Sie sind auf Seite 1von 17

Dat Unitatea de Competența Subcompetenţe Tema lecției Nr.

Activităţi de învăţare Activităţi de Observaţii


evaluare
a învățare specifică de
ore
1 UNITĂŢII DE 1.1. Structurarea 1. Lecție 1 Lectura expresivă a Susţinerea
ÎNVĂŢARE - I ideilor pentru organizatorică. textului. uni discurs,
realizarea Lecturi de vacanță Reacţia cititorului după un plan
discursului de idei
1- Utilizarea diverselor alcătuit sub
Cartea — propriu/comentari
strategii de informare/ îndrumarea
obiect cultural. ului/eseului.
documentare, în vederea profesorului.
Eseul. abordării eficiente a
Biblioteca comunicării orale şi
virtuală/electro scrise.  Prezentarea
nică. planului de
Limba – idei al
2 principalul 5.1. Producerea unui 2.-Cîmpul asociativ al 1 Citate. discursului –
mijloc de discurs în stil publicistic cuvîntului școală Comentariul de Turul galeriei.
(alocuțiune; exprimarea fragment.
comunicare
unei opinii/atitudini/a
unei judecăți critice/ de
5. Elaborarea şi realizarea valoare etc.).
spontană, fluentă, exactă a
diverselor acte de
comunicare *Prezentări
3 orală şi scrisă. 15.1. Relatarea despre „Cărțile au suflet” de 1 orale
sine, ca vorbitor de limbi Nicolae
(româna ca limbă Manolescu. Interogarea
maternă și limbi stăine). Lectura textului. multiprocesuală pe
Vocabularul textul epic.
textului.
 Evaluarea
4 1.1 Structurarea ideilor 4 „Cărțile au suflet” de 1 Explicarea şi cu grilă a
15. Exprimarea adecvată a pentru realizarea Nicolae Manolescu exemplificarea. unui discurs,
propriei identităţi, prin Noțiunea de eseu. desfăşurat
discursului
conştientizarea după un plan
propriu Structura eseului.
apartenenţei la propriu
comunitatea lingvistică a /comentariului
vorbitorilor de limbă /eseului.
română.
5 14.1. Autoevaluarea
5. „Despre limba 1
propriilor competențe de română” de  Revizuirea
comunicare scrisă. Nichita Stănescu. Algoritmul. circulară.
Atelier de
discuție:
”Evoluţia limbii
14. Identificarea
propriilor atuuri, nevoi şi române” 
puncte vulnerabile în Manuscrisul
6 diferite situaţii de 7.1. Respectarea regulilor
6. Biblioteca 1 Jurnalul dublu. pierdut.
comunicare orală şi scrisă. ortografice, ortoepice, electronică / Diagrama Venn
punctuaţionale, virtuală (deosebiri şi afinităţi între
gramaticale, a normei bibl.clasică şi cea virtuală).
semantice şi stilistice în
textul produs (oral şi *Lucrări de
scris). creaţie
7 1.1 Structurarea ideilor 7. Cărțile sau/și 1
pentru realizarea internetul Brainwriting.
*Prezentarea
discursului propriu
planului de
/comentariului idei al
7. Respectarea normei /eseului. discursului –
ortografice, ortoepice,
8 semantice, gramaticale 1.1 Structurarea ideilor 8.„Despre limba 1
punctuaţionale, stilistice pentru realizarea română” de Turul galeriei.
a limbii române literare. discursului propriu Nichita Stănescu.
/comentariului /eseului. Interpretarea
textului.  Evaluarea
9 5.1. Producerea unui 9 .Comunicarea. 1 Jocuri de simulare. cu grilă a
unui discurs,
discurs în stil publicistic Tipuri de
desfăşurat
(alocuțiune; exprimarea comunicare după un plan
unei opinii/atitudini/a  Redactarea discursului propriu.
unei judecăți critice/ de conform algoritmului dat.

valoare etc.). Compunere –


descriere
10 5.1. Producerea unui 10Limba română și 1  Construirea dialogului, după tablou.
utilizînd formulele date.
discurs în stil publicistic limbile lumii.
(alocuțiune; exprimarea Prezentări
unei opinii/atitudini/a publice
(lansarea orală
unei judecăți critice/ de
a discursului
valoare etc.). dat într-un
 Dezbateri.
11 14.1. Autoevaluarea
11Proiect de grup: 1 timp-limită (5
propriilor competențe de Spațiul și min.)
comunicare scrisă. amenajarea casei

