Sie sind auf Seite 1von 56

A

A few. /ə/ /fjuː/


A little. /ə/ /ˈlɪtll /
A long time ago. /ə/ /ˈlɒŋ/ /ˈtaɪm/ /əˈɡəʊ/
A one way ticket. /ə/ /wʌn/ /ˈweɪ/ /ˈtɪkɪt/
A round trip ticket. /ə/ /ˈraʊnd/ /trɪp/ /ˈtɪkɪt/
About 300 kilometers. /əˈbaʊt/ /θriː/ /ˈhʌndrəd/ /kəˈlɑːmətərz/
Across from the post office. /əˈkrɒs/ /frəm/ /ðə/ /pəʊst/ /ˈɒfɪs/
All day. /ɔːl/ /deɪ/
Am I pronouncing it correctly? /əm/ /ˈaɪ/ /prəˈnaʊnsɪŋ/ /ɪt/ /kəˈrektli/
Amy is John's girlfriend. /ˈeɪmi/ /z/ /ˈdʒɑːnz/ /ˈɡɜːlfrend/
And you? /ənd/ /ju/
Anything else? /ˈeniθɪŋ/ /els/
Are there any concerts? /ə/ /ðər/ /ˈeni/ /kənˈsɜːts/
Are they coming this evening? /ə/ /ˈðeɪ/ /ˈkʌmɪŋ/ /ðɪs/ /ˈiːvnlɪŋ/
Are they the same? /ə/ /ˈðeɪ/ /ðə/ /seɪm/
Are you afraid? /ə/ /ju/ /əˈfreɪd/
Are you allergic to anything? /ə/ /ju/ /əˈlɜːdʒɪk/ /tu/ /ˈeniθɪŋ/
Are you American? /ə/ /ju/ /əˈmerɪkən/
Are you busy? /ə/ /ju/ /ˈbɪzi/
Are you comfortable? /ə/ /ju/ /ˈkʌmftəbll /
Are you coming this evening? /ə/ /ju/ /ˈkʌmɪŋ/ /ðɪs/ /ˈiːvnlɪŋ/
Are you free tonight? /ə/ /ju/ /friː/ /təˈnaɪt/
Are you going to attend their wedding? /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tu/ /əˈtend/ /ðeə/ /ˈwedɪŋ/
Are you going to help her? /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /help/ /hə/
/ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /teɪk/ /ə/ /pleɪn/ /ɔː/
Are you going to take a plane or train?
/treɪn/
Are you here alone? /ə/ /ju/ /hɪər/ /əˈləʊn/
Are you hungry? /ə/ /ju/ /ˈhʌŋɡri/
Are you married? /ə/ /ju/ /ˈmærɪd/
Are you okay? /ə/ /ju/ /ˌəʊˈkeɪ/
Are you ready? /ə/ /ju/ /ˈredi/
Are you sick? /ə/ /ju/ /sɪk/
Are you sure? /ə/ /ju/ /ʃʊə/
Are you waiting for someone? /ə/ /ju/ /ˈweɪtɪŋ/ /fə/ /ˈsʌmwʌn/
Are you working today? /ə/ /ju/ /ˈwɜːkɪŋ/ /təˈdeɪ/
Are you working Tomorrow? /ə/ /ju/ /ˈwɜːkɪŋ/ /təˈmɒrəʊ/
Are your children with you? /ə/ /jə/ /ˈtʃɪldrən/ /wɪð/ /ju/
As soon as possible. /əz/ /suːn/ /əz/ /ˈpɒsəbll /
At 3 o'clock in the afternoon. /ət/ /θriː/ /əˈklɒk/ /ɪn/ /ði/ /ˌɑːftəˈnuːn/
At 3 o'clock. /ət/ /θriː/ /əˈklɒk/
At 5th street. /ət/ /ˈfɪfθ/ /striːt/
At 7 o'clock at night. /ət/ /ˈsevnl/ /əˈklɒk/ /ət/ /naɪt/
At 7 o'clock in the morning. /ət/ /ˈsevnl/ /əˈklɒk/ /ɪn/ /ðə/ /ˈmɔːnɪŋ/
At what time did it happen? /ət/ /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dɪd/ /ɪt/ /ˈhæpən/
At what time? /ət/ /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/
B
Be careful driving. /bi/ /ˈkeəfʊl/ /ˈdraɪvɪŋ/
Be careful. /bi/ /ˈkeəfʊl/
Be quiet. /bi/ /ˈkwaɪət/
Behind the bank. /bɪˈhaɪnd/ /ðə/ /bæŋk/
Bring me my shirt please. /brɪŋ/ /miː/ /maɪ/ /ʃɜːt/ /pliːz/
Business is good. /ˈbɪznəs/ /ɪz/ /ɡʊd/
C
Call me. /kɔːl/ /miː/
Call the police. /kɔːl/ /ðə/ /pəˈliːs/
Can I access the Internet here? /kən/ /ˈaɪ/ /ˈækses/ /ði/ /ˈɪntənet/ /hɪə/
Can I borrow some money? /kən/ /ˈaɪ/ /ˈbɒrəʊ/ /səm/ /ˈmʌni/
Can I bring my friend? /kən/ /ˈaɪ/ /brɪŋ/ /maɪ/ /ˈfrend/
/kən/ /ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /ɡlɑːs/ /əv/ /ˈwɔːtə/
Can I have a glass of water please?
/pliːz/
Can I have a receipt please? /kən/ /ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /rɪˈsiːt/ /pliːz/
Can I have the bill please? /kən/ /ˈaɪ/ /həv/ /ðə/ /bɪl/ /pliːz/
Can I help you? /kən/ /ˈaɪ/ /help/ /ju/
Can I make an appointment for next /kən/ /ˈaɪ/ /ˈmeɪk/ /ən/ /əˈpɔɪntmənt/
Wednesday? /fə/ /nekst/ /ˈwenzdeɪ/
Can I see your passport please? /kən/ /ˈaɪ/ /ˈsiː/ /jə/ /ˈpɑːspɔːt/ /pliːz/
Can I take a message? /kən/ /ˈaɪ/ /teɪk/ /ə/ /ˈmesɪdʒ/
Can I try it on? /kən/ /ˈaɪ/ /traɪ/ /ɪt/ /ɒn/
Can I use your phone? /kən/ /ˈaɪ/ /ˈjuːz/ /jə/ /fəʊn/
Can it be cheaper? /kən/ /ɪt/ /bi/ /ˈtʃiːpə/
Can we have a menu please. /kən/ /wi/ /həv/ /ə/ /ˈmenjuː/ /pliːz/
Can we have some more bread please? /kən/ /wi/ /həv/ /səm/ /mɔː/ /bred/ /pliːz/
Can we sit over there? /kən/ /wi/ /sɪt/ /ˈəʊvə/ /ðeə/
Can you call back later? /kən/ /ju/ /kɔːl/ /ˈbæk/ /ˈleɪtə/
Can you call me back later? /kən/ /ju/ /kɔːl/ /miː/ /ˈbæk/ /ˈleɪtə/
Can you carry this for me? /kən/ /ju/ /ˈkæri/ /ðɪs/ /fə/ /miː/

Can you do me a favor? /kən/ /ju/ /də/ /miː/ /ə/ /ˈfeɪvə/


Can you fix this? /kən/ /ju/ /fɪks/ /ðɪs/
Can you give me an example? /kən/ /ju/ /ɡɪv/ /miː/ /ən/ /ɪɡˈzɑːmpll /
Can you help me? /kən/ /ju/ /help/ /miː/
Can you hold this for me? /kən/ /ju/ /həʊld/ /ðɪs/ /fə/ /miː/
Can you please say that again? /kən/ /ju/ /pliːz/ /ˈseɪ/ /ðət/ /əˈɡen/
Can you recommend a good restaurant? /kən/ /ju/ /ˌrekəˈmend/ /ə/ /ɡʊd/ /ˈrestrɒnt/
Can you repeat that please? /kən/ /ju/ /rɪˈpiːt/ /ðət/ /pliːz/
Can you show me? /kən/ /ju/ /ʃəʊ/ /miː/
Can you speak louder please? /kən/ /ju/ /spiːk/ /ˈlaʊdə/ /pliːz/
Can you swim? /kən/ /ju/ /swɪm/
Can you throw that away for me? /kən/ /ju/ /ˈθrəʊ/ /ðət/ /əˈweɪ/ /fə/ /miː/

Can you translate this for me? /kən/ /ju/ /trænzˈleɪt/ /ðɪs/ /fə/ /miː/
Certainly! /ˈsɜːtnli/
Cheers! /tʃɪəz/
/ʃɪˈkɑːɡəʊ/ /z/ /ˈveri/ /ˈdɪfrənt/ /frəm/ /
Chicago is very different from Boston.
ˈbɒstən/
Come here. /kʌm/ /hɪə/
D
Did it snow yesterday? /dɪd/ /ɪt/ /snəʊ/ /ˈjestədi/
Did you come with your family? /dɪd/ /ju/ /kʌm/ /wɪð/ /jə/ /ˈfæməli/
Did you get my email? /dɪd/ /ju/ /ˈɡet/ /maɪ/ /ˈiːmeɪl/
Did you send me flowers? /dɪd/ /ju/ /send/ /miː/ /ˈflaʊəz/
Did you take your medicine? /dɪd/ /ju/ /teɪk/ /jə/ /ˈmedsnl/
Did your wife like California? /dɪd/ /jə/ /waɪf/ /ˈlaɪk/ /ˌkælɪˈfɔːnɪə/
Do you accept U.S. Dollars? /də/ /ju/ /əkˈsept/ /juː/ /ˈes/ /ˈdɒləz/
Do you believe that? /də/ /ju/ /bɪˈliːv/ /ðæt/
Do you feel better? /də/ /ju/ /fiːl/ /ˈbetə/
Do you go to Florida often? /də/ /ju/ /ɡəʊ/ /tə/ /ˈflɒrɪdə/ /ˈɒfnl/
Do you have a boyfriend? /də/ /ju/ /həv/ /ə/ /ˈbɔɪfrend/
Do you have a girlfriend? /də/ /ju/ /həv/ /ə/ /ˈɡɜːlfrend/
Do you have a pencil? /də/ /ju/ /həv/ /ə/ /ˈpensll /
Do you have a problem? /də/ /ju/ /həv/ /ə/ /ˈprɒbləm/
Do you have a swimming pool? /də/ /ju/ /həv/ /ə/ /ˈswɪmɪŋ/ /puːl/
Do you have an appointment? /də/ /ju/ /həv/ /ən/ /əˈpɔɪntmənt/
Do you have another one? /də/ /ju/ /həv/ /əˈnʌðə/ /wʌn/
Do you have any children? /də/ /ju/ /həv/ /ˈeni/ /ˈtʃɪldrən/
Do you have any coffee? /də/ /ju/ /həv/ /ˈeni/ /ˈkɒfi/
Do you have any money? /də/ /ju/ /həv/ /ˈeni/ /ˈmʌni/
Do you have any vacancies? /də/ /ju/ /həv/ /ˈeni/ /ˈveɪkənsɪz/
Do you have anything cheaper? /də/ /ju/ /həv/ /ˈeniθɪŋ/ /ˈtʃiːpə/
Do you have enough money? /də/ /ju/ /həv/ /ɪˈnʌf/ /ˈmʌni/
/də/ /ju/ /həv/ /ðə/ /ˈnʌmbə/ /fər/ /ə/ /
Do you have the number for a taxi?
ˈtæksi/
Do you have this in size 11? /də/ /ju/ /həv/ /ðɪs/ /ɪn/ /saɪz/ /ɪˈlevnl/
Do you hear that? /də/ /ju/ /hɪə/ /ðæt/
Do you know her? /də/ /ju/ /nəʊ/ /hə/
Do you know how much it costs? /də/ /ju/ /nəʊ/ /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ɪt/ /kɒsts/
Do you know how to cook? /də/ /ju/ /nəʊ/ /ˈhaʊ/ /tə/ /kʊk/
Do you know how to get to the Marriott /də/ /ju/ /nəʊ/ /ˈhaʊ/ /tə/ /ˈɡet/ /tə/ /ðə/ /
Hotel? ˈmeriət/ /ˌhəʊˈtel/
Do you know what this means? /də/ /ju/ /nəʊ/ /ˈwɒt/ /ðɪs/ /miːnz/
Do you know what this says? /də/ /ju/ /nəʊ/ /ˈwɒt/ /ðɪs/ /ˈsez/
/də/ /ju/ /nəʊ/ /weər/ /ˈaɪ/ /kən/ /ˈɡet/ /ə/ /
Do you know where I can get a taxi?
ˈtæksi/
Do you know where my glasses are? /də/ /ju/ /nəʊ/ /weə/ /maɪ/ /ˈɡlɑːsɪz/ /ɑː/
Do you know where she is? /də/ /ju/ /nəʊ/ /weə/ /ʃi/ /ɪz/
Do you know where there's a store that se /də/ /ju/ /nəʊ/ /weə/ /ðeəz/ /ə/ /stɔː/ /ðət/
lls towels? /selz/ /ˈtaʊəlz/ //
Do you like it here? /də/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ɪt/ /hɪə/
Do you like the book? /də/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ðə/ /bʊk/
Do you like to watch TV? /də/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /wɒtʃ/ /ˌtiːˈviː/
Do you like your boss? /də/ /ju/ /ˈlaɪk/ /jə/ /bɒs/
Do you like your co-workers? /də/ /ju/ /ˈlaɪk/ /jə/ /ˈkoˌwərkərz/
Do you need anything else? /də/ /ju/ /niːd/ /ˈeniθɪŋ/ /els/
Do you need anything? /də/ /ju/ /niːd/ /ˈeniθɪŋ/
Do you play any sports? /də/ /ju/ /pleɪ/ /ˈeni/ /spɔːts/
Do you play basketball? /də/ /ju/ /pleɪ/ /ˈbɑːskɪtbɔːl/
Do you sell batteries? /də/ /ju/ /sel/ /ˈbætriz/
Do you sell medicine? /də/ /ju/ /sel/ /ˈmedsnl/
Do you smoke? /də/ /ju/ /sməʊk/
Do you speak English? /də/ /ju/ /spiːk/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Do you study English? /də/ /ju/ /ˈstʌdi/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Do you take credit cards? /də/ /ju/ /teɪk/ /ˈkredɪt/ /kɑːdz/
Do you think it'll rain today? /də/ /ju/ /ˈθɪŋk/ /ˈɪtll / /reɪn/ /təˈdeɪ/
/də/ /ju/ /ˈθɪŋk/ /ɪts/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /reɪn/ /tə
Do you think it's going to rain tomorrow?
ˈmɒrəʊ/
Do you think it's possible? /də/ /ju/ /ˈθɪŋk/ /ɪts/ /ˈpɒsəbll /
/də/ /ju/ /ˈθɪŋk/ /jul/ /bi/ /ˈbæk/ /baɪ/ /ɪ
Do you think you'll be back by 11:30?
ˈlevnl/ /ˈθɜːti/
Do you understand? /də/ /ju/ /ˌʌndəˈstænd/
Do you want me to come and pick you up /də/ /ju/ /wɒnt/ /miː/ /tə/ /kʌm/ /ənd/
? /pɪk/ /ju/ /ʌp/
Do you want to come with me? /də/ /ju/ /wɒnt/ /tə/ /kʌm/ /wɪð/ /miː/
/də/ /ju/ /wɒnt/ /tə/ /ɡəʊ/ /tə/ /ðə/ /
Do you want to go to the movies?
ˈmuːvɪz/
Do you want to go with me? /də/ /ju/ /wɒnt/ /tə/ /ɡəʊ/ /wɪð/ /miː/
Does anyone here speak English? /dəz/ /ˈeniwʌn/ /hɪə/ /spiːk/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Does he like the school? /dəz/ /hi/ /ˈlaɪk/ /ðə/ /skuːl/
Does it often snow in the winter in /dəz/ /ɪt/ /ˈɒfnl/ /snəʊ/ /ɪn/ /ðə/ /ˈwɪntə/ /ɪn/
Massachusetts? /ˌmæsəˈtʃuːsɪts/
Does this road go to New York? /dəz/ /ðɪs/ /rəʊd/ /ɡəʊ/ /tə/ /njuː/ /jɔːk/
Don't do that. /dəʊnt/ /də/ /ðæt/
Don't worry. /dəʊnt/ /ˈwʌri/
E
Every week. /ˈevri/ /wiːk/
/ˈevrɪdeɪ/ /ˈaɪ/ /ˈɡet/ /ʌp/ /ət/ /sɪks/ /ˌeɪˈ/
Everyday I get up at 6 AM.
/em/
Everyone knows it. /ˈevrɪwʌn/ /nəʊz/ /ɪt/
Everything is ready. /ˈevrɪθɪŋ/ /z/ /ˈredi/
Excellent. /ˈeksələnt/
Excuse me, what did you say? /ɪkˈskjuːz/ /miː/ /ˈwɒt/ /dɪd/ /ju/ /ˈseɪ/
Excuse me. /ɪkˈskjuːz/ /miː/
Expiration date. /ˌekspɪˈreɪʃnl/ /deɪt/
F
Fill it up, please. /fɪl/ /ɪt/ /ʌp/ /pliːz/
Follow me. /ˈfɒləʊ/ /miː/
For how many nights? /fə/ /ˈhaʊ/ /məni/ /naɪts/
Forget it. /fəˈɡet/ /ɪt/
From here to there. /frəm/ /hɪə/ /tə/ /ðeə/
From time to time. /frəm/ /ˈtaɪm/ /tə/ /ˈtaɪm/
G
Give me a call. /ɡɪv/ /miː/ /ə/ /kɔːl/
Give me the pen. /ɡɪv/ /miː/ /ðə/ /pen/
Go straight ahead. /ɡəʊ/ /streɪt/ /əˈhed/
Good afternoon. /ɡʊd/ /ˌɑːftəˈnuːn/
Good evening sir. /ɡʊd/ /ˈiːvnlɪŋ/ /sɜː/
Good idea. /ɡʊd/ /aɪˈdɪə/
Good Luck. /ɡʊd/ /lʌk/
Good morning. /ɡʊd/ /ˈmɔːnɪŋ/
Great. /ˈɡreɪt/
H
Happy Birthday. /ˈhæpi/ /ˈbɜːθdeɪ/
Has your brother been to California? /həz/ /jə/ /ˈbrʌðə/ /biːn/ /tə/ /ˌkælɪˈfɔːnɪə/
Have a good trip. /həv/ /ə/ /ɡʊd/ /trɪp/
Have they met her yet? /həv/ /ˈðeɪ/ /met/ /hə/ /jet/
Have you arrived? /həv/ /ju/ /əˈraɪvd/
Have you been to Boston? /həv/ /ju/ /biːn/ /tə/ /ˈbɒstən/
Have you been waiting long? /həv/ /ju/ /biːn/ /ˈweɪtɪŋ/ /ˈlɒŋ/
Have you done this before? /həv/ /ju/ /dʌn/ /ðɪs/ /bɪˈfɔː/
Have you eaten at that restaurant? /həv/ /ju/ /ˈiːtnl/ /ət/ /ðət/ /ˈrestrɒnt/
Have you eaten yet? /həv/ /ju/ /ˈiːtnl/ /jet/
Have you ever had Potato soup? /həv/ /ju/ /ˈevə/ /həd/ /pəˈteɪtəʊ/ /suːp/
Have you finished studying? /həv/ /ju/ /ˈfɪnɪʃt/ /ˈstʌdɪɪŋ/
Have you seen this movie? /həv/ /ju/ /ˈsiːn/ /ðɪs/ /ˈmuːvi/
He always does that for me. /hi/ /ˈɔːlweɪz/ /dəz/ /ðət/ /fə/ /miː/
He broke the window. /hi/ /brəʊk/ /ðə/ /ˈwɪndəʊ/
He doesn't look like a nurse. /hi/ /ˈdʌznt/ /lʊk/ /ˈlaɪk/ /ə/ /nɜːs/
He has a nice car. /hi/ /həz/ /ə/ /naɪs/ /kɑː/
He likes it very much. /hi/ /ˈlaɪks/ /ɪt/ /ˈveri/ /ˈmʌtʃ/
/hi/ /ˈlaɪks/ /dʒuːs/ /bət/ /hi/ /ˈdʌznt/ /ˈlaɪk/
He likes juice but he doesn't like milk
/mɪlk/
He needs some new clothes. /hi/ /niːdz/ /səm/ /njuː/ /kləʊðz/
He never gives me anything. /hi/ /ˈnevə/ /ɡɪvz/ /miː/ /ˈeniθɪŋ/
He said this is a nice place. /hi/ /ˈsed/ /ðɪs/ /ɪz/ /ə/ /naɪs/ /ˈpleɪs/
He said you like to watch movies. /hi/ /ˈsed/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /wɒtʃ/ /ˈmuːvɪz/

