Sie sind auf Seite 1von 24

323D L

323D LN
Hidrauliki bageri

Cat C6.4 motor ACERT tehnologije


Neto snaga (ISO 9249) pri 1800 o/min 110 kW/150 KS
Radna teina 22 800 do 24 500 kg
Maksimalna brzina vonje 5,7 km/h
Maksimalni doseg 10 200 mm
Maksimalna dubina kopanja 6680 mm
Hidrauliki bageri 323D L i 323D LN
Serija D donosi poboljanja u radnim karakteristikama, upravljivosti i svestranosti upotrebe.

Motor Hidraulika Udobnost strojara


Cat C6.4 dizel motor ACERT Hidrauliki sustav je konstruiran kako Izuzetno je prostrana, uz vee podruje
tehnologije ostvaruje veu utedu bi osigurao pouzdanost i izvanrednu preglednosti i jednostavan pristup
potronje goriva i dulji vijek trajanja. upravljivost uz vee sile kopanja, prekidaima. Monitor s grafikim
Djelovanjem na izgaranje, postie se veu nosivost dizanja i vunu silu. zaslonom u boji omoguava strojaru
optimalna performansa motora uz male Caterpillarov sustav upravljanja alatom lagano snalaenje u podacima o stroju.
emisije ispunih plinova. Kombiniranjem omoguava veu fleksibilnost. Reim Sve u svemu, nova kabina predstavlja za
ACERT tehnologije s novim ekonominim dizanja tekih tereta do maksimuma strojara komforno okruenje. str. 6
reimom rada i upravljanjem snagom, poveava sposobnost dizanja i odrava
kupac moe uskladiti zahtjeve radnih odlinu stabilnost. str. 5
karakteristika i ekonominu potronju
goriva s potrebama svog radnog zadatka
i primjene. str. 4

Ekoloki osvijeten dizajn SmartBoom TM grana


Mirniji rad, manje emisije ispunih Produktivnija. Bri radni ciklusi za utovar
plinova iz motora, manje otpadnih kamiona i skupljanje kamena. Odrava
medija i ie servisiranje, omoguava optimalni ritam rada ekia to
vam da ispunjavate, ili ak nadmaite, u omoguava efikasnu, ujednaenu
svijetu vaee propise i tako titite okoli. produktivnost. str. 5
str. 4

Odlina upravljivost i pouzdanost, izuzetna nosivost


dizanja, vea uteda goriva, pojednostavljeno servisiranje
te komfornija kabina, poveat e vau produktivnost
a smanjiti operativne trokove.

Nova osobina

2
Svestranost - elektroniki upravljaki sustavi Grane, strijele i poluje Konstrukcije
Kompaktni monitor s displejom u boji, Grane i strijele Caterpillarovih bagera Caterpillarov dizajn i postupci izrade
prikazuje podatke o stroju i odravanju te izgraene su za vrhunske performanse osiguravaju izvanrednu izdrljivost i vijek
dijagnostike i prognostike informacije i dugi vijek trajanja. Mogu je izbor trajanja ovih vanih komponenti. Za stroj
na dvadeset razliith jezika. Na monitoru izmeu tri vrste grana i etiri strijele, 323D, standard su mau podmazani
se takoer odabire novi ekonomini ime se nudi itav niz konfiguracija lanci. Caterpillar je konstruirao podvozje
reim rada. Monitor je podesivog kuta pogodnih za veliki izbor razliitih bagera kao vrstu, izdrljivu konstrukciju
kako bi se smanjilo bljetanje sunca. primjena. Zatici poluja lice su poveani koja ne zahtijeva veliko odravanje,
Caterpillar nudi veliki izbor tvorniki kako bi se poboljala pouzdanost a osigurava dobru stabilnost stroja
ugraenih prikljuaka ime se poveava i izdrljivost. Sve lice i strijele toplinski i mogunost prijevoza. str. 8
uinkovitost. str. 7 su obraene. str. 10

Radni alati Servisiranje i odravanje


Na raspolaganju su razliiti radni alati Brzo i lagano servisiranje zahvaljujui
ukljuujui lice, spojnice, ekie, produenim intervalima servisiranja,
drobilice, pulverizatore, multiprocesore, boljoj filtraciji, jednostavnim pristupom
kare i grabilice. str. 11 filtrima te strojaru prilagoenoj
dijagnostici, pridonosi poveanju
produktivnosti i smanjenju trokova
odravanja. str. 9

Potpuna podrka kupcima


Va zastupnik Caterpillara ponudit e
vam veliki izbor usluga koje se, kada
kupujete opremu, mogu utvrditi
ugovorom o podrci kupcu (CSA).
Zastupnik e vam pomoi sastaviti plan
koji e pokrivati sve: od stroja i izbora
prikljuaka, do zamjene. str. 9

3
Motor
Catmotor C6.4 omoguava izuzetnu snagu stroja 323D i tedljivu potronju goriva nenadmanu u
industriji, ime se postiu visoke performanse u svim primjenama.

Za podruja u kojima se trai izuzetno omoguava preciznu opskrbu gorivom.


velika produktivnost i za teke radove Precizno oblikovanje ciklusa izgaranja
kopanja, preporuuje se reim velike sniava temperaturu u komori izgaranja,
snage. uz manje emisije i optimalno izgaranje.
To se dalje pretvara u bolje radne
Automatsko upravljanje brojem okretaja
rezultate uz tedljivu potronju goriva.
motora. Komanda na dodir u dva stupnja,
poveava ekonominost goriva Rashladni sustav. Kako bi se smanjila
i smanjuje razine buke. buka ventilatora, za pogon rashladnog
ventilatora slui uljna spojka kojom
Kontroler motora ADEM A4. Elektroniki
elektroniki upravlja ECM stroja. ECM
kontrolni modul ADEM A4 usklauje
proraunava optimalnu brzinu ventilatora
opskrbu gorivom kako bi se postigle
na temelju eljene brzine motora,
najbolje radne karakteristike po litri
temperature rashladnog sredstva,
utroenog goriva. To doputa fleksibilno
temperature hidraulinog ulja i trenutne
Performanse. Cat C6.4 motor ACERT planiranje opskrbe gorivom i omoguava
brzine ventilatora. Cat C6.4 ima potpuno
tehnologije nudi veu snagu motora, da motor brzo reagira na razliite
novi izgled kojim je rashladni sustav
a radom pri manjem broju okretaja potrebe primjene. Njime se prati stanje
odvojen od odjeljka motora.
ostvaruje ekonominiju potronju goriva motora i stroja, dok istodobno motor
i manje troenje stroja. radi na razini najvee uinkovitosti. Proista zraka. Filtar za zrak s radijalnom
brtvom sadri dvoslojno sae filtra kako
Upravljanje snagom. Performanse stroja Opskrba gorivom. Cat C6.4 sadri
bi filtracija bila to uinkovitija, a nalazi
optimalne za svaki tip primjene. Strojar elektronike komande koje upravljaju
se u odjeljku iza kabine. Kada koliina
moe na monitoru mijenjati snagu sustavom ubrizgavanja goriva. Sustav
nakupljene praine premai prethodno
motora, od standardne do velike. goriva s viestrukim ubrizgavanjem
namjetenu razinu, na monitoru se pojavi
upozorenje.

Ekoloki osvijeten dizajn


Caterpillarovi strojevi, osim to vam pomau izgraditi bolji svijet, pridonose ouvanju i zatiti krhke
prirode.
Emisije. Cat C6.4 ACERT tehnologije Manje istjecanja i prolijevanja. Filtri za ulje motora
uvodi niz razvojnih, dodatnih poboljanja i hidraulino ulje poloeni su okomito i lako
koja predstavljaju dostignua u tehnologiji su dohvatljivi kako bi se smanjilo izlijevanje.
strojeva, a temelje se na provjerenim Intervali servisiranja su produeni, pa se skrauje
sustavima i komponentama koje je izradio vrijeme izmjene i baratanja medijima.
Caterpillar. Ta se tehnologija oslanja na  Uz SOS program, interval servisiranja

Caterpillarovu strunost u odnosu na tri hidraulinog ulja moe se produljiti na


osnovna sustava motora: gorivo, zrak 4000 sati.
i elektronika. Kombiniranjem ACERT  Pored SOS programa prikljuak za finu

tehnologije s novim ekonominim filtraciju produuje interval servisiranja na


reimom rada, kupac moe postii 5000 sati.
ravnoteu izmeu zahtjeva radnih  Cat rashladna tekuina s produljenim vijekom

karakteristika i ekonomine potronje trajanja produljuje interval servisiranja do


goriva, kako bi ih uskladio s potrebama 12000 sati, pa je zbrinjavanje medija rjee.
svog radnog zadatka i primjene. ACERT  Kompatibilan je s Cat EES biorazgradljivim

motori ispunjavaju odredbe EU za emisiju hidraulinim uljem za ekoloki osjetljive


ispunih plinova, faza IIIA. primjene.

