Sie sind auf Seite 1von 5

1

2 VERBE DE CONJUGARE TARE SI NEREGULATA:


INFINITIV II = III IMPERFECT PART. II Trecut vb. traducere
. (F1) sing. (F2) I = III sg. (F3) aux. .
1. haben hatte gehabt h a avea, a poseda
2. sein war gewesen s a fi, a exista, a se afla
3. werden e-i wurde geworden/worden s a se face, a deveni

4. backen a-ä buk gebacken h a coace


5. blasen a-ä blies geblasen h a sufla, a canta la
6. braten a-ä briet gebraten h a praji, a frige
7. fahren a-ä fuhr gefahren s /h a merge cu mijl.trsp
8. fallen a-ä fiel gefallen s a cadea
9. fangen a-ä fing gefangen h a (se) prinde, apuca
10. gefallen a-ä gefiel gefallen h a placea
11. graben a-ä grub gegraben h a sapa
12. halten a-ä (hält) hielt gehalten h a (con)(men)tine, a opri
13. laden a-ä lud geladen h a incarca
14. lassen a-ä ließ gelassen h a lasa, tolera, ceda
15. laufen a-ä lief gelaufen s a fugi, a alerga
16. raten a-ä riet geraten h a sfatui
17. saufen a-ä soff gesoffen h a bea (d.animale)
18. schlafen a-ä schlief geschlafen h a dormi
19. schlagen a-ä schlug geschlagen h a bate, a lovi
20. wachsen a-ä wuchs gewachsen s a creste
21. tragen a-ä trug getragen h a (se) purta, a duce
22. waschen a-ä wusch gewaschen h a (se) spala
23. stoßen o-ö stieß gestoßen h a lovi,/ a impinge/inghionti
24. bergen e-i barg geborgen h a (se) ascunde
25. bersten e-i barst geborsten h a crapa
26. brechen e-i brach gebrochen h a rupe, a sparge
27. dreschen e-i drosch gedroschen h a treiera
28. erschrecken e-i erschrack erschrocken s a se speria
29. essen e-i aß gegessen h a manca
30. fressen e-i fraß gefressen h a infuleca, (pt. animale)
jucken - juckte - gejuckt h a avea mîncărime, a produce mîncârime, a manca; die Nase ~ mich
31. vergessen e-i vergaß vergessen h a uita
32. flechten e-i flocht geflochten h a impleti
33. gelten e-i/gilt galt gegolten h a fi valabil, necesar, a valora
34. helfen e-i half geholfen h a ajuta
35. geben e-i gab gegeben h a da, a acorda
36. messen e-i maß gemessen h a (se) masura, a avea lung.
37. nehmen nimm... nahm genommen h a lua
38. quellen e-i quoll gequollen s a izvora
39. schelten e-i schalt gescholten h a mustra, certa,dojeni
40. schmelzen e-i schmolz geschmolzen s a se topi/dizolva
41. sprechen e-i sprach gesprochen h a vorbi
42. stechen e-i stach gestochen h a (se)intepa, a impunge
2
43. stehlen e-i stahl gestohlen h a fura, a se furisa
44. sterben e-i starb gestorben s a muri
45. treffen e-i traf getroffen h a (se) intalni
46. verderben e-i verdarb verdorben h/s a (se) strica, ruina
46. treten e-i/tritt trat getretten s a pasi, a calca
47. werben e-i warb geworben h a castiga, a angaja
48. werfen e-i warf geworfen h a arunca, a azvarli
49. befehlen e -ie befahl befohlen h a comanda
50. empfehlen e-ie empfahl empfohlen h a (se) recomanda
51. erlöschen ö-ie erlosch erloschen s a se sterge,pali,stinge
52 gebären ä/ä-ie gebar geboren h a naste, a da nastere
53. geschehen e-ie geschah geschehen s a se intampla, petrece
54. lesen e-ie las gelesen h a citi
55. sehen e-ie sah gesehen h a vedea, a privi
56. brennen brannte gebrannt h a arde
57. bringen brachte gebracht h a (a)duce
58. denken dachte gedacht h a gandi, a crede
59. kennen kannte gekannt h a cunoaste
60. melken melkte gemolken h a mulge, a exploata
61. nennen nannte genannt h a (se) numi, chema,cita
62. rennen rannte gerannt s a alerga, fugi, goni
63. salzen saltze gesalzt / gesalzen h a sara
64. senden sandte gesandt h a trimite, a expedia
65. wenden wandte /wendete gewandt/gewendet h a (se) intoarce, a adresa
i-a-e/o/u
66. beginnen begann begonnen h a incepe
67. gewinnen gewann gewonnen h a castiga, a dobandi
68. schwimmen schwamm geschwommen s a innota
69. schwören schwor geschworen h a (se) jura
70. sinnen sann gesonnen h a cugeta, a reflecta, a planui
71. spinnen spann gesponnen h a fila, a spion, a unelti
72. sprießen sproß gesprossen s/h a incolti
73. binden band gebunden h a (se) lega, innoda
74. bitten bat gebeten h a ruga, a cere
75. dringen drang gedrungen h/s a insista, a strabate
76. finden fand gefunden h a gasi, a considera
77. gelingen gelang gelungen s a reusi, a izbuti
78. klingen klang geklungen h a (ra) suna
79. schwinden schwand geschwunden s a se atrofia, a pieri
80. schwingen schwang geschwungen h a agita, a vantura...
81. singen sang gesungen h a canta
82 sinken sank gesunken s a cobori, a se afunda
83. springen sprang gesprungen s a sari, a tasni, a plesni
84. trinken trank getrunken h a bea
85. winden wand gewunden h a infasura, rasuci,impleti
86. wringen wrang gewrungen h a stoarce (rufe)
87. zwingen zwang gezwungen h a (se) constrange/sili/forta
87. gehen ging gegangen s a merge, a umbla (pe jos)
3
F1-x- F1
88. heißen hieß geheißen h a (se) chema, numi