He studies at Boston University. /hi/ /ˈstʌdɪz/ /ət/ /ˈbɒstən/ /ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/

He thinks we don't want to go. /hi/ /ˈθɪŋks/ /wi/ /dəʊnt/ /wɒnt/ /tə/ /ɡəʊ/
He works at a computer company in New /hi/ /ˈwɜːks/ /ət/ /ə/ /kəmˈpjuːtə/ /
York. ˈkʌmpəni/ /ɪn/ /njuː/ /jɔːk/
He'll be back in 20 minutes. /hil/ /bi/ /ˈbæk/ /ɪn/ /ˈtwenti/ /ˈmɪnɪts/
Hello. /həˈləʊ/
Help! /help/
Here is your salad. /hɪə/ /z/ /jə/ /ˈsæləd/
Here it is. /hɪər/ /ɪt/ /ɪz/
Here you are. /hɪə/ /ju/ /ɑː/
Here's my number. /hɪəz/ /maɪ/ /ˈnʌmbə/
Here's your order. /hɪəz/ /jər/ /ˈɔːdə/
He's a very good student. /hiz/ /ə/ /ˈveri/ /ɡʊd/ /ˈstjuːdnt/
He's an American. /hiz/ /ən/ /əˈmerɪkən/
He's an Engineer. /hiz/ /ən/ /ˌendʒɪˈnɪə/
He's coming soon. /hiz/ /ˈkʌmɪŋ/ /suːn/
He's faster than me. /hiz/ /ˈfɑːstə/ /ðən/ /miː/
He's in the kitchen. /hiz/ /ɪn/ /ðə/ /ˈkɪtʃɪn/
He's never been to America. /hiz/ /ˈnevə/ /biːn/ /tu/ /əˈmerɪkə/
He's not in right now. /hiz/ /nɒt/ /ɪn/ /raɪt/ /naʊ/
He's right. /hiz/ /raɪt/
He's very annoying. /hiz/ /ˈveri/ /əˈnɔɪɪŋ/
He's very famous. /hiz/ /ˈveri/ /ˈfeɪməs/
He's very hard working. /hiz/ /ˈveri/ /hɑːd/ /ˈwɜːkɪŋ/
Hi, is Mrs. Smith there, please? /haɪ/ /ɪz/ /ˈmɪsɪz/ /smɪθ/ /ðeə/ /pliːz/
His family is coming tomorrow. /hɪz/ /ˈfæməli/ /z/ /ˈkʌmɪŋ/ /təˈmɒrəʊ/
His room is very small. /hɪz/ /ruːm/ /z/ /ˈveri/ /smɔːl/
His son. /hɪz/ /sʌn/
How about Saturday? /ˈhaʊ/ /əˈbaʊt/ /ˈsætədeɪ/
How are you paying? /ˈhaʊ/ /ə/ /ju/ /ˈpeɪɪŋ/
How are you? /ˈhaʊ/ /ə/ /ju/
How are your parents? /ˈhaʊ/ /ə/ /jə/ /ˈpeərənts/
How do I get there? /ˈhaʊ/ /də/ /ˈaɪ/ /ˈɡet/ /ðeə/
How do I get to Daniel Street? /ˈhaʊ/ /də/ /ˈaɪ/ /ˈɡet/ /tə/ /ˈdɑːnɪəl/ /striːt/
/ˈhaʊ/ /də/ /ˈaɪ/ /ˈɡet/ /tə/ /ði/ /əˈmerɪkən/ /
How do I get to the American Embassy?
ˈembəsi/
How do I use this? /ˈhaʊ/ /də/ /ˈaɪ/ /ˈjuːz/ /ðɪs/
How do you know? /ˈhaʊ/ /də/ /ju/ /nəʊ/
How do you pronounce that? /ˈhaʊ/ /də/ /ju/ /prəˈnaʊns/ /ðæt/
How do you say it in English? /ˈhaʊ/ /də/ /ju/ /ˈseɪ/ /ɪt/ /ɪn/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
How do you spell it? /ˈhaʊ/ /də/ /ju/ /spel/ /ɪt/
How do you spell the word Seattle? /ˈhaʊ/ /də/ /ju/ /spel/ /ðə/ /ˈwɜːd/ /sɪˈætll /
How does it taste? /ˈhaʊ/ /dəz/ /ɪt/ /teɪst/
How far is it to Chicago? /ˈhaʊ/ /fɑː/ /z/ /ɪt/ /tə/ /ʃɪˈkɑːɡəʊ/
How far is it? /ˈhaʊ/ /fɑː/ /z/ /ɪt/
How is she? /ˈhaʊ/ /z/ /ʃi/
How long are you going to stay in Califor/ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /steɪ/ /ɪn/ /
nia? ˌkælɪˈfɔːnɪə/
How long are you going to stay? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /steɪ/
How long does it take by car? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /dəz/ /ɪt/ /teɪk/ /baɪ/ /kɑː/
/ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /dəz/ /ɪt/ /teɪk/ /tə/ /ˈɡet/ /tə/ /
How long does it take to get to Georgia?
ˈdʒɔːdʒə/
How long have you been here? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /həv/ /ju/ /biːn/ /hɪə/
/ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /həv/ /ju/ /biːn/ /ɪn/ /ə
How long have you been in America?
ˈmerɪkə/
How long have you lived here? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /həv/ /ju/ /lɪvd/ /hɪə/
How long have you worked here? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /həv/ /ju/ /wɜːkt/ /hɪə/
How long is it? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /z/ /ɪt/
How long is the flight? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /z/ /ðə/ /flaɪt/
How long will it take? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /wll / /ɪt/ /teɪk/
How long will you be staying? /ˈhaʊ/ /ˈlɒŋ/ /wll / /ju/ /bi/ /ˈsteɪɪŋ/
How many children do you have? /ˈhaʊ/ /məni/ /ˈtʃɪldrən/ /də/ /ju/ /hæv/
/ˈhaʊ/ /məni/ /ˈaʊəz/ /ə/ /wiːk/ /də/ /ju/ /
How many hours a week do you work?
ˈwɜːk/
/ˈhaʊ/ /məni/ /ˈlæŋɡwɪdʒɪz/ /də/ /ju/
How many languages do you speak?
/spiːk/
/ˈhaʊ/ /məni/ /maɪlz/ /ɪz/ /ɪt/ /tə/ /ˌpensl
How many miles is it to Pennsylvania?
ˈveɪnɪə/
/ˈhaʊ/ /məni/ /ˈpiːpll / /ə/ /ðər/ /ɪn/ /njuː/
How many people are there in New York?
/jɔːk/
How many people do you have in your fa /ˈhaʊ/ /məni/ /ˈpiːpll / /də/ /ju/ /həv/ /ɪn/ /jə/
mily? /ˈfæməli/
How many people? /ˈhaʊ/ /məni/ /ˈpiːpll /
How many? /ˈhaʊ/ /məni/
How much altogether? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ˌɔːltəˈɡeðə/
How much are these earrings? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ə/ /ðiːz/ /ˈɪərɪŋz/
How much do I owe you? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /də/ /ˈaɪ/ /əʊ/ /ju/
How much does it cost per day? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /dəz/ /ɪt/ /kɒst/ /pɜː/ /deɪ/
How much does this cost? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /dəz/ /ðɪs/ /kɒst/
/ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ɪz/ /ɪt/ /tə/ /ɡəʊ/ /tə/ /maɪ
How much is it to go to Miami?
ˈæmi/
How much is it? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ɪz/ /ɪt/
How much is that? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ɪz/ /ðæt/
How much is this? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ɪz/ /ðɪs/
How much money do you have? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ˈmʌni/ /də/ /ju/ /hæv/
How much money do you make? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /ˈmʌni/ /də/ /ju/ /ˈmeɪk/
How much will it cost? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /wll / /ɪt/ /kɒst/
How much would you like? /ˈhaʊ/ /ˈmʌtʃ/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/
How old are you? /ˈhaʊ/ /əʊld/ /ə/ /ju/
How tall are you? /ˈhaʊ/ /tɔːl/ /ə/ /ju/
How was the movie? /ˈhaʊ/ /wəz/ /ðə/ /ˈmuːvi/
How was the trip? /ˈhaʊ/ /wəz/ /ðə/ /trɪp/
How's business? /haʊz/ /ˈbɪznəs/
How's the weather? /haʊz/ /ðə/ /ˈweðə/
How's work going? /haʊz/ /ˈwɜːk/ /ˈɡəʊɪŋ/
Hurry! /ˈhʌri/
I
I agree. /ˈaɪ/ /əˈɡriː/
I ate already. /ˈaɪ/ /et/ /ɔːlˈredi/
I believe you. /ˈaɪ/ /bɪˈliːv/ /ju/
I bought a shirt yesterday. /ˈaɪ/ /ˈbɔːt/ /ə/ /ʃɜːt/ /ˈjestədi/
I came with my family. /ˈaɪ/ /keɪm/ /wɪð/ /maɪ/ /ˈfæməli/
I can swim. /ˈaɪ/ /kən/ /swɪm/
I can't hear you clearly. /ˈaɪ/ /kɑːnt/ /hɪə/ /ju/ /ˈklɪəli/
I can't hear you. /ˈaɪ/ /kɑːnt/ /hɪə/ /ju/
I don't care. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /keə/
I don't feel well. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /fiːl/ /wel/
I don't have a girlfriend. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /həv/ /ə/ /ˈɡɜːlfrend/
I don't have any money. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /həv/ /ˈeni/ /ˈmʌni/
I don't have enough money. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /həv/ /ɪˈnʌf/ /ˈmʌni/
I don't have time right now. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /həv/ /ˈtaɪm/ /raɪt/ /naʊ/
I don't know how to use it. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /nəʊ/ /ˈhaʊ/ /tə/ /ˈjuːz/ /ɪt/
I don't know. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /nəʊ/
I don't like him. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /ˈlaɪk/ /ɪm/
I don't like it. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /ˈlaɪk/ /ɪt/
I don't mind. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /maɪnd/
I don't speak English very well. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /spiːk/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈveri/ /wel/
I don't speak very well. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /spiːk/ /ˈveri/ /wel/
I don't think so. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /ˈθɪŋk/ /ˈsəʊ/
/ˈaɪ/ /dəʊnt/ /ˌʌndəˈstænd/ /ˈwɒt/ /jə/ /
I don't understand what your saying.
ˈseɪɪŋ/
I don't understand. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /ˌʌndəˈstænd/
I don't want it. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /wɒnt/ /ɪt/
I don't want that. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /wɒnt/ /ðæt/
I don't want to bother you. /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /wɒnt/ /tə/ /ˈbɒðə/ /ju/
I feel good. /ˈaɪ/ /fiːl/ /ɡʊd/
I forget. /ˈaɪ/ /fəˈɡet/
I get off of work at 6. /ˈaɪ/ /ˈɡet/ /ɒf/ /əv/ /ˈwɜːk/ /ət/ /sɪks/
I give up. /ˈaɪ/ /ɡɪv/ /ʌp/
I got in an accident. /ˈaɪ/ /ˈɡɒt/ /ɪn/ /ən/ /ˈæksɪdənt/
I have a cold. /ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /kəʊld/
I have a headache. /ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /ˈhedeɪk/
I have a lot of things to do. /ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /lɒt/ /əv/ /ˈθɪŋz/ /tə/ /duː/
/ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /ˈkwestʃən/ /ˈaɪ/ /wɒnt/
I have a question I want to ask you.
/tu/ /ɑːsk/ /ju/
/ˈaɪ/ /wɒnt/ // /tu/ /ɑːsk/ /ju/ /ə/ /
I want to ask you a question.
ˈkwestʃən/
I have a reservation. /ˈaɪ/ /həv/ /ə/ /ˌrezəˈveɪʃnl/
I have money. /ˈaɪ/ /həv/ /ˈmʌni/
I have one in my car. /ˈaɪ/ /həv/ /wʌn/ /ɪn/ /maɪ/ /kɑː/
I have pain in my arm. /ˈaɪ/ /həv/ /peɪn/ /ɪn/ /maɪ/ /ɑːm/
I have three children, two girls and one b /ˈaɪ/ /həv/ /θriː/ /ˈtʃɪldrən/ /tuː/ /ɡɜːlz/
oy. /ənd/ /wʌn/ /ˌbɔɪ/
I have to go to the post office. /ˈaɪ/ /həv/ /tə/ /ɡəʊ/ /tə/ /ðə/ /pəʊst/ /ˈɒfɪs/
I have to wash my clothes. /ˈaɪ/ /həv/ /tə/ /wɒʃ/ /maɪ/ /kləʊðz/
I have two sisters. /ˈaɪ/ /həv/ /tuː/ /ˈsɪstəz/
I haven't been there. /ˈaɪ/ /ˈhævnlt/ /biːn/ /ðeə/
I haven't finished eating. /ˈaɪ/ /ˈhævnlt/ /ˈfɪnɪʃt/ /ˈiːtɪŋ/
I haven't had lunch yet. /ˈaɪ/ /ˈhævnlt/ /həd/ /lʌntʃ/ /jet/
/ˈaɪ/ /həʊp/ /ju/ /ənd/ /jə/ /waɪf/ /həv/ /ə/
I hope you and your wife have a nice trip.
/naɪs/ /trɪp/
I know. /ˈaɪ/ /nəʊ/
I like her. /ˈaɪ/ /ˈlaɪk/ /hə/
I like it. /ˈaɪ/ /ˈlaɪk/ /ɪt/
I like Italian food. /ˈaɪ/ /ˈlaɪk/ /ɪˈtæljən/ /fuːd/
I like to watch TV. /ˈaɪ/ /ˈlaɪk/ /tə/ /wɒtʃ/ /ˌtiːˈviː/
I live in California. /ˈaɪ/ /ˈlaɪv/ /ɪn/ /ˌkælɪˈfɔːnɪə/
I lost my watch. /ˈaɪ/ /lɒst/ /maɪ/ /wɒtʃ/
I love you. /ˈaɪ/ /lʌv/ /ju/
I made a mistake. /ˈaɪ/ /ˈmeɪd/ /ə/ /mɪˈsteɪk/
