Sie sind auf Seite 1von 1

Body Longitude Nakshatra Pada Rasi Navamsa

Please enter your name and address here


Lagna 26 Aq 41' 21.62" PBha 3 Aq Ge
Sun - MK 7 Sg 56' 46.17" Mool 3 Sg Ge
Moon - PK 6 Aq 42' 41.84" Sata 1 Aq Sg
Mars - BK 14 Li 53' 14.86" Swat 3 Li Aq
Mercury - AmK 18 Sc 56' 32.83" Jye 1 Sc Sg
Jupiter - AK 21 Li 23' 43.45" Visa 1 Li Ar
Venus - DK 3 Sg 58' 28.75" Mool 2 Sg Ta
Saturn - GK 6 Sg 19' 45.30" Mool 2 Sg Ta
Rahu - PiK 23 Cn 14' 54.36" Asre 2 Cn Cp
Ketu 23 Cp 14' 54.36" Srav 4 Cp Cn
23-DEC-17 11.16AM Uranus (R) 0 Ar 31' 22.53" Aswi 1 Ar Ar
Neptune 17 Aq 39' 18.14" Sata 4 Aq Pi
December 23, 2017 Pluto 24 Sg 25' 06.04" PSha 4 Sg Sc
11:16:34 (5:00 West of GMT) Maandi 15 Sg 52' 33.54" PSha 1 Sg Le
71 W 41' 10", 42 N 12' 10" (South Grafton, Massachusetts, USA) Gulika 7 Sg 46' 41.47" Mool 3 Sg Ge
Lunar day: Hemalamba Pushya Sukla Panchami (10.29% left)
Bhava Lagna 7 Aq 17' 42.28" Sata 1 Aq Sg
Nakshatra: Satabhishak (99.66% left)
Hora Lagna 6 Ar 48' 44.72" Aswi 3 Ar Ge
Saturday, Vajra Yoga, Balava Karana, Sun Hora Ghati Lagna 5 Li 21' 52.04" Chit 4 Li Sc

Natal Chart Rasi Natal Chart D-9


Sa
Mo Ke Pl Ke Su Ve
Ne A8 A3 Sa HL BB A9 A2
(Ur) 1 12 SL As
10 9 Md Su Md 5 4 SL As Gk
2A10 1
Ju
HL Gk Ve (Ur)
A5 A7 A3
A7 A9 PP
11 3 AL
2 8 Me 6 12 Ne
5 9
A2 UL BB A8 Me
GL
3 7 AL Ma 7 Mo 11 Ma
4 6 8 10
Ju
A11 A6
Ra PP A11 Pl GL A5 A4 Ra UL
A4 A6 A10

Vimsottari Dasa ():

Rah Rah 2017-12-01 Jup 2020-08-14 Sat 2023-01-06 Merc 2025-11-14 Ket 2028-05-31
Ven 2029-06-19 Sun 2032-06-18 Moon2033-05-12 Mars 2034-11-14
Jup Jup 2035-12-02 Sat 2038-01-18 Merc 2040-08-01 Ket 2042-11-08 Ven 2043-10-15
Sun 2046-06-13 Moon2047-03-31 Mars 2048-08-02 Rah 2049-07-08
Sat Sat 2051-12-02 Merc 2054-12-05 Ket 2057-08-14 Ven 2058-09-24 Sun 2061-11-23
Moon2062-11-05 Mars 2064-06-03 Rah 2065-07-14 Jup 2068-05-18
Merc Merc 2070-12-02 Ket 2073-04-27 Ven 2074-04-24 Sun 2077-02-22 Moon2077-12-31
Mars 2079-06-01 Rah 2080-05-28 Jup 2082-12-17 Sat 2085-03-21
Ket Ket 2087-12-02 Ven 2088-04-27 Sun 2089-06-28 Moon2089-11-05 Mars 2090-06-04
Rah 2090-11-02 Jup 2091-11-21 Sat 2092-10-27 Merc 2093-12-05
Ven Ven 2094-12-02 Sun 2098-03-31 Moon2099-03-31 Mars 2100-12-03 Rah 2102-01-31
Jup 2105-01-31 Sat 2107-10-05 Merc 2110-12-03 Ket 2113-10-04
Sun Sun 2114-12-03 Moon2115-03-20 Mars 2115-09-22 Rah 2116-01-26 Jup 2116-12-21
Sat 2117-10-10 Merc 2118-09-22 Ket 2119-07-28 Ven 2119-12-04
Moon Moon2120-12-03 Mars 2121-10-04 Rah 2122-05-02 Jup 2123-11-04 Sat 2125-03-02
Merc 2126-10-04 Ket 2128-03-01 Ven 2128-10-04 Sun 2130-06-02
Mars Mars 2130-12-03 Rah 2131-04-29 Jup 2132-05-17 Sat 2133-04-22 Merc 2134-06-02
Ket 2135-05-30 Ven 2135-10-29 Sun 2136-12-27 Moon2137-05-01