Sie sind auf Seite 1von 148

NICETAE CHONIATAE HISTORIA

W
DE

G
CORPUS FONTIUM
HISTORIAE BYZANTINAE
CONSILIO SOQETATIS INTERNATIONALE STUDIIS
BYZANTINIS PROVEHENDIS DESTINATAE EDITUM

VOLUMEN XI/2

SERIES BEROLINENSIS
EDIDERUNT
H.-G. BECK · A. KAMBYLIS · R. KEYDELL

APUD WALTER DE GRUYTER ET SOCIOS


BEROLINI ET NOVI EBORACI MCMLXXV
NICETAE CHONIATAE
HISTORIA

RECENSUIT
IOANNES ALOYSIUS VAN DIETEN

PARS ALTERA
INDICES CONTINENS

APUD WALTER DE GRUYTER ET SOCIOS


BEROLINI ET NOVI EBORACI MCMLXXV
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

CIP-Kunyitelaufnabme der Deutseben Bibliothek

N i c e t a s <Choniates>
[Historia]
Nicetae Choniatae historia / ree. Ioannes
Aloysius van Dieten.
ISBN 3-11-004528-1
P. 2. Indices continens.
(Corpus fontium historiae Byzantinae;
Vol. 11, 2: Ser. Berolinensis)

1975 by Walter de Gruyter te Co., vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag,


Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit 6c Comp., Berlin 30
Printed in Germany
Alle Rcchte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, Torbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des
Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomcchanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie,
Xerokopie) zu vervielfältigen.
Satz und Druck: Walter de Gruyter & Co., Berlin 30
Buchbinder: Lüderitz & Bauer, Berlin
INHALT

Index nominum 3
Index verborum ad res Byzantinas spectantium 89
Index graecitatis 99
Index locorum 127
INDEX NOMINUM

Personae et res, quae a Niceta tácito primum Isaacio Comneno (3) nupta
nomine proprio memorantur, asterisco 429, 84/5; 497, 9; cf. 468, 41/2. vidua
notantur et filiae mater, quae Ibanco despon-
'Ααρών: pers. bibl.; a Deo Moysi, fratri detur, qui tarnen eam ipsam ducere
iuniori, postpositus; sic a Ioanne imp. cupit 473,55.57. ex primo marito
Isaacius Manueli 44, 83/4. filium non habebat 498, 20/2. Theo-
'Ααρών Ίσαάκιοξ: Corinthius; captivus dore Lascari nupta 508,81/2; cf.
in Sicilia Latine didicit; interpres 571, 60.
apud Manuelem imp. Alexium Axuch Άγγελΐνα, άνώνυμος: Isaacii imp. filia
calumniis perdit 144, 86/6. artes ma- natu maxima; in monasterio collo-
gicas exercet; deprehenditur 146, catur 419, 93/3.
43 sqq. interpres imperatorie fiducia Άγγελΐνα, ΕΙρήνη ή — (1) : Alexii (III)
abutitur; ingenium eius denudatur imp. filia natu maxima 497,6/7.
146, 52sqq.; 147, 60. excaecatur, pos- primum Andronico Contostephano (1)
sessionibus spoliatur 147, 64/6. An- nupta 486, 7; cf. 458, 41/2; 497, 7/8,
dronicum imp. ad duriora supplicia deinde Alexio Palaeologo 508, 79/80.
incitât 147, 67 sqq. ideo ab Isaacio cum patre Debeltum fugit 647, 76;
imp. lingua privatur 147, 77/80. cf. 571, 50.
"Αβδηρα: eius regio Ibanco auctore de- Άγγελΐνα, ΕΙρήνη ή — (2) : Andronici
ficit 613, 23. filia; Isaacii imp. soror, Ioanni Can-
"Αβελ: pers. bibl.; sanguis eius Dei tacuzeno (2) nupta 498, 20/1; cf. 268,
vindictam detestatus est 117, 92; 17/259, 23; 374,1/2.
337, 60. Άγγελΐνα, ΕΙρήνη ή — (3) : Isaacii imp.
Άβεσαλώμ : pers. bibl. ; mens eius a Deo filia altera 419, 92. 3; 481, 90. primum
occaecata; cum eo quodammodo Κλιτζ- Tancredis, Siciliae regis, filio (Rogerio)
ασβλάνηΐ comparatur 188, 27. nupta 419, 3/4. Sicilia ab Alemannis
"Αβραάμ: pers. bibl.; qui populum eius occupata captiva abducitur 481, 89/
subigit, a Deo punitur 686, 66. 90. marito mortuo Alemanniae regis
"Αβυδο; : vide Κοίλα, Σηστός. fratri Philippo nupta 481, 90/3; Ale-
Άγαθόττολίζ : eius regio a Vlachis et manniae regina 536, 23/4. a patre
Cumanis vastatur 394, 26. ab Isaacio deiecto epistulas recipit 636, 23. fra-
imp. defenditur 398, 24. eam Hen- trem Alexium (IV) excipit eiusque
ricus imp. Vlachos fugans pertransit causam marito commendat 537, 44/8.
646, 8. Άγγελΐνα, Ευδοκία ή —: Alexii (III)
Άγαμίμνων/-όνειθΐ: Electrae pater 170, imp. filia tertia 631, 72. ab Isaacio
34. Aiacem honore prosecutus est imp. Stephano, Serborum regis filio,
427, 38/9. eius iram Graeci spreverunt in uxorem data 531, 72/6. soceri po-
473, 43/4. testatis coheres proclamata 631, 77/8.
"Αγαρ, oí έκ της — / της — άττόγονοι / plurimorum filiorum mater 631, 79.
Άγαρηνοί: sic vocantur Turci Iconi- repudiata 531, 80. 89; cf. 608, 61/2. a
enses 70, 24; 117, 86; Saraceni 27, 8; Volco, Stephani fratre, Dyrrhachium
28, 21; 42, 24; 119, 67. 66; 167, 61/52; conducta 531, 94sqq. ; 632, 3. 6. a
395, 56; Mahumeti sequaces 213, 57; patre Constantinopolim reducta 632,
664, 39; vide s. nn. 7/9; cf. 608, 53. Alexii Ducae Murtzu-
Άγγελΐνα, "Αννα ή —: Alexii (III) imp. phli amica 671, 50/1 PLO. cum eo
filia altera 497, 8/9. pulchra ibid. ; fugit ibid. ; ei nubit 608, 53/4. marito


4 I N D E X NOMINUM

perdito a patre cum Leone Sguro postulat 287, 23/4. Prusa expugnata
matrimonio iungitur 608, 56/8. 50/1; excaecatur, depellitur, a Turcis reci-
609, 73. pitur 288, 64 sqq.
Άγγελίνα, Θεοδώρα ή — : Isaacii imp. "Αγγελος, Κωνσταντίνος ό — (1) : ex
soror 382, 75/6. Boniíatio Montisfer- Philadelphia non nimis nobili familia
rati marchioni destinata 382, 74/5. ortus 95, 24/5; 135, 39/40 Theodoram
Conrado, illius fratri minori, nuptum Comnenam (1) uxorem ducit 95, 25/8.
datur 382, 76/80; cf. 395, 43/4. classis praefectus a Manuele imp.
Άγγελοι/' Αγγελώνυμοι: gens nobilis, contra Sicilianos emittitur 95, 23 sqq.
sed obscurior a Philadelphia oriunda victus in Siciliam abducitur 96, 51 sqq.
95, 25. huius gentis imperatorum Zeugminum munire iussus 135, 40/6.
gubernatione infirma Vlachi exsultant duos filios habuit, Ioannem et An-
437, 1; 466, 65 sqq. familia omnis, ab dronicum 180, 83; 188, 40/1.
Andronico imp. excaecata, nihili est "Αγγελος, Κωνσταντίνος ó — (2) : Ioan-
et provincias vexât; a Romanis nis Cantacuzeni (2) uxoris (et im-
spernitur 478, 22/5; cf. 448, 13/4; 498, peratorum Isaacii Alexiique [III])
20; 561, 18/22. aerarium exhauriunt frater; Andronico imperante incarce-
483, 51/7. Alexio (III) imp. aegro- ratus 259, 22/3 ( + 374, 1/2).
tante de successione altercantur 498, "Αγγελος, Κωνσταντίνος ó — (3) : im-
19 sqq. Constantinopoleos ruinae auc- peratoris Isaacii fratris (an patrui ?)
tores fuerunt 535, 6/7, eo quod aerari- filius, classi praefectus, Philippopoleos
um profundebant, vectigalia immo- provinciae strategus renuntiatus 435,
derata exigebant atque Venetorum 36/9. Petrum et Asanem strenue im-
odium concitabant 537, 50sqq.; 538, pugnai 435, 39 sqq. imperium adfectat
78. ab iis gubernari iam non vult 435, 52 sqq. a sectatoribus traditus ex-
populus 562, 48/9 (v. etiam 259, 22/3). caecatur 436, 68 sqq., quod Vlachis
"Αγγελος, "Ανδρόνικος 6 — : Constantin! gaudio est 436, 89 sqq.
(1) filius 180, 83; 266, 25. Andronici "Αγγελος, Μανουήλ ό — : Isaacii imp.
imp. ¿ξάδελφος (amitae Theodorae et Mariae Hungarae filius primogeni-
Comnenae [1] filius) 246, 7. Euphro- tus; a Bonifatio marchione imperator
synam Castamonitissam uxorem ha- proclamatur 599, 23/8; 601, 65/72.
buit 282, 83+437, 23. Isaacii et Ale- "Αγγελος, Μιχαήλ ό — : (1) (forte Con-
xii (III) imperatorum aliorumque fi- stantini [1] frater) a Manuele imp.
liorum quattuor pater 245, 82/3. 91/2. adversus Turcos emittitur 125, 26sqq.
ad Myriocephalum cum aliis ducibus "Αγγελος, Μιχαήλ ó — (Κομνηνός Δού-
agmen antecedit 180, 83. 90. adversus κας) (2) : Ioannis Du cae (2) filius non
Turcos emissus cladis auctor fit 195, iusta uxore natus 529, 18; al. pro-
39 sqq. Manueli imp. cognatus puni- vinciae Mylasae vectigalium exactor;
tionem effugit 196, 68 sqq. ab Alexio deficit, vincitur, ad Rucnatinum con-
protosebasto contra Andronicum Com- fugit 529, 18/21. Maeandri regionem
nenum emissus vincitur 245, 81 sqq. vastat 529, 22/4. contra eum impera-
pecuniarum rationem reddere iussus tor nequiquam proficiscitur 529, 32/3.
245, 87 sqq. domo saepire se meditatur Aetoliam atque Nicopoleos Epidamni-
245, 93/5. ad Andronicum fugit 245, que regionem occupât 631, 16 LO;
95 sqq. ; 246,4. coniurationis contra An- 638, 43/5.
dronicum factae particeps 266, 25 sqq. ΆγιοθεοδωρΙτης, "Ιωάννης ό — : Manu-
iterum fugere cogitur 266, 31 sqq. ele imperante multum valet 54, 78/84;
"Αγγελος, Θεόδωρος ό — : (forte im- 58, 83, Theodorus Styppiota ei parere
peratorum Isaacii et Alexii [III] debet 54, 83/4, cui invidiae est 58,
fratris filius) iuvenis 288, 64/5. cum 84/6 cuiusque opera in Peloponnesum
Prusaensibus contra Andronicum imp. mittitur 58, 89 sqq. locus eius a Styp-
rebellât 270, 9, qui supplicium eius piota occupatur 59, lsqq.
INDEX NOMINUM 5

Άγιοχριστοφορίτηζ, Στέφανο; ό —: An- Isaacius imp. in Haemum montem


dronici imp. minister acerrimus, po- proficiscitur 428, 65. a Vlachis diri-
tentissimus, crudelissimus 294, 12/4; pitur 434, 14. ab Isaacio munitur 434,
314,48; 336, 24/7. a populo Anti- 22. ab Henrico imp. contra Vlachos
christophorites adpellatus 293, 11. protegitur 646, 8.
cum aliis Alexium (II) imp. interficit "Αδανα: urbs Ciliciae; a Ioanne imp.
274, 13/5. Andronicum Ducam et recuperata 21, 59. eo Manuel imp.
Constantinum Macroducam lapidari Armeniam pertransiens venit 102, 91.
iubet 293, 10 sqq. maxime omnium Άδραυού; ('Αδριανό; ?) : Lopadii episco-
urget, ut Andronici inimici con- pus ab Andronico imp. uno oculo
demnentur 336, 24 sqq. Andronici imp. privatus 289, 81 app.
iussu Sethem vatem bis consulit 339, 'Αδράστεια, ή —: prov. 74, 39.
22/3 sqq. ; 340, 45 sqq. eodem mandan- Άδριανούττολι; / ή 'Αδριανού / ή Ιξ
te S. Pauli imaginem plorantem in- 'Αδριανού καλουμένη/-·τήν κλήσιν Ιχου-
spirit 353, 16 sqq. Isaacium Angelum σα / τό εύερκέ; 'Αδριανού ττόλισμα /
comprehensurus occiditur 341, 65 sqq. ; Όρεστιά; (vide s. n.)urbs patria Nice-
342, 91. 8; 343, 21; 344, 52. eius san- phori Bryennii 6, 22, Andronici La-
guine Isaacius Angelus imperium sibi pardae 278, 69, Alexii Branae 378, 58
emit 355, 4; cf. 365, 69; 423, 28/30. (cf. 629, 36). prope eam Xaurocomus
Άγκουρίου μονή: in ea Andronici imp. situs 394, 34. in ea Latinis ad bellum
uxor prima sepulta, priusquam corpus sacrum egressis difficultates oriuntur
eius in ecclesiam Quadraginta mar- 63, 36sqq. refugium Romanis Vlachos
tyrum translatum est 332, 22. impugnantibus 39 6,71; 398,16, qui
"Αγκυρα: a Masudo Iagupasano adsig- ad earn usque incursiones suas exten-
nata 116, 76. Masudo (II) parens 521, dunt 437, 12. in ea Fredericus Aleman-
81/2. Romanorum urbes ei vicinas norum rex hiemat 411, 76. ibi Basilius
Pseudalexius (3) adoritur 461, 25. Vatatzes commoratur 435,64/5. in
Άγκυρα; σατράττη; : (Moëddin 1190— eam Constantinus Angelus (3) imperio
1204) Pseudalexium (3) recipit et potiturus se confert 436,68. in ea
adiuvat 461, 17sqq.. 26; 463, 69; 474, Alexius (III) imp. stationem facit 518,
76/7. cum Alexio (III) imp. de pace 7.ex ea Alexius (III) imp. imperium
agens nimia postulat 461, 29/36; 474, recuperare conatur 556, 80. a Latinis
72/5. cum Romanis bellum gerit, occupata 598, 93/4. Balduini imp.
Dadibram expugnat 474, 75 sqq. pa- praesidio firmata a Bonifatio marcino-
cem facit 475, 23. ne non turbatur 599, 17/8. a Latinis
'Αγκώνα / Άγκωνΐται: a Manuele imp. relinquitur 613, 71. a Romanis recu-
Romanis conciliatur 199, 59/60. eo perata 613, 78. in eam exercitu Latino
Alexius Axuch mittitur, ut rebus adpropinquante Romani et Vlachi
Italicis consulat 97, 63/4. inde idem refugiunt 614, 9/10. a Latinis o ppugna-
revertitur 98, 93. Manuelis imp. lega- tur 615, 13sqq. a Ioanne Myso obsi-
tos recipit 201, 10 sqq. ab Alemannis dione liberatur 615, 23 sqq. ab Henrico
obsidetur 201, 15 sqq. legatos non pro- Flandro oppugnatur 622, 18 sqq. in-
dit, obsidionem sustinet 201, 20sqq. expugnabilis aestimata ab eo relinqui-
eam Manuel praemio remuneratur tur 624, 95/1. Alexii Aspietis secta-
202, 40/4. a Niceta laudatur 202, toribus refugium praebet 627, 4, a
45sqq.; 203, 54. Ioanne Myso circumsedetur 628, 16.
'Αγχίαλο; : urbs provinciae praesidens copiae ad obsidionem solvendam
388, 39. hic Andronicus Comnenus emissae ad eam non perveniunt
profugus a Pupace iuvatur 130, 79/82. 629, 36/8. ei Ioannes Mysus minatur
eius regio ab Isaacio imp. tributis 632, 18/9. subsidium Latinum obtinuit
vexatur 368, 49. eius provinciae gu- 633, 60/1. 66; 642, 64. 72. Cumanis et
bernator Stethatus 388, 37/9. per eam Vlachis ei minantibus ab Henrico imp.
6 INDEX NOMINUM

periculo liberatur 645, 90; 646, 92. 3. ΑΙγύπτιο; τριστάτη; : eques ex primori-
eam Ioannes Mysus iterum frustra bus Aegyptiorum (Exod. 15, 4) 315,
oppugnat 635, 24 sqq. LO. 76.
Άδριανουπόλεω; έπαρχία: vide Νεούτζι- Αίγυπτο; ή —: (antiqua) nefario faci-
κον. nore a Typhone in Osiridem commisso
Άδρία;: sinus maris occidentalis ad vexata 457, 12/3. in eam sacra familia
quem Venetia sita est 171, 42. aufugit 163, 19.
Άειρονήσιον: insula ex qua Manuel imp. Αίγυπτο; ή —: (auctoris temporibus)
in Italiani transvehi vult 89, 63. fertilis et divitiis abundans 159, 18/20.
Άερμωνϊτι;: — δρόσο; 248, 69. in eam Manuel imp. copias emittit 159,
"Αετό; καΐ δφι;: statua Cpleos a Latinis 18sqq.; 160, 43; 161, 62; 165, 79. 85.
conflata 651, 32 sqq. Amirae cuiusdam (Saladini) regnum
'Αετού χώρο; : regio inter Philadelphiam 161, 53; 162, 81. sultano (Al *Adid)
et Laodiceam quam Fredericus Ale- parens 164, 58. Saraceni eam habi-
mannorum imp. transit 412, 17. tantes Palaestinam occupant 396, 42/3.
'Αθανάσιο; : nomen Alexii Comneni (8) eius sultan (Al 'Aziz) Alexio (III)
monachi facti 427, 25. imp. equos mittit 493, 70/1.
Άθηνδ: ψευδοπάρθενο;, Mariae Dei "Αιδον κυνέη : invisibilem reddit 389,
genetrici opponitur 158, 71. eius sta- 82/3.
tua a Cplitanis destructa 558, 46/9; ΑΙΘίοπα σμήχειν : prov. 22, 74/5.
559, 70/7. eiusdem statuae laudatio ΑΙΘίοψ: -α quendam propter cutem
558, 60 sqq. nigram Venetiani ad Manuelem imp.
Άθηναι/-αΐοι: a Leone Sguro obsessae inridendum imperatorem proclamant
feliciter ab episcopo Michaele defen- 86, 81.
duntur 605, 72 sqq. a Bonifatio mar- Αίμο;: mons; eius regio a Cumanis
cinone expugnantur, qui in arce vastatur 78, 41. a Vlachis habitata
praesidium collocai 609, 83 sqq. 610, 368, 60/1. ad eam a Triaditza facile
3. una ex urbibus Graeciae, quas pervenitur ibique aquosa et herbosa
Latini inter se partiuntur 637, 28. 398, 33. multas urbes habet 373, 61,
'Αθηναίοι : (antiqui) a Solone nequiquam quarum fortissima Ternobus est 470,
incitati ad Salaminem recuperandam 75/6. ab Isaacio imp. tributo vexata
583, 4 sqq. 14; 584, 35. 368, 50. in ea Petrus et Asan praedium
"Αθως : Ossae advolvi, u t mons super obtinere cupiunt 369, 63. Romanorum
montem ponatur, nequit 82, 63. Olym- pagos ibi sitas iidem diripiunt 372, 46.
po superimponi non potest 455, 48. in eam Isaacius expeditionem facit
Άθύρα; : urbs ad Hellespontum sita, 428, 66. eam idem vitat 434, 35.
ex qua Alexius, Isaacii imp. filius, in Asani subiecta 468, 25. Cumanorum
Siciliam fugit 537, 35. a Cumanis et Vlachorum incursionibus horrende
expugnatur 629, 61 sqq. 630, 66. in ea vastata 473, 66. montes e regione eius
Latini castra faciunt 633, 64. sitos Ibancus castellis munit 509, 28/9.
ΑΙάντειο; : -ov σάκος 166,12. aditum eius idem occupât 613, 19.
Αία;: ab Agamemnone honore adfectus Ioannis Mysi patria 512, 90; 612, 53;
427, 39. cf. 613, 80/2 L; 621, 6 LO.
ΑΙγαιοπελαγϊται : incolae regionis, in ΑΙνειάδαι: Latini, Helenam in statua
qua urbs „Barium et Aulonia" con- eius ulciscentes 652, 83.
ditur 91, 27/8; cf. Βάρη. ΑΙνεία;: cum eo, pugnam vitante, Isaa-
ΑΙγαΤον πέλαγο; / Αιγαίος κόλπο;: eum cius Angelus comparatur 284, 49.
Maius pervehitur 99, 23. in eo Caphu- Αίολο;: ventos in saccum inclusos tene-
rus piraticam facit 482, 5. bat 329, 37.
Αίγινα: Cosmae Atticae patriarchae ΑΙσώπειο; : -εία κύων 407, 83.
patria 79, 88/9. ΑΙτωλΙα: eam Michael Angelus (2) sibi
ΑΙγύπτιοι βόε;: hippopotami 654, 31. vindicat 638, 43.
I N D E X NOMXNUM 7

ΑΙτωλοί : a Siciliae rege adflicti 73, 23 ad Bathum fluvium magnam cladem


(etiam Ά ρ τ ι voi adpellati ibid. app.) accipiunt 67, 43/4. Phrygiam trans-
Άκαρνάνεζ : item a Rogerio praedicto eúntes ad Maeandrum magnificam
adflicti 73, 23. victoriam reportant (revera hic de
"Ακε: (perperam) cum loppe ( = I a f í a ) crucigeris francis agitur) 67, 44sqq.;
identificata 395, 61. a Conrado cae- 71, 54 (hinc a Niceta etiam Itali vel
sare liberata ibid. ab Alemannis Latini adpellati, vide 67, 36. 52; 68,
obsidetur 417, 68. 72; 71, 62; 72, 79). iter pergunt 71,
'Ακρίσιος: Danaen inclusam tenebat 66, 76 sqq. eorum expeditio Siciliae regi
44. occasionem praebuit ad Romanorum
'Ακροκόρινθο?: olim Corinthi arx, nunc fines invadendos 72, 91. 93. Mediolani
castellum paene inexpugnabile 75, moenia disiecerunt 200, 78. a Conrado,
61 sqq. 611, 28/30. hue urbis cives Montisferrantis marchionis filio, vin-
Sicilianis adpropinquantibus refugi- cuntur 201, 1. ab Anconitanis legatos
unt 76, 57. 78. a Nicephoro Chalupha Romanos expostulantes repudiantur
male defensa 76, 70sqq. a Siciliae rege 202, 23. Húngaros contra Romanos
expugnatur 76, 60. 68. Leoni Sguro adiuvant 153, 24. ne cum eis socie-
refugio est 605, 63; 611, 27/8. a Boni- t a t e m faciant Serbi, Manuel impedit
fatio marchione frustra oppugnatur 169, 11. nonnulli in Alexii Branae
611, 30/1. altera arce e regione con- exercitu militant 377, 42. iterum in
strueta a Latinis obsidetur 611, 33/5. Palaestinam profecti (401, 19 sqq. 417,
a Latinis expugnatum 611, 30/5 LO. 65) a Romanis observantur, qui fru-
"Ακτιον: olim Nicopolis adpellatum, ubi mentantibus insidiantur 403, 63/4.
Caesar Augustus Niconis Nicandrique Philippopoli ab Armenis libenter reci-
statuam erexit 650, 11/2. piuntur 403, 71 sqq. u t profligentur,
'Ακυλία: Apulia; a Siciliae rege tanquam Isaacius imp. postulat 404, 90/91.
regni sui pars vindicata 99, 18. quod eos Cplim adgredientes perdet,
'Αλαμανία: eius reges Κορράδο;, Φρεδε- idem superbii 404, 94 sqq. eis malum
ρίχοξ, 'Αμερρίγο? (2), Φίλιππο?; vide inferre Camytzes molitur 408, 91 sqq.
s. ηη. ipsi Romanos quaerunt et vineunt
'Αλαμανικόν: tributum ad pecuniam ab 408, 5 sqq. 15; 409, 26. 33. a Romanis
Alemannorum rege postulatam solven- vitantur 409, 36/40. Isaacium, quod
dam institutum 478, 16. cum Saracenis pactus sit, accusant
'Αλαμανοί : ex eorum gente Manuel imp. 409, 43 sqq. pacto cum Romanis reno-
uxorem ducit 63, 58sqq.; 115, 47; 137, vato viae duces accipiunt 411, 81 sqq.
67; 644,12. in Palaestinam proficis- apud Ginclarium Turcos vineunt 413,
cuntur 60, 47 sqq. de terra Romano- 42 sqq. Iconiumexpugnant 414,65 sqq.,
rum transeunda pactum ineunt 61, 66. sed extra urbem castrametantur 414,
transeúntes a populationibus impe- 81/4. eorum legati Alexii (III) imp.
diuntur 62, 7/8 sqq. Michaelis episcopi ostentationi animum suum bellicosum
opera Philippopoli pacíficos se prae- opponunt 477, 74sqq.
bent 62, 11 sqq. inter eos et Romanos 'Αλαμανό?: — quidam regis consan-
rixa oritur, componitur 63, 24 sqq. guineus Adrianopoli a Romanis inter-
item Adrianopoli 63, 36 sqq. 64, 45. fectus 63, 38 sqq. ; 64, 45; — quidam
iter pergunt 64, 64 sqq. eorum castra corpore et viribus ingens permultos
Mela flumine inundantur 64, 56 sqq. Turcos solus arcet, unum ex iis cum
breve tempus Picridii castris positis, equo medium findit 414, 85 sqq. ; 415,
in Asiam transeunt 65, 94 sqq. eorum 3. 7.
numerus definiri non potuit 65, 5 sqq. 'Αλανοί: Romanorum auxilia 194, 11;
pergentibus Manuel commeatum eis 360, 37; 409, 24. eorum unus atapa-
comparat, sed etiam plagas tendit 66, cam necat 194, 11. Thessalonica re-
14 sqq. 19. item Turci faciunt 67, 41/3. cuperata mortem suorum in expugna-
8 INDEX NOMINUM

tione urbis caesorum ulciscuntur 360, terum secretarium fecit 9, 18/9. Ioan-
37 sqq. 41. contra Alemannos fortiter nem Axuch a Latinis dono accepit
pugnantes maximam partem caedun- 9, 27. cum Turcis pacta iniit 12, 94/5.
tur 409, 24/5. eius temporibus Thracia et Macedonia
'Αλδεβραντίνος : ex Italia ortus, Romana a Petzinacis populatae 14, 45/7. Ioan-
institutione educatus, Attaliae guber- nem Putzenum rei publicae rationum
nator 639, 73/6. urbem feliciter a procuratorem creaverat 54, 77. Theo-
Turcis defendit 639, 3 sqq. dorae (1) pater 95, 27. Manuelis imp.
'Αλδουίνος: comes, Siciliensis exercitus et Andronici (imp.) avus 103, 15.
dux, qui Thessalonicam expugnavit; temporis spatium, per quod genus
obscuro loco ortus, Siciliae regi gratio- eius regnabit, voce αίμα praesignifica-
sus, superbus 359, 21 sqq. Isaacio imp. tum 169, 94sqq. monachorum fautor
per litteras contumeliosas respondit 207, 92. eius imperii diuturnitas (cf.
365, 65 sqq. captus 359,19; 360, 61, 8, 82/3) a Manuele superata 219,
in ius vocatur 364, 45 sqq. 48; 366, 84. 91/3. Andronici (1) proavus 424, 65/7.
adulatione imperatorem mitigat 366, 'Αλέξιος (II) ό Κομνηνός: Manuelis ex
87 sqq. in captivitate manet 366, 4. altera uxore filius; nascitur, nomen ei
"Αλεξάνδρεια: Aegypti urbs 493, 70, ad imponitur 168, 79sqq.; 169,91. eo-
Nilum sita 595, 18. eius sultan Alexio dem patre tantum quo Maria caesa-
(III) imp. duos equos dono mittit rissa natus 230, 94. successioni destina-
493, 69/71. a Latinis terram Romano- t a 169, 5sqq.; cf. 220,22. ei iure-
rum partientibus perperam cuipiam iurando etiam Andronicus Comnenus
adsignata 595,17/9. se obstrinxit 228, 33/4; 276, 21/2. An-
'Αλέξανδρος: vide Πάρις 'Αλέξανδρος. nae, Franciae regis filiae, sponsus 276,
"Αλέξανδρος κόμης (Γραβίνας [Cinna- 13/4; 346, 33sqq.; cf. 332, 34; 333, 43.
mus]): Siciliae regis cognatus, ad a Manuele moriente circumstantibus
Romanos transit, Michaelem Palae- commendatus 221, 47/9; cf. 252, 78;
ologum adiuvat 91, 19. 263, 8/9. patri succedit 223, 1/5. eius
'Αλέξανδρος 6 Μακεδών: eius pectoris educatio neglegitur 223, 6sqq.; 227,
crines unguium atque alarum formam 21 sqq. ab Andronico Comneno epistu-
praebebant 359, 25/6. eius dictum lis monetur 228, 42sqq.; cf. 244,46.
„hinc atque illinc omnia mea" ad- a protosebasto custoditur, ne quid
fertur 480, 53/4. Timothei modulis ipso nesciente faciat 229, 71 sqq. ; 233,
fanatico furore replebatur 486, 28. non 55/6. ut iura eius defendant, soror
in omnibus rebus fortunatus 611, 22/3. aliique coniurationem ineunt 231,
'Αλέξιος: sanctus; eius ecclesia ad S. 16/7. sorori minatur 233, 63/4. a po-
Sophiae templum sita memoratur 236, pulo adclamatur 235, 6. sorori eiusque
36. 46; 237, 67. marito impunitatem dat 241, 62/3. ut
'Αλέξιος (I) ό Κομνηνός: ab eius morte ipse imperet, Andronicus postulat 248,
Nicetae opus initium capit 4, 66/7. ei 67/8. legatum ad Andronicum mittit
successit filius eius Ioannes 4, 74; 6, 248, 43. ei accipiter, Andronicum
31 sqq.; cf. 1, 1/3 b. primus e Comne- imperatorem futurum praesignificans,
norum genere imperator 4, 67; 424, adfertur 252, 62. eius vitam ab An-
56. eius filii et filiae 4, 83sqq. non sine dronico adpeti indicai patriarcha 253,
sanguine imperio potitus 6, 19/20. 4 sqq. item Ioannes Vatatzes 263, 21.
uxoris postulationibus resistens Ioan- ab Andronico salutatur 255, 27/32.
nem filium successorem instituit 5, cum eo in Philopatio commoratur 256,
87 sqq. ; 5,5 sqq. 6, 24sqq. vir mentem 45/6. a negotiis publicis excluditur
dissimulane 6, 26/8; 7, 66/9. eius mors 267, 74/5. acriter custoditur 257, 76/9;
et exsequiae 6, 29 sqq. 7, 49 sqq. ; 8, 258, 11. 19/20. sollemniter coronatur
82 sqq. filium Isaacium sebastocrato- 265, 76/81. matris damnationem sub-
rem creavit 9, 2. Gregorium Cama- scription sancit 268, 68/70. ei An-
I N D E X NOMINUM 9

dronicus imperator adiungitur 269, ungitur, fidei libello nomen subscribit


2 sqq. Andronico postponitur 271, 457, 14sqq. tempore ab astrologis
58/9. publico a gubernatione remove- computato, nihilominus malis omini-
t u r 273, 92sqq. interficitur 273, 8sqq.; bus t r i u m p h u m agit 457, 17 sqq. An-
cf. 272, 78/9; 277, 43; 330, 87; 332, 33; geli nomine reiecto Comnenum se ad-
347, 34; 354, 47 app.; 421, 62/3; 461, pellat 459, 54/6. praeter expectatio-
19. n o n d u m quindecim annos natus, nem (cf. 465, 34/5; 466, 51/2) h a u d
postquam annos tres regnavit 275, bellicosiorem fratre se ostendit 459,
4/11. eum ulcisci cupit Andronicus 57/63; 483, 39/44; cf. 518, 10/4. iner-
Lapardas 277,57; 279,4/5. capellis tiae et luxuriae se dedit 459, 63/7. rei
subrubris, ore blaeso 420, 16/8. Cf. publicae administrationem neglegit
Ψευδαλέξιοί (1—3). 459, 68; 484, 67/8; cf. s. n. Ά γ γ ε λ ο ι ,
'Αλέξιος (III) ό Ά γ γ ε λ ο ; (Κομνηνό;): aerarium exhaurit 459, 69 sqq. ; cf. 478,
Andronici filius 245, 82/3. Isaacii imp. 23. coniugis infidelitatem non per-
frater 422, 66/7; al.; maior 466, 74/5. cipit 460, 87 sqq. ; dimidiam potesta-
cum fratribus p a t r e m adhortatur, u t t e m ab ea usurpari p a t i t u r 460, 92 sqq.
protosebastum arceat 245, 91/2. ad contra Pseudalexium (3) Eonopolitam
Andronicum Comnenum confugit 245, emittit 461, 26/8. ipse profectus frustra
2 sqq. coniurationis in Andronicum cum Ancyrae satrapa disceptat 461,
factae particeps 266, 26. iterum fugit 29/36; 474, 71/4. apud Melangeiam
267, 33. 37. terras Turcorum et Palae- imperator adclamatur, sed minime
stinam pererrat 531, 73/4. sebastocra- iuvatur 462, 37 sqq. quempiam, u t
tor 422, 72; al. adversus Pseudale- Isaacium Comnenum (2) veneno inter-
xium (1) emissus 422, 66 sqq. pugnam ficiat, corrupisse dicitur 465, 15/7.
v i t a t 421, 72/3. ei rebellantis caput nequiquam cum Petro et Asane pa-
adfertur 422, 77sqq. cum fratre exer- tisci conatus 465, 18/21 Isaacium
citum ducit, cum ad Berrhoeam de- Comnenum (5) generum (429, 84/5)
vincuntur 429, 88/9. fratris fiducia adversus Vlachos emittit 465, 30 sqq.
abutens eius ruinam p a r a t 448, 7 sqq. Vlachis minime timendus 465,
a b adseclis imperator adclamatur 32 sqq. Manuelem Camytzem ad Iban-
450, 58sqq. ; 556, 91. eum agnoscunt cum adiuvandum emittit 471, 3/4,
exercitus, cognati, consiliarii 451, ipse iners in palatio manens 471, 1/3.
75/8. Isaacium comprehendit, excae- cum maiore exercitu ipse proficisci
cat, in carcerem conicit 451, 79 sqq. ; cogitur 472, 13 cum app. I b a n c u m
cf. 453, 3sqq.; 454, 22; 536, 12. fratris libenter recipit 473, 45 sqq. eidem nep-
insignia imperatoria induit 454, 22/4. t e m suam despondet 473, 50 sqq. ; 509,
a militibus consalutatur 454, 24/6. 21/2 et nimiam potestatem confidit
coniugem aliosque de rerum muta- 509, 22 sqq. defectionem eius prae-
tione certiores facit 454, 26/7. secta- monentibus non credit 510, 30 sqq.
tores pecunia, agris, vectigalium loca- frustra Dadibram obsidione Turcorum
tione, honoribus remuneratur 454, liberare conatur 474, 84 sqq. Dadibra
28 sqq. petentibus omnibus satisfacit expugnata cum Ancyrae satrapa pa-
454,31; 455, 44/8. Vlachorum Cu- cem facit 475, 22/4. Alemannorum
m a n o r u m q u e inruptionibus neglectis imperatori d a m n u m restitutum iri
exercitum domum remittit 455, 49/52. promittit 477, 66sqq. inopportuna
h a u d festinanter Cplim petit 455, 52/5. ostentatione Alemannorum avaritiam
ubi iam adclamatus est eiusque in- stimulât 477, 68 sqq. E u m a t h i u m Phi-
gressus a coniuge p r a e p a r a t u r 455, 56 localem mittit, u t de pecunia postulata
sqq. postremo clerus a t q u e patriarcha r e m i t t a t u r quid 478, 3 sqq. Aleman-
ei se adgregant 456, 75 sqq. scelus nicum instituit 478, 14/6. a senatu et
suum minime paenitens urbem in- clero collationem postulane respuitur
greditur 457, 2 sqq. a patriarcha in- 478, 16/27. item sacram supellectilem
10 INDEX NOMINUM

exigens repudiatur 478, 27 sqq. im- irascitur 505, 83 sqq. Chryso pacto
peratorum tumulos expilat 479, 30 sqq. inito Camytzis filiam uxorem dat 507,
Ioannem Stiriotam contra Caphurum 53 sqq. duabus filiabus suis viduis
piratam emittit 482, 8sqq. cum eo viros externos aptos non inveniens
paciscitur 482, 21 sqq. tarnen eum per Eirenen cum Alexio Palaeologo, An-
Stiriotam debellai 483, 31. proprium nam cum Theodoro Lascare matri-
edictum írustratus (cf. 484, 78/9) monio iungit 508, 75 sqq. cf. 631, 16
officia vendit 483, 46 sqq. de coniugis LO. nuptiarum sollemnia ludis ineptis
infidelitate certior factus 485, 15 sqq., celebrai 508, 83 sqq. Ibanci defectione
amatorem eius Vatatzem occidit 486, praevenitur 508, 18 sqq. eunuchum
42 sqq. contra Vlachos et Cumanos, quendam inopportune internuntium
necnon contra Chrysum proficiscitur, ad Ibancum mittit 511, 53 sqq. a tergo
sed re infecta Cplim revertitur 487, generös cum Camytze emittit 511,
56 sqq. 70. coniugem suam disquisi- 57 sqq. Camytze bello capto illius
tione neglecta expellit 488, 6 sqq. earn divitias sibi vindicat eiusque uxorem
revocai eamque potestatem priorem et filium in carcerem includit 513,
recipere patitur 489, 38 sqq. uxoris 31 sqq. dogmaticam controversionem
intercessione Mesopotamitam primum de SS. Eucharistia recte diiudicat 518,
ministrum suum facit 484, 83. 88 sqq. 5. Cypsellam abit 614, 36/7; 518, 5/6.
patriarcham, ut eundem diaconum inde Adrianopolim se conferì 518, 7.
consecret, iubet 489, 56. insuper postu- parum valens cum Ibanco de pace
lat, ut idem contra ecclesiae cánones agit, sed pactione nondum firmata
minister publicus maneat 490, 64 sqq. eum dolo atque periurio comprehendit
iterum contra Chrysum proficiscitur 518, 7 sqq. Ibanci fratre Mito deturba-
491, 94. Mesopotamitam calumniis to Cplim revertitur 519, 35. Caichosro-
motus omni potestate privat 491, en Cpli recipit 520, 67 sqq. ; 521, lsqq.,
15 sqq. patriarcham commovisse pu- at contra Rucnatinum non adiuvat
tatur, ut eum de sede episcopali 522, 8/9. Caichosroi refugium praebet,
deiciat 492, 33. Mesopotamitae officia sed ei honorem debitum non reddit
Theodoro Eirenico et anonymo cui- 522, 21/6. Calomodio comprehenso
dam defert 492, 50 sqq. pacem cum seditionis causam praebet 623,50sqq.
Iconii sultano initam nulla causa alteram seditionem provocai eo quod
frangit, omnes mercatores turcicos Ioannem Lagum non punit 524, 82 sqq.
Cpli degentes possessionibus spoliatos Ioannis Comneni Crassi rebellionem
incarcerat 493, 67 sqq. Andronicum comprimit 526, 34 sqq. Constantinum
Ducam contra sultanum emittit 496, Phrangopulum ad piraticam facien-
54 sqq. ipse contra nomades Turcicos dam in Pontum Euxinum mittit 528,
expeditionem facit, sed unum post 21 sqq. quare prope erat, ut ei Iconien-
mensem Cplim revertitur 496, 59 sqq. sis sultan bellum inferret 528, 3 sqq.
Cypsellam maximum exercitum con- pactum cum sultano initum 529, 8/10
trahit, ut Vlachis bellum inferat 496, frangit eo quod per Chasisium sultani
66 sqq. cauteriis ipse podagram sanare vitam adpetit 529, 10/2. adversus
conatus in summum vitae discrimen Michaelem Angelum (2) proficiscitur
venit 496, 74 sqq. nondum sanatus 529, 32/3. Cplim rediens aquis Pythiis
Cypsellam abit indeque adversus utitur 529, 33/4. in navigatione non
Vlachos proficiscitur 499, 54 sqq. 502, multum abest, quin naufragium faciat
10/2; 503, 36sqq. consiliis peritorum 529, 34 sqq. per Proconnesum et Chal-
spretis Prosacum adgreditur 503, cedonem in Palatium Magnum rever-
36 sqq. captivos christianos auxiliis titur, ut ludos instauret 530, 46/51.
Turcicis concedit 504, 75 sqq. Prosa- computationibus astrologicis commo-
cum oppugnane praefecto bellici ad- tus per primam ieiunii hebdomadam
paratus in officio claudicanti minime in palatio residet 530, 52/6. tempore
I N D E X NOMINUM 11

opportuno in Blachernas migrât 530, L O ; 549,11/3. in castris nunquam


56sqq. Eudociam filiam a Serborum perdurabat 455, 50/2; 462, 65/6; 487,
rege repudiatam domum reducit 531, 71; 504, 57/8. 71; 507, 54; vide etiam
72 sqq. Varnam amittit, quam Ioan- 471, 1/2; 535, 94/5; 547, 86. admini-
nes Mysus expugnat; item Prilapum, strationem neglegebat 459, 68sqq.;
Pelagoniam, Vallem Thessalicam at- 483, 45sqq.; 547, 86/8; cf. etiam 537,
que Graeciam, a Chryso et Camytze, 50/1; 5 4 0 , 2 8 sqq. 549, 5/13. laute
quem redimere nollet 533, 42/56; 534, vivebat 459, 66/7; 493, 66; 529, 34/7;
76, occupatas 532, 21 sqq. insuper 537, 53/5; 549, 10/1. vanus et ingenii
Smolenorum provinciam, quam Spy- obtusi erat 484, 66/7; 489, 26/7; 493,
ridonaces deficiens sibi vindicat 534, 63/6; dolosus et perfidus 513, 31/6;
63/72. podagra vexatus dolet se parum 519, 27/33; 528, 5/8; 529, 11/6; 535,
prudentem fuisse 534, 73/8. Alexium 86/9. 1; 608, 57/60; aliorum volun-
Palaeologum adversus Spyridonacem, tatibus parens et Consilia temere
Ioannem Eonopolitam, ut Camytzem mutans 478,25/6; 484, 83sqq.; 489,
debellet, emittit 534, 79 sqq. Chrysum 26/7; 491, 15/6; 492, 58; astrologiae
a Camytze dividit 535, 86/9. sic deditus 457, 18/9; 530, 52/6; humanus
Pelagoniam, Prilapum et Thessaliam et adfabilis 547, 88/93; calumniatores
servat; denuo Camytzem e Steno et adulatores devitans 547, 93/4 (vide
eicit 535, 89/93. expeditione, quae autem 451, 74/5; 4 8 5 , 1 4 s q q . ; 491,
inertiam eius intermisit, confecta 15sqq.). conscientia sceleris in fra-
Cplim revertitur 535, 93/5. dolo Chry- trem commissi excruciatus 547, 94 sqq.
so Strumnitzam eripit 535, 95/1. in puniendo lenis neminem capitis
cum Ioanne Myso paciscitur 535, 1/2. damnavit aut oculis privavit 548, 3/11
Isaacii fratris custodiam neglegit 536, (vide autem 452,1/2; 486, 42sqq.;
12 sqq. cuius partes eum deicere 528, 87sqq.). imperium recuperare
cupiunt 636, 22/3. Alexium, Isaacii conatur, reicitur 556, 79/81. 84/5.
filium, e custodia libérât et in bellum Larissae Leonem Sgurum convenit
proficiscens secum ducit 536, 27/9, eique Eudociam filiam in matrimo-
quem elapsum frustra comprehendere nium dat 608, 47/51. antea maritum
conatur 537, 39/43. Venetorum pri- eius Alexium Ducam comprehenderat
vilegia parvipendit eisque damna non et excaecarat 608, 57/60. imperatoria
restituii 537, 58sqq.; 538, 67/8. Amal- insignia Bonifatio marchioni cedit et
phitanis et Pisanis favebat 538, 60; ab eo victum accipit, Halmyri con-
562, 82/6. imminenti Latinorum ex- sidere iubetur 612, 41/5. cum uxore
peditione haud turbatur, classem ad Alemanniae imperatorem mittitur
neglegi patitur 540, 26 sqq. Alexio 620, 67/8 (revera in Lombardiam,
fratris filio Dyrrhachii imperatore vide 612, 36/41 LO).
proclamato bellum parat 541, 43/50.
'Αλέξιος (IV) ό "Αγγελος : Isaacii imp.
hostibus Cplim oppugnantibus fugi-
filius 419, 91/3. 6/7; al. successioni
turus nihil agit 544, 9/13; cf. 547, 79.
destinatus ibid. ; pâtre deiecto in-
coactus se armat, sed sine proelio in
carcerates aliquanto post e custodia
palatium revertitur 545, 51 sqq. De-
dimittitur 536, 27/9. in Siciliam au-
beltum profugit 546, 72 sqq. 549, 15;
fugit 536, 29 sqq. a sorore suscipitur,
550, 35; 552, 84/6. octo annos, tres
quae pro eo a marito auxilium postu-
menses, decern dies imperavit 547, 85.
lat 537, 44/8. Latinis ad bellum sa-
iuvenis vir prudens ac fortis videbatur
crum profecturis commendatur 539,
245, 91/2; 266, 26/7. ante regnum
6/11. libenter recipitur 539, 11/8; cf.
bellicosus putabatur 459, 57/63; 465,
586, 65. pecuniarum acervos, auxilia,
34/5; 466,51/2; 483,39/42. huius
submissionem papae praestandam
opinionis causam ipse haud praebuit
promisit 539, 18sqq.; cf. 550,39/41.
422, 66/73; 466, 55/63; cf. 546, 65/8
Dyrrhachii imperator proclamatur
12 I N D E X NOMINUM

541, 44/5. ante Cplim a pâtre de Alexii galium exactione replet 566, 20/6.
(III) imp. fuga certior factus 550, urbis defensionem curat 566, 27 sqq.
34/6. ei a Latinis, ut urbem ingredia- populum sibi conciliât; cognatis odio
tur, non permittitur, priusquam Isaa- est 566, 35 sqq. contra Balduinum
cius filii promissa confirmaverit 550, Flandrum copias educit 567, 44 sqq.
36/9. coimperator 651, 46/7 cum patre cum Dandulo de pace agit. Latinos
Latinorum duces remuneratur 551, impetum in eum facientes effugit 667,
52 sqq. urbis incendio gaudet 555, 66 sqq. in colle ad Pantepopti monaste-
64 sqq. cum Bonifatio marchione pro- rium sito praetorium statuit 568, 84/7 ;
ficiscitur ad Alexium ( I I I ) imp. fu- cf. 669, 11. Latinis in urbem inruptis
gandum 556, 78 sqq. factioni quae nequiquam defensionem restituere
patrem deiecerat se adgregat 556, conatur 670, 39/42. cum Alexii ( I I I )
90/2. ideoque ei odio est 656, 93 sqq. ; uxore et filiabus, quarum unam
567, 24/5. patri potestate et adclama- (Eudociam) amabat, fugit; annos duo
tionibus antecedit 557, 3/6. Latinis et dies sedecim imperavit 671, 47/56.
familiariter utens Romanorum nomen ultimus Romanorum imperator 608,
ignominia adficit 657, 8 sqq. Romanis 54/6. Eudociam uxorem ducit 608,
atque Latinis contemptui est 557, 53/4. excaecatur 608, 66/60. a Latinis
22/4. Latinorum iniurias vindicare tanquam proditor occiditur 608,61 sqq.
non vult 561, 14sqq. a cognatis in- eius ingenium 561, 23/5; 565, 5/11;
eptis confirmatur 561, 18/9. ne quis 566, 40.
Alexio Ducae succurrat, impedii 561, 'Αλέξιο; Βλάχο; : vide Ίβαγκό;.
29. Latinorum auxilio nixus 662, 46/7; 'Αλέξιο; Ούγγρο; / ΠαΙων: vide Βελδ;.
663, 83/4. Nicolao Cannabo imperatore "Αληθινό;, άνώνυμο; ό — : ei corruptions
electo Latinos in urbem accire molitur causa Andronicus imp. minatur 331,
562, 63 sqq. ab Alexio Duca dolo com- 91 app.
prehenditur 563, 78 sqq. veneno bis 'Αλκινόειο; : — κήπο; prov. 523, 66.
effectu fraudato laqueo interimitur 'Αλκυονίδε;: al — ήμέραι prov. 280, 37/8.
564, 14/8. sex menses et dies octo im- 'Αλμούζη;: Hungariae regis filius; Cplim
p e r a v i 564, 19. facie rufa 555, 67/8. refugit 17, 43/5.
stolidus 539, 15/6; 650, 38/9; 560, 92; 'Αλμυρό;: pagus Thessaliae, a Bonifatio
561, 19. perversus 537, 8 sqq. imperan- marchione Alexio (III) imp. eiusque
di cupidus 650, 41 sqq.; 551, 54. ortho- uxori ad habitandum adsignatus 612,
doxae fidei traditor 540, 20/3. patriae 43/5. una cum regione maritima a
perniciei fuit 665, 66/9; 586, 65. Cf. Bonifatio subiecta 638, 47.
"Αγγελοι. 'Αλτπχαρα; : (Ahuchara) a Ioanne imp.
'Αλέξιος (V) ó Δούκας : ó Μούρτζουφλο; Laodicea expellitur 12, 3/4.
cognominata 561, 23/5; 565, 3; 608, 'Αλυάττη;, 'Ανδρόνικο; ó — : officio έττΐ
54/5. protovestiarius 745, 78/9. aurem τοΟ κανικλείου functus Alexii ( I I I )
populärem captat, imperium adfectat imperatoris iussu imperatorum sepul-
661, 25/6. solus fortiter Latinos im- chra despoliat; moritur 479, 41 cum
pugnat 661, 24 sqq. ab imperatore app.
destitutus paene capitur 561, 29/32. 'Αλφειό;: fluvius; ad eum pervenit Boni-
Alexium (IV) imp. dolo comprehen- fatius marchio 610, 10. 14. ne Latino-
dit, ipse insignia imperatoria sumit rum victoriam Sicilianis nuntiet,
563, 70 sqq. 78. 91. adclamatur 564, obsecrat auctor 610, 16sqq.
4/5. Cannabum comprehendit 664, ΆμαληκΙτη; : — populus a Davide
9 sqq. Alexium (IV) interficit 564,14/8. caesus 333, 66.
imperio potitus multa immutai 666, ΆμαληκίτιδΕ; : Moysis precibus vieti 16,
4sqq. Nicetae muñere abrogato Philo- 93.
calem secretorum logothetam creat 'Αμάλθεια: -α; κέρα; prov. 484, 91/2.
665, 12/5. aerarium exhaustum vecti- Άμάλφη: huius urbis civium, qui Cpli
INDEX NOMINUM 13

habitant, domus a Cplitanis demoli- tur 321, 93; 356, 25. liberatur 358,
tae; unde hostes fiunt 552, 77sqq. 83. 24sqq. eius provincia ab Asane popu-
Άμάσεια / Άμασεϊ; / Άμασέων σατρα- latur 467, 89.
πεία: a Masudo Iagupasano tribuitur Άνάβαρζα (Άνάζαρβα) : urbs Armeniae
116, 76. nemini subiecti 122, 38. Iagu- (minoris) frequens et munitissima 25,
pasani viduam occidunt, Dadunem 50 sqq. a Ioanne imp. expugnata 26,
reiciunt 122, 40/2. a Clitzasthlane 67sqq.; 27, 92/3.
occupatur 122, 43/5. Andronici Va- 'Ανδρόνικος (I) ό Κομνηνός: Isaacii (1)
tatzis vieti caput ad Myriocephalum filius; origo 50, 56/7; 103, 15/7; 226,
ostendunt 182, 41. Masudo (II) ad- 73; 452, 2/3. (primae) uxoris frater
signata 520, 74/5. Georgius sebastus 268, 73. „postea
'Αμαζόνες: feminae viriles 60, 52. Romanorum tyrannus" 50, 57/8; 101,
Άμερρίγοξ (1) : (Amalricus I) Hierosoly- 68; 141, 10; 147, 68. a Xurcis captus
morum rex 160, 30. Manueli imp. 50, 55/7. a Manuele imp. liberatus 65,
expeditionis in Aegyptum faciundae 66. imperium adfectat 101, 67sqq. in-
socium se fore promittit 160, 30/2. carceratur 101, 71/3. patruelis filiae
cuius rei mox eum paenitet 161, 57 sqq. amore captus 104, 23 sqq. ; cf. 132, 34.
pro equitibus suis pecuniam accipit Manuelis exemplo se defendit 104,
160, 41/2. proficisci cunctatur 161, 29sqq. 35. amatae cognatis exosus
66 sqq. iter terrestre praefert 162, 104, 37sqq.; 106,83, insidias sibi
76sqq. 95/1. ad Tamiathum Romano- structas irritas facit 104, 42 sqq. Ma-
rum Consilia conturbai 163, 24 sqq. nueli suspectus 104,37; 105, 72sqq.;
ab Andronico Contostephano (1) 106, 78, in carcerem conicitur 103,
accusatur 165, 65sqq. colloquio de 19sqq.; 106, 85sqq., ubi filium Ioan-
pace inito urbis expugnationem im- nem generat 107, 23/9; cf. 142, 30. fu-
pedit 167, 40sqq. git 103, 7/8; 106, 1; 107, 11. 14. 17. 19.
Άμερρίγο^ (2) : (Henricus VI) Frederici 21. 31/2. iterum incarceratus 108,33/5,
filius, Alemannorum rex 475, 32/3. denuo effugit 129, 28sqq. ad Galiciam
Siciliam atque Italiani (meridionalem) pervenit 129, 28; 130, 82; 131, 84. 9.;
occupavit 475, 36. Romanos adgredi 132, 19. revocatur 132, 23/30. cata-
in animo habebat 475, 36 sqq. ut pultae architecta 134, 79/80. 91; cf.
Romani damna sarciant, postulat 281, 70sqq. Mariae Manuelis imp.
476, 43 sqq. moritur 479, 44/7. eius filiae eiusque sponso iureiurando fidem
mors orienti atque occidenti, maxime suam obstringere récusât 137, 73 sqq.
Sicilianis gaudio est 479, 46/9; 480, ad Ciliciam administrandam emissus
61/2. eius mores 479, 49 sqq. quomodo 138, 93 sqq. saepius a Toruse Armenio
in Sicilianos saeviret 480, 62 sqq. vincitur 138, lsqq., quem ipse necare
Αμηρας TÎjs ΑΙγύπτου: (Salah-ed-Din) frustra conatur 138, 8 sqq. Antiochi-
161, 53; 162, 81. am se conferí, Manuelis imp. uxoris
άμηρας τη; Μελιτηνη;: (Schahinschah) a sororem Philippam ad concubitum
Clitzasthlane expulsus ad Manuelem inducit 138, 27 sqq. Hierosolymam fu-
imp. confugit 123, 62/7. git, Theodoram Comnenam (3) cor-
Άμινσός : urbs Pontica; a Clitzasthlane rumpit 140, 82 sqq. eius comprehensio
filio Rucnatino tribuitur 521, 76/7. et excaecatio a Manuele iubentur 141,
naves in earn cursum tenentes a Con- 95 sqq. ad Saltuchum confugit 141,
stantino Phrangopulo despoliantur 5sqq.; 226, 64/6. ex Theodora filium
528, 85/6. Alexium et filiam Eirenen procreavit
142, 29. eum comprehendere Manuel
"Αμμων: oraculumfrequentatum 448, 21.
frustra conatur 142, 36sqq.; 226,75.
Άμφιάρεω;: eius oraculum frequenta-
Theodorae filiorumque a Manuele
tum 448, 21.
comprehensorum desiderio motus
Άμφίιτολι; : eius regio exercitu Siciliano
Cplim redit 226, 80 sqq. ei Oenaeum
vastatur 319, 49/50; 357, 65. occupa-
14 I N D E X NOMINUM

domicilium adsignatur 227, 10. ibi de maritum veneno interficit 269, 37 sqq.
Manuelis morte certior fit 226, 56 sqq. ; a synodo postulat, u t Eirenae filiae
227, 20 sqq. Consilia struit, u t imperio suae illegitimae matrimonium cum
potiatur 225, 59/60; 228, 31 sqq., qua- Manuelis filio notho Alexio ineun-
re fidem Manueli eiusque filio pro- dum permittat 260, 61 sqq.; cf. 309,
missam praetexit 228, 33/4; cf. 244, 46 24. Basilium Camaterum patriarcham
et tyrannidis odium simulât 244, 69. creat 262, 95 sqq. Andronicum Lapar-
imperator fore praedictus 229, 64. a dam contra Ioannem Comnenum Va-
multis liberator aestimatur 230,86 sqq. tatzen emittit 263, 27 sqq. ei Philadel-
246, 15 sqq. a pluribus, maxime a phia in deditionem venit 263, 47 sqq.
Maria caesarissa advocatur 230, Vatatzis filios ei proditos excaecat
93sqq.; 243, 32/4. de rebus Cpli gestis 264, 69/72. Alexium coronare facit
a filia certior factus 243, 34/8, Cplim 264, 73 sqq. solus ad imperium domi-
proficiscitur 229, 59sqq.; 243, 38sqq.; natur 266, 82 sqq. coniurationem re-
354, 45/7. ne quis ad eum transeat, primit 266, 16sqq.; cf. 448,13/4; 631,
Alexius protosebastus largitionibus 73. Mariam imperatricem interfici
praevenit 244, 65/9. a Nicaeensibus iubet 267, 49 sqq. (co)imperator pro-
et Ioanne Duca (2) reicitur 244, clamatur 269, 2 sqq. u t Alexius a re-
71/245, 1, item a Ioanne Comneno pública removeatur, perficit 273,
Vatatze 245, 74 sqq. copias adversus 92sqq. eum interficit 273, 8sqq.; 275,
eum emissas profligat 245, 80 sqq. 10/1; cf. 272, 78/9; 354, 47 app.; 420,
Andronicum Angelum transfugam re- 22; 461, 20; 462, 62/3. eius sponsam
cipit 246, 3/6. Cplim pervenit, ad eum uxorem ducit 276, 12sqq.; 332,34;
salutandum multi egrediuntur 246, 333, 42/3, iussu suo a patriarcha et
21 sqq. ; 248, 63 sqq. cum Alexio pro- synodo iureiurando Manueli eiusque
tosebasto pacisci non vult 247, 43 sqq. filio dato solvitur 276, 20sqq. Lapar-
ad eum magnus dux cum classe tran- dam deficientem timet; eius seditioni
sit 248, 59 sqq. eius filii e carcere epistulis miris obniti conatur 279,
liberantur 248, 76sqq. protosebastum 10 sqq. traditum excaecat et in mona-
excaecari iubet 249, 5/8. eius succes- sterium includit 278, 81 sqq. ad Cyp-
sus causae 250, 9 sqq. copias ad oppri- sellam venationi se dedit, Berae patris
mendos Latinos in urbem mittit 260, sepulchrum visitât 280, 30sqq. ; cf.
21 sqq. ; cf. 297, 91/3; 392, 74/5. eius 462, 2/3. eo absente Cplitani respirant
imperii et fortunae omina 251, 45 sqq. 280, 37/8. Cplim reversus ludis inter-
postremum a patriarcha salutatur est 280, 38/40. ad subiciendam Ni-
252, 70 sqq. eius animus ab eodem caeam proficiscitur 280, 42. Alexium
perspicitur 252, 81 sqq. priusquam in Branam ad expugnandum Lopadium
urbem ingrediatur, omnia per filios et emittit 280, 43/4. Nicaeam oppugnat
sectatores componit 264, 21 sqq. in 281, 49 sqq. Nicaeae deditionem acci-
urbem traicit 264, 23 sqq. Alexium pit, sed postea poenas expetit 285,
(II) imp. eiusque matrem salutat 255, 82 sqq. etiam Prusam capit et cru-
27/35. mendicum magicae artis su- deliter punit 286, 13sqq. item Lopa-
spectum populo tradit 255, 39 sqq. dium 289, 80/3. victor Cplim redit,
cum Alexio (II) imp. in Philopatio ubi equorum cursibus interest 289,
commoratur 256, 46/6. Manuelis imp. 90/3. in theatro suggestibus ruptis
sepulchrum visitât 256, 46 sqq. e pala- timore repletur 289, 93 sqq. ad re-
tio in palatium migrât, Alexium a dimendum Isaacium Comnenum (3)
república removet, omnes magistra- pecuniam contribuii 290, 21 sqq. eius-
tes suspectos loco movet 257, 72 sqq. dem defectione metu adficitur 291,
sectatores honoribus adficit 257,83sqq. 28 sqq. ; 292, 59 sqq. Constantinum
tyrannice dominatur 258, 91 sqq. ; cf. Macroducam et Andronicum Ducam,
369, 82; 375, 6/7. caesarissam eiusque qui pro ilio fidem interposuerunt,
I N D E X NOMINUM 15

morte multai 292, 68sqq.; cf. 296, 367, 27), comprehensus et damnatus
64sqq. 313, 35sqq., quam simulane (cf. 337, 66sqq.; 3 4 9 , 1 ; 433, 89/90)
luget 295, 46 sqq. Sebasteianos fratres populo traditur, crudelissime truci-
interimit 296, 66 sqq. Alexium Com- d a t a 344, 49sqq.; 346, 26sqq.; 347,
nenum (8), quem successioni desti- 41 sqq.; cf. 329, 68sqq.; 462, 4b. eius
naverat 426, 80/82, perduellionis accu- ruinae omina 362, 78/83; 363, 12sqq.
satum excaecat et in custodia tenet non sepelitur 352, 91 sqq. eius imagi-
309, 20sqq.; cf. 426,89/91. filiam nes destruuntur 352, 84/90. forma,
suam maritum lugentem répudiât valetudo, ingenium 103, 9/11; 248,
309, 29/33. Alexii sectatores excaecat 67/8; 252, 82sqq.; cf. etiam 122, 50/4;
eiusque scribam Mamalum igne necat 243, 41 sqq.; 248,68/76; 266, 60sqq.;
310, 61 sqq. in Georgium Disypatum 286, 86sqq.; 295,34/5. 46sqq.; 331,
eandem poenam statuit, sed a socero 5/11; 345, 1; 349, 94; 350, 39/41; 361,
illius Leone Monasteriota deterretur 67sqq.; 353, 24sqq. cum Davide se
312, 9 sqq. suum sectatorem Con- comparabat 333, 61 sqq. Paulum eius-
stantinum Tripsychum excaecat 314, que epistulas amplectebatur 362,
41 sqq. ad arcendos Sicilianos, quos 8sqq. ; cf. 3 3 4 , 6 8 ; 3 3 5 , 1 2 . eius filii
formidat 313, 25, insufficienter pro- excaecantur 356, 37/46. Isaacii Com-
videt 317, 9sqq.; 320, 72sqq. vitam neni (4) patruus 423, 9/10. annos,
libidinosam continuât 321, 20 sqq. sa- quos Deus de imperio eius deminuit,
tellitibus barbarie costodibus utitur Isaacius imp. suo imperio additos esse
322, 42 sqq. Cplitanos quorum uxores credit 433, 89 sqq. Venetianis nocuit
corrupit inridet 322, 63 sqq. crudelis- 638, 79. Comnenorum Ponti regione
sime dominatur 323, 60 sqq. ; cf. 314, potitorum avus 639, 70.
64/5; 321, 18; 355, 19/20; 367, 23; ab Άνεμδ φρουρά: in ea Andronicus imp.
Isaacio Comneno, Cypri tyranno, deiectus incarceratur 349, 93.
superatur 291, 41/3. ad poenas gravio- Άνεμοδούλιον : Cpleos monumentum
res adhibendas ab Isaacio Aaron aeneum; haud procul ab eo Androni-
stimulabatur 147, 68 sqq. pecuniam cus imp. statuam suam erigit 332,35/7.
proscriptam partim amicis distribuit a Latinis conflatum 649, 68/9. eius
356, 21/2. multa bene administrât pulchritudo laudatur 648, 44sqq. 66.
324, l s q q . violentam pecuniarum ex- Άνζσς : Ioannis Putzeni minister 57, 67.
actionem reprimit 325, 14 sqq. spolia- "Αννα: Francorum regis filia, Alexii (II)
tioni navium in terram delatarum et imp. sponsa 275, 13/4; 332, 34; 333,
eiectorum finem imponit 326, 60 sqq. 43; 346, 33 sqq. nondum annos unde-
aquaeductum aedificat 329, 50 sqq. cim nata Andronico imp. nupta ibid.
iustae provinciarum administrationi Andronicum fugientem sequitur 346,
consulit 330, 64 sqq. disputationes the- 33sqq.; 347, 61 sqq.; 348, 74. quem in-
ologicas impedit 331, 92 sqq. Qua- sectantium ánimos flectere conantem
draginta martyrum ecclesiam, in qua lacrimis adiuvat 348, 84/6.
sepulchrum suum parat, exornat 332, "Avvcov: Carthaginiensis ; aves nomen
12 sqq. 352,4/7; 3 5 3 , 1 2 . prope ean- suum canere docuit 431, 36 sqq.
dem ecclesiam palatium construit 333, 'Αντιγόνου μονή: hinc monachus qui-
45/7; 445, 25. seipsum suasque res dam avarus in festo S. Georgii Cu-
gestas statuis et opere vermiculato perium populum congregai, ubi a
célébrât 332, 22sqq.; 333, 47sqq.Man- Cumanis opprimuntur 500, 79.
ganarum palatium destruxit 293, 1/3. 'Αντιόχεια της Zupias / 'Αντιόχεια μεγά-
adversarios eorumque cognatos sup- λη / θεούττολις ( 2 1 1 , 9 1 ; 4 0 6 , 4 4 ) :
pliche adficere molitur 334, 73 sqq. urbs pulchra, quam Zephyrus circum-
arte magica res futuras perscrutatur flat et Orontes adluit 27, 3/4; 115, 67.
338, 93 sqq. ab Isaacio Angelo de- totius Syriae caput 103, 6/6; 115, 66,
lectus (cf. 147, 78/9; 227, 5; 357, 54; a Ioanne imp. visitatur 27, 3/8; 30,
16 I N D E X NOMINUM

1/2; 31, 16, qui earn imperio adiungere conficitur 144, 90 sqq. ipse monachus
cupit 39, 34 sqq. eum reicit 39, 45. 47, perfectus fit 145, 14sqq.
unde eius suburbia populantur 39, Άξούχ, 'Ιωάννη; ó — : origine Turcus;
64 sqq. eius res a Manuele imp. ad puer in Nicaeae expugnatione captus
tempus componuntur 50, 53. ab eo- Alexio (I) imp. dono datus 9, 24/7.
dem visitatur 103, 5 sqq. coacta eum una cum illius filio Ioanne educatus
triumphantem recipit 108, 53 sqq. in 9, 27/8. huius minister et amicus
ea idem ludum equestrem instituit optimus fit 9, 28/9. magnus domesti-
108, 53 sqq. Manuelis virtute commota cus renuntiatus post imperatorem
110, 92. Maria, Raymundi filia. Ma- potentissimus 9, 29/10, 32. eius mores
nuell imp. nupta artius Cpli coniungi- 10, 32/6; 82, 66/7. Annae Comnenae
tur 115, 64sqq. in ea Andronicus divitias sibi oblatas récusât, pro ea
Comnenus commoratur 139, 39. 44, intercedit 11, 68 sqq. Ioannem imp.
Constantinus Calamannus eo mittitur morientem Consilio adiuvat 41, 4/5.
140, 67. inde Mariae soror (Anna) et ut exercitus Manuelem successorem
frater Balduinus Cplim venerunt 170, accipiat, efficit 46, 50 sqq. Cpli ei
14. eius sedis patriarcha designatus successionem tutam reddit 48, 6 sqq.
Soterichus Panteugenus 211, 91. eius 18; 49, 32 sqq. ad Corcyram ex-
patriarcha Theodorus Balsamon 406, pugnandam copiis terrestribus prae-
44. 48. 60; 407, 65. eo contendit positus 77, 34/5. etiam classi prae-
Fredericus Alemannorum rex 416, 24, ficitur 82, 63/7. Romanos atque Vene-
cuius filius in earn pervenit 417, 52. tos dimicantes dividit 85, 58 sqq. Cor-
Cf. Βαϊμοϋνδοί, Γεράλδο;, ΤΤετεβΙυος, cyra occupata et Serbis subditis
'Ραϊμοΰνδο;.) Cplitanis victoriam annuntiat 90, 4.
'Αντιόχεια της Φρυγία; : ab atapaco ex- Alexii pater 103, 24/5. eius corporis
pugnata 192, 62/3. Caichosroe ei mi- custos 83, 85.
nante casu servatur 494, 94 sqq. 4. "Aopvi;: mons altissimus 78, 46.
'Αντίχριστο; : eius praecursores crucigeri Άπλούχειρ, Μιχαήλ ò — : primum iudex
673, 7. veli, postea, Andronico imperante,
Άντιχριστοφορίτη; : cognomen Stepha- protonotarius dromi 270, 30/1. eius-
no Hagiochristophoritae a populo dem proclamatione audita tripudiat
datum 293, 11. ibid. unus eorum qui Andronicum ad
Άντωνίνοι : imperatorum genus prae- damnandos omnes inimicos incitant
clarum; Henrico Alemannorum regi 336, 21 cum app.
exemplo 480, 51. 'Αποβάθρα βασίλειο;: hoc loco crucigeri
'Αντώνιο; : a Caesare Augusto ad Actium Cpleos muri partem subruunt 546, 36.
victus 650, 13. 'Απόλλων: Marsyam musico certamine
Άξειό;: flumen profundum Prosacum victum cute nudavit 178, 24/6.
circumfluens 602, 18. 'Απολλώνιο; 6 Τυανεύ;: Byzantinis, ut
Άξούχ, 'Αλέξιο; ό — : Ioannis filius aquilam aeneam ad arcendos ser-
maximus 97, 64/5; cf. 103, 24/5. Ale- pentes erigerent, persuasit 651, 32 sqq.
xii Comneni (5) filiam unicam uxorem 'Αποστόλων ναό; (των όπαδών / μαθη-
duxit 103,24/5; 144,90/91. duorum τών του Χριστού) : 596, 33/4; 647, 22/3.
filiorum pater 145, 12. protostrator Άποτυρδ;, 'Ιωάννη; ό — : ab Andronico
97, 64; al. ditissimus 144, 72; 427, 30. imp. iudex veli creatus illius minister
bonae indolis 97, 69/72; 144, 70/1. a sedulus fit 341, 55/7. Andronicum
Manuele imp. in Italiani missus 97, monet, ut Isaacium Angelum caveat
63 sqq. opus sibi commissum sollerter 341, 65 sqq. ab eo inridetur 341, 61.
perficit 97, 69 sqq. falso accusatus a "Απρω; : urbs Thraciae ; invita Vlachis se
Manuele divitiis spoliatur, monasti- subiecerat 621, 10/11. ab Henrico
cum habitum induere cogitur 143, Flandro punitur 621, 7 sqq. a Cu mani s
65 sqq. 427, 27/33. eius uxor moerore fere eradicatur 628, 30/34.
I N D E X NOMINUM 17

"Αραβες: antequam Ioannes imp. eorum "Αρμαλα: oppidum, in quo Pseudalexius


fines invaserit, per longum tempus (1) commoratur 420, 20 et occiditur
Romanorum exercitum non viderant 422, 75. etiam Πίσσα vocatum ibid.
43, 61/2. eorum auxilia expectat Ta- app.
miathum 164, 69. Άρματηλάται : statua a Latinis conflata
"Αραβες / Άράβιοι ίπποι : pretiosi (unde 653, 17 sqq.
saepius dono dantur) 35, 44; 51, 84; 'Αρμενία / 'Αρμένιοι: earn t o t a m occu-
185, 40; 375, 18; 458, 21; 493, 69. pare conatus Ioannes imp. 21, 61 sqq.;
"Αργός : custos multos oculos habens 25, 68; 26, 66. 74. 84. earn componere
267, 77; 485, 2. sibi proposuit idem 39, 29/30. hinc
"Αργός / Άργείοι: Helenae domicilium Cplim tendit Manuel imp. 219, 77.
139, 33. a Leone Sguro occupatum brevi t a n t u m expeditione idem earn
605, 70/1, cui forte belli causam prae- pertransit 102, 90sqq.; 108, 36. An-
dronicum Comnenum, Ciliciae ducem,
buerunt 606, 91/3. a Bonifatio mar-
saepius vincunt 138, 14; 140, 61. etiam
cinone subactum 610, 7/8; 611, 26.
Calamanus eo missus vincitur et ca-
'Αργώ, ή: navis velocissime Symplega-
pitur 140, 64. 79/80. Isaacio Comneno
das praetervecta; prov. : quam cur-
(2) commissa 290, 16/7, qui et ipse
rentem nemo adsequi potest 99, 31;
victus capitur 290, 18. eo pervenit ad
173, 4.
bellum sacrum profectus Alemanno-
'Αρέθουσα: Siciliani fontis nympha flu- rum rex 416, 21, qui hospitaliter re-
mine Alpheo a m a t a 610, 12/3. per cipitur 416, 23. Caichosroi profugo
eius amorem Nicetas Alpheum ob- aliquot tempus refugium praebet 522,
secrat, ne Sicilianis Romanorum cla- 11. Vide etiam Θεοδόσιος πατριάρχης,
dem annuntiet 611, 24/6. Κωνσταντίνος, Λεβούνης, Σαββάτιος,
"Αρης: figurate de bello 85, 65; 139, 30; Τορούσης.
δχαλκος — ludus equester 109, 74/5, 'Αρμένιοι Φιλιππονπόλεως: Alemannos
qui Area cum Aphrodite coniungit ad bellum sacrum egressos laete ex-
109,82; "Apeos άπειλή: belli minatio cipiunt 403, 73sqq., quorum opinio-
365, 76/7; τ ά του — : arma 118, 21; — nibus haud orthodoxis adsentiuntur
σκευή : armatura 139, 40; 662, 90; — 403, 76/7 sqq. eos de Camytzis in-
ί ρ γ α : belli opera 166, 70; 598, 88/9; — sidiis certiores faciunt 408, 6.
τρόφιμοι: milites bellicosi 477,93; 'Αρμένιοι έκ Τροίας / Iv Tpotqi / Τρωικοί:
μίτρα — : circumvallatio 297, 7; 658, cum Latinis se coniungunt 601, 80/3;
64; ύπερόπτης — : ad mortem para- 602, 87/8; 617, 72/3.
tus 342, 87; oí ττρός — βλέποντες: Άρμενιακών θέμα: incursionibus Turco-
milites 3, 54; πρός — Ικανός: militiae rum vastatur 34, 84/6.
idoneus 166, 19; — πνέοντες: pugna- "Αρπυιαι : eripere alicui aliquid t a n q u a m
tores feroces 83, 89 ; ή κατ '— συμβολή : — Phineo 283, 8/9.
pugna 154, 50. Άρσακίδες: Mahumeti Caesareae guber-
Άρκαδιούπολις / πόλισμα oö δομήτωρ natoris proavi 34, 95.
Άρκάδιος / ή πολισθείσα Άρκαδίω / Άρσανης άμηράς: Pseudalexium (1)
ή λαχοΰσα πολιστήν τόν Άρκάδιον: adiuvat 421, 49. eius regionis pastores
ad earn Romani a Vlachis et Cumanis aliquot a b Andronico Duca capiuntur
vincuntur 446, 67. Latinis adpropin- 496, 57/8.
quantibus a b incolis relicta 614, 89. Άρτινοί: Aetolorum nomen recens 73,
a civibus profugis oppugnata; magna 23 app.
damna accipit 614, 90 sqq. ; cf. 621,6/7. "Αρτεμις: eius templum Ephesi incendio
u n a cum regione sua a Cumanis po- deletum 580, 2/3.
pulatur 629, 66/60. Άρτέμων: ó περκρόρητος prov.: multum
Ά ρ κ λ α : Damaleos t u r n s nomen recens occupatus vel omnibus exoptatus 485,
205, 42 app. 2.