I made this cake. /ˈaɪ/ /ˈmeɪd/ /ðɪs/ /keɪk/
I need a doctor. /ˈaɪ/ /niːd/ /ə/ /ˈdɒktə/
I need another key. /ˈaɪ/ /niːd/ /əˈnʌðə/ /kiː/
I need some tissues. /ˈaɪ/ /niːd/ /səm/ /ˈtɪʃuːz/
/ˈaɪ/ /niːd/ /ðɪs/ /tə/ /ˈɡet/ /ðə/ /baɪ/ /tə
I need this to get there by tomorrow.
ˈmɒrəʊ/
I need to change clothes. /ˈaɪ/ /niːd/ /tə/ /tʃeɪndʒ/ /kləʊðz/
I need to go home. /ˈaɪ/ /niːd/ /tə/ /ɡəʊ/ /həʊm/
I need to go now. /ˈaɪ/ /niːd/ /tə/ /ɡəʊ/ /naʊ/
I need to practice my English. /ˈaɪ/ /niːd/ /tə/ /ˈpræktɪs/ /maɪ/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
I only have 5 dollars. /ˈaɪ/ /ˈəʊnli/ /həv/ /faɪv/ /ˈdɒləz/
I only want a snack. /ˈaɪ/ /ˈəʊnli/ /wɒnt/ /ə/ /snæk/
I remember. /ˈaɪ/ /rɪˈmembə/
I speak a little English. /ˈaɪ/ /spiːk/ /ə/ /ˈlɪtll / /ˈɪŋɡlɪʃ/
I speak two languages. /ˈaɪ/ /spiːk/ /tuː/ /ˈlæŋɡwɪdʒɪz/
/ˈaɪ/ /stɪl/ /həv/ /ə/ /lɒt/ /əv/ /ˈθɪŋz/ /tə/
I still have a lot of things to buy.
/baɪ/
I still have a lot to do. /ˈaɪ/ /stɪl/ /həv/ /ə/ /lɒt/ /tə/ /duː/
I still have to brush my teeth and take a s /ˈaɪ/ /stɪl/ /həv/ /tə/ /brʌʃ/ /maɪ/ /tiːθ/
hower. /ənd/ /teɪk/ /ə/ /ˈʃaʊə/
I still haven't decided. /ˈaɪ/ /stɪl/ /ˈhævnlt/ /dɪˈsaɪdɪd/
/ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ˈaɪ/ /niːd/ /tə/ /ˈsiː/ /ə/ /
I think I need to see a doctor.
ˈdɒktə/
I think it tastes good. /ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ɪt/ /teɪsts/ /ɡʊd/
I think it's very good. /ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ɪts/ /ˈveri/ /ɡʊd/
I think so. /ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ˈsəʊ/
/ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ðəʊz/ /ʃuːz/ /ə/ /ˈveri/ /ɡʊd/ /
I think those shoes are very good looking.
ˈlʊkɪŋ/
I think you have too many clothes. /ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ju/ /həv/ /tuː/ /ˈmeni/ /kləʊðz/
I thought he said something else. /ˈaɪ/ /ˈθɔːt/ /hi/ /ˈsed/ /ˈsʌmθɪŋ/ /els/
I thought the clothes were cheaper. /ˈaɪ/ /ˈθɔːt/ /ðə/ /kləʊðz/ /wə/ /ˈtʃiːpə/
I trust you. /ˈaɪ/ /trʌst/ /ju/
I understand now. /ˈaɪ/ /ˌʌndəˈstænd/ /naʊ/
I understand. /ˈaɪ/ /ˌʌndəˈstænd/
I usually drink coffee at breakfast. /ˈaɪ/ /ˈjuːʒəli/ /drɪŋk/ /ˈkɒfi/ /ət/ /ˈbrekfəst/
I want to buy something. /ˈaɪ/ /wɒnt/ /tə/ /baɪ/ /ˈsʌmθɪŋ/
/ˈaɪ/ /wɒnt/ /tə/ /ˈkɒntækt/ /ˈaʊər/ /
I want to contact our embassy.
ˈembəsi/
I want to give you a gift. /ˈaɪ/ /wɒnt/ /tə/ /ɡɪv/ /ju/ /ə/ /ɡɪft/
I want to send this package to the United /ˈaɪ/ /wɒnt/ /tə/ /send/ /ðɪs/ /ˈpækɪdʒ/
States. /tə/ /ðə/ /juːˈnaɪtɪd/ /steɪts/
I want to show you something. /ˈaɪ/ /wɒnt/ /tə/ /ʃəʊ/ /ju/ /ˈsʌmθɪŋ/
I was about to leave the restaurant when /ˈaɪ/ /wəz/ /əˈbaʊt/ /tə/ /liːv/ /ðə/ /
my friends arrived. ˈrestrɒnt/ /wen/ /maɪ/ /frendz/ /əˈraɪvd/
I was going to the library. /ˈaɪ/ /wəz/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /ðə/ /ˈlaɪbrəri/
I was in the library. /ˈaɪ/ /wəz/ /ɪn/ /ðə/ /ˈlaɪbrəri/
I went to the supermarket, and then to the /ˈaɪ/ /ˈwent/ /tə/ /ðə/ /ˈsuːpəmɑːkɪt/
computer store. /ənd/ /ðen/ /tə/ /ðə/ /kəmˈpjuːtə/ /stɔː/
I wish I had one. /ˈaɪ/ /wɪʃ/ /ˈaɪ/ /həd/ /wʌn/
I'd like a map of the city. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /ə/ /mæp/ /əv/ /ðə/ /ˈsɪti/
I'd like a non-smoking room. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /ə/ /ˈnɑːnˈsmokɪŋ/ /ruːm/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /ə/ /ruːm/ /wɪð/ /tuː/ /ˈbedz/
I'd like a room with two beds please.
/pliːz/
I'd like a room. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /ə/ /ruːm/
I'd like a single room. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /ə/ /ˈsɪŋɡll / /ruːm/
I'd like a table near the window. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /ə/ /ˈteɪbll / /nɪə/ /ðə/ /ˈwɪndəʊ/
I'd like some water too, please. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /səm/ /ˈwɔːtə/ /tuː/ /pliːz/
I'd like the number for the Hilton Hotel pl /aɪd/ /ˈlaɪk/ /ðə/ /ˈnʌmbə/ /fə/ /ðə/ /ˈhɪltən/
ease. /ˌhəʊˈtel/ /pliːz/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /baɪ/ /ə/ /ˈbɒtll / /əv/ /
I'd like to buy a bottle of water, please.
ˈwɔːtə/ /pliːz/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /baɪ/ /ə/ /fəʊn/ /kɑːd/
I'd like to buy a phone card please.
/pliːz/
I'd like to buy something. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /baɪ/ /ˈsʌmθɪŋ/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /kɔːl/ /ðə/ /juːˈnaɪtɪd/
I'd like to call the United States.
/steɪts/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /tu/ /iːt/ /ət/ /ˈfɪfθ/ /striːt/ /
I'd like to eat at 5th street restaurant.
ˈrestrɒnt/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /tu/ /ɪkˈstʃeɪndʒ/ /ðɪs/ /fə/ /
I'd like to exchange this for Dollars.
ˈdɒləz/
I'd like to go for a walk. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ɡəʊ/ /fər/ /ə/ /wɔːk/
I'd like to go home. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ɡəʊ/ /həʊm/
I'd like to go shopping. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ɡəʊ/ /ˈʃɒpɪŋ/
I'd like to go to the store. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ɡəʊ/ /tə/ /ðə/ /stɔː/
I'd like to make a phone call. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ˈmeɪk/ /ə/ /fəʊn/ /kɔːl/
I'd like to make a reservation. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ˈmeɪk/ /ə/ /ˌrezəˈveɪʃnl/
I'd like to rent a car. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /rent/ /ə/ /kɑː/
I'd like to send a fax. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /send/ /ə/ /fæks/
I'd like to send this to America. /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /send/ /ðɪs/ /tu/ /əˈmerɪkə/
/aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /spiːk/ /tə/ /ˈmɪstə/
I'd like to speak to Mr. Smith please.
/smɪθ/ /pliːz/
I'd like to use the internet /aɪd/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ˈjuːz/ /ði/ /ˈɪntənet/
If you like it I can buy more. /ɪf/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ɪt/ /ˈaɪ/ /kən/ /baɪ/ /mɔː/
/ɪf/ /ju/ /niːd/ /maɪ/ /help/ /pliːz/ /let/
If you need my help, please let me know.
/miː/ /nəʊ/
I'll be right back. /aɪl/ /bi/ /raɪt/ /ˈbæk/
I'll call back later. /aɪl/ /kɔːl/ /ˈbæk/ /ˈleɪtə/
I'll call you on Friday. /aɪl/ /kɔːl/ /ju/ /ɒn/ /ˈfraɪdeɪ/
I'll call you when I leave. /aɪl/ /kɔːl/ /ju/ /wen/ /ˈaɪ/ /liːv/
I'll come back later. /aɪl/ /kʌm/ /ˈbæk/ /ˈleɪtə/
I'll give you a call. /aɪl/ /ɡɪv/ /ju/ /ə/ /kɔːl/
I'll have a cup of tea please. /aɪl/ /həv/ /ə/ /kʌp/ /əv/ /tiː/ /pliːz/
I'll have a glass of water please. /aɪl/ /həv/ /ə/ /ɡlɑːs/ /əv/ /ˈwɔːtə/ /pliːz/
I'll have the same thing. /aɪl/ /həv/ /ðə/ /seɪm/ /ˈθɪŋ/
I'll pay for dinner. /aɪl/ /peɪ/ /fə/ /ˈdɪnə/
I'll pay for the tickets. /aɪl/ /peɪ/ /fə/ /ðə/ /ˈtɪkɪts/
I'll pay. /aɪl/ /peɪ/
I'll take it. /aɪl/ /teɪk/ /ɪt/
I'll take that one also. /aɪl/ /teɪk/ /ðət/ /wʌn/ /ˈɔːlsəʊ/
I'll take you to the bus stop. /aɪl/ /teɪk/ /ju/ /tə/ /ðə/ /bʌs/ /stɒp/
I'll talk to you soon. /aɪl/ /ˈtɔːk/ /tə/ /ju/ /suːn/
I'll teach you. /aɪl/ /tiːtʃ/ /ju/
I'll tell him you called. /aɪl/ /tel/ /ɪm/ /ju/ /kɔːld/
I'm 26 years old. /aɪm/ /ˈtwenti/ /sɪks/ /ˈjiəz/ /əʊld/
I'm 32. /aɪm/ /ˈθɜːti/ /tuː/
I'm 6'2''. /aɪm/ /sɪks/ /fiːt/ /tuː/
I'm a beginner. /aɪm/ /ə/ /bɪˈɡɪnə/
I'm a size 8. /aɪm/ /ə/ /saɪz/ /eɪt/
I'm a teacher. /aɪm/ /ə/ /ˈtiːtʃə/
I'm allergic to seafood. /aɪm/ /əˈlɜːdʒɪk/ /tə/ /ˈsiːfuːd/
I'm American. /aɪm/ /əˈmerɪkən/
I'm an American. /aɪm/ /ən/ /əˈmerɪkən/
I'm bored. /aɪm/ /bɔːd/
I'm cleaning my room. /aɪm/ /ˈkliːnɪŋ/ /maɪ/ /ruːm/
I'm cold. /aɪm/ /kəʊld/
I'm coming right now. /aɪm/ /ˈkʌmɪŋ/ /raɪt/ /naʊ/
I'm coming to pick you up. /aɪm/ /ˈkʌmɪŋ/ /tə/ /pɪk/ /ju/ /ʌp/
I'm fine, and you? /aɪm/ /faɪn/ /ənd/ /ju/
I'm from America. /aɪm/ /frəm/ /əˈmerɪkə/
I'm full. /aɪm/ /fʊl/
I'm getting ready to go out. /aɪm/ /ˈɡetɪŋ/ /ˈredi/ /tə/ /ɡəʊ/ /aʊt/
I'm going home in four days. /aɪm/ /ˈɡəʊɪŋ/ /həʊm/ /ɪn/ /fɔː/ /deɪz/
I'm going to America next year. /aɪm/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tu/ /əˈmerɪkə/ /nekst/ /ˈjiə/
I'm going to bed. /aɪm/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /bed/
I'm going to go have dinner. /aɪm/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /ɡəʊ/ /həv/ /ˈdɪnə/
I'm going to leave. /aɪm/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /liːv/
I'm good, and you? /aɪm/ /ɡʊd/ /ənd/ /ju/
I'm good. /aɪm/ /ɡʊd/
I'm happy. /aɪm/ /ˈhæpi/
I'm here on business. /aɪm/ /hɪər/ /ɒn/ /ˈbɪznəs/
I'm hungry. /aɪm/ /ˈhʌŋɡri/
I'm just kidding. /aɪm/ /dʒəst/ /ˈkɪdɪŋ/
I'm just looking. /aɪm/ /dʒəst/ /ˈlʊkɪŋ/
I'm leaving Tomorrow. /aɪm/ /ˈliːvɪŋ/ /təˈmɒrəʊ/
I'm looking for the post office. /aɪm/ /ˈlʊkɪŋ/ /fə/ /ðə/ /pəʊst/ /ˈɒfɪs/
I'm lost /aɪm/ /lɒst/
I'm married. /aɪm/ /ˈmærɪd/
I'm not afraid. /aɪm/ /nɒt/ /əˈfreɪd/
I'm not American. /aɪm/ /nɒt/ /əˈmerɪkən/
I'm not busy. /aɪm/ /nɒt/ /ˈbɪzi/
I'm not going. /aɪm/ /nɒt/ /ˈɡəʊɪŋ/
I'm not married. /aɪm/ /nɒt/ /ˈmærɪd/
I'm not ready yet. /aɪm/ /nɒt/ /ˈredi/ /jet/
I'm not sure. /aɪm/ /nɒt/ /ʃʊə/
I'm ok. /aɪm/ /ˌəʊˈkeɪ/
I'm on hold. (phone) /aɪm/ /ɒn/ /həʊld/ /fəʊn/
I'm ready. /aɪm/ /ˈredi/
I'm self-employed. /aɪm/ /ˌself/ /ɪmˈplɔɪd/
I'm sick. /aɪm/ /sɪk/
I'm single. /aɪm/ /ˈsɪŋɡll /
I'm sorry, we're sold out. /aɪm/ /ˈsɒri/ /wɪə/ /səʊld/ /aʊt/
I'm sorry. /aɪm/ /ˈsɒri/
I'm thirsty. /aɪm/ /ˈθɜːsti/
I'm tired. /aɪm/ /ˈtaɪəd/
I'm very busy. /aɪm/ /ˈveri/ /ˈbɪzi/
/aɪm/ /ˈveri/ /ˈbɪzi/ /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /həv/ /
I'm very busy. I don't have time now.
ˈtaɪm/ /naʊ/
I'm very well, thank you. /aɪm/ /ˈveri/ /wel/ /θæŋk/ /ju/
I'm waiting for you. /aɪm/ /ˈweɪtɪŋ/ /fə/ /ju/
I'm worried too. /aɪm/ /ˈwʌrɪd/ /tuː/
In 30 minutes. /ɪn/ /ˈθɜːti/ /ˈmɪnɪts/
Is anyone else coming? /ɪz/ /ˈeniwʌn/ /els/ /ˈkʌmɪŋ/
Is everything ok? /ɪz/ /ˈevrɪθɪŋ/ /ˌəʊˈkeɪ/
Is it close? /ɪz/ /ɪt/ /kləʊz/
Is it cold outside? /ɪz/ /ɪt/ /kəʊld/ /ˌaʊtˈsaɪd/
