You are on page 1of 23

Δομισμός

Cl.  Levi-­‐Strauss  
Οι  βασικές  αρχές  του  δομισμού  
•  Το  βάθος  εξηγεί  την  επιφάνεια  
•  Το  βάθος  είναι  δομημένο  
•  Ο  αναλυτής  είναι  αντικειμενικός  
•  Η  κουλτούρα  είναι  δομημένη  σαν  γλώσσα  
•  Πέραν  του  ουμανισμού:  το  τέλος  του  
υποκειμένου  
Claude  Levi-­‐Strauss  (1908-­‐2009)  
•  Γεννήθηκε  το  1908  στο  
Βέλγιο  
•  Σπούδασε  στη  Σορβόννη  
και  υπήρξε  μαθητής  του  
Marcel  Mauss  
•  To  1935  βρίσκεται  στη  
Βραζιλία  και  διδάσκει  στο  
Παν/μιο  του  Σάο  Πάολο.  
•  Επέστρεψε  στη  Γαλλία  το  
1939,  αλλά  μετά  την  
παράδοση  στους  Ναζί  ως  
Εβραίος  διέφυγε  στη  Ν.  
Αμερική  και  κατόπιν  στις  
ΗΠΑ  
 
Claude  Levi-­‐Strauss  (1908-­‐2009)  
•  Εκεί  συνεργάστηκε  με  τον  
δομιστή  γλωσσολόγο  
Jakobson  και  τον  
αμερικανό  ανθρωπολόγο  
Franz  Boas.  
•  To  1948  επέστρεψε  στο  
Παρίσι  και  πήρε  το  
διδακτορικό  του  από  τη  
Σορβόννη  
•  Εργάστηκε  στο  CNRS  και  
στην  Ecole  Praxque  des  
Hautes  Etudes,  στην  έδρα  
του  Marcel  Mauss  
 
Claude  Levi-­‐Strauss  (1908-­‐2009)  
•  College  de  France  
(1959)  
•  Δημοσιεύει  την  «Άγρια  
Σκέψη»  (1962)  
•  Μέλος  της  Γαλλικής  
Ακαδημίας  (1973)  
•  Πέθανε  το  2009  
Αναβάθμιση   Υποβάθμιση   Φόνοι   Ετυμολογίες  
των   των   τεράτων   ονομάτων   Ο  μύθος  του  Οιδίποδα,  όπως  
συγγενικών   συγγενικών  
σχέσεων  εξ   σχέσεων  εξ   τον  παρουσιάζει  ο  Cl.  Levi-­‐
αίματος   αίματος  
Strauss.  
Όλοι  οι  άνδρες  έχουν  
πρόβλημα  στο  βάδισμα,  και  
δεν  μπορούν  να  σταθούν  
ακριβώς  όρθιοι  

Οι  άνθρωποι  που  γεννιούνται  από  τη  γη  


συχνά  παριστάνονται  να  μη  μπορούν  να  
περπατήσουν  

Ο  δράκος  είναι  μια  χθόνια  


ύπαρξη,  που  πρέπει  να  σκοτωθεί  
για  να  υπάρξουν  οι  άνθρωποι.  
Η  Σφίγγα  δεν  αφήνει  τους  
ανθρώπους  να  ζήσουν.  Και  τα  
δυο  τέρατα  σχετίζονται  με  την  
άρνηση  της  αυτοχθονίας.  
Ο  Μύθος  του  Οιδίποδα  
Αναφέρεται  στην  αδυναμία  ενός  πολιτισμού  
που  πιστεύει  στην  αυτοχθονία,  να  βρει  μια  
ικανοποιητική  λύση  στην  αντίφαση  ανάμεσα  
στην  πεποίθηση  αυτή  και  την  πρακτική  γνώση  
ότι  οι  άνθρωποι  γεννιούνται  από  τους  γονείς  
τους.  
Το  πρόβλημα  
Αρχικά:  γεννιόμαστε  από   Τελικά:  γεννιόμαστε  από  
έναν  (από  τη  γη)  ή  από   το  διαφορετικό  ή  από  το  
δύο  (από  τους  γονείς);   ίδιο;  
Η  Ιοκάστη   Ο  Οιδίπους  
αυτοκτονεί   τυφλώνεται  
Σε  τι  διαφέρει  ο  δομισμός  
Η  παραδοσιακή   Ο  δομισμός  μελετά  όλες  
προσέγγιση  αναζητά  τον   τις  εκδοχές,  «καθαρές»  
«αρχικό»,  τον  «καθαρό»,   και  «ακάθαρτες»,  
τον  «αυθεντικό»  μύθο.   «αρχαίες  και  σύγχρονες».  
•  Δεν  υπάρχει  μόνο  μία  αυθεντική  εκδοχή,  
αλλά  πολλά  αντίγραφα  ή  πολλές  
διαστρεβλωμένες  εκδοχές.  
Αντικατάσταση  με  το  αντίθετο  

