You are on page 1of 22

1

SMK ISKANDAR SHAH


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
FIZIK TINGKATAN 4
2018

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENGENALAN KEPADA FIZIK

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
PENGGAL 1 1.1 Memahami Fizik Murid boleh: Membuat pemerhatian objek harian seperti meja, pensel, 1/1 - CUTI TAHUN BARU
cermin dll dan membincangkan kaitannya dengan konsep
1,2  mener fizik.
2/1/2018 angkan tentang fizik.
hingga Menonton video tentang fenomena alam semulajadi dan
12/1/2018 membincangkan kaitannya dengan konsep fizik.

Membincangkan bidang kajian fizik seperti daya, gerakan,


 menge haba, cahaya dll.
nal pasti konsep fizik dalam objek
harian dan fenomena alam semulajadi.

1.2 Memahami kuantiti Murid boleh: Membincangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas: panjang (l), jisim
asas dan kuantiti (m), masa (t), suhu (T), dan arus
terbitan  mener Mengenal pasti kuantiti fizik dari petikan yang diberi dan elektrik (I).
angkan kuantiti asas dan kuantiti seterusnya, mengelaskannya kepada kuantiti asas dan
3 terbitan. kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan yang
15/1/2018 dicadangkan: daya (F),
hingga  menye Menyenaraikan imbuhan dan singkatan daripada nano ketumpatan (), isipadu (V) dan
19/1/2018 naraikan kuantiti asas dan unitnya. hingga giga. Contoh: nano ( 10 9 ), halaju (v).
 menye
nm (nanometer). Kuantiti terbitan yang lebih
naraikan beberapa kuantiti terbitan
dan unitnya. komplek boleh dibincangkan
Membincangkan penggunaan bentuk piawai untuk apabila kuantiti itu diperkenalkan
menyatakan angka yang sangat besar atau sangat kecil. dalam bidang pembelajaran
 menya
takan kuantiti dengan menggunakan yang berkaitan.
Menentukan kuantiti asas (dan unit) dalam kuantiti terbitan
imbuhan. (dan unit) yang diberi menggunakan formula yang berkaitan.
 mengu Menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.
ngkapkan kuantiti dalam bentuk
piawai.

 menya
takan kuantiti terbitan dan unitnya
dalam bentuk kuantiti asas dan unit
asas.

 menye
lesaikan masalah yang melibatkan
petukaran unit.
2

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
1.3 Memahami kuantiti Murid boleh: Menjalankan aktiviti yang dapat menunjukkan wujud kuantiti
4 skalar dan kuantiti yang boleh dijelaskan oleh magnitud sahaja manakala
22/1/2018 vektor  menya wujud kuantiti lain yang boleh dijelaskan oleh magnitud dan
hingga takan maksud kuantiti skalar dan arah.
26/1/2018 kuantiti vektor.
Mengumpulkan satu senarai kuantiti skalar dan kuantiti
 menya vektor.
takan beberapa contoh kuantiti skalar
dan kuantiti vektor.

1.4 Memahami Murid boleh: Memilih peralatan yang sesuai untuk membuat pengukuran.
pengukuran
 mengu Membincangkan kepersisan dan kejituan dengan
5 kur kuantiti fizik dengan peralatan menggunakan contoh taburan tembakan pada sasaran.
29/1/2018 yang sesuai.
hingga Membincangkan kepekaan pelbagai alat pengukur.
2/2/2018  mener
angkan kejituan dan kepersisan. Membuat demontrasi ralat rawak dan ralat sistematik.
Membincangkan ralat rawak dan ralat sistematik.

 mener Menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkan ralat


angkan kepekaan. dalam pengukuran seperti mengulangi pengukuran untuk
mendapatkan purata dan mengambil kira ralat sifar.
 mener
angkan jenis-jenis ralat dalam
eksperimen.

 mengg
unakan teknik yang sesuai untuk
mengurangkan ralat.
3
Murid boleh:
1.5 Menganalisis Meninjau situasi dan membuat inferens untuk penyiasatan
penyiasatan saintifik  menge saintifik. Kemahiran proses sains
nal pasti pembolehubah dalam situasi Membincangkan cara diaplikasikan secara terus.
yang diberi. a) membuat inferens yang sesuai dalam penyiasatan
6 saintifik.
5/2/2018  memb b) mengenal pasti semua pembolehubah.
hingga uat inferens yang sesuai. c) membentuk hipotesis.
9/2/2018 d) merancang kaedah penyiasatan termasuk pemilihan
 memb alat dan prosedur kerja.
entuk hipotesis.

 meran Menjalankan eksperimen dan


cang dan menjalankan eksperimen a) mengumpul data dan membina jadual.
mudah untuk menguji hipotesis. b) mempamerkan data dalam bentuk yang sesuai.
c) mentafsirkan data dan membuat kesimpulan.
 merek d) menulis laporan yang lengkap.
od data dalam bentuk yang sesuai.

 mentaf
sir data untuk membuat kesimpulan.

 menuli
s laporan eksperimen.