12 7.1. Respectarea regulilor
12 Evaluare 1
Manuscrisul
ortografice, ortoepice, sumativă pierdut
 Atelier de scriere
punctuaţionale, : Eseu nestructurat.
gramaticale, a normei ” Evoluţia limbii
semantice şi stilistice în române”
textul produs (oral şi Atelier de scriere
scris).
14.1. Autoevaluarea „
propriilor competențe de
comunicare scrisă.

13 7.1. Respectarea regulilor


13Analiza evaluărilor 1
ortografice, ortoepice, sumative
punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice şi stilistice în
textul produs (oral şi
scris).

14 9.2. Aplicarea instrument Făptura mamei” 1 Citirea expresivă a


Unitatea tarului de interpretare a de G.Vieru. textului liric;  Interogarea
II(p.I) textului. Lectura frontală (conversaţie
comentată: Identifice din text catihetică,euristică).
Poezia forme ale verbelor şi
registrul lexical şi
lirică. nuanţele de sens
ale pronumelor care
indică adresare.
Lexicul 4.-Organizarea/ alecuvintelor
desfăşurarea/utilizarea textului. Formarea registrului  Teste formative.
diverselor strategii de lexical de sens ale  Teste sumative.
învăţare autonomă a cuvintelor, utilizînd
limbii, prin observare dicţionarul.
directă şi exersare.
 Prezentări orale.
15 9.2. Aplicarea Structura formală 1 Determinarea imagi-
instrumentarului de a operei lirice: nilor poetice din text.
interpretare a textului. Comentarea
versuri şi strofe, expresivităţii figurilor
variaţii formale de stil (metafora,
personificarea ,  Lucrări
individuale (de
repetiţia)
portofoliu).

16 9. Operaţionalizarea 9.2. Aplicarea instru Imaginea centrală 1 Identifice chipul Evaluare reciprocă

terminologiei mentarului de interpre a poeziei: mamei din text: între


lingvistice şi literare, în tare a textului. pămînteni şi divinitate,
semnificaţia omenesc şi sacru.
limita standardelor de
simbolurilor ce o Determinarea simbo-
conţinut.
construiesc. lurilor cheie din text.
Alegoria. Feedback verbal
direct
17 9.2. Aplicarea instru Tema şi mesajul 1 Determinarea temei şi
mentarului de interpre poemului mesajului poemului unei
tare a textului. opere lirice. Lucrul în perechi

18 13.1. Reflectarea propriei Scriere reflexivă: 1 Redactarea într-o pagină Scrierea ghidată.

experienţe într-o pagină de Mama – model al de jurnal reflecţiile sale


jurnal, într-un text reflexiv bunătăţii infinite şi despre mama
13. Producerea textelor despre o experienţă proprie al tandreţei fără
care reflectă propriile (gen: cine are dreptate/de ce am seamăn
experienţe senzoriale, proce dat aşa).
idei, judecăţi, opinii,
Argument.

19 4.1.Utilizarea dicţionaru Lexicul. 1 Determinarea Evaluarea


cantitativă şi
lui(explicativ,enciclopedi Monosemia , elementelor de calitativă a
7. Respectarea normei c, de expresii şi locuţiuni, polisemia vocabularului activ.
monosemie şi
ortografice, ortoepice, de proverbe, de maxime,
semantice, gramaticale, de citate) în scopul polisemie a
punctuaţionale, stilistice formării abilităţii de cuvîntului într-un
a limbii române literare. învăţare a limbii. text
20 4.1.Utilizarea Mijloace de 1 Selectarea  Teste de
vocabular.
dicţionarului îmbogăţire a mijloacelor de
(explicativ,enciclopedic, vocabularului. Căi îmbogăţire a
de expresii şi locuţiuni,
interne şi externe vocabularului;
de proverbe, de maxime,
de citate) în scopul de îmbogăţire a Determinarea căilor
1. Utilizarea diverselor formării abilităţii de vocabularului. interne şi externe de
strategii de învăţare a limbii. îmbogăţire a
informare/documentare, vocabularului.  Construirea
enunţurilor în
în vederea abordării parametrii daţi.
eficiente a comunicării
orale şi scrise.