2 van Diñen, Nik. Choa. Hist. Index


18 INDEX NOMINUM

'Αρχίλοχος : eius verba adferuntur 230, Άστπέτης, Μιχαήλ δ —: contra Turcos


84. emissus 193, 64sqq. in pugna cadit
'Αρχιμήδης : ei sententia ττςί βω adtribu- 194, 21 sqq.
t a 598, 81 L. Άσσυρία (γη) : Tamiathi Saracenis
"Ασαν: prius vide Πέτρος καΐ "Ασαν. auxilia mittere dicitur 164, 59. quasi
Asan: exercitui comprobat Alexium Romanorum provincia esset, a Latinis
(III) imp. bellicosum non esse 465, in partitione nescio cui tribuitur 595,
32 sqq. in Strymonis, Amphipoleos, 20.
Serrharum regionem incursiones facit, Άστακηνόςκόλπος: in eo classis Siciliana
Isaacium Comnenum (3) vincit et nequiquam copias exponere conatur
capit 467, 87 sqq. 6; 468,19. 23. sacer- 362, 91. in eo Alexius (III) imp.
dotem captivum necat, qui ei mortem procella opprimitur 530, 39 sqq.
praedicit 468, 24sqq. eum Ibancus, ΆστερΙς: insula, in quam Venetiani
forte ab Isaacio supradicto incitatus ante Corcyram cum Romanis cer-
471, 85/9, occidit 469, 35sqq. 53; 470, tamen habentes refugiunt 86, 72.
67. 80. άτάπακας : (atabeg Zengi urbium Mossul
'Ασία / Άσιανός / 'Ασιδτις γ η : olim cum et Aleppo) eius filius a Romanis
Corintho mercaturam faciebat 74, 53. captus 31,14/5.
eius urbes Chliara, Pergamum, Atra- άτάπακας: (nomen ignotum; Clitzasthla-
myttium a Turcis vexatae 150, 35/7. nis minister) in Maeandri regionem
eius Europaeque montes Manuel imp. emissus complures urbes expugnat,
ante pugnam ad Myriocephalum com- ad Iitora usque progreditur 192, 47 sqq.
missam in somno conruere videt 190, rediens in insidias incidit, fortiter se
91. eius urbes Andronico imperante defendit, fugit, caeditur 193, 85sqq.
bello civili ardescunt 263, 22. in earn Άτραμύττιον, Πέργαμον καΐ Χλιαρά :
ab Andronico deficiens Andronicus urbes a Turcis vexatae 150, 35/8. a
Lapardas fugit 277, 60sqq.; 279,20. Manuele imp. munitionibus firmatae
eius primores ab Isaacio Comneno (2) 150, 38/40. efflorescunt, tributa annua
incitantur, ut deficiant 464, 94/5. in in aerarium deferunt 150, 40sqq. Neo-
earn Balduinus imp. exercitum mittit castra adpellatae proprium procurato-
601, 78; 604, 49. nondum anno elapso rem obtinent 150, 53/6.
post Cpleos expugnationem fere omnis Άτραμύττιον: urbs Mysiae; hic Lapar-
Latinis subacta 612, 36/8. eam Thra- das capitur 278, 86. a Caphuro diri-
cia rebellante Latini relinquunt 625, pitur 482, 6. ad earn usque Henricus
28. Flandrus progreditur 602, 90. prope
Άσκανία λίμνη: ad eam Nicaea sita eam Theodoras Mangaphas ab eodem
635, 4/5 LO; 645, 80/1. vincitur 603, 32 sqq. ab Henrico re-
Άσκληπιάδαι : medici 41, 86. lictum 617, 72.
Άστπέτης, 'Αλέξιος ó —: copiarum ad Άττάλεια / ή 'Αττάλου (πόλις) / Ά τ τ α -
Serrhas castra habentium dux; a λείς: urbs praeclara 37, 82. in ea
Vlachis capitur 465, 26/7 (idem?) Ioannes imp. in Ciliciam profectus
a suis imperator proclamatus 627, signa constituit 37, 82/3. ei Iconii
95/1; qua re Balduini imp. supplicii sultan longa obsessione damna adficit
causam praebuit 642, 88 sqq. a Philip- 262, 13. Cpli a Latinis capta Alde-
popolitanis receptus 627, 82/3. ea brandino paret 639, 73/4. a Caichosroe
urbe capta a Ioanne Myso crudelissi- frustra obsidetur 639, l s q q .
mo supplicio adficitur 627, 92/3. 'Αττική : Leonis Sguri patria 607, 16.
Άσττιέτης, Κωνσταντίνος 6 —: ab Athenis exceptis ab eodem subicitur
Isaacio imp. emissus Vlachos im- 606, 91 sqq. a Bonifatio marchione
pugnat, sed quod victum carentem occupatur 609, 83.
conquiritur, tanquam seditionis in- 'Αττικός: (79, 80) vide Κοσμάς ó 'Αττι-
stigator excaecatur 428, 43/50. κός.
I N D E X NOMINUM 19

Αύγαρος : epistula ei a Christo scripta e Άχριδός: urbs, prope quam Camytzis


palatii ecclesia rapta 347, 64/6. copiae ab Alemannis victae castra
Αύγουστεών: (locus intra Palatium ponunt 409, 38.
Magnum et S. Sapientiae ecclesiam
situs) earn Mariae caesarissae milites Βάαλ: — sequi, de Andronici sectatori-
ad arcendas protosebasti copias prae- bus dictum 257, 88.
parant 236,33. 37. in eo iidem in- Βάβας: mons prope Dadibram situs 474,
cluduntur 2 3 7 , 6 3 . 6 6 . eius aditus 95.
dirutus 237, 69/70. eum caesarissae Βαβυλώνιοι: quod Hierosolyma diri-
copiae deserunt 237,76. 78. ex eo puerunt, Deus eis punitionem minatus
copiae imperatorie pelluntur 240, est; cum eis Siciliani, qui Thessaloni-
39/40. cam ceperunt, comparantur 307, 68.
Αύγουστοι Καίσαρες : mundi imperium Βάθος: ( = Βαθύς? vide n. sq.) in eius
tenuerunt; Henrici (VI) Alemanno- regione multi Turci consederunt Ro-
rum regi exemplo 480, 61/2. manorum finibus imminentes 496, 63.
Αύγουστο«;, Καίσαρ ό — : Actii Niconis Βαθύς: fluvius, ad quem Alemanni a
Nicandrique statuam erexit 650, 11/2. Turcis vincuntur 67, 43.
Αϋλίς : eius fretum imago mutabilitatis Βαθύς 'Ρύαξ: Cpleos suburbium, ubi in
427, 37. festo S. Theodori Tironis Alexio
Αύλών: portus, e quo Manuel imp. in protosebasto insidiae parantur 231, 21.
Siciliam transvehi vult 89, 52. 74. Βαϊμοϋνδος: (Bohemundus) in Palaesti-
Αύλωνία: urbs ad Hellespontum sita, nam profectus Nicaeam expugnavit
e qua Alexius, Isaacii imp. filius, 9, 25/6 app.
aufugit 537, 34. Cf. Βάρη καΐ Αύλωνία. Βακά: Ciliciae oppidum a Ioanne imp.
Αύσονες: = Romani 150, 46. captum 22, 64sqq. 76; 25, 49.
Άφάμεια: in eius palatio Alexius (III) Βακτούνιον: oppidum, prope quod Ca-
imp. Cplim rediens breve commoratur mytzes ab Ibanco capitur 513, 6.
487, 76. ab aulicis, cum in castris sint, Βάκχαι: Dionysii sociae; cum eis mere-
exoptata 504, 62. trices Andronicum imp. sequentes
'Αφροδίτη : in ludo equestri cum belli comparantur 321, 25.
deo se coniungit 109, 82. eius pulchri- Βακχΐνος: Serborum archizupanus, quem
tudo cum Mariae principis Antiochiae Manuel imp. certamine singulari vin-
filiae venustate comparata fabella cit et comprehendit 92, 37.
putanda 116, 62. eius Paridisque sta- Βαλδουίνος: Flandriae comes 639,89;
tua a Latinis conflata 648, 42. 'Αφρο- al. Henrici frater 601, 84; 617, 71/2;
δίτης όργια = Veneris opera 139, 621, 86; 642, 75. unus e ducibus cru-
31/2. — τεμελούχημα: ita Helena cigerorum 539, 89. ad Philea Alexium
adpellatur 652, 76. (V) imp. vincit 567, 44 sqq. primus
'Αχαία: a Latinis occupata 610, 8. Latinorum imperator Cpleos eligitur
'Αχαιοί : verbis Homeri allatis memoran- 596, 46; 612,38; 642, 76. id per
tur 653, 2. Danduli dolum factum esse dicitur
'Αχελώος: fluvius; eius regio a Michaele 596, 47 sqq., cuius totum erat 697,
Angelo (2) occupatur 631, 16 LO. 67/8. nondum triginta duo annos
Άχέρων: ή ές 'Αχέροντα διοπτλώϊσι; = natus 697, 70/1. pius et iustus 697,
mors 295, 69 app. — διανηχόμενο» = 72/8. ubique imperator adclamari
mortui 134, 94/6; 624, 9/10. cupit 597, 79 sqq. Romanis muñera
Άχιλλεύζ : a Phoenìce educatus 370, 4. non committit 598, 83/5; cf. 612, 50/2
— δοκεϊν ττρόζ τίνα = praestare (vide tarnen 643, 4/5). Thraciam per-
alicui 209, 48. Telephum sanavit 489, transiens Adrianopoli, Didymoticho
33. et Philippopoli praesidia imponit
Άχιτόφελ: pers. bibl. ; eius consilium 598, 93 sqq. ei nequiquam insidiae
a Deo inritum factum 188, 26. locantur 598, 95/3. Thessalonicam con-


20 I N D E X NOMINUM

tendit 698, 3/4. a Bonifatio marchione nomen ioculare 453,1/2 app. ; 479,
relinquitur, quod ei Thessalonicam 44 app.; 602, 8/9 app.; 549, 1/3 app.
cedere récusât 698, 8 sqq. ei Thraciae •Βάραγγοι: vide ind. rer. ττελεκυφόροι.
urbes praeter Adrianopolim a Bonifa- Βάρη καΐ Αύλωνία: urbs a captivis
tio auferuntur 699, 13sqq. a Thessalo- Sicilianis in regione Aegaeopelagito-
nicensibus imperator adpellatur, sed rum aedificata 91, 28.
precibus motus urbem non ingreditur Βαρηνός: Sclavus; Pegas Hellesponticas
eiusque iura confirmât 599, 29 sqq. Petro Pratzi tradit 641, 60/1.
Danduli rogatu Cplim redit, Bonifacio Βάρνα: urbs Moesiae; a Vlachis destructa
reconciliatur 600, 41 sqq., cui Thessa- 434, 14. ab Isaacio imp. restaurata
lonicam cedit 600, 49 sqq. copias in 434, 22. a Ioanne Myso capta 532,
Asiam transmittit 601, 75 sqq. contra 62sqq.; 533, 33.
Nicaeam et Prusam profecturus a Deo Βασιλάκης, Νικηφόρος ό — : praeceptor
retinetur 612, 38sqq. Alexii (III) Apostoli; propter haeresiam loco suo
imp. sectatores operam offerentes movetur 211, 94/2.
répudiât, quare Ioanni Myso operam Βασιλάκιος: homo ineptus et vates fre-
suam locant 612, 50/2. copias emittit, q u e n t a t a 448, 17 sqq. ; 449,32. Isaa-
quae Thraciae rebellionem compri- cio imp. deiectionem et excaecatio-
mant 614, 83 sqq. ipse proficiscitur nem gestu praedicit 448, 17; 449,
615,11/3; cf. 617, 81. Adrianopolim 41 sqq. quare celebrior fit 460, 66/7.
oppugnai 616, 13 sqq. in Ioannis Mysi Βασίλειος (II) ό Βουλγαροκτόνος : quae
insidias incidit et capitur 616, 42 sqq. in „typico" Sosthenii monasteri!
60/1. 620,60; 643, 6. in Mysiam, scripsit ab Isaacio imp. neglecta 373,
indeque Ternobum deducitur, in- 70/2.
carceratur 616, 61/2. crudelissime tru- Βασίλειος (II) ό Καματηρός: patriarcha;
cidatus 628, 7/14 LO; 642, 79. 86sqq. Andronico imp. omnia quae optât se
Βαλδουίνος : Hierosolymarum rex, Theo- facturum promittens patriarcha crea-
dorae Comnenae (3) maritus, brevi tur 262, 1/6. eum iure Alexio (II) iurato
tempore antequam Andronicus Com- solvit 276, 21 sqq. quare ei conceditur
nenus in Palaestinam fugerit, mortuus ut cum clero suo a latere throni
141, 90/3. imperatorie in sedilibus sedeat 276,
Βαλδουίνος: Manuelis imp. uxoris alterae 27 sqq. mox iam non admittitur 276,
frater 170,14; 180, 86/6. Cplim venit 35 sqq. a populo coactus Isaacium
170, 14. ad Myriocephalum dextro Angelum imperatorem proclamatimi
cornu praeest 180, 86/6. cadit 181, 7. sequitur 346, 10/2; vide autem 405,
8/13. 24/5. ab eodem loco movetur 405,
Βαλσαμών, Θεόδωρος ò — : Antiochiae 23/4sqq.
patriarcha 406, 44/5. iuris scientia Βαστέρναι: oppidum prope Berrhoeam
omnes superabat 406, 45/6. ab Isaacio situm; ibi Isaacius imp. vix aegreque
imp. pellicitur, ut leges de translatione Vlachos vincit 396, 76.
episcoporum latas latius exponat 406, Βαστραλίτης : unus hastatorum Alexii
43 sqq. sedis Cpleos spe frustratur 407, ( I I I ) imp., qui eius iussu Ioannem
64/5. Comnenum Vatatzem occidit 486,
Βαλσαμών, 'Ιωσήφ 6 — : Ioannis Hagio- 44 sqq.
theodoritae sororis maritus; inter eum Βατάτξης, 'Ανδρόνικος ò — : Manuelis
et Michaelem Palaeologum in Pelo- imp. sororis (Eudociae) filius, adversus
ponneso degentes contentio orta 68, Turcos emissus cecidit, eius caput ad
90/1. Myriocephalum Romanis ostenditur
Βαλτάσαρ: sacra profanavit; cum eo 182,38/42. 44/5.
Latini Cpleos sacra diripientes com- Βατάτζης, Ανώνυμος: Alexio (III) imp.
parantur 682, 3 b. acceptus 486, 36. 43. adversus Pseuda-
Βαμβακοράβδης: Alexii (III) imp. cog- lexium (3) emissus 486, 45/6. cum
I N D E X NOMINUM 21

imperatrice adulterium commisisse q u a n t u m a Cpli, Lombardiae vicini


et Imperium adfectare accusatur 486, 597, 66/7. n a u t a e peritissimi atque
32 sqq. occiditur, caput eius a b mercatores versuti, cum Phoenicibus
imperatore ignominiose t r a c t a t u r 486, comparand! 171, 46/7. olim Cpli re-
44 sqq. cepii 171, 47 sqq. a Manuele imp.
Βατάτζη;, Βασίλειο; ό — : humili loco Romanis conciliati 199, 59/60. numero
natus 400, 74/5. imperatori Isaacio et opibus aucti adroganter se gerere
adfinis; Constantini Angeli (2) soro- coeperunt 171,52sqq. ad Corcyram
rem in matrimonio habuit 400, 75/6; expugnandam classem auxiliarem mit-
435, 62; 435, 69. domesticus orientis t u n t 77, 37 sqq. inter eos Romanosque
400, 76. dux Thracesiorum provinciae discordia orta discedunt, Manuelem
400, 77. Theodorum Mangaphum pel- imp. ludibrio habent 85, 44sqq. ab eo
lit 400, 77/80. domesticus occidentis ad t e m p u s iterum in gratiam recipi-
435, 62/3; 446, 65/6. Constantinum u n t u r 86, 89 sqq. eo venit Michael
Angelum imperium adfectantem in- Palaeologus adversus Siciliae regem
ridet 435, 63sqq.; 436,69. in pugna emissus 91, 14. Manuelis imp. iussu
ad Arcadiopolim commissa cadit 446, in omni R o m a n o r u m territorio com-
64 sqq. prehenduntur, possessionibus privan-
Βατατζής: vide etiam Κομνηνό; Βατάτζη; t u r 171, 56sqq.; cf. 538,70/1. 79/80.
Βατραχόκαστρον : in eo Camytzes I b a n - pars Venetiam refugere potest 172,
cum impugnane castra habet 512, 5. 67 sqq. Romanorum Ínsulas populan-
Βελά; / 'Αλέξιο;: Hungariae regis íilius tur, eorum classem effugiunt 172,
126, 49/50; cf. 128, 5. a Manuele imp. 79sqq. cum Siciliae rege p a c t u m
cum filia coniungitur, successioni ineunt 173, 6 sqq. pacta cum Romanis
destinatur 112, 66/7; 128, 4/6; 137, rénovant, damni restitutionem ob-
68/9. ius successionis ab eo in Manue- tenturi 173, 12sqq.; 538,69/70. a b
lis filium transfertur 169, 8sqq. a Andronico imp. damno adficiuntur
Maria disiunctus imperatricis sororem 538, 78/9. eorum privilegia ab Angelis
ducit uxorem 170, 12sqq. 267, 52/3. parvi aestimantur, eorum mercatura
regnum Hungarorum suscipit 170, detrimentum accipit 537, 58 sqq. ; 538,
15sqq. 17. Manuele mortuo, illius 78/9. in eos Pisani incitantur 538, 60.
precibus motus R o m a n o r u m fines 65. pecuniam adhuc sibi debitam non
invadit 267, 52/4; 277, 46/7. Isaacio recipiunt 538, 67/9. ultionem machi-
imp. filiam in matrimonium d a t n a n t u r 538, 64sqq., maxime eorum
368, 44/6. socerum convenit 434, 33. dux Dandulus 538, 72 sqq. 539, 93.
ei ad Vlachos debellandos auxilia propter Isaacii imp. hostilitatem Pi-
promittit 446, 73/5. sanis reconciliantur 552, 87. cum
Francis atque Pisanis Cplim incen-
Βελέγραδα : prius vide Βρανίτζοβα καΐ
d u n t 553, 94. eorum unus Nicetam
Βελ. oppidula ei finitima iussu Manue-
protegit 588, 13 sqq. 29. cum eis peri-
lis imp. muniuntur 136, 44/5.
culo non sit, Balduinum imp. Cpleos
Βελλεροφόντη; : eius s t a t u a a Latinis
eligunt 596, 45 sqq. eorum naves Asiae
conflata 649, 58 sqq. 65; cf. 643, 20/3.
litora populantur 621, l s q q . Cpleos
verbis Iliadis locum spectantibus
patriarchatu sortiti T h o m a m quen-
memoratur 645, 72.
dam m i t t u n t 647, 5sqq.; cf. 623,73.
Βέμττετζ: urbs ad Euphraten sita (Hiera-
simulacrum p a r v u m in Pegasi statuae
polis) ; eius expugnatio a Ioanne imp.
ungula inventum hominis Venetici
differtur 28, 28/9.
imaginem referre dicitur 649, 70. Cf.
Βενετία / Βενέτικοι / 'Ενετοί / Ούε(ν)τα-
Βιτικλίνο; / Δάνδουλο; / Δομίνικο; /
νοί: in sua lingua Βενέτικοι adpellati
Δοσίθεο; / Θωμά; / Κόσμο; / Μαρίνο;.
171, 45/6. in Adriatici maris ángulo
septentrionali h a b i t a n t 171, 42 sqq. Βερόη: urbs Thraciae; prope earn Ioan-
a Gallia inferiore t a n t u m amoti nes imp. Petzinacos vincit 14, 62sqq.,
22 I N D E X NOMINUM

Isaacius imp. Vlachos impugnai 396, eis Ioannes Putzenus officium explet
78; 398,18, cladem accipit 429, 67, 53. in ea Siciliani sagittas auratas
76sqq., in earn refugit 430, 29. eius m i t t u n t 99, 25/7. a Manuele imp.
regio a Constantino Angelo (2) pro- exornata 206, 48sqq. et moenibus
tegitur 435, 60. ab Henrico imp. pro- cincta 384, 36/7; 643, 4/5. Andronicus
tegitur 646, 7. in eis imperator adclamatur 271,
Βέρροια: urbs Macedoniae; eius regionis 43/4. Isaacius imp. ibi domicilium
urbes Bonifatius marchio subigit 600, sibi constituit 347, 58; 355, 6; ante
60. eo Ioannes Mysus contendit 620, 82. eius muros copias Alexium B r a n a m
Béppota : urbis Χάλεττ nomen vetustius adgressuros cohortatur 384, 37, in
28, 31/2. eis post victoriam epulatur 388, 60.
Βήρα: in ea Isaacius Comnenus, Andro- hinc in Alemannos tela conicere vult
nici imp. pater, monasterium condidit, 404, 10. ea balneis et cubiculis äuget
in quo et sepultus est 280, 34/5. a b 442, 35/6, t u r r e m u n i t 442,38/41.
Andronico visitatur 280, 34/6. in eo deiectus in eis incarceratur 550, 26.
Isaacius imp. excaecatur 452, 2. etiam Alexius (III) imp. in eis domi-
Βηρυτός: urbs Syriae, a crucigeris Ale- cilium habet 488, 95; 630, 52. 59; 549,
mannis expugnata 417, 55. 14, ibique filiarum sollemnia nuptia-
Βιδίνη: urbs; per earn Hungariae rex r u m ludis célébrât 508, 88. ante eorum
Isaacio imp. auxilia mittere vult 446, p o r t a m meridionalem Ioannis Com-
74. neni crassi corpus canibus proicit
Βιζύη: urbs Moesiae; eius praesidium 527, 72. in eis cubiculi imperatoris
E o m a n u m Vlachos vincit et ab eis solum corruit 530, 63 sqq. e regione
vincitur 601, 94sqq. a Latinis post eorum Latini castra p o n u n t 643, 2.
rebellionem iterum subacta 614, 88; d a m n a accipit 544, 21. ibi Alexius (III)
occupata tenetur 631, 95. imp. fugam praeparat 646, 72 et
Βιθυνία / Βιθυνοί : eius urbs princeps Isaacius secundo imperator proclama-
Nicaea 9, 25; 244, 70; 645, 81. earn t u r 649, 14sqq., cum filio Alexio
Ioannes imp. transit 18, 72. item adoratur 551, 48 a t q u e L a t i n o r u m
Manuel 198, 22. contra Andronicum duces recipit 551, 50. in ea Alexius
imp. exsurgit 269, 6/7. hinc Pseudale- (IV) imp. redit, 556, 90, qui milites
xius (3) impugnatur 468, 45. Latinos in eis collocare cupit 563, 68.
Βιτικλΐνος : Venetus; Dosithei patriar- e regione eorum Latini u r b e m ad-
chae pater esse dicitur 405, 16. gressuri consistunt 668, 81/2. intra
Βλάγγα, τοΰ — : Cpleos pars, in q u a ea Alexius (V) imp. tentorium posuit
Andronicus Comnenus domicilium ha- 663, 88. a Latinis expugnata 670,
bebat 130, 75. 38 cum app.! ό (tò) êv Βλαχέρναις
Βλαδίσβλαβος : Hungariae regis frater (της θεομήτορος) νεώζ (τέμενος) : in eo
126, 49/60. Stephanum f r a t r e m Cplim Manuelis imp. filiae Mariae eiusque
sequitur 126, 55 sqq. R o m a n a m uxo- sponso Alexio successio sancitur 112,
rem ducere récusât 126, 61 sqq. Ste- 66 sqq. item Manuelis filio Alexio 169,
phano (III) succedit, mox moritur 10 sqq. in eo Constantinus Mesopo-
127, 94/5. t a m i a diaconus ordinatur 489, 66/7.
Βλαχέρναι : Cpleos pars ad cornu aureum Βλαχία μεγάλη : Thessaliae superioris
sita 320, 81; cf. 206, 46/7. pro ea nomen recens 638, 60.
Andronicus imp. novum aquae duc- Βλάχοι I Βλαχικός / Μυσία / ΜυσοΙ
t u m construí iubet 329, 55 sqq. a colle (Vlachorum terra semper Mysia voca-
ibi sito usque ad Euergetis monaste- t u r : 373, 60; 374, 81. 85; 469, 36; 470,
rium omnia incendio v a s t a t a 645,48/9. 67; 471, 93. 5; 532, 21; 533, 39/40. 43.
τ ά êv Βλαχέρναΐζ άνάκτορα (άρχεϊα, 47; 535, 85; 613, 61; 616, 61; 619, 43
βασίλεια) : ad cornus (aurei) p a r t e m L O ; 628, 7; 633, 53. Mysorum nomen
extremam sita 206, 46/7; 380, 9. in Nicetas habet 374, 86; 394, 18. 23;
I N D E X NOMINUM 23

395, 46; 3 9 8 , 1 8 . 31; 399, 43; 466, 62; eis Isaacius Comnenus (5) levem
4 7 2 , 1 9 . 26; 636, 60). Andronicum victoriam reportavit, sed mox ipsum
Comnenum profugum capiunt et Ma- vincunt 467, 91 sqq., quem captum
nueli imp. produnt 131, 86. Haemi Cumanus quidam clam per eorum
montis regionem incolunt; olim Mysi terram traducere conatur 468, 20,
adpellati 368,60/2. rebellant 368, quique postea in eorum terra inter-
53 sqq. eorum duces Petrus et Asan ficitur 469, 36. eorum terra potili
371, 13/4 (vide s. nn.); furore sacro cupit Ibancus 470, 67, qui ad eam
ad rebellionem coníirmantur 371, occupandam ab Alexio ( I I I ) imp.
15 sqq. ad versus eos Isaacius imp. auxilium postulat 471, 91/3. hoc modo
proficiscitur 371, 14; 372, 50sqq. 373, a Romanis recuperan potuit 471,
60. 64. quod Consilia Basilii Bulgaro- 93/1. eam Camytzes nequiquam in-
ctoni eos spectantia neglexerit, Isaa- vadit 471, 6sqq. eorum regnum récu-
cius accusatur 373, 68 sqq. cum Cu- pérât Petrus 472, 19. incursiones in-
manorum auxiliis revertuntur 374, numerabiles faciunt 473, 65. Petro
79 sqq. iam non suae regionis imperio mortuo eius fratri Ioanni parent 472,
contenti suum Bulgarorumque reg- 22. adversus eos urbes Thraciae popu-
num restaurare cupiunt 374, 84sqq. lantes Alexius proficiscitur 487, 58;
eos Ioannes Ducas (2) damno adficit 499, 57, qui captivos eorum auxiliis
374, 91/4. Ioannem Cantacuzenum Turcicis tradit 504, 74 sqq. cum Chryso
vincunt 376, 7 sqq. Agathopoleos re- in Prosaco oppugnantur 606, 18. ab
gionem populantur 394, 23/6. eos Ibanco impugnantur 509, 23. fere ad
Isaacius iterum bello persequitur 394, Cplim usque progrediuntur 622, 25sqq.
18sqq. ; 472, 25. Deo volente Romanis ex eorum terra profectus Ioannes
nocent 395, 46; 447, 89. Romanorum Mysus 632, 21 sqq. Constantia et Var-
exercitu opprimuntur 397, 88 sqq. eos na captis in eam revertitur 633, 39/40.
subigere Isaacius frustra conatur 398, inde Camytzes redemptus Prosacum
18 sqq. tertio contra eos proficiscitur venit 633, 47/8. hue fugatur Spyrido-
399, 43 sqq. malum fere invictum a naces 534, 83. eam se vastaturos esse
Constantino Aspieta vocati 428, 44/6. Latini minantur 613, 61. Thraciae et
continenter Romanorum fines popu- Macedoniae urbes contra Latinos re-
lantur 428, 63 sqq. quarto Isaacius bellantes adiuvant 613, 68 sqq. 619,
adversus eos copias educit 428, 65 sqq. 24. in eorum terram Balduinus imp.
eum prope Berrhoeam vincunt 429, captivus abducitur 616, 61. eis se
92 sqq. vincere soliti in dies audacius subiecit Apros 621, 10. Latinorum
se gerunt 430, lOsqq. eorum in- castra ad Adrianopolim posita cir-
cursionibus Isaacius quantum potest cumveniunt 623, 67. auxilia Cpli emis-
resistit 434, 19 sqq. Constantinum An- sa vincunt 624, 86/7. in eorum terra
gelum (2) metuunt 436, 47 sqq. de eius res componit Ioannes 628, 7/8. odii
excaecatione gaudent; iterum in Ro- sui in Romanos participes faciunt
manorum fines excurrunt 436, 89 sqq. Cumanos 629, 40/1. eosdem in Roma-
quae incursiones ferri iam non possunt norum fines excurrentes sequuntur
446, 63/4sqq. ad Arcadiupolim Roma- 629, 47/8. in eorum terram redit Io-
nos depugnant 446, 64 sqq. ad eos annes 633, 62/3. populationes eorum
debellandos Isaacius proficiscitur 446, inerrabiles 634, 67sqq.; cf. 635, 21 LO.
69sqq. ab Alexio ( I I I ) imp. insuffi- ne eos adgrediantur Latini Ioannes
cienter impugnantur 465, 62. qui cum Mysus praevenire conatur 636, 50.
eis pacisci conatur 466, 18/9. ab Asane iterum Latinis bellum inferunt 645,
ad Romanis bellum inferendum in- 91. ab Henrico imp. fugantur 646, 3/4.
citantur 465, 33sqq. ab Alexio ( I I I ) eorum lingua sacerdos (graecus) utitur
ante imperium susceptum nullum 4 6 8 , 2 6 . Vide etiam Έτζυΐσμένοί,
damnum acceperunt 466, 61 sqq. de Ίβογκός, 'Ιωάννη;, Χρύσο?.
24 I N D E X NOMINUM

Βοιωτία: Bonifatio Marchioni se subicit semper custoditus 130, 56/60. ex eius


609, 80/1. portu Manuel imp. lapidem sepulchri
Βόλκος : Stephani Serborum regis frater; Christi in Palatium Magnum tulit
illius uxori repudiatae consulit 531, 222, 81.
95 sqq. íratrem pellit 632, 10 sqq. 13.
Βουλγαρικά θέματα: quae circa Serrhas
Βονιφάτιοϊ, ó Μάντη; Φίράντηζ μαρκέ-
σιο$: (plerumque μαρκέσιος tantum iacent, incursionibus Vlachorum ve-
vocatus) Conradi frater; Theodoram, xantur 465, 24.
Isaacii imp. sororem, uxorem ducere Βούλγαροι : eorum episcopus Ioannes
nequit, quod uxorem iam habet 382, Camaterus (3) 274, 27. apud eos furor
74/7. Montisferrati marchio; unus e sacer contra Romanos incenditur
ducibus (quarti) belli sacri 538, 88/9. 371, 23. eorum Vlachorumque regnum
una cum Alexio (IV) imp. proficisci- Asan restaurare cupit 374, 86. quod
tur ad Alexium (III) imp. profugum eos non curant. Romani Prosaci
debellandum 556, 82/3. cum Alexio castellum neglexerunt 502, 22/3. Mace-
(IV) imp. de palatio occupando déli- donian! et Thraciam devastarunt 635,
bérât 562, 66 sqq. Danduli dolo im- 22 LO. simulacrum parvum in Pegasi
perator non eligitur 596, 33 sqq. 57; statuae ungula inventum Bulgari
597, 63. Isaacii imp. viduam uxorem imaginem referre dicitur 643, 30; 649,
ducit 598, 5/7. Balduinum per Thra- 72. eorum imperator Ioannes Mysus
ciam sequitur 598, 4sqq. propter 613, 58/60 LO.
Thessalonicam cum Balduino inimi- Βρανάς, 'Αλέξιος ό — : Adrianopoli
citias suscipit, Didymotichum alias- oriundus 378, 58. eius uxoris avuncu-
que urbes capit, uxoris filium impera- lus Manuel imp. 389, 72/3. dux omni-
torem proclamai. Romanos sibi con- um peritissimus 376, 28/30. una cum
ciliare conatur 598, 8 sqq. ; 599, 27. Laparda Húngaros arcet 277, 44/7;
cum Balduino in gratiam redit, cf. 280, 43. Andronicum imperio
Thessalonicam obtinet, Didymoticho potitum esse gaudet 277, 43sqq. 50/1.
recedit 600, 45 sqq. Thessalonicenses, Lapardae obstat, ne in occidentali
quod Balduino se subiecerunt, punit imperii parte rebellet 277, 60. eum
600, 54/7. Thessaliam atque Graeciam Lapardas valere iubet 278, 64. pro
subigit 600, 58sqq.; 604, 49sqq.; 609, Andronico Lopadium expugnat 280,
7 6 sqq. Acrocorintho et Nauplio ex- 43 sqq. ad Nicaeam capiendam An-
ceptis, quae oppugnai 611, 30/5. ab dronico subvenit 281, 47 sqq. ut Thes-
Alexio (III) imp. signa imperatoria salonicam obsidione liberet, emissus
accipit, cui Halmyrum domicilium 318, 28/9 ad urbem usque non pro-
adsignat 612, 41/5. Romanorum ope- greditur 318, 31/5. ei Isaacius imp.
ram répudiât 612, 46/50. eius auxili- subsidium mittit 357, 50. Sicilianos
um Latini Serrhis inclusi frustra ex- vincit 358, 72sqq.; 359, 6; cf. 377, 39.
pectant 619, 31 sqq. ; 620, 71 sqq. Thes- frustra imperium adfectat 376, 37sqq. ;
salonicensium seditionem ulciscitur 420, 11. bello contra Vlachos gerendo
619, 44sqq. Alexium (III) imp. eius- praefectus 376, 27sqq.; cf. 379, 94,
que uxorem in Alemanniam/Lombar- imperatorem se proclamai, Cplim
diam mittit 620, 67/70; 612, 41/5 L. oppugnai 377, 54sqq.; 379,90; 380,
Thessalonicae se includit 620, 80/1. 26; 381, 44; 383, 81; 385, 66; 432, 58.
ei Ioannes Mysus urbes eripit 620, ab omnibus, Cpltanis exceptis, agno-
82/3. eius regni ambitus 638, 46/9. scitur 381, 50; 382, 53/5; 383, 5. eius
Βοός πόρος: ita vocatur Cpleos latus uxor incarceratur 389, 67/8. Camytzi
septentrionale, quod ultra cornu e odio 386, 77/8. in pugna mediam
regione Blachernarum situm est 380, 8. aciem ducit 386, 88/9. frustra milites
Βουκολέων : supra eum Nicephori Phocae suos a fuga continere conatur 387,
imp. aula sita 114, 18. eius portus 14 sqq. ; cf. 389, 74 sqq. a Conrado
INDEX NOMINUM 25

caesare occiditur 387, 20sqq. ; cf. Βρεντήσιον: hinc Siciliae rex contra
391,81; 392,62. eius castra diri- Romanos proficiscitur 72, 94. paene
piuntur, Stethatus, qui victoriam eius Romanorum copiis oppugnata 95, 8/9.
praedixerat, necatur 387, 34 sqq. eius Βρεττανοί: ττελεκυφόροι 417, 67. Ingli-
caput pedumque unus lanceae prae- norum nomen vetustius 417, 68app.
fixa in foro circumferuntur 388, 53 sqq. Cf. Γερμανοί.
caput ab Isaacio imp. contumeliose Βριάρεω;: centimanus i. e. aptissimus,
tractatum uxori ostenditur 388, 64sqq. de Mesopotamita dictum 485, 3.
eius filia Ioannis Ducae (2) filio nupta Βρυέννιο;, Νικηφόρο; ό —: ab Adriano-
385, 61/3. Propontidis incolae, qui poli oriundus 6, 22. Annae Comnenae
eum secuti erant, puniuntur 391, maritus 5, 86; 10, 44; 424, 56. Alexio
27 sqq. Xheodori pater 409, 25. (I) imp. ab uxore successor commen-
Βρανά;, Δημήτριο; ό —: a Manuele imp. datur 5, lsqq. reicitur 6, 22. ab im-
adversus Turcos emissus 52, 27/8. peratrice incitatus, ut imperium usur-
Βρανά;, Θεόδωρος ό —: Alexii filius pet, nihil agit 6, 47. coniurationis in
409, 25. cum Alanis contra Alemannos Ioannem imp. factae particeps 10, 41.
pugnat ibid, particeps factionis, quae coniuratorum Consilia frustratur 10,
Isaacium imp. deicit 451, 70/1. ad 49/50. ab uxore contemnitur 10, 52/6.
Dadibram obsidione liberandam emit- caesar; Alexii (Comneni) (10) pater
titur 474, 95/1. Cuperii regioni prae- 94, 1; 424, 56.
fectus 500, 80sqq. eum Alexii Aspietis Βυζάντιοι : antiqui, Apollonii Tyanei
sectatores ducem sibi expetunt 627, Consilio ad arcendos serpentes aqui-
5/6. Latinorum exercitus Adrianopo- lani aeneam erexerunt 651, 34sqq. 51.
lim missi dux a Cumanis vincitur 629, Βυζάντιοι: = Cplitani (vide s. n.);
36/8. Rhaedesti copiis Latinis praeest nomen — raro obcurrit (246, 15;
630, 65. item in Adrianopoleos regione 456, 92).
642, 73/4. ab Henrico imp. adiuvatur Βυζάντιον: urbs antiqua: mercatores
646, 95/1. ebrios fecit 393, 14/5. = Constantino-
Βρανά;, 'Ιωάννης ό —: Epidamnum polis, vide s. n.
mittitur, ut urbem a Sicilianis de- Βύκανον: (turris) ad eam Cpleos in-
fendat 317, 9/10. captivus in Siciliam cendium sistit 555, 53.
abducitur 317, 13.
Bpccvâç, Μιχαήλ ό — : una cum Michaele Γαβαών: verbis S. Script, memoratur
Gabra ab Hungaris vincitur 132, 32; 649, 63.
153, 32/3. socium a fuga continere Γαβράς : Clitzasthlanis minister; post
conatur 133, 50/1. istius ignaviam pugnam ad Myriocephalum com-
testatur 132, 39 sqq. missam cum Manuele imp. pacem
Βρανίτζοβα : ab Hungaris vastata; eius componit 189, 47 sqq. 50. 57. (alter
moenium lapidibus Zeugmini moenia anonymus ? vide 641, 60 app.)
firmantur 17, 39/41. oppugnatur 101, Γαβρά;, Κωνσταντίνο; ό —(1) : Trape-
75. urbs cohaerens et munita fit 136, zuntis gubernator; contra eum, qui
45. prope eam Romani Belae incur- defecit, Ioannes imp. proficiscitur 34,
sioni obsistunt 277, 46; 280, 43. Cf. n. 85/7.
sq. Γαβρά;, Κωνσταντίνο; ό —(2) : a Manu-
Βρανίτζοβα καΐ Βελέγραδα: earum ur- ele imp. Iconium missus 121, 25 sqq.
bium „ d u x " Andronicus Comnenus Γαβρά;, Μιχαήλ ό —: adversus Húnga-
loco motus 101, 67/8. earum res a ros emissus primum proelium com-
Manuele imp. compositae 102, 86. mittens fugit 132, 31 sqq.; 133, 49; cf.
earum regio τά Παρίστρια dicta; 153, 32/3. Eudociam, Andronici Com-
hinc Manuel imp. bellum Hungaricum neni amatam, uxorem duxit 132,33 sqq.
administrai 127, 89. eam Bela invadit Manueli imp. commendatur 132,35 sqq.
267, 53/4. eius laus redarguitur 132, 39 sqq.
26 I N D E X NOMINUM

Γάγγρα: urbs magna in regione Pontica officio του μεγάλου σκευοφύλακος


sita; a Turcis occupata, a Ioanne imp. fungens patriarcha creatur 408, 86.
recuperata 20, 25sqq.; 21, 45. 48; 25, Constantinum Mesopotamitam dia-
67 mox iterum Romanis périt 21, conum consecrat 489, 67/8. eidem,
49/53. ut reipublicae nihilominus serviat,
Γάδειρα: urbs; ad earn usque Latini permittit 490, 66. eum muñere privat
Romanorum fines partiuntur 595, 19. 492, 32 sqq. Septem annos ecclesiam
Γαδειρίδες Πύλαι : prov. res remotissimas gubernavit 514, 41/2. eius temporibus
indicat 318, 30. Siciditae haeresis exorta 514, 43.
Γαλατικός : —ή urbs Ancyra 474, 72. Γεώργιος 6 βάρβαρος: eunuchus; Alexii
Γάλιτζα: Russorum provincia 129, 29. (III) imp. iussu imperatorum sepul-
Andronico Comneno refugium 129, 28; chra spoliât; moritur 479, 41 app.
130,82; 131, 84. 9; 132, 19. eius Γεώργιος ό σεβαστός: Andronici imp.
princeps "Ρωμανός 522, 33/4; vide s.n. uxoris frater; Mariam, Alexii (II)
ΓαλλΙαι, at κάτω — : Balduini imp. imp. matrem, supplicio adficere ré-
patria; a Venetia tanto remotae, cusât 268, 73.
quanto Venetia a Cpli 597, 65/7. Γιάφα: Iaffa / loppe 295,61 app.; cf.
Γάνος : Macedoniae mons, in quo multa "Are.
monasteria sunt, quae a Cumanis Γίγαντες: Manuelis imp. exercitum hor-
diripiuntur 508, 70/1. ruissent 77, 21. στταρτοί 634, 63/4.
Γέθ: locus bibl., ubi David propheta Γιγκλάριον (τό Γ. λεγόμενον) : oppidum,
amenter se gessit 130, 65. ad quod Turci ab Alemannis vincun-
•Γελίμερ: fatum suum lamentari cupie- tur 413, 42.
bat; aliter Alexius Comnenus (8) Γίδος, 'Αλέξιος ό — : domesticus occi-
426, 2 sqq. cum app. dentis Alemannos Romanorum fines
Γένουα: a Manuele imp. Romanis con- pertranseuntes sequi iubetur 403,62/4.
ciliata 199, 59/60. domesticus orientis prope Arcadiupo-
Γενουϊται, Cpli habitantes pro Alexio lim a Vlachis victus fugit 446, 64 sqq.
(III) imp. apud Caphurum inter- Γίδος, 'Ανδρόνικος ό — : Latinos, Davidis
cedunt 482, 22. Comneni socios, vincit 641, 44/9.
Γενουϊται ττειραταί τίνες: Cretam subici- Γιλίελμος (II) : Siciliae rex; cum Manuele
unt 639, 89/95. imp. de Maria huius filia uxore du-
Γενουίτης τις: 481, 2 = Καφούρης; vide cenda agit 170, 27 sqq. cum Venetis
s. n. societatem init 173, 6/7, qui eum mox
Γεράλδος: (Raynaldus) Antiochiae prin- destituunt 173, 13. Alexium Comne-
ceps; ludo equestri a Manuele imp. num (4) profugum recipit, quem im-
instituto interest 109, 68/70. peratorem se facturum praetendit,
Γερμανοί: (Βάραγγοι?) a Manuele imp. ipse Romanorum imperium adpetens
Corcyrae custodes relinquuntur 89, 61. 296, 75sqq.; 419,4/6. victus Epi-
Alexium protosebastum captum custo- damnum retinet, propter sumptus
diunt 248, 80sqq. Inglinorum nomen prodit 361, 67/61. de captivorum
vetustius; eorum rex in Palaestinam tractatione conqueritur 363, 24 sqq.
proficiscitur 417, 67/8. ei duces Romanorum traduntur, quas
Γεώργιος: martyr Christi; cladem Roma- Megarites cepit 370, 93/4. eius suc-
nis imminentem avertere non potest cessor Tancredus 419, 4.
191, 5. dies festus eius Cumanis oc- •Γιλίελμος ( I I I ) : Siciliae rex; Tancredi
casionem praebet incursionis facien- filius, Isaacii imp. filiam Eirenen
dae 499, 60. uxorem duxit 419, 3/4. patri succes-
Γεώργιος (II) ό Ιιφιλϊνος: patriarcha; sor; mortuus 481, 92/3.
idem, uti credo, adhuc clericus ad Γιλίελμος κόμης: (Guglielmus a Marchi-
Andronicum Comnenum missus man- sella) Anconam Alemannorum obsidio-
datum pervertisse dicitur 247, 44 sqq. ne libérât 202, 35.
I N D E X NOMINUM 27

* Γιλίελμο; 6 της Μόντη; Φεράντη; μαρ- morbo recreari vult 215, 3. hinc An-
κέσιος: (Guglielmus V) vir potens et dronicus Comnenus Cplim ingreditur
nobilis, fortium filiorum pater 200, 254, 23.
83/4. Manuelis imp. socius 200, 83 sqq. Δαματρύ;: locus (hodie Samandra), ubi
eius filius minimus (Rainerius) Manu- Romani consederunt, ut équités La-
elis filiam uxorem ducit 171, 37/9; tinos escensione impediant 542, 67/8.
200, 85/6; 230, 95. Conradi et Boni- Δαμοκράνεια: oppidum Xhraciae; hic
fatii pater 201, 93; 382, 62/3. 74. Alexius (III) imp. Camytzem bello
* Γλυκά;, Μιχαήλ ό — : vide Σικιδίτη;. prosecuturus castra ponit, e quibus
Γόμορρα: urbs bibl. ; ei assimilatum = Alexius, Isaacii imp. filius, aufugit
eversum 188, 21. 536, 29; 537, 38.
Γοργόνη : eius caput in Athenae statuae Δανάη: a patre Acrisio inclusa 56, 44.
amictu pictum 559, 56/7. Δάνδουλοξ, Έρίκο;: Venetorum dux,
Γραικοί: ita Romani a Frederico Ale- caecus et aetate provectus 538, 73;
mannorum rege vocati 411, 79. item 596, 49; 597, 62/3. Romanis infestissi-
ab Henrici Alemannorum regis legatis mus et ultionis cupidus 538, 73sqq. ;
477, 77. a Latinis spreti 575, 68. 616, 62 sqq. crucígeros consiliorum ex-
Graecis fallaciorem Bonifatius mar- secutores sibi adiungit 538, 80 sqq.
chio Balduinum imp. vocat 599, 14. ab iisdem, ut Iadaram expugnent,
γύναια γραϊκά Basilacii servae 499, 30. postulat 540, 25/6. cum Alexio (V)
Γραόζ Γάλα: prope id Charax situs 195, imp. de pace agit 567, 58 sqq. propter
45/6. caecitatem imperatoriae dignitati non
Γρηγόριος ό Νυσσαέων: verba eius de aptus 596, 49, efficit, ut Balduinus
eucharistia adferuntur 515, 59/64b. Flandrus potius quam Bonifatius
Γυμνόζ (Γυμνοί?): Corcyrae populi dux marchio imperator eligatur 596, 42 sqq.
(duces), qui insulam Sicilianis prodidit ambo Cplim arcessit, ut unum alteri
(-diderunt) 72, 1 (cum app.) placet 600, 42/4. cum aliis ad oppug-
Γύναιον άνδρα ίφιττττον έττ! τταλάμας nandum Adrianopolim proficiscitur
άνίχων : statua a Latinis conflata 615, 12. agmen claudens post caedem
653, 5 sqq. in castra refugit 617, 64sqq. aeger
Γυρολίμνη: hoc loco (e regione Blacher- Cplim redit 617, 70sqq. mortuus 621,
narum palatii sito) Latini Cplim 87.
adgressuri castra locaverunt 543, 6/7. Δάννουβις: = "Ιστρο; 153, 20; vide s. n.
Δαόνιον/Δαονίται : oppidum prope Se-
Δάδιβρα / Δαδιβρηνοί: urbs Paphla- lymbriam situm, a Latinis punitum
goniae; a Turcis expugnatur 474, 77 617, 84/5. a Cumanis deletum 629, 43/5.
sqq. 82. 83; 475, 10. 22. 24. Δάρειος: (I) Persarum rex; Erythraeos
Δαδιβρηνός, Θεόδωρο; δ — : lictorum captivos in Persiam abduxit 98, 10.
praefectus; unus eorum, qui Alexium * equi hinnitu imperio potitus 424,
(II) imp. strangularunt 274, 14/5; 46/7. Hippocrati pecuniam obtulit, ut
330, 86/7. iniustae pecuniarum exacti- Persos peste liberaret 580, 90/2.
onis causa punitus 330, 82sqq. Δασιώτης, Θεόδωρο; ô — : Mariae
Δαδούνη;: (Dhu'l Nun) Masudi gener; Comnenae (2) maritus, a Turcis cap-
Caesaream et Sebasteiam obtinet tus, sed a Manuele imp. liberatus 50,
116, 77/8. a Clitzasthlane depulsus 55/8. 66.
122, 31/2. Amaseia potiri conatur 122, Δαυίδ I Δαυιτικώ;: fratrum minimus
37 sqq. tarnen rex electus (cum e o Manuel
Δαλμάται : = Serbi 532, 17 ; vide s. n. imp. componitur) 44, 84/6. cordis
Δάμαλις: (continens terra e regione pietate conspicuus 45, 21 (item),
Manganorum sita) prope earn Manuel amentiam simulans se servavit (cum
imp. turrim in mari aedificavit 205, eo Andronicus Comnenus compara-
40/2; cf. 542,76/9. hic Manuel a tur) 130, 65/7. a Deo in bello protec-
28 I N D E X NOMINUM

tus; sic Manuel imp. 183, 73, et ΔιΙπττειον : ecclesiae Ioannis Theologi
Isaacius imp. 430, 23. Semei petulan- nomen alterum 236, 42.
tiam tulit (a Manuele imitatus) 186, Διομήδου; μονή : in ea Maria (1) impera-
77. cum eo Andronicus imp. se com- trix includitur 268, 66/6.
parât 333, 61 sqq. ex opilione rex Διονύσιοι στυλίδε; : prov. de rebus re-
factus 424, 48/9. φιλωδό; καΐ φιλόψαλ- motissimis 318, 30.
μο; 106, 79/80. ψαλτωδό; 326,43. Διονύσιο;: Hungarorum exercitus dux,
eius verba e Psalmis afferuntur 42, 29 ; qui Michaelem Branam et Michaelem
al., vide indicem locorum. Gabram vicit 1 3 3 , 4 4 ; cf. 153,32.
Δαφνούτιον: usque ad pontem prope ab Andronico Contostephano vincitur
hoc oppidum situm Alexii Branae mi- 163, 27sqq.; 155, 92; 166, 22; 157, 41.
lites nullo ordine fugiunt 389, 85. Διόνυσο;: Semelae filius, quem Xhyades
Δέβελτον : oppidum, in quod Alexius etc. sequuntur; cum eo Andronicus
(III) imp. fugit 547, 79; 549, 4; 556, imp. comparatur 321, 24/6.
80. Διόσκοροι: alteruter alternatim in terra
Δείμο; : belli deus 139, 30. et in coelo moratur 452, 14.
Δεκάταροι: (Kotor) a Stephano Neman- •Διττλοκιόνιον, Διπλού; KICOV, κίονε; (δυ-
no subacti 159, 91. άζοντε;); κιόνια: columna geminata;
Δελφικό;: tripus 373, 77 app. eius portus 346, 7. hinc Romanorum
Δεσέ: Serbiae satrapa; a Manuele imp. naves classem Sicilianam observant
conterretur 136, 47 sqq. 362, 9. prope eam Isaacius imp.
Δεύτερον: locus Cpleos; eum transit custodia tenetur 452, 11; 536, 17/8.
incendium a Latinis excitatum 545, ad eam crucigeri e navibus egrediun-
50. tur 542, 60. ad τό ?ξω— Andronicus
Δημήτριος : martyr; eius ecclesia Thessa- Angelus domicilium habebat 246, 94.
lonicae a Sicilianis profanata 305, Δίρκη: fons in quo mulleres Thebanae
40 sqq. ex eius sepulchro oleum emanat Javabantur 74, 47.
306, 44/7. in eius honorem Petrus et Δισύττατο;, Γεώργιο; ó — : lector eccle-
Asan ecclesiam aedificant 371, 18/9. siae S. Sapientiae 312, 10/2. Leonis
25. Monasteriotae gener 312, 18/9. An-
Δημήτριο? ó πολιορκητή?: Lamiae amore dronicum imp. vitupérât; capitis
incensus 347, 36/8. damnatur 312, lOsqq. soceri inter-
ΔημητρΙτζη, ó τοΟ — τόττο;: in eo ventione et Andronici morte servatur
Alexius Branas Sicilianos profligat 312, 18sqq.
359, 4. Δόκεκχ: (Paphlagoniae urbs, ad Halyn
Διδυμότειχον : urbs ad Hebrum fluvium sita) a Clitzasthlane Rucnatino ad-
sita 624, 6; cf. 632, 23/4. Petraiipha- signata 521, 77. 81.
rum domicilium 83, 82. a Balduino Δολόϊκο;: κόμη; ΤΤλέη; (Ludovicus Bles-
imp. praesidio firmatur 598, 94. a sensis) unus e ducibus Latinorum, qui
Bonifatio marchione occupatur 599, bellum sacrum suscipiunt 639, 90.
16. iterum Balduino traditur 600, 50. cum aliis ad expugnandum Adriano-
a Thracibus et Vlachis expugnata polim proficiscitur 615, 12. cadit 616,
613, 71. 78. a Latinis oppugnatur 60; 620, 69.
624, lsqq. Hebri inundatione ser- Δομίνικο;: Venetus Nicetae familiaris,
vatur 624, 6 sqq. iterum a Latinis qui ei Cpli a Latinis expugnata auxilio
occupata Aspietis sectatoribus re- est 588,13/4 LO.
fugium praebet 627, 5. a Ioanne Myso Δομνίνου ?μβολοι : igne vastati 565,47.
oppugnatur 632, 19 sqq. in ea Ioannes Δορύλαιον: Phrygiae oppidum; a Manu-
Camaterus patriarcha mortuus 633, ele imp. restauratum 176, 49 sqq. ut
57/9. auxilia Latina petit, recipit moenia eius disiciantur, Clitzasthlanes
633, 61sqq. ab Henrico imp. defendi- postulat 189, 65/6. quod a Manuele
tur 645, 91 sqq. promissum non peragitur 192, 35sqq
INDEX NOMINUM 29

a Clitzasthlane Masudo attribuitur tit 369, 68. bello contra Vlachos du-
620, 74/5 app. cendo praeficitur 374, 90/1. feliciter
Δοσίθεος: patriarcha; Venetus, Viticlini officio fungitur 374,91/4; 375, 7.
filius 406, 15/6. Studii monasterii cupiditatis imperii suspectus loco
monachus 405,14/6. Isaacio Angelo movetur 374,94/5. Alexii Branae
imperium praedixit 405, 16/7. ab eo- filiae socer iterum in suspicionem
dem honore habitus 406, 17/9. Hiero- venit 386, 60sqq., sed imperatorie cri-
solymarum patriarcha 405,19/20. in minationes reicit 385, 64 sqq. ad Ber-
sedem Cplitanam transfertur 406, rhoeam extremo agmini praeest 429,
41 sqq. loco motus paulo post iterum 85/6. in tutum devenit 430, 24/8.
muneri praeficitur 407, 73sqq. Isaaci- Alexio (III) imp. triumphante se-
um in Fredericum Alemannorum re- bastocratoris coronam amittit, populo
gem concitat 404,94/5; 408,87/90. risui est 458, 43 sqq. aetate provectus
secundo sede deponitur 407,82sqq. 458, 53. animi mitis et hilaris 459,
Isaacii opinionum insanarum auctor 49/53. Alexio aegrotante cum Camytze
432, 78 sqq. de successione contendit 498, 17/8.
Δούκαινα : vide ΕΙρήνη, Εύφροσύνη. Δούκας, 'Ιωάννης ó — (3) : magnus
Δούκας, 'Ανδρόνικος 6 —(1) : Andronico hetaeriarcha, una cum aliis Mariam
imp. minister gratiosus 292, 75sqq.; caesarissam cum imperatrice récon-
295, 65sqq.; 313,35/8; 314,39/40. ciliât 240, 54/5. 59.
quem malitiose ad graviora supplicia Δούκας, 'Ιωάννης ό — (4) : Nicaeae prae-
incitât 293,83/8. Isaacio Comneno fectus Andronico Comneno resistit 244,
(2) cognatus 290, 26. Andronico sua- 71 sqq.
det, ut istum pecunia redimat 290, Δούκας, Ιωάννης ó—(5) : dromi logotheta
23sqq.; 292, 72/4. post huius defectio- cum Alemannorum rege pactum sancit
nem supplicio adficitur 292, 68 sqq. ; 402,1 sqq. iterum missus rem male agit
293, 5; 294, 25; 295, 65. 403,44/8.
Δούκας, 'Ανδρόνικος ό — (2): anonymi Δούκας, Κωνσταντίνος 6 — (1): iuvenis;
filius; ab Alexio (III) imp. adversus a Manuele imp. adversus Turcos
Caichosroen emittitur 496, 55. emissus 193, 62 sqq.
Δούκας, Ίσαάκιος ó —: Ioannis (2)
Δούκας, Κωνσταντίνος ό — (2) : (ό Μαύ-
filius; cum patre Isaacio Angelo
ρος 571, 66 app.) iuvenis; cum Con-
auxilio venit 343, 20.
stantino Lascare imperii candidatus
Δούκας, "Ιωάννης ό — (1) : vir praestan-
671, 56 sqq.
tissimus; a Manuele imp. in Italiam
mittitur 94, 3/4. post victorias victus Δράμα: Macedoniae urbs; in ea Alexius
et captus 94, 6 sqq. Comnenus (8) comprehenditur 425,
Δούκας, 'Ιωάννης ό — (2): Constantini 60; 426,12.
Angeli filius 180, 83; 188, 40; patruus Δρουγγαρίου, τά — : Cpleos regio ;
Isaacii imp. 343,19/20; 374,90/1; incendio attingitur 670, 35.
385, 60/1. 68; 429, 85/6 et Alexii (III) Δνρράχιον: nomen tantum 211,92;
imp. 458, 42/3 ; 631,16 LO. Manuelis 532, 6; vide Έττίδαμνος.
Camytzis avunculus 498, 17/8. Micha-
elis Angeli (2) pater 629,18; 638, "Εβρος: vide Εύρος.
44/6; 631,16 LO. ad Myriocephalum 'Εδέμ: paradisuscoelestis 69, 93; 150, 52.
cum aliis ducibus agmen antecedit paradisus terrestris 148, 94; 623, 69.
180, 83. 90. e castris ibi positis frustra "Εδεσσα: eius corniti Ioannes imp.
erompere conatur 188, 40sqq. pri- Pizam tradit 28, 27/8. quod oppugnali
mus Isaacio Angelo auxilio venit 343, fertur, idem imp. Sezeri obsidionem
19/20; coronam cupit 345,86 sqq. solvit 30, 88.
a populo reicitur 345, 92 sqq. sebasto- ΕΙλε(Θυιαι: puerperae dolores personifi-
crator369, 68; al. Asanis faciem percu- cati 169, 82.
30 I N D E X NOMINUM

ΕΙρήνη : -s νεώς: post incendium a Ma- occupatores Thraciae defectione coer-


nuele imp. partim reaedificatus 206, centur 613, 75/6; cf. 619, 44 LO. Boni-
67/70; cf. 654, 39/41. fatio stipendiaria 638, 46/9.
ΕΙρήνη: (ή Δούκαινα) imperatrix, Alexii "Ελλην, -ες / *Ελλήνιος/-ίς: antiqui;
(I) imp. uxor 6, 10/1. ut filia sua (ante Troiani) pestis causam sana-
Anna successioni destinetur, a viro bant 473,41/4. eorum certaminis
postulat 6, 90sqq. 5, 11 sqq.; 6, 32, sed praemium Helena 662, 77. de Perseo
eluditur 6, 24 sqq. filium Ioannem fabulati sunt 144, 83. historiographiae
frustra praevenire conatur 6, 44sqq. ; inventores 680, 94/6. eis crucis po-
cf. 8, 84. coniurationis in filium factae testatem Constantinus imp. monstra-
minime particeps 12, 86/93. vit 444, 2. Byzantini; Latinis odiosi
ΕΙρήνη : (Bertha a Sulzbach) imperatrix, 301, 18. — urbes ad Turcos transeunt
Manuelisimp. uxor (prima), 63, 58sqq. 496, 60. eorum clades et barbarorum
eius uterum Cosmas patriarcha ex- victoriae litteris non mandandae 680,
secratur; filium non parit 81, 26 sqq. 88 sqq. ; 610, 13 sqq. a Latinorum
de Andronici Comneni fuga certior fit lingua abhorrent 602, 5.
107, 7. mortua a marito lugetur 115, 'ΕλληνΙς / 'Ελλήνων / καθ' "Ελληνας
47/8. in Pantocratoris monasterio γλωττα, φωνή: Constantino Armenio
sepelitur 115, 49/50. Mariae caesaris- familiaris 23, 83; item Chryso Blacho
sae mater 137, 67. oecus ei aedificata 608, 66. eius se imperitum simulât
ab ea nomen accepit 544, 12 (non Andronicus Comnenus 130, 71. bar-
est aliud quam aedificium, quod p. bari eius ignari a Manuele imp.
271, 46 Πολύτιμος vocatur). muñera obtinent 204, 10. eius im-
ΕΙρηνικόζ, Θεόδωρος 6 — : vir idoneus, periti Andronici imp. corporis custo-
cui ab Alexio (III) imp. rei publicae des 322, 45; item famulae Euphrosy-
administratio committitur 492, 50/4. nae imperatricis expulsae 488, 18.
Έκβάτανα: regum Persarum domicilium vocem latinam cancellarii logothetam
aestivum 206, 55. vertit 200, 88sq., mariscaldi proto-
βΕκτόρειος θυρεός: 24, 20/1. stratorem 600, 47/8.
'Ελένη: Lacaena, pulchritudinis exem- 'Ελλησιτόνποι Λατίνοι: i. e. Pegarum
plum 116, 64; 139, 32; 652, 63. 75. incolae; Latinos in Asiam vocant
a Thoni uxore omnium remedium 601, 79; cf. 537, 34b.
dolorum accepit 165,82; 652,71. 'Ελλήσποντος: eum Maius navibus per-
eius statuae a Latinis conflatae lau- currit 99, 23. ad eum Cplis sita 207, 4.
datio 652,58 sqq. eam auctor ad- in eum e Cpleos portu Latini refugiunt
loquitur 651, 75sqq. 251, 37. eius litora a Sicilianis vastata
'Ελευθεριον: (aedificium Cpleos) loca 363, 14. ad eum Aulonia sita 537, 34.
ei vicina incendio vastata 655, 53/4. 'Ελττούμης: Cumanus; dux Alexii Branae
Έλέφας: statua a Latinis conflata 650, copiarum 386, 91.
22. Έμπεδόκλειον νείκος: prov. 259, 25.
' Ελισσαιέ : pers. bibl. ; centum viros Ένδυμίων : prov. dormire dulcius quam
miraculo aluit 645, 75/6. E. 584, 26.
'Ελλάς: antiqua: Helenae patria 139, 33. 'Ενετοί: = Βενέτικοι 171,45; vide s. n.
ei Darius, rex Persarum, bellum in- Έ ν υ ώ : belli dea 63, 82. in ludo equestri
tulit 98,10. ή καθ" -δα Νικόπολις 650, Gratiis se coniungit 109, 82.
12. byzantina: (cum Peloponneso) ΈπΙδαμνος / Έτπδαμνϊται: ( = Dyrrha-
provincia in extremo ángulo sita chium, cf. s. n.) Manuelem imp. ex-
68, 93/4. Camytzis Chrysique opera peditionem in Aegyptum facientem
deficit 534, 61. de ea Bonifatius decern navibus adiuvat 160, 34. eius
marchio et Leo Sgurus certant 605, episcopus, Panteugenisectator, damna-
61 sqq. a Bonifatio subacta 600, tur 211, 92. ut eam contra Sicilianos
58sqq.; 6 0 1 , 7 0 ; 609, 73sqq. eius defendat, Ioannes Branas mittitur
I N D E X NOMINUM 31

317, 9/10. a Sicilianis expugnata 297, 16. imperator coronatur 642,76/6;


1/2; 3 1 3 , 2 3 ; 318,11/13; 476,46. cf. 1, 1/3 app. adversus Vlachos copias
Sicilianis victis refugio est 361, 66/60. educit 645, 89 sqq.
propter sumptus proditur 361, 60/1. "Ερωτε;: ab Andronico Comneno Marti
in earn Eudocia Alexii imp. filia a praelati 139, 39/40. eorum imagines in
marito repudiata deducitur 632, 6. Anemodulio ante oculos positi 332,
a Latinis capta Alexium (IV) im- 35/6; 648, 52. eorum germen Helena
peratorem adclamat 641,43/6. inde 652, 76/6.
Latini Corcyram vehuntur 641, 51. Έτζυϊσμένο;: Vlachus, (a Ioanne Myso)
eius regio Michaeli Angelo (2) subdita Prosaco eiusque regioni praefectus,
6 3 1 , 1 6 LO; 638, 44. Thessalonicam arce excepta occupât
Επικούρειο; : prov. voluptarius 322, 32. 619, 49/51.
Ετηκυδίδη; : oraculum ei datum affertur Εύβοια / Εύβοεί;: naves Romanorum
192, 39/44. ex ea venientes a Venetis rebellanti-
Ετπμηθεύ; : prov. prudentiae expers bus intercipiuntur 86, 74/5. sex naves
161, 69/60; 393, 83; 634, 74. militibus complent, quae Manuelis
Ερεβος: perniciosus 143, 44. imp. expedition! in Aegyptum missae
Ερετριεϊ; : captivi in Persia laboraverunt intersunt 160,35. eam Veneti ad-
98, 9. grediuntur 172, 81. a Bonifatio mar-
Ερίκο;: (Hugol) S. Pauli comes; unus cinone subacta 610, 89 sqq. eam cum
e ducibus Latinorum 539, 89/90. mor- ceteris urbibus Graeciae Latini inter
tuus; in Scleraenae sepulchro sepultus se partiuntur 637, 29.
614, 84/6. Εύεργέτου μονή: ad eam usque Cplis
Εριννύε;: Furiae; eis grata Mamalae incendio vastata 645,49. partem
crematio 310, 68; 311, 92. earum Cpleos ei vicinam Latini adgrediuntur
sacerdotrix mulier vocatur, quae thro- 568, 81. ab ea ad litus usque Cplis
num patriarchalem profanai 674, 28. incenditur 570, 34.
Εριννύ; : sic adpellantur Andronicus Ευθύμιος: Nearum Patrarum episcopus, de
imp. 283, 16, Isaacius Comnenus Cy- verbo „Pater maior me" disceptans ab
pri tyrannus 340, 42. Andronico imp. reprehenditur 331,95.
Εριδο; μήλον: sic vocantur epistula Ευκλείδης: (magistratus Atheniensis) τά
Andronici imp. synodum in duas πρό — = vetustissima 476, 66.
partes discindens 260, 61/2, pomum ΕύκλεΙδη;: sententia uçc βώ etc. ei
quod Paris Veneri dat 648, 43. attributa 598, 81.
Ερμή;: eius venenum defecit (de An- Εύμάθιο;: vide Φιλοκάλη;.
dronici imp. arte persuadendi dictum) Εύξεινο; πόντο; : vide Πόντος Εύξεινο;.
349, 91/2. Εδρο; / "Εβρο;: fluvius (Maritza) Didy-
Eppfjs : Balduini Flandri frater 601, motichum praeterfluens et urbi aquam
84/5; 617, 71/2; 621, 86; 642, 75/6. suppeditans 624, 6; 632, 24/5. inunda-
in Asiam traicit 601, 84sqq. Troadis tione Latinos ad Didymotichi ob-
Armenios sibi coniungit 602,87/8; sidionem solvendam cogit 624, 7 sqq.
617, 71/3. Romanorum fines usque ad a Ioanne Myso ex alveo avertitur
Idam montem et Atramyttium occu- 632, 23/4.
pât 602, 88/90. Theodorum Philadel- ΕύρυσΘεύς : Herculi labores imposuit
phenum vincit 603, 31 sqq. in Euro- 520, 54; 650, 93/4.
pam reversus Latinis ad Adrianopo- Εϋρώπη: a love rapta; ita Theodora
lim victis obviam venit, una cum Comnena (3) ab Andronico Comneno
Dandulo Cplim redit 617, 71/3. cum 142, 17.
aliis ducibus de periculis avertendis Εύρώπη : eius Asiaeque montes Manuel
délibérât 621, 86/86. ad subiciendam imp. ante pugnam ad Myriocephalum
Thraciam proficiscitur eamque per- commissam in somno corruere vidit
currit 621, 6sqq.; 622, 18. 28. 43; 624, 190, 90.
32 I N D E X NOMINUM

Eöpnros : a Venetis praecluditur 172, 81. conum ope instituta delectata 520,
eum nullo resistente Bonifatius mar- 63/6. post mariti fugam proditionis
chio traicit 610, 90/1. suspecta in carcerem conicitur 560,
Eùu lAOios: Dyrrhachii episcopus, uno 21/2. 29/30; 651,69. Alexium (V),
cum Panteugeno haeresiae damnatus imp. fugientem sequitur 571, 49/50;
211, 92. cf. 649, 1/3 app. cum marito a Boni-
Eùo IAOIOS : Thessalonicensis episcopus, fatio marchione in Halmyro domicili-
orator íacundissimus et virtute cele- um obtinet 612, 46. ad regem Aleman-
berrimus 216,26/7; 307,73/9. ne norum / Lombardiam mittitur 620,
anathema in Mahumeti deum latum 67/8; 612, 36/41 LO. eius mores 460,
abrogetur, contendit 216, 26sqq. unde 78sqq.; 619,41/4.
ei Manuel imp. irascitur 217, 40sqq. "Εφεσος: ibi templum Dianae incendio
cum eo in gratiam redit 217, 48sqq. deletum 580, 2/3. inde lapis sepulchri
Thessalonica capta apud gregem ma- Christi Cplim translatus 222, 77 sqq.
net 307, 79sqq. urbis expugnatores ad Theodori Lascaris causam sequitur
continentiam hortatur 308, lsqq. 638, 63.
Εύστράτιοζ : miles ex Macedonum acie, 'Εφόρου μονή : ad Zeuxippum sita; prope
qui Constantinum Armenium vincit earn Andronici imp. corpus insepul-
23, 92 sqq. 94. 6; 2 4 , 1 6 ; 25, 39. tum abicitur 352, 95.
Ευτύχιος: (patriarcha) eius verba de ΈχΕτος: tyranni crudelis exemplum
SS. Eucharistia aliata 515, 66. 312,1.
Ευφράτη; : ad eum accedit Ioannes imp.
27, 10; ultra eum praedatur 28, 26/7. Ζαγορά : (regio a meridie Haemi montis)
eum imperii terminum fieri sperat ad eam Isaacius imp. proficiscitur, ut
Ioannes imp. 42, 22. item Isaacius Vlachos impugnet 398, 30. eius domi-
imp. 432, 72. nus Ioannes Mysus 512, 92.
Εύφροσύνη: (Camaterissa) imperatrix; Ζακής: (Sawâr ibn Aitekîn an potius
Ducaena adpellata 465, 57 b. Isaacii Zengi, Atabeg urbium Mossul et
Comneni Cypri tyranni cognata 464, Aleppo, cf. άτάττακαζ) eius copiae in
90/1. Alexii (III) imp. uxor 455, 64. Romanorum exercitum ab urbe Sezeri
Michaeli Stryphno adfinis 541, 41 P L discedentem impetum faciunt 31, 8/9
O. maritum imperio potitum esse (si cum Zengi identificandus : eius
certior fit 454, 26/6. eius ingressum filius a Romanis captus 31, 14/5).
parat 455, 56 sqq. omnium obsequium Ζεύγμινον : oppidum intra Istrum et
sibi conciliât 456,84 sqq. adulterai Savum ilumina situm, nunc Sirmium
460,86/91. mariti potestatem adae- adpellatum 92, 53 cum app. ab
quat 460, 78sqq.; cf. 486,34/5. ei Hungaris firmatur 17, 40/1. a Ioanne
persuadet, ut Isaacium Comnenum imp. expugnatur 18, 60. eius possessio
(supradictum) in patriam revocet perpetua a Manuele imp. adpetitur
464, 89/90. munerum venditioni obluc- 127, 74. Hungaris pacto traditur 128,
tatur 484, 76sqq. Mesopotamitae po- 26. a Manuele recuperandum putatur
testatem restituit 484, 80sqq. ab 133, 62. oppugnatur 133, 69sqq. ex-
inimicis eius adulterii accusata e pugnatum 134, l s q q . ; 136, 22. 37 mu-
palatio expellitur 486, 4sqq.; 487, 77. nitur 136, 40sqq. hic Andronicus Con-
revocata priorem potestatem recupe- tostephanus castra metatur 153, 20.
rat 489, 31 sqq. marito aegrotante suc- Ζεύξιτπτον: locus Cpleos, prope quem
cessioni providet 497, 96 sqq. ludis Euergetis monasterium situm erat
interest 609, 7. Contostephani cuius- 352,1.
dam coniurationem supprimit 619, ZeOç: Europam rapuit (ita Andronicus
36/9. arti magicae et superstitioni Comnenus Theodoram) 142, 17. verbis
dedita statuas detruncat; a populo Homeri memoratur 76, 2. item 310,
inridetur 619,44sqq. venatione fal- 47. in proverbio 227,17.
I N D E X NOMINUM 33

Ζέφυρο;: Antiochiam (Syriae) circum- 'Ηρώδης: Christi infantis persecutor


flat 27, 4. 163, 20.
ΖιντζιφΙτζης : Hippodromi stabularius Ή σ α ΰ : pers. bibl.; a Deo fratri post-
deformis sed íacetus tempore Andro- positus; ita a Ioanne imp. Isaacius
nici imp. 316, 83 sqq. Manueli 44, 83.
Ζοροβάβελ : pers. bibl. ; liberatoris exem-
plum 356, 33; 678, 46/6. θάνατος: 143, 44.
Ζωα άνώνυμα : statua a Latinis conflata θέμις : figurate de iustitia 595, 8.
663, 27 sqq. Θεμιστοκλής: propter Miltiadis victori-
am non dormiebat 76, 3/6.
'Ηλέκτρα: δλεκτρος; cum ea Manuelis Θεοδόσιος: (I) patriarcha, Armenius?
imp. filia Maria primo matrimonio 253, 2/3. 4. anathema contra Mahu-
soluto comparatur 170, 36. meti deum latum abrogare récusât
Ήλιάδες: lacrimantium exemplum 37, 213, 59 sqq. Manuelem imp. Eustathio
81. Thessalonicensi episcopo réconciliât
'Ηλίας (τις): castrorum custos et vir 217, 47/8. Manuelem incitât, u t im-
eruditus tempore Manuelis imp. 211, perii successioni prospiciat 220, 19/23.
6/7. eidem persuadet, u t astrologiam abiu-
Ήλύσιον: 646, 73. ret 221, 60/1. ei Manuel filium com-
Ήονοπολίτης (an sit scribendum 'lovo- mendat 263, 8 sqq. Andronici Co-
ττολίτη; ? cf. Κ. Amantos in Ε Ε Β Σ mneni epistulas de Alexii (II) tutela
1 [1924] 63) : eunuchus, ab Alexio scriptae recipit 228, 44. Mariam cae-
(III) imp. Ancyram missus nihil sarissam protegit 232, 34 sqq. eandem
consequitur 461, 26/8; contra Camy- coercet 233, 67/9. ne S. Sapientiae
tzem emissus 634, 81. ecclesia profanetur, impedire conatur
"Ηρα: pulchritudinis exemplum 116, 63. 238, 85 sqq. caesarissam cum Alexio
ad fabulam de ea et Ixione agentem protosebasto reconciliare vult 240,
spectat 226, 76. verbis Homeri locum 47 sqq. sede depellitur 241, 88 sqq.
respicientibus memoratur 310, 48. eius in triumpho a populo reducitur 243,
statua a Latinis conflata 648, 38/41. 20 sqq. pro Alexio protosebasto inter-
'Ηράκλεια Ποντική (έν T T ó v t c ù ) : hinc cedit 249, 93/1. ultimus Andronicum
bellum adversus Amasiae Turcos Comnenum salutatum it 252, 70 sqq.
geritur 182, 41. per earn Andronicus istius Consilia perspicit 252,81 im-
Comnenus imperium adfectans Cplim peratricis expulsioni adsentiri coactus
iter facit 243, 39. David Comneno 265, 91/2. matrimonio Manuelis filii
parens 626, 67/8. 70; 639, 71; 640, 29. nothi cum Andronici filia notha ad-
36. eius obsidionem Theodoras Lasca- sentiri non vult 261, 80 sqq. munus
ris solvere cogitur 640, 16 sqq. deponit et in monasterium Terebinthi,
ΉρακλεΙα λίθος: 448, 10. quod ipse aedificarat (cf. 242, 5), se
'Ηράκλειος σκύφος: prov. 114, 12/3. recipit 261, 87sqq.; 262, 90.
'Ηρακλή;: Omphalae servus; cum eo Θεόδωρος: martyr; eius imago a Siciliae
Andronicus Philippae amore captus rege Corintho aufertur 76, 87/90. cla-
comparatur 139, 41. una nocte Thye- dem Romanis imminentem avertere
stis filias quinquaginta stupra vit; nequit 191, 6. die festo eius insidiae
Andronici imp. exemplum 322, 34/6. in Alexium protosebastum parantur
Hydram occidit 334, 88/9. eius statua 231, 22.
ignominia adfecta 619, 48/9; 620, 62. Θεόδωρος (I) ό Λάσκαρις: eius ingenium
a Latinis conflata 649, 84sqq.; 650, 2. 608, 82. Annam Alexii (III) imp.
7. Cf. Εύρυσβεύς, 'Ομφάλη. filiam uxorem ducit 608, 81 sqq. ; 631,
• Ή ρ ό σ τ ρ α τ ο ς : Dianae templum Ephesi 16 LO. cum aliis contra Ibancum pro-
incendio delevit; oblivioni proditus ficiscitur 511, 57 sqq. fortiter Latinos
580, 2/3. adgreditur 544,19b; 646, 66 b. ad

3 van Dietca, Nik. Choo. Hist. Index


34 I N D E X NOMINUM

Poemaninum vincitur 602, 93/5. cum stantinus Mesopotamita obtinet, mox


Manuele Maurozoma et Davide Com- perdit 490,70. 89; 491, 27sqq.; 492,
neno bellum gerit 626, 66/76. urbibus 30. eius praefectus Chrysanthus 492,
Asiaticis imperator agnoscitur 626, 41. hinc Alexius (III) adversus Chry-
54/6; ci. 627, 3/4; 631,16 LO. Alexii sum proficiscitur 502, 11. eam, Boni-
Aspietis sectatores profugos recipit fatio marchioni concessam, Balduinus
627, 3. Nicaea aliisque urbibus potitus imp. sibi vindicat 698, 4sqq. 10.
etiam plurimas Ínsulas occupât 638, Balduinum Flandrum imperatorem
62/5. cum Caichosroe pactum init, agnoscit 599, 29 sqq. Bonifatium mar-
Chonas et Laodiceiam Maurozomae chionem recipit 600,60 sqq. nihilo-
cedit 638, 65/9. usque ad Heracleam minus ab eo multatur 600, 64sqq. eo
Ponticam progreditur 640, 13/22. He- contendit Ioannes Mysus 618, 14/5.
racleae obsidionem relinquere cogitur ab Etzuismeno praeter arcem occu-
640, 22/4. cum Latinis de pace agit pata 619, 48/60. liberata 620, 53/5.
640, 33. eius causam Pegae sequuntur propter seditionem a Bonifatio punitur
641, 66. eius fines David Comnenus 619, 47; 620, 61 sqq. ; qui in ea circum-
(2) invadit 640, 35sqq.; 641, 39sqq. sedetur 620, 81. Bonifatii regis domici-
Θεόδωρος: Corcyrae castellanus; in- lium 638, 46.
sulam Romanis tradendam putat 88, θηβαι / Θηβαίοι: a Siciliae rege ex-
32/5. Manuelis partes sequitur 88, 47. pugnatae et direptae 74, 29 sqq. earum
Θεόδωρος ό Βαλσαμών : vide Βαλσαμών. tectrices sericarum in Siciliam capti-
θεοτοκίτης: vide Λεόντιος. vae abducuntur 76, 86sqq., pace facta
θεούπολις: vide "Αντιόχεια, non liberantur 98, 3sqq. Romanorum
θερμοπύλαι : eas transit Leo Sgurus 608, imperatori serica stipendia pendunt
47. ab eodem Latinis produntur 605, 461, 35/6. a Leone Sguro expugnatae
61/4; 609, 74. 608,44/5. a Latinis captae 610,3.
Θεσσαλία / Θεσσαλοί / ή των Θεσσαλών eam cum ceteris Graeciae urbibus
ίπαρχία / τά θεσσαλικά, των Θεσσα- Latini inter se partiuntur 637, 29.
λών Τέμπη: hinc Hungaris bellum θηρίκλεια χρύσεα: a Manuele Clitz-
infertur 100,57. a Sicilianis occu- asthlani donata 121, 5.
patur 356, 24. a Chryso et Camytze θησεύς : Periphetam, Sinem et Scironem
subigitur 634,60. ab Alexio (III) occidit; cum eo Manuel imp. compa-
imp. recuperatur 635, 90/1. ibi Alexius ratur 150, 60/1.
(III) Sgurum convenit 608,50. a θούλη : prov. regiones longissime remo-
Bonifatio marchione occupatur 600, tas indicat 484, 72.
61; 601, 70; 604,49;regionibus altiori- θρφκη (2 χ ) / θράκες (1 χ ) / τά θρςτκωα
bus exceptis 638, 60. μέρη (1 χ ) / αί έν ©fxjtxrç / θρ<?κίας /
θεσσαλ(ικ)όν πήδημα: prov. saltus per- θρςικίαι / τών θρςτκών πόλεις / τά
magnus 105, 68; 311, 84/5. θρςπακά πολίσματα: tempore Alexii
θεσσαλονίκη / θεσσαλονικείς / θεσσα- (I) imp. a Petzinacis occupata 14, 46.
λονικέων μητρόπολις / sim. : eius Ioanne imperatore ab iisdem popula-
episcopus Michael (Italicus) 211, 92; tur 13,40/1. a Vlachis et Cumanis
Eustathius 216, 26/7; 307, 73. a Sicili- vastatur 473, 67; 487, 67/8. ab Alexio
anis expugnata 297, 3sqq.; 302,39. (IV) imp. subiciuntur et vectigaliis
45; 3 0 6 , 5 8 ; 313,24; 3 1 8 , 3 1 sqq.; exhauriuntur 556,86/7. a Balduino
319, 46. 61; 320, 86. occupata tenetur imp. praesidiis firmantur 598, 93 sqq.
317, 4/6; 357, 62; 476, 46/7. a Romanis Adrianopoli excepta a Bonifatio occu-
recuperatur 360,30sqq. earn a S. p a n t e 699,16/7; 601, 69. earum no-
Demetrio relictam esse Petrus Asan- biles a Bonifatio et Balduino repulsi
que suis persuadent 371, 25/6. eius Ioannis Mysi causam sequuntur, contra
praefectus Andronicus Comnenus (1) Latinos rebellant 612, 48; 613, 67/8;
426, 57. eius sedem episcopalem Con- 618,14. eas recuperare Latini statuunt
INDEX NOMINUM 35

621,88/9; 621,6sqq. LO; 625,28. imp. auxilium petit 471, 84; 473, 46
ex ea Latinos expeliere cupit Ioannes sqq. ad eundem confugit 472,15/8;
Mysus 632, 20/1, qui eam vastat 636, Alexii nomen ei imponitur 509,21.
18 LO. a Cumanis vastata 637, 20. 25. Romanis multum prodest 473, 46.
θρςτκησίωυ θέμα: a Turcis vexatum 60sqq. Philippoleos regionem castel-
62, 32; 367, 31 sq. ei praefectus Ioan- lis munit 509, 22sqq.; 512,76. 79.
nes Comnenus Vatatzes 245, 74/6, 613, 7/9. ei imperatorie neptis des-
Basilius Vatatzes 400, 77. pondetur, cuius matrem tarnen prae-
θυόδες : Dionysii sociae 321,25; cf. fert 473, 50sqq.; 510,46; 618,25/6;
Βάκχαι. 635, 88. imperatorie fiducia abutitur
θυέστης : eius quinquaginta filiae una 610, 30sqq. deficit 609, 20; 511,60sqq.
nocte ab Hercule stupratae 322, 34/5. cum Ioanne Myso se coniungit 612,
θωμαΐτης δόμος: hinc Mariae caesarissae 91/3. Camytzem dolo comprehendit
sectatores se defendunt 237, 77. hue 612,85 sqq. opes suas äuget 513,
volat falco venaticus Andronicum 15 sqq. vix debellari potest 518, 8.
imp. praesignificans 251, 56. crudelis 613, 29sqq. ab Alexio (III)
Θωμάς: apostolus; Christi vulnera post periurio circumventus 618, 16sqq. ;
resurrectionem contrectavit 616, 63. 619, 28 sqq.
Θωμάς : (Morosini) Venetus, primus Cple- Ίβηρες / έφοι: mercatores Cpli mercede
os patriarcha Latinus 623, 73/4; 647, militant 233, 65; 384, 17. Davidi
7/18. Comneno serviunt 626, 68. a Latinis
Θωμάς: Stephani (IV) Hungariae regis Romanorum fines partientibus pars
minister, qui dominum suum veneno eorum putantur 696, 20.
interficit 128, 13 sqq. 'Ιβηρία: partim a Mahumeto Caesareae
θώνου παράκοιτις: ( = Polydamna) principe subacta 34, 94/5.
Helenae venenum dolores tollens 'Ιβηρική ΰφή : ea vestitus Andronicus
dedit 165, 82; 662, 78. Comnenus 252, 74.
Ίγγλιυία / Ί γ γ λ ι ν ο ι : olim Γερμανοί
Ίάδαρα: (Zara) a Latinis expugnatur 417, 67/8. in Palaestinam iter faciunt
540, 24/6; 641, 43. 417, 67 sqq. Cyprum subigunt 418,
Ίαγονπτασάν: (Yakub Arslan) Masudi 76sqq. ; 463,82. Blachernarum pala-
gener; Amasiam, Ancyram et Cappa- tium Latinis produnt 670,38 app.
dociam obtinet 116,76/7; 117,12. "Ιδα: mons Bithyniae; eum superat
Clitzasthlani bellum infert 118, 26sqq. Henricus Flandrus 602, 89.
a Manuele imp. adiutus victoriam Ίερακοκορυφήτις: castellum, prope Sozo-
reportât 118, 20sqq. novam pugnam polim situm, a Ioanne imp. expugna-
parans moritur 122, 33/7. eius uxor tum 13, 36/7.
occiditur 122, 39/40. Ιεζεκιήλ: verba eius aliata 326, 40.
'Ιακώβ: cf. 'Ησαϋ. 'Ιερεμίας: lamentationes eius memoran-
Ίατζδς: (Gesa II) Hungariae rex 126,65. tur 432, 65; 676, 7; 577, 30; 646, 73.
contra Russos profectus Manuell imp. "Ιεροσόλυμα / Ιερουσαλήμ / : ή του θεοϋ
occasionem praebet, u t eius fines ττόλις: cum ea Cplis comparatur 582,
invadat 92,48/9. cum Andronico 34/6. eius templo Titus pepercit;
Comneno conspirât; quo comprehenso haud ita Alexius protosebastus et
Romanis bellum infert 101, 65 sqq. Maria caesarissa S. Sapientiae ec-
eius fratres et filii 126, 49/57 ; 128, 2. 6. clesiae 241, 78sqq. eam recuperare
sua morte moritur 126, 66/7. volunt Alemanni 61,68; 72,80. in
Ίβοτ/κός: graece Ioannem significat eam Andronicus Comnenus se confert
469, 39 app. Asanis gentis homo 469, 140, 84; item Andronicus Contoste-
37/8; i. e. Vlachus 609, 22. Asanem phanus 161,69. 64; 168,66. eius
interficit 469, 37 sqq. cum Petro bel- patriarcha Dositheus in sedem Cpleos
lum gerit 470, 78sqq. ab Alexio (III) t r a n s f e r t « 406, 42 sqq. 407, 66/6. eius