4
Hidraulika
Cat hidraulika osigurava snagu i precizno upravljanje pri prijenosu materijala.

Raspored komponenata. Na stroju 323D, Reim dizanja tekih tereta. Maksimalno poboljava Elektroniki sustav upravljanja. Kako se
razmjetaj hidraulikog sustava i performansu i pojaava sposobnost dizanja. unaprijed moe namjestiti deset
komponenata osmiljen je tako da Teki tereti se mogu lagano prenositi unutar postavki protoka i tlaka hidraulinih
sustavima omoguava visoku razinu punog radnog podruja stroja uz odlinu pumpi, nije potrebno podeavati
efikasnosti. Glavne pumpe, upravljaki stabilnost. hidrauliku svaki put kad se mijenja
ventili i hidraulini spremnik smjeteni alat. Cat radni alati izraeni prema
Hidraulini krini sustav senzoriranja. U svim
su meusobno blizu kako bi cijevi i klasi stroja predstavljaju standard
uvjetima rada, hidraulini krini sustav
vodovi izmeu komponenata bili to
senzoriranja iskoritava obje pumpe 100%. Pomoni ventil. Pomoni ventil
krai, a to smanjuje gubitke izazvane
Poboljava produktivnost u obliku veih brzina predstavlja standard. Regulacijski
trenjem i pad tlaka u vodovima. Nadalje,
radnih prikljuaka te breg i snanijeg krugovi predstavljaju opciju kojom se
raspored komponenata omoguava vei
zaokretanja. omoguava rad visokotlanih i
komfor strojara, jer je hladnjak
srednjetlanih alata kao to su kare,
postavljen na strani kabine na gornjoj Pilot sustav. Pilot pumpa ne zavisi o glavnim
grabilice, ekii, pulverizatori, itd.
konstrukciji. Na taj nain zrak ulazi u pumpama a upravlja prednjim polujem,
odjeljak motora sa strane na kojoj se zaokretanjem i vonjom. Priguivai hidraulikog cilindra. Smjeteni
nalazi strojar, a zagrijani zrak i buka koju su na strani do klipnjae cilindra grane
Krug regeneracije grane i strijele. Krug regeneracije
stvara motor izlaze na suprotnoj strani, te na obje strane cilindra strijele, kako
grane i strijele tedi energiju za vrijeme sputanja
podalje od strojara. Tako je strojar manje bi priguili okove uz istodobno
grane i rada strijele to poveava uinkovitost,
izloen buci i toplini iz odjeljka motora. smanjenje buke i produenje vijeka
ubrzava radne cikluse i smanjuje gubitke tlaka,
trajanje komponenata.
a to znai viu produktivnost, nie operativne
trokove i veu utedu goriva.

SmartBoom grana. Smanjuje naprezanja i vibracije koje se prenose do stroja i osigurava ugodnije
okruenje.

Pobiranje kamena. Pobiranje kamena i Rad ekiem. Prednji dijelovi automatski


zavrni radovi izvode se lake i bre. prate eki kada prodire u kamen.
SmartBoom grana pojednostavljuje Izbjegavaju se udari na prazno ili Utovar kamiona. Utovarivanje kamiona
zadatak i omoguava strojaru da se prekomjerna sila na eki, to rezultira s povienog mjesta produktivnije je i za
potpuno usredotoi na strijelu i licu, duljim vijekom trajanja ekia i stroja. gorivo ekonominije, jer se ubrzava
dok se grana nesmetano die i sputa Sline prednosti postiu se i s povratni ciklus, a za funkciju sputanja
bez koritenja protoka pumpe. vibracijskim ploama. grane nije potreban rad pumpe.

5
Kabina strojara
Namijenjen za jednostavan, lagan rad, 323D omoguava strojaru da se usredotoi na produktivnost.

Krovni prozor. Jedinstveni, veliki krovni


prozor od polikarbonatnog stakla,
omoguava vrlo dobru vidljivost prema
gore, to je posebno korisno za radove
iznad tla.
Prozori. Kako bi se poveala preglednost,
staklo je privreno izravno na kabinu pa
nema potrebe za prozorskim okvirima.
Izborom izmeu fiksnog ili podijeljenog
prednjeg prozora na otvaranje, strojar moe
izabrati ono to mu vie odgovara, a ujedno
ispunjava potrebe primjene.
 Prednje vjetrobransko staklo podijeljeno

50/50 omoguava da se oba dijela, gornji


i donji, postave u poloaj iznad glave.
 Kod prednjeg vjetrobranskog stakla

podijeljenog 70/30, iznad strojara se


moe postaviti gornji dio prozora. Donji
dio prozora zaobljenog je dizajna, kako
bi se omoguila maksimalna preglednost
Kabina strojara. Kabina strojara je prostrana, Komandna poluga za aktiviranje hidraulike. Za prema dolje, a povrina koju zahvaa
mirna i komforna te jami visoku dodatnu sigurnost, ova ruica mora biti u brisa je poveana.
produktivnost tijekom dugog radnog dana. poloaju za rad da bi se aktivirale  U obje verzije prozora na otvaranje,

Klimatizacija zraka i prekidai prikljuaka upravljake funkcije stroja. dijelovi se pomiu jednim dodirom.
smjeteni su praktino na desnom zidu, dok  Fiksno prednje vjetrobransko staklo
Komande. Stroj 323D koristi pilot komandne
su prekida kljua za pokretanje i brojanik moe biti od vieslojnog stakla za
poluge postavljene tako da za vrijeme rada
gasa smjeteni na desnoj konzoli. Monitor standardne radove, ili od vieslojnog
strojar moe ruke drati na naslonu za
je lako vidljiv i omoguava maksimalnu stakla otpornog na udarce.
ruke. Okomiti hod je dui od vodoravnog,
preglednost.
to smanjuje zamor strojara. Drke Brisa. Konstruiran s ciljem poboljanja
Sjedalo. Na stroju 323D, kao opcija je komandnih poluga oblikovane su tako da vidljivosti u loim vremenskim uvjetima.
mogue sjedalo sa zranim ogibljenjem. I odgovaraju zahvatu strojara. Prekida za Sustav paralelnih brisaa pokriva gotovo
standardna i sjedala prema izboru sirenu i prekida na dodir za mali broj kompletni prozor, bez ostavljanja
omoguavaju veliki izbor podeavanja kako okretaja pri praznom hodu, smjeteni su na neobrisanih dijelova u neposrednom
bi odgovarala strojarevoj tjelesnoj dohvat ruke s lijeve i desne strane. vidokrugu strojara.
konstituciji i teini, ukljuujui pomicanja
Komande radnog ureaja. Komandne palice Vanjske karakteristike kabine. Vanjska
naprijed-natrag, visinu i teinu. Ukljueni
jednostavne za rukovanje, s integriranim konstrukcija ukljuuje debelu elinu cijev
su i iroki, podesivi nasloni za ruke i
tipkama na pritisak i kliznim prekidaima, du donjeg opsega kabine, ime se
sigurnosni pojas na uvlaenje.
upravljaju svim funkcijama radnih ureaja i poboljava otpornost na vibracije. Ova
Regulacija klime. Pozitivno filtrirana zaokretanja. Klizni prekidai omoguavaju izvedba omoguava da se FOGS
ventilacija s kabinom pod tlakom modulirano upravljanje hidromehanikim konstrukcija vijcima privrsti izravno na
predstavlja standard. Prekidaem na desnoj alatima, a konstruirani su kako bi poveali kabinu, u tvornici ili kasnije kao prikljuak,
konzoli izabire se izmeu svjeeg zraka ili udobnost i smanjili zamor strojara. to omoguava da stroj ispunjava tehnike
recirkulacije. zahtjeve i potrebe radilita.

6
Svestranost - elektroniki upravljaki sustavi
Upravljaju motorom i hidraulikom kako bi se postigla najbolja
uinkovitost i sigurnost.