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. DAYA DAN GERAKAN


4
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
2.1 Menganalisis Murid boleh: Purata laju = jumlah jarak/masa
gerakan linear  menya Menjalankan aktiviti untuk menjana idea :
takan maksud jarak dan sesaran. a) jarak dan sesaran.
 menya b) laju dan halaju.
takan maksud laju dan halaju dan c) pecutan dan nyahpecutan
s
menyatakan halaju purata, v Menjalankan aktiviti menggunakan data logger / kalkulator
7 t grafik / jangka masa detik untuk:
12/2/2018  menya a) mengenal pasti bila sesuatu jasad dalam keadaan
hingga takan maksud pecutan dan pegun, bergerak dengan halaju seragam atau halaju
16/2/2018 nyahpecutan dan menyatakan tidak seragam.
b) menentukan sesaran, halaju dan pecutan.
vu
a c) Menyelesaikan masalah menggunakan persamaan
t gerakan linear iaitu :
 mengh
itung laju dan halaju. a) v  u  at
 mengh 1 2
itung pecutan dan nyahpecutan. b) s  ut  at
 menye 2
lesaikan masalah gerakan linear
dengan pecutan yang seragam iaitu :
c) v 2  u 2  as

i) v  u  at
1 2
ii) s  ut  at
2
iii) v 2  u 2  as
5

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
Peringatan:
2.2 Menganalisis graf Murid boleh: Halaju ditentukan daripada
gerakan  mempl Menjalankan aktiviti menggunakan data logger / kalkulator kecerunan graf sesaran-masa
ot dan mentafsirkan graf sesaran- grafik / jangka masa detik untuk memplotkan
masa dan graf halaju-masa. a) graf sesaran-masa. Pecutan ditentukan daripada
 deduk b) graf halaju-masa. kecerunan graf halaju-masa
sikan daripada bentuk graf sesaran-
masa apabila jasad dalam keadaan: Menghuraikan dan mentafsirkan : Jarak ditentukan daripada luas
i. pegun. c) graf sesaran-masa. kawasan di bawah graf sesaran-
8 ii. bergerak dengan halaju seragam. d) graf halaju-masa. masa.
19/2/2018 iii. bergerak dengan halaju tidak
hingga seragam.
34/2/2018  menen Menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada
tukan jarak, sesaran dan halaju graf sesaran-masa dan graf halaju-masa.
daripada graf sesaran-masa.

 deduk
sikan daripada bentuk graf halaju-
masa apabila jasad dalam keadaan :
i. pegun. Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan
ii. bergerak dengan halaju seragam. seragam menggunakan graf.
iii. bergerak dengan pecutan
seragam.
 menen
tukan jarak, sesaran, halaju dan
pecutan daripada graf halaju-masa.
 menye
lesaikan masalah gerakan linear
dengan pecutan seragam.

2.3 Memahami inersia Murid boleh: Hukum Gerakan Newton


9 Menjalankan aktiviti / melihat simulasi komputer / situasi Pertama boleh diperkenalkan.
26/2/2018  mener untuk menjana idea tentang inersia.
hingga angkan konsep inersia.
2/3/2018 Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti hubungan antara
 mengh inersia dan jisim.
ubungkaitkan jisim dengan inersia.
 memb Mengkaji dan melaporkan tentang
eri beberapa contoh situasi yang a) kesan positif inersia.
melibatkan inersia. b) kaedah untuk mengurangkan kesan negatif inersia.
 menca
dangkan kaedah mengurangkan
kesan negatif inersia.
6

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
2.4 Menganalisis Murid boleh: Menjalankan aktiviti / melihat simulasi komputer untuk
momentum mendapatkan idea tentang momentum dengan Peringatan:
 menya membandingkan kesan menghentikan dua objek yang: Dalam penyelesaian masalah
takan maksud momentum suatu a) sama jisim, bergerak dengan laju yang berbeza. hendaklah diberikan penekanan
objek. b) berbeza jisim, bergerak dengan laju yang sama. momentum sebagai kuantiti
vektor
10 Membincangkan momentum sebagai hasil darab jisim dan
5/3/2018  menya halaju.
hingga takan momentum (p) sebagai hasil Melihat simulasi komputer tentang perlanggaran dan
9/3/2018 darab jisim (m) dan halaju (v) iaitu, p letupan untuk menjana idea tentang keabadian momentum.
= mv.
 menya Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan jumlah
takan prinsip keabadian momentum. momentum dalam suatu sistem yang tertutup adalah malar.

