You are on page 1of 4

HCP GRAND YOUTH CHOIR Easter Vigil 2016

EXSULTET
FERDZ BAUTISTA D’yos Ama ng sanlibutan,
pag-ibig Mo’t katapatan
Magalak tayo’t magdiwang,
Patawad sa ami’y bigay.
Mga anghel ng kinapal,
PATAWAD SA AMI’Y BIGAY.
Lahat tayo’y mag-awitan.
Si HesuKristo’y nabuhay,
LAHAT TAYO’Y MAG-AWITAN
S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO)
Si HesuKristo’y nabuhay,
S’ya’y ating kaliwanagan. Hain naming itong ilaw,
sagisag ng matagumpay
SI HESUKRISTO’Y NABUHAY,
Na anak Mong mahal.
S’YA’Y ATING KALIWANAGAN.
NA ANAK MONG MAHAL

Tambuli ng kaligtasan, Si HesuKristo’y nabuhay,


Maghudyat ng kagalakan S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO 2X)

Magsaya ang sanlibutan


MAGSAYA ANG SANLIBUTAN. MGA SALMO RESPONSORIO
Si HesuKristo’y nabuhay, NOTE: INTRO PATTERN – INTRO, SOLO, KORO
ISANG KORO SA BAWAT BERSO
S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO)
EXIT PATTERN – KORO, SOLO
Hinirang ng Sambayanan,
SALMO 1
Bumubuo ng simbahan
Espiritu Mo’y suguin, Poon tana’y ‘Yong
Magsaya sa kaningningan.
baguhin
MAGSAYA SA KANINGNINGAN.
(MAYROONG 5 VERSE)
Si HesuKristo’y nabuhay,
S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO) SALMO 2
Diyos ko ang aking dalangi’y , ako’y Iyong
Ang puso nati’t isipan, Itaas sa kalangitan
tangkilikin.
Ang Ama’y pasalamatan. (MAYROONG 3 VERSE)
ANG AMA’Y PASALAMATAN.
HesuKristo’y nabuhay, SALMO 3
S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO) Poon ay ating awitan sa kinamtan N’yang
tagumpay.
Ngayon nga ang kapistahan, (MAYROONG 4 VERSE)
Ng Panginoong namatay,
Ukol sa’ting kalayaan. SALMO 4

UKOL SA’TING KALAYAAN. Poon sa aki’y nagligtas, ang dangal Mo’y


Si HesuKristo’y nabuhay, aking galak.
S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO) (MAYROONG 3 VERSE)

Ngayon na nga ang pagdiriwang,


Nang muli nating pagsilang
Sa tubig ng kaligtasan.
SA TUBIG NG KALIGTASAN.
Si HesuKristo’y nabuhay,
S’ya’y ating kaliwanagan. (KORO)
HCP GRAND YOUTH CHOIR Easter Vigil 2016

PAPURI SA DIYOS Kanyang pag-ibig ay matatag at mananatili.


FR. MV FRANCISCO SJ
Ang taga-Israel, Bayaang kanilang ihayag
Papuri sa Diyos (2x) Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
sa kaitaasan, papuri sa Diyos!
(KORO)
At sa lupa'y kapayapaan
sa mga taong kinalulugdan Niya Lakas ng panginoon, nagdulot ng tagumpay
Pinupuri Ka namin, Sa ating pakikibaka sa mga kaaway.
dinarangal Ka namin Aking sinasabing di ako papanaw
sinasamba Ka namin, Mabubuhay upang ihayag,
ipinagbubunyi Ka namin
gawa ng aking Diyos.
(KORO)
(KORO)

Pinasasalamatan Ka namin
Ang batong natakwil na nagtayo ng bahay
sa 'Yong dakilang angking kapurihan
Panginoong Diyos, Hari ng langit Sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Diyos Amang makapangyarihan Ang lahat ng ito ang Diyos ang nagpamalas,
sa lahat Kung ito’y mamamasdan, ito’y kalugod-
Panginoong Hesukristo, lugod.
Bugtong na Anak. (KORO)
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
Anak ng Ama (KORO) TUBIG NG BUHAY
REYES/ HAAS – TINAPAY NG BUHAY
Ikaw na nag-aalis (FEAST OF THE BAPTISM OF OUR LORD – AFTER EPIPHANY)

ng mga kasalanan ng mundo Tubig ng buhay paglalakbay


Maawa Ka sa amin, maawa Ka Patungo sa bagong buhay
Ikaw na nag-aalis
O Hesukristo, aming gabay
ng mga kasalanan ng mundo
Tanggapin Mo ang aming kahilingan Basbasan mo ang aming alay
Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama
Bukal ng liwanag,
(KORO)
Nagbibigay ilaw sa mga bulag
Sapagkat Ikaw lamang ang Banal Kami'y lumalapit sa Iyong batis
at ang Kataastaasan Upang makakita (KORO)
Ikaw lamang, O Hesukristo,
ang Panginoon Bukal ng pag-ibig,
Kasama ng Espiritu Santo Nagbibigay kulay sa buong daigdig
Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen! Kami'y lumalapit sa Iyong batis
(KORO) Upang magmahal (KORO)

SALMONG ALELUYA (Awit 117) Bukal ng pag-asa,


NOTE: INTRO PATTERN – INTRO, SOLO, KORO Nagbibigay buhay sa nagkasala
ISANG KORO SA BAWAT BERSO
Kami'y lumalapit sa Iyong batis
EXIT PATTERN – SOLO, KORO
Upang mangarap pa (KORO)
ALELUYA! ALELUYA! ALELUYA!

