You are on page 1of 13

0

Ime i prezime učitelja: Nikolina Zanetti


Škola (naziv i adresa): OŠ Prečko, Dekanići 6, Zagreb
Razredni odjel: 6.
Školska godina: 2017./ 2018.
Dan izvedbe i redni broj nastavnoga sata: 30. 10. 2017.

Priprema za nastavnu jedinicu:

Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje

Nastavna cjelina: BOJA

Tip sata: Obrada novog gradiva


1

I. CILJEVI I ISHODI UČENJA U NASTAVNOJ JEDINICI (znanja, vještine i stavovi)

Odgojno-obrazovni cilj nastavnog sata:

Učenici će prikazati tonsku gradaciju boje na likovnom radu.

ZADACI NASTAVE

Obrazovna postignuća
Uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati različite lokalne boje te njihove tonske stupnjeve u tonskoj gradaciji.

Materijalni zadaci nastave:

- prisjetiti se i ponoviti znanja o miješanju boje bijelom i crnom temperom


- uočiti i uspostaviti vezu i razlike između lokalne boje i tonskog stupnjevanja
- u analizi likovno-umjetničkog djela uočiti tonsku gradaciju i lokalnu boju;
- u analizi likovno-umjetničkog djela uočiti i istaknuti onaj rad koji je načinjen lokalnom bojom;
- temperom naslikati ksilofon i na njemu prikazati tonsku gradaciju;
- objasniti svojim riječima pojmove lokalna boja, ton, tonsko stupnjevanje/tonska gradacija i harmonija boje.

Funkcionalni zadaci nastave:


- kroz praktičan rad razvijati vještinu slikanja temperom;
- razvijati sposobnost zapažanja boja na likovno-umjetničkom djelu i vlastitom radu (analitičko promatranje, vizualno-
stvaralačko mišljenje, sposobnost otkrivanja likovnog problema i estetskog vrednovanja);
- razvijati maštu i empatiju kroz praktičan rad slikajući ksilofon;
- poticati interes i volju za rad;
- razvijati motoriku i spretnost u radu.

Odgojni zadaci nastave:


- razvijati potrebu za estetskim doživljavanjem i vrednovanjem;
- razvijati svijest o vrijednosti vlastitog i uvažavanja tuđeg mišljenja;
- razvijati pozitivan odnos prema radu, upornost, samoinicijativnost i marljivost;
- razvijati samopoštovanje i samopouzdanje.

ISHODI UČENJA:

Učenik će biti sposoban:

Prepoznati i istaknuti lokalnu boju na likovnom djelu .

Prisjetiti se znanja o boji, stupnjevanju svjetlosne vrijednosti lokalne boje miješanjem bijele i crne tempere.

Objasniti svojim riječima pojmove lokalna boja, ton, tonsko stupnjevanje, tonska gradacija i harmonija boje.

Primijeniti tonsku gradaciju u slikanju.

Vrednovati način upotrebe tonske gradacije na svojim i tuđim radovima.


2
II. DIDAKTIČKO-METODIČKI POD ACI O NASTAVNOJ JEDINICI
Nastavno (likovno) područje: Plošno oblikovanje/ 2D
Nastavna tema: Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje
Ključni pojmovi: lokalna boja, harmonija (sklad boja), tonska gradacija.
Likovni elementi: ploha, boja
Elementi gradnje likovne sintakse: harmonija
Likovni motiv: vizualan- ksilofon
Likovno tehnička sredstva: tempere, kistovi,
Nastavna sredstva: udžbenik, power point prezentacija, reprodukcije, audio uređaj
Nastavna pomagala: ploča, kreda, prijenosno računalo, projektno platno, papir, kist, vodene boje,
ljepilo, magneti, audio reprodukcije, ksilofon
Metode rada (s učenicima): usmeno izlaganje, analitičko promatranje, rad s udžbenikom, razgovor,
demonstracija, likovni scenarij, praktičan rad, vrednovanje,
Likovne metode rada (učenici): praktičan rad, variranje, građenje, vrednovanje, analitičko promatranje
Likovno-umjetnička djela vezana uz nastavnu jedinicu:
Vjekoslav Karas , Rimljanka s lutnjom,1847.
Henri Matisse, Glazba, 1939.
Victor Vasarely, Gestalt 4 (1969)
Sociološki oblik rada: frontalni, individualni, rad u paru
Psihološki oblik rada: nakon promatranja
Tip sata: Obrada novog gradiva

