Sie sind auf Seite 1von 2

1 − cos 2x − du

 
x d 1 du d
Álgebra logb = logb x − logb y tan2 x = 14. (ln u) = · 37. (csch−1 u)= p
Productos notables y 1 + cos 2x dx u dx dx |u| u2 + 1
logb xn = n logb x Fórmulas de suma-producto d 1 du
(a ± b)2 = (a ± b)(a ± b) = a2 ± 2ab + b2 15. (lg u) = d − du
sen u + sen v = 2 sen u+v cos u−v (sech−1 u)= p
 
dx a u ln a dx 38.
(a ± b)3 = a3 ± 3a2 b + 3ab2 ± b3 √
n
1 2 2 dx |u| 1 − u2
logb x = logb x
sen u − sen v = 2 cos u+v sen u−v
 
n 2 2 Funciones trigonométricas.
(a ± b)4 = a4 ± 4a3 b + 6a2 b2 ± 4ab3 + b4 d du
d du coth−1 u =

blogb x = x cos u + cos v = 2 cos u+v cos u−v 39.
 
2 2 16. senu = cosu dx 1 − u2
(a ± b)5= a5 ± 5a4 b + 10a3 b2 ± 10a2 b3 + dx dx
logb bx = x cos u−cos v = −2 sen u+v sen u−v
 
5ab4 ± b5 2 2 d du Integrales básicas
17. cosu = −senu
Z
logb 1 = 0 Fórmulas de producto-suma
(x + a)(x + b) = x2 + (a + b)x + ab  dx dx 1. du = u + c
1
(ax + b)(cx + d) = acx2 + (ad + bc)x + bd logb b = 1 sen u sen v = cos(u − v) − cos(u + v) d 2 du Fórmula de integración
2 18. tanu = sec u
(x + a)(x − a) = x2 − a2 loga x  dx dx por Zpartes
logb x = 1 Z
loga b cos u cos v = cos(u − v) + cos(u + v) d du 2. u dv = uv − v du
Cocientes notables 2 19. cscu = −cscu cotu
dx dx
a2 − b2 ln x 1
 
=a−b logb x = sen u cos v = sen(u+v)+sen(u−v) d du
Z
un+1
ln b un du =

a+b 2 20. secu = secutanu 3. + c, n 6= −1
Funciones trigonométricas dx dx n+1
a2 − b2
 
1
=a+b d du
Z
cos u sen v = sen(u+v)−sen(u−v) 2 du
a−b CO H 2 21. cotu = −csc u 4. = ln |u| + c
senθ = csc θ = dx dx u
a3+ b3 H CO Ley de senos
= a2 − ab + b2 sen α sen β sen γ Funciones trigonométricas Z
a+b CA H = = inversas 5. eu du = eu + c
cos θ = sec θ = a b c d du
a3− b3 H CA 
Ley de cosenos 22. arcsenu = p au
= a2 + ab + b2
Z
CO CA 2 2 2
a = b + c − 2 b c cos α dx 1 − u2 6. au du = +c
a−b tan θ = cot θ = ln a
Factorización CA CO b2 = a2 + c2 − 2 a c cos β d du Z
c2 = a2 + b2 − 2 a b cos γ 23. arccosu = − p
x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y) Relaciones entre las funciones dx 1 − u2 7. sen u du = −cos u + c
ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b) trigonométricas d du
Z
= (a + b)(x + y) Reglas de diferenciación 24. arctanu = 8. cos u du = sen u + c
1 1 dx 1 + u2
senθ = csc θ = d
a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)(a ± b) = (a ± b)2 csc θ senθ 1. (c) = 0 d du
Z
dx 25. (arccscu) = − p 9. sec2 u du = tan u + c
a2 − b2 = (a + b)(a − b) 1 1 d dx u u2 − 1
cos θ = sec θ = 2. (x) = 1
a3 ± b3 = (a ± b)(a2 ∓ ab + b2 ) sec θ cos θ dx Z
d du d du 10. csc2 u du = −cot u + c
1 1 3. (cu) = c 26. arcsecu = p
a4 − b4 = (a − b)(a + b)(a2 + b2 ) tan θ = cot θ = dx dx dx u u2 − 1
cot θ tan θ d du dv
Z
a5 ± b5 = 4. (u ± v) = ± d du 11. sec utan u du = sec u + c
senθ cos θ dx dx dx
(a ± b)(a4 ∓ a3 b + a2 b2 ∓ ab3 + b4 )

