You are on page 1of 1

5 WEBITE C BO CH SONG NG ANH VIT

p ng mong mun ca mt thnh vin page chng ta l mun tm nhng trang tin tc
song ng c th hiu ni dung d dng hn, nn ad tp hp mt lot website phin bn
song ng Anh Vit gi n c nh nh!
http://docbaosongngu.com/
http://thegioisongngu.com/
Hai trang ny, u chia ct mt bn Ting Anh, mt bn Ting Vit, rt tin theo di nh!
===================================================
Ngoi ra cn c mt s trang khc nh :
Phin bn Vit
http://www.thesaigontimes.vn/
Phin bn Anh
http://english.thesaigontimes.vn/
Phin bn Vit
http://www.vietnamplus.vn/
Phin bn Anh
http://en.vietnamplus.vn/