Etape nastavne 1.UVOD : šire istraživanje, ponavljanje (20 min)


jedinice: 2. REALIZACIJA: (20min)
3.VERIFIKACIJA: (5 min)
Oblici rada:
Frontalni, individualni, rad u paru

Metode poučavanja i metoda razgovora, usmenog izlaganja, analitičko promatranje, metoda


načini na koji demonstracije,metoda likovnog scenarija, rad s udžbenikom, metoda
učenici uče: praktičnog rada i metoda vrednovanja

Mediji (nastavna
sredstva i pomagala): udžbenik likovne kulture, reprodukcije (audio i slikovne) Power Point
prezentacija, računalo, projektor, projektno platno, ploča, kreda, magneti,
tempera, ksilofon, ton karta

Popis priloga: Angelica Dass, HUMANAE, 2017.


Vjekoslav Karas , Rimljanka s lutnjom,1847.
Henri Matisse, Glazba, 1939.
Paul Klee, Fuga u crvenom, 1921.
3

III. KORELACIJA

Glazbena kultura 5.r


IZVOĐENJE GLAZBE I GLAZBENO PISMO
Ključni pojmovi: tonalitet, dur, mol, temeljne oznake tempa i dinamike.

Hrvatski jezik 5.r


STUPNJEVANJE PRIDJEVA
Ključni pojmovi: stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).

IV. LITERATURA

a) Za učenike:
Udžbenik Likovne kulture za 6.razred, M. Huzjak, I. Rupić ''Moje boje'', Školska knjiga, 2014.
Lokalna boja- tonsko stupnjevanje boje, str, 24-27.

b) Za učitelja/nastavnika:

Udžbenik Likovne kulture za 6.razred, M. Huzjak, I. Rupić ''Moje boje'', Školska knjiga, 2014.
Lokalna boja- tonsko stupnjevanje boje, str, 24-27.
Mattes,W. (2007). Nastavne metode-75 kompaktnih pogleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/index.htm
M.Jakubin: Likovni jezik i likovne tehnike, EDUCA, Zagreb 1999.
4

Činjenično znanje: Standard 1.


(poznavanje najvažnijih činjenica, pojmova i razumijevanje temeljnih likovnih pojmova)
Uočava i definira lokalnu boju.
Prepoznaje i ističe tonsku gradaciju.
Analizira lokalnu boju pomoću likovno-umjetničkog djela.
Povezuje novo i ranije usvojeno znanje o stupnjevanju boja.

Konceptualno znanje: Standard 2.


(povezivanje srodnih pojmova i definicija, prepoznavanje tehnike rada te povezivanje i
prepoznavanje likovnih pojmova izvan već viđenih okvira i reprodukcija, empatijski pristup i opći
odnos prema radu…)
Pojašnjava kako upotrijebiti tonsko stupnjevanje lokalne boje na vlastitom radu.
Pokazuje lokalnu boju i tonsku gradaciju na likovno-umjetničkom djelu.
Postavlja zadani motiv.

Proceduralno znanje: Standard 2.


(uporaba i interpretacija likovnih izvora; kreiranje i izlaganje likovnih radova, građenje, variranje,
stvaranje, kreativna i estetski uredna likovna rješenja)
Rješava zadatak koristeći tonsku gradaciju.
Uočava kako u izradi likovnog rada koristiti boju i plohu kao likovni element.
Stvara likovni rad tonskom gradacijom postignutom plohom i bojom kao likovnim elementom.
Provjerava tonsko stupnjevanje boja na svom i tuđim radovima.

Metakognitivno znanje: Standard 1. i 2.