Zaslon monitora. Monitor je LCD grafiki zaslon u boji,


400x234 piksela.
Glavna lampica upozorenja svjetluca ako se pojavi
jedno od nie navedenih kritinih stanja:
Niski tlak ulja u motoru
Visoka temperatura rashladne tekuine
Visoka temperatura hidraulinog ulja
U normalnim ili u zadanim uvjetima, zaslon monitora
podijeljen je na etiri dijela; sat i brojanik gasa,
mjera, prikaz dogaanja i prikaz viestrukih
informacija.
Zona sata i brojanika gasa. U ovoj zoni su sat i brojanik
gasa te takoer ikona benzinske pumpe u zelenoj boji.
Zona mjernih instrumenata. U toj zoni prikazuju se
podaci za tri analogna mjerna instrumenta, razinu
goriva, za temperaturu hidraulinog ulja i rashladne
tekuine.
Zona prikaza dogaanja. Na tom dijelu prikazuju se
informacije o stroju u obliku ikona i teksta.
Zona prikaza viestrukih informacija. Ova je zona
rezervirana za prikaz informacija koje su strojaru od
praktinog znaenja. Logo znak "CAT" pokae se
kada ne postoje druge informacije za prikaz.
Tipkovnica. Tipkovnica omoguava strojaru da izabere
uvjete rada stroja i odredi postavke prikaza.
Opcije pomone hidraulike. Omoguavaju konfiguraciju
stroja 323D kako bi ispunio potrebe radnih alata uz
istodobno poveanje svestranosti stroja, skrauje
Product Link. Primjenom satelitske
vrijeme servisiranja stroja i maksimalno poveava
tehnologije, beini sustav kao
njegovu iskoristivost:
opcija automatski obavjetava Cat
Krug s jednom funkcijom
zastupnike i kupce preko e-pote
Konzole. Redizajnirane konzole Prilagoen za alate koji zahtijevaju jednosmjerni
ili dojavljivaa o stanju stroja
predstavljaju jednostavni, funkcionalni protok s obje pumpe, kao to su ekii i nabijai s
ukljuujui osnovne podatke o
dizajn osmiljen kako bi se smanjio vibracijskom ploom
ispravnosti. To moe uskladiti
zamor strojara, omoguio jednostavni Sustav upravljanja alatom
napore dijagnostike, vremena
rad s prekidaima i postigla odlina Ukljuuje alate s jednom ili dvije funkcije.
zastoja te planiranje odravanja i
vidljivost. Na obje konzole privreni Pohranjuje tlakove i podatke o protoku za do 10
trokove.
su nasloni za ruke s podeavanjem alata - elektroniko podeavanje tlakova i protoka
visine. preko monitora Sigurnost stroja. Za stroj 323D na
Cat alati koje se izabire s izbornika na monitoru, raspolaganju je tvorniki ugraen
Montana privrenja kabine. Kabina je
a imaju unaprijed podeene optimalne protoke sigurnosni sustav stroja kao opcija.
privrena na okvir gumenim
i tlakove Ovaj sustav upravlja kada se moe
montanim privrenjima koja
Tipka na konzoli s desne strane ini izbor alata raditi strojem i koristi posebne
priguuju vibracije i buku, a istodobno
jednostavnijim. kljueve kako bi se sprijeila
poveavaju komfor strojara.
Ukljuuje krug srednjeg tlaka, npr. rotaciju ili neovlatena uporaba i kraa.
Standardna oprema kabine. Kako bi se funkciju nagibanja
poveao komfor strojara i
produktivnost, kabina ukljuuje upalja
za cigarete, dra za au, vjealicu za
odijelo, broja sati rada, dra prirune
literature, mreu za asopise i odjeljak
za stvari.
7
Konstrukcija
Komponente konstrukcije i podvozja stroja 323D predstavljaju osnovu izdrljivosti stroja.

Robotsko zavarivanje. Na
Caterpillarovim bagerima, kod
zavarivanja konstrukcije gotovo 95%
varenja obavlja se robotiziranim
postupkom. Robotski zavarenim
spojevima postie se vie od tri puta
jaa penetracija u odnosu na runo
zavarene spojeve.
Izvedba karoserije i okviri kolutova lanca.
Karoserija X-profila, kutijastog
presjeka, osigurava odlian otpor
torzijskom savijanju. Robotski
zavareni okviri rolki preane su
peterokutne jedinice izuzetne
vrstoe i dugog vijeka trajanja.
Podvozje. Izdrljivo Cat podvozje
preuzima na sebe naprezanja i prua
odlinu stabilnost.
Kolutovi i zatezai lanca. Zabrtvljeni
i podmazani kolutovi lanca, nosivi
kolutovi i zatezai lanca, pokazuju
dugi vijek trajanja, kako bi stroj
mogao to dulje raditi na radilitu.
Opcije podvozja. Dvije opcije podvozja,
duga (L) i duga uska (LN),
omoguavaju biranje najboljeg stroja
za va sluaj primjene i potrebe
poslovanja.
Dugo podvozje. Dugo podvozje (L)
Lanci. Za stroj 323D, standard su
maksimalno poveava stabilnost
mau podmazani lanci. lanci
i sposobnost dizanja. Dugo, iroko
lanca su spojeni i zabrtvljeni
i robusno podvozje prua vrlo
mau kako bi se smanjilo
stabilnu radnu platformu.
troenje unutranjih ahura,
umanjila buka pri vonji i Dugo usko podvozje. Dugo i usko
produio vijek trajanja, to podvozje (LN) predstavlja najbolji
sniava trokove rada. izbor kada je vano osigurati
jednostavni transport uz odravanje
Konstrukcije. Provjereni postupci
odlinog kapaciteta dizanja.
izrade konstrukcija osiguravaju
izvanrednu izdrljivost i vijek
trajanja ovih vanih komponenti.

8
Servisiranje i odravanje
Pojednostavljeno servisiranje i odravanje znai za vas vremensku i financijsku utedu.

Odjeljak filtra za zrak. Filtar za zrak s uzoraka i otvorima za testiranje


konstrukcijom dvostrukog uloka hidraulikog sustava, motornog ulja
omoguava izuzetno efikasno ienje. i rashladne tekuine. Ispitni prikljuak
Kada se proista zraka zaepi, pokazat za program Elektronskog tehniara (ET)
e se upozorenje na zaslonu monitora nalazi se iza kabine.
unutar kabine.
Ploa protiv klizanja. Ploa protiv klizanja
Servisiranje s razine tla. Stroj 323D je zatvara gornji dio spremita i gornje
konstruiran i izveden da olaka rad konstrukcije ime se sprjeava klizanje
servisnom tehniaru. Mnoga mjesta za tijekom odravanja.
servisiranje lako su dostupna s razine tla,
titnik ventilatora. Ventilator motora je
ime se omoguava brzo i uinkovito
potpuno zatvoren sitnom ianom mreom,
izvoenje kritinog odravanja.
ime se smanjuje opasnost od nezgoda.
Odjeljak za pumpu. Vrata za servisiranje s
Mjesta podmazivanja mau. Koncentrirani
desne strane gornje konstrukcije
blok za daljinsko podmazivanje mau na
omoguavaju pristup pumpi i filtru
grani, dobavlja mast do teko dostupnih
pomonog kruga s razine tla.
mjesta na prednjem dijelu.
Filtar s kapsulom. Hidraulini povratni
Odjeljak hladnjaka. Lijeva stranja servisna
filtar, filtar s kapsulom, nalazi se izvan
vrata omoguavaju lagan pristup do
Produeni intervali servisiranja. Intervali hidraulinog spremnika. Ovaj filtar
hladnjaka motora, do hladnjaka ulja
servisiranja i odravanja stroja 323D sprjeava ulaz neistoe u sustav za
i meuhladnjaka zraka hlaenog zrakom.
produeni su kako bi se skratilo vrijeme vrijeme zamjene hidraulinog ulja, a
Rezervni spremnik i ispusna slavina
servisiranja i poveala raspoloivost radovi se izvode isto.
prikljueni su na hladnjak u svrhu
stroja.
Dijagnostika i nadzor. Stroj 323D opremljen pojednostavljenog odravanja.
je SOSSM otvorima za uzimanje

Potpuna podrka kupcima


Usluge Caterpillarovih zastupnika pomau vam da due koristite stroj uz manje trokove.

operativnim trokovima. Ovo je takoer Tehnika podrka proizvoda. Gotovo


trenutak da razmotrite usluge zastupnika sve dijelove nai ete kod naeg
koje mogu biti ukljuene u cijenu stroja zastupnika. Caterpillarovi zastupnici
kako biste smanjili trokove opreme, koriste svjetsku kompjutorsku mreu
posjedovanja rada stroja kroz dulje vrijeme. kako bi na zalihama pronali dijelove
i smanjili kvarom izazvani zastoj.
Ugovori o podrci kupcu (CSA). Zastupnici
Zahvaljujui Cat obnovljenim (reman)
Caterpillara mogu vam ponuditi veliki izbor
dijelovima, utedjet ete novac.
ugovora o podrci proizvoda i surauju
s kupcima u izradi plana koji e najvie Usluge odravanja. Programi popravka
odgovarati specifinim potrebama. Kako bi jame vam unaprijed trokove
se to bolje zatitila kupeva investicija, popravaka. Dijagnostiki programi kao
ti se planovi mogu odnositi na cijeli stroj, to su planirano uzimanje uzoraka ulja
Izbor stroja. Napravite detaljne usporedbe
ukljuujui i prikljuke. i tehnika analiza pomau vam da
strojeva koji dolaze u obzir prije same
izbjegnete neplanirane popravke.
kupnje. Kakve su potrebe posla, koji su Rad stroja. Poboljanje radnih tehnika moe
prikljuci stroja i koliko je radnih sati? vam poveati profit. Va zastupniik Zamjena. Popraviti, prepraviti ili
Kakva vam je proizvodnja potrebna? Caterpillara raspolae video vrpcama, zamijeniti? Va zastupnik Caterpillara
Preporuke vam moe dati va zastupnik literaturom i drugim nainima koji vam vam moe pomoi u procjeni trokova
Caterpillara. mogu pomoi da poveate produktivnost, kako biste napravili pravi izbor.
a Caterpillar nudi certificiranu obuku za
Nabavka. Razmislite o financijskim
strojare kako bi vam pomogao da
mogunostima koje su vam na
maksimalno poveate isplativost investicije.
raspolaganju te o svakodnevnim