Is it far from here? /ɪz/ /ɪt/ /fɑː/ /frəm/ /hɪə/
Is it hot? /ɪz/ /ɪt/ /hɒt/
Is it nearby? /ɪz/ /ɪt/ /ˈnɪəbaɪ/
Is it possible? /ɪz/ /ɪt/ /ˈpɒsəbll /
Is it raining? /ɪz/ /ɪt/ /ˈreɪnɪŋ/
Is it ready? /ɪz/ /ɪt/ /ˈredi/
Is it suppose to rain tomorrow? /ɪz/ /ɪt/ /səˈpəʊz/ /tə/ /reɪn/ /təˈmɒrəʊ/
Is John here? /ɪz/ /dʒɒn/ /hɪə/
Is John there please? /ɪz/ /dʒɒn/ /ðə/ /pliːz/
Is Mr. Smith an American? /ɪz/ /ˈmɪstə/ /smɪθ/ /ən/ /əˈmerɪkən/
Is that enough? /ɪz/ /ðət/ /ɪˈnʌf/
Is that ok? /ɪz/ /ðət/ /ˌəʊˈkeɪ/
Is the bank far? /ɪz/ /ðə/ /bæŋk/ /fɑː/
Is there a movie theater nearby? /ɪz/ /ðər/ /ə/ /ˈmuːvi/ /ˈθiːətə/ /ˈnɪəbaɪ/
Is there a nightclub in town? /ɪz/ /ðər/ /ə/ /ˈnaɪtklʌb/ /ɪn/ /taʊn/
Is there a restaurant in the hotel? /ɪz/ /ðər/ /ə/ /ˈrestrɒnt/ /ɪn/ /ðə/ /ˌhəʊˈtel/
Is there a store near here? /ɪz/ /ðər/ /ə/ /stɔː/ /nɪə/ /hɪə/
Is there air conditioning in the room? /ɪz/ /ðər/ /eə/ /kənˈdɪʃnlɪŋ/ /ɪn/ /ðə/ /ruːm/
Is there an English speaking guide? /ɪz/ /ðər/ /ən/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈspiːkɪŋ/ /ɡaɪd/
Is there any mail for me? /ɪz/ /ðər/ /ˈeni/ /meɪl/ /fə/ /miː/
Is there anything cheaper? /ɪz/ /ðər/ /ˈeniθɪŋ/ /ˈtʃiːpə/
Is this a safe area? /ɪz/ /ðɪs/ /ə/ /seɪf/ /ˈeəriə/
Is this Mr. Smith? /ɪz/ /ðɪs/ /ˈmɪstə/ /smɪθ/
Is this pen yours? /ɪz/ /ðɪs/ /pen/ /jɔːz/
Is this the bus to New York? /ɪz/ /ðɪs/ /ðə/ /bʌs/ /tə/ /njuː/ /jɔːk/
Is this your book? /ɪz/ /ðɪs/ /jə/ /bʊk/
Is your father home? /ɪz/ /jə/ /ˈfɑːðə/ /həʊm/
Is your house like this one? /ɪz/ /jə/ /ˈhaʊs/ /ˈlaɪk/ /ðɪs/ /wʌn/
/ɪz/ /jə/ /ˈhʌzbənd/ /ˈɔːlsəʊ/ /frəm/ /
Is your husband also from Boston?
ˈbɒstən/
Is your son here? /ɪz/ /jə/ /sʌn/ /hɪə/
Isn't it? /ˈɪznt/ /ɪt/
It costs 20 dollars per hour. /ɪt/ /kɒsts/ /ˈtwenti/ /ˈdɒləz/ /pɜː/ /ˈaʊə/
It depends on the weather. /ɪt/ /dɪˈpendz/ /ɒn/ /ðə/ /ˈweðə/
It hurts here. /ɪt/ /hɜːts/ /hɪə/
It rained very hard today. /ɪt/ /reɪnd/ /ˈveri/ /hɑːd/ /təˈdeɪ/
It takes 2 hours by car. /ɪt/ /teɪks/ /tuː/ /ˈaʊəz/ /baɪ/ /kɑː/
It will arrive shortly. /ɪt/ /wll / /əˈraɪv/ /ˈʃɔːtli/
It'll be cold this evening. /ˈɪtll / /bi/ /kəʊld/ /ðɪs/ /ˈiːvnlɪŋ/
It's 11:30pm. /ɪts/ /ɪˈlevnl/ /ˈθɜːti/ /ˈpiː/ /em/
It's 17 dollars. /ɪts/ /ˌsevnˈtiːn/ /ˈdɒləz/
It's 6AM. /ɪts/ /sɪks/ /eɪ/ /ˈem/
It's 8:45. /ɪts/ /eɪt/ /ˈfɔːti/ /faɪv/
It's a quarter to 7. /ɪts/ /ə/ /ˈkwɔːtə/ /tə/ /ˈsevnl/
It's August 25th. /ɪts/ /ˈɔːɡəst/ /ˈtwenti/ /ˈfɪfθ/ //
It's delicious! /ɪts/ /dɪˈlɪʃəs/
It's far from here. /ɪts/ /fɑː/ /frəm/ /hɪə/
It's going to be hot today. /ɪts/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /bi/ /hɒt/ /təˈdeɪ/
It's going to snow today. /ɪts/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /snəʊ/ /təˈdeɪ/
It's half past 11. /ɪts/ /hɑːf/ /pɑːst/ /ɪˈlevnl/
It's here. /ɪts/ /hɪə/
It's is a quarter past nine. /ɪts/ /ɪz/ /ə/ /ˈkwɔːtə/ /pɑːst/ /naɪn/
It's less than 5 dollars. /ɪts/ /les/ /ðən/ /faɪv/ /ˈdɒləz/
It's longer than 2 miles. /ɪts/ /ˈlɒŋɡə/ /ðən/ /tuː/ /maɪlz/
It's mine. /ɪts/ /maɪn/
It's more than 5 dollars. /ɪts/ /mɔː/ /ðən/ /faɪv/ /ˈdɒləz/
It's near the Supermarket. /ɪts/ /nɪə/ /ðə/ /ˈsuːpəmɑːkɪt/
It's north of here. /ɪts/ /nɔːθ/ /əv/ /hɪə/
it's not suppose to rain today. /ɪts/ /nɒt/ /səˈpəʊz/ /tə/ /reɪn/ /təˈdeɪ/
It's not too far. /ɪts/ /nɒt/ /tuː/ /fɑː/
It's not very expensive. /ɪts/ /nɒt/ /ˈveri/ /ɪkˈspensɪv/
It's ok. /ɪts/ /ˌəʊˈkeɪ/
It's on 7th street. /ɪts/ /ɒn/ /ˈsevnθ/ /striːt/
It's over there. /ɪts/ /ˈəʊvə/ /ðeə/
It's raining. /ɪts/ /ˈreɪnɪŋ/
It's really hot. /ɪts/ /ˈrɪəli/ /hɒt/
It's shorter than 3 miles. /ɪts/ /ˈʃɔːtə/ /ðən/ /θriː/ /maɪlz/
It's suppose to rain tomorrow. /ɪts/ /səˈpəʊz/ /tə/ /reɪn/ /təˈmɒrəʊ/
It's there. /ɪts/ /ðeə/
It's too late. /ɪts/ /tuː/ /leɪt/
It's very cold today. /ɪts/ /ˈveri/ /kəʊld/ /təˈdeɪ/
It's very important. /ɪts/ /ˈveri/ /ɪmˈpɔːtnt/
It's very windy. /ɪts/ /ˈveri/ /ˈwindi/
I've already seen it. /aɪv/ /ɔːlˈredi/ /ˈsiːn/ /ɪt/
I've been here for two days. /aɪv/ /biːn/ /hɪə/ /fə/ /tuː/ /deɪz/
I've been there. /aɪv/ /biːn/ /ðeə/
/aɪv/ /hɜːd/ /ˈteksəs/ /ɪz/ /ə/ /ˈbjuːtəfll / /
I've heard Texas is a beautiful place.
ˈpleɪs/
I've never done that. /aɪv/ /ˈnevə/ /dʌn/ /ðæt/
I've never seen that before. /aɪv/ /ˈnevə/ /ˈsiːn/ /ðət/ /bɪˈfɔː/
I've seen it. /aɪv/ /ˈsiːn/ /ɪt/
I've worked there for five years. /aɪv/ /wɜːkt/ /ðə/ /fə/ /faɪv/ /ˈjiəz/
J
/dʒɒn/ /z/ /ˈɡəʊɪŋ/ /ɒn/ /vəˈkeɪʃnl/ /tə
John is going on vacation tomorrow.
ˈmɒrəʊ/
June 3rd. /dʒuːn/ /ˈθɜːd/
Just a little. /dʒəst/ /ə/ /ˈlɪtll /
Just a moment. /dʒəst/ /ə/ /ˈməʊmənt/
L
Let me check. /let/ /miː/ /tʃek/
Let me think about it. /let/ /miː/ /ˈθɪŋk/ /əˈbaʊt/ /ɪt/
Let's go have a look. /lets/ /ɡəʊ/ /həv/ /ə/ /lʊk/
Let's go. /lets/ /ɡəʊ/
Let's meet in front of the hotel. /lets/ /miːt/ /ɪn/ /frʌnt/ /əv/ /ðə/ /ˌhəʊˈtel/
Let's practice English. /lets/ /ˈpræktɪs/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Let's share. /lets/ /ʃeə/
M
Male or female? /meɪl/ /ɔː/ /ˈfiːmeɪl/
May I speak to Mrs. Smith please? /meɪ/ /ˈaɪ/ /spiːk/ /tə/ /ˈmɪsɪz/ /smɪθ/ /pliːz/
Maybe. /ˈmeɪbiː/
More than 200 miles. /mɔː/ /ðən/ /tuː/ /ˈhʌndrəd/ /maɪlz/
More than that. /mɔː/ /ðən/ /ðæt/
/maɪ/ /ˈbɜːθdeɪ/ /z/ /ˈɔːɡəst/ /ˈtwenti/ /
My birthday is August 27th.
ˈsevnθ/
My car isn't working. /maɪ/ /kɑːr/ /ˈɪznt/ /ˈwɜːkɪŋ/
My car was hit by another car. /maɪ/ /kɑː/ /wəz/ /hɪt/ /baɪ/ /əˈnʌðə/ /kɑː/
My cell phone doesn't have good receptio /maɪ/ /sel/ /fəʊn/ /ˈdʌznt/ /həv/ /ɡʊd/ /rɪ
n. ˈsepʃnl/
My cell phone doesn't work. /maɪ/ /sel/ /fəʊn/ /ˈdʌznt/ /ˈwɜːk/
My daughter is here. /maɪ/ /ˈdɔːtə/ /z/ /hɪə/
My father has been there. /maɪ/ /ˈfɑːðə/ /həz/ /biːn/ /ðeə/
My father is a lawyer. /maɪ/ /ˈfɑːðə/ /z/ /ə/ /ˈlɔːjə/
My friend is American. /maɪ/ /ˈfrend/ /z/ /əˈmerɪkən/
/maɪ/ /ˈɡræn/ /ˌmʌðə/ /pɑːst/ /əˈweɪ/ /lɑːst/
My grandmother passed away last year.
/ˈjiə/
My house is close to the bank. /maɪ/ /ˈhaʊs/ /ɪz/ /kləʊs/ /tə/ /ðə/ /bæŋk/
My luggage is missing. /maɪ/ /ˈlʌɡɪdʒ/ /ɪz/ /ˈmɪsɪŋ/
My name is John Smith. /maɪ/ /ˈneɪm/ /z/ /dʒɒn/ /smɪθ/
My son studies computers. /maɪ/ /sʌn/ /ˈstʌdɪz/ /kəmˈpjuːtəz/
My son. /maɪ/ /sʌn/
My stomach hurts. /maɪ/ /ˈstʌmək/ /hɜːts/
My throat is sore. /maɪ/ /θrəʊt/ /s/ /sɔː/
My watch has been stolen. /maɪ/ /wɒtʃ/ /həz/ /biːn/ /ˈstəʊlən/
N
Near the bank. /nɪə/ /ðə/ /bæŋk/
Never mind. /ˈnevə/ /maɪnd/
Next time. /nekst/ /ˈtaɪm/
Nice to meet you /naɪs/ /tə/ /miːt/ /ju/
No problem. /nəʊ/ /ˈprɒbləm/
No, I'm American. /nəʊ/ /aɪm/ /əˈmerɪkən/
No, thank you. /nəʊ/ /θæŋk/ /ju/
No, this is the first time. /nəʊ/ /ðɪs/ /ɪz/ /ðə/ /ˈfɜːst/ /ˈtaɪm/
No. /nəʊ/
Nobody is helping us. /ˈnəʊbədi/ /z/ /ˈhelpɪŋ/ /əz/
Nobody is there right now. /ˈnəʊbədi/ /z/ /ðə/ /raɪt/ /naʊ/
Nonsense. /ˈnɒnsns/
Not recently. /nɒt/ /ˈriːsnltli/
Not yet. /nɒt/ /jet/
Nothing else. /ˈnʌθɪŋ/ /els/
Now or later? /naʊ/ /ɔː/ /ˈleɪtə/
O
October 22nd. /ɒkˈtəʊbə/ /ˈtwenti/ /ˈsekənd/
Of course. /əv/ /kɔːs/
Okay. /ˌəʊˈkeɪ/
On the left. /ɒn/ /ðə/ /left/
On the right. /ɒn/ /ðə/ /raɪt/
On the second floor. /ɒn/ /ðə/ /ˈsekənd/ /flɔː/
One like that. /wʌn/ /ˈlaɪk/ /ðæt/
One ticket to New York please. /wʌn/ /ˈtɪkɪt/ /tə/ /njuː/ /jɔːk/ /pliːz/
One way or round trip? /wʌn/ /ˈweɪ/ /ɔː/ /ˈraʊnd/ /trɪp/
Open the door. /ˈəʊpən/ /ðə/ /dɔː/
Open the window. /ˈəʊpən/ /ðə/ /ˈwɪndəʊ/
Our children are in America. /ˈaʊə/ /ˈtʃɪldrən/ /ər/ /ɪn/ /əˈmerɪkə/
Outside the hotel. /ˌaʊtˈsaɪd/ /ðə/ /ˌhəʊˈtel/
Over here. /ˈəʊvə/ /hɪə/
Over there. /ˈəʊvə/ /ðeə/
P
Pick up your clothes. /pɪk/ /ʌp/ /jə/ /kləʊðz/
Please call me. /pliːz/ /kɔːl/ /miː/
Please come in. /pliːz/ /kʌm/ /ɪn/
Please count this for me. /pliːz/ /kaʊnt/ /ðɪs/ /fə/ /miː/
Please fill out this form. /pliːz/ /fɪl/ /aʊt/ /ðɪs/ /ˈfɔːm/
Please sit down. /pliːz/ /sɪt/ /daʊn/
Please speak English. /pliːz/ /spiːk/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Please speak more slowly. /pliːz/ /spiːk/ /mɔː/ /ˈsləʊli/
Please speak slower. /pliːz/ /spiːk/ /ˈsləʊə/
Please take me to the airport. /pliːz/ /teɪk/ /miː/ /tə/ /ði/ /ˈeəpɔːt/
Please take me to this address. /pliːz/ /teɪk/ /miː/ /tə/ /ðɪs/ /əˈdres/
Please take off your shoes. /pliːz/ /teɪk/ /ɒf/ /jə/ /ʃuːz/
Please tell her John called. /pliːz/ /tel/ /hə/ /dʒɒn/ /kɔːld/
Please tell me. /pliːz/ /tel/ /miː/
Please wait for me. /pliːz/ /weɪt/ /fə/ /miː/
Please write it down. /pliːz/ /ˈraɪt/ /ɪt/ /daʊn/
Please. /pliːz/
R
Really? /ˈrɪəli/
Right here. /raɪt/ /hɪə/
Right there. /raɪt/ /ðeə/
S
See you later. /ˈsiː/ /ju/ /ˈleɪtə/
See you tomorrow. /ˈsiː/ /ju/ /təˈmɒrəʊ/
See you tonight. /ˈsiː/ /ju/ /təˈnaɪt/
She wants to know when you're coming. /ʃi/ /wɒnts/ /tə/ /nəʊ/ /wen/ /jə/ /ˈkʌmɪŋ/
She's an expert. /ʃiz/ /ən/ /ˈekspɜːt/
She's going with me tomorrow. /ʃiz/ /ˈɡəʊɪŋ/ /wɪð/ /miː/ /təˈmɒrəʊ/
She's older than me. /ʃiz/ /ˈəʊldə/ /ðən/ /miː/
She's pretty. /ʃiz/ /ˈprɪti/
Should I wait? /ʃəd/ /ˈaɪ/ /weɪt/
Some books. /səm/ /bʊks/
Someone does that for me. /ˈsʌmwʌn/ /dəz/ /ðət/ /fə/ /miː/
Someone is coming. /ˈsʌmwʌn/ /z/ /ˈkʌmɪŋ/
/ˈsʌmtaɪmz/ /ˈaɪ/ /ɡəʊ/ /tə/ /sliːp/ /ət/ /ɪ
Sometimes I go to sleep at 11PM, someti
ˈlevnl/ /ˈpiː/ /em/ /ˈsʌmtaɪmz/ /ət/ /ɪˈlevnl/ /
mes at11:30PM.
ˈθɜːti/ /ˈpiː/ /em/
Sorry to bother you. /ˈsɒri/ /tə/ /ˈbɒðə/ /ju/
Sorry, I didn't hear clearly. /ˈsɒri/ /ˈaɪ/ /ˈdɪdnt/ /hɪə/ /ˈklɪəli/
Sorry, I don't have a pencil. /ˈsɒri/ /ˈaɪ/ /dəʊnt/ /həv/ /ə/ /ˈpensll /
/ˈsɒri/ /ˈaɪ/ /ˈθɪŋk/ /ˈaɪ/ /həv/ /ðə/ /rɒŋ/ /
Sorry, I think I have the wrong number.
ˈnʌmbə/
/ˈsɒri/ /wi/ /dəʊnt/ /əkˈsept/ /ˈkredɪt/
Sorry, we don't accept credit cards.
/kɑːdz/
Sorry, we don't have any vacancies. /ˈsɒri/ /wi/ /dəʊnt/ /həv/ /ˈeni/ /ˈveɪkənsɪz/
Sorry, we don't have any. /ˈsɒri/ /wi/ /dəʊnt/ /həv/ /ˈeni/
Sorry, we only accept Cash. /ˈsɒri/ /wi/ /ˈəʊnli/ /əkˈsept/ /kæʃ/
Start the car. /stɑːt/ /ðə/ /kɑː/
Stop! /stɒp/
T
Take a chance. /teɪk/ /ə/ /tʃɑːns/
Take it outside. /teɪk/ /ɪt/ /ˌaʊtˈsaɪd/
Take me downtown. /teɪk/ /miː/ /ˈdaʊntaʊn/
