Sie sind auf Seite 1von 3

`Evaluare inițială în clasa a IX-a

Data:
Subcompetențe: 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.
14.1. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă.
7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a
normei semantice şi stilistice în textul produs (oral şi scris).
4.3. Integrarea achiziţiilor linguale în propriul cod verbal.

Obiective operaționale:

O1. Să realizeze rezumatul unui text literar;


O2. Să definească cuvinte fără a recurge la sinonime;
O3. Să propună sinonime pentru unele cuvinte;
O4. Să analizeze sintactic o frază;
O5. Să realizeze un text descriere.
Nr. Itemi Punctaj

Vara se lungește peste așteptări, dincolo de limitele obișnuite. Suntem în octombrie și e


foarte cald.
E încă lumină și scriu în fața ferestrei deschise. Frunzele, cele dintâi din toamna asta, au
început să cadă, în grădină. Aud foșnetul lor prelung în vânt și lenta lor prăbușire. Vântul a
încetat și o liniște adâncă a cuprins orașul. Toamna cunoaște astfel de clipe pașnice, când
vântul se oprește dintr-o dată, ca o fiară la pândă, în care oamenilor li se pare că aud, în
depărtări, pașii catifelați ai zăpezilor viitoare.
Sunt cele mai frumoase zile ale anului, pline de culoare și de așteptare, îmbibate cu
tristețe, plăcute de trăit în pașnica lor blândețe, care seamănă cu pielița boabelor de struguri, cu
nucile căzute în iarbă, cu chipul smerit al prunelor, cu zborul păsărilor înspre Nil. Simți
trecerea timpului, fără să-ți fie teamă de ea.
Vintilă Horia

1. Rezumați, în 25-30 de cuvinte infromația din text. L01234


5
2. Explicați, fără a recurge la sinonime, sensul cuvintelor: a foșni, grădină, grădinar. L01234
56
3. Prezentați 3 sinonime pentru cuvântul limită. L0123

4. Efectuați analiza sintactică a frazei: L01234


5678
Se leagănă prin aer ce-a fost sortit țărână,
Ce-a fost pe sus lumină se lasă la pământ,
De-acuma sună ceasul să mergem mână-n mână
și ce privim să fie blagoslovit și sfânt.

5. Relatați, într-un text de maxim 5 rânduri, care sunt, pentru voi, cele mai frumoase zile ale L01234
anului. 5
6. Includeți într-un enunț dezvoltat adverbele pașnic și blând. L0123

7. Descrie, în 4 enunțuri, localitatea ta în timpul iernii. L01234


56789
10
Barem analitic
Nr. Itemul Variante posibile Specificări Punctaj
total
1. Rezumați, în 25-30 de cuvinte Se va accepta drept răspuns correct 5 puncte 5 puncte
infromația din text. un text care: Câte 1 punct pentru
-va prezenta fidel informaţia; fiecare dintre cerinţele
-va cuprinde secvenţele esenţiale ale enumerate.
textului; Notă: se calculează şi
-va omite detaliile nesemnificative; cuvintele
-va utilize persoana a III-a; nesemnificative, dat
-va respecta limita de volum, adică fiind că acestea se
25-30 cuvinte. calculează şi în varianta
originală.

2. Explicați, fără a recurge la Se va accepta drept răspuns corect 6 puncte 6 puncte


sinonime, sensul cuvintelor: a definițiile:
foșni, grădină, grădinar. Câte 2 puncte pentru
A foșni- a produce un sunet ușor fiecare explicație scrisă
prin mișcare. correct.

Grădină- suprafață de teren pe care


se cultivă legume, flori sau pomi
fructiferi.

Grădinar- persoană care se ocupă


cu grădinăritul.

Notă: se va accepta orice formulare


corectă a definiției.
3. Prezentați 3 sinonime pentru Se vor accepta sinonimele: 3 puncte 3 puncte
cuvântul limită. Câte 1 punct pentru
Limită- margine, graniță, hotar, fiecare sinonim scris
frontieră… corect.
4. Efectuați analiza sintactică a Se va accepta variant corectă: 8 puncte 8 puncte
frazei: Se leagănă prin aer ce-a fost sortit
țărână, Câte 1 punct pentru
Se leagănă prin aer ce-a fost Ce-a fost pe sus lumină se lasă la fiecare propoziție
sortit țărână, pământ, identificată corect.
Ce-a fost pe sus lumină se De-acuma sună ceasul să mergem
lasă la pământ, mână-n mână
De-acuma sună ceasul să și ce privim să fie blagoslovit și
mergem mână-n mână sfânt.
și ce privim să fie blagoslovit
și sfânt.

5. Relatați, într-un text de Se va accepta un text în care: 5 puncte 5 puncte


maxim 5 rânduri, care sunt, -este exprimată clar oplinia
pentru voi, cele mai frumoase personal; Câte 1 punct pentru
zile ale anului. -sunt enumerate cele mai frumoase fiecare cerință
zile ale anului; enumerată.
-textul va fi scris la persoana I;
-va respecta limita de întindere.
6. Includeți într-un enunț Se va accepta un enunț care va 3 puncte 3 puncte
dezvoltat adverbele pașnic și include aceste două cuvinte.
blând. 1 punct pentru
formularea corectă a
enunțului.
2 puncte pentru
utilizarea ambelor
cuvinte în enunț.
7. Descrie, în 4 enunțuri, Se va accepta un text în care 10 puncte 10 puncte
localitatea ta în timpul iernii. obiectul descries este localitatea ta 5 punct pentru că
în timpul iernii și sunt respectate obiectul descris este
exigențele față de textul descriere. localitatea în timpul
iernii.
3 puncte pentru că
textul respect rigorile
descrierii.
2 punct pentru
respectarea limitei de
întindere şi coerenţa
textului.

Corectitudine 5 puncte 5 puncte


Cele 5 puncte vor fi distribuite astfel:
5 p. - impecabil ortografic, punctuaţional, grafic;
4p.- 1-2 greşeli de orice tip;
3p.- 3-4 greşeli de orice tip;
2p.- 5-6 greşeli de orice tip;
1p.- 7-9 greşeli de orice tip;
0p.- mai mult de 9 greşeli de orice tip.

Total 45 puncte

Barem de notare

Puncte 1-2 3-5 6-10 11-22 23-29 30-34 35-38 39-43 44-45

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10