9
Grane, strijele i poluje
Konstruirano da bude fleksibilno, visoko produktivno i uinkovito u razliitim primjenama.

Prikljuci prednjeg poluja. Pravu kombinaciju Konstrukcija strijele. Strijele si izraene od


prednjeg poluja izaberite uz pomo visokovrstog elika, kutijastog su
zastupnika Caterpillara, to e vam zajamiti presjeka i imaju unutranje pregradne
veliku produktivnost od samog poetka rada. ploe te dodatni donji titnik kao zatitu
Na raspolaganju su vam tri vrste lica i etiri od oteivanja.
strijele koje omoguavaju raspon konfiguracija
Strijele za doseg. Na raspolaganju su tri
pogodan za mnogobrojne razliite primjene, i
duine strijela za doseg, koje mogu
nude veliki broj kombinacija sila dosega i
zadovoljiti u velikom broju primjena.
kopanja za postizanje optimalne
Strijele za doseg koriste poluja B1
univerzalnosti. Sve su lice i strijele toplinski
i CB2.
obraene kako bi bile izdrljivije.  R2.9B1. Strijela od 2920 mm ima

Konstrukcija lice. lice su velikih poprenih najvei radni obuhvat sa licama


presjeka i imaju unutranje zatitne ploe koje srednjih veliina.
Mehaniki lanak. Novi mehaniki
osiguravaju dugi vijek trajanja i izdrljivost.  R2.5B1. Strijela od 2500 mm koristi
lanak poveava izdrljivost,
lice vee nosivosti B1 skupine,
R-grana za doseg. R-grana za doseg (5680 mm) poboljava sposobnost dizanja
a najprikladnija je za rovove, iskope
konstruirana je kako bi se postigla ravnotea u kljunim poloajima dizanja
i za primjene ope gradnje.
izmeu dosega, sile kopanja i kapaciteta lice  R1.9CB2. Strijela od 1900 mm koristi
i jednostavnije ga je koristiti nego
u velikom broju primjena, kao to su kopanje, prijanju izvedbu s motkom za
lice vee nosivosti CB skupine, za
utovar, kopanje kanala i rad s hidraulikim dizanje.
radove veeg opsega.
alatima.
Zatici poluja. Svi zatici prednjeg
Strijela za veliki iskop. Strijela za velike
ME-ojaana grana za iskop. ME-ojaana grana poluja prevueni su debelim slojem
iskope pogodna je kada su potrebne
(5200 mm) konstruirana je kako bi osigurala kroma tako da su visoke otpornosti
vee sile kopanja i vei kapaciteti lice.
maksimalne sile kopanja, maksimalni na troenje i koroziju. Veliki
 M1.9CB2. Strijela od 1900 mm
kapacitet lice i produktivnost u utovarivanju promjeri zatika omoguavaju
omoguava izvanredni radni obuhvat
kamiona. ravnomjernu raspodjelu optereenja
u kombinaciji sa licama velikog
ime osiguravaju dugi vijek trajanja
VA-varijabilno podesiva grana. Ova grana nudi kapaciteta i velikim silama.
zatika, grane i strijele.
izuzetnu fleksibilnost i univerzalnost u radnom
Strijele za doseg s VA-granom. Strijele
podruju. Poloaj grane se moe prilagoditi od
od 2920 mm, 2500 i 1900 mm
90 kada je potpuno uvuena, do 165 kada je
omoguavaju snagu potrebnu za
potpuno izvuena. Kad je grana potpuno
kopanje, podizanje i primjene ekia
izvuena, radno podruje prua maksimalnu
uz varijabilno podesivu granu.
dubinu iskopa, doseg i radnu visinu. Jednako
tako, kada je varijabilno podesiva grana Poluje lice. Dostupna su dva poluja
uvuena, moe raditi blie gusjenicama ime lice (B1 i CB2), s ukom za dizanje
se poveava kapacitet dizanja i rad u skuenim na mehanikom lanku.
prostorima.

10
Radni alati
iroki izbor razliitih lica pomae u postizanju najbolje performanse stroja. Konstruirane za
odreenu svrhu i izgraene prema Caterpillarovim standardima visoke izdrljivosti.

1 Iskop (X)
2 Ekstremni uvjeti iskopa (EX)
3 Brza spojnica
4 ienje jaraka (Ditch Cleaning)
5 Riper
Radni alati. Caterpillarovi radni alati ekii. Serija Cat ekia omoguava Multiprocesori. Zahvaljujui konstrukciji
konstruirani su da funkcioniraju kao velike udarne sile to poveava s jednim osnovnim kuitem, multi-
sastavni dio vaeg bagera i omogue produktivnost vaeg nosaa alata procesorska serija hidraulike opreme za
najbolju uinkovitost u svakoj primjeni. u primjenama ruenja i gradnje. ruenje omoguava koritenje razliitih
Performanse svih radnih alata Zahvaljujui velikom rasponu setova eljusti koje mogu ispuniti svaki
prilagoene su Cat strojevima. prihvatljivog protoka, Caterpillarovi zadatak ruenja. Multiprocesor je
ekii prikladni su za mnoge nosae najsvestraniji alat za ruenje na tritu.
Brze spojnice. Zahvaljujui brzim
alata i predstavljaju sustavno rjeenje
spojnicama, strojar moe jednostavno Vibracijske ploe za nabijanje. Cat nabijai
iz pouzdanog izvora.
otpustiti jedan alat i prikljuiti drugi, (kompaktori) prilagoeni su svojim
to va hidrauliki bager ini izuzetno Orange Peel grabilice. Orange Peel performansama Cat strojevima i
svestranim. Produktivnost takoer raste, grabilice konstruirane su od savreno se mogu integrirati s linijom
jer nosa vie ne mora mirovati izmeu visokovrstog elika otpornog na Cat ekia - sve konzole i hidraulike
zadataka. Caterpillar nudi izbor izmeu habanje, a njihov oblik ih ini savrenim komplete mogu naizmjence koristiti
hidraulikih i mehanikih brzih spojnica. za postizanje optimalne visine istovara. i ekii i nabijai.
Postoji nekoliko verzija grabilica;
lice. Caterpillar nudi veliki izbor kare. Cat kare omoguavaju vrhunsku
otvorene, poluotvorene i zatvorene.
specijaliziranih lica, a svaka je i efikasnu obradu otpada te su visoko
konstruirana i testirana da funkcionira Viestruke grabilice. Viestruki grajfer produktivne za potrebe ruenja. kare
kao sastavni dio vaeg bagera. lice sa neogranienom rotacijom u lijevo su kompatibilne s odgovarajuim Cat
predstavljaju novu Caterpillarovu i desno, idealan je alat za skidanje, bagerom, a konzole s vijanim
K-seriju alata za zahvaanje tla. razvrstavanje, manipuliranje i utovar. privrenjem raspoloive su za opcije
Izuzetna sila zatvaranja grabilice ugradnje na strijelu ili granu.
Riper. Caterpillarov riper TR serije
u kombinaciji s brzim izmjenama
predstavlja snanu penetracijsku silu koja
otvaranja/zatvaranja osigurava kratke
djeluje u jednoj toki, za kidanje kamena
radne cikluse to se pretvara u vie tona
i drugog materijala tekog za kopanje.
na sat.

11
Tehniki podaci za licu
ME-grana
R-grana za doseg 5680 mm VA grana 5940 mm
5200 mm
Kapacitet Faktor 323D L 323D LN 323D L 323D L 323D LN
irina Teina*
Poluje (ISO) punjenja
1900 2500 2920 1900 2500 2920 1900 mm 1900 2500 2920 1900 2500 2920
Bez brze spojnice mm kg m3 % mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
B1 600 564 0,44 100
B1 750 593 0,59 100
B1 1000 698 0,86 100
B1 1200 784 1,08 100
B1 1250 801 1,13 100
B1 1300 819 1,19 100
B1 1400 854 1,30 100 N
Iskop (X) B1 1500 889 1,41 100 N N
CB2 600 665 0,49 100
CB2 750 688 0,67 100
CB2 1250 919 1,30 100
CB2 1300 958 1,35 100
CB2 1350 979 1,42 100 N
CB2 1400 1000 1,48 100 N
CB2 1500 1043 1,61 100 N
CB2 1600 1084 1,74 100 N N
B1 600 589 0,44 100
B1 750 620 0,59 100
B1 1250 827 1,13 100
B1 1300 864 1,18 100
B1 1400 901 1,30 100 N
Ekstremni uvjeti iskopa (EX) CB2 750 724 0,67 100
CB2 1150 926 1,16 100
CB2 1350 1014 1,42 100 N
CB2 1450 1083 1,55 100 N
CB2 1500 1104 1,61 100 N
CB2 1600 1148 1,74 100 N N N
Kamen CB2 1350 1096 1,45 90 N
Maksimalni teret u kg (koristan teret plus lica) 3606 3344 3096 3005 2815 2745 4152 3106 2910 2695 2531 2406 2218