(identificiranje znanja u dugoročnoj memoriji, prisjećanje i povezivanje novih i
stranih pojmova sa novim)
Uspijevaju se prisjetiti pojma lokalna boja i tonsko stupnjevanje te ga uspijevaju identificirati i
objasniti riječima.
Interpretiraju tonsko stupnjevanje na svojim radovima i uspijevaju sažeti naučen sadržaj.
Uspoređuju interpretaciju tonske gradacije na svojim radovima s ostalima.
Zaključuju o vizualnoj kvaliteti svojih i tuđih likovnih radova te svojim riječima uspijevaju
potkrijepiti svoja zapažanja i zaključke.

V. PREGLED I STRUKTURA KATEGORIJA ZNANJA I VJEŠTINA


VI. RAZRADA NASTAVNE JEDINICE («SCENARIJ»)
5

ETAPE NASTAVNOG SATA I NASTAVNA


NJEGOVA VREMENSKA ŠTO RADI UČITELJ/NASTAVNIK ŠTO RADI UČENIK OBLICI RADA METODE SREDSTVA I
STRUKTURA POUČAVANJA POMAGALA
UVOD (20 min)
Predstavljanje učenicima i pozdravljanje.
Učenici nakon pozdravljaju vade pribor Frontalni
1. ŠIRE i mape iz ormara, te izdvajaju papire. grupni
Učenici su upućeni neka pripreme pribor
ISTRAŽIVANJE i svoje radno mjesto dok nastavnik Pripremaju svoje radno mjesto.
(ponavljanje odabranih priprema projektor i računalo.
likovnih sadržaja te usmeno izlaganje Reprodukcija:
Upoznajemo učenike s projektom Učenici promatraju reprodukcije, frontalni ''HUMANAE''
integriranje korelativnih
''Humanae'' umjetnice Angelice Dass koji istražuju, povezuju ih sa projektom Aneglica Dass;
sadržaja u odabranu koji se zalaže za toleranciju. projektor, laptop, PPT,
nastoji razvijati toleranciju i
nastavnu temu) razumijevanje u međuljudskim odnosima i ploča
rasnim pitanjima.
Zaključuju i nastoje opisati proces rada individualni analitičko
Potičemo učenike neka nastoje samostalno
umjetnice prema svom mišljenju. promatranje
procijeniti kako je umjetnica načinila svoj
razgovor
rad, što primjećuju?

Pitanjima potičemo učenike neka Analitički promatraju, zaključuju i


primijete razliku između tonova pozadine ističu razlike koje zamjećuju.
analitičko
i raspon tonova lica.
promatranje
razgovor

2. FOKUSIRANO Otkrivamo pojam LOKALNA BOJA i Učenici otkrivaju i usvajaju pojam usmeno izlaganje Reprodukcija:
ISTRAŽIVANJE dodatno ga objašnjavamo na primjeru individualni ''HUMANAE''
lokalne boje na reprodukcijama. frontalni analitičko
(obrada novih likovnih fotografija projekta ''Humanae'' . Istražuju korištenje lokalne boje na promatranje Aneglica Dass;
sadržaja, analiziranje Ključni pojam dodatno potkrjepljujemo školskim radovima.
primjerom dječjeg likovnog rada koja je Reprodukcija:
likovnog problema, dječji likovni uradak
za uzor koristila fotografije projekta.
otkrivanje stvaralačke ideje –
najava cilja) Pitanjima potičemo učenike neka individualni projektor, laptop, PPT,
Dodatno istražuju i zaključuju pojam analitičko ploča
primijete sličnosti i razlike u korištenju lokalna boja i mogućnosti njenog frontalni promatranje
lokalne boje naspram raspona tonova boje korištenja. razgovor
kože na fotografijama.

Prikazujući primjere reprodukcije likovnih


6
djela Vjekoslava Karasa ''Rimljanka s Nastoje prepoznati i odrediti rad Individualni analitičko Reprodukcije:
lutnjom'' i Henri Matisse ''Glazba'', načinjen čistim lokalnim bojama. frontalni promatranje Vjekoslav Karas,
pitanjima potičemo učenike neka odrede Dodatnim obrazloženjima dodatno razgovor ''Rimljanka s lutnjom'',
Henri Matisse
rad naslikan čistim lokalnim bojama. potkrjepljuju svoj odabir.
''Glazba'' , ploča, PPT,
Pojam ukratko dodatno potvrđujemo projektor, laptop.
likovnim primjerima u udžbeniku na str Zaključuju pojam 'lokalna boja. rad s udžbenikom Udžbenik ''Moje boje 6''
24.