 Construirea
21 4.1.Utilizarea Dicţionar de 1 Identificarea sensurilor
enunţurilor cu
cuvintelor necunoscute,
dicţionarului imagini pierdute. utilizînd diverse dicţionare. unităţile date.
(explicativ,enciclopedic,
de expresii şi locuţiuni, Tipuri de
de proverbe, de maxime, dicţionare.
de citate) în scopul
formării abilităţii de
învăţare a limbii.  Definirea
22 7.1. Respectarea reguli 1 Redactarea textelor cu blancuri cuvintelor uzuale.
Regulile de
(cu semnele de punctuaţie
lor ortografice, ortoepi aplicare a omise).
ce, semantice şi stilisti
te punctuaţionale în tex semnelor de
ul produs punctuaţie
(virgula)
23 13.1. Reflectarea propriei Scriere 1 Redactarea unei Autoevaluarea cu
grilă a textului
experienţe într-o pagină imaginativă: descrieri de interior, redactat.
de jurnal, într-un text Descriere de într-o pagină de
reflexiv despre o interior. jurnal
experienţă proprie (gen:
cine are dreptate/de ce
am procedat aşa)
24 1.1.Structurarea ideilor Textul nonliterar: 1 Formularea noţiunii Susţinerea uni
discurs, după un
pentru realizarea reportajul. de reportaj din textul plan de idei alcătuit
discursului propriu/ Realizarea scris sau textul oral; sub îndrumarea
comentariului/eseului. profesorului.
scrisă/orală a unui
Determinarea caracte
reportaj. risticilor unui reportaj;
Realizarea unui
reportaj[oral,scris].

25 13.1. Reflectarea propriei Atelier de discuţie 1 Redactarea , într-o Eseul argumentativ


6 De ce?
experienţe într-o pagină nr1.: Mama – pagină de jurnal,
de jurnal, într-un text personaj literar reflecţii despre
reflexiv despre o etern. Interpretarea mama ,personaj
viziuinilor lirice din textele
experienţă proprie literar etern.
citite independent.

26 1.1.Structurarea ideilor Recapitularea 1 Comentarea Susţinerea uni


discurs, după un
pentru realizarea materiei: ortogramelor şi a plan de idei alcătuit
discursului propriu/ Poezia lirică. punctogramelor. sub îndrumarea
profesorului.
comentariului/eseului Lexicul  Redactarea Teste de ortografie.
7.1. Respectarea regulilor textelor cu
 Prezentări orale.
ortografice, ortoepice, blancuri(cu semnele
semantice şi stilistice de punctuaţie omise)
punctuaţionale în textul
produs.
27 1.1.Structurarea ideilor Evaluare 1 Redactarea  Revizuirea
circulară.
pentru realizarea sumativă. compunerii în baza
discursului propriu/ Compunere: parametrilor.
comentariului/eseului “ Mama-
începutul tuturor
7.1. Respectarea regulilor începuturilor“
ortografice, ortoepice,  Manuscrisul
pierdut.
semantice şi stilistice
punctuaţionale în textul
produs.

28/
Unitatea 6. Explicarea 8.2. Comentarea textului “Sara pe deal” 1  Interogarea  Teste de conţinut
(demonstrarea
29 funcţionării sistemului liric, a fragmentului de de M.Eminescu. multiprocesuală pe
II(pII) fonetic, lexical, text epic sau dramatic Lectura textul epic.
înţelegerii textului
citit independent