Menjalankan aktiviti yang dapat menunjukkan keabadian


momentum, contoh: roket air.
 mengh
uraikan aplikasi keabadian Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi keabadian
momentum. momentum seperti roket atau enjin jet.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan momentum linear.

 menye
lesaikan masalah yang melibatkan
momentum.

11
11/3/2018
UJIAN PENGESANAN 1
hingga
16/3/2018

17/3/2018
hingga CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
25/3/2018
7

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh: Dengan bantuan gambar rajah, tunjukkan daya-daya yang
2.5 Memahami kesan bertindak keatas objek yang:
daya  mengh a) pegun.
12 uraikan kesan daya-daya dalam b) bergerak dengan halaju seragam.
26/3/2018 keseimbangan yang bertindak ke atas c) mengalami pecutan.
hingga suatu objek.
30/3/2018  mengh
uraikan kesan daya-daya yang bukan Menjalankan eksperimen untuk mendapatkan hubungan
dalam keseimbangan yang bertindak antara :
ke atas suatu objek. a) pecutan dan jisim apabila daya dimalarkan.
 menen b) pecutan dan daya apabila jisim dimalarkan.
tukan hubungan antara daya, jisim
dan pecutan, iaitu: Menyelesaikan masalah yang melibatkan F = ma.
F = ma.
 menye
lesaikan masalah dengan
menggunakan
F = ma.
8

2.6 Menganalisis Murid boleh: Melihat simulasi komputer tentang perlanggaran dan
impuls dan daya letupan untuk menjana idea tentang daya impuls.
impuls  mener
angkan tentang daya impuls.
 memb Membincangkan:
erikan beberapa contoh situasi yang a) impuls sebagai perubahan dalam momentum.
melibatkan daya impuls.
 menya b) daya impuls sebagai kadar perubahan momentum
takan impuls sebagai perubahan semasa perlanggaran atau letupan.
13,14 dalam momentum, iaitu :
2/4/2018 c) bagaimana peningkatan atau pengurangan masa
hingga Ft  mv  mu . perlanggaran memberi kesan kepada magnitud daya
13/4/2018  menya impuls.
takan daya impuls sebagai kadar
perubahan momentum dalam Mengkaji dan melaporkan tentang situasi di mana:
perlanggaran atau letupan, iaitu: a) daya impuls perlu dikurangkan dan bagaimana ia dapat
mv  mu dilakukan.
F b) daya impuls adalah berfaedah.
t .
 mener
angkan kesan keatas daya impuls
apabila masa pelanggaran bertambah
atau berkurang.
 mengh
uraikan beberapa situasi di mana Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls.
daya impuls perlu dikurangkan dan
mencadangkan kaedah untuk
mengurangkannya.
 mengh
uraikan beberapa situasi di mana
daya impuls adalah berfaedah.
 menye
lesaikan masalah yang melibatkan
daya impuls.

15 2.7 Menyedari Murid boleh: Mengkaji dan melaporkan tentang konsep fizik dalam 15/4 – HARI MELAKA
16/4/2018 kepentingan ciri-ciri  mengh pelanggaran dan ciri-ciri keselamatan kenderaan. BANDARAYA
hingga keselamatan uraikan kepentingan ciri-ciri BERSEJARAH
20/4/2018 kenderaan keselamatan pada kenderaan. Membincangkan kepentingan
ciri-ciri keselamatan kenderaan.
9
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
2.8 Memahami daya Apabila jasad jatuh bebas
graviti  mener Menjalankan aktiviti dan melihat simulasi komputer untuk dianggapkan, g (= 9.8 ms-2)
angkan pecutan disebabkan oleh menjana idea pecutan graviti. sebagai pecutannya. Tetapai
16 graviti. apabila jasad dalam keadaan
23/4/2018 pegun, g (= 9.8N/kg) ialah
hingga  menya Membincangkan: kekuatan tarikan gravity bumi
27/4/2018 takan maksud medan graviti. a) pecutan graviti. yang bertindak ke atasnya..
b) medan graviti sebagai kawasan yang mengalami
 menya daya disebabkan oleh tarikan graviti.
takan maksud kekuatan medan graviti. c) kekuatan medan graviti (g) sebagai daya graviti
per unit jisim.
 menen
tukan nilai pecutan graviti. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai pecutan graviti. Berat sesuatu jasad bagi suatu
jisim yang tetap bergantung
 menya Membincangkan berat sebagai daya graviti bumi yang kepada nilai g yang bertindak ke
takan berat (W) sebagai hasil darab bertindak ke atas suatu objek. atasnya
jisim (m) dan pecutan graviti (g), iaitu
�=𝑚�. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan graviti.