Učenike navodimo neka primijete 2 Odabiru dvije lokalne boje sa ksilofona individualni građenje Paleta, tempera, kistovi
lokalne boje na ksilofon,pronađu ih u i stavljaju ju ih na paletu. analitičko promatranje
svom setu tempera te ih iscijede na
paletu.

Učenike potičemo neka primijete razliku Određuju razlike u načinu slikanja. individualni Razgovor
između dvije reprodukcije postupno Promatraju i zaključuju. analitičko promatranje
usmjeravajući pozornost na promjenu tona
lokalne boje na reprodukciji ''Rimljanka s
lutnjom''.

Potičemo učenike neka se prisjete Kako


Učenici se prisjećaju načina miješanja Predmet:
dobivamo svjetliju plavu ili svjetliju žutu? Ksilofon, instrument
bojanja temperom dodavanjem bijele ili Razgovor
crne. demonstracija
Otkrivamo i objašnjavamo TON BOJE i individualni
njegovu ulogu u lokalnoj boji.
Analitički promatraju primjere.
Potičemo učenike neka se prisjete gdje se Otkrivaju ton boje.
još spominje pojam ''ton''. Predmet:
individualni
Povezujemo ključni pojam TON sa tonom likovni scenarij Ksilofon, instrument
u glazbi. Koristimo instrument ksilofon za Povezuju ton boje u likovnoj kulturi sa
dodatnu motivaciju. tonom u glazbenoj kulturi.
Jedan učenik/ca batićem udara po
Koliko tonova vidimo? Kako su poredani? ksilofonu kako bi proizveo/la ton.
Promatraju i ističu. analitičko promatranje
Gdje se nalazi lokalna boja?
Motiviramo učenike neka na ksilofonu
odrede i poredaju tonove boje od Učenik udaranjem nastoji poredati Likovni scenarij
najsvjetlije do najtamnije zamišljajući tonove zvuka na ksilofonu od najvišeg
boju kao zvuk. do najdubljeg (ili suprotno) zamišljajući
boju kao zvuk.

usmeno izlaganje Paleta, tempere, kistovi,


Potičemo ih neka isto učine na paleti, da papir, audio
7
zamiješaju tonove lokalne boje koje su Miješaju bijelu i crnu temperu sa frontalni analitičko promatranje reprodukcija:
odabrali sa ksilofona, od najsvjetlije lokalnom bojom. individualni demonstracija A.Vivaldi, Ljeto,
prema najtamnijoj. Slušamo glazbu. Prikazuju raspon tonova odabrane marimba, autor:
Miroslav Dimov
Obilazimo učenike i dajemo sugestije. lokalne boje .
Reprodukcija, ploča,
Potkrjepljujemo miješanje boja na paleti razgovor magnet, papir, projektor,
ključnim pojmom- TONSKO Otkrivaju i usvajaju pojam stupnjevanja frontalni analitičko promatranje PPT
STUPNJEVANJE BOJA. boje. individualni
Otkrivamo cilj sata.
usmeno izlaganje
Dovodimo pojam stupnjevanje sa
''stupnjevanjem pridjeva'' u Hrvatskom Prisjećaju se stupnjevanja pridjeva. frontalni
jeziku.
Ploča, magnet, papir
Navodimo učenike da primijete razlike analitičko promatranje
između tonskih ljestvica. Analitički promatraju, određuju i ističu individualni razgovor
razlike između tonskih ljestvica. frontalni
Ukratko otkrivamo i pojašnjavamo usmeno izlaganje
kromatske i akromatske boje. Otkrivaju kromatske i akromatske boje.
građenje tempere, paleta, kistovi
Navodimo učenike neka zamiješaju demonstracija
akromatske tonove, tonove sive. Upoznaju i usvajaju pojam harmonija. individualni
Učenicima ukratko predstavljamo pojam Na paleti miješaju tonove sive. PPT, projektor, ploča
HARMONIJA te kao dodatnu uputu
dajemo neka pokušaju načiniti harmoniju frontalni
akromatskih tonova. individualni
PPT, projektor, ploča
Navodimo učenike da primijete razliku analitičko promatranje
između oblikovanja tonskih ljestvica Promatraju i otkrivaju pojam tonska individualni razgovor
otkrivajući pojam TONSKA gradacija
GRADACIJA. Usmeno izlaganje
Dodatno naglašavamo jasne granice frontalni
između tonova.

