahðe
ù~ûMýZû: A¬ò^ òdeòõùe WòM âú/Wò ù_äûcû, iêM ûe A¬ò^ òdeòõùe iûUòð` òùKU[ôaû _â û[ ðúuê @Mâû]ôK ûe \ò@û~òaö @bòmZû [ôùf @Mâû]ôKûe, adi:30ahð, _\iõLýû-01, \ecû-cûùKðUòõ e dê^òU þe icÉ _\e \ecû aûhòðK 1.80eê
@bòmZû:5ahð c¤eê 2ahð ùW_êU ú/iò^òd e A¬ò^òd ebûùa iêMûe _äû (còfþ)ùe @bòmZû, \ecû, adi, gì^ý_\ 2.50jRûe
(8) _\ ij icû^ö cûùKðUòõ e ùifþi aòbûM, _\^ûc:Officer/Sup ervisor (Sales) : ù~ûMýZû : WòMâú cûùKðUòõ ùe PGDBM Keò[ôa û
(10) Kû~ ðý:iêMûe dê^Uò þe _äû aòbûM , _\:Plant Man ag er-Sug ar _\iõLýû: 02, adi:45ahð, @bòmZû _âû[ðúuê @Mâû]ôKûe, Pò^ògòÌùe 2ahðe @bòmZû [ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôKûe, adi:30ahð, gì^ý_\:01, cûùKðUòõe ùIßejûCiþ
[ôù f 5ahð @]ôK ö @bòmZû: 10ahð ùi[ôc¤eê iêMûe _äû cýûù ^Re bûù a 5ahðe @bòm Zû, ù~ûMýZû: aòbûM:_\^ûc:Officer/Su pervisor (Ware House)
ùcKû^ òK ûf/AùfKÖ K âò ûfùe Wò Múâ , iêM ûe A¬ò^d ò eòõùe iûUòð` òùKU Keò[a ô û _âû[ðúuê @Mâû] ôK ûeö ù~ûMýZû :WòMâú,_òRòWòaòGcþùe WòMâú Keò[ôùf @Mâû]ôKûe, Pò^ò gòÌùe 2ahðe @bòmZû [ôùf @Mâû]ôKûe, adi:30ahð,
(11) Kû~ ðý:-Kõ_û^ú ùRù^eûf, _äû aòbûM, _\^ûc: Train ee Eng ineers (Fresh ers) gì^ý_\ :06, gì^ý_\:02
adi: iaðû]ôK 28, \ecû:_â[c ahð ÁûAù_Š 96 jRûe, _ea•ðú ahð 1.44eê 1.80jRû e, 25. Kû~ðý: ùcù•^û^è dê^òUþe _äû aòbM _\^ûc:Electrical En gineer, ù~ûMýZû: WòMâú Kò´û Wòù_äûcû (AùfKÖòâKûf
ù~ûMýZû:AùfKÖ K òâ ûf A¬ò^ òdeòõùe WòM âú/Wòù _äûcû, iêM ûe A¬ò^ òd eõòùe iûUò` ð òù KU Keò[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ô Kûeö A¬ò^òd eõò) iêMûe A¬ò^òd eõòùe iûUòð`òùKU [ôaû _âû[ðúuê â@Mâû]ôKûe, @bòmZû: 5ahð , Pò^ò gòÌùe @bòmZû [ôùf
(12) Kû~ðý: Kµû^ú ùRù^eûfe _äû aòbûM, _\iõLýû:04, adi:iaðû]Kô 35ahð, \ecû:aûhòðK 1.96eê @Mâû]ôKûe, adi: 35ahð, \ecû: 1.96eê 3.24 jRûe aûhòðK, gì^ ý_\:04
3.24 jRûe, _\^ûc: Officer/Sr.Officer-p lant, ù~ûMýZû:AùfKÖâò Kûf A¬ò^ òd eòõùe WòM âú/Wò ù_äûcû, iêM ûe _\^ûc: Instrumentation Engineer ù~ûMýZû: A^þÁîùcù•i^ A¬ò^òd eòõùe Wòù_äûcû/WòMâú, iêMûe A¬ò^òdeòõùe
A¬ò^ òd eòõùe iûUò` ð òù KU[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôK ûe @bòmZû: Pò ^ò gòÌùe 5ahð c¤eê Kõ_û^ú iê_ ebûARebûùa G^þGiþ@ûA(NSI) iûUò`ò ð ùKU jûif, @bòmZû: Pò^ò Kkùe 4ahðc¤eê 2ahðe A^Áêâùcù•i^ A¬ò^òde bûùa @bòmZû,
@bòmZûö adi:35, gì^ý_\:02, \ecû aûhòðK 1.96eê 3.24 jRûe
(13) Kû~ðý:Kù_ðûùeU dê^ òUe þ ùK^þ cýûù^Rùc• aòbûM, _\: Asst.cane Officer ù~ûM ýZû: GMâòKfPeùe _\^ûc:Mech anical Eng ineer, ù~ûMýZû: ùcKû^òK ûfùe WòMâú, iêMûe A¬ò^ òdeòõ ùe iûUòð` òùKU[ôa û _âû[ðúuê
aòG iþiò, ù~ûMýZû: ùK^þ cýûù^Rùc•ùe 2ahðe @bòmZû, adi:iaðû]ôK 30, _\iõLû:06, \ecû:aûhòðK @Mâû]ôKûe, @bòmZû:5ahð, Pò^ò Kkùe C_~êq @bòmZû[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôKûe, adi:35, gì^ý_\: 02, \ecû:1.96eê
:1.44eê 1.80 jRûe 3.24 jRûe
(14)Kû~ ðý:Kù_ðûùeU dê^òU þe ùRù^eûf cýûù ^Rùc• aòbûM , _\^ûc:Manager-HR, ù~ûMýZû: MâûR êG U _\^ûc:Electrical Manager : ù~ûMýZû:AùfKÖòâ Kûf A¬ò^òdeòùe WòM âú, iêMûe A¬ò^òd eòõ ùe iûUòð` òùKU[ôa û
ij jê ýcû^ eòù iûiðùe _òR ò Wò Múâ /Wòù _äûcû, @bòmZû: Pò^ ò gòÌùe 5ahðe @bòmZû, adi:35ahð, \ecû:1.80eê _âû[ðúuê @Mâû]ôKûe, @bòmZû:6ahð c¤eê Pò^ò Kkùe AùfKÖâòKûf cýûù^Rebûùa 3ahðe @bòmZû [ôaû _âû[ðú uê @Mâû]ôKûe
2fl 50jRûe, gì^ý_\-01 adi:35 , @bòmZû [ôùf 5ahð ùKûjk, \ecû-aûhòðK 3.50eê 4.50jRûe, gì^ ý_\-02
(15) Kû~ðý: Kù_ðûùeU dê^ òU þe ùK^þ cýûù^Rùc•, aòbûM _\: Cane Officer (Z onal/B iomass/ _\^ûc:Instrum en tatio n Man ag er, ù~ûMýZû A^Áêâùcù•i^ùe WòMâú, iêMûe A¬ò^òdeòõùe iûUòð`òùKU [ôùf
Dev.Trg.Nursery) ù~ûMýZû:GMâòKfPeùe aòGiþiò,@bòmZû: 4ahðe , adi: 32, gì^ ý_\:08, \ecû:1.80eê @Mâû]ôKûe @bòmZû-6ahð c¤eê Pò^ò Kkùe 3ahð A^Áêâùcù•i^ cýûù^Re bûùa Kûc Keò[ôùaö adi-35, @bòmZû[ôùf
2fl 50jRûe aûhòðK 5ahð, adi iúcûùe ùKûjk, \ecû-aûhòðK 3.50eê 4.50jRûe, gì^ ý_\-02
(16) Kû~ð ý:Kù_ðûùeU dê^ òUe þ ùRù^eûf cýûù^Rùc• _\: Com pany Secretary, ù~ûM ýZû: Kõ_û^ ú 26. Kû~ðý:fûùaâûùUûeú dê^ òUe þ _äû• aòbûM, _\^ûc:Manufacturing Chemist ù~ûMýZû:aòGiþiò ùKùcÁâò , iêMûe
ùiùKâUûeúiò_þù e iûUòð` òùKU Kò´ ZZþicû^ùKûið, @bòmZû: Gjò ùlZâùe 2ahðe @bòmZû, adi: 30, \ecû aGfòõ ùe iûUòð`òùKU [ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôK ûe, @bòmZû : 5ahð, ùi[ôc¤eê 2ahð cû^ê` ûKPeòõ/iò`Ö ùKcòÁâòbûùa
: aûhòð K 1.80eê 2.50jRûe, gì^ ý_\ :1 2ahðe @bòmZû, adi: 35 c¤ùe, aûhòðK:1.96eê 3.24 jRûe , _\iõLýû-04
(17) Kû~ ðý:Kù_ðûùeU dê^òU e ùRù^eûf cýûù ^Rùc• aòbûM , _\:Payro ll Officer, ù~ûMýZû: MâûR êG i^ _\^ûc:Microbiolog ist: ù~ûMýZû-cûAùKâûaûùdûùfûRòùe GcþGiþiò , 5ahðe @bòmZû c¤eê cûAùKâûaûùdûùfûRòÁ
ij `ûA ^û^èùe _òR ò Wòù_äûcû/WòMâú 2ahðe @bòmZû, iaðû]ôK 30ahð, \ecû 1.80eê 2fl 50jRûe, gì^ý_\:2 bûùa 2ahðe @bòmZû, adi-35 c¤ùe, \ecû-1.96eê 3.24 jRûe, _\iõLýû-02,
(18) Kû~ðý :Kù_ðûùeU dê^U ò þe ùRù^eûf cýûù^Rùc• aòbûM, _\: HR Officer, ù~ûMýZû:jêýcû^ _\^ûc:Chief Chemist/Produ ction Man ager, ù~ûMýZû: aòGiþiò (ùKùcÁâò) Kò´û ùKcòK ûf A¬ò^ òde, iêMûe
eòùiûi ðùe WòM âú/Wòù_äûcû ij MâûRêG i^, Pò^ ò gòÌùe 2ahðe @bòmZû, adi-iaðû]ôK 30ahð, _\iõLýû: 4, ùUùKÜûùfûRòùe iûUòð`òùKU [ôùf @Mâû]ôKûe, @bòmZû: 10ahð c¤eê Pò`þ ùKcòÁ/_âWKè^ cýûù^Rebûùa 5ahðe
\ecû: aûhòðK 1.80eê 2.50jRûeö @bòmZû, adi:45, @bòmZû [ôùf 5ahð ùKûjk, \ecû:aûhòðK 4.50eê 6fl, gì^ý_\-02
(19) Kû~ðý: Kù_ðûù eU dê^ òUe þ ùRù^eûf cýûù^Rùc• aòbûM _\:Officer-Security & Administration , iû]ûeY iìP^û: bûeZúd ^ûMeòK @ûùa\^ Keòùaö icÉù~ûMýZû _âû[ðú `êf UûAc ùeMêf ûe ùKûùiðiþ @]ô^ùe
ù~ûMýZû: MâûRêGU ij _âû[ðú GKè ibòðicýû^ ùjûA[ôù aö @bòmZû[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]ôK ûe \ò@û~òaö adi: 45ahð, ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^ Kò´û aògßaò\ ýûkdeê jûif Keò[ôù aö @^êÂû^ Zûe WòM âú cûKðiòUþùe aòg ßaò\ ýûkd/@^êÂû^
gì^ ý_\:2, \ecû:1.80eê 2.50 jRûeö \ßûeû MâjY Keû~ûC[ôa û cûKð _âZ ògZ CùfäL Keòù aö @MÁ 31, 2010 iê¡û adi iúcû jòiûa Keû~òa ö
(20) Kû~ðý : Kù_ðûùeU dê^òU þe ùRù^eûf cýûù^Rùc• aòbûM, _\ :Manag er-Acco unts ù~ûMýZû: adi: @MÁ 31, 2010 iê¡û iað^ òcÜ 18ieKûeú ^òdc @^êiûùe adi iúcûùe ùKûjk Keû~òaö icÉ _âû[ðú
`ûA^û^èù e Gcþ.Kcþ/_òR ò WòaòGcþ, @bòmZû: 8ahð c¤eê cýûù^Re bûùa 4ahð Pò^ ò Kkùe Kû~ðý Keòaûe 1ahð ù_âûùai^ _òe òdWÿùe ejòùaö ùKak ùUâ^ò _âû[ðú ùUâ^ òõ ieòaû _ùe 6cûi ù_âûùai^ùe ejòùaö Kõ_û^ú ^òdc
@^êiûùe icÉb•û ij _âû[ðú AŠÁâò@ûf Wò@eù^iþ @ûfûC^è _ûAùaö
@bòm Zû, adi:40ahð @bòm Zû [ôaû _âû[ðúu ^òc ù« 5ahð ùKûjk, \ecû: 4.20eê 5fl Uuû c¤ùe, _\
Kò_eò @ûùa\^ Keòùa : \ò@û~ûA[ôaû `cðûU @^êiûùe \eLûÉ _âÉêZ Keò ùKak ù_ûÁùe _VûAùaö RùY _âû[ðú
iõLýû:01
ùKak ùMûUòG _\ _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùaö iû]ûeY Gaõ Iaòiò _âû[ðú 200Uuûe @Yù`eÉ ù~ûMý WòWò/ ù_’
(21) Kû~ðý: Kù_ðûùeU dê^ òUþe ùRù^eûf cýûù^Rùc•aòbûM, _\^ûc:Entomo lo gist, ù~ûMýZû:
@Wÿðe/ ù_ûÁûf @Wÿðe _VûAùa, ~ûjûKò hpcl/bio fuels limited u i_lùe Keû~ûA Patn a, Bihar ùe ù\d~êq
GMâòKfPeùe Gcþ.Giþ.iò (Gù•ûùcûùfûRò), @bòmZû:Gjò ùlZâù e 3ahðe @bòmZû, adi: 40ahð, \ecû:aûhòðK ùjC[ôaû Giþiò/GiþUò/_òGPþ _âû[ðú RûZò iûUòð`òùKUe @ûùUùÁW K_ò \eLûÉ ij _VûAùf \eLûÉ `òiþ ù\ùa ^ûjóö
5eê 7fl, gì^ ý_\:01, _\^ûc: Ag ro nomist, ù~ûMýZû : GcþG iþi ò GMâòK fPe (@ûùMâûù^ûcò), 3ahðe WòWò/ù_ @Wÿðe /ù_ûÁûf @Wÿðe _Q_ûLùe _âû[ðú ùicû^u ^ûc, VòKYû, baòhýZùe ù\aûKê[ôaû _eúlû/Pd^ aòh dùe
@bòm Zû, adi:40ahð, \ecû:aûh K òð 5eê 7.50fl, gì^ ý_\:01, _\^ûc:Soil Scientist & Agricultu rist , ùfLòùaö
ù~ûMýZû:GcþG iþiò GMâòKfPe, 3ahðe @bòmZû, adi:40ahð, \ecû: aûhòðK 5eê 7.50 jRûe, _\iõLýû:01 `ùUûMâû`: _âû[ðú @û_äòùKi^ `cðùe i\ýZc _ûiþù_ûUð iûARe `ùUû VòKþbûùa ù_Á Keò Zû C_ùe ^òRe
_\^ûc: Plan t Patho logistPlant Patholo gist ù~ûMýZû _äû• _ûù[ûùfûRùe GcGiiò GMâK ò fPe, 3 ahðe \ÉLZ Keòùaö `ùUû C_ùe iòùMÜPe ^[ôa û \eLûÉKê aòPûeKê ^ò@û~òa ^ûjóö `cðùe _VûA[ôa û `ùUûeê 3Uò icû^
@bòm Zû,40 ahð, aûhòðK 5eê 7fl 50 jRûe gì^ý_\:01 `ùUû A•ebêý _ûAñ eLòùaö A•ebêý icdùe Gjû ^ù\LûAùf _âû[ðúu Pd^ ùjûA_ûeòa ^ûjóö ù~ûMýZû Gaõ
(22) Kû~ðý : A[û^ f dê^ òU þe _äû• WÿòbòR ^ùe Kûc Keò @bòmZû [ôaû _âû[ðú @ûùa\^ Keòùaö _ìe Y \eLûÉ ùKak iû]ûeY WûKùe 10.09.2010 iê¡ û P.O. Box.No-126,
_\^ûc:- DISTILLATION/ ETHANOL SECTION OPERATEOR Patna, G.P.O.,Patna, 800001, Bihar, \eLûÉ _VûC[ôaû f`û_û C_ùe @ûùa\^ Keê[ôa û _\e ^ûc ùfLûejòa ö
ù~ûMýZû: aòG iiò ùKùcÁâú/A¬ò^òd eòõ Wÿòù_äûc û, @ûfùKûjf ùUùKÜûù fûRò iûUòð`òùKUþ Keò[ôaû _âû[ðúuê @Mâû]Kô ûe Application For the Post of______________________
\ò@û~òaö _\ Kû~ðýùe 2 ahðe @bòmZû, adi, 30 \ecû: aûhòK ð 144eê 1.80jRûe _\iõLýû:08 Pd^: fòL ôZ _eúlû Kò´û aýqòMZ _eúlû Keû~òa û _ùe C•ú‰ð _âû[ðú ùcWÿòK ûf `òU þù^iþ _eúlû ù\ùaö G[ôùe
_\^ûc:Evapo ratio n/Sep aration (Operto r) ù~ûMýZû C_e _\ ij icû^, @bò mZû, Pò^ ò Kkùe 2 ahðùe C ú‰ð _âû[ðú ^ò~ êqò _ûAùaö aýqòMZ A•ebêý Kû~ðý @bòmZû, ùcWÿòK ûf `òU \ò@û~ûA[ôaû `cðûU @^êiûùe \eLûÉ
@bòm Zû, Abû_ùei^ùe @bòmZû [ôaû _âû[ ðúuê @Mâû]ôKûe adi: 30 \ecû:1.44eê 1.80 _\iõLýû:08 _âÉêZ ùjûA^[ôùf \eLûÉKê aûZòf Keò\ò@û~òaö _âû[ðúu VòKYû/ùcf VòKYûe ùKøYiò _eòa•ð^ @^êùeû]Kê _ùe MâjY
_\^ûc Formentation Section (Operater) ù~ûMýZû A[û^ ûf dê^òUe _äû Wÿbò òR^ ij icû^ @bòmZû `eùcù•i^ Keû~òa ^ûjóö Kâòcò ùfde @«MðZ Iaòiò _âû[ðú Iaòiò eòjûZò _ûAùa ^ûjóö Giþiò/ GiþU ò/_òGPþ _âû[ðú ùicû^u RûZò
@_ùeUe bûùa 2 ahð @bòm Zû adi:30 _\iõLýû:08 \ecû aûh K òð 1.44eê1.80jRûe _âcûY_Zâ bûeZ ieKûeu ^òd c @^êiûùe ^ò¡ðûeòZ `cðûUùe C_~êq @]ôKûeúu \ßûeû Rûeò ùjûA[ôa û RûZò iûUòð`òùKU
_\ ^ûc: T rainee Operators(Freshers) _VûAùaö PûKòe ú Keò[ôaû _âû[ðú C_~êq cû¤cùe \eLûÉ _VûAùaö
Continued p age
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 8
ùiaûùe Kýûeò@e : G^þRòI cýûù^Rùc• RUBBER STAMP
ùiaûKê iaêV ûeê aWÿ ]cð ùaûfò icùÉ cû^ò[û«òö eûÁâùiaû ùjC aû _úWÿòZcû^ueö ~\ò ùiaû Keòa û ijòZ PûKòeúe be_êe @aie Introducti on •
còk ò~ ûG, ùZùa @ûC KòQò Kjòa ûe ^ûjóö G^RòI ùiKÖe , @[ðû Zþ _âûAùbU iõiÚ ûùe eûÁâù iaû ijòZ ^òRe @ûZà^ ò~q ê òe eûÉû c¤ Ru bber stamp s have become very comm on it ems in the mo dern e ra. As the time change , e very
ùLûfò~ ûAQòö @ûRò Gjò ùlZâùe i¸ûa^ûe @ûbûi GK[ûeê c¤ fMû~ûA_ûùe ù~ iûcûRòK ùlZâ ijòZ RWÿò Z ùfûùK GjûKê `êf UûAc huma n being wants to become more distinguished in t he eyes of so ciety. Th e nam e and designa-