 menye
lesaikan masalah yang melibatkan
pecutan graviti.

2.9 Menganalisis Murid boleh: Dengan bantuan gambarajah jelaskan situasi daya- daya
keseimbangan daya dalam keseimbangan, contoh: sebuah buku dalam keadaan
17,18  menggambarkan situasi di mana daya- rehat di atas meja, suatu objek dalam keadaan rehat pada
30/4/2018 daya adalah dalam keseimbangan. satah condong.
hingga
11/5/2018  menyatakan maksud daya paduan. Dengan bantuan gambarajah, bincangkan leraian daya dan
 menentukan daya paduan dengan penambahan daya untuk menentukan daya paduan.
menambah dua daya.

 meleraikan daya kepada dua komponen Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya-daya dalam
daya yang berkesan. keseimbangan (terhad kepada tiga daya).
 menyelesaikan masalah melibatkan
daya-daya dalam keseimbangan.
10
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
2.10 Memahami kerja, Murid boleh:
tenaga, kuasa dan Memerhati dan membincangkan situasi di mana kerja
kecekapan  menyatakan kerja (W) sebagai dilakukan.
hasildarab daya (F) dan sesaran (s) Membincangkan bahawa tiada kerja dilakukan apabila:
suatu objek, iaitu W  F .s . a) daya dikenakan tetapi tiada sesaran terhasil.
b) suatu objek mengalami sesaran tetapi tiada daya Pelajar mengingati semula
di mana arah sesaran adalah sama
dikenakan terhadapnya. pelbagai jenis tenaga.
dengan arah daya yang dikenakan.
19 Memberikan beberapa contoh bagi menggambarkan
 menyatakan bahawa apabila kerja
14/5/2018 bagaimana tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek lain
hingga dilakukan, tenaga dipindahkan dari apabila kerja dilakukan. 17/5 – AWAL RAMADHAN
18/5/2018 satu objek ke objek yang lain.
Membincangkan hubungan antara kerja yang dilakukan
 menyatakan maksud tenaga kinetik untuk memecut suatu jasad dan perubahan tenaga kinetik.
dan menyatakan
1
Ek  mv 2 . Membincangkan hubungan antara kerja yang dilakukan
2 menentang graviti dan tenaga keupayaan graviti.

 menyatakan maksud tenaga Menjalankan aktiviti bagi menunjukkan prinsip keabadiaan


keupayaan dan menyatakan tenaga.
E p  mgh .
Menyatakan kuasa adalah kadar kerja dilakukan, .
 menyatakan prinsip keabadian
tenaga. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa.

Membincangkan kecekapan sebagai:


 menyatakan maksud kuasa dan
menyatakan . tenaga digunakan
 100% .
tenaga dibekalkan
 menerangkan maksud kecekapan Menilai dan melapor kecekapan pelbagai peralatan seperti
sesuatu alat. enjin diesel, enjin petrol dan enjin elektrik.

Menyelesaikan masalah melibatkan kerja, tenaga, kuasa


 menyelesaikan masalah yang dan kecekapan.
melibatkan kerja, tenaga, kuasa dan
kecekapan.
11
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
2.11 Menghargai
kepentingan  menyedari kepentingan memaksimakan Membincangkan apabila perubahan tenaga berlaku, tidak
memaksimakan kecekapan untuk pemuliharaan sumber. semua tenaga digunakan untuk membuat kerja yang
kecekapan alat berfaedah. Sebahagiannya bertukar kepada haba atau
bentuk tenaga yang lain.
Dengan melakukan penyelenggaraan berkala, perubahan
tenaga berlaku dengan lebih berkesan. Tenaga yang
tersedia boleh digunakan dengan lebih cekap. Ini dapat
membantu memulihara sumber.