Reprodukcija:
3. PONAVLJANJE analitičko promatranje Paul Klee
(razumijevanje ključnih Pitanjima potvrđujemo ključne pojmove razgovor ''Fuga u crvenom'';
8
pojmova, načina rada te na reprodukciji djela ''Fuga u crvenom'' Analitički promatraju reprodukciju. Individualni prezentacija, ploča,
Paul Klee. Na reprodukciji nastoje prepoznati frontalni projektor
mogućnosti individualnog
Možemo li jasno vidjeti granice između gradaciju, granice između tonova,
izražavanja likovnog tonova? Dali je rad naslikan tonskom kromatski ili akromatske boje.
zadatka) gradacijom? Jesu li tonovi kromatski ili Isitiču i zaključuju.
akromatski? Je li pozadina kromatski ili
akromatski obojana?

REALIZACIJA (20min) Paleta, tempere, kistovi,


Građenje, papir, prezentacija,
4. REALIZACIJA Učenicima najavljujemo zadatak i motiv: kombiniranje, projektor, ploča,
Naslikati ksilofon u tehnici tempere. variranje reprodukcija
IDEJE, Učenici kreću sa zadatakom, traže individualni
demonstracija
PRAKTIČNI RAD Na radu prikazati tonsku gradaciju 3 dodatna rješenja i pojašnjena uz rad u paru
kromatske i akromatskih lokalnih boja. likovnu tehniku i likovni zadatak. Audio reprodukcija:
UČENIKA Dvije već imaju zamiješane a treću A.Vivaldi, Četiri
kromatsku boju i njeno stupnjevanje Učenici samostalno i u paru godišnja doba ,
uzimaju od učenika do sebe. kreiraju/izvode likovni zadatak interpretacija na
temperom marimbi
Učenicima prilazimo individualno,
pojašnjavamo tehničku izvedbu i likovni
zadatak
Potičemo učenike ciljanim pitanjima
Učenicima puštamo glazbu za dodatnu
motivaciju.
VERIFIKACIJA (5min)
Ploča
5. ANALIZA I Razgovor magneti
Najavljujemo prestanak rada i analizu.
VREDNOVANJE učenički radovi
Molimo učenike neka predaju svoje Učenici završavaju sa zadatkom. frontalni power point
LIKOVNIH radove kako bi ih izložili pomoću magneta grupni
predaju svoje radove ili sudjeluju u prezentacija,
RADOVA na ploču. tome i vraćaju se na svoja mjesta računalo, projektor

Radove stavljamo na ploču, one više i


manje uspješne.
Potičemo učenike da ponove koji je bio Prisjećaju se likovnog zadatka, ključnih frontalni
zadatak, te o čemu smo danas govorili? pojmova . individualni

analitičko promatranje
Razgovor
Koordiniramo analizu i vrednovanje među vrednovanje
učenicima i njihovim radovima poticajnim
9
pitanjima zadanim kriterijima Učenici analitički promatraju izložene individualni
vrednovanja: radove, čine usporedbe i analiziraju frontalni
Riješenost problema, originalnost, vlastite radove. grupni
raspored i smještaj u zadanom formatu, Odabiru uspješne i manje uspješne
tehnička kvaliteta rada, učenikov odnos radove, uočavaju i objašnjavaju ključne
prema radu . pojmove na svome radu, argumentiraju
svoje odgovore, izražavaju svoje
Nakon analize , prikupljamo radove te mišljenje, stavove i osjećaje.
koordiniramo pospremanje učionice.
Učenici pospremaju učionicu, svoje
radno mjesto. Radove ostavljaju na
sušenje a mape vraćaju u ormare. Ispiru
palete i kistove te ih spremaju.