Take me to the Marriott Hotel. /teɪk/ /miː/ /tə/ /ðə/ /ˈmeriət/ /ˌhəʊˈtel/
Take this medicine. /teɪk/ /ðɪs/ /ˈmedsnl/
/tel/ /ɪm/ /ðət/ /ˈaɪ/ /niːd/ /tə/ /ˈtɔːk/ /tu/
Tell him that I need to talk to him.
/ɪm/
Tell me. /tel/ /miː/
Thank you miss. /θæŋk/ /ju/ /mɪs/
Thank you sir. /θæŋk/ /ju/ /sɜː/
Thank you very much. /θæŋk/ /ju/ /ˈveri/ /ˈmʌtʃ/
Thank you. /θæŋk/ /ju/
Thanks for everything. /θæŋks/ /fər/ /ˈevrɪθɪŋ/
Thanks for your help. /θæŋks/ /fə/ /jə/ /help/
Thanks. /θæŋks/
That car is similar to my car. /ðət/ /kɑː/ /z/ /ˈsɪmələ/ /tə/ /maɪ/ /kɑː/
That car over there is mine. /ðət/ /kɑːr/ /ˈəʊvə/ /ðə/ /z/ /maɪn/
That looks great. /ðət/ /lʊks/ /ˈɡreɪt/
That looks old. /ðət/ /lʊks/ /əʊld/
That means friend. /ðət/ /miːnz/ /ˈfrend/
That restaurant is not expensive. /ðət/ /ˈrestrɒnt/ /s/ /nɒt/ /ɪkˈspensɪv/
That smells bad. /ðət/ /smelz/ /bæd/
That way. /ðət/ /ˈweɪ/
That's a good school. /ðæts/ /ə/ /ɡʊd/ /skuːl/
That's alright. /ðæts/ /ɔːlˈraɪt/
That's enough. /ðæts/ /ɪˈnʌf/
That's fair. /ðæts/ /feə/
That's fine. /ðæts/ /faɪn/
That's her book. /ðæts/ /hə/ /bʊk/
That's it. /ðæts/ /ɪt/
That's not enough. /ðæts/ /nɒt/ /ɪˈnʌf/
That's not fair. /ðæts/ /nɒt/ /feə/
That's not right. /ðæts/ /nɒt/ /raɪt/
That's right. /ðæts/ /raɪt/
That's too bad. /ðæts/ /tuː/ /bæd/
That's too expensive. /ðæts/ /tuː/ /ɪkˈspensɪv/
That's too late. /ðæts/ /tuː/ /leɪt/
That's too many. /ðæts/ /tuː/ /ˈmeni/
That's too much. /ðæts/ /tuː/ /ˈmʌtʃ/
That's wrong. /ðæts/ /rɒŋ/
/ði/ /ˈæksɪdənt/ /ˈhæpənd/ /ət/ /ði/ /ˌɪntə
The accident happened at the intersection.
ˈsekʃnl/
The big one or the small one? /ðə/ /bɪɡ/ /wʌn/ /ɔː/ /ðə/ /smɔːl/ /wʌn/
The book is behind the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /bɪˈhaɪnd/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The book is in front of the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /ɪn/ /frʌnt/ /əv/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The book is near the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /nɪə/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The book is next to the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /nekst/ /tə/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The book is on the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /ɒn/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The book is on top of the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /ɒn/ /tɒp/ /əv/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The book is under the table. /ðə/ /bʊk/ /s/ /ˈʌndə/ /ðə/ /ˈteɪbll /
The books are expensive. /ðə/ /bʊks/ /ər/ /ɪkˈspensɪv/
The car is fixed. /ðə/ /kɑː/ /z/ /fɪkst/
The cars are American. /ðə/ /kɑːz/ /ər/ /əˈmerɪkən/
The food was delicious. /ðə/ /fuːd/ /wəz/ /dɪˈlɪʃəs/
/ðə/ /pleɪn/ /dɪˈpɑːts/ /ət/ /faɪv/ /ˈθɜːti/ /
The plane departs at 5:30P.
ˈpiː/ /em/
The roads are slippery. /ðə/ /rəʊdz/ /ə/ /ˈslɪpəri/
The TV is broken. /ðə/ /ˌtiːˈviː/ /z/ /ˈbrəʊkən/
The whole day. /ðə/ /həʊl/ /deɪ/
There are many people here. /ðər/ /ə/ /ˈmeni/ /ˈpiːpll / /hɪə/
/ðər/ /ə/ /səm/ /ˈæpll z/ /ɪn/ /ðə/ /rɪ
There are some apples in the refrigerator.
ˈfrɪdʒəreɪtə/
There are some books on the table. /ðər/ /ə/ /səm/ /bʊks/ /ɒn/ /ðə/ /ˈteɪbll /
There has been a car accident. /ðə/ /həz/ /biːn/ /ə/ /kɑːr/ /ˈæksɪdənt/
There's a book under the table. /ðeəz/ /ə/ /bʊk/ /ˈʌndə/ /ðə/ /ˈteɪbll /
There's a restaurant near here. /ðeəz/ /ə/ /ˈrestrɒnt/ /nɪə/ /hɪə/
There's a restaurant over there, but I don't /ðeəz/ /ə/ /ˈrestrɒnt/ /ˈəʊvə/ /ðeə/ /bət/ /
thinkit's very good. ˈaɪ/ /dəʊnt/ /ˈθɪŋk/ /ɪts/ /ˈveri/ /ɡʊd/
There's plenty of time. /ðeəz/ /ˈplenti/ /əv/ /ˈtaɪm/
These books are ours. /ðiːz/ /bʊks/ /ə/ /ˈaʊəz/
They arrived yesterday. /ˈðeɪ/ /əˈraɪvd/ /ˈjestədi/
/ˈðeɪ/ /tʃɑːdʒ/ /ˈtwenti/ /sɪks/ /ˈdɒləz/
They charge 26 dollars per day.
/pɜː/ /deɪ/
They haven't met her yet. /ˈðeɪ/ /ˈhævnlt/ /met/ /hə/ /jet/
They'll be right back. /ˈðeɪl/ /bi/ /raɪt/ /ˈbæk/
They're planning to come next year. /ˈðeə/ /ˈplænɪŋ/ /tə/ /kʌm/ /nekst/ /ˈjiə/
They're the same. /ˈðeə/ /ðə/ /seɪm/
They're very busy. /ˈðeə/ /ˈveri/ /ˈbɪzi/
They're waiting for us. /ˈðeə/ /ˈweɪtɪŋ/ /fər/ /əz/
This doesn't work. /ðɪs/ /ˈdʌznt/ /ˈwɜːk/
This house is very big. /ðɪs/ /ˈhaʊs/ /ɪz/ /ˈveri/ /bɪɡ/
This is Mrs. Smith. /ðɪs/ /ɪz/ /ˈmɪsɪz/ /smɪθ/
This is my mother. /ðɪs/ /ɪz/ /maɪ/ /ˈmʌðə/
/ðɪs/ /ɪz/ /ðə/ /ˈfɜːst/ /ˈtaɪm/ /aɪv/ /biːn/
This is the first time I've been here.
/hɪə/
This is very difficult. /ðɪs/ /ɪz/ /ˈveri/ /ˈdɪfɪkəlt/
This is very important. /ðɪs/ /ɪz/ /ˈveri/ /ɪmˈpɔːtnt/
This room is a mess. /ðɪs/ /ruːm/ /z/ /ə/ /mes/
Those men are speaking English. /ðəʊz/ /men/ /ə/ /ˈspiːkɪŋ/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Try it on. /traɪ/ /ɪt/ /ɒn/
Try it. /traɪ/ /ɪt/
Try to say it. /traɪ/ /tə/ /ˈseɪ/ /ɪt/
Turn around. /tɜːn/ /əˈraʊnd/
Turn left. /tɜːn/ /left/
Turn right. /tɜːn/ /raɪt/
V
Very good, thanks. /ˈveri/ /ɡʊd/ /θæŋks/
W
Waiter! /ˈweɪtə/
Waitress! /ˈweɪtrɪs/
/wi/ /kən/ /iːt/ /ɪˈtæljən/ /ɔː/ /tʃaɪˈniːz/
We can eat Italian or Chinese food.
/fuːd/
We have two boys and one girl. /wi/ /həv/ /tuː/ /ˈbɔɪz/ /ənd/ /wʌn/ /ɡɜːl/
We like it very much. /wi/ /ˈlaɪk/ /ɪt/ /ˈveri/ /ˈmʌtʃ/
/wil/ /həv/ /tuː/ /ˈɡlɑːsɪz/ /əv/ /ˈwɔːtə/
We'll have two glasses of water please.
/pliːz/
We're from California. /wɪə/ /frəm/ /ˌkælɪˈfɔːnɪə/
We're late. /wɪə/ /leɪt/
Were there any problems? /wə/ /ðər/ /ˈeni/ /ˈprɒbləmz/
Were you at the library last night? /wə/ /ju/ /ət/ /ðə/ /ˈlaɪbrəri/ /lɑːst/ /naɪt/
What are you doing? /ˈwɒt/ /ə/ /ju/ /ˈduːɪŋ/
What are you going to do tonight? /ˈwɒt/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /də/ /təˈnaɪt/
What are you going to have? /ˈwɒt/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /hæv/
What are you thinking about? /ˈwɒt/ /ə/ /ju/ /ˈθɪŋkɪŋ/ /əˈbaʊt/
What are you two talking about? /ˈwɒt/ /ə/ /ju/ /tuː/ /ˈtɔːkɪŋ/ /əˈbaʊt/
What are your hobbies? /ˈwɒt/ /ə/ /jə/ /ˈhɒbɪz/
What can I do for you? /ˈwɒt/ /kən/ /ˈaɪ/ /də/ /fə/ /ju/
What color is that car? /ˈwɒt/ /ˈkʌlər/ /z/ /ðət/ /kɑː/
What day are they coming over? /ˈwɒt/ /deɪ/ /ə/ /ˈðeɪ/ /ˈkʌmɪŋ/ /ˈəʊvə/
What day of the week is it? /ˈwɒt/ /deɪ/ /əv/ /ðə/ /wiːk/ /s/ /ɪt/
What did you do last night? /ˈwɒt/ /dɪd/ /ju/ /də/ /lɑːst/ /naɪt/
What did you do yesterday? /ˈwɒt/ /dɪd/ /ju/ /də/ /ˈjestədi/
What did you think? /ˈwɒt/ /dɪd/ /ju/ /ˈθɪŋk/
What do people usually do in the summer /ˈwɒt/ /də/ /ˈpiːpll / /ˈjuːʒəli/ /də/ /ɪn/ /ðə/ /
in LosAngeles? ˈsʌmər/ /ɪn/ /ləʊz/ /ˈeɪndʒəlz/
What do they study? /ˈwɒt/ /də/ /ˈðeɪ/ /ˈstʌdi/
What do you do for work? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /də/ /fə/ /ˈwɜːk/
What do you have? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /hæv/
What do you recommend? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /ˌrekəˈmend/
What do you study? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /ˈstʌdi/
What do you think of these shoes? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /ˈθɪŋk/ /əv/ /ðiːz/ /ʃuːz/
What do you think? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /ˈθɪŋk/
What do you want to buy? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /wɒnt/ /tə/ /baɪ/
What do you want to do? /ˈwɒt/ /də/ /ju/ /wɒnt/ /tə/ /duː/
What do your parents do for work? /ˈwɒt/ /də/ /jə/ /ˈpeərənts/ /də/ /fə/ /ˈwɜːk/
What does he do for work? /ˈwɒt/ /dəz/ /hi/ /də/ /fə/ /ˈwɜːk/
What does this mean? /ˈwɒt/ /dəz/ /ðɪs/ /miːn/
What does this say? /ˈwɒt/ /dəz/ /ðɪs/ /ˈseɪ/
What does this word mean? /ˈwɒt/ /dəz/ /ðɪs/ /ˈwɜːd/ /miːn/
What does your father do for work? /ˈwɒt/ /dəz/ /jə/ /ˈfɑːðə/ /də/ /fə/ /ˈwɜːk/
What happened? /ˈwɒt/ /ˈhæpənd/
What is it? /ˈwɒt/ /s/ /ɪt/
What is that? /ˈwɒt/ /s/ /ðæt/
What is the area code? /ˈwɒt/ /s/ /ði/ /ˈeəriə/ /kəʊd/
What is today's date? /ˈwɒt/ /s/ /təˈdeɪz/ /deɪt/
/ˈwɒt/ /kaɪnd/ /əv/ /ˈmjuːzɪk/ /də/ /ju/ /
What kind of music do you like?
ˈlaɪk/
What school did you go to? /ˈwɒt/ /skuːl/ /dɪd/ /ju/ /ɡəʊ/ /tuː/
What should I wear? /ˈwɒt/ /ʃəd/ /ˈaɪ/ /weə/
What size? /ˈwɒt/ /saɪz/
What time are they arriving? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /ə/ /ˈðeɪ/ /əˈraɪvɪŋ/
What time are you going to the bus statio /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /ðə/
n? /bʌs/ /ˈsteɪʃnl/
What time did you get up? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dɪd/ /ju/ /ˈɡet/ /ʌp/
What time did you go to sleep? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dɪd/ /ju/ /ɡəʊ/ /tə/ /sliːp/
What time did you wake up? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dɪd/ /ju/ /weɪk/ /ʌp/
/ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /də/ /ju/ /ɡəʊ/ /tə/ /ˈwɜːk/ /
What time do you go to work everyday?
ˈevrɪdeɪ/
What time do you think you'll arrive? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /də/ /ju/ /ˈθɪŋk/ /jul/ /əˈraɪv/
What time does it start? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dəz/ /ɪt/ /stɑːt/
What time does the movie start? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dəz/ /ðə/ /ˈmuːvi/ /stɑːt/
What time does the store open? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /dəz/ /ðə/ /stɔːr/ /ˈəʊpən/
What time is check out? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /z/ /tʃek/ /aʊt/
What time is it? /ˈwɒt/ /ˈtaɪm/ /z/ /ɪt/
/ˈwɒt/ /wll / /ðə/ /ˈweðə/ /bi/ /ˈlaɪk/ /tə
What will the weather be like tomorrow?
ˈmɒrəʊ/
What would you like to drink? /ˈwɒt/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /drɪŋk/
What would you like to eat? /ˈwɒt/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tu/ /iːt/
What's in it? /wɒts/ /ɪn/ /ɪt/
What's the address? /wɒts/ /ði/ /əˈdres/
What's the charge per night? (Hotel) /wɒts/ /ðə/ /tʃɑːdʒ/ /pɜː/ /naɪt/
What's the date? /wɒts/ /ðə/ /deɪt/
What's the exchange rate for dollars? /wɒts/ /ði/ /ɪkˈstʃeɪndʒ/ /reɪt/ /fə/ /ˈdɒləz/