Murid boleh:
20 2.12 Memahami
21/5/2018 kekenyalan.  menyatakan maksud kekenyalan. Menjalankan aktiviti untuk menjana idea mengenai
hingga kekenyalan.
25/5/2018  menyatakan Hukum Hooke
Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mencari
hubungan antara daya dan pemanjangan spring.

 menyatakan maksud tenaga keupayaan Menghubungkait kerja yang dilakukan dengan tenaga
kenyal dan menyatakan 1 2
. keupayaan kenyal untuk mendapatkan Ek  kx .
2
 menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi kekenyalan. Menghurai dan mentafsirkan graf daya – pemanjangan.

 menghuraikan aplikasi kekenyalan. Menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan.

 menyelesaikan masalah yang melibatkan Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi kekenyalan.
kekenyalan.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan.

21,22
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
28/5/2018
hingga
8/6/2018

9/6/2018
15/6,16/6 – HARI RAYA
hingga CUTI ANTARA PENGGAL
PUASA
24/6/2018
12

BIDANG PEMBELAJARAN : 3. DAYA DAN TEKANAN


MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
3.1 Memahami Perkenalkan unti bagi tekanan
tekanan  menyatakan maksud tekanan dan Memerhati dan menghuraikan kesan daya yang bertindak, sebagai pascal (Pa).
menyatakan ke atas permukaan yang luas berbanding dengan (Pa = Nm-2)
. permukaan yang kecil. Contoh: kasut sekolah dan kasut
bertumit tinggi.

 menghuraikan aplikasi tekanan. Menghuraikan tekanan sebagai daya per unit luas.

 menyelesaikan masalah melibatkan Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan.


tekanan.
Menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.
Murid boleh:
3.2 Memahami
tekanan dalam cecair  menghubungkaitkan kedalaman dengan Memerhati situasi untuk menjana idea tentang tekanan
tekanan dalam cecair. dalam cecair;
23 a) bertindak pada semua arah.
25/6/2018 b) meningkat dengan kedalaman.
hingga
29/6/2018  Menghubungkaitkan ketumpatan dengan
tekanan dalam cecair. Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan
dalam cecair bertambah apabila ketumpatan bertambah.

 menerangkan tekanan dalam cecair dan Menghubungkait kedalaman (h), ketumpatan (ρ) dan
menyatakan kekuatan medan graviti(g) terhadap tekanan dalam cecair
P = ρhg. untuk mendapatkan P = ρhg.

 menghuraikan aplikasi tekanan dalam Mengkaji dan melaporkan tentang:


cecair. a) aplikasi tekanan dalam cecair.
b) beberapa kaedah untuk mengurangkan kesan negatif
tekanan dalam cecair.

 menyelesaikan masalah melibatkan tekanan Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan dalam
dalam cecair. cecair.
13
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
3.3 Memahami Pelajar diperkenalkan kepada
tekanan gas dan  menerangkan tekanan gas. Menjalankan aktiviti untuk menjana idea tentang tekanan alat radas yang digunakan untuk
tekanan atmosfera gas dan tekanan atmostera. mengukur tekanan gas iaitu
Tolok Bourdon dan tekanan
Membincangkan tekanan gas dari segi kelakuan molekul atmosfera iaitu Barometer Fortin
gas berdasarkan teori kinetik gas. dan Barometer Aneroid.
Carakerja tidak diperlukan.

 menerangkan tekanan atmosfera. Membincangkan tekanan atmosfera dari segi berat Perkenalkan unit bagi tekanan
atmosfera yang bertindak terhadap permukaan bumi. atmosfera.
1 atmosfera = 760mmHg
24 Membincangkan kesan altitud terhadap magnitud tekanan = 10.3 m air = 101 300 Pa.
2/7/2018 atmostera. 1 millibar = 100 Pa.
hingga
6/7/2018 Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan
 menghuraikan aplikasi tekanan atmosfera.
atmosfera.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan
 menyelesaikan masalah melibatkan atmosfera dan gas termasuk bacaan barometer dan
tekanan atmosfera dan tekanan gas. manometer.

Murid boleh:
3.4
Aplikasi Prinsip Pascal  menyatakan prinsip Pascal. Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan
ke atas cecair dalam bekas tertutup disebarkan sekata ke
6 semua arah cecair itu.

 menerangkan sistem hidraulik. Membincangkan sistem hidraulik sebagai satu pembesar


daya untuk mendapat:
daya output luas piston output

daya input luas piston input

 menghuraikan aplikasi prinsip Pascal. Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Pascal
(sistem hidraulik).
 menyelesaikan masalah yang melibatkan
prinsip Pascal. Menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.
14

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
3.5 Aplikasi prinsip Murid boleh:
Archimedes Menjalankan aktiviti untuk mengukur berat objek di udara
 menjelaskan daya apung. dan berat objek yang sama di dalam air untuk mendapat Mengingati kembali ketumpatan
idea tentang daya apung. dan keapungan.