S brzom spojnicom
B1 600 529 0,44 100
B1 750 557 0,59 100
B1 1000 663 0,86 100
B1 1200 748 1,08 100
B1 1250 765 1,13 100 N
B1 1300 783 1,19 100 N
B1 1400 818 1,30 100 N N
Iskop (X)
B1 1500 853 1,41 100 N N
CB2 600 615 0,49 100
CB2 750 621 0,67 100
CB2 1250 845 1,30 100 N
CB2 1300 884 1,35 100 N
CB2 1350 904 1,42 100 N
CB2 1400 925 1,48 100 N
CB2 1500 966 1,61 100 N N
CB2 1600 985 1,74 100 N N N
B1 600 558 0,44 100
B1 750 584 0,59 100
B1 1250 792 1,13 100 N
B1 1300 829 1,18 100 N N
B1 1400 866 1,30 100 N N
Ekstremni uvjeti iskopa (EX) CB2 750 675 0,67 100
CB2 1150 878 1,16 100
CB2 1350 966 1,42 100 N
CB2 1450 1034 1,55 100 N N
CB2 1500 1056 1,61 100 N N N
CB2 1600 1100 1,74 100 N N N
Kamen CB2 1350 1048 1,45 90 N
Maksimalni teret u kg (koristan teret plus lica) 3366 3104 2856 2765 2575 2505 3912 2866 2670 2455 2291 2166 1978

* Teina lice ukljuujui navlake za N


dodatnu penetraciju
Maks. gustoa materijala Maks. gustoa materijala Maks. gustoa materijala Ne preporuuje se Nije kompatibilno
1200 kg/m3 1500 kg/m3 1800 kg/m3
12
Vodi za usklaivanje radnih alata
ME-grana
R-grana za doseg 5680 mm VA grana 5940 mm
5200 mm
323D L 323D LN 323D L 323D L 323D LN
Bez brze spojnice
mm 1900 2500 2920 1900 2500 2920 1900 1900 2500 2920 1900 2500 2920
ekii H120C S, H130 S
MP15 CC, CR, S
MP15 PP N N N
Multiprocesori MP15 PS N
MP20 CC, CR, S N N N N N N N N N N
MP20 PP N N N N N N N N N N N
MP20 PS, TS N N N N N N N N N N N
VHC-30
Drobilice i pulverizatori VHC-40 N N N N N N N N N N
VHP-30
VHP-40 N N N N N N N N N N N
S320 N
Hidraulike kare
S325*
G112
Mehanike grabilice
G115 N N N N N N
G315 N N N N N N N N N N
G315B-D, -R N N N N N
Viestruke grabilice
G320B-D N N N N N N N N N N
G320B-R N N N N N N N N N N
Vibracijske ploe za nabijanje CVP110
GOS-25 460, 520
GOS-25 580
GOS-25 750
GOS-25 900
GOS-25 980, 1140
GOS-35 620
Duple koare-grabilice (prerada)
GOS-35 700
GOS-35 780
GOS-35 1050 N N
GOS-35 1260 N N N N N
GOS-35 1460 N N N N N N N N N
GOS-35 1670 N N N N N N N N N N N
GSH15B 400, 500, 600, 800
5 zuba
GSH20B 600, 800, 1000
Orange Peel grabilice
GSH15B 400, 500, 600, 800
4 zuba
GSH20B 600, 800, 1000
*Montirano na grani

S brzom spojnicom
Brze spojnice CW-40
ekii H120C S, H130 S
MP15 CC, CR, S N
MP15 PP N N N N
MP15 PS N N N
Multiprocesori MP20 CC, CR N N N N N N N N N N N
MP20 PP N N N N N N N N N N N N
MP20 PS, TS N N N N N N N N N N N N
MP20 S N N N N N N N N N N N
VHC-30 N N N
Drobilice i pulverizatori VHC-40 N N N N N N N N N N N N
VHP-30
VHP-40 N N N N N N N N N N N
Hidrauline kare S320 N N N N
G112 N
Mehanike grabilice
G115 N N N N N N N N
G315 N N N N N N N N N N N N
Viestruke grabilice G315B-D, -R N N N N N N
G320B-D, -R N N N N N N N N N N N
Vibracijske ploe za nabijanje CVP110

Radno podruje 360 Usklaivanje brze spojnice Maks. gustoa materijala 1200 kg/m3
Samo preko prednje strane N Ne preporuuje se Maks. gustoa materijala 1800 kg/m3
Maks. gustoa materijala 3000 kg/m3

13
Motor Buka stroja Hidrauliki sustav
Cat C6.4 ACERT tehnologije Buka kojoj je izloen strojar Osnovni sustav
Neto snaga pri 1800 o/min Intenzitet buke kojoj je izloen strojar, Maksimalni protok 2 x 205 L/min
ISO 9249 110 kW/150 KS mjeren prema postupku propisanom Maksimalni tlak
u ISO 6394:1998 iznosi 76 dB(A) za Normalni 350 bara
80/1269/EEC 110 kW/150 KS
kabine koje proizvodi Caterpillar, ako su Dizanje tekih tereta 360 bara
Provrt 102 mm propisno montirane i odravane i ispitane
Hod 130 mm Vonja 350 bara
sa zatvorenim vratima i prozorima.
Zapremnina 6,4 litre Zaokretanje 250 bara
Vanjska buka Pilot sustav
 Sve snage motora prikazane su u Razina buke kojoj je izloena osoba izvan Maksimalni protok 32 l/min
metrikim jedinicama (KS), ukljuujui stroja, mjerena prema postupcima Maksimalni tlak 39 bara
naslovnu stranicu. i uvjetima testiranja navedenim
Cilindar grane
 Motor C6.4 ispunjava odredbe faze u 2005/88/EC iznosi 102 dB (A).
IIIA za emisiju ispunih plinova. Provrt 120 mm
 Neto snaga je snaga koja dolazi na Hod 1260 mm
zamanjak kada je motor opremljen Cilindar strijele
ventilatorom, proistaem zraka, Provrt 140 mm
ispunim loncem i alternatorom. Hod 1518 mm
 Puna neto snaga motora na visini do Kabina/FOGS Cilindar lice B1 skupine
2300 m (priguenje motora potrebno Provrt 120 mm
iznad 2300 m). Hod 1104 mm
Kabina/FOGS zadovoljavaju ISO 10262.
Cilindar lica CB2 skupine
Provrt 135 mm
Hod 1156 mm

Teina stroja i osnovnih komponenti


Stvarna teina i pritisak na tlo ovisit e o konanoj izvedbi stroja.
ME-grana
R-grana za doseg 5680 mm VA grana 5940 mm
5200 mm
Tip strijele R1.9CB2 R2.5B1 R2.9B1 M1.9CB2 R1.9CB2 R2.5B1 R2.9B1
Duina strijele mm 1900 2500 2920 1900 1900 2500 2920
Teina lice kg 871 791 756 892 819 756 721
Kapacitet lice m3 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 1,2 1,1
irina/tip lice mm 1350/X 1400/X 1300/X 1400/X 1250/X 1300/X 1200/X
Radna teina*
323D L (papue HD 600 mm) kg 23 494 23 249 23 252 23 540 24 202 23 967 23 958
323D L (papue 800 mm) kg 23 773 23 528 23 531 23 819 24 481 24 246 24 237
323D LN (papue 500 mm) kg 23 074 22 829 22 832 23 788 23 553 23 544
Pritisak na tlo
323D L (papue HD 600 mm) bara 0,54 0,53 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55
323D L (papue 800 mm) bara 0,41 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,42
323D LN (papue 500 mm) bara 0,63 0,63 0,63 0,65 0,65 0,65
Teina strijele 1) kg 872 909 951 872 872 909 951
Teina lice 2) kg 1510 1536 2549
Gornja konstrukcija 3) kg 6616 6616 6616
Podvozje
323D L (papue HD 600 mm) kg 7930 7930 7930
323D LN (papue 500 mm) kg 6860 6860
Protuuteg
323D L (papue 600 mm) kg 4400 4400 4400
323D LN (papue 500 mm) kg 4700 4700
* S protuutegom, brzom spojnicom, pomonom hidraulikom, BLCV, SLCV, licom, 1)
s cilindrom lice + SLCV, vodovima za srednji, visoki tlak i brzu spojnicu
strojarem i spremnikom punim goriva 2)
s vodovima za visoki, srednji tlak i brzu spojnicu
3)
s BLCV, sustavom 17 i krugom srednjeg tlaka
14
Dimenzije
Sve dimenzije su pribline.

mm mm mm
A Transportna visina (sa licom) B Transportna duina C Transportna irina
R-grana za doseg R-grana za doseg 323D L (papue 600 mm) 2980
strijela 1900 mm 3100 strijela 1900 mm 9710 323D LN (papue 500 mm) 2495
strijela 2500 mm 3050 strijela 2500 mm 9460 D Duina lanca 4450
strijela 2920 mm 3120 strijela 2920 mm 9460 E Duina do sredita kolutova 3650
ME-ojaana grana za iskop ME-ojaana grana za iskop F Polumjer zaokretanja
strijela 1900 mm 3150 strijela 1900 mm 9220 stranjeg dijela 2750
VA-grana VA-grana G Visina iznad tla 460
strijela 1900 mm 3080 strijela 1900 mm 10 045 H Visina nosee konstrukcije 2390
strijela 2500 mm 3170 strijela 2500 mm 9700 J Visina kabine 3050
strijela 2920 mm 3160 strijela 2920 mm 9700 K irina nosee konstrukcije
323D L 2750
323D LN 2490
L Osni razmak lanaca
323D L 2380
323D LN 1990
M Zazor protuutega 1020