_âù `i^ eìù_ @û_ùYAaûKê fûMòQ«òö GVûùe c¤ Gùa aýaiÚòZ Gaõ iõMVòZ eìù_ Kû~ðý @ûe¸ ùjûAMfûYòö ~êa ûcû^u _ûAñ Gjû bf tion are of much importance in this advanced wo rld. Rub ber stam ps a re em plo ye d for e asy prin tin g
of o ne’s na me a nd d esignation .
iêù ~ûM, ~ûjû\ßû eû Kò icûRe aò iõMZò \ìe Keòaû ijòZ _úWÿòZ cû^uê ^ýûd ù\aûùe aýÉö
No w-a -days every ma n rich or poor, wa nts to impress a rubb er stamp on his le tters or other pape rs
iûcûRòK KcðPûeú : Gcûù^ icûRe CZþ[û^ _ûAñ Kû~ðý Ke«òö icûRùe _úWÿòZ Gaõ @aùjkòZ ùfûKcû^uê Zûue concerned to sh ow his conne ct io n wit h a sp ecia l group of society. Rubbe r sta mps a re becom in g
@]ôK ûe ù\aû, ùicû^ue ùiaû Keòa û, @^ýûd aòe ê¡ùe Êe CVûAaû @û\ò ùjCQò Gcû^u Kûcö G[ô_ûAñ ùicû^uê ieKûeu Ze`eê mo re and mo re po pular with civiliza tion of p eop le. The se prod ucts h ave a very go od market in
ijûdZû (@û[òðK ) còkQ ê òö @ûRò aòbò^ Ü Éeùe jRûe jRûe iõLýûùe G^þRIò MêWòK ÿ eûÁâùiaû Gaõ icûRùiaû Kû~ðýùe fûMò ejòQ«òö G[ôùe urban area s. The dem and for rub ber sta mp is in crea sin g rap id ly with the po pulat io n a s we ll as
ùKøYiò \ßc ò Z ^ûjó ù~ ~\ò @û_Y Gjò ùlZâ ijòZ RWÿòZ ùjaûKê Pûjû«ò ùZùa @û_Yu bòZùe icûRùiaû bûa^û ejòaû CPòZö civiliza tio n.
G^þRòI ùlZâùe aé¡ò : @ûRòKûfò _âûAùbU iõiÚû ^ @ûM @ù_lû @]ôK iõMVòZ C_ûdùe Kû~ðý KeêQ«ò, ù~Cñ[e ô ê The raw mate rials and plant & machine ry required f or rub ber stamp in dustry are easily avail-
Gj ò ùlZâ @ ûRò ~êa ûcû^u _ûAñ ùeûRMûee aýû_K @aie eìù _ cêŠ ùUKò CVòQòö aòù gh K[ û ùjCQò ù~, @ûRò _âû AùbU iõMV^Kê able indige nou sly. This ind ustry is estim ated to be high ly profitab le owing to the incre asing de-
còk ê[aô û `Š ùjZê ùfûKcûù^ @]ôK jûeùe Gjò ùlZâ @ûWÿK ê _âûd Xkòù fYòö iZK[û ùj CQò ù~ Gùa ù\gùe _âû d 200eê @]ôK mand of its pro ducts.
A^ÁòPýê U ùiûiò@ûf IßûKðùe cûÁe WòM âú ùKûið iõPûkòZ KeêQ«òö G[ôùe ùKùZK _âZÂ ò òZ iõiÚû^ ù~còZ òK-ò Use s and Applic ations -
Ru bber stamps are exten sively use d for the p rinting of names a nd designation s o n pape rs.
UûUû A^ÁòPêýU @`þ ùiûiò@ûf iûA^è, cê´ ûAö \òfúæ Äêf @`þ ùiûiò@ûf Ißû Kð @û\ò iûcòfö G A^þÁ òPýê UMêWÿòK aûjûeòaû _ùe ~êaûcû^u
Ma rket Surve y
_ûAñ G^þ RòI ùiKÖe MêW ÿòKùe Kû~ðý Keòaû _ûAñ @ ù^K eûÉû ùLûfò~ûGö In t he advan ce d wo rld rubber stamp has its own im portance as th e easiest wa y to prin t one’s
G^þRòI Gaõ iûcûRòK \ûdòZß: @ûRò _âû AùbU iõiÚû^MêW ÿòK iûcûRòK \ûdòZ ßMW ê ÿòK c¤ Lêa bf bûaùe name and designation on p apers. No w-a- days the u se of rubb er sta mps ha s become ve ry mu ch
^òbûAaûe _âd ûi KeêQ«ò ö ùKùZK iõiÚû ùiûiò@ûf GRê ùKi^ Kûcùe c¤ fûMò _WÿòQ «ò, ù~CñVò aòKkûw _òfûcû^ue baòhýZKê popular among rich a s well as poor people. In mo dern e ra the impo rtan ce of n ame and d esigna tio n
C^ÜZcû^e Keòaûe ùPÁû Keû~ûCQòö ù\gùe aòKkûw _òfûcû^u ijòZ RWÿòZ iõiÚûMêW ÿòK ajê iõLýûùe iûcÜûKê @ûiòaûùe Kûc Keòa û_ûAñ is of much sign if ican ce th at pe ople usually wa nt t o ge t th eir n ame s and designa tions p rinte d o n
ajêZ iêù ~ûM còk ò~ûCQòö ù\Lòa ûKê Mùf GùlZâùe _û\ eLòa û _ûAñ gòlKcûù^ ^ì@û ^ì@û @û]ê^ òK ùUKþ^òK þ mû^ aXÿû CQ«ò KûeY Gjò le tters and concerned pape rs. Wit h t he rise in living standards as well as population the dem and for
_òfûcû^uê _Xÿû Aaûe ùKøgk ùjCQò @^ý _òfûcû^uVûeê bò^Üö ~\ò @û_Yu _ûLùe ùiûiò@ûf IßûKð aòhd ijòZ aòG We WòMúâ @Qò, ùZùa rub ber stam ps is increasin g trem endously in India. This industry is e stima ted to have a brigh t future
Gjò ùlZâùe Kû~ðý Keòa û _ûAñ iaðû]ôK iêù ~ûM còkò ~òa ö owing to t he incre asin g dem and for its p rod uct.
GùlZâùe cêý RòK þ, @ ûUð Gaõ Kâû`Ö @ û\ò ij òZ RWÿZò ùfûKcû^u _ûAñ i¸ûa^û \ò^ Kê \ò^ aXÿP ò ûfòQ òö ù\Lû~ûCQò ù~, @ûRò ùKùZK Ra w Materia ls Require d
Compoun ded rubbe r shee ts, Fresh chalk and plaster, woode n hand le etc.
_âû AùbU iõiÚû c¤ aòKkûw _òfûcû^uê iûjû~ý Keòa û _ûAñ Lêa Kû~ðý KeêQ«òö G[ôijòZ ùKùZK G^þR òI PûAfW ùWbf_ùc• @«MðZ Plant and Machine ry Require d
_òfûcû^uê G_Kâû ee gòlû _â\ û^ KeêQ «ò, ~ûjû\ßûeû _òfûcûù^ ^òR ùMûWÿù e Vò@û ùjûA_ûeòùaö G[ô_ ûAñ Gcû^uê ù__e ùcKòõ, KýûŠf Types
ùcKòõ , @û\ò ùKøgk c¤ gòL ûA \ò@û~ûCQòö Ch ase plat e
^ò~q ê ò i¸ûa^û: @ûRò Gjò ùlZâ jU Kýûeòde @_i^ eìù _ cêŠ ùUKòQ,ò KûeY eûÁâúd Gaõ @«üeûÁâúd \êA Uò ~ûK Prin ter leads
Éeùe PûKòe úe @ _ûe i¸ûa^û ejòQöò ùiûiò@ûf Ißû Kð aòhdùe cûÁe WòMúâ jûif Keòa û _ùe 90 _âZ ògZ QûZâ Lêa bf PûKòe ú Fla sh plat e
_ûA~ûCQ«òö @û_Y ieKûeú aòbûM, ù~còZ òKò ùIßfù`dûe Wò_ûUðù c•, Icýû^ ùIßfù`dûe, dê[ GŠ Kcêý ^òU ò ùWbf_ùc• Gaõ Oven
eêeûf ùWbf_ùc• ù_âûMâûc @û\òùe Kû~ðý Keò_ûeòùaö GZ\þ aýZúZ ùiûiò@ ûf Ißû Kð ijòZ RWÿòZ ùfûKcû^u _ûAñ c¤ @^ý ùKùZK Rub ber sta mp stand 1 No.
\ßû eû ùLûfòa ûKê fûMòfûYòö ùiûiò@ûf IßûKðið Gùa jÆòUûf, PòfùWâ^ ùjûcè, aé¡ ûgâc, Kcêý^òU ò ùi•ið, KûeûMûe, _ê^ ðaûi ùK¦â Gaõ Äêf Vulcanizing pre ss 1No.
Manufac turing Process ,
@û\òù e c¤ Gcû^u _ûAñ Lêa þ @aie ejòQöò aòùghK[û ùjCQò GùlZâ ijòZ RWÿòZ ùjaû _ùe @ û_Y @ «üeûÁâúd @Mðû^ûAùRi^, Th e ma nufactu re o f rubber stam ps in vo lves th e following steps:
dê^ ûAùUW ù^i^ûf ùWbf_ùc• ù_âû Mâû c Gaõ A•eù^i^ûf ùfae @Mðû ^ûAùRi^ùe bf iýûùfeú _ýûùKRùe Kû~ðýKeò_ ûeòùaö Ste p 1
dê^ òù i`þ K[û CVûAùf @û_Y PûAfW ù_âûùUKi^þ , _aäòK ùjf[, GWè ^òdªY, jêý cû^ eòùiûið @û\ò ù_âûMâû c ijòZ RWÿòZ ejò Kû~ðý Arrange printer’s type in a holder with proper spa cing. Take a proof of the compo sed m atter an d
Keò_ ûeòùaö iZK[û ùjCQò ù~, cêŠ ùUKò @ûiê[a ô û _â ùZýK ùlZâùe @ûRò ^ò~êq ò i¸ûa^û Z @Qò, Kò«ê G[ô_ ûAñ @û_Yu _ûLùe \lZû inspect the ent ire mat ter in co rrect t o th e last dot . Afte r co rrection the type is set in the cha se ,
ejòaû CPòZö Gjò ùlZâ ijòZ i´§òZ ùKûið Keòa û _ùe Ra _ûAaû i¸ûa^û @ûjêeò aXÿò~ ûGö levelled and fina lly clam ped th oro ugh ly on all sides.
iûfûeú _ýûùKRþ :-GA ùlZâù e @Še Mâû RêGU ù`âiecû^ue cûiòK iûfûeú _âû e¸òK Éeùe 5-8 jRûe c¤ùe Ste p 2
còù kö cûÁe WòM âú jûif Keò[ùô f _âû e¸òK iÚòZ òùe 15,000Uuû còùköa•ðcû^ _âù ZýK @Mð û^ûAùRi^ùe iûfûeú bò^Ü bò^ Ü còkò[ûGö From th e above composed ma tter a p laster ca st is t ake n. Superio r quality p aris sho uld b e use d
aòùghmu cZûcZ: GùlZâ @ûjßû ^ùe be_êe ö ~\ò @û_Y GùlZâù e baòh ýZ MV^ KeòaûKê Pûjû«ò ùZùa for t his purpose. Ca re should be taken to see th at no lumps are fo rme d and the mix is even. Brush
thoroug hly the composed matte r a nd wash it with olive oil to p reven t plaster ad herin g to it at th e
CyÉeúd gòlûMZ ù~ûMýZû bf ^[ôa ùi _~ðý« @^ýcûù^ c¤ CPòZ cûMð\gð^ ù\A_ûeòùa ^ûj óö Kjòa ûKê Mùf @ûRò GùlZâù e bf
time of removal. In a frame , pour the plaster of paris till it overf lows ove r the fram es. Then using a
cýû^ _ûIßûee @ûagýKZû @Qòö ù~Cñ ùfûKcû^u bòZ ùe ûç Uò ùbi^ Gaõ KcòU òùc• bûa^û @]ôK @Qò ùiVûùe iûfûeú @]ôK c¤ knife th e levelling is done and air b ubbles bu rst out. After somet ime p laster sta rts harde nin g. Lift th e
còk ò_ûùeö @ù^K [e G_eò jêG ù~ ieKûe Gaõ G^þR òI bòZùe CPòZ Zûkùck ùjûA^_ûeòa û ùjZê ùfûKcû^uê KVò^ _eòiÚòZùò e c¤ fra me an d press th e plaster side on the typ es sinking into it to the prope r level. Aft er 4 -5 m inu tes,
Kû~ðý KeòaûKê _Wÿò[ûGö whe n t he pla ste r has harde ned, lift the frame of the chase gently a nd dry the plaster box in a n o ve n
for somet im e. The p la st er ca st should b e comp let ely dried in the oven.
jò¦i
ê ûÚ ^ ù_ùUâûfòdc....(_ìað_éÂûeê) Ste p 3
After the drying, soak th e p laster ca st in a solution of gum shellac disso lved in methylated spirit.
It will pro vide the plaster cast with a sm ooth f inish.
HPCL BIOFUELS LIMITED Ste p 4
The plaster cast th us obtained is mount ed on the pre ss. Cut the rubbe r she et to the requ ired size
(A wh olly o wned sub sidiary com pany of Hind ustan Petroleum Corpo ration Ltd .)
of t he stamps. Two su ch pieces are placed o n the plaster. The t op rubber piece is chalked with french
chalk. Over this a piece of card board is placed a nd then pressure is a pplied.
Post applied for_______________________________________________________________ Af fix re cent Ste p 5
passport size This is then hea ted. As the rub ber becom es hot. It will soften and starts to flow. As it so ftens th e
Name in full Surname_________________________________________________ photograph screw o n the press sho uld be tightene d fro m time to time. The rubbe r will flow through th e ca vities
First Name_______________________________________________ duly signed and t he excess will flow out.
Middle Name_____________________________________________ across Ste p 6
Mailing Address Address_______________________________________________________________ When the vulcanization is complete , the whole a pparatus ma y b e re moved f rom pre ssure an d
City,District____________________________________________________________ heat. It is then allowed to cool. Then th e assemb ly is rem ove d a nd the rubb er strip is taken out from
Pincode________________________________________________________________ the plaste r m ould.
State__________________________________________________________________ Step 7
Father’s N ame ______________________________________________________________________ The e dges o f ru bber strips are the n trimmed and strips a re moun ted on woode n ha ndle wit h
Email ID _____________Contact No.: Mob:-_________________Landline:_________________ thick solution of o rdinary glu e. Th e woo den han dle is ma rked to sho w the position o f types. Some-
Nationality _________________Religion :_________________________________________ times la bel is also fixed on the woo den hand le *indicating the matt er.
Category(Please T ick) General(GEN) Yes No Whether PWD Yes No Th e product is th en de sp atched for marketing.
Scheduled C aste(SC) Yes No Whether PWD Yes No
Scheduled Tribe(ST ) Yes No Whether PWD Yes No
Other Backward Class
(Non-creamy Layer) Yes No Whether PWD Yes No
Gender Male Female(Please Tick)
Date of Birth(dd/ mm/yyyy)