Poezia gramatical al limbii comentată:


prin răspuns la
întrebări).
lirică. române. 6.1. Comentarea marcilor registrul lexical şi
Lexicul stilistice ale unităţilor de nuanţele
limbă în textele lirice, semantice ale
epice, dramatice elementelor
lexicale
 Interpretarea
figurative.
textului liric prin
30 8-Lectura, audierea şi 6.1. Comentarea marcilor “Sara pe deal” 1 agenda în trei  Comentariu de
fragment.
interpretarea textelor stilistice ale unităţilor de de M.Eminescu. părţi/jurnalul triplu.
literare şi nonliterare, în limbă în textele lirice, Tablouri şi
limita standardelor de epice, dramatice imagini. Efectele
conţinut expresive ale
asonanţelor şi ale
aliteraţiior.
Procedeele
retorice şi rolul  Reacţia
lor în prefigurarea cititorului.
 Evaluarea lecturii
imaginarului orale în baza grilei.
poetic.
31/ 6.1. Comentarea marcilor “Sara pe deal” 2
stilistice ale unităţilor de
de M.Eminescu.  Atelier de lectură.
32
limbă în textele lirice, Mesaj şi
epice, dramatice semnificaţii:  Înscenarea  Comentariul

legătura naturii fragmentelor de textului liric.


8.2. Comentarea textului şi a spiritualităţii. textdramatic.
liric, a fragmentului de
text epic sau dramatic Ipostazele eului
liric- subiectivă şi
obiectivă.
33 8.2. Comentarea textului “Sara pe deal” 1
 Comentariu al
liric, a fragmentului de de M.Eminescu.
fragmentului de text
text epic sau dramatic Elemente de  Exerciţii de epic/dramatic.

versificaţie: respectare a
ritmul şi piciorul pauzelor, a
de vers. Horeu, accentelor în textul
iamb, anapest citit.

34 Semantica. 1
Sensurile
cuvîntului.
35 6.2. Utilizarea formelor Sensul 1  Comentarea
aspectului expresiv
gramaticale/astructurilor/ propriu/figurat, al structurilor
mărcilor stilistice în fundamental/secu sintactice, în texte
textele elaborate. Feedback verbal
literare propuse
ndar al cuvîntului pentru prima lectură.
direct

Lucrul în perechi
36 6.2. Utilizarea formelor Enciclopediile. 1
Graficul T  Producerea
gramaticale/astructurilor/ Clasificarea lor. textelor de scriere
mărcilor stilistice în imaginativă.
Linia valorii
textele elaborate.

37 9.2. Aplicarea instrument “Monosilab de 1 Feedback verbal Interogarea frontală

tarului de interpretare a toamnă “ de direct (conversaţie


textului George Bavovia catihetică,euristică).
Imagini poetice. Lucrul în perechi
Sentimentele eului
liric. Lectura interogativă
şi analitică a textului.
38 8.2. Comentarea textului “Monosilab de 1  Exerciţii de Evaluarea lecturii
orale în baza grilei.
liric, a fragmentului de toamnă “ de respectare a
text epic sau dramatic George Bavovia pauzelor, a  Comentariul
Ordinea analizei unui textului liric.
10. Valorificarea text pentru înţelegere accentelor în textul
 Comentariu al
mijloacelor expresive şi pentru comentare. citit. fragmentului de text
ale limbii române epic/dramatic.

39 literare, în diferite 5.1.- Respectarea regulilor Sensul lexical / 1 Jocuri de simulare.  Teste de
ortografie
situaţii de comunicare ortografice, ortoepice, gramatical.
orală şi scrisă. punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice şi stilistice în
textul produs (oral şi scris).

40 10.1. Relatarea spontană Scrierea reflexivă. 1 Producerea textelor de Elaborarea textelor


dimensiuni medii (1,5-2 în parametrii
a unei ştiri, întîmplări, Meditaţia şi pagini), cu utilizarea indicaţi.
experienţe personale; reflecţia mijloacelor expresive ale limbii

improvizarea unui
reportaj
41/ 5.1.-Producerea unui Unităţile 2 Construirea dialogului, utilizînd Joc de rol (ghid).
formulele date.
discurs în stil publicistic frazeologice.
42 ( alocuţiune, exprimarea Dicţionarul de  Dezbateri.
unei opinii/ atitudini/ a unei locuţiuni şi
5. Elaborarea şi judecăţi critice/ de valoare; expresii.
realizarea spontană, evaluarea unei activităţi
Proiect de grup.
şcolare/ extraşcolare;  Prezentări
fluentă, exactă a felicitare cu diferite ocazii publice (lansarea
43 diverselor acte de ( jubilee, inaugurarea unei Scrierea 1 Scrierea metaliterară:
orală a discursului
comentariul poemului Să fie
comunicare orală şi instituţii etc.). imaginativă. sara-n asfinţit.
dat într-un timp-
limită (5 min.)
Descrierea unui
scrisă.
peisaj din natură
44 Atelier de lectură 1 Fişe de lectură

