You are on page 1of 7

Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина

Ministarstvo sigurnosti Министарство безбједности

Agencija za školovanje i stručno Агенција за школовање и стручно

usavršavanje kadrova yсавршавање кадрова

Mostar Mocтар

INSTRUKCIJA O IZRADI ZAVRŠNOG RADA

Mostar, juli 2011. godine


Na temelju članka 16. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH, br:32/02), članaka 55. st. (2), i 129. st.
(1) točka 3 Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, br: 27/04,
63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), a na temelju Nastavnog plana i programa temeljne
obuke kadeta za razinu I broj:01-50-127-1/10 i Nastavnog plana i programa temeljne obuke kadeta za
razinu II broj:01-50-127/10 donesenih od Ministra sigurnosti BiH, Pravilnika o ocjenjivanju
____________direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova d o n o s i:

INSTRUKCIJU O IZRADI ZAVRŠNOG RADA

Članak 1.

Predmet
Ovim Instrukcijom propisuje se način i uslovi izrade završnog rada za polaznike
osnovne policijske obuke I i II stepena u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje
kadrova Mostar.

Članak 2.
Vrste završnih radova
Završni radovi mogu biti:
1. PREGLEDNI – opisuju i analiziraju problem, predstavljuju polazište za promišljanja
rješenja problema (engl. Case Study)
2. ISTRAŽIVAČKI – na osnovi provedenih istraživanja određuju se najpovoljnija
rješenja koja se mogu implementirati
3. PRIMJENJENI – studija efikasnosti implementacije nekih od primjenjenih i
implementiranih rješenja

Stoga je završni rad samostalni stručni rad polaznika obuke u kojem uz pomoć mentora
istražuje i obrađuje određenu temu.

Prilikom izrade PREGLEDNOG završnog rada potrebno je voditi računa da rad ima
odgovarajuću strukturu i to:
1. naslovnu stranu,
2. sadržaj,
3. uvod,
4. radni dio,
5. zaključak,
6. literaturu i
7. priloge (ukoliko oni postoje).

Metodologija ISTRAŽIVAČKOG ili PRIMJENJENOG rada u dogovoru sa mentorom.


Članak 3.

Uloga mentora/polaznika obuke


Mentor:
 pomaže oko odabira i definisanja teme završnog rada;
 preporučava izbor literature i podataka;
 preporučava metodologiju koja bi se trebala primijeniti;
 pomaže u oblikovanju strukture rada;
 pomaže pri rješavanju nekih poteškoća koje se mogu javiti tokom izrade završnog
rada;
 savjetuje polaznika obuke tokom provođenja istraživanja;
 i ostalo.

Polaznik obuke:
 samostalno prikuplja potrebne podatke i proučava literaturu;
 samostalno izrađuje završni rad;
 završni rad piše po uputama za izradu završnog rada na standardnom bosanskom,
hrvatskom ili srpskom jeziku i na jednom od jezika: ćirilica ili latinica;
 završni rad ispravlja po uputama mentora;
 provodi istraživanja.

Članak 4.

Naslovna stranica

Naslovna stranica se piše fontom 12, izuzev naslova koji se piše fontom 14, velikim
štampanim slovima, bold.
Članak 5.

Sadržaj završnog rada


Sadržaj predstavlja tematski sažetak završnog rada i daje uvid u glavne naslove i podnaslove
numerisane s obzirom na tekst.

Sadržaj: bold, velika štampana slova, font 14, centrirano


Naslovi poglavlja: bold, velika štampana slova, font 12
Podnaslovi: bold, mala štampana slova, font 12

Između glavnih naslova jedan red razmaka.


Preporučuje se jednostruki prored.

Članak 6.

Tehničke upute za izradu završnog rada


Završni rad se piše na računaru
Veličina slova - 12
Font - Times New Roman
Prored - 1,5

Tekst obostrano poravnati (justify)


Oblikovanje stranice (margine)
 3,5 cm lijeva,
 2,5 cm gornja, desna i donja

Naslovi poglavlja
 bold, velika štampana slova
Podnaslovi
 mala slova, bold
Bilješke (fusnote)
 veličina slova 10
Izvor tablica, grafikona, slika i shema
 veličina slova 10, italic

 Kod izrade tablica koristi se jednostruki prored.