What's the exchange rate? /wɒts/ /ði/ /ɪkˈstʃeɪndʒ/ /reɪt/
What's the matter? /wɒts/ /ðə/ /ˈmætə/
What's the name of the company you wor /wɒts/ /ðə/ /ˈneɪm/ /əv/ /ðə/ /ˈkʌmpəni/
k for? /ju/ /ˈwɜːk/ /fɔː/
What's the phone number? /wɒts/ /ðə/ /fəʊn/ /ˈnʌmbə/
What's the room rate? /wɒts/ /ðə/ /ruːm/ /reɪt/
What's the temperature? /wɒts/ /ðə/ /ˈtemprətʃə/
What's this? /wɒts/ /ðɪs/
What's today's date? /wɒts/ /təˈdeɪz/ /deɪt/
What's up? /wɒts/ /rɒŋ/
What's wrong? /wɒts/ /jər/ /əˈdres/
What's your address? /wɒts/ /jər/ /ˈiːmeɪl/ /əˈdres/
What's your email address? /wɒts/ /jə/ /ˈfeɪvərət/ /fuːd/
What's your favorite food? /wɒts/ /jə/ /ˈfeɪvərət/ /ˈmuːvi/
What's your favorite movie? /wɒts/ /jə/ /lɑːst/ /ˈneɪm/
What's your last name? /wɒts/ /jə/ /ˈneɪm/
What's your name? /wɒts/ /jə/ /rɪˈlɪdʒən/
What's your religion? /wen/ /ə/ /ˈðeɪ/ /ˈkʌmɪŋ/
When are they coming? /wen/ /ə/ /ju/ /ˈkʌmɪŋ/ /ˈbæk/
When are you coming back? /wen/ /ə/ /ju/ /ˈkʌmɪŋ/ /ˈbæk/
When are you going to pick up your frien /wen/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /pɪk/ /ʌp/ /jə/ /
d? ˈfrend/
When are you leaving? /wen/ /ə/ /ju/ /ˈliːvɪŋ/
When are you moving? /wen/ /ə/ /ju/ /ˈmuːvɪŋ/
When did this happen? /wen/ /dɪd/ /ðɪs/ /ˈhæpən/
When did you arrive in Boston? /wen/ /dɪd/ /ju/ /əˈraɪv/ /ɪn/ /ˈbɒstən/
When do we arrive? /wen/ /də/ /wi/ /əˈraɪv/
When do we leave? /wen/ /də/ /wi/ /liːv/
When do you arrive in the U.S.? /wen/ /də/ /ju/ /əˈraɪv/ /ɪn/ /ðə/ /juː/ /ˈes/
When do you get off work? /wen/ /də/ /ju/ /ˈɡet/ /ɒf/ /ˈwɜːk/
When do you start work? /wen/ /də/ /ju/ /stɑːt/ /ˈwɜːk/
When does he arrive? /wen/ /dəz/ /hi/ /əˈraɪv/
When does it arrive? /wen/ /dəz/ /ɪt/ /əˈraɪv/
When does the bank open? /wen/ /dəz/ /ðə/ /bæŋk/ /ˈəʊpən/
When does the bus leave? /wen/ /dəz/ /ðə/ /bʌs/ /liːv/
When does the plane arrive? /wen/ /dəz/ /ðə/ /pleɪn/ /əˈraɪv/
When I went to the store, they didn't have
/wen/ /ˈaɪ/ /ˈwent/ /tə/ /ðə/ /stɔː/ /ˈðeɪ/ /
any apples. ˈdɪdnt/ /həv/ /ˈeni/ /ˈæpll z/
/wen/ /z/ /ðə/ /nekst/ /bʌs/ /tə/
When is the next bus to Philidalphia?
/Philidalphi/
When is your birthday? /wen/ /z/ /jə/ /ˈbɜːθdeɪ/
When was the last time you talked to you /wen/ /wəz/ /ðə/ /lɑːst/ /ˈtaɪm/ /ju/ /
r mother? ˈtɔːkt/ /tə/ /jə/ /ˈmʌðə/
When will he be back? /wen/ /wll / /hi/ /bi/ /ˈbæk/
When will it be ready? /wen/ /wll / /ɪt/ /bi/ /ˈredi/
When would you like to meet? /wen/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /miːt/
Where are the t-shirts? /weər/ /ə/ /ðə/ /ˈtiː/ /ʃɜːts/
Where are you from? /weər/ /ə/ /ju/ /frɒm/
Where are you going to go? /weər/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/ /tə/ /ɡəʊ/
Where are you going? /weər/ /ə/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/
Where are you? /weər/ /ə/ /ju/
Where can I buy tickets? /weə/ /kən/ /ˈaɪ/ /baɪ/ /ˈtɪkɪts/
/weə/ /kən/ /ˈaɪ/ /ɪkˈstʃeɪndʒ/ /juː/ /ˈes/ /
Where can I exchange U.S. dollars?
ˈdɒləz/
Where can I find a hospital? /weə/ /kən/ /ˈaɪ/ /faɪnd/ /ə/ /ˈhɒspɪtll /
Where can I mail this? /weə/ /kən/ /ˈaɪ/ /meɪl/ /ðɪs/
Where can I rent a car? /weə/ /kən/ /ˈaɪ/ /rent/ /ə/ /kɑː/
Where did it happen? /weə/ /dɪd/ /ɪt/ /ˈhæpən/
Where did you go? /weə/ /dɪd/ /ju/ /ɡəʊ/
Where did you learn English? /weə/ /dɪd/ /ju/ /lɜːn/ /ˈɪŋɡlɪʃ/
Where did you learn it? /weə/ /dɪd/ /ju/ /lɜːn/ /ɪt/
Where did you put it? /weə/ /dɪd/ /ju/ /ˈpʊt/ /ɪt/
Where did you work before you worked h /weə/ /dɪd/ /ju/ /ˈwɜːk/ /bɪˈfɔː/ /ju/
ere? /wɜːkt/ /hɪə/
Where do you live? /weə/ /də/ /ju/ /ˈlaɪv/
Where do you want to go? /weə/ /də/ /ju/ /wɒnt/ /tə/ /ɡəʊ/
Where do you work? /weə/ /də/ /ju/ /ˈwɜːk/
Where does it hurt? /weə/ /dəz/ /ɪt/ /hɜːt/
Where does your wife work? /weə/ /dəz/ /jə/ /waɪf/ /ˈwɜːk/
Where is an ATM? /weə/ /z/ /ən/ /ˌeɪtiːˈem/
Where is he from? /weə/ /z/ /hi/ /frɒm/
Where is he? /weə/ /z/ /hi/
Where is it? /weə/ /z/ /ɪt/
Where is Main Street? /weə/ /z/ /meɪn/ /striːt/
Where is my shirt? /weə/ /z/ /maɪ/ /ʃɜːt/
Where is she from? /weə/ /z/ /ʃi/ /frɒm/
Where is the airport? /weə/ /z/ /ði/ /ˈeəpɔːt/
Where is the bathroom? /weə/ /z/ /ðə/ /ˈbɑːθruːm/
Where is the bus station? /weə/ /z/ /ðə/ /bʌs/ /ˈsteɪʃnl/
Where is there a doctor who speaks Engli /weə/ /z/ /ðər/ /ə/ /ˈdɒktə/ /huː/ /spiːks/ /
sh? ˈɪŋɡlɪʃ/
Where is there an ATM? /weə/ /z/ /ðər/ /ən/ /ˌeɪtiːˈem/
Where were you? /weə/ /wə/ /ju/
Where would you like to go? /weə/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ɡəʊ/
Where would you like to meet? /weə/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /miːt/
Where's the closest restaurant? /weəz/ /ðə/ /ˈkləʊsɪst/ /ˈrestrɒnt/
Where's the mail box? /weəz/ /ðə/ /meɪl/ /bɒks/
Where's the nearest hospital? /weəz/ /ðə/ /ˈnɪərɪst/ /ˈhɒspɪtll /
Where's the pharmacy? /weəz/ /ðə/ /ˈfɑːməsi/
Where's the post office? /weəz/ /ðə/ /pəʊst/ /ˈɒfɪs/
Which is better, the spaghetti or chicken s /wɪtʃ/ /ɪz/ /ˈbetə/ /ðə/ /spəˈɡeti/ /ɔː/ /
alad? ˈtʃɪkɪn/ /ˈsæləd/
Which is better? /wɪtʃ/ /ɪz/ /ˈbetə/
Which is the best? /wɪtʃ/ /ɪz/ /ðə/ /best/
Which one do you want? /wɪtʃ/ /wʌn/ /də/ /ju/ /wɒnt/
Which one is better? /wɪtʃ/ /wʌn/ /z/ /ˈbetə/
Which one is cheaper? /wɪtʃ/ /wʌn/ /z/ /ˈtʃiːpə/
Which one is the best? /wɪtʃ/ /wʌn/ /z/ /ðə/ /best/
Which one? /wɪtʃ/ /wʌn/
Which road should I take? /wɪtʃ/ /rəʊd/ /ʃəd/ /ˈaɪ/ /teɪk/
Which school does he go to? /wɪtʃ/ /skuːl/ /dəz/ /hi/ /ɡəʊ/ /tuː/
Who are they? /huː/ /ə/ /ˈðeɪ/
Who are you looking for? /huː/ /ə/ /ju/ /ˈlʊkɪŋ/ /fɔː/
Who are you? /huː/ /ə/ /ju/
Who is it? /huː/ /z/ /ɪt/
Who is that? /huː/ /z/ /ðæt/
Who sent this letter? /huː/ /sent/ /ðɪs/ /ˈletə/
Who taught you that? /huː/ /tɔːt/ /ju/ /ðæt/
Who taught you? /huː/ /tɔːt/ /ju/
Who was that? /huː/ /wəz/ /ðæt/
Who was your teacher? /huː/ /wəz/ /jə/ /ˈtiːtʃə/
Who won? /huː/ /wʌn/
Who would you like to speak to? /huː/ /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /spiːk/ /tuː/
Who's calling? /huːz/ /ˈkɔːlɪŋ/
Who's that man over there? /huːz/ /ðæt/ /mæn/ /ˈəʊvə/ /ðeə/
Whose book is that? /huːz/ /bʊk/ /s/ /ðæt/
Why are you laughing? /waɪ/ /ə/ /ju/ /ˈlɑːfɪŋ/
Why aren't you going? /waɪ/ /ɑːnt/ /ju/ /ˈɡəʊɪŋ/
Why did you do that? /waɪ/ /dɪd/ /ju/ /də/ /ðæt/
Why did you say that? /waɪ/ /dɪd/ /ju/ /ˈseɪ/ /ðæt/
Why not? /waɪ/ /nɒt/
Will you call me a taxi please? /wll / /ju/ /kɔːl/ /miː/ /ə/ /ˈtæksi/ /pliːz/
Will you hand me a towel please? /wll / /ju/ /hænd/ /miː/ /ə/ /ˈtaʊəl/ /pliːz/
Will you pass me the salt please? /wll / /ju/ /pɑːs/ /miː/ /ðə/ /sɔːlt/ /pliːz/
Will you put this in the car for me? /wll / /ju/ /ˈpʊt/ /ðɪs/ /ɪn/ /ðə/ /kɑː/ /fə/ /miː/
Will you remind me? /wll / /ju/ /rɪˈmaɪnd/ /miː/
Will you take me home? /wll / /ju/ /teɪk/ /miː/ /həʊm/
Would you ask him to call me back please /wʊd/ /ju/ /ɑːsk/ /ɪm/ /tə/ /kɔːl/ /miː/ /
? ˈbæk/ /pliːz/
Would you ask him to come here? /wʊd/ /ju/ /ɑːsk/ /ɪm/ /tə/ /kʌm/ /hɪə/
Would you like a glass of water? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ə/ /ɡlɑːs/ /əv/ /ˈwɔːtə/
Would you like coffee or tea? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ˈkɒfi/ /ɔː/ /tiː/
Would you like some water? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /səm/ /ˈwɔːtə/
Would you like some wine? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /səm/ /waɪn/
Would you like something to drink? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ˈsʌmθɪŋ/ /tə/ /drɪŋk/
Would you like something to eat? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ˈsʌmθɪŋ/ /tu/ /iːt/
Would you like to buy this? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /baɪ/ /ðɪs/
Would you like to go for a walk? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /ɡəʊ/ /fər/ /ə/ /wɔːk/
/wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /həv/ /ˈdɪnə/ /wɪð/
Would you like to have dinner with me?
/miː/
Would you like to rent a movie? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /rent/ /ə/ /ˈmuːvi/
Would you like to watch TV? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /tə/ /wɒtʃ/ /ˌtiːˈviː/
Would you like water or milk? /wʊd/ /ju/ /ˈlaɪk/ /ˈwɔːtər/ /ɔː/ /mɪlk/
Would you take a message please? /wʊd/ /ju/ /teɪk/ /ə/ /ˈmesɪdʒ/ /pliːz/
Y
Yes, really. /jes/ /ˈrɪəli/
Yes. /jes/
You have a very nice car. /ju/ /həv/ /ə/ /ˈveri/ /naɪs/ /kɑː/
You look like my sister. /ju/ /lʊk/ /ˈlaɪk/ /maɪ/ /ˈsɪstə/
You look tired. /ju/ /lʊk/ /ˈtaɪəd/
You speak English very well. /ju/ /spiːk/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈveri/ /wel/
Your children are very well behaved. /jə/ /ˈtʃɪldrən/ /ə/ /ˈveri/ /wel/ /bɪˈheɪvd/
Your daughter. /jə/ /ˈdɔːtə/
Your house is very nice. /jə/ /ˈhaʊs/ /ɪz/ /ˈveri/ /naɪs/
Your things are all here. /jə/ /ˈθɪŋz/ /ər/ /ɔːl/ /hɪə/
You're beautiful. /jə/ /ˈbjuːtəfll /
You're right. /jə/ /raɪt/
You're smarter than him. /jə/ /ˈsmɑːtə/ /ðən/ /ɪm/
You're very nice. /jə/ /ˈveri/ /naɪs/
You're very smart. /jə/ /ˈveri/ /smɑːt/
You're welcome. /jə/ /ˈwelkəm/
Một vài.
Một ít.
Cách nay đã lâu.
Vé một chiều.
Vé khứ hồi.
Khoảng 300 cây số.
Đối diện bưu điện.
Suốt ngày.
Tôi phát âm nó đúng không?
Amy là bạn gái của John.
Còn bạn?
Còn gì nữa không?
Có buổi hòa nhạc nào không?
Tối nay họ có tới không?
Chúng giống nhau không?
Bạn sợ không?
Bạn có dị ứng với thứ gì không?
Bạn có phải là người Mỹ không?
Bạn có bận không?
Bạn có thoải mái không?
Tối nay bạn tới không?
Tối nay bạn rảnh không?
Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
Bạn sẽ giúp cô ta không?
Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
Bạn ở đây một mình hả?
Bạn có đói không?
Bạn có gia đình không?
Bạn có khỏe không?
Bạn sẵn sàng chưa?
Bạn ốm hả?
Bạn chắc không?
Bạn đang chờ ai đó hả?
Hôm nay bạn có làm việc không?
Ngày mai bạn có làm việc không?
Con của bạn có đi với bạn không?
Càng sớm càng tốt.
Lúc 3 giờ chiều.
Lúc 3 giờ.
Tại đường số 5.
Lúc 7 giờ tối.
Lúc 7 giờ sáng.
Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
Lúc mấy giờ?