Ed ucationalQualification
Course Duration % of marks Month & year Full Name of the
of passing Unive rsit y/I nstitut e

Exp erience
Name of the Employer Department Position held Duration of work Brief details of jobs handled*

*P lease enclose a separate sheet if required fo r providin g details of job s h and led.
DemandDraft details (Not ap plicab le i n case of S C/ST/ PWD category)
DD/Pay O rder/ M ICR No. Amou nt( Rs. ) Date Bank Details:name o f the
Po stal Order (9dig it) (d d/mm/yyyy) issuin gBank/Post o ffice

I hereby d eclare that the p articu lars furnished above are com plete an d correct to the best of my
knowledge and belief. I un derstand that if any stag e, it is fou nd that the info rm ation given in the
application is false o r in correct or I fo n ot satisfy the elig ibility criteria, my candid ature/appo intmen t
is liable to be cancelled.
Date:
Place:
Sign ature of the Applicant PROCESS FLOW DIAGRAM FOR RUBBER STAMPS
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 9
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY. KALAHANDI OFFICE OF THE DISTRICT WATER AND SANITATION MISSION. SUBARNAPUR
App lications a re in vited from eligible can didates in t he prescribe d format give n be lo w fo r th e
ENGAGEMENT OF COMPUTER PROGRAMMER
po st of Project Co-ordinato r o n Contractua l basis with co nsolid ated remun eration o f Rs. 10,0 00/-
Applications are Invited for the engagement as “Computer Program’mer” at Th. Rampur block (Rupe es Ten tho usand) only per mo nth wit h T.A. as a dmissible.
of Kalahandi District on contractual basis with a consolidated remuneration as fixed by Govt. in No. of Vac anc y- 0 1 (One), Min imum Educationa l Qua lifica tio n : Post Graduation in Social Science/
MBA in Rural Manag emen t. (Com pute r K nowle dge in compu lsory). , Experie nc e: Minimum 2 yea rs
P.R.Deptt. from time to time at present at Rs.9300/-. The candidate for engagement of Computer exp erie nce in Go vt . Orga nizatio n/with rep ute d NGO in Co mm unity Mob ilizat io n in social S ector,
Programmer shall belong to the Block in which he/she is to be appointed. In case of non availabil- Age: Shou ld not exce ed 32 years of the age as on dt 31 .7.10 in case of General Ca ndidate . Age
ity of candidates in the said block, the candidates of the neighbouring blocks of the District may relaxa ble f or SC/ST Can dida te a s pe r Govt. Ru le., Nature of Job : The en gag eme nt fe purely
te mp orary an d Con tractu al b asis with conso lidat ed Pay as ref le cted a bove .The service ca n b e
be considered. The position is non-transferable.
terminated at an y t ime withou t, assig nin g any reason th ereo f. The candidat es are req uired t o apply
Prescribed Application Form with details is available in our website www.kalahandi.nic.ln in p la in wit h at tested copies of a ll b io dat as relating Qualification, expe rien ce et c.
and ww w.panchayat.nic.in KALAHANDIZP. The last date of subm ission of application is The app lications alo ng with two attested copies of passport size pho togra ph should re ach in t he
30.08.2010. following address on or befo re dt. 31. 08.10 by Reg istered Po st only.
Ap plication s received af ter sche dule dat e a nd in comp lete ap plica tion will n ot be t aken in t o
C ollector-cum-CEO, DRDA, Kalahandi consideration. Add ress fo r sub mitting Application, M embe r secretary-Cu m-Asst. Exe cu tive Enginee r
^ýûi^ûf Äêf @`þ Wâûcû (RWS & Division), District Wate r Sanitation Mission, Sub arna pur) At /Po-suba rnapu r, Dist-Sub arnap ur,
Pin No .-767 017
^ýûi^ûf Äêf @`þ Wâûcû GK ÊdõgûiòZ iõiÚû I iõÄéZò cªYûkd, bûeZ ieKûeu \ßûeû iõ_ì‰ð eìù_ @û[òðK ijûdK Co llector & C.E.O., D.W.S.C Subarnapu r
iõiÚû ^òc Ü _âKûe _\MêWÿòK ^òcù« iû\û KûMRùe @ûùa\^ @ûcªY KeêQòö DISTRICT PROJECT OFFICE,
@ûUòðÁ (Uò@ûAùKû)-1ùMûUò _\ (_eòa ð^ ù~ûMý), \ecû jûe-25,000-30,000 Requires Regula-
@ûagýK ù~ûMýZû:-
SARVA SHIKHYA ABHIYAN, BALANGIR tory Officers
Ap plication are invited from elig ib le candida tes of Balangir
(1) ^ýûi^ûf Äêf @`þ Wâûcû Kò´û ÊúKéZ ^ûUý Zûfòc @^êÂû^eê MâûRêGU Kò´û gòl û/gògê aòKûg/c^ÉZßùe district f or enga geme nt of IE Volunte er for Inclusive Education (Technical)
ÊúKéZ_âû¯ gòl û^êÂû^eê WòMâú /Wòù_äûcû Kò´ û @bò^ d, WòRûA^òõ, KùµûRòõ cêýRòKþ,eûAUòõ Gaõ gòlû\û^ Kò´û ^ûKUùe Int erven tio n in selected cluste r schoo ls wit h a con so lidat ed re- Qua l. & Exp. b e (Electron-
_òfûcû^u ijòZ Kû~ðý C_ùe \úNð @bòmZûö mu nera tio n of @250 0/- per month for seve n mon ths, only. The ics) or M. E./M.Tech(Ele ct rical/
job is to mo ve from scho ol to scho ol and village to village for M BA/Grad uate in Econo mics
2) _òfûcû^uê _eòPûk^û Keòaû ùlZâù e \lZûö providing resource su pport to CWSN and p rovide (h ome Based ha ving minimum 3yrs. e xp eri-
@Mâû]ôKûe- Ed ucatio n. Th e ca ndida tes have to follo w t he following eligi- en ce in po wer Secto r. Candi-
(K) ^éZ ý, iwúZ I iõ_éq Kkû C_ùe mû^ bility crite ria da tes must ha ve exce llent ver-
1) Age: 1 8 - 4 2 (Between 31.0 8.92 to 0 1.09.10 )
(L) ^ûUý ^òùŸðg ^û, @bòmZû I ùÁR Kâû_Ö Kû~ðýùe @bòmZû b al & writt en comm un ica tion
2) Educational Qualifi cation: HSC Pass skills -A ge -Ma ximu m 35 yrs.
(M)^^þ`cðûf gòl û\û^ ùlZâùe @bòmZû 3) Pref erence shall b e give n in the following o rd er(i) Trained
M o n t h l y: Ne g o t ia b le ,
adi-20-35 ahð Ca re Giver (RCl), (ii) Train ed in foun dation Co urse on disa bility
Contract:In itially for one year,
@ûUòðÁ _\ùe ^ò~êqò ^òcù« GK iù«ûhR^K ùaZ^ Ée U 25, 000-30,000 cûiòK @ûûKeùe \ò@û~òa, con duct ed by RCI, (iii) Disa bled pe rso ns ca pa ble t o work in
Ext enda ble f or furth er pe riod
itinerant mod e, (iv) Edu cated family me mbers of CWSN (Chil-
G[ôijòZ ^ò~ êq @ûUðòÁ cûù^ eòù_ùeùUûeú ùKû Gaõ Uò. @ûA.A ùKû, G^GiþWòe @ûUðòÁcû^u _ûAñ _â~ êRý @^ýû^ý iêa ò]û dren with Sp ecial Nee d), (v) Me mbe r o f the village suppo rting o f two mo re yrs. App lication s
iêù ~ûM _ûAaûKê jKþ\ ûe ùjùaö ^ò~êqòU ò Pêq òbò• òK, _âûe¸eê 1ahð _ûAñ cûZâö ~ûjûKê iaðû]ôK 5ahð _~ðý« iûcdòK the family of CWSN. with f ull de tails shou ld reach
^ò¡ðûeY bò• òùe aé¡ò Keû~ûA_ûùeö iõ_ì‰ð _ìeY ùjûA[ôa û @ûùa\^ ijòZ 1ùMûUò a•ðcû^e _ûiþù_ûUð iûARþ Eligible ap plican ts may a pply in th e prescribed app lication the secretary, MERC on or be-
`ùUûMâû` Gaõ @ûùUùÁW ùjûA[ôa û _âcûY_Zâ I ùUÁòùcû^ò@ûfiþ, adi _âcûY_Zâ AZýû\ò iõ~êq Uò.@ûA.A ùKûe fo rm available in all BRC o ffice / web sit e www.ba la ngir.n ic. ln fo re 20.09 .2010 in prescribed
cêLý, ^ýûi^ûf Äêf @`þ Wâûcû, baf_êe jûCiþ, bMaû^\ûi ùeûWÿ, ^ì@û\òfäú -110001, VòKYûùe 27 ùiù_Ö´e and submit t o BRCC of respective blocks where he/she d esire to format. Furth er details, Log on
2010 _ìaðeê _j•ôaû @ûagýKö C_ùeûq cùZ ^òùŸðg Keû~ûA[ôaû adi iúcûMêWÿK ò 1@MÁ 2010 c¤ùe ùjaû be engag ed. The last da te of sub mission of applica tion form is www. meri.n dia. org. in
3 0.0 8. 20 10 Maharastra Electricity
@ûagýKö PûKòe ú Keê[ôa û aýqòcûù^ Zûue @ûùa\^UòK ê ^òRÊ cû¤cùe _VûAùaö ù~Cñ _âû[ðú cûù^ G^GiWòùe S SA. Balangi r R egulatory Commision
2009-10 gòlûahðùe Zûfòc icû¯ Keò[ôùa ùicûù^ c¤ 1ahòð@û @ûù_â•iò_þ _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa Gaõ
ùicû^uê G[ô_ûAñ GK b•û U 10,000/- cûiòK @ûKûeùe \ò@û~òaö @Wÿi^/iûlûZKûeùe
ò bûM ù^aû _ûAñ Äêf \ßûeû
ùKøYiò UòG/WòG aýaiÚû ^ûjóö @^ý_lùe Giþiò/GiþUò _âû[ðúcûù^ ùicû^u aûiiÚû^Vûeê ^ì@û\òfúæ _~ðý« @ûiòaû I ~òa û TRAUMA CARE CENTRES OF S .C. B. MEDICAL COLLEGE
HOSPITAL CUTTACK ON CONTRACTUAL BASIS.
Keòa û _ûAñ @Ì eûÉû ^òcù« \ßòZ úd ùgâYú ùek/aibWÿû _ûAaûKê ù~ûMý ùjùaö G[ô_ ûAñ ùicû^uê ~ûZâû ^òcù«
ùek/ai UòùKU _â\û^ Keòa ûKê ùjaö
ùIßaiûAU :www.nsd.gov.in Post: - Pharmacist, No of Post Cate gory wi se- ST-1, UR-1, SEBC-1 S.C-1 = 0 4,Salary- Rs.5200/-
Qua lific ation: Mu st have passed in Ph arma cy an d have registere d in Orissa Pharmacy Cou ncil,
OFFICE OF THE MISS ION DIRECTOR Remarks: Selection of the Candidate shall be ma de on me rit on the basis of m ark secured in D.
Ph arma .
NATIONAL RURALHEALTH MISSION, ASSAM Post:- X-ray Te ch nician (Jr. Radio grapher), No of Post Catego ry wise- ST-1, UR-1, SEBC-1 S.C-1 =
04, Salary Rs. 520 0/-, Qua lf icat io n: M ust h ave p assed Rad io graphe r Cou rse from a ny of the 3
Hou se No.16, Jan a Path, Op p. Ken driya Vidyalaya Khanap ara, Guwahati-22
Med ical College s. Remarks : Se le ction of th e Ca ndidate sh all b e mad e on merit on the basis of
Ph.No .0361-2363061:: Fax No .0361-2363058
ma rk Se cu re d in DMRT Examina tion.
Website : www.nrhmassam.in E mail : misnrhm.assam@gm ail.com
Post:- ECG Technician, No of Post Category wise- ST-1, UR-1 , SEBC-1 S.C-1 = 04 Salary Rs.5200/
Application in Standard form of application along with all attested copies of certificate,
-, Quali fication: Passe d +2 S cie nce with 1 ye ar trainin g in ECG Techn ology fro m an AI CTE
marksheets, experience etc. are invited for engagement on contractual basis for the following approved Institution, Remarks: Select ion of the Cand ida te shall b e made on m erit on the basis.
post of Integrated Disease Surveillance Project(IDSP) under National Rural Health Mission, Assam.
The applicants shall have no claim in future for absorption in any Government Job. The applicant
GENERAL CONDITION
The a pp lica nt ha ve t o app ly to Su pe r inte nd en t M ed ica l Colleg e Ho spita l. Cut ta ck-
when selected will have to stay in the place of posting within 1(one) km. radius. Contractual
75 300 7 b y Reg d Po st/Sp eed po st o nly Ap plicatio n so as to re ach 10 da ys from t he dat e o f
engagement made shall not be transferable. The undersigned reserved the right to reject any or Pub lica tion of t he advertisme nt.
all applications without assigning any reason thereof. The applicants may have to appear for an 2. Ap plication received incom plete or aft er t he stipulated date will n ot be entertained . Th e auth or-
interview for which no TA/DA shall be paid. ity do not take any responsibility for postal delay if any.
1. Consultant (Training)-1 post 3. The Candida tes b elonging to Cutta ck d istrict will be give n priority in appo in tmen t in case t he
Qualification: Post Graduate in medical field preferable in Public health/Epidemiology/with mini- vacancies are n ot filled u p ap plican ts belon ging to the othe r d istrict will be co nsidered.
mum 5 years experience in training field. 4. The Selected candidates will have to submit an Undertaking to t he effect that the y will no t claim
Age : Below 50 years, Salary: Rs-28,000 per month, Place of Posting: State Surveillance any Go vt. Po st /re gular ap pointm ent in fut ure.
5. Age limit as per the n orms prescribed by th e St ate Govt.
Unit, IDSP. 2. Entomologist-1 post , Qualification: M.Sc.(Zoology) with entomology as one of
6. Two numbe rs of Se lf addressed postal envelops du ly stamp ed in ea ch envelop fo r on e post.
the subjects, Experience: Minimum 1 year experience in Vector Borne Disease Control programme. 7 . A pplica tion Sh ould clearly men tion th e Categ ory of po st app lied for on the top of th e en ve lo p
Age: Below 40 years. Salar y: Rs 15,000/- to 25,000/- depending upon qualification. Place of and app licat io n from also failing which t he sam e fo rm will be reje ct ed.
Posting: State Surveillance Unit, IDSP. 3. Epidemiologist-20 posts The Can didate s are required to Su bmit t he Followin g do cu men ts along with the a pplication form.
Qualification: In order of preference either of the below: 1) Attested Xero x co py of H.S.C a nd eq uivalen t examinat ion certificate a nd ma rk sheet for all the
(a) Medical Graduate with Post Graduate Degree/Diploma in Preventive and Social Medicine / can dida tes.
Public Health or Epidemiologist (such as MD, MPH, DPH, MAE etc.). 2) Attested Xerox Copy of Diploma Pass Cert ificate mark Sheet and registration ce rtifica te o f Orissa,
Pharma cy Cou ncil, (fo r P harmacist Candida te o nly)
(b) Any Medical Graduate with 2 years experience in Epidemiology/Public Health Experience:
3) Attested Xerox cop y of D.M .B.T pass certificate and Mark She et. (for X-Ray Te ch) (Re dio grap her)
Minimum 2 years experience in issues related to Public Health Programmes or Epidemiology. On ly
Age: 40 years or below. 4) Attested Xero x co py E.C. G Train in g Ce rtificate a nd M ark Sh eet. (For E .C.G Technician Only)
Salary: Rs 25,000/- to 40,000/- based on the educational qualification and experience. 5) Atteste d Xerox copy o f Re side ntial Ce rtificate f rom compe tent Aut hority.
Place of Posting: Any District of Assam 6)Atteste d Xerox Co py of Caste Certificate f or SC/ST/SEBC fro m compe tent Auth ority.
If selected, candidates have to sign a contract for 11 months and it may be renewed further 7)Attested recent Pa ssport size Photograph (2 no s) duly attested by Gaze tted Officer wit h seal.
based on performance assessment. The application may be sent to the Mission Director, National 8) Two se lf a ddre ss en velop size 24x10 CM du ly stampe d Rs.220 0 in each en velop for o ne post.
Rural Health Mission, Assam, Janapath, House No-16, Khanapara, Guwahati-22 on or before AP PLICATIO N FORM
15/09/2010. Envelope containing application should be super marked: Application for contractual 1. Name of the Post applied for
post of [Name of the post] for IDSP under NRHM, Assam. 2. Nam e of the Cand ida te ( in Ca pital Lett er).
3. Nam e of th e Father/Husba nd. Affix Pas sport
Mission Director, NRHM, Assam
4. Date of Birth . size Photo-
5. Permanent Add ress. graph
Intersted c andidate must have a Mas ters and/or PWD in i relevant disc ipline such^s Sociol-
6. Pre se nt Postal a ddre ss f or com munication.
ogy, Social Anthropology, Economics. Development Studies, Sodtel using .Work, Rural 7. Caste.
Management. Public Health and Health Adminis tration. Experience is desirable. Thes e posi-
8 . Q ualif icatio n.
tions are bas ed in Pune, inv olv e extensive travel, work in interdi sciplinary teams and 9 . M ark S ecure d (a) Na me of th e Exam inat ion, (b) To tal m arks o f the Exa min atio n, (c) M ark
management »fseveral ; projects/initiative. Candidates should be artteutato in English Lan-
Secured, (d) Percen tage o f Mark
guage and should have outstanding nrtysis and documentation skills. Remuneration depefjdf
Fu ll Signa ture o f th e ca ndida te
on . qualification and relevant experience aflitf couW range from Rs . 50.000 to 80.000 CTC
per month. Intersested C andidates are requested to write with a res ume, s tatement of DECLARATIO N
Purpose and two referenc es lastest by 31 st Aug 2010 to M.s Anita Shah, HR at anita. I do hereby d eclared t hat all the in form ation in th e from are true t o best o f knowled ge and belief.
Shahicchn.orgin Full Signa ture of the cand id ate with dat e.
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 10