 Između naslova poglavlja i teksta stavlja se jedan prazan red.
 Između podnaslova i teksta nema praznog reda.
 Između odlomaka nema praznog reda, nego se tabulatorom povlači početak odlomka.
 Numerišu se naslovi poglavlja i podnaslovi (prva numerisana stranica je Uvod, a
zadnja numerisana stranica je Literatura).
 Stranice se numerišu rednim brojem u donjem desnom uglu.
 Završni rad bi trebao imati minimalno 20 stranica, A4 formata (u rad se ne računaju
Prilozi)
 Minimalni standard uvezivanja završnog rada je korištenje mekog plastificiranog
uveza (spiralni i sl. uvezi nisu dozvoljeni)
 Polaznik obuke je odgovoran za gramatičku i pravopisnu ispravnost teksta.

Članak 7.

Citiranje
Citiranje je vrlo važno prilikom izrade završnog rada. Necitiranje izvora podataka smatra se
PLAGIJATOM, odnosno krađom. To znači da se u radu moraju citirati izvori koji su korišteni
prilikom izrade završnog rada.

Sva korištena literatura navodi se u popisu literature, a kod doslovno citiranih cjelina ili
podataka u tekstu se navode autori i godina objave teksta.

Citirati se može na sljedeći način:


.... „Kriminalistika istražuje cjelokupnu represivnu i preventivnu djelatnost, koja ima za cilj
suzbijanje kriminaliteta.“ (Vodinelić i Aleksić, 1990:3)
... Djelo trojice i više autora u tekstu se navodi na način da se pobroje svi autori, a svaki
anredni put ovako: ... (Mirošević i sar., 2009)
... Članci s interneta: ... Ako je poznat autor (autor, web stranica), ako nije poznat autor (web
stranica).
... Kovačić (2005) ističe osnovne motive proizvođača i potrošača za izravnu prodaju seljačkih
proizvoda, od kojih su najvažniji sljedeći:...
... Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) usluge u turizmu su, između
ostalog, i turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu.
... Dobiveni rezultati iz ankete, glede važnosti brendiranja autohtonih proizvoda Hrvatske,
vrlo su slični rezultatima istraživanja “Istraživanje Samoborske salame” objavljenim u radu
Vraneševića (2007).

Za neka dodatna objašnjenja u tekstu treba koristiti bilješke (fusnote).

Članak 8.

Literatura
Literatura se navodi na slijedeći način:
a) knjige i članci:

- Knjige (jedan autor): Petrović, B. (2004). Narkokriminal. Sarajevo: Pravni fakultet.


- Knjige (više autora): Gaines, L. K., Kappeler, V. E. , Vaughn, J. B. (1994.). Policing
in America. Cincinnati: Anderson Publishing Co.
- Članci: Cajner-Mraović, I. (2002). Policijska kultura kao okvir (ne) postupanja
policije. Policija i sigurnost, 11 (1-3), str. 61-73.

b) izvori s Interneta
Navodi se prezime i ime autora (ako je poznat), naslov članka, naziv publikacije, broj i
godište (ako je članak objavljen u publikaciji), web stranica, datum ispisa članka.

Članak 9.

Izgled tablica, grafikona, slika i shema

Tablice, grafikoni, slike i sheme mogu biti dio glavnog teksta ili mogu biti u prilozima. Bez
obzira gdje se u radu nalaze, moraju biti spomenuti u tekstu, ali i bez teksta mora biti jasno što
prikazuju.
U tekstu se centriraju. Tablice, grafikoni, slike ili sheme se opisuju na sljedeći način:
Tablica Redni broj tablice Naslov tablice
Naslov i broj tablice se pišu iznad tablice, a izvor se navodi ispod tablice.
Naslov i broj slike, sheme i grafikona pišu se ispod slike, sheme ili grafikona, kao i izvor.

Slika 1. Slika tragova krvi

1. Predstavljanje –
definiranje zadatka

8. Širenje ili distribucija 2. Prikupljanje


i dostavljanje podatka. podataka

7. Razvijanje zaključka 3. Procjena podataka

6. Analiza podataka 4. Sređivanje podataka

5. Integracija podataka

Shema 1. Kriminalističko-obavještajni ciklus


Tablica 1. Odnos broja karakteristika i šansa za kombinovano pojavljivanje
Broj karakteristika Šansa za kombinovano
pojavljivanje
2 1 u 127.922.000
3 1 u 683 milijarde
4 1 u 2,7 kvadriliona
5 1 u 8,7 kvintiliona
6 1 u 23 sekstiliona
7 1 u 53 septiliona
8 1 u 106 oktiliona
9 1 u 189 nontiliona
10 1 u 300 deciliona

Grafikon 1. Trend kriminaliteta u BiH

Članak 10.

Stupanje na snagu
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: R A V N A T E LJ

Datum: M.P. Branko Vukoja