Όροι  (terms)  

Λειτουργίες   Αντιστροφή  
(funcxons)  
Για  να  μείνουμε  στο  Θηβαϊκό  Κύκλο  
•  Η  θυσία  του  Αβραάμ   •  Ο  Κάδμειος  («Ανατολικός»)  
μύθος  του  Αθάμαντα  και  
του  Φρίξου.  
Οι  Καδμείοι  θεωρούσαν  πως  
κατάγονταν  από  τον  Αγήνορα  
(Χαναάν).  Φαίνεται  πως  
περιπλανήθηκαν  στην  
Παλαιστίνη  και  την  Καρία  και  
έφτασαν  στη  Βοιωτία  όπου  
ίδρυσαν  τη  Θήβα.  
Για  να  μείνουμε  στο  Θηβαϊκό  Κύκλο  
•  Ο  Αβραάμ  έχει  ένα  γιο,  τον   •  Ο  Αθάμας  απέκτησε  ένα  
Ισμαήλ  από  την  Άγαρ  και   γιό,  τον  Φρίξο,  με  την  
έναν  ακόμη,  τον  Ισαάκ  από   Νεφέλη,  βασίλισσα  του  
τη  Σάρρα   Πηλίου,  και  στη  συνέχεια  
με  την  Ινώ  (αντίζηλο  της  
Νεφέλης  και  κόρη  του  
Κάδμου)  έκανε  έναν  ακόμη,  
τον  Μελικέρτη  
(Μελκάρθ=Κύριος  της  
Πόλεως)  
Για  να  μείνουμε  στο  Θηβαϊκό  Κύκλο  
•  Υπάρχει  μια  υποδήλωση  ότι   •  Η  Νεφέλη  καταράστηκε  τον  
η  Αγαρ  εκδικήθηκε  τη   Αθάμαντα  και  τον  
Σάρρα  επιρρίπτοντας  ένα   Μελικέρτη,  και  η  Ινώ  
λιμό  σε  κάποια  πράξη  του   προκάλεσε  λιμό  καίγοντας  
Αβραάμ.  Υποδηλώνεται   το  σπόρο  των  δημητριακών,  
επίσης  σε  μία  από  τις   και  δωροδόκησε  τις  ιέρειες  
αφηγήσεις  πως  η  θυσία  του   να  πούνε  πως  η  γη  θα  
Ισαάκ  διατάχθηκε  από  έναν   ξαναγινόταν  γόνιμη  αν  ο  
ψευδοπροφήτη  που  είχε   Αθάμας  θυσίαζε  τον  Φρίξο  
δωροδοκήσει  η  Άγαρ.   στο  όρος  Λαφύστιον.  
Για  να  μείνουμε  στο  Θηβαϊκό  Κύκλο  
•  Έχουμε  εδώ  μια  εκδοχή  της   •  Η  μίμηση  της  θυσίας  ενός  
ανθρωποθυσίας  που   ανθρώπου,  ντυμένου  με  
είδαμε  να  εμφανίζεται  και   μαύρη  προβιά  κριαριού,  
στον  Ιώβ.   που  τελείται  από  τους  
Βοιωτούς  βοσκούς  κατά  την  
εαρινή  ισημερία  στο  όρος  
Λαφύστιο  
Για  να  μείνουμε  στο  Θηβαϊκό  Κύκλο  
•  Έχουμε  εδώ  μια  εκδοχή  της   •  Η  μίμηση  της  θυσίας  ενός  
ανθρωποθυσίας  που   ανθρώπου,  ντυμένου  με  
είδαμε  να  εμφανίζεται  και   μαύρη  προβιά  κριαριού,  
στον  Ιώβ.   που  τελείται  από  τους  
Βοιωτούς  βοσκούς  κατά  την  
εαρινή  ισημερία  στο  όρος  
Λαφύστιο  
Οι  σύγχρονες  Μυθολογίες  
•  Η  ευφορία  του  ΟΜΟ  
•  Η  ψυχανάλυση  των  
εξαγνιστικών  υγρών  (Χλωρίνη)  
•  Η  ψυχανάλυση  των  
σαπωνοειδών  (Λούξ)  ή  των  
απορρυπαντικών  (ΟΜΟ).  
Οι  σχέσεις  του  φαράκου  και  της  
αρρώστιας,  του  προιόντος  και  της  
ακαθαρσίας,  ειναι  ολότελα  
διαφορετικές.  
•  Χλωρίνη=υγρή  φωτιά,    
λυτρωτική  αλλά  τυφλή  
•  Σκόνη=ενάργεια  του  
αποτελέσματος:    
κινητοποιείται  η    
ματαιοδοξία    
(το  λευκότερο  λευκό)  
Καθαριότητα  σε  βάθος  
Αφρός  
Οι  σύγχρονες  Μυθολογίες  
•  H  νέα  Citroën  DS