O pasalamatan ang D’yos,


Pagkat S’ya ay mabuti
HCP GRAND YOUTH CHOIR Easter Vigil 2016

MULA SA’YO
M. FRANCISCO – HIMIG HESWITA 2 PATER NOSTER
AMA NAMIN
Wala akong maihahandog sa’yo TINAPAY NG BUHAY / HANGAD
Na ‘di mula sa kabutihan Mo.
Ama namin, sumasalangit ka,
Gayun pa man, ‘Yong tanggapin
Sambahin ang ngalan mo
Aking alay pabanalin.
Mapasa amin, ang kaharian mo,
Muli kong handog, buhay ‘kong kaloob Sundin ang loob mo.
Kalugdan Mo at basbasan. (KORO)
Dito sa lupa para ng sa langit,
Mula sa Iyo, lahat ng ito Bigyan Mo po kami, ngayon
Buhay ko’ypagharian Mo. (KORO) Ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin Mo kami, sa aming mga sala.
Wala akong maihahandog sa’yo
Na ‘di mula sa kabutihan Mo. Para ng pagpapatawad namin,
Gayun pa man, ‘Yong tanggapin Sa nagkakasala, sa amin
Aking alay pabanalin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso
Tanging hiling. At iadya Mo kami sa lahat, ng masama.

SANTO Sapagkat sa’yo ang kaharian


HINDI KITA MALILIMUTAN Kapangyarihan at kapurihan
Santo, santo, santo, Diyos makapangyarihan Ngayon at magpakailan man (2x)
Puspos ng luwalhati ang langit at lupa.
AGNUS DEI
Hosana! Hosanna! sa kaitaasan! PAPAL VISIT 2015 – FRANCISCO/BAUTISTA

Kordero ng Diyos,
Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
(ULITIN ANG KORO ng 2 BESES )
maawa ka sa amin.
(ULITIN)
MEMORIAL ACCLAMATION
SA KRUS MO
Agnus Dei, quitolis
Sa Krus Mo at pagkabuhay, Peccata mundi dona nobis pacem,
kami’y tinubos Mong tunay Dona nobis pacem (2x)
Poong hesus, naming mahal
Iligtas mo kaming tanan,
Poong hesus, naming mahal,
Ngayon at magpakailanman

DAKILANG AMEN
AMEN
WORLD YOUTH DAY 1995
HCP GRAND YOUTH CHOIR Easter Vigil 2016

PAPURI may we lead them back to You, all those


ARBOLEDA / AGATEP – THE BEST OF BUKASPALAD
who've gone astray. (REFRAIN)
Itaas na ang mga mata sa Panginoong
lumikha Pagkain ng buhay handog ng Ama
Ng mga lupa at tala ng gabi at umaga bukal Ka ng buhay Batis ng biyaya
Maging pagkain sa 'min at inumin ng tanan
Itaas na sa kanya, mga himig at kanta sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama.
Tula’t damdamin mga awitin (REFRAIN)
Lahat na ay ialay sa Kanya.

Kalikasa’y nangagpupugay HUMAYO’T IHAYAG


TINAPAY NG BUHAY
may mga huni pang sumasabay
Pagpupuri ang nadarama sa Diyos nating Humayo’t ihayag, PURIHIN SIYA
Ama At ating ibunyag, AWITAN SIYA
Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Hesus
Itaas na sa Kanya, mga himig at kanta Ang siyang sa mundo’y tumubos
Tula’t damdamin mga awitin Langit at lupa, siya’y papurihan
Lahat na ay ialay sa Kanya. Araw at tala, siya’y parangalan.
Isigaw sa iba, Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
ang papuri sa Diyos Ama Aleluya!
Lahat ng lugod at lahat ng saya’y
At isigaw sa lahat,
Ialay sa Kanya. Kalinga n’ya’y wagas
(VERSE 1 + KORO 1) kayong dukha’t salat
pag-ibig niya sa inyo ay tapat!
IESU PANIS VITAE
REFRAIN Halina’t sumayaw, BUONG BAYAN
Iesu, Panis Vitae, Donum Patris. Lukso sabay sigaw, SANLIBUTAN
Iesu, Fons Vitae, Fons Vitae Aquae. Ang ngalan N’yang angkin
Cibus et potus noster, sing ningning ng bituin,
cibus et potus noster liwanag ng Diyos, sumaatin
in itinere, in itinere ad domum Dei. Langit at lupa, siya’y papurihan
Araw at tala, siya’y parangalan.
Mula sa lupa sumibol Kang masigla. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Matapos Kang yurakan ng mga masasama, Sa tanan!
sumilang ang liwanag sa mga nawawala. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Tinapay ng buhay, Pagkain ng dukha. Aleluya!
(REFRAIN)

Jesus, Food divine be our strength each day


so we don't tire as we witness to Your love
and care to those in greater need,
both near and far away,