bûeZúd ù^øùi^û
ù^øaûjò^ú @û_Yuê _â\û^ Keê@Qòö
11. i`kZûe ijòZ Zûfòc iõ_ì‰ð Keòaû _ùe @û_Y ia ùf_Ö^û• bûùa ù~ûM ù\ùaö ù^ø @]ôKûeú bûùa @û_Y
^òùcÜûq _ûeûùe C_KéZ ùjùaö
12. \ecû Gaõ _ù\û^ÜZò: iaùf_Ö^û•eê KcûŠe ùjaû_ûAñ _ù\û^ÜZò UûAc ùÄf bò•ò Gaõ Pd^ bò•ò @^ê~ûdú
@aòaûjòZ ~êaKcû^uê bûeZúd ù^øùi^ûe Kû~ðý^òaðûjú aâû (iû]ûeY ùiaû) ùe ùjaö Kò« ê Gjû PûKòeúK i•ðûakúe @ûagýKZû _ìeY Keòaû _ùe jó i¸a ùjûA[ûGö \ecû Gaõ _ù\û^ÜZò ^òcÜ
@^ê~ ûdú ùjûA_ûeòa ö
ÊÌcò@û\ú PûKòeúùe Kcòg^ @`òie bûùa ù~ûMù\aû _ûAñ @ûjßû^ Keû~ûCQò _\aú ù_aýûŠi/ùÄf ùMâW ù_ GcþG iþ_ò