Vrednovanje:

ODLIČAN (5):
a)Učenik/ca je jedinstveno, neponovljivo i istražujući primjenio/la sadržaj rada.
b)Učenik/ca je samostalno pratio/la likovni sadržaj rada i bogatim se likovnim jezikom izrazio/la bojom I tonom te ga pratio/la u cijelosti.
c)Učenik/ca je pratio/ la i primijenio/la tehniku rada temperom visokom spretnošću i dosljednošću.

VRLO DOBAR (4) :


a)Učenik/ca je primijenio/la sadržaj rada s manje osobnog istraživanja.
b)Učenik/ca je uz djelomičnu samostalnost pratio/la likovni sadržaj rada i jednostavnim se likovnim jezikom izrazio/la bojom I tonom, te ga nije pratio/la u cijelosti.
c)Učenik/ca je pratio/ la i primijenio/la tehnike rada temperom spretno i dosljedno.

DOBAR (3):
a)Učenik/ca je primjenio/la sadržaj rada bez osobnog istraživanja.
b)Učenik/ca je uz djelomičnu samostalnost pratio/la likovni sadržaj rada i šturim se likovnim jezikom izrazio/la bojom I tonom te ga nije pratio/la u cijelosti.
c)Učenik/ca je nije pratio/ la i primijenio/la tehnike rada temperom dosljedno, nego površno.

DOVOLJAN (2) :
a)Učenik/ca uopće nije istraživao/la unutar likovnog izričaja i likovnog zadatka.
b)Učenik/ca ni uz poticaj nije pratio/la likovni sadržaj rada i iznimno se šturim likovnim jezikom izrazio/la bojom I tonom te ga nije pratio/la u cijelosti.
c)Učenik/ca je nije pratio/ la niti primijenio/la tehnike rada temperom

VREDNOVANJE:
10
VREDNUJE SE U KOJOJ JE MJERI POSTIGNUT:
-cilj nastavne teme,
-poznavanje ključnih pojmova,
-stupanj uspješnosti rješavanja likovnog problema,
-raspored/smještaj kompozicije u zadani format,
-tehnička kvaliteta izvedbe,
-samostalnost/prepisivanje,
-odnos prema radu, aktivnost, samoinicijativnost.

VREDNOVANJE POTIČEMO PITANJIMA:


Koji je bio današnji likovni zadatak? Što smo morali učiniti?
Koji rad je više, a koji manje riješio današnji zadatak tonskog stupnjevanja lokalne boje?
Koji rad je više, a koji manje uspješno prikazao korištenje tonova boje u prikazu tonskog stupnjevanja?
Koji rad više, a koji manje prikazuje razlike među tonovima?
Koji vam se uradak čini najneobičnijim ili osobito originalnim? Po čemu je takav?

RAD S UČENICIMA S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA:

Oblik školovanja: redovni program uz individualizirane postupke


- učeniku pripremiti alternativnu koncepciju (jedna lokalna boja I tonove sive)
- sugerirati i usmjeravati tijek izrade zadatka
- često poticati na rad
- često ga pohvaliti na učinjenom i poticati na aktivnost
- pomoći ako učenik traži pomoć prilikom rukovanja materijalom
- poticati ga na razgovor i analizu učinjenog

(PLAN PLOČE)
11

Lokalna boja- tonsko stupnjevanje boje

Nastavno (likovno) područje: Plošno oblikovanje/ 2D


Nastavna tema: BOJA
Ključni pojmovi: lokalna boja, harmonija (sklad boja), tonska gradacija
Likovna tehnika: tempera
Likovni motiv: vizualan, ksilofon

Popis priloga: Angelica Dass, HUMANAE, 2017./ Henri Matisse, Glazba, 1939./ Vjekoslav Karas , Rimljanka s lutnjom,1847./ Paul Klee, Fuga u
Crvenom , 1921.
12

OSVRT NA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA:

(Sažet kritički osvrt na sadržajnu, stručno-teorijsku, organizacijsko-tehničku i subjektivnu komponentu vođenja nastavnog procesa.)