nr 1 . Baltagul de
Mihail
Sadoveanu
45 Recapitularea 1
materiei studiate.
46 Evaluare 1 Redactarea discursului conform Interviul în direct
algoritmului dat. (evaluare cu grilă).
sumativă orală.  Construirea dialogului,
utilizînd formulele date.
În baza poeziilor
de M. Eminescu
Sara pe deal, Şi
dacă...,Freamăt
de codru.
47 Analiza 1 Parametrii de evaluare.

evaluarilor
sumative orale
48 UNITATEA 3. Rezumarea textelor 3.1. Asigurarea coerenţei Cîmpul asociativ 1 Asigurarea legăturii de Expunerea
III(p.I) literare şi nonliterare. textului rezumat (audiat, al cuvîntului sens dintre părţile rezumativă.
Doina citit). cîntec. constituente ale
populară şi rezumatului.

49 doina 9.1. Integrarea adecvată, „Brăudarul 1 Utilizarea adecvată a Interogarea


cultă.Noţiuni conştientă a fermecat” de terminologiei frontală
terminologiei lingvistice Vasile lingvistice.  (conversaţie
de sintaxă catihetică,
şi literare în textul Romanciuc. Prezentarea grafică a
euristică).
produs. Lectura relaţiei dintre noţiunile
explicativă. studiate.
Vocabularul
textului
50 9. Operaţionalizarea 12.2. Utilizarea normelor Texte funcţionale. 1 Construirea unor Acvariu
terminologiei elementare de etichetă Invitaţia modelele de activităţi (observarea cu
de comunicare în baza grilă a unei
lingvistice şi literare, în verbală într-o situaţie dezbateri)
limita standardelor de concretă de comunicare normelor de etichetă
verbală.
conţinut orală şi scrisă (dialog
improvizat: elev – grup  Formularea unui cod
de elevi; elev – de norme.
recepţionist(ă)).
51 9.1. Integrarea adecvată, Doina populară şi 1 Explicarea şi  Interogarea
conştientă a doina cultă. exemplificarea frontală
terminologiei lingvistice Caracteristicile noţiunilor studiate. (conversaţie
şi literare în textul doinei populare şi catihetică,
produs. a doinei culte.  Analiza faptelor de euristică).
limbă.

52 12. Respectarea 9.1. Integrarea adecvată, „Codrule, 1


etichetei verbale în conştientă a codruţule”.
terminologiei lingvistice Lucian Blaga(din
orice situaţie de
şi literare în textul ciclul antologiilor
comunicare orală şi produs. de poezii
scrisă. populare). Studiul
textului.
Cuvintele
textului.

53 9.2. Aplicarea „Codrule, 1  Comentarea


instrumentarului de codruţule” textului liric.
interpretare a textului. Lucian Blaga
Semnele textului. Interpretarea
Reprezentarea grafică semnificaţiei
a liniilor de subiect în figurilor de
54 9.2. Aplicarea Codrule, 1
textul dramatic. stil.
instrumentarului de codruţule.
interpretare a textului. Lucian Blaga  Compoziţii
Sensurile textului. de
Analiza literară a caracterizare a
poeziei.
55 6-Explicarea 9.1. Integrarea adecvată, „ Doina” de 1 personajului
funcţionării sistemului conştientă a Vasile Alecsandri. literar.
terminologiei lingvistice Lectură şi  Analiza didascaliilor
fonetic, lexical,
şi literare în textul comentare. în textul  Reflecţie în
gramatical al limbii baza textului
produs.
române. literar

56 6.2. Utilizarea formelor Noţiuni de 1 Identificarea unităţilor


gramaticale/a sintaxă. Fraza lingvistice marcate
structurilor/mărcilor stilistic.
stilistice în textele Comentarea
elaborate. aspectului
Interpretarea/comentar expresiv al
57 6.2. Utilizarea formelor Fraza. Discursul. 1 ea/analiza faptelor de structurilor
gramaticale/a Exerciţii sintactice, în
limbă din textul dat.
structurilor/mărcilor stilistice aplicative. texte literare
în textele elaborate.
propuse pentru
58 6.2. Utilizarea formelor Relaţiile 1 prima lectură.
13. Producerea textelor
gramaticale/a sintactice în
care reflectă propriile propoziţie şi
structurilor/mărcilor  Transformarea
experienţe senzoriale, frază:
stilistice în textele textelor nonliterare în
idei, judecăţi, opinii, Coordonarea,
elaborate. texte literare.
argumente. subordonarea.