25 Menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara Berat ketara = Berat sebenar –
9/7/2018  mengaitkan daya apung dengan berat berat air tersesar dan daya apung. daya apung
hingga cecair yang tersesar.
13/7/2018 Membincangkan daya apung dari segi;
 menyatakan prinsip Archimedes. a) objek yang tenggelam sepenuhnya atau tenggelam
sebahagian di dalam bendalir mengalami daya apung
yang bersamaan dengan berat bendalir tersesar.
b) berat objek yang terapung sepenuhnya adalah sama
dengan berat bendalir yang tersesar.
c) objek yang terapung mempunyai ketumpatan yang
kurang atau sama dengan bendalir yang
mengapungnya.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip


 menghuraikan aplikasi prinsip Archimedes. Contoh : kapal selam, hidrometer, belon udara
Archimedes. panas.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip


 menyelesaikan masalah melibatkan Archimedes.
prinsip Archimedes. Membina penyelam cartesian. Bincangkan mengapa
penyelam itu boleh digerakkan ke atas dan ke bawah.

3.6 Memahami prinsip Murid boleh: Menjalankan aktiviti untuk menjana idea apabila laju
Bernoulli bendalir bergerak bertambah, tekanannya akan berkurang.
 menyatakan prinsip Bernoulli. Contoh: meniup bahagian atas sekeping kertas, meniup
udara menggunakan penyedut minuman di antara dua bola
26  menerangkan bahawa daya paduan wujud ping pong yang digantungkan dengan benang.
16/7/2018 akibat dari perbezaan tekanan bendalir. Membincangkan prinsip Bernoulli.
hingga  menghuraikan aplikasi prinsip Bernoulli.
20/7/2018 Menjalankan eksperimen bagi menunjukkan wujudnya daya
 menyelesaikan masalah melibatkan akibat dari perbezaan tekanan bendalir.
prinsip Bernoulli.
Melihat simulasi komputer untuk memerhati pengaliran
udara ke atas aerofoil untuk menjana idea tentang daya
angkat.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Bernoulli.

Menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Bernoulli.


15

BIDANG PEMBELAJARAN : 4. HABA

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN


TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
4.1 Memahami
keseimbangan terma  menerangkan keseimbangan terma. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa
keseimbangan terma adalah satu keadaan, di mana tiada
haba bersih mengalir, di antara dua objek yang
bersentuhan.

27  menerangkan bagaimana termometer Menggunakan termometer cecair –dalam- kaca untuk


23/7/2018 cecair- dalam- kaca berfungsi. menerangkan bagaimana isipadu cecair berjisim tetap
hingga boleh digunakan untuk menentukur skala suhu.
27/7/2018