RêfûA 2011 _ûVýKâc iaùf_Ö^û•


ùf`Ö^û•
ùf`Ö^û•iòWò@ûe
_òaò-3/15600-39100
_òaò-3/15600-39100
_òaò-3/15600-39100
5400
6100
6600
6000
6000
6000
@û_Yu Ê_Ü iûKûe Ke«ê-i¸âû« ùMûÂúùe ù~ûM\ò @«ê KcûŠe _òaò-4/37400-67100 8000 6000
1.ùKeke GRòc ûfûiÚòZ bûeZúd ù^øùi^û GKûùWcú(@ûAG^þG ) Vûùe bûeZúd ù^øùi^ûe RêfûA 2011 _ûVýKâc 13. b•û(@ûùa\^ú-)ö @]ôKûeúcû^uê b•ûe jûe ^òcÜ _âKûeùe @ûùa\^ ù~ûMý
_ûAñ @aòa ûjòZ _êeêh _âû[ðúcû^uVûeê Kû~ðý^òaðûjú aâû (iû]ûeY ùiaû) ùe ÊÌcò@û\ú PûKòeúùe Kcòg^ @`òie bûùa b û KûjûKê cõRêe ùjC@Qò cûiIßûeò jûe(_òGcþ) Uuûùe
ù~ûM ù\aû_ûAñ @ûùa\^ _Zâ @ûjßû^ Keû~ûC@Qòö bûeZ ieKûeu \ßûeû CùfæL @^ê~ûdú _âû[ðúcû^uê RûZúdZûe A^ÁâKÖ^ûf A^ÁâKÖe bûùa @aiÚû_òZ icÉ @]ôKûeú 1800(cûiòK)
i ð _ìeY KeòaûKê ùjaö iaùceûA^ ù~ûMýiaùceûA^e 9000-14000(cûiòK)
ù~ûMýZûe i•ð: cûùKðûi cûùKðûi bûùa ù~ûMý 9000-14000(cûiòK)
2. adi: 19 1/2eê 25ahð, 02 Rêf ûA 1986 I 01 Rû^êdûeú 1992 c¤ùe _âû[ðú R^à ùjûA[ôùaö WâûAbòõ Käòdeû^è/RûjûR WâûAbe 800-400(cûiòK)
3. gòlûMZ ù~ûMýZû:^òùcÜûq ù~ùKøYiò icê\âùe ~ûZâû icÉ ù^ø@]ôKûeú ù~Cñcûù^ RûjûRùe PûKòeò Keò[û«ò 4200-5200(cûiòK)eýûubò•òùe
(K) _\û[ð aòmû^ I MYòZ ijòZ aòmû^ùe iÜûZK, GK ÊúKéZò_âû¯ aòg ßaò\ ýûkdeê iað^ òcÜ 60 _âZòg Z ^´e ijòZ _ûg ù_ûhûK icÉ @]ôKûeú 16000(_âûe¸òK cõRêe ú)Gaõ
Keò[ôùaö (L)G@ûAiòUòA \ßûeû ÊúKéZò_ âû¯ GK @^ê û^eê ù~ùKøYiò aòbûMùe iaðùcûU 60 _âZògZ ^´e ijòZ 5000(_âZò 3ahðùe)
aò.A/ aò.ùUKþ ùjûA[ôùaö (M) ù~ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ aògßaò\ ýûkdeê (_\û[ð aòmû^ I MYòZ ) aòmû^ iÜûZK ùjaû ij C_ZýKû @•k ieKûeu ùNûhYû @^ê~ûdú icÉ @]ôK ûeú cìk \ecûe25%
G^þiòiò ù^øaòbûM iò^òd e WòbòR^ ‘iò’ iûUòð`òùKU jûif Keò[ôùaö (N)ù~ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ aòg ßa\ ò ýûkdeê @Zò KVò^ @ kùe @aiÚû_òZ ùjùf
Kcþùe 75 _âZògZ ^´e ij iÜûZKö @_ùei^ûf @û^ûfòiiò þ Gaõ @_ùei^ûf eòiyð/Kßû òùUUòb ùc[Wÿùe iÜûZùKû•e NebWÿû ù~Cñ @]ôKûeúcû^uê ieKûeú aûiMéj _â\û^ 10-30%(ù_ aýûŠ+ùMâW
ùjûA[ôùaö (O) ù~ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ aòg ßaò\ ýûkdeê iað^ òcÜ 75 _âZ ògZ ^´e ijòZ iÜûZK/MYòZ , ù_âûaûaòf òUò Keû~ûA^ûjó cìk \ecûe ù_+GcþGiþ_ò)
Kò´û ÁûUòÁòKiþùe iÜûZùKû•e ùjûA[ôùaö _eòa j^ icÉ@]ôKûeú 1600-3200(+ùijòicde cjwûb•û)
Uò_ þ_Yú:ù~Cñ _âû[ðúcûù^ ùicû^ue iÜûZK _ûVýKâc iõ_ì‰ ð Keò^[ôù a (@[ðûZ _eúlûùe aiò[ôaû _âû[ðú) @ûùa\^
14. iêa ]û iêù~ûM : Êdõ Gaõ ^òbðe gúk _ûAñ cûMYû Wûqeú PòòKò›û, Kýû•ò^þ iêa ò]û, ùei^KûWÿð, ùciþ/Käa/KâúWÿû
Keòa û @ûagýK ^ûjóö
iêaò]û, iêi{òZ ieKûeú aûi iêaò]û, eòjûZò jûeùe Kûe/MéjEY iêa ò]ûö
4. gûeúeòK cû^:
15.ùMûÂúaúcû I MâûPêýAUò: 40 fl Uuûe aúcû iêaò]û(^òR _leê ù\d) Gaõ i\ý ^òdc @^ê~ûdú @]ôKûeúcû^uê
(K) CyZû I IR^ iað^òc Ü CyZû- 157 ùicò IR^ CyZû @^ê_ûZùeö (L)\éÁ ògqò-_âû[ðúcû^ue iað^ òcÜ MâjYúd
MâûPêýAUò _â\û^ Keû~òaö
\éÁògqòe cû^ \ìe \éÁò 6/12, 6/12 Phcû ijòZ iõùgû]ôZ 6/6, 6/6a‰ðû§ö @§ûeKYû ùjûA^[ôùaö (M)
16. QêUò iêaò]û: PûKòeò Kûk c¤ùe @]ôKûeúcû^uê ahðKê 60 \ò^ Gaõ _âZòahð 20 \ò^ _ûAñ KûRê@ûf fòbþ còkò_ûeòa (PûKòeò
gûeúeò cû^ùe ùKøYiò ùKûjk ^úZò @af´^ Keû~òa ^ûjóö
i ð@^ê~ûdú)ö GjûaýZúZ ùicû^uê ù~ùKøYiò iÚû^Kê ~òaû _ûAñ 40% ùekbWÿû eòjûZò còkò_ûeòa Gaõ ^òdc @^ê~ûdú ^òùR
ÊÌcò@û\ú PûKòeú Kcòg^:
I _eòaûe ij cûMYû ~ûZâû iêaò]û còkò_ûeòaö cûZâ Zûfòc @a]ô c¤ùe QêUò Zûfòc ^úZò @^ê~ûdú _â\û^ Keû~òaö
5. ÊÌcò@û\ú PûKòe ú Kcòg^ @[ð 10 ahð PûKòeú @a]ô _ûAñ cõRêe ú, ~ûjûKò 14ahð _~ðý« iõ_âiûeòZ ùjûA_ûeòa ö
17. KâúWÿû I \êüiûji: @û_Yu Azû cêZûaK ù~ùKøYiò Kâú Wÿûùe @õgMâjY Keòaû _ûAñ ù\øùi^û @û_Yuê iêa ò]û _â\û^
Kò«ê G[ô_ûAñ _âû[ðúcû^ue PûKòe ú @ûagýZû I _â\ gð^/@ûMâj C_ùe ^òbðegúkö C_ùeûq @a]ô iõ_ì‰ð ùjaû_ùe
Keê@Qòö GjûaýZúZ RùY \êüiûjiòK Kâú Wÿû gòlû Gaõ G[ôùe @õgMâjY Keò_ûeòùaö ~[û-^\úùe @ûjêf ûùe cû¤cùe
@]ôKûeúcûù^ ^òdc @^êiûùe MâûPêýAUò _ûAñ jKþ\ûe ùjûA_ûeòùaö
ù^ø~ûZâû, _ûjûWÿ PXÿòa û, C•¯ _a^ ùafê^ , Sêf « MäûAWÿòw, _a^ùe CWÿòa û AZýû\òö
Kò_eò @ûùa\^ Keòùa:
18. gûeúeòK iêiÚZû:- ù^ø GKûùWÿcú _ûVýKâc gûeòe úK iêiÚZûKê iaêVûeê @]ôK Mêe êZß \ò@û~ûGö ùi[ô_ ûAñ gûeúeòK
6.(K) 27 ùiù_Ö´e 2010 iê¡ û ^òcÜùe _â\• ùjûA[ôaû VòKYû @^êiûùe @ûùa\^ _Zâ ^ò¡ ðûeòZ `cðûU iaêcùZ
Zûfòc , KâúWÿû, ù\øWÿòaû i«eY Keòa û AZýû\òùe @û_Y ^òR Kê _âÉêZ Keòaû ij i`kZûe ijòZ Zûfòc flýKê jûif
_ìe Y Keò f`û_û C_ùe Ap p li ca ti o n fo er SS C ‘X’ (GS) Ju l 201 1 Co u rse
Qualificqation ....Percentage....%NCC Certificate... (~\ò @ûùa\^ù~ûMý) ö @ûùa\^ _Zâ Æòj ù_ûÁ/ùeRòùÁâW
Keòa ûKê C_ù\g \ò@û~ûCQòö
ù_ûÁ/ùKûeòde \ßûeû _Vû~ûA[ôùf MâjYúd ùja ^ûjóö `cð _êeY _ûAñ iì P^û
POST BAG NO. 04, NREMAN BAWAN, NEW DELHI-110011 (1) GK iòwf iòU þ G 4 KûMRùe ùKak @ûùa\^ Ke«êö (2) @ûùa\^ _ûAñ `cð ùIßaiûAU www.n au sena-
(L) ùIßaiûAU :www.n au ena-b harti.nic.in ùe C_f² @ûùa\^ _Zâ `cðûU @^ê~ ûdú _ìe Y ùjûA ^ò½òZ bûùa bharti.nic.in ùe C_f² (3) `cð _êe Y _ûAñ @ûagýKúd iìP^û ùIßa iûAUùe c¤ C_f²ö (4) ùKak Qû_û `cð
_VûAaûKê ùjaö @^ý[û GjûKê aûRýû¯ò Keò\ò@û~òaö MâjYúdö (5) aWÿ @leùe ùKak AõeûRúùe @ûùa\^ `cð _êe Y Keû~òa ö (6) ù~CñMêW ÿòK @ûùa\^ù~ûMý ^êùjñ
(M) @ûùa\^ _Zâùe ^òùcÜûq @ûùUùÁW K_òM êWÿòK ^ò½òZ bûùa iõfMÜ Keû~òaö (K) R^àZ ûeòLùe Z^Lô _ûAñ \gc ùiMêWÿòKê KûUò\ @«êö (7) R^àZûeòL Z^Lô @ûùUÁWÿ K_ò iõfMÜ Ke«êö (9) \eLûÉ Gaõ iõfMÜ K_òMêWÿòK Zêe «û GKûVò
ùgâYú _ûi iûUòðò`òùLU (L) @^ýû^ý gòl ûMZ ù~ûMýZû _âcûY _Zâ (M) icÉ ùicòÁe/ahðe cûKðiòU _âcûY (N) Keò aû§«ê Kò´û jRò~ òaûKê elû _ûAaûKê Áû_f Ke«êö (10) ^òcÜùe _â\ ùjûA[ôaû @ûùa\^ _Zâe `cðûU ùKak
@ûagýKúd iõfMÜ ùjûA[ôaû KûMR_Zâ iVòKþ bûùa a§û~ûA[ôaû/Áû_f ùjûA[ôaö a§ûùjûA^[ôaû KûMR_Zâ _VûAùk iìP^û _ûAñ _â\û^ ùjûAQòö GjûKê _âZòa \kùe MâjY Keû~ûA_ûeòa ^ûjóö
~\ò Gjû jRò~ûG ùZùa G[ô_ûAñ _âZòelû cªYûkd \ûdú ejòùa ^ûjóö APPLICATION FORMAT
Pd^ _âK âòdû: APPLICATION FOR GRANT OF SHORT SERIVCE COMMISSION
IN THE INDIAN NAVY FOR EXECUTIVE BRANCH -GENERAL SERVICE
7.(K) iÜûZK _ûVýKâcùe _âû[ðú cû^u _â\gð^ bò• ò @^ê~ûdú _âû[ðúcû^Oþê ùiaû Pd^ ùaûWÿð (GiþGiþaò) _ûAñ Kfþ ùfUe JUL-2011 COURSE
_Vû~òaö ~\ò RùY _âû[ðú C•c _âZòg Z ^´e eLò CyZe ù~ûMýZû _âû[ðúu @]ôK ù~ûMýZûKê aòùaP^û
Last date for receipt of ap plication-27Sep 2010
Keû~òa^ûjóöRû^êdûeúeê ùc 2011 @a]ô c¤ùe aûwûùfûe/ùbû_ûk/ ùKûG´ûUêe Vûùe ZûkòKûbêq ùjûA[ôaû _âû[ðúcû^u
Candidates Submitting more than one application will be disqualified
_ûAñ GiGiþa ò iûlûZKûeú @^êÂòZ ùjaö 1. Candidate’s Name:-
(L)GiGiþa ò iûlûZKûe \êAUò_~ðýûdùe Keû~òa ö _â[c _~ðýûd _eúlûùe Aù•fòù R^è ùUÁ, _òK þPe _eùi_þi^ I (a) Name: .......................................................................... Af fix se lf
WòiKè^ ùUÁ Keû~òa ö Gjû GiGiþaòùe _jõPòaûe \ßòZúd \ò^ ùe @^ê òZ ùjaö ù~Cñ _âû[ðúcûù^ _â[c _~ðýûd (As in Matric/Equivalent Certificate) attested
_eúlûùe aò`k ùjùa ùijò\ ò^ jòñ ùicû^uê _VûA \ò@û~òaö \ßòZúd _~ðýûd _eúlûùe c^É•ß _eúlû @^ê òZ ùjaö (b) Surname or last name.................... passport size
(c) Expanded full name (if abbreviated................... colour photo
ùMûÂú _eúlû I iûlûZûûe 4\ò^ _ûAñ Pûfòaö i`k _âû[ðúcûù^ Gjû_ùe Wûqeú _eúlûe i¹êLú^ ùjùa (@û^êcû^òK
3eê 5 \ò^ c¤ùe) 2. Date of Birth:- D D M M Y Y Y Y
(M) GiGiþa ò \ßûeû iê_ ûeòg ùjûA[ôaû Gaõ Wûqeú _eúlûùe `òUþ ùNûhòZ ùjûA[ôaû _âû[ðú cû^uê Zûfòc _ûAñ ^ò~êqò
\ò@û~òa ö Gjò ^ò~ êqò iaê bûeZúd Éeùe ùc]û Gaõ Lûfò [ôa û iõLýû C_ùe ^òbðe Kùeö (As per Matric/Equivalent Certificate: Should be between 02 jul 1986 & 01 jan 1992, both dates
(N) iûlûZKûe _ûAñ GiþG iþaò ùK¦âùe _eòa ð^ _ûAñ @^êùeû]Kê MâjY Keû~òa ^ûjóö inclusive)
3 (a) Fater’s Name.............................
(O) GiþG iþaò ZûeòL _eòa•ð^ iõ_Kðùe ù~ùKøYiò ù~ûMûù~ûM GiþG iþae ò ibû_Zòuê Kf ùfUe eiò\ @^ê~ûdú
(b) Father’s Occupation/Designation..................
CùfæL Keòa ûKê ùja Gaõ Gjûe GK K_ò Directo rate o f Man power Planning & Recruitmen t (OI&R ), Room 4 Address:-
No.-204, ‘C’ wing ,Sena Bhavan, IHQ-MoD(N), N ew Delhi-110011(Fax No.011-23011282)
For Correspondence..........................................................................
(P) _eúlû icdùe ùKøYiò @ûNûZ _ûAùf G[ô_ûAñ @^êK µû eûgò _â\ û^ Keû~òa ^ûjóö ..........................................................................................
(Q) GiþGiþaò iûlûZKûe _ûAñ ~\ò _â[c[e _ûAñ _eúlû ù\C[û«ò ùZùa ù`e«û \ßòZúd ùgâY ú iäò_e ùekbWÿû còkòa ö ........................................ Pin..............................................
Zûfòc : Telephone/Fax No, if any........................... E-Mail......................
8. RêfûA2011 cûiùe Zûfòc Kû~ðýKâc @ûe¸ ùjaû ]û~ðý ùjûAQòö Permanent Address.....................................................................
9.ù~Cñ_âû[ðú cûù^ iaþ ùf_Ö^û• eýûu @]ôKûeúbûùa iûcòf ùjùa Gaõ bûeZúd ù^øùi^û GKûùWcú, GRòcûfû, ......................................................................................................
ùKekVûùe ù^øùi^û IeòGù•i^ ùKûiðùe Zûfòc ù^ùa ùicûù^ ù^øùi^ûe aòbò^Ü Zûfòc _âZòÂû^/dê^òUþ/ RûjûRùe ...........................................................Pin.......................................
ù_gû\ûe Zûfòc MâjY Keòùaö Zûfòc icdùe @]ôKûeúcû^uê _ì‰ ð \ecû I b•û còkòa Gaõ Gjò icdùe ùicûù^ Telephone/Fax No, if any..................................................................
2ahð _ûAñ ù_âûùai^ùe ejòùaö ù~Cñcû^u _â\gð^ iù«ûhR^K ùja ^ûjó ùicû^uê WòiPûRð Keû~òa ö 5. Marital Status (Married/Unmarried).............................................................
10. ùKak @aòaûjòZ _âû[ðúcûù^ jó Zûfòc ù^aûKê ù~ûMý aòùaPòZ ùjùaö ùKøYiò _âû[ðú aòaûj KeòQ«ò Kò´û Zûfòc 6. State to which you belong..........................................................................
icdùe aòaûj ùjaû RYû_Wÿòùf ùicû^uê c¤ WòiPûRð Keû~òaö G[ôijòZ ùicû^uê _â\û^ Keû~ûA[ôa û \ecû I 7. Nationality..................................................................................................
b û Gaõ @^ýû^ý Lyð ieKûeu \ßûeû @û\ûd Keû~òaö 8. Educational Details ...........................................................................
RùY Kû~ðý^òaûð jú @]ôKûeúu K•ðaý : (a) Educational Qualification.............................. Aggregate Percentage...........................
RùY Kû~ðý^òaðûjú @]ôKûeú bûùa @û_Y ~ê¡ RûjûR aýû_ûeùe \ûdòZ ßùe ejòùaö Gjò Kû~ðý^òaðûjú @]ôKûeúcûù^ (BE/B Tech & Stream e.g Mechanica/Electrical/Electronics etc)
ùjCQ«ò ùfûKcû^ue ù^Zû, @û]ê^ òK ~ê¡eK eYùKøgkKûeú Gaõ aòù\g RkbûMùe @ûc ù\ge eûÁâ\ìZ ö (b) Name of the College along with Address from Where Studied
@û]ê^ òK ~ê¡ RûjûRMêWÿòKùe @ù^K ~ê¡ ~ª ejò[ûG Gaõ ^ò¿•Kûeú ù^Zûcûù^ GjûKê _eòPûk^û Keò[û@û«òö Gjò ..................................................................
ùMøeacd Rúa^ùe @ù^K gúhð ùiû_û^ ejòQò Gaõ icê\ â c¤ùe @ûù\g ù\aû ùiMêWÿòK c¤eê cêLý Kû~ðý^òa ðûjú (c) Name of University along with Address to which College/instiution is
@]ôKûeúcû^u ù^øPûk^û icdùe icÉ _âKûe ~ê¡ ùe ijù~ûM Keò[û«ò ~[û-@ûKûg, bìiÚk Gaõ Rkö Gjû ijòZ affliated..................................
9. Deatails of Marks Secured in Graduation & above:-
ùicûù^ ùl_YûÈ I KcûY, aêWÿûRûjûR ^òù eû]ô ~ê¡, AùfKùUâû^ò ~ê¡ Gaõ ù~ûMûù~ûM, ù^øaòjûe Gaõ ^òùŸðg , (Candidates who have not completed their Graducation (i.e.appearing candidates) need not apply.
jûAùWâûMâû`òK Gaõ G^þaòiòWòùe ùicûù^ aòùghm ùjûA[û«òö their application will not be accepted)
Continue d page
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 11
State Bank of India DISTRICT OFFICE,
KHORDHA
Central Recruitment & Promotion Department Corrigendum to Advertis e-
State Bank Group wishes to recruit Specialist Officers-in ment No.1328 dt.23.07.10 on
recruitment of Junior Clerk
its Associate Banks for posts in the field of Law, Security, in Khordha Dis trict.
Civil Engineering,Electrical Engineering Systems, Hardware, (1) Last date for submission
Official Language & also Chartered Accounts. of filled in application from
The detailed advertisement containing post-wise, c at- by Regd Post/Speed Post
egory-wise & Bank-wise vac ancy(ies) alongwith eligibility only so as to reach this of-
criteria (age, qualification & experience) and requisite fees/ fic e by dt.31.08.2010 upto 5
pos tages i s av ailabl e in the Bank’ s w ebsites P.M
www.statebank ofindia.c om and www.s bi.co.in. (2) Reserv ation of vac an-
Those desirous of applying for any post may submit link c ies as per requi red per-
c en tage fro m e ac h c at-
application ON-LINE through ‘Recruitment’ link in Bank’s
egor y of Ex- Serv ice man,
webstes w ww.s tatebank ofindia.com or w ww.sbi .c o.in. Spo rts , per s onc n el an d
The ON-LINE registration will be available from 24.08.2010 dis ables/physi cally handi-
to 25.09.2010. The computer generated application atong capped person as per Govt
wi th necess ary photocopies and application fees & post- in G.A Department letter No.
age fee receipt should reac h the des ignated post box on 25384 dt 20.09.05 w ill be
or before 30 September 2010 (Including for far-flung ar- strictly followed at the time
eas) by ordinary post. of s election.
General Manager Collector, Khordha

DISTRICT OFFICE, SSA, SUBARNAPUR


Application are invited from HSC passed candidates for 52 Posts of Inclusive Education.
Volunteers in different blocks (48 posts in 96 GPs in 6 blocks, 2 in Sonepur Municipality 1 in
Tarva NAC and 1 in Binka NAC) temporarily (7 months) @Rs.2500/- honorarium per month.
Nature of job: Work In itinerant mode i.e. to move from school to school and village to village for
providing resource support to the CWSN and provide Home Based Education. Who can apply?
(i) Trained care giver (RCI) (ii) Trained in foundation course on disability conducted by RCI. (iii)
OH, I.V, HI, CP, disabled person having pisability Certificate. (iv) Family member of the CWSN.
Persons unable to move need not apply. Interested candidates can send their application
through Speed Post or directly submit in the office of District Project Co-ordinator, SSA, Subarnapur.
Last Date of receipt of application-28th August 2010.
Application Form at
Application for the post of IE Volunteer in Sonepur-/ Tarva / Binka / Dunguripali / Ullunda / B.M. Pur
Block / Sonepur Municipality / Tarva NAC / Binka NAC
1. Name of the Candidate. (2.) Father’s Name: (3) Address: 4. Mob. No. Xerox copy of the
Encosures to be submitted :
1. HSC Certificate. 2. HSC Mark sheet 2. Care Giver Certificate,/ Foundation Course Certificate
from RCI 4. 2 copies of recent Passport photo (Attested) 5. Disability Certificate, if any.
6. If the candidate is a family member of CWSN then enclose Disability Certificate of the child and
a declaration of the relationship with the child.
Full Signature, of candidate