36 I N D E X NOMINUM

sedes patriarchalis ab alio occupata 81; 4 0 1 , 4 ; 413,38; 4 9 3 , 6 8 ; 620,


407,14. a Saracenis expugnata 417, 67/8; 638, 66; 639,1.
66, qui incolis parcunt 675, 73/4; Ίλιά; /-άδε; (κακών): prov. 2 9 9 , 4 3 ;
676, 84/6. eam Latini recuperare ne- 369, 72.
queunt 417, 72. eius rex Cyprum ob- Ίνδικόν ξύλον: suave olens 243, 23.
tinet 418, 83 sqq. Cf. Άμερρίγο; (1), Ίξίων: vide Ήρα.
Λεόντιο;. ' Ιόλεως : Herculis adiutor 322, 36; 334,89.
Ίεροσολυμίται : Àmalrici équités, quiex- Ιόνιο; κόλττο; / — ^oös: mare Hadriati-
peditioniin Aegyptum missae intersunt cum 171, 43/4; 199, 44.
160, 41. = Φρέριοι 290, 20; vide s. η. Ίονοπολίτη;: vide Ήονοπολίτη;.
Ιησού;: (ό τον Ναυη) pers. bibl.; Ίότπτη: 396, 61 app.; vide "Ακε.
eius imaginem referre Bellerophontis Ίορδάνειο; jboü;: eum pertransierunt
statuam nonnulli putant 643, 24; Israelitae; exemplum Latinis Mae-
649, 61. andrum transiturís a rege suo propo-
'Ιθάκη: prope eam Asterie insula sita situm 70, 38.
86. 72. Ιουδαίοι: in eorum coemeterio Androni-
"Ικαρο;: cum eo Turcus quidam volare cus Ducas stipite praeficitur 294, 25.
conans comparatur 120, 78. Ίουδαΐκόν τάγμα: Hierosolymam contra
Ίκονιάρχη;: vide Ίκόνιον versus finem. Titum defendit 241, 80.
Ίκονιαρχίσ: ea iterum potitus Caichos- Ιούδα?: tribus; verbis S. Script, memora-
roes 626, 48/9. tur 625, 36.
Ίκονιεύ;: vide Ίκόνιον versus finem. •Ίουδίθ: Holophernem occidit 424,38.
Ίκόνιον / Ίκονιέων μητρόπολη: eius Ιουστινιανό; (I): imperator; eius sepulchro
fines Ioannes imp. vastat 31, 22. a a Latinis spoliato corpus eius intac-
Manuele imp. oppugnatur 53, 44sqq. tum invenitur 648, 26/7.
a Masudo filio Clitzasthlani adsignatur Ίοφρέ: (Geoffroy a Villehardouin) mari-
116,74/5; cf. 121,28. eam transit scalcus, concordiae Balduini imp. cum
Andronicus Contostephanus Cplim Bonifatio marchione restitutae testis
rediens 168, 68. eam delere Manuel 600, 46/9.
imp. statuii 178,10; 179, 60. ex ea "Ιτπτοι χαλκήλατοι: statua Cpleos 119,
Caichosroes a filiis expulsus 413, 39. 60/1.
a Frederico Alemannorum rege ex- Ίιπτοκράτη;: = ó KcjSoj; verba eius
pugnatur 413, 58sqq. 414, 63. 66. 81. aliata 491, 3. a rege Persarum vocatus
eo Pseudalexius (1) se confert 420, 24. ire noluit 680, 89 sqq.
eius mercatores ab Alexio (III) imp. "hitos άχάλινο; : statua a Latinis con-
damno adficiuntur 493, 85; 628, 3. flata; vide Βελλεροφόντη;.
hue expeditione contra Romanos facta *Ιρο$: mendici exemplum (ex Homero)
Caichosroes redit 496, 42. eius domi- 255, 39.
nus Caichosroes 621, 78, qui ex ea a Ισαάκ: pers. bibl.; Ismaeli antepositus,
Rucnatino expellitur 521, 88 sqq. a Ioanni imp. Manuelem Isaacio prae-
Latinis in Romaniae parti tione cuipiam ferens exemplo 44, 82.
adsignatur 695, 27/8. Ισαάκ (II) ó "Αγγελο;: Andronici et
' IxovtÊÏs Πέρσαι: vide Πέρσαι. Euphrosynae Castamonitissae filius
Ίκονιεύ;, Ίκονιέων σατραπεύων, Ικονί- 245,82/3 ; 2 8 2 , 8 3 + 4 3 7 , 2 3 . Alexii
ου άρχηγό;, — κρατών = Μασούτ (III) imp. frater 550, 24, iunior 466,
2 0 , 1 8 ; 36, 60; 32, 38; 1 9 , 1 1 ; 50, 66. 74/5; al. ecclesiae clero destinatus
Ίκονιεύ; / Ικονίου σουλτάν = Κλιτζα- 390, 23; cf. 365, 70sqq. Andronicum
σθλάνη; 1 1 7 , 1 2 ; 262, 9; 367, 26; 264, Comnenum sic postulantem ad Manue-
66; 620, 72. lis imp. thronum trahit 227,4/7.
Ίκονιάρχη;, Ίκονιεύ;, Ίκόνιον διέττων, patrem exhortatur, ut contra Alexium
Ικονίου κρατών, — σατράπη;, —/ protosebastum se defendat; ad An-
' Ικονιεύ; σουλτάν = Καιχοσρόη; 400, dronicum Comnenum confugit 245,
INDEX NOMINUM 37

91 sqq. coniuratione in Andronicum 55 sqq. bellum adversus eos redinte-


facta ad inritum redacta fugit 266, grat 366, 24sqq.; 367, 47sqq. pugnam
26 sqq. Nicaeae rebellionis particeps adversus Sicilianorum classem devitat
269, 7sqq.; 281, 61. maledictiones in 362, 6. ab Iconii sultano pacem tri-
Andronicum iactatas coercere cona- buto emit 367, 28; 368, 38/42. cum
batur 286, 8/10. Theodoro Cantacuze- Alexio Brana transigit, u t de imperio
no occiso urbi defendendae praeesse adfectando désistât 377, 52/3. uxore
récusât 284, 47/62. Nicaea capta prop- ante imperium susceptum amissa
ter moderationem poena liberatus Belae Ungariae regis filiam matri-
Cplim mittitur 286, 6 sqq. ibi prope monio sibi iungit 368, 42sqq.; cf. 598,
Peribleptou monasterium domicilium 6/6, ad nuptiarum sumptus tolerandos
habet 341, 68/9. ab Isaacio (Comne- Vlachos tributis vexat 368, 47 sqq.
no) Cypri tyranno distinguendus 290, Petrum Asanemque praedium peten-
12/3. arte magica Andronici successor tes repellit 369, 60sqq. Isaacium Cypri
designatur 340, 31; 341, 58. 61. Hagio- tyrannum frustra depellere conatur
christophoritam, qui eum comprehen- 369, 74 sqq. ipse Vlachos et Búlgaros
dere vult, interficit, in S. Sapientiae rebelles bello persequens parum pro-
ecclesiam confugit 341, 66sqq. cf. 366, ficit 371, 14; 372, 60sqq., sed inani
3/4. ei patruus Ioannes Ducas cum eventu gloriatur 373, 68 sqq. captivos
filio Isaacio auxilio venit 343,19/24. Sicilianos fame conficit 363, 21 sqq.
ab aliis auxilium petit et accipit Siciliae regem epistula intercedentem
343, 25 sqq. sollicitus in ecclesia per- (363, 24) minime curat 364, 39 sqq.
noctat 343, 38sqq. die proximo se- duces captivos in ius vocat; Alduini
quenti omnes partibus eius favent adulatione de sententia deductus eos
344, 44sqq. adclamatur et ab ecclesiae e captivitate non dimittit 364, 45 sqq. ;
ministro Constantini magni corona 366, 4. neminem punitionis causa
coronatur 346, 81/5. imperator creatus truncatum iri annuntiat 366, 5 sqq.
bono omine cum patriarcha ecclesiam promissa non conservât 367, 20 sqq.
relinquit 346, 5 sqq. Palatium Mag- Ioannem Ducam (2) contra Vlachos
num ingreditur ibique adclamatur emittit 374, 88sqq. eum cupiditatis
347, 41 sqq.; (cf. 147, 79; 227, 6; 281, imperii suspectum loco movet, Ioan-
62/3; 329, 60sqq.; 423,28/30). An- nem Cantacuzenum exercitui praeficit
dronicum comprehendi iubet 347, 44. 374, 94 sqq. quo victo Alexium Bra-
in Blachernarum palatium migrât nam copiis praeponit 376, 27 sqq., cui
347, 67/8; 355, 5. de comprehensione Sicilianos e captivitate liberatos auxi-
Andronici certior factus 347, 68/9, lio misit 379, 91/4. huic tarnen con-
eum incarcerat, producit, vexationi temptui est 376,37/8. a Cplitanis
contumeliisque obicit, excaecatum po- contra Branam rebellem adiuvatur
pulo tradit 349, 93 sqq. ; eius corpus 382, 63/6. Hodegetriae imaginem in
sepeliri non sinit 362, 2/3. oraculum moenia ferri iubet 382, 66/8. mona-
de imperatore bovis specie conspicuo chorum precibus nimis fidit 383,
vulgato ad se revocai 355, 6 sqq. 86/91. a Conrado caesare (382, 74/80)
imperatorem iustum, misericordem et incitatur, ut fortius agat 382, 60/1;
pium simulât 355,16/7. omnibus 383, 81/5. 91/7. pugnare decernit 383,
damna ab Andronico accepta restituit 7 sqq. copias adhortans in patruum
355, 18sqq. aedificia ab ilio inchoata suum Ioannem Ducam suspicionem
non perficit vel etiam demolitur 329, confert 384, 33 sqq. ; Branae vieti
60sqq. Andronici filios excaecat 356, caput et pedem unum in foro circum-
45. liberator celebratur 356, 29sqq.; ferri iubet una cum Poetae cuiusdam
cf. 467, 84/6. Sicilianorum ducibus capite, quem nulla probabili causa
denuntiat, u t recedant, qui per interfecit 388, 54/8. in palatio epulum
litteras contumeliosas respondent 366, publicum adparat, in quo Branae
38 INDEX NOMINUM

caput ignominiose tractandum per- Veli iudices, qui se occultarant, ne


mittit, quod postea uxori eius osten- Frederico obsides darentur, a magi-
dit 388, 59 sqq. Branae sectatores stratu amovet et opibus privat, sed
plebeios non persequitur 389, 90 sqq. mox decreta revocai 411, 90 sqq. cum
sectatoribus nobilibus petentibus ve- rege dona commutât 411, 4sqq. guber-
niam et impunitatem dat 390, 93 sqq. natione infirma atque proprio exemplo
suburbia, quae Branam adiuverant, defectionibus causam praebuit 377,
vexanda permittit 391, 27 sqq. viro- 44/5; 420, 11 sqq.; 421, 59; 423, 21sqq.
rum prudentium precibus motus ve- cf. Υευδαλέξιος (1) (2), Χότζας Βασί-
xationem coercet 391, 62 sqq. tumul- λειος, Κομνηνός Ίσαάκιος (4), Ταττί-
tum intra Cplitanos et Latinos ortum κιος Κωνσταντίνος, ' Ρακένδυτης Κων-
sedat 393, 89 sqq. secundo contra σταντίνος, Κομνηνός 'Ανδρόνικος (1),
Vlachos proficiscitur 394, 18 sqq. Con- Κομνηνός 'Αλέξιος (7), Άστπέτης Κων-
radum caesarem frustra arcessit 394, σταντίνος, Κομνηνός άνώνυμος (1);
35/6. ad Lardeam vix aegreque alios solius suspicionis causa poena
victoriam reportât 396, 68 sqq. haud adficit 424, 52 sqq. tertio copias con-
feliciter Asanem bello persequitur tra Vlachos educit 428, 63sqq. rever-
398, 17 sqq. exercitum ad Triaditzam tens prope Berrhoeam opprimitur 429,
hiemare iubet, ipse Cpli hiemis tempus 75 sqq. ipse aegre evadit 430, 29 sqq.
exigit 398, 40/2. vere bellum redinte- Cplim litteras victrices mittit, sed
grat 399, 43/50. Asanis uxorem com- nihil efficit 431,34 sqq. minus im-
prehendit eiusque fratrem Ioannem ob- moderate se iactans in urbem rever-
sidem accipit 399, 51/2; 472, 25. primo titur 431, 46 sqq. plures duces adver-
Theodorum Mangapham deficientem sus Vlachos emittit, Barnam restau-
deridet 399, 61/2. contra eum pro- rât, Anchialum munit 434, 19 sqq.
ficisci cogitur 399, 63 sqq. cum eo paci- ipse copias educit et Philippopoleos
scitur 399, 68 sqq. efficit, u t a sultano regionem defendit 434, 25/7. Serbos
Iconiensi prodatur 401, 2 sqq. Frede- ad Morabum fluvium devincit 434,
rici Alemannorum regis bellum sa- 27/31. cum socero congreditur 434,
crum meditantis legatos recipit 401, 31/4. Cplim revertitur 434, 34/5. ab eo
23/8. de transitu pactionem facit Alemannorum rex (Henricus VI)
402, 29 sqq. provinciarum gubernato- damni restitutionem postulat 476,
ribus iussa huic rei accommodata 43sqq.; ad quem legatos mittit 476,
facit 402, 36/9. iterum legatos recipit 60/1. Philippopoleos regionis ad-
et mittit 402, 40 sqq. pactionis fide ministrationem instaurai 435, 36 sqq.
rupta commeatus provisioni finem Constantinum Angelum (2) imperium
imponit 402, 47/9. Nicetae, Philippo- adfectantem excaecat 435, 53 sqq. ;
poleos gubernatori, iussa contradic- 436, 87/8, eius sectatoribus veniam
toria facit 402, 49/55. Frederici legatos dat 436, 84/7. contra Vlachos Alexium
retinet 402, 56/8. Alemannis noceri Gidum et Basilium Vatatzen emittit,
iubet 402, 58 sqq. Frederico non fidit qui maximam cladem accipiunt 446,
403, 82sqq.; 408,91/3. contra ilium 64/9. iterum ipse exercitum educit 446,
a Dositheo patriarcha concitatur 404, 69 sqq. (cf. 454, 32). Alexium fratrem
94sqq. ; 408, 87/90, quem tribus patri- res novas moliti non credit 448, 7 sqq. ;
archis submotis ab Hierosolymitana 453, 5. Rhaedesti pascha célébrât
in Cpleos sedem transtulerat 405, 448,15/7. ad Basilacium vatem se
14sqq. cum sultano (Saladino) pac- confert, qui ruinam ei imminentem
tum inisse dicitur 410, 45/8. a Niceta praedicit 448,17; 449,41 sqq. ad
ad sanitatemTeduci potest 409, 41 sqq. Cypsellam exercitum componit, auxilia
Frederico mortem praedicit 410, 54/5. expectat 450, 58/9. Alexio fratre eum
Alemannorum legatos libérât 410, comitari recusante nihilominus vena-
56sqq. pactum rénovât 411,81sqq. tura exit 450, 61sqq. fratrem imperio
I N D E X NOMINUM 39

potitum esse certior factus fugam iram praeceps in punitionibus nimium


capessit 451, 79 sqq. prope Stagiram erat 424, 52sqq.; 4 4 5 , 4 6 ; cf. 367,
comprehensus traditur, excaecatur 89 sqq. ; 480, 22/3. Isaacio Aaroni ad
451,94sqq.; cf. 463,3/5; 4 5 4 , 2 1 ; crudeliores punitiones suadenti lin-
455,54; 4 5 7 , 5 ; 5 5 0 , 3 2 ; 556,90/2. guam exsecari iussit 147, 78/80. sae-
per aliquot dies cibo se abstinet 452, pius paenitentia motus mitem ac
9/10. primo in palatio custoditur suavem se praebebat 446, 47/9; cf.
452, 10/1, postea ad Diplocionium, 569, 34sqq. parum bellicosus putaba-
ubi debita cura caret 452, 11 (cf. tur 465, 35 + 475, 75/6; cf. 549, 11/3.
536, 12sqq.). novem annos et septem Vlachis impugnandis defecit 459, 60;
menses imperavit 452, 16. nondum vide autem 434, 25/7; 446, 63 sqq.
quadraginta annos natus 452, 18. com- Ioanni Stiriotae asylum praebuit
pactus corpore 4 5 2 , 1 7 ; cf. 355,6/7. eiusque auxilio utebatur 482, 11/2.
strenuus 452, 17. facie subrufa 452, ruina eius ab Asane facinus aestima-
16/7; cf. 384,26; 555,67/8. capillis tur, quo Romani divinam poenam
rufis 452, 17. ex uxore prima duas contrahunt 467, 82/6. vestimenta at-
filias filiumque unum genuit 419, 91/3. que ornamenta, quae sibi paraverat,
filiam maiorem in monasterio collo- a fratre usurpata 454, 23/4; 467, 8/9.
cavit 419,92/3. alteram Tancredis parum custoditus cum cognatis, La-
filio (Rogerio), Siciliae regi, uxorem tinis, filia de auxilio mittendo com·
dedit 419,3/4; cf. 481,90. filium municat 536,13sqq., cf. 686, 65. fili-
successioni destinavit 419, 6/7. fratris um Alexium ad fugam incitât 636,
Alexii filiam tertiam cum Stephano 29/30. secundo imperator renuntiatur
Serborum rege coniunxit 531, 74. 550, 23 sqq. filium atque Latinos de
ipse breve tempus administrationi hac re certiores facit 650, 34/6. filii
curam adhibuit, postea viris gratiosis promissa Latinis confirmât 550,36sqq.
commisit 437, 16sqq.; 439, 67sqq.; eum (co)imperatorem adsumit et
484,82/3; cf. 4 3 3 , 8 1 sqq.; 489,52. cum eo consalutatur 651, 46/9. Lati-
tributa acerba imposuit 444, 4/5; norum duces remuneratur 551, 52 sqq.
445,40/5; 4 6 0 , 7 2 ; 537,51sqq.; cf. ut Latinorum avaritiam satiet, rebus
368,47/50; 460, 72, etiam Latinis, sacris non parcit 651, 61 sqq. im-
maxime Venetianis 537, 57 sqq. muñe- prudentia sua efficit, ut Pisani cum
ra vendidit 444, 6/7. nummos adul- Veneris in gratiam redeant 652, 86/8.
t e r a v i 444, 3. profuse vivebat 441, urbis incendio haud movetur 556,
9sqq.; 444,5/6; 445,41/2; 457,8/9; 66/9. filio irascitur, quod factioni,
537,53/5; cf. 384,22/8; 549,10/1. qua deiectus erat, favet, primum
nimis liberalis erat 355,18sqq.; 445, locum occupât et decorum non servat
19 sqq. 29 sqq. ; 36 sqq. ad aedificia 556, 93 sqq. insanas suas opiniones
construenda magnos sumptus fecit repetit 557,24sqq.; cf. 562,64/6.
442, 33sqq.; 444,12/3; 445,19sqq., astrologiae se dedit 558, 41/2; aprum
aedes pulchras destruxit 442, 41/7. ut Calydonium in palatium transfert,
sua aedificia ornaret, alia spoliavit ut populi minas sedet 558, 42/6.
442, 48sqq. conspicuus pietate non filium iniurias Latinorum arcere no-
semper sana 355,17/8; 383,8sqq.; lentem confirmât 561, 15/7. dum
390,12sqq.; 442, 48sqq.; 443,84/5. animam agit Nicolaus Cannabus impe-
dei matrem maxime coluit 444,14sqq. rator renuntiatur 562, 63/4. eius cu-
opinionibus insanis de seipso suoque biculi praefectus Nicetas Chômâtes 1,
imperio tenebatur 419,7/10; 431, 1/3 app. λόγοι (libri) ab auctore de eo
47 sqq.; 423,23/4; 424,52/3; 432, scripti memorantur 476, 34/6.
78sqq.; 446, 50/3. somniis et vaticiniis
ΊσαυρΙα: a Ioanne imp. composita
credebat 404, 94sqq.; 405,16/9.35sqq.;
38, 26/6. hinc Isaacius Comnenus (2)
408,87/90; 410,64/5: 419,7/10. in
Cyprum advexit 340, 40.
40 INDEX NOMINUM

"Ισαυρος: — latro, Manuelem imp. per Ίταλιώτιδες χώραι: ex eis conducuntur


triumphum Antiochiam ingredientem milites 91,16; 97, 67.
comitatur 108, 50. Ίταλιώτις γ λ ώ τ τ α : 300, 95.
"laaupos : sic Isaacius Comnenus (2) 'Ιταλοί / -ός: eorum naves Corinthum
ab Andronico imp. vocatur, quod ex advehunt 74, 54. eques Ioanni imp.
Isauria Cyprum advexit 340,37/40. serviens 35,45. superbi, Romanos
'Ισθμός: ad eum Corinthus sita 74, 62; oderunt 109,87/8. ex eis oriundus
610,6/7. eum Leo Sgurus transit Balduinus Hierosolymorum rex 141,
605, 73. item Latini 610, 5/6. 93, Ioannes caesar 230, 96, Aldebran-
"Ισμαήλ: vide Ισαάκ. dinus 639, 74/5. = Latini Antiochiae
Ισμαήλ, ot ίξ —/ΊσμαηλΤται: sic νο- habitantes 39, 45; 109, 66. 87. = Ale-
cantur Turci Iconienses 384, 16 ? ; manni (Franci) in Palaestinam iter fa-
414, 76. 88; 415,16; vide Πέρσαι, et cientes 67, 36; 68, 72; 71, 62. = Sicili-
Saraceni 417,54/5.68; 432,72; 531, ani 317,11; 319, 58; 321, 5; 334, 92;
73; 576, 84; vide s. n. 366, 24; 610,13. = Latini, qui Cplim
Ισραήλ: populus; pertransiit Iordanem ceperunt 631, 6; 633, 60; 641, 42.
(cf. s. n.) 70, 38. non omnino extinc- 'Ιωάννης: theologus (apostolus et evan-
tus; cum eo exercitus Romanus ad gelista) eius liber Apocalypseos citatur
Myriocephalum victus comparatur 146, 40/1. eius ecclesiam milites pro-
188, 19. verbis S. Script, memoratur tosebasti caesarissam adgressuri in-
625, 35. ruunt 236, 41.
"Ιστρος / Δάννουβις: a Petzinacis traici- 'Ιωάννης (I) 6 Τζιμισχης: Nicephorum
tur 13, 39/40. item ab Hungaris 17, 39. Phocam imp. interfecit 130,59/60.
eo vehitur classis Romanorum ad 'Ιωάννης (II) 6 Κομνηνός: Alexii (I)
Húngaros adgrediendos 17,52. Franco- imp. filius natu maximus 4,84 et
chorium includit 18, 59; 92, 62. a Cu- successor 4, 74; 42, 42. ab eius regno
manis traicitur 78, 41; 93, 72; 94, 80. Nicetae opus incipit 1, 2, qui eius res
91. prope eum Romani cum Hungaris gestas paucis absolvet 4, 73/5. 82.
proelium committunt 133, 55 ; 163, 20. a patre imperator creatus et imperii
28; 155, 79; 157, 42. a Petro et Asane successioni destinatus 5, 88 sqq. 14sqq.
recedentibus traicitur 373, 68; 374, 79. eum mater calumniatur 5, 92. im-
'Ιταλία: — παράλιος Cpli emporta habet perio potitur 6, 31 sqq. muñera distri-
18, 68. ex ea veniunt équités Ioanni buit 8, 95sqq.; 9, 27; vide etiam 54,
imp. servientes 35, 43. earn invasit 77. ei soror insidiatur 10, 37 sqq. ab ea
Moguntiae episcopus 201, 90; ex ea sociisque coniurationis leves tantum
Fredericus Alemannorum rex a Manu- poenas expetit 11, 57 sqq. Turcis bel-
ele imp. eiectus 476, 52/4. hinc Fran- lum infert 12, 94sqq. Sozopolim ex-
ciae et Angliae reges navibus in pugnat 12, 14sqq. Petzinacos debellai
Palaestinam traiciunt 417, 69. ab Ale- 13, 39 sqq. Petzinacorum festum in-
mannorum rege Henrico (VI) subacta stituât 16,11/4. Serbos vincit 16,
474, 36. ex ea Saesi episcopus in Grae- 15 sqq. captivos varie tractat 16, 21 sqq.
ciam traiecit 631,16 LO. quattuor filiorum natu maximum
Ίταλιωται: a Manuele imp. contra imperatorem 16, 25/9; 38,14/5, cete-
Fredericum Alemannorum regem con- ros sebastocratores creat 16, 29/31.
citati 200, 66sqq. Cpli a Maria cae- filii natu maximi mortem praematu-
sarissa mercede conducuntur 233, 64. ram per somnum prospicit 17, 32/4.
Ίταλιώτης: Antiochiae princeps Petebi- cum Hungaris bellum gerit 17, 39 sqq.
nus 116,68; Conradus Montisferra- pacem facit 18, 61/2. Italiani mariti-
tensis 382, 62. mam sibi conciliât 18, 63/9. Castamo-
Ίταλιώτιδες πόλεις : in omnibus homines nem expugnat 18, 70/7. triumphum
sibi fideles habet Manuel imp. 201, agit 18, 78 sqq. ludis interest 19, 4.
5sqq. iterum ad expugnandum Castamonem
I N D E X NOMINUM 41

proficiscitur 19, 6. cum Masudo foe- Comnenorum familia imperator prae-


dus init, sed ab eo deseritur 19, dictus 169, 3.
11 sqq. Castamonem expugnat, item 'Ιωάννης 6 Μυσός: Asanis (Petrique)
Gangram 20, 23 sqq. Ciliciam subigit frater 399, 51/2; 472, 22/4 obses Cpli
21, 24sqq.; 102, 95sq. Antiochiam vi- vivebat 399, 62; 472, 24/6. effugit
sitât 27, 2sqq. una cum Antiocheno 472,26. Petri adiutor 472,23/4 et
principe copias educit et varias urbes successor 472, 23. Ibanci socius 512,
expugnát 27, 8sqq. Sezerum obsidet, 91/3. Constantiam et Varnam ex-
sed pecunia accepta obsidionem solvit pugnat 532, 21 sqq. cum Alexio (III)
2 9 , 6 3 sqq. Antiochiam secundo vi- imp. foedus ferit 535, 1/2. Bulgaro-
sitât 31, 16 sqq. Cplim rediens Tur- rum imperatorem se vocavit 613,
corum incursiones vindicat 31, 18 sqq. 68/60 LO. nequiquam cum Latinis
tres post annos in urbem reven it 32, societatem mire conatur 612, 56 sqq.
28/30. Isaacium fratrem abalienatum Thraciae nobilibus rebellantibus auxi-
cum gaudio recipit 32, 31 sqq. cum lium fert 612,52sqq.; 613,64; cf.
Turcis in Sangarii íluminis regione 621,90. in Thraciam proficiscitur
bellum gerit 33, 61 sqq. Ochuras aedi- 613,80/2. Latinos ad Adrianopolim
ficat 33, 66. milites otio fruì non per- vincit 615, 23sqq.; 616,36. Cumanis
mittit 33, 68sqq. copias educit, ut Romanorum terram populandam tra-
Armeniacorum provinciam deiendat, dii 618, 94 sqq. Latinos ad Serrhas
Constantinum Gabram in dicionem vincit 618, 14 sqq. Serrhas capit 618,
reducat et Mahumetum Caesareae 21 sqq. ; cf. 620, 71. Prosaci regionem
dominum deterreat 34, 84sqq. Cinthae in potestate habet 619, 51. ei bellum
hiemat 34, 6 sqq. Neocaesaream ob- inferre vult Bonifatius marchio 620,
sidet 36, 27 sqq. Manuelem filium 67. ad Berrhoeam usque progrediens
propter nimiam audaciam verberat Bonifatii urbes occupât 620,81/3.
35, 36/8. obsidionem solvere cogitur in patriam redit 619, 43 LO; 621, 6
36, 39sqq.; cf. 63,49. hieme Cplim LO. Philippopolim expugnat 627,
redit 37, 72/3. aestatem ad Rhynda- 76sqq. in patriam reversus res com-
cum fluvium consumit 37, 72/3, hie- ponit 628, 7/9. denuo copias educit
mem iterum Cpli 37, 76/9. vere copias 628, 9 sqq. ad oppugnandam Adriano-
educit 37, 79 sqq. ínsulas in Pusgusae polim et Didymotichum proficiscitur
lacu sitas récupérât 37, 85 sqq. duobus 631,17 sqq. 633, 42. in patriam redit
filiis morte amissis 38, 20/3; cf. 103, 633, 52/6. Balduinum imp. aliosque
21/3, tarnen expeditionem continuât crudelissime perdit 642, 90 sqq. 643, 7;
38, 23sqq. Antiochiam recuperare in 628, 7/14 LO. continenter Macedoni-
animo habet 39, 29 sqq. repellitur am et Thraciam vastat 636, 17 LO.
39, 44sqq. in Cilicia hiemat 40, 69sqq. iterum Adrianopolim oppugnat 635,
vulnere mortifero se adficit 40, 63 sqq. 22 sqq. LO. oppugnationem deserit,
Manuelem filium successorem désignât sed terram devastare non desistit
41,17 sqq. quare cives eum grata 636, 47 sqq. Mosynopoleos regionem
memoria prosequuntur 62, 14/7. mo- populatur 636, 52/3. Bonifatium mar-
ritur 46, 57/8; cf. 49, 22. 41. corpus chionem vincit 636, 63/6.
eius Cplim transfertur 50, 51/2. eius "Ιωάννης ó Χρυσόστομος: cum eo An-
mores 46, 69sqq.; cf. 53, 39/40. Ioan- dronicus Comnenus Theodosium patri-
nis Putzeni Consilio classem perdidit archam comparat 252,79/80. eius
66, 7. in vectigaliis et tributis exigen- doctrina de eucharistia adfertur 515,
dis iustus et in erogationibus haud 64.
effusus aerarium plenum reliquit 59, "Ιωάννης (Χ) ò Κοματηρός: patriarcha,
28 sqq. Pantocratoros monasterium Georgii Xiphilini successor 614, 42/3.
condidit 48, 21. monasteriis favebat Siciditis haeresiae non obnixus 514,
207, 92. oráculo quodam secundus e 47 sqq. Calomodium comprehensum
42 I N D E X NOMINUM

a populo coactus libérât 624, 73 sqq. Dadibrae auxilio mittuntur 474, 1,


Constantinum Lascarem imp. Cpleos quorum duo capiuntur 474, 4.
defensionem instaurare conantem ad- Καιάδα; Λακωνικό?: vorago, in quam
iuvat 572, 66/7. urbem captam relin- Spartani perduelles coniciebant; prov.
quit 693, 56/60. Didymotichi moritur res metuenda 304, 86.
633, 57/9. Καινεύξ: ex femina vir factus 285, 60/1.
'Ιωάννη; ó Καίσαρ: (Raynerius a Monte- Καίσαρ ("Ιούλιο; ò —) : eius fortuna non
ferrato; nomen Ioannis, quod ei Cpli ab omni calamitate secura erat 611,
impositum est, a Niceta nullibi com- 23.
memoratur) Mariae Manuelis imp. Καισάρεια: Cappadociae urbs; in Machu-
filiae maritus 171, 38; 200, 85/6; 230, meti potestate 34, 92. a Masudo Dadu-
95. cum uxore Andronicum Comne- ni adsignatur 116, 78. a Clitzasthlane
num cohortatur, ut Cplim veniat 230, expugnatur 122, 32. ab eodem Cotpa-
95. coniurâtione in Alexium pro- tino tribuitur 521, 76.
tosebastum ad inritum redacta cum Καισάρεια: oppidum Bithyniae; prope
ea in S. Sapientiae ecclesiam confugit id Romani cum Latinis pugnam com·
232, 32sqq.; cf. 241, 70sqq. caesaris- mittunt 603, 30.
sae copias contra protosebastum ducit Καιχοσρόη; : patris Clitzasthlanis suc-
238, 85 sqq. protosebasto reconciliatus cessor 401,4/6; eius regni ambitus
in palatium redit 240, 60sqq. ab An- 521, 78/9. Theodorum Mangapham
dronico Comneno veneno interfectus adiuvat 400, 81 sqq. eundem prodit,
esse dicitur 260, 47/50. quare fratris sui iram inritat 401,1 sqq.
Ιωάννη; έκ ΤΤούτζης : sub Ioanne et Isaacium Comnenum (2) recipit 463,
Manuele imperatoribus summus tri- 86/7, sed parum iuvat 464, 4/5. cum
butorum administrator 54, 76sqq. ido- Alexio (III) imp. bellum gerit 493,
neus et integerrimus 64, 85 sqq. apud 69 sqq. captivos benignitate sibi con-
imperatorem potentissimus 55, l s q q . ciliât 494, 16 sqq. adversus eum An-
Ioanni imp. persuasit, ut pecuniam dronicus Ducas (2) emissus 496, 65/6.
classi destinatam aerano adsignaret a Rucnatino impugnatur 521, 88 sqq.
55, 5 sqq. potestate diminuta rem Alexium (III) imp. visitât, sed auxili-
suam augere coepit 66, 25sqq. ava- um haud obtinet 520, 67 sqq. 521,
rissimus 66, 35 sqq. mortuus maximas l s q q . a Rucnatino pellitur 622,10sqq.
divitias reliquit 68, 80/2. per Armeniam Cplim confugit, haud
'Ιωάννης . . . : protovestiarius; eius ten- digne excipitur 622,11 sqq. Manuelis
torium Vlachi diripiunt 507,44 sqq. Maurozomae filiam uxorem duxit
Ίωαννίτζη OTKOÇ: domus a Maria, 626, 47/8. potestate recuperata 626,
Manuelis imp. uxore, aedificata, ab 48/9, Maurozomam adiuvat 626, 47.
Isaacio imp. in monasterium trans- cum Theodoro Lascare foedus ferit
formata 419, 94/1. 638, 65. Attaliam oppugnai 639, l s q q .
Ί ώ β : pers. bibl.; eius verba aliata 300, reicitur 640,11.
88; 485,93; 492,46. viri divitis Καλαβρία: earn Michael Palaeologus in-
exemplum 291, 60. vadit 94, 95; cf. 100, 40. earn se in-
Mcovas: pers. bibl.; citatur 313,29; cf. vasurum Alexius Axuch simulât 97,
etiam 297,14. 73/4. tanquam regni partem earn sibi
Ιωσήφ: vide Ταμιάθι. vindicat Siciliae rex 99,19. ex ea
Caphurus pirata oriundus 482,10.
Καδμεία γ η : Thebarum regio 74, 28. Καλαμάνος, (Boris) : Romanorum dux, in
Καδμεία νίκη: Septem heroum Thebas proelio cum Cumanis commisso cadit
oppugnantium victoria 74, 39/40. 93,73/7. (Constantini pater?).
Καδμείοι: = Thebani 609, 82. Καλαμανος, ΚωνσταντΤνο$ ó — : sebastus,
Καζάνη$, Θεόδωρος 6 — : unus e tribus Antiochiam mittitur, ut Philippam,
ducibus, qui ab Alexio (III) imp. Andronici Comneni amatam, uxorem
I N D E X NOMINUM 43

ducat et Armeniae administrationem Καμβύση;: amentiae et crudelitatis


suscipiat 140, 62 sqq. a Philippa re- exemplum 312,1.
spuitur 140, 68 sqq. ab Armeniis victus Καμπανοί: Latinorum Graeciam occu-
capitur 140, 76sqq. pecunia redimitur pantium pars 637, 29.
140, 80/1. Καμύτζη;, Μανουήλ ó — : Isaacii et
Καλλίπολη / Καλλιούττολι; : hinc Frede- Alexii imp. amitae (non sororis) filius
ricus Alemannorum rex in Asiam 403, 61; cf. 386, 80; 498,17/8; 533,
traicit 412, 7. item Henricus Flandrus 43/4; 534, 76. protostrator 386, 74/5;
et Petrus Pratzes 601, 86. a Venetis al. ditissimus 386, 78sqq.; 614,33/4;
vexatur 612, 2. 533,49/50. Alexio Branae infestus
Καλομόδιος: mercator ditissimus; eius Isaacio imp. pecunia succurrit 386,
comprehensio Cpli seditionem provo- 75 sqq. contra istum sinistrum cor-
cai 623, 60sqq.; 624, 63. 71. 77. nu ducit 386, 74/6. Alemannos per
Καλυδώνιο; σύ;: statua in Hippodromo Romanorum fines in Palaestinam iter
erecta; ab Euphrosyne imperatrice facientes cum exercitu sequitur 403,
proboscide spoliatur 619,46/8. ab 61/4. ab eorum rege epistulas accipit,
Isaacio imp. in Palatium Magnum quas imperatori mittit 403, 82 sqq.
transfertur 558, 43/6. cum eis congressus vincitur 408,
Κάλχας: vates; eius verba Graeci non 91 sqq. in pugna ad Berrhoeam com-
spreverunt 473, 42. missa primo agmini praefectus 429, 83.
Καλώνυμος: insula, classe Siciliana po- Alexii (III) imp. Cplim ingredientis
pulatur 363,13. equum freno ducit 458, 21/2. Ibanco
•Καματηρό;, άνώνυμο; ή : Euphrosynae auxilio mittitur 471, 3 sqq. imperium
imperatricis soror, Michaelis Stryphni cupit 498, 17. Chrysi socer fit 607,
uxor 541, 41 PLO. 67/8. cum aliis Ibancum persequitur
Καματηρό;, Βασίλειο; ό — (1) : dromi 511, 66 sqq. capitur 612, 88 sqq. eius
logotheta; coniurationis in Androni- possessiones imperator suas facit,
cum Comnenum factae particeps 266, uxorem filiumque in carcerem conicit
27/8. excaecatur 267, 38/9. 513, 31 sqq. imperatore recusante a
Καματηρό;, Βασίλειο; ò — (2) : Euphro- Chryso pecunia redimitur 633, 42 sqq.
synae imperatricis frater; ut soror e deficit et cum Chryso Pelagoniam
palati o depellatur, coopérât 485, 8 sqq. aliasque regiones subigit 533, 57 sqq.
Καματηρό;, Γρηγόριο; ό — : „quidam", repellitur 635, 85sqq.; cf. 636, 28.
obscuro loco ortus, Alexii (I) imp. Κάνναβο;, Νικόλαο; ó — : iuvenis, vir
subscriba; a Ioanne imp. secretorum idoneus 564, 6/7, imperator eligitur
logotheta creatus 9, 16/22. 662, 61/2. ab Alexio (V) imp. com-
Καματηρό;, 'Ιωάννη; ό — (1): dromi prehenditur 564, 9/13.
logotheta; post Andronici Comneni Καντακουζηνό;, 'Ανδρόνικο; ό — : ad
fugam a Manuele imp. ex Armenia Fredericum Alemannorum regem mis-
Cplim mittitur 108, 37 sqq. Theodo- sus cum socio foederis rupti auctor fit
rum Styppiotam perdit 111, 34sqq. ; 402, 43 sqq.
112, 63sqq. eius mores 113, 88sqq.; Καντακουζηνό;, Θεόδωρο; 6 — : An-
114, 24. moriens a Styppiota veniam dronici Comneni adversarius, a Nicae-
petit 115, 41 sqq. ensibus rebellantibus receptus 270, 8;
Καματηρό;, 'Ιωάννη; ό — (2) : Cpli prae- 281, 63. urbis defensionis anima 284,
fectus; coniurationis in Alexium pro- 45/7; 286, 63/4; 286, 7/8. eruptionem
tosebastum factae particeps 231, 15/6. faciens cadit 284, 28 sqq.
Καματηρό;, 'Ιωάννη; 6 — (3): sub An- Καντακουζηνό;, 'Ιωάννη; ó — (1): in
dronico imp. ίπΐ του κανικλείου, una pugna cum Serbis commissa digitum
cum Theodoro Chumno Alexii (II) amittit 92, 34/6. Andronici Comneni
imp. corpus in mare demergit; postea (2) filiam Miriam uxorem duxit 104,
Bulgarorum episcopus 274, 27/8. 41 ; cf. 186, 32/3. Eudociam adfinem
44 I N D E X NOMINUM

suam ab Andronico Comneno amari tuus 438, 47 sqq. eius successor 439,
indignatus 104,41. ad Myriocepha- 67/9.
lum cadit 185, 32/6. •Κασταμονίτισσα, Εύφροσύνη ή — :
Καντακουζηνός, 'Ιωάννης ό — (2): Con- Theodori soror, Isaacii imp. mater
stantini Angeli (2) et Isaacii imp. 282, 83; cf. 437, 23. a viro, Andronico
sororem (Eirenen) uxorem habuit Angelo, ad Andronicum Comnenum
259,22/3; 374, 1/2; 498,20/1. An- transituro in tuto collocatur 245, 2 sqq.
dronici Comneni sectator tarnen ab eo ab Andronico Nicaeam oppugnante
nulla causa excaecatus 258,17 sqq. ; tanquam scutum machinae proiecta,
376,6/7; 498,21/2. caesar, contra a Nicaeensibus liberatur 283, 83 sqq.
Vlachos emissus vincitur 374, lsqq. Καταβατής: locus Cpleos, ubi Alexii (II)
loco motus 376, 27. Alexio (III) imp. imp. caput sepelitur 274, 23.
aegrotante pro filio imperium postulat Κατακαλών, 'Ανδρόνικος ò — : unus triam
498, 21/2. ducum qui Dadibrae auxilio mittuntur
Καντακουζηνός, Μανουήλ ό — (1) : 474, 1, quorum duo capiuntur 474, 4.
(Ioannis [1] filius) a Manuele imp. Κατασκέπη : locus ad Ponti os situs,
contra Turcos emissus 195, 42 sqq., prope quem Manuel imp. monasteri-
íortiter se gerit et magnam cladem um aedificat 206, 72.
praevenit 196, 63 sqq. Κατηχούμε νεΐα, τ ά : S. Sapientiae eccle-
Καντακουζηνό;, Μανουήλ ò — (2) : ad- siae pars 237, 75/6. hinc ad Alexii
versus Pseudalexium (3) emissus nihil ( I I I ) imp. coronationem astrologi
proficit 462, 66 sqq. observationes suas instituunt 458, 20.
Καντακουζηνός, Μιχαήλ (an Μανουήλ?) Κατίδης : Laodicenus, a Manuele imp.
ό — : unus eorum, qui Alexium (III) exploratum missus Turcos proterret
imperatorem proclamant 451, 72 cum 195, 28sqq., quare ei nares amputan-
app. tur 195, 36/7.
Καππαδοκία / Καππαδοκών χώρα : regio Καυσαλώνης : Pseudalexii (1) nomen
frigida caelum asperum habens 34, ioculare 421, 53.
8/9. in potestate Tanismanii 19, 6/7. Καφαρδά: (Kafarthab, urbs Syriae) a
ibi Ioannes imp. hiemat 34, 8. a Ma- Ioanne imp. expugnatur 28, 44sqq.
sudo Iagupasani tribuitur 116, 76; Καφούρης: pirata Genuensis (Gafforio),
117, 12. a Clitzasthlane occupatur 122, qui Romanos magnis damnis adficit
44. 481, 2 sqq. dum cum imperatore de
Καττύη : earn Siciliae rex sibi vindicat pace agit, opprimitur 482, 21 sqq.
99,19. Κελαιναί : urbs prope Maeandri fontes
Καρέα: Magni Palatii porta 346, 27. sita, ubi Apollo Marsyam cute nudavit;
Καρία: regio; earn invadit cum Turco- eam Manuel imp. adversus Turcos
rum exercitu Theodoras Mangaphas profectus pertransit 178, 23.
400, 91. Κελβιανός: regio Asiatica, quam Turci
Καρ(α: vicus in Maeandri regione situs, invadunt 368, 33.
a Caichosroe opprimitur 494, 92. 95. Κελτοί : milites a Ioanne imp. in acie
Καρχηδόνιος : 431, 36; vide "Avvcov. separatim constituuntur 30, 70.
Κασταμών: Paphlagoniae urbs; a Ioanne Κελτικός : bipennifer quidam Ioannis Va-
imp. expugnatur 18, 71. 74. aTanisma- tatzis filios profugos recognoscit 264,
nio recuperatus 19, 8. 10. iterum a 64.
Ioanne imp. capitur 19, 6; 20, 24/5. Κεντηνάριον: Magni Palatii turris, ex
Κασταμονίτης, Θεόδωρος ό — : clericus; qua Andronicus imp. populum seditio-
Isaacii imp. avunculus, cui ille imperii sum propulsare conatur 346, 19.
administrationem committit 437, 22/3. Κεράσους : urbs, ad Pontum Euxinum
idoneus, sapiens, secretorum logothe- sita; navem, quae prope eam naufra-
ta, in re publica plurimum pollens gium fecerit, a se quaeri Phrangopulus
437, 24 sqq.; 438. 37. quomodo mor- simulât 528, 85.
INDEX NOMINUM 45

'Κέρβερος = θηρίον τρικάρηνον: figurate Κλαυδιούπολις / ή έκ Κλαυδίου Καίσαρος


de triarchia post Cplim captam in παρώνυμος: a Turcis oppugnata 197,
Asia constituta 626, 46. 7 a Manuele imp. obsidione liberatur
Κέρκυρα / Κερκυραίων άκρα: insula et 197,16sqq.; 198, 32.
urbs munitissima 78, 43/8, nunc Ko- Κλιτζασβλάν(ης) : (Kilidj Arslan II) Ico-
ρυφώ vocata 72, 88 (130, 81). a Roge- nii sultanus, Masudi filius, Iconium
rio (II) Siciliae rege occupata 72, obtinet 116, 74/6. cum Iagupasane
87/9. 94sqq. et firmata ibid. ; 73,8. bellum gerit 117,12sqq.; 118,26/9.
11/2; 76, 91. a Manuele imp. oppugna- Manueli imp. odio 118, 21/6, a quo
t a 78, 42sqq. ; 130, 81; 171, 57, recu- contra adversarium excitatur 118,
peratur 88, 27sqq., praesidio munitur 19/20. victus ad illum confugit 118,
88, 50. ad earn Latini stationem 30sqq.; cf. 521, l s q q . splendide re-
faciunt 541, 51/3. ceptus 118, 32sqq.; 120, 90sqq.; cf.
Κέρκωπες: derisores, cavillatores 122, 52. 420, 28, imperatori Sebasteiam polli-
Κέφαλος : vir potens in Atramyttii regio- cetur, sed fidem non servat 121,
ne; Andronicum Lapardam compre- 19sqq. 27sqq. Dadunem et Iagupa-
hendit 278, 87 sq. sanem pellit 122,31sqq. 43. eius
Κεφαλήν«;: = Corcyrenses 78, 42. figura et ingenium 122, 45sqq. 65sqq. ;
Κεφαλήνων βασιλεύς: Ulixes 82, 69. 176, 40/4. ab Andronico Comneno
Κεφαλή veo ν τετράττολις : prope earn Aste- Κουτζασθλάνης vocatus 122, 50/1. Ma-
rie sita 86, 73. latiae amiram pellit 123, 62/5; item
Κήρες: verbis Homeri memorantur 644, fratrem suum 123,65/7. imperatori
52. reverentiam renuntiat neenon ei adu-
Κιάβα : (Kiev) eius rex Ruricus cum Roma- latur 123, 68sqq. Turcos se inscio
no Galiciae rege bellum gerit 523, 45. Romanorum fines vastare perhibet
Κιλικία / Κιλίκιος / Κίλιξ: ad earn recu- 124, 92 sqq. pace uti nescit 175,
perandam Ioannes imp. proficiscitur 27sqq.; cf. 520, 72/4. a Manuele imp.
21, 54. per earn idem Antiochia visi- lacessitur 176, 30sqq. propter Dory-
t a t a Cplim redit 31, 19/20. eos sibi laei restaurationem intercedit 176,
conciliare vult 39, 40; 40, 69. hostes 49 sqq. Manuelem reprehendit 177,
ei finítimos propulsare volebat 42, 24. 95sqq., cui cum magno exercitui
earn patre mortuo Manuel relinquit adpropinquanti pacem offert, sed
50, 54. eius urbes Antiochiae princeps etiam bellum parat 179, 40sqq. 58sqq.
adoritur 52, 24. in ea Manuel castra- ad Myriocephalum magnam victoriam
metatur 112, 62; cf. 102, 90sqq. pira- reportât 180,90sqq. tarnen pacem
tae; Manuelem Antiochiam ingredien- aequam componit 188, 19 sqq., cuius
tem comitantur 108, 61. eius ad- rei eum paenituisse dicitur 191, 11.
ministrationem curans Manuel An- Manueli quod fidem non servat obicit
dronicum eo mittit 137, 90 sqq. hinc 192, 34sqq. fines Romanorum invadit
ortus Pseudalexius (3) 461,15; al. 192, 45 sqq. ; item post Manuelis mor-
Cf. 'Αρμενία, Κωρύκιον. tem 262, 9 sqq. Ioannis Yatatzis filios
profugos recipit, sed non adiuvat
Κιλίκιαι Πύλαι: eas pertransit Ioannes
264, 56/60. Andronico imp. mortuo
imp. 21, 69.
iterum incursionem facit 367, 26 sqq.
Κίμβροι: eorum corporum ossa ad Mas-
Pseudalexium (1) recipit 420, 20sqq.
siliam accumulata 71, 68. 73.
ei Turcos conducere permittit 421,
Κίνναμο;, 'Ιωάννης ô —: cum Euthymio
44sqq. a filio Cotpatino expulsus
Nearum Patrarum episcopo theologi-
Taxaram fugit 413, 38/40. 59/60; cf.
cam disputationem instituens ab An-
420, 25. propter filios Alemannis re-
dronico imp. reprehenditur 331, 1.
sistentes se purgat 413, 59/60. regnum
Κιντή: urbs Pontica, prope quam Ioan-
dividit 620, 72 sqq.
nes imp. hiemat 34, 7.
Κίονες / Κιόνια: vide Διπλοκιόνιον. Κοδρίδης: = Solon 683,4b; 584,22.
46 INDEX NOMINUM

Κοίλα, τά-: regio inter Sestum et Aby- Κομνηνή, Ευδοκία ή —: Andronici (2)
dum sita 160, 48. filia 104, 26.35/6. marito mortuo
Κοίλη Συρία: eo Ioannes imp. proficisci- Andronici Comneni amata 104, 27 sqq.
tur 27, 3. hue Latini in Palaestinam 48; 132, 34; quare cognati eius in-
profecti perveniunt 72, 80. eius caput dignantur 104, 37sqq., quorum in-
Antiochia 116, 56. eius gubernatores sidias cum amato superat 104, 49sqq. ;
Andronicum Comnenum comprehen- 106, 52. Michaeli Gabrae nubit 132,
dere iubentur 141, 2. ad eius partem 33/4; quapropter cognati eius istum
ulteriorem Alemanni perveniunt 417, Manueli imp. commendant 132,35 sqq.
53. Κομνηνή, Θεοδώρα ή — (1) : Alexii (I)
Κολοσσαί : Chonarum nomen antiquum imp. filia, Constantino Angelo (1)
178,19/20. nupsit 95, 26.
Κολώνεια : Taxarae nomen antiquum Κομνηνή, Θεοδώρα ή — (2) : Andronici
63, 46/6; vide s. n. (2) filia 104,26 + 35 + 204, 91.
Κόμανοι / -ικό;: nomen tantum 428, 64; Manuelis imp. amica 104,36; 204,
522,26; 523, 35. 39. 47; 635, 22 LO; 91/2; 309, 22. superba, regio utitur
al. = Σκύθαι; vide s. n. adparatu 204, 92/4. Alexii (8) mater
Κομνηνή, "Αννα ή —: Alexii (I) imp. 204,95/1; 231,13/4; 260,62/3; 309,
filia, primogenita, Nicephori Bryennii 22.
uxor, caesarissa 4, 86 sqq. 10, 44; 424, Κομνηνή, Θεοδώρα ή — (3) : Isaacii (3)
66/7. a matre filio Ioanni praefertur et Annae Angelinae filia 471,89.
6, 90 sqq. ; 6, 32. coniurationis in fra- Alexii (III) imp. neptis 473, 66. Iban-
trem factae auctrix 10, 37 sqq. mari- co desponsa 471, 88/9; 473, 50/6; 610,
tum, cuius culpa coniuratio male 46; 518, 25/6. Chryso in matrimonium
evenit, ludibrio habet 10, 52/6. pos- datur 535, 88.
sessionibus spoliatur, sed mox omnia Κομνηνή, Θεοδώρα ή — (4) : Isaacii (6)
ei restituuntur 11, 58sqq. eruditissi- filia, Balduino Hierosolymae regi
ma 10, 46/6. Alexii (10) mater 94,1/2; nupta 226, 72/3; 141, 90. post huius
424, 56/6. mortem Andronici Comneni amata
Κομνηνή, άνώνυμος (1) (revera Maria): 141, 90 sqq. 11; 226, 72; 290, 22;
Alexii (4) filia, Alexio Axuch nupta 292, 78/80. quem profugum cum libe-
103, 23/5; 144, 90/1. mulier valde ris, quos ei peperit, comitatur 142,
laudabilis 144, 92 sqq. apud Manue- 16sqq. 28; 226, 71/2. a Manuele imp.
lem imp. pro viro intercedit 145, comprehensa efficit, ut Andronicus
95 sqq. reiecta maerore conficitur Cplim redeat 226, 76 sqq. Constantini
146, 5 sqq. duorum filiorum mater Macroducae uxoris et Isaacii (2)
145, 12 (quorum unus Ioannes [1]). matris soror 290, 22/3; 292, 78/9. una
Κομνηνή, άνώνυμοί (2) : (Anna ?) Con- cum aliis Andronicum persuadet, ut
stantini Macroducae uxor 290, 25; Isaacium pecunia redimat 290, 22 sqq.
292, 72. Theodorae, Andronici Com- Eirenae mater 142, 29; 260, 51/2.
neni amatae, soror 292, 78/9. Κομνηνή, Μαρία ή — (1) : Andronici
Κομνηνή, Ανώνυμος (3): Isaacii (6) filia, imp. filia, patrem de rebus Cpli gestis
Isaacii (2) mater 290, 13. Constantini certiorem facit 243, 34/5.
Macroducae uxoris soror 290, 25 i. e. Κομνηνή, Μαρία ή — (2) : Andronici (2)
item Theodorae, Andronici Comneni filia 60, 68/9; 104, 26; Theodori Dasio-
amatae, 292, 78/9. tis uxor 60,68/9; postea Ioannis
Κομνηνή, ΕΙρήνη ή —: Andronici (imp.) Cantacuzeni (1) 104, 41.
et Theodorae (4) filia 142, 29; 260, Κομνηνή, Μαρία ή — (3): Isaacii (6)
51/2. Alexio Comneno (8) nubit 260, filia, Stephano Hungariae regis filio
51 sqq. ; 309, 24. 36sqq. ; 425,78/9; profugo uxor data 126, 64/5.
426, 89. maritum comprehensum lu- Κομνηνή, Μαρία ή — (4) : Manuelis imp.
gens a patre vituperatur 309, 29sqq. filia unica, porphyrogenita 230,94;
I N D E X NOMINUM 47

al. Àlexio / Belae Hungariae regis filio sarissa bellum gerit 233, 50sqq.; 235,
desponsa cum eo successioni destina- 26sqq. a populo exsecratur 234,
tur 112,66/7; 128,4/6; 137, 67 sqq. 94 sqq.; 236,7/8. eius sectatorum
fratre Alexio successioni destinato ab domus diripiuntur 235, 12 sqq. cum
ilio seiungitur 169, 7sqq.; 170,12/3. caesarissa paciscitur 240, 53 sqq. Theo-
earn Guglielmo Siciliae regi in matri- dosium patriarcham de throno expel-
monium dare vult pater 170, 22 sqq. lit, sed ne redeat, impedire nequit
Montisferrati marchionis filio nubit 241, 88sqq.; 242,18/9. Andronico
170, 34sqq. ; 200, 86/6. caesarissa 233, Comneno nequiquam resistit 244,
64; al. Andronicum Comnenum Cplim 48sqq.; 246, 20sqq.; cf. 250,10/20,
arcessit 230, 93 sqq. coniurationis in qui eius punitionem exigit 247, 43 sqq.
Alexium protosebastum factae auc- captus excaecatur 248, 79 sqq. eius
trix 2 3 1 , 1 1 sqq. insidiis prohibitis in ruinae causae 250, 9 sqq. eius inge-
S. Sapientiae ecclesiam confugit, se nium 244, 48sqq.; 260,10/3; suasores
defendit 231, 26 sqq. ; 232, 32 sqq. ; 235, 266,12.
24. a populo adiuvatur 234, 93. cum Κομνηνός, 'Αλέξιος δ — (3): anonymi
fratre et noverca in gratiam redit 240, filius, Isaacii imp. έξανεψιός (i. e.
63 sqq. ; 241, 67. ne patriarcha loco Theodorae Comnenae [1] fratris vel
moveatur impedii 242, 95 sqq. ab An- sororis nepos), ab Andronico ex-
dronico veneno interfecta esse creditur caecatus, adversus Isaacium Cypri
259,39 sqq. eius figura et ingenium 171, tyrannum emissus 369, 80/3 vincitur,
39/40; 230, 2/3. captus in Siciliam abducitur 370,
Κομνηνοί : huius generis imperatorum 90 sqq.
primus erat Alexius (I) 4, 67; 424, Κομνηνός, 'Αλέξιος 6 — (4) : anonymi
56/7. optimus Ioannes 47, 82/5. haud (Ioannis?) patruelis Manuelis imp.
pessimus Andronicus, si minus crude- filius 296, 72/3; 319, 68. ab ilio po-
lis fuisset 353, 29. vectigalium exactio- culorum ministerio praefectus 296,
nibus aerarium compleverunt 230, 71/2. ab Andronico imp. relegatus ad
80/2. ab eis gubernari iam non vult Siciliae regem confugit 296, 73 sqq.,
populus 456, 68/9. eius generis nomen quem ad Andronicum bellum inferen-
Alexius ( I I I ) Angeli nomini praefert dum incitât 296, 76sqq. Thessalonica
469, 64/5. eorum genere alienus Pseu- capta Sicilianos ad Cplim expugnan-
dalexius (3) 462, 54. qui ex eis Im- dam hortatur, ubi se desiderari falso
perium adfectarunt in primis Roma- opinatur 319, 61 sqq. comprehensus
norum imperii ruinae extiterunt auc- excaecatur 360, 51/4.
tores 529, 25 sqq. Vide etiam 423,18. Κομνηνός, 'Αλέξιος ò — (5) : Ioannis imp.
Κομνηνός, 'Αλέξιος 6 — (1) : Andronici filius natu maximus, Manuelis imp.
(imp.) et Theodorae filius; cum patre frater 16,25/6; 38,13/4; 49,26/6;
apud Saltuch commoratur 142, 29; 103, 20. imperator creatus 16, 25/9;
vide etiam 226, 81; 257, 87. 38, 14/6. eius mors praematura a patre
Κομνηνός, 'Αλέξιος 6 — (2) : Andronici in somno praevisa 17, 32/7. moritur
(2) filius 104, 27; Manuelis imp. pa- 17,37/8; 38,13/6; 103,21/2. eius
truelis 224, 34. protosebastus et pro- filiam unicam Alexius Axuch uxorem
tovestiarius 224, 33; al., Mariam im- duxit 103, 23/5; 144, 90/1.
peratricem sibi conciliât et imperii Κομνηνός, 'Αλέξιος ό — (6) : vide Ά ξ ο ύ χ
administratione potitur 224, 33sqq.; 'Αλέξιος.
225,43/6; vide etiam 228,60/2; 229, Κομνηνός, 'Αλέξιος ó — (7) : vide infra
67sqq.; 230, 78. 83.1/2; 232, 34. 46/6. Κομνηνός Βατάτζης.
ut a negotiis publicis removeatur, Κομνηνός, "Αλέξιος 6 — (8) : Manuelis
Andronicus Comnenus postulat 228, imp. filius non iusta uxore, Theodora
47/8. coniuratio in eum facta male Comnena (2), natus 204, 95/1; 231,
evenit 2 3 1 , 1 1 sqq. cum Maria cae- 13/4; 260,62/3; 309,22/3. sebasto-
48 I N D E X NOMINUM

crator 425, 69 ; 426, 93. coniurationis rum pater 103, 25 sqq. Mariae Comne-
in Alexium protosebastum factae nae (2) pater 50, 59.
particeps 231, 13. Andronici imp. Κομνηνό;, άνώνυμο; (1) : Andronici (1)
iiliam notham uxorem ducit 260, filius, deficit et excaecatur 428, 51/6.
61 sqq. ; 309,23/4; 425,78/80. ab Κομνηνό;, άνώνυμο; (2) : Isaacio im-
Andronico successioni destinatus 425, peratore imperium adfectat 423,18/20.
80/2, mox huius filio Ioanni post- Κομνηνό;, Δαυίδ ó — (1) : anonymi
positus 426, 82sqq.; 426,87/8. quod filius; Thessalonicae gubernator; ab
imperium adfectare creditur, in car- Andronico imp. per litteras excitatur,
cerem coniectus excaecatur 309,21sqq. ; ne Sicilianos timeat 317, 14sqq. eius
312, 7; 426, 89/91. ab uxore lugetur culpa fit, ut Thessalonica expugnetur
309, 29 sqq. etiam eius sequaces pu- 297, 9sqq. cognati eius ab Andronico
niuntur 310, 61 sqq. ab Isaacio imp. in carcerem coniciuntur 320, 86/8.
liberatus et caesar creatus palatium Κομνηνό;, Δαυίδ ó — (2) : Manuelis (1)
vitat 426, 92/5. cum Andronico Co- filius, Alexii (9) frater 638,69/70.
mneno (1) res novas moliente con- pro fratre varia loca expugnat 626,
spirasse dicitur 425, 59. comprehensus 57 sqq. prope Nicomediam a Theodoro
monachicum habitum induere cogitur Lascare vincitur 626, 64 sqq. Heracle-
425, 70sqq. ; 428, 42. haud dolens ad ae Ponticae et Paphlagoniae dominus
altiora tendit 426, l s q q . Athanasii 626, 70; 639, 71/2. ei Plusiadis re-
nomen accipit 427, 25. patris facinoris gionem Lascaris eripit 640,13/4. ad-
in Alexium Axuch patrati piaculum versus istum Latinos auxilio arcessit
ab eo exigi videtur 427, 25 sqq. ab 640, 16sqq. in quorum fidem et
Isaacio revocatus honore adiicitur clientelam se conferì 640,27 sqq. Theo-
427, 34sqq. eius figura et mores 425, dori fines invadit et Plusiadis Íncolas
76/7. illius causam secutos punit 640, 35sqq.
Κομνηνός, 'Αλέξιο; ό — (9): Manuelis eius socii ab Andronico Gido vin-
(2) filius, Davidis (2) frater 638, cuntur 641, 42 sqq.
69sqq., cuius adventum hic Ponti Κομνηνό;, Ίσαάκιο; 6 — (1) Alexii (I)
regionem subigens ubique annuntiat imp. filius, Ioannis imp. frater 6, 34;
626, 57 sqq. ipse Trapezuntis regionem 8, 2; 32, 31/2. a patre sebastocrator
non relinquit 626, 61/3. Oenaei, Sino- creatus 9 , 1 / 2 ; al. Ioannem fratrem
pae et Trapezuntis dominus 639, 72/3. ad potiundum imperium adiuvat 6,
Κομνηνό;, "Αλέξιο; ó — (10) : Nicephori 33/4; 8, 4/6; 32, 32/3. quare honore
Bryennii et Annae Comnenae filius adficltur 8, 6 sqq. abalienatus et pe-
94, 1; 424, 55/7. Andronici (1) pater regre profectus fratri insidiatur 32,
424,65. Magnus Dux 9 4 , 2 / 3 ; al. 33sqq. ; 36, 67/8. imperium adfectabat
a Manuele imp. in Italiam mittitur 280, 36/7. rediens cum gaudio recipitur
94, 95 sqq. post victorias victus et 32, 31/2. 48/60.55; 33, 60. pater Ioan-
captus 94, 6 sqq. nis (5) 32, 35; 35, 41/2; 53, 48 et
Κομνηνό;, 'Ανδρόνικο; ό — (1) : Alexii Andronici imp. 103,16/7; 452,3.
(10) filius, Thessalonicae gubernator, Berae monasterium aedificavit 452,
in perduellionis suspicionem adductus 2/3, ubi Andronicus sepulchrum eius
oculorum lumine privatur 424, 55 sqq. ; visitât 280,33/5. eius (?) domus xe-
428, 42. 51 sqq. nodochiumfit 446,19/20 (cf. Isaac 5).
Κομνηνό;, 'Ανδρόνικο; 6 — (2) : Ioannis Κομνηνό;, Ίσαάκιο; ó — (2) : anonymi
imp. filius alter, sebastocrator 16, filius; Isaacii (6) nepos 290, 12/6;
29/31; 3 8 , 1 7 ; 103,20. Alexii fratris anonymae, sororis Theodorae (3) et
mortui corpus Cplim transfert 49, Macroducae uxoris, filius 290, 23. 25.
27/8; cf. 38,16/9 app. paulo post et cognatus Andronici Ducae 2 9 0 , 2 6
ipse moritur 38,18/9; 4 9 , 2 8 ; 103, et Euhrosynae imperatricis 464, 90/1 ;
21/2. trium filiarum et duorum filio- cf. 292, 72. Armeniae praefectus ab
I N D E X NOMINUM 49

Armeniis captus pecunia redimitur Theodorae (4) pater 141,90/1; 226,


2 9 0 , 1 5 s q q . ; 292, 73/4. dolo Cypri in- 72/3. Isaacii (2) avus 290,12/5. eius
sulae imperio potitus crudelissime ( ? ) domus xenodochium fit 445, 19
dominatur 291, 28sqq.; 340, 40/4;369, (cf. Isaac 1). eius ingenium 45, 15/9;
76/7; 370, 94sqq. 418, 76/7; 463, 81/2. 52,11/4.
Andronico imp. metui est 292, 59 sqq. ; Κομνηνός, Ιωάννης ó — (1): Alexii (6)
340, 38sqq., qui eum occidere cupit filiae filius. Crassi cognomine adpella-
292, 62. cum Isaacio imp. pacisci tus 526, 34/6. imperium adfectat, sed
récusât, classem et copias adversus occiditur 526, 34 sqq. sectatores eius
eum missas profligat 369, 74sqq. ab incarcerantur 528, 78/80.
Inglinorum rege captus nobili cuidam Κομνηνός, 'Ιωάννης ό — (2) : Andronici
viro traditur 418, 76/9; 463, 82/4. imp. filius, in carcere procreatus 107,
mortuus esse fertur; liberatus in Asia 29. cum patre apud Saltuch commo-
falladas facit, ut imperio potiatur ratur 142, 30; cf. 226, 81. coniuratio-
463, 78 sqq. necopinato moritur, forte nis in Alexium protosebastum factae
veneno interfectus 464, 12 sqq. particeps 231, 15. e carcere liberatus
Κομνηνός, Ίσαάκιος 6 — (3): anonymi, 248, 77 cum fratre Cpli pro patre
forte Isaacii (1) filius; Theodorae (4) res componit 254, 22. officiis prae-
pater; Alexii ( I I I ) imp. filiae Annae ficitur 257, 87. imperator creatus et
matrimonio iunctus 429, 84/5; 458, imperii successioni destinatus 107, 30;
41/2; 4 6 5 , 3 1 ; 497, 9. in pugna ad 315, 77/9; cf. 81/2; 318, 23; 426, 83.
Berrhoeam commissa primo agmini a Tripsycho ludibrio habitus 315,
praefectus 429, 83/4. Alexio ( I I I ) imp. 77 sqq. ad Thessalonicam obsidione
modo coronato in palatium sequitur liberandam emissus 318, 23/4, venatio-
458, 41/2. sebastocrator 465, 32; al. ni se dedit 318, 29/31. patre deiecto
contra Vlachos emittitur 465, 31. par- excaecatus moritur 356, 38/41.
va victoria elatus, victus capitur 467, Κομνηνός, Ιωάννης ó — (3) : Andronici
89 sqq. forte Asanis caedis auctor 471, (2) filius, protosebastus et proto-
85/9. Theodoram (3) filiam Ibanco vestiarius, Andronicum Comnenum
desponsit ibid. ; in carcere mortuus propter Eudociae sororis amorem odit
471, 90; 4 9 7 , 1 0 . 104, 27. 39/40.
Κομνηνός, Ίσαάκιος ó — (4): anonymi Κομνηνός, 'Ιωάννης ό — (4): anonymi
an Ioannis (5) ?, certe Andronici imp. filius (vide autem N E I , 192,1/6) ;
fratris filius; ab Isaacio imp. com- Ioannis imp. consanguineus, cubicu-
prehensus effugit et imperium ad- larius creatus, rerum publicarum ad-
fectat; cruciatus moritur 423, 9/13. minister 9, 8/11. loco movetur 9,12/4.
Κομνηνός, Ίσαάκιος ò — (5) : Ioannis Κομνηνός, 'Ιωάννης ό — (5): Isaacii (1)
imp. filius tertius, Manuelis frater, filius, patris exilii particeps 32, 34/7;
sebastocrator 16, 30/1 ; 103, 21. fra- cf. 36, 57/8. cum eo redit 32, 49. ad
tribus maioribus mortuis imperii suc- Turcos transfugit, fidem renegat,
cessioni destinatus videbatur, sed Masudis (1) filiam uxorem ducit
Manueli postponitur 44, 7 7 . 9 4 ; 45, 35, 41 sqq. proditione efficit, ut Ioan-
31; cf. 46,51/6; 48, 21 sqq.; 4 9 , 4 0 ; nes imp. Neocaesareae obsidionem
219, 85/6. comprehensus in custodia solvere cogatur 36, 60sqq.
tenetur 48, 1 0 . 1 9 sqq. cum Manuele Κομνηνός, 'Ιωάννης ό — (6): vide infra
in gratiam redit et coronationi eius Κομνηνός Βατάτζης.
interest 52, 9/11. Cosmam patriar- Κομνηνός, Μανουήλ 6 — (1) : Andronici
cham maxime venerabatur 80, 2 sqq. imp. filius primogenitus 268, 72. pa-
ab eodem ei imperium parari diceba- trem ad fugiendum adiuvat 129, 40.
tur 80, 8, unde Manueli suspectus est coniurationis in Alexium protoseba-
80, 12/4. eius filia Maria Stephano stum factae particeps 231, 15. e car-
Hungariae regis filio nupta 126, 54/5. cere liberatus 248, 77, cum fratre

4 van Dicten, Nik. Chon. Hist. Index


50 I N D E X NOMINUM

Ioanne pro patre Cpli res componit 497, 7. socerum modo coronatum in
254, 22. officiis praeficitur 257, 87. palatium sequitur 458, 41/2. Mesopo-
sebastocrator 337, 75. Mariam (1) tamitae odio adductus Euphrosynae
imperatricem interficere récusât 268, imperatricis ruinam parat 485, 6 sqq.
72 sqq. patris Consilio de adversariis Κοντοστέφανος, 'Ανδρόνικος ó — (2) :
interíiciendis obsistit 337, 74sqq. a Stephani et Manuelis imp. sororis
patre populo seditioso successor pro- (Annae) filius (revera Stephani frater)
ponitur 346, 21/2. patre deiecto in- 52, 25/6 + 77, 32/3. cum fratre Ioanne
nocens excaecatur 356, 42/6. Alexii adversus Antiochiae principem emit-
(9) et Davidis (2) pater 638, 69sqq. titur ibid. classi praefectus 152, 83,
Κομνηνός, Μαμουήλ 6 — (2) : vide i. e. magnus dux 160, 36 (cf. ind. rer.)
Κομνηνός Βατάτζης. Húngaros vincit 152, 83 sqq. expeditio-
Κομνηνός è Βατάτζης, 'Αλέξιος ό — καΐ ni in Aegyptum missae praefectus
Μανουήλ 6 — : Ioannis filii; a patre 160, 36sqq. (—168, 66). Venetos classe
aegrotante copiis praeíiciuntur 263, persequitur 172,85sqq.; 173,3. ad
31; cuius institutione vincunt 263, Myriocephalum agmen novissimum
42/6. patre mortuo a Philadelphiae ducit 180, 88/9; Manulem imp. fugere
civibus repudiati 264, 52 sqq. Iconium cogitantem indignatur 187, 1/3. Mariae
íugiunt 264,55. quod sultanus eos caesarissae ut cum protosebasto pac-
adiuvare non vult, in Siciliani conten- tum ineat, persuadet 240, 54. 59. ut
dunt 264, 60/2. in Cretam depulsi classi adversus Andronicum Comne-
comprehenduntur et Andronico imp. num emittendae praeficiatur, postulat
traditi excaecantur 264, 62 sqq. 247, 36 sqq. ad Andronicum transfugit
Κομνηνός 6 Βατάτζης, 'Ιωάννης 6 — : 248, 59/61. cum filiis coniurationis in
Manuelis imp. sororis filius; adversus istum factae particeps 266, 25/6. com-
Turcos emittitur 192, 61 sqq. magnus prehensus excaecatur 267, 37/9.
domesticus 245, 74; 262, 15. Thrace- Κοντοστέφανος, άνώνυμος: coniurationis
siorum provinciae gubernator; saepe in Alexium (III) imp. factae auctor
Turcos vicit 245, 74/5; 262, 16/7. 519, 38/9.
Philadelphiae residens Andronico Co- Κοντοστέφανος, 'Ιωάννης ó — (1) :
mneno tanquam tyranno resistit 245, Stephani et Manuelis imp. sororis
74/9; 262, 15sqq.; 263,27. bellum (Annae) filius (revera Stephani frater)
filiis committere morbo coactus 263, 52, 25/6 + 77, 32/3. cum fratre An-
29 sqq. in lecto ad pugnae locum dronico adversus Antiochiae principem
portatus eos vincere facit 263, 39sqq. emittitur ibid.
mortuus a Philadelphenis defletur, Κοντοστέφανος, 'Ιωάννης ó — (2) : Andro-
sed mox eiuratur 263, 47 sqq. de eius nici an Stephani filius? cum Alexio
morte gaudet Andronicus 264, 73. Comneno (3) classi praefectus, quae
Alexii et Manuelis pater 263, 31. contra Isaacium Cypri tyrannum
Κομνηνός 6 Βατάτζης, Μανουήλ ό — : emittitur 369, 79/80. comprehensus in
vide supra s. n. 'Αλέξιος. Siciliam abducitur 370, 90 sqq.
Κοντοστέφανος, "Αλέξιος 6 — (1) : Κοντοστέφανος, Στέφανος ό — : Manuelis
anonymi filius; Alexio (III) imp. imp. sororis (Annae) maritus, magnus
Cplim nondum ingresso imperio potiri dux creatus 77,32/3. quod Cosmae
conatus comprehenditur 456, 66 sqq. patriarchae minatur, ab eodem ei
Κοντοστέφανος, 'Αλέξιος 6 — (2) : mors praedicta 79, 79sqq. in Corcyrae
Stephani et Manuelis imp. sororis obsidione cadit 79, 74/9; 82, 53.
(Annae) filius; adversus Húngaros Κόνων: ΤΤΕτούνης κόμης, ad lignum ex
emittitur 127, 90. Trapezuntis montibus comparandum
Κοντοστέφανος, 'Ανδρόνικος 6 — (1) : emissus 624, 91/2.
anonymi filius; Alexii ( I I I ) imp. filiae Κοράκων φωλεοί / νοσσια! : Ciliciae mons,
Eirenae maritus 458, 41/2; 485, 7; in quo Ioannes imp. hiemat 40, 62.
I N D E X NOMINUM 51

Κορινθιακό; κόλπος: eius orae a Siciliae Κορυφώ: 7 2 , 8 8 ; 130,81; vide Κέρκυρα.


rege populantur 78, 24. Κοσμά; (ό Αττικό;): patriarcha; ex
Κόρινθο;: urbs dives ad Isthmum sita, Aegina oriundus 79, 88/9. ex diacono
duobus portibus florens 74, 62sqq.; patriarcha creatus 79, 88. 80/1. eru-
ci. 610, 7. eius arx Acrocorinthus 76, ditissimus, virtutibus praecellens, be-
61 sqq.; 611, 28/9; vide s. n. a Siciliae neficus 79, 89sq. Isaacio Comneno (6)
rege capta diripitur 76, 66sqq. eius maxime venerabilis 80, 2 sqq. Ma-
primores Acrocorinthum non defen- nuell imp. suspectus propter Niphonis
derunt 76, 76. primores, divitiae, mu- amicitiam loco movetur 8 0 , 1 2 sqq. ;
lleres texturae peritae in Siciliam ab- 82, 60/2. imperatricis uterum exsecra-
ducuntur 76, 86sqq. ; textrices pace tur 81, 26/7; cf. 46/7. Stephani Conto-
facta non dimittuntur 98, 3 sqq. Isaa- stephani ei minantis mortem praedicit
cii Aaronis patria 144, 86. a Leone 81, 32 sqq.
Sguro diripitur 606,71; cf. 606,94. Κοσμίδιον: (monasterium) ibi Latini
ad earn usque Latini progrediuntur Cplim adgrediuntur 543, 92. in litore
610, 6/7. in Leonis Sguri potestate est ei vicino Alexius (V) imp. Dandulum
638, 41. Cf. άγ. Θεόδωρο;, Νικόλαο;. convenit 667, 60.
Κορράδο; : Alemannorum rex (nomen Κόσμο;: navis maxima Latinorum (Vene-
63, 42) in Palaestinam iter faciens torum) Cplim adgredientium 639, 1/2
61, 66sqq., Philippopoleos episcopi (eadem, quae 172, 69/71 memoratur).
gratia milites coercet 62, 16 sqq. cog- Κοτζδ; : Cumanorum dux 616, 39.
nati occisi ultionem fratris filio Konrcnrîvo;: (Kutb al Din Malifcshah)
Frederico mandat 63, 36 sqq. post Clitzasthlanis filius; patrem pepulit
Choerobachorum calamitatem minus 413,61/2; cf. 420,26/6. ab Aleman-
superbe se gerit 66, 89 sqq. Cplim norum rege fugatur 413, 37/41. a patre
pervenit, in Asiam traicere cogitur Malatiam, Caesaream, Coloniam ob-
66, 94 sqq. ; 66, 10/1. Maeandrum flu- tinet 620, 76 sq. moritur 621, 80.
vium traiecturus milites adhortatus Κοτυάειον: a Clitzasthlane deletur 262,
(revera hic de Ludovico, Francorum 14. Caichosrois regni pars 621, 79.
rege, agitur) 68, 72 sqq., ipse primus Κονπτέριον: oppidum prope Tzurulum
hostes adoritur 70, 32/3. 43/6. Rogerii situm; a Cumanis diripitur 499, 62;
incursionis in fines Romanorum factae 600, 67. 82.
conscius fuisse dicitur 72, 91. Κοντζασθλάνη; : sic Clitzasthlanes ab
Κορράδο; : Montisferrati marchionis filius Andronico Comneno vocatus 162, 60/1.
201, 93; 382, 62/3. Alemannorum regis Κρηνό;: vicus Thraciae; per eum Isaaci-
cancellarium vincit et comprehendit us imp. a Vlachis victus Berrhoeam se
201,96/2; 382, 67/73. Isaacii imp. reeipit 430, 29. ad eum et Berrhoeam
sororem uxorem ducit 382, 74 sqq. usque Henricus imp. Vlachos fugans
cf. 396, 43/4. caesar 382, 61; al. ad progreditur 646, 7.
Alexium Branam debellandum Isaa- Κρήτη: in ea Ioannis Comneni Vatatzis
cium hortatur ; bellum parat 382, 60/1 ; filii comprehenduntur 264, 63sqq. a
383, 81/4. 91 sqq.; 384,14. 20. contra Genuensibus piratis occupatur 639,
eundem mediam aciem ducit 386, 86; 94/6.
386, lsqq. ; 387,13. eius lorica describi- Κρητικόν πέλαγο;: 264, 62.
tur 386, 3sqq. Branae vieti caput Κρητικό; λαβύρινθο; : prov. vitandus 304,
praecidit 387, 20 sqq. se bello cum 85.
Vlachis gerendo interfuturum pol- Κρισσαΐο; λιμήν: hinc Rogerius Siciliae
licitus non venit, sed in Palaestinam rex interiores Graeciae partes invadit
abit 394, 36 sqq. ibi praeclaris rebus 73, 24.
gestis a Chasisio quodam occiditur Κριτζιμό;: (hodie Kriiim) hic Ibancus
396, 49sqq. eius ingenium 201, 93/6; castellum exstruxit, quod Romani ex-
382, 63/7. pugnant 512, 78/82.