Papue lanca Pogon Servisne koliine


dopunjavanja
Podvozja s papuama lanca s tri rebra Maksimalna brzina vonje 5,7 km/h
Dugo (L) Maksimalna vuna sila 206 kN litara
600 mm, 800 mm, 900 mm Spremnik za gorivo
600 mm za teke uvjete rada (HD), (323D L/323D LN) 410/320
700 mm HD Rashladni sustav 25
Dugo usko (LN)
Mehanizam zaokretanja Dizel motor 30
500 mm, 500 mm HD, 600 mm Pogon okretnice (svake) 8
Brzina zaokretanja 11,5 o/min Diferencijal (svaki) 8
Moment zaokretanja 62 kNm Hidrauliki sustav
(ukljuujui spremnik) 260
Hidraulini spremnik 120

Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D 15


Radna podruja - R-grana za doseg (5680 mm)

Tip strijele R1.9CB R2.5B1 R2.9B1


Duina strijele mm 1900 2500 2920
A Maksimalna dubina kopanja mm 5740 6270 6690
B Maksimalni doseg s razine tla mm 8930 9430 9830
C Maksimalna visina rezanja mm 8960 9320 9520
D Maksimalna visina utovara mm 5950 6320 6520
E Minimalna visina utovara mm 3170 2620 2200
F Maksimalna dubina kopanja mm 5500 6080 6520
G Maksimalna vertikalna dubina iskopa uza zid mm 4990 5760 6180
Radijus vrha lice mm 1610 1554 1554
Sile na lici (ISO 6015) kN 179 141 141
Sile na strijeli (ISO 6015) kN 147 118 106

16 Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D


Radno podruje - ME-ojaana grana za iskop (5200 mm)

Tip strijele M1.9CB2


Duina strijele mm 1900
A Maksimalna dubina kopanja mm 5300
B Maksimalni doseg s razine tla
C Maksimalna visina rezanja mm 8410
D Maksimalna visina utovara mm 8580
E Minimalna visina utovara mm 5580
F Maksimalna dubina kopanja mm 2820
G Maksimalna vertikalna dubina
iskopa uza zid mm 5070
Radijus vrha lice
Sile na lici (ISO 6015) mm 4640
Sile na strijeli (ISO 6015) mm 1610
kN 179
kN 147

Radna podruja - VA-varijabilno podesiva grana (5940 mm)

Tip strijele R1.9CB R2.5B1 R2.9B1


Duina strijele mm 1900 2500 2920
A Maksimalna dubina kopanja mm -5740 -6267 -6680
B Maksimalni doseg s razine tla mm 9275 9792 10 197
C Maksimalna visina rezanja mm 10 743 11 169 11 509
D Maksimalna visina utovara mm 7508 8089 8429
E Minimalna visina utovara mm 4355 3672 3273
F Maksimalna dubina kopanja mm -5626 -6162 -6581
G Maksimalna vertikalna dubina
iskopa uza zid mm -3463 -4101 -4515
Radijus vrha lice mm 1610 1554 1554
Sile na lici (ISO 6015) kN 179 141 141
Sile na strijeli (ISO 6015) kN 147 118 106

Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D 17


Nosivosti dizanja R-grana za doseg (5680 mm)
Sve teine izraene su u kg, bez lice, s brzom spojnicom, ukljueno dizanje tekih predmeta.

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm
7,5 m *5600 *5600 5,23
Papue lanca
6,0 m *5350 5150 *5400 4450 6,53
800 mm 4,5 m *6800 *6800 *5750 5000 *5400 3600 7,30
3,0 m *8550 7300 *6500 4750 5400 3350 5200 3200 7,71
1,5 m *10000 6800 *7200 4550 5300 3250 5000 3050 7,80
0m *10550 6600 7300 4400 5250 3200 5150 3150 7,60
1,5 m *11800 *11800 *10300 6600 7300 4350 5700 3500 7,08
3,0 m *12550 *12550 *9200 6750 *6650 4450 *6350 4350 6,15

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Srednja strijela m
2500 mm
7,5 m *4150 *4150 *3900 *3900 6,06
Papue lanca
6,0 m *4900 *4900 *3600 *3600 7,21
800 mm 4,5 m *5400 5250 *5050 3650 *3550 3300 7,92
3,0 m *8000 7700 *6250 5000 *5400 3550 *3600 3000 8,29
1,5 m *9700 7150 *7100 4750 5500 3450 *3850 2900 8,38
0m *6100 *6100 *10650 6900 7500 4550 5400 3350 *4300 2950 8,19
1,5 m *6750 *6750 *10950 *10950 *10700 6800 7450 4500 5350 3300 *5150 3200 7,71
3,0 m *11750 *11750 *14150 13450 *9950 6850 *7350 4550 *6050 3800 6,87
4,5 m *11200 *11200 *8000 7100 *6150 5350 5,50

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Duga strijela m
2920 mm 7,5 m *3250 *3250 6,60
Papue lanca 6,0 m *3700 *3700 *3000 *3000 7,67
800 mm 4,5 m *5050 *5050 *4750 3700 *2950 *2950 8,33
3,0 m *11550 *11550 *7400 *7400 *5900 5050 *5150 3550 *3050 2800 8,69
1,5 m *9250 7300 *6850 4800 5500 3450 *3200 2700 8,77
0m *6850 *6850 *10450 6950 7550 4600 5400 3350 *3550 2750 8,59
1,5 m *6250 *6250 *10450 *10450 *10750 6800 7400 4500 5300 3300 *4200 2950 8,14
3,0 m *10400 *10400 *14950 13300 *10250 6800 7450 4500 *5350 3400 7,34
4,5 m *12400 *12400 *8750 7000 *6100 4650 *5950 4550 6,09

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm
7,5 m *5590 *5590 5,2
Papue lanca
6,0 m *5320 5190 *5360 4490 6,51
600 mm 4,5 m *6750 *6750 *5700 5040 *5360 3630 7,29
3,0 m *8460 7350 *6420 4790 5470 3380 5240 3230 7,7
1,5 m *9900 6860 *7140 4550 5360 3280 5050 3090 7,8
0m *10440 6660 7390 4410 5300 3220 5190 3150 7,61
1,5 m *11670 *11670 *10180 6660 7350 4380 5760 3490 7,09
3,0 m *12420 *12420 *9100 6790 *6580 4490 *6280 4330 6,17

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Srednja strijela m
2500 mm
7,5 m *4090 *4090 *3920 *3920 6,03
Papue lanca
6,0 m *4880 *4880 *3620 *3620 7,19
600 mm 4,5 m *5370 5280 *5030 3660 *3550 3330 7,91
3,0 m *7930 7750 *6180 5030 *5360 3560 *3630 3020 8,29
1,5 m *9610 7220 *7020 4780 5530 3440 *3870 2900 8,38
0m *6050 *6050 *10530 6930 7590 4600 5430 3350 *4320 2950 8,2
1,5 m *6680 *6680 *10890 *10890 *10610 6840 7500 4520 5400 3330 *5130 3200 7,72
3,0 m *11690 *11690 *13820 13520 *9880 6910 *7280 4560 *5990 3800 6,89
4,5 m *11090 *11090 *7940 7140 *6040 5340 5,53
18
323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m
Duga strijela m
2920 mm 7,5 m *3260 *3260 6,57
Papue lanca 6,0 m *3670 *3670 *3020 *3020 7,65
600 mm 4,5 m *4990 *4990 *4710 3700 *2970 *2970 8,32
3,0 m *11390 *11390 *7350 *7350 *5840 5090 *5100 3590 *3040 2810 8,68
1,5 m *9170 7330 *6760 4820 5550 3460 *3220 2700 8,77
0m *6820 *6820 *10330 6970 *7460 4620 5430 3350 *3570 2740 8,6
1,5 m *6210 *6210 *10370 *10370 *10650 6840 7490 4510 5370 3300 *4180 2940 8,15
3,0 m *10310 *10310 *14150 13420 *10180 6860 *7490 4520 *5330 3420 7,36
4,5 m *12280 *12290 *8660 7030 *6060 4670 *5850 4560 6,11

323D LN 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm
7,5 m *5590 *5590 5,20
Papue lanca
6,0 m *5320 4440 *5360 3830 6,51
500 mm 4,5 m *6750 6730 *5700 4290 *5360 3080 7,29
3,0 m *8460 6140 *6420 4050 *5530 2850 5300 2730 7,70
1,5 m *9900 5680 *7140 3820 5420 2760 5110 2590 7,80
0m *10440 5490 7470 3680 5360 2700 5250 2640 7,61
1,5 m *11670 10460 *10180 5490 7440 3650 5820 2920 7,09
3,0 m *12420 10680 *9100 5620 *6580 3760 *6280 3630 6,17