59 6.2. Utilizarea formelor Coordonarea. 1


gramaticale/a Tipuri de
Comentarea
structurilor/mărcilor coordonare.
aspectului
stilistice în textele expresiv al
elaborate. structurilor
sintactice, în
60 6.2. Utilizarea formelor Exerciţii 1 Identificarea unităţilor
texte literare
gramaticale/a aplicative. lingvistice marcate
propuse pentru
structurilor/mărcilor stilistic.
prima lectură.
stilistice în textele
elaborate.
61 UNITATEA 6.2. Utilizarea formelor Subordonarea. 1
III(p.II) gramaticale/a Tipuri de
Doina 10. Valorificarea structurilor/mărcilor subordonare.
populară şi mijloacelor expresive stilistice în textele Interpretarea/
ale limbii române elaborate. comentarea/analiza
doina
literare, în diferite faptelor de limbă din
62 cultă.Noţiuni situaţii de comunicare 6.2. Utilizarea formelor Exerciţii 1 textul dat.
de sintaxă orală şi scrisă. gramaticale/a aplicative
structurilor/mărcilor  Producerea
stilistice în textele textelor de
elaborate. scriere
imaginativă.
63 6.2. Utilizarea formelor Propoziţia 1
gramaticale/a principală/  Transformarea
structurilor/mărcilor secundară/ textelor nonliterare în
regentă. texte literare.
stilistice în textele
Elementele de
elaborate. relaţie în frază.
7. Respectarea normei
ortografice, ortoepice,
64 semantice, gramaticale , 6.1. Comentarea mărcilor Topica şi intonaţia 1
cuvintelor în
punctuaţionale, stilistice stilistice ale unităţilor de
frază.
a limbii române literare. limbă în textele lirice,
epice, dramatice
65 9.1. Integrarea adecvată, „Noi „de 1 Explicarea şi Interogarea
conştientă a Octavian Goga. exemplificarea frontală
terminologiei lingvistice Lectură şi noţiunilor studiate. (conversaţie
şi literare în textul comentare catihetică,
produs. imaginilor euristică).
artistice.
 Analiza faptelor de
66 9.1. Integrarea adecvată, „Noi”de Octavian 1 limbă.
14. Identificarea conştientă a terminologiei Goga. Sensurile
lingvistice şi literare în textul
propriilor atuuri, nevoi textului. Dincolo
produs.
şi puncte vulnerabile în de text.
 Utilizarea adecvată a
diferite situaţii de 13.1. Reflectarea propriei .
experienţe într-o pagină de terminologiei
comunicare orală şi jurnal, într-un text reflexiv lingvistice.
scrisă. despre o experienţă proprie
(gen: cine are dreptate/de ce
am procedat aşa).
67 9.2. Aplicarea Atelier de creaţie 1  Prezentarea grafică Lucrări
instrumentarului de Octavian Goga. a relaţiei dintre individuale (de
interpretare a textului. Oltul. Rugăciune. noţiunile studiate. portofoliu).
Plugarii.
Comentarea
paralelă.

68 6.2. Utilizarea formelor Adresarea. 1 Interpretarea/ Producerea


gramaticale/a Exerciţii de comentarea/analiza textelor de
structurilor/mărcilor scriere. faptelor de limbă din scriere
stilistice în textele textul dat. imaginativă.
elaborate.
69 10.1. Relatarea spontană Proiect de grup: 1 Producerea textelor de Proiecte de
a unei ştiri, întîmplări, Sărbători în dimensiuni medii (1,5- grup
experienţe personale; familie. 2 pagini), cu utilizarea
improvizarea unui mijloacelor expresive
ale limbii.
reportaj.

