You are on page 1of 2

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
HỌC KỲ .................. NĂM HỌC: …..... - …......
Họ và tên sinh viên: ............................................. Ngày sinh:....../......./...........
Lớp: ........................... Khoa: .........................................................

Điểm Điểm
(Do tập
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ (Do sinh
viên tự thể lớp
đánh giá) đánh giá)
I. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (Điểm đánh giá từ 0 đến 30 điểm)
1.1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 14 điểm
(Vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 1 điểm)
1.2. Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra : 8 điểm
1.3. Có tham gia NCKH hoặc đoạt giải tại các kỳ thi Ôlympic,
sinh viên giỏi các cấp 3 điểm
1.4. Kết quả thi học kỳ (lần 1) + Trung bình: 1 điểm
+ Trung bình khá: 2 điểm
+ Khá: 3 điểm
+ Giỏi: 4 điểm
+ Xuất sắc: 5 điểm
Cộng mục I:
II. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG (Điểm
đánh giá từ 0 đến 25 điểm)
2.1. Thực hiện tốt các nội quy, quy định của các đơn vị thuộc 5 điểm
trường và ĐHĐN
2.2. Chấp hành đúng quy định về Trang phục học đường 5 điểm
2.3. Có ý thức bảo vệ tài sản Nhà trường, giữ vệ sinh môi trường, 5 điểm
để xe đúng nơi quy định.
2.4. Nộp học phí đầy đủ, đúng hạn 3 điểm
2.5. Không vi phạm Quy chế sinh viên nội, ngoại trú 7 điểm
Cộng mục II
III. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI, VĂN HOÁ,
VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI (Điểm đánh giá từ 0 đến 20 điểm)
3.1. Tham gia đầy đủ các sinh hoạt do ĐHĐN, Trường, Khoa, Liên 10 điểm
chi đoàn, Lớp, Chi đoàn tổ chức.
3.2. Không vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm, ma túy 7 điểm
và các tệ nạn xã hội
3.3. Đoạt giải tại các cuộc thi Chính trị - xã hội, văn hóa văn nghệ 3 điểm
TDTT trong và ngoài trường
Cộng mục III

1-14P-041/F04 Lần ban hành: 1 Ngày ban hành: 22/10/2007 1


IV. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG (Điểm đánh giá từ 0 đến 15
điểm)
4.1. Chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà 6 điểm
nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân
4.2. Không vi phạm luật giao thông 4 điểm
4.3. Không vi phạm an ninh trật tự tại nơi cư trú 5 điểm
Cộng mục IV
V. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, CÁC
TỔ CHỨC KHÁC TRONG NHÀ TRƯỜNG (Điểm đánh giá từ 0 đến 10 điểm)
5.1. Ủy viên BCH Đoàn, Hội sinh viên ĐHĐN hoặc trường ĐH
Bách khoa, Bí thư Liên chi đoàn hoạt động tốt được tập thể công
nhận, Ban đại diện sinh viên nội trú hoạt động tốt được tập thể 0-10 điểm
công nhận.
5.2. UV.BCH Liên chi, Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng và , Trưởng 0-8 điểm
các phòng ở trong KTX
5.3. BCH chi đoàn, Lớp phó hoạt động tốt được tập thể công nhận 0-6 điểm
5.4. Sinh viên có đóng góp cho phong trào Lớp, Khoa, Trường 0-6 điểm
được tập thể công nhận.
Cộng mục V
Tổng số điểm

A. Cá nhân tự xếp loại: ....................... B. Xếp loại của tập thể lớp ................................
Ngày ....../......./…..... Ngày ....../......./….....
SV ký tên Lớp trưởng

C.Ý kiến của giảng viên chủ nhiệm lớp:.................................................................................


Ngày ....../......./…....
GVCN ký tên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA DUYỆT:


Xếp loại kết quả rèn luyện: ...................................
Ngày ....../......./….....
Trưởng khoa

1-14P-041/F04 Lần ban hành: 1 Ngày ban hành: 22/10/2007 2