89. kommen kam gekommen s a veni
90. an/kommen kam...an angekommen s a sosi
91. bekommen bekam bekommen h a primi
92. rufen rief gerufen h a chema, a striga
93. schaffen schuf geschaffen h a creea, a produce
x-F2- F3
94. beißen biß gebissen h a musca, a ustura
95. biegen bog gebogen h a (se) indoi, a coti
96. bieten bot geboten h a (se) oferi
97. bleiben blieb geblieben s a ramane
98. entscheiden entschied entschieden h a (se) hotari
99. fliegen flog geflogen s a zbura, a pilota
100. fliehen floh geflohen s a fugi de cineva
101. fließen floß geflossen s a (de)curge, a se scurge
102. frieren fror gefroren h/s a(-i) fi frig, a ingheta
103. gären gor gegoren h/s a dospi, a fermenta
104. genießen genoß genossen h a savura, a consuma
105. gießen goß gegossen h a varsa, a stropi, a uda
106. gleichen glich geglichen h a (a)semana, a egala
107. gleiten glitt geglitten s a (a)luneca, glisa, derapa
108. glimmen glomm geglommen h a mocni,a arde infundat
109. greifen griff gegriffen h a apuca, a prinde
110. heben hob gehoben h a (se) ridica, a inalta
111. klimmen klomm geklommen s a se catara
112. kneifen kniff gekniffen h a pisca/ciupi,/eschiva
113. kriechen kroch gekrochen s a se tari,furisa,strecura
114. leiden litt gelitten h a suferi, a patimi
115. leihen lieh geliehen h a imprumuta, a acorda
116. lügen log gelogen h a minti
117. meiden mied gemieden h a evita, a ocoli, a se feri
118. pfeifen pfiff gepfiffen h a fluiera, a suiera
119. pflegen pflog gepflogen h (der Ruhe) a se odihni
pflegen pflegte gepflegt h a ingriji, a avea grija de
120. preisen pries gepriesen h a lauda
121. reiben rieb gerieben h a (se)freca, razui
122. reißen riß gerissen h/s a (se) rupe,smulge
123. reiten ritt geritten s/h a calari
124. riechen roch gerochen h a mirosi, adulmeca
125. ringen rang gerungen h a aspira, a tinde,lupta
126. rinnen rann geronnen s a (se s)curge, inchega
127. saugen sog gesogen h a suge, a aspira
128. scheiden schied geschieden h a desparti,a divorta
129. scheinen schien geschienen h a parea,a lumina/soare
130. scheren schor geschoren h a tunde, a se carabani
131. schieben schob geschoben h a impinge, a amana
132. schießen schoß geschossen h a dobori, a impusca
133. schinden schund geschunden h a jupui, a lua pielea..
4
134. schleichen schlich geschlichen s a se tari, furisa, strecura
135. schleifen schliff geschliffen h a slefui,lustrui,ciopli
136. schließen schloß geschlossen h a (se) inchide, a incheia
137. schmeißen schmiß geschmissen h a azvarli, a arunca
138. schneiden schnitt geschnitten h a (se) taia
139. schreiben schrieb geschrieben h a scrie
140. schreien schrie geschrien h a tipa
141. schreiten schritt geschritten s a pasi, a merge
142. schwellen schwoll geschwollen s a creste/dilata/umfla
143. sieden sott gesotten h a fierbe, a clocoti
144. speien spie gespie(e)n h a scuipa, a voma
145. sprießen sproß gesprossen s/h a incolti
146. steigen stieg gestiegen s a (se) urca, catara
ein/steigen stieg...ein
eingestiegen s a urca (intr-un mijl tr.)
aus/steigen stieg...aus
ausgestiegen s a cobori (din mijl.tr)
um/steigen stieg...um
umgestiegen s a schimba (un mijl. tr.)
147. streichen strich gestrichen h/s a unge, a vopsi
148. streiten stritt gestritten h a se certa, a combate
149. treiben trieb getrieben a impinge, a grabi
150. trügen trog getrogen h a insela, a minti
151. verdrießen verdroß verdrossen h a supara, a necaji
152. verlieren verlor verloren h a (se) pierde
153. verschieben verschobverschoben h/s a amana, a (se) deplasa,
154. weben wob gewoben h a tese, a se misca
155. weichen wich gewichen s a ceda, a se feri
156. weisen wies gewiesen h a arata, indica,adresa
157. wiegen/wägen wog gewogen h a cantari
158. zeihen zieh geziehen h a acuza, a invinovati
verzeihen verzieh verziehen h a ierta, a scuza
159. ziehen zog gezogen h a trage
an/ziehen zog...an angezogen h a imbraca, a incalta
aus/ziehen zog...ausausgezogen h a dezbraca, a descalta
160. hauen hieb gehauen h a lovi, a bate, a da lovit
161. schweigen schwig geschwiegen h a tacea
162. tun tat getan h a face, a savarsi
- //-
VERBE MODALE (conjugate) .... + INFINITIV (F1) :
ich, er
163. können kann konnte gekonnt/können h a putea, a sti, a se pricepe
164. dürfen darf durfte gedurft/dürfen h a putea , a avea voie
165. müssen muss mußte gemußt/müssen h a trebui (obligatoriu)
166. sollen soll sollte gesollt/sollen h a trebui (recomandat)
167. wollen will wolte gewollt/wollen h a vrea, a voi
168. mögen mag mochte gemocht/mögen h a dori, a placea
169. wissen weiß wußte gewußt h a sti
- // -
124. riechen roch gerochen (+nach+D) h a mirosi (a) adulmeca
170. duften duftete geduftet h a mirosi plăcut
171. stinken stank gestunken h a duhni, a putzi
5