52 I N D E X NOMINUM

Κρονίων: prov. pervetus; de Andronico app. 57/8). sorte Imperium obtinet,


imp. dictum 275, 15. sed insignia imperatoria non a d m i t t i t
Κρόνος: -ου πολυετέστερος id. 283,16. 572, 65/6. f r u s t r a urbis defensionem
Κυκλώπειος / Κύκλωψ: propter civium restaurare conatur 572, 66/73. fugit
trucidationem Andronicus imp. vo- 572, 73/8..
catur 266, 17; 343, 41. Κωνσταντίνος, 'Αρμένιος: Bacae oppidi
Κύπρος : in ea Demetrius Poliorcetes propugnator 22, 77 sqq. R o m a n o r u m
Lamiam cepit 347, 37. pecunia in ea imperatorem ignominia adficit; ad
exacta Andronico Comneno Ciliciam p u g n a m singularem quemlibet provo-
administranti adsignatur 138, 95. per c a i 23, 83 sqq. ab Eustratio Macedone
earn Andronicus Contostephanus in vincitur 23, 3 sqq. Baca c a p t a com-
Aegyptum navigat 161, 52. 57. 58. I n prehensus 25, 41. effugit 25, 44sqq.
ea Isaacius Comnenus (2) crudelissime iterum comprehenditur 25, 48.
dominatur 291, 34sqq.; 292,63; 340, Κωνσταντίνος (ό Φιλοξενίτης 550, 26
39sqq.; 369,76/7; 3 7 0 , 8 7 ; 463,81. a p p . ) : eunuchus; thesauro imperato-
f r u s t r a earn recuperare conatur Isaaci- rio praepositus 550, 26/7. venalis
us imp. 369, 74 sqq. ab Anglorum rege 563, 72/3. Varangis persuadet, u t
occupata 418, 75 sqq. regi Hierosoly- Isaacium Angelum e custodia dimit-
m o r u m d o n a t u r 418,83/4. Ioannis t a n t et imperatorem secundo agnos-
Spyridonacis patria 534, 64. Alde- cant 550, 27/31. Varangos Alexio (V)
brandinum contra Caichosroen adiu- Ducae conciliât 563, 74/7.
v a t 639, 5. Κωνσταντινούπολις (7) / ή λαμπροτάτη
Κύριλλος : ecclesiae doctor; eius de πόλις τ ο υ Κωνσταντίνου (273, 5/6) /
eucharistia doctrina adfertur 515, 62. ή Κωνσταντίνου καλλίπολις (319, 59;
Κύρος: Cpli ecclesia ab eo adpellata 190, 585,58) / ή Κωνσταντίνου (28) /
1. Βυζάντιον (38) / Βυζαντίς (541, 55) /
Κύψελλα : urbs Thraciae ; prope eam ή άρχουσα τ ω ν πόλεων (άπασών)
Andronicus imp. venationi se dedit (3) / ή βασιλεύουσα πόλις (6) / ή
280, 33; Isaacius imp. Sicilianos fuga- βασιλεύουσα (2) / ή βασιλίς πόλις (17) /
t u r u s castra ponit 369, 60; idem im- ή βασιλίς (5) / ή βασιλίς τ ω ν πόλεων
perio deicitur 450, 58. hinc Alexius (12) / ή καλλίπολις (62, 6; 207, 4) / ή
(III) imp. Vlachis bellum infert 487, μεγαλόπολις (9) / τ ό άστύ (3) πόλις
56/7. 71. 73; 496, 73; 499, 55; 502, 10; (passim) : septicollis 257, 70. πολυχαν-
518, 6. ad earn usque Alexius (IV) δής 157, 60. omnium urbium pulcher-
imp. Alexium (III) persequitur 556, rima etc. 576, l s q q . ; 577, 12sqq. ;
89. 591, 21 sqq. Dei civitas 582, 35; 591,
Κωνστάντια: a Ioanne Myso expugnatur 22. Nova Sion 593, 59/60; cf. 576, 7.
532, 22/3. urbium sanctissima 592, 37. regiarum
Κωνσταντίνειον φόρον / -ειος ά γ ο ρ ά : urbium regina 591, 23/4. quae omnes
urbis incendio contigitur 555, 49. urbes superat 569, 7/8; 627, 88/9.
de statuis ibi visis vide 151, 66sqq. ; omnium urbium culmen 606, 12; ma-
558, 48; 648, 38. ter 627, 87. caput imperii, omnibus ur-
Κωνσταντίνος (I) : eius corona Isaacius bibus praesidens 21, 49/51; 33, 61;
Angelus coronatur 345, 83. clavum 39, 4; 48, 14/5; 150, 54/5; 262, 7; 291,
crucifixionis Christi equi sui freno in- 32; 629, 59/60. gentibus malum exem-
fixit; ab Isaacio imp. perperam imita- p l u m praebens 532, 14 sqq. in ea
tus 444, 92 sqq. eius sepulchrum a R o m a n o r u m imperator residet 12, 6;
furibus expilatum 479, 35/8. fidei 33, 61; 219, 86; 323, 60; 441, 7. ex
initiator 444, 95; cf. 571, 57/8. ea proficiscitur 178, 18; 280, 31; 321,
Κωνσταντίνος (Xa) ó Λάσκαρις : post 20; 394, 23; 447, 79; 617, 80; 621, 6
Alexii (V) imp. f u g a m se offert, u t LO. ab ea abest 99, 32/3; 525, 13. in
imperator eligatur 571, 55 sqq. (cum eam revertitur 18, 77; 31, 20; 32, 55;
I N D E X NOMINUM 53

37, 73. 78; 38, 24; 52, 21; 63, 57; 90, igne vastata 445, 29; 545, 45sqq.;
4/5; 93,58/9; 100,59; 102,87; 110, 553, lOsqq. 18; 655,55sqq.; 670,
94; 1 1 8 , 3 1 . 3 8 ; 157,53; 177, 89/90; 33sqq. ; 576,4/5; 592,39/40. prope
289,90; 323,60; 3 7 3 , 6 8 ; 3 9 8 , 4 1 ; eam Latini in Palaestinam iter fa-
399, 46; 400, 72; 431, 33. 46; 434, 35; cientes pertranseunt 66, 94. eam in-
442,31; 4 8 6 , 4 0 ; 4 8 7 , 7 4 ; 496,65; feste adpetunt Maius 99, 17 sqq. 24.
507,57; 519,35; 535,95; 600,42; 32; Siciliani 319, 49. 69; cf. 320, 78/82;
601, 76; 646,10/1. earn ingrediuntur 356, 25/8; 357, 55/6. 66; Alexius Bra-
novi imperatores 50, 69; 457, 2; 551, nas 378, 61; 381, 48. 61; 388, 46; Ale-
45/6. in earn mittuntur: Manuelis imp. mannorum rex, ut Isaacius imp. cre-
legati 48, 6; captivi 25, 44; compre- dit, 404, 2/3; Latini 641, 53. 58; 649,
hensi 101, 72; 201, 3; 286,13; vieti 19; 5 5 0 , 3 6 ; 567, 51 sqq.; 669,3. eius
caput 284, 42/4. in earn veniunt/re- calamitates Alexium (III) imp. haud
deunt Ioannes Axuch 48, 19; Clitza- commovent 645, 63; 646, 66. 73. eius
sthlanes 118, 31. 38 Stephanus, Hun- defensionem restituere conatur Alexius
gariae regis frater 126, 52; Andronicus (V) imp. 570, 39/42. ex ea fugit idem
Contostephanus 168, 68; 173, 5; An- 671, 53; 608, 64. capta diripitur et
dronicus Comnenus imperio potiturus nefanda patitur 535, 6; 5 6 9 , 3 sqq.
229, 59; 246,10; 250,13; 256, 46; 7/8; 585, 58sqq.; 586, 79sqq.; 595,
257, 71; 354, 47; Andronicus Angelus 31; 598, 7; 606,12; 608, 54; 609, 86;
victus 245, 87; Bulgariae episcopus 617, 90; 627, 88; 643, 6 ; 644, 58; 647,
262,93/4; Philadelphenses 264, 50; 21. exinde multi eam relinquunt,
Isaac Angelus 286, 13; Andronicus inter quos Nicetas ipse et patriarcha
Comnenus (1) 425, 64; Constantinus 587, 88sqq.; 689, 38sqq.; 591, 12;693,
Mesopotamitd 491, 90/1; mercatores, 69/60. eius ruina nullo omine prae-
quos Phrangopulus damno affecit 528, significata 686, 70/8. a Niceta longa
93; Eudocia Angelina 608, 53; Latini oratione defleta 576, 1 sqq. ; cf. 691,
613, 69; 617, 73; 624,16/7; 640, 26; 21 sqq. a quo liberabitur ? 678, 45 sqq.
642, 75; ex ea profecti Andronicus Nicetae orationis nutrix erat 679, 83.
Comnenus 142, 31; Pseudalexius (1) Latinorum imperii caput 642, 76; cf.
420, 18; Ibanci sponsa 535, 89; Latino- 6 9 4 , 8 9 ; 600,44 ; 6 2 1 , 8 4 ; 623,70;
rum copiae 633, 63/4; 640, 37. in ea 631, 6; 640, 30. 37; 644, 36. patriar-
Taticius coniurationem facit 432, 15. cham Latinum obtinet 623, 73/4; 647,
in ea commorantur complures episcopi 7. ad earn usque Cumani incursantes
213, 60/1. in eius sedem episcopalem progrediuntur 622, 27; 618, 1; 629,
Dositheus translatus 407, 66. mona- 59; 631, 6. eius thesauri a Latinis
chis vitanda 207, 4/5; earn aulici in direpti et statuae conflatae 647,
castris degentes exoptant 504, 62. 20 sqq. ; 648, 45 sqq. in eam reversus
ad earn Latini mercaturae gratia con- Nicetas sex post menses Nicaeam se
fluunt ibique habitant 18, 67; 199, 62; conferì 635, 2/3 LO. (Κωνσταντίνου)-
233, 64/5; 250, 24; 251, 32; 482, 23; πόλεω 5 άγορά: 57, 67; 58, 73; 120, 84;
552, 82/4; in primis Veneti 171, 48/9; 234,2; 323,57; 329,61.57; 332,23;
172,67/8; 384,14; cf. 537,58sqq.; 342, 6; 3 4 9 , 1 1 ; 388, 54; 438, 53; 456,
552, 82/4; item Iberici 233, 65; 384, 67; 623, 59; 627, 69. áyopocl: 167, 59;
17/8; Phaseos incolae 528, 88/9; Turci 626, 44; 554, 21; άκμή 646, 62; άκρό-
384,16/8; 493,85/6; 528,88/9. ab TToAiç 157, 54; 206, 46; άντίπορβμοί
imperatoribus aedificiis etc. exornatur πλευρά 380,7/8; γήλοφα 380, 16;
46, 62/3 ; 205, 40 sqq. ; 206, 67 sqq. ; δήμοι 655, 52; είσοδοι 10, 49; ήόνε;
329, 50sqq.; 332, 12sqq.; 442, 33sqq.; 381, 36; 526, 44; 560, 7; 569, 4; καί-
445,19sqq., privatur 442, 41/2. eius ριον καΐ μέσον 332, 14; κλίμα προσ-
munitiones restaurantur 62, 93/4. 6; άρκτιον 446, 29; λιμένες 107,10; 222,
320, 72; 541, 49/50; 566, 28/9; 570, 27. 81; 251, 37; 445, 19; μέρη (varia) 107,
54 INDEX NOMINUM

10; 157, 60; 380,10; 654, 40; 555, 62. δίου μονή, Σύνοδοι, Σφίγγες, Σφωρά-
64; 570,35; 688,32; μίση 342,6; κιον, Ταϋρον, Τρυπητός λίθος, Φιλα-
ναυσταθμός 173, 4/6; νεώρια 172, 69; δέλφιον, Φιλοπάτιον, Χάλκη, Χρίστου
641,41 PLO ; νεώς vide ind. rer. τού Σωτήρος μονή, Χρ. τ. Φιλανθρώ-
νεώσοικοι 168, 71; οΙκήσεις / οίκίαι / που μονή, Χρυσιοπλύσια et in indice
οίκοι / οΙκόπεδα: 167, 69; 236,12; 442, verborum ad res Byzantinas spectan-
42/4; 626,46 ; 641,49 ; 645,46; 653, tium: θέατρον,θρίαμβος, Ιππικόν, μέγα
14; 654, 46; 668, 83; περίβολοι/ος 62, παλάτιον, Μέγας Ναός, μοναί, ναοί,
94; 380,6; 384,36; 644,8; πλάτος νοσοκομεία, πανδοχείον, πραιτώριον,
554, 43; πύλαι 378, 69; 379, 83; 386, συναγώγιον, τάφοι, φάρος.
73; 695, 29; 669,16; — αίγιαλίτιδες Κωνσταντινουπολϊται (6) / ol της Κων-
107,8/9 ;—έφαι 19,87 ; 157,64;—παρ- σταντίνου πολίται (294,29) / Κων-
άκτιοι 380, 28; — χερσαίοι 10, 48; σταντινουπολίτης δήμος (270, 25) /
107, 9; 267, 32; 378, 79; 380, 27; 622, Βυξάντιοι (246,15; 466,92) / της
27; 666, 29; vide etiam Ζυλοκέρκου, (Κ.)πόλεως άγοραϊοι, -ον / άστικοί /
'Ρωμανού, Χαρσίου, Χρύσε(ι)αι; πυρ- άστικόν πλήθος / άστικός δήμος /
γοβάρεις : 62, 93; 379,87; 390,17; πύρ- άστοί / άστυνόμοι / άστυπολϊται /
γοι: 545, 41; 569, 92. 13. 16; στοαί: άστυπόλοι / δήμος / δημώδες / λαοί,
554, 21; τάφρος 379, 85. 1; τείχη/τει- -ός / λαώδες / μεγαλοπολίται / οΐκή-
χίσματα : 62, 6; 129, 63/4; 320, 72. 75; τορες / όμιλος / δχλοι, -ος / πλήθος /
378, 63/4. 66. 79; 379, 84.87.1. 2; 382, πλήρωμα / πολϊται / πολιτεία / πολί-
66; 541, 49; 543, 6; 544, 22; 645, 35. τευμα / φυλέτης / στίφος / χειρωνα-
39. 45. 46; 646,67; 549,19; 554, κτικόν: (ducibus suis) rebus civilibus
44; 566, 28; 668, 80. 90; 669, 95; 570, intersunt, sc. pactioni cum Aleman-
27; 591,14/21; 631, 7. 10. Vide etiam: norum rege initae 411, 86/7; delibera-
'Αετός, Άνεμδ, Άνεμοδούλιον, "Απο- tion! de solvenda Alemannis pecunia
βάθρα, 'Αποστόλων ναός, "Αρκλα, institutae 478, 18. (adclamationibus)
Άρματηλάται, Αύγουστεών, Βελλερο- novos imperatores agnoscunt 6,41/3;
φόντης, Βλάγγα, Βλαχέρναι, Βοός 16,28/9; 50,69/70; 61,82/4; 270,
πόρος, Βουκολέων, Βύκανον, Γύναιον, 24 sqq. ; 345,81/2; 347,43; 455,56.
Γυρολίμνη, Δάμαλις, Δαματρύς, Δεύ- 69; (cf. 454, 29; 456, 76); 649,16sqq.;
τερον, Διίππειον, Διομήδους μονή, 651, 47/8; 664, 4/6. 12/3; (99,18), ad
Διπλοκιόνιον, Δρουγγαρίου, ΕΙρήνης quod nonnulli pecunia corrumpuntur
νεώς, 'Ελευθέρων, "Ελέφας, "Επαρχος, 49,32sqq.; 456,77/8. ipsi novum
Εύεργέτου μονή, 'Εφόρου μονή, Ζεύ- imperatorem proclamant 455, 65 sqq. ;
ξιππον, Ζωα άνώνυμα, θωμαίτης, 626, 45; cf. 234, 87/8; 428, 54/5; 661,
"Ιπποι χαλκηλάτοι, "Ιπττος άχάλινος, 33sqq.; 662,47. 61/2; 663,69; 664,
Ίωαννίτζη οίκος. Καλυδώνιος σϋς, 12/3. seditionibus se rebus civilibus
Καρέα, Καταβατής, Κατηχουμενεϊα, immiscent (ne se immisceant, im-
Κεντηνάριον, Κοσμίδιον, Κωνσταντίνει- peratores timent) 49, 41; 232, 36sqq.;
ον φόρον, Κωνσταντινουπολίται, Λε- 233, 70 sqq. ; 234, 82/3 ; 265, 88 sqq. ;
οντοφόνος, Λύκαινα, Μαγγάνη —, 266,14/5; 290, 96. 6; 334, 78/9; 343,
Μαγγάνων —, Μ άκρων, ΜΙλιον, Μι- 34sqq. ; 344, 64. 58. 60; 346,20. 26;
τάτον, Μιχαηλίτζη οίκος, Μώκιος, Νέα 407, 79/80; 423,11; 466, 72/3; 624,
μονή, Νειλωος, Νηματαρέας μονή, 64. 71; 526, 4sqq.; 526, 40/1. 43; 627,
Νίκων, 'Οδηγών μονή, Ούγγρισσα, 68/9; 558, 45. 47sqq.; 560, 81/3; 661,
Παντανάσσης μονή, ΤΤαντεπόπτου 33 sqq. direptionibus et destructioni-
μονή, Παντοκράτορος μονή, Πάρις, bus se dedunt 7, 76sqq.; 235, 12sqq.;
Περαία, Πέραμα, Περιβλέπτου μονή, 347, 44sqq.; 388,36/6; 391, 28sqq.
Πετρία, Πολύτιμος, "Ρουσίου καμπτήρ, 42sqq.; 392, 71 sqq.; 526,45/6; 527,
'Ρωμαία, "Ρώμος, Σοφιαΐ, Σοφιών 63sqq. ; 668,47. de victoriis et cladibus
λιμήν, Στοιχειώδη φυλακτήρια, Στου- ab imperatoribus certiores fiunt 90,
I N D E X NOMINUM 55

2/3; 167,50/52; 191,26sqq. ab im- Λακέριον: ex eo Manuel imp. Turcos


peratoribus pecuniarum divisionibus pellit 195, 29/31.
donantur 46, 62; 445, 31. pomparum, Λάκωνες: antiqui: eorum fines Helenae
sollemnium publicorum, ludorum par- patria, ad quam revertitur 652, 60.
ticipes 90, 6; 93, 66; 118, 41; 157, 68; byz. : eorum fines pertranseunt (subi-
158,79; 169,90; 2 4 3 , 2 1 ; 2 4 9 , 8 8 ; gunt) Latini 610, 8. Leoni Chamareto
265, 78; 289, 90; 290, 96; 349, 14sqq. parent 638, 43.
item suppliciorum 284, 2/3; 293, 92 ΛακωνικαΙ μάστιγες : prov. 567, 67.
sqq.; 294, 29sqq.; 3 1 1 , 8 6 ; cf. 342, Λακωνικός Καιάδας: vide Καιάδας.
16. ipsi supplicia sumunt de his, qui Λαμία: Demetrii Poliorcetae amor 347,
eis traduntur 256, 42/4; 391, 28sqq. 36/7.
79. Latinos in urbe habitantes oderunt Λαμπαρδία / Λάμτταρδοι : Venetorum
et occasione data impugnant 250, terrae finitima 697,68/9. Bonifatii
24sqq.; 392, 59sqq.; 652, 77sqq. An- marchionis patria 596, 67. eorum
dronicum Comnenum Alexio proto- primores cum Francis et Venetis
sebasto praeferunt 230, 86; 246, 15. imperatorem eligunt 596, 43/4. hue
ab eo vexantur 323, 60 sqq., ludibrio cum coniuge mittitur Alexius (III)
habentur 322, 53 sqq. eius imagines imp. 612, 41/5 L. = Λογγιβαρδία;
destruunt 362, 88/9. se ab eis deside- vide s. n.
rari falso credit Alexius Comnenus (4) Λάμπη : (urbs Phrygiae) per earn Manuel
319, 67; 320, 78. classem Sicilianam imp. Iconium expugnaturus copias
profligare cupiunt 362, 4sqq. Isaa- ducit 178, 22. prope earn Charax situs
cium imp. Alexio Branae praeferunt 195, 45. in ea Caichosroes commoratur
3 7 8 , 6 7 ; 380,6. 16; 382,64/5. ab 494, 14.
Euphrosyna imperatrice circumveni- Λαοδίκεια / Λαοδικεϊς: urbs Phrygiae
untur 456, 92. ut Latini impugnentur, 124, 13; 400, 87; 638, 68. a Ioanne
postulant 660,9sqq.; 561,21. 33/4. imp. capta munitur 12, 2/3. a Clitza-
quare Alexius (V) imp. eis carus est sthlane deletur 124, 13. per earn
566, 35; cf. 661,26. urbis incendio Manuel imp. Iconium expugnaturus
multi possessionibus spoliantur 655, copias ducit 178, 18. in earn An-
58/9. urbe capta rebus se adcommo- dronicus Angelus a Turcis profligatus
dant 694,80sqq. propter Thraciae refugit 196, 68. a Theodoro Mangapha
rebellionem a Latinis vexati 617, populatur 400, 87. Alemannorum re-
77 sqq. inridendi cupidi 120, 83/7; gem libenter recipit 412, 18 sqq. melius
318,19/21; 620,67 sqq. stulti 270, quam antea munita 124, 13/6. a
24/6; 393, 2/6. vino et luxuriae dediti Theodoro imp. Maurozomae ceditur
393, 5sqq.; 641, 65/6. apud eos malum 638, 68. Cf. Κατίδης.
semper vincit 564, 7/8. corrigi nolunt
Λαοδίκεια: urbs Coelesyriae, ab Aleman-
585,41/3. libertatis obliti 585,44/6.
nis expugnata 417, 53.
apud paganos invidiosi 593, 70.
Λαπαρδδς, 'Ανδρόνικος ό — : statura
Κφος è — : = Hippocrates, vide s. η. brevis, sed fortis 263, 27/8; 279,13/4.
Κωρυκίου Κιλικίου πνεύμα : turbo (prov.) militiae peritissimus 279, 3. Adriano-
463, 76. poli ortus 278, 69. in orientalibus
imperii partibus praeclaris muneribus
Λαγώς, 'Ιωάννης 6 — : carceri prae- functus 277,61/2. in pugna cum
positus; maleficiis commissis seditio- Hungaris commissa dextro cornu
nem provocai 525, 86 sqq. 2. 8. praeest 153, 39. ad Myriocephalum
Λαζάρου σάββατος : 589, 39 LO. cum aliis agmini primo praefectus
Λάκαινα: = Helena 116,64. — κύων 180, 84. 91. coniurationis in Alexium
prov. 277, 53. protosebastum factae particeps 231,
Λακεδαίμων, ή κοίλη — : ea Leo Chama- 14. adversus Ioannem Comnenum
retus potitus 638, 42/3; 611, 30/5 LO. Vatatzen emissus 263, 27 sqq. cum
56 INDEX NOMINUM

Alexio Brana Húngaros arcet 277, 74/5. fugientes Romanorum Ínsulas


44/7. Andronici imp. servitium igno- populantur 251, 36 sqq. Andronicum
miniosum putans in Asiam refugit imp. deiectum ulciscuntur 360, 47 sqq.
deíecturus 277, 43 sqq. Andronico me- quod Branam vicisse se iactant, a
tum inicit 279, lOsqq. tanquam man- Cplitanis impugnantur 392, 61sqq.,
data ab ipso habens in Andronici quos repellunt 392, 76 sqq. 81, et dolo
epistolis provinciarum gubernatoribus efficiunt, ut ab imperatore coercean-
commendatur 279, 15sqq. prope Atra- tur 393, 90 sqq. eorum privilegia ab
myttium comprehensus et Andronico Angelis laesa 637, 67/8. = Siciliani
traditus excaecatur 278, 81 sqq. mori- 317,16; 360, 48; 365, 56; 379, 91. —
tur 279, 90. 10. quidam Harmalis Pseudalexium (1)
Λαρδέα: vicus Thraciae; prope earn recipit 420, 20. cum Isaacio imp. de-
Isaacius imp. cum Vlachis et Cumanis lecto conspirant 636, 20/1. = crucigeri
proelium committit 396, 72. secundi belli sacri 67, 52. ex Syriae
Λάρισσα / Λαρισσσίων ττεδ(α, -ινά: ea(m) urbibus pulsi 417, 56/7. = crucigeri
occupare sibi proponit Bonifatius quarti belli sacri: Venetiam conveni-
marchio 600, 62. pertransit idem 604, unt 638, 85 sqq. quot naves et milites
61/2. 59. in ea Leo Sgurus Alexium armarint 539, 93/4. Alexium Isaacii
(III) imp. convenit 608, 47/8. Boni- imp. filium recipiunt 539, 6sqq., qui
fatio marchioni subdita 638, 47/8. eis maxima promittit 539, 16 sqq. ;
Λάσκαρη : vide Θεόδωρο;, Κωνσταντίνο;. 550, 39sqq. Iadaram expugnant 540,
Λατινί;: Maria imperatrix (I) 147, 62. 24/6; 641, 43. eorum expeditionem
Λατινί; γλώσσα / Λατίνη διάλεκτο; / Alexius (III) imp. tardius curat 540,
Λατίνων φωνή : Isaacio Aaroni famili- 26 sqq. ; 541, 45/50. per Epidamnum
aris 144, 86/7. haud ita Nicetae 690, et Corcyram Cplim advehuntur 641,
74/6. Romanis horrenda 602, 6; cf. 43. 61 sqq. naves adpellunt 541, 66 sqq.
300, 94/5. eius linguae voces adferun- urbem oppugnant 542, 76 sqq. ; 543,
tur 200,88; 308,2; 600,46/8. Vide 90; 546,68; 549,18. eos de Alexii
etiam 575, 66/7. (III) imp. fuga certiores facit Isaacius
Λατίνοι, -ο; / Λατινικό;: in Romanorum imp. 650, 34/6, a quo postulant, ut
exercitu militant 35, 22; 36, 48; 91, filii promissiones confirmet 550, 36 sqq.
14/5; 178, 7; 297, 90; 379, 91; 532, 28; ab eo honoribus adficiuntur 651,
nota eos, qui Mariae caesarissae 50 sqq. maiorem in dies pecuniam
serviunt 238, 94; qui Alexio protose- postulant 551, 61 sqq. ; cf. 656, 71 sqq.
basto 247, 31; 250, 16; qui cum Alexio 83/4; 659,78/80; 560,86. 91 sqq.;
Brana Cplim adgrediuntur 379,91 ; qui 567, 64/5; 647, 18 sqq. Saracenos de-
cum Conrado caesare pugnant 384, spoliaturi etiam cum Cplitanis con-
14; 386, 86; 391, 41. équités hastati fligunt, urbem incendunt 553, 91 sqq.
optimi 35,22; 108, 51 sqq.; 109,85; Alexium (IV) imp. praedecessorem
cf. 604, 46. Antiochiae (1) domini, quos persequentem adiuvant 656, 78 sqq.
urbem sibi cessuros sperat Ioannes eundem corrumpunt 557, lOsqq. cf.
imp. 39, 37/8. cum eis Manuel imp. 663, 83, quare ab honestis eorum viris
ludum equestrem committit 108, spernitur 557, 22/3. direptionibus pe-
53 sqq. ; 109, 85. = populi occidenta- cuniam sibi comparant 560, lsqq. eos
les; Romanis periculo sunt 203, 66. coercere recusant imperatores 560,
quare Manuel imp. maximam pecuni- 9sqq., Alexium Ducam Murtzuphlum
ari in eos erogat 204, 87. Romanorum vincunt 561, 23sqq. Alexium (IV)
terram et imperium adpetunt 301, imp. protecturi palatium occupare
21 sqq. ; cf. 477, 74sqq.; 638,84/5. cogitant 563, 67/8. ab Alexio (V) imp.
quod Alexii protosebasti partes secuti impugnantur 566, 27 sqq. eundem cum
sunt, trucidantur, spoliantur, expel- Dandulo de pace agentem adoriuntur
luntur 250, 21 sqq.; cf. 297, 91/3; 392, 568. 71/3. Cpleos expugnationem pa-
I N D E X NOMINUM 57

r a n t 668, 77 sqq. u r b e m adgrediuntur diandi 627, 86, quorum pars urbe a


668, 88 sqq. eorum domus Cpli delen- Ioanne Myso c a p t a partes eorum se-
t u r 652, 80/1. eos timens Alexius (V) q u u n t u r 627, 5, qui hac de causa
imp. í u g a m capit 671, 48 sqq. item Balduinum aliosque perdit 642, 88sqq.
Constantinus Lascaris 672, 76/8. Cplim Rusium oppugnantes a Mysis de-
expugnant, diripiunt, omnia p r o f a n a n t bellantur 628, 16 sqq. nonnulli Theo-
672, 79sqq. ; 685, 68sqq.; 617,90. anti- doro Brana duce Adrianopolim missi
Christi praecursores 573, 7. ipsi Hiero- profligantur 629, 35sqq. ; quorum pars
solyma capta a Saracenis minime vio- Athyrae fatalis fit 629, 61 sqq. Bizyen
lati Romanis baud pepercerunt 576, et Selymbriam servant 630, 94 sqq.
84 sqq. oblivioni addicantur 680, 2/4. Cpli se includunt 631, 5sqq. quod
civibus, u t urbem relinquant, per- Didymoticho auxilio venire dicuntur,
m i t t u n t 587,87/8; 631,8. res sacras, Ioannes Mysus urbis obsidionem sol-
quas spoliarunt, v e n d u n t 594, 81/2. vit 633, 55/6. Thraciam et Macedoni-
victoriam celebrantes Romanos in- am d e v a s t a r u n t 635, 19 sqq. LO. Adri-
rident 594, 83sqq. cf. 577,19/23 app. anopoli et Didymoticho auxilio veni-
R o m a n o r u m terram inter se dividunt u n t 633, 60 sqq. Graeciam cum Cam-
696, lOsqq. urbis portas et portus panis inter se dividunt 637, 28/30;
catenam in Syriam m i t t u n t , Cpleos cf. 611, 30/35 LO. ubi R o m a n o r u m
expugnationem in omnes partes an- potentes cum iis paciscuntur 637,
n u n t i a n t 595, 31/2. imperatorem eli- 31 sqq. Acrocorintho potiti 611, 30/5
g u n t Balduinum F l a n d r u m 596, 33 LO. eos i m p u g n a i Michael Angelus
sqq.; 642, 76. exeunt, u t imperii (2) 631, 16 LO. eorum quivis Roma-
p a r t e m occidentalem subigant 697, n o r u m terrae p a r t e m occupât 639,
79sqq.; 601, 71; 604, 49sqq.; 605, 63. 83 sqq. eorum manus ex Cypro arces-
a Pegarum Latinis invitati 601, 79/83; sita Attaliam obsidione Turcorum
641, 54 in orientalem imperii p a r t e m libérât 639, 5 sqq. Davidi Comneno
transeunt 601, 76 sqq. uno anno non- (2) succurrunt 640, 16sqq. quare eis
d u m elapso fere omnia subiecerunt ille Cplim alimenta mittit 640, 30sqq.
612,36/8; 609,87 sq. Alexium (V) seque eis cum Theodore Lascare de
imp. comprehensum supplicio adfici- indutiis agentibus committit 640, 34/5.
u n t 608, 61 sqq. cum Ioanne Myso a b Andronico Gido vineuntur 641,
pacisci nolunt 612, 56 sqq. ex urbibus 42 sqq. qui Adrianopolim venerunt
Thraciae repelluntur 613, 65 sqq. quare cum Romanis societatem ineunt (cf.
Asiam relinquere coacti sunt 613, 73; 635, 24 LO) rebusque ibi compositis
625, 28. Balduino ex urbe profecto Cplim redeunt 642, 64 sqq. Henricum
Cplitanos vexant 617, 79. Romanos F l a n d r u m imperatorem eligunt 642,
Arcadiopolim adgressos vincunt 614, 74/5. Cpleos statuas tutelares destru-
l s q q . Adrianopolim oppugnantes a u n t urbem utique non cessuri 643,
Ioanne Myso devincuntur 615, 11 sqq. 11 sqq. Henrico duce ad fugandos
cum Ioanne Myso de Thracia dimicant Vlachos Thraciam pertranseunt 645,
618, 93 sqq. t r i b u t a exigunt 618, 1. 89 sqq. eorum i m p e t u m praevenire
nonnulli prope Serrhas vieti in arcem vult Ioannes Mysus 636, 50. impera-
se recipiunt, o p p u g n a n t u r 618, 17 sqq. t o r u m sepulchra spoliant 647, 20 sqq.
arcem t r a d u n t 619, 35 sqq. Thraciam Cpleos statuas aeneas confiant 648,
recuperare conantur 621, 84sqq. ; 625, 35 sqq. 649, 78. eos abhorrens Nicetas
28/9. Adrianopolim oppugnant 622, Cplim relinquit 635, 3/4 LO. barbari
18 sqq. ; 623, 57. obsidione relieta vocantur 598, 90; al. ingenium eo-
Didymotichum adgrediuntur 624, 95 r u m 39, 39; 164, 60; 300, 90/4; 301,
sqq., sed re infecta abeunt 624, 12 sqq. 6sqq.; 551,61/3; 575, 63sqq.; 602,
Romanos vexant 625, 20sqq. a 4/7; 625, 20/2; vestitus, capillorum
Philippopolitanis non omnino repu- habitus a Romanis diversi 300, 1;
58 INDEX NOMINUM

304, 11 sqq.; 637, 41/2; 557, 20/1. lin- Λοπάδιον: ad Rhyndacum fluvium si-
gua: vide Acmvfs. religio heterodoxa tum; hinc Ioannes imp. adversus
540,21/2; 575, 69/70; vide etiam Turcos proficiscitur 33,65; 34,4.
576, 92. Romanos odernnt 199, 56/8; Andronicum imp. repellit, a quo
300, 94sqq.; 301,17; 538,83/4; 651, Alexius Branas ad expugnandam
44; 568, 74/6; 594, 75/8. urbem emittitur 280, 44/6. expugna-
Λαχσνδζ, Μαυουήλ 6 —: magistratus, tum ab Andronico punitur 280, 46 sq. ;
cui Andronicus imp. propter pecuniae 289, 80sqq.; cf. 331,2. Petro Pratzi
exactionem minatur 331, 91 app. se dedit 602, 92 sqq. Vide etiam
Prusae rebellionis particeps; eius 'Αδρανούς.
traditio ab Andronico postulatur 287, ΛοΟμα: urbs ab atapaca expugnata 192,
24. Prusa capta suspendió interimitur 63.
289, 71/2. •Aoúkios KotvTios KivKtvtirros: ab aratro
Λεβούνη;: (Leo I) Armeniae princeps; ad imperium vocatus 424, 47/8.
oppida Romanorum subigit, Seleuci- Λυδία: earn Manuel imp. adversus Tur-
am adgreditur; ei Ioannes imp. bel- cos copias educens pertransit 52, 33.
lum infert 21, 54sqq. Λυδοί : Theodori Mangaphae causam
Λεβούνη;: (Leo II) Armeniae princeps; sequuntur 399, 68. Theodoro Lascari
Caichosroen profugum recipit, sed non parent 638, 62. Λυδός = Theodorus
iuvat 622, 11 sqq. Mangaphas 420, 11.
ΛΕίμμόχΕίρ: oppidumPhrygiae,prope quod Λύκαινα καΐ "Υαινα: statua in Hippo-
Maeander ponte iungitur; hie Romani dromo erecta, prope quam Andronicus
cum Turcis confligunt 193, 73 sqq. imp. supplicio adficitur 360,36/8.
Aeóvtios : Hierosolymae patriarcha, Dosi- has feras Romum et Remulum lac-
thei decessor 405, 19/20. tantes referens; a Latinis conflata
Λεόντιο; (θεοτοκίτηΐ) : monachus, ab 650, 17.
Isaacio imp. patriarcha creatur 405, ΛυκαονΙα : regio, quam Latini in Palae-
34sqq. loco movetur 406, 38/41. stinam iter facientes pertranseunt
Λεοντοφόνος: statua a Latinis conflata 72, 82. Caichosrois regni pars 528, 78.
650, 20. ΛυσΙμαχοί: Herculis statuae artifex
Λέων: signum zodiaci 158, 83. (error auctoris) 519, 48/9; 660, 3.
Λέων 6 Στυττής: patriarcha Cpleos, Λώτ : uxor eius 324, 94.
paulo antequam Manuel imperium
susceperit, mortuus 61, 1. Μοτ/γάνη (του —) βασιλικαΐ οίκοδομαί /
ΛιβανΙτης κέδρος : 446, 62. παλάτια: in Philopatio interiore
Λιβάνου δόξα: 432, 71. sita (e) 255, 29/30; 293,1/2. hic mori-
Λιβύη : a Latinis Romanorum fines inter tur Alexius (I) imp. 6, 10. in ea(s)
se dividentibus cuipiam adsignatur Andronici Comneni iussu Alexius (II)
595,19. imp. cum matre migrât ibique ab eo
Λιβυκά θηρία: prov. 492, 46. consalutatur 255, 29 sqq. ante ea(s)
Λιτοβόηξ: (Litovoj) miles barbarus, Andronicus Ducas et Constantinus
cuius ope Ioannes Ducas (2) ad Macroducas lapidantur 293, l s q q . ab
Berrhoeam ex caede evadit 430, 26/7. Andronico imp. destructa(e) 293, 2/3.
Λοβιτζός: Moesiae castellum ab Isaacio Μαγγάνων μονή: in palatio ei vicino
imp. nequiquam oppugnatum 399,44/6. Alexius (I) imp. moritur 6, 30. prope
Λογγιβαρδία: regio ex qua Michaelis earn Ioannes Comnenus imperator
Palaeologi expeditio Italica initium adclamatur 6, 40. turrim ei finitimam
capit 91, 16. Cf. Λαμτταρδία. Manuel imp. exstruxit 205, 42/3. in
•Λοδόϊκος: (Ludovicus VII) Francorum promunturio ei opposito Constantinus
rex; in Palaestinam iter facit 66, 11/3; Macroducas stipite praeficitur 294,
67, 44sqq. (cf. Κορράδο?). Alexii (II) 27/8. ad earn S. Pauli comes sepultus
imp. sponsae pater 275, 14. 614, 85/6.
INDEX NOMINUM 59

Μαγγάνων οίκος : domus praeclara, dedit 601, 69. rebellât 613, 67/8. a Io-
5. Martyri (Georgio) dedicata, ab anne Myso vastatur 636,18 LO.
Isaacio imp. subruta 442, 46/7. Μακεδών, ó : Alexander Magnus 369, 26.
Μαγέντζης έττίσκοττος : (Christianus Mo- Eustratius 23, 92. 3. 9; 24, 13. 20. 30.
guntiae episcopus) Frederici Aleman- Nicephorus Bryennius 6, 21.
norum regis cancellarius, in Italiam Μάκρη : Stagirae nomen novum 452, 94.
missus vincitur 201, 89 sqq. ; 382, Μακροδούκας, Κωνσταντίνος 6 —: cum
69/73. aliis ad Myriocephalum agmini primo
Μαγκαφδς, Θεόδωρο; ό —: ex Philadel- praeest 180, 84. 91. post cladem erup-
phia ortus, ab Isaacio imp. deficit tionem e castris facit 189, 43/6.
399, 54sqq.; cf. 420,11. oppugnatus Andronici minister fidelis 292, 77/8;
cum eo paciscitur 399, 68 sqq. pulsus 294,14/6; 313, 35/8. Theodorae Com-
Iconium fugit 400, 78 sqq. cum copiis nenae (3) sororis maritus 292, 78/80.
Turcicis Maeandri regionem invadit panypersebastus 313, 38 sq. eius uxor
400, 85 sqq. a sultano imperatori pro- Isaacii Comneni (2) matertera 290,
ditur 401, 6/7. cum Henrico Flandro 24/5. post Isaacii defectionem, pro
proelium committit 603, 31 sqq. Moro- quo fidem interposuit, damnatur 292,
theodorus cognominatus 399, 65 (68b). 68sqq.; 293,5. lapidatur 294, 14sqq.
Máy νήσσα λίθος: prov. 62,15; 465, 41. in stipite praeficitur 294, 26/8. eius
Μαίανδρος: fluvius latus, transitu haud mortem se lugere Andronicus imp.
facilis 67, 51/4 (cf. 70, 31). fontes suos simulât 295, 46 sqq.
prope Celaenas habet, ubi Marsyas in Μάκρων: oecus Catechumenii; e tecto
eum influit 178, 23. 24. ad Hyelum et eius Mariae caesarissae sectatores se
Limochirum ponte iunctus 193, 74. defendunt 237, 76; 238, 1. omnia ei
in eo pereunt multi Turci 194, 13/4, coniuncta urbis incendio vastata 554,
Michael Aspietes 195, 26/7. eius regio 34/6.
a Turcis vexatur 12,1; 192, 50; 194, Μαλέα: promunturium navigationi peri-
19; 494, 91; 529, 22. a Manuele imp. culosum 73, 19; id nave praetervehi-
defenditur 52, 33; 193, 71 sqq. eum tur Rogerius Siciliae rex 73, 18. item
transeúntes Alemanni (Franci!) Tur- Maius 99, 22. hucusque Andronicus
cos profligant 67, 51; 70, 43 sqq. in Contostephanus Venetos persequitur
huius regionis urbibus Pseudalexius 173, 3.
(1) primum visus; easdem Turcorum Μαλεϊνος : vir ignobilis ex Philippopoleos
ope subicit 420,19; 421, 51/3. eius provincia oriundus 296, 76/9, qui pro
regionem maritimam Manuel Mauro- Alexio Comneno (4) apud Siciliae
zomes populatur 626, 61/2, Theodo- regem intercedit 296, 80sqq.
ras imp. Maurozomae cedit 638, 68/ Μάμαλος: Alexii Comneni (8) ab actis
9. 310, 66, quem ad imperium adfectan-
Μαινάδες: Dionysii sociae 321, 25; cf. dum incitasse ferebatur 312, 5/8. ab
Βάκχαι. Andronico imp. vivus igni traditur
Μάιος: Siciliae regis classi praefectus 310, 66 sqq.
97, 76/7; 99, 16. cum Romanis de Μαμττλάνης: Turcorum dux, qui Ale-
pace agit 97, 76. nave Cplim advectus mannos vincit 67, 43.
imperatori insultat 99, 16 sqq. 22. Μανουήλ (I) ό Κομνηνός: Ioannis imp.
Μακεδονία / -ονικός / Μακεδών, -όνες: filius minimus, sebastocrator 16, 30/1;
a Petzinacis vastata 14, 47. inter cf. 35, 29; 39, 27/8; 41,18/9; 44, 95.
urbes eius opulentissimas Adrianopolis ad Caesaream audacius pugnat, quare
6, 22/3. Eustratii militis patria 23, a patre verberatur 35, 29/38; 46,
92. — milites a Ioanne imp. separatim 37 sqq. patrem in Syriam sequitur
in acie constituuntur 30, 70; cf. 23, 92. 39, 27/8. a patre successor proponitur
a Ylachis et Cumanis vastatur 473, 41, 18/9 sqq. imperator agnoscitur 46,
66; 608, 69. Bonifatio marchioni se 41 sqq. Ioannem Axuch Cplim mittit,
60 I N D E X NOMINUM

ut adventum praeparet 48, ösqq. 102, 90 sqq. de Andronici fuga certior


ipse mox sequitur 49, 60sqq. cum fit 103, 7/8. item de eius comprehen-
gaudio suscipitur 60, 69 sqq. novum sione 108, 36/7. ad rem investigan-
patriarcham creandum curat, a quo dam Ioannem Camaterum Cplim
coronatur 61, 93 sqq. contra Masud mittit 108, 37/40. Antiochiam pompa
profectus infirmitate coactus redit ingreditur 108, 41 sqq. ludum eque-
62, 18/22. expeditionem adversus An- strem instituit, ipse primas partes agit
tiochiae principem emittit 62, 23/8. 108, 53 sqq. Cplim rediens a Turcis
Turcos impugnans usque ad Iconium oppressus partem exercitus amittit
progreditur 52, 30sqq. uxorem Ale- 110, 93 sqq. Theodorum Styppiotam
mannam ducit 63, 68sqq., cui fidem falso accusatum excaecat 112, 50sqq.
non servat 64, 66 sqq. imperii admini- uxorem amittit 115, 47/61. Mariam
strationem curat 64, 75sqq. initio Antiochenam uxorem ducit 115,
regni liberaliter se praebet 69, 13 sqq. 51 sqq. Turcorum principum odium
postea ferme in contrarium vertit 60, mutuum excitât 117, 15 sqq. Clitza-
35 sqq. Cosmam patriarcham loco sthlanem recipit 118, 30 sqq. ; cf. 420,
movet 80, 12 sqq. cum Alemannis in 28; 521,5/7. Sebasteiae deditionem
Palaestinam profecturis de transitu postulat 121, 17/22. cum Clitzasthlane
paciscitur; tamen eis insidiatur 60, continenter bellum gerit 123, 68sqq. ;
45 sqq. etiam Turcos ad impugnandos cf. 175, 27sqq.; 262,9/10; 520,72/3.
eos incitât 67, 41/2. Corcyram recupe- fratri istius atque emirae Malatiae
rare constituit 72, 86/99; 76, lsqq. in asylum praebet 123, 66/7. regni Hun-
itinere Cumanos profligat 78, 39/42. garorum successioni se immiscet 126,
Corcyram post longam obsidionem in 48 sqq. Pupacem, quod Andronicum
deditionem accipit 78, 43 sqq. obsidio- fugientem adiuvit, punit 131, 10 sqq.
ne nondum confecta a Venetis ludi- Zeugminum expugnat 133, 52sqq.
brio habetur 86, 77sqq., quibus specie Serborum ducem subigit 136, 47 sqq.
tantum ignoscit 86, 87 sqq. frustra in Belam imperii successioni destinât
Siciliam traicere conatur 89, 62 sqq. 137, 66sqq.; cf. 112,66/7; 169,7/8.
a Serbis poenas expetit 90, 7 6 sqq. Andronico Comneno Ciliciae admini-
victoriam Cpltanis annuntiat, trium- strationem committit 137, 90 sqq. Con-
phum agit, ludis interest 90, 2 sqq. stantinum Calamanum mittit, ut
Michaelem Palaeologum in Italiam istius locum suppléât 140, 58 sqq. An-
mittit 91, 9 sqq. iterum Serbos, necnon dronicum comprehendi et excaecari
Húngaros vincit 92, 29 sqq. trium- iubet 141, 1/4, sed nihil proficit 142,
phum agit 93, 60/71. Calamanum ad- 36sqq. nudae suspicionis causa Ale-
versus Cumanos emittit 93, 72 sqq. xium Axuch punit 143, 65 sqq. ; cf.
Alexium Axuch et Ioannem Ducam 427, 28 sqq. Isaacium Aaron et Scle-
(1) in Italiam mittit 94, 93sqq. ; cf. rum Seth arti magicae deditos punit
101, 64/6. classi tempus enavigandi 147,81 sqq.; cf. 147,64/6; 339,25.
astrologicis computationibus destinât, Neocastra condit 150, 35 sqq. iterum
sed nil proficit 95, 23 sqq. pacis con- Hungaris bellum infert 151, 59 sqq.
silium capit 96, 56 sqq. cum Siciliae victoriam Cpltanis annuntiat, trium-
rege pacem facit 98, 93sqq. ; cf. 100, pho célébrât 157, 48 sqq. ludis inter-
40/4. inanem Maii audaciam (cf. s. η.) est 158, 80/1. Serborum ducem Ste-
ridet 99, 34/7. cum Hungaris bellum phanum conterrei 158, 82 sqq. copias
gerit 100, 46sqq. Andronicum Comne- in Aegyptum mittit, quae re infecta
num perduellionis accusatum in- redeunt 159,18sqq. cum Aegypti
carcérât 101, 66/73; 103, 7 sqq. Basi- Saracenis pacem facit 168, 75/8. filium
lium Tzintzilucam adversus Húngaros exspectans astrologiae se dédit 168,
emittit 101, 77 sqq. (cum eis pacem 79sqq. nativitatem magnifice célébrât
facit 102, 85 app.) Armeniam pacat 169, 89 sqq. eum successioni destinât
I N D E X NOMINUM 61

1 6 9 , 5 s q q . ; cf. 228,3/4; 276,22/3. 67; 253, 8/9), astrologiam eiurat, habi-


Mariam íiliam a sponso seiungit, cui tu monastico induitur 221, 44 sqq.
uxoris suae sororem in matrimonium moritur 222, 65; cf. 2 2 0 , 1 3 ; 222, 82/3;
dat 170, 12sqq. eundem adiuvat, ut 223, 4; 2 9 0 , 1 9 ; 419,1/2. quot tempus
Hungarorum regno potiatur 170, regnarit 222, 65/70. sepulchrum eius
15/21. cum Siciliae rege de filiae 222, 71 sqq.; cf. 256, 46sqq. (ab An-
matrimonio agit 170, 22 sqq. earn dronico visitatur). figura et ingenium
marchionis Montisferrati filio uxorem 45,18/21; 50, 71 sqq.; 95,19/22. ei
dat 171, 36/40. Venetos pro iniuriis succedit Alexius (II) 223, 4/5. Theodo-
ulciscitur 171, 41 sqq.; cf. 538,70/1. sio patriarchae Andronici figuram
80. cum iis pacem facit 173, 9 sqq. ; descripsit 253, 92/3. vaticinationem
cf. 538, 69/70. Dorylaeum restaurai. de imperatore a civibus occidendo ad
Turcos bello persequitur 176, 49 sqq. se spectare negavit 352, 78/83. famili-
ad Iconium eradicandum profectus am eius Andronicus imp. exstirpare
prope Myriocephalum debellatur 178, cupit 269, 94. ei cognatione vel ad-
5 sqq. exercitum deserere cogitans finitate coniuncti: Alexius filius 169,
monitus resipiscit 187, 93 sqq. cum 91 sqq.; 221, 47; 223, 4/5; cf. 4 2 0 , 1 4 .
sultano pacem facit, Dorylaei et 2 6 . 2 8 ; 4 2 1 , 3 6 . 63; 4 2 2 , 9 2 ; 4 6 1 , 1 6 .
Sublael munitionum demolitionem 18; 462, 52; Maria filia 112, 67; 137,
promittit 189, 47 sqq. portentis de 67 sqq.; 1 6 9 , 7 ; 2 0 0 , 8 6 ; 259,40/1;
clade futura praemonitus erat 190, Alexius, filius nothus *204, 95/1;
83 sqq. Cplim revertitur 189, 67 sqq. ; 260, 52/3; 309, 22/3; 425, 59/60; Ale-
1 9 £ 9 sqq. Cpltanis de clade accepta xius Comnenus (4) 296, 72; 319, 68;
certiores facit 191, 26/33. Sublaei Isaacius frater 290, 14/5; Isaacius
munimenta demolitur, haud ita Dory- Cypri tyrannus 290, 15/6; Ioannes (5)
laei 192, 34 sqq. cladem reparare cona- 53, 47/8. Alexii Branae uxor 389, 72/3.
t u r l 9 2 , 56 sqq. Claudiopolim obsidione Μαράπτικα: meretrix ab Andronico imp.
libérât 197, 7 sqq. eius Consilia occi- maxime amata; cum eo fugit 347,
dentem spectantia 199, 43 sqq. ; 203, 35/6. 61 sq.; 348, 74. 84/6.
58 sqq. quomodo Fredericum Aleman- •Μαρία, ótyfa (θεομήτωρ, Θεοτόκο;,
norum regem obtrectarit 200, 66 sqq. Μητροττάρθενο;) : eius auxilio Manuel
204, 79sqq. ; cf. 382, 65. 68; 476, 52/4. imp. exercitum ad Alemannorum
quomodo vectigalia et tributa ad- transitum parat 62, 4/5. ecclesia eius
ministraret 203, 62 sqq. mulieribus Tamiathi telis Romanorum deleta
amatis, cognatis etc. pecuniam pro- 163, 17 sqq. in Blachernis magna
fundebat 204, 90sqq. ministros bar- ecclesia ei dedicata, vide s. n. cladem
baros, praesertim Latinos praeferebat ad Myriocephalum acceptam prae-
204,3 sqq. quae aedificarit 205,40 sqq. ; monuit 190, 2 sqq. Isaacio imp. Leon-
384, 36/7 ; 543, 4/5. monasteriis pru- tium patriarcliam in somno monstra-
denter favebat 207, 85sqq.; cf. 207, vit 406, 36/8. eam maxime coluit
75 sqq. praedia militantibus parum idem imp. 444, 14sqq., qui persecu-
prudenter divisit 208, 16sqq. dispu- tores fugiens earn invocat 451, 85.
tationes theologicas suo arbitrio solve- item Adrianopolitani oppugnati 636,
re conatus 209, 59 sqq. Mahumeti dei 30. eius imago 'Οδηγήτρια, vide s. n.
anathema delevit 213, 51 sqq. amentia
•Μαρία (1) = άνασσα, βασιλί;, δέσποινα,
haec eiusque mors a Chonarum episco-
5ένη (ab p. 255, 28) : Petebini filia,
po praedictae 219, 71 sqq. in morbum
Manuelis imp. uxor altera 115, 55 sqq. ;
incidit 220, 10. observationibus astro-
139, 43. Belae uxoris soror 170, 13/4;
logicis adductus mortem imminere
267,52/3. pulcherrima 116, 61 sqq.;
non credit, successionem non curat
244, 62; 269, 90; 333, 40/1. eius in-
220, 13 sqq. vitae spem dimittit, suc-
genium 244, 63/4. Isaacii Aaronis per-
cessionem paucis perstringit (cf. 248,
fidiam denudat 147, 61/4. filium parit
62 I N D E X NOMINUM

168, 79 sqq. ut ei consulat, patriarcha Μαρτϊνος: Latinae ecclesiae cardinalis;


Manuelem morientem monet 220, 23. cum patriarcha Henrico Flandro auxi-
Manuele mortuo a multis expetitur lia mittit 623, 72/3.
224,17/20. Alexio protosebasto favet, Μασσαλιηται : viñeta ossibus Cimbrorum
cum quo rem habere dicitur 224, 24/6; caesorum cinxerunt 71, 69.
225, 43/6; 228, 50/62; 229, 68/71; 232, Μασούτ ( I ) : Iconii sultanus; Mahumeto
34. 45/6; 233,55/6; 244,61/4; 274, Castamonis domino infestus 19, 10/1.
17/8. una cum eo pecuniam publicam Ioannem imp. contra istum auxiliis
profundit 230, 82/3. imperii procura- adiuvat 1 9 , 1 3 . a Mahumeto de sen-
trix 276, 6/7; cf. 2 2 9 , 6 8 ; 2 3 3 , 5 6 . tentia deductus mox socium deserit
Mariae caesarissae odio est 230, 3/4, 20,16/8. apud eum Isaac Comnenus
quae iram eius vitans in Magnam (1) commoratur 32, 37/8. ad eum
Ecclesiam refugit 232,33/4. populo Andronicus Comnenus et Theodorus
exsecrata 234, 95sqq.; 235,7/8. viro- Dasiotes captivi abducuntur 60, 66.
rum ei acceptorum domus diripiuntur contra eum Manuel copias educit 62,
235, 12 sqq. ; earn cum caesarissa re- 18. Taxara fugit 63, 45. filiam eius
conciliare vult patriarcha 240, 48sqq. Ioannes Comnenus (6) transfuga uxo-
pacem facit 241, 63. 68. patriarcham rem duxit 36, 60; 53,47/50, quae patris
muñere privari non sinit 242, 16. ut in causam defendit. 53,46/51. regnum
monasterium se recipiat, Andronicus inter filios partitur 116, 69 sqq. mor-
Comnenus postulat 247, 65 sqq. eius- tuus 621, 3/4. Caichosrois pater ibid.
dem iussu in Manganorum palatium Μασούτ ( I I ) : Clitzasthlanis filius; Ama-
migrât, ubi ab eo haud digne salutatur siam, Ancyram, Dorylaeum aliasque
255, 28 sqq. eam perdere cupiens An- urbes Ponticas obtinet 520, 74/5. a
dronicus calumniis adficit 265, 84sqq. Rucnatino profugatur 521, 81 sqq.
cui Veli iudices quidam resistunt 266, Ματζούκης, Θεόδωρος ó — : Manuelis
8. eius mortem idem desiderai 267, 49. imp. subsecretarius gratia potens 215,
perduellionis accusata 267, 50sqq. in 9.
monasterio includitur 267, 54sqq. ca- Μαυρίκιος: imperator, quem Christi
pitis damnatur 268, 66sqq. strangu- imago adlocuta est 332, 17.
latur 269, 85sqq.; 332,8/9. imagines Μαύρο ζώμης, Θεόδωρος ό — : Hierosoly-
eius deletae 332, 37 sqq. Ioannicii mo- mam mittitur 160, 37/8. ad Myrio-
nasterium aedificare coepit 419,95/2. cephalum sinistro cornu praeest 180,
Μαρία (2) : imperatrix (nomen ab p. 598, 86.
5), Belae Hungariae regis filia, ab Isa- Μαυροζώμης, Μανουήλ ó — : Caichosrois
acio imp. uxor ducitur 368, 44/6; cf. socer 626, 47/8; 638, 66/7, cuius auxi-
698, 5/6. Cpli capta Bonifatio mar- lio imperium adfectat 626, 47/60.
chioni nupta 598, 4/7. filii Manuelis Maeandri regionem populatur 626,
mater 699, 24; 601, 67. mariti regni 61/2. a Theodora imp. fugatur 626,
procuratrix 600, 58sqq., quem de Thes- 72/3., qui pacto cum Caichosroe inito
salonicensium seditione certiorem facit ei Chonas, Laodiceam, Maeandri in-
619, 46/50. ferioris regionem cedit 638, 66/9.
Μάριος: consul Romanus; Cimbros vicit Μαυρόττουλος: per somnum Myrioce-
71, 69. phali cladem praevidet 1 9 0 , 9 4 s q q .
Mapivos: Venetorum dux, Danduli suc- Μαύρος, 6 — : cognomen ioculare Con-
cessor 621, 87. stantini Ducae 571, 56 app.
Μαρκιανός: monasterium S. Eirenae in ΜίγαρεΙτης : pirata, Siciliae regi serviens,
litore exstruxit 206, 68. Isaacium Comnenum (2) adiuvat 370,
Μαρσύας : fluvius, qui prope Celaenas in 88 sqq.
Maeandrum influit 178, 23/4. Μεδιόλανοι : urbis Italiae cives, quorum
Μαρσύας: (satyr) ab Apolline prope moenia ab Alemannis disiecta Manuelis
Celaenas cute nudatus 178, 24/5. imp. opera restaurantur 200, 78sqq.
I N D E X NOMINUM 63

Μεθώνη: Messeniae urbs, quam petunt Μήδεια: odium dissimulatum significat


Latini 610, 9, qui eius regionem occu- 489, 41.
pant 637, 29. Μηδικός όρνις: ostentationis cupidinem
Μελάγγεια: (Malagina) Bithyniae urbs; significat 477, 92.
a Manuele imp. munitionibus firmatur Μηλουδίου βασίλεια: hinc Andronicus
62, 19/20. in ea Andronicus Comnenus imp. de Hagiochristophoritae nece
profugus comprehenditur 108, 33. Ale- certior factus Cplim venit 344, 61;
xium (III) imp. adclamat, sed Pseuda- 346, 31.
lexium (3) non reicit 462, 37 sqq. Μίλιον : miliarium Cpleos; ad eventuum
M ¿Xas: fluvius (hodie Kara Su), qui loca designanda memoratur 236, 9;
Latinorum castra ad Choerobacchos 236, 36. 46; 654, 34; 665, 48; 672, 67.
posita inundat 64, 60 sqq. Μιλτιάδης: eius victoria Themistoclem
Μέλας βουνός: Collis niger; eo usque somno privabat 76, 6.
Alexius Branas Vlachos bello perse- Μιτάτον: Mahumetarum synagogae no-
quens progreditur 376, 34. men populare; a Latirás deletur 653,
Μελίβοτον: oppidum, ubi Andronicus 3/4.
Comnenus in Galiciam fugiens equos Μϊτος: Ibanci írater, ab Alexio (III)
commutât 130, 78. inde classis Roma- imp. pulsus 619, 34/6.
norum Tamiathum proficiscitur 160,46. Μιχαήλ: archangelus; ei Chonis ecclesia
Μελίτηνή: (Malatia) Cappadociae urbs; celeberrima dedicata, quae a Manuele
a Clitzasthlane expugnatur 123, 62/6. imp. visitatur 219,79, a Theodoro
Cotpatino adsignatur 620, 76/6. Mangapha et Pseudalexio (1) pro-
Μελιτίδης: vir stultus (Comoediae anti- f a n a t a 400, 93/1; 422, 84/90. ei Ma-
quae) ; hoc nomine Alexius Comnenus nuel imp. in Anaplo monasterium
(4) adpellatur 319, 66. dedicat 206, 71/3. in S. Sapientiae ec-
Μένανδρος: eius verba de Byzantinorum clesiae vestíbulo de musivo pictus
vinolentia adferuntur 393, 14. 238, 79/81; 240, 36. eius ecclesia in
Μερραϊον: locus bibl. ; prov. amaritudi- Anaplo sita ab Isaacio imp. exornatur
nem signiiicat 308,14. 442, 48 sqq.
Μέση των ποταμών: hinc Clitzasthlanes Μιχαήλ 6 του θεσσαλονίκης: rhetor;
auxilia arcessit 179, 41. Vide etiam haeresiae damnatus 211, 92/3.
Μουχούμετ, Νίστριον. Μιχαήλ ό 'Ιταλικός: Philippopoleos epi-
Μεσήνη: urbs Thraciae; eius regio a scopus ; homo eruditus et orator prae-
Vlachis et Cumanis populatur 499, 68; clarus; Latinos in Palaestinam iter
629, 66. facientes permulcet 62, 13 sqq.
ΜεσοττοταμΙτης, Κωνσταντίνος 6 — : Μιχαήλ 6 ΌξεΙτης: monachus; patriar-
Isaacii imp. minister potentissimus cha creatus Manuelem imp. ungit 61,
439, 70sqq. cum app.; 449,46 app. 6 sqq. Niphonem Bogomilum punivit
484, 81; 489, 47 sqq. Alexio (III) imp. 80, 19 sqq. palatium patriarchale aedi-
primum non gratus 484, 84/7, postea ficavit 249, 83/4. muñere deposito in
imperatricis intercessione gratia pol- monasterium suum reversus ambitio-
lens 484, 83. 88sqq. huius cognatis nem luit 79, 80 sqq.
odiosus 486, 4sqq. ut haec in palatium Μιχαήλ ό Χωνιάτης : Athenarum episco-
revocetur, perficit 489, 36/7. diaconus pus; Nicetae frater; urbis suae arcem
ordinatur 489,63 sqq. Synodi per- contra Leonem Sgurum feliciter de-
missu muñera civilia retinet 490, 66/9. fendit60ö, 77 sqq. Bonifatio marchioni
etiam Thessalonicae episcopus creatus cedit 609, 84sqq.
(cf. 439, 70 app.) a rebus publicis non Μιχαηλίτζη οίκος: in eo Andronicus
recedit 490, 69 sqq. potentia civili Comnenus primum imp. adclamatur
privatus etiam episcopatu movetur 271, 36.
491, 3 sqq. ΜοΤραι : Helenae statuam conflandam
Μέτωνος αΙωνες: prov. 666, 7, statueront 662, 80.
64 I N D E X NOMINUM

Μοναστηριώτηζ, Λέων ó — : veli iudex Μύλασσα: eius provinciae vectigalium


265, 3/4; cf. 373, 69. quod Mariae (1) exactor Michael Angelus (2) 529, 18/9.
imperatricis eiectioni non consentit, Μυριοκέφαλον : Phrygiae oppidum, prope
in vitae periculum venit 265, 4 sqq. quod Manuel imp. a Turcis vincitur
Alexii protosebasti suasor fuisse dicitur 178, 27sqq.; 179, 62.
266, 11/2. ab Andronico imp. senatus Μυσία / Μυσοί / Μυσός: vide Βλάχοι.
os vocatus 313, 21/2. Georgium Disy- Μυρμιδόνες: (ex fornicis) subito viri
patum generum a poena capitis vindi- fortes facti 358, 76.
cat 312, 19. Isaacium imp. vitupérât, Μωάμετ : propheta mendax, Christo
quod Vlachos segnius impugnet 114, multo inferior 69, 5/7. eius Deum
69 sqq. ab ecclesiae anathemate solvere cupit
Μονεμβασία: Peloponnesi urbs; Siciliae Manuel imp. 2 1 3 , 5 3 s q q . ; 2 1 8 , 6 7 ;
regem repellit 73, 13/6. Christi Cruci- 220, 6. ineptias docens 214, 67 sqq.
fixi imaginem celeberrimam posside- eius doctrina damnatur 218, 68 sqq.
bat, quam Isaacius imp. Cplim trans- Μώκιοί : Christi martyr ; cum eius ecclesia
tulit 442, 55. Cplitana S. Michaelis ecclesia Chona-
Μόντης Φεράντη; μαρκέσιοζ : vide * ΓιλΙ- rum comparatur 400, 95/1. prope ean-
ελμος. dem ecclesiam auctor virginem e stu-
Μόραβοζ : fluvius, prope quem Isaacius pratoris manibus eripit 590, 65.
imp. Serbos vincit 434, 29. Μ ωμοί : etiam irreprehensos accusat
Μοσυνόπολίξ: Thraciae urbs; ad earn 80, 15.
usque exercitus Sicilianus progreditur Μωσαϊκόν ξύλον: 3 0 8 , 1 5 ; vide Μερ-
317, 7/8; 319, 53/4; 357, 67, qui regio- ραϊον.
nem eius populatur 321, 93/4; 357, 70 Μωροθεόδωροζ : Theodori Mangaphae
ibique vincitur 358, 78. 93. per earn cognomen ioculare 399, 65.
Nicetas Alexium Comnenum (7) in Μωσης/Μωϋσης : precibus suis Amale-
Papucium montem abducens transit citas vicit 15,92/3. Aaroni iunior
426, 12. ad earn usque Ibancus omnia tamen a Deo electus 44, 83/4. libe-
Romanorum imperio eripit 513, 22. ratoris exemplum 356, 33; 578, 45.
in ea Balduinus imp. stationem facit
598, 8. eius regionem Ioannes Mysus Νάβαλ: paene a Davide interemptus
populatur 636, 53. 333, 66.
Μούρτζουφλος: Alexii (V) imp. cogno- Ναβουζαρδάν: Hierosolymam evertit,
men ioculare 561, 23/5; al.; cf. s. n. vasa sacra diripuit 582, 34/6.
Μοΰσα(ι) : τα έκ τη s άτταλης Μούση; Ναύπλιον: Peloponnesi urbs; Leonis
φσματα = musica soluta; ei Isaacius Sguri patria 605, 65. eam naves
imp. deditus 441, 18. τ ά Μουσών Romanorum Corinthi episcopo auc-
κρούματα = litterae (historiographia) tore adgressi sunt 606, 95/2. Latinis
in barbarorum terra non florent 680, inexpugnabilis 611, 31/3. Leoni Sguro
87. a barbaris alienae 598, 90. parens 638, 41. ab eo punitum 611,
Μουσούριον : Sultani litterae sic dictae 30/5 LO. in eo Gabriel Sgurus do-
421, 47. minatur ibid.
Μουχούμετ: Castamoni dominus, Masu- Νέα μονή: magni palatii ecclesia, quam
di Iconiensis inimicus, quem huius Isaacius imp. variis ornamentis spo-
auxilio Ioannes imp. adgreditur 19, liât 443, 63/4.
lOsqq. Masudum ab imperatore abalie- Νέαι Πάτραι: eius episcopus Euthymius
nat 19, 14sqq. a Ioanne imp. pellitur 331, 95.
20, 24/5. eius origo et potestas 34, Νεεμάν: vide Stephanus.
95/1, regni ambitus 34, 92/5. Νείλος: fluvius Aegyptum fertilizans
Μοψουεστία: ad Pyramum fluvium 159, 19/20. ad eum Alexandria sita
sita ; hic Ioannis imp. corpus in navem 5 9 5 , 1 8 . ei Helena adpulit 652, 60. in
imponitur 50, 52. eo naves Romanae adpellant 162, 95.
INDEX NOMINUM 65

Νειλφον ζφον: Andronico imp. cibo, Νίκανδρος : vide ΝΙκων.


cum amoris adiumentum adferret Νικήτας 6 Μουντάνης: patriarcha ab
322, 39. Isaacio imp. creatus et loco motus
Νειλωος βοϋς: forte unus ex duobus 406, 28/32.
animalibus, quae statua quaedam a Νικήτας: Chonarum episcopus; aucto-
Latinis conflata repraesentat 664, rem e fonte baptismatis suscepit;
35/6. de Manuele imp. vaticinatus 219,
Νειλέρος Ιππος: statua a Latinis con- 72sqq.
flata 660, 20/2. Νικήτας ό Χωνιάτης: huius opens
Νεοκαισάρεια: Cappadociae urbs; a auctor 1, 1. quibus officiis functus
Ioanneimp. oppugnatur 36, 27 sqq. in 1,1/3 app. + b; 683,1/3 b; 647
eius oppugnatione Manuel, Ioannis inscr. Chonis natus 178,19/20; al.;
filius, audacius pugnavit 36,29/38; cf. Χωναι. ab urbis episcopo e fonte
46, 37 sqq. expugnatio Ioannis Com- baptismatis susceptus 219, 95/1. pri-
neni (6) proditione impedita 35, mus sui temporis historiam suscepit
39 sqq. 4, 66 sqq. cognati cuiusdam mentio-
Νεόκαστρα: nomen novum trium ur- nem facit 197, 90 sqq. ipse ossa
bium, quas Manuel imp. operibus Turcorum ad Maeandrum caesorum
firmavit 150, 54 (35sqq.). vidit 71, 67. Chonarum episcopi prae-
Νεοκλης: Themistoclis pater 76, 3. dictionem de Manuele imp. factam
Νεούτζικον : locus in confimo provincia- noverat 219, 94. imperatoris Isaacii
rum Adrianopoleos et Philippopoleos ab actis expeditioni contra Cumanos
situs, ubi Constantinus Angelus (3) susceptae intererat 397, 87/8. ei Phi-
comprehenditur 436, 71. lippopoleos provinciae praefecto con-
Νέστωρ: eius patria Pylus a Latinis traria iubentur, ut Fredericum Ale-
occupatur 610, 9/10. mannorum regem arceat 402, 49 sqq.
Νηματαρέας μονή: prope os Ponti sita; Philippopoli relicta protostratoris exer-
in ea Euphrosyne imperatrix inclusa citui se iunxit 409, 38/40 (37 app.).
488,19/20. Isaacio imp., ne longius Alemannis
Νίκαια / Νικαεΐς: Bithyniae caput résistât, persuadet 409, 42sqq. Ale-
9,26; 244,70; 635,5 LO; 645,81. xium Comnenum (8) captum in
bene munita 281, 69/60. e Turcorum Papycium montem deducit 425,
potestate erepta 9, 26/6. Andronicum 71 sqq. urbis incendio pulcherrima
Comnenum imperium adfectantem sua domo privatur 555, 62/4; 687, 4/6.
non agnoscit 244, 70/1, qui eam cum aliis senatoribus (cf. 562, 56;
praeteriens non lacessit 246, 8/9. Isaa- 644, 67/8) ad eligendum novum im-
cium Angelum et Theodorum Can- peratorem cogitur 661,37 sqq. ab
tacuzenum recipit 269, 7 sqq. ab An- Alexio (V) imp. officio privatur
dronico imp. oppugnatur 280, 42sqq.; 666, 13/4. Cpli capta in altera sua
287, 27. se dedit 285, 66sqq. primum domo multos familiares recipit 587,
venia impetrata postea crudeliter lsqq. se in Yenetiani cuiusdam fidem
punitur 286, 86sqq. hinc Alexius (III) committit 588, 13 sqq. (PLO) cum
imp. Turcis bellum infert 496, 60. uxore · et filiis Cplim relinquit 688,
ad eam expugnandam Balduinus imp. 32 sqq. puellae cuidam, ne ei vis
proficisci statuit 612,38/9. Theodo- adferatur, salutis auctor est 590,
rum Lascarem imp. agnoscit 638, 65 sqq. Selymbriae considit 593,
62/4; cf. 640,36. auctorem exulem 61 sqq.; 617,83/4, ubi post Thraciae
inhumane recipit 635,6sqq. LO; rebellionem a Latinis rebus spoliatur
646, 71 sqq. 617, 86/7. Cplim revertitur 635, 2 LO.
Nicaeam se confert ibid. 3/6; cf.
Νικαίας: miles, qui Andronicum Com-
614, 7/lOb, ubi eum status sui paeni-
nenum profugum comprehendit 108,
tet 635, 7sqq. LO; 646, 71 sqq. capta
34.

5 van Dicten, Nik. Chon. Hist. Index


66 INDEX NOMINUM

urbe, quae eloquentiam eius nutri- archa punitus; propter eum Cosmas
vit, silentium praefert; Romanorum patriarcha loco movetur 80, 17 sqq.
mala et barbarorum victorias tradere Νομάδες: ad eos usque imperium Ro-
non vult 579, 82sqq.; cf. 585,49/50; manorum se extendere Latini credunt
614, 7/10 b. cur historiam prosequa- 595,19.
tur 583, 4 sqq. ; 585, 49 sqq. quod
Romanorum fortunam adversam des- Σάνθεια: Thraciae urbs; ad eam usque
cribere cogitur, conqueritur 634, omnia Ibanco auctore a Romanis
86 sqq. deficiunt 613, 22. prope eam Senache-
Νικηφόρος 6 Φωκάς: eius cubiculum rim a Latinis vincitur 598, 95.
114,17/8; aloanne Tzimisca oppressus Ξένη: Mariae imperatricis (1) nomen
130, 59/60. eius lex de monasteriorum (quod viro moriente cum habitu
possessionibus a Manuele imp. reno- monastico accepit) ; vide Μαρία.
vata 207, 88. Ξέρξης: eodem die navis praefectum
Νικηφόρος: eunuchus, cubicularius An- corona ornavit et interfecit; Andro-
dronici imp.; contra Sicilianos emit- nici imp. exemplum 259, 32.
titur 318, 26/7. 5ηρός, Μανουήλ ό —: Turcorum sagit-
Νικόλαος: Corinthi episcopus 638,57. tarium infestum interficit 196, 82sqq. ;
Leoni Sguro insidiatus 606,94/5. 197, 85.
cum eo in gratiam redit 638, 57/9; 2ιφιλϊνος : vide Γεώργιος 6 —.
tarnen perditur 638,59/61; 611,30/5 2υλοκέρκου πνλΐς: ab Isaacio imp. con-
LO. cluditur, u t Fredericum Alemanno-
Νικόλαος: Nicaeae episcopus; urbis ab ru'm regem arceat 404, 3/4sqq. 7.
Andronico imp. oppugnatae dedi-
tionis auctor 285, 66 sqq.
Νικομήδεια / ή Νικομήδους / Νικομη- 'Οδηγήτρια : nomen tantum 382, 58;
δείς: in eius provincia Serbi captivi Dei genetricis imago celeberrima;
collocantur 16, 21/3. per eam Manuel quam imperatores in pugnis et trium-
imp. Claudiopolim contendit 197, phis secum ferunt 567, 49/50; cf.
15/6. eius regionis incolae plerique 15, 88; 19, 90; 158, 68sqq.; 382, 57/8.
Andronici Comneni causam sequun- "Οδηγών μονή: monasterium, in quo
tur 245, 80/1. qui urbem ipsam prae- imago supra dicta conservatur 382,
terit 246, 8/9. prope eam Synadenus 57. insuper memoratur 527, 62/3.
vincitur 626, 64. eam Latini oppug- 'Οδυσσεύς: Cephallenorum rex, solis
nant 640, 16/7. Cf. Ταρσία, Τραχείαι. boves occidit, i. e. dies perdidit
Νικόπολις: olim Actium vocata 650, 82, 60. Lotum et Sirenes vitavit;
11/2. Michaeli Angelo (2) parens monachis exemplo 207, 5. sociorum
638, 43/4. eius multi a Scylla devorati 651,30/1.
Νίκων καΐ ΝΙκανδρος: statua asinarii ΟΙναΐον: Chaldiae oppidum, a Manuele
cum asino ab Augusto imp. Actii imp. Andronico Comneno adsignatur
erecta; a Latinis conflata 650, 10sqq. 227, 10; 225, 58. hinc Andronicus
Νισαίος Ιππος : donum pretiosum 189, Cplim proficiscitur 229, 59, quod
52. oráculo praedictum erat 354, 45/6.
Νϊσος: urbs (Naissus); a Manuele imp. Alexio Comneno (9) parens 639, 72.
munitur 136,45. eius regio a rege Hun- ΟΙναιώτης, Γεώργιος ô —: Alexii (III)
garorum vastatur 277, 46. a Vlachis imp. eunuchorum primus 503, 50.
diripitur 434,17/8. eam Isaacius imp. imperatori persuadet, ut subito Pro-
Belam generum conventurus pertran- sacum adgrediatur 503, 49 sqq. *serius
sit 434, 32. opera adducit 505, 7 sqq.
Νίστριον: Mesopotamiae urbs; a Ioanne Οίτη: mons, quem Leo Sgurus a Ther-
imp. expugnata diripitur 29, 49/52. mopylis Larissam iter faciens praete-
Νίφων: bogomilus; a Michaele patri- rit 608, 47.
I N D E X NOMINUM 67

* Όλοφέρνη; : pers. bibl. ; a muliere inter- pant 128, 26. eis Manuel bellum infert
fectas; divinae providentiae exem- 128,27. Romanorum fines vastant
plum 424, 38/9. 132, 29/30. M. Gabram et M. Branam
"Ολυμττο;: Graeciae mons; in pro v.: profligant 132, 31 sqq.; 133, 44. ab
— Atho imponere, i. e. impossibilia imperatore vieti Zeugmino cedunt 133,
perficere 82, 63; 465, 48; cí. "Αθω;. 53 sqq. foedus iterum rumpunt 151,
"Ολυμττο; : Asiae (Bithyniae) mons, a 59 sqq. vincuntur 152, 85 sqq. ne so-
Prusae moeniis meridionalibus rece- cius eorum fiat Nemannus, Manuel
dens oppugnationis copiam praebet impedit 159, 11. Belam/Alexium re-
603,14. gem agnoscunt 170, 15sqq. apud eos
"Ομηρος / Όμήρειο; / 'Ομηρικό;: Pire- quoque Romanorum exemplum imi-
nes fontem memorat 75, 65 (errat tantes frater fratri insidiatur 532, 17.
auctor). eius verba adferuntur 76, 2; ad eos Latini Serris Joanni Vlacho
156,18; 273,94; 3 4 2 , 8 2 ; 3 5 1 , 6 1 ; deditis fide interposita abeunt 619,
644, 48. Vide etiam ind. locorum. 42/3. Cf. 'Αλμούζη;, Βελδ;, Βελέγραδα,
"Ομφάλη: ei Hercules servo erat 520, ΒρανΙτζοβσ, Ζεύγμινον, Ίατζδ;, Μα-
54; ita Andronicus Philippae 139, 41. ρία (2), Νίσο;, Στέφανο;, Φραγγοχώ-
Όξεΐα: insula; eius monasterii mona- ριον.
chus Michael patriarcha fit 51, 5; qui Οϋγγρισσα: statuae in Constantini foro
in earn revertitur 79, 82. erectae nomen, quae a Manuele imp.
Όρεστιά;: Adrianopoleos nomen anti- deletur, ut aliae statuae, Romanae
quum 6, 22; 278, 68/9, quo Nicetas vocatae, ruinam compenset 151,67 sqq.
insuper sequentibus locis utitur 411, Ούε(ν)τανοί: 7 7 , 3 7 ; 8 5 , 4 4 . 5 9 ; vide
76; 518, 7; 598, 93; 5 9 9 , 1 7 ; 613, 70; BEVETÌO.
6 2 2 , 1 8 ; 624,95; 6 2 7 , 4 ; 629,36; Ούννοι: vide OOyypla.
633, 61; 642, 72; 645, 90. "ΟχυραΙ: castellum a Ioanne imp. prope
Όρόντης: fluvius Antiochiam adluens Lopadium exstructum 33, 66; cf. 37,
27, 4; 115, 57. 74/5.
Όρφαΐκά κρούματα : saxa movebant
301,10. Πάγγαιον: mons; eo usque omnia
"Οσιρι; : a fratre Typhone deiectus; Ibanco auctore a Romanis deficiunt
cum eo Isaacius imp. comparatur 513, 23.
457,12. Παδυάτηζ, Θεόδωρο; ó — : contra
"Οσσα: mons; vide "A6co;. Serbos emittitur 159, 93.
Oúyypía / Οΰγγροι / Οΰννοι / Ούννικό; / Παίονε; / Παιονία / Παιονικό; : 92, 31;
=Παιον1α/Παίονε;/Παιονικό; (100,46) : 100, 46. 53; 101, 69; 102, 81. 84; 126,
Romanorum fines invadunt 17,39 sqq. 48; 127, 92; 132, 29. vide Ούγγρία.
a Ioanne imp. dissipantur et Franco- Πακτιάριό; τι; („qui pacta seu tributa
chorium, eorum finium pars optima, exegit" Ducange) : exercitus dux, cuius
occupatur 17, 50sqq. pacem faciunt dolo Sozopolisexpugnaturl3,17sqq. 24.
18, 61/2. Serbis auxilia mittunt 92, Παλαιολόγο;, 'Αλέξιο; ó — : Irenen,
30 sqq. cum Russis bellum gerunt Alexii (III) imp. filiam, uxorem ducit
92, 48/9. interea Manuel imp. eorum 508, 79 sqq. una cum aliis Ibancum
fines invadit 92, 45sqq. captivi eorum persequitur 511, 57 sqq. ad eundem
Manuelis triumphum exornant 93, 62. mittitur 519, 31. seditionem propter
a Manuele conterriti pacem faciunt Ioannem Lagum ortam supprimit
100, 46sqq. Basilium Tzintzilucam vin- 526, 23/4. cubiculo imperatorie cor-
cunt 102, 80sqq. Branitzobae regione ruente vulneratur 530, 65/6. Ioannem
cedunt 102, 84/5. propter regni suc- Spyridonacem pellit 534, 79/80. 82/5.
cessionem bellum civile gerunt 126, Παλαιολόγο;, "Ανδρόνικο; ó — : adversus
48 sqq. Manuelem imp. intercedentem Sicilianos emissus nil agit 318,25.
reiciunt 127, 68sqq. Zeugminum occu- 31/5.

