You are on page 1of 1

1. Da li se i koliko plaa postavljanje natpisa lokala iako je firmarina uredno plaena?

Firmu i naziv lokala ne treba meati jer su to potpuno razliite stvari. Firma sadri poslovno ime, dakle
podatke o preduzeu, adresu, ime vlasnika, odnosno podatke koji se nalaze na peatu. Ugostitelji obino
te podatke stave na vrata. Sve preko toga je reklama. U optini se daje odobrenje za reklame do dva
kvadrata, a ako postoji potreba za veom reklamom, odobrenje se dobija od Gradskog sekretarijata za
saobraaj. Plaanje reklame je obavezno, a cena je ista bez obzira na to da li je reklama manja od dva
kvadrata.

2. Koliko se plaa postavljanje reklame na godinjem nivou?


Optina izdaje odobrenje za postavljanje reklame na osnovu priloene dokumentacije, od ega je
najvanija takozvana projektna dokumentacija. Plaanje se obavlja u Upravi za prihode grada Beograda.
Cena zavisi od zone na kojoj se objekat nalazi, a po Odluci za 2012. godinu, iznosi 19.820 dinara u ekstra
zoni, u prvoj zoni 18.020 dinara, u drugoj zoni 16.380 dinara itd.

3. Da li se cena razlikuje u zavisnosti od tipa reklame (neonska svetla) ili sadraja (ime nekog brenda)?
Da li je za izdavanje dozvole za postavljanje reklame potrebno priloiti projekat za reklamu?
Sadraj reklame nije bitan, tako da reklama moe da svetli, trepe, u jednoj ili vie boja... Posebnih
naknada za to nema. Na reklami moe da stoji ime lokala ili ime brenda, ukoliko se nekome na dva
kvadrata isplati da reklamira nekog drugog. Projekat obavezno mora da se donese i na osnovu njega
optina izdaje dozvolu i odobrenje za postavljanje reklame.

4. Gde mogu da dobijem dozvolu za postavljanje reklame i koja su mi dokumenta potrebna?


Dozvola se dobija u optini na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, u odeljenju za komunalne delatnosti,
zatitu ivotne sredine i koordinaciju investicionih projekata, odsek za upravno-pravne poslove.

Potrebna dokumentacija:
zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstva za oglaavanje reklame. Obrazac se
moe preuzeti na alteru optine ili skinuti u PDF formatu s internet stranice optine.
ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva (vidi antrfile).
dokaz o uplaenoj optinskoj administrativnoj taksi.

Ugostitelji se ale da je projektna dokumentacija veoma obimna i da je potrebno dosta vremena kako bi je
prikupili. Ona je manje-vie na svim optinama ista, a sastoji se od: izvoda iz APR-a, poslovnog rauna
(ugovor sa bankom o otvaranju rauna), dokumentacije koja legitimie vlasnika/korisnika, odnosno
saglasnosti vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglaavanje.
Projekat sredstava za oglaavanje dostavlja se u tri primerka, izrauje ga ovlaena projektna
organizacija i treba da bude propisano kompletiran i zapeaen sa potvrdom i izvetajem o izvrenoj
tehnikoj kontroli.
Projekat sadri tehniki opis, tehnike crtee, statiki proraun i dokaz nosivosti i stabilnosti
odgovarajueg konstruktivnog reenja nosaa sredstava za oglaavanje sa detaljima montae nosaa
sredstva na objekat i montae sredstava za oglaavanje na nosa i projekat elektroinstalacija za
osvetljena ili prosvetljena sredstva za oglaavanje, sa opisom naina promene reklamnog sadraja i
zamene rasvetnih tela; elektroenergetsku saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili
prosvetljeno sredstvo za oglaavanje.
Saglasnost Zavoda za zatitu spomenika u sluajevima kada se sredstvo, odnosno objekat postavlja u
zoni zatite ili na zatieni objekat.
Druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadlenog za protivpoarnu zatitu,
za vazduni saobraaj i dr.).
Ukoliko se zahteva izdavanje odobrenja za postavljanje vitrine, pored navedenog neophodno je priloiti i
skicu fasade objekta na koju se postavlja vitrina, odnosno skicu sa ucrtanim izgledom vitrine na fasadu
objekta. Procedura za izdavanje dozvole moe da traje od dva do est meseci, a ponekada i due.
Inspekcija tolerie da je reklama postavljena iako se zahtev za dobijanje dozvole nalazi u proceduri.