4.2 Memahami muatan Murid boleh: Muatan haba hanya dikaitkan


haba tentu Memerhati perubahan suhu apabila: terhadap objek tertentu di mana
 menyatakan maksud muatan haba tentu a) jumlah haba yang sama digunakan untuk muatan haba tentu dikaitakan
(c) memanaskan jisim air yang berlainan. dengan bahan tertentu.
b) jumlah haba yang sama digunakan untuk
memanaskan cecair yang berlainan yang sama Bimbing pelajar untuk
jisimnya. menganalisis unit bagi c
Q sebagai Jkg-1K-1 or
 menyatakan c . Membincangkan muatan haba tentu. Jkg-1 oC-1
m
Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menentukan Bimbing pelajar untuk l
 menentukan muatan haba tentu cecair. muatan haba tentu: saebagai Jkg-1
 menentukan muatan haba tentu pepejal. a) cecair
b) pepejal
 menghuraikankan aplikasi muatan haba
tentu. Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi muatan haba
. tentu.
 menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan muatan haba tentu. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan muatan
haba tentu.
16
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
4.3 Memahami haba Murid boleh: Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa tiada
pendam tentu perubahan suhu semasa haba dibekalkan kepada :
 menyatakan bahawa pemindahan haba a) cecair pada takat didihnya.
semasa perubahan fasa tidak melibatkan b) pepejal pada takat leburnya.
perubahan suhu.
Dengan bantuan lengkung penyejukan dan pemanasan,
 menyatakan maksud haba pendam tentu bincangkan peleburan, pemejalan, pendidihan dan
28 (l) kondensasi sebagai satu proses pemindahan tenaga tanpa
30/7/2018 perubahan suhu.
Q
hingga l
3/8/2018  menyatakan m . Membincangkan:
a) haba pendam dari segi kelakuan molekul.
b) haba pendam tentu.
 menentukan muatan haba tentu
pelakuran.
Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menentukan
haba pendam tentu
 menentukan muatan haba tentu
a) pelakuran.
pengewapan.
b) pengewapan.
 menyelesaikan masalah melibatkan haba Menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu.
pendam tentu.
17
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
4.4 Memahami hukum-
hukum gas  menerangkan tekanan, suhu dan isipadu Menggunakan model atau simulasi komputer untuk melihat
gas dari segi kelakuan molekul gas. kelakuan molekul gas berjisim tetap untuk mendapatkan
idea tentang tekanan, suhu dan isipadu gas.
 menentukan hubungan antara tekanan dan
isipadu pada suhu malar, bagi suatu gas Membincangkan tekanan, isipadu dan suhu gas dari segi
berjisim tetap iaitu , kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik.
PV = malar. Merancang dan menjalankan eksperimen bagi satu gas
berjisim tetap untuk menentukan hubungan antara :
 menentukan hubungan antara isipadu dan a) tekanan dan isipadu pada suhu tetap.
suhu pada tekanan malar, bagi suatu gas b) isipadu dan suhu pada tekanan tetap.
V c) tekanan dan suhu pada isipadu tetap
29 berjisim tetap, iaitu  malar .
6/8/2018 T Mengekstrapolasi graf P-T dan V-T atau melihat simulasi
hingga  menentukan hubungan diantara tekanan komputer untuk menunjukkan apabila tekanan dan isipadu
10/8/2018 dan suhu pada isipadu malar, bagi suatu sifar, suhu pada graf P-T dan
gas berjisim tetap, iaitu V-T adalah -273 oC.
P
 malar. Membincangkan suhu sifar mutlak dan suhu skala Kelvin.
T
Menyelesaikan masalah melibatkan tekanan,suhu dan
 menerangkan sifar mutlak. isipadu gas berjisim tetap.

 menerangkan skala mutlak / skala Kelvin


bagi suhu.

 menyelesaikan masalah yang melibatkan


tekanan, suhu dan isipadu suatu gas
berjisim tetap.
18

BIDANG PEMBELAJARAN : 5. CAHAYA


MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh: Memerhati imej yang dibentuk oleh cermin satah.
5.1 Memahami Bincangkan bahawa imejnya:
pantulan cahaya  menghuraikan ciri-ciri imej yang dibentuk a) berada sama jarak dengan objek tetapi berada di
oleh pantulan cahaya. belakang cermin. Garis yang menyambungkan objek
dan imej itu adalah bersudut tegak dengan cermin.
b) sama saiz dengan objek.
 menyatakan hukum pantulan cahaya . c) maya.
30  melukis gambarajah sinar untuk d) songsang sisi.
13/8/2018 menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej
hingga yang dibentuk oleh Membincangkan hukum pantulan.
17/8/2018 a) cermin satah.
b) cermin cembung. Melukis gambarajah sinar untuk menentukan kedudukan
c) cermin cekung. dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh
a) cermin satah.
 menghuraikan aplikasi pantulan cahaya. b) cermin cembung.
c) cermin cekung.
 menyelesaikan masalah melibatkan
pantulan cahaya. Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi pantulan cahaya.
 membina alat berdasarkan aplikasi
pantulan cahaya. Menyelesaikan masalah pantulan cahaya.

Membina alat berdasarkan pantulan cahaya.


18/8/2018
hingga CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 22/8 – HARI RAYA HAJI
26/8/18
19
Murid boleh:
5.2 Memahami Memerhati situasi yang mencetuskan idea pembiasan
pembiasan cahaya  menerangkan pembiasan cahaya. cahaya.