5*
68 I N D E X NOMINUM

Παλαιολόγος, Γεώργιος 6 — : unus Πάνιον: Thraciae oppidum; a Venetis


eorum, qui Alexium (III) imperato- diripitur 621,1/2.
rem proclamant 461, 71. in Critzimi Πάννονες : i. q. Ούγγροι, vide Ούγγρία.
obsidione cadit 612, 81/2. Παντανάσσης μονή : Cpleos monasterium;
Παλαιολόγος, Μιχαήλ 6 — : vir nobilis earn visitaturus ad Assumptionis Ma-
in Peloponneso domicilium habens, riae festum celebrandum Theodoras
qui cum Iosepho Balsamone inimici- Castamonita collabitur 438, 62.
tias gerit 68, 90. (idem ?) in Italiam Παντεπόπτου μονή : Cpleos monaste-
missus, ut Siciliae regi bellum in- rium; in eo Theodosius patriarcha
férât, multum proficit 91, 10 sqq. includitur 242, 8; 243, 22. 27. item
loco movetur 94, 93/6. Andronicus Lapardas 279, 91. in colle
Παλαιολόγος, Νικηφόρος ó — : Trape- prope id sito Alexius (V) imp. taber-
zunti praefectus; Andronici Comneni naculum suum conlocat, ut Latinos
amatam filiosque Manueli imp. prodit arceat 668,85/6. item urbe capta
226, 78/9. Latini 570, 36/7.
Παλαιστίνη (θεοστιβεϊς τόποι, τόπος Παντεύγενος, Σωτήριχος ó — : episcopus
Ιερός) : ut earn liberent, occidentales designatus Antiochiae; propter haere-
iter sacrum susceperunt 9, 26. idem sim muñere privatur 211, 91.
Ioannes imp. sibi proposuit 39, 34/6; Παντεύγενος, Ανώνυμος: Isaacium imp.
42, 26. eius rex Balduinus 141, 92. fugientem comprehendit 452, 95.
per earn Andronicus Contostephanus Παντεχνής, Θεόδωρος ó — : eius muñera
Tamiathum iter facit 161, 66, qui 235, 16/7. ei Alexius protosebastus
tarnen ab equitibus eius destituitur favet 235, 14sqq. plebis seditione
166,6. Παλαιστίνη θίν David pro- fugere cogitur 235, 17. domus eius
pheta fugit (cum quo Andronicus diripitur 235,17/21.
Comnenus comparatur) 333, 64. in Παντοκράτορος μονή: Cpleos monaste-
earn Conradus caesar proficiscitur rium; a Ioanne imp. conditum; in eo
396, 42. 48. ad earn liberandam rex Isaacius Comnenus (5) includitur
Alemannorum bellum sacrum sus- 48, 20/1. in eius ecclesia prima Manu-
cipit 401,26sqq.; 4 0 4 , 1 ; 4 1 6 , 3 6 ; elis imp. uxor sepelitur 116, 60. item
417, 65; item reges Franciae et Bri- Manuel ipse 222, 72. ab Andronico
tanniae ibid.; 4 1 8 , 8 0 . 8 3 ; 463,82. Comneno visitatur 266, 47.
Cyprus insula ei adnexa 418, 87. earn Πάπα: (Hadrianus IV) Cplim nuntios
se liberaturum Isaacius imp. opinatur mittit de pace cum Siciliae rege
432, 71. in ea Alexius Angelus aliquot facienda 97, 62. (Alexander I I I ) a
tempus commoratus est 631, 73. ad Manuele imp. incitatur, ut Aleman-
earn liberandam Alemannorum rex Ro- norum regi résistât 200, 72. ei urbes
manorum auxilium postulat 476, 68/9, Italiae eripit Moguntiae episcopus
Latini iterum proficiscuntur 638, 86. 201, 91. ei se litem de Mahumeti deo
exortam delaturum Manuel minatur
Πάμφιλον : Thraciae oppidum, in quo 216, 20. Alemannorum regis consiliis
Latini Adrianopoleos obsidione relicta obsistit 476, 41/2. (Innocentius I I I )
se reficiunt 624, 83. Alexium, Isaacii imp. filium profu-
Παμφυλία: hic Ioannes imp. Sozopolim gum, cum litteris commendaticiis
expugnat 12, 14. Caichosrois regni Latinis dimittit 539, 7/8. eius privi-
pars 521, 78. legia ab eodem agnoscuntur 540, 22/3.
Πανάσιον: Phrygiae oppidum; a Manuele Παπύκιον : mons multis monasteriis
imp. Turcis liberatur 195, 29/30. celeber 425, 72/3. in uno eorum
Πανελλήνιου : propter Helenam bellum Alexius Axuch monasticum habitum
gessit 652, 69. induere cogitur 144, 76; cf. 427, 27/8.
Πανικά σχηματίσματα: sic Basilacii item Alexius Comnenus (8) 425,
gestus dicti 449, 30. 72 sqq.; 426, 13 sqq.; 427,26/7. eo
INDEX NOMINUM 69

Stephanus Nemannus se recipit (re- non audent 474, 86. Davidi Comneno
vera in Athonem) 631, 76/7. copias statuunt 626, 67. eiusdem regni
Πάρθοι : eorum terra a Latinis Romano- pars 639, 72.
rum fines inter se dividentibus cui- Πειρήνη : Acrocorinthi fons 75, 65.
piam adsignatur 595, 20. Πεισιστράτειος: — tyranniam Solon
Πάρις καΐ Αφροδίτη: statua a Latinis praevisit 683, 4/6.
conflata 648, 42/3. Πελαγονία : Macedoniae regio, ubi Ma-
Παρίστρια: regio Branitzobae et Belle- nuel imp. saepius castra metatur
gradae Istro adiacens 127, 89. 89,76; 91,9; 101,60.72; 104,49;
Παρίστριοι Σκύθαι: a Manuele imp. 211, 6. hie Andronicus Comnenus
conducti 178, 8. amori operam dat 104, 49 et porten-
Παρίστριο$ έπικράτεια: ab Hungaris tum episcoporum quorundam ruinam
vastatur 132, 29/30. praesignificat 211, 6. a Manuele Ca-
Πατζινάκοι: vide Πετζινάκοι. mytze occupatur 533, 68/9. ab Alexio
Πάτρα: Graeciae urbs, a Latinis capta (III) imp. recuperatur 535, 90.
637, 29. Πελοπόννησος (πραιτωρία άρχή της
Πατρηνός, Κωνσταντίνος ό — : Veli iudex ; 'Ελλάδος καΐ της του Πέλοπος):
non in omnibus rebus Andronici imp. Bellerophontis patria 649, 64/6. im-
causam secutus in extremum discrimen perii Romanorum angulus extremus
venit 265, 3sqq. Alexii prototosebasti 58, 93/4. eo Ioannes Hagiotheodorites
suasor fuisse dicitur 266, 11/2. èrrl mittitur ibid. Manuele Camytze et
των δεήσεων; Andronici minister Chryso Vlacho auetoribus deficit
studiosissimus factus eius proclama- 634, 61/2. a Bonifatio marchione occu-
t i o n s initiator fit 270, 28/29 cum app. pata 601, 63; 613, 76; 619, 45; 638,
cum aliis decretum componit, quod 49; cf. 611, 26/8 LO.
omnes Andronici adversarios damnat Πενθεσίλεια: Amazonum regina; — al-
335, 21 app. tera = Eleonora Franciae regis uxor
Πάτροκλος ττρόφασις : prov. causa simu- 60, 53/5.
lata 161, 68; 368, 66. Πεντάττολις: locus bibl. 676, 6.
Παύλος ό άπόστολος: eius epistolarum Πεντάπολις: Asiae urbs; Turcis liberatur
interpres ecclesiasticus Nicephorus 124, 89.
Basilaces 211, 94. ab Andronico imp. Πεντάχειρ: urbs ad Maeandrum sita; ab
maxime cultus 352, 8sqq.; 363,22/3 atapaca diripitur 192, 53.
eiusque verba ab eo saepius adlata Περαία : in ea Andronicus Comnenus im-
229, 54/5; 335, 12; 416, 44/5. eius perio potiturus stationem facit 250,
imago lacrimis eiusdem ruinam prae- 21. hinc équités imperatorii in urbem
significat 353, 11 sqq. verba eius ab traiciuntur 346, 6. eam Latini navi-
auctore adlata 416, 44; cf. ind. loc. bus adpellant 542, 60. in eam Pisani
άγίου Παύλου κόμης: vide ΈρΙκος. ex urbe traiciunt 552, 88.
Παφία: Venus in Papho insula culta; Περαία Πικριδίου : hic Alemanni in
libertatem significai 73, 16/6; 585, 44. Palaestinam iter facientes castra me-
Παφλαγονία / Παφλαγόνες / Παφλαγό- tantur 65, 2/3.
νων έπαρχία: earn Ioannes imp. Πέραμα: locus Cpleos, ubi Sebasteiani
Castamonum adpetens pertransit 18, fratres supplicio adficiuntur 296, 68.
72. item Caesaream contendens 34, 87. eo usque urbis incendium pervenit
ex ea exercitus suppletur, qui Turcis 554, 42.
Amasiae regionis bellum inférât 182, Πέρχαμον: vide Νεόκαστρα.
40. Andronici Comneni causam se- Περιβλέπτου μονή: Cpleos monasterium;
quuntur 229,64/6; 243,38; 245,87; prope id Isaacii Angeli domus sita
quare eos muneribus muneratur 257, 341, 69.
83. hie Pseudalexius (2) prodit 422, Πέρινθος: Thraciae urbs; a Cumanis
92. Dadibram contra Turcos adiuvare capitur 629, 42.
70 I N D E X NOMINUM

ΓΤεριφήτη$ : latro, a Theseo occisus 150, traicientibus profligantur 67, 44sqq.


60/1. Manuelem Cplim redeuntem adgre-
Πίρόζου μαργάρον : prov. rem pretio- diuntur 110, 5 sqq. eorum regnum a
sissimam significat 440, 81/6b; 485, Masudo (1) inter filios et generös
96. dividitur 116, 67 sqq. 117, 7. damna,
Πέρσαι: = Persae antiqui; iis Eretrien- quibus Romanis adficiunt, a Niceta
ses captivi servibant 9 8 , 9 . eorum defleta 116, 79sqq. eorum ( ? ) unus
reges Susis et Ecbatanis palatia in Hippodromo Cpleos volare conatus
aestiva aedificarunt 206, 56/6. eorum perit 119, 56 sqq. quare Clitzasthlanis
rex Hippocratem invitavit 580, 89/91. comités Cplitanis ludibrio sunt 120,
eorum terram Latini Romanorum 82 sqq. prope Pentapolim a Manuele
fines inter se dividentes tanquam fugantur 124, 89 sqq. eos se invito Ro-
imperii Romani partem cuipam adsig- manorum fines invasisse eorum sulta-
nant 595, 20. nus affirmat 124, 92 sqq. cum eis Ro-
Πέρσαι : = Τούρκοι, Turci Iconienses mani confligunt 126, 27 sqq. Chliarum,
(etiam ol έκ τ η ; "Αγαρ, τη$ "Αγαρ Pergamum, Atramyttium ab eis vexata
Απόγονοι, Άγαρηνοί, ol έξ 'Ισμαήλ, 150,35/7. Romanorum terrae populatio
ΊσμαηλΤται vocati, vide s. nn.); eis continua lucrum eis adfert 175,28/9. ne
ab occidentalibus Nicaea erepta 9, 26/ Dorylaeum a Manuele restauretur, im-
6 app. a Ioanne imp. profligati 12, pedire conantur 176, 60sqq.; 177, 74.
94sqq. qui eis Sozopolim eripit 13, quomodo proelia committant 177,
22 sqq. et eorum multos capit 18, 76. 81/5. ut eos exstinguat Manuel imp.
ne damna accipiant, Masudus (1) proficiscitur, sed rem male gerit 178,
cum Muchumeto, Castamoni domino, 6sqq. 9; 179, 34. 45. 50; 180, 73; 181,
in gratiam redit 20, 18. eorum auxilia 1. 3. 4 . 1 1 . 26; 182, 32. 62; 183, 61. 68.
Ioannem imp. destituunt 20, 21. Gan- 78. 83; 184, 89. 17.19; 185, 26. 37. 48;
gram amittunt 20, 26. 29; 21, 47, sed 186, 67. 69. 74; 188, 35; 189, 41. 42.
récupérant 21, 51. eorum auxilia Ana- eodem tempore Andronicum Vata-
zarbae oppugnationi intersunt 25, 56. tzem debellaverunt 182, 41. post
a Ioanne imp. in acie separatim con- victoriam sultani iussu a castris
stituuntur 30, 71. populationes eis romanis se recipiunt 189, 48/9. ne
retribuit Ioannes imp. 31, 22 sqq. numerus caesorum suorum cognosca-
33, 61 sqq. ; cum eis ad Neocaesaream tur. Romanis caesis genitalia circum-
Ioannes imp. bellum gerit 35, 26sqq.; ciderunt 190, 76/80. eorum victoriam
46, 38. ad eos Ioannes Comnenus (5) Mauropulus quidam praeviderat 190,
transfugit 36, 64. ad eos transiit inter 87 sqq. quod sultanum pacis initae
alias regiones Pusgusa insula 37, 86/6. paenitet, Romanos recedentes adgre-
89; 38, 3. post longum tempus Ioanne diuntur 191, 9 sqq. sicut Manuelem,
imperante iterum Romanos timuerunt sic olim Romanum Diogenem device-
43, 51/2. fortiter cum eis congressus runt 191, 28/9. in Maeandri regionem
Manuel, Ioannis filius, coronam me- incursionem faciunt 192, 45 sqq. usque
ruit 46, 38. Andronicum Comnenum ad mare progrediuntur 193, 69. rece-
et Theodorum Dasiotem venantes dentes vincuntur 193, 76sqq. eorum
comprehenderunt 50, 55. Pracanam insolentia hac clade minuta 194, 17.
oppidum delerunt 60, 67. prope Mala- ab uno eorum Aspietes caesus 194,
tiam a Manuele imp. impugnantur 22 sqq. prope Panasium fugantur 195,
52, 20. item in Thracesiorum provin- 28 sqq. exploratoris imperitia prae-
cia et apud Philomilium 52, 30sqq. moniti Lacerium relinquunt 195,
ab eo incitati Alemannis in Palaesti- 30 sqq. eis ad Characem Romani bel-
nam iter facientibus insidiantur 67, lum inferunt 195, 39 sqq. sagittarius
41/2 eosque ad Bathyn fluvium vin- quidam eorum, qui multos Romanos
cunt 67, 43/4. a crucigeris Maeandrum occidit, a Manuele Xere caeditur 196,
I N D E X NOMINUM 71

75 sqq. castra eorum direpta 197, ΠερσαΤοί Itnros: donum pretiosum 209,
93/5. Claudiopolim oppugnant 197, 41.
7sqq., sed a Manuele fugantur 198, Περσαρμένιοι, -s: Castamonem occupa-
32 sqq. Chaldaea potiti 226,67/8. tum tenent 18,71. a Ioanne imp.
saepius a Ioanne Vatatze vieti 262, pelluntur 18, 73. Cf. Τανισμάνιο$.
16/7. eorum auxilia cum Nicaeensibus Περσάρχης: vide Καιχοσρόης, Κλντζα-
Andronicum imp. arcent 281, 64. σβλάυη;, Μασούτ.
Nicaea capta supplicio adíiciuntur 286, Περσεύ;: quae fabulae de eo narrentur
6. Theodori Angeli miserti 289, 69/70. 144, 83.
eorum nonnulli propter mercaturam Περσικών μήλον: 148, 88; 173, 73/4.
Cpli degentes a Conrado caesare Γίετεβίνοζ : (Raimundus) Antiochiae prin-
conducuntur 384, 16 ( ? ). Theodoro ceps, Italus, eques praeclarus, Manue-
Mangaphae mercede militantur 400, lis imp. socer fit 115, 56sqq. ; 139, 43.
83. a quo humane se gerentes vitupe- Πετζινάκοι: vide Σκύβαι.
rantur 400, 90/1. Alemannorum regi Πετζινάκων τελετή: sollemnia ad victo-
in Palaestinam iter facienti transitum riam de Petzinacis reportata cele-
concesserunt, tamen resistunt 412, branda instituta 16,12/4.
30; 413, 43. vincuntur 413, 48sqq. Πετραλίφαι : fratres quattuor ex familia
Iconium defendere nequeunt 413, Normanna Didymotichi domicilium
59 sqq. transfuga eorum teste maxi- habentes, qui in Corcyrae obsidione
mam cladem acceperunt 414, 75sqq. inter omnes eminent 83, 81; 84, 10.
eorum multi unum Alemannum ad- Πετραλίφαζ, 'Ιωάννης à — : unus eorum
gressi repelluntur 414,85 sqq. vieti Ale- virorum, qui Alexium (III) imperato-
mannorum regi obsides et viae duces rem proclamant 451, 71. Blacherno-
praestant 415, 16sqq. sultani litteras rum palatium Latinis tradit 570,
musurium vocant 421, 46/7. cum 38 app.
Pseudalexio (1) fines Romanorum Πετρία: Cpleos locus, in quem Latini
populantur 421, 48 sqq. Chonis S. impetum faciunt 544, 28; 546,39
Michaelis ecclesiam profanant et diri- app. ; 569,11.
piunt 422, 86sqq. Romanorum fines
Πέτρος: apostolus, Christi causa vinctus
eorum populationibus expositi 474,
68, 84.
71. eorum mercatores Cpli degentes
Πέτρος καΐ Άσάν : fratres 369, 69, quo-
ab Alexio (III) imp. comprehensi pos-
rum frater minor Ioannes (Mysus)
sessionibus privantur 493, 85. contra
est 472, 22/3. audacior et callidior
eos Andronicus Ducas emissus parum
Asan 369, 67; 398, 28. Vlachos ad
proficit 496, 65/8. etiam ipse impe-
rebellionem concitant 369, 58 sqq. ab
rator non multum eis nocet 496,
Isaacio imp. praedium postulant 369,
59 sqq. in exercitu Romano mili-
60/3. repudiati rebellionem commi-
tantes captivos Vlachos christianos
nantur, unde Asan in faciem caeditur
Alexii (III) imp. permissu retinent
369, 63/9. Romanis magnum malum
604, 74sqq. eis aliis donis satis-
excitant 369, 70/2; 371, 13sqq. Vla-
faciendum fuisset 604, 75 sqq. im-
chos et Búlgaros sacro furore replent
perii urbes orientales diripiunt 529,
371, 15 sqq. Isaacio imp. adpropin-
16/7. apud eos quoque Romanorum
quante trans Istrum fugiunt, a Cu-
exemplum initantes frater fratri insi-
manis auxilium petunt 372, 50 sqq.
diatur 632,17. Manuelem Maurozo-
Asane duce Cumanorum auxilio Vla-
mam adiuvant 626, 51. a Theodoro
chorum et Bulgarorum regnum restau-
imp. vincuntur 626, 73/6. Attaliam
rare cupiunt 374, lsqq. Ioannem Can-
oppugnant, sed repelluntur 640,7/8 sqq.
tacuzenum (2) vincunt 376, 24. ad
Cf. 'Αγκύρας σατράττης, Άξούχ, Kat-
eos Alexii Branae sectatores non-
χοσρόη;, Κλιτζασβλάνηΐ, Μασούτ,
nulli transfugiunt 390, 25/6. maxime
Ρουκυστϊνοΐ.
Asan multas incursiones facit 398,
72 I N D E X NOMINUM

27/9; cf. 472, 27. uxore eius capta Πήγασος : equus volans 3 8 9 , 8 2 ; cf.
cum Isaacio imp. pactam init eius- Βελλεροφάντης.
que frater Ioannes imperatori obses Πηνειός: fluvius montibus coartatus
datur 399, 51/3. in Philippopoleos et fauces formans, qui a Romanis
Berrhoeae regiones incursiones fa- custodiuntur, sed a Bonifatio marcin-
ciunt, sed Constantinum Angelum (3) one vitantur 604, 53.
timent 435, 49. de eiusdem defectione Πηνελόπη: a procis minus pressa quam
ad inritum redacta gaudent 436, 89/96. Cplis a tyrannis suis 498, 34.
Angelorum generi longum imperium Πηνελόπειος μίτος: prov. 619, 38.
optant, ut Vlachorum res prospèrent Πιζά: oppidum in Euphratis regione
436, 96 sqq. denuo usque ad Philippo- situm, quod a Ioanne imp. expugnatur
polim, Sardicam et Adrianopolim
27, 11 sqq. Edessae corniti traditur
praedationes extendunt 437, 9 sqq. ;
28, 27/8.
cf. 454, 16b. Alexio (III) imp. ini-
Πίθηκος : fluvius ? eius regionis castella
quas pacis condiciones statuunt 465,
Turci adgrediuntur 62, 31.
19/22. ad Serrhas Romanos vincunt,
Πτκριδίου ΠερβΙα: vide Περαία.
Alexium Aspietem capiunt 466, 23/7.
multa oppida expugnant et muniunt, Πιλάτος : an Christus iam mortuus esset,
magna praeda facta revertuntur 465, rogavit; cum eo Andronicus imp.
27/9. eorum rebellionis particeps esse comparatur 295, 48.
noluit Chrysus 487, 62/3. Πίσα: vide Πίσσα.
Πισιδία: provincia olim Romanis, nunc
Πέτρος (Βλάχος) : prius vide η. praeced.
Turcis oboediens, quam Latini in
insignia imperatoria usurpavit 372,
Palaestinam iter facientes pertran-
41/3. Asane interfecto cum Ibanco
seunt 72, 82.
bellum gerit 470, 78sqq. Ibanco for-
Πίσσα: vide "Αρμαλα.
tior 471, 81 sqq.; 472,7. solus Vla-
chorum dominatur 472,18/9. cum Πίσσα / Πισσαϊκός / Πισσαϊοι, -ος: urbs
fratre Ioanne potestatem dividit 472, Italiae, cuius cives Manuel imp.
23/4. Romanis haud minus infestus privilegiis sibi conciliât 199, 68/60.
quam Asan 472, 26sqq. ei nullus naves eorum Stirione duce Caphurum
Romanorum obsistit 472, 28 sqq. in- vincunt 483, 32. eorum odium ab
terficitur; ei Ioannes frater succedit Angelis imperatoribus in Venetos con-
472, 20/4. citatum 638, 60. 65. cum Venetis in
gratiam redeunt, ad Latinos Cplim
Πέτρος ó Πράτζης: (Pierre de Bracheux)
adgressuros transeunt 552,84sqq. pars
eques Latinus magnarum virium 569,
eorum cum Romanis urbem defendit
16sqq. ; 601, 85; 623,56/6. inter
645, 37. eorum quidam navis praefec-
primos in Cplim inruit 569, 16 sqq.
tus Alexium Isaacii imp. filium in
in Asiam traicit 601, 86. Lopadium
Italiani vehit 636, 30.
contendens Theodorum Lascarim vin-
cit 602, 96 sqq. in Adrianopoleos ob- Πλέης κόμης: vide Δολόϊκος.
sidione vulneratur 623, 65/6. Pegas Πλουσιάς: regio Asiatica, quam Theo-
occupât 641, 50 sqq. doras imp. Davidi Comneno eripit
Γίευκία: locus prope Chalcedonem situs, 640, 14. quare a Comneno punitur
ubi Andronicus Comnenus Cplim 641, 41/2.
ingressurus castra metatur 246, 11/3. Ποιητής: homo plebeius quidam sic
Πηγαί / Πηγαϊται: urbs ad Hellespon- vocatus ab Isaacio imp. causa ignota
tum sita, a Latinis habitata (cf. 537, supplicio adficitur 388, 65.
34b, ubi a Αϋλωνία habet), qui Bal- Ποιμανηνόν: Mysiae oppidum, prope
duinum imp. hortantur, ut in Asiam quod Theodoras Lascaris a Petro
traiciat 601, 80/3. hinc Petrus Pratzes Pratze vincitur 602, 93.
in Asiam proficiscitur 602, 91. ab eo- Πολύτιμος: Blachernorum palatii oecus
dem dolo capta 641, 52sqq. 2 7 1 , 4 5 ; cf. 644,12.
INDEX NOMINUM 73

Πόντος Εύξεινος / Ποντικός / Πόντιος: Προμηθεύς: Epimetheo praeferendus;


per eum Ioannes imp. naves in prov. 393,83/4.
Istrum inmittit 17, 63. eius regierais Προποντίς: in ea Europae Asiaeque
urbs praecellens Gangra 20, 25/6. per montes conruere Manuel imp. per
eius oram Ioannes imp. Caesaream somnium videt (omen cladis ad
contendit 34, 88. eius loca luxuriosa Myriocephalum acceptae) 190, 90. in
aulici militantes desiderant 603, 63. eius ora Manuel imp. villas construit
nonnullae eius regionis urbes Masudo et exornat 206,52/6; cf. 560,2/3.
(2) adsignatae 620, 76. in eum Con- eius regionis mulier infantem duorum
stantinus Phrangopulus mittitur ad capitum parit (anarchiae post Ma-
piraticam faciendam 628, 83. 87. eius nuelis imp. mortem exortae omen)
regione David Comnenus potitus est 225, 21. earn naves cooperiunt, quae
640,13; 626, 67sqq. Ποντικός λόρδος: Andronicum Cplim petentem arceant
498,23/4. Cf. Άμασεία, Άγκυρα, 246, 29. in eius ora Andronicus imp.
Γάγγρα, Δορύλαιον, 'Ηράκλεια, Κατα- saepe commoratur 323, 60; cf. 344,
σκέπη, Κιντή, Νηματαρεία, Χηλή. 50. eius accolae Alexii Branae causam
Ποσειδώνιος τρίαινα: prov. turbans 260, secuti 380, 18 sqq., a Cplitanis et
61. Latinis despoliantur 391, 30/2. eius
Πουττάκης : Ioannis Axuch corporis cus- causa bellum relinquit Isaacius imp.
tos 83, 85. primus in Corcyrae muros 399, 46/50, qui ibi villas magnificas
escendit 83, 85sqq.; 130,80/1. scala construit 442, 36. eius delicias Alexius
collapsa se servat 84, 33 sqq. Andro- (III) imp. vix aegreque relinquit
nicum Comnenum profugum adiuvat 496, 60, quas etiam consiliarii eius
130,80/2, a Manuele imp. punitur in castris desiderant 504, 60. mona-
131, 10 sqq. steria ad earn sita a Latinis diripi-
untur 560, 2. eius orae arbores a
Πουσγούση λίμνη : multas Ínsulas habet,
Latinis caeduntur 624, 91.
quarum incolae Turcis se coniunxe-
runt, unde Ioannes imp. eis bellum Πρόσακος: Macedoniae castellum for-
infert 37, 85 sqq. tissimum fonte carens 602, 13 sqq. a
Πούτζης: vide 'Ιωάννης ό έκ Πούτζης. Chryso Vlacho occupatum et muni-
t u m ; oppugnatione duces periti Ale-
Πρακάνα: oppidum prope Seleuciam
xium (III) imp. dissuadent 503,
situm, a Turcis expugnatum, a Ma-
38 sqq., quae ab aulicis postulatur
nuele imp. recuperatum 50, 67.
49 sqq. oppugnatur 504, 71; 605,
Πράτζης: vide Πέτρος 6 Πράτζης. 83 sqq. Chryso Vlacho concessum
Πρίαμος: bellator hastatus Petebino in- 607, 55. hue Camytzes cum Chryso se
ferior 116, 59. conferì 533, 48, qui regiones ei vicinas
ΠρΙγκπτος: insula prope Cplim sita; a invadunt 533, 57/8. eius praesidii
Latinis ex urbe fugientibus direpta praefectus Etzuismenus 619, 60/1.
251, 40sqq. earn Alexius (III) imp. Προσούχ: dux peritus; a Manuele imp.
procella oppressus adpellat 530, 47. adversus Antiochiae principem emit-
Πρίηττος: hoc nomine Nicaeenses An- titur 52, 26/7. Adrianopoli Frederici
dronicum imp. notant 283, 16. Alemanni iram sedat 64, 49 sqq.
Πρίλοπτος: Macedoniae urbs; a Camytze Προΰσα / Προυσαεΐς / Προικταίοι: urbs
et Chryso Vlacho expugnatur 533, 59. optime munita 287,15/8. 30/1; 602,
ab Alexio (III) imp. recuperatur 10/2. Andronico Comneno absistit,
535, 90. Theodorum Angelum recipit 270, 9;
Πρισθλάβα : urbs magna et fortis in 280, 45; 287, 29. ab Andronico oppug-
Haemi regione sita; Petro et Asani natur 286, 13 sqq. capta crudelissime
inexpugnabilis 372, 42/6. punitur 287, 34sqq. hinc Alexius (III)
Προκόπιος: sanctus martyr; die festo imp. Turcis bellum infert 496, 61.
eius Hungari vincuntur 153, 34. Latinorum impetum repellit 602,
74 INDEX NOMINUM

8 sqq. earn adgredi Balduinus imp. acceptam refugium praebet 617, 71.
statuii 612,38/9. Theodori Lascaris a Cumanis vastatur 629, 36/41. eius
causam sequitur 638, 62/4; cf. 640, praesidii Latini pars Athyram fugit
36. 629, 65.
Προυσηνός: castellum in Philippopoleos *Ραϊμοΰνδος: Antiochiae princeps; Ioan-
regione situm, prope quod Camytzes nem imp. recipit et patronum agnos-
ab Alemannis vincitur 408, 6; 409, 23. cit 27,4/7; 52, 23. cum eo contra
Πρωτεύζ : prov. mutabilitatis exemplum, Saracenos profectus petit, ut Chalep
Michaelis Italici 63, 18, Andronici et Pherep expugnentur 28, 30/1. eius
Comneni 246, 78/9, Constantini Meso- comitum cuipiam Ioannes imp. Phe-
potamitae 489, 48. rep committit 28, 43. Ciliciae urbes
Πρώτη: Propontidis insula; in earn adoritur, quare Manuel imp. ei bellum
Latini caedem suorum Cpli editam infert 52, 23 sqq. Cf. Πετεβϊνος.
fugientes contendunt eiusque mona- 'Ραούλ, Κωνσταντίνο; ό —: unus eorum
steria populantur 251, 40 sqq. virorum, qui Alexium Angelum im-
peratorem proclamant 451, 71/2.
ΠτΕρυγεωνίτηξ : eunuchus; Manuelis
'Ρεντακηνός, Βασίλειος ό —: Isaacii
imp., postea eius filiae Mariae mini-
Comneni (2) educator et dux peritus,
ster 260, 43, quam ab Andronico
qui ab eodem crudelissime punitur
Comneno corruptus veneno interimit
370, 2/9.
260, 43/4; 269, 88/9. una cum Constan-
'ΡήγΊον: (palatium, in quo imperatores
tino Tripsycho imperatricem strangu- Cplim redeuntes stationem faciunt)
lat 269, 87/8. ab aulicis in castris exoptatum 504,
Πτολεμαίς: = "Ακε (Άκη) 395, 51 app.; 61. eo usque Cumani incursiones
vide s. n. suas extendunt 630, 70/1.
Πτολεμαϊοΐ : a Demetrio Poliorceta victus 'Ριτζάρδος: Tancredi Siciliae regis uxo-
347, 37. rie frater, classi praefectus, a Romanis
Πυγμαϊκόν άνδράριον: ita Spyridonaces captus 359,19/21; 360, 51. ab Isaacio
vocatur 535, 84. imp. in ius vocatur 364, 45 sqq. 49;
Πυθία: eius oraculum Epicydidae de 366, 84. 4.
periurio datum adfertur 192, 39/44. 'Ρογέριος: Siciliae rex; Alemannis Ro-
Πύθια: aquae calidae, quas Alexius manorum fines transeuntibus imperii
(III) imp. visitât 529, 33. oram maritimam populatur 62,
Πύθωνος πνεύμα : Basilacio tribuitur 90sqq. ; 72, 90sqq. Corcyram expug-
449, 39. nat 72, 90 sqq. a Monemvasiotis repel-
Πύλος: Nestoris patria; ad earn usque litur 73, 13 sqq. sinus Corinthiaci oras
Latini perveniunt 610, 9/10. populatur 73, 18 sqq. Thebas expug-
Πύραμος : fluvius prope Mopsuestiam nat et diripit 73, 26 sqq. item Corin-
in mare influens; ibi Ioannis imp. thum 74, 50sqq. magna praedapotitus
mortui corpus in navem imponitur revertitur 76, 85 sqq. eius auxilia Cor-
cyrae praesidium frustra exspectat
50, 52.
88, 31. eum ope cognati eius Alexan-
dri comitis Romani impugnant 91,
"Ραδηνός, Κωνσταντϊνοί 6 —: augustus, 17 sqq. Romanos post proelia ad-
Camytzis filiam ad Chrysum deducit versa vincit 94, 6/7 ; 95,11/5. Con-
507, 59/60. stantinum Angelum captivum retinet
'Ραιδεστός: Thraciae urbs maritima; 96, 53. cum eo Manuel imp. pacem
prope earn Isaacius imp. Basilacium facit 97, 61sqq., sed mox contra cum
vatem visitât 448, 15. ad earn usque idem imperator civitates finítimas
Vlachi cum Cumanis incursionem incitât 99,13/5. Maium cum classe
suam extendunt 500, 66. Erico Dan- Cplim mittit, ut imperatorem Roma-
dulo post cladem ad Adrianopolim norum ludibrio habeat 99, 15 sqq.
INDEX NOMINUM 75

Maii expeditionem victoriam p u t a t 'Ρωμαίοι: = „Byzantini"; in allocu-


99, 33/4. ei litteras scripsisse Theo- tione άνδρες — 42,20; 154,589;
dorus Styppiota accusatur 113, 69. 387,17. άγοθή τύχη 'P. 336, 36.
* 'Ρογέριο;: Tancredis Siciliae regis 'Ρωμαίων άρχή: plerumque caede
filius 481, 93/4. Eirenen Angelinam usurpata 246, 26/7. infelix propter
(3) uxorem ducit 419, 3; cf. 481, 92. usurpatores 316, 84; 498, 29 sqq. ea
patris successor (errat auctor) 481, Andronicus Comnenus deiectus 347,
93/4. 41. ab Angelis longe gubernatum iri
'Ροδόπη: Thraciae mons; in eius re- Vlachi optant 437, 1. malis vexata
gione Constantia sita 632, 23. eius fines 475, 26. eius ruina in primis a Co-
Latini a Romanis adiuti invadunt mnenis imperium adfectantibus cau-
642, 68/9. sata 629, 25. in crapulam conversa
641, 54/5.
'Ρόδος: insula; post Cplim captam
proprium dominum sortitur 639, 76. 'Ρωμαίων βασιλεία: ditissima 120,
1/2 ; 477, 68/9. Hungarorum regni parte
"Ρουκνατίνος: a Clitzasthlane regnum
augenda 127, 72. male administrata
dividente Aminsum, Dociam et alias
238, 5/6. quidquid ei adparet 327, 88.
urbes marítimas obtinet 521, 76/7.
per novem annos Andronico Comneno
Cotpatini mortui satrapiam atque
durasset, si maleficus non fuisset
Masudi (2) regni partem occupât
433, 91. eius nomen ab Alexio (IV)
521, 81 sqq. cum Caichosroe bellum
imp. dedecoratum 657, 15/6. fortunae
gerit 521, 87sqq., quem pellit 622,
praemium facta 671, 58/60.
10/1. propter Phrangopuli piraticam
"Ρωμαίων σκήπτρα: qui ea tenuerunt,
ab Alexio (III) imp. res repetit 528,
filios successores destinarunt 6, 15.
3 sqq. cum eodem imp. foedus ferit
ea tenuit Alexius (I) Comnenus 14,
529, 8/9, qui ei frustra insidias parat
46/6; Manuel 45, 33; 538, 80. Alexius
529, 14. Romanorum urbes orientales
(III) 462, 56/6, ultimus Alexius (V)
adoritur 529, 15 sqq. et Michaelem
608, 55/6. ea sibi destinata putabat
Angelum (2) apostatam adiuvat 529,
Isaacius, Manuelis frater 49, 29.
20 sqq.
τά 'Ρωμαίων (πράγματα) : Manuelis
'Ρούρικα;: Ciavae gubernator 523, 45. Comneni virtute corroborata 46,39/40.
apud eum multi Cumani militant astrologia eis haud ex usu 96, 48.
523, 47/8. a Romano Galiciae prin- victoria quadam confirmata 194,
cipe vincitur 623, 44/9. 16/7. Manuele imp. mortuo male ad-
'Ρούσιον: Thraciae urbs; fortissimum ministrata 223, 7. Vlachis ludibrio
Latinorum praesidium obtinuit, quod 436, 93/4; 507, 49/50. a Castamonita
eruptionem faciens a Cumanis caedi- male administrata 438, 32. Deus eo-
tur 628, 17 sqq. 23. rum misertus 463, 71/2. a Vlachis
'Ρουσίου καμπτήρ: „rubri meta", a vexata 472, 31. a Constantino Meso-
Latinis statuis aeneis spoliata 653, 18. p o t a m i a immutata 484, 85/6. Alexii
'Ρυνδσκόζ : fluvius; in eius ripa Ioannes (III) imp. imprudentia pessum data
imp. castellum exstruit, ubi hiemat 483, 59; 610, 49/50. a Russis adiuta
20, 23. vere et aestate ibi copiae 622, 31. sacrilegii causa plane interie-
exercentur 37, 74. in eum se Ioannem reunt 651, 65. ad aliam gentem trans-
Cinnamum et Euthymium Nearum ire putantur 572, 70/1.
Patrarum episcopum iniecturum An- 'Ρωμαίοι: eorum ingenium et mores:
dronicus imp. comminatur 331, 3. ignavi 319, 62sqq.; al.; rapaces 501,
ad eum pervenit Petrus Pratzes 602, 3/4; stulti 660, 92; 601, 64; naufragos
87/6 L. despoliare soliti 326, 50 sqq. depravati,
'Ρωμαία: statua, vide ΟΟγγρισσα. quare multi patriam relinquunt 495,
'Ρωμαίοι: Romani antiqui: Marius 71, 47 sqq. imperatores temerarie pro-
69; Titus 241, 77. clamant et deiciunt 642, 81 sqq. ; ira
76 INDEX NOMINUM

digni 645,86; suae utilitati inser- dux; Andronico imp. deiecto Roma-
vientes 626, 24. 29; 639, 82/4; apud norum fines populatur 368, 32.
eos tributa modum excedunt 495, 41; Σαμούχ: amiras; eius fratrem Ioannes
a Latinis aviculi vocati 359, 2 cum imp. Sezeri obsidione soluta capit 31,
app. eorum mores acceperunt Veneti 14/6.
Cpli habitantes 171, 61; item Amal- Σάουβο; (Σάουβι;) : fluvius Phrango-
phitani (et Pisani) 552, 83; in eis chorium includens 18,69; 92,60/2.
educatus Aldebrandinus 639, 75. eum Manuel imp. traicit 92, 50. item
'Ρωμανός: Galiciae princeps, qui Ro- Andronicus Contostephanus 153, 20.
manis Cumanorum incursionibus libé- prope eum Isaacius imp. Belam soce-
rât 522, 33 sqq. Ruricum Ciavae prin- rum convenit 434, 32.
cipem vincit 623, 45/9. Σαούλ: pers. bibl. ; vates mendaces
'Ρωμανό; ό Διογένη;: a Turcis victus consuluit; cum eo Andronicus imp.
et captus; cum eo Manuel imp. post comparatur 339, 8.
cladem ad Myriocephalum acceptam Σαρακηνοί (ol έκ τ η ; "Αγαρ, τ η ; "Αγαρ
se comparai 191, 27/30. άπόγονοι, Άγαρηνοί, οί έξ 'Ισμαήλ,
'Ρωμανού (áylou) πύλη: per earn pauci Ίσμαηλϊται) (1): populi Islamici,
Cumani inrumpunt et custodibus Turcis Iconiensibus exceptis; urbes
interfectis se recipiunt 631, 11. Syrophoenissas occupatas tenent 27,
'Ρώμη ή πρεσβυτέρα: a Manuele imp. 8/9. eis Ioannes imp. bellum infert
concitata Alemannorum regem ex- 27, 8sqq.; 28,21; 3 0 , 2 ; cf. 42,24.
cludit 200, 70sqq.; 476,62/3; vide Christi sepulchrum ab eis liberare
etiam Πάπα. cupiunt crucigeri 70, 24. Tamiathum
'Ρώμο; καΐ 'Ρωμύλο;: 650,17/8; vide a Romanis oppugnatum defendunt
Λύκαινα καΐ "Υαινα. 162, 91 sqq. 1; 163,20; 166,28. cum
'Ρώ;: cum eis Hungarorum rex bellum rege Hierosolymae paciscuntur 167,
gerit 92, 48/9. eorum provincia Gali- 61. cum Manuele imp. pacem faciunt
cia 129, 29. Scythae hyperboraei vo- 168, 75/8. eorum unus ( ? ) in Cpleos
cati 129, 29/30. populus christianis- circo volare Conans périt 119, 56 sqq. ;
simus 622, 28. Romanis contra Cu- 120, 69. apud eos Alexius (III) Ange-
manos opem ferunt 522, 28 sqq. apud lus degebat 531, 73. Aegyptienses
eos quoque Romanorum exemplum Palaestinam occuparunt 395, 42/3.
imitantes írater fratri insidiatur 532, 60; 417, 66. Hierosolymam expugna-
17. Cf. Ρούρικα;, "Ρωμανό;, Taupo- verunt, sed Latinos victos humaniter
σκύθαι. tractarunt417,66; 675,73sqq.; 576,84.
contra eos Conradus caesar profectus
Σαββάτιο;: Armenius; exercitus impe- 395,43.50.56. item Alemanni, Franci et
ratorii dux, qui caesarissam Mariam Anglii 417, 66 sqq. 72, sed Hierosoly-
impugnai 236, 42/3. mam eis eripere nequeunt 417, 73.
Σαγγάριο;: fluvius; eius regio a Turcis Laodiceam Syriae, Berytum aliasque
vastatur 33, 62. eum David Comnenus urbes eis subiectas Alemanniae rex
Theodori Lascaris fines vastaturus expugnat, Acconem, quam tenent,
traicit 641, 39. oppugnat 417, 53 sqq. cum eis pactum
ΣαισοΟ έπίσκοπο;: Graeciam invadit; fecisse Isaacius imp. dicitur 410, 45/8.
a Michaele Angelo (2) vincitur 631, eos se ultra Euphratem fluvium re-
16 LO. pulsurum idem credit 432, 72. se
Σαλαβρία;: Penei fluvii nomen recens Latinis contra eos opem laturum pro-
604, 53 LO. misit Alexius (IV) 540,19.
Σαλτούχ: Coloniae dominus, qui Andro- Σαρακηνοί (ol έξ "Αγαρ, Άγαρηνοί) (2) :
nicum Comnenum recipit 142, 26/8; Mahumeti sectatores; eis ad christia-
226, 66/70. nam fidem convertentibus catecheseos
Σαμη;: amiras; Clitzasthlanis exercitus christianae anathema Mahumetis
I N D E X NOMINUM 77

deum damnans scandalo est 213, Σέζερ: urbs Syriae; a Ioanne Comneno
62 app. 57. eorum synagoga Cpli a obsidetur 29, 48sqq. donis pretiosis ex
plebe diruitur 526,20/1. a Latinis obsidione se redimit 30, 90sqq.
diripitur 653, 95sqq. 3. 6. Σειρήνες: prov. inlecebras significant
Σαρδανάτταλος : verba eius sepulchro 207,5; 349,90; 393,11; 496,69;
inscripta memorantur 322, 30. 661, 39.
Σαρδική : = Τριάδιτζα 100, 61/2; 434,15. Σείριος: aster 168, 83.
a b Hungaris diripitur 17, 41. hinc Σελεύκεια: urbs Ciliciae, quam Leo
Manuel imp. bellum ils inferre p a r a t Armenius adoritur 21, 56. prope eam
100,61; 1 2 7 , 7 8 . 8 8 ; 161,62/4; 162, Pracana sita 50, 67.
78.85. ibi Alexius Axuch compre- Σεμεεί : pers. bibl. ; eius contumelias
henditur 144, 73. hinc Isaacius imp. David tulit; cum eo Manuel imp. com-
contra Vlachos proficiscitur 398, 32. parator 186, 77.
a Vlachis maximam partem vastatur Σεμέλη : Dionysii mater 321, 24.
434, 15/6. earn Vlachi adgrediuntur Σεμιράμεια τείχη : inexpugnabilitatis
437,12. exemplum 281, 68/9.
Σαρπηδών: omen mortis eius 586, 73/4 Σεναχερείμ: ad Xantheiam Latinis re-
LO. sistit 598,1.
Σερβάρχης: 90, 92; vide n. sq.
Σατάν Tivt γενέσθαι : prov. 32, 39 ; 534,
Σερβία / Σέρβοι / = Τριβαλλοί (16,15) :
71.
nomen Triballorum 16,15; 531, 76;
Σγουρός, Λέων ό — : Nauplio ortus 608, 52; semper populis finitimis sub-
605, 66. locis, quae pater eius subegit, iecti; quod foedus ruperunt, Ioannes
nova addidit 605, 65 sqq. Argos occu- imp. eis bellum infert eosque victos
p â t 605, 70; cf. 606, 92/3. Corinthum varie t r a c t a t 16, 16/24. quod Roma·
diripit 605, 71; cf. 606, 93/2. Athenas norum fines invaserunt, Manuel imp.
oppugnat 605, 72sqq., sed a Michaele eos sub dicionem redigit 90, 76 sqq.
urbis episcopo reicitur 606, 77 sqq. ; eorum dynastam nimia licentia uten-
609, 84. Thebas expugnat 608, 44/6. tem Manuel imp. bello persequitur
Larissae Alexium (III) imp. convenit et vincit 92, 29 sqq. captivi eorum
eiusque filiam Eudociam uxorem ducit Manuelis triumphum exornant 93, 63.
608, 47 sqq. Thermopylis Bonifatium eorum satrapa iterum subigitur 100,
marchionem arcere vult 605, 61/2; 64sqq.; 158, 86sqq.; 159, 6. apud eos
609, 74/6. re infecta Acrocorinthum quoque Romanorum exemplum imi-
refugit 605, 62/4; cf. 611, 26/8. ibi tantes frater fratri insidiatur 532, 17.
Bonifatium repellit 611, 30/6; cf. Cf. Βακχΐνος, Δεσέ, Στέφανος Νεεμάν,
619, 45. Corinthi et Nauplii dominatur Στέφανος (primus coronatus).
638, 41. pro tyranno se gerit. Corin- Σέρραι: urbs Macedoniae; eius regio
thii episcopum Nicolau m interficit exercitu Siciliano vastatur 317, 6/6;
638,65/61. mortuus; uxor eius in 319,49/50; 357,67; 360,30. item a
Asiam traicit 611, 30/5 LO. Petro et Asane 465, 24; 467, 89. hue
Σγουρός, Γαβριήλ ό — : Leonis frater; Isaacii Comneni (3) copiae victae
Nauplii dominus 611, 30/5 LO. confugiunt 468, 16. eius regio a
Σεβάστεια: Daduno subacta 116, 78. a Chryso Vlacho vastatur 487, 59/60.
Clitzasthlane Manuell imp. promitti- a Bonifatio marchione occupatur
t u r 121, 19. deletur 121, 28sq. 600, 69/60. a Ioanne Vlacho deletur
Σεβαστειανοί : Alexium Comnenum (8) 618,17sqq.; 619,22; cf. 620,71/3.
ad imperium adfectandum incitasse etiam arx ei traditur 619, 27 sqq. 43.
ferebantur; a b Andronico imp. suppli- Σήβ, Σκληρός ό — : amoris veneficio
cio adficiuntur 296, 66/9; 309, 20/2. virginem corrumpit 148, 86sqq. quod
Theodori Scutariotae avunculi 11. cc. astrologiae et arti magicae se dedit,
app. a Manuele imp. excaecatur 147,
78 I N D E X NOMINUM

81 sqq.; 339, 24/6. iterum artem magi- salonicenses omnibus modis vexant
cam exsequitur 149, 31/2. ab Andro- 299, 43sqq.; 302, 38sqq. 303, 84; 308,
nico imp. consultus ei successorem et 10. quodammodo a ducibus suis co-
ruinae tempus praedicit 339, 23 sqq. ercentur 300, 79sqq. ; 308, 1 sqq. in
ΣηλυμβρΙα: Thraciae urbs, in quam tres partes divisi longius procedunt,
auctor Cpli relicta refugit 693, 61; terram Romasam populantur 317,
617, 83/4. Cumanis inexpugnabilis 630, 4sqq.; 319, 45sqq.; 357, 54sqq. eorum
95/1. earn Latini pertranseunt 617, classis Cplim petens urbes Romano-
86; 633,65. a Niceta relicta 635, rum diripit 320, 78. se eos spernere
1/2 LO. Andronicus imp. simulât 320, 89; eos
Σηστός: Chersonesi Thraciae urbs; prope ab inimicis suis invocatos perhibet
earn Stirionis naves a Caphuro oppri- 336, 39. ei metum iniciunt 338, 95.
muntur 482, 16. Cf. Κοϊλα et n. sq. ab Alexio Brana repelluntur 356,
Σηστό; καΐ "Αβυδο; : eas tanquam alias 24sqq.; 357, 47sqq.; 358, 72sqq. pro-
Symplegadas Maius praetervehitur pe Dimitrizam magnam cladem acci-
99, 31/2. piunt 359, 3sqq. Thessalonica cedunt
Σθλαβήνοι: (Dalmatae) Venetis naves 360, 29 sqq. cf. 476, 40. 49. etiam
praebent ad Romanos impugnandos classis eorum re infecta domum re-
173, 91. vertit 362, 89 sqq. eorum decern milia
Σθλάβοί Βαρηνό$ : vide Βαρηνός. in bello ceciderunt, quattuor milia
Σιβύλλη: philosophia instructa ex ma- capta 363,18/21. quorum plurimi
tris utero prodiit 439, 76. victus inopia moriuntur 363, 21 sqq.
Σιγό$: fluvius Chersonnesi, ad quem pars e carcere dimissa Branae copiis
Caphurus Stirionis naves opprimit adiungitur 379, 91/6. Franciae et
482,17 app. Angliae regibus in Palaestinam pro-
Σικελάς: locus bibl.; hic David exul ficiscentibus naves praebuerunt 417,
commoratus est 333, 65. 68/9. ab Alemannorum rege subacta
Σικελία / -λιώται, -λοί / -λικός, -λιώτΐΐ : 475, 36; 476, 45; 480, 62sqq.; 481,
fines Romanos invadunt; vide *Po- 89. propter eos Thessalonica pulsos
yépios. eis Manuel imp. bellum infert idem a Romanis res repetit 476,
eosque ex Corcyra pellit 76, 9 sqq. in 40 sqq. in eam Philocales mittitur,
earn idem traicere conatur 89, 52 sqq. ut de his rebus agat 478, 14.
91,10. eam adgressuri Romani ad propter seditionem ab Alemannorum
Brundisium tantum perveniunt 94, rege crudelissime punitur 480, 73 sqq.
6 sqq. classis Romana in eam missa de eiusdem morte gaudet 480, 62. in
vincitur 95, 23 sqq. pacem faciunt eam Alexius, Isaacii imp. filius, fugit
97, 78 sqq. captivi Thebani et Co- 537, 43. Cf. 'Ααρών, 'Αλδουίνοί, Άρε-
rinthii in eam transportati non dimit- θούση, Má'ios, "Ρπ-ζάρδος, 'Ρογέριος,
tuntur 76, 86sqq,; 98, 7; cf. 144, 87. Στυτπτειώτη;, Ταγκρέ.
bellum magno sumptu contra eos Σικελικόν πέλαγος : 171, 43.
gestum effectu carebat 100, 40sqq. ; Σικιδίτης, Μιχαήλ 6 — : homines fascinat
cf. 101, 64; 112, 51sqq. in eam con- 148, lsqq. a Manuele imp. excaecatur
fugere volunt Ioannis Vatatzis filii 147, 81 sqq. monachus factus haeresim
264,60, refugit Alexius Comnenus de divinis mysteriis propagai 149,
(8) 296, 75. Guglielmo rege (nulla 32 sqq. ; 514, 45.
iusta causa 361, 75) Romanis bellum Σίνις: latro a Theseo occisus 150, 51.
inferunt 296, 88sqq. Epidamnum ex- Σινωττεϊς : Alexio Comneno (9) parent
pugnant 297,1/2; 313, 23; 317,11/3. 639, 72.
ad Thessalonicam usque omnia oc- Σίρμιον: = Ζεύγμινον; vide s. n.
cupant 297, 3/sqq. cf. 476, 47/8. Thes- Σιών: verbis bibl. allatis memoratur
salonicam obsident et capiunt 297, 248, 69. cum ea comparatur Thessa-
5sqq.; cf. 320,89. urbe capta Thes- lonica 307, 69, Cplis 356, 33; 676, 7.
I N D E X NOMINUM 79

eius incolae a Saracenis melius trac- capiunt et diripiunt 29, 52. in acie
tata quam Cplitani a Latinis 676, 86. separatim constituuntur 30, 71.
Σιών νέα: = Cplis 593, 69/60. Σκύθαι Υπερβόρειοι: vide 'Ρώς.
Σκίρων: latro a Theseo occisus 150, 51. Σκυθικοί έφοδοι : vastationes terribiles
Σκλήραινα: in eius monumento S. Pauli (prov.) 612, 54/6.
comes sepultus 614, 86. Σκύλλα: Ulixis socios rapuit 651, 30/1;
Σκληρό* Σήθ: vide ΣήΘ. cum ea Siciliani comparantur 302, 59.
Σκόπια: Moesiae urbs; a Serbis destrui- statua aenea a Latinis conflata 651,
tur 484, 28. hue Bonifatius marchio 27/8.
se conferì, ut Ioannem Mysum impug- ΣκυλλΙτζης, Γεώργιος ó — : sub Andro-
net 620, 66/7. nico imp. protasecretis 336, 20 cum
Σκουτάριον: palatium in Damaleos re- app.
gione situm, ubi Manuel imp. valetu-
Σμολένων θέμα: ab Ibanco subigitur
dinis restituendae causa commoratur
513, 23/4. a Spyridonace administra-
216, 3. prope id Latini naves adpellunt
tum 534, 68.
642, 63.
Σμύρνη: Theodorum Lascarim impera-
Σκύθαι / Σκυθικός : = Comani: Haemi
torem agnoscit 638, 63/4.
regionem populantes a Manuele imp.
profligantur 78, 40. Istrum traiciunt, Σοβάδες: Dionysii sociae 3 2 1 , 2 6 ; cf.
Romanorum fines vastant, Calama- Βάκχαι.
num vincunt 93, 72 sqq. eorum in- Σόδομα: locus bibl.; eius sors Romanos
cursiones et mores 93, 77 sqq. apud eos ad Myriocephalum non contingit 188,
equitatum cogeré dicitur Andronicus 20.
Comnenus 132,26. ad eos Alexius Σοδομιτικός έμπρησμός: cum eo Andro-
Comnenus (8) in exilium mittitur nici imp. ira comparatur 324, 90.
296, 73. Vlachos rebelies adjuvant 373, Σολομών: eius sapientiam Romanorum
59; 374, 79sqq.; 394, 24; 3 9 7 , 8 8 . 8 ; imperatores sibi imputant 209,63.
398,19; 428,64; 434,27; 437,11; verba eius adferuntur 273, 10; 316,
446, 63; 465, 52; 4 6 8 , 1 2 . 1 8 ; 473, 62. 94; 367, 23.
64; 487, 58; 522, 26. eorum nonulli ab Σολομών: Laodicaeae episcopus, eunu-
Alexio (III) imp. augusti creati 484, chus, virtute excellens, a Turcis inter-
64. oppugnandi artis imperiti 500, fectas 124,17/9.
72/3. incursionibus Romanorum fines Σολομώντειοι βίβλοι : libri magici 146,
populantur 428, 64; 429, 72; 499, 67; 47; 408, 87.
500, 83; 601, 93sqq.; 508, 67sqq.; 628, Σολομώντειος: —κλίνη: memoratur 70,
29 sqq. 629, 32.46.60 sqq. ; 634,67; 636, 23/4 ;—νεώς : ei Titus imp. non pepereit
25 LO; 6 3 7 , 1 2 . 2 0 ; 642,67; 645,90. 241, 79 ;—τράπεζα : earn Isaacius imp.
eorum terra a Romano Galiciae prin- aemulatus est 441, 9/11 b.
cipe vastatur 523, 34/6. quod Ruricae Σολυμοίς: legatus ab Iconii sultano ad
Ciavae principi opem tulerunt, iterum Manuelem imp. missus 124, 92 sqq.
multos caedit Romanus 523, 47/9. Σόλων: frustra Athenienses ad patriae
auxilia Ioannis Mysi 613, 80; 614, 8/9; libertatisque amorem excitabat 683,
616, 23/4. 28. 30; 616, 39sqq.; 617,91; 4sqq. ; 584,21/2.34; 586,46.
618, 95. 5. 8; 620, 77; 621, 6 LO; 623, Σοφίαι : eo usque incendium urbis omnia
67; 624,87; 628, 13 sqq.; 642,86; vastat 555, 52.
643, 6. Cf. 'Ελττούμηζ. Σοφιών λιμήν: prope eum Isaacius imp.
= Petzinaci; Istro traiecto Thraciam domum quandam in Xenodochiam
populantur sicut in diebus Alexii (I) transformat 445, 19.
imp. 13, 39 sqq. a Ioanne Comneno Σούβλεον: Phrygiae urbs; a Manuele
debellantur 14, 48 sqq. eorum captivi imp. munitur 177, 87/8. post clades
varie tractantur 16, 4/10. in Romano- ad Myriocephalum acceptas disicienda
rum exercitu incorporati Nistrium 189, 66/6. disicitur 192, 34.
80 I N D E X NOMINUM

Σούσα: in eis Persarum reges aestatem Στέφανος ( I V ) : Hungariae rex, Gezae


exigebant 206, 66. ( I I ) frater 126,49/50. Cplim fugit,
Σττυριδωνάκης, 'Ιωάννης ô — : Cypriota, ubi Manuelis imp. fratris filiam
humili loco natus, ab Alexio ( I I I ) imp. uxorem ducit 126, 61/5. eum Ladis-
Smolenorum provinciae praefectus laus frater Cplim sequitur 126, 56/8.
634, 64/9; 534, 77/8. deficit 534, 69/72. regnum Hungarorum adfectat 127,
contra eum Alexius Palaeologus emit- 70 sqq. reicitur 127, 78 sqq. Chramum
titur 534, 80. fugatur 534, 83/4. occupât, nobiles pecunia sibi con-
Στάγειρα: nunc Μάκρη vocata; hic ciliât, sed nil proficit 127, 87 sqq.
Isaacius imp. a persecutoribus com- veneno occiditur 128, 9 sqq.
prehenditur 452, 94. Στηθάτος, Κωνσταντίνος 6 — : Anchiali
Στανόν: Macedoniae urbs; inde Camy- eparchiae praefectus 388, 39. astrolo-
tzes pellitur 636, 92/3. gorum celeberrimus 388, 41/2. Alexii
Στειριόνης, 'Ιωάννης 6 — : pirata pessi- Branae partes coactus sequitur 388,
mus ex Calabria oriundus Isaacio 39/40. cui triumphum praedixisse
imp. operam praestabat 482,9/12. dicitur 388, 44sqq. minime ei pro-
ab Alexio ( I I I ) imp. contra Caphurum fuit, qui a populo Branae castra diri-
emittitur 482, 8 sqq. naves suas a piente occiditur 388, 37 sqq.
Caphuro oppressas perdit 4 8 2 , 1 3 sqq., Στοιχειώδη φυλακτήρια: Cpleos; a La-
quem tarnen cum imperatore de pace tinis amota et conflata 643, 11/2.
agentem adoritur et interficit 482, Στουδίου μονή: in eo Dositheus patri-
25 sqq.
archa monachus erat 406, 14.
Στενίμαχος : Thraciae castellum, in quod
Στούμπιον : eius incolae a Vlachis expel-
multi Ibanci sequaces confugiunt;
luntur 434, 16/7.
ab Alexio ( I I I ) imp. expugnatur 618,
Στρούμμιτζα: Macedoniae oppidum;
20 sqq. praesidium Latinum in eo
Chryso Vlacho defendendum traditur
conlocatum obsidione liberatur 642,
487, 67, qui id sibi vindicat 602, 12
70/1.
et ab Alexio ( I I I ) imp. frustra impu-
Στέφανο; Νεεμάν (I) : Serborum dominus
gnatus pace facta retinet 507, 65. ab
1 6 8 , 8 6 ; 434,27/8; 531,75/6. a Ma-
imperatore dolo recuperatur 536, 95/1.
nuele imp. conterretur 1 5 8 , 8 5 s q q .
Scopia potitus ab Isaacio imp. vinci- Στρι/μών: fluvius; ad eum usque exer-
tur 434, 27 sqq. Eudociae Angelinae citus Sicilianus progreditur 357, 66;
socer 631, 75. regnum deponit et 358, 88, sed ibi ab Alexio Brana vin-
monachus fit 631, 76/7. Stephani (II) citur 359, 17. eius regio ab Asane
et Vulci pater 632, 10. vastatur 467, 88.
Στέφανος (II) (primus coronatus) : Ste- Στρυφνός, Μιχαήλ ó — : classi praefectus
phani (I) Nemanni filius 631, 75; al. 4 8 2 , 2 4 ; 4 9 1 , 2 1 ; 541, 4 1 P L O . Ca-
Eudociam Angelinam uxorem ducit phurum contra Romanos exacerbavit
ibid. ; 608, 51. patri succedit 631, 482, 23/4. classis spoliis opes suas
77/8. Eudociam regni participem fa- augebat, quare ei Constantinus Meso-
cit; ex ea infantes gignit 631, 78/9. p o t a m i a adversatur 491, 21/4; cf.
uxorem répudiât 631, 80 sqq. unde 641, 41 P L O . cuius tarnen casum
a fratre Volco reprehenditur 531, efficit 491, 19 sqq. Euphrosynae im-
94sqq., pellitur 532, lOsqq. peratricis sororem uxorem habuit
Στέφανος ( I I I ) : Hungariae rex, Gezae 541, 41 P L O .
(II) filius, Belae ( I I I ) frater 17, 44/5; Στιππτειώτης, Θεόδωρος ό — : unus e
126, 50. patri successit 127, 68. Ladis- viris doctis, qui sub Manuele imp.
lao avunculo suo cedit 127, 93/4. quo aulam replebant 64, 84. Ioannem
mortuo iterum rex agnoscitur 127, Hagiotheodoritam dolo ab aula re-
94 sq. ei decesso Alexius/Bela succedit movet 68, 85 sqq. honores semper
170, 16. maiores obtinet 69, 2sqq.; 112, 64. in
I N D E X NOMINUM 81

suspicionem adductus visu privatur Ταγκρέ: Siciliae rex; eius uxoris frater
111, 22 sqq. moriens logothetae ignos- Kiccardus classi Siciliano praeíectus
cit 116, 42/4. 359, 20. Guglielmi successor 419, 4.
Σύβαρις: urbs luxuriae dedita; cum ea Eirenae Angelinae socer ibid. ; 481, 94.
Cplis comparatur 641, 66/6. Ταμιάθι : Aegypti oppidum, ad quod
ΣυβαρΤτις τράπεζα: mensa luxuriosa expugnandum Manuel imp. expe-
(Isaacii imp.) 441, 10. ditionem emittit 160, 33sqq. frustra
Συμπληγάδες : vide Σηστός. oppugnatur 162, 89sqq. eius ecclesia
Christiana Romanorum tormentis de-
Συναδηνός: Davidis Comneni copiis
struitur 163,16/23.
praeíectus; a Theodore imp. profli-
Τανισμάνιοι : genus, ex quo Muchumetus,
gatur 626, 66. 68.
Caesareae dominus, se ortum esse
Σι/νέσιοί, Λέων ό — : ei corruptionis
gloriatur 34, 1. Romanorum urbes
causa Andronicus imp. minatur 331,
subegerunt 34, 1/3.
91 app. Prusae rebellionis particeps;
Τανισμάνιος : Persarmenius, Cappadociae
Andronicus postulat, u t t r a d a t u r 287,
et Gangrae dominus, quae urbs post
24. Prusa capta suspenditur 289,
mortem eius Romanis traditur 19,
70/2.
7sqq.; 21, 45.
Σύνοδοι: aedificium Cpleos; incendio Ταντάλειον δίψο; : prov. de avaritia exae-
vastatur 664, 36. torum vectigalium usurpatur 524,68.
Συρία / Σύροι / Συριακός: eius urbes Τάνταλος : ei petra semper minabatur;
nonullas Ioannes imp. expugnat 27, ita Caichosroi Manuel imp. 262, 10.
10sqq.; 31,23; 33,73. hue iterum Τάνταλος: urbs parva ad Maeandrum
idem proficiscitur 38, 26 sqq. ; 39, 40. sita ; a Caichosroe diripitur 494, 92. 95.
43; 42, 20 (sed his locis a Coelesyria Τάξαρα: = Κολώνεια 53, 45/6; 521, 76 b ;
vide s. n.
non distingui videtur; cf. Κοίλη
Ταρκύνιος : tyranni crudelis exemplum
Συρία (eius urbes nonnullae ab Ale- 312, 1.
mannis expugnatae 417, 66. Syri Ma- Ταρσία : oppidum prope Nicomediam
nuelem imp. Antiochiam ingredientem situm 423, 2/3, quod Andronicus Com-
comitantur 108, 60. a b Alexio (III) nenus Oenaeo Cplim profectus ad-
imp. hi quoque sebasti dignitatem petit 245, 80. ibi Basilius Chotzas res
obtinent 484, 64. Latinis Syriam in- novas molitur 423, 2/3.
colentibus Cpleos portae mittuntur Ταρσός : Pauli apostoli patria 353, 11.
696, 30. Ci. 'Αντιόχεια. Ciliciae (Armeniae minoris) caput
huiusque provinciae gubernatoris se-
Συροφοίνισσαι πόλεις: a Turcis occupa-
des 137, 91; 140, 78; 290,17. a Ioanne
t a e ; a Ioanne imp. recuperantur 27, 9.
imp. recuperatus 21, 60. in eo Manuel
Σφίγγε;: statua aenea a Latinis con- imp. stationem facit 102, 91; 103, 7.
n a t a 650, 23. Ταττίκιος, Κωνσταντίνος δ — : sub
Σφωράκιον: Cpleos regio, in qua auc- Isaacio imp. imperium adfectans de-
toris domus sita erat, quam urbis prehenditur, excaecatur 423, 14/7.
incendium delevit 687, 6. Ταρωνίτης, Γρηγόριος ó — : sub Ioanne
Σωζόπολις: urbs Pamphyliae; a Ioanne imp. protovestiarius et rerum pu-
imp. expugnatur 12, 14sqq. Manuele blicarum administrator 9, 8/11. pru-
imp. mortuo a Clitzasthlane capitur dentia munus per longum tempus
262, 11. servat 9, 14/6. ei Gregorius Camaterus
Σωσθενίου μονή: quae in typico eius adiungitur 9, 16.
Basilius imp. scripsit, Isaacius imp. Ταυρόκωμος : praedium ad Adrianopolim
neglexit; unde Vlachorum rebellio situm, ubi Isaacius imp. contra Vla-
373, 72. chos profectus signa constituit 394,
Σωτήριχος : vide Παντεύγενος. 33/4; 396, 69.

6 van Dicten, Nik. Chou. Hist. Index


82 I N D E X NOMINUM

Ταύρο ν: forum Tauri; in eo Alexius (V) Τήλεφος: ab Achilleo sanatus (prov.)


imp. a Latinis supplicio adficitur 609, 489, 33.
69. ibidem Bellerophontis statua erec- Tíypts : fluvius; ad eum usque se pro-
ta erat 6 4 3 , 1 9 ; 649, 59. gredì Ioannes imp. speravit 42, 23.
Ταυροσκύθαι : peregrinos occidebant 312, Τιθωνός : prov. de hominibus extremae
2/3. in eorum terra zumprus vivit senectutis 2, 25; 283, 16.
333, 54. ad eos fugere voluit Androni- Τιμόθεος: dux Atheniensium (antiquo-
cus Comnenus 347, 39; 348, 63. apud rum), Fortunae gratus 433, 86.
eos etiam Romanorum exemplum Τιμόθεος: musicus; eius moduli Alexan-
secutos frater fratri insidiatur 532, drum Magnum fanatico furore reple-
17; cf. 523, 43sqq. Cf. 'Ρώς. bant 486, 28.
Τελχίν: 2 4 , 1 8 ; 135,16; 3 1 0 , 6 8 ; 311, Τιτανικός: prov. horrendus 323, 71.
91; 3 4 0 . 4 1 ; 5 6 7 , 6 8 ; 576. 10 PLO. Τίτος: Romanorum dux; Hierosolymae
Τέμπη των θετταλών: vide Θεσσαλία. templo pepercit 241, 77 sqq.
Τενέδιος πέλεκυς: prov. 642, 93. Top νίκης, Δημήτριος ó — : Veli iudex;
Τενέσιον: Aegypti vicus, quem Andro- quod Mariae imperatricis eiectioni
nicus Contostephanus capitl62,80 sqq. non adsentitur, in capitis periculum
Τερέβινθος : insula, ubi Theodosius pa- adducitur 265,3/4sqq. Alexii pro-
triarcha monasterium aedificavit, in tosebasti suasor fuisse dicitur 266, 12.
quod sede relicta se recipit 242, 5; Τορνίκης, Κωνσταντίνος ó — : Cpli prae-
262, 89/90. fectus; populum seditiosum sedare
Τερμέρεια κακά : prov. mala pessima 394 conatus lapidibus pellitur 525, 16/8.
26. dromi logotheta 643, 3/4. saepius ad
Τέρνοβος : Haemi oppidum munitissi- Ioannem Mysum missus 643,8/9.
mum 470 75/8. in eo Asan inter- urbe capta Balduino imp. servit 643,
ficitur 470, 79, Ibancus se defendit 4/5. ad Joannem Mysum deficit, sed
470, 75 sqq. hic Balduinus imp. in- occiditur 643, 3. 7. 9/10.
carceratur 616, 61; 642, 88. Τορούσης: Armeniorum Ciliciorum dux,
Τερής : (Thierry de Los) Rhusii prae- imperatori male parens 102, 92. coac-
sidii Latini dux 628, 20. tus fraudulenter cum Manuele imp.
Τζιβρίτζη : angustiae Myriocephali 179, paciscitur 102, 94 sqq. Andronicum
61. Comnenum Ciliciae praefectum sae-
Τζικανδήλης, Βασίλειος (Γουδέλιος?) 6 pius vincit 138, lsqq.
— : a Manuele imp. contra Turcos Τούνιον: Aegypti vicus, quem Androni-
emittitur 125, 26. (Ad nomen Τζ. cus Contostephanus capit 162, 80sqq.
vide E. Trapp in J Ö B 22 [1973] 233). Τούρκοι: vide Πέρσαι.
Τζιντζιλούκης, Βασίλειος ó — : chartu- Τράλλεις: Phrygiae urbs; ab atapaca
larius; cum Axuch Cplim missus, ut subicitur 192, 52.
Manuelis imp. ingressum praeparet Τραττεζοΰς: urbs Pontica; in ea Con-
48, 7 sqq. adversus Húngaros missus stantinus Gabras suo arbitratu do-
vincitur 101, 77 sqq. minatur 34, 86, quare Ioannes imp.
Τζίτα: eunuchus; cum Alexio (II) imp. contra eum proficiscitur 34, 87 sqq.
de rebus publicis locutus a Ioanne ei Nicolaus Palaeologus praefectus
Cantacuzeno (2) in faciem percutitur 226, 78/9. sedes Alexii Comneni (9)
258,18/20. 626, 61; 639, 73.
Τζούγγρα: castellum, in quo Pseuda- Τραχείαι: prope Nicomediam sitae; hie
lexius (1) occiditur 463, 73. Latini, Davidis Comneni socii, ab
Τζουρουλός : Thraciae urbs; eius regio Andronico Gido profligantur 641, 45.
a Vlachis Cumanisque vastatur 499, Τριάδντζα: 100,51/2; 398,32; 4 3 4 , 1 5 ;
58. 63; 500, 76. a Latinis post rebel- vide Σαρδΐκή.
lionem iterum subicitur 614,88. a ΤριβαλλοΙ: vide Σέρβοι, Στέφανος (I)
Cumanis deletur 629, 15. (II).
I N D E X NOMINUM 83

Τριπόλεως κόμης: (Raimundus, Pontii Ύέλιον: vicus ad Maeandrum situs, qui


„de St. Gilles" filius) Ioannem imp. ibi ponte iunctus est 193, 73.
urbes Syriae expugnaturum tanquam Ύελοκαστέλλιον : Thraciae oppidum,
vasallus sequitur 27, 7. in quo Lapardas fugiturus navem
ΤρΙψυχος, Βασίλειο? ό — : Manuelis imp. ascendit 278, 75/6.
iussu Zeugminum restaurat 136, 41/6. "Υλας: (Herculis amicus) prov. dictus
Τρίψυχος, Κωνσταντίνος ό — : (ma- de persona, quae vocata non adparet
gnus) hetaeriarcha 269, 87/8. Andro- 626, 62.
nici imp. post Stephanum Hagiochri- Ύπερβόρεοι ΣκύΘαι: vide 'Ρώς.
stophoritam administer studiosissi- Ύρκάνιος γ ή : quasi Romanorum pro-
mus 314, 41 sqq. una cum Pterygeoni- vincia esset a Latinis in partitione
ta imperatricem Mariam interficit imperii comprehenditur 595, 21.
269, 86/7. item cum aliis Alexium (II)
imp. 274, 13/4. nulla causa ab Andro- Φαέθων: patris currum male flexit; cum
nico imp. oculis et opibus privatur eo Alexius (II) imp. comparatur 223,
314, 41/2. 61 sqq. 7/9.
Τροία (1): antiqua; Helenae gratia ab Φαιάκων πάραλος: ita Corcyra vocatur
Hellenis deleta 652, 69. 82; cf. Τρώες. 77, 36.
Τροία (2): regio Asiae; earn Armenii Φάλαρις: tyranni exemplum; cum eo
incolunt, qui Henrici Flandri partes Andronicus imp. comparatur 312, 2.
sequuntur 617, 73; cf. Τρωικοί Άρμ. Φαραώ: una cum copiis suis a Deo
Τρυπητός λίθος : hoc loco Romani La- demersus 424, 37/8.
tinis resistunt 643, 93/4. ibidem Ale- Φάριος: = Proteus, vide s. n.
xius Ducas a suis destitutus profli- Φάσις: fluvius; ex eius regione naves
gatur 661, 27 sqq. Cplim veniunt 628, 84. ex eo Iberi
Τρώες: antiqui; Helenae gratia cum bibunt, i. e. prope eum habitant 626,
Hellenis bellum gesserunt 652, 76; 68/9.
663, 2; cf. Τροία (1). Φέρεκλος : navis, quae Helenam e Sparta
Τρωικοί 'Αρμένιοι : Latinos, ut in Asiam abduxit, gubernator 139, 35.
traiciant, invitant 601, 80/3. Cf. Φέρεπ: Coelesyriae castellum, quod a
Τροία (2). Ioanne imp. expugnatur 28, 30. 42/3.
Τύανα: Apollonii patria 651, 32. Φιλαδέλφεια / Φιλαδελφείς: Constantini
Τυνδαρίς: = Helena 662, 75. Angeli (1) patria 96, 24; 135, 39/40.
Τύρος: Phoenices urbs; hue Conradus hic Manuel imp. post cladem ad Myri-
caesar pervenit 395, 49. item Alemanni ocephalum acceptam quiescendi gra-
417, 58; 417, 64, Britanni et Franci tia consistit 191, 23/5. Andronico imp.
417, 70. resistit 262, 17sqq.; 263, 30. se dédit
Τυρσηνικόν πέλαγος: prov. mare mag- 263, 47 sqq. Theodoro Mangapha duce
num et profundum 60, 42/3; 651, 63/4. contra Isaacium imp. rebellât 399,
Τυφών: fratre Osiride necato Aegypti 64 sqq. obsidetur 399, 64sqq. ex ea
tyrannus fit; cum eo Alexius (III) Mangaphas expellitur 400, 79. Ale-
imp. comparatur 457, 12. mannorum exercitum expilare conati
Τυφών: (Tartarifilius) Sicilia insula obru- repelluntur 412, 12/7.
tus; cum eo Andronicus imp. compa- Φιλαδελφεύς: sic Theodoras Mangaphas
ratur 338, 1. vocatur 399, 54; 603, 31.
Τυφώνειον άσθμα: prov. de ira inmensa Φιλαδέλφιον: aedificium Cpleos; eo us-
281, 57/8. que urbis incendium omnia delet
555, 48/9.
"Υαινα καΐ Λύκαινα : vide Λύκαινα. Φιλανβρώπου μονή: vide Χρίστου του
"Υδρα: 160, 25; 322, 37; 334, 89. Φιλ.
Ύδράλης: fluvius, ex quo Andronicus Φιλέας: eius regio a Balduino Flandro
imp. aquam Cplim ducit 329, 52. vastatur 667, 44/5.

