You are on page 1of 1

V muzeju Goriane smo si ogledali zanimivo razstavo

KITAJSKA KERAMIKA IN PORCELAN


Kako mi je bilo prijetno pred nekaj leti Vsa keramika iti porcelan nosita imer.a
na Kitajskem, ko sem si v ivo lahko ogle- niest, iz 'katerih izhajajo. V .njih uti veti-
dal po muejih staro in v njihovih starih de- Boletno tradiicijo razvoja nam ze>Io znanega
lavnicah novo izdelano keramiko in porcelan. belega in imodrega porcelana, kakor tudi por-
To -dejavnost je oivela nova kitajsika ljud- celana z irazpokanimi enobarvnimi loi in
ska vlada 1949. leta v priznanih starih kera- drugih tehnikah, ki jo e danes obvladajo do
ininih srediih kot so Chin-gtehchen v po- dovrenosti. Samo v figuninah z delavsko le-
krajini Jiangyi (znan po porcelanu tradicio- matiko in predmetih, ki j:ih skuajo po.sodabiii,
nalnih loev), Liling v pokrajini Hunan (por- eluli njihovo hotenje iprfbliati se dananjemu
celan z barvo pod loem in tenek, skoraj pro- asu iLn potrebam, eprav na novo oivljeni
zoren porcelan), Fenxi in Shiwan v pokrajini 6tari vzorci dajo tisto iaredino mikavnost, ki je
Guancjdong (nene in elegarabne barve parce- prisotna v svetu e stoletja in tisoietja, saj
lana so posebno cenjene prav zaradi njihove so bili barvani lonanski izdelki znaoi po vsej
tenikoutne lepote), Tangshan in Pengchengz- Kitajski e prod 3.500 leti. Ta'ko so v obdobjih
hen v pokrajini Hepei (znani po novih loih Shang in Zahodne Chou dinastije (1.5001.000
in beli in rni loneviini), LungOhuan v ipokra- let pred maim tetjem) izdelovali lonarske
jini Zhejiang in Dehua v pokrajini Fujian izdelke v zelenem in rumenem lou; v obdob-
(kjer so najbolj upotevani v ikeramiki selado- jih Wei in Chin (3. staletje n. .) je zaela
ni in befli porcelan) in ostali, ikot so keramine -lonarska dejavnost ipostapno razvijati t-udi iz-
skulpture Shiwan s tehniiko vrezovanja i le- delavo porcelana, kar je ipomenilo pomemben
vilni drugi. korak v razvoju te dejavinosti. V asu dina-
stij Tang in Sung (7.10. istolelje n. .) so se
pojavile mojstrske in zelo upolevane prej
oimenjene delavnice v razn'ih krajih Kitajske.
V asu dinastije Ming (13681644) in v sred-
njem obdobju dinastije Ching v 18. stoletju je
dosecjla kilajska umetnoat v .izdelovanju por-
celana itako raven uimetnikega znanja, ki mu
v svetu ni prianere, saj je prav ta umetnost
zapustila lovetvu bogato dediino dragoce-
iiiih umetniin iz keramike in porcelana.

Na novo obnovljena stalna miuzejska zbir-


ka starega kitajskega pohitva, oblek in pred-
metov daje e boljo predstavitev te sedanje
dodatne razstave kitajske keramike in porce-
Jana, iki jo ipredstavilja reprezentanni izbor
140 izdelkov, 'ki kaejo aplono podobo dana-
nje keramine umetnosti na Kitajskem. Vseka-
bo.r rtudi ta razstava predstavlja za nas obo-
gatitev, prispeva pa tudi k baljemu razume-
vanju in prijateljstvu med nami iin to daljno
deelo, ki so nam jo v gorianskem muzeju
znali tako lepo pribliati.
Mario L. Vilhar