You are on page 1of 5

RomlynAlbienne N.

Baui
2547 Pasig Line St., Sta. Ana Manila
romlyn_baui18@gmail.com

January 16, 2018

Miss Coreen Buenaventura


Manager, Shi Lin
Makati Circuit,
PRC, Makati

Dear Miss Buenaventura,


I am writing to apply for a service crew position advertised in your restaurant branch. As requested, I am enclosing a
completed job application, my certification of good moral, my resume and three other references.

The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my experience and education will make me
a very competitive candidate for the position. The key strengths that I possess for success in this position; include
hardworking, honest and a conscientious person.

Please see my resume for additional information on my experience. I can be reached anytime via email or my telephone
5166756. Thank you for your time and consideration. I look forward to talk with you about this job opportunity.

Sincerely,

RomlynAlbienne N. Baui
RomlynAlbienne N. Baui
romlyn_baui18@gmail.com
5166756

Skills And Abilities

 Typing Skills
 Massage Skills
 Sales Experience
 Cooking Skills

Training Course Taken

 Customer Care Training Program


 Sales Marketing Seminar

Education

 High School – 2014-2018


 Elementary – 2008-2014

Character References

 Arla V. Dacumos – 0929-345-7982


 Carlo JhonAlab – 0928-343-4628
 Art G. Gutierrez – 0924-362-5978

Work Experience

 Established loyal client base through exceptional service and product knowledge.
 Ensured quality customer service and satisfaction by resolving client issue and dispute.

2547 Pasig Line St., Sta. Ana Manila


5166756
romlyn_baui18@gmail.com
Arla V. Dacumos
Dacumosa266@gmail.com
09398502588

Skills And Abilities

 Typing Skills
 Massage Skills
 Sales skills
 Cooking Skills
 Drafting skills

Training Course Taken

 Customer Care Training Program


 Sales Marketing Seminar
 Customer Service Training Program

Education

 High School – 2014-2018


 Elementary – 2008-2014

Character References

 Romlyn Albienne Baui – 0929-345-7982


 Carlo JhonAlab – 0928-343-4628
 Art G. Gutierrez – 0924-362-5978

Work Experience
Customer service

 Established loyal client base through exceptional service and product knowledge.
 Ensured quality customer service and satisfaction by resolving client issue and dispute.

1313 brgy 738,San Andres ,Manila


09398502588
Dacumos266@gmail.com
Ang kahulugan ng buhay ay isang katanungang pampilosopiya na nakatuon sa katuturan ng buhay o ng pag-
iral sa pangkalahatan. Maaari rin itong ipahayag sa iba't ibang mga anyo, katulang ng "Bakit ba tayo naririto?",
"Tungkol ba talaga saan ang buhay?", at "Ano ba ang layunin ng pag'iral?" Naging paksa ito ng maraming mga
haka-hakang makapilosopiya, makaagham, at makateolohiya sa loob ng kahabaan ng kasaysayan. Nagkaroon
na ng isang malaking bilang ng iminungkahing mga kasagutan sa mga katanungang ito magmula sa maraming
iba't ibang mga balangkas na pangkultura at pang-ideolohiya.

Ang seksuwalidad na pantao o seksuwalidad ng tao ay ang paraan ng isang tao kung paano siya naaakit sa iba
pang mga tao. Ang maaari nilang maramdaman ay maaaring heteroseksuwal (naaakit sa katapat o kasalungat
na kasarian), homoseksuwal (naaakit sa kaparehong kasarian), o kaya biseksuwal (naaakit sa kapwa mga
kasarian). Ito ang kakayahan ng mga tao na magkaroon ng mga karanasan at mga pagtugong erotiko.[1

Ang kahulugan ng katotohanan[1] ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katunayan, katiyakan,


katapatan, kataimtiman, at mabuting paniniwala. Katumbas din ng salitang totoo ang terminong matimyas.

Ang kapangyarihan o lakas ay isang kakayahan ng entidad, katauhan, o nilalang upang matabanan o
kontrolin ang kapaligirang nakapaligid sa kanya, kabilang ang ugali o asal ng iba pang mga entidad, katauhan,
o nilalang.

 Precipitation, or double-replacement reaction.


 Acid-base, or neutralization reaction.
 Oxidation-Reduction (Redox) Reactions.
 Combustion Reaction.
 Synthesis Reactions.
 Decomposition Reactions.
 Single Replacement Reactions.

The law of conservation of mass states that mass is neither created nor destroyed. In a closed system, mass
of reactants is equal to mass of products. The law of conservation of mass is related to the law of
conservation of matter.

The factors that affect reaction rates are:


 surface area of a solid reactant.
 concentration or pressure of a reactant.
 temperature.
 nature of the reactants.
 presence/absence of a catalyst.