tan θ = cot θ = 27. arccotu = −
cos θ senθ 5. regla de la potencia dx 1 + u2 Z
Exponentes y radicales d n du 12. csc ucot u du = −csc u + c
(u ) = nun−1 Funciones hiperbólicas
Identidades pitagóricas dx dx
√ √ √ d du
6. regla de la cadena
n n
 Z
am an = am+n ab = n a b sen2 θ + cos2 θ = 1 28. senhu = coshu
13. tan u du = ln |sec u| + c
√ d df du dx dx
a1/n = n a am sec2 θ = 1 + tan2 θ (f (u)) =
= am−n dx du dx d du Z
an 7. regla del producto 29. coshu = senhu
(am )n = amn csc2 θ = 1 + cot2 θ dx dx 14. cot u du = − ln |csc u| + c
√ r √
n d dv du
am/n = n am a a (uv) = u +v d du
n
= √ n
Fórmulas de suma y diferencia dx dx dx 30.
 2
tanhu = sech u
Z
b b 8. regla del cociente dx dx 15. sec u du = ln |sec u + tan u| + c
(ab)n = an bn sen(x ± y) = senx cos y ± cos xseny
√ −n 1 du dv d du
am/n = ( n a)m a = n cos(x ± y) = cos x cos y ∓ senxseny d u v −u 31. (cschu) = −cschucothu
Z
a = dx dx dx dx 16. csc u du = ln |csc u − cot u| + c
 a n an m √ √ tan x ± tan y dx v v2 d du
p
= n n
a = mn a tan(x ± y) =
b b 1 ∓ tan x tan y d √ du 32. (sechu) = −sechutanhu Z
du u
dx dx 17. = sen−1 +c
n

9. u = √ p
Fórmulas del ángulo doble dx n( n u)n−1 d
2
a −u 2 a
Fórmula general 2 du

sen2 x = 2 senx cos x 33. cothu = −csc u
Para obtener las raı́ces de la ecuación
Z
d √ du dx dx du 1 u
cuadrática a x2 + b x + c = 0: 10. u = √ 18. = tan−1 +c
√ cos 2 x = cos2 x − sen2 x dx 2 u Funciones hiperbólicas 2
a +u 2 a a
−b ± b2 − 4 a c 2 tan x Funciones logarı́tmicas inversas
Z
du 1 u
x= tan 2 x = y exponenciales d du 19. = sec−1 +c
2a senh−1 u = p

1 − tan2 x
p
34. u u −a2 2 a a
d u du dx 1 + u2
Exponenciales y Logaritmos Reducción de potencias 11. (e ) = eu Z
du 1 u + a
dx dx d du 20. = ln +c
logb a = x significa bx = a 1 1 d u du cosh−1 u = p

35. 2
a −u 2 u−a
sen2 x = − cos 2x 12. (a ) = au ln a dx
2a
Propiedades: 2 2 dx dx u2 − 1
1 u − a
Z
 du
1 1 d v v du dv d du 21. = ln +c
logb (x y) = logb x + logb y
2
cos x = + cos 2x 13. (u ) = uv + ln u 36. tanh−1 u =
 2
u −a 2 2a u+a
2 2 dx u dx dx dx 1 − u2
Z
1 un+1
Z Z 
1
p
Formas que contienen a2 + u2 , a > 0 cos3 u du = (2 + cos2 u) sen u + C un sen−1 u du = un+1 sen−1 u − √ du , n 6= −1
3 n+1 1 − u2
a2 
Z p
up 2 p 
a2 + u2 du = a + u2 + ln u + a2 + u2 + C
Z
1
un+1
 
tan3 u du = tan2 u + ln | cos u| + C
Z Z
2 2 1
2 un cos−1 u du = un+1 cos−1 u + √ du , n 6= −1
n+1 1 − u2
Z p
u2 a2 + u2 du =
Z
1
cot3 u du = − cot2 u − ln | sen u| + C un+1
Z Z 
1
u 2 a4  2 un tan−1 u du = un+1 tan−1 u − du , n 6= −1
1 + u2
p p
(a + 2 u2 ) a2 + u2 − ln u + a2 + u2 + C
Z
1 n+1
3
8 8 sec udu = sec u tan u + ln | sec u + tan u| + C Formas logarı́tmicas y exponenciales
Z √ 2 a + √a2 + u2 2
a + u2 p
2 2
Z Z
1
du = a + u − a ln