ADVERTISEMENT OF THE POST OF MULTI PURPOSE ASSISTANT (GRAM ROZGAR


SEVAK) ON CONTRACTUALBASIS FOR THE G.PS OF KORAPUT DISTRICT
Applications are invited from the intending candidates by Registered Post so as to reach the
undersigned by 10.09.2010 for engagement as Multipurpose Assistant (Gram Rozgar Sevak) in
different GPs of Koraput dis trict as per list enclosed with a c onsolidated remuneration of
Rs.2,000/- (Rupee two thousand) only per month.The said posts will carry no other allowances.
The candidate should belong to the G.P. in which he/she is to be appointed. In case of non
availability, the candidat of the neighboring G.P.Block will be the unit.
The candidates should bring minimum 12 years residential certificates from the Competent
authority and relevant documents in support of staying at Koraput district.
Educational Qualification : Candidate must have passed 10+2 pass. Preference will be given
to commerce strearn having computer proficiency of “O” level and Diploma in Civil Engineering
with use of Oriya language in computer.
Docum ents to be furnished :
The applicant should submit the application duly filed in along with copy of the following docu-
ments duly attested by a Gazetted Officer.
1. Certificates in support of Educational qualification (HSC onwards).2. Mark Sheets.3. Addl.
qualification & Experience certificate if any. 4. -Employment Registration Card.5. Attested pass-
port size photograph - 2 nos. 6. Demand draft of.;Rs: 100/
- in favour of Project Director, DRDA, Koraput payable at SBI, Koraput (Non-refundable). 7.
Residential Certificate in support from Tahasildar in Form-Ill.
P.D., Koraput
FORM OF APPLICATION FOR THE POST OF MULTIPURPOSE ASSIS-
TANT (GRAM ROZGAR SEVAK)
1.Name of the Candidate (In Block Letters) :
2.Father’s/Husband’s Name :
3.Name of the Home G.P. :
4.Name of the Home Block :
5. Name of the Home District :
6.Present Address :
.................................................................
.................................................................
7. Permanent Address :
.................................................................
.................................................................
8.(Phone Number/E-mail address) :
9. Date of Birth :
10.Nationality :
11.Educational Qualification :
12.Do cum en ts to be furnished
A. Certificates in support of Educational qualification (HSC onwards). *B. Mark Sheets C.
Add), qualification & experience certificate if any. D. Employment Registration Card. E. Attested
passport size photograph - 2 No. F. Demand draft of Rs.100/- in favour of Project Director,
DRDA, Koraput payable at SBI, Koraput (Non-refundable). ? G. Residential Certificate in sup-
port from Tahasildar in Form-Ill.
Signature of Applicant
Date : ........
VACANCY POSITION OF G.R.S
Name : Ch atua, Kulabir, Kularsing, Block- Boipariguda,(GP)Tentaligummma,
Dwbgapadar, Block:Bori gumma,K umuli, Har doli, Ban dhugaon:(GP)
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 12
3. Obje ctive Mathe matics: (a) Numb er System (b ) HCF and LCM (c) Squa res a nd Squ are Roots (d)
OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE : MAYURBHANJ Cubes and Cube Roo ts (e) Perce ntage and Ave rage s (f) Simple in terest and com pound interest (g)
(ESTABLISHMENT SECTION) Profit, Loss and Discount (h) Pa rtnership (i) Ratio and Proportio n Und er this, there will be a se ries
o f question in practical M athema tics re quired for d ay-to-day use. The q uestio ns would b e such as
ADVERTISEMENT to test candidate’s ability to work out with quickne ss and accuracy.
4. Ba sic Computer Skills : (a) MS Windows Introduction of Win dows(b) M S Office , MS Wo rd, M S
No. 3054/Eatt Dt. 16.08.2010 Powe r Po in t and MS E xcel
App lications in the p rescrib ed fo rma t are invited from eligible cand ida tes for direct recru itment 5.Practical Skill test : Topics For Practical Test .
by wa y of comb ined competit ive examinat io n f or filling up of va cant po st of Junio r Clerks in the I. WI NDOWS operating system: To test som e of the following ba sic syst em o pera tion s on file/folder(s):
Dist rict a nd Su b-Ord in ate Offices Of Mayurbha nj District un der Revenu e Admin istrat io n an d Trea - • Create, Ren ame, Copy/Cut/Pa st e, Delete .
sury/ Sub-Treasury of Mayurbhan j Dist rict und er D.T.I., Orissa on reg ular basis in the scale of Pay II. MS WORD * A Para grap h in MS Word inco rporating some of the t ools g iven b elo w
Band -1. i.e, Rs.5 200-20200/ : with Grad e Pay of Rs 1900 / -and other allowances as a dmissible to the • Editin g an d Formatting text a nd p ara gra ph • Pa ge an d Parag rap h setup
Sta te Go ve rn men t employees f ro m time to time. III.MS POW ER POINT: *A Power Point presentat ion with 2/3 slides using the tools given below:
The pre vious a dvertiseme nt ma de fo r recru itm ent to the post of Ju nio r Clerks in District Off ice • Editing and format ting slides
&sub-Ordinate Offices vide this office Ad vertise ment No 3 376/Estt, Dat ed 27.06. 1996 (5 7-F) is h ereby IV.MS EXCEL.’*A p roblem in sp rea d sheet related to some of the tools give n below.
cancelle d. The previo us ad ve rtisement ma de for recruitmen t to the post of Junior Clerks in Treasury/ • Formatt ing cells an d dat a • Fu nctio ns • Printou ts of th e docum ent (s)shou ld be at tached with the
Su b-Tre asury vide t his office Ad ve rt ise ment No . 9 68/Estt Da ted 15. 03.2 010 (114-F) is hereby ca n-
answer sheet ”.
celled . • Th e candidates who had applied befo re a s p er t he aforesaid advertisements may app ly”a fresh,
(4) EXAMINATION FEES: The a pplicat ion should b e accompa nied by a Tre asury Chalan- showin g
if fo und e lig ible.
p ayme nt in to a Govt Tre asury an am oun t of Rs 75. 00 as fe es fo r app lica tion and .exam inatio n
The catego rywise vacancies are ment io ned below.
u nder the Head “0 075-Misce llane ous General Services-00-800-Other Receipts-0097 -Othe r Exam i-
• Vacancy of District & Sub-Ordinate Office s
n ation Fe es-0 2082 -Miscellane ous Oth er Re ce ip ts”.
SC SC(W) ST ST(W) SEBC SEBC(W) Un-Reserved Unreserved(W) Total Th e cand id ate belong s to S C/ST cat egories are e xempt ed from paying the examina tion f ees.
08 04 11 05 13 06 17 08 72 (5) HOW TO APPLY: The complete Application in the prescrib ed form at duly filled in by the applican t
in his/he r own ha nd writ in g in Bold Cap ital let ter in Blu e/Black B all pen alon gwit h th e requ ire d
Reservation of vacancies for Ex-Servicemen.Sports Persons and Physically Handicapped category shall d ocuments shall be sub mitted in a’Envelope su perscribed “App lication fo r the post of Jun io r Clerk
be up as per the rules in force for the above vacancies only. (In District Office & Subordinate office)” in the a ddre ss of the DEPUTY COLLECTOR (ESTABLISH-
Vacan cy o f Treasury/Sub -Treasury MENT) COLL ECTORATE , BARIPADA, M AYURBHANJ •75 7001 throug h Post o nly Subm ission o f
a pplicat io n in any o ther mod e will be u prigh tly rejected. App lication sh ould reach th e office on or
Un-Reserved SEBC ScheduledTribe Scheduled Caste Ex-Service Man Physically Total
b efore 2 0.09 .2010 till 05.00 P.M. Th e au thority will be n o wa y re sp onsible for an y postal d ela y.
Handicapped
(6) DOCUMENTS TO BE FURNISHED ALONG WITH THE APPLICATION FORM: Th e candidate shall
Woman Woman Woman Woman
f urnish se lf a tte ste d co py of fo llo win g do cum ent s with th e a pp licatio n form , (i) Certif icate o f
03 02 01 01 02 01 01 02 Nil Nil 13
Mat ricu latio n or e quiva len t Ex amin at io n pa ssed, (ii) Ce rtifica te •showing p assing o f re quire d
The number of vacanc ies shown above and the category-wise reservation position are E xamin at ion as specif ied in cla use (h) u nde r po int (1) a bove , if a pplica ble (iii) Cert if icate o f
tentative and subject to change as per rules as would be in force at the time of publication of result Character fro m two Gazette d Office rs (in origina l), (iv) Caste Certificat e SC/ ST/S EBC) issued by
/ issue of appointment orders th e Revenu e Autho rity (not be low the ra nk o f Taha sildar) (v) Perma nent Re siden t Certificate issue d
(1) A candidate in order to be eligible for appearing in the competitive examination shall- b y the Revenue , Autho rity (not be low the rank of Tahasildar) d uring the yea r 2010 for the purp ose ,
(a) be a Citizen of India (vi) Valid Employment Re gist rat io n Cert if icat e (as on the date of sub mission of application). (vii)
Cert ificate from a Med ical Officer to the effect that the candidat e is of sound hea lth & free from any
(b) be a parmanent resident of Mayurbhanj District;
con tagious d isea se (in origina l), (viii) A de claration to th e effe ct tha t the candidat e ha s not m ore
(c) have- registered his/her name in any Employment Exchange in this District or in the State
t han o ne spou se living if ma rrie d (in original), (ix) Th ree recen t passport size colour photo gra phs
Employment Exchange, Bhubaneswar or in the Special Employment Exchanges of the State on or which sh ould be signed by the ap plicant in t he front side. One o f the said ph otographs should b e
before the date of submission of application with valid Registration number pa sted In the appropriate p lace In th e app lication form (x) Two self-addressed en ve lo pe of 23" x
(d) have passed the Matriculation equivalent Examination 1 0" cm effixing p ostage stamp worth Rs. 25/- each, (xi) Origin al Treasury Chalan bearing Nu mber
(e) not be less than 18 (eighteen) year and not more than 32 (thirty-two) years of age on 01st day & Date, (xii) Copy of Ide ntit y Card issued by compe tent auth ority and th e documen t ide ntif ying th e
of April, 2010 However, a candidate completing 1 8 (eighteen) year and not more Than 32 (thirty- p eriod of service ren dered in Defe nce Services, in ca se of E x-Servicem en, (xiii) Cop y of Id entity
two) years of age on 01st day of april, 1996 shall also be eligible to apply Maximum upper age Card issued by the Directorate of Sports, in ca se of Sports Perso n, (xiv) Cert ificate issued by th e
CDMO a nd Ide ntity Card issu ed by t he DSW O con cerned , in case o f P hysically Ha ndica ppe d
limit is relaxabie by 05 (five) years in case of SC/ST/Women, 03 (three) years in case of SEBC
p erso n.
candidates and 10 (ten) years in case of PH candidates and the period of entire admissible service (7) CONDITI ONS: (i) Th e selection will b e held in accord ance wit h the Orissa Ministeria l Services
rendered as per rules in case of Ex-Servicemen. A. person who comes under more than one Rules, 1 985 a s ame nded up-to-date with Am endm ent Rules’,20 09 (ii) No claim f or ref und of fe e
category mentioned above shall be eligible for only one benefit of relaxation which shall be referred to in point (4) a bove shell b e entertained in an y case, iii) Th e candidate shall be require d
considered most beneficial to him/her, t o produce th e origina ls of the ab ove Certifica tes select ed in the recruitment tests., failing Which
(f) be a good character, h e/she shaH be liab le to be d isqu alifie d (iv) No TA/DA will be allowe d to atte nd t he recruitmen t
(g) be of sound health, good physique, active habits, (h) be able to speak, read and write Oriya and has t ests, (v) The incomplet e a pplicat io n-forms with out an y re qu isite do cume nts or the ap plicatio n
f orms without signa ture of the applicant or the applica tio n forms rece ived after the due d ate shall
i) passed the M.E School Examination with Oriya’as language subject; or
b e summarily reje cte d with out a ssig nin g a ny re aso n, (vi) No ap plicat ion fo rm o the r th an th e
ii) passed the Matriculation or equivalent examination with Oriya as the medium of
p rescrib ed a pplica tion fo rm will be a cce pted, (vii) No a pplication sha ll b e considered unless it is
Examination in non-language subjects; or a ccomp anied with th e Original Treasury Chalan bea ring Number & Dat e as ref erred to in po int (4)
iii) passed in Oriya as language subject in the final examination of Class VII or above; or a bove, (viii) No claim for re fund of fee s referred to u nder point 4 above shall be entertained in any
iv) passed a test in Oriya in M.E School standard conducted by the Education Department case, (ix) The Date, Time & Place of recruitmen t tests shall be intimated to the eligib le can did ates
(i) not having more than one spouse living (if married), in du e co urse , (x) The aut hority rese rve s rig ht to re je ct a ny a pplicat io n witho ut assignin g a ny
(ii) must not have been debarred from appearing in any other competitive examination or from reason, (xi) The a uthorit y a lso reserve s the rig ht to can cel o r po stp one th e re cruitmen t tests if so
holding Govt. service as ordered by any competent aythority/court. warranted without assign ing a ny reason, (xii) Th e list o t successful candidat es shall b e drawn up in
o rder of merit on the ba sis of the pe rformance in the written te st & practical skill test and shall no t
(2) A ‘Group-D’ regular state govt employee who is not more than 40 (forty) years of age on the
o rdinarily exceed double th e, num ber of the va ca ncies, (xiii) Candidat es in ord er o f merit sh all b e
day as mentioned in clause (e) and possesses the requisite educational qualifications mentioned
a ppo inte d a gain st th e a vailable vacan cies, (xiv) Inclu sio n in th e m erit list co nfe rs no righ ts t o
in clause (d) and (h) under point (1 ) above shall also be eligible to apply to appear the competitive a pp o int me nt
examination for recruitment to the post of Junior Clerks in the aforesaid offices. He/She should Note: The det ail info rmatio n sh all also be availab le in the no tice b oard of Block Off ice /Ta hasil
apply in the prescribed application for alongwith required documents through proper channel. Of fice ‘Em ployme nt E xch ang e Off ice an d b y login http :// mayu rb han j. nic.in
(3) SCHEME AND SUBJECT FOR THE EXAMINATION: Sd/-(Smt.AswatyS, I.A.S.) COLLECTOR &
Paper Subject Maximum Marks Time DISTRICT MAGISTRATE, MAYURBHANJ,
WRIT TEN TEST APPLICATION FORMAT
Paper-I Part-I-Language Test (English and Oriya) 100 3hours (For the post of Junior Clerk in the District and Sub-Ordihate Offices / Treasury & Sub-
Part-II-Objective General Know ledge 100 Treasury of Mayurbhanj District)
Paper-II Part-I-Objective Mathematics 100 3hours (To be filled up in Block letter)
Part-II-Basic Computer Skills(objective) 100 1. Name of th e Applican t (in full):
Total 400 6hours 2. Name of Fathe r/Husband ;
PRACTICAL SKILL TEST 3. Permanent Address:
Basic Computer Skill 50 1hour 4. Present Postal Ad dress for correspond ence:
Note: (i) The standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School, (ii) Those 5. Na tion ality
who will qualify the written test shall be called for thel practical skill test. (iii)The practical skill test 6. Re lig io n.
shall be of qualifying nature. 7. Da te of Birth in Christian era (As record ed in HSC): Day_____ Month_ ___ Ye ar__
8. Age on 01.04.2 010: Year __ __ Mon th Da ys ____
SYLLABUS 9. Age on01 .04. 1996 : Ye ar____ _ M onth ___ __ Da ys__ __
10. Cat ego ry b elon gs to (SC/ ST/ SEBC/UR)___ ___ ___ ___ /Sub -Caste ___ ___ ____
1. Langu age Test (Eng lish & Oriya )
11. Whether Ex-Serviceman/SportsPerson/P.H, (if yes, specify):
A. English Language Test: 50 ma rk s 12. Sex (Male/Female):
(i) Verbs,: Tenses,s Active an d Passive voice, Subject-verb Agree ment, (ii) Con nectors,Type s o f sen- 13. Martial Status (Married/Unmarried):
ten ces. Direct & indire ct spe ech, Com parison. (iii) Articles, No un, Pronoun. Prepo sitions, (iv) Unseen 14. Name of the Employment Exchange registered with Registration number, year and date of validity:
pa ssage (40 0-4 50 words in len gth) with a va riety of com pre hension qu estio ns. 15. Treasury Chalan No. & date with name of the Treasury (Applicable for other than SC / ST category):
B. Oriya Language Test: 50 ma rk s 16. Educational Qualification:
(a) Grammar : 20 m arks SI.No Name of the Examina tion passe d Name of th e Board/University Yea r of Passing Di vision (1 st/2nd/3rd) Subject
(b) Compositio n : 20marks 1 2 3 4 5 6
(i) Essay writing on fa miliar to pics (within 25 0 words): 10m arks 17. W hether pas sed Matriculation or equivalent E xam, with Or iy a is one of the s ubjec t (Yes/No):
(ii) L etter Writ ing (Persona l letter, ap plications, Business or 18. Whether able to speak , r ead and wr ite Oriya (Yes / No): .
Official with in 150 words) 05 m arks 19. Whether passed the Examination as specified in clause (h) under point (1) of the advertisement, if applicable (Yes/No):
(iii) Translation (One English p assag e o f aroun d 100 words 20. Whether a Gr oup -’D’ r egular s tate govt. employee, if yes, s tate the. name of the office where presently
work ing and department:
to be translated into Oriya): 05 marks. 21. Whether debarr ed fr om appearing in any other c ompetitiv e examination or holding Govt. ser vice by any
(c) Comprehension of an unseen prose passage (5X2) = 10 marks Five short question be asked. . competent author ity / court ( Yes/No), if y es giv e details :
22. Lis t of enclosures ( See Point-6 of the adv er tis ement):
2. Obj ecti ve Ge neral Knowledge: In this cat egory, t here should be a se ries o f matchin g q uestio ns of DE CLARATION: I, Sri/Smt./Miss __________. do her eby declare that all the information fur nis hed above are
diffe re nt categ ories like-(a ) Mat ching Histo rical e vent s wit h da tes, pe rson alities a nd places, (b) true, c omplete and cor rec t to the best of my knowledge and belief . In the event of any of the af or esaid
information being found false or incor rec t at any stage hereafter, my c andidature/s elec tion/appointment is
Geograph ical f acts with places, (c) Sta tes, coun tries a nd institution s with h eadq uarters (d) Bo oks liable to be cancelled without any notice to me.
and authors, (e) Scien tific fa cts and discoveries with da tes, persons an d uses, (f) Cu rrent eve nts with Place:
places and personalities, (g) Match ing que st io ns of m iscellaneo us type. Date: Fu ll Signature of th e App lican t.
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 13
SASHASTRA SEEMA BAL
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GOVT. OF INDIA)