Lái xe cẩn thận.


Hãy cẩn thận.
Hãy yên lặng.
Sau ngân hàng.
Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi.
Việc làm ăn tốt.

Gọi điện cho tôi.


Gọi cảnh sát.
Tôi có thể vào Internet ở đây không?
Tôi có thể mượn một ít tiền không?
Tôi có thể mang theo bạn không?
Làm ơn cho một ly nước.
Làm ơn cho tôi hóa đơn.
Làm ơn đưa phiếu tính tiền.
Tôi có thể giúp gì bạn?
Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
Làm ơn cho xem thông hành của bạn.
Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
Tôi có thể mặc thử không?
Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn
không?
Có thể rẻ hơn không?
Làm ơn đưa xem thực đơn.
Làm ơn cho thêm ít bánh mì.
Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
Bạn có thể gọi lại sau được không?
Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
Bạn có thể mang giúp tôi cái này được
không?
Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
Bạn có thể sửa cái này không?
Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
Bạn có thể giúp tôi không?
Bạn có thể giữ giùm tôi cái này được
không?
Bạn có thể nói lại điều đó được không?
Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon
không?
Bạn có thể lập lại điều đó được không?
Bạn có thể chỉ cho tôi không?
Bạn có thể nói lớn hơn được không?
Bạn biết bơi không?
Bạn có thể quẳng cái đó đi giúp tôi được
không?
Bạn có thể dịch cho tôi cái này được
không?
Dĩ nhiên!
Chúc sức khỏe!
Chicago rất khác Boston.
Tới đây.

Trời có tuyết hôm qua không?


Bạn tới với gia đình hả?
Bạn có nhận được email của tôi không?
Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
Bạn đã uống thuốc chưa?
Vợ của bạn có thích California không?
Bạn có nhận đô Mỹ không?
Bạn có tin điều đó không?
Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
Bạn có thường đi Florida không?
Bạn có bạn trai không?
Bạn có bạn gái không?
Bạn có bút chì không?
Bạn có vấn đề à?
Bạn có hồ bơi không?
Bạn có hẹn không?
Bạn có cái khác không?
Bạn có con không?
Bạn có cà phê không?
Bạn có tiền không?
Bạn có chỗ trống không?
Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
Bạn có đủ tiền không?
Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
Bạn có món này cỡ 11 không?
Bạn có nghe cái đó không?
Bạn có biết cô ta không?
Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
Bạn có biết nấu ăn không?
Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott
không?
Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
Bạn có biết cái này nói gì không?
Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu
không?
Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm
không?
Bạn có thích nơi đây không?
Bạn có thích quyển sách này không?
Bạn có thích xem tivi không?
Bạn có thích sếp của bạn không?
Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn
không?
Bạn còn cần gì nữa không?
Bạn có cần gì không?
Bạn có chơi môn thể thao nào không?
Bạn có chơi bóng rổ không?
Bạn có bán pin không?
Bạn có bán dược phẩm không? (cửa hàng)
Bạn có hút thuốc không?
Bạn có nói tiếng Anh không?
Bạn có học tiếng Anh không?
Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11:30
không?
Bạn có hiểu không?
Bạn có muốn tôi tới đón bạn không?
Bạn có muốn đi với tôi không?
Bạn có muốn đi xem phim không?
Bạn có muốn đi với tôi không?
Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
Anh ta có thích trường đó không/
Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở
Massachusetts không?
Con đường này có tới New York không?
Đừng làm điều đó.
Đừng lo.

Hàng tuần.
Hàng ngày tôi dạy lúc 6 giờ sáng.
Mọi người biết điều đó.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Xuất sắc.
Xin lỗi, bạn nói gì?
Xin lỗi.
Ngày hết hạn.

Làm ơn đổ đầy. (cây xăng)


Theo tôi.
Cho mấy đêm?
Quên đi.
Từ đây đến đó.
Thỉnh thoảng.

Gọi điện cho tôi.


Đưa tôi cây viết.
Đi thẳng trước mặt.
Chào (buổi chiều)
Chào ông (buổi tối)
Ý kiến hay.
Chúc may mắn.
Chào (buổi sáng)
Tuyệt.

Chúc mừng sinh nhật.


Anh (em trai) của bạn đã từng tới California
chưa?
Chúc một chuyến đi tốt đẹp.
Họ gặp cô ta chưa?
Bạn tới chưa?
Bạn từng tới Boston chưa?
Bạn đợi đã lâu chưa?
Bạn đã làm việc này trước đây chưa?
Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
Bạn đã ăn chưa?
Bạn đã từng ăn xúp khoai chưa?
Bạn đã học xong chưa?
Bạn đã xem phim này chưa?
Anh ta luôn làm việc ấy cho tôi.
Anh ta đánh vỡ cửa sổ.
Anh ta trông không giống một y tá.
Anh ta có một chiếc xe đẹp.
Anh ta thích nó lắm.
Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta
không thích sữa.
Anh ta cần một ít quần áo mới.
Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì.
Anh ta nói đây là một nơi đẹp.
Anh ta nói bạn thích xem phim.

Anh ta học ở đại học Boston.

Anh ta nghĩ chúng ta không muốn đi.


Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở
New York.
Anh ta sẽ trở lại trong vòng 20 phút nữa.
Chào.
Giúp tôi!
Rau của bạn đây.
Nó đây.
Đây nè.
Đây là số của tôi.
Đây là món hàng bạn đặt.
Anh ta là một học viên tốt.
Anh ta là người Mỹ.
Anh ta là kỹ sư.
Anh ta sắp tới.
Anh ta nhanh hơn tôi.
Anh ta ở trong bếp.
Anh ta chưa từng tới Mỹ.
Ngay lúc này anh ta không có đây.
Anh ta đúng.
Anh ta quấy rối quá.
Anh ta rất nổi tiếng.
Anh ta rất chăm chỉ.
Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai.
Phòng anh ta rất nhỏ.
Con trai anh ta.
Còn thứ bảy thì sao?
Bạn trả bằng gì?
Bạn khỏe không?
Bố mẹ bạn khỏe không?
Làm sao tôi tới đó?
Làm sao tôi tới đường Daniel?

Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?


Tôi dùng cái này như thế nào?
Làm sao bạn biết?
Bạn phát âm chữ đó như thế nào?
Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế
nào?
Bạn đánh vần nó như thế nào?
Bạn đánh vần chữ Seattle như thế nào?
Nó có vị ra sao?
Tới Chicago bao xa?
Nó bao xa?
Cô ta thế nào?
Bạn sẽ ở California bao lâu?
Bạn sẽ ở bao lâu?
Đi bằng xe mất bao lâu?
Tới Georgia mất bao lâu?
Bạn đã ở đây bao lâu?
Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
Bạn đã sống ở đây bao lâu?
Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
Nó dài bao nhiêu?
Chuyến bay bao lâu?
Sẽ mất bao lâu?
Bạn sẽ ở bao lâu?
Bạn có bao nhiêu người con?
Bạn làm việc mấy giờ một tuần?

Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?

Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?

Ở New York có bao nhiêu người?

Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?


Bao nhiêu người? (nhà hàng)
Bao nhiêu?
Tất cả bao nhiêu?
Đôi bông tai này giá bao nhiêu?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Giá bao nhiêu một ngày?
Nó giá bao nhiêu?
Tới Miami giá bao nhiêu?
Nó giá bao nhiêu?
Cái đó giá bao nhiêu?
Cái này giá bao nhiêu?
Bạn có bao nhiêu tiền?
Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
Sẽ tốn bao nhiêu?
Bạn muốn bao nhiêu?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Bạn cao bao nhiêu?
Bộ phim thế nào?
Chuyến đi thế nào?
Việc làm ăn thế nào?
Thời tiết thế nào?
Việc làm thế nào?
Nhanh lên!

Tôi đồng ý.
Tôi đã ăn rồi.
Tôi tin bạn.
Hôm qua tôi mua một cái áo sơ mi.
Tôi tới với gia đình.
Tôi có thể bơi.
Tôi nghe bạn không rõ.
Tôi không thể nghe bạn nói.
Tôi không cần.
Tôi không cảm thấy khỏe.
Tôi không có bạn gái.
Tôi không có tiền.
Tôi không có đủ tiền.
Ngay bây giờ tôi không có thời gian.
Tôi không biết cách dùng nó.
Tôi không biết.
Tôi không thích anh ta.
Tôi không thích nó.
Tôi không quan tâm.
Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm.
Tôi không nói giỏi lắm
Tôi không nghĩ vậy.
Tôi không hiểu bạn nói gì.
Tôi không hiểu.
Tôi không muốn nó.
Tôi không muốn cái đó.
Tôi không muốn làm phiền bạn.
Tôi cảm thấy khỏe.
Tôi quên.
Tôi xong việc lúc 6 giờ.
Tôi bỏ cuộc.
Tôi gặp tai nạn.
Tôi bị cảm.
Tôi bị nhức đầu.
Tôi có nhiều việc phải làm.
Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn.

Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.


Tôi đã đặt trước.
Tôi có tiền.
Tôi có một cái trong xe.
Tôi bị đau ở tay.
Tôi có ba người con, hai gái một trai.

Tôi phải ra bưu điện.


Tôi phải giặt quần áo.
Tôi có 2 người chị (em gái).
Tôi đã không ở đó.
Tôi chưa ăn xong.
Tôi chưa ăn trưa.
Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến
đi thú vị.
Tôi biết.
Tôi thích cô ta.
Tôi thích nó.
Tôi thích thức ăn Ý.
Tôi thích xem tivi.
Tôi sống ở California.
Tôi bị mất đồng hồ.
Tôi yêu bạn.
Tôi phạm một lỗi lầm.
Tôi làm cái bánh này.
Tôi cần một bác sĩ.
Tôi cần một cái chìa khóa khác.
Tôi cần một ít khăn giấy.
Tôi cần cái này tới đó ngày mai.
Tôi cần thay quần áo.
Tôi cần về nhà.
Tôi cần phải đi bây giờ.
Tôi cần thực hành tiếng Anh.
Tôi chỉ có 5 đô la.
Tôi chỉ cần món ăn nhẹ.
Tôi nhớ.
Tôi nói một chút tiếng Anh.
Tôi nói 2 thứ tiếng.
Tôi còn nhiều thứ phải mua.
Tôi còn nhiều thứ phải làm.
Tôi còn phải đánh răng và tắm.
Tôi vẫn chưa quyết định.
Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ.
Tôi nghĩ nó ngon.
Tôi nghĩ nó rất tốt.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp.

Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá.


Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác.
Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn.
Tôi tin bạn.
Bây giờ tôi hiểu.
Tôi hiểu.
Tôi thường uống cà phê vào bữa điểm tâm.
Tôi muốn mua một món đồ.
Tôi muốn liên lạc với tòa đại sứ của chúng
ta.
Tôi muốn tặng bạn một món quà.
Tôi muốn gửi gói hàng này đi Mỹ.
Tôi muốn cho bạn xem một cái này.
Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn
của tôi tới.
Tôi sắp đi tới thư viện.
Tôi ở trong thư viện.
Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính.
Tôi ước gì có một cái.
Tôi muốn một tấm bản đồ của thành phố.
Tôi muốn một phòng không hút thuốc.
Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui
lòng.
Tôi muốn một phòng.
Tôi muốn một phòng đơn.
Tôi muốn một phòng gần cửa sổ.
Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng.
Tôi muốn số điện thoại của khách sạn
Hilton, xin vui lòng.
Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng.
Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại, xin
vui lòng.
Tôi muốn mua một món đồ.
Tôi muốn gọi sang Mỹ.

Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5.

Tôi muốn đổi tiền này ra đô la.


Tôi muốn đi dạo.
Tôi muốn về nhà.
Tôi muốn đi mua sắm.
Tôi muốn đến cửa hàng.
Tôi muốn gọi điện thoại.
Tôi muốn đặt trước.
Tôi muốn thuê xe hơi.
Tôi muốn gửi phắc.
Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ.
Tôi muốn nói chuyện với ông Smith, xin
vui lòng.
Tôi muốn dùng internet.
Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm.
Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi
biết.
Tôi sẽ trở lại ngay.
Tôi sẽ gọi lại sau.
Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu.
Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi.
Tôi sẽ trở lại sau.
Tôi sẽ gọi điện cho bạn.
Tôi sẽ uống một tách trà, xin vui lòng.
Tôi sẽ uống một ly nước, xin vui lòng.
Tôi sẽ có cùng món như vậy.
Tôi sẽ trả tiền cho bữa tối.
Tôi sẽ trả tiền vé.
Tôi sẽ trả.
Tôi sẽ mua nó.
Tôi cũng sẽ mua cái đó.
Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt.
Tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn.
Tôi sẽ dạy bạn.
Tôi sẽ nói với anh ta là bạn đã gọi điện.
Tôi 26 tuổi.
Tôi 32
Tôi cao 6 feet 2.
Tôi mới bắt đầu.
Tôi cỡ 8
Tôi là giáo viên.
Tôi dị ứng hải sản.
Tôi là người Mỹ.
Tôi là một người Mỹ.
Tôi chán.
Tôi đang lau chùi phòng.
Tôi lạnh.
Tôi tới ngay.
Tôi đang tới đón bạn.
Tôi khỏe, còn bạn?
Tôi từ Mỹ tới.
Tôi no rồi.
Tôi chuẩn bị đi.
Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày.
Tôi sẽ đi Mỹ năm tới.
Tôi sẽ đi ngủ.
Tôi sẽ ăn tối.
Tôi sắp đi.
Tôi khỏe, còn bạn?
Tôi khỏe.
Tôi vui.
Tôi ở đây để làm ăn.
Tôi đói.
Tôi chỉ đùa thôi.
Tôi chỉ xem thôi. (mua sắm)
Ngày mai tôi sẽ đi.
Tôi đang tìm bưu điện.
Tôi lạc đường.
Tôi có gia đình.
Tôi không sợ.
Tôi không phải người Mỹ.
Tôi không bận.
Tôi sẽ không đi.
Tôi không có gia đình.
Tôi chưa sẵn sàng.
Tôi không chắc.
Tôi ổn.
Tôi đang chờ máy. (điện thoại)
Tôi sẵn sàng.
Tôi tự làm chủ.
Tôi ốm.
Tôi độc thân.
Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng.
Tôi rất tiếc.
Tôi khát.
Tôi mệt.
Tôi rất bận.
Tôi rất bận. Bây giờ tôi không có thời gian.
Tôi khỏe, cám ơn.
Tôi đang chờ bạn .
Tôi cũng lo.
Trong vòng 30 phút.
Còn ai khác tới không?
Mọi việc ổn không?
Nó gần không?
Bên ngoài trời lạnh không?
Nó cách xa đây không?
Nó nóng không?
Nó gần không?
Điều đó có thể không?
Trời đang mưa không?
Nó sẵn sàng không?
Ngày mai trời có thể mưa không?
John có đây không?
John có đó không, xin vui lòng? (gọi điện
thoại)
Ông Smith có phải là người Mỹ không?
Như vậy đủ không?
Như vậy được không?
Ngân hàng có xa không?
Có rạp chiếu phim gần đây không?
Có hộp đêm trong thị xã không?
Trong khách sạn có nhà hàng không?
Có cửa hàng gần đây không?
Trong phòng có điều hòa không khí không?
Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
Có thư cho tôi không?
Có thứ gì rẻ hơn không?
Khu vực này có an toàn không?
Có phải ông Smith không?
Cái bút này có phải của bạn không?
Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York
không?
Đây có phải là quyển sách của bạn không?
Bố của bạn có ở nhà không?
Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
Chồng của bạn cũng từ Boston hả?
Con trai bạn có đây không?
Phải không?
Giá 20 đô một giờ.
Tùy vào thời tiết.
Đau ở đây.
Hôm nay trời mưa rất lớn.
Mất 2 tiếng đi bằng xe.
Nó sẽ sớm tới.
Tối nay trời sẽ lạnh.
Bây giờ là 11:30 tối.
Giá 17 đồng.
Bây giờ là 6 giờ sáng.
Bây giờ là 8:45.
Bây giờ là 7 giờ thiếu 15.
Hôm nay là 25 tháng 8.
Món này ngon!
Nó cách xa đây.
Hôm nay trời sẽ nóng.
Hôm nay trời sẽ mưa tuyết.
Bây giờ là 11 giờ rưỡi.
Nó đây.
Bây giờ là 9 giờ 15.
Nó ít hơn 5 đô.
Nó dài hơn 2 dặm.
Nó của tôi.
Nó hơn 5 đô.
Nó gần siêu thị.
Nó ở phía bắc nơi này.
Hôm nay có lẽ không mưa.
Nó không xa lắm.
Nó không đắt lắm.
Được rồi.
Nó trên đường số 7.
Nó ở đằng kia.
Trời đang mưa.
Thực là nóng.
Nó ngắn hơn 3 dặm.
Trời có thể mưa ngày mai.
Nó ở đó.
Muộn quá rồi.
Hôm nay trời rất lạnh.
Nó rất quan trọng.
Ngoài trời lộng gió.
Tôi đã xem nó.
Tôi đã ở đây 2 ngày.
Tôi đã ở đó.
Tôi đã nghe Texas là một nơi đẹp.
Tôi chưa bao giờ làm việc đó.
Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây.
Tôi đã thấy nó.
Tôi đã làm việc ở đó 5 năm.

Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát.


Mùng 3 tháng 6.
Một ít thôi.
Chờ một chút.

Để tôi kiểm tra.


Để tôi suy nghĩ về việc đó.
Chúng ta hãy đi xem.
Chúng ta đi.
Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn.
Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh.
Chúng ta hãy chia nhau.

Nam hay nữ?


Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui
lòng?
Có lẽ.
Hơn 200 dặm.
Hơn thế.
Sinh nhật của tôi là 27 tháng 8.
Xe tôi không chạy.
Xe tôi bị xe khác đụng.
Điện thoại di động của tôi không nhận tín
hiệu tốt.
Điện thoại di động của tôi bị hỏng.
Con gái tôi ở đây.
Bố tôi đã ở đó.
Bố tôi là luật sư.
Bạn tôi là người Mỹ.
Bà tôi mất hồi năm ngoái.

Nhà tôi gần ngân hàng.


Hành lý của tôi bị thất lạc.
Tên tôi là John Smith.
Con trai tôi học máy tính.
Con trai tôi.
Tôi đau bụng.
Tôi đau họng.
Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp.

Gần ngân hàng.


Đừng bận tâm.
Kỳ tới.
Rất vui được gặp bạn.
Không sao.
Không. Tôi là người Mỹ.
Không, cám ơn.
Không, đây là lần đầu tiên.
Không.
Không có ai giúp đỡ chúng tôi.
Không có ai ở đó bây giờ.
Vô lý.
Không phải lúc gần đây.
Chưa.
Không còn gì khác.
Bây giờ hoặc sau?

22 tháng mười.
Dĩ nhiên.
Được.
Bên trái.
Bên phải.
Trên tầng hai.
Một cái giống như vậy.
Một vé đi New York, xin vui lòng.
Một chiều hay khứ hồi?
Mở cửa.
Mở cửa sổ.
Các con tôi ở Mỹ.
Bên ngoài khách sạn.
Ở đây.
Ở đằng kia.

Nhặt quần áo của bạn lên.


Làm ơn gọi cho tôi.
Làm ơn vào đi.
Làm ơn đếm cái này cho tôi.
Làm ơn điền vào đơn này.
Xin mời ngồi.
Làm ơn nói tiếng Anh.
Làm ơn nói chậm hơn.
Làm ơn nói chậm hơn.
Làm ơn đưa tôi tới phi trường.
Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này.
Làm ơn cởi giày ra.
Làm ơn nói với cô ta là John gọi.
Làm ơn nói với tôi.
Làm ơn chờ tôi.
Làm ơn viết ra giấy.
Làm ơn.

Thực sao?
Ngay đây.
Ngay đó.

Gặp bạn sau.


Gặp bạn ngày mai.
Gặp bạn tối nay.
Cô ta muốn biết khi nào bạn tới.
Cô ta là chuyên gia.
Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai.
Cô ta lớn tuổi hơn tôi.
Cô ta đẹp.
Tôi nên đợi không?
Vài quyển sách.
Có người làm điều đó cho tôi.
Có người đang tới.
Thỉnh thoảng tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối, thỉnh
thoảng 11:30.
Xin lỗi làm phiền bạn.
Xin lỗi, tôi nghe không rõ.
Xin lỗi, tôi không có bút chì.
Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số.

Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng.

Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống.


Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào.
Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.
Nổ máy xe.
Dừng lại!

Thử vận may.


Mang nó ra ngoài.
Đưa tôi ra phố.
Đưa tôi tới khách sạn Marriott.
Dùng thuốc này.
Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh
ta.
Nói với tôi.
Cám ơn cô.
Cám ơn ông.
Cám ơn rất nhiều.
Cám ơn.
Cám ơn về mọi việc.
Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn.
Cám ơn.
Chiếc xe đó giống xe của tôi.
Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi.
Cái đó trông tuyệt.
Cái đó trông cũ.
Chữ đó có nghĩa bạn bè.
Nhà hàng đó không đắt.
Cái đó ngửi hôi.
Lối đó.
Đó là một trường học tốt.
Được thôi.
Như vậy đủ rồi.
Như vậy là công bằng.
Như vậy tốt rồi.
Đó là quyển sách của cô ta.
Như vậy đó.
Như vậy không đủ.
Như vậy không công bằng.
Như vậy không đúng.
Đúng rồi.
Như vậy quá tệ.
Như vậy đắt quá.
Như vậy quá trễ.
Như vậy nhiều quá.
Như vậy nhiều quá.
Sai rồi.
Tai nạn xảy ra tại giao lộ.
Cái lớn hay cái nhỏ?
Quyển sách ở sau cái bàn.
Quyển sách ở trước cái bàn.
Quyển sách ở gần cái bàn.
Quyển sách ở cạnh cái bàn.
Quyển sách ở trên cái bàn.
Quyển sách ở trên mặt bàn.
Quyển sách ở dưới cái bàn.
Những quyển sách đắt tiền.
Xe đã sửa xong.
Những chiếc xe là xe Mỹ.
Thức ăn ngon.
Máy bay cất cánh lúc 5:30 chiều.
Đường trơn.
Ti vi bị hỏng.
Cả ngày.
Ở đây có nhiều người.
Có vài trái táo trong tủ lạnh.
Có vài quyển sách trên bàn.
Đã có một tai nạn xe hơi.
Có một quyển sách dưới bàn.
Có một nhà hàng gần đây.
Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi
không nghĩ là nó ngon lắm.
Có nhiều thời gian.
Những quyển sách này của chúng tôi.
Họ tới ngày hôm qua.
Họ tính 26 đô một ngày.
Họ chưa gặp cô ta.
Họ sẽ trở lại ngay.
Họ dự tính đến vào năm tới.
Chúng giống nhau.
Họ rất bận.
Họ đang chờ chúng ta.
Cái này không hoạt động.
Căn nhà này rất lớn.
Đây là bà Smith.
Đây là mẹ tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi ở đây.
Cái này rất khó.
Điều này rất quan trọng.
Căn phòng rất bừa bộn.
Những người đó đang nói tiếng Anh.
Mặc thử nó.
Thử nó.
Gắng nói cái đó.
Quay lại.
Rẽ trái.
Rẽ phải.

Rất tốt, cám ơn.

Anh phục vụ!


Cô phục vụ!
Chúng tôi có thể ăn thức ăn Ý hoặc Trung
Hoa.
Chúng tôi có hai trai và một gái.
Chúng tôi thích nó lắm.
Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng.
Chúng tôi từ California.
Chúng ta trễ.
Đã có vấn đề gì không?
Bạn có ở thư viện tối qua không?
Bạn đang làm gì?
Bạn sẽ làm gì tối nay?
Bạn sẽ dùng gì?
Bạn đang nghĩ gì?
Hai bạn đang nói chuyện gì?
Thú vui của bạn là gì?
Tôi có thể giúp gì bạn?
Xe đó màu gì?
Ngày nào họ sẽ tới?
Hôm nay là thứ mấy?
Tối qua bạn làm gì?
Hôm qua bạn làm gì?
Bạn đã nghĩ gì?
Người ta thường làm gì vào mùa hè ở Los
Angeles?
Họ học gì?
Bạn làm nghề gì?
Bạn có gì?
Bạn đề nghị gì?
Bạn học gì?
Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?
Bạn nghĩ gì?
Bạn muốn mua gì?
Bạn muốn làm gì?
Bố mẹ bạn làm nghề gì?
Anh ta làm nghề gì?
Cái này có nghĩa gì?
Cái này nói gì?
Chữ này nghĩa là gì?
Bố bạn làm nghề gì?
Điều gì đã xảy ra?
Nó là cái gì?
Đó là cái gì?
Mã vùng là bao nhiêu?
Hôm nay ngày mấy?
Bạn thích loại nhạc gì?
Bạn đã đi học trường nào?
Tôi nên mặc gì?
Cỡ mấy?
Mấy giờ họ sẽ tới?
Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?
Bạn tỉnh giấc lúc mấy giờ?
Mỗi ngày bạn đi làm lúc mấy giờ?

Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?


Mấy giờ nó bắt đầu?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Mấy giờ cửa hàng mở cửa?
Mấy giờ trả phòng?
Bây giờ là mấy giờ?
Ngày mai thời tiết thế nào?
Bạn muốn uống gì?
Bạn muốn ăn gì?
Có gì trong nó?
Địa chỉ là gì?
Giá bao nhiêu một đêm? (Khách sạn)
Hôm nay mùng mấy?
Hối suất đô la là bao nhiêu?
Hối suất bao nhiêu?
Có chuyện gì vậy?
Tên của công ty bạn làm việc là gì?
Số điện thoại là gì?
Giá phòng bao nhiêu?
Nhiệt độ bao nhiêu?
Cái gì đây?
Hôm nay ngày mấy?
Có chuyện gì vậy?
Có gì không ổn?
Địa chỉ của bạn là gì?
Địa chỉ email của bạn là gì?
Thức ăn ưa thích của bạn là gì?
Bộ phim ưa thích của bạn là phim gì?
Họ của bạn là gì?
Tên của bạn là gì?
Bạn theo tôn giáo nào?
Khi nào họ tới?
Khi nào bạn trở lại?
Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
Khi nào bạn ra đi?
Khi nào bạn chuyển đi?
Việc này xảy ra khi nào?
Bạn đã tới Boston khi nào?
Khi nào chúng ta tới nơi?
Khi nào chúng ta ra đi?
Khi nào bạn tới Mỹ?
Khi nào bạn xong việc?
Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
Khi nào anh ta tới?
Khi nào nó tới?
Khi nào ngân hàng mở cửa?
Khi nào xe buýt khởi hành?
Khi nào máy bay tới?
Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo.
Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi
nào?
Sinh nhật bạn khi nào?
Bạn nói chuyện với mẹ bạn lần cuối khi
nào?
Khi nào anh ta sẽ trở lại?
Khi nào nó sẽ sẵn sàng?
Bạn muốn gặp nhau khi nào?
Áo thun ở đâu?
Bạn từ đâu tới?
Bạn sẽ đi đâu?
Bạn sẽ đi đâu?
Bạn ở đâu?
Tôi có thể mua vé ở đâu?
Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?

Tôi có thể tìm được một bệnh viện ở đâu?


Tôi có thể gửi bưu điện cái này ở đâu?
Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?
Nó đã xảy ra ở đâu?
Bạn đã đi đâu?
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
Bạn đã học nó ở đâu?
Bạn đã đặt nó ở đâu?
Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm
việc ở đây?
Bạn sống ở đâu?
Bạn muốn đi đâu?
Bạn làm việc ở đâu?
Đau ở đâu?
Vợ bạn làm việc ở đâu?
Máy rút tiền tự động ở đâu?
Anh ta từ đâu tới?
Anh ta ở đâu?
Nó ở đâu?
Đường Main ở đâu?
Sơ mi của tôi đâu?
Cô ta từ đâu tới?
Phi trường ở đâu?
Phòng tắm ở đâu?
Trạm xe buýt ở đâu?
Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
Ở đâu có một máy rút tiền tự động?
Bạn đã ở đâu?
Bạn muốn đi đâu?
Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
Nhà hàng gần nhất ở đâu?
Hộp thư ở đâu?
Bệnh viện gần nhất ở đâu?
Hiệu thuốc ở đâu?
Bưu điện ở đâu?
Món nào ngon hơn, mì Ý hay rau gà?
Cái nào tốt hơn?
Cái nào tốt nhất?
Bạn muốn cái nào?
Cái nào tốt hơn?
Cái nào rẻ hơn?
Cái nào tốt nhất?
Cái nào?
Tôi nên đi đường nào?
Anh ta học trường nào?
Họ là ai?
Bạn đang tìm ai?
Bạn là ai?
Ai đây? (hỏi ai đang gọi điện thoại)
Đó là ai?
Ai đã gửi lá thư này?
Ai dạy bạn cái đó?
Ai đã dạy bạn?
Đó là ai?
Ai đã là thày giáo của bạn?
Ai đã thắng?
Bạn muốn nói chuyện với ai?
Ai đang gọi?
Người đàn ông đằng kia là ai?
Đó là quyển sách của ai?
Tại sao bạn cười?
Tại sao bạn không đi?
Tại sao bạn đã làm điều đó?
Tại sao bạn đã nói điều đó?
Tại sao không?
Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi.
Làm ơn đưa giùm tôi một cái khăn tắm.
Làm ơn đưa giùm tôi lọ muối.
Làm ơn đặt cái này vào trong xe giúp tôi.
Làm ơn nhắc tôi.
Làm ơn đưa tôi về nhà.
Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi.
Làm ơn nói anh ta tới đây.
Bạn muốn một ly nước không?
Bạn muốn uống cà phê hay trà?
Bạn muốn một ít nước không?
Bạn muốn một ít rượu không?
Bạn muốn uống thứ gì không?
Bạn muốn ăn thứ gì không?
Bạn muốn mua cái này không?
Bạn muốn đi dạo không?

Bạn muốn ăn tối với tôi không?


Bạn muốn thuê phim không?
Bạn muốn xem tivi không?
Bạn muốn uống nước hay sữa?
Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?

Vâng, thực sự.


Vâng.
Bạn có một chiếc xe rất đẹp.
Bạn trông giống em gái (chị) của tôi.
Bạn trông mệt mỏi.
Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.
Các con của bạn rất ngoan.
Con gái của bạn.
Nhà của bạn rất đẹp.
Tất cả đồ của bạn ở đây.
Bạn đẹp.
Bạn đúng.
Bạn thông minh hơn anh ta.
Bạn rất dễ thương.
Bạn rất thông minh.
Không có chi.