+C

3 1 au
ue du = 2 (au − 1)eau + C
u u csc udu = − csc u cot u − ln | csc u − cot u| + C a
Z √ 2 √ 2
a + u2 a2 + u2
Z Z
 p Z
1 n−1
Z 1 n
du = − + ln u + a 2 + u2 + C
senn u du = − senn−1 u cos u + senn−2 u du un eau du = un eau − un−1 eau du
u2 u n n a a
Z
du  Z
n−1
Z Z
1
p
√ = ln u + a2 + u2 + C cosn u du = cosn−1 u sen u + cosn−2 u du ln u du = u ln u − u + C
2
a +u 2
n n
u2 du a2 eau
Z Z
up 2
Z Z
p 1 eau sen bu du = (a sen bu − b cos bu) + C
√ = a + u2 − ln u + a2 + u2 + C tann u du = tann−1 u − tann−2 u du
a2 + u2 2 2 n−1 a2 + b2
Z
eau
−1
p Z Z
1 a2 + u2 + a eau cos bu du = 2
Z
du cotn u du = cotn−1 u − cotn−2 u du (a cos bu + b sen bu) + C
√ = − ln +C n−1 a + b2
u a2 + u2 a u
n−2 un+1
Z Z
1
Z
n
tan u secn−2 u + secn−2 u du un ln u du =
p
Z
du a2 + u2 sec u du = [(n + 1) ln u − 1] + C
√ =− +C n−1 n−1 (n + 1)2
u2 a2 + u2 a2 u Z
−1 n−2
Z Z
cscn u du = cot u cscn−2 u + cscn−2 u du 1
du = ln | ln u| + C
Z
du u n−1 n−1
= +C u ln u
(a2 + u2 )3/2
p
a2 a2 + u2 sen((a − b)u)
Z
sen((a + b)u) Formas hiperbólicas
p sen au sen bu du = − +C
Formas que contienen a2 − u2 , a > 0 2(a − b) 2(a + b) Z Z
1
sen((a − b)u) senh u du = cosh u + C cschu du = ln | tanh u| + C
Z
Z p
up 2 a2 u sen((a + b)u)
a2 − u2 du = a − u2 + sen−1 +C cos au cos bu du = + +C 2
2 2 a 2(a − b) 2(a + b) Z Z
a4 cos((a − b)u) cosh u du = senh u + C sech2 u du = tanh u + C
Z
cos((a + b)u)
Z p u p u
u2 a2 − u2 du = (2 u2 − a2 ) a2 − u2 + sen−1 +C sen au cos bu du = − − +C
8 8 a 2(a − b) 2(a + b) Z Z
√ p Z
tanh u du = ln(cosh u) + C csch2 u du = − coth u + C
a2 − u2 a + a2 − u2
Z
u sen u du = sen u − u cos u + C
p
du = a2 − u2 − a ln +C

u u Z Z

Z
p coth u du = ln | senh u| + C sechu tanh u du = −sechu + C
a2 − u2 a2 − u2 u cos u du = cos u + u sen u + C
Z u
2
du = − − sen−1 +C Z Z
u u a Z Z
p un sen u du = − un cos u + n un−1 cos u du sechu du = tan−1 | senh u|+C cschu coth u du = −cscu + C
u2 du u a2 − u2 a2
Z u
√ =− + sen−1 +C Z Z
a2 − u2 2 2 a p
p un cos u du = un sen u − n un−1 sen u du Formas que involucran 2au − u2 , a > 0
1 a + a2 − u2
Z
du Z
u − a a2

a−u

= − ln +C
p p
cos−1
Z
p 2au − u2 du = 2au − u2 + +C
u a −u2 2 a u senn u cosm u du 2 2 u
p Z
a2 − u2 senn−1 u cosm+1 u
Z
du n−1
Z p
√ =− +C =− + senn−2 u cosm u du u 2au − u2 du =
u2 a2 − u2 a2 u n+m n+m
2u2 − au − 3a2 p a3
 
senn+1 u cosm−1 u m−1
Z a−u
3a4 cos−1
Z
u 2au − u2 +
u
= + senn u cosm−2 u du +C
p
(a2 − u2 )3/2 du = − (2u2 − 5a2 ) a2 − u2 + sen−1 +C n+m n+m 6 2 u
8 8 a √
Z
du u Formas trigonométricas inversas Z
2au − u2 p 
a−u

= +C
Z p du = 2au − u2 + a cos−1 +C
(a2 − u2 )3/2 sen u du = u sen−1 u + 1 − u2 + C
−1 u u
p
2
a a2 − u2 √ √
2au − u2 −2 2au − u2
 
Formas trigonométricas a−u
Z
Z −1
p du = − cos +C
cos−1 u du = u cos−1 u − 1 − u2 + C
Z
2 1 1 u2 u u
sen u du = u − sen 2 u + C
2 4
 
a−u
Z
Z
1 du
Z
1 1 tan−1 u du = u tan−1 u − ln(1 + u2 ) + C √ = cos−1 +C
2
cos u du = u + sen 2 u + C 2 2au − u2 u
2 4 √ Z
u du

a−u

2u2 − 1 u 1 − u2
Z p
u sen−1 u du = sen−1 u + √ = − 2au − u2 + a cos−1 +C
Z
2
tan u du = tan u − u + C +C 2au − u2 u
4 4
√ Z
u2 du u + 3a p 3a2

a−u

2u2 − 1 u 1 − u2
Z
cos−1
Z
u cos−1 u du = cos−1 u − √ =− 2au − u2 + +C
cot2 u du = − cot u − u + C +C 2au − u2 2 2 u
4 4 √
2 2au − u2
Z
du
Z Z
1 u +1 u
sen3 u du = − (2 + sen2 u) cos u + C u tan−1 u du = tan−1 u − + C √
2
=− +C
3 2 2 u 2au − u au