 menyatakan indeks biasan sebagai Menjalankan eksperimen untuk mencari hubungan antara
sin i sudut tuju dan sudut biasan bagi memperolehi Hukum Snell.
n .
31 sin r Menjalankan aktiviti untuk menentukan indeks biasan bagi
27/8/2018 blok kaca atau blok perspeks.
hingga  menentukan indeks biasan bagi blok
31/8/2018 kaca atau perspeks. Membincangkan indeks biasan, n sebagai
laju cahaya dalam vakum
 menyatakan indeks biasan , n, sebagai . 31/8 – HARI KEBANGSAAN
laju cahaya dalam medium
laju cahaya dalam vakum
.
laju cahaya dalam medium Mengkaji dan melaporkan tentang fenomena yang
disebabkan oleh pembiasan, contoh : dalam ketara,
 menghuraikan fenomena yang kerdipan bintang.
disebabkan oleh pembiasan.
Menjalankan aktiviti untuk menjana idea tentang dalam
ketara. Dengan bantuan gambarajah, bincangkan dalam
nyata dan dalam ketara.
 menyelesaikan masalah yang
melibatkan pembiasan cahaya.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan
cahaya.
20
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
5.3 Memahami
pantulan dalam penuh  menerangkan pantulan dalam penuh Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan penambahan
bagi cahaya. sudut tuju ke atas sudut biasan apabila cahaya bergerak
dari medium yang lebih tumpat ke medium kurang tumpat
 meyatakan maksud sudut genting (c). untuk menjana idea tentang pantulan dalam penuh dan
untuk menentukan sudut genting.
32
3/9/2018
hingga  menghubungkait sudut genting dengan Membincangkan dengan bantuan gambarajah
7/9/2018 indeks biasan, iaitu a) pantulan dalam penuh dan sudut genting.
b) hubungkait antara sudut genting dan indeks biasan.
1
n
sin c .
Mengkaji dan melaporkan
a) fenomenon semulajadi melibatkan pantulan dalam
 menghuraikan fenomenon semulajadi
penuh.
melibatkan pantulan dalam penuh.
b) aplikasi pantulan dalam penuh, contoh: penggunaan
 menghuraikan aplikasi pantulan dalam gentian optik dalam bidang telekomunikasi.
penuh.
Menyelesaikan masalah melibatkan pantulan dalam penuh.
 menyelesaikan masalah melibatkan
pantulan dalam penuh.
21
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
Murid boleh:
5.4 Memahami kanta
 menerangkan titik fokus dan panjang Menggunakan kit optik untuk memerhati sinar cahaya yang 9/9 – HARI KEPUTERAAN
fokus. merambat melalui kanta cembung dan kanta cekung untuk AGONG
menjana idea mengenai titik fokus dan mengukur panjang
fokus. 11/9 – AWAL MUHARRAM
 menentukan titik fokus dan panjang
fokus bagi kanta cembung. Menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta 16/9 – HARI MALAYSIA
cembung dan kanta cekung.
 menentukan titik fokus dan panjang
fokus bagi kanta cekung.
33,34 Dengan bantuan gambarajah sinar, bincangkan titik fokus
10/9/2018  melukis gambarajah sinar untuk dan panjang fokus.
hingga menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri
21/9/2018 imej yang dibentuk oleh kanta
cembung.
Melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan kedudukan
 melukis gambarajah sinar untuk dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh
menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri a) kanta cembung.
imej yang dibentuk oleh kanta cekung. b) kanta cekung.

 menyatakan pembesaran sebagai Menjalankan aktiviti untuk menjana idea mengenai


pembesaran.
v Dengan bantuan gambarajah sinar, bincangkan
m .
u pembesaran.

 menghubungkait panjang fokus (f),jarak


objek (u) dan jarak imej (v) iaitu
Menjalankan aktiviti untuk mencari hubungan di antara u, v
dan f.
1 1 1
  .
f u v Menjalankan aktiviti untuk menjana idea mengenai
penggunaan kanta dalam alat optik.
 menghuraikan dengan bantuan Dengan bantuan gambarajah sinar, bincangkan kegunaan
gambarajah , penggunaan kanta dalam kanta dalam alat-alat optik seperti teleskop dan mikroskop.
alat-alat optik.
Membina alat-alat optik menggunakan kanta.
 membina alat-alat optik menggunakan
kanta. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kanta.

 menyelesaikan masalah yang


melibatkan kanta.
22
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
TARI PEMBELAJA
KH RAN
35,36,37
24/9/2018 12/10 – HARI JADI TYT
hingga ULANGKAJI TAJUK 1,2,3,4 DAN 5
13/10/2018

38,39,40
15/10/2018 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 6/1 - DEEPAVAALI
hingga
2/11/2018
41,42,43
5/11/2018 PEMBETULAN KEPADA SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
hingga
23/11/2018
24/11/2018
hingga CUTI AKHIR TATHUN
1/1/2019

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

TN. HJ. ABU KASIM BIN MD JANI PN. HABIBAH ABDULLAH


KETUA PANITIA FIZIK GKMP SAINS & MATEMATIK
SMKIS SMKIS
2018 2018