6*
84 I N D E X NOMINUM

ΦιλΙτπτα: Petebini filia, Manuelis imp. eius regionem Ibancus defendit 473,
uxoris alterae soror 139, 42/3. Andro- 60. ab Ibanco post defectionem paene
nici Comneni amica 139, 35sqq. Con- occupata 513,16/7. in ea Latinum
stan tinu m Calamanum aspernatur praesidium collocatum 598, 94/5; 627,
140, 66sqq. ab Andronico relinquitur 86. Alexium Aspietem recepit 627,
140, 83. 82/3. a Ioanne Vlacho expugnata 627,
ΦΙλιττττο; : Alemannorum regis (Hen- 76sqq. ; cf. 642,71/2.
rici) írater; Isaacii imp. filiam Irenen ΦιλΙτΓΓΓου(πόλΕω;) έτταρχία (θέμα) : ex
uxorem duxit 481, 91; 536, 23/4; 537, hac provincia Maleinus oriundus 296,
45. non insta uxore natus 481, 91/2. 77. in ea Ioannes Comnenus (2) com-
Alemannorum rex 536, 24; 539, 8. ab moratur 318, 24; 356, 38. ab auctore
uxore excitatur, ut patrem Isaacium administrata 402, 50/1; item a Con-
fratremque Alexium adiuvet 537, stantino Angelo (3) 435,36/9. ab
45/8. Alexium Latinis in Palaestinam Ibanco defenditur 509, 20. 23; item
profecturis commendai 639, 6/11. ad ab Alexio (III) imp. contra Ibancum
eum Alexius (III) imp. deiectus 518, 19 sqq. Vide etiam Νεούτζικον.
cum uxore mittitur 620, 68; cf. 612, ΦιλιστιεΙμ Ô5ôç: prov. via directa per
41/5 LO! medios hostes 246, 11.
•ΦίλπττΓο;: (II) Franciae rex, ad libe- Φιλοκάλης : Alexii (V) imp. socer, ambi-
randam Palaestinam profectus 417, tiosus; logothetae secretorum offi-
67/8. cium, Nicetae auctori abrogatum, ad
ΦιληπτούτΓολίΐ / ή ΦιλΙτπτου: hinc eum defertur 565,12/5.
Ioannes imp. adversus Húngaros Φιλοκάλη;, Εϋμάθιο; ó — : Cpli prae-
proficiscitur 17, 49. in ea Alemanni in fectus; ditissimus, privato sumptu
Palaestinam iter facientes consistunt legationem suscipit 478, 3 sqq. 13.
62, 11. per eam Manuel imp. in Cor- Φιλομίλιον: Phrygiae oppidum; hinc
cyram iter intendit 78, 42; item in Manuel imp. contra Turcos proficis-
Serbiam 158, 85. prope eam Ioannes citur 53, 35. prope id Caichosrois
Comnenus (2) ad Thessalonicam ob- filii ab Alemannis prpfligantur 413,
sidione liberandam emissus venationi 37. 40. in eius regione a Caichosroe
se dedit 318, 29. eius regionis pagi captivi Romani collocantur 495,32 sqq.
a Vlachis diripiuntur 398, 25/6. hinc unde ibidem alii Romani sedem figunt
Isaacius imp. contra Vlachos pro- 495, 44/5.
ficiscitur 398, 32. eam contra Atenían- Φιλοξενίτης: vide Κωνσταντίνο; (ò Φ.).
nos adpropinquantes novis operibus Φιλοπάτιον: extra urbem: ante portam
munire, deinde eadem complanare terrestrem situm a Blachernorum pa-
auctor ab Isaacio imp. iubetur 402, latio oculis perlustrari potest 404,
52/5. ab Alemannorum rege capitur 10/1. hic Annae Comnenae asseclae
403, 67. 82. ab inhabitantibus, men- Ioanni imp. insidiantur 10, 48. hic
dacie et Armeniis exceptis, relicta Andronicus imp. commoratur, cum
403, 71 sqq. prope eam Camytzes Ale- Andronicus Ducas et Constantinus
mannis insidias collocat 408, 95sqq. Macroducas lapidantur 293, 94. in
ex ea hi illi obveniunt 408, 8. eo Alexius Branas urbem adgressurus
in ea Alemanni remanent 409,38, castra metatur 378, 61/2, Alexius
pars eorum ibi hiematur 411, 76. eius (III) imp. urbem ingressurus residet
regionem Isaacius imp. contra Vla- 457, 3; iterum 487, 77. intra urbem:
chos defendit 434, 25. 34; item, ei in eo Manganorum palatium situm
praefectus, Constantinus Angelus (3) 255, 29/30. hic Andronicus Comnenus
435, 36 sqq. ad earn usque Vlachi cum Alexio (II) commoratur 256,
cum Cumanis incursiones suas exten- 45/6; cf. 255,35/6. hic Andronicus
dunt 437, 11. hinc Camytzes ad Iban- Ducas et Constantinus Macroducas
cum iuvandum proficiscitur 471,4. lapidantur 293, 2.
I N D E X NOMINUM 85

Φινεύ; : ab Harpyìs cibis privatus; cum imp. obsistit 200, 66sqq.; 201, 14sqq.;
eo Andronicus imp. comparatur, cui 382, 68/9; in Palaestinam profecturus
Nicaeenses Isaacii Angeli matrem cum Isaacio imp. pactum init 401,
eripiunt 283, 9. 23 sqq. legatorum Romanorum impe-
Φλαμίονε; : olim Franci 653, 93. ritia ira inflammatur 402, 47. victu
Φλάντρ(Ι)σ: = Gallia inferior, tantum praeclusus vi commeatum comparat
a Venetia remota, quantum Venetia 402, 48 sqq. Philippopolim capit 403,
a Romanorum terra 597, 65/7. Cf. 64sqq. imperatorem Romanorum sibi
Βαλδουίνος, "Ερρη;. conciliare conatur 403, 82sqq. eum
Φόβο;: bellum significat; ab Andronico non Palaestinam, sed Cplim adpetere
Comneno Veneris operibus postponi- Isaacius imp. credit 404, lsqq. vere
tur 139, 30. proximo in Asiam traicere constituit
Φοίνικε;: mercatores astuti; cum eis 410, 51/3. ei ab Isaacio imp. mors
Veneti comparantur 171, 46/7. praedicitur 410,63/5. Romanorum
Φοίνιξ: avis, quae raro videtur; sic legatos ludibrio habet, quod Isaacius
Isaacius imp. Cpli 442, 31. imp. legatos suos sedere non permisit
Φοίνιξ: Achillei educator; 370, 4. 410, 56 sqq. filium Philippopoli hie-
Φραγγία: vide *Λοδόϊκο;, * Φίλιππο;. mare iubet, ipse Adrianopoli hiemat
Φραγγίσκοι : cum Pisanis et Venetis 411, 74 sqq. novum pactum cum Isaa-
Cplim incendunt 553, 93 sqq. eos Ni- cio init 411, 81 sqq. dona mittit et
cetae amicus Venetus arcere nequit accipit 411, 4sqq. in Asiam traicit
588, 21 sqq. 32. eorum quinqué cum 412, 6 sqq. Philadelphenses copias suas
aliis imperatorem Latinum eligunt diripere conatos profligat 412, 12 sqq.
669, 43; 597, 64. cum unus eorum im- a Laodicensibus benigne recipitur
perator factus sit, patriarcha ex 412, 18sqq. Caichosrois filios vincit,
Venetis eligendus est 647, 4/6. Cf. Iconium capit 413, 37 sqq. ab Arme-
Φλαμίονε; et n. sq. niis honorifice recipitur 416, 23/4. ad
Φράγγοι : per Cplim in Palaestinam iter Antiochiam pergit 416, 24/25. in flu-
faciunt 66, 12. (ad Maeandrum Tur- mine perit 416, 26/9; 476, 33/4. super-
cos profligant 67, 44sqq.); ex eorum bus 63, 43. orientalibus populis me-
genere Petraliphae fratres oriundi tuendus 413, 67/8. prudentia et in-
83, 81/2. ex eis Henricus Flandrus vincibili exercitu celeberrimus 416,
1, 1/3 app. 24/6. propter expeditionem sacram
Φραγγόπουλο;, Κωνσταντίνο; 6 — : ab maxime laudandus 416, 29 sqq. Hen-
Alexio (III) imp. emittitur, ut in rici regis pater 476,32/3, qui pro
Ponto Euxino naves intercipiat 528, damnis patri allatis res repetit 476,
82sqq.; 529, 6. 50/4.
Φραγγοχώριον : regio opima Hungariae •Φρεδερίχο;: (Fredericus V Sueborum
intra fluvios Savum et Danubium dux) Frederici regis Alemannorum
sita 18, 58/60; 92, 50/2. a Ioanne imp. filius; patre mortuo belli sacri dux
occupatur 18, 67/8. a Manuele imp. 417, 51/60.
vastatur 92, 50/4, qui eius possessi- Φρέριοι : (Hiersosolymitani) Isaacium
onem perpetuam adpetit 127, 73. Cf. Comnenum (2) e captivitate redimunt
Ζεύγμινον. 290, 20.
ΦρεδερΙχο; : Conradi Alemannorum regis Φρυγία: a Turcis vastatur 12, 1. earn
fratris filius; ad vindicandum Ale- Ioannes imp. Attaliam adpetens per-
mannum occisum Adrianopolim redit transit 37, 82. item post patris mortem
63, 43sqq. eius ira a Prosucho seda- Manuel imp. Cplim rediens 50, 54.
tur 64, 51/2. ( = rex Alemannorum) contra Turcos defenditur 62, 33. ibi
ex Italiae regionibus ei subditis Ale- Turci Alemannos adgrediuntur 67,
xius Axuch socios contra Siciliae re- 45; cf. 72, 81. earn Manuel imp.
gem ascivit 98, 83/4. ei in Italia Manuel contra Iconium profectus pertransit
86 INDEX NOMINUM

178,18. earn Turci invadunt, sed quas Andronicus imp. comminatus est,
profligantur 194,19. Cf. 'Αντιόχεια ab omnibus vitantur 329, 44.
ttís Φρ., ΛαοδΙκεια, Χώναι. Χασάνης: amiras; christianam fidem
Φύλοτπς : pugnam excitât 63, 28. amplecturus de anathemate Mahumeti
dei conquestus est 213, 64 app.
Χαλδαΐκή κάμινοξ: prov. (ex S. Script.) Χά(σ()σιοι: qui sint 396, 67sqq. eorum
de magno incendio 311, 72. unus Conradum caesarem occidit
Χαλδία: vide Σαλτούχ. 395, 55. alter ab Alexio (III) imp.
Χάλεπ: olim Βέρροια (cf. s. η.), a Ioanne corripitur, ut Rucnatinum interficiat
imp. expugnatur 28, 29 sqq. 629, 12 sqq.
Χαλιβούρηξ: mimus Isaacio imp. gra- Χερουβικόν δχημα: translate de S.
ins 441, 24. Sapientae ecclesia 592, 43.
Χάλκη : nomen carceris, qui portis aeneis Χηλή : oppidulum ad Ponti ostium situm,
concludebatur, quae olim magni pala- in quod Alexius Comnenus (8) rele-
tii aditum praecludebant 443, 62. a g a t o 309, 26/9. ibi Andronicus imp.
populo spoliatur 526, 22/3. eius eccle- fugiens frustra navem conscendere
siam Andronicus Comnenus post coro- conatur 347, 60sqq.
nationem visitât 272, 82. Χίμαιρα: imago exercitus Siciliani in
Χαλκηδών: urbs, prope quam Peucia tres partes divisi 319, 47.
sita, ubi Andronicus Comnenus Cplim Χίο;: insula; a Venetis capta et vastata
ingressurus castra metatur 246, 12 172,83; relinquitur 173,93.
et a multis consalutatur 248, 66. hie Χλιαρά: vide Νεόκαστρα.
Alexius (III) imp. e procella evasus Χοιρόβακχοι: locus patens, in quo Ale-
se recipit 630, 48. ad earn Latini mannorum castra inundantur 64,
naves adpellunt 642, 59. 66 sqq.
Χαλούφηΐ, Νικηφόρο; ó —: Corintho Χορβατία: (Croatia) a Stephano Ne-
praefectus 75, 76/6. a Sicilianis illu- manno subicitur 169, 90.
ditur, quod arcem non defenderit 75, Χοτζδ;, Βασίλειος ó —: res novas mo-
82 sqq. liens deprehenditur 423, 2/5.
Χαμάρετος, Λέων ò —: Laco; Lacedae- Χοϋμνοξ, Θεόδωρος ó —: cum Ioanne
mone potitus 638,42; 611, 30/5 LO. Camatero Alexii (II) imp. corpus
Χάος: perniciosus 143, 44. demergit 274, 28/9. chartularius (equi-
Χάραξ: intra Lampen et Graosgala lium) 274, 29; al.; cf. ind. rerum, ad
situs; hic Andronicus Angelus Turcos Thessalonicam liberandam emittitur
adoritur 195, 44sqq. prope eum auc- 318, 24/5. prope urbem accedit, sed
toris cognatus audacia excellit 197, 92. nihil proficit 318, 35 sqq. Pseuda-
Χάραξ: vicus prope Nicomediam situs; lexium (2) vincit et occidit 423, 94/1.
hic Andronicus Angelus Andronici Χουσΐ : pers. bibl. ; Achitophel consilium
Comneni copiis vincitur 245, 83. irritum fecit 188, 26.
Χάριτες: in ludo equestri Enyoni con- Χράμον: urbs Hungariae; ad earn usque
iunctae 109, 83. a barbaris alienae Ioannes imp. progreditur 18, 60/1.
598, 89/90. Χριστός (loci maioris momenti) : hominis
Χσρσίου πύλαι: portae terrestres; in lapsum sanavit, mundum unificavit
eas Alexius Branas impetum facit 42, 26/8. eius sepulchrum visitare
378, 80. cupit Ioannes imp. 42, 28/31. eius
Χαρώνεια πορθμεία: translate de navi- causa bella sacra suscipiuntur 68,
bus, quas milites fatales putant et 74sqq.; 395, 63sqq.; 417,69. sub
relinquunt 168, 72. Manuele imp. de quibusdam verbis
Χαρώνειαι οΙκήσει«;: figurate de morte de eo vel ab eo dictis disputatur
360, 53. 210, 85sqq.; 211, 15sqq. lapis in quo
Χαρωνικά άκάτια: translate de navibus post mortem conditus est Cplim
in litus eiectis, quae propter poenas. translatus 222, 78sqq. ut Romani
I N D E X NOMINUM 87

humiles de superbis Latinis victoriam ducit iterumque ei Prosacus et Stru-


reportent, efficiet 302, 35; 664, 62. mitza cum adiacentibus committun-
miraculis servos suos clarificat 305, tur 507, 53sqq. in cena nuptiali
38/9. eius nomen se gentibus praedi- barbarum se praebet 607, 60 sqq.
casse iactat Andronicus imp. 334, 68. Camytzem redimit 533, 46 sqq. una
eius epistula Abgaro missa ex palatii cum ilio Pelagonia, Thessalia, Graecia
magni ecclesia furto ablata 347, 54/6. potitur 533, 67 sqq. quod ei impera-
ab Isaacio imp. deiecto invocatur torie neptis Theodora in uxorem datur,
451, 83. de corpore eius eucharistico Camytzem deserit 535, 87/9. Stru-
disputatur 515, 57 sqq. eius corpus mitza cedere ab Alexio ( I I I ) imp.
et sanguis a Latinis profanata 573, cogitur 535, 95/1.
1/2. eius imagines memorantur 18, Χρυσοχοόπωλο$ : Andronici Comneni
82; 119,51/2; 2 3 4 , 2 ; 2 9 9 , 6 5 ; 332, fugae administer 129, 55; 130, 70. 72.
16/7; 422,87/8; 4 4 2 , 5 6 ; 552,67; Χωμα: Phrygiae oppidum, quod Manuel
572, 84; 595, 8. imp. adversus Turcos profectus per-
Χρίστου του Παντοκράτορο; μονή: vide transit 178, 26.
Παντοκράτοροξ μονή. Χώναι: Phrygiae urbs; olim Colossae
Χρίστου τοΰ Σωτήρο; νεώ$: in Chalce 178, 19/20. Nicetae auctoris patria 1,
exstructus; ab Andronico Comneno 1/3 cum app.; 178,19/20; 2 1 9 , 7 9 ;
visitatur 272, 82. 400, 88; 422, 84; 638, 67/8; itemcuius-
Χρίστου τοΰ Φιλάνθρωπου μονή : ab dam cognati eius 197, 90/1. ecclesia
Alexio (I) imp. fundata, qui in ea Michaelis archangeli Celebris 178,
sepelitur 8, 86. 19/22; cf. 400,93/1; 422,84/5. per
Χρύσανθος: Thessalonicae gubernator; earn Manuel Comnenus modo impe-
de Mesopotamitae, urbis episcopi, rator renuntiatus Cplim contendit
dimissione certior fit 492, 40/1. 219, 78. per earn adversus Turcos
Χρύσεσι πύλαι: Cpleos porta; sine pugna iter facit 178, 19 et post cladem ad
Latinis traditur 570, 26. post urbem Myriocephalum acceptam revertitur
captam Cplitani per earn (solam) 191, 20. per earn Andronicus Angelus
egredi permittuntur 589, 63 (b). a Turcis fugatus Laodiceam con-
Χρυσίτπτειος : voluptatibus deditus (An- tendit 196, 56. a Theodoro Mangapha
dronicus imp.) 322, 32. vexatur 400, 88sqq. item a Pseuda-
Χρυσιοττλύσια: moneta; a populo diri- lexio (1) 422, 85/90. a Theodoro imp.
pitur 347, 47. Manueli Maurozomae traditur 638,
Χρυσόττολίζ : in ea Alexius ( I I I ) imp. 67/9. Cf. Νικήτας, Chonarum episco-
commoratur 525, 14. pus.
XpuaÓTrous : ita una ex mulieribus La- Χωνιάτη; : vide Μιχαήλ, Νικήταΐ.
tinis in Palaestinam iter facientibus
vocata (sc. Eleonora Franciae regina)
60, 55. Ψευδαλέξιοξ (1): (421,42) ortu Cplita-
Χρύσοί : (Dobromir) Vlachus 487, 61; nus, in Maeandri regione prodiens
602, 12 app. contra Petrum et Asanem Η armala devertitur 420, 18/20. Ma-
cum Romanis se coniungit, deficit, nuelis filium se profitetur, quem
comprehenditur 487,62/6. ei Strumnitza revera specie et vultu refert 420,
committitur 487, 67. iterum deficit 13/8. 26. 32/3. Iconii sultano se offert
487, 67/8; 502, 12sqq.; 603, 39. Serras 420, 20/7 eumque patris beneficio-
diripit 487, 68/60. eum Alexius ( I I I ) rum commonefacit, quare donis pro-
imp. tribus expeditionibus subigere missisque honoratur 420, 27 sqq. a
conatur ibid.·, 487, 70/5; 491, 94; 502, legato Romano coargutus ira in-
11 sqq. Prosaci inexpugnabilitate fisus flammatur, sed repudiatur 420,34 sqq.
imperatori resistit 502, 13 sqq. pacem ei permittitur, ut Turcos conducat
concludit, Camytzis filiam uxorem 421, 44 sqq. urbes ad Maeandrum
88 I N D E X NOMINUM

sitas adoritur 421, 51/3. ecclesiam S. adiungunt 422,93. victus occiditur


Michaelis Chonarum profanai 422, 423, 94/1.
83/90. horreorum incendiarius cogno- Ψευδαλέξιοί (3): ex Cilicia ortus 461,
minatus 421,63/4. multis ad eum 14/6; al. ad Ancyrae satrapam se
inclinantibus nullus dux eum fortiter confert, a quo, etsi minime agnotus,
adgredi audet 421, 55sqq. a sacerdote adiuvatur 461,16/23; 474, 76/7. fines
trucidatur 422, 75/7. caput eius Alexio Romanorum invadit 461, 24sqq. fru-
Angelo sebastocratori oblatum ab stra impugnatus a multis agnoscitur
ipso laudatur 422, 77/80. opesque eius crescunt 461, 26 sqq. ;
ψευδαλέξιος (2) : in Paphlagonia prodit cf. 486, 45/6. Deo iuvante trucidatur
422, 91 sqq. ei provinciae aliquae se 463, 70 sqq.
INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM
δζιτμοι : 403, 78. άρχικό*: vide βασίλειο*,
άμιλλαι Ιτπτων (σταδιοδρόμων) : 91, 7 ; άστρική (τέχνη): 558,41; Αστρονομία:
119,55/6; 158,81; 280,40; 289,92; 148, 84; 221, 50; 339, 16; vide etiam
352,78 (sg.); 398,42; 508,85; 530, 96,30sqq.; 169,84; 220,24; 388,
50/1. Cf. Ιτππκόν δεθλον. 41 sqq. ; 530, 53 sqq.
άναγυώστη*: Δισύπατο* 312,11; Μεσο- αύθέντη*: 336, 30.
ποταμίτη* 489, 54; 490, 68.
Ανάκτορα, -ον: vide μέγα παλάτιον. βαλανεϊον 149, 23.
άνάκτορον Ιερόν: vide άρχεϊα Ιερά. βασιλεία : -αϊ πδσαι 433, 85.
άξίωμα: 509,14; — βουλή* 451, 78; — βασίλεια: vide μέγα παλάτιον.
παρακοιμωμένου 318, 27. βασίλειο; / βασιλικό* / βασιλί* / άρχικό* /
άξιώματα / άξιώσεις / τιμαί / ύπεροχαί: της βασιλεία?: — άλουργί* 198,30;
8, 2; 9, 7.11; 247, 47; 257, 84. 85; 331, 6; 368, 35; 466, 59; — άλουργοί
261, 65; 315, 67; 454, 35; 484, 62. τάπητε* 86, 79/80; — αυλαία 41, 3;
ol έν — / κατ' — 41,17/8; 85, 52; 568,85; — βαφή 141,7; 457,17;
158,74; 224,37; 240,56; 249,6; — δακτύλιο* (σφραγιστήρ) 6, 36; 7,
270,17; 286,94; 323,69; 391,54; 71; 274, 20; — διάδημα 198, 29; 350,
402, 41/2; 565, 17. Cf. άρχαΐ. 20; 351,57; 458,37 b; 498,33; 557,
άπογράφειν : 205,16. 19. 18; — δίαιται 628, 73; διαιτήσει*
άπογραφεϊ*: Latinorum 595, 14. 86, 79; — δίφρος χρυσοκόλλητο* 364,
Απογραφή: 203, 63; 402, 51. 45; — δόμοι 445, 24; — έδρίασμα
άποφοραί: 595,15. 290, 94; — έρυθρόδανον 326, 66; —
άρχα( (δημόσιοι / πολιτικά!) / όφφίκια / θρόνο* 81,32/3; 227,3; 270,13; 276,
τέλη: 204,80; 205,13.31; 257,86; 31; 454, 22/3; 460, 3; — βώκο* 550,
277, 62; 328, 5; 330, 64; 444, 6; 483, 32/3; — Ιματισμοί 454, 23; — ίπποι
47.59; 484,61. (79sqq.); 508,92; χρυσοφάλαροι 198,30; 346,6; —
525, 3; 526, 43. ol έν — / ol — άνα- καταγωγή 451, 70. (80) ; — κλίνη
ζωννύμενοι et sim. : 62,89; 64,48; (χρυσόπαστο*) 41, 8; 271, 53; 457, 2;
107,7; 158,74; 243,20; 325,33; 530, 63/4; — κόσμοι 158, 76; 457, 8;
327, 88; 461,11; 566, 24. ναΰ* 86, 77; — οίκοδομαί 461, 6; —
άρχεϊα, -ον: vide μέγα παλάτιον. οικόπεδα 560,2/3; — παράσημα
άρχεϊα, -ον, Ιερά, -όν / Ιερόν άνάκτορον: 273, 88; 399, 69; 518, 26; — πέδιλα,
80,9; 214,78; 242,7; 249,83; 261, -ον έρυθρά, -όν / έξέρυόρον 5,89;
88; 265, 89; 407, 62/3; πατριαρχική 16,27; 38,14; 626,54; — πέδιλον
έστία 218, 59. φοινικοβαφέ* 346, 27/8; — πέδιλον
άρχή: θεσσαλονικέων 425,57/8; Σμο- φοινικόχροον 498, 33 (cf. πέδιλον) ; —
λένων 534, 68; άρχή ν καΐ ύπογραφήν περιβλήματα γνωριστικά 48, 18; —
ύπεζωσμένοι του θέματο* Φιλιππουπό- πορφύρα 548,8; — πορφυρί* 16,
λεω* 402, 50/1. 26; — πορφυρί* διπλοί* 424,31; —
άρχηγοΙ: 75, 75; 77, 34; 96, 49; 152, 83; σεμνά 86, 82; — σημαία 191, 31; —
277, 47; 434, 21; 435, 56; 465, 26; σκηνή 333,1; 670,37; — σκήπτρα
627, 83. 48, 13; 336, 36; — στέφανο* 466, 60;
άρχιερεϊ*, -εύς: 62,13; 63,31; 80,6; 488,32; vide etiam 86,82; — στε-
124,17; 213,61; 215,92.6.10; 216, φάνωμα 61,95; 365, 79sq.; 458,37;
15. 18; 241, 90; 243, 28; 261, 78; 466, 73; — στέφο* 454, 24; 458, 35;
276,32.37; 407,62.69.72; 472,35; vide etiam 372, 42; — στολή 271, 65;
490, 70; 492, 29. 35; 562, 40. 435, 59/60; 443, 82; 477, 73; — σύμ-
90 INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM

βολα 366, 80/1; 457,16; 664, 3; 572, γερούσιον : 327, 69/70 app.
66/6; 612,43; — ταινία 46,44/5; γέφυρα: 64,51; 193, 74.79; 389,84;
270,13; — τήβεννο 351, 67; 364, 46; 543, 93.
424, 47; cf. 466, 72 τηβεννοφορεΐ; — γοητεΐαι : 144,79; 148,84; 255,41/2;
τριήρης 344,59; 346,31 (cf. στρα- 674, 29; 651, 33; cf. 146, 44 (μαγεϊαι);
τηγίς ναϋ;) ; — φοινικίς 38,14/5; 148, 1 (άρρητουργίαι) ; 339, 6 (θωπεία/
χλαμύς περιπόρφυρος 4 6 , 4 5 ; χρυσου- θεραπεία . . . δαιμόνων) ; 619, 44/6
φεΐξ πέπλοι 86, 79. βασίλειος de veste (άρρητουργίαι καΐ μαντεΐαι). Cf. μαγ-
regis AlemannoTum 416, 33. γάνευμα.
βασιλεύειν: de rege Hungarorum 127, γράμματα βασιλικά (άγγελίαι, βιβλία,
83; 170, 19. γραμμάτια, γραφαί, δελτάριον, δια-
βασιλεύς: raro de Andronico Comneno τάγματα, δόγματα, έπιστολαί, έπι-
284, 29; 285, 82; 445, 25. = coimpe- στόλια, έπιτάγματα, θεσπίσματα, τό-
rator 5, 90; 315, 81; 318, 23; 356, 38. μοι, χάρται; γράφειν, έπιστέλλειν,
hoc nomen sibi vindicat rex Siciliae πέμπειν) : 3 3 , 6 9 ; 39,41; 49, 34sqq.;
(Rogerius) 99, 20; Ioannes Mysus 49,46; 54,79; 5 5 , 2 ; 61,79; 67,42;
613, 58/60 L. 107, 13; 123, 78; 141,1. 7/8.11. 13;
βατράχεια πέδιλα: 507, 48. 154,44/6; 157,61; 164,49; 171,61;
βατράχειον βάμμα: 230, 79. 177,3; 189,63/4; 191,26sqq.; 200,
βήλου κριταί : άνώνυμοι 270, 28; 411, 72 (83sqq.); 207, 90; 209, 43; 212, 43;
90. 94; 438, 58; 467, 6; Άπλούχειρ 2 1 6 , 6 ; 221,61; 229,76; 230,78;
335, 21 app.; Άποτυρας 341, 55; Μο- 233,66; 247,46; 260,63sqq.; 268,
ναστηριώτης 265, 3/5; Νικήτας 6 Χω- 68.75; 276, 27sqq.; 2 7 9 , 1 6 . 1 7 ; 280,
vtárqs 1,1/3 app.; Πατρηνός 265, 3/5; 28; 287,22; 291,35/6 (έπίπλαστα);
Τορνίκης, Δημήτριος 265, 3/5. 315, 68; 3 1 7 , 1 4 . 1 8 ; 326, 62sqq.; 327,
βήμα βασίλειον / βασιλικών: (119, 48?); 75/6; 331, 91 app.; 335,19sqq.; 338,
226, 89; 227, 3; 232, 27; 277, 38; 326, 86; 344, 64; 353,10; 365, 58. 66;
69; 364, 46; 367, 9; 406, 35; 407, 64. 366,93 (5sqq.) ; 369,61/2; 390,26;
βημα (έκκλησιαστικόν) : (119,48?); 407, 402, 37. 54; 404, 88/9. 94; 410, 54;
71; 479,28; βήματος Ιντροφοι (cle- 431, 36; 435, 61; 454, 27; 457, 16;
rus): 5 1 , 3 ; 219,81; 242,11 (cf. 243, 464, 89. 92; 474, 84; 476, 60; 484, 78
20); 247,44; 261,78/9; βήματος λο- (cf. 483, 46sqq.); 518, 24/619, 27/8;
γάδες : 407, 71; βήματος λόγιμοι: 252, 629, 13. 16.
71; 562, 40; βήματος τρόφιμος: 478, γράμματα aliorum: 20, 16; 115, 53;
17/8 (cf. 479,28). 228, 42; 230, 88; 231, 5; 246, 77; 363,
βιβλιοφόροι 518, 16. 25; 402, 41; 438, 45; 624, 76; 539, 7/8;
βουλή: vide σύγκλητο; βουλή, 699, 39.
βρονταί : βίβλος περί βροντών καΐ γυναικωνϊτις βασιλική: 3 3 , 6 6 ; 434,26;
σεισμών 211, 7/8. 484, 70.

γάζα βασίλειο; / βασιλική: 173,17; 356, δασμολογία 138, 96.


21; 484, 80. Cf. ταμιεϊον. δασμολόγος 66, 26; — Κρήτης 264, 65.
γαζοφυλάκιον βασιλικών: 651,58. Cf. δασμός 127, 72; 204, 79.
ταμιεϊον. δασμοφόρημα 54, 86.
γενικός : Νικήτας ό Χωνιάτης 1, 1/3 app. δασμοφόρησις 16, 24.
γενικού οίκοδομή : 442, 44. δέσποινα: 240, 48; 265, 90; 485, 6; 488,
γερουσία: 62, 89; 81, 40; 116, 59; 327, 21; 489, 50; 519, 42; 644, 12.
87; 337, 70; γερουσία καΐ σύγκλητος δεσπότης: adpellatio imperatoris 11, 76;
βουλή 214, 80. Cf. σύγκλητος βουλή 462, 47; 486, 29; δεσπότης καΐ βασι-
et νν. sqq. λεύς adclamatur Theodoras Casta-
γερουσιάζον: 478, 17; γερουσιάζοντες monita 438, 54.
158, 73. δήμοι : 555, 52.
INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM 91

δήμος: vide Κωνσταντινουπολϊται. 139,45; 159,15; 170,17; 184,11;


δημόσια πράγματα: 9, 9. Cf. φροντιστή?, 204, 92; 238, 95; 266,13; 272, 80;
δημόσια βήματα: 318, 21. Cf. δημώδη?; 280, 35; 290, 2; 322, 43. 49; 387, 25;
κοινή διάλεκτο?, 407, 78; 486, 14; 537, 44. Cf. όπλο-
δημόσια (χρήματα): 54,85; 143,61; φόρον; πελεκυφόροι; σωματοφύλακε?;
172,64; 224,21; 368,48. Cf. χρή- ύπασπισταί.
ματα. δουΜκή άρχή : Βρανιτζόβη? καΐ Βελεγρά-
δημόσιοι άρχαί : 325,32/3; 329,33. δων 101, 67; των Θρςκησίων 400, 77.
δημόσιοι είσφοραί: 483, 54. Cf. φρον- δούξ μέγα?: vide μέγα? δούξ.
τιστή?. δούξ τοΰ στόλου: "Αγγελο?, Κωνσταν-
δημόσιοι κώδικε?: 55, 3/4; -ίων λόγων τίνο? (3) 435, 38; Στρυφνό? 482, 24;
τόμοι: 438, 45; -οι τόμοι: 235, 18. 491, 21; 541, 41 PLO. Cf. μέγα? δούξ.
δημόσιοι (-αϊ) συνεισφορά!: 437,24/5; δρόμου λογοθέτη?: vide λογοθέτη? τοΰ
454, 34. δρόμου.
δημόσιοι φόροι : 444, 5. δρόμου πρωτονοτάριο?: vide πρ. τοΰ
δημόσιαι φρουραί: 344, 71/2. δρόμου.
δημόσιαι φυλακαί : 363, 20. δρουγγάριο? μέγα?: vide μέγα? δρουγ-
δημόσιον, τό — : 326, 45. γάριο?.
δημώδη? διάλεκτο?: 553, 4; — φράσι?: δυναστεία: i. q. παραδυναστεία: 'Ιωάν-
508, 94 νου έκ Πούτζη? 56, 27; 'Αλεξίου τοΰ
διάκονο?: Κοσμά? 79,88; Μεσοποταμί- Κομνηνού (2) 228,47; 250, 9 app.
τη? 489, 54. Cf. λευίτη?. δυναστεύειν: τό δυναστεύον 493, 60; ol
διδάσκαλο? του Εύαγγελίου: 211, 93; — δυναστεύοντε? 438, 55.
τοΰ άγίου Παύλου: 211, 94.
δικαιοδοτικό? θρόνο?: τ ω . . . έμπρέπων: έγκόλπιον τή? θεομήτορο? μόρφωμα 451,
Παντεχνή? 235, 16/7. 85.
δικασταί : 261,61; 267,51; 268,62; είκόνε? άγίων (είκασίαι, εΐκάσματα, Ικ-
295,52; 334,90; 337,69; 411,1. τυπα, μορφώματα Ιερά) : 18, 82/4; 31,
δικαστικοί έπιτιμίαι: 411,3; — κρίσει?: 17; 119, 51; 190, 2; 234, 2; 299, 49.
205, 14; — ψήφοι: 337, 64 65sqq.; 347,53/4; 403,78; 422,88;
δικαστικόν γνωμάτευμα: 338,85/6; — 573, 1. Cf. ind. nominum Μαρία,
τάγμα: 456, 78. Μιχαήλ, Παύλο?, Χριστό?,
διοΐκησι? άρχής / — κοινή / — των κοι- εΐκών τοΰ βασιλέα.?: 449, 48; cf. 352, 88.
νών (πραγμάτων) : eam exercent είσπράκτωρ: 326,20; 560,91.
(άνώνυμοι 439,67/9; 492,54sqq.); εϊσπραξι? (των δημοσίων φόρων) : 444,
ΕΙρηνικό?, Θεόδωρο? 492, 51 (56) ; 6; 445, 42.
Εύφροσύνη, βασιλί? 489,45; 519, είσπράττειν: 325,28; 478,16; 537,58.
41/4 b; Κασταμονίτη? 437,22; Κο- είσφοραί : 537, 57.
μνηνό?, 'Αλέξιο? (2) 232, 43/4; Μεσο- ϋκκριτοι τοΰ παλατίου: 407, 78/9.
ΐΓοταμΙτη? 439, 70/1 cum app. 484, έκτομίαι (ευνούχοι, θλαδίαι, μή ένόρχαι) :
88; cum fratribus 492, 49/50; eam άνώνυμοι 204, 4; 245, 85; 488,12;
neglegit Alexius (III) imp. 459, 68; 508, 91; 509,11; Γεώργιο? ό βάρβαρο?
cf. 547, 86. Cf. παραδυνάστευσι?. 479, 41 app.; Ήονοπολίτη? 461,26.
διοσημίαι: 384, 29. 28; Κωνσταντίνο? (Φιλοξενίτη?) 550,
δομέστικο? μέγα?: vide μέγα? δομέστικο?. 26; *563, 73; Νικηφόρο? παρακοι-
δομέστικο? τη? Ανατολή?: Βατάτζη?, μώμενο? 318, 26; Νικήτα? Χωνών έπί-
Βασίλειο? 400, 76; Γίδο?, Αλέξιο? 446, σκοπο? 219, 72; ΟΙναιώτη?, Γεώργιο?
65. 511, 54 app. 60; etiam 505,8? idem
δομέστικο? τη? δύσεω?: Βατάτζη?, Βασί- qui Georgius barbaras ? Πτερυγεωνί-
λειο? 446, 65; Γίδο? 'Αλέξιο? 403, 62. τη? 260, 43; 269, 88; Σολομών Λαοδι-
δορυφορία / -φορικόν / -φόροι / -φοροΰν- κεία? έπίσκοπος 124,18; Τξίτα? 479,
τε?: 54, 66; 83, 85; 85, 62; 119, 42; 41.
92 I N D E X VERBORUM AD R E S BYZANTINAS SPECTANTIUM

έπαρχεώται : 402, 37. έταιρειαρχείας ζώνην Ιχων: Τρίψυχος


έπαρχίαι (θέματα 34, 84; 52, 32; 368, 32; 269, 87/8. Cf. μέγας έταιρειάρχης.
402, 50; 465, 24; 513, 24): 9 . 1 9 ; 171, ευνούχοι : vide έκτομίαι.
62; 205,16; 208, 28; 209, 51; 227, 24; ϋφορος : Νικήτας ό Χωνιάτης 1, 1/3 app.
3 2 5 , 1 6 ; 328, 9; 338, 87; έσπέριαι334, έώα καί έσπέρια τάγματα: 7 7 , 1 3 ; 446,
93; έωαι 2 7 9 , 1 8 ; τινές 422, 93; πδσα 65/6; 607,18.
'Ρωμαϊκή 171, 62; 347, 39/40; 'Αγχιά-
λου 388, 39; τη* 'Αδριανού 436, 72; θέατρα / θεάματα / θεωρείαι: 19, 4; 91, 8;
περί ΆμφΙττολιν 467, 89; Άρμενιακών 280, 40; 289, 92; 290, 7; 398, 42; 508,
3 4 , 8 4 ; Βιθυνών 635, 5 LO; 6 4 5 , 8 1 ; 85; 530, 51.
Βιθυνών καί Παφλαγόνων 18,72; θέατρον (aedificium) : 1 1 9 , 5 9 . 6 8 ; 256,
Βουλγαρικά περί Σέρρας 465, 24; Θεσ- 43; 3 5 0 , 3 3 ; 527,65.
σαλών 100, 58; θρςικησίων 245, 75; θέματα: vide έπαρχίαι.
368,31/2; Μυλάσσης 5 2 9 , 1 9 ; της θήρα: 50, 60; 520, 64; όήρευσις 333, 51.
Νικομήδους 16, 21/2; Παφλαγόνων vi- Cf. κυνηγέσιον.
de Βιθυνών; Σμολένων 513, 24; περί θησαυρίσματα βασιλικά: 55,14.
Στρυμόνα 467, 88; της Φιλίππου 296, θησαυροί άρχικοί: 3 5 6 , 2 3 ; — βασί-
77; 318, 24; 356, 38; 398, 41; 402, 50; λειοι : 250,14/5; 566,20.
434, 25app.; 4 3 6 , 7 2 ; 5 0 9 , 2 4 ; 518, θησαυροφυλάκιον βασιλικόν : 172, 66. Cf.
19. έπαρχίαν διέπων : 328, 9. έπαρ- ταμιεϊον.
Xtcov πρωτεύοντες: 279, 18. θλαδίαι: vide έκτομίαι.
έπαρχικά παράσημα: 478, 6. θρίαμβος (θριαμβεύειν) 18, 78sqq.; 90, 6;
έπαρχος της πόλεως: Καματηρός, 'Ιωάν- 93, 60; 118, 38sqq.; 157, 53sqq.; 272,
νης (2) 231,15/6; Παντεχνής 235, 84 (80sqq.) ; 407,68; cf. 4 5 8 , 4 4
15/6; Τορνίκης, Κωνσταντίνος 525, (41 sqq.) πομπαία πρόοδος,
16/7; Φιλοκάλης, Εύμάθιος 4 7 8 , 4 ; θρίαμβος γελοιώδης: 350,33; cf. 131,
eius partes explet in ludís eunuchus 11/4; 196, 69/70; 240, 2/4; 284, 42/4;
anonymiis 508, 90; 509, 4. 293, 6; 349, 11.
έπί του κανικλείου: 'Αλυάττης 479, 41
app.; Καματηρός, 'Ιωάννης (3) 274, Ιατροί: 40, 81; 41, 90; 351, 66; 497, 83.
27; Μεσοποταμίτης 489, 51/2; Στυπ- 86.
πειώτης 59, 5 (cf. 112, 64/7). Ιερείς : 234, 2/3; 422, 76; 443, 78; 468, 24.
έπί τοϋ κεράσματος: Κομνηνός, 'Αλέξιος ίλάρχαι : 152, 90.
(4) 296, 71/2. Ιππασία: 399, 48; ίππασμός: 227, 21.
έπί τοϋ κοιτώνος: vide προκαθήμενος τοϋ ίππηλασία: 223,13; 333,50.
βασιλικού κοιτώνος. ίππικόν (στάδιον) / Ιπποδρομία: 235, 10;
έπί τ ω δικά ζει ν: άνώνυμος 590, 67; 310,70; 3 1 1 , 7 2 ; 508,87; 5 1 9 , 4 6 ;
Μοναστηριώτης 373, 69. Cf. βήλου 527,53; 5 5 5 , 5 1 ; 5 5 8 , 4 3 ; 6 4 9 , 7 9 ;
κριταί. 651, 32; vide etiam 315, 86; 352, 80.
έπί τών βασιλικών θησαυρών / τών ίππικόν δεθλον: 290,6/7. Cf. άμιλλαι
άρχικών χρυσώνων / τών βασιλείων Ιππων.
χρυσώνων: άνώνυμοι (οί —) 524, Ιπποδρομία: vide Ιππικόν.
62/3; Κωνσταντίνος (Φιλοξενίτης) 550, ίπποστάθμων βασιλείων χαρτουλάριος
27; *663, 72. 423, 95.
έπί τών βασιλικών δπλων: 505, 3 (8). ίππων δμιλλαι: vide δμιλλαι ίππων,
έπί τών δεήσεων : βήλου κριτής άνώνυμος ίσοπολϊται 173,16; 202,41; Ισοπο-
270, 29; Πατρηνός 335, 21 cum app. λιτεία: 593, 71.
έπί τών εΙσόδων της πόλεως : 10, 49.
έπί τών κρίσεων: Νικήτας ό Χωνιάτης καγκελάριος: (i. q. logotheta) 200,88;
1, 1/3 app. 382, 69.
έπί τών οίκειακών: vide οίκειακών καΐσαρ: Βρυέννιος 9 4 , 1 ; 424, 56; 'Ιωάν-
σέκρετον διέπων. νης 230, 95; 232, 32; 238, 85. 92; 240,
I N D E X V E R B O R U M AD R E S BYZANTINAS SPECTANTIUM 93

40. 44; 241, 67. 70; 260, 48; Καν- μαγγάνευμα : 651, 34.
τακουζηνός, 'Ιωάννης (2) 3 7 4 , 1 ; 375, μαγγανευτής: 112, 50.
9 . 1 5 ; 376, 23; Κομνηνός 'Αλέξιο* (8) μαγεΐαι: 146, 44. Cf. γοητείαι.
4 2 6 , 9 3 ; Κορράδος 3 8 2 , 6 1 ; 3 8 3 , 7 ; μανδύα : 216, 31.
384, 27; 386, 85; 387, 21. 25; 391, ματπτάριον : 509, 4 . 1 1 .
42; 395, 34; καίσαρες (άνώνυμοι) 566, μέγα / μέγιστον παλάτιον (— άνάκτο-
25; καισάρων παράσημον 395, 40/1; ρον, -α, άρχείον, -α, βασίλειον, -α,
cf. 376, 23/4; 386,1. άνακτορικός) : 6 , 4 0 ; 7 , 7 0 . 7 3 ; 8 , 9 1 .
καισάρισσα: Κομνηνή, "Αννα 5, 87; 10, 93; 1 2 , 7 ; 1 9 , 8 7 . 2 ; 4 8 , 1 6 ; 51,83/4;
44. 53; 11, 61. 64. 84; Κομνηνή, Μαρία 9 9 , 2 8 ; 1 0 1 , 7 3 ; (114,17/20); 1 2 0 , 2 ;
2 3 3 , 5 3 ; 2 3 5 , 2 4 ; 2 3 6 , 3 1 . 4 7 ; 237, 1 2 9 , 4 8 . 5 1 ; 1 3 0 , 5 8 ; 158,80; 206,
71; 2 3 8 , 8 3 . 9 1 ; 2 4 0 , 5 3 . 6 0 ; 241,73. 48/9; 2 2 2 , 8 2 . 8 4 ; 2 3 3 , 5 1 ; 2 3 5 , 1 0 ;
92; 242, 1; 259, 40. 236, 30. 40. 49; 241, 68; 248, 80; 249,
κανόνες : 81, 30; 406, 43. 55/6; 490, 61. 68. 82; 2 5 2 , 5 8 ; (254,21); 2 5 5 , 2 8 ; 273,
καστελάνος : 8 8 , 3 3 . 4 7 . 89; 280, 39; 289, 84; 2 9 0 , 1 ; 322, 42;
κατευνάστριαι : 4 8 8 , 1 1 ; 646, 75. 332,20; 344,49.58.60; 346,13.26.
κλήρος (οΐ της ίερδς κιγκλίδος ίντός, 32; 3 4 7 , 4 2 . 4 5 . 6 3 . 5 7 ; 3 5 5 , 5 ; 388,
νεωκόροι, τό της έκκλησίας πλήρωμα. 60; 442, 35; 443, 60. 62; 455, 64;
Ιερόν σχοίνισμα, ίερωμένον / ώσιωμένον 456, 70. 84; 508, 87; 526, 41. 47; 530,
θεώ σύστημα / τάγμα): 49, 35sqq.; 50. 55; 558, 44; 563, 68; 571, 49;
232,35; 345,83; 438,43; 456,76; 648, 40.
θεσσαλονίκης 620, 66. μέγας δομέστικος: Άξούχ, 'Ιωάννης 9,
κοινή διάλεκτος 57, 55; κοινή καί πάνδη- 30; 1 1 , 6 8 ; 4 1 , 4 ; 4 6 , 5 1 ; 4 8 , 5 ; 49,
μος φράσις 134, 86; κοινόλεκτος 520, 32; 77, 34; 82, 53; 83, 85; 85, 58; 90, 4;
61. Cf. δημόσια βήματα; δημώδης 97, 64/5; 103, 24; Κομνηνός Βατάτζης,
διάλεκτος, —· φράσις. Ιωάννης 245, 74; 2 6 2 , 1 5 ; 264, 55.
κοιτών (βασιλικός): 6 , 3 5 ; 1 1 4 , 1 7 ; 322, μέγας δομέστικος της δύσεως: Βατάτζης,
49; 497, 79. Βασίλειος 435, 62.
κομήτης: (omen) 251, 45. μέγας δούξ : Κομνηνός, 'Αλέξιος (10)
κριταί του βήλου : vide βήλου κριταί. 94, 2; Κοντοστέφανος, "Ανδρόνικος 160,
κυνηγέσιον: 40, 63; 223, 12; 257, 74; 36; Κοντοστέφανος, Στέφανος 7 7 , 3 2 ;
280,33; 318,29; 333,50; 399,48; 79, 75; huius muñere absque titulo
4 5 0 , 6 2 ; 4 6 7 , 1 ; 540,38. Cf. θήρα. fungitur Ioannes Axuch 82, 54. Cf.
κυνηγέτις όρνις: 520, 64. δούξ τοϋ στόλου,
μέγας δρουγγάριος: ô μεγάλου δρουγ-
λευίτης ( = διάκονος): 1 9 7 , 9 1 ; 443,78. γαρίου όνομαζόμενος οίκος 445, 26.
λίζιος: (vasallus) 2 7 , 6 ; 201,13. μέγας έταιρειάρχης: Δούκας, 'Ιωάννης
λογιστής μέγιστος: "Ιωάννης έκ Πούτζης (3) 240, 54/5. Cf. έταιρειαρχείας —.
54, 76; 56, 25. μέγας λογοθέτης: Νικήτας ό Χωνιάτης
λογοθέτης: = cancellarius 200, 88. 1, 1/3 app.
λογοθέτης μέγας: vide μέγας λογοθέτης, Μέγας / Μέγιστος Ναός / Νεώς 49, 36;
λογοθέτης τοϋ δρόμου: Δούκας, Ιωάν- 158, 78/9; 178,13/4; 212, 47; 213, 55;
νης (5) 402, 29. 43; Καματηρός, Βασί- 232,32/3 (sqq.); 3 1 2 , 1 1 ; 3 4 2 , 5 . 1 3 ;
λειος (1) 266, 26/7; Καματηρός, 'Ιωάν- 346,10; 377,45; 390,20; 411,87;
νης (1) 1 0 8 , 3 7 ; 1 1 1 , 3 4 ; 1 1 4 , 2 1 ; 423,29; 428,54; 526,10; 526,37;
Τορνίκης, Κωνσταντίνος 643, 3/4. 5 5 4 , 3 3 ; 660,86/7; 5 6 1 , 3 9 ; 6 7 1 , 6 1 ;
λογοθέτης των σεκρέτων: Καματηρός, 5 7 3 , 1 3 ; 587,6/7; 5 9 6 , 3 3 ; 6 4 8 , 3 2 ;
Γεώργιος 9, 22; Κασταμονίτης 437, 26; παμμέγιστος νεώς 554, 42; 692, 42;
439,59; Νικήτας ó Χωνιάτης 1, μέγας της άγίας θεοϋ Σοφίας νεώς 243,
1/3 app. (cf. 565, 14 λογοθετεϊν τοίς 26; 6 έκ της τοϋ θεοϋ Σοφίας παρω-
σεκρέτοις); Φιλοκάλης 565,14/5. νυμούμενος νεώς 19, 95; τό της τοϋ
λογοθετικόν όφφίκιον: 112, 67/8. θεοϋ Σοφίας . . . μέγιστον τέμενος 457,
94 I N D E X VERBORUM AD R E S BYZANTINAS SPECTANTIUM

14; Μεγίστη 'Εκκλησία 405,29/30; 2; 574, 45; 592, 37; 594, 83; ol Ινδον
Μεγάλη 'Εκκλησία 213,65/6; 265, των βασιλείων 347, 53; έντφ φάρφ τοΰ
77; 271,57; έκκλησία 238,93; 249, παλατίου 222, 82.
86; Ιερά μέλαβρα 52, 9; 272, 63; Ιερόν ναύαρχοι: "Αγγελος, Κωνσταντίνος (ήγε-
236, 52; 238, 81. 87; 239,10. 24; 241, μών ναυτικής δυνάμεως) 95, 23/4;
72; 242, 93; 272, 70. 80; ναός / νεώς Βρανάς, Δημήτριος (νήας . . . ών
233, 54. 58; 237, 78; 238, 83. 91; 239, ήγείτο) 52, 27/8; Κομνηνός, 'Αλέξιος
14; 241, 68; 242, 6; 249, 2; 252, 60; (3) 369,79/80; Κοντοστέφανος, 'Αν-
344, 43; 457,17; 458, 20; 564, 5; 674, δρόνικος 160, 36; Κοντοστέφανος,
24; ναός θείος 241, 76; 342, 9; του 'Ιωάννης 369,79/80. Cf. δούξ τοϋ
θεοΰ νεώς 524, 73; νεώς Κυρίου 61, στόλου; μέγας δούξ; στολαρχία.
95; μέγα τέμενος 236, 50; 423, 10; τό ναυτικόν / ναυτικαΐ δυνάμεις / νήες
του Λόγου μέγιστον τέμενος 261, 65; (μακραί / πολεμιστήριαι) / στόλος /
344, 66/6; μέγιστον τέμενος 407, 79; τριήρεις (loci maioris momenti) :
τέμενος 428, 60; 525,11. 1 7 , 6 2 ; 5 0 , 5 1 ; 6 2 , 2 7 ; 65, 8sqq.; 77,
(μέγας) σακελλάριος: vide σακελλάριος. 14sqq.; 7 8 , 4 9 ; 82,64/6; 8 9 , 6 8 ; 94,
μέγας σκευοφύλαξ: 2ιφιλϊνος 408, 86. 6/7; 9 6 , 2 3 ; 160,32sqq.; 161,72;
μέγιστος λογιστής: 'Ιωάννης έκ Πούτζης 162, 89; 168, 62sqq.; 172, 73. 86sqq.;
54, 76. 246,29sqq.; 247,35; 248,60; 250,
μέλαν άμφιον: (habitus monasticus) 15 sqq.; 3 2 0 , 7 6 ; 362,2/3.9; 369,
145,14; — τριβώνιον (id.): 221,56. 78sqq.; 380,24/5; 381, 41 sqq.; 482,
μελεδώνος μεσεύων καΐ ϋποδρηστήρ δια- 9 . 1 6 ; 640, 20. 32; 541, 47/8; 643, 82.
ταγμάτων (βασιλικών) : Άγιοθεοδω- 85; 638,64. Cf. n. praec.; στρατεϊαι
ρίτης 54, 78. πλευστικαί.
μεσεύων : vide n. praec. νομοτριβεΐς άνδρες: 321,10/1.
μιξοβάρβαρον άνδράριον: 209,45. νοσοκομεΐον: 445, 24. 27.
μοναδικών σχήμα: 221, 64; -ός βίος: 207,
74. οίκειακών σέκρετον διέττων: Παντεχνής
μοναί / σεμνεΐα Ιερά / φροντιστήρια 235,16.
(Ιερά): 204,85; 2 0 7 , 8 1 . 8 9 . 9 3 ; 208, όξυβαφή φάλαρα: 438,43/4.
9; 261,41; 3 8 3 , 1 1 ; 3 9 1 , 3 6 . 4 6 ; 444, όττλοφόρον (corporis custodes): 7 , 7 6 ;
11; 508, 71; — γυναικεϊαι 419, 94/6; 267, 34; 664, 11. Cf. δορυφορία.
488,19; Adrianopoli 63, 44; Berae δρκοι (imperatoribus iurati): 46,49/50;
452, 2. 1 7 0 , 1 1 ; 228, 33; 350, 22; 420, 23/4.
μονάζοντες, -ζουσαι: vide μοναχοί, -αί. όφφίκια: vide άρχαί.
μοναρχία: 4 3 2 , 6 9 ; 479,60; 5 5 8 , 3 5 ;
562, 64. τταλατϊνος : 240,50.
μόναρχος: 558, 27. παλάτιον: vide μέγα παλάτιον.
μοναχαί / μονάζουσαι: 405, 27; 419, 93; Ίτανδοχείον : 446, 20.
674, 36; 690, 85. πανυπερσέβαστος : Μακροδούκας 314, 39.
μοναχοί / μονάζοντες / μονασταί / μονά- παρά βασιλεϊ δύνασβαι πάντα: Μεσο-
ζειν έπαγγέλλοντες: 51, 5; 79, 83. 86; ποταμίτης 489, 51.
8 0 , 1 7 ; 144, 75; 149, 32; 206, 73sqq.; παραδυναστεία : της δεσποίνης (Ιένης)
2 0 7 , 7 9 . 8 6 . 3 ; 208,12; 2 2 1 , 5 4 ; 383, 229,68; 'Αλεξίου τοϋ Κομνηνού (2)
86/7; 3 9 1 , 4 7 ; 405,34; 4 0 6 , 4 8 ; 426, 250, 9; Τριψύχου 316, 93 (cf. δυνα-
71; 426,13; 427,28; 4 7 2 , 3 7 ; 608, στεία); παραδυναστεύοντες : 2 4 8 , 6 8 ;
71; 531, 77; 658, 31. παραδυνάστευσις : eam superai Άξούχ,
'Ιωάννης 9, 30. Cf. διοίκησις.
παρακοιμώμενος: Ήονοπολίτης 461, 27;
ναοί / νεώς / τεμένη: 46, 62/3; 204, 85; Κομνηνός, 'Ιωάννης (4) 9 , 1 0 ; Νικη-
207, 82; 208, 7; 442, 40; 443, 73; 444, φόρος εύνοϋχος 318, 27.
1 1 . 1 7 ; 528, 95; 551, 66; 552, 70; 560, πάροικοι: 208,23.
INDEX VERBORUM AD RES BYZANTINAS SPECTANTIUM 95

πέδιλα έτερόχρωμα (του πρωτοβεστια- πρωτονοτάριος τοΰ δρόμου: Άπλούχειρ


ρίου) : 663, 79/80. Cf. ύπόδημα. 335, 21 cum app. ; 'Ιωάννης έκ ΤΤούτζης
πέδιλον έρυθρόν ύποδύεσθαι 378, 69; — 54, 78.
κοκκοβαφές περιτιθέναι 372, 43; — πρωτοσεβαστός : Κομνηνός, 'Αλέξιος (2):
φοινικοβαφές άμφιεννύναι 435, 60/1. 224, 33 et passim; Κομνηνός, 'Ιωάννης
πελεκυφόροι ( = βάραγγοι) : 526,12; (3) 104,40.
550, 27; 663, 74; — βάρβαροι 343, 33; πρωτοστράτωρ : latine = μαρισκάλκος
646,38; — Γερμανοί 417,67/8; — 600,47/8; Άξούχ, 'Αλέξιος 97,64;
δορυφόροι 407, 78; — ϋπασ-τπσταί 143,65; 427,27; Καμύτζης 386,74
627, 63/4; πελεκυφόρον 672, 74; πε- et passim,
λεκυφόρου Tis γένους καΐ Κελτικού 264, πΰρ Ογρόν (ignis graecus): 77,16; 381,
64; πελέκεσιν όπλιζόμενον βάρβαρον 43; 391, 32.
663, 81/2; ο! κατωμαδόν του; έτερο- πυρφόροι (νηες): 77,16; 172,73.
στόμους πελέκεις άνέχουσιν 248, 80/1;
οΐ του; έτεροστόμους πελέκεις ΙπΙ ^αβδοϋχοι / βαβδοφόροι 274,14; 343,
των ώμων άνέχουσι 172, 74; οΐ περι- 33/4.
μήκεσιν άσπίσι καΐ πέλυξιν έτεροστό- Ρητορικός θρόνος 211, 93.
μοις φράγνυνται 15,94/6; ot δορυ-
φόροι τ ά έττΐ των ώμων έτερόθηκτα σακελλάριος της Μεγάλης 'Εκκλησίας:
ξίφη . . . κατήνεγκαν 266,13/4; ol Νικήτας Μουντάνης 405, 30.
σείοντες έξ ώμων τ ά άρεϊκά σιδήρια σεβάζεσθαι: 484, 63/5.
572, 68. σεβαστή : Σκλήραινα 614, 86.
ττομπαία πρόοδο;: 458,44 (cf. θρίαμ- σεβαστοκρατορεϊν : 32, 31.
βος) ; = exsequiae 8, 86. σεβαστοκρατορική τιμή : 16, 31.
πορφύρα : 168, 80. σεβαστοκρατορικόν έστιατόριον 461, 74;
πορφύρεος δόμος : 169, 82. — στέφανον 468, 45/6.
πορφυρογέννητος : Κομνηνή, Μαρία (4) σεβαστοκράτωρ : "Αγγελος, 'Αλέξιος 422,
230, 94; 232, 32 ; 234, 93; 269, 89; 72.78; 429,88; cf. 451,74; Δούκας,
Κομνηνός, 'Αλέξιος 144, 90. 'Ιωάννης (2) 369, 68; 374,91; 385,
πραιτωρία <4ρχή τ η ; 'Ελλάδος καΐ της 61. 64; 429, 86; 430, 24; 458, 45/6;
Πέλοπος: 58, 93/4. 498,18; 629,8; 631,16 LO; 638,
πραιτώριαι άρχαΐ : 330, 64. 45; Κομνηνός, 'Αλέξιος (8) 425,59;
πραιτώριον: 626, 7.12.16. 19. 426, 93; — 'Ανδρόνικος (3) 16, 29/31;
πραιτωρίου φρουρά: 525, 86/7. 60,59; — Ίσαάκιος (1) 9 , 7 ; 32,31;
πράκτορες : 326, 45. 35,41; 53,48; 103,17; 445,20? —
προεστώς της τοΰ πραιτωρίου φρουράς: Ίσαάκιος (3) 466,32; 467,90; 468,
Λαγώς 525, 86/7. 18; 471, 86; — Ίσαάκιος (5) 16, 30/1;
προεστώς των βαβδοφόρων: Δαδιβρη- 48,10; 8 0 , 2 . 9 ; 126,54; 141,91;
νός 274,14. 226,73; 290,13; 445,20? — Μα-
προκαθήμενος τοΰ βασιλικού κοιτώ vos ναυήλ 16,30/1; — Μανουήλ (1) 337,
(έπΐ τοϋ κοιτώνος) : 1, 1/3 app. 75.
πρόκοιτοι: 9, 28; 106, 60; 129, 32; 322, σεβαστός: Γεώργιος 268, 72; Καλαμδνος,
46; 497,80; 603,60; 649, 7. Κωνσταντίνος 140,62; Νικήτας ó
προπομπή (πατριαρχών) : 243, 24 (20/ Χωνιάτης 1,1/3 app.; "Ραδηνός 607,
31); 407,67/8. 69; Χοϋμνος 423, 94.
προφύλακες : 130,57; 322,46. σεισμός: 119, 44 (γη κλονηθεϊσα); vide
πρωτασηκρητις : Σκυλλίτζης 335, 20. etiam 630, 61 sqq.; βίβλος περί βρον-
πρωτοβεστιάριος : "Αγγελο;, 'Ιωάννης τών καΐ σεισμών 211, 8.
507,44.48; Κομνηνός, 'Αλέξιος (2) σεκρέτων λογοθέτης: vide λογοθέτης
224, 33; Κομνηνός, 'Ιωάννης (3) 104, τών σεκρέτων.
40; Δούκας, 'Αλέξιος 563, 79; Ταρω- σελέντια: = κατηχητήριοι λόγοι βασι-
νίτης 9, 11. λέως 210, 74.
96 I N D E X VERBORUM AD R E S BYZANTINAS SPECTANTIUM

σεμνεΤα: vide μοναΐ. σύγκλητος βουλή: 9 0 , 6 ; 2 1 4 , 8 0 ; 242,


σηρικός: -ol Ιματισμοί 1 4 , 6 4 / 5 ; -òv 10; 260, 62; 261, 79; 313, 22; 330, 65;
νημα 49, 35; -ά νήματα 30, 92; 461, 35; 4 5 5 , 5 8 ; 6 6 2 , 4 0 (56); (594,79/80);
533, 51. 644, 58; — καΐ γερουσία 214,80;
σκευοφύλαξ μέγας: vide μέγας σκευοφύ- έ-irl του άκρου της συγκλήτου βατηρος
λαξ. 565,13. Cf. γερουσία,
στάδιον: vide Ηππκόν. συναγώγιον των Σαρακηνών: 625, 20;
σταυρός: crux Christi 4 2 , 2 7 ; 6 8 , 8 6 ; 653, 3; 554, 38.
2 3 8 , 4 ; 4 4 4 , 1 ; 576,80; σταυρός / συναυτοκρατορεϊν : 270,13.
σταυρικόν σημείον, — χάραγμα : imago σύνοδος (έκκλησιαστική) (σύλλογος, συ-
19,94; 23,7; 30,93; 31,4; 235,3; νέδριον) : 8 1 , 2 6 . 2 9 ; 2 1 2 , 3 1 ; 213,
239, 30; 346, 29; 442, 56; 443, 79; 59sqq.; 2 1 6 , 1 7 ; 218, 54. 59; 219, 70;
572, 83/4; 602, 1/2; apud crucígeros 260, 64. 62; 261, 68; 276, 22; 407, 63;
575, 70. 76; 576, 79; gestus 84, 9; 240, 490, 87; 492, 36.
38/9; 451, 83. συστράτηγος : 1 3 2 , 3 8 ; συστρατηγέω
στολαρχία: 247, 37. Cf. ναύαρχοι, 277, 60.
στόλος: vide ναυτικόν. σωματοφύλακες, -φύλαξ: 15, 69; 1 8 4 , 1 1 ;
στρατεϊαι ττλευστικαί : 55, 7/8. 322, 49; 525, 18; φυλακή του σώματος
στρατηγία: 94, 95. 625, 15. Cf. δορυφορία.
στρατηγίς ναΟς: 1 9 0 , 8 9 ; 530,37 (59).
Cf. — τριήρης; βασίλειος ναΰς / ταβελλίονες: 411, 94.
τριήρης, ταμιεϊον : 5 5 , 8 . 1 3 ; -α 2 0 8 , 2 2 ; -ον
στρατηγίς στολή : 435, 59. βασίλειον 160, 55; 628, 2; -α βασιλικά
στρατηγίςτριήρης: 17, 54; 82, 86. Cf. — 3 6 3 , 2 1 ; 383,9/10; -ον δημόσιον 444,
ναΰς. 10; τά Ισω λεγόμενα ταμιεία 634,
στρατηγός / -of (στρατηγεϊν, στρατη- 67/8; -α θησαυρών 96, 59; -α κοινά
γέτης, στρατίαρχος) : 1 5 , 8 5 ; 101,77; 69, 24; τά έαυτών καΐ κοινά ταμιεϊα
132, 31. 43; 144, 70; 151, 76; 152, 79. 537, 66. Cf. γάζα, γαζοφυλάκιον, θη-
10; 153, 18; 154, 40. 46; 1 5 6 , 1 7 ; 157, σαυρίσματα, θησαυροί, θησαυροφυλά-
44; 168, 57; 236, 42; 277, 45; 290,17; κιον, χρήματα, χρυσώνες.
297,9; 358,72; 359,11; 376,28; ταξιάρχαι: 23, 90; 154, 40; 283, 25.
3 7 7 , 3 9 ; 4 3 6 , 8 1 ; 4 7 1 , 4 ; 4 7 4 , 4 ; 509, τάφοι βασιλικοί (θηκαι, μνήματα, σοροί) :
22; 513,12. 443, 74; 479, 31 sqq.; 647, 21 sqq.
στρατηγός (έπαρχίας Φιλιππουπόλεως) : τέλη : vide άρχαί.
"Αγγελος, Κωνσταντίνος (3) 435,38. τεμένη: vide ναοί.
στρατός (στρατιά, στράτευμα, -εύματα, τιμαί: vide άξιώματα.
δυνάμεις etc. ; loci maioris momenti) : τόμοι δημόσιοι: vide δημόσιος,
1 2 , 1 1 ; 16, 8/10; (cf. 29, 52; 30, 71); 16, τόμοι έκκλησιαστικοί : δογματικοί 212,
23; 19,13; 20,19; 29,68sqq. ; 33,68sqq. ; 32; 214, 72. 79; 216, 96. 2 . 1 3 ; 217,
35, 20sqq.; 46, 46; 62, 84; 77, 20sqq.; 36; 218, 53. 57. 63; 407, 64; κανονικοί
9 0 , 8 7 ; 100,51; 152, 85sqq.; 164,62; 276, 25; 490, 66; 492, 38.
178, 5sqq.; 182,40/1; 194,11 (cf. τριηράρχαι: Κομνηνός, 'Αλέξιος (3) καΐ
3 6 0 , 3 7 ; 409,24/6); 1 9 5 , 4 1 ; 208, Κοντοστέφανος, Ιωάννης 370, 90. τρι-
16sqq.; 233, 62sqq.; 236,28/9; 280, ηραρχία: earn exercet Άξούχ, 'Ιωάν-
41; 289, 78/9; 318, 22sqq.; 358, νης 82, 54. Cf. ναύαρχοι,
73sqq.; 379,90/5; 3 8 3 , 9 s q q . ; 386, τυραννείον: 270, 33; 271, 43.
85/6; 447, 76sqq.; 451, 76; 454, 24/5; τυκτικόν (της μονής του Σωσθενίου) : 373,
455,62; 505,84sqq.; 5 7 0 , 2 2 ; 598, 71/2.
84; 612, 49/50.
στρατοΰ φύλαξ: Ήλ(ας 211, 7. ύγρόν πϋρ: vide πϋρ ύγρόν.
συγκλητικώς : τά — έξυφασμένα των ύπασπισταί: 184, 10; 272, 81. Cf. δορυ-
κεφάλων καλύμματα 271, 35/6. φορία.
I N D E X VERBORUM AD R E S BYZANTINAS SPECTANTIUM 97

ύπεροχαί: vide άξιώματα. φύλακε; των όρων & τοί; βασιλεϋσιν


ίπτογραμματεύ;, -τευόμενο;, -γραφεύ; : άνεϊται πρό; κυνηγ-έσια: 540, 37/8.
Καματηρό;, Γεώργιο; 9 , 1 9 ; Μάμαλο; φυλακή των βασιλείων 49, 32/3; — των
310, 64; Ματζούκη; 215, 9; Νικήτα; βασιλέων 572, 72; φύλακε; του μεγά-
ó Χωνιάτη; 397, 88; vide etiam 64, 82. λου άρχείου 7, 71.
ίπτογραφή: vide s. ν. άρχή. φύλαξ των Ισω ταμιείων 534, 67/8.
ύττόδημα μή τοϊ; άλλοι; δμόχρωμον (τον;
καίσαρο;) : 396, 40. χαρτουλάριο; : Τζιντζιλούκη; 48, 7 ; 101,
ίπτοστράτηγοι : 162,90; 436,46; sensu 77; Χοϋμνο; 274, 29; 318, 25; — των
latiore 43, 62. ΙττπΌστάθμων : Χοϋμνο; 423, 94/6.
υποψήφιο; : 211, 91. χαρτοφυλάκιον (τη; Μεγάλη; Εκκλη-
σία;) 492, 40.
φάρο; τοΟ παλατίου : 222, 82. χαρτοφύλαξ τ η ; μητροπόλεω; (θεσ-
φατρία: (29, 69); 456, 66; 491,11; 566, σαλονίκη;) : 620, 65/6 LO.
90; 626, 33. χρήματα (δημόσια / κοινά): 48,17; 60,
φορολογείν: 209,47; 463,70; 478,16. 30; 100, 42; 203, 62 (cf. 201, 92; 202,
φορολογία: 64, 85; 59, 28. 33; 208, 27); 204, 83.1; 227, 25; 230,
φορολόγο;: 73, 2; 326, 20. 26; 629,19. 82; 244, 65; 245, 88; 347, 47; 368, 47;
φόρο;, -οι: 9, 20; 203, 63; 205, 20; 209, 383, 2; 444, 4; 445, 36. 39 (app.). 41;
45; 326, 47; 445, 37; 476,15; 495, 40; 454,32; 460,72.77; 475,24; 478,
560,81; 567,45; 695,24; 599,19; (2). 12.15; 484,69; 491,23/4; (537,
618,1; 632,31; 638,48. Cf. άττογρ., 61 sqq.) ; 638,71; 651,66; 566,26.
άποφοραί, δασμ., δημόσιοι είσφοραί, — Cf. ταμιεϊον.
συνεισφορά!, — φόροι, είσπρ., είσφο- χρίειν / χρίσμα: de imperatore 52, 8;
ρα(. 346, 6; 457,15; 562, 62; 596, 33; 612,
φροντιστήρια: vide μοναί. 38; 642,75sqq.; θεόχριστο; 45,25;
φροντιστή; δημοσίων είσφορων: 'Ιωάν- 424, 49; de patriarcha 62, 8.
νη; έκ Πούτζη; 54, 76; -αϊ δημοσίων χρύσωνε; βασιλικοί: 59, 20; 207, 79/80;
πράξεων: Κομνηνό;, Ιωάννη; (4) καΐ 331, 90/1. Cf. ταμιεϊον.
Ταρωνίτη; 9,8/11.13; κερματισταΐ
(Λατινικοί) 204, 89. ψευδομόναχο; : Σικιδίτη; 614, 45.

7 van Dicten, Nik. Chon. Hist. Index


INDEX GRAECITATIS
Morphologia, Syntaxis, Figurae quaedam, Proverbia et locutiones, Verba memora-
bilia. Vocabula άθησαύριστα (i. e. ea quaeNicetas, quantum scio, solus vel primus
habet) asterisco signavi.

accentus: nota διάθωνται 63,43; sim. έπωθοϋντο 193, 86; άπωσμένην 692,
passim. 30; διώσατο 641, 63.
accusativus adverbialis: passim; nota: in verbo όράω: ώράθη 611, 61.
Αγέρωχα 51,88; Αθάνατα 12,93; augmentum temporale: nota άνωσιουρ-
έπίτορον 397,11; έχόμενα 34, 88; 50, γείτο 574, 34; ήσυυθετεϊτο 205, 23.
67; 130, 68; όάτερα 7, 74; Θανάσιμα omissum in plusquamperfecto: όμω-
464,12; μέσον 86, 72; πανημέρια 478, μόκεσαν 411, 82; έξορώρυκτο 423,17.
95; τέλεον 67, 63; al. omissum in verbis decompositis : pas-
accusativus cum infinitivo: nota ούτω sim; e. g. ευδόκησε 371, 24; εϋημερήθη
. . . δν . . . Άνδρόνικον γένοιτο . . . 372, 38; ένευθηνείτο 412, 24; ένευπάθει
άναπνεϋσαι 336, 36/7. 145,18; εύρόει 204, 7; εύστόμει 278,
adiectivum verbale tanquam nomen 73; εύτυχηκώξ 210, 72; εύφήμουν 86,
substantivum usurpatum : τά βου- 81 ; εύφράνθησαν 436, 89 ; praesertim
λητέα 179, 43; 240, 49; 433, 7; ώς εΐ in verbo ευρίσκω,
διδακτό? ή ν του . . . άνθρωττοκτόνου : augmentum pro reduplicatione : ύπεβί-
quasi homicidae discipulus esset 293, βαστο 271,59; Ινέθαπτο 109,78b;
84; TÒ ποιητέον 327, 90/1 et passim, συνεκεφαλαίωτο 496,20; έταινιώκεΐΐ
antimetathesis verborum: άλφιτα αύτοϊς 498, 32.
ύδρευσάμενος καΐ οίνον έπισιτισάμενος brachylogia: nota δσοίζ άνθρωποι τρέ-
266, 66/7. φονται καΐ (δσα) íirirois ξυμβέβληνται
aoristus gnomicus: e. g. έξέκλινεν 113, 61, 68; ol μέν etç θάνατον, ol δέ ών
83; άπέσχοντο κτλ. 304,90; συνε- είχον (εΙ$) άφανισμόν 66, 89; τόν Σερ-
κεράσατο 453, 9. βίας δυναστεύοντα . . . κατ' αύτών (sc.
aoristus pro perfecto: ίλαχον 329, 56. των Σέρβων) 92, 29/31.
Cf. variatio temporum, aor./perf. comparativi adverbiorum :
aoristus pro praesenti: ώνόμασεν 67, 65. κρειττόνως 108, 39; 216, 23; πλειόνω?
articulus omissus: ante nomen 'Ελληνες 30, 79 et passim (12 χ ) ; χειρόνως 183,
144, 83; 473, 41; 580, 89. 95; 600, 48; 76 et passim (6 χ ) ; άληθεστέρως 340,
602, 6; 610,15; 652, 77 (non vero 34; λιπαρεστέρως 7, 66. Nota etiam
444, 2 [ = pagani]; 580, 95). neutrum plur. μακρύτερα (longius)
articulus numerum fractum indicare 364, 35.
videtur: των δ ' crii μερίδων 317, 6; comparativo adduntur:
του; δύο στρατηγού; (duo ex tribus) των άττασών 30, 91; κατά πολύ 382,
474, 4. 78/9; λίαν 21,51/2; 465,35; μακρφ
augmentum syllabicum omissum: 498,27; 613,28; μάλλον 25,52/3;
in plusquamperfecto : e. g. έκβεβήκει 440,1; 546, 69; etiam si eiusdem
461, 24; γεγένητο 39, 31; δεδώκει 166, personae qualitates duae comparan-
82; et passim (notavi locos plus quam t u r : 35, 37/8; 466, 72; 640, 22/3; των
centum). πάντων 376, 29/30; πλέον 642, 70/1 b;
in verbo ώθέω (etiam reduplicativum) : πολλφ 397, 2; πολύ 636, 66; 667,61/2;
ώθοϋντο 359,16; άνώθουν 78,60; Tt 37, 84; 623, 71; τις 669, 6; ώ* ένην
ένώθουν 311,77; έξώσαν 149,28; 14, 42b; ώ$ ένην μάλιστα 272, 80.

7*
100 INDEX GRAECITATIS

comparativus pro positivo: τοΤς άμείνο- medii: ήν Θέμενος 56, 32; sim. 69,17;
σιν 446,57; τά χερείονα 472,14; τ ά 90, 93; 100, 45; 102, 85; 107, 6; 132,
χείρονα 261, 88; 564, 7. τά χρηστό- 33; 138,11; 160,40; 190,88; 402,
τερα 385, 71. 31; 491,10; 500,80; 551,58; 552,
comparativus cum articulo pro super- 86/7; 588,23/4; 600,43 ; 612,36/8.
lativo: ές τό άσφαλέστερον 76, 91; τ ά passivi fjv . . . λυμανθέν 106, 2; sim.
βελτίω 1, 6; τοίς καιριοτέροις . . . 156,25/6; 190,76; 208,14; 346,26;
μέρεσιν 128,19; ό Κρείττων 113, 86; 353,15; 378,65; 382,72; 408,5;
188, 33; 447, 88; 636, 69; τό κρείττον 490, 88.
613, 66; τοΤς κρείττοσι 609, 78/9; τά ε(μ( cum participio futuri: συνοΐσον
λφονα 132, 43; 552, 78; ol πλείους, είναι 336, 30/1.
τά πλείω passim; ές τό πομπικώτερον εΙμί cum participio perfecti activi vel
108, 45; 6 προσφιλέστερος 9, 29; τ ά medii: έσείται πεπονθώς 35,35; sim.
χείρω 308, 2; 581, 20; των χρηστοτέ- 36,62; 48,17; 66,7/8; 112,55; 136,
ρων έλπίδων 24,12; 41, 90; ταΐς χρ. 49; 141,95; 153,28.30.32; 183,59;
έλττ. 383,82/3; sine articulo: έκ 202,50/1; 220,14; 228,48; 273,6/7;
κρείττονος μοίρας 54, 81; τΐυι . . . 301,17; 327,94; 329,35/6; 333,66;
πρότερον ή τ(νι τελευτών 434,20; 366,90; 387,34/5; 427,18/9; 499,
των άνδρων . . . προφερέστερος 4, 84; 62/3; 508,78; 649,76.
μετ' έλπίδων χρηστοτέρων 69,17; εΙμ{ cum participio perfecti passivi:
ΙλπΙσι χρηστοτέραις 118, 34. fjv . . . ένισχημένος 130, 61; sim. 139,
coniugatio periphrastica : 52; 151,63; 422,71; 563,70; 568,
είμί cum nomine adiectivo et participio 82/3; 581,18; cum ellipsi verbi sub-
aoristi passivi necnon participio per- stantivi 552, 82/3.
fecti activi : ήν . . . συνήθης . . . κ α ΐ . . . εΙμί cum participio praesentis activi
έστιαθείς καΐ . . . μετειληχώς 80,17/9 ; vel medii: συνόρων εΙμί 3,34/5 et
cum nomine adiectivo et participio saepissime; notavi locos ca 150.
praesentis activi vel medii: ή ν . . . ε!μ( cum participio praesentis passivi :
κρυψίνους . . . καΐ ήγούμενος . . . μηδέ ήν . . . παρεώμενα, άλλά κ α ΐ . . . παρα-
. . . δεικνύμενος 6,26/7; sim. 65,77; διδόμενα 40,56/8; sim. plus quam
71, 53/4; 78, 65; 182, 30/1; 185, 40/1; vicies.
216,29/30; 225,43; 229,53/4; 389, ε1μ{ cum pluribus participiis genere et
70/1; 441,15/7; 460,78/9; 543,87; tempore diversis: fjv γεγηθώς καΐ . . .
553,17; 566, 40; 575, 50; cum ellipsi έκλείπων 19, 90/1; f¡v . . . έκκρουσθέν
verbi substantivi: 1,8/9; 189,58/60; . . . ούδ' είκη . . . παρερριμμένον 57,
302, 56/7; 334, 91; 372, 44/5; 492, 28; 71/58, 72; ή ν προϊών ή . . . χαλκευ-
cum nomine adiectivo et participio θείς 243, 42 ; ήσαν . . . μεμυκυΐαι κ α ΐ . . .
praesentis activi necnon passivi: ήν ένηρμοσμέναι 281, 53/4; Οποσκάζον ήν
ούτος περιβριθής καΐ . . . χειρίζων . . . καΐ καμόν 320, 73; ή ν . . . άριθμών ή
καΐ έγγραφόμενος 508,92/3; — et . . . καταλεγόμενος 403, 73/4; τρα-
participio praesentis passivi : 97, 31/3 ; φέντες ήσαν . . . καΐ ^έγκοντες 584,
103,17/8; 104,42/3; 276,29; — et 25/6; sim. 3,40/2; 74,47/9; 278,
participio perfecti activi vel medii: 79/80; 323, 77/8; 438, 46/7; 521, 93/5;
52,14/6; 370, 3/5; — et participio 623, 74/6.
perfecti passivi 142, 33; cum nomine έρχομαι cum participio futuri: λέξων
substantivo et participio: ή ν . . . έρχομαι 178, 29; — έρχεται 138,6/7;
αίχμητής καΐ . . . £>έγκων 250,12; ή ν 496, 74/5.
. . . Αποκυήματα καΐ παρεληλακότα έχω cum participio aoristi activi vel
334, 74; δς . . . γένους ήν ούκ εύπαρύ- medii: έχω είπών 3, 46; al.; εΐχεν . . .
φου . . ., εΟ δ* Ιχων . . . καΐ . . . κη- κυρωσάμενος 5, 95/1 ; είχε πυθόμενος
πεύων 95, 25. 153,14; sim. plus quam tricies.
εΙμί cum participio aoristi activi vel έχω cum participio perfecti activi:
INDEX GRAECITATIS 101

εΐχε(ν) καθηρηκώζ 636,12; — ήνο- νικόχροον 498, 33; χρυσέου 648, 43;
μηκώΐ 332, 32/3; — συνειληφώ* 335, -έφ 372, 42; -εον 112, 65; -εα 49, 49;
18; —όμωμοκώς 228, 34; 276, 22/3; — 121, 5; 560, 86; -έων 478, 27; 533, 51;
τετελεκώ$ 169, 8. -έοΐ5 179, 55.
coniunctivus pro futuro: in nominibus substantivis: άγαθοερ-
à λόγος εϊπη 107, 30/1. ylcts 443, 66; άέθλευμα 482,12; δεθλον
cum δν partícula in apodosi: τίνα δν 290, 7; 520, 54; δλσεων 540, 38; κα-
. . . κατάθωνται 149, 6/8; ούκ δν Tis κοεργ05 113, 83; 147, 67; 311, 92; 433,
. . . Ιξαναλύση 190, 84; ή γδρ δν . . . 92; -όν 234, 88; 325,13; 340, 41; νόον
συμμίξωσι 270, 19; τίνι δν συναρμο- 214, 72; όρέων 375, 8; 511, 72; όστέων
λογηθίντεί ζησώμεθα 453, 8. id. sine 71, 65; όστέοΐ5 71, 68; τειχέων 29, 46;
δν partícula: τΙ . . . πιώμεθα 453, 7. 228,51; 278,73; 382,56; 470,79;
Cf. variatio modorum, coniunct. aor./ 544, 22; 545, 43; 549, 19; χειλέων
indie, fut. 39, 46; 111, 32; 281, 55; 295, 48 app.;
coniunctivus sensu potentiali cum δν 506,13; 510, 43; 524, 78; 572, 86;
partícula : 591, 7; χοανευταϊ$ 649, 58.
εϊπη δν Tis sive εϊπη Tis δν: 100, 44; in verbis: άεθλεύσαντες 83,94; δπο-
202,47; 229,53; 241,77; 278,68/9; δέειν 542, 77; περί- 221, 42; διαδέουσα
308,1; 427,25; 440,83; 496,67; 460, 5; περιδέοντεί 594, 89; -προσ-
639, 81; 16,16 app. ; πώ$ δν εϊπη Tis 135,24/5; περιδεόμενοι 179,56/7; έκ-
558, 39; τ( δν Tis διεξίη 424, 49. sine ζέειν 561, 36; ΙΘεε 346, 8; θέειν 509,13;
δν partícula εϊπη Tis 553, 19; 3, 38 έπεκ- 379, 85; άποξέειν 163, 34; έπεισ-
app. ; ίδη Tis 548, 5. πλέειν 553, 2; κατοπτνέει 115, 57; δι-
coniunctivus sensu voluntativo: εϊπω 8έ αρρέει 347, 55; συρ- 342,14; έττέρρεε
καΐ 230,81; εϊπω δέ τι καΐ έτερον 409, 306, 45; σννδι- 565, 18; περιερρέετο
39/40. 120, 2; βέειν 300, 73; έπεισ- 8, 79;
constructio ad sensum : nota e. g. τδ 83, 7; 94, 88; παραρ- 185, 52/3; ττρορ-
στρατεύματα . . . Ιπραξαν, άλλά καΐ 70,37; δλλοφρονέων 565,19; ίχεε
. . . τίσαντε; . . . προσαπεβάλοντο 31, 244,45; διέχεε 456,92; έξ- 186,56;
12/4; ¿πταντε5 ήνεγκαν 6 στρατόΐ 486, κατ- 241, 61; συν- 357, 60; διαχέειν
51; sim. 163,21/3; 201,18/9; 294, 410, 71/2; συγ- 177,1.
20/1; 345, 94/5; 496, 69/70; 525, 9/10. in verbis cum προ- compositis apud
16/8; 556, 90/1; 560, 9/10; 590, 68/9; augmentum: προέβη 347, 52 ; 423, 3;
599, 29/30; 624,15/6. sim. 83, 79; 169, 5; 115, 55; 207, 74;
contractio neglecta: 575,54; 55,94; 37,83; 52,31; 120,
in nominibus adiectivis: άργυρέοκ 3; 212, 20; 213, 55; 549,14; 27, 8;
330, 70: -ύρεον 158, 67; 191, 22; 399, 258, 89; 417, 73/4; 626, 74; 625, 41;
60; 509, 12; -εοι 560, 88; -εα 49, 36. 309, 40; 221, 30.
49; 121, 5; 383,10; 504, 66; -ίων 411, dativus auctoris: passim; e. g. Ίορδά-
4; 478, 27; 533, 51; -éoiç 14, 55; -éous νεΐ05 τ ω Ισραήλ πεζευόμενοξ 70, 38;
99, 26; 414, 78; δχλοον 623, 79; δαι- προσδεχθεΐ5 τ ω αύτοκράτορι 126,
δάλεον 652, 66; εύερκέα 62, 94; ήδύ- 52/3. nota speciatim : ώ$ -ήδη μοι
πνοον 324, 9; πορφύρεος 169, 82; -εον έρρέθη / έρρέθη μοι 130,80; 153,33;
114,17; σιδήρεον 92,40; -έφ 243, 243,34; 354,46; 463,81; 638,42;
42; -έ<? 226, 87; -εοι 138, 25; 240, 38; 642,87; rarius εϊρηται 319,45/6 aut
-έων 349, 95; -έοι/s 155, 69; χάλκεος λέλεκται 450,57; 483,39; nota in-
500,87; -εον 57,64; 415,2; -χόοζ: super: τδ Ιστορούμενα ήδη τω λέγειν
ύδροχόοι 443, 76; φυλλοχόον 187, 98; μοι 392, 60; παρείσθω μοι 335, 22.
529,32; 601,84; -xpoos: μελόγχροο5 dativus causae: φειδοί 107, 26; Ίσαόκιον
440, 82; ποικιλοχρόου 573,15; -χρόων έπαινέα5θΙ$ϊδρασεκαΙοΐ5 εϊρηκε 286, 6.
422,87; -xpóois 442,51; πολυχρόου dativus Instrumentalis (sive loci) : όδω
206, 50/1 ; στυγνόχροον 548, 7 ; φοι- προϊών (προϊούσα) 192, 54; 210, 75;
102 I N D E X GRAECITATIS

2 3 2 , 4 6 ; 3 9 9 , 6 7 ; όδφ δέ βασιλέας futuri indicativus sensu potentiali cum