RECRUITMENT NOTICE
Applications are invited from male Indian citizens who fulfill the eligibility conditions for filling
up the following Group 'C" posts in the SASHASTRA SEEMA BAL. The posts are temporary, but
likely to be permanent in the pay scale as mentioned below against each post plus usual and
admissible allowances as applicable to Central Government employees from time to time. In
addition, ration allowance; medical assistance, free uniform, free accommodation, free leave
pass etc. are admissible to SSB personnel. The posts have all India posting liability and selected
candidates can be posted anywhere in India and even abroad. The last date of rec eipt of
application form is 30/9/10 for all States except North-Eastern States, Sikkim, Pangi Sub-Division
of Chamba, Lahaul & Spiti and Kinnaur Districts of Himachal-Pradesh, Ladakh Division, Kashmir of
J & K State and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep for
which last date is 07/10/10.
(A) TECHNICAL CADRE

continued page -15


bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 14
Indian Institute of Technology Rajasthan VACANCIES
Recruitment Section M/s VEENINE HIGHTECH ENGINEERS PVT LTD, an upcoming manufacturing and servicing
Advt. No. IITJ/2010/No n-Academic/2
IIT Rajasthan, an Institute of national importance, is in the forefront of engineering & technology education and
Company of down hole drilling tools, located at Peddapuram, near Kakinada (AP), seek qualified
research & de velopment. The Institute derives strength from its philosophy, vision and values leading to applicants for the following posts:
achievement of academic excellence and promotion of high level technological research. The Institute is looking 1. QA/QC Engineer, Production & Service Supervisor, Design and Development Engineer :
for suitable Indian Nationals for appointment on contract/ depu tatio n/ regu lar basis.
Sl. No . Name of the Post(s) No . of Vacan cies Pay-Scale(s) Pay Band GP
(Diploma in Mechanical Engineering, Computer MS Office Knowledge & AutoCAD skill+minimum 3
01 Seni orTechnical Superi ntendent 06 9,300-34,800 PB-2 GP-4600 year experience in oil and gas equipment field
02 Junior Technical Superintendent 08 -----Do----- PB-2 GP-4200 2. Store Keeper: (Graduate any discipline+minimum 3years experience in store activities)
03 Sr. Library Information Assistant 02 -----Do----- PB-2 GP-4200 3. Electrician, Maintenance Fitter (Mechanical), CNC operator, CNC Programmer, Manual
04 Jr. Accountant 02 5,200-20,200 PB-1 GP-2400 machinist : (ITI + minimum 3 years experience in respective fields)
05 Jr. Lab Assistant 03 -----Do----- PB-1 GP-2000 4. Welders: (ITI + Experienced and qualified in Welding process like, pipe welding (6G Position),
Total 23 SMAW, SAW, GMAW, FCAW)
Gross emoluments: - Admissible benefits include Basic Pay, D.A., Medical Facility, Transport Applicants m ay send their resumes to veeninees@gmail.com at the earliest. Salary w ill be
Allowance as per Government of India rules and applicable at Jodhpur, Rajasthan. negotiable on the basis of qualification and experience.
Reservation: Reservation for the post advertised are applicable as per Government of India
norms to SC (Scheduled Caste), ST (Scheduled Tribe), PH( Physically Handicapped) and OBC
(Other Backward Class es). WESTERN ORISSA RURAL LIVELIHOOD PROJECT
Age Bar: Group-B Posts (Sl. No. 3 - 5)-32 Years and Group-C Posts (Sl. No. 6 -8)-27 Years. The
age will be calculated on the closing date for receipt of applications. Relaxation in age VACANCY ANNOUNCEMENT
would be admissible as per Central Government Rules. Employees of IITs who fulfill the Western Orissa Rural Livelihoods Project is funded by the UK Governments’ Department for
criteria and are below 50 yrs of age can be considered for recruitment. International Development, implemented by the Orissa Watershed Development Mission Gov-
Note: - Those who have already applied for the post of Project Engineer-cum-Estate Officer and ernment of Orissa Working in rainfed rural areas in four districts (Bolangir, Nuapada, Bargarh
Jr. Lab Assistant against our Advertisement No IITJ/2009/2 in July 2009 need not to apply again. and Kalahandi) the project promotes improvements in the livelihoods of the poorest, capacity
The essential, desirable qualification & experien ce for the above po st(s), as per serial number, is as und er: building for primary and secondary stakeholders and encourages an enabling environment for
01 Essential A postgraduate degree with at least 60% marks or its equivalent grade and at poverty reduction. Vacancies for rural dev elopment/community dev elopment professionals
currently exist for the following positions:
least 15 years of administrative experience, with minimum of 8 years (5 years
in PB-3 with Grade Pay Rs. 7,600/- and 3 years in PB-4 with Grade Pay Rs. Name of the post Place of No. of Qualification Minimum work
8,700/-) as Deputy Registrar or an equivalent post OR Comparable experi posting posts experience
ence in research establishments and other institutions of higher education District Coordinator Bhawanipatna 3 Graduate 7years
OR at least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer/Reader Bargarh,Bolangir Post Graduate 5years
of which 8 years should be in Assistant Professor’s grade ([PB-3], Rs. 15600- Block Coordinator Do 7 Graduate 5years
39100 with Academic Grade Pay of Rs.8,000/-)with experience in Educa PostGraduate 3years
tional Administration. The Candidate must have atleast three first class de Candidates shall be well qualified with good experience and working knowledge of rural
grees awarded by Board/University.
development A good working knowledge of Oriya is essential and experience of working in
Desirable A Ph. D. degree or a degree in Management possessing ability to supervise
Western Orissa is a district advantage. Women are strongly encouraged to apply. Positions are
computerized administration with an innovative approach, experience in HRD
contractual for a period Of upto seven months.
and Finance Management.
Applicants should send their CV in the specific format to Management Consultants, C/o-
02 Essential (1) A 1st Class degree in: M. Tech. with minimum of 8 years experience OR
Bachelor’s in Civil Engineering with minimum of 10 years of experience. (2) WORLP, Orissa-Watershed development Mission, Near OUAT Hostel No. 9, Siripur, Bhubaneswar-
Experience in civil works viz. construction and maintenance of multi-storey 751003 or email to ppmworlp@nrmcindia.co.in within six days from the date of advertisement.
RCC framed structure buildings, roads, services and utilities appropriate to a In case on any queries, applicants may contact at 0674-23973t4/13. Only shortlisted applica-
large campus and related aspects of estate management. tions will be invited to interview. All applications should indicate clearly which position is being
Desirable The candidates with experience in CPWD procedures, relevant knowledge of sought. Details of job responsibilities, essential qualifications, and experience for the positions
computer application, structural design software and project management are available at ww w.worlp.com.
would be preferred. The authority reserves the right to accept or reject applications for the above positions.
03 Essential A 1st Class degree in: M. Tech. with minimum of 2 years experience OR Managem ent Consultants, WORLP, OWDM
B.Tech. /B.E. with 4 years relevant experience OR M. Sc. with minimum of 4