VERBE PERECHE (verbe care arata actiunea/starea dar si pozitia)

DEPLASARE + prep. + A STARE PE LOC + prep. + D


stellen, - te, -t + A = a aseza (vertical) stehen, stand, gestanden + D = a sta (vertical)
setzen, - te, - t + A = a (se) aseza sitzen, saß, gesessen + D = a sedea
legen, - te, - t + A = a aseza (orizontal) liegen, lag, gelegen + D = a sta (orizontal)
hängen, - te, - t + A = a agata, a atarna hängen, hing, gehangen + D = a fi agatat, atarnat
stecken, - te, - t + A = a pune, a baga stecken, steckte/ stak, gesteckt = a fi pus

- // -

PREPOZITII cu DATIV: mit, von, aus, bei, zu, nach, seit, gegenüber
PREPOZITII cu ACUZATIV: für, durch, ohne, um, gegen, bis, entlang
PREPOZITII bicazuale: an, auf, in, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen

„din secretele LIMBII GERMANE“:

freuen, freute, gefreut


I. vt. a bucura; das Geschenk freut mich cadoul mă bucură.
II. vr. 1. +G a se bucura de; er freut sich des Lebens el se bucură de viaţă.
2. PREZENT: +an+D a se bucura de; Ich freue mich an den schönen Blumen. Mă bucur de
florile frumoase.
3. TRECUT: +über+A a se bucura de (ceva îndeplinit); Ich freue mich über den Erfolg unserer
Mannschaft. Mă bucur de succesul echipei noastre.
4. VIITOR: +auf+A a se bucura de (cu referire la viitor); a aştepta cu bucurie; Ich freue mich
auf die Ferien. Aştept cu bucurie vacanţa, mă bucur că vine vacanţa.
III. vi. impers. a face plăcere; Es freut mich, Sie kennenzulernen! Sunt încântat să vă cunosc, imi pare
bine de cunostinta.

GM – „Germana pentru persoane grabite”, Editura Lehrmittelhaus, Karla Freimann


cursdegermana@gmail.com /
0765 53 16 53 / 0729.623.444
GERMANA si on line
https://www.facebook.com/pages/Curs-de-Germana
http://www.centrumeditatii.ro/curs-germana-bucuresti.php
0730.137.443

https://www.youtube.com/watch?v=U5ItOeyhdBw&index=5&list=PLiS1f9cjYVBYAHRWz6zcC56BktroT
5dUa

Das könnte Ihnen auch gefallen