323D LN 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Srednja strijela m
2500 mm
7,5 m *4090 *4090 *3920 *3920 6,03
Papue lanca
6,0 m *4880 4670 *3620 3400 7,19
500 mm 4,5 m *5370 4520 *5030 3130 *3550 2850 7,91
3,0 m *7930 6530 *6180 4280 *5360 3040 *3630 2570 8,29
1,5 m *9610 6020 *7020 4040 5590 2920 *3870 2460 8,38
0m *6050 *6050 *10530 5750 *7620 3870 5490 2830 *4320 2500 8,20
1,5 m *6680 *6680 *10890 10580 *10610 5670 7590 3800 5470 2810 *5130 2710 7,72
3,0 m *11690 *11690 *13820 10770 *9880 5730 *7280 3840 *5990 3210 6,89
4,5 m *11090 *11090 *7940 5950 *6040 4500 5,53

323D LN 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Duga strijela m
2920 mm 7,5 m *3260 *3260 6,57
Papue lanca 6,0 m *3670 3210 *3020 *3020 7,65
500 mm 4,5 m *4990 4580 *4710 3170 *2970 2620 8,32
3,0 m *11390 *11390 *7350 6660 *5840 4340 *5100 3060 *3040 2380 8,68
1,5 m *9170 6130 *6760 4080 *5570 2930 *3220 2280 8,77
0m *6820 *6820 *10330 5790 *7460 3890 5490 2830 *3570 2310 8,60
1,5 m *6210 *6210 *10370 *10370 *10650 5670 7580 3790 5430 2780 *4180 2480 8,15
3,0 m *10310 *10310 *14150 10670 *10180 5690 *7490 3790 *5330 2890 7,36
4,5 m *12280 10980 *8660 5850 *6060 3940 *5850 3850 6,11

Visina toke utovara Radijus tereta preko prednje strane Radijus tereta preko bone strane Teret kod maksimalnog dosega
* Ogranieno hidraulikom, a ne granicom stabilnosti.
Gornji tereti su u skladu s nosivou dizanja hidraulikog bagera prema normi ISO 10567, oni ne premauju 87% nosivosti hidraulinog dizanja ili 75% granice stabilne ravnotee. Teina svih pribora za dizanje mora se
odbiti od gornjih nosivosti dizanja.

Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D 19


Nosivosti dizanja - ME-ojaana grana za iskop (5200 mm)
Sve teine izraene su u kg, bez lice, s brzom spojnicom, ukljueno dizanje tekih predmeta.

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm
6,0 m *5950 5300 5,91
Papue lanca
4,5 m *6900 *6900 *6100 5050 *5950 4150 6,75
800 mm 3,0 m *8500 7550 *6700 4850 5850 3650 7,19
1,5 m *10000 7050 *7400 4650 5600 3450 7,29
0m *10650 6800 7450 4500 5800 3550 7,08
1,5 m *14900 13250 *10400 6750 7400 4450 6600 4000 6,51
3,0 m *12450 *12450 *8900 6900 *6950 5250 5,48

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm
6,0 m *5930 5300 5,92
Papue lanca
4,5 m *6870 *6870 *6040 5100 *5840 4150 6,77
600 mm 3,0 m *8440 7600 *6650 4890 5890 3650 7,21
1,5 m *9920 7100 *7330 4670 5650 3470 7,32
0m *10580 6850 7530 4530 5840 3570 7,11
1,5 m *13730 13360 *10300 6820 7500 4500 6600 4000 6,55
3,0 m *12380 *12380 *8840 6970 *6780 5190 5,53

Nosivosti dizanja VA-grana (5940 mm)


Sve teine izraene su u kg, bez lice, s brzom spojnicom, ukljueno dizanje tekih predmeta.

323D L 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm 9,0 m *6950 *6950 *7190 *7190 3,51
Papue lanca 7,5 m *6980 *6980 *6660 5580 5,7
600 mm 6,0 m *8750 *8750 *8260 *8260 *6750 5300 *6120 3920 6,92
4,5 m *11460 *11460 *9080 8010 *7000 5270 5510 3350 5290 3200 7,65
3,0 m *12010 *12010 *9970 7690 *7310 *5120 5480 3310 4770 2840 8,04
1,5 m *14130 13800 *10090 *7480 *7380 4910 5350 3200 4600 2720 8,14
0m *14600 13520 *10110 7140 *7360 4620 5200 3060 *4570 2770 7,95
1,5 m *14500 *14500 *15660 13290 *10330 6900 *7400 4350 *3940 3060 7,46
3,0 m *14250 *14250 *15520 13440 *9640 6770 *5380 4290

323D L 0m 1,5 m 3m 4,5 m 6m 7,5 m


Srednja strijela m
2500 mm
9,0 m *5610 *5610 *4800 *4800 4,72
Papue lanca
7,5 m *6310 *6310 *5690 5420 *3950 *3950 6,51
600 mm 6,0 m *7010 *7010 *6550 5540 *4240 3600 *3640 3500 7,6
4,5 m * 12660 *12660 *8760 8280 *6890 5430 5720 3660 *3550 2950 8,27
3,0 m *13480 *13480 *9850 7930 *7320 5310 5640 3610 *3590 2680 8,63
1,5 m *13990 *13990 *10360 7750 *7560 5130 5600 3460 *3780 2570 8,72
0m *9520 *9520 *15190 14110 *10290 7470 *7510 4880 5440 3310 *4140 2610 8,55
1,5 m *12460 *12460 *12440 *12440 *16240 13620 *10400 7130 *7620 4650 5310 3180 *3940 2830 8,09
3,0 m *12390 *12390 *13640 *13640 *16270 13570 *10560 7040 *6980 4450
4,5 m *18340 *18340 *11900 *11900 *7430 6970

20 Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D


Nosivosti dizanja VA-grana (5940 mm)
Sve teine izraene su u kg, bez lice, s brzom spojnicom, ukljueno dizanje tekih predmeta.

323D L 0m 1,5 m 3m 4,5 m 6m 7,5 m 9,0 m


Duga strijela m
2920 mm
9,0 m *5640 *5640 *3880 *3880 5,44
Papue lanca
7,5 m *5600 *5600 *5360 *5360 *3280 *3280 7,04
600 mm 6,0 m *5760 *5760 *5900 5570 *4850 3740 *3040 *3040 8,05
4,5 m *7430 *7430 *7550 *7550 *6660 5460 *5620 3760 *2970 2730 8,69
3,0 m *14180 *14180 *9530 8000 *7150 5320 5640 3690 *3280 2510 *3010 2490 9,04
1,5 m *6790 *6790 *13830 *13830 *10290 *7830 *7500 5160 5580 3570 *4050 2460 *3150 2390 9,13
0 m *9740 *9740 *9240 *9240 *15180 14180 *10280 *7520 7490 4940 5500 3390 *3430 2420 8,96
1,5 m *10660 *10660 *12690 *12690 *16070 13720 *10330 7180 *7530 4710 5350 3210 *3830 2600 8,53
3,0 m *12430 *12430 *13820 *13820 *16420 13540 *10570 7020 *7460 4490 *4170 3150 *3150 3010 7,78
4,5 m *14000 *14000 *17200 *17200 *14980 13800 *8760 6910 *4450 *4450

323D LN 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Kratka strijela m
1900 mm
9,0 m *6950 *6950 *7190 *7190 3,51
Papue lanca
7,5 m *6980 *6980 *6660 4730 5,70
500 mm 6,0 m *8750 *8750 *8260 7210 *6750 4510 *6120 3300 6,92
4,5 m *11460 *11460 *9080 6930 *7000 4530 5570 2800 5350 2670 7,65
3,0 m *12010 11900 *9970 6750 *7310 4380 5540 2770 4830 2360 8,04
1,5 m *14130 11470 *10090 6380 *7380 4140 5410 2660 4660 2240 8,14
0m *14600 10680 *10110 5900 *7360 3850 5260 2530 *4570 2280 7,95
1,5 m *14500 *14500 *15660 10470 *10330 5670 *7400 3600 *3940 2520 7,46
3,0 m *14250 *14250 *15520 10610 *9640 5550 *5380 3540

323D LN 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Srednja strijela m
2500 mm
9,0 m *5610 *5610 *4800 *4800 4,72
Papue lanca
7,5 m *6310 *6310 *5690 4660 *3950 3940 6,51
500 mm 6,0 m *7010 *7010 *6550 4840 *4240 3050 *3640 2960 7,60
4,5 m *12660 *12660 *8760 7170 *6890 4760 *5770 3110 *3550 2480 8,27
3,0 m *13480 12260 *9850 6920 *7320 4610 5690 3060 *3590 2230 8,63
1,5 m *13990 *12090 *10360 6670 *7560 4400 5640 2920 *3780 2130 8,72
0 m *9520 *9520 *15190 11220 *10290 6220 *7520 4120 5500 2770 *4140 2170 8,55
1,5 m *12440 *12440 *16240 10780 *10400 5900 *7620 3890 5370 2640 *3940 2350 8,09
3,0 m *13640 *13640 *16270 10740 *10560 5820 *6980 3700
4,5 m *18340 *18340 *11900 10780 *7430 5750