Desirable
years experience OR a Ph. D. degree.
The candidate must have relevant experience in handling laboratory in an
aòmû_^
education institute/R&D laboratory / research organization. 2010-2011ciòjû gòlû ahð _ûAñ ieKûeú KZû Zûfòc Z[û _â\gð^ I ùiaû C_ùK¦â (ùbûMeûA, aûfòKê\ û I
04 Essential A 1st Class degree in: M. Tech. OR B.Tech. / B.E. with 2 years relevant ùMûkûa§) cû^uùe KZûgòÌùe Zûfòc ù^aû_ûAñ : @ûùa\^_Zâ @ûjßû^
experience OR Master Degree with 4 year experience OR Diploma with a 1. iÚû^ (K) KZûgòÌ Zûfòc ùK¦â, ùbûMeûA, Ròf äû-aûùfgßeö
minimum of 8 years experience or equivalent. (L) KZûgòÌ Zûfòc ùK¦â, aûfòK ê\û, Ròfäû-RMZiòõ j_êeö
Desirable The candidate must have relevant experience and knowledge in handling a (M) KZûgòÌ Zûfòc ùK¦â, ùMûkûa§, Ròf äû-M¬ûcö
laboratory of Engineering / Science/ Humanities & Social Science. 2. Zûfòc @a]ô : 6 cûi
05 Essential (1) Bachelor of library science from a recognized University / Institute secur 3. gòl ûMZ ù~ûMýZû : @ûùa\^Kûeú @^êý^ 5c ùgâY ú _~ðý« _Xÿò[ôùaö
ing a minimum of 60% marks in 10, 10+2, Graduation and B. Lib. (2) Two years 4. adi iúcû : @ûùa\^Kûeúu adi Zû1.10.2010 eòL iê¡û 18eê28 ahð c¤ùe ùjûA[ôaö
experience in a reputed library and knowledge of relevant computer applications. Z`iòf bêq RûZò I C_RûZò _âû[ðúu _ûAñ adi iúcû 5 ahð ùKûjk Keû~òa ö
Desirable Candidates possessing higher academic qualification and/or experience, and 5. aé•ò : cûiòK U 250 (\êA gZ _Pûg Uuû) cûZâö
knowledge of Library automation & networking will be preferred. 6. iÚû^ iõLýû : 20
06 Essential A 1st Class B.Com. with at least 3 years of relevant experience in accounting 7. @ûùa\^KûeòYúu ^òcÜcùZ aòa eYú iû\û KûMRùe ùfLô @ûùa\^ Keò_ûeòù aö
and knowledge of acc ounting software.
(K) @ûùa\^ûKeú/Kûeòe úY ^ûc :
Desirable Knowledge of auditing and taxation.
07 Essential A 1st Class Bachelor’s Degree in Physics/Chemistry/Biology OR a three years (L) _òZû/@bòbûaKu ^ûc :
Diploma in Engineering. Knowledge of computer office application. (M) a•ðcû^ I iÚûdú VòKYû :
(N) gòlûMZ ù~ûMýZû :
GENERAL INSTRUCTIONS TO CANDIDATES (O) Zû 1û10û10eòL iê¡ û adi :
1. The post carries retirement /terminal benefits as per Govt. of India norms. (P) Z`iòf bêq RûZò/ C_RûZò :
2. Besides pay, the post carries allowances according to the Institute rules, which at present are at par with ùjûA[ôùf (Zûe _âcûY_Zâ)
Central Government employees.
3. The SC/ST & OBC candidates are required to attach the Caste certificate as per format prescribed by the
(Q) KZû gòÌ ùe [ôaû @bòmZû aòaeYú :
Government of India. @ûùa\^Kûeú /KûeòYúu Êûle
4. The Institute reserves the right to relax any of the qualifications/experience in exceptional cases, or in case @ûùa\^ _Zâ _VûAaûe VòKYû:
of person already holding analogous positions in a University/research institution/industry. (K) ùbûMeûA KZûgòÌ Zûfòc ùK¦â _ûAñ :
5. Higher initial pay may be given to exceptionally qualified and deserving candidates.
6. The Institute reserves its right to place a reasonable limit on the total number of candidates to be called for test/
ieKûeú KZû Zûfòc Z[û _â\ gð^ I ùiaû C_ùK¦â, iû: ùbûMeûA, ù_û: Rùkgße_êe, Ròfäû: aûùfgße Kò´û-iû]ûeY
interview. Fulfillment of essential qualifications per-se does not entitle a candidate to be called for test/ interview. _eòPûkK, Ròf äû gòÌùK¦â, aûùfgßeö (L) aûfòKê\ û KZûgòÌ Zûfòc ùK¦â _ûAñ : ieKûeú KZû Zûfòc Z[û _â\ gð^ I
7. The Institute reserves the right not to fill up the post; its decision in this regard shall be final. ùiaû C_ùK¦â, aûfòKê\û, Ròfäû: RMZiòõj_êe Kò´û-iû]ûeY _eòPûkK, Ròf äû gòÌ ùK¦â, RMZiòõ j_êeö
8. Persons serving in Government/Semi-Government /Public Sector Undertakings should send their applica (M) ùMûkûa§ KZûgòÌ Zûfòc ùK¦â _ûAñ: ieKûeú KZû Zûfòc Z[û _â\ gð^ I ùiaû C_ùK¦â, ^ì@û Kckû_êe, ù_û:
tions either through proper channel or should furnish a no objection certificate at the time of interview. They
can,however, send an advance copy, along with demand draft in original.
ùMûkûa§, Ròf äû: M¬ûc Kò´ û-iû]ûeY _eòPûkK, Ròf äû gòÌ ùK¦â, M¬ûcö
9. The candidate applying for more than one posts must use separate Application form for each post (along 9. @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL :27û09û2010
with required demand draft in original) and send them in separate covers super-scribed the post applied for. 10. Zûfòc Kû~ðýKâce @ûe¸ ZûeòL : 01û10û2010
10. The complete postal address (including telephone/F ax/ Mobile No. & Email address) of the present 11. cù^û^d^ _âYûkú: @ûùa\^Kûeú, KûeòY ú Zû 29û9û2010eòL \òa û 11 NUòK û icdùe ^ò¡ðûeòZ KZûgòÌ
employermentioning the name of the organization and whether the organization is a Govt./Semi Govt./
Autonomous/Public Sector Undertakings/Private Sector should be indicated in the Application form.
ùK¦â, ùbûMeûA, aûfòKê\û,ùMûkûa§Vûùe icÉ _âcûY_Zâ ijC_iÚòZ ejò cù^û^d^ ^òcòò
11. Appl ication shoul d be accompanied with a non refundable demand draft of Rs. 100/- drawn i n favour of “Indian Institute of TechnologyRajasthan” iûlûZKûeùe ù~ûMù\ùaö iûlûZKûe_ûAñ ùKøYiò ~ûZûdûZ Lyð \ò@û~òa ö ^ûjóö
payable at Jodhpur. SC/ST and Physi call yHandi cappe d candi dates are not requ ire d to submit demand draft. 12. @^êiìPòZ RûZò _ûAñ 16 bûM I @^êiìPòZ C_RûZò _ûAñ 22 bûM iÚû^ iõelòZ eLû~òaö
12. Candidates called for interview w ill be paid for to & fro journey by the shortest route, as per entitlement. Zûfòc _ùe jòZû]ôK ûeúcû^uê KZûgòÌ ùe aòbò^Ü ù~ûR^û cû¤cùe @ûcô^ò~êqòe iêù~ûM @Qòö
13. Incomplete application or without relevant supporting enclosures /without prescribed demand draft will be out
rightly rejected. Interim correspondence will not be entertained and replied to.
aò.\â: iaòùgh aòaeYú _ûAñ iõ_éq Zûfòc ùK¦â I iû]ûeY _eòP ûkK Ròf äû gòÌ ùK¦â aûùfgße, RMZiòõ j_êe, M¬ûc
ijòZ ù~ûMûù~ûM KeòaûKê @^êùeû]ö
Ap plicat io n b e se nt to “The Director, II T Ra ja sth an, IIT Rajastha n Camp Of fice , Depa rtment of
Computer Scien ce & Engineering, MBM Engin eering College, Jod hpur - 342 011”, so as to rea ch on o r be fore ^òùŸðg K
20 September 2010. jÉ I KêUúegòÌ ^òùŸðgûkd, bêa ù^gße
bêa ù^gße, @MÁ 28 eê ùiù_Ö´e 3, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar AUG. 28 to SEP 3. 2010 15
Continued page-13
c) Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC certificate on the format as prescribed in the Central
Govt. order.
(May be down loaded from SSB Website -www.ssbrectt.gov.in)
d) Ex-Servicemen must submit Photostat copies of discharge/release certificate in support of
claim of Ex-Servicemen & Caste Certificate, if belongs to SC/ST/OBC on the format as prescribed
in the Central Govt. order. e) Departmental/ Government service candidates must enclose N.O.C.
f) Certificate of achievements in Sports, adventure sports, NCC, Scout & Guides and other extra
curricular activities, if held by the candidate. g) Demand Draft of Rs.50/- (Non-Refundable). h) 2
(Two)- Self addressed envelopes with postage stamps worth Rs. 6/- (Six) each. i) Certificate of
bonafide/Domicile/Permanent resident of that State from designated revenue authorities not below
rank of Tehsildar for verification of citizenship of India.
12. IMPORTANT INSTRUCTIONS: -
i) Applications submitted on a format, which is not the same, as published in this advertisement, are
liable to be rejected summarily.
ii) Candidates applying for more than one post should send separate application for each post.
iii) Candidate should note that the Date of Birth as recorded in the Matriculation, 10+2/Secondary
Examination certificate OR an equivalent certificate on the date of submission of application, will be
accepted by the Recruitment Board and no subsequent request for its change will be considered
or granted.
iv) If the above documents are not submitted along with the application, it will be rejected summarily
or at any stage of the recruitment process and no request for reconsideration will be entertained.
v) Incomplete or unsigned applications, applications without attested photographs, late applica-
tions will be rejected summarily.
vi) All candidates in Govt. service whether in a permanent or in temporary capacity etc. will be
required to submit their application through proper channel along with NOC. Application shall be
rejected if received late and/or are not complete in all respects as provided in the rules.
vii) Any wrong attestation so as to mislead the Recruitment board or to gain access to our
examination would lead to criminal/debar action against the candidate besides cancellation of his
candidature.
viii) In case any candidate is found ineligible or suppressing facts on any ground after his selec-
tion/appointment, his services will be terminated without assigning any reason.
ix) The Government shall not be responsible for damage /injury/loss to the individual, if any,
sustained
during the entire recruitment process and journey.
x) The DG SSB has full rights to make changes or cancel /postpone the recruitment without
assigning any reason.
xii) As the applications are to be processed by a computerized system, it is essential that the
application is strictly in accordance with the prescribed format is properly and completely filled and
contains no correction/alteration/overwriting.
13. NO TA/DA WILL BE ADMISSIBLE:-
However, TA to SC/ST candidates will be paid in case they appear in written examination subject
to production of Rail/ Bus tickets, original caste certificate, non-employment certificate from MP or
7. SELECTION PROCEDURE:-
MLA or any Gazetted Officer of the locality, in case they are not employed in Central/State Govt.
The final selection of the candidates will be made in order of merit in each Category. The
Candidates should come duly prepared for 7-8 days stay and make their own arrangements at the
qualifying percentage of marks will be as under: - SI (Telecommn), ASI (Telecommn) , SI (P), HC
Recruitment Centre.
(Telecommn) HC (Electrician) & HC (Workshop)Ct.(Telecommn) General & Ex-Servicemen: 50 %,
SC/ST/OBC: 40 %, ASI (Steno), General & Ex-Servicemen: 40 %, SC/ST/OBC 35 %, Constable For format see Nijuktikhabar website
(Vety), General & Ex-Servicemen: 35 % , SC/STs & OBC 33 %
8. MEDICAL EXAMINATION Continued page-10
Candidates who qualify the Written test & Practical test in the case of HC Workshop and Examination Subjects Semester/year wise Marks Secured
Shorthand/Typing tes t in case of ASI Steno & Interview, will be put through detailed medic al Passed Main
examination to assess their suitability/ fitness for selection. Graduation/ Including Semester/ Maximum Marks % of Marks
9. APPLICATION FEE:- FOR ALL POSTS Post Graduation or Elective Year marks Obtained
Application fee will be Rs. 50/- (Rupees fifty only)-Non-refundable for candidates belonging to any Other
General and OBC categories. They shall attach the Crossed/Non-refundable Bank Draft or Indian Qualification
Postal Order drawn in favour of authority mentioned at Col. No.1 & 2 of Para No.11 below. No fee 1
will be charged from SC/ST/Ex- Servicemen. 2
10. HOW TO APPLY: 3
Eligible and desirous candidates should send their applications BY POST in the prescribed 4
proforma as given in Annexure-I with attested passport size photographs duly affixed on the 5
application form and admit card duly completed in all respect, on or before the closing date as per 6
the following details. 7
8
Total:
Post Graduation
Other Qualifaction
(Certified copies of Mark sheet of each semester/year must be attached. In case evaluation is in
grades. Certified equivalent marks to be indicated).
10. Have you attened any other SSB interview earlier? if yes, indicate (for all the earlier attempts)
Navy Ar m y Alr Force
(a) Type of Entry.........................................................................
(b) Name and Station of SSB....................................................
(c) Batch No................................................................................
(d) Month and year of Interview...................................................
(e) Wheter Recommended..............................................................
11. Deatils of Service under Central/State Govt. If any.................
(Candidates already in service should apply through proper channel and obtain NOC from the
present employer)
DECLARATION
The envelope containing the application should be superscribed in block letters as “APPLICATION 12. I, hereby, declare that i am unsmarried male, goverened by nationality conditions as laid
FOR THE POST OF ……………… ……………………………… POST CODE NO”…………… BY down by the Govt of India and have never been debarred from appearing at any examination nor
POST, along with the Bank have I, ever been arrested/Prosecuted and convicted by a criminal court or involved in any other
draft/IPO of Rs.50/- as application fee, attested copies of testimonials and admit card duly filled in. case registered by the Police.
Two postage 13. I hereby, Solemnly declare that all the statments made in the above application are ture and
stamps of Rs.6/- (Six) each should also be attached with the application form. The application correct to the best of my knowledge and belief.
received after the 14. I Fully unerstand that in the event of any information being found false or incorrect. appropri-
last date will not be entertained and summarily rejected. No correspondence will be entertained on ate action may be taken action.
this account.
Place:.........................
Note: - (i) DD / IPOs may be sent in favour of address as given above only.
(ii) Application must be sent to above address only. (iii) Applications addressed to FHQ, SSB or any Date................................. Name’s of applicant
other offices of SSB shall not be entertained at any stage. The terms and conditions given in this Advertisement are Subject to change and should therefore
11. DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION I.E. ATTESTED COPIES. be treated as guidelines only
a) Educational/Technical qualification Certificate(s)/ Shorthand/Typing certificate(s) etc. Details are also available on website: www.nausena-bhati.nic.in
b) Date of birth certificate (Matriculation or 10+2 Class certificate.
RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha Aug 28 to Sep.3, 2010 16
aòGiþGiþ ùa÷ hdòK gòlû còg^: bûeZ ieKûe ZILLA SWASTHYA SAMITI,BOUDH
lW alk-in -in te rviews will be c on du ct ed f or c on tra ctu a l
ùUâ^õò I ^ò~êqò iìP^û
PòKò› û aòmû^ ^ûcùfLû aòmû_^ p ost ings of Staff Nurses & Addl.. ANMs on dtd.30.08.10 & JOIN AS A FIREMAN,
for Pharmacist on dt. 31.08.10 at 11 AM in the office cham- SAFETY SUPERVISOR
ØOPERATION THEATRE TECHNOLOGY ØDIALYSIS TECHNOLOGY ber of the undersigned. The candidates who are interested
for the same can download the application form with other
SAFETY OFFICER
ØMEDICAL LABORATORY TECHNICIAN Ø X-RAY TECHNICIAN nec ess ary i nfor mati on from dis tric t web portal:
www.boudh.nic.in or from DPMU. O/o the CDMO, Boudh. The
SPOT ADMISSION 2009-10
Ø HOSPITAL MANAGEMENT Ø NURSING ASSISTANT applications are required to attend the interview with dully
filled up application form along with a set attested photo cop-
n FIRE & SAFETY
Ph ysical Stan dard :
ies of all educational qualifications. Photograph, residence
ØHOMEOPATHIC PHARMACY ASSISTANT certificate and other documents (if any) on above cited date
H eight:5’6”
Qualification:10th pass/ITI/+2/+3
&, time & venue. The applicants should reporter registration in
Ø PHYSIOTHERAPY & OCCUPATIONAL THERAPY between 10 AM to 11 AM on the scheduled dates as men-
Age: 18 to 32 year
tioned above. The applicants who have attended walk-in- 100% PLACEMENT
ØHOSPITAL DOCUMENTATION & RECORD KEEPING interview on 31.03.2010 for the post of Pharmacist are re-
quired to attend this walk-in-interviewagain in the cited date, for Successful Trainees
Ø COSMETOLOGY & BEAUTY PARLOUR MANAGEMENT time & venue.
Chief Di strict Medical Officer. Boudh
Contact:
@_ùei^þ [ôG Ue, `òRòIù[eû_ò, ^iòðõ, _ûù[ûù fûRò I ùeWòIùfûRò AZýû\ò ùUâ^òõ _ùe ^ò~êqe ò INSTITUTE OF INDUS-
TRIAL SAFETY & FIRE
iêaò]û ejòQ òö jiþ_òUûf Gaõ ^iòðõùjûcþùe _âûKÖK
ò ûf ùUâ^òõe iêaò]û @Qòö @ûeþG cþUò@ ûAeê KéZ òZ ß ij WALK-IN-INTERVIEW MANAGEMENT, BBSR
Wòù_äûcû _ûiþ Keê[ôaû gòlû[ðú u c¤eê gZKWÿû 90 bûM QûZ âQ ûZâú ^ò~êqò iêù~ûM _ûCQ«òö Eligible candidates may walk in for an interview in the confertence hall of (Regd. By Govt. Of Orissa)
For further information and form send M.O . Rs.100/- the Deparment of Anthropology, Sambalpur University for the recruit- (ISO 9001-2008 Certified)
ment of a Project Assistant Under the ICSSR-ERC sponsored Project ‘ HIG-13, Dharam Vihar,
REGIONAL MEDICAL TECHNOLOGY INSTITUTE (RMTI) Network of Social Scientists in Eastern India’ on 4th September 2010 at Khandagiri, Bhubaneswar
3489, Palasuni, P.O.G.G.P(Rasulgarh), Bhubaneswar-25, ORISSA 11.00 am. T he post is initially for a period of six months, but likely to be Ph:9178149131, 9337712395
Ph.: (0674) 2370415, 6535319, Mob: 9937440788,Website: www.rmti.in extended for another six months.
Eligibility: 55% marks in any Social Science Subject: Preference: NET TCI LTD
qualification and adequate knowledge in Microsoft Office, Internet, data Requires Assistant, Qual: + 2 or+3,
ADARSHA COLLEGE OF ENGINEERING,ANGUL analysis and report writing, Remuneration: RS.12,00/- per month (Con- 45% or above Marks Age: 18 to
ADARSHA SCHOOL OF ENGINEERING & INTERNATIONAL POLYTECHNIC solidated). T he Candidates are required to bring (1) an updated resume (2) 24 yrs. Work Place: Anywhere in
India Send hand written applica-
At-Adarsha Vihar, Panchamahala, NH-42, Angul two passport size colour photographs (3) original and attested copies of tion in Eng. with 2 Passport size
E-mail:ace.an gul@yahoo.com/ pcdhall@gmail.com cerificates and marks sheets of all examinations passed (4) credential Pho tog raph s. Marksh eet a nd
showing computer proficiency (if any) Certiticates on TCI H ouse, Plot
Invites Application for the Following Posts No -69 Ins t. Area , Se cto r-32
Dirctor, ICSSR -ERC Social Science Network Project
Name of Posts:- Teaching Name of Post: Lab Assistant Gurgaon-01, Haryana, Phone No:-
D ept. of Anthroploagy, Sambalpur 0124-2381603
• Principal (Phd.In Branches as Under) • Physics
OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT COOR-
• Prof/Asst Prof/Lecture (Physics) • Chemistry DINATOR SSA, KANDHAMAL
• Prof/Asst Prof /Lecture (Chemistry) • Mechanical Engg
Application are invited from HSC passed candidates for 79 posts of inclusive Education Volun-
• Prof/Asst Prof /Lecture (Mathematics) • Electrical Engg teers in different blocks (76 posts in 153 GPs in 12 blocks, 2 in Phulbani Municipality. 1 in
GUdayagiri NAC) of Kandhamal district tenporarily (for 7 months)@ Rs. 2,500/-hon orarium per
• Prof/Asst Prof /Lecture (Electrical) • Civil Engg month. The IE Volunteer will submit an undertaking to the effect that they will not claim for
• Prof/Asst Prof /Lecture (Mechanical) • Computer Science Engg further extension beyond the present term of engagement.
Nature of Job:- Work in itinerant Model i.e. to move from school to school & village to village for
• Prof/Asst Prof /Lecture (Civil) •Librarian (M.Lib) providing remedial teaching, resource support to the CWSN& provide Home Based Education.
Who can apply.
• Prof/Asst Prof /Lecture (EEE) •Accountant a)Qualification of the IE Volunter-Minimum HSC passed. b) Trained in Foundation Course on
disability conducted by Rehabilitation Council of India, New Delhi.c) Trained care giver (RCI) d)
• Prof/Asst Prof /Lecture (ECE/ETC) Age- 18-42 years. e) Oll,LV,HI,CP Disabled person having disability Certirficate. f) Family Mem-
• Prof/Asst Prof /Lecture (Comp.Science) ber of the CWSN g)Member of the village Supporing the family of CWSN.
Persons unable to move need not apply.
Qualification:- As per AICTE NORMS. Eligible applications may apply in the prescribed application from available in all B.R.C. Offices/
N.B-Apply CV with photograph and mark sheet within 7 days from the date of Website www.opepa.in& s ubmit to BRCC of respective blocks where he/she desire to be
Publication of advertisement of the above address. engaged Last date of Submission of application from is 3rd September 2010.
Conta ct No. 8895364599 ,90403467 18,99381 33789
Sd/- District Project Coordinator
Sd/ Secretary SSA, Kandhamal

PROFESSIONAL SERVICE
REPRESENTATIVE ORISSA HYDRO POWER CORPORATION LTD
Ph; 06858-224211,224307,224224, Fax: 06858-224324, E-mail: Pauihep@ sancharnet. in
locations: Kolkata, Guwahati, Application in Plain Papers are invited from eligble candidates having requisite qualifications as enumerated
dibrugarh, Johat, Patna, below for engagement Assistant Teacher T GT (Science MPC stream) on contract basis in Indravati High School.
Begusarai, Gaya, Lahariasarai, Khatiguda. T he applications along with bio-data and required doucments should reach in the office of the Project
Purulia and Ranchi Administrator, Upper Indravati Hydroelectric Project, At/Po: Khatiguda. Dist. Nabarangupur,Orissa, 764085
Ca ndidates sh ould ha ve within 15 (fif teen) days of Publicaton of this Advertisemnt. The post Carries Conslidated remuneration of
minimum 2 years of expe- Rs.6110/-per month. The application received after the due date Or without the required doucuments will br
rejected. Post Name:- Assistant Teacher, Eligibility:- B.S.C (MPC) with B.ed. Vacancy:01 Contract Period: One
ri ence in pha rmaecutical year
selling with B.Sc/B .Pharm. Do cuments req uired
o r D.P ha rm a nd sh o ud (a) Xerox copies of Certficates & Mark list from HSC to B.Sc. (b) Xerox Copies of B.Ed. Pass Certficates & Mark
have good communication list. (c) Pass port Size Photographs-2 Nos.
skil ls , e xcell en t marke t CCE (S)& Praject Managere
knowledge quick graps of
subject and good rela tion
with doctor.trade. The com- OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT CO-ORDINATOR
pany offers attractive salary
and other benefits all per
S.S.A., KALAHANDI, BHAWANIPATNA
wi th the be st i n the (Inside D.I. of Schools Office campus, jail Chowk), Ph.No. 06670-232083,233114
i n d u s t r y. C a n d i d a t e s Applications are invited from the intending Level III teachers and Level IV & V teachers of
ma tchi ng the a bo ve re- Kalahandi for the post of BRCC and CRCC respectively to be deployed in the Block Resource
quirements should and their Centre and Cluster Resource centres of the District. The candidates may apply for the said post in
resume indicating position the prescribed from available in the office of undersigned by 06.09.2010 After receipt of the forms
name and preferred job lo- Visioning test will be conducted for BRCC and CRCC separately at DPO, SSA, Kalahandi and the
DISTRICT SALES MANAGER cation within 7 days either selcted teachers will be engaged in the said post.
Locations:Howrah and Noida by e-mail or post to: Eligibility Criteria:
Human Resources 1 Level III and Level IV/V teachera for BRCC and CRCC respectively within the age of 55 years.
Candidates should be Science /Pharmacy graduate hav- (2) No adverse remarks or Departmental proceedings are pending against the applicant. (3) Tha
ing minimum 2, years experience as a first line manager in Department
Modi-Mundipharma Pvt.Ltd. applicant should be Physically fit to take up extensive tour. (4) He/She should not have been
phermaceutical selling & should possess leadership qualities, Punished perviously for misappropriation of Govt money or disobedience of the orders of higher
ability to take independent decisions & motivate and develop 501, Modi Tower, 98, Nehru
authority. (5) He/She should possess controlling/Persuasive power over the Subordinate staff.
representatives. Besides attractive remuneration and poten- Place, New Delhi-110019 (6) He/She should not have worked as BRCC or CRCC for 5 years or more previously.
email-humanresources@ S.S.A., Kalahandi
tial of earning high incentives, the company provides opportu-
nity for carrer growth also. modimundipharma.com Bhawanipatna

Printed, Published & Owned by SATYAJ IT PANDA, Published at TS-3/193, Manche swar Indu st rial Estate, Bhuba neswa r-751 0 10, Printed at Ni jukti Khaba r Pra kas han , TS -3 /19 3, Ma nc he swa r I nd.Estate,
Bh ub a ne swa r-75 10 10 , Phone No.(0674) 258253 2, 2582533, 2 582534 FAX: 2582535, e- ma il : n iju kt ik ha b a r@g mail.c om Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K - iê]úe Kêcûe _Šû
CMYK

Related Interests