ττορεύσεσθαι 4 1 1 , 8 4 ; προβήναι τοϊς áv partícula: τίς άν καΐ άνέξεται 604,
Ιμπροσθεν 63, 2 3 ; 186, 46; προβαι- 6 7 ; τί ούκ άν . . . πείσεται 549, 8/9;
νέτω τοϊς έφεξης 175, 26. sine άν partícula: ποΟ . . . δυνήσεται
dati vus loci : βαλούσα έαυτήν τ ω σώματι 340, 52; έθελήσει τις 69, 89; εύρήσει
7, 6 0 ; χρονίσας τ η πολεμί? 18, 67 (cf. τις 3, 3 8 ; 234, 76; ώστε . . . κληόήσε-
33, 76 app.). ται 2 , 2 0 ; άποφανεϊται τις 6 4 4 , 3 4 .
dativus mensurae : άποθεν μικρω 29, Cf. variatio modorum.
49/60; μικρφ πρόσβεν 6 3 2 , 1 2 . ' futuri infinitivus cum δν partícula sensu
dativus possessorie: passim; e . g . των potentiali : μή Sv . . . άναδομήσειν
έξ όσφύος τ ω 'Αλεξίορ 4, 8 6 ; άμφοίν 200, 8 0 ; μή ούκ äv άλλως ήρεμήσειν
μοι τοϊν παίδοιν 44, 96. 2 7 0 , 1 0 ; ούδέ y à p άν . . . άγαπήσειν
dativus teœporis: Ιτεσιν έπτά per Sep- (. . . άλλά καΐ . . . συνελθείν) 527,
t e m annos 614, 41. 68/9.
dualis: τ ώ άδελφώ 6 2 , 1 0 ; (δμφω) τ ώ futuri medium pro passivo ? δησόμενος
όφθαλμώ 3 8 9 , 6 6 ; 4 5 2 , 1 ; 527,71; ( = δεθησόμενος?) 4 1 6 , 4 5 .
άμφοίν τοΤν παίδοιν 4 4 , 9 5 ; (άμφω) futuri participium cum άν partícula
τ ώ πόδε 6 0 , 6 0 ; 8 4 , 2 6 / 7 ; 1 0 9 , 6 4 ; sensu potentiali: μή άν . . . έπαναζεύ-
113,96; 146,46; 271,40; 456,89; ξοντα 285, 69/70.
494, 8 ; 574, 3 1 ; τ ώ πόδε ύποσκάζοντε genetivus loci: προεκκείσβαι . . . των
ήσαν 1 2 2 , 4 8 ; τ ώ χεϊρε 2 9 3 , 9 / 1 0 ; όδων parata haben per vias 61, 79.
4 5 6 , 8 9 ; (έν) (ταΐν) χεροϊν 1 2 9 , 4 7 ; genetivus originis: άνίσχουσι τοΟ βυβοΰ
177, 82/3; 1 8 4 , 1 9 ; 2 1 6 , 1 3 ; 4 0 4 , 8 ; 2 5 1 , 4 0 / 1 ; πϋρ των όμμάτων . . .
449, 48; 636, 3 8 ; 649, 88. βλέπει ν / βλέπων 6 2 , 8 7 / 8 ; 2 6 8 , 8 0 ;
ellipsis nominis substantivi: γ ή sive 548, 9.
χώρα: passim; e. g. τ η ττολεμίςτ 18, hendiadyoin: nota γραφαΐς καΐ βαφαΐς
6 7 ; ήμέρα: τ η ; ώρισμένης έπιστάσης 177, 3 / 4 ; διά χρωμάτων καΐ ψηφίδων
4 3 3 , 8 4 ; μέρος: έν πολλοίς 3 7 , 8 7 ; 442, 6 2 ; διά ψηφίδων καΐ χρωμάτων
όδός: e. g. τ η ; προκειμένη; 9 , 1 4 ; τήν 43, 64.
έξ άνθρώπων 1 7 , 3 8 ; πόλις passim, hyperbaton : nota e. g. των Περσών
e. g. xfjs Νεοκαισαρέων 35, 39 ; χείρ : έσβαλόντων τοϊς κατά . . . Σαγγάριου
άμφοτέραις 6 6 , 3 3 ; al.; χρόνος (sive έπιδρόμοις τόποις 33, 61/2; sim. 34,
καιρός) : nota τ ω τέως 42, 3 9 ; 67, 4 9 ; 8 8 ; 7 8 , 4 7 / 8 ; 8 4 , 2 9 ; 1 0 8 , 4 2 / 3 ; 114,
77,16; 102, 8 9 ; 132, 4 1 ; 134, 8 8 ; 9/10; 122, 3 4 ; 136, 46; 327, 7 0 ; 347,
257,76; 339,16; 485,9; 493,83; 68/9; 3 6 6 , 6 0 / 1 ; 4 0 5 , 3 5 ; 5 5 2 , 8 2 .
564, 28; τ φ τότε 6 9 , 1 3 ; 110, 6; 133, imperfectum pro aoristo : ήγγέλλετο . . .
45/6; 2 2 7 , 8 ; 2 9 8 , 4 0 ; 3 4 4 , 4 9 ; 549, καΐ . . . έσήμαινον 402, 40/2; έφήπτετο
1 6 ; 601, 69; 624, 7. 8, 9 4 ; ένέγραφεν 473, 6 4 ; άντεδίδοσαν
ellipsis verbi: 6 2 , 1 0 ; ήλαυνεν 649, 4 ; εύρισκε 7, 7 0 ;
γίνομαι : τ{ δέ 303, 83 ; 6 1 0 , 1 ; σύλλογοι ήφίεσαν 127, 8 6 ; παρίστα 191, 2 7 ;
oöv 407, 62 ; τούτο μέν έσέπειτα 4 0 7 , 8 5 . ξυνεκάλει 76, 5 ; Ιττεμπε 5 1 8 , 1 6 ; έπέ-
δρδν sive ποιεϊν: τΙ δέ ή φίλη δίκη ταττεν 1 3 4 , 7 7 ; έτελεύτα 2 0 2 , 4 5 ;
146, 3 0 ; ol δ ' . . . ούχ ούτω* 576, 84. έτίθετο 5 3 , 6 1 ; ύπετίθετο 4 9 5 , 2 7 ;
είμΐ, el etc. passim, Ιφασκεν 68, 73; έξέφερε 49, 49; μετε-
είπεϊν: τ ό τοΟ . . . Μώβ 300, 88. φέρετο 41, 9.
Ιχειν : ol μέν ούτως 4 1 6 , 1 3 ; ταύτα imperfectum pro aoristo in sententiis
μέν ούτωσί 418, 88. irrealibus: έφριξαν άν . . . , εί παρήσαν
λέγειν: μήπω περί τούτων 225, 60; 7 7 , 2 1 ; sim. 1 2 6 , 6 1 ; 1 4 1 , 5 / 8 ; 201,
369, 73. 2/3; 3 1 2 , 1 6 / 2 0 ; 327, 73/5; 429, 78;
περιέρχομαι : βραχύ τό έν μέσοι 628, 7 ; 506,21/2; 607,30/1; 627,86.
άλλ* ούπω χρόνος συχνός 1 7 7 , 9 1 ; imperfectum pro plusquamperfecto : σνν-
καιρός ούπω πολύς 268, 60. φκει 497, 9.
INDEX GRAECITATIS 103

indicativus sensu irreali cum δν partí- 298, 26; δράσειν ένενόει 482,15; αίρή-
cula : aoristi : nota πάνυ 6* δν ίφείσαντο σειυ καΐ . . . καθελείν . . . έπειγόμενο$
. . . 674, 35; πόθεν δν έττλούτησα; 81,23/4; cf.90, 85. έπιβαλόμενο$..·άνα-
634, 83. δομήσειν 206, 67; ίπικρίνα; καταλεί-
períecti: εϊρηκεν δν xt; 18,84; δν ψει ν 6, 88/9; διοικήσει ν έπισταμίνη
όλώλασιν . . . , εΐ μή . . . έπεπείκει 460, 81; έρασθεΐΐ . . . δράσειν 277, 56;
389, 86/6. διερεθίσειν είχον 296,86/7; cf. 426,
plusquamperfecti : nota μικρού συνεΐ- 16; 436, 92; ποιήσειν ίσχυσε 387, 20;
ληπτο δν 661, 30; τΐ ούκ δν διεπε- έμποιήσειν ή μέλλον 125,43; cf. 168,
πράχει (quid non facere potuisset) 66; 194, 12; 252,62/3; 267,61/2;
607, 28. 280,22; 321,8/9; 433,91; 471,7;
indicativus sensu irreali sine δν partí- 633, 56; άναστελεϊν . . . πειράται 189,
cula: 42/3; cf. 439, 60; στεφηφορήσειν άνέ-
aoristi: ώρμησε . . ., εΐ μή . . . Ικέτευσαν πειθον 562,56/7; Οριαμβεύσειν . . .
290,1/3; τάχα . . . καθίκετο 308, 4/6; προθέμενος 157, 55; cf. 212, 20; 429,
ή μέλλον . .., ε! μή . . . έπέβαλεν 338, 75; έσκέτττετο . . . εύπορήσειν 112,
86/90; άπεκρΙΘη . . ε Ι μή . . . έπήμυνε 60/1; cf. 225, 45/6; 565, 45/6; σκοπόξ
661, 31/2. δέ ή ν . . . κατασείσειν κτλ. 166,17;
imperfecti: έβουλόμην 636, 7. συναφελείν τε καΐ άφανιείν . . . σπεύδων
indicativus sensu potentiali cum δν 147,80; cf. 469, 57 app.; βασιλεύσειν
partícula: ποία . . . Ιχιδνα . . . δν Ίσαάκιον διά σπουδή; έτίθεντο 550,
Ιλυμήνατο 301, 4/6; τ(; γάρ δν θηρίω 29; χρεών . . . άφέξεσβαι 143, 42; cf.
κατηκολούθησεν αίμοβόρω 464, 9. 537, 49.
infinitivus absolutus : nota είπεϊν 6έ infinitivus futuri post ώς consecutivum :
καΐ 7, 60; al. ώ; . . . καλύψειν (καΐ . . . ©είναι etc.)
infinitivus finalis : σοφία; δεϊ πολλήj 71, 60/2; post ώστε: σπεύδειν ώστε
έκφυγείν 113, 86. φθάσειν 469,57; πίστεω;, μή ώστε
infinitivus futuri cum articulo: nota κείσεσβαι 401, 7/8.
e. g. πρό; tò καταλήψεσθαι 13, 29 ; infinitivus pro participio post verba
tò θέσθαι . . . καΐ συμφρονήσειν . . . cognoscendi: μαθών κακουργεϊν τόν
καΐ τραπέσθαι . . . ύπεβλέπετο 199, . . . δυναστεύοντα etc. 92, 29/30; sim.
48/9; τοϋ βασιλεύσειν Ιχοντε; Ιφεσιν al.
224, 24. infinitivus pro participio post verbum
infinitivus futuri post verba varia: φθάνω: είττείν ϊφθημεν 34, 93; 269, 88;
βασιλεύσειν αίρετίσασθαι 272, 76; με- sim. 375,13/4; 619, 22; 620, 58.
ταναστεύσει είλοντο 624,14; αΐτεί- medium : βλέπεσθαι in compositis παρα-
ται . . . άναμετρήσειν 189, 68/9; ήτεί- 6, 16 et passim; περι- 93, 67; al.;
το . . . σημανεΐν 401,24/7; στεφη- προσ- 539, 11; ύπο- 8, 89 et passim.
φορήσειν άνέπειθον 662, 66/7; άνέχε- Ιδέσθαι 42, 23; 332, 20; 456, 86; 595,
σθαι προκύψει ν 119, 60; ώ; άξίαν είναι 10. όρδσθαι in compositis προ-182, 45;
. . . εύτυχήσειν 310, 67; έγχρίψειν . . . al. ; ύφ- 12, 8 et passim,
άπεθάρρησαν 381, 30; εύμαρήσειν άπέ- modi sententiarum secundariarum :
σταλτο 246, 91; βούλοιτο . . . πράξειν
620,91; ίγνω . . . καταρτύσειν 369, 1. condicionalium :
77/8; έγνώκει . . . προστεθήσεσθαι coniunctivus sine δν partícula
386, 66; δεϊ . . . συνεκστρατεύσειν 151, post εΐ: δώμεν 388, 49; in or.
75/6; έδεΐτο . . . έπαρήξειν 377, 46/7; obi. γίνωνται 365, 63/4; κά-
δράσειν . . . δυνάμενο? 28, 39; cf. 219, μωσιν 379, 85/6.
83; εΤα έπανελεύσεσθαι 402,67; ή ν post ήν: nota ήυ . . . τύχΐ)
έγκεΐμενο; . . . ΙξομοΑίσειν 183, 59/60; 203, 70/1.
ούκ ή ν αύτόν ήρεμήσειν 124,10; εΐη indicativus
τινά ίρείν 166,18; δράσειν . . . ίνέδωκεν post κδν: passim; e.g. κδν
104 INDEX GRAECITATIS

έπέσχεν 81,37; κ&ν . . . μήπως . . . άφορώσι . . .,


έχρησμολόγει 419, 7/9. αύτοί 6È . . . φαντάζονται
indicativus futuri 341, 58/9.
post δν: δώσουσι 61, 76. optativus
post εΐ (μή): όφθήσεται 22, post Ινα cum ellipsi sent. prim. :
67/8; sim. 98, 92; 374, 84/7; Ινα μή λέγοιμι 33, 79; 36,
613,17. 47; 38, 21; 47, 83/4; 60, 39;
optativus 205,35; 547,87; sim. 287,
post et : nota et μή . . . δοκοϊεν 24/5; 299, 55; 345, 86; 443,
. . . , οίονται 209, 62; εΐ δι- 72; 467, 79; 466, 65/6; 613,
φφη . . . καΐ κολακεύει 390, 77.
10/1. nota: ίστω . . . , ϊν' εΐεν κτλ.
post κδν : nota κ&ν άπορραγείη 4, 69; φιλοτιμούμαι . . . , Ινα
. . . , γίνεται 32, 51/2; κάν . . . ε(δε(ης 121,15/6; δεδία-
μέν προχωροίη . . . , εΐ δ ' μεν μή . . . έγχειρήσειε 486,
άλλως . . . μεταρριφείη 470, 31; Ιν' . . . έπόψοιτο 190,
66/9. 71/2; Ιν' . . . Ισοιτο 328,
post κάν εΐ: ξυμβαίη 22, 68. 18/21; είθε . . . ΘεασαΙμεθα,
δπως ττροσείποιμεν κτλ. 504,
2. íinalium 62; παρέξεται, ώςεΐη 142, 33.
coniunctivus post !να, sine sen- cum &ν partícula, post
tentia primaria: Ινα 6è είδήτε εΐη 67, 38; 93, 64; μεταρ-
328,16; sim. 353, 24. 29; 483, σιωθείη 315, 73/4; έπισκέ-
45; 410,56; 414,75/6; 571, ψαιτο 580, 91.
43; 302,38; 587,1; 391,49.
in sent. prim. temp, hist.: 3. interrogativarum
passim; e. g. post Ινα: £τπ- indicativus futuri: ε! . . . δυνή-
χαίρη 117,16/8; cf. 218, 67/8; σεται 219, 82/3; εΐ πως . . .
276, 36/8; 488, 87/8; 496, 61/3; έπιτεύξεται 464,1/2; εϊ ττως
504,76/9; 589,56/8. post μή ούχΐ τεόνήξεται 341,81/2; 6-
(πως): 48,11/3; 53, 40/3; 159, TTCOS . . . χρήσομαι 535, 4; δ
5/6; 199, 62/4; 329, 46/7; 644, διαπράξονται 161, 65; tís . . .
33/6; post δπως: 23,1; 107, ϋσται 219,1/2; nota ττώς Sv
13/4; 163, 9/10; 218, 60; 379, . . . μετελεύσεται . . . τε . . .
86/7; 495, 22/3; 506,15; 634, άτταλλάξτ) 72, 86/9.
91/2. post ώς: 97, 69/70; 306, optativus sine δν partícula post
50/1; 426,2/7; 431,40; 527, tempus praes. : ξυμβαΐεν 14,
54/6. 49/50; έσοίμεθα 165, 73; ζυγο-
coniunctivus cum &v partícula, στατηθείη 385, 51/2 ; nota ίττα-
in sent. prim. temp. hist. : ρήξειε ή . . . βραβεύσοι 434,
post ώς: τελέσωμεν 426,13/4; 20/1.
έξέλωσιν 624, 3.
indicativus futuri 4. relativarum
nota: Ιν' . . . παραθήσομαι coniunctivus cum δν partícula:
cum ellipsi sent. prim. 317, nota e. g. δτι ôv δέη . . .
16/7; δεδιώς μή έσεΐται . . . ττεΐσομαι 166,17/8; cf." 326,
έτράπετο 208,14/5; άγωνι- 51/3; 396,61; 515,62; 575,
σώμεθα, ώς . . . ληψόμεβα 76; post temp. hist. e. g.
166, 8/9; ώς δν . . . &παγ- χώρος άνεδιφατο, καθ' δν δν
γελεΐ 486, 47. . . . ίπίθωνται 236, 30/1; cf.
indicativus praesentis 179, 43/4; 292, 61/2; 341, 71/2;
Ινα . . . έκδίδωσι 329,56/7; 470, 68; 632, 32/3.
INDEX GRAECITATIS 105

coniunctivus sine δν partícula: 'Ανδρόνικο; (είναι) αύτάρκη; . . . μο-


δπερ διοητράξηται 279, 20; âv νώτοπος 254,18/20.
ais μή νικώσιν 580, 89. nominum formae :
indicativus cum δν partícula vocativus
aoristi: δσον δν . . . έδίανεν secundae declinationis : ώ φίλο;
186,56; cf. 465,44/5; 687, 133, 50.
9. tertiae declinationis: αίνεσι;; βασι-
futuri: είς ήν δν aCrròs καθη- Aís; uóAis; υμνησ« 691,21/3;
γήaerai 341, 77; όπόσα δν TTÓAts 676,1; Τυνδαρίζ 652, 76.
. . . άποφανεϊται 488, 7/8. heteroclita: vot 97, 70; 350, 23; νοό$
indicativus sine δν partícula 360,62; 634,69; πλοός 168,60;
nota : ίλήστευον, δ π η ποτέ 529, 36; ·π·ολύχοο$ 89, 67.
Ισχύον 412, 32. nominum propriorum in -κλή; desinen-
optativus cum δν partícula tium formae: Ήρακλέα 322, 34; -κλήν
καθ* ών δν . . . βούλοιτο 144, 619, 48; 650, 2. 7; Ήράκλει; 620, 52;
81; cf. 148,4; 341,67/8; Θεμιστοκλή ν 76, 3; Νεοκλέουξ 76, 3.
364,41; 421,47; 476,14. optativus futuri
optativus sine δν partícula sensu proprio: άψοιτο 520, 71.
passim; e. g. δπη τταρήκοι 197, sensu potentiali, cum δν partícula:
5; 376,11; cf. 164, 49; 347, έσοίμεθα 239, 32.
46; 386, 79; post praes. hist, sine δν partícula, in apodosi: ίσοίμην
ois έφορμήσειεν 234, 76/7; 166, 22/3; 228, 39.
cf. 288,66/7; 486,39/40; nota insuper: εΐ. . . Ιξοι 87, 18; ίν' . . .
631, 92/3. έπόψοιτο 190, 72; τίνι . . . βρα-
βεύσοι 434, 20; έξ ή; . . . δκούσοι
5. temporalium 107, 29; ούκ δν φσαίμην . . . ούδ'
coniunctivus sine δν partícula: ίσοίμην 580, 88.
icos . . . διάθηται 613, 66/7. optativus obliquus cum δν partícula:
indicativus cum δν partícula: d>s ούκ δν τι πάθοιεν δηδέ5, ούτε μήν
ήν(κα δν Tis τταρήει 304, 3. άφαιρεθεΐεν 240, 61.
optativus optativus pro futuro: τίνε5 γενοΐμεθα;
post δχρι : άναρρωσθείητε 411, κτλ. 592, 27.
80. optativus sensu potentiali sine δν par-
nequaquam iteratívus, post tícula: βλάψειε . . . ώφελήσειε 549, 6;
i m i : Θεάσαι (ν)το 67,54; 116, δτι . . . γένοιτο 69,13; εϊη . . . έρεϊν
32; 605,81; 616,42; 619, 166, 18; είποι 62, 14; 234, 74; εϊ-
35; ττύθοιτο 172,86; 225, ττοιεν 201,89; έπεί . . . κτήσαιτο
68; 645,89/90; αύλίζοιτο 11,80; προθείη 2,28; in apodosi:
. . . ττύθοιτο 598, 8/9; post εΐην 11,82/3; γελάσειε . . . κα! . . .
tbs: Θεάσαιντο 616, 42; μάθοι κριθείην 6,18/21; al.
194,92; ττύθοιτο 620, 52; optativus sensu adhortativo
cos είχε . . ., ττύθοιτο δέ 640, primae personae: παραδράμοιμι 204,
35. 80; 608, 91.
cum δν partícula: Icos δν . . . tertiae personae: μέλλων . . . διεξιέναι
διακριθεΐη . . . καΐ . . . ύττο- . . . δοΐη δν ( = διεξελευσόμενο; . . .
πεσοϋνται 385, 46/7 ; ήνίκα δο(η δν) 116, 67/8.
δν . . . ϊοιεν 157, 32; cf. 333, participium absolutum: nota εΐπερ . . .
46. μέλον 69, 91; τυχόν 495, 25; ττροστα-
nominativus „pro accusativo": ϊδε βα- χθέν ούτω 426,13/4; εΐωθό* 455, 62.
θύ; 'Αρμένιος 253, 2; cf. φημί. participium futuri
nominativus cum infinitivo ,,pro nota ίώρων βασιλέα . . . δν . . . άνή-
a. c. i." : φάσκων . . . αύτόζ γ ά ρ σοντα 88, 29.
106 INDEX GRAECITATIS

cum articulo, sensu „qui posset": τά . . . έτπτήδεια . . . έξέλιττον 34,10/1;


άττουσίαν . . . τοΟ έπαρή ξοντοί 92, sim. saepissime.
48; τοϋ κωλύσοντοί έρημίαν 373, plusquamperfectum pro aoristo : pas-
69/60; al. sim, e. g. άνηγορεύκει 699, 26; irapîj-
sensu „qui deberet" : TOÙ; . . . σημα- κτο 311, 73/4; καθήρητο 452,18.
νοϋνταΐ 66, 6/7 ; τοϋ γενησομένου plusquamperfectum pro perfecto: ήκη-
76,6; sim. 227,95; 497,3; 600, κόεισσν 486,41; κοπήρειτιτο 649,84;
78/9. είρήκειμεν 137, 70; saepius; εΙρήκειν
participium praesentis 609,74; είσεληλύθει 264,12; ίστορή-
„de conatu": δεσμεύων 142, 36; δρών κειμεν 419, 6; είλήφει 682, 34; παρει-
24, 30; είσιόντι 378, 70; ύπερείδων λήφει 2,14; είλήφειμεν 4, 78; ύπολέ-
208,13; θανατώντ«* 342, 92; ποιών λειπτο 655, 61; ττροσαπολώλειμεν 471,
380,6. pro sententia finali: μή 9; έωράκειν καΐ έγνώκειν 263, 87/8;
δρώντεί (nefacerent) 369, 69; παθόν καθωρθώκειμεν 471, 9; έπειτόνθειυ 257,
(quod sedaret) 344, 62; ώμοβο- 70; ένεπετττώκειν 114,14; ττεριερ-
ρούμενοι : ut crude vorentur 154, 63. ρώγεσον 78, 45.
perfectum pro aoristo positivus pro superlativo: πόλεις δλλα;
verbi infiniti ότι πολλά; 494, 93; ή πρόφαση ώ;
infinitivi : yeyovévat 11, 62 ; τε- μάλα ευπρόσωπο; 213, 66.
Θνάναι 387, 27; άφεικέναι 6, 21; praesens pro futuro: σύνεστε 83,93;
είληφέναι 11, 68; 159, 92; συνει-
έφέλκεται 335, 9; vide etiam 228, 39.
ληφέναι 226, 76; 312, 12; Ιμττε-
praesens pro imperfecto: έγχειρίζεται
•πτωκέναι 164, 63; τετελεκέναι 425,
79, 81.
79.
participii: passim, e. g.: ήθροι- praesentis participium pro aoristi par-
κότεζ 487, 71; άνηρηκότων 430, ticipio : κατσίροντα; 98,7 ; γραφο-
19; άκηκοώς 320, 85. μένοι; 216, 89; ίνά/οντε; 266, 12;
verbi finiti : passim, e. g. άγήοχε 699, συγκροτουμένων 632, 28; συνομιλών
27; ήκουαται 467, 90; έάλωκε 29, 53. κτλ. 438,31/3; σπανιζόμενοπ 497,6;
perfectum pro imperfecto : ίν(οτε . . . έκτιβεμένα; 337, 64.
εϊρηκεν 6, 10; διενηνόχασιν 69,19; pronominum formae
λέληβε 448,9; μεμέτρηκε 314,60. demonstrativorum : nota ώ ούτο;
perfectum pro plusquamperfecto : καθή- 384, 28.
ρηκε 420, 25; άνάλωκε 97, 60; ήφάνι- indefinitorum : μηδένων 69, 13; ούδέ-
σται 375, 20; 587, 6; ήφάντωται 149, νε; 11,57; 196, 73; 646, 56/9b;
22; συμβέβηκε 96, 50; γεγένηται 26, ούδένων 196,66; 230,89.
63; προείρηκεν 405,17; εΐώθασιν 421, pronominum usus
50; εϊσήρρηκεν 152, 7; είσεληλύθασι ocύτφ pro έοα/τω : σύτω τήν κοττα-
76,78; είλήφασι 276,25; 362,79; γ ω γ ή ν . . . ηύτρεπίκει 262,89 ; σύτού;
συνείληφεν 334, 82 ; συνειλόχασιν 29, pro áoturoús : ot . . . άγώνε; . . . âj
56; διείλεκται 406,40; άπολέλοιπε αυτού; έφελκύσαντε; 32, 29.
421, 63; πεπόνθασι 66, 49; 359, 6; οώτφ pro ot: 87, 23/4; 97, 79/80; 186,
360, 37; πέπεικεν 388, 43. 64; 192, 48/9; 220,17/8; 377, 46/7;
pleonasmus: nota έν κεφαλσιώδεσι δ* 401,26/7; 405,35/6; 474,7.
ίπιτομαΐξ 4, 73; στείλσσα μετεττέμ- ctCrroTs pro σφίσι : 3,35; 88,27/8;
πετο 6, 45; αίτιον πρόφασιν 61, 66; 162, 77/9; 270, 17/8; 401, 26/7; 470,
ττρώτοξ κστάρξομαι 70, 33; π ρ ώ τ ω ; 74.
άρξάμενοι 673, 89; καινισθέν πρώτωΐ nota ol αύτοί (illi ipsi) 210, 69; ol S'
478,16; έκ δυσμόθεν 659, 71. ούκέτ* ήσαν αύτοί (iam non iidem
pluralis verbi ad neutrius generis nominis erant i. e. sibimetipsis dissimiles
pluralem pertinet : e. g. τά τοΰ Ιστο-
erant) 218, 61/2; ούκέτ* αύτοί γεγο-
ρείν . . . où προσίενται κτλ. 3, 36/6;
νότε; 359, 7.
I N D E X GRAECITATIS 107

demonstrativorujn : ΑκΑπνοις τραπέζαις θύειν 145, 22/3.


ίκείνω pro ol: 6, 33; 200, 68; 220, Ακίχητα διώκειν 173, 3 ; 464, 2; Ακιχή-
17; 425, 80. τοις Ιγχειρεϊν έφετοΤς 128, 21/2.
Ô γε 266, 31; ot γε 3 8 0 , 1 1 ; 644, 67; Ακμή: τόν έττ' Ακμής κίνδυνον 346, 23;
ών γε 3 9 3 , 1 2 . cf. 447,86/7; 5 4 6 , 8 0 b ; 6 7 2 , 7 6 .
τηδε κάκεΤσε 2 6 6 , 1 4 ; 283, 2 4 b ; 670, Ακοή: els Ακοή ν ώτίου 4, 78; 71, 71;
39; 633, 55 L O ; τήδέ τε κΑκεϊσε 3 4 2 , 1 3 ; 461, 79.
607, 40. άκόνη πρός ξυρόν 383, 84; ώς ξυρός
nota positionem: τ ω του βασιλέας Ακόνης 377, 64/5.
τουτωΐ προμηθεύματι 33, 57. άκρο;: vide λιχανός, οΰς, πούς.
interrogativorum indirectorum in in- Αλήθεια φιλτέρα 402, 45/6; 564, 9.
terrogatione declamatoria: όποια άληλεσμένη δίαιτα 248, 71.
. . . έβΑλετο 187, 7; sim. 187,16/6; Αλκυονίδες ήμέραι 280, 37/8.
498, 30sqq.; 4 9 9 , 4 1 ; 675,63/4; άλκυόνος πολυπενθέστερος 145, 2.
684, 24/5. άλώπεκος Τχνεσι προβαΐνειν 73, 7.
personalium άμφοτέραις Απαντλεϊν 1 8 8 , 3 0 ; 445,
ol pro αύτφ : 6, 29 et aliis locis 39; 459,71/2; — Αποκενοΰσθαι
fere quinquaginta. σφών, σφίσι, 2 0 4 , 8 4 ; — έκφέρειν 5 3 7 , 5 3 ; —
σφδς pro αυτών, αϋτοϊς, αυτούς: έκφορεϊν 551, 60.
6 6 , 2 6 ; 2 9 , 6 1 ; 3 3 0 , 6 8 ; et aliis Ανάγκη: τήν Ανάγκην μετατιθέναι είς
locis ca. quadraginta. τ ό εύχαρι 459, 49; τήν ΑνΑγκην
σφδς pro έαυτούς : 87, 24; 183, 64. διατιθέναι / τρέπειν ές τ ό φιλότιμον
possessivorum 285, 67; 493, 78; της Ανάγκης πορι-
τ ή σφετέρςϊ θυγατρί : filiae eius 626, ζούσης τ ά δέοντα 16, 72.
48. άναξυρίδα περικεϊσθαι 186, 73/4.
reflexivorum Ανέμοις μόνοι; οΙκήσιμος 621, 6/7.
directi pro indirecti : δυσκολαίνουσα Ανεφίκτοις έπιχειρεϊν 138, 18; Ανεφί-
μεταλλευούσαις τ ά καθ' αύτήν κτων έρδν 79, 70/1.
3, 65; ώς δ ' où προυχώρει . . . τ ά Ανηνύτοις έγχειρεΐν / έπιχειρεϊν 79,
έαυτού διαβούλια 3 7 7 , 6 2 ; τ ό
71; 1 4 2 , 3 7 ; 3 4 6 , 2 0 .
. . . πλήθος θεραπεύων, δτι . . .
άνοδο? υποβιβασμός 464, 40.
âctUTcô προσεχώρησε 454, 29/30;
Αντλεΐν vide βίος.
βαρβαρωτέρους έαυτων (quam
άνωθεν κατέβη 350, 36.
ipsi) 585, 53.
Αποστασία: είς Αποστασίαν ίδείν /
έαυτ- ad primam personam spectat
Ανασκιρτδν λαμπρΑν 73, 4; 368, 67.
448, 4; 6 6 2 , 5 1 ; ad secundam
Απτέρφ τάχει 176, 67; 3 6 9 , 1 .
498, 32; 44, 79.
έαυτοϊς pro άλλήλοις 196, 62. άρκτος : ώς άρκτος ήπορημένη 283, 24.
σφέτερος ad tertiam personam sin- άρτου μετρητού καΐ κοτύλης κερά-
gularem spectat 68, 73; 104, 46; σματος άνταλλάττεσθαι 612, 42.
418, 83; ad primam personam ΑρχιμΑγειρος 582, 36.
pluralem 471, 10. άρχεσθαι: τ ό Αρχόμενον φιλεϊ έξομοι-
proverbia et locutiones (nota: quae οϋσθαι τ ω άρχοντι 104,31/2; 328,
nomina propria continent in indice 12/3.
nominum significantur) : Αστήρ: Kerr' Αστέρας τούς πλΑνητας
Αγέλαστος πέτρα 6 5 , 8 9 ; 243,42; 637,47/8; ώς των Αστέρων ol
308, 4. πλάνητες 578, 67; κατά τούς πλανω-
άγκυρα Ιερά 5 2 1 , 4 ; 650,24/5; — μένους των Αστέρων 267, 46/7; κα-
τελευταία 336, 43. τά των άστρων τήν πολυπλήθειαν
Αδυνάτοις έπιχειρεϊν 8 7 , 1 6 . 631, 16.
άετοϋ γήρας, κορύδου νεότης 2 7 3 , 1 . βάπτειν είς / ές νουν 2 0 5 , 1 8 ; 219, 81/2;
αίρέω: λόγο? αίρει 40, 62; 3 3 2 , 1 7 . 259, 34; 449, 37/8; 6 2 4 , 1 3 .
108 I N D E X GRAECITATIS

βέλεμνα πέμπειν els / Trpòs ούρανόν ίχθύ; : ώ ; άφωνοι ΙχΘύε; 232, 29.
78, 58; 281, 69. κάθυγρο; βιοτή; 338, 91.
βίον / βίοτον άντλείν / ίλκειν πόνηρον κακό;: κακόν άμήχανον 4 6 3 , 7 1 ; —
32, 47/8; 2 2 7 , 1 8 ; — άγρότην 462, διωλύγιον 4 6 0 , 8 1 / 2 ; κακόν έπΐ
11/2. κακω 539, 5.
βοΰν έπΐ γ λ ώ τ τ η ; φέρειν 310, 56/7. καλάμινο;: vide έπικουρία.
ßourrais : έκ βούπαιδο; 339, 24. κάλλει κάλλιστο;: vide μεγέθει.
γαλή πρό; στέαρ 141, 8 6 ; γαλή τό κάλυμμα τ ή ; αΐδοϋ; 460, 86.
στέαρ 600, 54. κάλων πάντα κινεϊν 336, 2 ; 489, 37.
γόνυ: δσα γόνυ κνήμη; άφίστασθαι κάμηλο;: ώ ; κάμηλο; άναστομοϋν εΐ;
640, 28/9. έξέραμα 2 5 4 , 1 5 / 6 .
γραμμή : έκ πρώτης γραμμή; 6 4 7 , 1 9 . καπνόν άποδιδράσκων έμπεσεΐν πυρί
γυμνό;: γυμνός όποιο; . . . τ η ; μητρι- 73, 9/10.
κης νηδύο; έκθορών 311, 74/6; — καρδία; αίσθητική; ουδέν Ισχυρότερον
ώ ; έκ κοιλία; μητρός 6 9 2 , 2 7 / 8 ; 263, 40.
γυμνότερο; ύπέρου 5 2 8 , 9 2 ; 620, καρκίνο;: ώ ; ό καρκίνο; τήν πίνναν
6 5 ; γυμνή κεφαλή 337, 57. 383, 91.
γ ύ ψ : καθάπερ ot γΟπε; τά Θνησιμαϊα κενό;: εΐ;κενόνσχάζειν 15, 9 0 ; 26, 83/4;
334, 92. 67, 45; 88, 30; 282, 80/1; 414, 67/8.
δευτέρου λόγου 138, 29. κενήν φδειν 612, 52.
δημοβόρο; 43, 61; 224, 21. κέντρον: πρό; κέντρα λακτί ζει ν 336, 45.
διαδοχή : vide σαλεύειν. κεραμεία: τ η ; κεραμεία; τ η ; αύτη;
δράκων: ώ ; δράκων πολλά έδηδοκώ; 104, 32.
φάρμακα 123, 80/1; 229, 68/9. κεφαλή άνακεκαλυμμένη 486, 3 0 ; cf.
lapos ποθεϊν όπωρίζεσθαι 584, 28/9. γυμνό;.
έγγαστρίμυβοί 221, 3 0 ; 339, 8. κοιμώμενον Θηρίον μή άφυπνίζειν 67,
εΙρήνη; πόλεμο; πρύτανις 89, 63/4. 49; cf. 175, 31/2.
έκοϋσα άκουσα 142, 21/2. κολοφώνα έπενεγκεΐν 485, 26; 635, 1.
έκών άέκοντί γε θυμω 106, 84; 271, 48; κύβο;: τόν κύβον άναρρίπτειν 279,
648, 94/1 b. 93; τ ω κύβω άποχαρίζεσθαι 179, 47;
Ιλάφων δειλότερο$ 2 9 8 , 1 7 . του κύβου άλλω; ^ιφέντο; 358, 89.
ίννοήματο; τάχιον 397, 5. κύκνειον φσμα τελευταΐον 3 0 1 , 1 2 .
ίπιβάτη; 4 0 7 , 7 3 ; έπιβήτωρ 1 0 1 , 7 0 ; κϋμα έπΐ κύματι 639, 6.
226, 45; 454, 21; 486, 37. κύμινον πρίζειν 523, 64.
έπικουρία καλαμίνη 29, 62/3; — συ- κωφοί; δάκρυσι 182, 46/7; 579, 84; —
κίνη 690, 71. κύμασι 234, 79.
έπιτοξεύειν νέφεσιν 79, 74. λειμών: ώ ; λειμών 477, 80. 9 0 ; λειμών
έρημία: κατά πολλή ν τοϋ έπαμύνοντο; κάλλου; 95, 26.
έρημίαν 62, 93; 1 8 4 , 1 7 ; 373, 59. λεοντή ν συνέχειν τ ή άλωπεκή 61, 8 3 ;
έρμαΐκό; καΐ άρεϊκό; 94, 4. τήν λεοντήν ουκ Ιχων άνακαλύπτειν
έστία: άφ' έστία; 80, 9 5 ; 104, 30; 447, τήν άλωπεκή ν ύποδύεσθαι 286, 88.
93. λήθη; βυθφ παραδιδόναι 630, 49 ; λήθη;
ήλικε; ήλικα τέρποντε; 6 6 1 , 1 9 . ποτό; 83, 5 ; λήθη; £εΰμα 70, 40.
ήλιο;: ήλίου έκδηλότερο; 2 6 1 , 7 2 / 3 ; λιχανω δκρερ γεγευμένο; 94, 4/5; 113,
έφ* ήλ(ω μάρτυρι 80, 11. 89; 3 3 1 , 9 4 .
ή via: μετ" άνέτων ήνίων 4 6 8 , 1 6 ; λύκο;: ώ ; έκ φάρυγγο; λύκου 103, 2.
ήνίαι; / -ο«; δλαι; / -οι; 176, 63; λυκοφιλία 98, 95.
668, 72. λωτφ τ ή ; γυναικό; 126, 64.
θάλασσαν άπογαιοΰν 442,37 ; cf. ξηράν. μάγειρο; 648, 7.
Θείο;: κατά θείον 1 3 , 1 6 ; 229, 66; 243, μεγέθει μέγιστο; 92, 54; 587, 4 ; μεγέ-
37; 286,11/2; 344,49; 464,12; θει μέγιστο; καΐ κάλλει κάλλιστο;
689, 39. sive ν. ν. 178, 2 1 ; 206, 68; 3 3 2 , 1 3 .
INDEX GRAECITATIS 109

μεθ' ή μέρα ν κρείσσον 110, 7/8. πετρών έξέχειν 8, 90/1. πολύποδος


μηλοβολείν 140,77; cf. 332,36; 648, Τμερο5 322, 33.
63. πούς: ττοδί δλω 324, 91; 492, 37; πόδα
μυϊα : ώς at μυϊαι τοις μώλωψι 228, 40. ύπερβάθμιον τείνειν 3, 44; 9,15;
μύροις άλείφειν καΐ άφιέναι πέτεσθαι 232, 44/5; ποσίν άκροις 471, 6; τά
466, 44. âv ποσίν ούχ (μόλις) όραν 51, 90;
νεκρω πρός ούς διαλέγεσθαι 164, 60; 310, 52; 375, 20/1.
νεκρω προσδιαλέγεσθσι 540, 32. πράγμα καΐ δνομα αϊσχιστον 283,
νέφος : vide έτπτοξεύειν. 17; — φρικώδες 145, 4.
ξηρά ν ναυτίλλεσθαι καΐ θάλασσαν πρίνος: ώς πρΤνο5 καίεσθαι 493, 80.
άροΰσθαι 455, 46. προθυμία καΐ νεκρούς άνίστησι 263, 39.
όβολός : μηδ' όβολοΰ τιμδσθαι 498, 37. προμήθεια κρείσσων υστεροβουλίας
όδοΰ πάρεργον: vide ind. loc. Eur. 646, 58; cf. 110, 6/7.
El. 509. βανίς: ώσεί £ανίς 651, 61; ώς βανίδες
οίωνός άπαίσιος 38,22; 369,83; — κοιλαίνειν 105, 73.
ούκ εύσύμβουλος 449, 54. £εΰμα: ώς βεΰμα κατά πρανούς 157,
δνυξ: έξ άπαλών όνύχων 365, 73. 68/9.
δρνις: ώς δρνιθες ot άβέβαιοι 578, 57. φίς: άπό £ινός 114, 29; 322, 64; 408,
oös: οΰκ είς ώτα άκουόντων 344, 61/2; 89.
510, 45; ώτα où τετρημένα etç νουν (bó5ov τρυχήσαι έξ άκανθών 324, 9.
585, 43; τά ώτα ϋποκνώμενος 140, ^>ο0ς: κατά ¿οΰν 49, 47; 74, 50.
93; 457, 93/4; cf. 165, 89/90. (ούδ') ¡Jurfjpi άυέτω 467, 3; — άνέτω παντί
ώσΐν άκροι; 192,39; 213,63; 261, 13, 29; — δλω 138, 20; 196, 66;
73; 364,39; 427,23; 533,56; 580, 342, 5; 504, 71; — παντί 455, 53;
92; 619, 40; ώσΐν έστώσιν 88, 36; φυτηρσιν δλοις 604, 47.
ώσΐν όρθίοις 633, 60; cf. ν. sq. σαλεύειν τάς τοϋ γένους διαδοχάς
¿φθαλμοί ώτων πιστότεροι: ad hoc έπί . . . 103, 23; 137, 67/8; 419,
prov. spectat 466, 46/50. 91/2.
παίζειν èw ταΐς (τοϋ πέλας) σνμφοραΐς σαρδόνιον μειδιαν 340, 51/2.
324, 2. σίδηρος: έως έτι σίδηρος έν άκμή
παρδαλέη: τήν παρδαλέην περιτίθε- 121, 23/4.
σθαι 136, 63. στόμα: ώς έκ στόματος θηρών άφαρπά-
πατάσσειν: τοϋ πατάξαντος ϊασις 307, ζειν 398,15/6; cf. λύκος,
87. σύκινος: vide έπικουρία.
παττάλω πάτταλον ύπεκκρούεσθαι τιτανώδες έμβλέπειν 57, 59.
123, 74/5. τιτρώσκω : οΐ τρώσαντες Ιάσαντο 489,
πέττευμα : τύχη; Αγνώμονος — 466, 32.
60/1; φοράς άλογίστου — 571, 59. τρέχειν τόν περί ψυχής 24, 25; 184, 7;
πεττευτά τά άνθρώπινα 611, 21/2. 311, 84; 387, 33; 487, 82/3.
πίθος: είς τετρημένον πίθον (τό oös) TptKÓpcovoi 2, 26.
έπαντλείν 448, 5. τρίπους: άπό τρίποδος 373, 76/7; 404,
πίσσης μελάντερος: 149, 28. 94/5.
πλάνητες : vide άστήρ. τρυτάνη : ώς έπί τρυτάνης ζυγού
πληγείς κομίζεται voöv 541, 47. 640, 21.
πλους : πρός άλλον πλοΰν 470, 70/1. τύχη: βάλ' ές τύχην άγαθήν 5,13.
πλύνειν όνείδεσι 75,82; 215,91; — ύγραίνεσθαι πρός έρωτα 652, 64; —
σκώμμασι 85, 48; 283,14; — ύβρε- πρός μειδίαμα 108, 59.
σιν 23, 83; 163, 21; 346, 24/5; 520, ύγρός βίος 6, 93; καθ' ύγρών γρά-
59. φει ν / τυποϋν 221, 46; 326, 67;
πόλεμος: vide εΙρήνη. 610,14.
πολύπους : ώς ol πολύποδες ταΐς ύπερος vide γυμνός, ψιλός,
πέτραις έμφύειν 233,51; — των φως: έπί μάρτυρι τω φωτί 590, 82.
110 INDEX GRAECITATIS

χαμαιλέων 136,67; 363,39. ίκπωματίσουσι κτλ. 180, 78/9; sim.


χειμών: χειμώνος μέσου χάριτας έαρι- 228,37; 242,4/5; 457,15; 497,
νάς δρέπεσθαι 477, 80/1; Ιν χειμώνι 88/90; 580, 4/6.
τά δνθη èm ζητεί ν 684, 28/9. coniunctivus aoristi et optativus aori-
χείρ : vide άμφοτέραις. sti: δν . . . αίρετίση . . . καΐ έφ' δν
χείρων: άεΐ τ ά χείρω νικδν εϊωθε εύδοκήσειας 117, 94; sim. 224, 40/1;
234, 74; νικ? τ ά χείρονα 261, 88; 610, 13/5.
έν(κα δ ' έσαεί τά χερείονα 472,14; coniunctivus praesentis et optativus
τά χείρω έπικρατέστερα 664, 7. aoristi: ίνα άντισπώνται καΐ σταίεν
χελώνη : ώς κέλυφος χελώναι 362,1. 126,24; — et optativus futuri:
χθέξ καΐ -πρώην 140, 74; 203, 66; 273, μή . . . όπτίωμεν, άλλ' εΐ μή πως . . .
3/4; 291,49; 498,23. έσοίμεθα 165, 72/3; — et optativus
χιόνος λευκότερος : 109, 68; cf. 168, 68. praesentis: κδν . . . ήνιοχη καΐ . . .
χόρτον έν τοϊς κέρασιν Ιχειν 686, 48/60. όρωτο 653, 24/6.
χρυσαΐ i (ν) ναι 69,17; 248, 71. indicativus futuri et coniunctivus
ψιλός: ψιλότερος Οπέρου 72,1; —
aoristi: πότε έπόψει . . . καΐ Ιδών
φοΰ 349,12. ίδης 209, 66/6; sim. 680, 8/10; 635,
ψυχή : vide τρέχει, 1/2. — et coniunctivus praesentis
φόν: vide ψιλός, necnon aoristi 205,19/21.
reduplicatio neglecta: ύπεβφαστο 271,
indicativus futuri et optativus aori-
69; συνεκεφαλαίωτο 496, 20.
sti : ώς έσείται . . . καΐ . . . χρήσαιτο
superlativi adverbiorum: ήδιστον 604,
163, 30/1; sim. 219, 82/6; 239, 23/5;
66; άδεεστάτως 468, 14; αίσχίστως
266,21/2; 321,95/1; 366,8/9; 477,
318, 39; άρίστως 62, 2; al. plus quam
87/8; 539,10; 560,85/6; cum άν
decies; χειρίστως 92, 64; 269, 30; 288,
partícula 72, 86/8.
67; 400, 90; 636, 63.
superlativo adduntur: διαφερόντως 77, indicativus praesentis et optativus prae-
27; 628,18; έξ άπάντων 262, 3; λίαν sentis : εΐ μή πιστοΰται . . . , . . . Sè
226,63; μάλιστα 34,2/3; 168,66; πλάζοιτο 606,88/90.
184,94; 190,3; 233,71/2; 299,69; optativus aoristi et coniunctivus aori-
όσος: πλείστος δσος variis casibus sti : δ μέν 6ε(σας . . . μή συλληφθεϊεν
26,46/6; 28,33; al.; δτι 20,37/8; . . ó δέ μή πως . . . παρεισίωσιν . . .
146,24; 196,36; 201,94/6; 616,19; καΐ . . . πατήσωσιν κτλ. 238,86/9;
δτι πλεϊστ- 18,73 et passim; δτι sim. 328,10/1; 427,25/6; 461,20/1;
μάλιστα (πλείστους) 35,26; 288,61; 464,11/2; 490, 87/8.
δτιπερ (κράτιστον) 247,31/2; 196, optativus aoristi et indicativus aoristi:
41; (κράτιστα) 683, 4b; πάνυ 258, 6; έπεί πύθοιτο . . . καΐ . . . έγνωκε 226,
ώς (άριστ-) 76,7/8; 195,40; (μά- 68/9; — et indicativus futuri: ούδ'
λιστα) 45,14; 561, 27; (πλειστ-) 44, . . . άφεξοίμην, άλλ' . . . εΰ διαθήσομαι
85; 126, 63; 422, 68; (προσωτάτω) 83, 2; μή συλληφθεΐη καΐ . . . προ-
198,35/6; ώς ένήν 14,42; 62,5; 93, κείσεται 671,47/8; sim. 176,60/2;
60/1. 190, 85/6; 257, 80; 335, 2/3.12/3; 583,
superlativus pro comparativo: μάλιστα 10; δσφ δν μείζω δράσειε . . . τοσούτω
. . . ή 421, 68/9; μάλιστα των άλλων με (ζω . . . πείσεται 124, 20/1; sim.
6, 87/8. 369, 71/2.
tmesis : κατά του uloü ήγόρευεν 667,13. optativus praesentis et indicativus aori-
variatio: nota θεάσαιτο . . . ulòv . . . sti: κδν . . . εΐη . . ., κδν ίβίω etc. 2,
ίποχον λέοντι καΐ τούτον ήνιοχείν 17, 17/9; — et indicativus perfecti necnon
32/3. praesentis : κδν εϊη . . . καΐ έστόμωται
variatio modorum: coniunguntur : καΐ . . . όρωτο 143, 51/2; — et indi-
coniunctivus aoristi et indicativus cativus praesentis πνθόμενος, δστις
futuri : ώς . . . έπίθωνται καΐ . . . εϊη καΐ ίνθα πορεύεται 650,14.
INDEX GRAECITATIS 111

variatio temporum: coniunguntur: praesentis participium et perfecti


aoristi infinitivus et futuri infinitivus : necnon aoristi participium: προ-
iSet γενέσθαι καΐ έσεϊσθαι 172, 63/4; αιόντεί . . . προσεσχηκότεζ . . . ττρο-
al. fere quindecies. βάντεξ 73, 6/7.
aoristi infinitivus et perfecti infini- praesens et aoristus verbi finiti: où
tivus: μεταναστεύσαι . . . καΐ άφει- . . . μεταμορφοΟσι . . . ούδέ . . .
κέναι . . . ούκ Εκρινε δεϊν 87,15/6; ύπεμειδίασαν 572, 85/6.
cf. 95, 8. verborum formae:
aoristi infinitivus et praesentis infi- aoristi mixti: άττείπατο 339,20; 450,
nitivus: είπεν . . . συνελθεϊν . . . 66; 522,19; 656, 80; άπειπάμεθα
προσπλέκεσβαι 109, 82. 68,77; 585,50; άπείπασβαι 699,
aoristi optativus et futuri optativus: 20; παρεπτάμενοί 55, 9; εύροττο 39,
μή Ιχων . . τ ί ν ι . . . έπαρήξειε . . . 45; 395,37; 622, 30; et aliae eius-
f| . . . βραβεύσοι 434,19/20. dem verbi formae plus quam decies.
aoristi participium et perfecti parti- futurum doricum: Θευσεϊται 277,63;
cipium : ένωτισάμενος . . . καΐ . . . έτπττορευσείται 335,11; έτπτευξεϊ-
άκηκοώς 48, 12/3; al. fere tricies. ται 17,36; φευξεϊται 311,79; δια-
aoristus et perfectum verbi finiti: 297, 12; φευξοϋνται 390, 7.
προώρισε καΐ προκέκρικε 45, 26/7; futurum verborum in -(ζω desinen-
sim. passim; notavi locos circa tium: άγωνιούμενοι 496, 71; άκον-
quadraginta. τ(σειν 331,4; άφανιεϊν 147,80;
aoristus et plusquamperfectum : ήλω άφανίσων 178, 9; -ίσοντε; 194,18;
. . . καθιπτέκυψε . . . κεκένωτο 30, vide etiam 570,29; 433,91; 296,
86/6; al. fere vicies, 86; 245,91; 168,66; 160,41; 179,
futuri infinitivus et aoristi infinitivus : 49; 639,85; 151,74; 358,91; 432,
αίρήσειν κ α ΐ . . . καθελείν . . . έττειγό- 76; 306,63; 183,59/60; 180,79;
μενοι 81, 23/4; al. fere decies. 433,91; 639,12; 336,42; 493,75;
imperfectum et aoristus: τ ά χ ' &v . . . 105, 52; 474, 7.
ήρενθοϋτο . . . είλε . . . έβάπτετο singularia: άγγέλλω: ήγγέλη 108,
141, 6/7. 36. ά γ ω : συνηγηόχει 400, 85. άθρέω :
perfecti infinitivus et aoristi infini- ήθρήκει 206,60. Αναλίσκω: άνά-
tivus: ήφθαρτίσθαι . . . άναλυθηναι λωκε 97, 60. άπαυδάω: άπαυδουν-
617, 3. T8S 33,82. γιγνώσκω : Ιγνων =
perfecti participium et aoristi parti- ϊγνωσαν 128, 9; 235, 26. δέω: άνα-
cipium : διεψευσμένα . . . καΐ διασφα- δηθεί* 385, 49. διδράσκω: άπο-
λεϊσα 7, 64/6; aliis locis fere qua- δρδσαι 376, 14 app. διαδρδσαι
draginta. (δρδσαί τι γενναϊον καΐ —) 348, 77.
perfectum et aoristus verbi finiti : έδράζω : ήδρασται 151,70. ίδω:
διαβέβληται καΐ ήγαπήθη 3, 47; al. Ιδουσαν 592, 33. εΙμί : έσεϊσθαι 172,
plus quam tricies. 64; 503,41; 517,91; έσείται 35,
perfectum et plusquamperfectum : γε- 36 et passim (fere vicies); ήτω
γόνασιν . . . έτεθνήκει 240, 42; πε- 131,16. ίρρω: είσήρρησαν 8,77;
ττοίηκε . . . ήξιώκει 411, 3. (έττ)ε(σήρρηκεν 90, 79; 162, 7. Ιρ-
plusquamperfectum et aoristus: συγ- χομαι : -ήρχετο e. g. άντιπαρήρχετο
κεκρότητο . . . ήθροίσθησαν 77, 599,17; al. fere vicies; ήλθοσσν
19/21; al. plus quam decies. 344, 63; et in compositis fere
plusquamperfectum, aoristus et per- vicies, ευρίσκω : εΟροσαν 408,16.
fectum: συνείλητττο . . . άπώλετο ϋχω: σχοίημεν 589, 63; ένσχεθέντων
. . . ίλήλαται καΐ διέσττασται 492,46/8. 294,36. Ιημι: προήκατο 633,67.
plusquamperfectum et perfectum: Τστημι: έστώ? ntr. 329, 51; al. et
ένειστήκει . . . σννέρρωγε 237, 67/8; in compositis fere decies. καλέω:
sim. 476, 57/8; 640, 7. άνακαλέσεται 11, 74/5; ârr- 524, 77.
112 INDEX GRAECITATIS

λέγω: συνείληχευ 322,46. οίδα: αίφνηδόν: inopinato, repente 497,90;


!σημι 66,33; 82,49; 388,47 ; 466, 546,63. έκ τοΟ —: eodem sensu
57; 492,34; ϊσησι 263,32; 385, 65, 73.
70; 581, 31; 644, 41; 648, 36; οίδα- αΙχμαλωτίζω : figurate : vindicare 220, 4.
μεν 80,15; εϊδοσαν 295,65; 594, άκαταγέλαστοί : non derisus 120, 84.
75. τίθημι: έτίθουν 350,46; 507, •άκαταγοήτευτος : qui incantari non
36; διε- 15,78; 162,5; συνδιε- potest 444, 8.
258,9; Orr- 371,23; διατέθεικεν *άκατακόρεστο5 : insatiabilis 122, 58app.
120,3; ύτΓΟ- 159,4; συντέθειται •άκατάπρηστο* : non concrematus 554,
126,67; ξυντέθεινται 584,15; τε- 29.
θειμένων 28,23; 570,25; Ανατε- άκατάσειστο$: qui concuti non potest
θειμένα 299, 63; παρατεθειμένον 57, 632, 27.
59; συντεθειμένοξ 164, 45; -μένα 404, άκαταστόρεστο$ : qui sedari non potest,
86. φαίνω: Ιφαναν 388, 50. φημί: inquietus 122, 58; 550, 25.
ίφημεν 82, 53; 204, 92. χραίνω: άκεσίνοσος: salubris (morbos sanans)
κεχραμένοι; 70, 21; -ais 239, 32. χρω 581, 26.
(utor) : χρδν 337, 73. χρώμαι: έ- άκουό$: -ol γεγονότεξ: audientes facti
χρδτο 198, 22; χρδσθαι 209,61. 78, 52.
ώβέω: ώθησβηναι 642,94. •δκορσοί: capite carens 623, 46.
a pro η: όττλιτοπάλας 32, 35/6; πέταλα άκρόγωνο; : angularis 490, 83.
187, 91; φυςί 113, 91. άλεξήνεμοζ: ventos arcens 221, 36.
ά/αθοπραξία: bonorum operum exer- άλλ' f|: μηδέν τ« . .., άλλ' ή . . .:
citatio 1,10; 433, 95. nihil . . . nisi 61, 59/60.
άγγελωνυμία : Angelorum nomen gen- άλλοθι: pro άλλοσε 89,72; 398,23;
tilicium 459, 54. 466, 44.
άγελαιοκόμοζ : gregalis 448, 24. &λλος : nota μάλιστα των άλλων : maxime
άγκοινάω: (ulnis) amplector\ manu com- omnium sive plus quam celeri 5, 87/8;
prehendo 36, 52; 184, 21. πρώτην των άλλων prior ceteris 259,
ά/κοίνησι*: 17,56; 109,86; 616,59. 40app. ; παρά πολύ των άλλων 307,76.
άγκυλορρόη : fluctus tortus 194,19. δλλοζ Tis: quispiam 428, 59.
άγκωνίζω: i. q. άγκοινίζω 375,19; 387, άλλοσε: irr¡ μέν . . ., άλλοσε 109, 75.
11; παρ- 202, 48; 599, 33app. *άλλόχωρο$: peregrinus 398, 28.
άγκώνισι;: i. q. άγκοΐνισι; 604, 46. •άλμαία: vix i. q. άλμη (salsugo), sed,
άγκώνισμα: id. 108, 54. ut puto, sorbitio quaedam ex piscibus
•άγχουρέω: finitimus sum 597, 59. parata et sale condita 57, 55.
*άδασμολόγητο$: tributorum immunis άλι/σιδόω: (figurate) catenis vincio 399,
495, 38. 48.
άδιασκόπητος : non inspectus, neglectus άλων (άλωνα;) : corona (circa solem)
107,12. 384, 31.
άδιέκχυτοί : non diffusus 77,16. •άμφιπαλήξ: ambiguus 237, 60; 483, 32.
•άδρομεγέθηΐ : magnitudine magna 204, *άμφιπεριαιωρέομαι : circumpendeo 526,
82. 38.
άεΐ: έξ άεί eodem sensu 322, 46. •άμφιπεριέπομαι : tracto 329, 45.
•άειττοΓ/ής : in perpetuum stabilitus 452,6. άμφιπερικλάομαι curvis circumfundor 502,
*άερικόζ: (i. q. άέριο;) aerius 340, 47app. 18.
άεροβάμων: per aerem incedens 79, 73. •άμφιπερντροχάζω: circumcurro 106, 77.
άέρωσις: sublatio in aerem 458, 31. άν: nota: &v ^οπήν ή τύχη παρείχετο:
άέτειος: aquilinus 651, 53. quando ( quotiescumque) momentum
αίγιδώδηΐ : aegide insignitus 559, 56. fortuna praebebat 123, 73; sim. 268,
αΐνέσιμοζ : adprobans, secundus 31,19; 7/8; όπ0ί05 άν καΐ ή ν: qualiscumque
cf. 633, 42app. erat 122, 55; nota repetitionem 327,
αίσχρορρήμων: turpiloquus 23, 85. 75/80.
INDEX GRAECITATIS 113

*άναγορευτήpíos : proclamaUonem im- •άνοδεύω: sectari, persequi 491, 9.


peratoris spectans 61, 93; 273, 90. •άνοχεύομαι: arma ponere, proelium
άνακαλύτττωΐ: aperte 261, 87. intermitiere 543, 90; 669, 2.
άνακΕΚαλυμμένως : aperte 3 4 2 , 1 0 . •άνταττοστολή : mutua legatio 401, 27.
•άνακυμβαλίζω evertere ? pro μεταρρέπω άυτε/χειρέω : vicissim suscipio, — ad-
572, 71b. gredior 672, 79.
•άναμόχλευμα : „effossio" 636, 42. *άντεμβριμάομαι : vicissim comminor 262,
άναστολίζω: restauro 177, 86. 19.
•άναρείπτω: άνήρεπττον 7 8 , 6 0 ; άνη- •άντικατατίθημι : rétribue 152, 1.
ρείψαντο 283,9; άναρειψάμενοι 66, 28; •άντιττάλαισι; : reluctatio 37, 77.
ex Herodoti Theogoniae v. 990 tra- •άντισκύλευσις: mutua spoliatio 638, 63,
ditionis familia α sumptum videtur ά ν τ ι σ τ α σ ί α : i. q. ά ν τ ί σ τ α σ ι ; 636, 86.
(cf. M. L. West, Comment, ad • ά ν τ ι σ τ ά τ η μ α : obstaculum 634, 71.
locum) rapio in altum. άντώθησις: ictus contrarius, — redditus
άνατρέπω: nota: άνοαρέττει τούτον τ ο ν 40, 67.
Ιππου 138, 22. •άντωθισμός : i. q. vox praec. 156, 26.
*άνασειρασμός: habenarum retractio 663, •άνυττεξάλυκτος: inevitabilis 43, 72; 221,
22. 47; 311, 79; 341, 79.
άνάσταθμο; (Ιερός): suggestus (sacer), ά ν ω : pro άνωθεν 53, 47.
ambón 342, 9; 422, 88; 456, 80. άνωθεν : pro ά ν ω : 3 9 0 , 1 7 ; 622, 34; 649,
άναστοιβάζω: reprimo 7 1 , 5 0 ; 1 8 1 , 9 5 ; 85. nota sensum : supra in textu 103, 9;
610, 93. 345, 92; 420, 21.
άνοτυάγητοζ : adv. 308, 94. •άξιοτ/ώνιστος: qui paribus viribus pug-
•άνάφανσις : adparentia, adventus 398, 40. nare potest 90, 87app.
άναφωτΙ; : fenestra in tecto 106, 3. άξιοπένθητος : dignus qui lugeatur 86, 43.
* ά ν α ψ η λ ά φ η τ ο ; : int actus, inexploratus •άτταγίδευτος: non captus laqueo 142, 41.
614, 35. ά π α γ χ ο ν ά ω : strangulo 272, 78.
*άνδριστής: virilis 34, 2. άτταναιδεΟομαι : insolenter affirmo 220,
άνδρολογέω : conquiro, expeto 498, 22. 26.
* Άνδρονικικός : 261, 81. •άττσναστεύω: i. q. άπαν(σταμαι 176, 62.
•άνεγερτήριος: ad resurrectionem spec- •άτταραλύμαντος : incorruptus 648, 27.
tans 6 3 7 , 1 4 . •άπαυθαδέω: i. q. ά π α υ δ ά ω 394, 29app.
άνειρήνευτοζ: pacts expers 401, 20. •άιταυχένισι; : depositio iugi 371, 24.
•άνεττέγκλητος : inculpabilis 4 6 , 9 ; 386, άπαχρειόω: inutilem reddo 281, 71.
39; 433, 4; 6 3 6 , 1 9 ; 556, 73/4; -ήτως: άττείττον: nota, άττοεπτόντα 6, 25 (sed
289, 83; 378, 72; 389, 91; 400, 83; άπειττόντα 18, 75).
621, 93. •άπειρητέος: denegandus, desperandus
άνετπκαλύτττω5 : aperte 123, 64. 277, 48.
•άνεπίκλωστος : „nendo non augendus" •άπεριβομβήτως : non aperte sive magna
de fato; immutabilis 96, 35. voce loquens ? 337, 67.
•άνεπιποίητος : non fictus 42, 37. •άττεριθάμβητος: inverecundus 443, 8 1 ;
άνεπισκόττητος : non observatus, neglectus -θαμβήτως 337, 67 b; 652, 70.
631, 4. άττέχω: — t o ö pro άπέχομαι t o ö 197,
άνετπστρόφως §χειν tivój: non curare, 85/6; 216, 25; cum infin. άπεϊχε . . .
spernere 2, 12; 171, 54. έπαινείν 207, 86.
άνεύλογο; : non rationalis, improbabilis •άπηνήκωτος : πηνήκην (capillamentum)
49, 39. non portans, i. e. non ornatus coma
•άνθαμιλλήτρια : adversaria 6 0 2 , 1 9 . adulterina 594, 92.
άνθρωπάρεσκος : hominibus piacere stu- άττό: nota: ούκ είναι (Srrró: non esse
dens 310, 67. alienum a 434, 23.
άνίσχω : intr. eminere (de insulis) 251, •άπόδοσμα: pars, partícula 478,19;
40; 482, 5; tr. extollere 37, 87. 612, 91.

8 van Dicten, Nik. Chon. Hist. Index


114 I N D E X GRAECITATIS

άπτόδομα: remunerano 330, 85; tributum άστεροσκόποί : sidera contemplans 221,


495, 38. 31.
•άποδοξάζω : dehonesto 489, 34. •άστροφάντωρ : astrologus (sensu peio-
•άττόζωσις: excessus vitae 452, 7. rativo) 220, 24.
άττοθρίζομαι: capillos deporto i. e. ton- •άστροφέναξ : i. q. v. praec. 220, 24b.
surala monachicam accipio (cf. 208, άστρολεσχέω : hariolans sidera inter-
10) 149, 32; 309, 35; 426, 2; 690, 85; preter Í64, 54.
pass, tondeor (more Latinorum) 304, άστρολέσχης : 96, 33.
13. άστυτΓολΙτηΐ : civis (Cpltanus) 3 2 0 , 7 8
άποκομίζω: mecum adfero, — adduco app.; 362, 4; 378, 67; 388, 36.
185, 54; 192, 48/9. άστυττόλοξ : id. 571, 44.
άττοκρεμάννυμι : cum. dat. : toïs . . . άσυναφή; : non coniunctus, discors 301,
άκρέμοσιν άπεκρέμασε 289, 72. 28; 645, 83.
Απόκρεω, at — : carnisprivium 508, 84. δσι/νθετέω : ad irritum redigo 205, 23.
*άττοκρούνιαμα: scaturigo 426, 7. •άσυνοΐκιστος: -ot χωραι: villae disiunc-
•άπόλεκτροί : ledi iugalis indignus 137,78. tae et operibus non munitae 150, 37.
•άττολικμάω : excutio, extero 612, 54. άσυντηρήτως : temere, absurde 662, 88.
órrróνομος: qui e grege aberravit 524, 77. •άσχημόνημα: impudentia, actio in-
άττόπλοια : enavigatio, navigantium pro- decens 144, 78.
fectio 3 6 3 , 1 3 ; 541, 42 PLO. •άτοπέω : turpiter ago 460, 88.
άττοπλοιττέω irpós τίνα: divitias in αίιτότατοί : ipsissimus 268,10.
aliquem profundo 637, 64/5. •αΰτοφύτευτος : pro αύτόφυτοί 202,
άπτορνιθόω: (contumeliae causa) avis 51 app.
nomen do 359, 2. αύχέω cum accus: αύχεΤ . . . φρούρια:
άττοσαρόω: deverro 47, 70. castellis gloriatur 29, 46; sim. 281, 59;
άττοτάδην: prolixe 4, 77 b. 460, 79.
•άττοτμηματίζω : divido 193, 77. άφοαματόω: cruento 2 5 8 , 1 9 .
άποφροντίξω : curam depono 264, 10. 13. άφανιστήριος: delens 577, 11.
άπρονόμευτος: non depraedatus 239, 32; •άφάντωσίΐ : evanitio 196, 59; exstinctio
630, 94. 335, 17; deletio 474, 71.
•άπροσφαλήζ : erroris expers, infallibilis άφθαρτίζω: immortalem fació 517, 3.
209, 66. •άφίλοικτο; : immisericors 363, 26.
άπροσφυής : incongruus, ineptus, impar •άφιλοσόφητοί : philosophia non miti-
199, 4 6 / 7 ; 484, 68. gando 38, 20.
δρα: δέ — : „igitur autem" (nulla sen- δφιξις: praegnanter veniendi iussum 469,
tentia praecedente) 1, 6. 61.
δραβδος: sine báculo 593, 57. άχαρίτωτος : qui est sine gratta 116, 46;
•άρβυλα : rem nescio quam inexpugnabi- 604, 58.
lem significare videtur 281, 68. άχθοφόρημα: oneris portatio 59, 28.
άρεταίνω : i. q. άρετάω 2 0 8 , 1 0 . •άχλαδηφορίω: frondem fero 184, 9.
άριπρεττή$: — έστατο; 386, 84. άψινθιώδη;: absinthio similis, amarus
δρκλαι: arc(u)lae = turriculae in ur- 95,17.
bium moenibus extra propendentes
(Ducange) 134, 85. βακτηρεύομαι : (báculo) innitor 131, 95.
άρρητουργία : opera nefanda (sc. magia) βακχευτικόΐ: adv. 489, 41.
1 4 8 , 1 ; 651, 36. •βαρυαλγέω: vehementer doleo, moleste
άρτιστεφή; : nuper coronatus 219, 78; fero 196, 68; 391, 53.
428, 69. •βαρυγέρων: senex annis gravis 263, 38.
άρτίωσίζ : perfectio, instructio 7 7 , 1 4 . •βαρυηχέω: gravem sonum edo 167, 37.
•άσήκαστοί: non saeptus, non stàbulatus βαρυτάλαντος : talenti vel talentorum
288, 55. pondus Habens 2 2 6 , 8 7 ; 6 4 2 , 7 7 ; 660,
άσιδήροοτοί : non ferratus 392, 82. 87.
I N D E X GRAECITATIS 115

•βασιλευτή;: qui imperatorem créât (?) διαδόσιμος: ή ν — : ubique de eo trade-


216, 22; 564,12. batur 463, 83; καχέκτημα -ov morbus
βασιλεύω cum genet.: 'Ρωμαίων — contagiosus 513, 25.
137, 79. *διαδοτικός: libenter communicans 441,
βλέπω: — Ελεύθερον libertatem spedo 9/11.
169,10. διαθρηνέω: deploro 392, 67.
*βοοσχήμων: bovis speciem praebens διαθροέω : timefacio 105,67; 216,25;
366, 7. 290,95; 3 4 2 , 3 ; 427,17/8; 6 0 7 , 4 4 ;
βράκα (accus.) : braca 273, 87. 690, 68.
*βραχυήμερο$: paucorum dierum 356, 28. •διακηττεύω: transplanto 108, 48app.
•βραχΟκερκος : brevi cauda 664, 30. •διακηρύκευμα: pronuntiatio, communi-
•βραχυττρόσοδοί : exigui reditus 369, 62. caíto (de pace) per legatos facta
83, 79; 176, 34; 359, 6; 619, 30.
γήλοφον : ntr. 380,16. •διακόντισι*: iaculatio 311, 80; 612, 75.
γ((γ)νομαι: γέγονε sive έγεγόνει: erat διακροττύνω: munto 246, 93.
249,83; 6 4 2 , 6 9 ; sim. 1 2 0 , 9 2 ; 122, •διάλλομαι cum genet.: θάμνων δι-
43; 9 , 1 1 ; 2 , 1 3 ; 3 5 9 , 7 ; 467, 6. αλλομένη per virgulta transiliens 23, 5.
γλωττηματικόΐ: verbosus 343, 28. •διαμορφάζω : deformo, conformo 539,13.
γοΟν: nota positionem 7 1 , 6 2 ; 1 1 1 , 2 8 ; *δίάπλευσι$: (Ιχθύων) transvedio (pis-
279, 94; 281, 60; 300,1. cium; in mensa) 441, 11.
γραμμικως : linealiter 668, 82. •διαποτάομαι : transvolo 636, 26.
•γριφολογέω : aenigmatice loquor 81, 45. διαρκής : -έστατοί 16, 22.
•γυναιχόμαιμος: i· q. γυναικάδελφοί 269, •διάρμενος: i. q. διαρμένιο; duobus velis
22/3. instrudus 624, 89.
*διαρρενόω: animum excito 67, 50; med.
•δαιμονόλητττοί : a daemone correptus animum capto 240, 59; 624, 2.
371, 20. διαρτία: compago 122, 46; 654, 44.
δαιμονώδης: daetnoniacus 1 4 8 , 8 5 ; 214, *6ta<TKÓpiTtais: dissipatio 90, 90.
67. διαστέλλω άνά μέσον: discrimen pono
δαιταλευτήΐ : i. q. δαιταλεύζ 310, 67. medium inter 239, 26.
δα(τρευμα: cibus 384, 25. •διάσχκττοί: scissus 109, 69.
•δαίτρευσις : codio 146, 25. •διατεχνάομαι: machinor 464, 4.
*δακρυρρόημα: lacrimarum prof usto 243, •διατορέω: transfigo 1 0 6 , 1 ; 364, 37.
43. διατρέχει με: me fugit 90, 84.
δέ : nota positionem : ή βασιλίς δέ διαφίημι : permitió 16, 27.
ΕΙρήνη 6, 44; sim. al. •διαφορογενεΐζ : α variis gentibus orti
δέ άρα : vide δρα. 247, 31.
•δείλανσις: ignavia 389, 83. διαχαλάω: demitto 66, 21. 28.
δεκαετή piç, ή — : aetas decern annorum διαψοφέω: persono, crepo 120, 85.
368, 45. δίδωμι: nota: δού$ άγειν τά χαλινά
•δεξιοστροφέω: (dexirorsum) apte verso·,
TOUS · · · δυναμένους permittens 19,92/3.
— δοράτια 35, 22; — τρίχορδον 348,
διένεξις: dissidium 239,18b.
77/8.
•διεντιπτοΟμαι: obsigno 268, 70.
•δέσμευμα: ligatio, nodus 652, 68.
*διευμαρ{ζω: facilem reddo 430, 21.
*δεσμόχειρ : vinctis manibus i. e. ser-
δικτυοττλόκο; : retta nectens 380, 24.
vilis 385, 44.
*διομάλισις: sedatio 458, 29.
δεσποινικά; : ad imperatricem pertinens,
δισσεύω: (itero, reprendo) praegnanter:
imperatricis propria 81, 34.
δημοπρόβλητο5 : a populo eledus 663, 68. secundo proficiscor 92,31; 394,18;
διαγκοινάομα» : manu comprehendo 612, 472, 25.
39; -νίζομαι id. 666, 31; -κυλίζομαι id. δισσόω: duplico, itero 374, 88; 534, 70.
666, 3 1 b ; διαγκωνίζομαι id. 504, 54. διψητικό$: siticulosus 183, 70.