323D LN 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m


Duga strijela m
2920 mm
9,0 m *5640 *5640 *3880 *3880 5,44
Papue lanca
7,5 m *5600 *5600 *5360 4810 *3280 *3280 7,04
500 mm 6,0 m *5760 *5760 *5900 4880 *4850 3190 *3040 2690 8,05
4,5 m *7430 *7430 *7550 7250 *6660 4790 *5620 3220 *2970 2290 8,69
3,0 m *14180 12420 *9530 6970 *7150 4660 5690 3150 *3280 2090 *3010 2070 9,04
1,5 m *6790 *6790 *13830 12090 *10290 6740 *7500 *4440 5620 3020 *4050 2040 *3150 1980 9,13
0 m *9240 *9240 *15180 11480 *10280 6330 *7500 4170 5560 2840 *3430 2000 8,96
1,5 m *12690 *12690 *16070 10870 *10330 5950 *7530 3950 5410 2670 *3830 2150 8,53
3,0 m *13820 *13820 *16420 10710 *10570 5790 *7460 3730 *4170 2620 *3150 2500 7,78
4,5 m *17200 *17200 *14980 10950 *8760 5690 *4450 3710

Visina toke utovara Radijus tereta preko prednje strane Radijus tereta preko bone strane Teret kod maksimalnog dosega
* Ogranieno hidraulikom, a ne granicom stabilnosti.
Gornji tereti su u skladu s nosivou dizanja hidraulikog bagera prema normi ISO 10567, oni ne premauju 87% nosivosti hidraulinog dizanja ili 75% granice stabilne ravnotee. Teina svih pribora za dizanje mora se
odbiti od gornjih nosivosti dizanja.

Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D 21


Standardna oprema
Standardna oprema moe varirati. Za specifinosti, posavjetujte se sa svojim zastupnikom za Caterpillar.

Elektrika Kabina strojara Podvozje


Alternator, 50 A Podesivi nasloni za ruke Automatska parkirna konica okretnice
Akumulatori bez potrebe odravanja za Klima ureaj, grija i odmrziva s Automatske parkirne konice
teke uvjete rada (2) automatskom regulacijom klime Lanac podmazivan mau
Svjetla Pepeljara i upalja za cigarete 24 V Hidrauliki podeiva lanca
Grana, obje strane Dra za pie/au Nateza lanca i vodei titnici lanca
Unutranjost kabine Mogunost vijanog privrenja FOGS sredinjeg dijela
Montirana na kabini, dva konstrukcije Dugo (L)
Montiran na asiji Mogunost ugradnje 2 dodatne papuice Dugo usko (LN)
Sirena, signalna/upozorenja Vjealica za odijelo Stepenice - etiri
Paket kriterija za razinu buke EU Produeci za papue od 800 mm i 900
Motor
Otira, perivi mm
Automatsko upravljanje brojem okretaja
Ploa s instrumentima i mjerni Vonja u dvije brzine
motora
instrumenti s displejom u boji, provjera
C6.4 ACERT tehnologije Ostala standardna oprema
pri pokretanju
Za rad na visinama do 2300 m Pomoni hidraulini ventil za
Vieslojno prednje staklo
sposobnost hlaenja 43 hidromehanike alate
Odjeljak za prirunu literaturu
Komanda preciznog zaokretanja XT crijeva Caterpillarove izrade i fiksne
Retrovizori - lijevi i desni
Filtar za gorivo spojnice
Poluga za blokadu svih komandi
Pomoni prekida za iskljuivanje motora Cat Datalink i mogunost koritenja
Brisa i pera vjetrobranskog stakla
Rashladni sustav s odvojeno montiranim Elektronskog tehniara
(gornji i donji)
kondenzatorom klimatizacije zraka Caterpillarov sustav sigurnosti s
Ventilacija s pozitivnim filtriranjem
Separator vode s pokazivaem razine jedinstvenim kljuem, s bravama za
kabine pod odreenim tlakom
vode, za vod za gorivo vrata, kabinu i poklopac spremnika
Stranji prozor za izlaz u nudi
Leaj okretnice krino-valjkastog tipa
titnici Sigurnosni pojas na uvlaenje
Protuuteg s ukama za dizanje
6 mm titnik okretnice na podvozju Klizni gornji prozor vrata
Pogonski mehanizam pomone pumpe
Donji titnici za teke uvjete rada, na Krovni prozor (polikarbonatno staklo)
elina stijenka izmeu motora i odjeljka
gornjem okviru Spremini odjeljak pogodan za kutiju za
hidrauline pumpe
titnici motora za vonju za teke uvjete hranu
Reim dizanja tekih tereta
rada, na podvozju titnik od sunca za vjetrobransko staklo i
Krug regeneracije za granu i strijelu
krovni prozor
Boni gumeni branici
Komandne papuice za vonju s
SOSSM ventili za brzo uzimanje
demontanim runim polugama
uzoraka motornog ulja, hidraulinog
ulja i rashladne tekuine
Savladavanje nagiba 35
Priprema za Product Link

22 Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D


Oprema po izboru
Oprema po izboru moe varirati. Za posebne detalje posavjetujte se s ovlatenim zastupnikom Caterpillara.

Prednje poluje Odjeljak strojara Pomone komande i vodovi


Poluja lica Komandne palice Pomoni vodovi grane (visokotlani za
B1 skupina za B1 strijele s ukom za Komandna palica s etiri tipke ili granu za doseg i ojaanu granu)
dizanje pomona komanda za jednu Pomoni vodovi strijele (visokotlani za
CB skupina za CB strijele s ukom za aktivnost granu za doseg i ojaanu granu)
dizanje Komandna palica s kotaiem za Osnovni raspored komandi
lice i brza spojnica (vidi str. 11-12) moduliranje palcem Jedna aktivnost (jednosmjerni krug
Grana (s dva radna svjetla) Kutija za hranu s poklopcem visokog tlaka za rad ekiem)
Doseg Sigurnosni sustav stroja s kljuevima koji Upravljanje alatom
5680 mm se mogu programirati Kombinirana funkcija
Veliki iskop Radio (jednosmjerni krug visokog tlaka
5200 mm AM/FM radio montiran na desnoj za rad ekiem, funkcija za
VA-grana konzoli s antenom i zvunicima jednosmjerni ili dvosmjerni visoki
5940 mm Priprema za radio straga, ukljuujui tlak)
Strijele, teki radni uvjeti pretvara 24 V u 12V Krug srednjeg tlaka
Za granu s dosegom Sjedalo Izbor alata (preko monitora
R1.9CB Podesivo sjedalo s mehanikim 10 alata)
R2.5B1 ogibljenjem i visokim naslonom za Dvostruki krug srednjeg tlaka za rotaciju
R2.9B1 lea i nagibanje
Za ojaanu granu Podesivo sjedalo sa zranim Opcijski rashladni krug za pomonu
M1.9CB2 ogibljenjem i visokim naslonom za hidrauliku
Za VA-granu lea Univerzalni upravljaki sklop za brzu
R1.9CB Podesivo sjedalo sa zranim spojnicu
R2.5B1 ogibljenjem, visokim naslonom za
Razliite opcije
R2.9B1 lea i grijanjem
Paket biohidraulinog ulja
Navlake Papuica za vonju ravno naprijed
Komandni ureaj za sputanje grane sa
titnik za zatitu od kie
Papue lanca Smart Boom granom
Vjetrobransko staklo
Papue lanca s tri rebra Zatita od kie za prednjii dio kabine
jednodijelno za standardne radove
323D L 600 mm, 700 mm, 800 mm, Konverteri, 7 A/12 V
jednodijelno, otporno na udarce
900 mm - jedan
podijeljeno 50-50, klizno
Za teke radove 600 mm, 700 mm - dva
podijeljeno 70-30, klizno
323D LN 500 mm, 600 mm Elektrina pumpa za punjenje goriva
Za teke radove - 500 mm s automatskim iskljuivanjem
Filtar za fino filtriranje
titnici
Product Link 321
FOGS, vijana privrenja
Pomagalo za pokretanje na niskim
Punom duinom za dugo (L) i dugo usko
temperaturama pomou etera
(LN) podvozje (u dva dijela)
Upravljaki ureaj za sputanje strijele
Vodilica zavretka lanca za dugo (L) i
Alarm vonje s prekidaem za
dugo usko (LN) podvozje
iskljuivanje

Tehniki podaci za hidrauliki bager 323D 23


Hidrauliki bageri 323D L i 323D LN

Vie informacija o Cat proizvodima, uslugama zastupnika i industrijskim rjeenjima, potraite na naoj web stranici
www.cat.com
Materijali i tehniki podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave. Strojevi prikazani na fotografijama mogu ukljuivati dodatnu opremu.
Zatraite savjet od zastupnika Caterpillara o moguim opcijama.
2007 Caterpillar Sva prava pridrana.
CAT, CATERPILLAR, njihov logo i Caterpillarova uta boja, izdrljiva odjea, a takoer i identitet korporacije i proizvoda,
HCrHH3327-1 (12/2007) hr zatitni su znakovi Caterpillara i ne smiju se koristiti bez dozvole.