70 7.1. Respectarea regulilor Evaluare 1 Evaluare cu itemi subiectivi şi Evaluare sumativă.


obiectivi
ortografice, ortoepice, sumativă.
punctuaţionale,
gramaticale, a normei
semantice şi stilistice în
71 textul produs (oral şi Analiza evaluării Aplicarea regulilor Relevarea
scris). sumative. studiate la producerea elementelor de
textului scris. limbă şi
14.1. Autoevaluarea
literatură într-
propriilor competențe de un text artistic/
comunicare scrisă.  Explicarea regulilor
ştiinţific/
de punctuaţie aplicate.
publicistic la
prima vedere.
72 UNITATEA 3-Rezumarea textelor SC.3.1-Asigurarea Cîmpul asociativ al 1 Predarea  Evaluarea
literare şi nonliterare. coerenţei textului cuvintelor singur/ complementară reciprocă.
VI singurătate.
rezumat (audiat, citit).
73 Proza “Singur în faţa 1 Analiza mostrelor  Elaborarea
SC.10.1-Argumentarea dragostei” de relevante (în baza textelor în
narativă. spontană, fluentă a Aureliu Busuioc textelor studiate).  parametrii
Fragmente punctului de vedere( în Lectură indicaţi.
cadrul unei dezbateri). aprofundată. Elaborarea textelor în
de roman Vocabularul parametrii indicaţi.
textului.
10-Valorificarea
74 mijloacelor expresive ale “Singur în faţa 1
limbii literare, în diferite dragostei” de
situaţii de comunicare Aureliu Busuioc
orală şi scrisă. Romanul. Ironia
SC.2.2-Completarea
75 “Singur în faţa 1 Dispunerea grafică în Prezentarea
formularelor tipizate. dragostei” de pagină a elementelor grafică a
Aureliu Busuioc constituente ale produsului
Personajele textului/textelor de
textului. diferite tipuri.
Caracterizarea
directă şi Prezentări
2.Aranjarea / ordonarea în orale.
caracterizarea
pagină sau formular indirectă a
standardizat a textului personajului
propriu. principal.

76 7. Respectarea normei Dialogul, cea mai 1 Comentarea Teste de


ortografice, ortoepice, practicată formă de ortogramelor şi a ortografie
comunicare. punctogramelor
semantice, gramaticale
77 Cererea. 1
punctuaţionale, stilistice 7.1. Respectarea regulilor Caracteristicile
ortografice, ortoepice,
a limbii române literare. cererii. Formularul.
punctuaţionale, Jurnalul. Redactarea textelor cu
gramaticale, a normei Lucrări de
blancuri (cu semnele
semantice şi stilistice în creaţie.
de punctuaţie omise).
78 textul produs (oral şi Recapitulare. 1 Recitarea textelor  Teste de
scris). literare. ortografie.

 Comentarea  Prezentări
14. Identificarea ortogramelor şi a orale.
propriilor atuuri, nevoi punctogramelor.
şi puncte vulnerabile în  Revizuirea
 Redactarea textelor circulară.
diferite situaţii de
14.1. Autoevaluarea cu blancuri (cu
comunicare orală şi  Manuscrisul
propriilor competențe de semnele de punctuaţie
scrisă. omise). pierdut.
comunicare scrisă.
79 Evaluare 1 Evaluare cu itemi subiectivi şi Evaluare semestrială
obiectivi
semestrială
80 Analiza evaluarii 1 Consultaţii în grup.

 Analiza probelor de
evaluare

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT Drochia
Instituţia Publică Liceul Teoretic „ Victor Coţofană”
CATEDRA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

„APROBAT”_____________ „Verificat”__________
Novac Elena, director Novac Valentina, director-adjunct
____________________2015 ________________________ 2015

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Limba şi Literatura Română pentru clasa a VIII-a
Anul de studii 2015 – 2016
Profesor Jemanean Natalia , grad didactic II.

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de bază Tatiana Cartaleanu,Mircea Ciobanu, Olga Cosovan, Limba şi litteratura română, cl.VIII-a, Ştiinţa,

„Coordonat”__________
Reşetnic Silvia, inspector DÎTS Drochia
________________________ 2015 Discutat la şedinţa comisiei metodice
Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2015
Şef catedră _________________ Bîrnaz Svetlana