116 INDEX GRAECITATIS

*δοκάνωμα: σύνολον δοκών, tabulatum — εύθέοζ subito 562, 42/3; — τταραυ-


164, 37. τίκο id. 66,35; al.; — παραχρήμα
δολιχόδειρος : de persona 116, 64; 659, id. 27,93; al.; — πλείονος : magis,
67; 652,68. potius 3,43; 104,39; 143,58/9; —
•δονακίσκοί: calamus scriptorius 439, 71. προδήλου manifesto 118,20; 436,
•δοξοθηρέω: gloriarti venor 491, 7. 87; — σχεδόν Meo, confestim 6, 6;
•δρυόκαρπον: i. q. δρύκαρπον querci brevi, mox 135, 36; prope 381, 43.
fructus, glans 498, 23. •έκβίωσίζ: excessus vitae 479, 42; 698,
δυναστεύω: cum dat. 92, 29/30. 6/7.
*δυσανόρβωτο$ : haud facile sublevandus, έκεΤ: proprio sensu passim, sed minus
vix corrigibilis 499, 63 b. saepe quam έκεΤσε ( = έκεϊ) obeurrit;
•δυσαχθέω: aegre fero 146, 64. pro έκεϊσε: e. g. 559, 69; 641, 63. nota:
δυσδιέλικτοί : tardius se vertens 381, 36. κάκεΐ καΐ τήδε: hue at que illuc 404, 92.
δυσεκβίαστος : adv. 209, 38. έκεΐθεν: pro έκεϊ sc. in orco 116, 71; 424,
•δυσερώτως: perdite amans 386, 43. 45.
δυσήκουστος : ingrat-us auditu, auribus έκεΐθι: = έκεϊ e. g. 398,41; al.; pro
invitis auditus 299, 69; 326, 27. έκεϊσε 17, 47; 413, 44.
•δυστταρόδευτος : difficilis praetergressu έκεϊσε (κάκεϊσε, έκεϊσέ πή, — που) : pro
651, 39. έκεϊ passim.
•δυσχάλινοί: difficilis refrenatu 669, 10. *έκζοφώ : obscuro, caligine obduco 244, 52.
•έκθορέω: exsilio 284, 32.
έγκατάλειψι; : derelictio 472, 34. •έκκόμισις: „exportatio" 414, 79.
•έγκόμβωσίΐ : i. q. έγκόμβωμα vestimen- έκκορυφόω: cumulo, exstruo 403, 60.
tum muliebre 449, 36/7. έκλείπω πρός τι: (sc. τήν ψυχή ν cf.
•έγκυπτάζω: incliner 228, 30. 19,91) morior alicuius rei desiderio
*έγχε!ριο$: qui in manibus est 298, 19; 3,41.
495, 24. •έκμηκίζω: elongo, in longum extendo
•έγχήρηξ: δόρατι έγχήρει lancea cus- 654, 42; 568, 82.
pidata 379, 96/6. έκξιφίζομαι : gladium stringo 342,92.
έδει άν: pro έδει: ττοίαν ούκ δν έδει hinc:
τιμήν . . . άπονεϊμαι qualem honorem •έκξιφισμόΐ : 617, 79.
non debuit . . . praestare 241, 84. έκουσιότηΐ : libera voluntas 621, 11.
•έδρίασμα : suggestus 290, 94. •έκπεράτωσίΐ : terminatio, confectio 241,67.
είδύλλιον: de psalmo dictum 106, 81. έκπερι(σταμαι : devito 327, 84; 621, 95.
εΐπερ: siquidem, quando quidem 1, 5; al. έκπέμπω : nota εΐσω έκπέμψας cum
εΐΐ μάτην: pro μάτην 304, 91. intro dimiserit 590, 80.
είσιτήριος: substantive sumptum an •έκπετασμός : „evolatio", volandi co-
cum ellipsi vocis πρόοδο; ? introitus natus (?) 120, 82.
31,18. •έκπλοια: „enavigatio", navigantium
είσω : pro ένδον 384, 36. profectio 320, 77; 697, 59.
έκ: τίθησιν έξ όμμάτων: oculis privat •έκπωματίζω: operculum tollo 180, 79.
288, 65; έξ όμμάτων δεικνύμενος : ex- •έκτονόω: enervo, fatigo 616, 61; 621,14.
caecatus 498, 21/2. έκτοξεύω: nota έκτοξεύειν τό ζήν 2, 14;
έκ του : adverbialiter sumptum : — αίφνη- cf. 38,18/9.
δόν de improviso 66, 73; — (δήπου- έκχορδεύω : eviscero 143, 69.
Θεν) άναμφηρίστου 492, 38/9 = — (δή- *έμμανδρεύω : in monasterio colloco 419, 2.
θεν) άναμφιλέκτου sine dubio 7, 63; •έμπερικροτέω : „circumstrepo in", fig.
359,9; 404,3; 492,38/9; 606,18; gloriar in, fido.
— άναντιρρήτου certo 127, 72/3; — a ù - έμπερίτομο$: (praeputio) circumcisus 190,
τίκα subito 14,57/8; al.; — δήθεν 78.
420, 28 = — δήττου etenim 473, 66; •έμπόρπημα: infibulatio 477, 83.
— δήπουθεν id. 396,66; 675,56; *έμπόρπησι$ : id. 477, 86.
INDEX GRAECITATIS 117

•έμπυρευτή;: incensor 311, 82. έξάμιτον : texti vel vestimenti genus sex
èv: nota έν καγχασμοί; έν μωκείςι καΐ filis compositi 98, 8.
θαύματι 68,76/7; (sim. al.), è ν αίττφ: •έξαναθρώσκω: exsilio 482, 7.
penes eum 364, 41; èv évi πηδήμαπ 106, •έξανιστάω : in vitam revoco 2, 22.
67/8; έν ένΐ πνεύματι 270, 33; έν πείσει έξφττομαι : me proripio 63, 35.
κολάσα; : persuasione dontans 442, 29; •έξουθένωμα (-ημα) : contemptus 463,13
έν τ φ (παρ)αύτΐκα 194, 6; 511, 63; (app.).
600, 61. Ιξωθεν: pro έξω 187, 4; 322, 42; 474, 89;
έναγλαίζομαι : splendeo in 477, 80. âv T O Î S έξωθεν 377, 46; έκ των Ιξωθεν
έναδικός : unicus 692, 46. 383, 5.
έναποθνήσκω : morior in 497,10. έοικα: cum part, έφκει . . . προσφερό-
έναπορρήγνι/μι : nota έτεθνήκει έναπορ- μενο; κτλ. 281,67; νεκρφ έφκεσαν
ρήξα; στεφανώματι τήν ψυχήν corona •προσδιαλεγόμενοι 640, 32.
pressus animami eructans mortuus est •έπαναμετρέω : remetior 99, 27.
481, 88. έπανάτττω : infigo, firmiter colloco in
έναποψύχω : τω θρόνφ παρήκεν έναποψϋ- 383, 90.
ξαι in throno exspirare concessit 406, •έπάνεικα: reverter, redeo; έπανεικέναι
31; vide etiam 166, 79/80; 287, 42; 164, 64; -κώ; 469, 36; -κότε; 613, 67;
476, 34. -κότων 613, 74.
έναφίημι: έναφήκε τοί; δεσμοί; τήν έπαπέρχομαι : decedo post (aliquem)
ψυχήν: in vinculis animarti emisit 472, 20.
471, 90. •έπεγχρίπτω : prorumpoin 505,88; 614,2.
ϊνδοθεν: ρΓοεϊσω: 22, 73; 281, 64; 380, 28. έπειγωλή: impetus, festinatio 496,68;
Ινδοθι: pro εΤσω 94, 89; 133, 64; 302, 69; κατ' έπειγωλή ν: praeceps 467,94/5.
404, 4. •έπεισκώμασι; : impetus 268, 6 app.
ένδον: = εΤσω 8, 77; 76, 78; 212, 46. •έπέμβαμμα: pro έμβαμμα 594, 4.
•έυέδρευμα : insidiae 13, 25. έπεμβριμάομαι : increpo, iratus comminor
•ένεσθημένο;: indutus 93, 63. 240, 51.
ένεστιάομαι: — ταΐ; όπώραΐζ helluor in •έπεμβύω : infercio 402, 34.
pomis 145, 22. έττευλογέω : benedico 60, 31.
ένευθηνέομαι : superabundo 150, 41 ; 204, έττί cum genet.: alicuius commodo, pro
8. 436, 91.
ένιοι: nota: OÙK έώσιν . . . èvicrç νηα; έπΐ δέ: insuper 21, 44; 487, 58; 625,18;
διαπλωΐζεσθαι nullas naves praeter- 695,20 PLO; 599,16; έπΐ δέ καί:
vehi sinunt 130, 58. insuper etiam 142, 29/30; 589,41;
ένιππάζομαι : ade quito 13,18. 608, 50; 622, 41.
ένλακκεύω : fovea includo 208, 9. •έττιβοήθησι; : auxilium 181, 20.
•ένλνπτάω: — τινί avidus sum alicuius έτπβρωμάομαι : adrudo, hinnitu libidi-
rei 441, 4. noso accedo ad 590, 88.
•ένναετίζω : annos novem vivo 433, 91. •έπιδοχμίω;: e transverso 415, 4.
•έννεαρχία : novem annorum regnum 433, έπιζεφύριος: occidentalis 649, 72.
92. •έτπόωράκιο; : loricae superindutus 189,
•έννόσσευσι; : nidificatio 443, 69. 61.
•ένσακκεύω: in saccum includo 481, 79. έττικαταττίτομαι : advolo 412, 23.
*ένστήθιο$ : pectoralis 451, 85b; 647,10. •έττικροτάφιο;: temporalis 694, 94.
'¿νσύσσημος: μειδιάω -ov = μειδιάω ίττιλέγδην: seligendo 23, 88; 83, 76; 208,
βεβιασμένον 189, 61 app. 10; 325, 36; 491, 20; 660, 84.
Í V T Ó S : pro εΤσω 388, 46. έττίπαν: ώ; —: omnino 3, 40; 26, 72; al.
•έντρανο;: clarus 169, 22. έπιπλα: τά —; hac voce velamenta
έξαγόρευσι;: i. q. όμολόγησι; confessio sacra dénotât autor: 18, 83; — πα-
390, 21. ναγή 119, 61; 391, 46/7; 673,19; του
έξαιχμαλωτίζω: captivum abduco 76, 86. Μεγ. Νεώ — 660, 87 ; θείου... έπίπλου
118 I N D E X GRAECITATIS

4 4 3 , 6 3 ; διαστολή έπίττλων . . . βε- *εύμεθάρμοστος: facile se adcommodans


βήλων καΐ άγίων 694, 6; sacra an 456, 91.
profana ? 108, 46. εύοττλο;: -ótcttos 378, 63.
•έπισταλάττω : instillo 367, 59. είττταρακλήτω; : accommodate ad persu-
έτπστήθιο;: pectoralis 410, 47. adendum, blande ? 296, 83.
•Ιτπσύμβαμα : casus, eventus 453, 13. εΰροιζο;: purus ( ? ) 648, 33.
•έτπσυνδρομή : concursus ad 86, 59. εύρύφωνος: -ότατοί 375, 3.
•έπισύνθεμα: compositio, acervus 26, 76. •εύρυχανδή; : vasto hiatu 260, 61; 277, 48.
•έττισφάγιον : vidima 70, 27. •εύσττούδαστο; : adpetendus 100, 43.
έτπσφρά/ισμα: „obsignatio", signaculum *εύϋψή;: satis alius, procerus 164, 36.
428, 60. ίφάμαρτο?: improbus 69, 19.
•έτπτάδην: i. q. άττοτάδην (prolixe) ? *έφάρμοστο$ : accommodatus 444, 10; 517,
4, 77. 96.
•έιπτειχιστή;: munitor, instraurator ίφεδρεύω: obsideo = insideo, non cir-
murorum 135, 40. cumsedeo 628, 17.
•έττίτορο?: penetrans 3 9 7 , 1 1 . ίφυττνόω: dormio in 391, 3 2 / 3 b (άφ- :
*έπιτράγημα: mensa secunda, bellaria obdormio a).
278, 78; 571, 48. *έχθραντικό$ : infestus 286, 1.
•έπιφύλλισμα : spicilegium 636, 64. Ιχω cum genet.: = Ιχομαι cum genet.;
•έττοικειουμαι : familiaris sum 663, 78. e. g. ώ; ?χον φύσεως : naturae con-
•ίπτακόρυμβο; : Septem vertices habens veniens 3, 48; ώξ είχε τ η ; φαντασίας
257, 67. 5 7 , 6 9 ; yévous εύ ϊχων 9 4 , 6 ; d>s
•Ιρευθόω: rubefacio 141, 6. τάχους είχον 184, 8; sim. passim.
•έρευνητικόΐ : sagax 484, 77. Ιχω εΙπεΙν : dicendum mihi est, vel
έρυ6ρόγραφοΐ : rubris litteris scriptus potius: dicere mihi conventi.
599, 39. ?χω cum participio : vide coniugatio
έρυβροσήμαντος : rubro colore signatus periphr.
49, 34. ico;: nota Seos σφόδρα: tarn vehementer
•έρωτοδέσμη : amoris vinculum 139, 48. 3, 47 ; îcoç σφόδρα καλή : tarn vehe-
ίρωτόει; : amatorius 611, 26. menter pulchra 116, 61.
έρωτόληπτοί : amore captus 139, 36. £ως τότε . . . £ως: tamdiu . . . quamdiu
έσττέριο; : occidentalis, „latinus" 9, 25; al. 56, 25/7.
ίσωθεν: pro εΐαω 3 1 8 , 3 8 ; 346,26;
358, 82; 545, 36. •ξουμπρο;: urus, bos primigenius 333, 62.
ϊσωθεν: pro Ινδοθι 26, 85; 40, 69. ¡¡coyplas : accus, sg. ζωγρίαν 92, 41 ; al. ;
έτερήμεροξ: adv. 452, 14. nom. pl. ζωγρίαι 6 2 1 , 1 2 ; accus, pl.
•έτεροζύγησι; : diiugatio, discordia 585,48. Çcoyplas 3 1 , 1 4 ; 93, 57; 156, 86.
έτεροθαλής: — άδελφή alia matre nata ζωόω: nota: έζωωσεν: (te)vivificavit
soror 230, 94. 207, 91.
*έτερό3ηκτο5 : i. q. άμφίστομο; ? an al-
tero tantum latere cusus sive acutus ?
266,13. ήλιο*: dies 1 6 4 , 3 8 ; 2 9 0 , 1 9 ; 642,72;
έτέρωθι : pro έτέρωσε 286, 71. 616, 23.
êti καΐ Iti: magis magisque 437, 4. ήλιόω: intr. fulgeo 171, 39.
fri irpós: ultra, etiam plus 160, 33/4.
•έτοιμόρροττοί (ν. 1. έτοιμορρεττή;) : fa- *Θαλασσοφυλακέω : mare custodio 96, 62.
cile inclinans 147, 56 (app.) θατέρα: = ή έτέρα 1 5 1 , 6 8 ; 6 5 6 , 4 8 ;
•ίτοιμοτρεχή; : paratus ad currendum 659, 68.
612, 95. θάτερα: pro ίπΐ Θάτερα 7, 74.
* εύλογη τήζ: „benedictor", consecrator, θεατή;: nota τόν θεατή ν όφθαλμόν 84, 16.
qui connubium vel sim. benedictione •θεατροβάμων : qui theatrum frequentai
sancit 262, 93. 290,11.
I N D E X GRAECITATIS 119

θεατρομανή^ : qui insano theatri amore •καθηδυπάθησίΐ: vita luxuriosa, — υο-


tenetur 290, 96. luptuaria 460, 82.
Οειαστή*: „deificator", ador ator 477, 83. καθυπερτίθεμαι : profero (diem) 164, 44/6.
•θεληματαίνω : ad libidinem ago 562, 48. καθυποκύπτω : me subiugo 466, 87; 629,
•θεμίστενμα: lex, edictum 632, 16. 60; 637, 32.
θεοκάπηλος : qui deum sive res divinas •καθυπούργησι$ : ministerium 314, 43.
cauponatur 261, 68. •καθιπτοφέρω : suffero 307, 86; deduco
θεόλεκτος : a deo electus 69, 8. 477, 70.
θεόπλοκοί : a deo plexus 106, 80; 606, 86. •καθνπττιάζω: ,,supinor", situs sum, me
θεοσύλλεκτοξ : a deo collectus 628, 11. extendo 600, 60.
όεοφύτευτοζ : a deo plantatus 640, 39. καΐ . . . δέ: nota locos 16, 26; 158, 82.
•θεοχάλκευτο? : a deo cusus 636, 68. •καινότροττος: adv. 309, 43 app.
θεόχριστος : a deo unctus 46, 26 ; 424, 49. καλλιμάρτυζ : bonus martyr 690, 66.
•θεραπευτήρια: ad curam spectans 651, καλλιτεχνάω : artificiose perfido, — aedi-
66. fico 241, 86.
•θερμορρόη : canalis ex qua aqua calida •καλλιφύτευτοί : pulchre consitus 634, 71.
fluit 149, 27. καμηλώδη;: camelo similis 217, 32.
θεσπιώδημα: vaticinano 668, 40. κάν εΐ: etiamsi 2 2 , 6 8 ; al.; et si (forte)
θεωρεία: i. q. θέατρα 2 8 9 , 9 2 ; 398,42. 163, 27.
•θηλυτεκνέω: infantes sexus feminei κάρα, ή — : 285, 78/9.
parió 81, 48 app. καρδιαλγέω: corde doleo (fig.) 84, 13.
Θηριογνώμων: mente ferina 164, 64. καρδινάριος: cardinalis (romanae ec-
θηριώνυμοί: belluae nomen ferens (leo) clesiae) 623, 72.
607, 22. •καρττοβριθής : fructibus gravis 634, 74.
•θηροκομέω: domo (tanquam bestiam) •κάρταμοί : acer 232, 34.
123, 76; 489, 41. •κάρωμα: torpor 334, 80.
•Θρασαύχην: contumax 669,10. κάσΐξ : cassis 4 3 0 , 1 8 ; 570,19.
•ôuycrrpô-n-ais : filia» filia 473,66 ; 609,21 ; κάστρον : Castrum 413, 36.
636, 88. •καταδορατίζω : hasta confodio 387, 25.
•θωϋσμός : clamor (venantium ad canes •καταθοίνησίΐ: devoratio 266,18.
instigandos, cf. 392, 67; Eur. Bacch. κατακενόω: — τινός effundo super
869; Hipp. 219) 333, 61. ali quem 350, 32.
κατακωχή : i. q. κατοκωχή 489, 40.
κατακώχιμοί: correptus 699,13.
Ιθυμαχέω: aperte pugno 672, 79.
καταλέγω cum dat. : Περσικοίς κατειλεγ-
*îv<pavs: infans 272, 60.
μένον τέλεσιν Persicis compositum
•Ιοβάφινο?: i. q. Ιοβαφή; violaceus 262,
turmis an e Persicis conscriptum
73.
turmis ? 25, 56/7 ; TOÏÇ ύπογραμμα-
Ιτπτήλατος, ή — : planifies (equitabilis) τευομένοΐΐ καταλεγεί; 9 , 1 9 ; als καΐ
64, 66. θήλειαι κατελέγοντο 60, 48/9.
Ιστάω, άνθ-, άν-, άφ-, διαν-, διαφ-, δι-, καταμωκάομαι : — τινά derideo ali quem
Ιξαν-, έξ-, έτπσνν-, âq>-, καθ-, μεθ-,
23, 87/8; 436, 66.
παρ-, παρυφ-, περί-, συγκαθ-, συν-
•καταντυγώδηΐ : orbiculatus 509, 12.
passim; e. g. 281, 72; 36, 22; 207, 82;
*κα laiiovriOTiKÓs : in mare demergens
613,21; 383,92; 613,68; 410,71;
89, 64/5; 326, 67.
2,22; 166,82; 148,3; 68,86; 2,33;
κατασβολόω: fuligine obduco 577,18.
424, 34; 191, 27; 3 3 9 , 1 9 ; 147, 69;
κατατεμαχίζω: in minutas partes disseco
668, 36; 207, 81.
328, 4; 649, 74; pass. 573, 17.
•καταχώνευσίΐ: conflatió 556, 70 PLO.
καθίστημι: nota tv τφ καθεστώτι γε- •κατατροπαιουχέομαι : pass, triumphor
νόμενοι tranquillo animi statu re- 376, 22.
cuperato 328, 31. •κατατρόπωση : fugatio 476, 49.
120 INDEX GRAECITATIS

•κατεδάφισις: „humi deiectio", eversio λαγχάνω : nota : τ ό λαχόν . . . μέρος τής


673,1. ζωής: vitae partem sortitam 38,18.
κατενωτίζομα« : de industria non audio, λαϊβολέω: lapido 294,17.
neglego 407, 69. •λαΐβολία: lapidum iactus 525,17.
κατεπαίρομαι : — τινός exsurgo, me •λακκευτός: saginatus 647, 9.
effero contra ali quem 646, 70. λανθάνω: apud verbum finitum: λα-
κατεπεμβαίνω: insulto 239,14; 299,66. θών . . . ε!σε«σι 6, 34; sim. 229, 71.
κατευνάστρια : quae sopii, mortifera 128, •λαφυραγώγημα: praedatio 368, 84.
11; 260, 50; 564,14/6. •λαφυροπώλησις : spoliorum venditio 628,
•κατηχητήριος : catecheticus 210,74; 32.
213, 55; 614, 60. λέγω: nota τό λέγειν είρηκε 32, 32; τό
*καυσαλώ νης : horreorum incensor 421, λέγειν δηλώσει 60,43/4; 460,91; τό
53. λέγειν παρέδραμεν 446, 50.
•κελέχρως: pelle nigra 86, 80/1. λειφαιμέω : i. q. λιφαιμέω exsanguis i. e.
κενώσιμος: sanguinem detrahens 497, 84. pallidus reddor 157, 35.
•κεράΐσις: trucidatio 604, 48. λειψυδρέω: aqua careo 64, 61.
•κερδοσυλλέκτης : lucri collector, — stu- λεπτεπίλεπτος : minutissimus 388, 43.
diosus 483, 62. •ληΐσμός: praeda(tio) 357,70; 397,84;
κηρεσιφόρος : perniciosus 654, 68. 473, 67.
•κλέϊσμα: nomen celebre 459, 66. λήστευμα: direptio 605, 72.
κλιμακοφόρος : scalarti vel scalas portans λιθόκολλος: i. q. λιθοκόλλητος lapillis
569, 94. pretiosis distinctus 224,19.
•κλινέγερτος : ledo excitatus 562, 65. •λίχνευσις: cupiditas 239, 27 b; 490, 76;
•κοινοβλαβής : communem noxam affe- 501, 4.
rens 481, 2. λογολεσχέω : nugari 170, 29.
κόμμωση: corporis cultus superfluus, λοιπός: ó — alter 122,33; 161,70;
lenocinium 460,82; 689,57. 350, 28; 623, 61.
•κομψευτικός : insolens 365, 67. •λυκιδής: λυκιδεϊς 61,81/2; 70,27; 362,
κόντος: comes 308,1; 359, 21. 82; λυκιδών 624, 81.
•κοντοφορέω : hastam gesto 35, 21. •λυσίχαιτος (ν. 1. λυσιχαΐτης) : qui
•κοντοφορικός: hasta armatus 91, 15. crines solvit 371, 21.
κορυφαία, ή —: apex 197, 2; fort, etiam
454, 39. •μακελλάριος: macellarius, lanius 283,14.
κουστωδία : custodia 108, 34. •μεγάττυργος: tnagnis turribus insignis
κράτιστος : nota τά κράτιστα ήν Ί σ . 434,13.
6, 34; Σόλων 6 των 'Αθηναίων τά κρ. •μελανειμονία : habitus niger (monacho-
583, 4. rum) 500, 88.
*κρεωβριθής: carnibus onus tus, corpu- μέρος: έν τ φ μέρει partim 97, 74; 122, 35;
lenta 627, 61. 461, 29.
κρημνώδη;: κρημνώδεις . . . Λέξεις : prae- μέσος: vide διαστέλλω,
cipites locutiones 3, 39/40. μετά δέ: postea autem 131, 11; 628, 76;
κρυφιώδης: occultus 80,10; -ωδώς 246, deinde 180, 88.
22. •μεταγομφόω: (in clavos) muto 310,65.
κυβιστήρ: qui se in caput deicit 134, 94. •μεταγραμματίζω: litteris mutandis com-
•κυλικοφορέω : pass, in poculo feror muto 294,12 app.
465,16. μεταζωγραφέω : „transpingo", picturam
•κυλινδροφύλαξ : scrotum 617, 76. commuto 332, 39.
*κυπελλοειδής: poculi formam praebens •μετακελλητίζω: in alium equum tran-
443, 75. scendo, alium equum conscendo 36, 51.
•κυριάρχηση: dominatio 17,37. •μετακύβευσις: translatio (per aleam)
κυριαρχία: dominationis principium 39, fortuita 462, 8.
37. μεταμορφάζω: transformo 187, 91.
INDEX GRAECITATIS 121

•μεταπέττΕνσις: mutaiio (calculorum) for- οΐμαι ώς: 36,62; 140,72; 431,49/60;


tuita 453,14. 610,10; 630, 66.
*μετρίασι$: moderatici 635,11. όλόσφυροϊ (όλοσφύρατος) : totus solidus
•μηρινβώδηΐ: ex funibus factus 644, 30. 213, 54; al.
*μητροκομέω: maternant curam gero •όμογνιότη; : cognatio 606, 78.
220, 23. *όμόπνου$ : conspirans, consentiens 8 , 3 ;
*μητρόλεθρος: matricida 642, 83. 266,19.
μικρολυττία : maestitia vel indignatici ex •δμοστοιχέω : eiusdem ordinis sum 104,32.
parvula causa percepta 32, 33; 53, 49; *6νη6όν: asinino, more asini 690,88.
258, 3. δνομαστήριος : ad nominis impositionem
μιλτοπάρτ|ος: de persona 275,15. pertinens 169, 89.
•μόγημα: labor 351, 52. δ vos ξύλινος: 608, 94.
*μονα6λ{α: certamen singulare 23,1. •όξυβαφής: violaceus 438, 43.
*μονοδίοιτο5: solitarie vivens. όττοΐα: ut, sicut 301,10.
•μονοδιάστατο; : solus (propriam) •όργιλώδης: iracundus 628, 9.
distantiam habens 323, 66. •όρειαϊο*: montanus 180, 73; 397, 90;
•μόρφασμα: formatto 653, 9. 471, 8; 604, 51.
μόσυν, τό — : turris lignea, domicilium όρδοτίτθιοζ (v. 1. 6ρ6ότιτ6οΐ) : mammis
parvum 475, 20. adrectis 276,18; 658, 55.
μουσουργία: de avibus loquentibus 620, òpòpios: -ώτερο; 527, 60.
61. 6σακα(: sicut 3, 42; aliis locis plus quam
μυριάριθμος : decern milium numerum 50.
explens 628, 30. ôaoç: δσον = tantum·, δσον άποσχόντεί
*μυριαχώ$: innumeris modis 300,87; βραχύ 162,4; cum inf.: tantum ut·.
400, 87. δσον . . . έξηγείσθαι 82, 65; sim. 643,
90/1. δσον μή cum inf.: tantum ne,
νεκροτάφια: lintea sepulcralia 222, 79; vide 68, 64; 542, 62. ουδέν (άλλ'), f|
muñera sepulcralia 648,28; ambo ? δσον: nihil (aliud) nisi tantum 87, 10;
364, 42. 127, 93/4; δσον καΐ δσον: pedetentim
*νεογόμφωτο$: nuper compactus 395, 48. 162,13.
νεοστεφής: nuper coronatus 17, 32; 219, δσφράδιον: olfactorium, vas boni odoris
78 app. 389, 73.
•νεοχάλκευτοί: nuper cusus 404, 8. δτε δέ: (sine δτε μέν) : ali quando 198, 26.
νεόχυτοί : nuper effusus 623, 60. où: pro ού μόνον 208, 33; cf. 428, 42.
νέωτα: êç νέωτα: postero die 68, 65/6; οδ(περ) : quo 198, 32; 218, 67.
163,12; 195,48; 234,88; 423,30; ούκέτι: non tant : ούκέτι . . . ô>ç vöv 124,
624, 2. 13/4.
νοσέω: tr. — ϋρωτα 122, 34; — άστα- οΟρανοσκόττοί : — έττιστήμη astrologia
σίαν ήθους 276, 36/7; — άττοστασίαν 388, 51.
371,13; — φιλοχρηματίαν 537, 51/2. oöpos : pro δρο$ 92, 30.
•νυκτεργασία: nocturna actio 339,22. *ούτημα: vulneratio 166, 14.
vöv δέ άλλά: nunc vero 84, 22; 130, 63; ούχ' ôttcos . . ., άλλά κοί: non solum . ..,
181, 3/4; 490, 74. sed etiam: 165, 65/6; 392, 61/2; 469,
69; 496, 47/8; 665, 66; 630,1/2.
δφθαλμοβολέομαι : oculos conicio in
* ξενολόγησις : externorum militum col- (sensu peiorativo) 103,17.
lects 386, 76. δφφίκιον: officium 112, 67/8; 257, 86;
270, 29; 461,11; 489, 61/2; 526, 43.
•όθονοσκεπήΐ: linteo opertus 80,94; όχλαρχικόξ : plebis imperium adfectans
694, 87. 562, 65.
•οΐάκισι; : gübernatio 474, 7. δψάρτιτμα: obsonium conditum 189,18.
οίκαδε: pro οίκοι 411, 92. όψοφά/ο; : -ώτατο$ 113, 93.
122 INDEX GRAECITATIS

*παγκατοτ/έλαστοί : plane ridiculus 243, •περινεφήΐ: nubibus obductus 373, 62.


30. •περιπόππυσμα : mitigatio 458, 29.
τταγκλέΐστοί : valde celebratus 657,16. •περισυστέλλω : compono, protego et
ircdco: cum duplici accusativo τόν (ί>ηγα foveo 308, 13.
πλήγην 167, 41/2. •περιφραγμόω : circumsepio 71, 69; 123,
παλίμπνοια: flatus contrarius 490, 79. 82; 392, 77; 500, 70.
παλινδρόμηση: recursus 452, 8. •περιφύλαγμα: amuletum 346, 28.
πάμφωτο$ : omnino illustratus 406, 54. "περιχειλή;: ad labrum usque repletus
•παναθέμιτοί: plane nefandus 262,6; 112, 46; 307, 78.
-μίτω$ 551, 64; 647, 24. •πετή σιμός: ad volandum aptus 287, 20.
ττανάθεσμος : adv. 292, 68. •πέττευμα: τνχη$ — fortunae ludibrium
*πανεύσημο$ : valde insignis 41, 1. 466, 61; 571, 59.
•ττανσίδηροί : totus ferreus 156, 29. *πεττευτό$ : mutabilis 611, 21.
•πάνσωμο^: per totum corpus 627, 67. πηδαλιουχία : gubernatio 439, 75.
•παντοδήλητοζ : omnibus nocens 220, 23. πιμπλάω: πιμπλών 662, 71.
παρά: cum dat. fere i. q. ύπό cum πιμπράω: πιμπρςΙ 391, 34; κατοαημπρώ-
genet. 1, 9 et passim; cum genet. σι 26, 74.
2 , 1 7 ; 4, 69 et passim, πίσνρε5 : 19, 88; 119, 61.
παραβιάζω: vi cogo 10, 51. πλανάομαί : nota τά ποτά (ύδατα)
παραγκαλίζομαι : amplexor 275, 17. έστώτα δντα καΐ μή πλανώμενα 474,
*παραγραμματ(στρια : literarum per- 92/3; cf. 329, 52; 474, 93; 604, 66/7.
mutatrix, i. e. quae linguam (graecam) πλήν άλλά: 464,12; 491, 25.
corrupte pronuntiat 488, 17. •πνευματορρήτωρ : orator spiritu divino
•παραλογότη; : perversitas 326, 62. afflatus 229, 65; 353,11.
•παραλύπησίΐ : contristatio 314, 51. ποδήρης: superi. 119, 64.
*παραναλέγομαι : oram lego 161,52; πολεμοχαρή; : bello exsultans 336, 7.
264, 62 app. •πολιοκόρσης : cana habens tempora 246,
παρανοσφίζομαι : subduco 205,36; 224, 19.
21. πολιορκέω : πολιορκηθέντεζ obsidione ex-
•παρασκν/βρωπάξω : vultum severum et pugnati 306, 58/9.
tristem ostendo 158, 84. *πολύαυλο$: multas tibias habens 608,89.
παρεάω : permitió 267, 78. πολυθύσανοζ : multas fimbrias habens
πάρειμι: nota παριόντα τόν θρίαμβον 492, 47.
triumphum secutum 108, 62. •ττολύνεοοΐ: multis navibus constans 168,
παρείπον: loquendo peccavi 314, 53. 62.
*παρενσάλευσΐ5 : motus (pedum) fana- •πολυοτύμφοροί : i. q. βαρυσύμφορος
ticus 130, 66/7. 618, 94.
παρεπέχω: suspendo, silentio tego 192, 41. πολυωρέω : — τι vi consulere alicui 33, 61.
•παρυπεμφαίνω : simul ostendo 260, 67. πρίθω : pro πρίζω 623, 64 app.
πασχάλιοί: 410, 65. προάναρ/os : qui est ante principium
•πεδιλορράφοί: calcearius, sutor 317,16. 269, 92.
περί: cum dat.: περί ταΐ$ γυναιξί . . . προαποκρούομαι : ante propulso 480, 73.
δείσαντεί 589, 54/5. πρόβλησις : designatio 44, 81 ; 49, 43.
•περιάλγεια: vehemens moeror 191, 7. πρόγραμμα: exemplum Obligatorium 653,
περιαλγήξ: -έστερο; 391, 52. 19.
περιβαμβαίνω : circum strideo vel valde πρόειμι : prodeo, fio 605, 69 ; cf. συμπρό-
strideo 308, 11. ειμι 581, 27.
περιβράσσω : circumstrepo 648, 63. προεισόδιο; : praeludiens 467, 95.
περιίσταμαι : vito 548, 94. •προεκκρεμάννυμι : ante suspendo 134, 92.
περιλάλημα: garrimentum 145, 94; 228, •προεκπετάννυμι : ante evolvo 106,92 b.
46; 256, 65; 488, 90; 585, 59. •προευμοιρέω : felici sorte prior ob-
•περιμορμύρω : circumstrepo 261, 84. tineo 454, 41.
INDEX GRAECITATIS 123

•προηγός : dux 153,17. •πυγμαϊκό;: pygmaeo similis 535, 84.


•προθίσπισι? : praedictio 220, 7. •πυραμιδοειδή? : i. q. πυραμοειδήΐ pyra-
προθέσπισμα : vatícinium 45, 28. midis formant praebens 271, 54.
προμήβενμα: providum factum 33, 57. ττνραμιδοϋμαι : pyramidis formam habeo
•προμήβευσι? : Providentia, provida cura 252, 75.
485,15. •ττυργάεις : multis turribus munitus 570,
•προοδευτής: praecessor, praecursor 214, 20.
79; 601, 71.
προοπτάνω : ante conspicio 22, 81.
•βαφιδόω: suo 623, 75; 647,12.
•πρόπεμψι?: votum prosequens 31,19. *ί>ιζουχέω: radices capto 150, 43.
πρός: cum dat. i. q. ύπό cum genet. 9, 8 •(¡ιούτα: rotta 621, 92.
et passim,
irpòs δέ: (καί): insuper (etiam) 52,20;
267, 39. •σαπριάω: putreo 244, 57.
•προσαναπλέω: navi advehor 504, 63. •σαπρόγερω?: (v. 1. -γηpò?) putridus
•προσαπαίρω : insuper discedo 385, 56. senex 283, 15.
•προσδιαλαμβάνω : insuper circumdo •σαπρολογία: turpiloquium 24,27; 47,
428, 69. 69.
προσεγχρίπτω : insuper adpropinquo •σκαμβώδη;: i. q. σκαμβό? curvus, fig.
643, 86. fallax 599,14 b.
ττροσένεξις: accessio 443, 65. •σκηνορραφέω : tentoria consuo 221, 41b.
•προσεπεγγίζω: adpropinquo 13,32. •σοφισματίαΐ : sophista, callidus vetera-
•προσεπίκτισμα : superaeadificatum tor 565, 5.
quid 287, 37. •σπανισμό?: penuria 36, 64.
προσεπιμάσσομαι : adglutino 485, 23. •σπειράομαι : induor 587, 89.
•προσεπινέμω : insuper adtribuo 173, 15 •σπινβηρακίζω: scintillo 26, 71.
app. •σποδιόομαι : sub ciñere lateo 258, 4.
προσεπιρρέπω : insuper vergo, propendeo σταδιαΐο?: de statura humana 65, 79.
561,18 PLO. σταυροφορέω : crucem accipio, — gero
•προσεφέπομαι : insuper sequor 430, 1. (de Latinis) 395, 41.
προσεφ(ημι: insuper praecipio 438, 55. στεγανότη? : firmitas 415, 92.
προσεχώς : modo, proxime 220, 4; 458, στόμαλγο? (ν. 1. -ργο$) : garrulus, loquax
51; ante breve tempus 382, 76/7; 23, 84.
623, 73; 640, 37. •στρατήγησα: i. q. στρατηγία 152, 88;
•προσπλουτίω : insuper possideo 548, 5. 280,46; 369,82.
πρόσωπον: nota έπλήγη . . . κατά των στρατολόγημα: exercitus 85, 57.
προσώπων ό Ιτγίτο; 195, 25. •στροφάδην: retro 196, 81.
προύργου : προυργιαίτατο? 3, 42. •στρωματοθηκαι : clitellae 294, 24.
•προφάντωρ: propheta 219, 95; 388, 50. •στυγνόχροο?: colore fusco 548, 7.
προφθάνω: προφθάσαζ . . . έμάλθαξε 63, σύαξ: piscis quidam 56, 46.
31/3. •σν/γκραιπαλάω : simul inebrior 557, 17.
•πρωτεργάτη: initiatrix 11, 60. σνγχωρέω: nota μή συγχωρούμε vov
•πρωτοτοκέω : a πρωτότοκο? derivatum, permissionem non accipiens 8, 79.
primogenitus sum 144, 91. •σνμβάδην: coniunctis pedibus 60, 50.
•πρωτούργησι? : operae initium 604, 37. συμβαρβαρίζω: simul barbare loquor
•πτερνοφύλαξ : calci insidians 301, 4. 588, 19.
•πτηνάριον : aviculus 49, 32. •συμμηκίζομαι: — τιν( aequo aliquid
πτηνόττου;: pedes alatos Habens (fig. de longitudine 532,29; 539,91.
leporibus) 290,10. συμπαίγμων: i. q. συμπαιστήΐ 223,13,
•πτηνώδη;: volucer (improprie) 615, 33. 557,18.
πτοέω: έπτοημίνοί sollicitus, solliciter •συμπαραφύρω (v. 1. -θύρω) : familiari-
intentus 139, 50. ter utor 441, 19 (app.).
124 INDEX GRAECITATIS

*συμΊτλανητΐ5 : quae simul circumvaga- •τεκμηριάζω: declaro, ostendo, probo


tur 226, 71. 333, 68; 449, 33.
σνμφορηδόν : confertim 381, 37 ; 626, 43. τέλεος: slj τέλεον: omnino 489, 25.
σύν: nota σύν ούδενΐ κόσμω 196, 60; τελευτών: postremo (adv.) 138, 6 app.;
σύν ούδενΐ λόγφ 123, 60; 625, 21/2; 334, 73; 550, 26; 628, 27.
sim. 234,76b. 89. 94; 427,36 ; 464, τέλος: âs (els) τέλος: prorsus, omnino
30/1; σύν ούδενΐ ttóvc¡> 202, 38; 403, 34, 11; al.
66; 417,55; 641,62. τενβεύομαι (v. 1. τονθ-) : gulosus sum
•συναθρέω : contempler 487, 77. 480, 58; 607, 61.
συναλείφω έ$: conglutino 34, 95; 75, 74. τερματόω: termino (de postulatis prae-
συνάπτω;: iunctim 181, 2 app.; 466, 75. standis) 421, 45.
συναφαντόω : simul aboleo 469, 66. •τερμάτωσι; : terminatio 276, 29.
•συναφώ; : contigue 512, 83. τηβεννοφορέω : togam / trabeam gesto
•συνεντυμβεύω : simul sepelio 636, 4. 466, 72.
συνεπευδοκέω : comprobo 346,12; 392, τηλαύγεια: splendor longe apparens 406,
69; 436, 70; 455, 60. 54.
•συνεύνασις : concubitus 549, 6. τηλεβολέω: longe iacio 244, 33.
•συνηγεμών: collega imperii 278, 64. τημελούχημα: cura (curae obiectum)
συνθηματίζω: signum ( quod conventi) do 652, 76.
157, 41; med. paciscor, constitue 108, *τημελούχησι$: cura 264, 9.
55. τις: nota: ουδέν τι άμεινον 540,28;
συνομονοέω : simul consentie 489, 36. ούδέν τι 542, 69.
συνοπλίτη; : militiae (gravis armaturae) τιτβεύτρια: nutrix 223, 6.
socius 688,18. τμάω: seco 517, 89.
•συντελεσμός : consummatio 555, 66. Tolvuv (καί) : primo sententiae loco 18,
συσπουδαστής : studii socius 33, 81. 78; 27,10; 67,43; 97,61; 173,93;
•συστρατηγέτΐΐ : quae cum collega ducts 268,66; 291,33; 298,27; 460,61;
officio fungitur 19, 91. 493, 71. 83; 628,12.
σχέδην: subito 57, 60. τοσαυτάριθμοζ : totidem (numero) 445, 21.
σχοινόδεσμοξ : laqueus iuncinus, vin- τραχεινός: asper, salebrosus 636, 53.
culum 593, 64. •τραχηλοκάκη : colli vinculum 621,14.
•σχοινόδετος : laqueo (iuncino) vinctus *τριαρμένιο$: i. q. τριάρμενος tribus velis
131,12; 311, 74; 621,11. instructus 172, 70.
τρίβωviov: τό κατά Χριστών — habitus
τά δ' έπΐ τούτοις: deinde 58,76 et monasticus 427, 23; 600, 86.
passim. •τρισασπάσιοί: exoptatus 479, 47.
ταμιουλκέω : condo, conservo 68, 82 ; 286, τροπαιούχημα: victoria 289, 84.
2. •τρυγοφόρος: faeculentus (faecem fe-
•τσυροφόντη; : (— λέων) tauros occidens rens) 645, 85.
301, 5. τρυφητήριον: deliciae 661, 67.
ταΰτόαιμος : eiusdem sanguinis 48,11; τυφομανής: fas tu insaniens 519, 41.
371, 18.
ταύτογενήΐ : eiusdem generis 296, 89/90. ύδατόκλυστο?: in aqua demersus 421, 38.
ταύτοδύναμοί : idem Valens, — signi- ulcovôç, ή —: neptis 610, 46.
ficai 296, 89; -δυνάμως 460, 96. υΙοτοκίο: filiorum procreatio 82, 62.
ταύτόζηλο$: eiusdem studii 344, 67. •ΰπαγορευτήΐ : recitator 217, 35.
•ταύτόπιστος : eiusdem fidei 238, 8. •ύπαναστοιβάζω : reprimo, repello 123,84.
•ταύτόσπορος : eodem semine natus 369, ύπειδόμενος: 96, 68; 123, 63.
59. ύπεξαίρω: extollo 462, 46; 477, 68; med.
τειχεσιπλήτης : moenia percutiens 282, emineo 60, 53.
77; 644, 32. υπέρ κομάω: coma i. e. magnificentia
•τειχισμάτιον : parvum castellum 666, 29. supero 478, 5 (ύπερκομάω 533, 62).
INDEX GRAECITATIS 125

•ίπτερβρίθω : valde onustus sum 604, 60. 17,32; 44,79; 149,6; 415,16; 428,
ϊητερηγεμονεύω: dux summus sum an 44/5; 663, 80.
dux sum pro ? 43, 66. φθάνω: apud verbum finitum: φθάσαν-
•ύπερκαθίζω: praesideo 47,83. Τ65 εϊπομεν 10, 43/4; sim. saepius.
•ύττερμηκίζω : ultra me effero 645, 50. •φιλαλέξιο;: amicus Alexii 448,8/9 app.
ύπτερμογέω : laboro pro 43, 65 app. •φιλαυξήξ: crescere amans 63, 29.
•ύπεροφρυάζω : superciliosus sum 547, •φιλενδεικτέω : ostentatione delector 412,
90. 13; 620,56.
•ύπερπλημμυρέω : superinundo 66, 73. •φιλευφρόσυνο?: amicus Euphrosynae 486,
ίπτερχειλή$: refertissimus, abundans 114, 18.
25. •φιλισαάκιο;: amicus Isaacii 448, 8/9 app.
ύττοβολεύ; : interpres 144, 88. •φιλοδημόσιο$: i. q. φιλόδημο; 66, 26.
•Cnroy νοφόω : obscuro, ottenebro 426,15. •φιλόθρονοξ: thronum (partriarchalem)
ύττοδικάζω: cum dat. poenae 64,46; cupiens 407, 80.
251,35; 268,64; 334,82/3; 628, 7/14 *φιλόψαλμο$ : qui amat psallere 106, 80;
LO; 525, 5; 628, 91; 269, 86; 627, 78; 183, 74.
481, 80/1; 614, 36. φονουργό?: funestus 231, 24.
ύττοδρηστεύω : ministro, servio 328,10; φόρον: forum 568, 48.
490,60; 643,4. 'φροιμίασι;: exordium 336, 28.
ίπτοδύσκολο; : satis morosus 147, 76. •φροντιδοκοπέομαι : curis vexor 334, 79.
ύττοζωγραφέω : praetendo, simile 291, *φρυκτεύω: torreo 258, 3; 662, 83.
36.
ύποκα6ήμενο$: (— τό ήθοξ, — τήν •χαιρησιφονέω : caede oblector 147, 77.
γνώμην) : abiectus, insidiosus 111, 29 ; χαλαζηδόν: in modum grandinis 78, 60.
243,40; 376,28/9; -μένην γνώμην •χαμαιβάμων : fiumi incedens 63, 30.
118, 22; -μένον φρόνημα 252, 82. •χαμαιφερώΐ: humiliter 500, 65.
•ύπομαστίδιοί : (infans) lactens 688, 36. *χειραγ·ώγησΐ5 : manuductio 453, 6.
ύττομελαΐνομαι : obscurior sum 86,84; χοροστατέω: chorum instituto, choro
fig. 211,1; (act. 340, 35). praeeo 271, 37.
ίπτοποδίζομαι : pedem refero, reponor χορτολογέω: pabulor 403, 63.
426, 93. •χρεμέτισίξ: hìnnitus 458, 34.
•ύττοσκύζομαι : subirascor 547, 89/90. χριστόμαρτυζ : Christi martyr 231, 22;
•ύττοσπάνισίΐ : defectio victus 40, 57 ; 306, 47 b; 371, 85; 499, 60.
381, 49; 411, 75. χρήμα: nota: — άρετής 2,12/3; — βοσ-
•ύποφαιόω: subfuscum reddo 623, 77. κημάτων 372, 48/9; — Ιερωσύνης 491,
*ύπουλ(α: (fraudulentia) μεθ' ύπουλίας : 27; — Ιππων 616, 56; — πραότητοί
subdolose 535, 87. 45,19; — τριηρέων 65,11.
υττοψιθυρίζω : insussurro 189, 66. •χρυσοθήρας: auri venator 623, 2.
ΐπττιάζω: planus sum 101, 62; 108, 59; χυδαΐζω: confluo·, „vulgor" 171, 52;
114,19; 543, 3. part, vulgaris, plebeius 456, 73; 552,
•νπτωχριάω : subpallidus sum 283,19. 77.
'ύστερότοκοζ : posterior natu, natu minor
39, 27. ψυχάρπαξ: animas rapiens 542, 70/lb.
•φατνιστό;: ad praesepe alitus 458, 21. ώδε κάκεΐσε, ώδέ τε κάκεΐσε: hue at que
φαυλοκόλαξ: malus adulator 270, 32. illuc 389, 66; 449, 44/5.
•φαυσιβολέω : lucem proicio 624, 10. ώμοβορέω: crude voro ; pass. 154, 63.
*φελλύρα: cortex 360, 36. ώς: nota: εΟ τε καΐ ώζ αίσχρώς 2,15;
φεράλληλοί : se invicem infestans 447, 96. εΰ τε καί ώ; άρΙστω; 278, 83.
φημί: nota: ή των 'Αλαμανών φημι obç οία: velut, tan quam 395, 50; 434,19;
κίνηση 60, 47. — ότι 421, 37; — ώ; 600, 73; 617, 2; 606,12; 641, 53.
INDEX LOCORUM
a) Sacrae Scripturae

Genesis 31,18 212, 46/7


1. 11 634, 80/3 32, 20 352, 89/90
2, 8 604, 61; 540, 39
2.9 523, 68/9 Leviticus
3, lsqq. 617, 95b 26,17 348, 64
3. 6 624, 61 26, 36 65, 78
3, 7 592, 33
3.15 680, 9/10 Numeri
3,19 2,16/7 16 81, 41/2
3. 21 692, 33 24, 8 432, 75
3. 24 212, 43; 612, 57 32,14 10, 40
4, 9 360, 40
4,10 117, 91; 337, 59/60 Deuteronomium
7.11 65, 73 6,14 203, 56; 432, 68
8, 21 311, 91 28, 7 390, 7
9, 13 sqq. 328, 24/6 28, 26 288, 67/8
11.7 357, 59/61 32, 6 642, 83
14,18 491, 2 32, 6 116, 80/1; 432, 67
16,14 585, 76/7 32, 21 577, 24/6
19, 24/6 324, 93/4; 676, 6 32, 22 281, 67/8; 477, 93/4;
19, 26 324, 93/4 488, 3/4
21 44, 82 32, 24 680, 8/9
26, 25/6 44, 82/3 32, 28 642, 83
27, 29. 40 219, 89 32, 30 670, 26
32, 2 358, 87 32, 39 188, 21; 307, 87/8;
34, 26 627, 90 680, 7/8
35,11 4, 85; al. 32, 40/1 585, 54/6
49,10 437, 6/7
Iosue
Exodus 3, 7 sqq. 70, 37/8
3,7 209, 56/7; 306, 64/6 10, 12 643, 26/7
4,14/6 44, 83/4 14, 6 219, 87
10, 21 183, 87; 636, 44
13,17 246,11 Iudicum
14, 27 sqq. 424, 37/8 2,15 464,14
16,1 181, 27 9,14 625, 44
15,4 315, 76; 424, 37/8 13, 8 219, 87
16, 9 639, 86/6
15,16 191, 33 Regnorum I
15. 21 181, 27 4, 11 sqq. 42, 30/1
15, 23/5 308,13/6 16, 1/13 44, 84/6
17,11 sqq. 16, 92/3 16, 7 44, 85/6
19, 6 491, 2 21,14 130, 66/7
23. 28 607, 31 23,16 43, 57
128 INDEX LOCORUM

24, 7 217, 43; 364, 51 17, 35 10, 33; 63, 39/40


26 333, 66/7 17,43 327, 2/3
27, 6 333, 64/5 18, 2 692, 43/4
27, 8/9 333, 66 18,6 441,16/7
28, 3 sqq. 339, 7/9 19,8 333, 58/9; 357, 68/9;
480, 70/1; 581,11/2
Regnorum II 22,5 581,15
16,10 186, 77 23,3 42, 28/9
17, lsqq. 188, 26/8 23, 4 328,10
26, 5 563, 91/3
Regnorum IV 30,22 307, 71/2; 591, 21
1, 9/14 607, 31 31,9 569, 8/9
4, 42/4 645, 75/6 32,10 612, 39/40
21, 9 464,14 32.11 89, 60/1
25, 8 sqq. 682, 34/6 32,14 209, 55/6
32,16/7 367, 58/9;
Iudith 32,17 333, 58/9; 681,12
9. 7 400, 84 34, 2 117, 93
13, 8 424, 38/9 34,5 327, 2/3
34,11 81, 25; 514, 66/6
Tobit 34, 20 663, 94/5
3, 4 S 256, 65; 488, 90 37, 15 186, 65
38, 9 397, 8/9
Machabaeorum IV 40,10 420,12
7, 11 555, 68/9 41, 6 444,15
43, 7 333, 58/9
Psalmi 43,16 116, 80/1
2, 2 286, 8/9 43, 23 187,16; 338, 86; 432,
2, 4/6 306, 63/4 64
6, 7 88, 34; 473, 48; 627,81 43, 24 188, 23/4
7,3 131, 88; 249, 89/90; 44,11 139, 66
303, 75/6; 618, 9/10 45,5 691, 22
7,5 367,16/7; 496, 61/2 47,3 591, 22
7,15 334, 81/2 47, 9 263, 88/9; cf. 110,
7,16 67, 47/8 92/3
7,17 166, 23; 321, 8/9 48, 8 454,17
9. 2 42, 46/7; 585, 64 48,19 308, 92/3
9,19 580, 6/6 49,14 306, 50/1
9, 31 491,10/1 49,15 592, 40/1
9, 35 268, 59 50,19 307, 66
9, 39 330, 68 51, 6 310, 64
11, 2 496, 47/8 62,6 326, 48/9
11, 3 663, 94 54, 22 301, 26
11,5 366, 85/6 54, 24 624,13
12, 2 117, 82; 209, 54 66, 2 680, 4
12, 4 65, 88/9 66, 6 147, 74; 286, 7. 9/10;
13, 2/3 306, 62/3 310, 65
13,3 473, 39/40 57,5 464, 8; 607, 22/3
17,12 244, 53/4; 372, 62; 67, 5/6 22, 73/4; 246, 76/6;
564, 2/3 392, 69/70; 464, 8
17, 27 619, 30/1 b 67, 7 680, 9/10
17, 34 429, 70/1 57,11 68, 87/8
INDEX LOCORUM 129

58,16 283, 23/4 104,18 125, 36/7


69, 6 581,13/4 105,2 479, 44/5
64, 6 581,16 105, 4/5 582, 41/4
67,5 591, 20 106, 26 490, 78/9
67, 31 43, 57/8; 581,11; 612, 106, 35 150, 44/5; 326, 43/4
40/1; 654, 62 108,13 585, 56
68, 21 356, 40/1 108,16 468, 31
68. 29 2, 20; 278, 79/80; 108, 29 424, 31
313, 33 109,1 178, 11
71, 8 160, 27/8; 555, 65 109, 4 491,2
71,12 592, 47/8 109,5 591,19
72, 8 279, 18 112, 5/6 306, 60/1
72,19/20 352, 84/6 114, 7/8 256, 25/7
72, 27 625, 32 app. 117,12 367,18/9; 434, 19
73, 3 334, 92 119, 2 106, 82
73, 6 237, 70; 422, 88/9 120, 1 90, 87/8
73,13/4 580, 9/10 120, 8 257, 76
73,19 580, 5/6 121, 6 577, 29
74, 9 190, 86/7; 300, 2/3; 124,3 188, 22; 447, 84/5
645, 85 124, 4/5 43, 68/70
76, 8 580, 7 125, 3 42, 40
76, 10 580, 6/7 126, 6 593, 51/3
76,11 43, 59; 329, 49 126, 2 305, 22/3
76, 20 536, 31/2 131, 4 266, 20/1
77, 50 209, 55 132, 3 248, 68/9
77, 71 424, 48/9 135,12 43, 59
77, 72 45, 21 136, 4 306, 54/5; 680, 86/7
78, 6 43, 58/9; 432, 67/8; 139, 3 133, 69
636, 32 139, 8 183, 73; 430, 23/4
78,12 117, 95/1 140,3 111, 30
79, 6 362, 80/1 141, 8 313, 28/9
79,14 266, 24 142, 4 307, 66
80,17 259, 28; 577, 27 143,1 250,10/1
81,3 330, 68 143, 8 268, 62
82, 3 192, 59 143, 12 441,14
82,15 630, 92/3 145, 6 214, 66; 241, 83/4
82,17 685, 61/2 146, 6 44, 87/8
83, 7 187,11/2; 692,29 146, 9 593, 66/7
88,8 307, 71 146, 10 681,12/3
88, 26 159, 20/1 151, 1 44, 84/5
88, 37 446, 51
88, 49 437, 2 Proverbia
89,13 580, 4/5 1, 14 159,12
90,13 655, 64 3, 34 357, 59; 636, 31
91,13 446, 52 6,15 531, 85/6
92,3 65, 82/6; 155, 78/82 6, 5 131, 5/6
93,1 117, 84/5 7, 25 304, 94
93,17 429, 78 8,15 310, 60
93,19 578, 43/4 9, 17 531, 85/6
100, 6 277, 40 9, 18 564,18
101, 11 265, 81 14, 2 234, 72
102, 19 361, 63/5 14,10 263, 40

9 van Dieten, Nik. Chon. Hist. Index


130 I N D E X LOCORUM

14,12 316, 95/1 12, 5 330, 68


14, 30 263, 40 13, 2 199, 47/8
15, 29 582, 44/6 28,18 627, 90
17, 24 203, 60 38, 6 307, 71
19, 21 42, 36/7
22, 28 200, 72 Osee
26, 27 67, 47/8; 314, 61/2 6, 6 362, 80
30,19 511, 73; 512, 74 11, 10 115, 48/9
13, 8 283, 24
Ecclesiastes
4, 12 221, 41/2 Amos
6, 4 367, 24/5 9,12 117, 87/8
8, 7 592, 45
10, 11 112, 44 Michaeas
10, 14 592, 45 4, 3 309, 43/4
11, 2 258, 90; 446, 55/6 4, 4 325, 17/9
5,1 437, 6/7
Canticum 5, 7/8 468, 13
1, 5/6 86, 85/6 7, 17 319, 50
2, 11/3 411, 81
3, 7/8 70, 22/4 Ioel
2, 3; 4 , 1 9 592, 29; 636,18
lob
3, 21 300, 88/9 lonas
4,11 492, 47 2, 1 297, 14
5,18 579, 70 2, 5 313, 30
5, 25 440, 81b; 484, 92/3
14, 8/9 446, 51/2 Habacuc
17, 6 460, 74/5; 592, 28b 3,13 616, 62
21,18 460, 74/5
29, 18 446, 51/2 Aggaeus
30, 9 592, 28 b 2, 22 181, 27
30, 29 592, 28 b
40, 25 492, 46 Zacharias
42, 5 253, 87/8 2, 10 578, 46/7
4,14 260, 50
Sapientia 7, 11 431, 56/7
2, 12. 14 273, 11/2 11, 5 593, 73
5, 14 327, 2/3
9,10 592, 43 Malachias
9,14 89, 58/60; 128, 20/1 1, 11 117, 2/4
10, 6 576, 5 3, 1 246, 4/6
12, 8 361, 68/71
12, 18 361, 63/5 Isaías
12, 22 361, 66/7 1, 4 642, 84
16, 5 242,17 1,5 259, 24; 574, 44
17,10 361, 73 1, 9 188,19. 20/1
19,10 361, 68/71 1, 21 520, 62
19,18 361, 67/8 2,10 591,19
3, 6 562, 59
Siracides 6, 9 69, 89/90; 310, 53
11, 33 10, 40 8,14 70, 25
I N D E X LOCORUM 131

10,1 327, 81 9,1 390, 9; 645, 73


10,14 188, 37/8; 304, 1/2; 9, 14 592, 28 b
356, 27/8 10, 24/5 579, 72/5
11. 4 330, 68 12,1/2 291, 53/5
11, 6 309, 44 12, 4 415, 5
13, 3 581,17/9 14, 20/1 579, 70/2
13, 5 581, 16 15, 5 577, 28/9
13, 22 443, 69; 634, 77/8 21, 10 447, 80
14, 23 ibid. 22, 5 442, 41/2
14, 29 296, 74 22, 16 330, 68
19,14 362, 84 25, 9 434, 30/1 ·
23, 33 569, 9 25,15 190, 86/7
24, 2 569, 9 25,16 578, 46/7
26,16 581, 30 27, 11 397, 8/9
27,1 338, 89/90 38, 29 427, 31/2
28, 7 443, 69; 5 6 9 , 9 50/51 307, 68
29, 7/8 358, 83; 432, 75
29, 13 112, 47/8; 165, 92; Baruch
385, 50; 561, 12/3; 3, 1 548, 2
606, 88/90 4, 3 200, 71/2
30, 20 416, 40 4 , 1 0 . 1 4 . 26 307, 69/70
34,11 cf. 13, 22
35, 4 593, 53/5 Lamentationes
40, 13 446, 59 1, 1 569, 7/8; 578, 39/4
42, 3 350, 43 2, 13 576, 6/7; 577, 28
42, 8 200, 71/2 2, 15 578, 36/9
43, 19 463, 72 5, 1/2 579, 77/8
46, 13 607, 32/3 5, 21 579, 79/80
48, 11 200, 71/2
50, 7 447, 81 Ezechiel
51, 17 300, 2/3; 576, 3/4; passim 447, 80
577, 31/2 10, 8/14 592, 43
62,1/2 578, 33 18,2 427, 31/2
52, 2 578, 33/4 22, 30 188, 19
54, 2 578, 34 33,11 337, 60/1
54, 4 578, 35/6 37 326, 40/1
54, 7/8 578, 40/2
55, 8 sqq. 89, 60/1 Daniel
55,12/3 431, 49/53 3, 19 311, 72/3; 481, 78
58, 4 330, 80 5, lsqq. 582, 36
58, 7 364, 33/4
59,5 104, 44; 282, 80 Matthaeus
60,13 432, 71 2, 14 163,19/20
60,16 358, 83; 432, 70. 75; 5,5 43, 56
592, 32/3 5,13 324, 94
61.10 593, 53/5 5, 40 325, 24; 644, 44/5
64, 7 579, 75/7 5, 44 607,19
65, 25 309, 44 6, 6 355, 17
6,17 355, 16/7
Ieremias 6,19/20 325, 30
2, 23 257, 88/9 6, 22 323, 70; 478, 24/5
3, 3 499, 41/2 6, 24 490, 63/4

9*
132 INDEX LOCORUM

6, 26. 28 593, 68 Marcus


7, 6 560, 89; 576, 82/3 3,17 607, 35
7. 7/8 440, 88/90 6, 11 644, 45/6
7,12 591, 95/1 6, 20 308, 6; 510, 31/2
7,13/4 440, 86/7 13,12 258, 7
7,15 61, 81; 248, 73/4 13, 20 636, 60
8, 26 329, 36 13, 24/6 575, 51/4
8, 32 372, 57 15, 44 295, 48
9,13 362, 80
10,10 693, 56/8 Lucas
10, 21 324, 88 2, 62 169, 5
10, 29/30 424, 36/7 6, 38 314, 60/1; 496, 61/2
11,10 246, 4/6 8, 7 232, 47/9
12, 18 117, 94 9, 64 607, 31
12, 36 314, 54 9, 54/6 607, 35/7
12, 44/6 374, 81/3 9, 62 427,19/20
13, 7 232, 47/9 10,19 302, 35/7; 655, 64
13,13/4 69, 89/90; 310, 63 10, 42 446, 54
13, 24sqq. 232, 47/9 12, 6/7 424, 36/7
13, 45 576, 82/3 12, 24. 27 693, 68/9
14,13/21 645, 76/9 12, 52 324, 88/9
15,8 cf. Is. 29,13 12, 53 324, 88
16, 4 219, 76 14, 32 18, 62; 179, 42; 189,
16,19 276, 25 67; 233, 67; 392, 68/9;
17, 20 358, 91; 523, 38 404, 88; 668, 70; 577,
19, 28 592, 43 29
21,5 288, 52 15, 4 sqq. 524, 76/7
21,13 233, 59/60 15, 23 259, 29
21, 21 455, 47 15, 30 304, 93/4
21, 41 295, 49/50; 414, 74; 16,19 302, 53
463, 84/5 16, 26 301, 27
22, 21 325, 22 17, 34 324, 88
23, 24 309, 38/9 18, 30 60, 32/4
23, 27 207, 6 19, 42 vide 14, 32
23, 32 428, 52; 605, 66/7 21,18 424, 36/7
23, 37 255, 36/7; 308,12; 21, 25 575, 51/4
578, 47/8 21, 34 541, 65
24,12 495, 48/9 22, 31 576, 8
24,15 315, 80/1; 576, 54/6 22, 35 444, 7
24, 19/20 589,42/4 23, 30 187,11
24, 22 307, 66/7; 636, 60 24,18 273, 5/6
24, 29 575, 61/4 24, 49 15, 91/2
24, 36 530, 62
25,10/2 440, 88/90 Johannes
25, 14 sqq. 42, 43/5 4, 38 302, 51
25, 15 sqq. 325, 23 6, 39 42, 43
25, 18 204, 84 8, 44 293, 84; 337, 65
25, 21 205, 36/7; 525, 93 10,1 378, 70/4
25, 26 566, 21/2 10,12 307, 79/81
26, 52 354, 44; 468, 33/4 10,16 338, 5
27, 24 85, 60/1; 261, 87; 11, 34. 36 256, 48/52
462, 62; 571, 47 12,12 sqq. 593, 58/60
I N D E X LOCORUM 133

12.27 451, 84 Ad Galatas


14,2 69,91 3,13 444,93
14.28 2 1 1 , 1 5 ; 212, 24; 331, 4, 21 sqq. 70,24/6
2 4,29 117,86/7
14, 30 212, 25/6
17, 12 42, 43 Ad Ephesios
19,1/4.23/4. 2 , 1 1 sqq. 42,28
34 573,9/12 6,6 310,57
20,19 517,93/4 6,14.17 222,58

Actus Apostolorum Ad Philippenses


1, 7 221, 34/5; 419, 10; 2, 7 212, 27/8
530, 62 2,9 43,58/9; 117,87/8
5,41 416,36 3,18 6 8 , 8 6 ; 238,3/4
7,51 69, 95/1 3,18.20 417, 47/50
9,15 333, 67/8
9, 16 416, 36 Ad Thessalonicenses I
16,16 449,39 2,6 68, 75
20,22/4 416, 43/5 4,16 325,38
21.13 416,36 5,8 222,58
26.14 336, 45
26, 25 366, 93 Ad Thessalonicenses I I
1,10 307, 71
Ad Romanos
1.22 310, 50/1 Ad Timotheum I
I,28 625,32/3 5,11 574,30
2, 5 141, 8/9
5, 8 69, 10 Ad Timotheum I I
7,19. 23 335,12/5 2,15 210,89; 218, 53
9,32 70,25 2,16 547,94
9,32/3 485,10 4,3 584,35
II,23/4 137, 86/7; 581,29/30
11, 33 113, 78/9; 308, 91/2 Ad Titum
11,33/4 42,34/5 1,12 208, 27; 460, 75
13, 4 327, 79/80; 337, 72/3
Ad Hebraeos
Ad Corinthios I 4 446,55/6
1.23 444, 2 4,12 3 0 1 , 2 6 ; 385,52
1,27 215,92 12, 2 444,95; 571,57
2,4 214,82/3 12,23 305,36
2, 8 444, 93
2, 9 361, 62/3; 543, 87; Epistula Jacobi
634,68/9 1,17 367,11/2; 593,63
2,13 214, 82/3
3, 19 585, 50/1 Petri I
4,15 607,17/8 2,4 491, 2
6,20 305,39 2, 8 485, 10
10, 5 506, 24
15, 52 2, 21/2; 257, 68 Apocalypsis
1, 8 146, 40
Ad Corinthios I I 3,5 278, 79/80; 313,33
6,7 383,94/5 6,12/3 575,51/4
134 INDEX LOCORUM

6, 17 141,8/9 21, 6 146,40


12.9 301, 19 21,27 278, 79/80; 313,33
13.10 354,44 22,13 146,40
19,16 476, 57/8; 595,13

b) Aliorum operum
Acathistus Hymnus Aristides
1 19,91 Or. I, 166 1, 15
Aelianus Aristophanes
Nat. Anim. Acham. 778 500, 79
2, 13 439, 72 Eq. 406 324, 2
6,18 311, 83 Nub. 144/7 491,13
6, 28 322, 33 398 cum
8,13 311, 83 Schol. 275,15
Var. Hist. Plut. 65 295, 49/50; 414, 74;
3, 13 393,10 463, 84
3, 14 393,14/5 Ran. 859 493, 80
4,14 230, 84 991 319, 65
4, 26 170, 34
8,16 583, 4/20 Aristoteles
13,15 319, 65 Eth. Nie.
13, 43 433, 85/8 α 7, p. 1096 a 16 402, 45/6; 564,
14, 30 431, 35 8/9
6 1 p. 1121b 27 523, 54
Aeschylus
Artemidorus Daldianus (ed. Pack)
Ag. 1444/6 301,12
2,12, p. 120,15/6 322, 56/7
1624 336, 45
Athenaeus
Aesopus (ed. Hausrath (-Hunger,) ) 8e 145, 22/3
62 248, 74/5; 286,11/2; 89 d 383, 91
464,10/2 101 e 347, 36/8
136 407,83 229a 440, 82/3
199 61,82/3 316 b/c 322, 33
219 541,46/7 442 b 393, 10
267 440, 81; 491, 8 470f 121, 5
Anthologia Palatina 500 a 114, 12/3
5, 289, 1 (Agath.) 2, 26 529 f 322, 30
9, 278 322, 56/7 533 e 485, 2
556 f 322, 34/6
9, 362, 24 146, 31
577c 347, 36/8
11, 69 (Lucili.) 2, 26
11, 398 349,12 Bryennius, Nicephorus (ed. Bonn.)
p. 40, 15 sqq. 31, 5/7
Apollodorus
Bibl. 2, 5, 2/6 160, 25 Cedrenus (ed. Bonn.)
3, 2 142, 17/8 I p. 346. 431 651, 34sqq.
5, lsqq. 520, 53 Choirilus Sam.
Epit. 1, 22 285, 60 ir. 10 105, 73
Apollonius Rhodius Comnena, Anna
2, 176 sqq. 283, 8/10 15, 11, 17 6, 29 sqq.
I N D E X LOCORUM 135

Cyrillus Alexandr. Opuscula (ed. Tafel)


In Joh. PG 74, 115, 52/3 63,18
725 C/D 515, 60/1
660 C 2/4 515, 59/64b Eutychius patriarcha (ed. Migne)
De Paschate et SS. Eucharistia
Demosthenes 3 515,65/81
18, 287 324, 2 Galenus
De diff. puls. 2,4 453, 7
Dio Chrysostomus
1, 1 485, 27 Geoponica
4, 44 sqq. 648, 7 Praef. 4 530, 49

Diogenes Laertius Gregorius Antiochus (ed. Bachmann-


Vit. Soph. 1, 49 sqq. 583, 4/20 Dölger)
4, 48 62, 3 371,12 95, 26; 477, 80
400, 9 459, 68/9

Dionysius Halicarnassensis Gregorius Nazianzenus (ed. Migne)


Ant. rom. 10, 24,1/2 424, 47 Or. 21, 25 625, 42/3

Euripides Gregorius Nyssenus (ed. Migne)


El. 509 29, 50; 74, 29; Or. cat. 37 515, 63/4b
100, 65; 162, 79;
395, 43; 504, 72 Hegesippus (Ps.-Demosthenes)
771 146, 31 De Halonneso 7, 45 216, 29/30; 665,
Hec. 607/8 167, 54/6; 234, 18/9
78; 5 3 6 , 1 6 ;
676, 6 Herodianus (ed. Stavenhagen)
Hippol. 612 136, 64/6 1, 7, 4 416, 31; 462, 60
Ion 1166 471, 6
Iph. A. 1211/3 301, 9/10 Herodotus
Iph. T. 53. 776. 1021 312, 2/3 1, 8 , 2 466, 46/60
Med. 271 sqq. 489, 41 2, 73 442, 32
447 463, 71 3,18 248, 71/2
Or. 397 3, 37 3, 84/7 424, 46
Tro. 887/8 135, 32; 586, 75 4,103 312, 2/3
5, 92 ζ 548, 3
Eusebius Caesariensis 6, 8 6 y 2 192, 39/44
Hist. eccl. 1, 1 3, 59/4, 62 6,119 98, 8/10
1,13 347, 56/6 8, 6, 2 641, 48
8,118 259, 32
Eustathius 9, 37, 2 24, 25
Comment, ad Dionysium Periegeten
(ed. Bernhardy) Hesiodus
427 105,68 fr. 76 358, 75/6
623 318,30 Op. 11 sq. 24 241, 75
Comment, ad Homeri Iliadem 228 64, 48
1, 59 489, 32/3; cf. 307, 87 442 364, 33/4
3,17 136, 63 747 264, 52
Comment, ad Homeri Odysseam 763 105, 76/7; 157, 46;
2, 287 73, 19 465, 39/40
12,128/30 82, 59/60 Scut. 222 389, 82
136 INDEX LOCORUM

Hesychius Miles. (FGrH) 221 sqq. 652, 77/8


25 651, 34sqq. 342 12, 12/4
350 111, 31; 133, 68; 654,
Hippocratis Vita (ed. Westermann) 51
p. 453, 94sqq. 580, 89 442/3 63, 29/31
E 3 83, 95; 397, 8
Homerus 31 139, 30
A 4/5 528, 76/7 59 sqq. 139, 35
54 sqq. 473, 41/4 83 141,6/7; 424, 32
61 165, 93 96 435, 51; 569,17
80/3 32,52/5 299 415,13/4
81 87, 92/3:286,95/2, 499 628,15
114 653, 91/2 586 84, 28/9; 109, 75
156/7 202, 49/50; 361, 75/6 746 332, 28; 375,18/9;
231 43, 61; 224, 21 415, 3/4
252 610, 9/10 831 611, 21
317 311, 87 838 158, 70
466 351, 61/2 889 611, 21
517 269, 81; 353,19; 486, Ζ 117 sqq. 24, 21
42 180 319, 47
567 297, 12 201/2 645, 71/3
Β 2/4 76, 2 339 320, 91; 611, 22
5 76, 7/8 446 83, 95; 397, 8
36 233, 50; 319, 62 449 116, 58/9
87 59, 18/9; 270, 25/6 507 649, 66/8
87/9 539, 17/8; 628,13 507/8 342, 81/2
88 426, 7 Η 213 9, 15
204/5 273, 95 219/20 166,12
287 605, 70 282 240, 57
298 164, 64; 285, 70 321/2 427, 38/9
346 214, 71/2 θ 362/3 520, 52
412 158, 76 I 14 7,51/2; 244,44
448 492, 47 203 259, 29
459/60 392, 65/6 313 328, 50/1
469/71 349, 18 325 76, 3/5
480 292, 76 378 572, 73
486 59, 23 443 370, 4
536 381, 33 537 33, 71; 146, 31; 536,
613 441, 12 13 LO
834 548, 9 563 145,2
Γ 23 257, 69 Κ 26 323, 77
35 141, 6 118 198, 24
57 479, 33/4 496 323, 78
109/10 272, 62 509 12, 5; 53, 41; 167, 54
156/8 653, 2/4 Λ 37 139, 30
210 425, 76/7 67/8 151, 61
221/2 76, 6/7 173/6 288, 55/8
222 87, 7 364 365, 77
227 425, 76/7 527 415, 91
Δ 43 106, 84; 142, 21; 271, 599 sqq. 318, 33/4
48; 548,1 bLO M 316 12,12/4
122/3 87, 6/7 Ν 75 425, 76
I N D E X LOCORUM 137

131 156, 19; 387, 9/10 220sqq. 165, 81/3; 652, 77/8
279 442, 28 242 213, 51; 528, 81
279/283 644, 49/53 365sqq. 63,18
339 109, 72; 156, 20 393 416, 38/9; 623, 52
505 387, 22 580 62, 91
772/3 139, 55; 182, 57 726 139, 33
Ξ 16 234, 79 845/6 86, 72
113 243, 35 ε 291/2 260, 61
348 310, 47/9 432/4 8, 90/1; 233, 51
O 229 492, 47 ζ 130/4 90, 94
229/30 570, 42 163 139, 50; 169, 5
264 649, 66/8 η 120/1 523, 56
279 280, 25/6; 342, 82/3; ι 34 475, 21
363, 27 65 190, 81
362/4 104, 44 84 sqq. 207, 5
690/2 359, 95/1 104 381, 33/4
Π 3 7, 51/2; 244, 44 223 349,18/9
70 166, 20; 318, 39/40; 288 sqq. 266,17/8
570, 20/2 313 113, 85/6
215 156, 19; 387, 9/10 316 113, 84/5
235 383, 86 346 349,18/9
350 548, 9 369 310, 65/6
459 586, 73 372 165, 84
583 392, 65/8 κ 19 sqq. 329, 36/7
615 387, 22 305 349, 91/2
641/3 235, 3/4 495 185, 65
776 649, 84 λ 303 452, 14
777/80 237, 60/4 305 sqq. 82, 63/4
Ρ 75 173, 3 312 569, 18
272 342, 1/2 539 577, 14/5
755 392, 65 μ 47/8 349, 89/91
Σ 26 159, 4; 227, 91/2 80 sqq. 651, 28
26/7 252, 77 99 sqq. 303, 69/60
56 169, 5 158sqq. 207, 5
104 440, 82 173 sqq. 349, 89/91
Τ 132/3 520, 53 245 sqq. 303, 59/60; 651, 28
301/2 438, 35 366 323, 77
Υ 227 71, 53/4 ξ 175 139, 50
250 85, 45/6 o 246 369, 80
300 sqq. 284, 49 ΤΓ 23 269, 90
Φ 12/4 103, 5 41 269, 90
Χ 60 369, 80 σ lsqq. 265, 39
93/4 123, 80/1; 229, 68/9 27 577,18
Ψ 597/8 280, 31 74 286, 95
α 3 226, 65 85 312,1
58 636, 60 333 255, 39
170 494, 15/6 τ 163 243, 41/2; 338, 82/3
242 313, 32; 580, 3 211 249, 92/3
β 94 sqq. 519, 38 547 345, 89
y ι 441, 16/7 ω 452 272, 62
142 12, 5; 53, 41; 167, 54 Schol. ad
δ 19 271, 40 Β 93 339, 21/2
138 INDEX LOCORUM

ad μ 128/30 82, 59/60 Lucillius


vide Anthologia Palatina
Hyginus
Fab. 152.154 223, 7/9 Menander
fr. 61 Koerte 393, 14/5
Ioannes Chrysostomus ? 482 = Sent. 36
In primum Ps. ? 516, 63/4 ( Jaekel) 111, 27

Ion Chius Michael Attaleiates (ed. Bonn.)


fr. 36 N2 (Snell) 8, 90/1; 233, 51 p. 151, 8 sqq. 31, 6/7

Iosephus Flavius Michael Chômâtes (ed. Lampros, I)


Bell. lud. 6, 24sqq. 241, 77/82 Ad Is. Ang.
210,10/2 356, 29
Isocrates 212, 8 356, 32
6, 45 69,15/6 219, 5 265, 81
221, 7/10 283, 23
Leo Sap. (PG 107) 231, 7 sqq. 323, 62
1129 Β 14 41,12/3 232, 3 311, 91
1132 Β 1 222, 68 232,12 294, 34/6
1132 Β 2 · 41,10/1 236, 2/6 355,18/23
1132 Β 9 351, 72
1133 Β 7/14 355, 8/15 Michael Italicus (ed. Gautier)
p. 130 38,16/9
Lucianus
Adv. indoct. 28 22, 74/6 Moschus
Astrol. 22 82, 69/60 Id. 2, 77 sqq. 142, 17/8
Bis accus. 1 584, 35
Catapl. 5 476, 65 Nicephorus Call. Xanthop.
Dial. Deor. 3, 1 257, 77 3, 11 651, 34 sqq.
13 139, 41
13, 2 520, 54 Nicetas Chômâtes
Dial. Mort. 13, 6 83,4 Or. Ep. (ed. van Dieten)
De Domo 1 178, 21; cf. 92, 3, 5 sqq. 428, 65
54; 206, 68; 332, 3, 17 140, 74; 203, 65; 273,
13/4; 587, 4 3/4; 291, 49; 498, 23
Fugit. 27 427, 24 4, 3/4 155, 80/2
Hermot. 4 78, 46 4,11 92, 45/7
68 114, 29 4,13/5 428, 67/9
76 476, 55 4, 17 336, 36
Hist. 10 257, 77 6, 8 431, 49/63
Iup. Trag. 23 80,15 7,14 372, 52
Nigrin. 3 207, 6 7, 27 sqq. 374, 79
Prom. i. V. 7 393, 83/4 8,18 270, 25/6
Rhet. Praec. 7 78, 46 8, 18 sqq. 94, 81 sqq.
Sacrif. 6 63,18 9 , 1 0 sqq. 394, 22 sqq.
Salt. 4 207, 5 10,10 176, 57; 3 5 9 , 1
49 304, 85 10,11 13, 29
Tim. 64 67, 69 10, 23 396, 80
Tox. 14 456, 90/1 14,13 145, 3/6; 283,17
Vera Hist. 1, 7 318, 30; 393, 16, 5 157, 58/9
83/4 18, 2 426, 4
INDEX LOCORUM 139

18, 25 36, 64 73,19 514, 55/6


19, 20 179,47; 279,93; 358, 74, 7 580, 2/3
89/90 74, 8 178, 21
19, 21/3 37, 81 75, 21 112, 46
19, 25 32, 47/8 ; 227,18 ; 452 76, 5/6 622, 37/8
11/2 78, 28 79, 74
21, 8 115, 61 80, 26 324, 2
26,19/20 441,16/7 84, 25 254, 15
27,17 sqq. 434, 25 85,10 614, 55/6
29, 2/3 621, 6/7 89,1/2 198, 38/9; 356, 29/30
29,12/3 318, 33/4 89, 4 271, 49
30,1/4 358, 82/3 89, 25/6 136, 56/8; 353, 39
31, 4 442, 37 90, 12 275, 15
31, 24 sqq. 159,19/20 91, 15 477, 80/1
32, 9 15, 72 92, 4 372, 62
32, 23 452, 17 93, 3 73, 4
34, 8/9 311, 81; 652,8 93, 4 82, 63/4
37,16 452,17 94, 11 sqq. 42, 21 sqq.
37, 20 94, 4 94, 11/6 432, 70/3
38,14 397, 5 94, 28 sqq. 355,16/7; 446,19
38,15 389, 83 95, 8 sqq. 443, 84
38,15/8 144, 83 95,15 358, 75/6
39,5 498, 34 96,19 383, 86
39,10 269, 4 96, 25 sqq. 444,14/5
39,18/21 281, 57/8 98, 12 452,17
39, 27/8 69,17; 248, 70/1 99,13/5 355,17
40, 26/7 116, 62/4 101, 5 437, 2
41, 19 611, 22/3 101,16 198, 39
42, 4 260, 61/2 104, 11 sqq. 526, 34 sqq.
44, 6 4, 85 104, 16/7 10, 40
60, 4 223, 11/2 104, 19 627, 51
51, 3 276, 19 105, 4 628, 74/6
53,8 2, 14 105,17/8 527, 67
56,12/3 312,1 106, 25/9 627, 69/71
56, 24 424, 47 110, 23/4 32, 39
56, 24/5 424, 46/7 111,8 267, 48/9
57, 28 424, 48/9 111,16 625, 45
57, 31 45, 36; 466, 59/60 112, 26 437, 2
59, 5 sqq. 547, 89 sqq. 113,10/1 442, 32
59, 6 548, 9 117, 19/20 2, 28
69, 28/30 322, 36/7 118,18/20 165, 87/8
60,11/2 498, 23 118, 27/8 123, 80/1
61, 4 221, 46 119, 25 581, 27
61, 24/6 284, 37/8 121, 8 103, 2
61, 26 350, 35 121, 8/9 398,15/6
66, 8 sqq. 318, 33/4 125, 23 5, 93; 338, 91
66, 24/7 144, 83 127,13/5 626, 67 sqq.
68,13 437, 2 127,15/8 626, 47 sqq.
68, 25 221, 30 127, 29 655, 64
69, 9 242,17 128,10/1 675, 63 sqq.
69, 20 112, 44; 296, 74 ; 319 128, 14 sqq. 576, lsqq.
128, 26 578, 45/6
140 INDEX LOCORUM

130, 27 45, 36; 466, 59/60 cont. 225, 56/65


130, 30 626, 53 cont. 228, 40
131, 1/3 612, 42/3 cont. 274, 12/5
131, 4/6 571, 58/60 cont. 331, 86
131, 14 593, 59/60 cont. 349, 10 sqq.
132, 24 626, 53 cont. 547, 86sqq.
133,12 570, 20/2
133, 21 165, 87/8 Nonnus
134, 5 625, 35/6. 44 Dionys. 4, 421 sqq. 423, 7/8; 534, 64
134, 15 sqq. 626, 53
134, 18 626, 55/6 Paroemiographi
135, 17 sqq. 318, 33/4 Apost. 2, 20 280, 37/8
135, 30 597, 80/1 7, 51 365, 73
135, 32sqq. 626, 57 sqq. 8, 20 103, 23/4; 137, 67/8;
136, 33sqq. 626, 47 sqq. 72 sqq. 419, 91/2
137 3 101, 70 9, 98 485, 3
138' 21 267, 46/7 11. 2 207, 5
139' 13 sqq. 640, 13 sqq. 11, 100 164, 60; 540, 32
146 25sqq. 576, lsqq. 12, 63 13, 29; 324, 91; 492,37
149' 23 145, 2 13, 88 335, 2; 489, 37
150,' 32/3 10, 45 15, 38 207, 5
154,10 140, 77; 332, 36 16,19 318, 30
156, 4 2, 16/7 16, 43 281, 68/9
160, 6sqq. 576, lsqq. 16, 44 d 114, 29
163, 24/6 635, 5 LO 16, 51 227, 17
168, 16/25 579, 59/65 16, 64 323, 71
170, 8 60, 45/6 16, 92 485, 26
174, 5 217, 32 17, 62 3, 44; 9,15; 232, 44
175, 24 437, 2 17, 65 72, 1; 528, 92; 620, 65
180,1 228, 40 17, 87 312, 1. 2
182, 28 446, 55/6 18, 68 283, 8/10
185, 17/8 546, 58 18, 71 466, 46/50
189, 5 57, 59 App. Prov.
189, 21/2 477, 80/1 1, 33 498, 37
191, 2 56, 44 1, 85 337, 57
193, 23 102, 93/4 3, 8 37, 81
193, 31 89, 53/4 3, 88 565, 7
198,1 98, 95 4, 32 485, 2
199,16 66, 23; 113, 75; 644, 59 4, 89 323, 71
201,15/6 561, 19 Diogen. 1, 8 55, 89; 243, 42
202, 20 74, 50 1, 64 484, 91/2
204, 24 569, 7/8 2, 77b 188, 30
205, 27 635, 5 LO 3, 39 427, 37; 610, 90/5
207, 19 635, 5 LO 3, 83 141, 85
216, 29 416, 38/9 4, 40 584, 26
217, 3/4 490, 82/3 4, 77 259, 25
Panoplia dogmatica 5, 12 319, 65
lib. 24 210, 85 sqq. 5, 16 123, 74/5; 561, 19
lib. 25 211, 15 sqq. 5, 26 299, 43; 369, 72
lib. 26 213, 52 sqq. 5, 29 336, 43/4; 521, 4 ; 550,
lib. 27 148, 4sqq.; 514, 38sqq. 24/5
cont. 222, 65; 223, 4/25 5, 37 301, 12
INDEX LOCORUM 141

5, 82 49, 47; 74, 50 2, 14 541, 46/7


5, 83 221, 46; 326, 67; 610, 2, 38 273, 1
14 2, 48 484, 91/2
6, 54 67, 49/50 2, 79. 93 600, 54
6, 63 140, 77; 332, 36 3, 2 640, 28/9
6, 82 164, 60; 540, 32 3, 46 78, 58
6, 91 377, 54/5; 383, 84 3, 55 455, 46
7, 47 161, 68 4, 22 62, 16
7, 77b 227, 17 4, 43 369, 72
8, 45 73, 9/10 4, 45 74, 39
8, 68 642, 93 4, 85 24, 25
8, 74 88, 36 5, 69 539, 5
Diogen. Ven 5, 85 340, 51/2
3, 34 v. Diog. 6, 82 6, 6 394, 26
Greg. Cypr. 6, 18 2, 25
1, 81 337, 57; 486, 30 6, 21 626, 62
2, 21 470, 70/1
2, 86 635, 1/2 Pausanias
2, 95 310, 56/7 2, 3, 2/3 75, 65
3, 89 3, 44; 9, 15; 232, 44 4, 18, 4/7 304, 86
Greg. Cypr. L. 5, 7, 2; 7, 23,
2, 11 298, 17 2; 8, 54, 3 610,11
3, 4 335,2; 489, 37
Greg. Cypr. M. Pindarus
4, 78 262, 9/10 Isthm. 1, 2 6, 94/5; 132, 26/7
Macar. 4, 26 8, 90/1; 233, 51 78; cf. 631,18
4. 45 37, 81 OI. 2, 55 230, 87
5,12 612, 52 2, 81/2 224, 28
5, 70 98, 95 2, 87/8 229, 61/2; 264, 51
7, 4 335, 2; 489, 37 13, 64 sqq. 649, 66
7, 21 cf. 4, 26 Pyth. 2, 23/48 cum Schol. 226, Ί
7, 83 29, 62/3; 590, 71 2, 94/5 336, 45
8, 15 104, 32
8,17 136, 63 Plato
Mant. Prov. Charm. 165 a 343, 22
1, 48 448, 5 Conv. 190c 224, 23
2, 28 489, 32/3; cf. 307, 87 Gorg. 486 d 448, 10
Ps. Plut. Ion 533d 62, 15
Ecl. 4 448, 5 Phaed. 85 e sqq. 126,66/7
6 78, 58 Theaet. 174a 51, 90; 310, 62; 3'
13 173, 3 Tim. 22b 229, 57
35 157, 58/9
Cent. 2, 22 221, 30 Plutarchus
Zenob. 1, 7 55, 89; 243, 42 Is. et Os.
1, 21 248, 71 351C sqq. 457, 11/3
1, 30 74, 38 Quaest. Conv.
1, 40 80, 95; 104, 30; 447, 93 1, 8; 2, 4 448, 5; 585, 43/4
1, 41 389, 83 Vit. Parali.
1, 46 22, 74/5 Ant. 65 651,11/6
1, 61 94, 4; 113, 89 Crass. 7 585, 48/9
1, 93 61, 83; 286, 88 Demetr. 16 347, 36/8
1, 98 188, 30 Marceli. 37 485, 3
142 I N D E X LOCORUM

Marius 21 71, 67/70 Sophocles


Sol. 1 583, 4 b Aiax 8 277, 53
26sqq. 584, 23 85 148, 1/2
30 73, 7; 583, 4/20 104 263, 21
Themist. 3 76, 3/5 558 · 223, 11; 257, 75
Theseus 8. 10 150, 50/1 El. 25 342, 85
17. 22 166, 2/4 479 146, 30; 586, 76

Proclus Sozomenus
In Plat. Tim. Hist. eccl.
40 D E 439, 76/8 2, 1, 9 444, 91/2

Procopius Caesariensis Strabo (ed. Jones)


De Bello Pers. 8, 6 , 1 6 (p. 375) 358, 75/6
1, 4, 14 440, 81 sqq. app. 485, 8, 6, 20 (p. 378) 73,19
95 10, 2, 16 (p. 456) 86, 72
1, 24, 37 69,15/6 14,1, 22 (p. 640) 580, 2/3
2, 12, 18/9 347, 55/6
De Bello Vand. Suda (ed. Adler)
2, 6, 30/3 426, 2 α 3820 248, 71
6 1233 460, 81/2
Prodromus, Theodorus (ed. Hörandner) t 564 177, 89
VI 18, 87 sqq. λ 494 492, 37
XVI 33, 63 μ 23 62, 15
σ 1271 441,10; 541, 56
Ps.-Chrysostomus τ 620 485, 27
Or. in ap. Thomam
Synesius
PG 59, 686 515, 62/3
Epist. 4, p. 159 d 161, 60
De Regno 5, p. 5d 548, 7
Ps.-Phrantzes (ed. Papadopoulos)
p. 73, 12 sqq. 36, 60
Syropulus, Ioannes (ed. Bachmann)
Ad Is. Ang.
Ps.-Plato
p. 13, 3/4 352, 84/6
Axioch. 371 e 524, 68
Themistius
Ps.-Plutarchus Or. 7, p. 86 c 463, 75
Reg. Imp. Apophth. 13, p. 171c 548, 7
Perici. 4 p. 186 C 548, 7/8
Theocritus
Seneca Id. 6, 38 70, 26/7
Apocol. 9 121, 23/4
Theodoretus
Simplicius Hist. eccl.
In Aristot. 1,17, 5 444, 91/2
Phys. 7, 5 597, 80/1
Theodorus Scutariota (ed. Sathas)
Socrates Chron.
Hist. eccl. 205, 20 sqq. 34, 9
1, 17, 8 444, 91/2 208, 9 37, 86
344, 6 296, 69
Solon 347,10 309, 20
fr. 8, 5 (Diehl) 73, 7 413, 23 451, 89
INDEX LOCORUM

Theophanes (ed. De Boor) Schol. in Aristoph.


285, 4 sqq. 332,17 Nub. 398 275,15

Theophrastus Xenophon
fr. 172 136, 56/8; 353, 39 Anab. 1, 2, 6 178,19
1, 2, 8 178, 23/6
Thucydides 2, 2,13 163, 9
1,134, 4 304, 86 De Rep. Lac.
2, 2 567, 67
Tzetzes, Ioannes
Chil. 2,133 597, 80 Zonaras
2, 928sqq. 651, 34 Hist. Comp.
7,119 sqq. 567, 58 18, 28 sqq. 6, 29 sqq.

Das könnte Ihnen auch gefallen